Kurzy DSPB OR v oboru Farmakologie a toxikologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurzy DSPB OR v oboru Farmakologie a toxikologie"

Transkript

1 Kurzy DSPB OR v oboru Farmakologie a toxikologie Kurz: zimní semestr DSPB 2015/2016 Pokroky v toxikologii Kurz je určen pro postgraduální studenty v oboru biomedicíny, začínající vědecké pracovníky a případné další zájemce. Pořadatel OR 10 Farmakologie a toxikologie, zodpovědná osoba doc. MUDr. V. Klenerová, DrSc. Doba a místo konání: zimní semestr, Lab neurofarmakologie ÚLBLD, 1. LFUK, Praha 2, Albertov 4 Lektoři kurzu: Doc. MUDr. V. Klenerová, DrSc.; Prof. MUDr. S. Hynie, DrSc.; Doc. Ing. M. Balíková, CSc.; Doc. RNDr. R. Čabala, PhD.; Doc. RNDr. K. Nesměrák, Ph.D. Přihlásit k účasti se můžete u Doc. MUDr. V. Klenerové, DrSc. prostřednictvím u s uvedením pracoviště a kontaktu, na adrese Po přihlášení bude dle dohody upřesněno datum a místo konání. Informace o odborné stáži: zimní semestr 2015/2016 Klinická farmakologie vyššího věku Program: Farmakologie v geriatrii, farmakoepidemiologie, farmakokinetika + farmakodynamika, lékové interakce, nežádoucí účinky léků, práce na odděleních, modelové kazuistiky. Termín: Místo konání: Praha 2, Londýnská 15, VFN -Geriatrická klinika Školitelé: Prof. MUDr. Topinková Eva, CSc., PharmDr. Daniela Fialová Ph.D. Zájemci o tuto akci Klinická farmakologie vyššího věku se hlásí elektronicky na adrese (před 1. přihlášením je nutné se zaregistrovat). Předpokládaná cena: Kč Platba účastnického poplatku se provádí předem na účet č /0100, variab. symbol je číslo přihlášky. Případné další informace obdržíte na studijním odd. IPVZ, Budějovická 15, Praha 4 NÁVRHY KURZŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 Kurz Základy analýzy pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí pořádaný firmou RADANAL, jehož garantem je doc. Ing. Aleš Horna, CSc.. Délka trvání: 2 dny Místo konání: Institut Nutrice a Diagnostiky, Sakařova 1400, Pardubice Cena kurzu: Kč bez DPH Lektoři kurzu: doc. Ing. Aleš Horna, CSc., Ing. Dana Vaněrková, Ph.D., Ing. Lenka Portychová Termíny konání: dubna dubna května 2015 Přihlásit se můžete prostřednictvím u

2 Bc. Lenka Šafaříková RADANAL s.r.o. Okružní 613, Pardubice mobil: název kurzu: DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI - přednáškový kurz s exkurzemi, určený pro zájemce o drogovou problematiku, převážně zaměřený na neurobiologické mechanismy a vztahy, farmakoterapii atp. doba konání: školní rok letní semestr - celkem 30 hodin (15 seminářů 2 h na den) místo konání Ústav farmakologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ruská 87, Praha 10 (učebna farmakologie + exkurze na příslušná pracoviště podle konkrétního sylabu) organizuje - Ústav farmakologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (PharmDr. Magdalena Šustková, CSc.; tel: nebo ) Cílem kurzu je seznámit budoucí lékaře a zájemce z řad PGS se současnou úrovní poznatků o drogách, mechanismech jejich účinku a mechanismech vzniku a udržení drogových závislostí (zejména neurobiologických). Kurz poskytuje komplexní přehled jednotlivých typů drog, způsobu léčby (včetně farmakoterapie) a možností prevence závislostí, přehled základních výzkumných metod/modelů závislosti atp. Kurz je složen z přednášek a diskusí s našimi špičkovými experty v oboru drog a závislostí a exkurzí na vybraná pracoviště. Program seminářů: bude zveřejněn před zahájením letního semestru na webové stránce UK v Praze a AV ČR, rovněž na ústavu farmakologie 3. LFUK Náplň seminářů: 1. Úvod do problematiky, drogy, základní mechanismy DZ, 2. Přehled základních drog mechanismy účinků, rizika, typy závislostí. 3. Výzkum drogových závislostí a účinků drog; 4. Epidemiologie drogových závislostí; 5. Opiátová závislost; 6. Alkohol a alkoholová závislost; 7. Závislost na tabáku; 8. Halucinogeny a kanabis, včetně léčebného konopí; 9. Centrální stimulancia, 10. Extáze a taneční drogy, nové syntetické drogy; 11. Léková závislost; 12. Prevence užívání drog a DZ; 13. Téma vyhrazeno - alternativní metody v léčbě DZ, 14. Exkurze Apolinář, oddělení pro léčbu závislostí VFN; 15. Exkurze SANANIM, systém péče o drogově závislé v ČR. Povinnosti ke splnění kurzu: 93% účast (maximálně 1 absence)

3 Primární hepatocyty v in vitro modelech se zaměřením na hepatocytární bioreaktor a jeho využití při biochemických, fyziologických, farmakodynamických a toxikologických studiích. Kurz je určen pro studenty doktorského studia biomedicíny se zájmem o danou problematiku. Odborný garant kurzu: prof. Hassan Farghali, Ph.D., D.Sc., Koordinátor kurzu (kontaktní osoba): MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. Termín konání: Letní semestr 2014/2015 Termín 10. dubna 2015 od 8,00 hod. Místo konání (kontaktní údaje): Farmakologický ústav 1. LF UK v Praze, Albertov 4, Praha 2, Tel /8161, 8106, Anotace: Jedná se o jednodenní kurz v rozsahu cca 8 výukových hodin. Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Úvodní 2 přednášky seznámí studenty s danou problematikou, různými metodami izolace, kultivace a perfuze primárních buněk a s využitím in vitro modelů v biomedicínském výzkumu. V praktické části, která se bude konat v laboratořích Farmakologického ústavu, proběhne komentovaná demonstrace izolace primárních potkaních hepatocytů a příprava hepatocytárního bioreaktoru a buněčných kultur. Účastníci kurzu si budou moci sami vyzkoušet přípravu a práci s danými in vitro modely Kurz pro studenty doktorského studia pořádaný OR biochemie a patobiochemie, doporučený i pro OR10 farmakologie a toxikologie Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie Kurz je plánován na letní semestr šk.r ve formě 11ti dvouhodinových přednášek Přesný program bude zveřejněn na začátku latního semestru Odborná garance: prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. a prof. MUDr. Richard Průša, CSc. Přednášky se konají v seminární místnosti Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Kateřinská 32, Praha Kurz molekulární farmakologie školní rok 2014/2015, zimní semestr

