Výroční zpráva. Centrum Kociánka za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Centrum Kociánka za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Centrum Kociánka za rok 2014

2 Obsah 1. Základní údaje o organizaci: Ekonomika organizace, ekonomické údaje Poskytování sociálních služeb DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM TÝDENNÍ STACIONÁ E DENNÍ STACIONÁ E SOCIÁLN TERAPEUTICKÉ DÍLNY ODLEHČOVACÍ SLUŽBY CHRÁN NÉ BYDLENÍ Zdravotní úsek Stížnosti a petice Další činnosti v roce

3 1. Základní údaje o organizaci: Název organizace Sídlo organizace Centrum Kociánka Kociánka 2, Brno IČ Právní forma Web. stránky Státní p ísp vková organizace editel/ka: Mgr. Tomáš Komárek 3

4 2. Ekonomika organizace, ekonomické údaje Plán neinvestičních výdajů u Centra Kociánky v hlavní činnosti byl ,- Kč. Skutečné čerpání k bylo v hlavní činnosti ř7.řř2.710,35 Kč, tj. 107,40 % upraveného plánu. Plán výnosů v hlavní činnosti byl u Centra Kociánky ,- Kč. Skutečné čerpání k bylo v hlavní činnosti ř7.řř2.710,35 Kč, tj. 107,40 % upraveného plánu. Skutečné čerpání nákladů k bylo v hospodá ské činnosti ,40 Kč. Skutečnost výnosů k byla v hospodá ské činnosti ,57 Kč, v hospodá ské činnosti bylo u Centra Kociánky k dosaženo zisku ve výši ř,17 Kč. Porovnání skutečnosti s plánem je v p íloze č. 1. Hodnocení výdajů roku 2014 v porovnání s rokem Spot eba materiálu U položky 501-spot eba materiálu došlo k nárůstu o řř2.410,10 Kč Ě 116,77 %ě. K navýšení došlo u materiálu na údržbu o ,46 Kč Ě326,Ř6 %ě, z důvodu nutných a činností vyvolaných oprav, které byly v roce 2013 omezeny na opravdu na ty nejnutn jší, u potravin došlo k navýšení o 45Ř.72ř,ř4 Kč Ě110,57 %ě z důvodu nárůstu po izovacích cen u potravin, u kancelá ského papíru o 26.Ř70,12 Kč Ě154,Ř0 %ě, u nákupu PHM o 57.62Ř,řř Kč Ě124,5Ř %) z důvodu havárie na elektrické vedení a použití náhradních zdrojů, u nákupu čistících prost edků o Ř6.66ř,50 Kč Ě125,ř4 Kčě u nákupu prádla a ošacení o 24.00Ř,66 Kč Ě111,78 %ě, u ostatního materiálu o ,1ř Kč Ě127,Ř4 %ě. Nárůst vyplynul z nutných pot eb zabezpečení chodu Centra Kociánky. Pokles byl zaznamenán u nákupu zdravotnického materiálu o ,- Kč Ě75,ř6 %ě a knih a učebních pomůcek o4.7ř5,75 Kč ĚŘ2,2ř %ě Spot eba energie U položky 502- spot eba energie došlo k nárůstu o ,34,- Kč Ě105,62 %ě, K navýšení došlo u nákupu elektrické energie o 3Ř7.052,31 Kč Ě120,Ř0 %ě, u tepla o 1ř2.0ř0,Ř0 Kč Ě117,ř1 %ě p es provád ná veškerá možná úsporná opat ení v oblasti energií. K poklesu došlo u nákladů na vodu o 7Ř.150,43 Kč Ěř2,2Ř %ě a plynu o 6ř.7Ř1,34 Kč ĚřŘ,13 %ě. 511 Opravy a udržování U položky 511- náklady na opravy a udržování došlo k nárůstu o ,05 Kč Ě110,75 Kčě z důvodu provád ní nezbytných oprav a údržby stávajícího majetku tak, aby vyhovoval z hlediska všech povinných norem Cestovné U položky cestovné došlo k nárůstu o 10.3Ř1,- Kč Ě114,23 %ě Náklady na reprezentaci 4

5 U položky 513- náklady na reprezentaci došlo k nárůstu o ŘŘ6,76 Kč Ě116,27 %ě Ostatní služby U položky 51Ř- ostatní služby došlo k nárůstu o 2Ř6.561,06 Kč Ě110,46 Kčě, k nárůstu došlo u pravidelných prohlídek a revizí o 7ř.341,50 Kč Ě135,ř5 %ě z důvodu provád ných revizí v souladu se zákony, u ostatních služeb o ,2Ř Kč Ě121,66 %ě, u údržby SW o ,ř7 Kč Ě17Ř,7Ř %ě, u nákladů na supervize o 3ř.602,- Kč Ě163,Ř6 %ě, u nákladů na poradenství právníka o ,- Kč Ě10ř,24 %ě, u nákladů na školení zam stnanců o 5ř.Ř3Ř,66 Kč Ě2řŘ,2ř %ě, u poštovného o 6ř.řŘ6,33 Kč Ě464,26 %ě z důvodu zasílání poštou tiskovin týkajících se poskytování darů na bezbariérové vozidlo, u nájemného za byty CHB o 4.746,- Kč Ě10ř,0ř %ě. K poklesu došlo u nákupu za služby pen žních ústavů o 263.Ř34,Ř7 Kč Ě3Ř,4ř %ě a za služby telekomunikací o ,57 Kč ĚŘ7,57 %ě Mzdové náklady U položky 521- mzdové náklady došlo k nárůstu o ,- Kč Ě106,ř5 %ě z důvodu navýšení v roce 2014 objemu finančních prost edků na mzdy a odvody ze strany z izovatele Zákonné sociální náklady U položky 524- zákonné sociální náklady došlo k nárůstu o ,- Kč Ě107,22 %ě, z důvodu navýšení v roce 2014 objemu finančních prost edků na mzdy a odvody ze strany z izovatele Jiné sociální pojišt ní U položky 525- jiné sociální pojišt ní došlo k nárůstu o ,- Kč, z důvodu zákonného pojišt ní odpov dnosti zam stnanců 527- Zákonné sociální náklady U položky 524- zákonné sociální náklady došlo k nárůstu o ,- Kč Ě107,34 %ě, z důvodu navýšení v roce 2014 objemu finančních prost edků na mzdy a odvody ze strany z izovatele 538- Jiné dan a poplatky U položky 53Ř- jiné dan a poplatky došlo k poklesu o ,- Kč Ě0,0Ř%ě z důvodu zaúčtování rozdílu DPH na jinou položku v roce 2014 oproti roku Pokuty a penále U položky 542- pokuty a penále došlo k nárůstu o ,- Kč z důvodu pokuty ze strany JMHZS Tvorba fondů U položky 54Ř- tvorba fondů došlo k poklesu o ,- Kč Ě65,66 %ě Ostatní náklady 5

