Výroční zpráva. Centrum Kociánka za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Centrum Kociánka za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Centrum Kociánka za rok 2014

2 Obsah 1. Základní údaje o organizaci: Ekonomika organizace, ekonomické údaje Poskytování sociálních služeb DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM TÝDENNÍ STACIONÁ E DENNÍ STACIONÁ E SOCIÁLN TERAPEUTICKÉ DÍLNY ODLEHČOVACÍ SLUŽBY CHRÁN NÉ BYDLENÍ Zdravotní úsek Stížnosti a petice Další činnosti v roce

3 1. Základní údaje o organizaci: Název organizace Sídlo organizace Centrum Kociánka Kociánka 2, Brno IČ Právní forma Web. stránky Státní p ísp vková organizace editel/ka: Mgr. Tomáš Komárek 3

4 2. Ekonomika organizace, ekonomické údaje Plán neinvestičních výdajů u Centra Kociánky v hlavní činnosti byl ,- Kč. Skutečné čerpání k bylo v hlavní činnosti ř7.řř2.710,35 Kč, tj. 107,40 % upraveného plánu. Plán výnosů v hlavní činnosti byl u Centra Kociánky ,- Kč. Skutečné čerpání k bylo v hlavní činnosti ř7.řř2.710,35 Kč, tj. 107,40 % upraveného plánu. Skutečné čerpání nákladů k bylo v hospodá ské činnosti ,40 Kč. Skutečnost výnosů k byla v hospodá ské činnosti ,57 Kč, v hospodá ské činnosti bylo u Centra Kociánky k dosaženo zisku ve výši ř,17 Kč. Porovnání skutečnosti s plánem je v p íloze č. 1. Hodnocení výdajů roku 2014 v porovnání s rokem Spot eba materiálu U položky 501-spot eba materiálu došlo k nárůstu o řř2.410,10 Kč Ě 116,77 %ě. K navýšení došlo u materiálu na údržbu o ,46 Kč Ě326,Ř6 %ě, z důvodu nutných a činností vyvolaných oprav, které byly v roce 2013 omezeny na opravdu na ty nejnutn jší, u potravin došlo k navýšení o 45Ř.72ř,ř4 Kč Ě110,57 %ě z důvodu nárůstu po izovacích cen u potravin, u kancelá ského papíru o 26.Ř70,12 Kč Ě154,Ř0 %ě, u nákupu PHM o 57.62Ř,řř Kč Ě124,5Ř %) z důvodu havárie na elektrické vedení a použití náhradních zdrojů, u nákupu čistících prost edků o Ř6.66ř,50 Kč Ě125,ř4 Kčě u nákupu prádla a ošacení o 24.00Ř,66 Kč Ě111,78 %ě, u ostatního materiálu o ,1ř Kč Ě127,Ř4 %ě. Nárůst vyplynul z nutných pot eb zabezpečení chodu Centra Kociánky. Pokles byl zaznamenán u nákupu zdravotnického materiálu o ,- Kč Ě75,ř6 %ě a knih a učebních pomůcek o4.7ř5,75 Kč ĚŘ2,2ř %ě Spot eba energie U položky 502- spot eba energie došlo k nárůstu o ,34,- Kč Ě105,62 %ě, K navýšení došlo u nákupu elektrické energie o 3Ř7.052,31 Kč Ě120,Ř0 %ě, u tepla o 1ř2.0ř0,Ř0 Kč Ě117,ř1 %ě p es provád ná veškerá možná úsporná opat ení v oblasti energií. K poklesu došlo u nákladů na vodu o 7Ř.150,43 Kč Ěř2,2Ř %ě a plynu o 6ř.7Ř1,34 Kč ĚřŘ,13 %ě. 511 Opravy a udržování U položky 511- náklady na opravy a udržování došlo k nárůstu o ,05 Kč Ě110,75 Kčě z důvodu provád ní nezbytných oprav a údržby stávajícího majetku tak, aby vyhovoval z hlediska všech povinných norem Cestovné U položky cestovné došlo k nárůstu o 10.3Ř1,- Kč Ě114,23 %ě Náklady na reprezentaci 4