4 Přednášející: Doc. P. Svoboda, Doc. J. Novotný, Dr. L. Hejnová, Dr. L. Roubalová, Mgr. Jana Brejchová, Mgr. Dmytro Kagan 1) Přednášky každý týden vždy ve čtvrtek, hod. První přednáška: Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7, 2 patro (velká seminární místnost, půdní nadstavba) 2) Praktický kurz ( ) Radioaktivita, isotopy používané v medicíně, vazebné studie receptorů s pomocí specifických radioligandů, výpočty, detekce trimerních G proteinů technikou imunoblot, isolace plasmatických membrán z mozku a srdečního svalu, využití fluorescenční mikroskopie pro detekci receptorů. Abstrakt v češtině: Přednášky a praktická cvičení poskytující přehled o základech molekulární farmakologie, výzkumného směru, který charakterizuje hormonální receptory a jejich signální kaskády. Vývoj poznání a hlavní objevy v této oblasti budou podrobně uvedeny a vysvětleny (camp = Earl Sutherland; G proteiny = A.G. Gilman a M. Rodbell; receptory spřažení s G proteiny = R.J. Lefkowitz a B. Kobilka). Abstract in English Lectures and practical course dealing with characterisation of hormonal receptors and their signalling cascades. Main discoveries in this field will be described in more details from historical perspective (camp - Earl Sutherland (1960); trimeric G proteins = A.G. Gilman and M. Rodbell (1994); G protein-coupled receptors - R.J. Lefkowitz and B. Kobilka (2012). Doporučená literatura: Základní a klinická farmakologie, Bertrand G. Katzung, vydalo H & H, 1992 Učebnice Farmakologie pro Lékařské fakulty.

5 Kurz Interaktivní počítačová analýza dat pořádaný ve dnech června 2014 Organizátor: Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, Pardubice Telefon: , Fax: , Zaměření kurzu: populární a intenzivní kurz základů statistického zpracování dat na počítači řešením spousty praktických úloh z Kompendia. Odhalení všech tajemství, ukrytých v datech. Zvyšování kvalifikace pracovníků managementu. Polovinu času kurzu tvoří vlastní výpočty v software ADSTAT, QC-EXPERT metodou "škola hrou". Cena: ,- Kč (DPH 0%) zahrnuje nové Kompendium úloh za 750,- Kč, ale neobsahuje ubytování a stravu Organizační informace 1. Místo konání: elektronická učebna S04, budova Univerzity, Studentská 573, Pardubice. Elektronická učebna má pouze 28 židlí u 28 počítačů. 2. Přihlašování do kurzu: vyplněnou přihláškou poslat em na Katedru analytické chemie 3. Doprava: z vlakového nádraží v Pardubicích trolejbusy a autobusy směrem do centra, trolejbus č. 3, vystoupit na stanici u kolejí či Univerzitní knihovny a pak 100 m pěšky. 4. Ubytování: hotely města Pardubic nebo vysokoškolské koleje. Hotel si objednává a zaplatí každý v recepci sám. 5. Obědy a snídaně: snídaně v restauraci hotelu jsou obvykle součástí ubytování. V budově chemické fakulty je pod červenou recepcí bufet (snídaně, obědy). Obědy jsou rovněž možné v zaměstnanecké jídelně univerzity za hotové od 60,- do 75,- Kč celé menu výběr na místě z pěti jídel. 6. Účastníci ze Slovenské republiky: platí kurz v českých korunách, platbou ze Slovenska dle kurzu v den úhrady. 7. Odhlášení a náhrada: v případě nutnosti (nemoci, naléhavých služebních povinností, atd.) je výhodnější vyslat náhradníka, jinak se platí vysoké storno poplatky. 8. Užívaná literatura ( je zahrnuta v ceně kurzu): M. Meloun, J. Militký: Kompendium statistického zpracování experimentálních dat s CD, 2. vyd., 980 stran, Karolinum Praha 2012, 750,- Kč. Od 2012 je 3. rozšířené vydání v prodejnách knih. Kurz pro studenty doktorského studia pořádaný OR biochemie a patobiochemie Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie Odborná garance: prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. a prof. MUDr. Richard Průša, CSc. Přednášky se konají v seminární místnosti Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Kateřinská 32, Praha 2, přízemí vlevo, místnost č vždy ve středu v 14:30 hod. Den Přednášející Pracoviště Téma Doc. MUDr. Petr Ústav biochemie a Tumorsupresorové

6 Pohlreich, CSc. experimentální geny onkologie 1. LF UK Doc. MUDr. Zdeněk Ústav biochemie a Apoptosa Kleibl, Ph.D. experimentální onkologie 1. LF UK Doc. RNDr. Jana Ústav lék. chemie a Kolagen a jeho Novotná, CSc. klinické biochemie metabolismus 2. LF UK a FNM Doc. MUDr. Ivan Ústav ÚLB LD 1. LF Onkofetální antigeny Matouš-Malbohan, UK a VFN a jejich využití v CSc. medicině As. MUDr. Petr Ústav ÚLB LD Principy a Kocna, CSc. 1. LF UK a VFN instrumentace dechových testů As. MUDr. Alice Ústav lékařské Nemoci způsobené Skoumalová, Ph.D. chemie a klinické patologickou biochemie 2. LF UK konformací proteinů a FNM Prof. MUDr. Tomáš Ústav ÚLBLD1. LF Met.ethanolu a Zima, DrSc. UK a VFN patobioch důsledky Prof. MUDr. ÚLB LD 1. LF UK Funkce reaktivních Stanislav Štípek, VFN forem kyslíku met., DrSc. poškození tk., signal As. MUDr. Jan ÚLB LD 1. LF UK a Patobiochemie Pláteník, Ph.D. VFN stárnutí Prof. MUDr. Richard Ústav lék. chemie a Biologická variabilita Průša, CSc. klinické biochemie 2. a ontogenetické LF UK a FNM změny biích. hodnot Prof. MUDr. Jan Ústav biochemie a Biochemické a Borovanský, CSc. experimentální pathobiochemické onkologie 1. LF UK funkce melanosomů. Zodpovídá: MUDr. K. Bernášková, CSc Kurz pro postgraduální studenty (léto 2014) Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů pondělí 14:00 17:00 Přednáší se na ÚNPKF, Ke Karlovu 4, , Oddělení patologické fyziologie, termín téma vyučující

