číslo zápisu: 1/2011 datum: 12. května 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo zápisu: 1/2011 datum: 12. května 2011"

Transkript

1 ZÁPIS SETKÁNÍ číslo zápisu: 1/2011 datum: 12. května 2011 PROGRAM 1. přivítání, program, prezence 2. co je nového od posledního setkání PS 3. výstupy analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb v Brně 4. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období současná situace v oblasti sociální péče 6. financování sociálních služeb 7. další setkání PS 1. Přivítání, program, prezence V. Janků přivítal účastníky setkání a seznámil přítomné s programem. Následně proběhla prezence účastníků. 2. Co je nového od posledního setkání PS - na základě zaslaných podkladů a informací jsou průběžně aktualizovány informace o akcích pořádaných organizacemi - prostor pro doplnění životních situací apod. Centrum pro rodinu a sociální práci (V. Janků) - soc.služby + služby pro rodiny - MPSV Odbor pro rodiny snaha přiblížit k sociálním službám v duchu žádná rodina není normální tomu se bráníme - jsou zapojeni vrealizaci individuálního projektu Jihomoravského kraje Zajištění vybraných sociálních služeb prevence na území JMK (dále IP JMK): SAS zahlcenost administrativou SPONDEA (Z. Trávníček) - zapojeni v IP JMK: většina aktivit SAS + intervenční centrum nejistota co bude příští rok - rozšiřují nabídku o mediaci a rodinou terapii - intervenční centrum: nově domácí násilí ze strany etnických menšin - komplexní práce s rodinou v problematice domácího násilí děti: krizová pomoc ambulantní a pobytová Armáda spásy (Š. Malachová, K. Kubicová, Z. Přikrylová) - nové vedení Brno Krnov - azylový dům na ul. Staňkova pro rodiny s dětmi - 3 NZDM v Brně: Körnerova, Staňkova a Bystrc fungují stabilně, finance v rodinách neumožňují kroužky pro děti, podpora vzdělávání dětí kvalita vs. kvantita Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte 1 zakoupením licence a aktivací na

2 těžko se hledá čas na individuální práci vzhledem k počtu pracovníků Jonáš v Bystrci: snaha o začlenění do sítě NZDM, pracují na SQSS, rozvíjí streetworku, oceňují PS kde se mohou potkat s ostatními Körnerova: obměna celého týmu, nově navázání kontaktu s klienty, nově začali terén, potýkají se s rodiči romských dětí a zvládáním agresivity dětí i rodičů Odbor zdraví MMB (L. Vaverková) - již několik let funguje Poradní sbor pro rodinu: s cílem mluvit o problémech rodin, které potřebují podporu, MC, RC či hlídací služby - loni vydali katalog prorodinných organizací volně k dispozici na OZ (rodiny mají málo informací, i když na internetu je jich spousta) snaha o komplexní informace - navázali spolupráci s rodinnými asistenty DP podpora při cestování MHD: posílení komunikace mezi řidičem a cestujícími = formou hlášení, když řidič uvidí matku s kočárkem, týká se také imobilních občanů + info o v případě kolize - kampaň Brno fandí rodině : plakáty v CityLights vitrínách na zastávkách MHD v rámci Mezinárodního dne pro rodiny - evropská síť měst Cities for Children: dlouhodobá spolupráce, nově videoklip dětí let o projektech města pro děti - nově podpora mezigeneračních vztahů a mateřského školství Městská policie Brno (H. Sumcová) - nový interdisciplinární tým, spolupráce s OSPOD v rámci e-spisu: urychlit informovanost mezi policí a OSPODy, zatím se nepodařilo propojit i na rodiče - přestupky mladistvých: snaha neukládat blokové pokuty, ale raději řešit přestupky v přestupkových komisích OSP MMB Koordinační centrum prevence (L. Štěpánková) - Městský program prevence kriminality na rok 2011 bude předložen k projednání ZMB dne 17. května 2011 (o měsíc dříve, než tomu bylo v minulých letech) - SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE - cílem projektu je odklon dítěte od kriminální kariéry, zkvalitnění systému péče o rizikové a delikventní děti ve městě včetně realizace preventivních opatření. V loňském roce byl projekt realizován ve spolupráci s ÚMČ Brno-střed, Brno-sever a Brno-Královo Pole, s Krajským ředitelstvím Policie Jihomoravského kraje, Městským ředitelstvím PČR, Městským státním zastupitelstvím Brno, Střediskem Probační a mediační služby, Krajským a městským soudem v Brně a Odborem sociální péče MMB. - letos nedojde k rozšíření SVI do dalších městských částí. Pouze bude v souvislosti s implementací SVI prováděno tzv. překlopení dat spisů OM a vytvářena databáze klientů v aplikaci SVI. Vznikne tak možnost okamžitě a adekvátně reagovat na vzniklou situaci dítěte a zvýší se tak pravděpodobnost odklonu dětí od případné kriminální kariéry a budou vytvořeny podmínky pro stanovení odpovídajícího sociálně nápravného programu a jeho efektivního naplňování. - zavádění systému SVI patří k hlavním prioritám Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. - vláda dne 17. března 2011 schválila Hodnocení systému péče o ohrožené děti Národního projektu SVI jako součást reformy systému péče o ohrožené děti. - poznámka: tímto usnesením je do SVI kromě MV zapojeno i MPSV, MŠMT, MSp a MZ - započaly přípravné práce na textu Strategie prevence kriminality v ČR na léta poté bude také připravena Koncepce prevence kriminality v Brně na léta Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte 2 zakoupením licence a aktivací na

