Vliv nových technologií na vzdělávací proces a na osobnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv nových technologií na vzdělávací proces a na osobnost"

Transkript

1 Vliv nových technologií na vzdělávací proces a na osobnost výzkumná zpráva Doc.PhDr.Petr Sak, CSc. Mgr.Karolína Saková PhDr.Kateřina Beerová Grant MPSV ČR Vliv computerizace na edukační procesy a na osobnost člověka v informační společnosti Praha 200

2 Obsah 1. Tématické vymezení výzkumu 2. Objekt a předmět výzkumu 3. K metodologii a metodice výzkumu 4. Charakteristiky výběrového souboru. Výzkumné cíle. Osobnostní test mládeže a index. Osobnostní test mládeže a věk zahájení aktivit s počítačem 8. Hodnotové orientace a 9. Negativní jevy a 10. Hodnotové orientace a 11. Deprese, osamocení a 12. Volnočasové aktivity a 13. Životní dráha a 14. Charakteristiky souboru

3 1. Tématické vymezení výzkumu Výzkum je koncipován v návaznosti na reprezentativní výzkum a výzkum škol, takže řada znaků a otázek je identických a umožňuje komparaci. Týká se to disponibility nových technologií, jejich využívání apod. Základním tématem však není disponibilita nových technologií či vzdělávání, ale vliv této na osobnost mladého člověka a na jeho životní styl.

4 2. Objekt a předmět výzkumu Předmětem výzkumu je vliv na osobnost mladého člověka a na jeho životní styl vliv na osobnost mladého mladého člověka; vliv věku zahájení práce s počítačem na osobnost mladého mladého člověka; vliv mladého člověka na jeho volnočasové aktivity; vliv mladého člověka na jeho hodnotovou orientaci; vliv mladého člověka na jeho konsumaci alkoholu, drog a kouření; vliv věku zahájení práce s počítačem na digitalizaci sociálního pole; vliv mladého člověka na jeho osamocenost a stavy depresí. Objektem výzkumu jsou studenti středních škol

5 3. K metodologii a metodice výzkumu Výzkum je kombinací sociologického a psychologického výzkumu. V případě sociologického výzkumu se jednalo o kvantitativní výzkum-statistickou proceduru se sběrem dat provedeným skupinovým dotazníkovým šetřením. Skupinou byla opakovaně třída studentů střední školy, kteří se dobrovolně zúčastnili výzkumu. V prvé etapě byl proveden sociologický výzkum, jehož výsledky umožnily vybrat dvě skupiny respondentů. Prvá skupina byla extrémně slabě zapojena do využívání nových informačních technologií, druhá skupina byla naopak zapojena extrémně silně. Pro identifikaci míry byl zkonstruován syntetický znak index, který byl sycen řadou dílčích znaků. Jednalo se o znaky: věku zahájení práce s počítače, aktivity na počítači a na internetu, časový objem s počítačem a internetem strávený s počítačem a internetem. Podle indexu byl soubor rozdělen do tří skupin. 1. skupinu tvořili jedinci s nejnižší mírou ; 2. skupinu tvořili jedinci s průměrnou mírou ; 3. skupinu tvořili jedinci s nadprůměrnou mírou. Analýza byla postavena na komparaci těchto skupin podle řady psychologixkých a sociologických znaků. V druhé etapě se obě vybrané skupiny zúčastnily psychologického výzkumu. Psychologický výzkum byl realizován ve spolupráci s katedrou psychologie FF UK. Po vyhodnocení různých výzkumných technik ve vztahu k cíli grantu, řešitel ve spolupráci s vedoucí katedry psychologie PhDr.I.Gillernovou, CSc. a s PhDr.K.Beerovou vybral pro psychologický výzkum Osobnostní dotazník pro mládež R.B.Cattella a M.D.L. Cattell. (HSPQ (High School Personality Questionnaire). Se žáky v každé třídě provedla výzkum psycholožka PhDr. K. Beerová, která také psychologická data nahrála a spočítala faktory 1. a 2. řádu.