5 U položky 513- náklady na reprezentaci došlo k nárůstu o ŘŘ6,76 Kč Ě116,27 %ě Ostatní služby U položky 51Ř- ostatní služby došlo k nárůstu o 2Ř6.561,06 Kč Ě110,46 Kčě, k nárůstu došlo u pravidelných prohlídek a revizí o 7ř.341,50 Kč Ě135,ř5 %ě z důvodu provád ných revizí v souladu se zákony, u ostatních služeb o ,2Ř Kč Ě121,66 %ě, u údržby SW o ,ř7 Kč Ě17Ř,7Ř %ě, u nákladů na supervize o 3ř.602,- Kč Ě163,Ř6 %ě, u nákladů na poradenství právníka o ,- Kč Ě10ř,24 %ě, u nákladů na školení zam stnanců o 5ř.Ř3Ř,66 Kč Ě2řŘ,2ř %ě, u poštovného o 6ř.řŘ6,33 Kč Ě464,26 %ě z důvodu zasílání poštou tiskovin týkajících se poskytování darů na bezbariérové vozidlo, u nájemného za byty CHB o 4.746,- Kč Ě10ř,0ř %ě. K poklesu došlo u nákupu za služby pen žních ústavů o 263.Ř34,Ř7 Kč Ě3Ř,4ř %ě a za služby telekomunikací o ,57 Kč ĚŘ7,57 %ě Mzdové náklady U položky 521- mzdové náklady došlo k nárůstu o ,- Kč Ě106,ř5 %ě z důvodu navýšení v roce 2014 objemu finančních prost edků na mzdy a odvody ze strany z izovatele Zákonné sociální náklady U položky 524- zákonné sociální náklady došlo k nárůstu o ,- Kč Ě107,22 %ě, z důvodu navýšení v roce 2014 objemu finančních prost edků na mzdy a odvody ze strany z izovatele Jiné sociální pojišt ní U položky 525- jiné sociální pojišt ní došlo k nárůstu o ,- Kč, z důvodu zákonného pojišt ní odpov dnosti zam stnanců 527- Zákonné sociální náklady U položky 524- zákonné sociální náklady došlo k nárůstu o ,- Kč Ě107,34 %ě, z důvodu navýšení v roce 2014 objemu finančních prost edků na mzdy a odvody ze strany z izovatele 538- Jiné dan a poplatky U položky 53Ř- jiné dan a poplatky došlo k poklesu o ,- Kč Ě0,0Ř%ě z důvodu zaúčtování rozdílu DPH na jinou položku v roce 2014 oproti roku Pokuty a penále U položky 542- pokuty a penále došlo k nárůstu o ,- Kč z důvodu pokuty ze strany JMHZS Tvorba fondů U položky 54Ř- tvorba fondů došlo k poklesu o ,- Kč Ě65,66 %ě Ostatní náklady 5

