Vliv nových technologií na vzdělávací proces a na osobnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv nových technologií na vzdělávací proces a na osobnost"

Transkript

1 Vliv nových technologií na vzdělávací proces a na osobnost výzkumná zpráva Doc.PhDr.Petr Sak, CSc. Mgr.Karolína Saková PhDr.Kateřina Beerová Grant MPSV ČR Vliv computerizace na edukační procesy a na osobnost člověka v informační společnosti Praha 200

2 Obsah 1. Tématické vymezení výzkumu 2. Objekt a předmět výzkumu 3. K metodologii a metodice výzkumu 4. Charakteristiky výběrového souboru. Výzkumné cíle. Osobnostní test mládeže a index. Osobnostní test mládeže a věk zahájení aktivit s počítačem 8. Hodnotové orientace a 9. Negativní jevy a 10. Hodnotové orientace a 11. Deprese, osamocení a 12. Volnočasové aktivity a 13. Životní dráha a 14. Charakteristiky souboru

3 1. Tématické vymezení výzkumu Výzkum je koncipován v návaznosti na reprezentativní výzkum a výzkum škol, takže řada znaků a otázek je identických a umožňuje komparaci. Týká se to disponibility nových technologií, jejich využívání apod. Základním tématem však není disponibilita nových technologií či vzdělávání, ale vliv této na osobnost mladého člověka a na jeho životní styl.

4 2. Objekt a předmět výzkumu Předmětem výzkumu je vliv na osobnost mladého člověka a na jeho životní styl vliv na osobnost mladého mladého člověka; vliv věku zahájení práce s počítačem na osobnost mladého mladého člověka; vliv mladého člověka na jeho volnočasové aktivity; vliv mladého člověka na jeho hodnotovou orientaci; vliv mladého člověka na jeho konsumaci alkoholu, drog a kouření; vliv věku zahájení práce s počítačem na digitalizaci sociálního pole; vliv mladého člověka na jeho osamocenost a stavy depresí. Objektem výzkumu jsou studenti středních škol

5 3. K metodologii a metodice výzkumu Výzkum je kombinací sociologického a psychologického výzkumu. V případě sociologického výzkumu se jednalo o kvantitativní výzkum-statistickou proceduru se sběrem dat provedeným skupinovým dotazníkovým šetřením. Skupinou byla opakovaně třída studentů střední školy, kteří se dobrovolně zúčastnili výzkumu. V prvé etapě byl proveden sociologický výzkum, jehož výsledky umožnily vybrat dvě skupiny respondentů. Prvá skupina byla extrémně slabě zapojena do využívání nových informačních technologií, druhá skupina byla naopak zapojena extrémně silně. Pro identifikaci míry byl zkonstruován syntetický znak index, který byl sycen řadou dílčích znaků. Jednalo se o znaky: věku zahájení práce s počítače, aktivity na počítači a na internetu, časový objem s počítačem a internetem strávený s počítačem a internetem. Podle indexu byl soubor rozdělen do tří skupin. 1. skupinu tvořili jedinci s nejnižší mírou ; 2. skupinu tvořili jedinci s průměrnou mírou ; 3. skupinu tvořili jedinci s nadprůměrnou mírou. Analýza byla postavena na komparaci těchto skupin podle řady psychologixkých a sociologických znaků. V druhé etapě se obě vybrané skupiny zúčastnily psychologického výzkumu. Psychologický výzkum byl realizován ve spolupráci s katedrou psychologie FF UK. Po vyhodnocení různých výzkumných technik ve vztahu k cíli grantu, řešitel ve spolupráci s vedoucí katedry psychologie PhDr.I.Gillernovou, CSc. a s PhDr.K.Beerovou vybral pro psychologický výzkum Osobnostní dotazník pro mládež R.B.Cattella a M.D.L. Cattell. (HSPQ (High School Personality Questionnaire). Se žáky v každé třídě provedla výzkum psycholožka PhDr. K. Beerová, která také psychologická data nahrála a spočítala faktory 1. a 2. řádu.

6 Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového šetření bylo zmapovat, zda existují podstatné rozdíly v osobnostních vlastnostech dospívajících dětí (ve věku 1-1 let), jenž užívají výpočetní techniku nadprůměrně a podprůměrně. K diagnostice celkové struktury osobnosti žáků jsme zvolili Cattelův osobnostní dotazník pro mládež HSPQ (High School Personality Questionnaire). Cattelův osobnostní dotazník pro mládež HSPQ (High School Personality Questionnaire),[1] jenž jsme zvolili k dotazníkovému šetření, je zaměřen na 14 faktorů osobnosti, které jsou chápány jako bipolární rysy osobnosti. Dotazník vychází z dat, jež jsou zachycené faktorovou analýzou. Při práci s dotazníkem je možné diferencovat faktory prvního a druhého řádu. Je určen pro mládež od 13 do 1 let. Faktory prvního řádu lze chápat jako jednotné a navzájem relativně nezávislé vlivy určující chování člověka: Faktor A: bezprostřednost uzavřenost Faktor B: vysoká krystalická inteligence nízká krystalická inteligence Faktor C: citová stálost citová nestálost Faktor D: vznětlivost klidnost Faktor E: průbojnost poddajnost Faktor F: nadšenost sklíčenost Faktor G: zodpovědnost svévolnost Faktor H: smělost plachost Faktor I: citová choulostivost citová tvrdost Faktor J: individuální zdrženlivost družná aktivnost Faktor O: úzkostná sebenejistota sebedůvěra Faktor Q2: soběstačnost závislost na druhých Faktor Q3: sebevláda nedostatek sebevlády Faktor Q4: vysoké pudové napětí nízké pudové napětí Faktory druhého řádu vystihují obecnější vlivy působící na osobnost, vznikly faktorovou analýzou korelací mezi faktory prvního řádu: Faktor QI: společenská extroverze společenská introverze Faktor QII: úzkostnost vyrovnanost Faktor QIII: vzpurnost - oddanost [1] HSPQ publikovali v roce 193 R. B. Cattell a M. D. L. Cattell. Jeho první české vydání je z roku 193, druhé z roku 1992.