6 Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového šetření bylo zmapovat, zda existují podstatné rozdíly v osobnostních vlastnostech dospívajících dětí (ve věku 1-1 let), jenž užívají výpočetní techniku nadprůměrně a podprůměrně. K diagnostice celkové struktury osobnosti žáků jsme zvolili Cattelův osobnostní dotazník pro mládež HSPQ (High School Personality Questionnaire). Cattelův osobnostní dotazník pro mládež HSPQ (High School Personality Questionnaire),[1] jenž jsme zvolili k dotazníkovému šetření, je zaměřen na 14 faktorů osobnosti, které jsou chápány jako bipolární rysy osobnosti. Dotazník vychází z dat, jež jsou zachycené faktorovou analýzou. Při práci s dotazníkem je možné diferencovat faktory prvního a druhého řádu. Je určen pro mládež od 13 do 1 let. Faktory prvního řádu lze chápat jako jednotné a navzájem relativně nezávislé vlivy určující chování člověka: Faktor A: bezprostřednost uzavřenost Faktor B: vysoká krystalická inteligence nízká krystalická inteligence Faktor C: citová stálost citová nestálost Faktor D: vznětlivost klidnost Faktor E: průbojnost poddajnost Faktor F: nadšenost sklíčenost Faktor G: zodpovědnost svévolnost Faktor H: smělost plachost Faktor I: citová choulostivost citová tvrdost Faktor J: individuální zdrženlivost družná aktivnost Faktor O: úzkostná sebenejistota sebedůvěra Faktor Q2: soběstačnost závislost na druhých Faktor Q3: sebevláda nedostatek sebevlády Faktor Q4: vysoké pudové napětí nízké pudové napětí Faktory druhého řádu vystihují obecnější vlivy působící na osobnost, vznikly faktorovou analýzou korelací mezi faktory prvního řádu: Faktor QI: společenská extroverze společenská introverze Faktor QII: úzkostnost vyrovnanost Faktor QIII: vzpurnost - oddanost [1] HSPQ publikovali v roce 193 R. B. Cattell a M. D. L. Cattell. Jeho první české vydání je z roku 193, druhé z roku 1992.

7 4. Charakteristiky výběrového souboru Sociologického výzkumu se zúčastnilo 13 studentů, psychologického šetření se zúčastnilo celkem 4 žáků (z toho 28 dívek a 3 chlapců) ze čtyř středních škol (z Prahy a středních Čech) ve věku 1-1 let. Dotazníkové šetření probíhalo v období od dubna do června roku 200 na čtyřech vybraných středních školách v Praze a okolí. Dotazník byl administrován skupinově a jeho snímání trvalo cca 4 minut.

8 . Výzkumné cíle Zjistit rozložení studentů podle míry Zjistit rozložení faktorů osobnosti v závislosti na indexu Zjistit znaků charakterizujících životní styl v závislosti na indexu Zjistit rozložení studentů podle věku zahájení aktivit s počítačem Zjistit rozložení faktorů osobnosti v na věku zahájení aktivit s počítačem Zjistit rozložení znaků charakterizujících životní styl v závislosti na věku zahájení aktivit s počítačem

9 . Osobnostní test mládeže a index

10 Psychologický test osobnosti podle indexu 10 9 vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst soběstačnost citová úzkostná průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda vysoké pudové napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost nejnižší index průměrný index nejvyšší index komputeriza uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence poddajnost svévolnost citová tvrdost sebedůvěra sklíčenost plachost družná klidnostt aktivnost nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=

11 10 Psychologický test osobnosti ve skupině s průměrným indexem vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst soběstačnost vysoké citová úzkostná pudové průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence poddajnost svévolnost citová tvrdost sebedůvěra sklíčenost plachost družná klidnostt aktivnost nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=10

12 10 Psychologický test osobnosti ve skupině s nejnižším indexem vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální soběstačnost vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst citová úzkostná průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda vysoké pudové napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence klidnostt poddajnost sklíčenost svévolnost plachost citová tvrdost družná aktivnost sebedůvěra nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=1

13 10 Psychologický test osobnosti ve skupině s nejvyšším indexem vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst soběstačnost citová úzkostná průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda vysoké pudové napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence poddajnost svévolnost citová tvrdost sebedůvěra sklíčenost plachost družná klidnostt aktivnost nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=40