6 U položky 54ř- ostatní náklady došlo k nárůstu o 3Ř2.753,Řř Kč Ě118,56 %) z důvodu nárůstu na náklady na DPH v roce Odpisy dlouhodobého majetku U položky 551- odpisy dlouhodobého majetku došlo k poklesu o ,- Kč Ěřř,6ř %ě Náklady z odepsaných pohledávek U položky náklady z odepsaných pohledávek došlo k nárůstu o 725,70 Kč Ě102,34 %ě Náklady na po ízení DHM a DNHM U položky 55Ř- náklady na po ízení DHM a DNHM došlo k poklesu o ,07 Kč Ě57,34 %). V roce 2014 byl po ízen majetek prost ednictvím darů ve výši 62.řř3,- Kč, prost ednictvím bezúplatného p evodu ve výši 3ř7.116,- Kč byly po ízeny PC, monitory k PC a tiskárny, prost ednictvím nákupu ve výši 4ŘŘ.Ř61,ř4 Kč. Hodnocení p íjmů roku 2014 v porovnání s rokem Výnosy z prodeje služeb U položky 602- výnosy z prodeje služeb došlo k poklesu o ,52 Kč Ěř6,23 %ě, u výnosů za ošet ovné uživatelů došlo k poklesu o ,55 Kč Ěř1,41 %ě z důvodu snížení počtu uživatelů s vyšší podporou p ísp vku, který nebyl kompenzován zvýšením počtu uživatelů s nižší podporou p ísp vku, u výnosů za zdravotní výkony o 5.573,46 Kč Ěř7,Ř7 %ě, pokles byl částečn pokryt nárůstem výnosů v rámci další a hospodá ské činnosti a to výnosů za stravování zam stnanců o 3ř.77Ř,Ř4 Kč Ě104,1ř %ě, za stravování cizích strávníků o Ř7.412,6ř Kč (107,52 %), za saunu o 10.66ř,42 Kč Ě15ř,71 %ě, za poskytování autodopravy o 31.6ŘŘ,62 Kč Ě130,77 %ě, za poskytování ubytování o 3ř.326,50 Kč Ě117,77 %ě, za výnosy služeb související s pronájmy našich prostor o ,ř3 Kč Ě10Ř,ř2 %ě, za výrobky STD dílen o ,14 Kč Ě31Ř,71 %ě Výnosy z pronájmů U položky 603- výnosy z pronájmů došlo k poklesu o ř0.075,74 Kč Ěř5,55 %ě. P íjmy z pronájmu nemovitosti tvo í úhrady za nájem prostor školským za ízením, t locvičny, bazénu, kantýny a prostor k provozování ZS radiotelefonní a vlastní mikrovlnné sít firmou Telefonica O2, Czech Republik,a.s Čerpání fondů Vzhledem k nedostatku finančních prost edků poskytnutých ze strany z izovatele na položku odpisy byly použity finanční prost edky z fondu reprodukce investičního majetku ve výši ,- Kč, došlo k nárůstu o ř42.307,20 Kč Ě203,ř4 %ě, prost edky byly použity podle p ílohy č Ostatní výnosy z činnosti 6

7 U položky 64ř- ostatní výnosy z činnosti došlo k nárůstu o 1.6Řř.236,51 Kč Ě131,51 %ě, byla na položku zaúčtována dle pokynů MPSV ze dne ztráta v hlavní činnosti z důvodu nepokrytí finančních prost edků na odpisy hmotného a nehmotného majetku v souladu s 66 odst. Ř vyhlášky č. 410/200ř Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpisů. Ztráta v hlavní činnosti byla v roce 2014 ve výši ,37 Kč. P es veškerá provád ná úsporná opat ení došlo k navýšení účetní ztráty v roce U nákladů na materiál došlo k navýšení materiálu o řř2.000,- Kč, z toho u potravin o 45Ř.000,- Kč, u kancelá ského materiálu o ,- Kč, u ostatního materiálu o ,- Kč. U nákladů u energií došlo k navýšení o ,- Kč, z toho u tepla o ,- Kč, elektrické energie o ,- Kč. U nákladů na služby došlo ke snížení nákladů o ,- Kč. U nákladů na opravy a údržbu došlo ke snížení o ,- Kč. U nákladů na DPH došlo ke snížení o 1.14Ř.000,- Kč. Na zvýšení ztráty v roce 2014 oproti roku 2013 se podílí pokles v p íjmech za ostatní služby od uživatelů a to o 1.ŘŘ5.000,- Kč, který nebyl nahrazen jiným p íjmem. Tento pokles nebyl pokryt úsporami v nákladech na provoz bez mezd a odvodů, které se poda ilo snížit o ,- Kč. Centrum Kociánka v roce 2014 hospoda il s maximálním důrazem na hospodárnost, díky kterému se poda ilo dosáhnout úspory bez nákladů na mzdy v roce 2014 oproti roku 2013 s ohledem na zajišt ní všech pot eb a požadavků na poskytované služby našim uživatelům. Náklady na jednoho zam stnance v roce 2012 byly ,- Kč, provozní náklady bez mezd byly ,- Kč. Náklady na jednoho zam stnance v roce 2013 byly ,- Kč, provozní náklady bez mezd byly ,- Kč. Náklady na jednoho zam stnance v roce 2014 byly ,- Kč, provozní náklady bez mezd byly ,- Kč. Z toho vyplývá, že Centrum Kociánka p i nárůstu cen na vstupu, zejména cen potravin a energií dosáhl v roce 2014 snížení nákladů ve výši ř7,ř6 % na jednoho zam stnance na provoz bez mezd a odvodů, které byly navýšeny v roce 2014 oproti roku 2013 o 7 %. K nejv tšímu nárůstu došlo u nákupu potravin, tj. o 45Ř.000,- Kč a nákladech na el.energii, tj. o ,- Kč. Ke snížení došlo u nákupu služeb o ,- Kč, u nákladů na opravy a udržování o ,- Kč, u nákladů u DPH o 1.14Ř.000,- Kč Výnosy vládních institucí U položky 671- výnosy vládních institucí došlo k nárůstu o 3.6ř7.4ř5,ř7 Kč Ě105,71 %ě z důvodu pokrytí finančními prost edky navýšení objemu finančních prost edků na mzdy a odvody ze strany z izovatele v roce Kapitálové výdaje: 7

