Výroční zpráva. Centrum Kociánka za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Centrum Kociánka za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Centrum Kociánka za rok 2014

2 Obsah 1. Základní údaje o organizaci: Ekonomika organizace, ekonomické údaje Poskytování sociálních služeb DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM TÝDENNÍ STACIONÁ E DENNÍ STACIONÁ E SOCIÁLN TERAPEUTICKÉ DÍLNY ODLEHČOVACÍ SLUŽBY CHRÁN NÉ BYDLENÍ Zdravotní úsek Stížnosti a petice Další činnosti v roce

3 1. Základní údaje o organizaci: Název organizace Sídlo organizace Centrum Kociánka Kociánka 2, Brno IČ Právní forma Web. stránky Státní p ísp vková organizace editel/ka: Mgr. Tomáš Komárek 3

4 2. Ekonomika organizace, ekonomické údaje Plán neinvestičních výdajů u Centra Kociánky v hlavní činnosti byl ,- Kč. Skutečné čerpání k bylo v hlavní činnosti ř7.řř2.710,35 Kč, tj. 107,40 % upraveného plánu. Plán výnosů v hlavní činnosti byl u Centra Kociánky ,- Kč. Skutečné čerpání k bylo v hlavní činnosti ř7.řř2.710,35 Kč, tj. 107,40 % upraveného plánu. Skutečné čerpání nákladů k bylo v hospodá ské činnosti ,40 Kč. Skutečnost výnosů k byla v hospodá ské činnosti ,57 Kč, v hospodá ské činnosti bylo u Centra Kociánky k dosaženo zisku ve výši ř,17 Kč. Porovnání skutečnosti s plánem je v p íloze č. 1. Hodnocení výdajů roku 2014 v porovnání s rokem Spot eba materiálu U položky 501-spot eba materiálu došlo k nárůstu o řř2.410,10 Kč Ě 116,77 %ě. K navýšení došlo u materiálu na údržbu o ,46 Kč Ě326,Ř6 %ě, z důvodu nutných a činností vyvolaných oprav, které byly v roce 2013 omezeny na opravdu na ty nejnutn jší, u potravin došlo k navýšení o 45Ř.72ř,ř4 Kč Ě110,57 %ě z důvodu nárůstu po izovacích cen u potravin, u kancelá ského papíru o 26.Ř70,12 Kč Ě154,Ř0 %ě, u nákupu PHM o 57.62Ř,řř Kč Ě124,5Ř %) z důvodu havárie na elektrické vedení a použití náhradních zdrojů, u nákupu čistících prost edků o Ř6.66ř,50 Kč Ě125,ř4 Kčě u nákupu prádla a ošacení o 24.00Ř,66 Kč Ě111,78 %ě, u ostatního materiálu o ,1ř Kč Ě127,Ř4 %ě. Nárůst vyplynul z nutných pot eb zabezpečení chodu Centra Kociánky. Pokles byl zaznamenán u nákupu zdravotnického materiálu o ,- Kč Ě75,ř6 %ě a knih a učebních pomůcek o4.7ř5,75 Kč ĚŘ2,2ř %ě Spot eba energie U položky 502- spot eba energie došlo k nárůstu o ,34,- Kč Ě105,62 %ě, K navýšení došlo u nákupu elektrické energie o 3Ř7.052,31 Kč Ě120,Ř0 %ě, u tepla o 1ř2.0ř0,Ř0 Kč Ě117,ř1 %ě p es provád ná veškerá možná úsporná opat ení v oblasti energií. K poklesu došlo u nákladů na vodu o 7Ř.150,43 Kč Ěř2,2Ř %ě a plynu o 6ř.7Ř1,34 Kč ĚřŘ,13 %ě. 511 Opravy a udržování U položky 511- náklady na opravy a udržování došlo k nárůstu o ,05 Kč Ě110,75 Kčě z důvodu provád ní nezbytných oprav a údržby stávajícího majetku tak, aby vyhovoval z hlediska všech povinných norem Cestovné U položky cestovné došlo k nárůstu o 10.3Ř1,- Kč Ě114,23 %ě Náklady na reprezentaci 4