14 Výsledky psychologického výzkumu, analýza dat U vybraných skupin respondentů žáci s nejvyšším indexem a žáci s nejnižším indexem, je dle výsledků dotazníkového šetření dotazníkem HSPQ celková struktura osobnosti rozdílná v následujících osobnostních vlastnostech (dle faktorů): Faktor A: bezprostřednost uzavřenost Skupina s nejnižším indexem se v tomto bipolárním rysu osobnosti pohybuje uprostřed (na škále 1 až 10 na ) s mírnou převahou směrem k pólu uzavřenosti (dále A-). Skupina s nejvyšším indexem, taktéž zhruba mezi oběma rysy (na škále 1 až 10 na ), tenduje naopak mírně k bezprostřednosti (dále A+). Dle autorů dotazníku tvoří jedinci s A+ aktivní skupiny a v osobních vztazích jsou impulzivně štědřejší, méně jim vadí kritika, při stejně dobré paměti si lépe pamatují jména lidí. Jedinci s A- jsou důkladnější v hodnocení lidí i věcí, spolehlivější v práci, která vyžaduje vytrvalost nebo přesnost, jsou vynalézavější a zpravidla spolehlivěji dodržují své sliby a povinnosti. Ve škole bývají jedinci s A+ posuzováni jako společensky lépe přizpůsobení. Faktor E: průbojnost poddajnost Obě dvě skupiny se v tomto bipolárním rysu nacházejí v poli průbojnosti s tím, že skupina s nejnižším indexem je o něco průbojnější (na škále 1 až 10 na 8) než skupina s nejvyšším indexem (na škále 1 až 10 na ). Faktor E souvisí s dominancí, dle autorů dotazníku může vysoké E vést k neposlušnosti, nepoddajné svévoli, nezávislosti a tvořivosti, někdy i k protispolečenskému chování. Častěji jsou však tyto bezprostřední projevy dobře ovládány. S dominancí bývají sdruženy zpravidla dobré výkony ve sportu, dále nezávislost a tvořivost v umění a ve vědě. Faktor H: smělost plachost Skupina s nejvyšším indexem je více smělejší (na škále 1 až 10 na ) než skupina s nejnižším indexem(na škále 1 až 10 na ). Dle autorů dotazníků jde o vlastnost vrozenou. Směrem k plachosti (dále H-) souvisí tato vlastnost s větší reaktivitou vegetativní nervové soustavy na hrozbu (jedinec se stahuje do sebe, skrývá své city), směrem k smělosti (dále H+) s necitlivostí vůči hrozbě (jedinec se rád seznamuje s lidmi, je společenský). Ve skupině se jedinci s vysokým H cítí aktivními účastníky, ale jsou považováni za nudné a necitlivé řečníky. Ve skupinové spolupráci přispívají poznámkami orientovanými spíše společensky než úkolově zaměřenými, zatímco jedinci s H- se drží věci.

15 Faktor I: citová choulostivost citová tvrdost Jedinci, jenž se nachází při pólu citové choulostivosti (dále I+), jsou definováni jako netrpěliví, nároční na city a pozornost, závislí a nejistí, hledající soucit, vlídní a shovívaví k sobě i druhým, umělečtí, jednající na základě citlivé intuice, úzkostně sledující svůj stav, s bohatou představivostí ve vnitřním životě a řeči. Jedinci, jenž se nachází při pólu citové tvrdosti (dále I-), jsou definováni jako nemající velké nároky, spoléhající se na sebe, věcní, bez výraznějšího uměleckého zaměření, jednající na základě praktického, logického úsudku, realističtí. V polárním rysu citové choulostivosti (na škále 1 až 10 na ) se pohybuje skupina s nejvyšším indexem. Skupina s nejnižším indexem je (na škále 1 až 10 na ) s přesahem do citové tvrdosti. Faktor QIII: vzpurnost oddanost Rys vzpurnost QIII+ vyjadřuje vysokou úroveň aktivace projevující se rychlou reakcí. Proti tomu jedinec s rysem oddanosti QIII- se jeví jako smířený s určitou mírou frustrace, mající hlubší cítění se sklonem k zármutku. Primární faktory podílející se na QIII+ svědčí o energickém sebeprosazování s malým ohledem na druhé. Jedinec s vysokým QIII se druhým neotvírá, nespoléhá na ně a nesnaží se příliš přizpůsobit. Naproti tomu QIII- svědčí o přístupné, zranitelné citlivosti se snahou přizpůsobit se, která však často končí rezignací. Obě dvě skupiny se nacházejí v pólu vzpurnosti s tím, že skupině s nejnižším indexem je tento rys bližší (na škále 1 až 10 na 8). Skupina s nejvyšším indexem se nachází ve středu, s mírným přesahem do QIII+ (na škále 1 až 10 na ). Faktor D: vznětlivost klidnost Skupina s nejvyšším indexem je blíže směrem ke klidnosti (na škále 1 až 10 na ), skupina s nejnižším indexem je blíže směrem k vznětlivosti (na škále 1 až 10 na ). Faktor F: nadšenost sklíčenost Obě dvě skupiny se vnímají jako nadšené, skupina s nejvyšším idnexem (na škále 1 až 10 na ), o něco více než skupina s nejnižším indexem (na škále 1 až 10 na ). Faktor G: zodpovědnost svévolnost V bipolárním rysu zodpovědnost-svévolnost se obě dvě skupiny nacházejí téměř ve středu, na škále 1 až 10 skupina s nejvyšším indexem na a skupina s nejnižším indexem. Faktor Q2: soběstačnost závislost na druhých Obě skupiny žáků se v tomto faktoru nacházejí v pólu soběstačnosti. Skupina s nejnižším indexem je blíže k soběstačnosti (na škále 1 až 10 na ) než skupina s nejvyšším indexem (na škále 1 až 10 na ).

