ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky"

Transkript

1 ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2015 Ministerstvo obrany České republiky

2 ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informovat veřejnost a partnerské země o základních parametrech státního rozpočtu České republiky kapitola 307 Ministerstvo obrany (dále jen rozpočet kapitoly MO) na rok 2015, vývojových trendech, počtu jednotlivých kategorií osob, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi. Přehled nejvýznamnějších dokumentů použitých při zpracování publikace: Zákon č. 345/2014 ze dne 10. prosince 2014, o státním rozpočtu České republiky na rok 2015; Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2014 kapitola 307 Ministerstvo obrany; Usnesení vlády ČR č. 437 ze dne 16. června 2014, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017; Metodické pokyny k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a ke střednědobému výhledu na léta 2016 a 2017 za rozpočtovou kapitolu 307 Ministerstvo obrany (čj. MF /2014/ ze dne 30. června 2014); Usnesení vlády č. 850 ze dne 20. října 2014, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok

3 Ministerstvu obrany byly usnesením vlády ČR č. 437/2014 primárně pro rok 2015 stanoveny základní rozpočtové limity následovně: celkové příjmy kapitoly ve výši 3 472,794 mil. Kč, celkové výdaje kapitoly ve výši ,009 mil. Kč. Tyto limity byly v průběhu prací na přípravě zákona o státním rozpočtu na rok 2015 upřesňovány a s konečnou platností stanoveny usnesením rozpočtového výboru PSP České republiky č. 182 ze dne 21. listopadu 2014, k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015, následovně: celkové příjmy kapitoly ve výši 3 568,105 mil. Kč, celkové výdaje kapitoly ve výši ,137 mil. Kč. Návrh státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2015, který byl zpracován ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla), vychází ze stanovených rozpočtových limitů na rok 2015, vyhlášky č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, a v souladu s úkoly stanovenými v usnesení vlády č. 437 ze dne 16. června 2014 a v usnesení rozpočtového výboru PSP České republiky č. 182 ze dne 21. listopadu 2014, k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok Rozpočet kapitoly MO na rok 2015 byl sestaven v souladu s požadavky MF stanovenými ve vyhlášce č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, i zvýšením transparentnosti ve využívání veřejných prostředků a poskytnutí informace, k plnění jakého cíle jsou veřejné prostředky vynakládány. Rozpočtování výdajů podle cílů a stanovení 2

4 kritérií pro hodnocení jejich plnění je základním nástrojem pro zvýšení efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti vynaložených finančních zdrojů. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. ve znění zákona č. 501/2012 Sb. a usnesením vlády ČR č. 437 ze dne 16. června 2014 byl návrh rozpočtu kapitoly MO pro rok 2015 a návrh střednědobého výhledu na roky 2016 a 2017 vypracován v Integrovaném informačním systému Státní pokladny Rozpočtový informační systém, část Příprava rozpočtu ( IISSP RISPR). Schváleným rozpočtem kapitoly MO na rok 2015 jsou zabezpečeny nezbytné výdaje mandatorního charakteru ve vztahu k osobám a výdaje na úhradu závazků vyplývajících z již uzavřených smluv. Ve vazbě na Bílou knihu o obraně, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 369 z 18. května 2011, zabezpečuje návrh rozpočtu výdaje na činnosti související s plněním povinností vůči NATO v oblasti obranného plánování a závazky vyplývající z členství ČR v mezinárodních organizacích a rovněž výdaje spojené s nasazením jednotek a příslušníků AČR v zahraničních operacích. Rozpočtový limit výdajů státního rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany na rok 2015 je oproti roku 2014 vyšší o 1 792,643 mil. Kč. Střednědobý výdajový rámec je pro rok 2016 stanoven ve výši ,562 mil. Kč a pro rok 2017 ve výši ,466 mil. Kč. Zákon č. 345/2014 ze dne 10. prosince 2014, o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, stanovil limit výdajů pro kapitolu MO ve výši ,137 mil. Kč. Podíl výdajů kapitoly MO na predikovaném hrubém domácím produktu činí 0,97 %, v roce 2014 činil 0,98 %. Trvalý cíl resortu Ministerstva obrany a poslání ozbrojených sil ČR se nemění. Ministerstvo obrany bude i nadále vytvářet podmínky, za kterých budou ozbrojené síly ČR schopny účinným způsobem zajistit svrchovanost, územní celistvost, principy demokracie a právního státu, ochranu životů obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a efektivně přispívat k prosazení 3