7 4. Charakteristiky výběrového souboru Sociologického výzkumu se zúčastnilo 13 studentů, psychologického šetření se zúčastnilo celkem 4 žáků (z toho 28 dívek a 3 chlapců) ze čtyř středních škol (z Prahy a středních Čech) ve věku 1-1 let. Dotazníkové šetření probíhalo v období od dubna do června roku 200 na čtyřech vybraných středních školách v Praze a okolí. Dotazník byl administrován skupinově a jeho snímání trvalo cca 4 minut.

8 . Výzkumné cíle Zjistit rozložení studentů podle míry Zjistit rozložení faktorů osobnosti v závislosti na indexu Zjistit znaků charakterizujících životní styl v závislosti na indexu Zjistit rozložení studentů podle věku zahájení aktivit s počítačem Zjistit rozložení faktorů osobnosti v na věku zahájení aktivit s počítačem Zjistit rozložení znaků charakterizujících životní styl v závislosti na věku zahájení aktivit s počítačem

9 . Osobnostní test mládeže a index

10 Psychologický test osobnosti podle indexu 10 9 vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst soběstačnost citová úzkostná průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda vysoké pudové napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost nejnižší index průměrný index nejvyšší index komputeriza uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence poddajnost svévolnost citová tvrdost sebedůvěra sklíčenost plachost družná klidnostt aktivnost nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=

11 10 Psychologický test osobnosti ve skupině s průměrným indexem vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst soběstačnost vysoké citová úzkostná pudové průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence poddajnost svévolnost citová tvrdost sebedůvěra sklíčenost plachost družná klidnostt aktivnost nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=10

12 10 Psychologický test osobnosti ve skupině s nejnižším indexem vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální soběstačnost vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst citová úzkostná průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda vysoké pudové napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence klidnostt poddajnost sklíčenost svévolnost plachost citová tvrdost družná aktivnost sebedůvěra nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=1

13 10 Psychologický test osobnosti ve skupině s nejvyšším indexem vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst soběstačnost citová úzkostná průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda vysoké pudové napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence poddajnost svévolnost citová tvrdost sebedůvěra sklíčenost plachost družná klidnostt aktivnost nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=40

14 Výsledky psychologického výzkumu, analýza dat U vybraných skupin respondentů žáci s nejvyšším indexem a žáci s nejnižším indexem, je dle výsledků dotazníkového šetření dotazníkem HSPQ celková struktura osobnosti rozdílná v následujících osobnostních vlastnostech (dle faktorů): Faktor A: bezprostřednost uzavřenost Skupina s nejnižším indexem se v tomto bipolárním rysu osobnosti pohybuje uprostřed (na škále 1 až 10 na ) s mírnou převahou směrem k pólu uzavřenosti (dále A-). Skupina s nejvyšším indexem, taktéž zhruba mezi oběma rysy (na škále 1 až 10 na ), tenduje naopak mírně k bezprostřednosti (dále A+). Dle autorů dotazníku tvoří jedinci s A+ aktivní skupiny a v osobních vztazích jsou impulzivně štědřejší, méně jim vadí kritika, při stejně dobré paměti si lépe pamatují jména lidí. Jedinci s A- jsou důkladnější v hodnocení lidí i věcí, spolehlivější v práci, která vyžaduje vytrvalost nebo přesnost, jsou vynalézavější a zpravidla spolehlivěji dodržují své sliby a povinnosti. Ve škole bývají jedinci s A+ posuzováni jako společensky lépe přizpůsobení. Faktor E: průbojnost poddajnost Obě dvě skupiny se v tomto bipolárním rysu nacházejí v poli průbojnosti s tím, že skupina s nejnižším indexem je o něco průbojnější (na škále 1 až 10 na 8) než skupina s nejvyšším indexem (na škále 1 až 10 na ). Faktor E souvisí s dominancí, dle autorů dotazníku může vysoké E vést k neposlušnosti, nepoddajné svévoli, nezávislosti a tvořivosti, někdy i k protispolečenskému chování. Častěji jsou však tyto bezprostřední projevy dobře ovládány. S dominancí bývají sdruženy zpravidla dobré výkony ve sportu, dále nezávislost a tvořivost v umění a ve vědě. Faktor H: smělost plachost Skupina s nejvyšším indexem je více smělejší (na škále 1 až 10 na ) než skupina s nejnižším indexem(na škále 1 až 10 na ). Dle autorů dotazníků jde o vlastnost vrozenou. Směrem k plachosti (dále H-) souvisí tato vlastnost s větší reaktivitou vegetativní nervové soustavy na hrozbu (jedinec se stahuje do sebe, skrývá své city), směrem k smělosti (dále H+) s necitlivostí vůči hrozbě (jedinec se rád seznamuje s lidmi, je společenský). Ve skupině se jedinci s vysokým H cítí aktivními účastníky, ale jsou považováni za nudné a necitlivé řečníky. Ve skupinové spolupráci přispívají poznámkami orientovanými spíše společensky než úkolově zaměřenými, zatímco jedinci s H- se drží věci.