16 Faktor QI: společenská extroverze společenská introverze Obě dvě skupiny žáků nejsou výrazně vyhraněny směrem ke společenské extroverzi ani introverzi. Skupina s nejvyšším indexem je na škále 1 až 10 na (směrem ke společenské extroverzi), skupina s nejnižším indexem je na škále 1 až 10 na (směrem ke společenské introverzi). Faktor QII: úzkostnost vyrovnanost Skupina s nejnižším indexem se v tomto faktoru nachází mezi oběma rysy, mírně směrem k úzkostnosti (na škále 1 až 10 na ). Skupina s nejvyšším indexem se v tomto faktoru nachází také uprostřed mezi oběma rysy, mírně směrem k vyrovnanosti (na škále 1 až 10 na ). Podle výsledků dotazníkového šetření dotazníkem HSPQ není celková struktura osobnosti u jednotlivých skupin podle indexu výrazně odlišná v následujících osobnostních vlastnostech (dle faktorů): Faktor B: vysoká krystalická inteligence nízká krystalická inteligence Obě dvě skupiny se nacházejí v pásmu vysoké krystalické inteligence: (na škále 1 až 10 jsou obě skupiny na stupni ), Faktor C: citová stálost citová nestálost Obě skupiny mají stejnou úroveň citové stálosti na škále 1 až 10 na. Faktor J: individuální zdrženlivost družná aktivnost V tomto faktoru se obě dvě skupiny nacházejí opět téměř uprostřed bipolárních rysů individuální zdrženlivost družná aktivnost, na škále 1 až 10 na hodnotě směrem k individuální zdrženlivosti. Faktor O: úzkostná sebenejistota sebedůvěra Ve faktoru O, jenž obsahuje bipolární rysy - úzkostnou sebenejistotu a její opak, sebedůvěru, jsou na tom obě skupiny stejně, jsou na bodu.

17 Faktor Q3: sebevláda nedostatek sebevlády V tomto faktoru se nachází opět obě dvě skupiny mezi dvěma póli zhruba uprostřed. (na škále 1 až 10 na,1), než skupina T+ (na škále 1 až 10 na ). Faktor Q4: vysoké pudové napětí nízké pudové napětí Faktor, jenž se nachází mezi dvěma rysy, vysokém a nízkém pudovém napětí, je chápán jako míra podráždění a napětí a projev neuspokojených pudových potřeb. Obě dvě skupiny se nacházejí mírně směrem k pólu vysokého pudového napětí skupina (na škále 1 až 10 na ).

18 . Osobnostní test mládeže a věk zahájení aktivit s počítačem

19 Psychologický test osobnosti podle věku prvního použití PC 10 9 vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst soběstačnost citová úzkostná průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda vysoké pudové napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost 3 až let až 9 let 10 a více let uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence poddajnost svévolnost citová tvrdost sebedůvěra sklíčenost plachost družná klidnostt aktivnost nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=

20 10 Psychologický test osobnosti ve skupině s nejnižším věkem prvního využití PC (3 až let) vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální soběstačnost vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst citová úzkostná průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda vysoké pudové napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence klidnostt poddajnost sklíčenost svévolnost plachost citová tvrdost družná aktivnost sebedůvěra nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=2

21 10 Psychologický test osobnosti ve skupině s průměrným věkem prvního využití PC ( až 9 let) vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst soběstačnost vysoké citová úzkostná pudové průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence poddajnost svévolnost citová tvrdost sebedůvěra sklíčenost plachost družná klidnostt aktivnost nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=24

22 10 Psychologický test osobnosti ve skupině s nejvyšším věkem prvního využití PC (10 a více let) vysoká krystalická inteligence citová bezprostřednost stálost individuální vznětlivost nadšenost smělost zdrženlivst soběstačnost citová úzkostná průbojnost zodpovědnost choulostivost sebenejistota sebevláda vysoké pudové napětí úzkostnost společenská extroverze vzpurnost uzavřenostt citová nízká nestálost krystalická inteligence poddajnost svévolnost citová tvrdost sebedůvěra sklíčenost plachost družná klidnostt aktivnost nedostatek sebevlády závislost na druhých nízké pudové napětí společenská introverze vyrovnanost oddanost N=1

23 8. Hodnotové orientace a

24 Hodnoty ve skupinách na základě největší největší význam význam střed střed škály škály Index nejnižší průměrná zdraví rodina přátelství a děti láska 4, svoboda životní 4, partner 4, 4, 4, rozvoj zdravé 4, vlastní 4,4 životní mír, život 4, 4, 4, 4, osobnosti 4,3 4, prostředí pravda, bez válek poznání 4, 4,3 4,2 4,3 4,1 4,2 být demokracie vzdělání zajímavá užitečný 4,2 4,2 4,2 4,0 práce 4,1 druhým 4,0 3,9 lidem 3,9 4,0 4,0 3,9 plat, další příjmy 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9 3,8 3,8 3, 3,8 uspokojování 3, 3, 3, 3, svých zájmů úspěšnost v 3, a koníčků zaměstnání majetek 3, společenská 3,3 prestiž nejvyšší 3,1 2, 2, 3,1 soukromé podnikání 2,4 2, veřejně prospěšná činnost 2, 2,4 politická 2,4 angažovanost 1,9 1, 1, 1,9 1,9 1, Bůh nejmenší nejmenší význam význam 1 Respondenti s indexem N=14