5 strategických i dalších významných bezpečnostních zájmů ČR ve spolupráci s aliančními partnery a v souladu s mezinárodním právem. Rozpočet Ministerstva obrany vychází z platné legislativní základny a je sestaven ve schválené struktuře cílů. Výdaje a příjmy jsou vyjádřeny v souladu s platnou vyhláškou MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Celkové příjmy, které byly kapitole MO pro rok 2015 stanoveny ve výši 3 568,105 mil. Kč, jsou oproti roku 2014 nižší o 265,656 mil. Kč. Rozhodující část příjmů ve výši 3 333,496 mil. Kč tvoří odvody pojistného na důchodové a nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání. Další daňové příjmy ve výši 0,100 mil. Kč představují příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb. Nedaňové příjmy v celkové výši 234,509 mil. Kč zahrnují ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 172,490 mil. Kč (zahrnují prostředky získané z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků, nemovitostí a movitých věcí, z úroků a ostatní nedaňové příjmy) a příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši 62,019 mil. Kč. Pro oblast výdajů vedených v Informačním systému programového financování EDS/SMVS byl stanoven celkový limit výdajů ve výši 4 826,734 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 se jedná o pokles výdajů v této oblasti o 76,1 mil. Kč, tj. snížení o 1,6 %. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace nejsou od roku 2011 vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS. Na programy podpory výzkumu, vývoje a inovací je stanoven limit ve výši 423,0 mil. Kč. Proti roku 2014 dochází ke zvýšení celkového limitu o 10,0 mil. Kč (index 2015/2014 činí 1,02 %). 4

6 Běžné výdaje představují částku ,156 mil. Kč (tj. 91,1 % celkových výdajů kapitoly MO). Přednostně jsou v této oblasti rozpočtovány osobní mandatorní výdaje, které vycházejí z právních nároků a mají přímou vazbu ke stanovenému počtu osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji. Limit počtů osob pro rozpočet (bez 868 osob u příspěvkových organizací podléhajících regulaci MF) byl pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2015 stanoven na osob. Oproti roku 2014 se celkový limit nezměnil. V jeho rámci došlo k realizaci další etapy v procesu optimalizace organizační struktury MO. V souladu se schváleným usnesením vlády č. 850 ze dne 20. října 2014, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017, byly stanoveny výdaje související s působením příslušníků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2015 v celkovém objemu 1 327,223 mil. Kč. Dále jsou v rozpočtu kapitoly MO zahrnuty prostředky na plnění závazků z mezinárodních smluv vyplývajících z realizace mezinárodních bezpečnostních dokumentů, zajištění součinnosti s orgány NATO, EU a OSN a věcně příslušnými orgány státní správy ČR, prostředky na společná cvičení NATO a EU, akce a závazky vyplývající pro Českou republiku ze Severoatlantické smlouvy a ostatních mezinárodních smluvních závazků. Resort MO se dále zapojil do projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních programů EU. Na rok 2015 je na realizaci projektů operačních programů EU v rozpočtu alokováno celkem 64,892 mil. Kč, přičemž účast státního rozpočtu je ve výši 2,873 mil. Kč a 62,019 mil. Kč tvoří prostředky z EU. 5

7 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2011 až 2017 v mil. Kč Limity pro přípravu rozpočtu na rok 2015 a střednědobého výhledu 2016 až 2017 *) Schválené rozpočty MO a střednědobé výdajové rámce 2016 až 2017 **) Rozpočet po snížení/vázání v mil. Kč Limity pro přípravu rozpočtu na rok 2015 a střednědobého výhledu 2016 až 2017 *) Schválené rozpočty MO a střednědobé výdajové rámce 2016 až 2017 **) Rozpočet po snížení/vázání *) Usnesení vlády ČR č. 437/2014 ze dne 16. června 2014, k přípravě státního rozpočtu ČR na rok 2015 a SV na léta 2016 a 2017 **) Zákon č. 345 ze dne 10. prosince 2014, o státním rozpočtu ČR na rok 2015, a usnesením vlády ČR č. 769 ze dne 22. září 2014 schválené střednědobé výdajové rámce na léta 2016 a 2017 rok

