Metodický materiál Ma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický materiál Ma"

Transkript

1 Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce... 3 Píklad: Kvadratická funkce... 4 Didaktické poznámky... 5

2 Úvod V poslední dob se nám dostává do rukou mnoho nových nástroj, které aktivizují žáky pi vyuování a dovolí jim objevovat vztahy daleko rychleji a efektivnji. Jedním z nástroj je i poíta doplnný vhodnými programy. V našem projektu budeme používat libovolné PC s MS Windows 95, i vyšším operaním systémem a program Derive, který je dostupný ve dvou verzích. Verze 5 je urena pro OS MS Windows 95, verze 6.1 pro MS Windows 98, ME, 2000 a XP. Hardwarové nároky: Stejné jako pro bh samotných Windows a 10MB místa na HD. Jedná se o program s výhodným pomrem výkon/cena. Jeho výkon pesahuje poteby stední školy a integruje v sob mnoho rzných nástroj na ešení matematických problém. Je dostupný i v eské verzi a ve verzi pro kapesní kalkulátory TI, kterými jsou nkteré eské školy vybaveny. Nejedná se o uzavené prostedí, které žáka vede (jeko nkteré e-learningové programy), ale je to mocný nástroj na ešení matematických problém a vizualizaci matematiky. Dává žákm prostor pro rozvoj vlastních kompetencí. Pokud se vám zdá tento produkt píliš výkonný, je možno volit i jednodušší programy, které jsou specializované na nkterou oblast. Napíklad u funkcí je to program MathCurve 1.1.Pokud vám v tomto programu nco chybí, mžete zvolit mocnjší nástroje, napíklad MAPLE, i Mathematica. Možnosti použití v hodin Podmínky Ve škole se obvykle setkáváme se dvma typy ueben vybavených PC.

3 Uebna IVT - Prvním typem je uebna vybavená poítai, která je vhodná pro samostatné objevování žák pi plených hodinách, nebo pi práci ve dvojicích. Je obvykle málo dostupná, ale práce v ní je nejefektivnjší, protože každý mže postupovat vlastním tempem. Uebna s 1 PC - Druhým typem je uebna s jedním PC a dataprojektorem, kde mohou probíhat hodiny s podporou PC a spolenou prací celé tídy (což znamená, že nenutí k aktivit každého žáka). Její velmi vhodnou obmnou je mobilní pracovišt (poíta, nejlépe notebook a výkonný projektor), který s sebou nese obvykle vyšší náklady na projektor, protože musí být schopný zobrazovat i v uebn s ásteným zatemnním. V projektu je navržena kombinace, která by mohla efektivn vést k aktivizaci pro použití reálných možností, které jsou ve škole. Vhodná témata Vhodných témat je celá ada. Jako nejvhodnjší se nám jeví slovní úlohy s ešením libovolných rovnic, všechna témata funkcí, úlohy s využitím diferenciálního a integrálního potu. Tedy takové úlohy, pi kterých chceme aplikovat jednoduché a zdlouhavé algoritmy na ešení komplexních matematických problém. Nevhodná témata Poíta by neml sloužit jen k reprodukci textu, napíklad k promítání prezentací v PowerPointu. Prezentace ale mohou být vhodným doplkem výuky, podobn jako meotar, i vizualizér. S PC si neumím pedstavit dkazy, i když nkteré pomocné výpoty by mohl podporovat. Nelze jej také použít k získání algoritmických dovedností typu úprava výraz, postup ešení rovnic, rýsování a podobn. Jinou otázkou je, zda je to v dnešní dob ješt užitená kompetence. Podle mého názoru doba ješt neuzrála, ale je jen otázkou asu, kdy studenti nebudou umt upravovat výrazy a rýsovat podobn jako již dnes již dnes neumí poítat odmocniny, vyhledávat v tabulkách odmocniny, logaritmy a hodnoty funkcí, i pracovat s logaritmickým pravítkem. Vzpomete si, že ješt ped dvaceti lety to byly samozejm vyžadované kompetence. Diskusi na toto téma nech si laskavý tená provede sám. Vybrané téma: Funkce Úvod Ve vzorovém tématu ukážeme jednotlivé postupy a námty na využití programu Derive. Využijeme jej napíklad k úprav výraz, ešení rovnic a nerovnic, k zobrazení graf funkcí, ve vyšších ronících i k výpotu derivací a integrál, k urování rovnic teen. Návrhy není nutné vždy provádt v doporueném typu uebny, ale je to nejvýhodnjší. Použití v tématu funkce Výet obsahuje základní návrhy na využití ICT v daném tématu. téma kompetence použití programu základní definice funkce (funkcí), D(f), H(f) N1 grafy, tabulky vlastnosti urení D(f), H(f) z grafu N1 grafy funkcí, rzné doplování graf N1 grafy druhy funkcí (lineární, zkoumání vlastností (sudá, lichá, rost., klesající, omezená, max., min., period.) N2 ešení rovnic, nerovnic, grafy s absolutní grafy funkcí N3 grafy hodnotou, rovnice z grafu N1 soustava rovnic

