Klíče k srdci. Vážení rodiče, milí čtenáři naší klíčenky,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíče k srdci. Vážení rodiče, milí čtenáři naší klíčenky,"

Transkript

1 Klíče k srdci Vážení rodiče, milí čtenáři naší klíčenky, dovolte, abych začal úvodník závěrečného čísla tohoto školního roku krátkou úvahou. První červnovou neděli jsme jeli s dětmi ze základní školy na výlet na Karlštejn na další akci z cyklu Klíče k branám. Byl zrovna Den dětí, a také proto jsme si to všichni chtěli společně užít. Sluníčko svítilo, nálada byla výborná. Ráno jsme se sešli na nádraží a jeli jsme vláčkem do stanice Karlštejn. Cesta nahoru nám utekla velmi rychle a za chvíli už jsme šli na prohlídku Kaple svatého Kříže. Byla nádherná - až dech beroucí. Krásně to ti naši předci postavili. Byl ten Karel IV. ale moudrý král. Po prohlídce jsme měli rozchod a šli jsme pomalounku cestou dolů směrem k Berounce. Sraz jsme měli u palačinek. Cestou byly krámky, z nichž některé dělají Karlu IV. a jeho národu spíše ostudu. Jiné je to ale s palačinkárnou úplně dole. Tam vám vyráběl a prodával úžasný chlapík, který svou práci dělal s radostí, grácií a inteligentním humorem. Sledovat jej při práci bylo jako dívat se na koncert. A lidí bylo kolem jeho creperie plno. Jak by také ne. Dělal svoji práce zkrátka skvěle asi nejlíp na světě a tím našel klíč k srdcím poutníků ke Karlštejnu. Kdyby všichni lidé dělali vše takovým způsobem jako onen muž, vypadal by svět určitě ještě radostněji. Z tohoto poddaného má jistě Karel IV. radost. Na Karlštejn (a nejen kvůli palačinkám) se určitě ještě někdy vrátíme. Díky, pane palačinkáři. Končí čtvrtý školní rok Základní školy Open Gate, a tak nastává čas krátkého vzpomínání, rekapitulace, hodnocení. Naši nejmenší školáčci po prázdninách již vymění kravaty žluté za červené a nebudou těmi nejmenšími. A rozhodně nebudou ani těmi nejméně zkušenými. Za první školní rok udělali za doprovodu paní učitelky Jitky Vinklerové a Šárky Linhové velký kus práce čtou s porozuměním, vyjádří v psaném projevu své myšlenky, orientují se v matematických prostředích, komunikují, čtou a píší v anglickém jazyce.

2 ČERVEN Získávají zdravé sebevědomí. To vše je stále zabaleno do obalu přirozenosti, bezprostřednosti a radostnosti. Důkazem toho byly jejich oborové prezentace a vystoupení v rámci divadelního festivalu. Naše druháky předává do třetí třídy paní učitelka Hana Vavrečková a Šárka Linhová. Všichni prožili naplněný další školní rok a ve vzdělávání udělali opět velký pokrok. Upevnili si dovednosti z prvního ročníku, rozšířili si znalosti ve všech předmětech poznávání světa a jsou schopni uplatňovat vše v reálném životě píší články do klíčenky, na vysoké úrovni předvedli své prezentace a vrcholem bylo jejich vystoupení při divadelním festivalu. Hloubku přínosu jejich zpracování nelehkého tématu Otevírání studánek Bohuslava Martinů jsme cítili asi všichni, ale míru působení na rozvoj jejich cítění, kulturnosti pocítí sami žáci možná až v dospělosti. Rozhodně budou mít na to, co prožili se svou první paní učitelkou, nezapomenutelné vzpomínky. Naši početně nejsilnější žáci třetích tříd jsou již za půlkou svého působení na základní škole. Stávají se z nich zodpovědnější školáci, mají za sebou úspěšně obsahově náročný třetí ročník. Vzpomínám, na malé školáčky, kteří v září 2011 vstoupili do bran Open Gate jako ti nejmenší. Čas uplynul vskutku raketově a dnes se vzrůstem mnozí vyrovnají páťákům. Stále jim zůstává však jejich dětská hravost a to je jedině dobře. Tyto na chlapce silné ročníky provedly úspěšně třetím ročníkem paní učitelky Petra Kobrová, Věra Pockley, Veronika Malá a páni učitelé Michael Franklin a Steven Cartman.