6 U položky 54ř- ostatní náklady došlo k nárůstu o 3Ř2.753,Řř Kč Ě118,56 %) z důvodu nárůstu na náklady na DPH v roce Odpisy dlouhodobého majetku U položky 551- odpisy dlouhodobého majetku došlo k poklesu o ,- Kč Ěřř,6ř %ě Náklady z odepsaných pohledávek U položky náklady z odepsaných pohledávek došlo k nárůstu o 725,70 Kč Ě102,34 %ě Náklady na po ízení DHM a DNHM U položky 55Ř- náklady na po ízení DHM a DNHM došlo k poklesu o ,07 Kč Ě57,34 %). V roce 2014 byl po ízen majetek prost ednictvím darů ve výši 62.řř3,- Kč, prost ednictvím bezúplatného p evodu ve výši 3ř7.116,- Kč byly po ízeny PC, monitory k PC a tiskárny, prost ednictvím nákupu ve výši 4ŘŘ.Ř61,ř4 Kč. Hodnocení p íjmů roku 2014 v porovnání s rokem Výnosy z prodeje služeb U položky 602- výnosy z prodeje služeb došlo k poklesu o ,52 Kč Ěř6,23 %ě, u výnosů za ošet ovné uživatelů došlo k poklesu o ,55 Kč Ěř1,41 %ě z důvodu snížení počtu uživatelů s vyšší podporou p ísp vku, který nebyl kompenzován zvýšením počtu uživatelů s nižší podporou p ísp vku, u výnosů za zdravotní výkony o 5.573,46 Kč Ěř7,Ř7 %ě, pokles byl částečn pokryt nárůstem výnosů v rámci další a hospodá ské činnosti a to výnosů za stravování zam stnanců o 3ř.77Ř,Ř4 Kč Ě104,1ř %ě, za stravování cizích strávníků o Ř7.412,6ř Kč (107,52 %), za saunu o 10.66ř,42 Kč Ě15ř,71 %ě, za poskytování autodopravy o 31.6ŘŘ,62 Kč Ě130,77 %ě, za poskytování ubytování o 3ř.326,50 Kč Ě117,77 %ě, za výnosy služeb související s pronájmy našich prostor o ,ř3 Kč Ě10Ř,ř2 %ě, za výrobky STD dílen o ,14 Kč Ě31Ř,71 %ě Výnosy z pronájmů U položky 603- výnosy z pronájmů došlo k poklesu o ř0.075,74 Kč Ěř5,55 %ě. P íjmy z pronájmu nemovitosti tvo í úhrady za nájem prostor školským za ízením, t locvičny, bazénu, kantýny a prostor k provozování ZS radiotelefonní a vlastní mikrovlnné sít firmou Telefonica O2, Czech Republik,a.s Čerpání fondů Vzhledem k nedostatku finančních prost edků poskytnutých ze strany z izovatele na položku odpisy byly použity finanční prost edky z fondu reprodukce investičního majetku ve výši ,- Kč, došlo k nárůstu o ř42.307,20 Kč Ě203,ř4 %ě, prost edky byly použity podle p ílohy č Ostatní výnosy z činnosti 6