15 Faktor I: citová choulostivost citová tvrdost Jedinci, jenž se nachází při pólu citové choulostivosti (dále I+), jsou definováni jako netrpěliví, nároční na city a pozornost, závislí a nejistí, hledající soucit, vlídní a shovívaví k sobě i druhým, umělečtí, jednající na základě citlivé intuice, úzkostně sledující svůj stav, s bohatou představivostí ve vnitřním životě a řeči. Jedinci, jenž se nachází při pólu citové tvrdosti (dále I-), jsou definováni jako nemající velké nároky, spoléhající se na sebe, věcní, bez výraznějšího uměleckého zaměření, jednající na základě praktického, logického úsudku, realističtí. V polárním rysu citové choulostivosti (na škále 1 až 10 na ) se pohybuje skupina s nejvyšším indexem. Skupina s nejnižším indexem je (na škále 1 až 10 na ) s přesahem do citové tvrdosti. Faktor QIII: vzpurnost oddanost Rys vzpurnost QIII+ vyjadřuje vysokou úroveň aktivace projevující se rychlou reakcí. Proti tomu jedinec s rysem oddanosti QIII- se jeví jako smířený s určitou mírou frustrace, mající hlubší cítění se sklonem k zármutku. Primární faktory podílející se na QIII+ svědčí o energickém sebeprosazování s malým ohledem na druhé. Jedinec s vysokým QIII se druhým neotvírá, nespoléhá na ně a nesnaží se příliš přizpůsobit. Naproti tomu QIII- svědčí o přístupné, zranitelné citlivosti se snahou přizpůsobit se, která však často končí rezignací. Obě dvě skupiny se nacházejí v pólu vzpurnosti s tím, že skupině s nejnižším indexem je tento rys bližší (na škále 1 až 10 na 8). Skupina s nejvyšším indexem se nachází ve středu, s mírným přesahem do QIII+ (na škále 1 až 10 na ). Faktor D: vznětlivost klidnost Skupina s nejvyšším indexem je blíže směrem ke klidnosti (na škále 1 až 10 na ), skupina s nejnižším indexem je blíže směrem k vznětlivosti (na škále 1 až 10 na ). Faktor F: nadšenost sklíčenost Obě dvě skupiny se vnímají jako nadšené, skupina s nejvyšším idnexem (na škále 1 až 10 na ), o něco více než skupina s nejnižším indexem (na škále 1 až 10 na ). Faktor G: zodpovědnost svévolnost V bipolárním rysu zodpovědnost-svévolnost se obě dvě skupiny nacházejí téměř ve středu, na škále 1 až 10 skupina s nejvyšším indexem na a skupina s nejnižším indexem. Faktor Q2: soběstačnost závislost na druhých Obě skupiny žáků se v tomto faktoru nacházejí v pólu soběstačnosti. Skupina s nejnižším indexem je blíže k soběstačnosti (na škále 1 až 10 na ) než skupina s nejvyšším indexem (na škále 1 až 10 na ).

16 Faktor QI: společenská extroverze společenská introverze Obě dvě skupiny žáků nejsou výrazně vyhraněny směrem ke společenské extroverzi ani introverzi. Skupina s nejvyšším indexem je na škále 1 až 10 na (směrem ke společenské extroverzi), skupina s nejnižším indexem je na škále 1 až 10 na (směrem ke společenské introverzi). Faktor QII: úzkostnost vyrovnanost Skupina s nejnižším indexem se v tomto faktoru nachází mezi oběma rysy, mírně směrem k úzkostnosti (na škále 1 až 10 na ). Skupina s nejvyšším indexem se v tomto faktoru nachází také uprostřed mezi oběma rysy, mírně směrem k vyrovnanosti (na škále 1 až 10 na ). Podle výsledků dotazníkového šetření dotazníkem HSPQ není celková struktura osobnosti u jednotlivých skupin podle indexu výrazně odlišná v následujících osobnostních vlastnostech (dle faktorů): Faktor B: vysoká krystalická inteligence nízká krystalická inteligence Obě dvě skupiny se nacházejí v pásmu vysoké krystalické inteligence: (na škále 1 až 10 jsou obě skupiny na stupni ), Faktor C: citová stálost citová nestálost Obě skupiny mají stejnou úroveň citové stálosti na škále 1 až 10 na. Faktor J: individuální zdrženlivost družná aktivnost V tomto faktoru se obě dvě skupiny nacházejí opět téměř uprostřed bipolárních rysů individuální zdrženlivost družná aktivnost, na škále 1 až 10 na hodnotě směrem k individuální zdrženlivosti. Faktor O: úzkostná sebenejistota sebedůvěra Ve faktoru O, jenž obsahuje bipolární rysy - úzkostnou sebenejistotu a její opak, sebedůvěru, jsou na tom obě skupiny stejně, jsou na bodu.

17 Faktor Q3: sebevláda nedostatek sebevlády V tomto faktoru se nachází opět obě dvě skupiny mezi dvěma póli zhruba uprostřed. (na škále 1 až 10 na,1), než skupina T+ (na škále 1 až 10 na ). Faktor Q4: vysoké pudové napětí nízké pudové napětí Faktor, jenž se nachází mezi dvěma rysy, vysokém a nízkém pudovém napětí, je chápán jako míra podráždění a napětí a projev neuspokojených pudových potřeb. Obě dvě skupiny se nacházejí mírně směrem k pólu vysokého pudového napětí skupina (na škále 1 až 10 na ).