3 ČERVEN Žáky čtvrtého ročníku čeká v příštím školním roce náročný krok na jejich cestě vzděláváním a to přijímací pohovory na gymnázium. Jak víte z minulých let, již na podzim budou vykonávat tzv. přijímací pohovory nanečisto, které mnohé napoví. Od dubna se žáci pravidelně navíc setkávali se svou novou třídní paní učitelkou Alexandrou Děžinskou a s paní zástupkyní Petrou Kobrovou, aby se tomuto tématu intenzivněji věnovali. Síla tohoto kolektivu spočívá především právě v kolektivu, což nám žáci prokázali ve svém divadelním představení, které jejich rejža nazval kolektivní improvizací. Individualita jednotlivých žáků se ve třídě však také vhodně projevuje, což se ukázalo při prezentacích, divadle i běžné školní práci. Letos to pozorovali jejich starší průvodci paní učitelky Jitka Hildebrandová, Alexandra Děžinská, Marie Zicháčková a páni Michael Franklin, Steven Cartman a Jiří Luka. Základní školu v letošním roce opouští 18 žáků pátého ročníku, kteří směle naplňují profil žáka Základní školy Open Gate. Jsou zvídaví, rádi se učí nové věci, přemýšlí o přijímaných informacích, dokáží vidět věci z více úhlů pohledu, s jistotou vyjadřují své myšlenky v Čj i Aj, dokáží naslouchat názorům druhých, znají a mají morální hodnoty, respektují dohodnutá pravidla, jsou citliví k potřebám a pocitům druhých, cítí osobní zodpovědnost v pomoci druhým, uvědomují si své silné stránky i slabosti a konstruktivně s nimi pracují, nebojí se vyjádřit myšlenky, názory, postoje, kterým věří, i když ví, že tyto nemusí být přijaty. S posledně jmenovanou dovedností mám osobní zkušenost z nedávné doby, kdy jsem s našimi nejstaršími řešil jistou situaci týkající se odchodů třídy z oběda. Za způsob řešení a průběh vlastní komunikace při jeho hledání by se nemusel stydět ani vrcholový management velkých firem, ba co víc - možná by pro ně mohl být vzorovým a ukázkovým příkladem hledání řešení, vhodného vyjádření názoru, a respektování názoru druhého. Všech našich 18 žáků pokračuje na vyšším stupni vzdělávání (17 na našem gymnáziu a jeden na gymnáziu jiném). To je skvělý úspěch, za který jim a také jejich průvodcům (rodičům, paní učitelce Alexandře Děžinské a panu Richardovi Seccombovi) gratulujeme. Milí páťáci, přejeme Vám hodně štěstí na další cestě životem a těšíme se, že se přijdete za námi menšími na základní školu podívat a sdílet své radosti a úspěchy z vyššího studia.

4 ČERVEN Tento školní rok byl také naplněn mnoha dalšími akcemi a aktivitami. Za mnohé uvedu namátkou některé pravidelné Filmové kluby, Klíče k branám, Vánoční revue, Blue Van Festival, noční přespávání tříd, třídní výlety, pravidelná Morning Oasis Assembly, Noc s Andersenem, Velikonoční projekt, třídní projekty, Den s Menzou, návštěvy zahraničních studentů, oblíbené setkání se lvíčkem, vítání občánků Babic, Book Fair, zkoušky KET, PET, karneval v divadle školy, návštěva olympijského parku, Mukařovská pouť, detektivní noční hra, setkání s budoucími prvňáčky, návštěvy dětí z různých MŠ, Halloween, sportovní týden, dopravní výchova na Berchtoldu, různé besedy a v neposlední řadě nedávno proběhlá škola v přírodě. Škola v přírodě byla programově nabitou akcí, kterou jsme si společně užili. Od příštího školního roku chystáme zásadní změnu v organizaci týdnu školy v přírodě. První třída bude i nadále trávit svoji školu v přírodě v Open Gate, bude poznávat okolí a škola bude v daném termínu jen pro ně. Žáci druhé a třetí třídy pojedou společně na školu v přírodě do objektu v Čechách. Naši čtvrťáci a páťáci pojedou ve stejné době do Londýna. Plánujeme, že děti budou ubytovány v rodinách, aby mohly procvičit svoji angličtinu. Společný program bude složen z poznávání Londýna, některých muzeí a památek a také ze zábavné stránky velkoměsta. Vzhledem k tomu, že žáci čtvrté třídy pojedou následující rok znovu, bude program další rok jiný (nejen Londýn a jiné památky). Dané dva programy se budou tedy po dvou letech točit, tak aby žáci měli dva roky po sobě rozdílné programy. Bližší podrobnosti dostanete (a především rodiče dotčených tříd) na začátku dalšího školního roku. Pro úspěšnou a efektivní realizaci koncepce a cílů vzdělávacího programu naší školy a pro utváření osobnosti dítěte je základním pilířem klima školy. Toto je výsledkem působení mnoha siločar, mezi které patří také obousměrně působící rovnice: spokojený rodič spokojený žák spokojený učitel. Rád bych, abychom na této rovnováze společně více zapracovali, všem nám přece jde o společný cíl. Stěžejním prostředkem k utváření této synchronicity je otevřená KOMUNIKACE. Vytváření zbytečných domněnek až nevhodné klevetění na jedné či na druhé straně nevede k efektivnímu posunu žádné situace a přináší do života spíše ne-

5 ČERVEN gativní energii. Rád bych nás vás poprosil, abychom tento důležitý aspekt pozitivního klimatu školy - totiž komunikaci - v příštím roce efektivně rozvíjeli. Osobně jsem pravidelně přítomen mezi vámi v hale školy a jsem otevřený komunikaci. Navíc jsem se rozhodl, že od příštího školního roku pozměníme organizaci třídních schůzek. K již osvědčeným konferencím učitel rodič žák přibude společná třídní schůzka rodičů dané třídy. Věřím a těším se na to, že společně budeme nadále budovat a prohlubovat pozitivní atmosféru naší vaší školy Open Gate, aby tak mohlo vzdělávání probíhat efektivněji. Nejsme, milí rodiče, soupeři, protihráči, ale jsme spoluhráči spolupodílející se na úžasné hře vzdělání a výchovy našich vašich dětí. K realizaci cílů školního vzdělávacího programu ZŠ Open Gate Otevíráme brány je potřeba mnoho spolutvůrců, spolupracovníků. Patří sem především žáci, rodiče, učitelé. Na tomto místě bych rád poděkoval všem žákům za jejich spontánnost, nadšení, motivaci. Rodičům děkuji za spolupráci, důvěru a podporu. Mým milým kolegyním a kolegům bych rád za sebe i za vás za všechny poděkoval, že jsou těmi, kteří (podobně jako onen palačinkář v úvodu) dělají svoji práci nejlépe na světě a nalézají tak klíče k srdcím našich žáků Krásné prázdniny! (jl)