7 U položky 64ř- ostatní výnosy z činnosti došlo k nárůstu o 1.6Řř.236,51 Kč Ě131,51 %ě, byla na položku zaúčtována dle pokynů MPSV ze dne ztráta v hlavní činnosti z důvodu nepokrytí finančních prost edků na odpisy hmotného a nehmotného majetku v souladu s 66 odst. Ř vyhlášky č. 410/200ř Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpisů. Ztráta v hlavní činnosti byla v roce 2014 ve výši ,37 Kč. P es veškerá provád ná úsporná opat ení došlo k navýšení účetní ztráty v roce U nákladů na materiál došlo k navýšení materiálu o řř2.000,- Kč, z toho u potravin o 45Ř.000,- Kč, u kancelá ského materiálu o ,- Kč, u ostatního materiálu o ,- Kč. U nákladů u energií došlo k navýšení o ,- Kč, z toho u tepla o ,- Kč, elektrické energie o ,- Kč. U nákladů na služby došlo ke snížení nákladů o ,- Kč. U nákladů na opravy a údržbu došlo ke snížení o ,- Kč. U nákladů na DPH došlo ke snížení o 1.14Ř.000,- Kč. Na zvýšení ztráty v roce 2014 oproti roku 2013 se podílí pokles v p íjmech za ostatní služby od uživatelů a to o 1.ŘŘ5.000,- Kč, který nebyl nahrazen jiným p íjmem. Tento pokles nebyl pokryt úsporami v nákladech na provoz bez mezd a odvodů, které se poda ilo snížit o ,- Kč. Centrum Kociánka v roce 2014 hospoda il s maximálním důrazem na hospodárnost, díky kterému se poda ilo dosáhnout úspory bez nákladů na mzdy v roce 2014 oproti roku 2013 s ohledem na zajišt ní všech pot eb a požadavků na poskytované služby našim uživatelům. Náklady na jednoho zam stnance v roce 2012 byly ,- Kč, provozní náklady bez mezd byly ,- Kč. Náklady na jednoho zam stnance v roce 2013 byly ,- Kč, provozní náklady bez mezd byly ,- Kč. Náklady na jednoho zam stnance v roce 2014 byly ,- Kč, provozní náklady bez mezd byly ,- Kč. Z toho vyplývá, že Centrum Kociánka p i nárůstu cen na vstupu, zejména cen potravin a energií dosáhl v roce 2014 snížení nákladů ve výši ř7,ř6 % na jednoho zam stnance na provoz bez mezd a odvodů, které byly navýšeny v roce 2014 oproti roku 2013 o 7 %. K nejv tšímu nárůstu došlo u nákupu potravin, tj. o 45Ř.000,- Kč a nákladech na el.energii, tj. o ,- Kč. Ke snížení došlo u nákupu služeb o ,- Kč, u nákladů na opravy a udržování o ,- Kč, u nákladů u DPH o 1.14Ř.000,- Kč Výnosy vládních institucí U položky 671- výnosy vládních institucí došlo k nárůstu o 3.6ř7.4ř5,ř7 Kč Ě105,71 %ě z důvodu pokrytí finančními prost edky navýšení objemu finančních prost edků na mzdy a odvody ze strany z izovatele v roce Kapitálové výdaje: 7

8 V roce 2014 byly z izovatelem MPSV poskytnuty finanční prost edky programového financování v programu Reprodukce majetku ústavů sociální péče MPSV ve výši ,- Kč na po ízení mrazicího boxu pro stravovací provoz a ř,- Kč na vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci evakuačního výtahu na budov C. Výb rová ízení prob hla v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., v jeho aktuální zn ní. V roce 2014 nebyly uskutečn ny zam stnanci Centra Kociánky žádné zahraniční pracovní cesty. Mimorozpočtové zdroje Mimorozpočtové zdroje tvo ily v roce 2014 p ísp vky Nadačního fondu Kociánka. Celkový p ísp vek p edstavoval částku ř00.06ř,- Kč, tj pokles o 37ř.031,- Kč Ě70,30 %ě. Mimorozpočtové zdroje byly použity na úhradu stravovacích jednotek ve výši 51.37ř,- Kč, nákup kon pro hipoterapii ve výši ř0.000,- Kč náklady spojené s chovem zví at na hipoterapii ve výši 206.Ř05,- Kč, na společenské akce pro uživatele ve výši 105.7řŘ,- Kč, za rehabilitační vybavení ve výši ,- Kč, ostatní náklady spojené s činností pro uživatele ve výši 114.řŘ0,- Kč V roce 2014 nebyly ze strany Centra Kociánky poskytnuty zálohové platby na dodávky a práce investičního charakteru. V prosinci 2014 byly zaplaceny zálohy v celkové výši ,14 Kč a vyúčtovány daňovými doklady v m síci lednu Jedná se o zálohové platby na tyto položky: - odb r elektrické energie v prosinci 2014 v bytech chrán ného bydlení v Kohoutovicích ve výši ř40,- Kč společnosti e-on - odb r tepla v prosinci 2014 ve výši ,- Kč společnosti Teplárny Brno - odb r plynu v prosinci 2014 ve výši ř1ř.154,54,- Kč společnosti RWE Energie Praha - odb r vody v prosinci 2014 ve výši 5.217,60,- Kč společnosti Vodárenská společnost Brno Kontroly v hospoda ení s finančními prost edky. V roce 2014 nebyla provedena finanční kontrola v režimu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné. Vnit ní kontrolní systém se ídí zákony, p edpisy a vnit ními sm rnicemi. Veškeré investiční výdaje, b žné výdaje a výdaje z FKSP se realizují v souladu se schváleným Ěupravenýmě rozpočtem na pokyn stanovených p íkazců operací, odsouhlasení správcem rozpočtu a hlavní účetní. V souladu se sm rnicemi byla provád na p edb žná, průb žná a následná ídící kontrola P ehled o vn jších kontrolách v roce 2014: - Interní audit MPSV č. 2013/1102 bez závad - MSSZ Brno č. 4347/14/772 bez závad - Interní audit MPSV č. 2014/55Ř bez závad - Interní audit MPSV č. 2014/0653 bez závad 8

9 - Ekonomický odbor MPSV č. 2014/0470 bez závad - Odbor programového financování MPSV č. 2014/64Ř5Ř-6Ř1 zjišt ny nedostatky byly odstran ny - ÚP ČR č. MPSV-UP/35/14/BM VI PAV Z33 bez závad - ČI ŽP bez závad - Oblastní inspektorát práce pro JM a ZLK č. 6231/ř.50/14/15.2 zjišt né nedostatky byly odstran ny - DW HYGIENA s.r.o. audit HACCP bez závad - HZS JM Brno č. HSBM /1-OPKO-2014-Nov zjišt né nedostatky se odstraňují - KHS Brno č. KHSJM 35732/2014/HDM/BM bez závad - KHS Brno č. KHSJM 16Ř66/2014/HDM/BM bez závad - KHS Brno č. KHSJM 52052/2014/HDM/BM zjišt né nedostatky se odstraňují 9