8 Porovnání základních makroekonomických ukazatelů Index 2015/2014 Hrubý domácí produkt v běžných cenách (v mld. Kč) 4 284,00 *) 4 509,00 *) 1,05 Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) 1 211,00 *) 1 218,46 1,01 Průměrná míra inflace 0,4 % *) 0,3 % *) 0,75 Podíl výdajů kapitoly MO (stanovený rozpočet) na HDP 0,98 % 0,97 % 0,99 Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR 3,47 % 3,59 % 1,03 Základní makroekonomické ukazatele - zdroj: *) - údaje za rok Makroekonomická predikce České republiky - leden 2015, vydáno MF ČR dne

9 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet Index Rok 2014 Rok /2014 I. Kapitálové výdaje celkem 3 645, ,0 1,07 II. Běžné výdaje celkem , ,1 1,04 II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , ,6 1,04 II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 7 048, ,0 0,99 II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP 4 185, ,6 1,08 II.4. Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím 1 544, ,3 1,04 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 220,9 290,7 1,32 II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje , ,9 1,05 III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.) , ,1 1,04 Výdaje kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2008) , ,3 1,03 Příjmy (v mil. Kč) IV.1. Příjmy z pojistného a daňové příjmy 2 983, ,6 1,12 IV.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 850,3 234,5 0,28 IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a 2.) 3 833, ,1 0,93 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU , ,0 1,05 8

10 Kód OSN Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2014 a 2015 Schválený rozpočet Rozdíl ( ) Index 2015/2014 Výdaje (v mil. Kč) Rok 2014 Rok Osoby , ,6 221,9 1,01 2. Provoz a údržba , , ,6 1,13 3. Nákup a výstavba 4 874, ,1 112,0 1, Nákup 2 998, ,5 254,1 1, Výstavba 1 875, ,6-142,1 0,92 4. Výzkum a vývoj 404,6 423,0 18,4 1,05 5. CELKEM ( ) , , ,9 1,04 6. Nevojenské výdaje 57,0 57,7 0,7 1,01 7. CELKEM výdaje MO (5+6) , , ,6 1,04 9

11 Výdaje kapitoly MO v roce 2015 podle metodiky OSN (v členění podle druhů sil) Kód OSN Výdaje (v mil. Kč) Pozemní síly Vzdušné síly Ostatní síly Centrální zabezpečení, Nerozděleno CELKEM administrativa a velení 1. Osoby 6 942, ,6 373, , , ,6 2. Provoz a údržba 1 778, ,2 44, ,5 0, ,7 3. Nákup a výstavba 1 588, ,9 21, ,8 0, , Nákup 962, ,1 2,0 812,3 0, , Výstavba 626,4 365,8 19,9 721,5 0, ,6 4. Výzkum a vývoj 0,0 0,0 0,0 423,0 0,0 423,0 5. CELKEM ( ) , ,6 440, , , ,3 6. Nevojenské výdaje 0,0 0,0 0,0 57,8 0,0 57,8 7. CELKEM výdaje MO (5+6) , ,6 440, , , ,1 10

12 Podíl kategorií výdajů kapitoly MO v letech 2011 až 2015 v mil. Kč Kapitálové výdaje (třída 6 dle rozpočtové skladby) Osobní mandatorní výdaje Ostatní běžné výdaje rok Skutečnost Kategorie výdajů (v mil. Kč) (vč. mimorozp. zdrojů) Schválený rozpočet Kapitálové výdaje (třída 6 dle rozpočtové skladby) 6 451, , , , ,0 Osobní mandatorní výdaje , , , , ,9 Ostatní běžné výdaje , , , , ,2 11