8 V roce 2014 byly z izovatelem MPSV poskytnuty finanční prost edky programového financování v programu Reprodukce majetku ústavů sociální péče MPSV ve výši ,- Kč na po ízení mrazicího boxu pro stravovací provoz a ř,- Kč na vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci evakuačního výtahu na budov C. Výb rová ízení prob hla v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., v jeho aktuální zn ní. V roce 2014 nebyly uskutečn ny zam stnanci Centra Kociánky žádné zahraniční pracovní cesty. Mimorozpočtové zdroje Mimorozpočtové zdroje tvo ily v roce 2014 p ísp vky Nadačního fondu Kociánka. Celkový p ísp vek p edstavoval částku ř00.06ř,- Kč, tj pokles o 37ř.031,- Kč Ě70,30 %ě. Mimorozpočtové zdroje byly použity na úhradu stravovacích jednotek ve výši 51.37ř,- Kč, nákup kon pro hipoterapii ve výši ř0.000,- Kč náklady spojené s chovem zví at na hipoterapii ve výši 206.Ř05,- Kč, na společenské akce pro uživatele ve výši 105.7řŘ,- Kč, za rehabilitační vybavení ve výši ,- Kč, ostatní náklady spojené s činností pro uživatele ve výši 114.řŘ0,- Kč V roce 2014 nebyly ze strany Centra Kociánky poskytnuty zálohové platby na dodávky a práce investičního charakteru. V prosinci 2014 byly zaplaceny zálohy v celkové výši ,14 Kč a vyúčtovány daňovými doklady v m síci lednu Jedná se o zálohové platby na tyto položky: - odb r elektrické energie v prosinci 2014 v bytech chrán ného bydlení v Kohoutovicích ve výši ř40,- Kč společnosti e-on - odb r tepla v prosinci 2014 ve výši ,- Kč společnosti Teplárny Brno - odb r plynu v prosinci 2014 ve výši ř1ř.154,54,- Kč společnosti RWE Energie Praha - odb r vody v prosinci 2014 ve výši 5.217,60,- Kč společnosti Vodárenská společnost Brno Kontroly v hospoda ení s finančními prost edky. V roce 2014 nebyla provedena finanční kontrola v režimu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné. Vnit ní kontrolní systém se ídí zákony, p edpisy a vnit ními sm rnicemi. Veškeré investiční výdaje, b žné výdaje a výdaje z FKSP se realizují v souladu se schváleným Ěupravenýmě rozpočtem na pokyn stanovených p íkazců operací, odsouhlasení správcem rozpočtu a hlavní účetní. V souladu se sm rnicemi byla provád na p edb žná, průb žná a následná ídící kontrola P ehled o vn jších kontrolách v roce 2014: - Interní audit MPSV č. 2013/1102 bez závad - MSSZ Brno č. 4347/14/772 bez závad - Interní audit MPSV č. 2014/55Ř bez závad - Interní audit MPSV č. 2014/0653 bez závad 8