25 Hodnoty ve skupinách na základě část I. největší největší význam význam Index 4, 4 zdraví přátelství 4, 4, 4, 4, 4, 4, svoboda 4, 4, 4, rodina a děti 4, 4,3 4,4 láska 4, 4,3 4,3 životní partner 4, 4,2 4,2 rozvoj vlastní osobnosti 4,2 4,1 demokracie 4,0 nejnižší průměrná nejvyšší uspokojová ní svých zájmů a koníčků zdravé životní prostředí 4,2 pravda, poznání 4,1 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 3,8 3,8 3, 3, střed střed škály škály 3 Respondenti s indexem N=14

26 Hodnoty ve skupinách na základě část II. největší největší význam význam Index nejnižší průměrná nejvyšší 4, střed střed škály škály 3, vzdělání 4,0 4,0 3,9 zajímavá práce 3,9 3,9 3, úspěšnost v zaměstnání 3,8 3,8 3,8 mír, život bez válek 4,2 3, 3,8 být užitečný druhým lidem 3, 3,8 3, plat, další příjmy 3,8 3, 3, 3,3 majetek 3,3 společenská prestiž 3,1 3,1 soukromé podnikání veřejně prospěšná činnost 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,4 2,4 2,4 politická angažovanost Bůh nejmenší nejmenší význam význam 1, 1,9 1,9 1,9 1, 1, 1, Respondenti s indexem N=14

27 Párové hodnoty ve skupinách na základě část I. nejnižší průměrná nejvyšší smyslové prožitky kvalita prožívaného života drogy ohrožují společnost každodenní smyslový život tvorba a ochrana životního prostředí volný prostor pro jednání lidí tradiční postavení žen odpovědnost za jiné střed střed škály škály 4 3 3,3 3,0 3,4 4,03 3,82 3, 3,94 3,4 3,4 3,94 3, 3,34 3,2 3,44 3,1 3,1 3,29 3,11 3,1 3,09 2,93 2,81 2,83 2,4 2 1 duchovní život materiální hodnoty drogy patří k životu transcendentní dimenze života ekonomická prosperita bezpečnost lidí emancipace žen odpovědnost pouze sám za sebe Respondenti s indexem N=14

28 Párové hodnoty ve skupinách na základě část II. nejnižší průměrná nejvyšší 4 získávat od druhých lidí poznání sebe sama, rozvoj majetek, peníze, kapitál regulace ekonomiky kariéra, úspěšnost v podnikání sociální a ekonomické jistoty formalizované rituály zákaz interrupce 3, střed střed škály škály 3 2, 2 2,93 2,8 2, 2,1 2,0 2,2 2,9 2,91 2,3 2,1 2,8 2,8 2,2 2,1 2,43 2,33 2,3 2,4 2,2 2,33 2,31 1, dávat druhým lidem užít si života myšlenky, ideje, informace tržní mechanismy mezilidské vztahy seberealizace individuální duchovní aktivity 1,80 1, 1, právo ženy rozhodovat Respondenti s indexem N=14

29 9. Negativní jevy a

30 Kouření 100% 4 bez odpovědi 90% 80% nikdy jsem to nezkusil zkusil jsem to 0% občas konzumuji 0% pravidelně konzumuji 0% % 44 30% 1 20% 10% % nejnižší průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

31 Kouření ve skupinách podle věku prvního využití PC 100% 4 2 nedpověděl(a) 90% 80% nikdy jsem to nezkusil zkusil jsem to 0% občas konzumuji 0% pravidelně konzumuji 0% 40% % 20% 10% % 3 až let až 9 let 10 a více let Respondenti, kteří uvedli věk prvního využití PC N=13

32 Alkohol 100% 90% 80% bez odpovědi nikdy jsem to nezkusil zkusil jsem to 0% 0 občas konzumuji 0% pravidelně konzumuji 0% 40% 4 30% 31 20% 10% 0% 1 1 nejnižší průměrná 9 nejvyšší Respondenti s indexem N=14

33 Alkohol ve skupinách podle věku prvního využití PC 100% 90% 80% 0% 0% neodpověděl(a) nikdy jsem to nezkusil zkusil jsem to občas konzumuji pravidelně konzumuji 0% 40% % 0 20% 10% 0% až let až 9 let 10 a více let Respondenti, kteří uvedli věk prvního využití PC N=13