13 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2011 až 2015 v mil. Kč , , , ,8 Příjmy daňové a nedaňové 3 568, Příjmy z pojistného rok Příjmy celkem 2 638, , , , ,1 Příjmy z pojistného 2 319, , , , ,5 Příjmy daňové a nedaňové 319,1 251,5 238,5 862,5 234,6 12

14 Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2012 až 2015 Skutečné výdaje - rok 2012 Skutečné výdaje - rok 2013 Schválené výdaje - rok 2014 Schválené výdaje - rok % 17% 30% 12% 28% 12% 31% 11% 58% 58% 60% 58% Skutečné výdaje*) Schválený NR Výdaje programového financování vedené v EDS/SMVS 7 398, , , ,7 Osobní mandatorní výdaje , , , ,9 Ostatní běžné výdaje , , , ,5 *) bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů 13

15 Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2015 členěný podle cílů první úrovně (výdajových bloků) Zajištění ostatních sociálních dávek 6,3% Zajištění státní sportovní Zajištění dávek důchodového pojištění 9,7% Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 1,1% Zajištění strategického zpravodajství 4,6% Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO 1,5% Vytváření a rozvoj systému obrany státu 19,9% reprezentace 0,4% Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami 56,5% Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami ,5% Vytváření a rozvoj systému obrany státu ,9% Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO ,5% Zajištění strategického zpravodajství ,6% Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního ,1% velitele ozbrojených sil Zajištění dávek důchodového pojištění ,7% Zajištění ostatních sociálních dávek ,3% Zajištění státní sportovní reprezentace ,4% Celkem ,0% 14

16 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ VEDENÉ V EDS/SMVS Zákonem č. 345/2014 ze dne 10. prosince 2014, o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, byl pro oblast výdajů vedených v Informačním systému programového financování EDS/SMVS schválen limit ve výši 4 826,734 mil. Kč (tj. 11,02 % celkových výdajů kapitoly MO), z toho činí kapitálové výdaje 3 649,510 mil. Kč a běžné výdaje 1 177,224 mil. Kč. Výdaje vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS vykazují od roku 2009 trvale snižující se trend. Výdaje jsou na rok 2015 plánovány v rámci 21 programů reprodukce majetku. Nově zahajované investiční akce tvoří v celkovém limitu programového financování 32,1 %, zbývající část výdajů programového financování v rozsahu 67,9 % představují pokračující akce zahájené v minulých letech. V oblasti modernizačních projektů vyzbrojování byla na realizaci 8 rozhodujících programů vyčleněna částka 3 558,455 mil. Kč, tj. 73,7 % z celkového objemu výdajů na programy reprodukce majetku). Jedná se o tyto programy: Zvyšování schopností vojáka 21. století, Udržení a rozvoj schopností bojových sil a sil bojové podpory AČR, Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR, Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva, Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR, 15

17 Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v AČR, Strategické řízení obrany státu, Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel. Souhrn veškerých peněžitých prostředků určených na financování programů reprodukce majetku byl k 1. lednu 2015 stanoven v celkovém objemu 5 883,497 mil. Kč. V tom jsou kromě rozpočtových zdrojů kapitoly MO vedených v EDS/SMVS ve výši 4 826,734 mil. Kč zahrnuty zdroje ze strukturálních fondů Evropské unie v částce 17,789 mil. Kč, mimorozpočtové zdroje OSS v částce 773,986 mil. Kč, vlastní zdroje účastníka programu (tyto finanční prostředky jsou vytvářeny vlastní činností ekonomického subjektu a nejsou součástí státního rozpočtu kapitoly MO) ve výši 86,142 mil. Kč, dotace z fondů NATO na bezpečnostní investice v částce 178,746 mil. Kč a dotace poskytnutá ze Státního fondu životního prostředí v rámci akce na opravu a odbahnění vodní nádrže Napájedla ve výši 0,100 mil. Kč. 16

18 Porovnání výdajů na programy reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS v letech 2011 až 2015 v mil. Kč v mil. Kč Skutečnost*) Schválený rozpočet Kapitálové výdaje 5 253, , , , ,5 Běžné výdaje 3 732, , , , ,2 Celkem 8 986, , , , ,7 *) bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů rok 17