9 - Ekonomický odbor MPSV č. 2014/0470 bez závad - Odbor programového financování MPSV č. 2014/64Ř5Ř-6Ř1 zjišt ny nedostatky byly odstran ny - ÚP ČR č. MPSV-UP/35/14/BM VI PAV Z33 bez závad - ČI ŽP bez závad - Oblastní inspektorát práce pro JM a ZLK č. 6231/ř.50/14/15.2 zjišt né nedostatky byly odstran ny - DW HYGIENA s.r.o. audit HACCP bez závad - HZS JM Brno č. HSBM /1-OPKO-2014-Nov zjišt né nedostatky se odstraňují - KHS Brno č. KHSJM 35732/2014/HDM/BM bez závad - KHS Brno č. KHSJM 16Ř66/2014/HDM/BM bez závad - KHS Brno č. KHSJM 52052/2014/HDM/BM zjišt né nedostatky se odstraňují 9

10 P íloha č. 1. Centrum Kociánka P ehled rozpočtu rok 2013 a Podíl Podíl S U Název plán skutečnost skutečnost plán skutečnost skutečnost 2014/2013 Pl/Sk Hlavní Hospodá ská celkem Hlavní Hospodá ská celkem 2014 činnost činnost činnost činnost celkem 501 Spot eba materiálu , , , , , ,49 116,77 96, Spot eba energie , , , , ,98 134,62 97, Opravy a udržování , , , , ,92 110,75 98, Cestovné , , , ,00 114,23 83, Náklady na reprezentaci 5 451, , , ,17 116,27 90, Ostatní služby , , , , ,79 124,67 96, Mzdové náklady , , , ,00 106,95 100, Zákonné sociální pojišt ní , , , ,00 107,22 99, Jiné sociální pojišt ní , ,00 82, Zákonné sociální náklady , , , ,00 107,34 99, Jiné dan a poplatky , , , ,00 0,08 57, Jiné pokuty a penále , ,00 100, Tvorba fondu , , , ,00 65,66 79, Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 99,69 886, Náklady z odepsaných pohledávek , , , ,80 102,34 90, Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,94 57,34 88, Ostatní náklady z činnosti , , , ,66 118,56 97,28 celkem , , , , , ,75 107,46 107, Výnosy z prodeje služeb , , , , ,69 107,05 87, Výnosy z pronájmu , , ,35 112, Čerpání fondů , , , ,32 195, Ostatní výnosy z činnosti , , , ,37 131, Ostatní finanční výnosy , ,00 0 0,00 0, Výnosy vybraných úst edních vládních institucí , , , ,19 105,07 100,84 celkem , , , , , ,92 107,88 107,40 Hospodá ský výsledek 5 761, , ,53 10

11 Platy zam stnanců , ,00 106,69 Ostatní osobní náklady , ,00 200,09 P ísp vek na provoz od z izovatele , ,00 106,16 Dotace na výzkum, vývoj a inovace ,40 Ostatní p ísp vky a dotace , ,00 75,57 P epočtený počet zam stnanců , ,00 100,43 Prům rný plat , ,00 106,23 11