5 U položky 513- náklady na reprezentaci došlo k nárůstu o ŘŘ6,76 Kč Ě116,27 %ě Ostatní služby U položky 51Ř- ostatní služby došlo k nárůstu o 2Ř6.561,06 Kč Ě110,46 Kčě, k nárůstu došlo u pravidelných prohlídek a revizí o 7ř.341,50 Kč Ě135,ř5 %ě z důvodu provád ných revizí v souladu se zákony, u ostatních služeb o ,2Ř Kč Ě121,66 %ě, u údržby SW o ,ř7 Kč Ě17Ř,7Ř %ě, u nákladů na supervize o 3ř.602,- Kč Ě163,Ř6 %ě, u nákladů na poradenství právníka o ,- Kč Ě10ř,24 %ě, u nákladů na školení zam stnanců o 5ř.Ř3Ř,66 Kč Ě2řŘ,2ř %ě, u poštovného o 6ř.řŘ6,33 Kč Ě464,26 %ě z důvodu zasílání poštou tiskovin týkajících se poskytování darů na bezbariérové vozidlo, u nájemného za byty CHB o 4.746,- Kč Ě10ř,0ř %ě. K poklesu došlo u nákupu za služby pen žních ústavů o 263.Ř34,Ř7 Kč Ě3Ř,4ř %ě a za služby telekomunikací o ,57 Kč ĚŘ7,57 %ě Mzdové náklady U položky 521- mzdové náklady došlo k nárůstu o ,- Kč Ě106,ř5 %ě z důvodu navýšení v roce 2014 objemu finančních prost edků na mzdy a odvody ze strany z izovatele Zákonné sociální náklady U položky 524- zákonné sociální náklady došlo k nárůstu o ,- Kč Ě107,22 %ě, z důvodu navýšení v roce 2014 objemu finančních prost edků na mzdy a odvody ze strany z izovatele Jiné sociální pojišt ní U položky 525- jiné sociální pojišt ní došlo k nárůstu o ,- Kč, z důvodu zákonného pojišt ní odpov dnosti zam stnanců 527- Zákonné sociální náklady U položky 524- zákonné sociální náklady došlo k nárůstu o ,- Kč Ě107,34 %ě, z důvodu navýšení v roce 2014 objemu finančních prost edků na mzdy a odvody ze strany z izovatele 538- Jiné dan a poplatky U položky 53Ř- jiné dan a poplatky došlo k poklesu o ,- Kč Ě0,0Ř%ě z důvodu zaúčtování rozdílu DPH na jinou položku v roce 2014 oproti roku Pokuty a penále U položky 542- pokuty a penále došlo k nárůstu o ,- Kč z důvodu pokuty ze strany JMHZS Tvorba fondů U položky 54Ř- tvorba fondů došlo k poklesu o ,- Kč Ě65,66 %ě Ostatní náklady 5

6 U položky 54ř- ostatní náklady došlo k nárůstu o 3Ř2.753,Řř Kč Ě118,56 %) z důvodu nárůstu na náklady na DPH v roce Odpisy dlouhodobého majetku U položky 551- odpisy dlouhodobého majetku došlo k poklesu o ,- Kč Ěřř,6ř %ě Náklady z odepsaných pohledávek U položky náklady z odepsaných pohledávek došlo k nárůstu o 725,70 Kč Ě102,34 %ě Náklady na po ízení DHM a DNHM U položky 55Ř- náklady na po ízení DHM a DNHM došlo k poklesu o ,07 Kč Ě57,34 %). V roce 2014 byl po ízen majetek prost ednictvím darů ve výši 62.řř3,- Kč, prost ednictvím bezúplatného p evodu ve výši 3ř7.116,- Kč byly po ízeny PC, monitory k PC a tiskárny, prost ednictvím nákupu ve výši 4ŘŘ.Ř61,ř4 Kč. Hodnocení p íjmů roku 2014 v porovnání s rokem Výnosy z prodeje služeb U položky 602- výnosy z prodeje služeb došlo k poklesu o ,52 Kč Ěř6,23 %ě, u výnosů za ošet ovné uživatelů došlo k poklesu o ,55 Kč Ěř1,41 %ě z důvodu snížení počtu uživatelů s vyšší podporou p ísp vku, který nebyl kompenzován zvýšením počtu uživatelů s nižší podporou p ísp vku, u výnosů za zdravotní výkony o 5.573,46 Kč Ěř7,Ř7 %ě, pokles byl částečn pokryt nárůstem výnosů v rámci další a hospodá ské činnosti a to výnosů za stravování zam stnanců o 3ř.77Ř,Ř4 Kč Ě104,1ř %ě, za stravování cizích strávníků o Ř7.412,6ř Kč (107,52 %), za saunu o 10.66ř,42 Kč Ě15ř,71 %ě, za poskytování autodopravy o 31.6ŘŘ,62 Kč Ě130,77 %ě, za poskytování ubytování o 3ř.326,50 Kč Ě117,77 %ě, za výnosy služeb související s pronájmy našich prostor o ,ř3 Kč Ě10Ř,ř2 %ě, za výrobky STD dílen o ,14 Kč Ě31Ř,71 %ě Výnosy z pronájmů U položky 603- výnosy z pronájmů došlo k poklesu o ř0.075,74 Kč Ěř5,55 %ě. P íjmy z pronájmu nemovitosti tvo í úhrady za nájem prostor školským za ízením, t locvičny, bazénu, kantýny a prostor k provozování ZS radiotelefonní a vlastní mikrovlnné sít firmou Telefonica O2, Czech Republik,a.s Čerpání fondů Vzhledem k nedostatku finančních prost edků poskytnutých ze strany z izovatele na položku odpisy byly použity finanční prost edky z fondu reprodukce investičního majetku ve výši ,- Kč, došlo k nárůstu o ř42.307,20 Kč Ě203,ř4 %ě, prost edky byly použity podle p ílohy č Ostatní výnosy z činnosti 6