18 . Osobnostní test mládeže a věk zahájení aktivit s počítačem

19 Psychologický test osobnosti podle věku prvního použití PC 10 9 vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst soběstačnost citová úzkostná průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda vysoké pudové napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost 3 až let až 9 let 10 a více let uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence poddajnost svévolnost citová tvrdost sebedůvěra sklíčenost plachost družná klidnostt aktivnost nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=

20 10 Psychologický test osobnosti ve skupině s nejnižším věkem prvního využití PC (3 až let) vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální soběstačnost vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst citová úzkostná průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda vysoké pudové napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence klidnostt poddajnost sklíčenost svévolnost plachost citová tvrdost družná aktivnost sebedůvěra nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=2

21 10 Psychologický test osobnosti ve skupině s průměrným věkem prvního využití PC ( až 9 let) vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst soběstačnost vysoké citová úzkostná pudové průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence poddajnost svévolnost citová tvrdost sebedůvěra sklíčenost plachost družná klidnostt aktivnost nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=24

22 10 Psychologický test osobnosti ve skupině s nejvyšším věkem prvního využití PC (10 a více let) vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst soběstačnost citová úzkostná průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda vysoké pudové napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence poddajnost svévolnost citová tvrdost sebedůvěra sklíčenost plachost družná klidnostt aktivnost nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=1

23 8. Hodnotové orientace a

24 Hodnoty ve skupinách na základě největší největší význam význam střed střed škály škály Index nejnižší průměrná zdraví rodina přátelství a děti láska 4, svoboda životní 4, partner 4, 4, 4, rozvoj zdravé 4, vlastní 4,4 životní mír, život 4, 4, 4, 4, osobnosti 4,3 4, prostředí pravda, bez válek poznání 4, 4,3 4,2 4,3 4,1 4,2 být demokracie vzdělání zajímavá užitečný 4,2 4,2 4,2 4,0 práce 4,1 druhým 4,0 3,9 lidem 3,9 4,0 4,0 3,9 plat, další příjmy 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9 3,8 3,8 3, 3,8 uspokojování 3, 3, 3, 3, svých zájmů úspěšnost v 3, a koníčků zaměstnání majetek 3, společenská 3,3 prestiž nejvyšší 3,1 2, 2, 3,1 soukromé podnikání 2,4 2, veřejně prospěšná činnost 2, 2,4 politická 2,4 angažovanost 1,9 1, 1, 1,9 1,9 1, Bůh nejmenší nejmenší význam význam 1 Respondenti s indexem N=14

25 Hodnoty ve skupinách na základě část I. největší největší význam význam Index 4, 4 zdraví přátelství 4, 4, 4, 4, 4, 4, svoboda 4, 4, 4, rodina a děti 4, 4,3 4,4 láska 4, 4,3 4,3 životní partner 4, 4,2 4,2 rozvoj vlastní osobnosti 4,2 4,1 demokracie 4,0 nejnižší průměrná nejvyšší uspokojová ní svých zájmů a koníčků zdravé životní prostředí 4,2 pravda, poznání 4,1 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 3,8 3,8 3, 3, střed střed škály škály 3 Respondenti s indexem N=14

26 Hodnoty ve skupinách na základě část II. největší největší význam význam Index nejnižší průměrná nejvyšší 4, střed střed škály škály 3, vzdělání 4,0 4,0 3,9 zajímavá práce 3,9 3,9 3, úspěšnost v zaměstnání 3,8 3,8 3,8 mír, život bez válek 4,2 3, 3,8 být užitečný druhým lidem 3, 3,8 3, plat, další příjmy 3,8 3, 3, 3,3 majetek 3,3 společenská prestiž 3,1 3,1 soukromé podnikání veřejně prospěšná činnost 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,4 2,4 2,4 politická angažovanost Bůh nejmenší nejmenší význam význam 1, 1,9 1,9 1,9 1, 1, 1, Respondenti s indexem N=14

27 Párové hodnoty ve skupinách na základě část I. nejnižší průměrná nejvyšší smyslové prožitky kvalita prožívaného života drogy ohrožují společnost každodenní smyslový život tvorba a ochrana životního prostředí volný prostor pro jednání lidí tradiční postavení žen odpovědnost za jiné střed střed škály škály 4 3 3,3 3,0 3,4 4,03 3,82 3, 3,94 3,4 3,4 3,94 3, 3,34 3,2 3,44 3,1 3,1 3,29 3,11 3,1 3,09 2,93 2,81 2,83 2,4 2 1 duchovní život materiální hodnoty drogy patří k životu transcendentní dimenze života ekonomická prosperita bezpečnost lidí emancipace žen odpovědnost pouze sám za sebe Respondenti s indexem N=14

28 Párové hodnoty ve skupinách na základě část II. nejnižší průměrná nejvyšší 4 získávat od druhých lidí poznání sebe sama, rozvoj majetek, peníze, kapitál regulace ekonomiky kariéra, úspěšnost v podnikání sociální a ekonomické jistoty formalizované rituály zákaz interrupce 3, střed střed škály škály 3 2, 2 2,93 2,8 2, 2,1 2,0 2,2 2,9 2,91 2,3 2,1 2,8 2,8 2,2 2,1 2,43 2,33 2,3 2,4 2,2 2,33 2,31 1, dávat druhým lidem užít si života myšlenky, ideje, informace tržní mechanismy mezilidské vztahy seberealizace individuální duchovní aktivity 1,80 1, 1, právo ženy rozhodovat Respondenti s indexem N=14