12 P íloha č.2. Centrum Kociánka Kociánka ř3/ Brno Číslo Název Rozdíl Pom r účtu 2014/ /2013 Kč Kč Kč % halé ové vyrovnání -35,50-490,32-454, , kancelá ské pot eby , ,15 398,51 100, kancelá ský papír , , ,12 154, PHM , , ,99 124, potraviny , , ,94 110, číst.prost edky , , ,50 125, DHM 5 743, , ,30 554, prádlo,ošacení , , ,66 111, zdravotnický materiál , , ,00 75, knihy,učební pomůcky , , ,75 82, materiál údržby , , ,46 326, materiál zahrada,ergoterapie ostatní materiál-uživatelé spot eba materiálu , , ,19 127, celkem materiál , , ,10 116, voda , , ,43 92, teplo , , ,80 117, plyn , , ,34 98, elektrická energie , , ,31 120, celkem energie , , ,34 105, aktivace ob žného majetku opravy budov opravy p ístrojů,str.za ízení opravy ost.stroj.za ízení opravy ostatní 511 celkem opravy a udržování , , ,05 110, cestovné tuzemské , , ,00 114, náklady na reprezentaci 5 451, ,17 886,76 116, nájemné CHB , , ,00 109, služby pošt , , ,33 464, služby telekomunikací , , ,57 87, služby pen žních ústavů , , ,87 38, služby poradenství-školení , , ,66 298, služby poradenství-právník , , ,00 109, supervize , , ,00 163, údržba softweru , , ,97 178, ostatní služby , , ,28 121, ostatní služby-kapesné , , ,00 89, ostatní služby-uživatelé pravidelné pohlídky,revize , , ,50 135, celkem služby , , ,06 110, mzdové náklady , , ,00 106, mzdové náklady,dohody,oon , , ,00 219,38 mzd. náklady-náhrady v dob nemoci , , ,00 56,75 12

13 521 celkem mzdové náklady , , ,00 106, zdravotní pojišt ní sociální pojišt ní , , ,00 107, celkem zákonné soc.poj , , ,00 107, jiné soc.pojišt ní , , zák.soc.náklady-p íd l FKSP , , ,00 107, jiné dan a poplatky , , ,00 0, pokuty a penále , , tvorba fondů,spl.půjček , , ,20 65, ostatní náklady , , ,89 118, odpisy DHIM a DNHM , , ,00 99, náklady z odep.pohledávek , ,80 725,70 102, náklady z DHM a DNHM , , ,07 57,34 5 náklady celkem , , ,63 105, výnosy-ošet ovné klienti , , ,55 91, výnosy-strava,režie-klienti , , ,49 100, výnosy-zdravotní výkony , , ,46 97, výnosy-energie DPH výnosy-stravování zam , , ,84 104, výnosy-stravování cizí , , ,69 107, výnosy-sauna,bazén , , ,42 159, výnosy-doprava , , ,62 130, výnosy-ubytování , , ,50 117, výnosy-zdr. úsek výnosy-fakultativní služby , , ,22 102,77 výnosy-služby pronájem , , ,93 108,92 výnosy-std , , ,14 318,71 výnosy-ostatní , ,36 0, celkem výnosy z prodeje služeb , , ,52 96, pronájem nemovitostí , , ,74 95, čerpání fondů , , ,20 203, FKSP , , ,00 112, ost.výnosy z činnosti , , ,51 131, ostatní finanční výnosy , ,00 0, výnosy vládních institucí , , ,97 105,07 6 výnosy celkem , , ,42 105,71 hospodá ský výsledek 5 761, , , ,79 13

14 P íloha č.3. Centrum Kociánka Kociánka ř3/ Brno Čerpání prost edků fondu reprodukce oprava oplocení,zahrada ,00 oprava oplocení,zahrada ,00 parapetní plechy-chr.bydlení ,70 vým na oh ívače-budova DEF ,00 rekonstrukce houpačky B 5 000,00 izolace st echy-vym.stanice budova A ,00 splrchový blok-učebny zahrady ,00 oprava omítekbazén 6 462,00 oprava balkonu budova B ,00 oprava čekárnyzuba 9 596,00 stavební úpravy na budov B ,00 stavební úpravy na budov B ,00 vým na oh ívače-budova DEF ,00 oprava klimatizace budova DEF 5 833,00 rozší ení elektoinstalace 4 363,00 vým na plynového kotle na budov B ,00 oprava pa eništ na zahrad ,00 oprava schodů-zámeček 5 120,00 zateplení budov na st edisku B ezejc ,00 oprava okapových žlabů na st edisku B ezejc 3 881,00 oprava kotle Dakon-stolárna 3 092,00 m ení vlhkosti st n budovy DEF ,00 oprava ohrady v konírn 4 800,00 opravatepelné izolace chodby st ediska B ezejc ,00 údržba skleníků ,39 instalační práce na st ediskub ezejc 5 345,10 vým na klozetu na st edisku B ezejc 6 912,00 opravy stavební Tereza ,00 oprava st echy-budova ,00 oprava k ovino ezu 3 984,90 oprava k STK traktor Pronar ,75 oprava k STK traktor Zetor ,58 vým na kamerového systému na st ediskub ezejc ,00 nákup nábytku na st edisku B ezejc ,00 malování- celé Centrum Kociánka ,00 opravy podlah budova DEF ,00 revize ,00 opravy dve í ,40 opravy vozidel ,50 opravy výtahů ,00 Celkem ,32 14