7 U položky 64ř- ostatní výnosy z činnosti došlo k nárůstu o 1.6Řř.236,51 Kč Ě131,51 %ě, byla na položku zaúčtována dle pokynů MPSV ze dne ztráta v hlavní činnosti z důvodu nepokrytí finančních prost edků na odpisy hmotného a nehmotného majetku v souladu s 66 odst. Ř vyhlášky č. 410/200ř Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpisů. Ztráta v hlavní činnosti byla v roce 2014 ve výši ,37 Kč. P es veškerá provád ná úsporná opat ení došlo k navýšení účetní ztráty v roce U nákladů na materiál došlo k navýšení materiálu o řř2.000,- Kč, z toho u potravin o 45Ř.000,- Kč, u kancelá ského materiálu o ,- Kč, u ostatního materiálu o ,- Kč. U nákladů u energií došlo k navýšení o ,- Kč, z toho u tepla o ,- Kč, elektrické energie o ,- Kč. U nákladů na služby došlo ke snížení nákladů o ,- Kč. U nákladů na opravy a údržbu došlo ke snížení o ,- Kč. U nákladů na DPH došlo ke snížení o 1.14Ř.000,- Kč. Na zvýšení ztráty v roce 2014 oproti roku 2013 se podílí pokles v p íjmech za ostatní služby od uživatelů a to o 1.ŘŘ5.000,- Kč, který nebyl nahrazen jiným p íjmem. Tento pokles nebyl pokryt úsporami v nákladech na provoz bez mezd a odvodů, které se poda ilo snížit o ,- Kč. Centrum Kociánka v roce 2014 hospoda il s maximálním důrazem na hospodárnost, díky kterému se poda ilo dosáhnout úspory bez nákladů na mzdy v roce 2014 oproti roku 2013 s ohledem na zajišt ní všech pot eb a požadavků na poskytované služby našim uživatelům. Náklady na jednoho zam stnance v roce 2012 byly ,- Kč, provozní náklady bez mezd byly ,- Kč. Náklady na jednoho zam stnance v roce 2013 byly ,- Kč, provozní náklady bez mezd byly ,- Kč. Náklady na jednoho zam stnance v roce 2014 byly ,- Kč, provozní náklady bez mezd byly ,- Kč. Z toho vyplývá, že Centrum Kociánka p i nárůstu cen na vstupu, zejména cen potravin a energií dosáhl v roce 2014 snížení nákladů ve výši ř7,ř6 % na jednoho zam stnance na provoz bez mezd a odvodů, které byly navýšeny v roce 2014 oproti roku 2013 o 7 %. K nejv tšímu nárůstu došlo u nákupu potravin, tj. o 45Ř.000,- Kč a nákladech na el.energii, tj. o ,- Kč. Ke snížení došlo u nákupu služeb o ,- Kč, u nákladů na opravy a udržování o ,- Kč, u nákladů u DPH o 1.14Ř.000,- Kč Výnosy vládních institucí U položky 671- výnosy vládních institucí došlo k nárůstu o 3.6ř7.4ř5,ř7 Kč Ě105,71 %ě z důvodu pokrytí finančními prost edky navýšení objemu finančních prost edků na mzdy a odvody ze strany z izovatele v roce Kapitálové výdaje: 7

8 V roce 2014 byly z izovatelem MPSV poskytnuty finanční prost edky programového financování v programu Reprodukce majetku ústavů sociální péče MPSV ve výši ,- Kč na po ízení mrazicího boxu pro stravovací provoz a ř,- Kč na vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci evakuačního výtahu na budov C. Výb rová ízení prob hla v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., v jeho aktuální zn ní. V roce 2014 nebyly uskutečn ny zam stnanci Centra Kociánky žádné zahraniční pracovní cesty. Mimorozpočtové zdroje Mimorozpočtové zdroje tvo ily v roce 2014 p ísp vky Nadačního fondu Kociánka. Celkový p ísp vek p edstavoval částku ř00.06ř,- Kč, tj pokles o 37ř.031,- Kč Ě70,30 %ě. Mimorozpočtové zdroje byly použity na úhradu stravovacích jednotek ve výši 51.37ř,- Kč, nákup kon pro hipoterapii ve výši ř0.000,- Kč náklady spojené s chovem zví at na hipoterapii ve výši 206.Ř05,- Kč, na společenské akce pro uživatele ve výši 105.7řŘ,- Kč, za rehabilitační vybavení ve výši ,- Kč, ostatní náklady spojené s činností pro uživatele ve výši 114.řŘ0,- Kč V roce 2014 nebyly ze strany Centra Kociánky poskytnuty zálohové platby na dodávky a práce investičního charakteru. V prosinci 2014 byly zaplaceny zálohy v celkové výši ,14 Kč a vyúčtovány daňovými doklady v m síci lednu Jedná se o zálohové platby na tyto položky: - odb r elektrické energie v prosinci 2014 v bytech chrán ného bydlení v Kohoutovicích ve výši ř40,- Kč společnosti e-on - odb r tepla v prosinci 2014 ve výši ,- Kč společnosti Teplárny Brno - odb r plynu v prosinci 2014 ve výši ř1ř.154,54,- Kč společnosti RWE Energie Praha - odb r vody v prosinci 2014 ve výši 5.217,60,- Kč společnosti Vodárenská společnost Brno Kontroly v hospoda ení s finančními prost edky. V roce 2014 nebyla provedena finanční kontrola v režimu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné. Vnit ní kontrolní systém se ídí zákony, p edpisy a vnit ními sm rnicemi. Veškeré investiční výdaje, b žné výdaje a výdaje z FKSP se realizují v souladu se schváleným Ěupravenýmě rozpočtem na pokyn stanovených p íkazců operací, odsouhlasení správcem rozpočtu a hlavní účetní. V souladu se sm rnicemi byla provád na p edb žná, průb žná a následná ídící kontrola P ehled o vn jších kontrolách v roce 2014: - Interní audit MPSV č. 2013/1102 bez závad - MSSZ Brno č. 4347/14/772 bez závad - Interní audit MPSV č. 2014/55Ř bez závad - Interní audit MPSV č. 2014/0653 bez závad 8