29 9. Negativní jevy a

30 Kouření 100% 4 bez odpovědi 90% 80% nikdy jsem to nezkusil zkusil jsem to 0% občas konzumuji 0% pravidelně konzumuji 0% % 44 30% 1 20% 10% % nejnižší průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

31 Kouření ve skupinách podle věku prvního využití PC 100% 4 2 nedpověděl(a) 90% 80% nikdy jsem to nezkusil zkusil jsem to 0% občas konzumuji 0% pravidelně konzumuji 0% 40% % 20% 10% % 3 až let až 9 let 10 a více let Respondenti, kteří uvedli věk prvního využití PC N=13

32 Alkohol 100% 90% 80% bez odpovědi nikdy jsem to nezkusil zkusil jsem to 0% 0 občas konzumuji 0% pravidelně konzumuji 0% 40% 4 30% 31 20% 10% 0% 1 1 nejnižší průměrná 9 nejvyšší Respondenti s indexem N=14

33 Alkohol ve skupinách podle věku prvního využití PC 100% 90% 80% 0% 0% neodpověděl(a) nikdy jsem to nezkusil zkusil jsem to občas konzumuji pravidelně konzumuji 0% 40% % 0 20% 10% 0% až let až 9 let 10 a více let Respondenti, kteří uvedli věk prvního využití PC N=13

34 Drogy 100% 3 8 bez odpovědi 90% nikdy jsem to nezkusil 80% zkusil jsem to 0% 0% 1 občas konzumuji pravidelně konzumuji 0% 40% 30% 20% 10% 0% nejnižší 19 4 průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

35 Drogy ve skupinách podle věku prvního využití PC 100% 90% neodpověděl(a) nikdy jsem to nezkusil 80% zkusil jsem to 0% 9 občas konzumuji 0% 1 pravidelně konzumuji 0% 40% 30% 20% % 0% až let až 9 let 10 a více let Respondenti, kteří uvedli věk prvního využití PC N=13

36 11. Deprese, osamocení a

37 Osamocení 100% 3 neodpověděl(a) 90% 80% nikdy výjimečně občas 0% často 0% pravidelně 0% % 30% 20% 10% 0% 19 nejnižší průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

38 Osamocení ve skupinách podle věku prvního využití PC 100% neví/neodpověděl(a) 90% 80% nikdy výjimečně občas 0% často 0% pravidelně 0% % 30% 20% % 0% až let až 9 let 10 a více let Respondenti, kteří uvedli věk prvního využití PC N=13

39 Deprese 100% neodpověděl(a) 90% 80% 0% nikdy výjimečně občas často 0% pravidelně 0% 40% % 20% 10% 0% 19 nejnižší průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

40 Deprese ve skupinách podle věku prvního využití PC 100% neví/neodpověděl(a) 90% 80% nikdy výjimečně občas 0% často 0% pravidelně 0% % 30% 20% 10% 0% až let až 9 let 10 a více let Respondenti, kteří uvedli věk prvního využití PC N=13

41 12. Volnočasové aktivity a

42 Volnočasové aktivity ve skupinách na základě I. denně denně Index 4, Práce s počítačem 4,8 nejnižší průměrná nejvyšší týdně týdně 4 Aktivní sportování měsíčně měsíčně vyjímečně vyjímečně 3 2 3, 3,8 3,3 2,9 Četba elektronických knih 2, 1, 2,1 Návštěva kaváren, restaurací 3,0 3,1 Večírky, mejdany 2, 2,2 2,8 Mimoškolní vzdělávání 2,3 1,8 Návštěva kina 2,3 2, 2,3 2,9 Sledování videa 3,0 2, 3,1 Návštěva sportovní ch utká 2, 2,3 2,2 Návštěva výstavy, muzea, galerie 2,3 1,8 2,0 Opravy a úprava kola, motocyklu, auta 2,2 1,8 2,1 Schůzka s partnerem 2,8 3,2 2,8 2,1 2,1 1,9 Návštěva divadla Hudební a dramatická 2,3 činnost 2,2 1,9 nikdy nikdy 1 1,3 Respondenti s indexem N=14

43 Volnočasové aktivity ve skupinách na základě II. denně denně Index Povídání si s přáteli, známými nejnižší průměrná nejvyšší týdně týdně 4 Odpočinek, nicnedělání, ležení 3,8 3, Poslech rozhlasu 3, 3, 4, 4, 4, Studium a příprava na školu 3, 3, měsíčně měsíčně 3 3,3 3,3 Milenecké aktivity 3 3,4 vyjímečně vyjímečně nikdy nikdy 2 1 2,2 Výtvarná činnost 1,9 2,3 Kutilství 2,1 2,1 1, Návštěva koncertů populární hudby 2,0 1,8 2,1 Návštěva koncertů vážné hudby 1, 1,2 1,2 1, 1,3 1,4 Individuální duchovní aktivity 2,8 2, Hrací automaty 1,3 1,1 1,1 Sběratelství 1, 1, 1, Sexuální aktivity 1,9 1, 2 Účast na náboženském život 1,4 1,2 1,3 Respondenti s indexem N=14