4 kvadratická, atd.) graf. ešení soustavy rovnic N2 grafy numerické ešení soustavy rovnic N1, N4 tabulkou (Excel) odvození vlastností konkrétní funkce N1 grafy ešení parametrických zadání, závislost N2 grafy tvaru grafu na hodnot koeficientu ešení slovních úloh N3 ešení rovnic, nerovnic, grafy 1. Návrh - Uebna s 1 PC. Uitel demonstruje s pomocí žák situaci, která pedchází definici. Zobrazuje grafy rzných funkcí a spolen se žáky vyhledávají spolené znaky. Formulují podmínky nutné pro definici funkce, vlastností, závislostí (a již použijete libovolnou definici funkce). Spolen definují funkci, vlastnost, závislost. 2. Návrh Uebna IVT. Žáci sami zkoumají vliv koeficient na prbh funkce a formulují matematické vty. Uitel shrnuje poznatky a pomáhá formulovat matematické vty. Dkazy již provádjí spolen bez poítae. 3. Návrh Uebna IVT. Žáci sami používají Derive k ešení konkrétních matematických problém (ešení rovnic, sestrojení graf, ). Uitel shrnuje poznatky a kontroluje postupy a výsledky. 4. Návrh Uebna IVT nebo s 1 PC. Uitel zadává rzné funkce a žáci je vyšetují. Uitel demonstruje správný postup a kontroluje výsledky. 5. Návrh Domácí práce. Žáci sami eší úlohy s pomocí PC. Píklad: Kvadratická funkce 1. Vyslovení definice kvadratické funkce návrh 1. Uitel ukáže grafy rzných funkcí s pevahou kvadratických. Žáci vyberou funkce se spolenými znaky a tyto znaky pojmenují. Žáci najdou i odlišnosti v tchto funkcích a objeví variabilitu koeficient. Na závr spolen definují kvadratickou funkci. Uitel zobrazí graf y=x 2. Žáci najdou vlastnosti funkce y=x Zkoumání parametrického systému y=ax 2 návrh 2. Žáci zkoumají grafy funkcí y=ax 2 a jejich vlastnosti pro rzné hodnoty koeficientu a. Formulují hypotézy. S uitelem shrnují hypotézy a vysloví matematickou vtu. Vtu je možné též dokázat, podle schopností skupiny. Práce je efektivní i ve dvojicích. 3. Zkoumání parametrického systému y=x 2 +c návrh 2. Žáci zkoumají grafy funkcí y=ax 2 +c a jejich vlastnosti pro rzné hodnoty koeficientu c. Formulují hypotézy. S uitelem shrnují hypotézy a vysloví matematickou vtu. Vtu je možné též dokázat, podle schopností skupiny. Práce je efektivní i ve dvojicích. 4. Zkoumání parametrického systému y=a(x+p) 2 +q návrh 1. Žáci zkoumají grafy funkcí y=a(x+p) 2 +q a jejich vlastnosti pro rzné hodnoty koeficientu p. Formulují hypotézy. S uitelem shrnují hypotézy a vysloví matematickou vtu. Nauí se pevést libovolnou kvadratickou funkci na tento tvar, tj. úpravu na tverec. Možno použít i uebnu, ale musí tam být dost místa na psaní. 5. Vyšetování kvadratických funkcí návrh 4. Uitel zadává rzné funkní pedpisy a žáci nartávají funkce do sešitu, popisují vlastnosti funkcí. Kontrolu provádjí spolen na PC. 6. Vyšetování kvadratických funkcí s absolutní hodnotou návrh 4. Uitel zadává rzné funkní pedpisy a žáci nartávají funkce do sešitu, popisují vlastnosti funkcí. Kontrolu provádjí spolen na PC. 7. ešení slovních úloh s kvadratickou funkcí návrh 3. Uitel zadává slovní úlohy a žáci matematizují úlohu, eší ji s pomocí Derive. Jedná se o ešení kvadratických nerovnic, grafické ešení kvadratických rovnic (nejde samozejm o výsledek, ale o postup) a jako vrchol slovní úlohy vedoucí k hledání extrému funkce.