34 Drogy 100% 3 8 bez odpovědi 90% nikdy jsem to nezkusil 80% zkusil jsem to 0% 0% 1 občas konzumuji pravidelně konzumuji 0% 40% 30% 20% 10% 0% nejnižší 19 4 průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

35 Drogy ve skupinách podle věku prvního využití PC 100% 90% neodpověděl(a) nikdy jsem to nezkusil 80% zkusil jsem to 0% 9 občas konzumuji 0% 1 pravidelně konzumuji 0% 40% 30% 20% % 0% až let až 9 let 10 a více let Respondenti, kteří uvedli věk prvního využití PC N=13

36 11. Deprese, osamocení a

37 Osamocení 100% 3 neodpověděl(a) 90% 80% nikdy výjimečně občas 0% často 0% pravidelně 0% % 30% 20% 10% 0% 19 nejnižší průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

38 Osamocení ve skupinách podle věku prvního využití PC 100% neví/neodpověděl(a) 90% 80% nikdy výjimečně občas 0% často 0% pravidelně 0% % 30% 20% % 0% až let až 9 let 10 a více let Respondenti, kteří uvedli věk prvního využití PC N=13

39 Deprese 100% neodpověděl(a) 90% 80% 0% nikdy výjimečně občas často 0% pravidelně 0% 40% % 20% 10% 0% 19 nejnižší průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

40 Deprese ve skupinách podle věku prvního využití PC 100% neví/neodpověděl(a) 90% 80% nikdy výjimečně občas 0% často 0% pravidelně 0% % 30% 20% 10% 0% až let až 9 let 10 a více let Respondenti, kteří uvedli věk prvního využití PC N=13

41 12. Volnočasové aktivity a

42 Volnočasové aktivity ve skupinách na základě I. denně denně Index 4, Práce s počítačem 4,8 nejnižší průměrná nejvyšší týdně týdně 4 Aktivní sportování měsíčně měsíčně vyjímečně vyjímečně 3 2 3, 3,8 3,3 2,9 Četba elektronických knih 2, 1, 2,1 Návštěva kaváren, restaurací 3,0 3,1 Večírky, mejdany 2, 2,2 2,8 Mimoškolní vzdělávání 2,3 1,8 Návštěva kina 2,3 2, 2,3 2,9 Sledování videa 3,0 2, 3,1 Návštěva sportovní ch utká 2, 2,3 2,2 Návštěva výstavy, muzea, galerie 2,3 1,8 2,0 Opravy a úprava kola, motocyklu, auta 2,2 1,8 2,1 Schůzka s partnerem 2,8 3,2 2,8 2,1 2,1 1,9 Návštěva divadla Hudební a dramatická 2,3 činnost 2,2 1,9 nikdy nikdy 1 1,3 Respondenti s indexem N=14

43 Volnočasové aktivity ve skupinách na základě II. denně denně Index Povídání si s přáteli, známými nejnižší průměrná nejvyšší týdně týdně 4 Odpočinek, nicnedělání, ležení 3,8 3, Poslech rozhlasu 3, 3, 4, 4, 4, Studium a příprava na školu 3, 3, měsíčně měsíčně 3 3,3 3,3 Milenecké aktivity 3 3,4 vyjímečně vyjímečně nikdy nikdy 2 1 2,2 Výtvarná činnost 1,9 2,3 Kutilství 2,1 2,1 1, Návštěva koncertů populární hudby 2,0 1,8 2,1 Návštěva koncertů vážné hudby 1, 1,2 1,2 1, 1,3 1,4 Individuální duchovní aktivity 2,8 2, Hrací automaty 1,3 1,1 1,1 Sběratelství 1, 1, 1, Sexuální aktivity 1,9 1, 2 Účast na náboženském život 1,4 1,2 1,3 Respondenti s indexem N=14

44 Volnočasové aktivity ve skupinách na základě III. nejnižší denně denně Index Sledování televize 4,8 4,8 4, průměrná nejvyšší týdně týdně 4 Četba tištěných knih Četba novin a časopisů 3, 3, Procházky, toulání se 3, 3,2 Domácí práce 3,9 3, 3,4 Chov zvířat 3,4 měsíčně měsíčně vyjímečně vyjímečně 3 2 Návštěva diskoték, tanečních zábav 2,2 2,2 2,1 3,1 3,2 3,1 Turistika, trampování, výlety do přírody 2,4 2, 2, 3,3 Psaní dopisu, deníku 1,9 1,8 1,8 1,8 1, 1,8 2,8 2, Chalupaření, chata Práce na zahradě 2, Ruční práce 2, 2,1 2,3 3,1 3,3 2, nikdy nikdy 1 Respondenti s indexem N=14