3 - obecně chybí zakotvení prevence kriminality v zákoně (buď samostatně nebo jako součást jiného zákona např. o vnitřní bezpečnosti, o policii, atd.). Díky tomu by byly zajištěny finanční prostředky. OSP MMB Referát KPSS a projektů (I.Řežábková) - 2 roky práce na projektovém záměru 2 azylových domů pro rodiny s dětmi financových z IOP bohužel velká nevůle obyvatel městských částí a představitelů města = projekty ukončeny - projekt Plácky na ul. Vídeňská a Svitavské nábřeží revitalizace prostor + NZDM pro děti ohrožené sociálních vyloučením OSP MMB Oddělní péče o rodinu (H. Pokorná) - pracují s rodinami v hmotné nouzi + náhradní rodinná péče - zvyšuje se počet rodin, které do hmotné nouze spadají letos navýšení o %!!! - problém bydlení: spousta rodin na drahých ubytovnách ve špatných až katastrofálních podmínkách (sklepní neosvětlené byty atd.) město se tím musí zabývat, protože problém narůstá ÚMČ Brno Královo Pole (M. Zvonařová) - jako problém vidí, že chybí sociální bydlení pro rodiny s dětmi špatná finanční situace a ztráta bydlení rozděluje rodiny (děti v ústavní péči), často nejsou volná místa na Koniklecové či v AD - další problém: pokuty DPMB a pozdější exekuce - poplatek za komunální odpad poplatky musí platit i děti v dětských domovech - celkově problém včasné pomoci rodině a dětem ve finanční tísni CSS AD Zvonek Řečkovice (M. Látalová) - snížení kapacity s 32 na 30 lůžek tj. 14 pokojů (z administrativních důvodů), v oblomnosti to nehraje velkou roli - na podzim úspěšná inspekce SQSS - zapojeni v IP JMK nejistota co bude příští rok - spolupráce s OSPODy - tíží je situace, kdy nemohou přijmout např. matku s jedním dítětem a nařízenou ústavní výchovou, nebo matku s partnerem ve výkonu trestu nebo po výkonu = chybí kapacita pro rodiny s dětmi - 90% klientů je hodně zadlužených (počínaje dluhy DPMB atd.) CSS AD Společná cesta Bystrc (I. Strempeková, L. Fuchsová) - ženy s dětmi do 18/26 let ve své péči + těhotné ženy - problém návazných služeb = sociální bydlení vzniká tak závislost na soc.službách - snaha o podporu zaměstnanosti, práce na PC a net - podpora lepších vztahů v rodině - zapojeni v IP JMK nejistota co bude příští rok Host Home Start (J. Danielová) - v ČR již 3 pobočky, v Brně výměna pracovníků oživení - do rodin s dětmi do 6 let (alespoň 1) dochází dobrovolníci 6 rodin, často neví jak má fungovat normální rodina (matky z ústavní péče apod.) - letos pozorují zhoršení finanční situace rodin zadluženost a neschopnost splácet - nemožnost umístit dítě do MŠ (nemožnost pracovat) Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte 3 zakoupením licence a aktivací na