9 - Ekonomický odbor MPSV č. 2014/0470 bez závad - Odbor programového financování MPSV č. 2014/64Ř5Ř-6Ř1 zjišt ny nedostatky byly odstran ny - ÚP ČR č. MPSV-UP/35/14/BM VI PAV Z33 bez závad - ČI ŽP bez závad - Oblastní inspektorát práce pro JM a ZLK č. 6231/ř.50/14/15.2 zjišt né nedostatky byly odstran ny - DW HYGIENA s.r.o. audit HACCP bez závad - HZS JM Brno č. HSBM /1-OPKO-2014-Nov zjišt né nedostatky se odstraňují - KHS Brno č. KHSJM 35732/2014/HDM/BM bez závad - KHS Brno č. KHSJM 16Ř66/2014/HDM/BM bez závad - KHS Brno č. KHSJM 52052/2014/HDM/BM zjišt né nedostatky se odstraňují 9

10 P íloha č. 1. Centrum Kociánka P ehled rozpočtu rok 2013 a Podíl Podíl S U Název plán skutečnost skutečnost plán skutečnost skutečnost 2014/2013 Pl/Sk Hlavní Hospodá ská celkem Hlavní Hospodá ská celkem 2014 činnost činnost činnost činnost celkem 501 Spot eba materiálu , , , , , ,49 116,77 96, Spot eba energie , , , , ,98 134,62 97, Opravy a udržování , , , , ,92 110,75 98, Cestovné , , , ,00 114,23 83, Náklady na reprezentaci 5 451, , , ,17 116,27 90, Ostatní služby , , , , ,79 124,67 96, Mzdové náklady , , , ,00 106,95 100, Zákonné sociální pojišt ní , , , ,00 107,22 99, Jiné sociální pojišt ní , ,00 82, Zákonné sociální náklady , , , ,00 107,34 99, Jiné dan a poplatky , , , ,00 0,08 57, Jiné pokuty a penále , ,00 100, Tvorba fondu , , , ,00 65,66 79, Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 99,69 886, Náklady z odepsaných pohledávek , , , ,80 102,34 90, Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,94 57,34 88, Ostatní náklady z činnosti , , , ,66 118,56 97,28 celkem , , , , , ,75 107,46 107, Výnosy z prodeje služeb , , , , ,69 107,05 87, Výnosy z pronájmu , , ,35 112, Čerpání fondů , , , ,32 195, Ostatní výnosy z činnosti , , , ,37 131, Ostatní finanční výnosy , ,00 0 0,00 0, Výnosy vybraných úst edních vládních institucí , , , ,19 105,07 100,84 celkem , , , , , ,92 107,88 107,40 Hospodá ský výsledek 5 761, , ,53 10

11 Platy zam stnanců , ,00 106,69 Ostatní osobní náklady , ,00 200,09 P ísp vek na provoz od z izovatele , ,00 106,16 Dotace na výzkum, vývoj a inovace ,40 Ostatní p ísp vky a dotace , ,00 75,57 P epočtený počet zam stnanců , ,00 100,43 Prům rný plat , ,00 106,23 11

12 P íloha č.2. Centrum Kociánka Kociánka ř3/ Brno Číslo Název Rozdíl Pom r účtu 2014/ /2013 Kč Kč Kč % halé ové vyrovnání -35,50-490,32-454, , kancelá ské pot eby , ,15 398,51 100, kancelá ský papír , , ,12 154, PHM , , ,99 124, potraviny , , ,94 110, číst.prost edky , , ,50 125, DHM 5 743, , ,30 554, prádlo,ošacení , , ,66 111, zdravotnický materiál , , ,00 75, knihy,učební pomůcky , , ,75 82, materiál údržby , , ,46 326, materiál zahrada,ergoterapie ostatní materiál-uživatelé spot eba materiálu , , ,19 127, celkem materiál , , ,10 116, voda , , ,43 92, teplo , , ,80 117, plyn , , ,34 98, elektrická energie , , ,31 120, celkem energie , , ,34 105, aktivace ob žného majetku opravy budov opravy p ístrojů,str.za ízení opravy ost.stroj.za ízení opravy ostatní 511 celkem opravy a udržování , , ,05 110, cestovné tuzemské , , ,00 114, náklady na reprezentaci 5 451, ,17 886,76 116, nájemné CHB , , ,00 109, služby pošt , , ,33 464, služby telekomunikací , , ,57 87, služby pen žních ústavů , , ,87 38, služby poradenství-školení , , ,66 298, služby poradenství-právník , , ,00 109, supervize , , ,00 163, údržba softweru , , ,97 178, ostatní služby , , ,28 121, ostatní služby-kapesné , , ,00 89, ostatní služby-uživatelé pravidelné pohlídky,revize , , ,50 135, celkem služby , , ,06 110, mzdové náklady , , ,00 106, mzdové náklady,dohody,oon , , ,00 219,38 mzd. náklady-náhrady v dob nemoci , , ,00 56,75 12