45 Počet hodin věnovaných jednotlivými skupinami v průměru týdně daným činnostem průměr hodin 2 Věk prvního použití PC 3 až let 20 18,2 až 9 let 10 a více let 1,4 1 12,2 10, 10 9, 11,9 10,0, 9,4, 0 činnosti s počítačem činnosti s internetem sledování televize, 3,3 poslech rozhlasu 2, 2,3 2,0 2,2 1, 2,0 1,8 1,9 1, četba beletrie četba deníků četba časopisů 1,8 1, 1,2 četba odborné literatury 1, 1,0 0, četba odborných časopisů Respondenti, kteří uvedli věk prvního využití PC N=13

46 Počet hodin věnovaných jednotlivými skupinami v průměru týdně daným činnostem průměr hodin 2 23, nejnižší průměrná 20 18,4 nejvyšší 1 11, 10 9,0 8,,3,4 0 4,2 činnosti s počítačem 4,8 4,8 2, 2,4 2,3 4,1 1,4 2, 1,8 1,4 1,3 1, 1,2 činnosti s Internetem sledování televize poslech rozhlasu četba deníků četba beletrie četba časopisů 1, 1, 1,0 četba odborné literatury 1, 0, 0, četba odborných časopisů Respondenti s indexem N=14

47 13. Životní dráha a

48 Průměrný věk, ve kterém v jednotlivých skupinách poprvé došlo k dané události pouze ti respondenti, u kterých uvedená událost nastala věk Věk prvního použití PC 3 až let až 9 let 10 a více let 1,4 14,4 1,4 14,0 1,1 13, 13, 12,8 13,4 11 9,0,3,0 cestoval do zahraničí zkusil drogu návštěva diskotéky, hudebního klubu pohlavní styk Respondenti u nichž došlo k dané události

49 Průměrný věk, ve kterém v jednotlivých skupinách poprvé došlo k dané události pouze ti respondenti, u kterých uvedená událost nastala věk 19 nejnižší průměrná 1 nejvyšší 1, ,9 13,4 13,1 14,1 13,9 13,8 1,3 14, 11 9,4,1, cestoval do zahraničí zkusil drogu návštěva diskotéky, hudebního klubu pohlavní styk Respondenti u nichž došlo k dané události

50 Co dává studentům internet rozhodně rozhodně ano ano nejnižší průměrná spíše ano spíše ano ani ano, ani ano, ani ne ani ne 4 3 4,1 3,9 3,8 3,8 3,3 3,2 3, 2,9 2, 2,8 nejvyšší 2,4 spíše ne spíše ne 2 2,0 1,8 2,0 1,4 2,0 rozhodně rozhodně ne ne 1 Potřebné informace o společnosti a o světě Možnost vzdělávat se Pocit sounáležitosti s lidmi na Internetu bez omezení hranicemi, jazykem a kulturou Překonání osamocení a kontakt s druhými lidmi 1,3 1,1 Citové uspokojení Erotické a sexuální uspokojení Respondenti s indexem N=14

51 Komunikace prostřednictvím ů v rámci Evropy podle věku prvního využití PC % až let až 9 let 10 a více let Respondenti, kteří uvedli věk prvního využití PC N=13

52 Využívané nebo využité vzdělávací možnosti počítače a internetu podle věku prvního využití PC zpracování domácích úkolů, referátů a více let až 9 let 3 až let k získání informací o odborných pramenech 9 81 soustavně pro potřeby studia k procvičování látky k výměně poznatků a k diskusi k tématu vzdělávání při využívání knihovny a získávání knih pro studium při kontrole zda danou látku umíte-evaluace Všichni respondenti, populace N=1818, školy N=2 %

53 14. Charakteristiky souboru

54 Věk 100% 90% 80% 0% a více % 14 0% 33 40% % 20% % 0% nejnižší 4 průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

55 Pohlaví 100% 90% 80% 3 žena muž 0% 0% 4 0% 40% 44 30% 20% 2 10% 0% nejnižší průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

56 Navštěvovaná škola 100% 90% 80% gymnázium střední odborná škola s maturitou 0% 0% % 40% 30% 34 20% 10% 1 1 0% nejnižší průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

57 Nejvyšší ukončené vzdělání otce 100% 90% 1 4 nevím/neodpověděl(a) 80% vysokoškolské 0% střední s maturitou 0% 0% vyučen, střední odborné bez maturity 40% 30% základní 20% 10% % nejnižší průměrná 2 nejvyšší Respondenti s indexem N=14

58 Nejvyšší ukončené vzdělání matky 100% 90% 3 nevím/neodpověděl(a) 80% 28 vysokoškolské 0% střední s maturitou 0% 0% 40% 4 vyučen, střední odborné bez maturity základní 30% 20% % 0% 19 nejnižší průměrná nejvyšší Respondenti s indexem N=14

Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu

Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu výzkumná zpráva Doc.PhDr.Petr Sak, CSc. Mgr.Karolína Saková Grant MPSV ČR Vliv computerizace na edukační procesy a na osobnost člověka v informační

Více

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 Obsah: I. Některé problémy týkající se mladé generace vyplývající z výzkumů v posledním období Str. II. Základní východiska Str. 11

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dáša Majdová Prožívání volného času u adolescentů ubytovaných v domově mládeže Olomouc 2015 Vedoucí

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Vliv televizního vysílání na děti a mládež Mládež - drogy - média Analýza a koncepce Zpracoval: PhDr.Petr Sak, CSc. prosinec 1996 O B S A H Úvodem 3 1.