19 Rozdělení výdajů v programech reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS v roce 2015 Výdaje na nemovitou infrastrukturu 13,1% Výdaje na pořízení výzbroje, zvýšení a udržení operačních schopností a další 86,9% v mil. Kč Výdaje na pořízení výzbroje, zvýšení a udržení operačních schopností a podobně 4 194,6 86,9% Výdaje na nemovitou infrastrukturu 632,1 13,1% Celkem 4 826,7 100,0% 18

20 BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje kapitoly MO (včetně souvisejících běžných výdajů programového financování a běžných výdajů na výzkum, vývoj a inovace) byly na rok 2015 schváleny v celkovém objemu ,156 mil. Kč, což představuje 91,1 % celkových výdajů kapitoly MO. V rámci běžných výdajů je rozpočtovaný limit na osobní mandatorní výdaje. Tento výdaj zahrnuje platové prostředky, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a FKSP, odměny za užití duševního vlastnictví, mzdové náhrady, důchody a zvláštní sociální dávky, náhrady mezd v době nemoci, stipendia poskytovaná studentům vojenských vysokých škol a kapesné žáků vojenské střední školy. Na pokrytí potřeb byly vyčleněny prostředky v celkové výši ,909 mil. Kč, tj. 63,6 % běžných výdajů. Z této částky dosahují výdaje pro OSS MO na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP celkem ,147 mil. Kč. Z této částky činí prostředky na platy 9 766,213 mil. Kč, na ostatní platby za provedenou práci celkem 1 090,369 mil. Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem jsou stanoveny výdaje v celkové výši 4 422,902 mil. Kč a na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 97,663 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu jsou v členění dle rozpočtové skladby alokovány výdaje (mimo EDS/SMVS) na nákup materiálu ve výši 2 105,114 mil. Kč, na nákup služeb ve výši 3 272,434 mil. Kč, na nákup vody, paliv a energií (včetně pohonných hmot) ve výši 1 389,759 mil. Kč, na zabezpečení údržby a oprav ve výši 2 507,171 mil. Kč a na cestovné tuzemské i zahraniční výdaje ve výši 286,065 mil. Kč. 19

21 Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce 2015 mil. Kč Rozpočet ,1 Kapitálové výdaje 3 908,0 Běžné výdaje *) ,1 I. Osobní mandatorní výdaje ,9 1. Platové prostředky, OPPP a přímo související výdaje ,1 a) Platové prostředky VzP a zaměstnanců (vč. státních úředníků) 9 766,2 b) Ostatní platby za provedenou práci 1 090,3 c) Pojistné 4 422,9 d) Převody FKSP 97,7 2. Ostatní mandatorní výdaje 9 976,8 a) Sociální dávky 6 997,0 b) Přídavek na bydlení 2 955,1 c) Ostatní (stipendia apod.) 24,7 II. Ostatní výdaje ,2 1. Zabezpečení běžného provozu ,9 2. Transfery a dotace 2 822,4 3. Další běžné výdaje 296,9 *) včetně souvisejících běžných výdajů zařazených do EDS/SMVS a výzkumu, vývoje a inovací 20

22 Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2011 až 2015 (bez příspěvkových organizací) počet zaměstnanců celkem rok mil. Kč Počty zaměstnanců celkem Objem platových prostředků (v mil. Kč) Skutečnost Schválený rozpočet Počty vojáků z povolání Počty občanských zaměstnanců*) Počty osob celkem Objem platových prostředků (v mil. Kč) *) včetně počtu státních úředníků (od roku 2015), bez 868 osob u příspěvkových organizací podléhajících regulaci MF 21

23 Vývoj počtů jednotlivých kategorií osob kapitoly MO v letech 2011 až 2015 počet osob rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 Vojáci z povolání Občanští zaměstnanci Celkem Skutečnost Počty plánované Kategorie osob/rok Počty vojáků z povolání Počty občanských zaměstnanců*) Celkem *) bez 868 osob u příspěvkových organizací podléhajících regulaci MF 22