6 ČERVEN Co jsme prožili na konci roku Třeťáci v ZOO V pondělí se naši třeťáci vydali na výlet do zoologické zahrady. Během devadesátiminutové prohlídky prošla každá třída se svou průvodkyní dolní část zahrady. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací, které rozšířily znalosti získané v předmětu člověk a jeho svět. Věděli jste například, že žáby dýchají také svou tenkou kůží? Dokážete vysvětlit, proč mají gaviálové tak úzké čelisti či jaký je rozdíl mezi tuleněm a lachtanem? A jak to, že pelikáni ze svého otevřeného výběhu neuletí? Zeptejte se třeťáků. (vm) Klíče k branám Karlštejna V neděli 1. června se konaly klíče k branám. Jeli jsme vlakem na Karlštejn. Šli jsme kolem různých stánků. V jednom stánku se prodávaly palačinky a zmrzlina. Potom jsme šli nahoru a zastavili jsme se u pana pregéře. Kdo neví, kdo je to pregéř, to je pán, který razí mince. Potom jsme šli na prohlídku. Prohlídka trvala hodinu a půl. Měli jsme rozchod. Šli jsme na vlak, ale ujel nám. Další měl jet za dvacet minut, ale byla výluka, takže jsme jeli za hodinu. Ale mezitím jsme si dali palačinky. A výlet jsme si užili. Nela Ř. (2.třída)

7 ČERVEN 2014 Blue Van Ve čtvrtek 29. května byl Blue Van festival. Blue Van je vlastně taková slavnost. Děti tam ukazují, co se za rok na kroužcích naučily. Já jsem tam dělal ukázku teakwonda. Teakwondo je bojové umění sebeobrany. Na Blue Vanu jsme si mohli dát neomezený počet zmrzlin a hamburgrů a ještě jsme si tam mohli vystřelit vzduchovkou lízátko nebo papírovou kytku. Já jsem mámě vystřelil papírovou kytku. Martin U. (2.třída) Na Blue Van byli pozváni také naši budoucí prvňáčci. Spolu s rodiči se nejprve sešli s vedením ZŠ a seznámili se se svými budoucími učiteli. Rodiče se pak účastnili informativní schůzky, zatímco děti absolvovaly prohlídku areálu školy. Podívaly se na hřiště, k bazénu, na zvířátka. Navštívily také naše současné prvňáky a poslechly si, jak krásně se během prvního roku ve škole naučili číst. Nakonec si budoucí prvňáci ve třídě zazpívali a naučili se i novou písničku. (hv)

8 ČERVEN Tancující Čarodějův učeň Krabat V sobotu strávili někteří z nás večer v Národním divadle spolu s Krabatem, Toníkem, Jurou, Kristýnkou, Dorotkou, Mistrem čarodějem a dalšími, kteří tančili v baletu Čarodějův učeň Krabat. Příběh Krabata vypráví o klukovi, kterému zemřou rodiče, a on jde do světa. Pak v lese uslyší hlas, co volá jeho jméno. Jde za ním a dojde do mlýna. Přihlásí se do služby. Neví ještě, že Černý mlýn je zakletý. Mistr čaroděj mu dá úkol, který ale sám nedokáže udělat. Tonda, který už je ve službě déle, mu pomůže, a tak se skamarádí. Ve mlýně je 12 učňů, kteří se mění v havrany. Jednou se v lese potkají s holkami z nedaleké vesnice. Tonda se zamiluje do Dorotky, Mistrovi se to ale nelíbí a tak oba zabije. Krabat je strašně moc smutný a chce se za to čarodějovi pomstít. Jeden z učňů, Jura, ho ale zadrží. Jednu noc se Jura vydá k čarodějné knize. Najednou přijdou Mistr a Kmotříček, který Mistra varuje, že když přijde nějaká dívka, podstoupí zkoušku a pozná svého kluka, zlomí se kletba a on umře. Láska je totiž silnější než všechna kouzla. Po čase jdou holky zase vítat jaro k hrobu Toníka a Dorotky. Její kamarádka Kristýnka se tak znovu potká s Krabatem a zamilují se do sebe. Scházejí se, ale Mistr je pronásleduje. Jura vždycky Kristýnku nějak schová. Pak se Mistr a Krabat utkají v souboji, Mistr ale kouzlem promění Krabata ve zvíře a odežene. Kristýnka ale jde do mlýna a chce Krabata vydat. Mistr ji tedy vyzkouší - musí ho poznat mezi ostatními havrany, jinak zemře. Podle tlukotu srdce ho nakonec pozná. Kmotříček pak Mistra zabije a kletba mlýna je zrušena. Zachráněni jsou tak i Toník s Dorotkou. Někdo možná znal už předtím hororovou pohádku Karla Zemana. Stejně jako v ní probíhalo celé představení v černé, tak trochu strašidelné a ponuré atmosféře. A i když to bylo moje první baletní divadlo, musím ale říct, že se mi moc líbilo - mám totiž horory pro děti i tancování ráda. Bára Votlučková, 3.A