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH. Diplomová práce

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH. Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií IVETA KLEPKOVÁ Obor: Pedagogika sociální práce VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH Diplomová práce

Více

Zpráva z výzkumu Názory a postoje české populace k seniorům

Zpráva z výzkumu Názory a postoje české populace k seniorům Zpráva z výzkumu Názory a postoje české populace k seniorům Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. Mgr. Karolína Kolesárová-Saková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii

Více

Aktuální problémy mladé generace ČR

Aktuální problémy mladé generace ČR NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Aktuální problémy mladé generace ČR Závěrečná zpráva Hlavní řešitel: Spoluřešitel: Bc. Tereza Štursová Bc. Miroslav Bocan Praha,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Volnočasové aktivity dětí a mládeţe na sídlišti Slezská ve Frýdku- Místku Monika Foldynová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Předškolní a mimoškolní pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika pro vychovatele

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

ANALÝZA PROBLEMATIKY ROVNÝCH P ŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE

ANALÝZA PROBLEMATIKY ROVNÝCH P ŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE ANALÝZA PROBLEMATIKY ROVNÝCH P ŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE zpracovaná v rámci projektu Poznejte své možnosti Tento materiál byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Volný čas a způsoby jeho trávení u dětí staršího školního věku Pohled na situaci ve městě Česká Třebová

Volný čas a způsoby jeho trávení u dětí staršího školního věku Pohled na situaci ve městě Česká Třebová Volný čas a způsoby jeho trávení u dětí staršího školního věku Pohled na situaci ve městě Česká Třebová Petra Vítková Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá volným časem a způsoby

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

ÚVOD bakalářská práce se zabývá Inspirací motivací Cílem formální uspořádání Teoretická část

ÚVOD bakalářská práce se zabývá Inspirací motivací Cílem formální uspořádání Teoretická část ÚVOD Předkládaná bakalářská práce se zabývá vlivem rodinného prostředí na trávení volného času dětí. Právě v době, kdy děti nejsou vázány žádnými povinnostmi, se často setkáváme s jejich rizikovým chováním.

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA TEORIE VÝCHOVY PRO PEDAGOGICKÉ STUDIUM. Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA TEORIE VÝCHOVY PRO PEDAGOGICKÉ STUDIUM. Doc. PhDr. Josef Malach, CSc. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA TEORIE VÝCHOVY PRO PEDAGOGICKÉ STUDIUM Doc. PhDr. Josef Malach, CSc. OSTRAVA 2007 1 TEORIE VÝCHOVY PRO PEDAGOGICKÉ STUDIUM Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.

Více

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009 Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 01 včetně porovnání s rokem 01 a 00 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala na přelomu dubna a května 01 dotazníkové

Více

Z P R Á V A ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ

Z P R Á V A ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ K L U B S P O L E Č E N S K Ý C H V Ě D POLITICKÝCH VĚZŇŮ 9, BOX 836, 111 21 PRAHA 1 Z P R Á V A ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ KVALITA ŽIVOTA ČESKÝCH SENIORŮ V ROCE 2014 O B S A H: strana ZÁKLADNÍ POZNATKY

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální pedagogika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální pedagogika Sociální pedagogika Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Sociální pedagogika Obsah 1. Sociální aspekty pedagogické

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI DĚTMI V ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Tato práce mohla

Více

Vliv volného času na sebepojetí seniorů. Bc. Martina Rozsypalová

Vliv volného času na sebepojetí seniorů. Bc. Martina Rozsypalová Vliv volného času na sebepojetí seniorů Bc. Martina Rozsypalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vliv volného času na sebepojetí seniorů. Teoretická část definuje stáří, stárnutí

Více

Hodnotová orientace dětí a její utváření

Hodnotová orientace dětí a její utváření UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Hodnotová orientace dětí a její utváření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Prof. PhDr. Blahoslav Kraus,

Více

Prevence zneužívání návykových látek ve světle výzkumu

Prevence zneužívání návykových látek ve světle výzkumu Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Prevence zneužívání návykových látek ve světle výzkumu Zpracoval: PhDr. František Pelka červen 1997 Obsah: Shrnutí a závěry 3 1. Mládež, alkohol, nikotin

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více