24 Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2011 až 2015 (schválené rozpočty) v mil. Kč ,2% 17,9% 18,6% 18,4% 17,5% rok 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Běžné výdaje*) Důchody a ostatní sociální dávky Podíl důchodů a ostatních sociálních dávek na běžných výdajích Běžné výdaje*) , , , , ,1 Důchody a ostatní sociální dávky 7 003, , , , ,0 Podíl důchodů a ostatních sociálních dávek na běžných výdajích 18,2% 17,9% 18,6% 18,4% 17,5% *) včetně souvisejících výdajů vedených v EDS/SMVS a výzkumu, vývoji a inovacích 23

25 Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci běžných výdajů v letech 2014 a 2015 (schválené rozpočty mimo výdaje vedené v EDS/SMVS) Celkem 8 345, ,6 Nákup materiálu 1 571, ,1 Nákup vody, paliv a energie (včetně pohonných hmot a maziv) 1 389, ,9 Opravy a udržování movitého a nemovitého majetku 2 507, , Cestovné tuzemské i zahraniční 286,1 284, Nákup služeb 3 272, , v mil. Kč 24

26 Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2014 a 2015 (schválené rozpočty, podseskupení položek 513 mimo výdaje vedené v EDS/SMVS) v mil. Kč , , ,4 44,7 317,4 231,8 122,8 295,7 489,9 53,4 21,1 63,9 262,3 447,7 229,1 447,6 574,2 59, rok Ostatní materiál*) Léky a zdravotnický materiál Nákup materiálu celkem Materiál pro provoz, údržbu a opravy Munice, rakety a zbraně Drobný hmotný majetek Náhradní díly Prádlo, oděv, obuv Potraviny *) ochranné pomůcky, učebnice, knihy a bezplatně poskytované školní potřeby, tisk 25

27 VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Výdaje na podporu obranného výzkumu, vývoje a inovací pro resort Ministerstva obrany byly pro rok 2015 na základě usnesení vlády ČR č. 437, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017, ze dne 16. června 2014 stanoveny ve výši 422,977 mil. Kč. Oproti roku 2014 dochází ke zvýšení výdajů o 9,977 mil. Kč (index 2015/2014 činí 102,4 %). Tyto zdroje umožní zabezpečit financování dvou pokračujících programů a zahájení jednoho nového programu. Na účelovou podporu na programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací jsou rozpočtovány výdaje v celkové výši 333,0 mil. Kč, přičemž na financování 43 pokračujících projektů je smluvně vázáno 251,963 mil. Kč a na nově zahajované akce je rozpočtováno 61,037 mil. Kč. Na účelovou podporu obranného výzkumu a vývoje jsou v rámci nově zahajovaného programu v rozpočtu alokovány prostředky ve výši 20,0 mil. Kč. V oblasti institucionální podpory jsou v programu na rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany, který pokračuje z roku 2014, vyčleněny finanční prostředky v objemu 89,977 mil. Kč. Z toho je na institucionální podporu výzkumných organizací stanovena částka ve výši 78,103 mil. Kč, na zabezpečení výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je vyčleněna částka ve výši 3,340 mil. Kč. Na účast v mezinárodních projektech pod záštitou Evropské obranné agentury je zde rozpočtována částka ve výši 8,534 mil. Kč. 26

28 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK AČR EDS/SMVS EU FKSP HDP IISSR RIISPR KIS MF MO NATO OPPP OSN OSS PSP VzP Armáda České republiky Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu Evropská unie fond kulturních a sociálních potřeb hrubý domácí produkt Integrovaný informační systém Státní pokladny Rozpočtový informační systém, část Příprava rozpočtu komunikační a informační systémy Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo obrany České republiky North Atlantic Treaty Organization (Organizace Severoatlantické smlouvy) ostatní platby za provedenou práci Organizace spojených národů organizační složka státu Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky voják z povolání 27