13 521 celkem mzdové náklady , , ,00 106, zdravotní pojišt ní sociální pojišt ní , , ,00 107, celkem zákonné soc.poj , , ,00 107, jiné soc.pojišt ní , , zák.soc.náklady-p íd l FKSP , , ,00 107, jiné dan a poplatky , , ,00 0, pokuty a penále , , tvorba fondů,spl.půjček , , ,20 65, ostatní náklady , , ,89 118, odpisy DHIM a DNHM , , ,00 99, náklady z odep.pohledávek , ,80 725,70 102, náklady z DHM a DNHM , , ,07 57,34 5 náklady celkem , , ,63 105, výnosy-ošet ovné klienti , , ,55 91, výnosy-strava,režie-klienti , , ,49 100, výnosy-zdravotní výkony , , ,46 97, výnosy-energie DPH výnosy-stravování zam , , ,84 104, výnosy-stravování cizí , , ,69 107, výnosy-sauna,bazén , , ,42 159, výnosy-doprava , , ,62 130, výnosy-ubytování , , ,50 117, výnosy-zdr. úsek výnosy-fakultativní služby , , ,22 102,77 výnosy-služby pronájem , , ,93 108,92 výnosy-std , , ,14 318,71 výnosy-ostatní , ,36 0, celkem výnosy z prodeje služeb , , ,52 96, pronájem nemovitostí , , ,74 95, čerpání fondů , , ,20 203, FKSP , , ,00 112, ost.výnosy z činnosti , , ,51 131, ostatní finanční výnosy , ,00 0, výnosy vládních institucí , , ,97 105,07 6 výnosy celkem , , ,42 105,71 hospodá ský výsledek 5 761, , , ,79 13

14 P íloha č.3. Centrum Kociánka Kociánka ř3/ Brno Čerpání prost edků fondu reprodukce oprava oplocení,zahrada ,00 oprava oplocení,zahrada ,00 parapetní plechy-chr.bydlení ,70 vým na oh ívače-budova DEF ,00 rekonstrukce houpačky B 5 000,00 izolace st echy-vym.stanice budova A ,00 splrchový blok-učebny zahrady ,00 oprava omítekbazén 6 462,00 oprava balkonu budova B ,00 oprava čekárnyzuba 9 596,00 stavební úpravy na budov B ,00 stavební úpravy na budov B ,00 vým na oh ívače-budova DEF ,00 oprava klimatizace budova DEF 5 833,00 rozší ení elektoinstalace 4 363,00 vým na plynového kotle na budov B ,00 oprava pa eništ na zahrad ,00 oprava schodů-zámeček 5 120,00 zateplení budov na st edisku B ezejc ,00 oprava okapových žlabů na st edisku B ezejc 3 881,00 oprava kotle Dakon-stolárna 3 092,00 m ení vlhkosti st n budovy DEF ,00 oprava ohrady v konírn 4 800,00 opravatepelné izolace chodby st ediska B ezejc ,00 údržba skleníků ,39 instalační práce na st ediskub ezejc 5 345,10 vým na klozetu na st edisku B ezejc 6 912,00 opravy stavební Tereza ,00 oprava st echy-budova ,00 oprava k ovino ezu 3 984,90 oprava k STK traktor Pronar ,75 oprava k STK traktor Zetor ,58 vým na kamerového systému na st ediskub ezejc ,00 nákup nábytku na st edisku B ezejc ,00 malování- celé Centrum Kociánka ,00 opravy podlah budova DEF ,00 revize ,00 opravy dve í ,40 opravy vozidel ,50 opravy výtahů ,00 Celkem ,32 14

15 3. Poskytování sociálních služeb Organizace k poskytovala tyto druhy sociálních služeb: Druh služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Týdenní stacioná Identifikátor Služba poskytována od Forma poskytování Kapacita k pobytová pobytová 91 Denní stacioná ambulantní 130 Sociáln terapeutické dílny Odlehčovací služby Chrán né bydlení ambulantní pobytová pobytová 17 Kapacita služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením do 16. íjna 2014 byla kapacita 70 lůžek. Od 17. íjna 2014 je snížena kapacita na 45 lůžek. Kapacita služby Sociáln terapeutické dílny byla k navýšena z 34 na DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH poskytovaných služeb uživatelům: Základní činnosti sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením: - poskytnutí ubytování: 1. ubytování 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení - poskytnutí stravy: zajišt ní celodenní stravy odpovídající v ku, zásadám racionální výživy a pot ebám dietního stravování, minimáln v rozsahu 3 hlavních jídel - pomoc p i zvládání b žných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc p i oblékání a svlékání včetn speciálních pomůcek 2. pomoc p i p esunu na lůžko nebo vozík 3. pomoc p i vstávání z lůžka, uléhání, zm na poloh 4. pomoc a podpora p i podávání jídla a pití 15