9 ČERVEN Balet Čarodějův učeň Krabat Hudba: Zbyněk Matějů Libreto: Jan Kodet, Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský Choreografie: Jan Kodet Režie: SKUTR (Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský) OBSAZENÍ: Mistr: Alexander Katsapov Krabat: Viktor Konvalinka Toník: Marek Svobodník Jura: Jonáš Dolník Kristýnka: Zuzana Šimáková Dorotka: Kristýna Němečková Zdroj fotografií: Čarodějův učeň 17. května se naše rodina vypravila spolu s kamarády z Open Gate na baletní představení Čarodějův učeň do Národního divadla. Byl ošklivý deštivý den a tak jsme se alespoň těšili na příjemně strávený večer. Lužickosrbská legenda o boji proti zlým silám, síle lásky a odpovědnosti za svůj život i život druhých nás především scénickým zpracováním nadchla. Na dojmy z představení jsem se zeptala i svých dětí. Jak se vám představení líbilo? Kačka: bylo to velmi krásné vystoupení, ale hodně strašidelné. Ríša: Představení se mi líbilo, ale nepochopil jsem tolik děj. Která postava se vám líbila nejvíc a proč? Kačka: Nejvíc se mi líbila Dorotka, protože krásně tancovala. Ríša: nejvíc se mi líbil Toník, protože pomáhal Krabatovi. Byli to totiž kamarádi. Jak na vás působila scéna? Kačka: Prokletě. Ríša: Bylo to hezký, takový hezký svět. Nebáli jste se pak večer před spaním a nezdálo se vám o Čarodějovi? Kačka: Ne, vůbec. Ríša: Ne, škoda, ale nezdálo. Jitka Švejdová, Kačka 3.A, Ríša 3.B

10 ČERVEN Třetí květnovou sobotu jsme se vypravili společně s dalšími kamarády z OG na taneční představení Čarodějův učeň, uváděné v Národním divadle. První, co mě napadlo, jakmile jsem viděla název, byl stejnojmenný film od Karla Zemana, který na mne jako malou působil temně, až hororově. Proto jsem byla zvědavá, jak rozdílné bude toto baletní představení a jak se na to budou tvářit naše děti. A rozdíl byl veliký. I když i balet byl místy temný a ponurý,,,rozsvítily" ho kostýmy, různé akrobatické a taneční prvky, kulisy a v neposlední řadě triky, jako sněžení na začátku představení, utopená Dorotka či výstupy Kmotříčka. A jak to viděl Pája, můj starší syn?,,ze začátku to bylo trochu divné... Všichni na pódiu jen leželi anebo pobíhali ze strany na stranu a temným hlasem se ozývalo:,,krabate". Možná to několik lidí (třeba jako já) moc nepochopilo, ale bylo to hezké, i když se tam nemluvilo. Dělali tam různé pohyby. Masky se mi také moc líbily. Uběhlo to docela rychle a na konci už nezbývalo nic jiného než to nekonečné uklánění. Sešlo se tam mnoho dětí i dospělých z OG, takže to byla zábava. Moc se mi to líbilo, doufám, že Vám taky :-)..." Markéta Galyašová Oborové prezentace Na konci školního roku probíhají v Open Gate oborové prezentace žáků základní školy. Žáci si zvolili téma, které zpracovávali v průběhu května a června. Čas a práci, které věnovali přípravě, zúročili při prezentaci před třídou a rodiči ve dnech 2-5. června. Žáci si vybrali nejrůznější témata a bylo opravdu co poslouchat. Vyslechli jsme mnoho zajímavých informací.děti měly prezentace pěkně připravené, některé zvolily formu plakátů, jiné vytvořily o svém tématu knížečku, další využily powerpointovou prezentaci. Nezřídka si připravily kvíz, filmovou či hudební ukázku, dokonce i ochutnávku. A jak hodnotily prezentace samy děti? (hv) Kája M. (2.třída) Měli jsme oborové prezentace. Martin si vybral k prezentaci BMW. Potom byla Evelína a měla prezentaci o Bulharsku. Ami měla k prezentaci video o Yettim. I já jsem prezentoval - o leguánovi zeleném. Rosťa měl prezentaci o Messim. Taky k tomu měl video jako Ami. Na tom videu byl Messi, jak dal deset gólů. Olda měl o USA. Nela o minerálech. Minerály jsou kameny. A Nela přinesla každému jeden minerál. Maty S. (2. třída)

11 ČERVEN 2014

12 Trip to Krkonoše Residential Trip Diary Monday The trip by bus was very long, but we enjoyed it by playing some games and talking. Filip Z. and Pavel (3A) We went swimming and the water was good. Niki (Class 2) We were in the forest and we played agents Julinka B. (Class 2) It was very hot Maria J. (Class 2). We went for a walk in the forest. We walked a long way and we mostly walked uphill. I think we had the longest walk of all the classes. Ema B. (class 4) picture Filip Z. (3.A) Tuesday We went on a trip to the glass factory. Kája (Class 2) Then we bought some glass in the glass factory. Naty and Terka (3B) We saw Krakonoš. We sang to him. Rosťa (Class 2). We think everybody liked the trip. Kačka and Ella M. (3A) Wednesday We went to Sněžka and Růžová Hora. Some people went by cable car and some walked all the way up. Viky Š. (3A). My favourite moment was when I got on top of Sněžka. Honza H. (3A), Honza K. (3B). We had fun in the cable car Leo (3A). My favourite moment was when I jumped from the Czech Republic to Poland. Bára V. (3A). My hair stood up. Filip K. (3B), Claudia H. (3A). I liked talking to my friends (Evelyn, 3B). We walked down a long way. Adam Ch. (3B). In the evening, we watched Winter. It is a film about a dolphin. Martin (Class 2) Thursday We had English and Czech lessons. Viky M. (Class 2). We cooked sausages on the fire. Niki (Class 2). We went to the forest. Adam L. (Class 2) We built houses for the goblins. Pepi, (3A). Our class played games Martin and Michal M. (Class 4). We were in the swimming pool. We played mini golf. In the evening we had a quiz. Jonáš M. and Kryštof K. (3B). picture Terka I. (3.B) Friday We went home after a fantastic week! (Everybody)