29 OBSAH ÚVOD... 1 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2011 až Porovnání základních makroekonomických ukazatelů Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO... 8 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2014 a Výdaje kapitoly MO v roce 2015 podle metodiky OSN (v členění podle druhů sil) Podíl kategorií výdajů kapitoly MO v letech 2011 až Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2011 až Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2012 až Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2015 členěný podle cílů první úrovně (výdajových bloků) VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ VEDENÉ V EDS/SMVS Porovnání výdajů na programy reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS v letech 2011 až Rozdělení výdajů v programech reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS v roce

30 BĚŽNÉ VÝDAJE Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2011 až 2015 (bez příspěvkových organizací) Vývoj počtů jednotlivých kategorií osob kapitoly MO v letech 2011 až Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2011 až 2015 (schválené rozpočty) Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci běžných výdajů v letech 2014 a 2015 (schválené rozpočty mimo výdaje vedené v EDS/SMVS) Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2014 a 2015 (schválené rozpočty, podseskupení položek 513 mimo výdaje vedené v EDS/SMVS) VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK POZNÁMKY

31 Ing. Jiří Auředník Rozpočet fakta & trendy 2015 Vydalo Ministerstvo obrany České republiky Vojenský historický ústav Praha (VHÚ) U památníku 2, Praha Zlom: Ing. Libora Schulzová Dáno do tisku: duben 2015 Tisk: odbor prezentační a produkční VHÚ Praha 1. vydání Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno NEPRODEJNÉ Ministerstvo obrany České republiky VHÚ Praha, 2015 ISBN ISBN (anglické vydání)

32 ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2015 Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2014 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2016 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2017 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Cílem publikace je v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informovat

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a

Více

Následně v rámci procesu schválení rozpočtu na rok 2010 byla vůči Ministerstvu obrany uplatněna aktivní výdajová opatření vlády ČR pro dodržení

Následně v rámci procesu schválení rozpočtu na rok 2010 byla vůči Ministerstvu obrany uplatněna aktivní výdajová opatření vlády ČR pro dodržení ÚVOD Prostřednictvím této publikace chce Ministerstvo obrany České republiky, v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, veřejnost a partnerské země seznámit se základními

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Prostřednictvím této publikace chce Ministerstvo obrany České republiky, v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, veřejnost a partnerské země seznámit se základními

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011 kapitola 307 Ministerstvo obran

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011 kapitola 307 Ministerstvo obran ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Ministerstvo obrany České republiky (dále jen MO) v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává publikaci, jejímž cílem je informovat veřejnost a partnerské

Více

udržení stávajícího rozsahu zahraničních misí v operacích NATO i mimo ně,

udržení stávajícího rozsahu zahraničních misí v operacích NATO i mimo ně, ÚVOD Cílem publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (dále jen MO) je, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, informovat veřejnost a partnerské země

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v ÚVOD Cílem publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již pošesté, je podat veřejnosti, ale i partnerským zemím, ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování)

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování) O B S A H strana I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 15 I. 3. VÝDAJE KAPITOLY MO ČR 18 I.3.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb.

Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb. Příloha č. 4 k zákonu č. 433/2010 Sb. Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu v tisících Kč Souhrnné ukazatele Příjmy celkem 3 675 488 Výdaje celkem 24 849 907 Specifické

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. září 2009 č. 1175 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky

Více

OBSAH. 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu. 15 1.3. Rezervní fond. 19 1.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů

OBSAH. 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu. 15 1.3. Rezervní fond. 19 1.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu 15 1.3. Rezervní fond 19 1.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů 22 1.5. Specifické ukazatele - příjmy 30 1.5.1. Vývojové

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit velice složitý delimitační proces a zahájit plnohodnotnou

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ

VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ Příloha č. 1 č. ř. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 index A. MANDATORNÍ VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA Sociální transfery vč. ochrany zaměstnanců

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Celkové příjmy 60 60,00 947,19 1 578,65 Celkové výdaje 334 403 347 368,00 340 525,34 98,03 transfery v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H strana I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 15 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 218 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 217 o státním rozpočtu České republiky na rok 218 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 1. Kapitoly 301-321 O b s a h Kapitola č. 301 Kancelář prezidenta republiky 302 Poslanecká sněmovna

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování sektorové politiky financování obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Výkaz příjmů a výdajů (v Kč) 28. Červenec 2010