7 Úvod, Anatomie CNS Dr. Mrzílková Fyziologie-patfyz: CNS Dr. Pometlová Patologie: CNS * Dr. Frühaufová Anatomie: vylučování a endokrino Dr. Mrzílková Fyz-patfyz: Voda, metabolismus iontů, ABR Dr. Bernášková Fyz-patfyz: Stres, endokrinní systém Dr. Bernášková Fyz-patfyz: Vylučovací systém Dr. Bernášková Patologie: Endokrinologie, vylučovací systém * Dr. Frühaufová Velikonoce Neučí se Anatomie: GIT Dr. Mrzílková Fyz-patfyz: GIT a Metabolismus živin Dr. Bernášková Patologie: GIT * Dr. Frühaufová Anatomie: Kardiovaskulární a respirační systém Dr. Mrzílková Fyz-patfyz: Kardiovaskulární systém Dr. Pometlová Fyz-patfyz: Respirační systém Dr. Pometlová Patologie: Kardiovaskulární a respirační systém * Dr. Frühaufová KURZ OR10 DSPB a OVT 1. LFUK Statistické metody v softwaru STATISTICA KURZ JE KOMPLETNĚ OBSAZENÝ VČETNĚ NÁHRADNÍKŮ PROGRAM Semináře se budou konat vždy ve středu od :30 v seminární místnosti 1.06 vybavené počítači, U nemocnice 4, Praha 2 (pokud nebude stanoveno po dohodě jinak). Dotazy u Doc.MUDr.V.Klenerové, DrSc., 1. Popisné statistiky ( ) Typy veličin, typy rozdělení, volba statistických přístupů. (Průměr, medián, modus, směrodatná odchylka, rozptyl, šikmost a špičatost, normální rozdělení a proč je důležité. Intervalové a bodové odhady průměru. Robustní odhady pro průměr). 2. Ovládání STATISTICA ( ) Užitečné typy a triky, pokročilá práce s grafy.

8 (krabicový graf, histogram, bag plot, bodové grafy, kategorizované grafy). 3. Jak fungují statistické testy ( ) Princip testování hypotéz, testování normality, t-testy. (komparativní experiment, párový pokus) 4. Neparametrické alternativy k t-testům ( ) Časté chyby při použití neparametrických testů. (komparativní experiment, párový pokus, neparametrická analýza rozptylu). 5. Závislost veličin a jak ji měříme ( ) Pearsonův a Spearmanův korelační koeficient. Kdy který použít. (testování nulovosti korelačního koeficientu/shody korelačních koeficientů. Další vybrané alternativní míry závislosti). 6. Úvod do regresní analýzy ( ) Jak používat nástroje pro lineární regresi ve STATISTICA. (jednoduchá a vícenásobná regrese, analýza reziduí, jak interpretovat výsledky a vybrat nejvhodnější model). ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY AV ČR, v.v.i. a CENTRUM DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V BIOMEDICINĚ při UK a AV ČR pořádají další běh přednáškového kurzu 37. POKROKY V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII A GENETICE Kurz je určen pro doktorandy v oboru biomediciny, začínající vědecké pracovníky a nově též pro magisterské studenty. Cílem kurzu je poskytnout informace o vědeckých pokrocích na mezioborovém poli molekulární biologie, genetiky a biomediciny s některými biotechnologickými pohledy (http://pdsb.avcr.cz/doc/or1_kurzy.doc; Doba a místo konání Kurz se koná ve dnech v přednáškovém sálu M. Haška, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4-Krč v areálu biologických ústavů AV ČR (budova F). Registrace od 8.30 do 9.30, 9.30 zahájení, přednášky, Přednášky: , Doprava do místa konání je metrem C do stanice Kačerov a odtud autobusem č.114 do stanice Ústavy Akademie věd (konečná stanice), nebo autobusem č.193 do stanice IKEM nebo Zelené domky a odtud pěšky k areálu. Program kurzu Na programu je okolo 40 přednášek s následující tématikou: genomika: lidský genom, jáderná mikroarchitektura-funkce a regulace, chromatin, prostorová organizace regulace genů, odezva na poškozování DNA, oprava DNA, forensní genetika, genealogie a archeogenetika; RNA: biosyntéza, start a terminace transkripce, alternativní sestřih, RNA editace, RNA degradace, malé RNA; proteomika, RTG krystalografie bílkovin, nesprávné sbalování bílkovin a klinika, degradace bílkovin, intramembránové proteolytické systémy, umělé proteiny jako protilátky; buněčná biologie: kmenové buňky, receptory spřažené s G-proteiny, mikrotubuly a signalizace, membránové mikrodomény, účinky ROS, apoptóza, nukleázy TALEN, retroviry a mobilní elementy, Wnt, mapování signálních drah malými molekulami; vývoj: epigenetika, evoluce promotorů, vývoj srdce, spermatogeneze a hybridní dysgeneze; nemoci a léčba: leishmanióza, vývoj bakteriální virulence, genetika autismu a mentální