13

14 ČERVEN 2014

15 Výlet do IQ Landie Bylo krásné úterní ráno. Všichni jsme se sešli ve třídě. V autobuse jsme se setkali s čtvrťáky a začala naše cesta do Liberce. Cesta byla dlouhá ale utekla rychle, protože jsme se dobře bavili se svými kamarády. Po příjezdu a svačině první věc, co nás zaujala byla u vchodu obrovská vodní stěna. Když jsme něco nakreslili na dotykovou tabulku, tak se to objevilo na Flashwall vodní stěně. Po vysvětlení pravidel jsme dostali pracovní list a vstoupili do první části, která byla o tom, jak se rodí dítě. Pak jsme se rozdělili a každý šel, kam chtěl. V expozici živly jsme si vyzkoušeli tanec blesků, vichřici, zemětřesení a ohnivé tornádo. V dalších expozicích jsme seděli v křesle bez gravitace, podívali jsme se pod zemí na zkamenělé dinosaury a pak vyzkoušeli zvukovou věž, kde jsme křičeli, co nejvíc to šlo. Expozic bylo hodně, a tak jsme všechny části bohužel neviděli. Určitě bychom se chtěli vrátit. Patrik M, Erik V., Michael H. (5. tř.)

16 DIVADELNÍ FESTIVAL Hrát pro dobrého diváka je blaho a rozkoš. Ale získat špatného je čest a sláva. Jiří Voskovec My jsme naštěstí měli samé dobré diváky a skvělé herce, takže jsme po čtyři dny zažívali rozkoš! Od pondělí do čtvrtka jste měli možnost zhlédnout jak česká tak anglická představení v režii našich učitelů. Divadelní festival je tradiční akcí základní školy Open Gate, těší se na něj děti i učitelé a náš dík patří i vám, rodičům, kteří se pravidelně účastníte jednotlivých představení a tvoříte báječné a podporující publikum. Grade 1 on Theatre week This is what we liked the best about the Theatre week: Aninka: This week all the classes did a theatre performance. The fifth graders performance was on Monday. Verunka H.: It was called The Old Wall Vašík: They sang. It was about a playground and an old wall. The kids couldn t play there anymore. Anička K.: There were men who wanted to build a road there. But they found there a special beetle and the people couldn t build there the road. Anička: We had a performance on Tuesday. Heda: We played Jirka s kozou in Czech and Winnie in Winter in English. Anička: I was a bird and Vašík was a cat, Verunka was Winnie. Dan was selling an ice cream. All the other kids were people or animals. Verunka H. Winnie didn t like winter so she made summer. But animals and flowers in her garden were not happy about it. There were too many people in Winnie s garden.

17 Eliška: They sang loud songs. Anička K.: So Winnie made winter again. Wednesday Vašík: On Wednesday 3A played the Iron man in English and Tři veterani in Czech. I liked Iron man. Anička K.: 3B played Dlouhý, Široký a Bystrozraký in Czech. It was good fun. Thursday: Oliver: On Thursday fourth graders and second graders played stories. Second graders played Three Little Pigs, Little Red Riding Hood and Cinderella. Anička K: All the three stories were mixed together. Fourth graders played Léto u babičky in Czech. I liked it very much. Dlouhý, Široký a Bystrozraký Divadelní festival Stejně jako první třída, i druháci si připravili dvě představení. V anglické části se žáci v čele s přísným učitelem Tomáškem rozhodovali, kterou pohádku zahrají na besídce, a přitom předvedli vtipné obrazy z pohádek O třech prasátkách, O červené Karkulce a O Popelce. V rámci českého představení přiblížili divákům kantátu B. Martinů Otvírání studánek a jejich poetické vystoupení diváky potěšilo i dojalo. Mnozí v sobě objevili hudební talent, o kterém nevěděli. (hv) 3. B v potu tváře nacvičila pohádku o statečném princi, krásné princezně a dobrotivém králi. Zlý čaroděj byl nakonec přemožen prima chlapíky Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým, kteří mají rádi dobrodružství a pro správnou věc se nebojí udělat cokoliv. Ačkoliv měl čaroděj dva pomocníky, své černé miláčky, dobro zvítězilo! A aby nebylo pochyb o tom, co se děje na jevišti, celým příběhem vás provázeli hlásní s komentářem právě probíhající situace. Velmi důležitou postavou byli poslové, díky nimž měl táta král přehled, jak se klukovi daří v tom získávání princezny. Pohádce rozuměli i kosmopolitní občané, protože děj v angličtině nám vyprávěli vypravěči. Milí třeťáci, děkuji za výborné představení, hráli jste s nasazením a přesvědčivě, pěkně jste zpívali! (hv)

18 Měli jsme tři historická představení o Praotci Čechovi, svatém Václavovi a Noc na Karlštejně. Praotec Čech byl o tom, jak se Češi stěhovali do jiné krajiny, protože se jim ve vlasti nelíbilo. Ve Svatém Václavovi byl smutný konec, protože jeho bratr Boleslav Václava zapíchnul. Nocí na Karlštejně to končilo. Byla to nejhezčí pohádka. Měli jsme z představení dobrý pocit a myslíme, že se to všem líbilo. (Sandra B, Anita D., Ema N., Míša R., 4. tř.) Sam H. (5.A) Julie S. (5.A)