16 5. pomoc p i prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnit ním i vn jším prostoru - pomoc p i osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1. pomoc p i úkonech osobní hygieny 2. pomoc p i základní péči o vlasy a nehty 3. pomoc p i použití WC - výchovné, vzd lávací a aktivizační činnosti: 1. pracovn výchovná činnost 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 3. vytvo ení podmínek pro zajišťování p im eného vzd lávání nebo pracovního uplatn ní 4. volnočasové a zájmové aktivity - zprost edkování kontaktu se společenským prost edím: 1. podpora a pomoc p i využívání b žn dostupných služeb a informačních zdrojů 2. pomoc p i obnovení nebo upevn ní kontaktu s rodinou a pomoc a podpora p i dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob - sociáln terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob - pomoc p i uplatňování práv, oprávn ných zájmů a p i obstarávání osobních záležitostí: pomoc p i komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávn ných zájmů. POSLÁNÍ Posláním služby domovy pro osoby se zdravotním postižením Centrum Kociánka, je podporovat uživatele v sob stačnosti a samostatnosti poskytováním pouze nutné podpory v b žných denních činnostech a aktivitách. Hlavním úkolem služby domova pro osoby se zdravotním postižením je pomoc a podpora p i nácviku pot ebných dovedností, snižování závislosti na pomoci okolí a zapojení uživatelů do b žného života. OKRUH OSOB - osoby s t lesným postižením - osoby s mentálním postižením (s lehkým, případně středně těžkým mentálním postižením, bez poruch chování a autistického spektra) - osoby s kombinovaným postižením (primární tělesné postižení s přidruženým lehkým, případně středně těžkým mentálním postižením, bez poruch chování a autistického spektra) V ková struktura cílové skupiny: d ti p edškolního v ku Ě3 7 let) mladší d ti Ě7 10 let) starší d ti (11 15 let) dorost (16 18 let) 16

17 mladí dosp lí Ě1ř 26 let) dosp lí Ě27 40 let) Kapacita: do 16. íjna 2014 byla kapacita 70 lůžek. Od 17. íjna 2014 je snížena kapacita na 45 lůžek. Důvodem byla neobsazená kapacita, která nám dala prostor k humanizaci DOZP. Z dvoulůžkových pokojů jsme dle pot eb uživatelů vytvo ili jednolůžkové pokoje, jelikož byly prostorov nevyhovující pro dva uživatele na invalidních vozících. Také cílová skupina je velmi široká a společný pobyt s t lesným a s mentálním postižením na jednom pokoji byl pro uživatele nežádoucí. Rovn ž jsme p izpůsobili domácnosti pro uživatele d tského v ku, kterým byly vytvo eny rodinné buňky po šesti uživatelích, které více splňují jejich pot eby a p ibližují se chodu b žných domácností. 26 uživatelů používá elektrický, p ípadn mechanický vozík. Sociální služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením Centrum Kociánka, Kociánka 2, Brno se nachází v okrajové části Brno - Královo pole. Na této adrese je služba poskytována ve dvou budovách Ěv budov C a v budov Gě. Jedná se o vícepodlažní zd né budovy, každá budova je vystav na bezbariérov a budovy jsou opat eny výtahy. DOZP G - ubytování se nachází ve 2. a 3. podlaží. Patra jsou rozd lena na levou a pravou část. Ubytování se skládá ze t í pobytů barevn rozlišených. V jednotlivých pobytech je společenská místnost s ledničkou, mikrovlnou troubou, varnou konvicí. N které pokoje jsou vyhrazeny pro uživatele odlehčovací služby. V budov G je 7 dvoulůžkových a 14 jednolůžkových pokojů. Sociální za ízení na budov G jsou umíst na v jednotlivých pokojích. Ve 3. podlaží je zázemí pracovníků sociálních služeb a místnost na uložení pracovních pomůcek Ězvedáky, koupací židle ě. Místnost s dv ma pračkami a sušičkou se nachází p ed vstupem na jednotlivé pobyty. Ve 2. podlaží je kancelá klíčových pracovníků, na levé stran je pracovna sester, na pravé stran je koupelna s vanami. V 1. podlaží na pravé stran je Snoozelen, cvičná kuchyňka a v tší společenská místnost se sociálním za ízením a šatnou pro pracovníky p ímé péče. Ostatní místnosti v 1. podlaží jsou pronajaté st ední škole. P ízemí využívá denní stacioná, STD, nachází se zde kancelá sociální pracovnice. DOZP C ubytování se nachází v 1., 2. i 3. podlaží. Ve 3. podlaží na levé stran je bytová jednotka-podkroví, skládá se ze t í dvoulůžkových pokojů, sociálního za ízení, kuchyňky s jídelnou, obývacího prostoru a zázemí pro personál. Na samostatné chodb jsou pracovny logopedů, šatna pracovníků rehabilitace, kancelá vedoucí úseku a sociální za ízení. Na pravé stran je pobyt u krbu pro dosp lé uživatele Ěspolečenská místnost s kuchyňkouě, šatny pro zam stnance, kancelá klíčových pracovníků, sklad a cvičná kuchyn ergoterapie. Ve 2. podlaží na levé stran jsou dva dvoulůžkové a dva jednolůžkové pokoje, sklad DOZP C, kuchyňka, sociální za ízení, kancelá provozní pracovnice. Na samostatné chodb je kancelá vedoucí zdravotního úseku. Na pravé stran je jeden t ílůžkový, t i dvoulůžkové a jeden jednolůžkový pokoj, sociální za ízení, kuchyňka a společenská místnost. V 1. podlaží na levé stran jsou dv bytové jednotky. Zde se nachází dva t ílůžkové, jeden dvoulůžkový a jeden jednolůžkový pokoj, sociální za ízení, kuchyňka, jídelna a dv pobytové místnosti. Na samostatné chodb je zubní ambulance s šatnou. Na pravé stran jsou dva dvoulůžkové pokoje, kuchyňka, sociální za ízení, výtvarná dílna, zdravotní stanice a pokoje pro nemocné. V p ízemí na levé stran jsou místnosti pronajaté základní škole a ergoterapie. Na pravé stran je zdravotní ambulance, pracovna léka ů, rehabilitace a laser. V suterénu je masérna, 17