9 retardace, vzácné genetické varianty u mendelovských a komplexních onemocnění, myší modely střevní rakoviny a další; + 2 workshopy (budování kariery ve vědě + diskusní panel; příspěvky PhD studentů), atd. Účastníci kurzu budou mít přístup ke všem přednáškám z internetové stránky chráněné heslem. Přednášky budou předneseny v angličtině předními českými a zahraničními vědeckými odborníky. Ubytování a stravování Ubytování ve 2-lůžkových pokojích je možné si v omezené míře zajistit v koleji OTAVA, Chemická 953, Praha 4-Kunratice. Svou objednávku na ubytování pošlete p. S. Hrdličkové nejlépe do na e- mailovou adresu: Udejte, že jste účastníky výše uvedeného kurzu. Cena za noc a osobu ve dvoulůžkovém pokoji činí Kč (samostatně Kč 400.-). Po dobu konání kurzu je možno individuálně využít ke stravování jídelen a bufetů v krčském areálu biologických ústavů AV ČR. Kurzovné Kč 2700,- (vč. DPH), na účastníka: PhD studenta, postdoka, věd. pracovníka, atd. Kurz bude zdarma pro magisterské studenty. Kurzovné poukažte, prosím, až po našem elektronickém vyrozumění o přijetí do kursu a přidělení Vašeho pořadového čísla, na účet č.: /0100, variab. symbol: Vaše přidělené pořadové číslo, (u KB, Praha 6, adresát účtu: ÚMG, AV ČR, IČO , Vídeňská 1083, Praha 4), nejpozději do Přihlašování k účasti: Všichni zájemci, včetně magisterských studentů, musí vyplnit a poslat přihlášku (viz dále). Vyplněnou přihlášku pošlete na e-adresu: Veškeré dotazy zodpovíme elektronicky nebo na tel. č (L. Výborná) a č /3147 Prof.. MUDr. Jiří Jonák, DrSc., Mgr. Petr Svoboda, PhD., v.r., garanti kursu. Molekulární farmakologie Přednášky (2 hodiny týdně) a cvičení (2 týdny na konci listopadu). Kurs probíhá na Přírodovědecké Fakultě UK (Viničná 7, Praha 2) a ve Fyziologickém ústavu AV CR (Vídeńská 1083, Praha 4). Přednášející kursu: Doc. RNDr Petr Svoboda, DrSc, RNDr Jiří Novotný DSc, RNDr Penka Roubalová, PhD a RNDr L. Hejnová, PhD. Ph.D. student, kteří budou mít o kurs zájem, se přihlásí na adresu: Termín bude upřesněn, plán říjen-listopad Abstrakt v češtině: Cílem přednášek a praktických cvičení je poskytnout přehled o základech molekulární farmakologie, vědeckého výzkumného směru, který charakterizuje hormonální receptory a jejich signální kaskády s pomocí metod biochemie, farmakologie a buněčné fyziologie. Důraz je kladen na postižení postupného vývoje poznání. Abstract in English Lectures and practical course present information about basics of molecular pharmacology, area of basic research dealing with characterisation of hormonal receptors and their signalling cascades with the help of biochemical, pharmacological and cell physiology approaches. Main discoveries in this field will be analysed in more details from historical perspective.

10 Lectures The historical development of understanding of hormonal receptors (since Paul Ehrlich and John Newport Langley) Discovery of adenylylcyclase and camp (Earl Sutherland) = the key stone of molecular endocrinology and pharmacology Membrane receptors classification; ligand, agonist, antagonist, partial agonist, inverse agonist Radioisotopes in medicine and biology, liquid scintillation, beta and gama counting, Bq, Ci, radioligand, specific radioactivity, chemical stability of the radioligand, radiochemical stability Ligand binding studies of membrane receptors, specific radioligands, saturation binding isotherm, Scatchard plot, calculation of B max and K d values, allosteric and cooperative models of receptor-ligand interactions, Hill coefficient; criteria of Pedro Cuatrecassas for identification of receptor with the specific radioligand binding site Why there are so many receptors for the single hormone or neurotransmitter? Heterogeneity of G protein coupled receptors (GPCR), splicing variants of 7TM receptors Trimeric GTP binding regulatory proteins (G-proteins), discovery of trimeric G proteins (Martin Rodbell and Alfred G. Gilman) Classification of the five main families of trimeric G proteins Phosphoplipases C, phospholipases A2, phosphodiesterases and secondary messengers Desensitisation of hormone response, internalisation, recycling and down-regulation of GPCR; internalisation and down-regulation of trimeric G proteins, cross-talk phenomena, membrane domains (Neubig, R. R. (1994) Membrane organisation in G-protein mechanism. FASEB J. 8, ), feed-back regulations, multiple signalling cascades initiated by the same hormone or neutrotransmitter. Sodium plus potassium activated, magnesium dependent adenosine triphosphatase (Na,K-ATPase), sodium pump, [ 3 H]ouabain as specific marker of plasma membranes Subcellular fractionation by differential and density-gradient centrifugation; isolation of plasma membranes and other subcellular particles; plasma membrane markers and enzyme activities. Calcium and its significance in regulation of cell responsiveness to hormones. Cyklus přednášek v rámci předmětu B02181 Neurobiologie poruch chování a paměti Letní semestr šk. r. 2012/2013 vždy ve středu v hod, posluchárna (číslo dveří 3.073) Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 2. patro, budova děkanátu 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2. Přednášející: Doc. MUDr.V. Klenerová, DrSc.; Prof. MUDr. S. Štípek, DrSc.; Prof MUDr. S.Hynie, DrSc. Garant přednětu: Doc. MUDr. V. Klenerová, DrSc Úvod do předmětu. Neurotransmise jako základ nervových pochodů v normě i za patologických stavů. 2. Nervové struktury a funkční komponenty jako cíle pro terapeutické zásahy.

11 3. Chemické struktury podílející se na přenosu signálu Receptory, transdukční systémy, jejich poruchy u základních nervových a psychických poruch. 5. Úloha neuropeptidů, stresových hormonů a dalších biologicky aktivních látek u poruch chování Neurobiologie paměti a její poruchy. 7. Experimentální studium paměti a psychických poruch. 8. Autismus a spektrum autistických poruch. Alzheimerova choroba a další demence Neurobiologie stresu. 10. Neurobiologie posttraumatické stresové poruchy a silných emocí Společné regulační mechanismy účastnící se při vzniku stresu, deprese, schizofrenie. 12. Společné regulační mechanismy účastnící se při vzniku stresu a závislosti na návykových látkách. Hodnocení přednáškového cyklu písemnou formou, udělení dvou kreditů nebo zapsání kurzu DSPB. Kurz Drogy a drogova zavislost šk. r. 2012/2013 Přednášky se konají vždy v úterý od 15:45h do 18:00h v učebně Ústavu farmakologie č. dveří 523, 5. patro, 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 Organizátor kurzu: Dr. Šustková, tel: ,404, Ústav farmakologie 3. LF UK; Úvoddoproblematiky,mechanismydrogovýchzávislostí, zásady léčby závislostí. Experimentální modely závislosti. (PharmDr. Šustková - UK 3. LF, Praha) Halucinogeny.Kanabisakanabinoidy.(MUDr. Páleníček - PCP Praha) Lékovázávislost rozdělení,léčba,zvláštnosti.(mudr. Pecinovská Oddělení pro léčbu závislostí VFN - Apolinářská, Praha) Opioidní závislost léčba, novinky. (MUDr. Popov Oddělení pro léčbu závislostí VFN Apolinářská, Praha)!!! ZAČÁTEK A MÍSTO SEMINÁŘE BUDOU UPŘESNĚNY!!!) Závislost na tabáku. Nové možnosti léčby, vycházející z vlivu na mozek. (MUDr. Králíková - Ústav hygieny a epidemiologie, UK 1. LF, Praha) Alkoholová závislost-metabolismus alkoholu.kombinace drog s alkoholem. (prof.mudr.zima Ústav lékařské chemie a biochemie, děkan UK 1. LF, Praha)