Výkaz příjmů a výdajů (v Kč) 28. Červenec 2010 Výkaz příjmů a výdajů 28. Červenec 2010 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 16110000 Poj. na důch.pojištění od zaměstnavatele 9 644,00 9 644,00 Pojistné na důcho. pojištění od 1611** zaměstnavatelů 9 644,00 9 644,00 Pojistné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014 Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP Komentář k rozpočtu 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Komentář k výsledkům hospodaření za rok

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Vrchní státní zastupitelství v Praze

Vrchní státní zastupitelství v Praze Vrchní státní zastupitelství v Praze LEGISLATIVNÍ MANTINELY HOSPODAŘENÍ JUDr. LENKA BRADÁČOVÁ, Ph.D. VŠE, 11. KVĚTNA 2016 Obsah Základní právní rámec Zákon o státním rozpočtu a příslušná rozpočtová kapitola

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011 Licence: D27F XCRGBZUC / ZUC (20012011/01012011) Obec Řeka,,, v "V ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 28.03.2012 Údaje o organizaci identifikačni číslo název ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

ÚVOD Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2002 kapitola Ministerstvo obrany

ÚVOD Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2002 kapitola Ministerstvo obrany ÚVOD Cílem této publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již popáté, je podat veřejnosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale i partnerským zemím

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 17. dubna 2013 Č.j.: KPR 4662/2013 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2012 Předkládá: Ing.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Státní fondy. Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní.

Státní fondy. Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní. Státní fondy Tabulka: Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF měsíční (data od r. 2015) Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF čtvrtletní (data za r. 2014) 1 Poslední aktualizace: 20. 2. 2017

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 15. dubna 2016 Č.j.: KPR 2028/2016 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2015 Předkládá: Ing.

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Rozpočet s filtrem na DUV

Rozpočet s filtrem na DUV Page 1 of 5 01.01.10 Stav: Schváleno Strana 1 V001001 Výdaje 22300 501100 Platy OZ 41 448,00 41 448,00 41 173,00 21 772 991,00 V002001 Výdaje 22300 501110 Odměny OZ 275,00 275 000,00 V003001 Výdaje 22300

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MINISTERSTVO OBRANY ČR Č.j. 52211-7/2005/DP-8201 Výtisk č. Počet listů: 340 N Á V R H N Á V R H Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T S T Á T N Í H O R O Z P O Č T U Č E S K É R E P U B L I K Y Z A R O K 2 0 0 4 KAPITOLA

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

V. Tabulková část. Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

V. Tabulková část. Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby V. Tabulková část Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 2: Příjmy státního rozpočtu podle kapitol k 30.9.2016 Tabulka č. 3: Výdaje státního

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 52 DNE: 31. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 825 /2016 /Ssm NÁZEV: Rozpočtové opatření ANOTACE: Žádám o schválení změn v rozpočtu pro rok 2016 dle

Více

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu 5011 Náklady dokumentace projektu 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5014 Náklady inženýrské činnosti projektu 5019 Jiné náklady přípravy a

Více

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016 Obec Lhotice Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Lhotice Lhotice 67531 Lhotice IČ Právní forma 48527424 Obec nebo městská

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Vrbčany ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 07.06.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235920 název Obec Vrbčany ulice, č.p. Vrbčany 25 obec Vrbčany PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 4 000,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 4 000,00 roku 2017 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 240 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 A. Návrh usnesení vlády České republiky o státním závěrečném účtu České republiky za rok 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2005

Více

Část 1 Obsah dokumentace podprogramu

Část 1 Obsah dokumentace podprogramu Příloha č. 1 k vyhlášce č. 231/2005 Sb. Údaje dokumentace programu Část 1 Obsah dokumentace podprogramu 1. Identifikační údaje a systém řízení podprogramu na formuláři S05 210. 2. Harmonogram přípravy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb. Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/26 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 27 Ze dne 13.12.26 Částka 195/26 Účinnost od 1.1.27 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/26-622

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Neurazy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, č.p. čp. 61 obec Neurazy PSČ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006.

Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006. Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006. Poskytnuté informace: Vážená paní, na základě

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více