5 Didaktické poznámky Výet možností není úplný a není nutné vždy používat poíta. Derive lze kombinovat s použitím dalších program, napíklad tabulkový editor (grafy, tabulky, numerické ešení rovnic, hledání extrém), Cabri (grafy, tabulky, hledání extrém) Je vhodné zaazovat domácí cviení s podobnými píklady návrh 5. Je teba dodržovat licenní podmínky a tak dejte pozor jakou licenci Derive vlastníte. Nkteré totiž neumožují studentm program používat doma, nkteré za poplatek a nkteré zdarma. Viz píloha 1. Pi promítání pomocí dataprojektoru dejte pozor na vhodné svtelné podmínky. Vtšina dataprojektor vyžaduje alespo ástené zatemnní. Svítivost také klesá se stáím žárovky a zneištním uvnit pístroje, doporuujeme pravidelné ištní. Na ukazování je vhodné používat laserové ukazovátko. Vzorové hodiny 1. Píprava na definici kvadratické funkce. Nejprve sestrojíme grafy nkolika zadaných funkcí a najdeme spolené znaky. Uitel koriguje žáky a shrnuje jejich názory. Spolen je dovede k definici kvadratické funkce. Poté žáci vyšetují funkci y=x 2. Vlastnosti je možné s lepší skupinou také dokázat. Hodina 1 2. Vyšetení parametrického systému y= ax 2. Žáci sestrojují rzné funkce typu y=ax 2 a pozorují jejich grafy. Je poteba je dovést k odlišení kladných a záporných hodnot koeficientu a. Hypotézu ovte pomocí posuvníku (je dostupný jen ve verzi 6), nebo nkolika grafy funkcí pipravených uitelem. Na závr shrneme vlastnosti kvadratické funkce pro kladné a a záporné a. Vlastnosti je možné s lepší skupinou také dokázat. 3. Píklad komplexního zadání, které je vhodné pro seminá, po probrání základ diferenciálního a integrálního potu.

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Marie Hofmannová a Jarmila Novotná

Marie Hofmannová a Jarmila Novotná Marie Hofmannová a Jarmila Novotná ŠASTNÁ ÍSLA ÚVOD Následující vyuovací hodina je souástí projektu LOSSTT-IN-MATH pilotovaného v rámci kurzu CLIL (Content and Language Integrating Learning, tzn. výuka

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 00 4 ABSTRAKT Tato práce se zabývá Signal Processing Toolboxem (SPTOOL) a Filter Design&Analysis Toolboxem (FDATOOL) v prostedí MATLAB. Jedním z cíl této práce

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup.

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup. Program INVENTURY Tento program slouží k provádní fyzické inventarizace zásob zboží za pomoci snímae árového kódu. Program umožní poídit položkový pehled zásob zboží na provozovn, umožní zadat úetní pohyby

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

CZ.1.07/1.1.02/01.0062

CZ.1.07/1.1.02/01.0062 CZ.1.07/1.1.02/01.0062 E-learningové kurzy k výuce přírodovědných předmětů v prostředí moodle Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240 679 02 Rájec-Jestřebí Kontakt: kancelar@gymnaziumrajec.cz

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 JIÍ HORNÍK Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Student Jií Horník Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Vlasta Stížová, CSc.

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

Funkce jedné proměnné na střední škole

Funkce jedné proměnné na střední škole Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta Katedra matematiky Funkce jedné proměnné na střední škole Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Bc. Pavla Hanzalová N1101

Více

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Akademický rok 2008/2009 Ing. Jaroslav HALVA 1 ChronData - databázové ešení provedení a vyhodnocení chronometráže ešení mé diplomové práce v roce 2006 ukázalo, že poteba softwarové

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více