12 Drogové závislosti: epidemiologie a léčba. (PhDr. Csemy PCP, Praha) EXKURZE-Návštěva pracoviště APOLINÁŘ + přednáškapéče o drogově závislé ve zdravotnických zařízeních, substituční programy. (prim.mudr.popov,mudr.pecinovská Odděleníproléčbu závislostí VFN - Apolinářská, Praha)!!!ZAČÁTEK EXKURZE BUDE UPŘESNĚN!!! Centrální stimulancia. Extáze. (MUDr. Páleníček - PCP Praha) EXKURZE - Návštěva pracoviště SANANIM + přednáška Systém péče o drogově závislé v Čechách (význam typů léčeben a jejich organizace).!!! ZAČÁTEK A MÍSTO EXKURZE BUDOU UPŘESNĚNY!!! (MUDr. Minařík Sananim) Neurobiologie poruch chování V letním semestru šk. r. 2011/2012 se koná cyklus přednášek v rámci volitelného Předmětu B02181 Neurobiologie poruch chování, vhodný pro pregraduální i postgraduální studenty. Přednášky se budou konat vždy ve středu od v hod, od , budova děkanátu 1.LF UK. Přednášející: V. Klenerová, S. Štípek, S. Hynie Kurz farmaceutické medicíny Milé kolegyně a kolegové, Vážení přátelé, Zveme Vás na pětidenní Kurz farmaceutické medicíny, který navazuje na tradiční Dvousemestrální kurz ve farmaceutické medicíně, pořádaný od roku Opět se setkáte s předními odborníky z jednotlivých oblastí farmaceutické medicíny. Mezi účastníky opět naleznete pracovníky nemocnic a univerzit, státní správy a v neposlední řadě farmaceutického průmyslu a budete mít možnost s nimi prodiskutovat nejrůznější témata. Seznámíte se s cestou léku od jeho farmakologických vlastností přes klinická hodnocení, registraci až k ceně a úhradě. K tomu získáte nezbytné znalosti statistiky, farmakovigilance, regulací na farmaceutickém trhu a třeba i Health Technology Assessmentu. Účast bude oceněna kredity celoživotního vzdělávání České lékařské komory a České asociace sester a na závěr obdržíte certifikát 1. Lékařské fakulty UK a Asociace farmaceutické medicíny. Kurz jsme na základě vaší poptávky připravili ve zkrácené a tím i levnější podobě. Níže naleznete program jednotlivých modulů. Těšíme se na setkání na kurzu. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Děkan 1. Lékařské fakulty UK Doc. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. Přednosta Farmakologického ústavu 1. LF UK

13 MUDr. Jiří Urban, MBA Předseda Asociace farmaceutické medicíny Kurz farmaceutické medicíny ledna 2012, úterý až pátek vždy 9 až hod, sobota 9 až 14 hod Den 1 (úterý ): Vývoj nového léku Zahájení kurzu, filozofie vývoje nového léčiva Základy farmakologie Preklinický vývoj Farmakogenetika Systémy léčiv, ATC skupiny, originální a generická léčiva Farmakoinformatika Den 2 (středa ): Klinické hodnocení léčiv Historie a principy Správné klinické praxe, klinický vývoj léku Regulace klinického hodnocení Role zadavatele a zkoušejícího v klinickém hodnocení Audit a inspekce v klinickém hodnocení Neintervenční klinické hodnocení Den 3 (čtvrtek ): Registrace léčivých přípravků, statistické minimum Registrace léčivých přípravků Základy biostatistiky Den 4 (pátek ): Farmakovigilance a regulace ve farmaceutickém průmyslu Farmakovigilance Etické kodexy jako jeden z regulačních nástrojů farmaceutického průmyslu Regulace výrobců generických léčiv Legislativní regulace farmaceutického trhu v ČR a SR Den 5 (sobota ): Prostředí na trhu Farmakoekonomika a HTA Ceny a úhrady léčiv Místo konání: Zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2. Pro koho je Dvousemestrální vzdělávací kurz ve farmaceutické medicíně určen: Pro pracovníky ve vývoji léků, farmaceuty a pracovníky farmakologických ústavů.

14 Pro lékaře zabývající se klinickým hodnocením léků, pracovníky etických komisí, data managery apod. Pro manažery farmaceutických firem, kteří si chtějí prohloubit vzdělání v oblasti farmaceutické medicíny. Pro monitory klinických studií, pracovníky registračních a farmakovigilačních oddělení, pracovníky na pozici Medical Advisor, PR manažery a další pracovníky ve farmaceutickém průmyslu s potřebou vzdělání v této problematice. Pro obchodní zástupce, připravující se na práci produktových manažerů či na jiné pozice v rámci kariérního rozvoje. Cena kurzu: Kč pro účastníky z nekomerční sféry (univerzity, nemocnice zřizované krajským úřadem nebo MZ, státní správa apod.) je cena Kč. Cena zahrnuje účast na kurzu, kurzové materiály a občerstvení během kurzu; cena nezahrnuje DPH. Při účasti tří a více pracovníků z jedné společnosti bude poskytnuta sleva ve výši 8%. Kurz je organizačně zajištěn společností DUX Training and Education s.r.o., více informací a přihlášky na Pokračování cyklu přednášek Novinky ve výzkumu stresu Vhodné pro všechny obory DSPB, pro postgraduální studenty. Přednášky budou ohlášeny samostatně podle aktuálně zajištěných přednášejících. DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Třicetihodinový kurz KURZ SE KONÁ: v letním semestru, vždy v úterý odpoledne od do 16.30h v budově 3. LFUK ul. Ruská 87, Praha 10, v učebně Ústavu farmakologie, č. dveří 523, páté patro; exkurze jsou upřesněny. PŘIHLÁŠKY NA KURZ em - každoročně nejpozději do Kurz začíná v roce 2012 v úterý úvodním seminářem. Další pořadí seminářů s konkrétními daty konání bude upřesněno po na a ovou zprávou přihlášeným do kurzu): Telefon: , nebo Adresa: PharmDr. Magdalena Šustková, CSc., Ústav farmakologie, 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10