4 Open Family (J. Vilčková) - náhradní rodinná péče, nová malé organizace - potýkají se mnoha problémy administrace, fluktuace personálu, málo financí - snaha zaměřit se na prevenci v NRP (semináře atd.) - menší počet rodin = hlubší spolupráce Magdalenium (L. Hybnerová, M. Vejlupková) - AD pro oběti domácího násilí + návazné právní poradenství - nyní žijí kontrolami a inspekcemi - realizují projekt AD z IPRM ukončení v 07/2011 (problém finance na personál tj. nebude možné otevřít v srpnu - člen koordony (školení obětí domácího násilí cizince) + člen IDT - projekty na finanční gramotnost Ratolest Brno Likusák (M. Holiš, P. Řezáč) - působí na Vinohradech a Líšni, ambulantní terénní forma - zapojeni do IP JMK a jsou spokojeni - práce s klienty NZDM pod vlivem návykových látek - loni byli vyhlášeni nejlepším zařízením NZDM - program Změnit směr: mládež let po spáchání trest. činu potýkají se s nízkou motivací tj. neochota spolupracovat a konference odborníci z praxe - končí financování OP LZZ musí hledat zdroje Ministerstvo spravedlnosti + prevence kriminality - akreditace v PMS Persefona (J. Čechová) - stabilizace díky OP LZZ - rozšiřování a zajištění služeb i do okolí Brna, chtějí rozvíjet terénní služby pro klienty - novinka: terapie pro pachatele domácího násilí první v ČR, chtějí poznatky ze zahraničí, podpora projektu Ministerstvem vnitra službu zprostředkovávají Sdružení pěstounských rodin (P. Šmýd) - rozrůstá se klientela - bohužel problém s financováním pracovníci státních orgánů (ministerstva) se diví, že pracovníci potřebují plat - často slyší jste dobří, ale peníze nejsou Oblastní charita AD sv. Markéty (M. Popovská) - domnívá se, že lůžek v klasických AD je dostatek, naopak chybí krizová lůžka (ze zákona zdarma = neochota registrovat) - chybí služby pro celé rodiny = sociální bydlení s návaznou službou - zařazeni v IP JMK nikdo neví, co bude příští rok Modrá linka (J. Zárubová) - TKP pro děti a mládež od 6 26 let - osobní poradna pro klienty 1x týdně Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte 4 zakoupením licence a aktivací na

5 - vzdělávání pro lidi v pomáhajících profesích - chtěli by TKP rozšířit na NONSTOP (9 21 hod) mají nezodpovězené hovory v noci + požadavek na chatové poradenství. vše souvisí s financemi, které nejsou Na počátku (E. Zapletalová, J. Procházková, L. Pláteníková) - mají volné kapacita v AD (mimo Brno), následné péči a SAS klienti si mohou vybírat - další služba poradna - souhlasí s p.popovskou ohledně nedostatku krizových lůžek Triada (M. Oulehlová, H. Diblíková) - SAS hlavně v terénu - menší obměna pracovního týmu (mateřské) - nyní zařazeni do IP co bude??? hledají možné zdroje 3. Výstupy analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb v Brně V rámci krajského individuálního projektu na podporu plánování proběhl v celém Jihomoravském kraji výzkum potřeb uživatelů sociálních služeb, jehož realizátorem byla firma AUGUR Consulting. Výzkum byl realizován v období květen prosinec 2010 s využitím kombinace různých metodologických postupů a technik sběru dat. Pro zpracování analýzy potřeb byly jako hlavní cílové skupiny stanoveny: - senioři ve věku nad 70 let, - osoby se zdravotním či tělesným postižením, - osoby s mentálním a kombinovaným postižením, autismem, - osoby se smyslovým postižením (omezení zraku a sluchu) - osoby s duševním nebo duševně chronickým onemocněním; - děti mládež do 26 let a rodina; - osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi. Různorodost cílových skupin a u většiny z nich i další vnitřní členění, vyžadovalo také uplatnění odlišných přístupů ke sběru dat. Pro převažující skupiny uživatelů sociálních služeb, kterými jsou zejména senioři a osoby se zdravotním postižením, byla data opatřena s využitím dotazníkového šetření. V případě osob se zdravotním postižením byla současně data doplněna prostřednictvím individuálních rozhovorů a skupinových diskusí. Obdobně byly techniky osobního rozhovoru a skupinové diskuse využity u cílových skupin osoby s duševním nebo duševně chronickým onemocněním, děti mládež do 26 let a rodina, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi. U vybraných cílových skupin byly pro doplnění dotazování také domácí pečovatelé osob s dlouhodobě sníženou soběstačností. Celkem bylo v Brně dotazováno více než 600 respondentů. Závěrečná zpráva pro Brno je ke stažení na v sekci aktuality nebo ZDE Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte 5 zakoupením licence a aktivací na