44 Volnočasové aktivity ve skupinách na základě III. nejnižší denně denně Index Sledování televize 4,8 4,8 4, průměrná nejvyšší týdně týdně 4 Četba tištěných knih Četba novin a časopisů 3, 3, Procházky, toulání se 3, 3,2 Domácí práce 3,9 3, 3,4 Chov zvířat 3,4 měsíčně měsíčně vyjímečně vyjímečně 3 2 Návštěva diskoték, tanečních zábav 2,2 2,2 2,1 3,1 3,2 3,1 Turistika, trampování, výlety do přírody 2,4 2, 2, 3,3 Psaní dopisu, deníku 1,9 1,8 1,8 1,8 1, 1,8 2,8 2, Chalupaření, chata Práce na zahradě 2, Ruční práce 2, 2,1 2,3 3,1 3,3 2, nikdy nikdy 1 Respondenti s indexem N=14

45 Počet hodin věnovaných jednotlivými skupinami v průměru týdně daným činnostem průměr hodin 2 Věk prvního použití PC 3 až let 20 18,2 až 9 let 10 a více let 1,4 1 12,2 10, 10 9, 11,9 10,0, 9,4, 0 činnosti s počítačem činnosti s internetem sledování televize, 3,3 poslech rozhlasu 2, 2,3 2,0 2,2 1, 2,0 1,8 1,9 1, četba beletrie četba deníků četba časopisů 1,8 1, 1,2 četba odborné literatury 1, 1,0 0, četba odborných časopisů Respondenti, kteří uvedli věk prvního využití PC N=13

46 Počet hodin věnovaných jednotlivými skupinami v průměru týdně daným činnostem průměr hodin 2 23, nejnižší průměrná 20 18,4 nejvyšší 1 11, 10 9,0 8,,3,4 0 4,2 činnosti s počítačem 4,8 4,8 2, 2,4 2,3 4,1 1,4 2, 1,8 1,4 1,3 1, 1,2 činnosti s Internetem sledování televize poslech rozhlasu četba deníků četba beletrie četba časopisů 1, 1, 1,0 četba odborné literatury 1, 0, 0, četba odborných časopisů Respondenti s indexem N=14

47 13. Životní dráha a

48 Průměrný věk, ve kterém v jednotlivých skupinách poprvé došlo k dané události pouze ti respondenti, u kterých uvedená událost nastala věk Věk prvního použití PC 3 až let až 9 let 10 a více let 1,4 14,4 1,4 14,0 1,1 13, 13, 12,8 13,4 11 9,0,3,0 cestoval do zahraničí zkusil drogu návštěva diskotéky, hudebního klubu pohlavní styk Respondenti u nichž došlo k dané události

49 Průměrný věk, ve kterém v jednotlivých skupinách poprvé došlo k dané události pouze ti respondenti, u kterých uvedená událost nastala věk 19 nejnižší průměrná 1 nejvyšší 1, ,9 13,4 13,1 14,1 13,9 13,8 1,3 14, 11 9,4,1, cestoval do zahraničí zkusil drogu návštěva diskotéky, hudebního klubu pohlavní styk Respondenti u nichž došlo k dané události

50 Co dává studentům internet rozhodně rozhodně ano ano nejnižší průměrná spíše ano spíše ano ani ano, ani ano, ani ne ani ne 4 3 4,1 3,9 3,8 3,8 3,3 3,2 3, 2,9 2, 2,8 nejvyšší 2,4 spíše ne spíše ne 2 2,0 1,8 2,0 1,4 2,0 rozhodně rozhodně ne ne 1 Potřebné informace o společnosti a o světě Možnost vzdělávat se Pocit sounáležitosti s lidmi na Internetu bez omezení hranicemi, jazykem a kulturou Překonání osamocení a kontakt s druhými lidmi 1,3 1,1 Citové uspokojení Erotické a sexuální uspokojení Respondenti s indexem N=14

51 Komunikace prostřednictvím ů v rámci Evropy podle věku prvního využití PC % až let až 9 let 10 a více let Respondenti, kteří uvedli věk prvního využití PC N=13

52 Využívané nebo využité vzdělávací možnosti počítače a internetu podle věku prvního využití PC zpracování domácích úkolů, referátů a více let až 9 let 3 až let k získání informací o odborných pramenech 9 81 soustavně pro potřeby studia k procvičování látky k výměně poznatků a k diskusi k tématu vzdělávání při využívání knihovny a získávání knih pro studium při kontrole zda danou látku umíte-evaluace Všichni respondenti, populace N=1818, školy N=2 %

53 14. Charakteristiky souboru

54 Věk 100% 90% 80% 0% a více % 14 0% 33 40% % 20% % 0% nejnižší 4 průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

55 Pohlaví 100% 90% 80% 3 žena muž 0% 0% 4 0% 40% 44 30% 20% 2 10% 0% nejnižší průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

56 Navštěvovaná škola 100% 90% 80% gymnázium střední odborná škola s maturitou 0% 0% % 40% 30% 34 20% 10% 1 1 0% nejnižší průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

57 Nejvyšší ukončené vzdělání otce 100% 90% 1 4 nevím/neodpověděl(a) 80% vysokoškolské 0% střední s maturitou 0% 0% vyučen, střední odborné bez maturity 40% 30% základní 20% 10% % nejnižší průměrná 2 nejvyšší Respondenti s indexem N=14

58 Nejvyšší ukončené vzdělání matky 100% 90% 3 nevím/neodpověděl(a) 80% 28 vysokoškolské 0% střední s maturitou 0% 0% 40% 4 vyučen, střední odborné bez maturity základní 30% 20% % 0% 19 nejnižší průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