15 ANOTACE a CÍL KURZU: Jedno-semestrový třicetihodinový kurz DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI poskytuje komplexní přehled základních informací o klasických i aktuálně zneužívaných drogách, o mechanizmech, léčbě, prevenci i výzkumu drogových závislostí a sytému péče o drogově závislé v ČR, srovnání se situací v Evropě. Umožňuje diskuze se špičkovými odborníky v oboru drogové závislosti a exkurze do vybraných odborných pracovišť v ČR. Cílem kurzu je: - poskytnout přehled jednotlivých typů drog a drogových závislostí (DZ) - charakteristiky, zvláštnosti - seznámit se současnou úrovní poznatků o především neurobiologických mechanizmech vzniku a udržení DZ - poskytnout přehled základních experimentálních modelů používaných ve výzkumu DZ - shrnout uplatnění neurobiologických znalostí v léčebných postupech - seznámit posluchače s vybranými odbornými pracovišti, umožnit rozhovor s odborníky i pacienty - srovnání situace u nás a v zahraničí - pomoci posluchačům utvořit si kvalifikovanější, odborný lékařský pohled na často diskutovanou a závažnou problematiku DZ - samostatné vypracování krátké seminární práce na vybrané téma s drogovou problematikou (každý posluchač má jiné téma) Třicetihodinový PVK pro studenty 3. a 4. ročníku magisterského studia 3. LFUK (SIS označení CCOCA 0011). SYLLABUS: tříhodinové semináře s diskuzí + exkurze (data dalších konkrétních seminářů budou upřesněna po na a ovou zprávou přihlášeným do kurzu): Úvod do problematiky, mechanismy drogových závislostí, zásady léčby závislostí. Experimentální modely závislosti. (PharmDr. Šustková - UK 3. LF, Praha) 2. Drogové závislosti: epidemiologie a léčba. (PhDr. Csemy PCP, Praha) 3. Opiátovázávislost léčba, novinky. (MUDr. Popov Oddělení pro léčbu závislostí VFN Apolinářská, Praha) 4. Alkoholová závislost - metabolismus alkoholu. Kombinace drog s alkoholem. (prof. MUDr. Zima Ústav lékařské chemie a biochemie, děkan UK 1. LF, Praha) 5. Závislostna tabáku. Nové možnosti léčby, vycházející z vlivu na mozek. (MUDr. Králíková - Ústav hygieny a epidemiologie, UK 1. LF, Praha) 6. Halucinogeny.Kanabis a kanabinoidy. (MUDr. Páleníček - PCP Praha) 7. Centrální stimulancia. Extáze. (MUDr. Páleníček - PCP Praha) 8. Léková závislost rozdělení, léčba, zvláštnosti. (MUDr. Pecinovská Oddělení pro léčbu závislostí VFN - Apolinářská, Praha) 9. EXKURZE - Návštěva pracoviště APOLINÁŘ + přednáška Péče o drogově závislé ve zdravotnických zařízeních, substituční programy. (prim. MUDr. Popov Oddělení pro léčbu závislostí VFN - Apolinářská, Praha) 10. EXKURZE - Návštěva pracoviště SANANIM + přednáška Systém péče o drogově závislé v Čechách (význam typů léčeben a jejich organizace). (MUDr. Minařík Sananim)

16 jednotlivých typů drog, způsobu léčby (včetně farmakoterapie) a možností prevence závislostí, přehled základních výzkumných metod/modelů závislosti atp. Kurz je složen z přednášek a diskusí s našimi špičkovými experty v oboru drog a závislostí a exkurzí na vybraná pracoviště. Program seminářů: bude zveřejněn před zahájením letního semestru na webové stránce UK v Praze a AV ČR, rovněž na ústavu farmakologie 3. LFUK Náplň seminářů: 1. Úvod do problematiky, drogy, základní mechanismy DZ, 2. Přehled základních drog mechanismy účinků, rizika, typy závislostí. 3. Výzkum drogových závislostí a účinků drog; 4. Epidemiologie drogových závislostí; 5. Opiátová závislost; 6. Alkohol a alkoholová závislost; 7. Závislost na tabáku; 8. Halucinogeny a kanabis, včetně léčebného konopí; 9. Centrální stimulancia, 10. Extáze a taneční drogy, nové syntetické drogy; 11. Léková závislost; 12. Prevence užívání drog a DZ; 13. Téma vyhrazeno - alternativní metody v léčbě DZ, 14. Exkurze Apolinář, oddělení pro léčbu závislostí VFN; 15. Exkurze SANANIM, systém péče o drogově závislé v ČR. Povinnosti ke splnění kurzu: 93% účast (maximálně 1 absence) Primární hepatocyty v in vitro modelech se zaměřením na hepatocytární bioreaktor a jeho využití při biochemických, fyziologických, farmakodynamických a toxikologických studiích. Kurz je určen pro studenty doktorského studia biomedicíny se zájmem o danou problematiku. Odborný garant kurzu: prof. Hassan Farghali, Ph.D., D.Sc., Koordinátor kurzu (kontaktní osoba): MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. Termín konání: Letní semestr 2014/2015 Termín 10. dubna 2015 od 8,00 hod. Místo konání (kontaktní údaje): Farmakologický ústav 1. LF UK v Praze, Albertov 4, Praha 2, Tel /8161, 8106, Anotace: Jedná se o jednodenní kurz v rozsahu cca 8 výukových hodin. Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Úvodní 2 přednášky seznámí studenty s danou problematikou, různými metodami izolace, kultivace a perfuze primárních buněk a s využitím in vitro modelů v