6 4. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v JMK na období Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v JMK pro období Harmonogram zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb JMK: září prosinec 2010 leden březen 2011 příprava, sběr a analýza podkladů 18. března 2011 finální návrh SPRSS 21. března 22. dubna zpracování návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (dále též SPRSS) připomínkovací řízení 26. dubna - 6. května vypořádání připomínek kulaté stoly se zástupci obcí, poskytovateli, veřejností 2. června 2011 projednání dokumentu v Radě Jihomoravského kraje 23. června 2011 projednání dokumentu v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje Představovaný dokument tvoří rámec, v němž se budou sociální služby ve vymezeném období pohybovat. Jeho aktuálnost bude zajištěna tvorbou jednoletých akčních plánů, které umožní dílčí změny, každoroční aktualizace a přizpůsobení měnícím se podmínkám. Tento způsob zpracování garantuje reálný dokument, v němž se promítnou změny ekonomické, legislativní i v poptávce po jednotlivých typech sociálních služeb. Výchozím podkladem pro jejich zpracování budou informace o naplňování stanovených priorit a opatření získané z obcí s rozšířenou působností v JMK. Průběžná kontrola realizace plánovaných aktivit bude probíhat v jednotlivých pracovních skupinách a zjištěné informace budou zpracovány do monitorovací zprávy, kterou jedenkrát za rok koordinátoři KPSS obcí s rozšířenou působností odevzdávají krajskému koordinátorovi komunitního plánování. Prostřednictvím těchto podkladů bude probíhat vyhodnocení Střednědobého plánu, na jehož základě bude zpracován akční plán na následující rok. Akční plány budou zpracovány ve spolupráci s Pracovní skupinou koordinátorů 21 ORP JMK a Pracovní skupinou pro komunitní plán JMK tak, aby byly v podzimních měsících předchozího roku schváleny v orgánech Jihomoravského kraje a mohly být od začátku nového tj. aktuálního roku realizovány. Více informací na webových stránkách a 5. Současná situace v oblasti sociální péče Sociální reforma MPSV ČR Na konci února MPSV zveřejnilo návrhy čtyř zákonů, které v celku tvoří sociální reformu: Důvodová zpráva Zákon o sociálně právní ochraně dětí.zip Zákon o zaměstnanosti.zip Zákon o sjednocení výplaty nepojistných dávek.zip Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.zip V dubnu proběhlo připomínkovací řízení a ministerstvo zveřejnilo Vypořádání meziresortního připomínkového řízení Více informací je možné získat na webových stránkách nebo Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte 6 zakoupením licence a aktivací na