10 P íloha č. 1. Centrum Kociánka P ehled rozpočtu rok 2013 a Podíl Podíl S U Název plán skutečnost skutečnost plán skutečnost skutečnost 2014/2013 Pl/Sk Hlavní Hospodá ská celkem Hlavní Hospodá ská celkem 2014 činnost činnost činnost činnost celkem 501 Spot eba materiálu , , , , , ,49 116,77 96, Spot eba energie , , , , ,98 134,62 97, Opravy a udržování , , , , ,92 110,75 98, Cestovné , , , ,00 114,23 83, Náklady na reprezentaci 5 451, , , ,17 116,27 90, Ostatní služby , , , , ,79 124,67 96, Mzdové náklady , , , ,00 106,95 100, Zákonné sociální pojišt ní , , , ,00 107,22 99, Jiné sociální pojišt ní , ,00 82, Zákonné sociální náklady , , , ,00 107,34 99, Jiné dan a poplatky , , , ,00 0,08 57, Jiné pokuty a penále , ,00 100, Tvorba fondu , , , ,00 65,66 79, Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 99,69 886, Náklady z odepsaných pohledávek , , , ,80 102,34 90, Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,94 57,34 88, Ostatní náklady z činnosti , , , ,66 118,56 97,28 celkem , , , , , ,75 107,46 107, Výnosy z prodeje služeb , , , , ,69 107,05 87, Výnosy z pronájmu , , ,35 112, Čerpání fondů , , , ,32 195, Ostatní výnosy z činnosti , , , ,37 131, Ostatní finanční výnosy , ,00 0 0,00 0, Výnosy vybraných úst edních vládních institucí , , , ,19 105,07 100,84 celkem , , , , , ,92 107,88 107,40 Hospodá ský výsledek 5 761, , ,53 10

11 Platy zam stnanců , ,00 106,69 Ostatní osobní náklady , ,00 200,09 P ísp vek na provoz od z izovatele , ,00 106,16 Dotace na výzkum, vývoj a inovace ,40 Ostatní p ísp vky a dotace , ,00 75,57 P epočtený počet zam stnanců , ,00 100,43 Prům rný plat , ,00 106,23 11

12 P íloha č.2. Centrum Kociánka Kociánka ř3/ Brno Číslo Název Rozdíl Pom r účtu 2014/ /2013 Kč Kč Kč % halé ové vyrovnání -35,50-490,32-454, , kancelá ské pot eby , ,15 398,51 100, kancelá ský papír , , ,12 154, PHM , , ,99 124, potraviny , , ,94 110, číst.prost edky , , ,50 125, DHM 5 743, , ,30 554, prádlo,ošacení , , ,66 111, zdravotnický materiál , , ,00 75, knihy,učební pomůcky , , ,75 82, materiál údržby , , ,46 326, materiál zahrada,ergoterapie ostatní materiál-uživatelé spot eba materiálu , , ,19 127, celkem materiál , , ,10 116, voda , , ,43 92, teplo , , ,80 117, plyn , , ,34 98, elektrická energie , , ,31 120, celkem energie , , ,34 105, aktivace ob žného majetku opravy budov opravy p ístrojů,str.za ízení opravy ost.stroj.za ízení opravy ostatní 511 celkem opravy a udržování , , ,05 110, cestovné tuzemské , , ,00 114, náklady na reprezentaci 5 451, ,17 886,76 116, nájemné CHB , , ,00 109, služby pošt , , ,33 464, služby telekomunikací , , ,57 87, služby pen žních ústavů , , ,87 38, služby poradenství-školení , , ,66 298, služby poradenství-právník , , ,00 109, supervize , , ,00 163, údržba softweru , , ,97 178, ostatní služby , , ,28 121, ostatní služby-kapesné , , ,00 89, ostatní služby-uživatelé pravidelné pohlídky,revize , , ,50 135, celkem služby , , ,06 110, mzdové náklady , , ,00 106, mzdové náklady,dohody,oon , , ,00 219,38 mzd. náklady-náhrady v dob nemoci , , ,00 56,75 12

13 521 celkem mzdové náklady , , ,00 106, zdravotní pojišt ní sociální pojišt ní , , ,00 107, celkem zákonné soc.poj , , ,00 107, jiné soc.pojišt ní , , zák.soc.náklady-p íd l FKSP , , ,00 107, jiné dan a poplatky , , ,00 0, pokuty a penále , , tvorba fondů,spl.půjček , , ,20 65, ostatní náklady , , ,89 118, odpisy DHIM a DNHM , , ,00 99, náklady z odep.pohledávek , ,80 725,70 102, náklady z DHM a DNHM , , ,07 57,34 5 náklady celkem , , ,63 105, výnosy-ošet ovné klienti , , ,55 91, výnosy-strava,režie-klienti , , ,49 100, výnosy-zdravotní výkony , , ,46 97, výnosy-energie DPH výnosy-stravování zam , , ,84 104, výnosy-stravování cizí , , ,69 107, výnosy-sauna,bazén , , ,42 159, výnosy-doprava , , ,62 130, výnosy-ubytování , , ,50 117, výnosy-zdr. úsek výnosy-fakultativní služby , , ,22 102,77 výnosy-služby pronájem , , ,93 108,92 výnosy-std , , ,14 318,71 výnosy-ostatní , ,36 0, celkem výnosy z prodeje služeb , , ,52 96, pronájem nemovitostí , , ,74 95, čerpání fondů , , ,20 203, FKSP , , ,00 112, ost.výnosy z činnosti , , ,51 131, ostatní finanční výnosy , ,00 0, výnosy vládních institucí , , ,97 105,07 6 výnosy celkem , , ,42 105,71 hospodá ský výsledek 5 761, , , ,79 13