Časové rozpočty české populace

Časové rozpočty české populace Časové rozpočty české populace výzkumná zpráva Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. Mgr. Karolína Saková Grant MPSV ČR Vliv computerizace na edukační procesy a na osobnost člověka v informační společnosti Praha 26

Více

Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu

Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu výzkumná zpráva Doc.PhDr.Petr Sak, CSc. Mgr.Karolína Saková Grant MPSV ČR Vliv computerizace na edukační procesy a na osobnost člověka v informační

Více

Poradenství pro profesní orientaci a volbu povolání. Praxe ve školní psychologii PSY460

Poradenství pro profesní orientaci a volbu povolání. Praxe ve školní psychologii PSY460 Poradenství pro profesní orientaci a volbu povolání Praxe ve školní psychologii PSY460 Legislativa přijímací řízení Zákon č. 243/2008 Sb., kterým se mění pravidla stanovená školským zákonem (561/2004 Sb.)

Více

PŘÍLOHY. Příloha I.- Dotazník. Diplomová práce: Sport ve volném čase studentů středních škol Valentová Milí studenti,

PŘÍLOHY. Příloha I.- Dotazník. Diplomová práce: Sport ve volném čase studentů středních škol Valentová Milí studenti, PŘÍLOHY Příloha I.- Dotazník Milí studenti, dovoluji si Vás požádat o spolupráci na diplomové práci s názvem Sport ve volném čase studentů středních škol. V tomto pojetí pojímáme sport za organizovanou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

D Informální učení. Graf D1 Celková účast v informálním učení. Tabulka D1 Účast v informálním učení 17% 4% účastnil se jedné aktivity

D Informální učení. Graf D1 Celková účast v informálním učení. Tabulka D1 Účast v informálním učení 17% 4% účastnil se jedné aktivity Informální učení lze definovat jako záměrnou činnost směřující k získávání poznatků a zlepšování vlastních dovedností institucionálně neorganizovanou a zpravidla nesystematickou cestou. Zahrnuje učení

Více

VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN,

VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Strašínská 31, 100 00 Praha 10, tel.: (02) 7811013, fax: (02) 7814311 http://www.median.cz/ E-mail:median@median.cz Hodnotová orientace Junáka

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Volný čas

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Volný čas TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: gabriela.samanova@soc.cas.cz Volný čas Technické parametry Výzkum: Naše

Více

Hodnoty a postoje v životě rodiny

Hodnoty a postoje v životě rodiny Hodnoty a postoje v životě rodiny PhDr. Simona Hoskovcová, PhD. 1 www.nadacesirius.cz Hodnoty a postoje k rodinnému životu Vědci si od výzkumu rodičovských postojů slibovali vhled do rodinného prostředí,

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Název materiálu: Struktura osobnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: 25. 9. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Struktura osobnosti Autor materiálu: PhDr. Jitka Ivanková Datum (období) vytvoření: 25. 9. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Čeští čtenáři, uživatelé, knihovníci a knihovny ve světle výzkumů. INFOS 2015 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Čeští čtenáři, uživatelé, knihovníci a knihovny ve světle výzkumů. INFOS 2015 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Čeští čtenáři, uživatelé, knihovníci a knihovny ve světle výzkumů INFOS 2015 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz 2 Zdroje dat 3 Budou lidé číst? Kolik minut denně věnujete mediálním aktivitám?

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

ROZDĚLENÍ ROLÍ V ČESKÉ RODINĚ

ROZDĚLENÍ ROLÍ V ČESKÉ RODINĚ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/215 vydáno dne 2. 7. 215 ROZDĚLENÍ ROLÍ V ČESKÉ RODINĚ Více než polovina české veřejnosti (58 ) vyjadřuje nesouhlas s tradičním rozdělením rolí v rodině, kdy muž má na

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRO ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY. 1 S t r á n k a

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRO ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY. 1 S t r á n k a Analýza dat k výzkumné studii Převod a standardizace psychodiagnostické metody Substance Use Risk Profile Scale (SURPS) a tvorba norem u Osobnostního dotazníku pro mládež (HSPQ) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRO ZÚČASTNĚNÉ

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro:

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro: Vlastnictví zbraní 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 Význam studie Popis rozsahu a forem užívání drog v populaci

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Fyzické tresty Výzkum PR

Fyzické tresty Výzkum PR Fyzické tresty Výzkum PR Statistická chyba Respondenti 18+ velikost vzorku (N) dolní hranice procento populace 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

INFORMACE Z VÝZKUMŮ STEM KDO SOUHLASÍ S JADERNOU ENERGETIKOU?

INFORMACE Z VÝZKUMŮ STEM KDO SOUHLASÍ S JADERNOU ENERGETIKOU? INFORMACE Z VÝZKUMŮ STEM KDO SOUHLASÍ S JADERNOU ENERGETIKOU? Společnost STEM dlouhodobě zkoumá názory české veřejnosti na jadernou energetiku. V letošním roce provedla dva výzkumy na toto téma. Ve dnech

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Tisková konference nadačního fondu Rozum a cit 1.12.2005 Základní informace o prezentovaných zjištěních Prezentované výsledky vycházejí ze dvou samostatných

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav - jaro 2015 - O. METODOLOGIE termín dotazování:

Více

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže od roku 2007

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže od roku 2007 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže od roku 2007 Teoreticko - empirická analytická studie doc. PhDr. Petr Sak, CSc. Mgr. Karolína Saková 1 OBSAH Úvod 1. Hodnotové orientace mládeže - vývoj