7 Individuální projekt MPSV Podpora procesů v sociálních službách - legislativní změny systému soc.služeb včetně úpravy jejich financování - identifikace a vyhodnocování sociálních jevů - karty sociálních služeb - metodika síťování soc.služeb a financování Více informací ZDE 6. Financování sociálních služeb Dotace z rozpočtu MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdělovalo v roce 2011 na sociální služby 90 % prostředků oproti roku Dotace na sociální služby ve výši 6,1 mld. Kč, byly rozdělovány zejména na základě doporučení krajů. Bohužel se ukázalo, že kraje v některých případech sice dopřály vlastním zařízením nekrácenou stoprocentní podporu v porovnání s předchozím rokem, na druhou stranu ale některým zařízením dotace dramaticky snížily - a tyto se ocitly na hranici existence, řekl ministr J.Drábek. Ten se z tohoto důvodu rozhodl pro odklad platnosti zákona o sociálních službách (který počítal s převedením kompetence rozdělování dotačních prostředků zařízením na kraje od ) o dva roky, tedy na 1. ledna Pro další přidělování dotací na rok 2011 je k dispozici rezerva ve výši cca 150 mil. Kč. V příštím týdnu chce MPSV rozhodnout o tom, zda a jak velký díl těchto prostředků bude rozdělen mezi nové projekty. Zbývající částka by měla být využita na dofinancování stávajících služeb. MPSV přitom nepočítá s tím, že by návrhy na jejich rozdělení zpracovávaly jednotlivé kraje. Výhled na rok 2012 počítá opět s částkou 6,1 mld. Kč. Individuální projekty krajů na financování služeb sociální prevence MPSV revidovalo výzvu vyhlášenou v rámci OP LZZ k předkládání individuálních projektů krajů na financování těchto služeb. V rámci revize byla z výzvy vypuštěna možnost podpory vybraných služeb sociální prevence. V tuto chvíli proto kraje nemají možnost předkládat individuální projekty zaměřené na tuto oblast. Ačkoliv se tato změna nijak nedotýká projektů realizovaných v současnosti, znemožňuje krajům přípravu projektů, které by navazovaly na projekty realizované v současné době a jejichž prostřednictvím by služby sociální prevence mohly být financovány až do roku Rozhodnutí MPSV o obnovení přijímání žádostí krajů do konce června zřejmě nepadne. Současně není jasné, zda v případě pokračování individuálních projektů bude zachován stávající rozsah financovaných služeb nebo zda některé typy služeb budou z dalšího financování vyřazeny. Dotace z rozpočtu města Brna V případě, že v rámci vypořádání rozpočtu předchozího roku budou k dispozici volné finanční prostředky, přislíbilo vedení města pamatovat na podporu sociálních služeb dle KP. Vypořádání rozpočtu bude projednáno na květnovém jednání Zastupitelstva města Brna. Následně by pak proběhla 2. etapa dotačního řízení pro rok Dotační řízení na rok 2012 Termín podání žádostí bude od do a jako každý rok proběhne v červnu setkání se zástupci NNO všem organizacím bude včas rozeslána pozvánka. Na setkání bude představena aktualizovaná projektová fiche a postup hodnocení žádostí s ohledem na výše uvedené skutečnosti týkající se financování služeb prevence. Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte 7 zakoupením licence a aktivací na

8 7. Další setkání PS Příští setkání pracovní skupiny proběhne po prázdninách v září či říjnu bude včas upřesněno pozvánkou + na webových stránkách. Obsahem setkání bude příprava podkladů pro zpracování Akčního plánu JMK na rok 2012 (viz výše), bližší informace o připravovaném rozpočtu města na rok 2012 a dotačním řízení apod. Zapsala: M.Galko dne 12. května 2011 Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte 8 zakoupením licence a aktivací na

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY Zápis ze setkání Termín konání: pátek 13. 3. 2015 Časové rozvržení: 9:30 12:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací

Více

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení spolupráce a rozvoje Referát komunitního plánování a projektů Malinovského

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015. Prováděcí část Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb Blansko 2013-2016 Akční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 9 na 6. schůzi Rady

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 1 OBSAH ÚVOD 3 ZPRACOVATELSKÝ

Více

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ, RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ, RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ, RODINY Zápis ze setkání Termín konání: čtvrtek 16. 4. 2015 Časové rozvržení: 13:00 15:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016

město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016 město Český Brod AKTUALIZOVANÝ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ BROD DO ROKU 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod Obsah 1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB...

Více

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 OBSAH 1. Úvod...3 2. Popis současného stavu v kraji ve vztahu k prevenci kriminality...4 2.1. Vybrané socio-demografické jevy...5

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací Statutární město Ústí nad Labem Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017 Materiál určený k procesu konzultací PLÁN OBSAHUJE NÁVRH NA USTAVENÍ A UDRŽENÍ SÍŤĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Kapitola 4: Společné (průřezové) cíle a opatření 25

Kapitola 4: Společné (průřezové) cíle a opatření 25 . 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011-2014 Vize V roce 2014 má statutární město Ostrava funkční a dostupnou síť návazných a efektivních sociálních

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Hodnotící zpráva za období 1.1. 2005 30.6. 2007 Koordinační skupina Osoby a rodiny v krizi

Hodnotící zpráva za období 1.1. 2005 30.6. 2007 Koordinační skupina Osoby a rodiny v krizi Hodnotící zpráva za období 1.1. 2005 30.6. 2007 Koordinační skupina Osoby a rodiny v krizi červen 2007 Zpracovala : Mgr. Irena Beránková 1 OBSAH: A) Výsledky a výstupy shrnutí B) Cíle a opatření KS Osoby

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 V Praze Leden 2015 Předkladatel: Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Odpovědný

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více