14 P íloha č.3. Centrum Kociánka Kociánka ř3/ Brno Čerpání prost edků fondu reprodukce oprava oplocení,zahrada ,00 oprava oplocení,zahrada ,00 parapetní plechy-chr.bydlení ,70 vým na oh ívače-budova DEF ,00 rekonstrukce houpačky B 5 000,00 izolace st echy-vym.stanice budova A ,00 splrchový blok-učebny zahrady ,00 oprava omítekbazén 6 462,00 oprava balkonu budova B ,00 oprava čekárnyzuba 9 596,00 stavební úpravy na budov B ,00 stavební úpravy na budov B ,00 vým na oh ívače-budova DEF ,00 oprava klimatizace budova DEF 5 833,00 rozší ení elektoinstalace 4 363,00 vým na plynového kotle na budov B ,00 oprava pa eništ na zahrad ,00 oprava schodů-zámeček 5 120,00 zateplení budov na st edisku B ezejc ,00 oprava okapových žlabů na st edisku B ezejc 3 881,00 oprava kotle Dakon-stolárna 3 092,00 m ení vlhkosti st n budovy DEF ,00 oprava ohrady v konírn 4 800,00 opravatepelné izolace chodby st ediska B ezejc ,00 údržba skleníků ,39 instalační práce na st ediskub ezejc 5 345,10 vým na klozetu na st edisku B ezejc 6 912,00 opravy stavební Tereza ,00 oprava st echy-budova ,00 oprava k ovino ezu 3 984,90 oprava k STK traktor Pronar ,75 oprava k STK traktor Zetor ,58 vým na kamerového systému na st ediskub ezejc ,00 nákup nábytku na st edisku B ezejc ,00 malování- celé Centrum Kociánka ,00 opravy podlah budova DEF ,00 revize ,00 opravy dve í ,40 opravy vozidel ,50 opravy výtahů ,00 Celkem ,32 14

15 3. Poskytování sociálních služeb Organizace k poskytovala tyto druhy sociálních služeb: Druh služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Týdenní stacioná Identifikátor Služba poskytována od Forma poskytování Kapacita k pobytová pobytová 91 Denní stacioná ambulantní 130 Sociáln terapeutické dílny Odlehčovací služby Chrán né bydlení ambulantní pobytová pobytová 17 Kapacita služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením do 16. íjna 2014 byla kapacita 70 lůžek. Od 17. íjna 2014 je snížena kapacita na 45 lůžek. Kapacita služby Sociáln terapeutické dílny byla k navýšena z 34 na DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH poskytovaných služeb uživatelům: Základní činnosti sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením: - poskytnutí ubytování: 1. ubytování 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení - poskytnutí stravy: zajišt ní celodenní stravy odpovídající v ku, zásadám racionální výživy a pot ebám dietního stravování, minimáln v rozsahu 3 hlavních jídel - pomoc p i zvládání b žných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc p i oblékání a svlékání včetn speciálních pomůcek 2. pomoc p i p esunu na lůžko nebo vozík 3. pomoc p i vstávání z lůžka, uléhání, zm na poloh 4. pomoc a podpora p i podávání jídla a pití 15

16 5. pomoc p i prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnit ním i vn jším prostoru - pomoc p i osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1. pomoc p i úkonech osobní hygieny 2. pomoc p i základní péči o vlasy a nehty 3. pomoc p i použití WC - výchovné, vzd lávací a aktivizační činnosti: 1. pracovn výchovná činnost 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 3. vytvo ení podmínek pro zajišťování p im eného vzd lávání nebo pracovního uplatn ní 4. volnočasové a zájmové aktivity - zprost edkování kontaktu se společenským prost edím: 1. podpora a pomoc p i využívání b žn dostupných služeb a informačních zdrojů 2. pomoc p i obnovení nebo upevn ní kontaktu s rodinou a pomoc a podpora p i dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob - sociáln terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob - pomoc p i uplatňování práv, oprávn ných zájmů a p i obstarávání osobních záležitostí: pomoc p i komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávn ných zájmů. POSLÁNÍ Posláním služby domovy pro osoby se zdravotním postižením Centrum Kociánka, je podporovat uživatele v sob stačnosti a samostatnosti poskytováním pouze nutné podpory v b žných denních činnostech a aktivitách. Hlavním úkolem služby domova pro osoby se zdravotním postižením je pomoc a podpora p i nácviku pot ebných dovedností, snižování závislosti na pomoci okolí a zapojení uživatelů do b žného života. OKRUH OSOB - osoby s t lesným postižením - osoby s mentálním postižením (s lehkým, případně středně těžkým mentálním postižením, bez poruch chování a autistického spektra) - osoby s kombinovaným postižením (primární tělesné postižení s přidruženým lehkým, případně středně těžkým mentálním postižením, bez poruch chování a autistického spektra) V ková struktura cílové skupiny: d ti p edškolního v ku Ě3 7 let) mladší d ti Ě7 10 let) starší d ti (11 15 let) dorost (16 18 let) 16