18 rehabilitace, t locvičny, šatna pracovnic úklidu, šatna personálu a archiv zdravotní dokumentace. Celé za ízení je bezbariérové. Pod za ízením se nachází zastávka hromadné dopravy, z které každých 10 minut projíždí autobus a každých 20 minut jezdí bezbariérový autobus. Uživatelé se tak dostanou na autobusové i vlakové nádraží a mohou cestovat bez problémů po celém Brn. Služby ve m st Brn jsou pro naše uživatele tímto velice dob e dostupné. Bezbariérový p ístup do obchodů, k bankomatům, na ú ady, do restaurací, k léka i, do m stského bazénu, za kulturou, p ístupné zastávky MHD. Uživatelům je k dispozici také n kolik aut a autobus s plošinou pro vozíčká e, které jsou součástí vozového parku Centra Kociánka. Brána do za ízení Ěhlavní vchodě se uzavírá ve 22 hodin večer a otvírá v 5 hodin ráno. Na recepci je nep etržitý provoz 24 hodin, kde se pracovníci recepce st ídají, a recepční je na zazvon ní k dispozici. Budovy jsou obklopeny velkým parkem, ve kterém se nachází jezírko, h išt, zoo koutek, výb hy pro kon. Park je zkrášlen množstvím soch. Součástí areálu jsou také zahrady, ovocný sad, skleníky, krytý bazén a další budovy A, B, H, DEF, ve kterých jsou poskytovány sociální služby chrán né bydlení, týdenní stacioná, denní stacioná, odlehčovací služba, sociáln terapeutické dílny, budovy slouží technickému zázemí, administrativ, stravovacímu provozu atd. N které z budov jsou pronajímány školským za ízením. CÍLE služby domova pro osoby se zdravotním postižením Centrum Kociánka - zam ené na uživatele - zam ené na rodiny Ěvlastní, p stounskéě, zákonné zástupce, d tské domovy - zam ené na organizaci Cílem sociální služby je: - poskytování služby dle individuálních pot eb uživatelů /m itelnost: individuální plán uživatele a plán péče/ Uživatelé se zdokonalují v různých činnostech: orientace v CK i mimo areál CK, rozvíjí si motorickou dovednost, využívají b žn dostupné služby, rozvíjí se v sob stačnosti. - uživatel, který je schopen za pomoci poskytované služby organizovat si svůj volný čas /m itelnost: individuální plán uživatele/ 1Ř uživatelů si samostatn organizuje svůj volný čas, 12 d tí si plánuje svůj volný čas s podporou personálu a ř dosp lých uživatelů je vedeno k tomu, aby si svůj volný čas také plánovali samostatn, zatím s podporou personálu. Vedeme d ti k tomu, aby využívaly zájmové aktivity mimo areál CK a 2 d ti s NÚV dochází do zájmových kroužků mimo Centrum Kociánka Ěkeramika, fotbalě. - uživatel, který za pomoci poskytované služby je schopen najít si samostatné bydlení a samostatn žít životem svých vrstevníků /m itelnost: individuální plán uživatele, nájemní smlouva/ Dva uživatelé p estoupili z DOZP na Chrán né bydlení, byla podána 1 žádost o Chrán né bydlení, t i uživatelé si požádali o byt s pečovatelskou službou, stálý pracovní pom r mimo Centrum Kociánku m li čty i uživatelé. - začlen ní d tí s na ízenou ústavní výchovou do vlastních rodin, p stounských rodin a d tských domovů /m itelnost: individuální plán/ 18

19 3 uživatelé se vrátili zp t do rodiny. Cíle služby domova pro osoby se zdravotním postižením Centrum Kociánka - rozvojové cíle: 1. Vzd lávání zam stnanců Odpov dná osoba: vedoucí služby domova pro osoby se zdravotním postižením Organizace zabezpečí pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům další vzd lávání v rozsahu nejmén 24 hodin za kalendá ní rok na základ spolupráce se vzd lávacími agenturami v rámci akreditovaných vzd lávacích programů. Profesní rozvoj bude dopln n interními školícími akcemi, pop ípad stážemi v jiných za ízeních sociálních služeb. Důležitým podpůrným prost edkem pro zam stnance je také zajišt ní supervize, jako prevence syndromu vyho ení v pomáhajících profesích. Vzd lávání vychází z pot eb organizace a je zam ené na vzd lávání zam stnanců a zkvalitn ní služeb Centra Kociánky 2. Propojení Centra Kociánky s Brnem Odpov dná osoba: editel organizace, vedoucí služby domova pro osoby se zdravotním postižením Součástí Centra Kociánky je rozlehlý park, h išt, krytý bazén, t locvična, d tská h išt apod. Cílem organizace je nabízet k využití tyto prostory lidem z Brna a okolí a odstranit tak pomyslné brány a bariéry mezi lidmi se zdravotním postižením a b žnou populací. V rámci integračního projektu Brno a Jižní Morava bez hranic se da í navazovat kontakty s d tmi z b žných škol, d tských domovů, které navšt vují Centrum Kociánka. Konají se různé akce pro ve ejnost, která je zvána do areálu Centra Kociánka. 3. Zkvalitňování prost edí a podmínek pro život uživatelů Odpov dná osoba: editel organizace, vedoucí služby domova pro osoby se zdravotním postižením Pro kvalitní poskytování služby a pro zlepšení podmínek uživatelů vytvo it další dv rodinné buňky v budov C. Jedná se o malé domácnosti pro 6 uživatelů, které se více podobají b žnému životu v p irozeném prost edí. V materiální oblasti zajišt ní klimatizace Ězatepleníě v podkroví domácnost v budov C. Odv trávání je nevyhovující, v letních m sících p i vysokých teplotách, zde uživatelé nemají odpovídající podmínky. Vznikly dv rodinné buňky v budov C. Klimatizace je naplánovaná v investicích na rok Rekonstrukce výtahu - budova C 2014 Ěpolovina června, července, srpnaě Odpov dná osoba: editel organizace 19