17 biomedicínském výzkumu. V praktické části, která se bude konat v laboratořích Farmakologického ústavu, proběhne komentovaná demonstrace izolace primárních potkaních hepatocytů a příprava hepatocytárního bioreaktoru a buněčných kultur. Účastníci kurzu si budou moci sami vyzkoušet přípravu a práci s danými in vitro modely Kurz pro studenty doktorského studia pořádaný OR biochemie a patobiochemie, doporučený i pro OR10 farmakologie a toxikologie Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie Kurz je plánován na letní semestr šk.r ve formě 11ti dvouhodinových přednášek Přesný program bude zveřejněn na začátku latního semestru Odborná garance: prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. a prof. MUDr. Richard Průša, CSc. Přednášky se konají v seminární místnosti Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Kateřinská 32, Praha Kurz molekulární farmakologie školní rok 2014/2015, zimní semestr Přednášející: Doc. P. Svoboda, Doc. J. Novotný, Dr. L. Hejnová, Dr. L. Roubalová, Mgr. Jana Brejchová, Mgr. Dmytro Kagan 1) Přednášky každý týden vždy ve čtvrtek, hod. První přednáška: Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7, 2 patro (velká seminární místnost, půdní nadstavba) 2) Praktický kurz ( ) Radioaktivita, isotopy používané v medicíně, vazebné studie receptorů s pomocí specifických radioligandů, výpočty, detekce trimerních G proteinů technikou imunoblot, isolace plasmatických membrán z mozku a srdečního svalu, využití fluorescenční mikroskopie pro detekci receptorů. Abstrakt v češtině: Přednášky a praktická cvičení poskytující přehled o základech molekulární farmakologie, výzkumného směru, který charakterizuje hormonální receptory a jejich signální kaskády. Vývoj poznání a hlavní objevy v této oblasti budou podrobně uvedeny a vysvětleny (camp = Earl Sutherland; G proteiny = A.G. Gilman a M. Rodbell; receptory spřažení s G proteiny = R.J. Lefkowitz a B. Kobilka). Abstract in English Lectures and practical course dealing with characterisation of hormonal receptors and their signalling cascades. Main discoveries in this field will be described in more details from historical perspective (camp - Earl Sutherland (1960); trimeric G proteins = A.G. Gilman and M. Rodbell (1994); G protein-coupled receptors - R.J. Lefkowitz and B. Kobilka (2012).

18 Doporučená literatura: Základní a klinická farmakologie, Bertrand G. Katzung, vydalo H & H, 1992 Učebnice Farmakologie pro Lékařské fakulty Kurz Interaktivní počítačová analýza dat pořádaný ve dnech června 2014 Organizátor: Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, Pardubice Telefon: , Fax: , Zaměření kurzu: populární a intenzivní kurz základů statistického zpracování dat na počítači řešením spousty praktických úloh z Kompendia. Odhalení všech tajemství, ukrytých v datech. Zvyšování kvalifikace pracovníků managementu. Polovinu času kurzu tvoří vlastní výpočty v software ADSTAT, QC-EXPERT metodou "škola hrou". Cena: ,- Kč (DPH 0%) zahrnuje nové Kompendium úloh za 750,- Kč, ale neobsahuje ubytování a stravu Organizační informace 9. Místo konání: elektronická učebna S04, budova Univerzity, Studentská 573, Pardubice. Elektronická učebna má pouze 28 židlí u 28 počítačů. 10. Přihlašování do kurzu: vyplněnou přihláškou poslat em na Katedru analytické chemie 11. Doprava: z vlakového nádraží v Pardubicích trolejbusy a autobusy směrem do centra, trolejbus č. 3, vystoupit na stanici u kolejí či Univerzitní knihovny a pak 100 m pěšky. 12. Ubytování: hotely města Pardubic nebo vysokoškolské koleje. Hotel si objednává a zaplatí každý v recepci sám. 13. Obědy a snídaně: snídaně v restauraci hotelu jsou obvykle součástí ubytování. V budově chemické fakulty je pod červenou recepcí bufet (snídaně, obědy). Obědy jsou rovněž možné v zaměstnanecké jídelně univerzity za hotové od 60,- do 75,- Kč celé menu výběr na místě z pěti jídel. 14. Účastníci ze Slovenské republiky: platí kurz v českých korunách, platbou ze Slovenska dle kurzu v den úhrady. 15. Odhlášení a náhrada: v případě nutnosti (nemoci, naléhavých služebních povinností, atd.) je výhodnější vyslat náhradníka, jinak se platí vysoké storno poplatky. 16. Užívaná literatura ( je zahrnuta v ceně kurzu): M. Meloun, J. Militký: Kompendium statistického zpracování experimentálních dat s CD, 2. vyd., 980 stran, Karolinum Praha 2012, 750,- Kč. Od 2012 je 3. rozšířené vydání v prodejnách knih. Kurz pro studenty doktorského studia pořádaný OR biochemie a patobiochemie Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie Odborná garance: prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. a prof. MUDr. Richard Průša, CSc. Přednášky se konají v seminární místnosti Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Kateřinská 32, Praha 2, přízemí vlevo, místnost č vždy ve středu v 14:30 hod. Den Přednášející Pracoviště Téma

19 Doc. MUDr. Petr Ústav biochemie a Tumorsupresorové Pohlreich, CSc. experimentální geny onkologie 1. LF UK Doc. MUDr. Zdeněk Ústav biochemie a Apoptosa Kleibl, Ph.D. experimentální onkologie 1. LF UK Doc. RNDr. Jana Ústav lék. chemie a Kolagen a jeho Novotná, CSc. klinické biochemie metabolismus 2. LF UK a FNM Doc. MUDr. Ivan Ústav ÚLB LD 1. LF Onkofetální antigeny Matouš-Malbohan, UK a VFN a jejich využití v CSc. medicině As. MUDr. Petr Ústav ÚLB LD Principy a Kocna, CSc. 1. LF UK a VFN instrumentace dechových testů As. MUDr. Alice Ústav lékařské Nemoci způsobené Skoumalová, Ph.D. chemie a klinické patologickou biochemie 2. LF UK konformací proteinů a FNM Prof. MUDr. Tomáš Ústav ÚLBLD1. LF Met.ethanolu a Zima, DrSc. UK a VFN patobioch důsledky Prof. MUDr. ÚLB LD 1. LF UK Funkce reaktivních Stanislav Štípek, VFN forem kyslíku met., DrSc. poškození tk., signal As. MUDr. Jan ÚLB LD 1. LF UK a Patobiochemie Pláteník, Ph.D. VFN stárnutí Prof. MUDr. Richard Ústav lék. chemie a Biologická variabilita Průša, CSc. klinické biochemie 2. a ontogenetické LF UK a FNM změny biích. hodnot Prof. MUDr. Jan Ústav biochemie a Biochemické a Borovanský, CSc. experimentální pathobiochemické onkologie 1. LF UK funkce melanosomů. Zodpovídá: MUDr. K. Bernášková, CSc Kurz pro postgraduální studenty (léto 2014) Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů pondělí 14:00 17:00 Přednáší se na ÚNPKF, Ke Karlovu 4, , Oddělení patologické fyziologie,

20 Téma Vyučující

Fyziologie živočichů

Fyziologie živočichů formulář žádosti č. 4 Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta žádost o udělení akreditace doktorského studijního programu Fyziologie živočichů (P/K/4/CJ/AJ) leden 2007 2 Evidenční list Název