17 mladí dosp lí Ě1ř 26 let) dosp lí Ě27 40 let) Kapacita: do 16. íjna 2014 byla kapacita 70 lůžek. Od 17. íjna 2014 je snížena kapacita na 45 lůžek. Důvodem byla neobsazená kapacita, která nám dala prostor k humanizaci DOZP. Z dvoulůžkových pokojů jsme dle pot eb uživatelů vytvo ili jednolůžkové pokoje, jelikož byly prostorov nevyhovující pro dva uživatele na invalidních vozících. Také cílová skupina je velmi široká a společný pobyt s t lesným a s mentálním postižením na jednom pokoji byl pro uživatele nežádoucí. Rovn ž jsme p izpůsobili domácnosti pro uživatele d tského v ku, kterým byly vytvo eny rodinné buňky po šesti uživatelích, které více splňují jejich pot eby a p ibližují se chodu b žných domácností. 26 uživatelů používá elektrický, p ípadn mechanický vozík. Sociální služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením Centrum Kociánka, Kociánka 2, Brno se nachází v okrajové části Brno - Královo pole. Na této adrese je služba poskytována ve dvou budovách Ěv budov C a v budov Gě. Jedná se o vícepodlažní zd né budovy, každá budova je vystav na bezbariérov a budovy jsou opat eny výtahy. DOZP G - ubytování se nachází ve 2. a 3. podlaží. Patra jsou rozd lena na levou a pravou část. Ubytování se skládá ze t í pobytů barevn rozlišených. V jednotlivých pobytech je společenská místnost s ledničkou, mikrovlnou troubou, varnou konvicí. N které pokoje jsou vyhrazeny pro uživatele odlehčovací služby. V budov G je 7 dvoulůžkových a 14 jednolůžkových pokojů. Sociální za ízení na budov G jsou umíst na v jednotlivých pokojích. Ve 3. podlaží je zázemí pracovníků sociálních služeb a místnost na uložení pracovních pomůcek Ězvedáky, koupací židle ě. Místnost s dv ma pračkami a sušičkou se nachází p ed vstupem na jednotlivé pobyty. Ve 2. podlaží je kancelá klíčových pracovníků, na levé stran je pracovna sester, na pravé stran je koupelna s vanami. V 1. podlaží na pravé stran je Snoozelen, cvičná kuchyňka a v tší společenská místnost se sociálním za ízením a šatnou pro pracovníky p ímé péče. Ostatní místnosti v 1. podlaží jsou pronajaté st ední škole. P ízemí využívá denní stacioná, STD, nachází se zde kancelá sociální pracovnice. DOZP C ubytování se nachází v 1., 2. i 3. podlaží. Ve 3. podlaží na levé stran je bytová jednotka-podkroví, skládá se ze t í dvoulůžkových pokojů, sociálního za ízení, kuchyňky s jídelnou, obývacího prostoru a zázemí pro personál. Na samostatné chodb jsou pracovny logopedů, šatna pracovníků rehabilitace, kancelá vedoucí úseku a sociální za ízení. Na pravé stran je pobyt u krbu pro dosp lé uživatele Ěspolečenská místnost s kuchyňkouě, šatny pro zam stnance, kancelá klíčových pracovníků, sklad a cvičná kuchyn ergoterapie. Ve 2. podlaží na levé stran jsou dva dvoulůžkové a dva jednolůžkové pokoje, sklad DOZP C, kuchyňka, sociální za ízení, kancelá provozní pracovnice. Na samostatné chodb je kancelá vedoucí zdravotního úseku. Na pravé stran je jeden t ílůžkový, t i dvoulůžkové a jeden jednolůžkový pokoj, sociální za ízení, kuchyňka a společenská místnost. V 1. podlaží na levé stran jsou dv bytové jednotky. Zde se nachází dva t ílůžkové, jeden dvoulůžkový a jeden jednolůžkový pokoj, sociální za ízení, kuchyňka, jídelna a dv pobytové místnosti. Na samostatné chodb je zubní ambulance s šatnou. Na pravé stran jsou dva dvoulůžkové pokoje, kuchyňka, sociální za ízení, výtvarná dílna, zdravotní stanice a pokoje pro nemocné. V p ízemí na levé stran jsou místnosti pronajaté základní škole a ergoterapie. Na pravé stran je zdravotní ambulance, pracovna léka ů, rehabilitace a laser. V suterénu je masérna, 17