20 Na základ cvičného požárního poplachu zjišt no, že v oblasti bezpečnosti prost edí p i evakuaci uživatelů v p ípad havarijní situace Ěvýtah nelze využít jako evakuačníě. Zajistit investiční prost edky a zrekonstruování Ěp estavbuě stávajícího výtahu na evakuační. Rekonstrukce výtahu - termín byl p esunut na léto Počet osob v evidenci žadatelů 0 Počet odmítnutých zájemců 0 Vypracovala: Zdeňka Kornhäuserová 3.2. TÝDENNÍ STACIONÁ E P i poskytování sociálních služeb v týdenních stacioná ích (v souladu s vyhl. 505/206 Sb.) zajišťuje základní činnosti v rozsahu t chto úkonů: aě poskytnutí ubytování: 1. ubytování jednolůžkové, dvoulůžkové a t ílůžkové pokoje bez sociálního za ízení, ubytovánídle individuálních požadavků uživatele 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, bě poskytnutí stravy: zajišt ní celodenní stravy odpovídající v ku, zásadám racionální výživy a pot ebám dietního stravování, v rozsahu 5 jídel Ěsnídan, desátka, ob d, svačina, veče eě P i poskytování stravy kladen důraz na rozvoj samostatnosti, rozvoj již získaných návyků, pomoc p i úprav stravy krájení, pomoc p i konzumaci stravy a pití. cě pomoc p i osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1. pomoc p i úkonech osobní hygieny využívání koupacích lůžek, bezbariérových van,koupacích židlí, 2. pomoc p i základní péči o vlasy a nehty mytí vlasů, st íhání nehtů, 3. pomoc p i použití WC Ěsvlékání, dopomoc na WC, hygiena po použití WC, ošet ení kůže, pomoc s oblékáním pomůcek pro inkontinenciě, P i poskytování osobní hygieny je kladen důraz na rozvoj a udržení sob stačnosti, stávajících schopností, podporu upevn ní návyků v rámci osobní hygieny,používání zvedáků, bezpečnostní vybavení koupelen a WC pro uživatele. dě pomoc p i zvládání b žných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc p i oblékání a svlékání včetn speciálních pomůcek nasazování ortéz, podpůrných aparátů 2. pomoc p i p esunu na lůžko nebo vozík pomocí el. zvedáků, polohovacích lůžek, 3. pomoc p i prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnit ním i vn jším prostoru, 4. pomoc a podpora p i podávání jídla a pití, eě výchovné, vzd lávací a aktivizační činnosti: 1. pracovn výchovná činnost rozvoj hrubé a jemné motoriky, ergoterapie, 20

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí:

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: NÁZEV DOKUMENTU : CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE PRAVIDLA PRO ÚHRADU PLATBY ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE OZNAČENÍ DOKUMENTU:

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

2) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti. 3) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

2) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti. 3) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Druh dokumentu: metodický pokyn Název: NABÍDKA SLUŽEB Vztahuje se ke standardům č.: 1, 3, 4, 5, 15 Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Platnost od: 2. 6. 2014 Účinnost od: 6. 6. 2014 Aktualizuje

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Směrnice č. 19 Veřejné informace o službě I. Základní informace právní forma: Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje zřizovatel: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Provozní řád Odlehčovací sluţba CSS Hvozdy, o.p.s.

Provozní řád Odlehčovací sluţba CSS Hvozdy, o.p.s. CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB HVOZDY, o.p.s. Masečín 119, 252 07 Štěchovice Doručovací adresa: Masečín 119, 252 05 Hvozdnice IČ: 29128218, DIČ: CZ29128218 tel./fax: 257 770 258, tel. 257 771 420 e-mail : info@css-hvozdy.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele HVĚZDA z.ú. Druh služby Domov se zvláštním režimem Identifikátor 7085806 Forma služby Pobytová Název zařízení a místo poskytování Dům služeb

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice A. Krause 1995, 530 02 Pardubice Provozní dispozice (řád) Denní stacionář Slunečnice Pardubice je od 1. 1. 2007 jednou z organizačních složek příspěvkové

Více

uzavírají spolu tuto smlouvu o poskytování sociální služby Chráněného bydlení:

uzavírají spolu tuto smlouvu o poskytování sociální služby Chráněného bydlení: SMLOUVA č... o poskytování sociální služby chráněné bydlení v DSJ v souladu se z. č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku a v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. v platném znění, o sociálních službách mezi: Oblastní

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více