19 Viky Š. (3.A)

20 Divadelní týden v OG V úterý jsme šli ve dvě hodiny na představení prvňáků. Bylo to o princezně, která byla smutná a král vyhlásil, že kdo ji rozveselí, dostane její ruku. Jednomu sedlákovi se to podařilo, ale otec ji nechtěl provdat za obyčejného sedláka, tak mu dal úkoly a sedlák je splnil a princeznu si vzal za ženu. Jmenovalo se to Jirka a koza. Ve středu jsme měli delší přestávku a hned po té jsme šli na představení třetích tříd. Obě hry byly známé. 3.A měla Tři veterány a 3.B měla hru Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Ve čtvrtek měli čtvrťáci mix českých pověstí a druháci Otvírání studánek od Bohuslava Martinů.

21

22 PÁTÁ TŘÍDA SE LOUČÍ SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU Ema D. a Martina Ch. (5.A) Jolana P. (5.A)

23 Přednáška o hasičích V pátek dopoledne se děti z obou třetích tříd sešly na zajímavé přednášce. Po roce nás opět navštívila maminka Filípka, paní Zaoralová, která je mluvčí Hasičského záchranného sboru. Připravila si pro nás povídání o tom, jaká nebezpečí nás mohou potkat o prázdninách a jak se jim vyhnout. Dozvěděli jsme se, co dělat při bouřce, jak předcházet požáru v domě i v přírodě, jak vznikají požáry v lese a co můžeme udělat pro to, aby nevznikly. Rady, které jsme dostali, si dobře zapamatujeme, ale přesto doufáme, že je při následujících prázdninách nebudeme muset využít. :-) (vm)

24 Leo R., Honzík P., Bára V. (3.A)

25 Leo R., Honzík P., Bára V. (3.A) Jarní poezie Jaro Jaro je tak krásné a líbezné a každý ho má velmi rád co já bych moc chtěl dokázat umět jezdit na motorce umět jezdit na čtyřkolce auto řídit a obleky třídit Na jaře. Michal D. 4. tř. Jarní báseň Já skládám dneska básně Jak je na jaře krásně. Já píšu i povídky, Jak nádherné jsou kytky. Jak se stromy zelenají A pěkně se rozkvétají. Jak ptáčci si zpívají A motýlci létají. Ach, jak je jaro krásné Až musím skládat básně. Max L. 4. tř. Vidím pole zelené květy sluncem zbarvené Jaro cítím ve vzduchu včelku mám na uchu! Rádi na zahrádce obědváme Ptáčky při tom posloucháme. A potom zmrzlinu si dáme Výlety na kole jsou paráda, doufám, že nespadnu na záda! Jaro je prostě hustý další báseň vymysli ty! Tedy D. 4. tř

26 3A looking forward to holidays Kačka Š. (3.A) Viky Š. (3.A) Filip G. (3.A) Honza H. (3.A) Pavel G. (3.A)

27 Leo R. I m looking forward to my holiday because I m going to a volleyball camp. I like volleyball and I play for Orion. We might do gymnastics like last year. Bára V. Class 3A Filip Z. (3A)

28 PŘEDBĚŽNÁ NABÍDKA KROUŽKŮ ZŠ OPEN GATE 1.pololetí školního roku 2014/15 den kroužek čas třída lektor místo Věda nás baví 15:15-16: XY učebna ZŠ Španělština 15:15-16: Daniela Perekopská učebna ZŠ Keramika 15:15-16: Kristýna Kvídová keramická dílna Haufová / Cihelková Jezdectví 15:15-16: jízdárna Pondělí Téčko 16:00-17: Tomáš Egyházi atletický ovál / hala Dance mix I. 15:15-16: XY taneční sál 1 Dance mix II. 16:15-17: XY taneční sál 1 Piano (45 min lekce) 1-5 Jiří Kovár učebna ZŠ Kytara (45 min lekce) 2-5 Zdeněk Plášek učebna ZŠ Piano + Housle (45 min lekce) 1-5 Jarmila Zavřelová učebna ZŠ Rukodělná dílna 15:15-16: Rugby 16:00-17: Alena Goldmannová Rugby club Babice učebna ZŠ hřiště Babice / hala Taekwon-Do 15:15-16: Vladimír Machota tělocvična gymnázium Úterý Street dance I. 15:15-16: XY taneční sál 1 Street dance II. 16:15-17: XY taneční sál 1 Piano Kytara Kytara (45 min lekce) 1-5 Jiří Kovár učebna ZŠ (45 min lekce) 2-5 Michael Franklin učebna ZŠ (45 min lekce) 2-5 Zdeněk Plášek učebna ZŠ