Více

u c ru c u Zkouška Předmět zajišťuje Doc. RNDr. Pavel Dráber, CSc. Určeno pro posluchače se zájmem o nejnovější vědecké poznatky v oblasti struktury a funkce cytoskeletu. Předmět bude vyučován v zimním

Více

Zpráva o realizaci projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Zpráva o realizaci projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Zpráva o realizaci projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Období řešení projektu: 1. 6. 2009 31. 5. 2012 (36 měsíců) Rozpočet projektu: 11 710 621,60 Kč Příjemce podpory: Univerzita Palackého v Olomouci

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

KURZY OBOROVÉ RADY BIOLOGIE A PATOLOGIE BUŇKY A DALŠÍ INFORMACE

KURZY OBOROVÉ RADY BIOLOGIE A PATOLOGIE BUŇKY A DALŠÍ INFORMACE KURZY OBOROVÉ RADY BIOLOGIE A PATOLOGIE BUŇKY A DALŠÍ INFORMACE Pokroky v biologii buňky (přednáškový kurz): Koordinátor a odborný garant kurzu: prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., Ústav buněčné biologie a

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008 I. E. S. INSTITUT EXPERTNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT

Více

Semestrální přednášky a kurzy ve školním roce 2013/2014

Semestrální přednášky a kurzy ve školním roce 2013/2014 Semestrální přednášky a kurzy ve školním roce 2013/2014 Základy molekulární biologie - 17AMBZMB, zimní semestr (ZS), 2+2 hod. týdně, Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI), ČVUT v Praze. Kurz seznamuje

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Olomouc duben 2011 1 ÚVOD 1.1 Úplný název veřejné vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa, názvy a adresy všech jejích fakult

Více

Zpravodaj. Československé biologické společnosti

Zpravodaj. Československé biologické společnosti Zpravodaj Československé biologické společnosti číslo 2 BRNO 2001 0 Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno Doc.

Více

ROâNÍK 38 (2010), âíslo 2. âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526

ROâNÍK 38 (2010), âíslo 2. âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 ROâNÍK 38 (2010), âíslo 2 2 âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 Proč je Merck po celém světě důvěryhodným dodavatelem inhibitorů? Jsme prostě jednička! Ať již pro Váš výzkum

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

VITA NOSTRA SERVIS 8/2007 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10

VITA NOSTRA SERVIS 8/2007 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10 VITA NOSTRA SERVIS 8/2007 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10 http://www.lf3.cuni.cz/aktuality/aktuality.html, e-mailová adresa: vns@lf3.cuni.cz INFORMACE VEDENÍ FAKULTY 22.2.2007

Více

Žádost o prodloužení platnosti akreditace

Žádost o prodloužení platnosti akreditace Žádost o prodloužení platnosti akreditace V souladu s 79 a 80 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a s Vyhláškou č. 42 MŠMT ze dne 10.

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s.

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011 I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce č. j. 20 961/05-25 Akreditováno MPSV jako vzdělávací instituce

Více

Zpravodaj. Československé biologické společnosti

Zpravodaj. Československé biologické společnosti Zpravodaj Československé biologické společnosti číslo 2 BRNO 1998 Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno Prof.

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť 2013

Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť 2013 Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť Kurz Termín Kurz chemie 22. 25. 10. Kurz biologie 12. 15. 11. Kurz fyziky 19. 22. 11. Co na vás čeká: v jednotlivých kurzech jsou připraveny

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze O PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Univerzitě Karlově v Praze informace KATALOG KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU v akademickém roce 2014/2015 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2014

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze O PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Univerzitě Karlově v Praze informace KATALOG KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU v akademickém roce 2014/2015 2015/2016 UNIVERZITA KARLOVA

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

Vážení přátelé, prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D., děkan. www.upol.cz/fakulty/prf

Vážení přátelé, prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D., děkan. www.upol.cz/fakulty/prf Vážení přátelé, opět si vám po roce dovolujeme na bídnout informační brožuru Přírodo vědecké fakulty UP v Olomouci, ve které vás chceme informovat o čin nosti a dění na fakultě. Stejně jako v letech předchozích

Více

1 ÚVODNÍ SLOVO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2

1 ÚVODNÍ SLOVO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Metodický materiál pro studenty studijního směru Rozhodčí kolektivních sportů Studijní program: Tělesná výchova a sport Směr: Rozhodčí kolektivních sportů - FOTBAL Inovace studijního programu Tělesná výchovaa

Více

VITA NOSTRA SERVIS 1/2007 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10

VITA NOSTRA SERVIS 1/2007 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10 VITA NOSTRA SERVIS 1/2007 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10 http://www.lf3.cuni.cz/aktuality/aktuality.html, e-mailová adresa: vns@lf3.cuni.cz SLOVO DĚ KANA 4.1.2007 Vážené kolegyně

Více

VITA NOSTRA SERVIS 1/2010

VITA NOSTRA SERVIS 1/2010 VITA NOSTRA SERVIS 1/2010 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10 ROZHODNUTÍ VEDENÍ FAKULTY Vážení spolupracovníci, http://www.lf3.cuni.cz e mail: vns@lf3.cuni.cz 7.1.2010 dovoluji

Více

MEFANET report 01. Editoři: Ladislav Dušek Vladimír Mihál Stanislav Štípek Jarmila Potomková Daniel Schwarz Lenka Šnajdrová Čestmír Štuka

MEFANET report 01. Editoři: Ladislav Dušek Vladimír Mihál Stanislav Štípek Jarmila Potomková Daniel Schwarz Lenka Šnajdrová Čestmír Štuka Edukační sborník 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Editoři: Ladislav Dušek Vladimír Mihál Stanislav Štípek Jarmila Potomková

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Vydala Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v září 2013 Redakce: PhDr. Zita Chalupová Počítačová sazba a grafické zpracování: Jiří

Vydala Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v září 2013 Redakce: PhDr. Zita Chalupová Počítačová sazba a grafické zpracování: Jiří Vydala Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v září 2013 Redakce: PhDr. Zita Chalupová Počítačová sazba a grafické zpracování: Jiří Kraus Fotografie: archiv PřF UP Tisk: Vydavatelství

Více

Zpráva o činnosti v roce 2010

Zpráva o činnosti v roce 2010 Zpráva o činnosti v roce 2010 VyrZpr-CZ-144.indd 1 1.12.2011 21:11:55 Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK v Praze a VFN v Praze Ke Karlovu 11 / 120 00 Praha 2 / Česká republika

Více