18 rehabilitace, t locvičny, šatna pracovnic úklidu, šatna personálu a archiv zdravotní dokumentace. Celé za ízení je bezbariérové. Pod za ízením se nachází zastávka hromadné dopravy, z které každých 10 minut projíždí autobus a každých 20 minut jezdí bezbariérový autobus. Uživatelé se tak dostanou na autobusové i vlakové nádraží a mohou cestovat bez problémů po celém Brn. Služby ve m st Brn jsou pro naše uživatele tímto velice dob e dostupné. Bezbariérový p ístup do obchodů, k bankomatům, na ú ady, do restaurací, k léka i, do m stského bazénu, za kulturou, p ístupné zastávky MHD. Uživatelům je k dispozici také n kolik aut a autobus s plošinou pro vozíčká e, které jsou součástí vozového parku Centra Kociánka. Brána do za ízení Ěhlavní vchodě se uzavírá ve 22 hodin večer a otvírá v 5 hodin ráno. Na recepci je nep etržitý provoz 24 hodin, kde se pracovníci recepce st ídají, a recepční je na zazvon ní k dispozici. Budovy jsou obklopeny velkým parkem, ve kterém se nachází jezírko, h išt, zoo koutek, výb hy pro kon. Park je zkrášlen množstvím soch. Součástí areálu jsou také zahrady, ovocný sad, skleníky, krytý bazén a další budovy A, B, H, DEF, ve kterých jsou poskytovány sociální služby chrán né bydlení, týdenní stacioná, denní stacioná, odlehčovací služba, sociáln terapeutické dílny, budovy slouží technickému zázemí, administrativ, stravovacímu provozu atd. N které z budov jsou pronajímány školským za ízením. CÍLE služby domova pro osoby se zdravotním postižením Centrum Kociánka - zam ené na uživatele - zam ené na rodiny Ěvlastní, p stounskéě, zákonné zástupce, d tské domovy - zam ené na organizaci Cílem sociální služby je: - poskytování služby dle individuálních pot eb uživatelů /m itelnost: individuální plán uživatele a plán péče/ Uživatelé se zdokonalují v různých činnostech: orientace v CK i mimo areál CK, rozvíjí si motorickou dovednost, využívají b žn dostupné služby, rozvíjí se v sob stačnosti. - uživatel, který je schopen za pomoci poskytované služby organizovat si svůj volný čas /m itelnost: individuální plán uživatele/ 1Ř uživatelů si samostatn organizuje svůj volný čas, 12 d tí si plánuje svůj volný čas s podporou personálu a ř dosp lých uživatelů je vedeno k tomu, aby si svůj volný čas také plánovali samostatn, zatím s podporou personálu. Vedeme d ti k tomu, aby využívaly zájmové aktivity mimo areál CK a 2 d ti s NÚV dochází do zájmových kroužků mimo Centrum Kociánka Ěkeramika, fotbalě. - uživatel, který za pomoci poskytované služby je schopen najít si samostatné bydlení a samostatn žít životem svých vrstevníků /m itelnost: individuální plán uživatele, nájemní smlouva/ Dva uživatelé p estoupili z DOZP na Chrán né bydlení, byla podána 1 žádost o Chrán né bydlení, t i uživatelé si požádali o byt s pečovatelskou službou, stálý pracovní pom r mimo Centrum Kociánku m li čty i uživatelé. - začlen ní d tí s na ízenou ústavní výchovou do vlastních rodin, p stounských rodin a d tských domovů /m itelnost: individuální plán/ 18

19 3 uživatelé se vrátili zp t do rodiny. Cíle služby domova pro osoby se zdravotním postižením Centrum Kociánka - rozvojové cíle: 1. Vzd lávání zam stnanců Odpov dná osoba: vedoucí služby domova pro osoby se zdravotním postižením Organizace zabezpečí pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům další vzd lávání v rozsahu nejmén 24 hodin za kalendá ní rok na základ spolupráce se vzd lávacími agenturami v rámci akreditovaných vzd lávacích programů. Profesní rozvoj bude dopln n interními školícími akcemi, pop ípad stážemi v jiných za ízeních sociálních služeb. Důležitým podpůrným prost edkem pro zam stnance je také zajišt ní supervize, jako prevence syndromu vyho ení v pomáhajících profesích. Vzd lávání vychází z pot eb organizace a je zam ené na vzd lávání zam stnanců a zkvalitn ní služeb Centra Kociánky 2. Propojení Centra Kociánky s Brnem Odpov dná osoba: editel organizace, vedoucí služby domova pro osoby se zdravotním postižením Součástí Centra Kociánky je rozlehlý park, h išt, krytý bazén, t locvična, d tská h išt apod. Cílem organizace je nabízet k využití tyto prostory lidem z Brna a okolí a odstranit tak pomyslné brány a bariéry mezi lidmi se zdravotním postižením a b žnou populací. V rámci integračního projektu Brno a Jižní Morava bez hranic se da í navazovat kontakty s d tmi z b žných škol, d tských domovů, které navšt vují Centrum Kociánka. Konají se různé akce pro ve ejnost, která je zvána do areálu Centra Kociánka. 3. Zkvalitňování prost edí a podmínek pro život uživatelů Odpov dná osoba: editel organizace, vedoucí služby domova pro osoby se zdravotním postižením Pro kvalitní poskytování služby a pro zlepšení podmínek uživatelů vytvo it další dv rodinné buňky v budov C. Jedná se o malé domácnosti pro 6 uživatelů, které se více podobají b žnému životu v p irozeném prost edí. V materiální oblasti zajišt ní klimatizace Ězatepleníě v podkroví domácnost v budov C. Odv trávání je nevyhovující, v letních m sících p i vysokých teplotách, zde uživatelé nemají odpovídající podmínky. Vznikly dv rodinné buňky v budov C. Klimatizace je naplánovaná v investicích na rok Rekonstrukce výtahu - budova C 2014 Ěpolovina června, července, srpnaě Odpov dná osoba: editel organizace 19

20 Na základ cvičného požárního poplachu zjišt no, že v oblasti bezpečnosti prost edí p i evakuaci uživatelů v p ípad havarijní situace Ěvýtah nelze využít jako evakuačníě. Zajistit investiční prost edky a zrekonstruování Ěp estavbuě stávajícího výtahu na evakuační. Rekonstrukce výtahu - termín byl p esunut na léto Počet osob v evidenci žadatelů 0 Počet odmítnutých zájemců 0 Vypracovala: Zdeňka Kornhäuserová 3.2. TÝDENNÍ STACIONÁ E P i poskytování sociálních služeb v týdenních stacioná ích (v souladu s vyhl. 505/206 Sb.) zajišťuje základní činnosti v rozsahu t chto úkonů: aě poskytnutí ubytování: 1. ubytování jednolůžkové, dvoulůžkové a t ílůžkové pokoje bez sociálního za ízení, ubytovánídle individuálních požadavků uživatele 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, bě poskytnutí stravy: zajišt ní celodenní stravy odpovídající v ku, zásadám racionální výživy a pot ebám dietního stravování, v rozsahu 5 jídel Ěsnídan, desátka, ob d, svačina, veče eě P i poskytování stravy kladen důraz na rozvoj samostatnosti, rozvoj již získaných návyků, pomoc p i úprav stravy krájení, pomoc p i konzumaci stravy a pití. cě pomoc p i osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1. pomoc p i úkonech osobní hygieny využívání koupacích lůžek, bezbariérových van,koupacích židlí, 2. pomoc p i základní péči o vlasy a nehty mytí vlasů, st íhání nehtů, 3. pomoc p i použití WC Ěsvlékání, dopomoc na WC, hygiena po použití WC, ošet ení kůže, pomoc s oblékáním pomůcek pro inkontinenciě, P i poskytování osobní hygieny je kladen důraz na rozvoj a udržení sob stačnosti, stávajících schopností, podporu upevn ní návyků v rámci osobní hygieny,používání zvedáků, bezpečnostní vybavení koupelen a WC pro uživatele. dě pomoc p i zvládání b žných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc p i oblékání a svlékání včetn speciálních pomůcek nasazování ortéz, podpůrných aparátů 2. pomoc p i p esunu na lůžko nebo vozík pomocí el. zvedáků, polohovacích lůžek, 3. pomoc p i prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnit ním i vn jším prostoru, 4. pomoc a podpora p i podávání jídla a pití, eě výchovné, vzd lávací a aktivizační činnosti: 1. pracovn výchovná činnost rozvoj hrubé a jemné motoriky, ergoterapie, 20