29 den kroužek čas třída lektor místo Floorbal I. 15:15-16: Jiří Szebinovský hala Floorbal II. 16:45-18: Jiří Szebinovský hala Break dance I. 15:15-16: Michal Nedvěd taneční sál 1 Středa Čtvrtek Break dance II. 16:15-17: Michal Nedvěd taneční sál 1 Bricks4Kidz 15:15-16: Michele Leschová učebna ZŠ Kytara :30 (45 min lekce) 2-5 Michael Franklin učebna ZŠ Piano + Housle :30 (45 min lekce) 1-5 Jarmila Zavřelová učebna ZŠ Piano :30 (45 min lekce) 1-5 Stania Ramešová učebna ZŠ Haufová / Cihelková Jezdectví 15:15-16: jízdárna Rugby club Babice Rugby 16:00-17: hřiště Babice / hala Jazz/musical dance 15:15-16: XY taneční sál 1 Gymnastika 15:15-16: Jiří Hladík tělocvična Zpěv :30 (45 min lekce) 1-5 Marie Zicháčková učebna ZŠ Piano :30 (45 min lekce) 1-5 Stania Ramešová učebna ZŠ Tenis I. 12:30-13: Jan Piller tělocvična Tenis II. 13:15-14: Jan Piller tělocvična Pátek Dětská jóga 13:00-13: Táňa Lipowská taneční sál 1 Prostorové tvoření I. 12:30-13: Eva Branichová výtvarna ZŠ Prostorové tvoření II. 13:30-15: Eva Branichová výtvarna ZŠ Piano Stania Ramešová učebna ZŠ Kytara Michael Franklin učebna ZŠ Další plánované kroužky - dny a časy budou stanoveny až při zápisu v září dle časových možností lektorů. Jedná se o kroužky Plavání, Míčové hry, Šachy, IT kroužek a English club.

30 Poznámky a informace ke kroužkům Kroužek VĚDA NÁS BAVÍ děti seznamuje se světem vědy. Mladí badatelé si na kroužku vytváří jednoduché a zcela bezpečné experimenty z různých vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, geologie, astronomie, strojírenství, apod.). Děti pracují na pokusech v malých vědeckých týmech, ve kterých si rozvíjejí týmového ducha a zároveň se zábavnou formou vzdělávají. Více na Španělština: Kroužek je určen pro všechny úrovně pokročilosti. Téčko: Kroužek rozvíjí základní pohybové schopnosti: rychlost, obratnost, vytrvalost a sílu. Děti se zájmem o sport postupně seznámí se základy atletiky, gymnastiky, sportovních her basketbal, florbal, fotbal, házená, frisbee, badminton, aj. Všeobecná sportovní průprava na výkonnostní sport. Dance mix: tréninky budou obsahovat různé taneční styly: modern dance, cheerleaders (tanec s pompóny), MTV, muzikálová show Piano, Kytara, Housle: přednost mají děti pokračující z minulého pololetí, čas kroužku bude určen dle věku Rukodělná dílna: kroužek je zaměřen na výrobu dekorací, dárkových předmětů, drobných výrobků, apod. Rugby: Velmi vhodné i pro děvčata, možnost zařadit i mladší sourozence 4-6let. Trénink probíhá 2x týdně, vzhledem k charakteru kroužku (účast na turnajích) je žádoucí účast 2x v týdnu. Více na Brick4Kidz: Programy jsou postaveny na originálních modelových pláncích, navržených inženýry a architekty, které jsou plné nápaditých témat, například vesmír, stavitelství i zábavné parky. Speciální projektové sady Bricks 4 Kidz umožňují vzdělávat děti v daných oblastech formou her. Tenis: děti budou rozřazeny do skupin dle výkonnosti a věku Prostorové tvoření: Děti si v tomto kroužku budou moci vyzkoušet netradiční výtvarné techniky, zpracovávat recyklované materiály, tvořit 3D objekty (loutky, velké prostorové rekvizity, aj.). Zkrátka budou výtvarně řádit pod vedením Evičky.

Když se řekne Olympiáda

Když se řekne Olympiáda Milí čtenáři našeho zpravodaje, u nás v Open Gate již kvetou stromy, rozkvétají rostlinky, zkrátka jaro už vládne. A navíc nám k tomu vyklíčila další klíčenka. Mnohé zprávy z dění na základní škole nalézáte

Více

Chceme-li si světlo uchovat,

Chceme-li si světlo uchovat, Delší dobu jsem nemohl přijít na nápad na úvodník do vánoční klíčenky, dlouho mě nenapadala ústřední myšlenka naší celoškolní vánoční revue. Až při oáze ve čtvrté třídě při rozsvěcení adventní svíčky přišla

Více

Představujeme Vám nové tváře:

Představujeme Vám nové tváře: Milí čtenáři klíčenky, čas letí jako splašený kůň, (a to navíc začal nyní čínský rok koně), a než jsme se nadáli, první pololetí je minulostí a druhé pololetí je již v plném proudu. Ve čtvrtek 30. ledna

Více

Kéž jsou všechny naše děti šťastny...

Kéž jsou všechny naše děti šťastny... Kéž jsou všechny naše děti šťastny... Určitě jste si všimli zajímavého bilboardu, který se minulý měsíc objevil v okolí našich silnic. Trochu jsem se obával, ţe se po určité době promění v reklamu na prací

Více

Vítejte v novém školním roce...

Vítejte v novém školním roce... Vážení rodiče, milí žáci, kolegové, zkrátka všichni čtenáři naší klíčenky, zdravím Vás všechny co nejsrdečněji na začátku nového školního roku a přeji Vám všem, aby byl pro Vás úspěšný a radostný ve všech

Více

Velikonoční období. V druhé polovině dubna čeká rodiče, ţáky a učitele společné setkání

Velikonoční období. V druhé polovině dubna čeká rodiče, ţáky a učitele společné setkání Velikonoční období Velikonoční období trvá dle tradice 50 dní - letos tedy do 19. května. A to jiţ pojedeme další den na školu v přírodě, po jejím návratu se bude blíţit závěr měsíce a červen jiţ hlásí

Více

Běháme, pomáháme, učíme se...