Více

Profesní orientace a trh práce očima středoškoláků

Profesní orientace a trh práce očima středoškoláků Profesní orientace a trh práce očima středoškoláků Úvodem 72 % studentů chce pokračovat ve studiu, více než polovina z nich formou denního studia 26 007 Kč je průměrný očekávaný výdělek po 1 roku praxe

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016 ov0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 0 1 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Digitalizace televizního vysílání

Digitalizace televizního vysílání Digitalizace televizního vysílání základní výsledky výzkumu Praha 06 INSOMA Suchý vršek 28 8 00 Praha Mgr. Karolína Saková, Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. sak@mbox.dkm.cz Metodologie Firma Insoma uskutečnila

Více

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost

Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Češi, Internet (kyberprostor?), bezpečnost Europen 2008 (Rožmberk n. Vltavou) 19.5. 2008 Petr Soukup FSV UK Struktura prezentace Představení použitých výzkumů Internetová populace v ČR-užívání vs. neužívání

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

Výskyt sázkového hraní v populaci

Výskyt sázkového hraní v populaci Výskyt sázkového hraní v populaci Mgr. Pavla Chomynová 7/11/2013 Obsah zdroje dat prevalence hraní v obecné populaci výsledky studií charakteristika hráčů prevalence problémového hraní PGSI škála hraní

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Střední odborná škola a

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Seznam příloh. Příloha A Slovník odborné terminologie. Příloha B Ukázka jedné úvahy na téma Můj život bez elektroniky

Seznam příloh. Příloha A Slovník odborné terminologie. Příloha B Ukázka jedné úvahy na téma Můj život bez elektroniky Seznam příloh Příloha A Slovník odborné terminologie Příloha B Ukázka jedné úvahy na téma Můj život bez elektroniky Příloha C Dotazník pro respondenty Přílohy Příloha A Slovník odborné terminologie Digitalizace

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu

Více

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD.

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Konopné drogy jsou po alkoholu a tabáku třetí nejužívanější skupinou drog nejen u nás, ale i ve světě UNODC odhaduje počet uživatelů 162 miliónů

Více

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu Petra Kalibová Kontakt: petra.kalibova@uhk.cz Pracoviště: Katedra sociální pedagogiky PdF UHK 2 Závěrečná

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Metodologie Kvantitativní výzkum CAPI Délka dotazníku: 30 minut Velikost vzorku: n = 1002 Kvalitativní výzkum 6 individuálních rozhovorů Délka trvání: 30

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY Samková Jana Sociální a demografická charakteristika souboru I. Celý soubor: 1.760 respondentů (1.254 žen, 506

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Parlamentní institut HODNOTOVÁ ORIENTACE A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Parlamentní institut HODNOTOVÁ ORIENTACE A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut HODNOTOVÁ ORIENTACE A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Informační studie č. 5.091 Podle podkladů IDM MŠMT ČR zpracoval: Bc.

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

Pracovní aktivizace žen na MD/RD v Kraji Vysočina

Pracovní aktivizace žen na MD/RD v Kraji Vysočina Pracovní aktivizace žen na MD/RD v Kraji Vysočina Absolventská práce Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě Vypracovala: Ivana Nestrojilová Vedoucí práce: Mgr. Daniel Hanzl Cíl práce Jak je pracovní

Více

O informálním učení v České republice

O informálním učení v České republice O informálním učení v České republice Milada Rabušicov icová & Ladislav Rabušic Filozofická fakulta & Fakulta sociáln lních studií Masarykova univerzita Brno Východiska Celoživotní učení je v ideálním

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK G4 Škola: DFGJK, typ: G4 Vektor 14 Modul 1 Podle čeho jste se především rozhodoval(a) při výběru SŠ, kterou navštěvujete?(vyberte i více z níže uvedených možností) 9 9 Moje vlastní

Více

Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci

Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci Organizační chování Osobnost člověka v organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK GV škola DFGJK, GV Vektor 14 Modul 4 Jak Vás bavily hodiny uvedených předmětů ve 3. ročníku? Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Zeměpis Dějepis ZSV Informatika

Více

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi

Více

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e Rádio Classic FM p r e z e n t a c e O RÁDIU Rádio Classic FM je na českém mediálním trhu jedinou hudební stanicí zaměřenou na klasickou hudbu, jazz a swing. Classic FM vysílá 24 hodin denně nejposlouchanější

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Pohybováaktivita mladých lidív ČR

Pohybováaktivita mladých lidív ČR Pohybováaktivita mladých lidív ČR Antonín Rychtecký Universita Karlova v Praze, Fakulta tělesnévýchovy a sportu Pravidelná účast ve volno-časových aktivitách a jejich subjektivní význam u 12 a 15 letých

Více

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 01.02.2017 Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? Český statistický úřad 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204126

Více

Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová

Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová 01. 04. 2015 06:55:13 Základní údaje Název výzkumu Průzkum spokojenosti uživatelů MěK Orlová Autor Knihovna Orlová Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/g9n9u9g8v6t3p7v2b

Více

Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů

Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Katedra veřejné a sociální politiky Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů Mgr. Kateřina Michlová Výsledky diplomové práce Osnova Kontext problematiky

Více

Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci u dívek a chlapců v v českém vzdělávacím systému

Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci u dívek a chlapců v v českém vzdělávacím systému Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci u dívek a chlapců v v českém vzdělávacím systému Xxxxx, Tomáš Katrňák Úvod Většina až dosud provedených výzkumů ukazuje, že vzdělanostní

Více