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE Národní 1109, 542 32 Úpice Zřizovatelem Centra denních služeb Města Úpice (dále jen CDS ) je Město Úpice. Centrum denních služeb je

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, Kop ivnice ODLEH OVACÍ SLUŽBA

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, Kop ivnice ODLEH OVACÍ SLUŽBA St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. P ÍLOHA. 3 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pé e Odleh ovací služby Sazebník úhrad sociální služby - základní innosti platnost: od 1. 3. 2014 A)

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí: Podpora samostatného bydlení je terénní služba pro lidi se zdravotním postižením, která je zaměřena na získávání, trénink a rozvoj osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl žít a fungovat

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015 CENTRUM KOCIÁNKA

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015 CENTRUM KOCIÁNKA VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 CENTRUM KOCIÁNKA Obsah Základní údaje o organizaci... 2 Lidé... 3 Poslání a cíle Centra Kociánka... 4 Ekonomika organizace, ekonomické údaje... 5 Poskytování sociálních služeb...

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Zákl. programové prohlášení, poslání, zásady a cíle organizace služba chráněné bydlení (CHB)

Zákl. programové prohlášení, poslání, zásady a cíle organizace služba chráněné bydlení (CHB) ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ (VEŘEJNÉ PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZEK) POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domova pod hradem Žampach druh služby: chráněné bydlení Kdo jsme? Proč tady jsme? Pro koho tady jsme?

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva)

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) adresa: Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy (dále jen Domov) Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Uživatel služby:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název služby: DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HÁJ U DUCHCOVA Druh služby: TÝDENNÍ STACIONÁŘ Název poskytovatele

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Systém služeb Fokusu Mladá Boleslav

Systém služeb Fokusu Mladá Boleslav Systém služeb Fokusu Mladá Boleslav Ob anské sdružení Fokus Mladá Boleslav CÍLE SLUŽEB zvýšení kvality života klient, zvýšení jejich nezávislosti, snížení pot eby psychiatrické rehabilitace, zvládnutí

Více

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU pověřovatel: Liberecký kraj zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem na základě plné moci Mgr. Petrem Tulpou, členem rady kraje se sídlem: U Jezu

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz Kontakty: Ředitelka: Ing. Milada Kubalíková tel. 491

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

Domov pro seniory - Domov Duha

Domov pro seniory - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro seniory - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Domov pod hradem Žampach, IČ:

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Domov pod hradem Žampach, IČ: SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 POPIS REALIZACE SLUŽBY (podle stavu k 01. 10. 2016) POSKYTOVATEL ADRESA SLUŽBY SOCIÁLNÍ SLUŽBA KAPACITA KONTAKT Domov pod hradem Žampach,

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. sociálně terapeutické dílny ambulantní

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 Cílová skupina Služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností při uspokojování životních potřeb. Jedná se především o: seniory, kteří ukončili pobyt

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠKOLY SPMP MODRÝ KLÍČ aktualizováno k

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠKOLY SPMP MODRÝ KLÍČ aktualizováno k VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠKOLY SPMP MODRÝ KLÍČ aktualizováno k 1.1.2007 Zpracováno v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, vyhláškou č. 505/2006 Sb. a Standardy

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

M STO KAMENICKÝ ŠENOV PE OVATELSKÁ SLUŽBA VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

M STO KAMENICKÝ ŠENOV PE OVATELSKÁ SLUŽBA VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 M STO KAMENICKÝ ŠENOV PE OVATELSKÁ SLUŽBA VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 OBSAH : Pe ovatelská služba, organiza ní složka m sta ( kontakt) Organiza ní zajišt ní.. innost pe ovatelské služby. Finance. Domy s

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066 VÝROČNÍ ZPRÁVA I. Poslání a základní informace o organizaci Poslání: Poskytujeme ubytování za úhradu, na

Více

Popis realizované služby sociálně terapeutické dílny

Popis realizované služby sociálně terapeutické dílny Popis realizované služby sociálně terapeutické dílny Poskytovaná sociální služba, cíle, cílová skupina a zásady poskytování ambulantní služby sociálně terapeutické dílny (dále jen STD ) Základní údaje

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod

Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod Popis realizace služby Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod Místo poskytování služby: Domov Vrchlického Vrchlického 178, 330 26 Tlučná Domov U vlečky U Vlečky 625, 330 26 Tlučná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla CENTRA DENNÍCH SLUŽEB v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady

Více