Běháme, pomáháme, učíme se... Běháme, pomáháme, učíme se... Vážení čtenáři klíčenky, do titulu dnešního úvodníku jsem si vypůjčil název naší charitativně-sportovní akce RUN AND HELP, která úspěšně proběhla 30. září. BĚHÁME - Ano, nový

Více

Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá

Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá druhý ročník existence našeho zpravodaje. Věříme, že Vám

Více

První školní den zahájil velvyslanec SRN Detlef Lingemann

První školní den zahájil velvyslanec SRN Detlef Lingemann Ročník XVIII, číslo 1 Informační bulletin Listopad 2013 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 www.kladska.cz Vážení rodiče, dovolte, abych

Více

Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate,

Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate, Vážení čtenáři naší klíčenky, milí příznivci Základní školy Open Gate, držíte v rukou (a nebo si je možná čtete v elektronické podobě) další číslo zpravodaje naší vaší základní školy. Od vydání minulého

Více

První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou

První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou Na tomto místě bychom rádi především poděkovali žákům čtvrté třídy a jejich rodičům.

Více

Každý ví... časy se mění.

Každý ví... časy se mění. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2015/16 ÚVODNÍ SLOVO: ROK NA ČAJDĚ Před rokem jsem nastoupil do své nové funkce na toto malé, přesto velmi sympatické, milé, přívětivé a do nového

Více

Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015

Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015 OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015 Vážení rodiče, děti, příznivci naší školy, Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou Dobrý den, především, prosím, přijměte

Více

KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!!

KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!! po prázdninách, které sice utekly jako voda, ale které pro Open Gate znamenaly opět velký posun. Úspěšně se podařilo ukončit další etapu výstavby v dostavěných prostorách vyrostlo 5 nových učeben, které

Více

ČERVEN 2009. Úvodník

ČERVEN 2009. Úvodník ČERVEN 2009 Úvodník Vážení čtenáři! Konec školního roku 2008/2009 se naplnil a ve školním zpravodaji informujeme o dění ve vlčnovské škole za uplynulé období. Pedagogický sbor v letošním školním roce doznal

Více

Hezké podzimní čtení klíčenky.

Hezké podzimní čtení klíčenky. Škola podle Gutha Jarkovského Úvodní stránky tohoto čísla klíčenky budou věnovány osobnosti pana Jiřího Stanislava Gutha Jarkovského a nebo spíše jeho poselství. Proč právě jemu? Především proto, ţe jsme

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR.

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. MIROSLAV ŠKARKA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

čané musí dojíždět do Říčan, sousedních vsí nebo dokonce Prahy.

čané musí dojíždět do Říčan, sousedních vsí nebo dokonce Prahy. K setkání s Babickým drakem došlo při jedné z aktivit tohoto občanského sdružení v naší tělocvičně OG v odpoledních hodinách. Už delší dobu jsem si říkal, že bych ony příjemné maminky, které pro své děti

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

Vánoční vzpomínání a nejen to

Vánoční vzpomínání a nejen to Vánoční vzpomínání a nejen to...vám, milí čtenáři naší klíčenky přináší další vydání našeho školního zpravodaje. Připadá mi to neuvěřitelné, že zahajujeme již šestý ročník existence našeho školního zpravodaje.

Více

What are our wishes to the Czech Republic?

What are our wishes to the Czech Republic? K závěru října a začátku listopadu jiţ tradičně patří některé nevšední dny. Původně jsem tedy do klíčenkového úvodníku chtěl napsat o oslavě Halloweenu u nás ve škole. Chtěl jsem psát také o státním svátku

Více

Vyklíčila další klíčenka

Vyklíčila další klíčenka Vyklíčila další klíčenka Finalisté ankety Zlatý Ámos navštívili Open Gate Závěr měsíce března je již tradičně spojen s oslavou Dne učitelů. Tento den si připomínáme výročí narození učitele národů Jana

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2012-2013

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2012-2013 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2012-2013 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2012... 6 Adaptační kurz 1. ročníků SŠ - Poslův Mlýn... 7 Ať žije Podhradí!... 8 První školní den... 8 Kultura neslyšících...

Více

se díváme, co čteme, co říkáme, jak myslíme a co děláme V tomto

se díváme, co čteme, co říkáme, jak myslíme a co děláme V tomto V Open Gate se chceme zaměřovat na komplexní rozvoj osobnosti dítěte tedy na rozvoj zdravé osobnosti člověka. K tomu patří pochopitelně akademické vzdělání, výchova v oblasti společenské zodpovědnosti,

Více

Salamandr Duben 2013

Salamandr Duben 2013 Duben 2013 Obsah Obsah I. Uvodník 01 II. Ze života školy a parlamentu 02 Škola pro školku Tradiční dny otevřených dveří netradičně Osmí z dvaačtyřiceti Prom night ples III. Exkurze, výlety, školní akce

Více

Milí čtenáři klíčenky, jak vidíte, dnešní úvodník je orámovaný sněhovými vločkami, které pro nás včera vytvořily děti z první třídy.

Milí čtenáři klíčenky, jak vidíte, dnešní úvodník je orámovaný sněhovými vločkami, které pro nás včera vytvořily děti z první třídy. Milí čtenáři klíčenky, jak vidíte, dnešní úvodník je orámovaný sněhovými vločkami, které pro nás včera vytvořily děti z první třídy. Tyto krásné vločky nás stále ještě udržují v zimním ročním období, i

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více