15 3. Poskytování sociálních služeb Organizace k poskytovala tyto druhy sociálních služeb: Druh služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Týdenní stacioná Identifikátor Služba poskytována od Forma poskytování Kapacita k pobytová pobytová 91 Denní stacioná ambulantní 130 Sociáln terapeutické dílny Odlehčovací služby Chrán né bydlení ambulantní pobytová pobytová 17 Kapacita služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením do 16. íjna 2014 byla kapacita 70 lůžek. Od 17. íjna 2014 je snížena kapacita na 45 lůžek. Kapacita služby Sociáln terapeutické dílny byla k navýšena z 34 na DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH poskytovaných služeb uživatelům: Základní činnosti sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením: - poskytnutí ubytování: 1. ubytování 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení - poskytnutí stravy: zajišt ní celodenní stravy odpovídající v ku, zásadám racionální výživy a pot ebám dietního stravování, minimáln v rozsahu 3 hlavních jídel - pomoc p i zvládání b žných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc p i oblékání a svlékání včetn speciálních pomůcek 2. pomoc p i p esunu na lůžko nebo vozík 3. pomoc p i vstávání z lůžka, uléhání, zm na poloh 4. pomoc a podpora p i podávání jídla a pití 15

16 5. pomoc p i prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnit ním i vn jším prostoru - pomoc p i osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1. pomoc p i úkonech osobní hygieny 2. pomoc p i základní péči o vlasy a nehty 3. pomoc p i použití WC - výchovné, vzd lávací a aktivizační činnosti: 1. pracovn výchovná činnost 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 3. vytvo ení podmínek pro zajišťování p im eného vzd lávání nebo pracovního uplatn ní 4. volnočasové a zájmové aktivity - zprost edkování kontaktu se společenským prost edím: 1. podpora a pomoc p i využívání b žn dostupných služeb a informačních zdrojů 2. pomoc p i obnovení nebo upevn ní kontaktu s rodinou a pomoc a podpora p i dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob - sociáln terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob - pomoc p i uplatňování práv, oprávn ných zájmů a p i obstarávání osobních záležitostí: pomoc p i komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávn ných zájmů. POSLÁNÍ Posláním služby domovy pro osoby se zdravotním postižením Centrum Kociánka, je podporovat uživatele v sob stačnosti a samostatnosti poskytováním pouze nutné podpory v b žných denních činnostech a aktivitách. Hlavním úkolem služby domova pro osoby se zdravotním postižením je pomoc a podpora p i nácviku pot ebných dovedností, snižování závislosti na pomoci okolí a zapojení uživatelů do b žného života. OKRUH OSOB - osoby s t lesným postižením - osoby s mentálním postižením (s lehkým, případně středně těžkým mentálním postižením, bez poruch chování a autistického spektra) - osoby s kombinovaným postižením (primární tělesné postižení s přidruženým lehkým, případně středně těžkým mentálním postižením, bez poruch chování a autistického spektra) V ková struktura cílové skupiny: d ti p edškolního v ku Ě3 7 let) mladší d ti Ě7 10 let) starší d ti (11 15 let) dorost (16 18 let) 16

17 mladí dosp lí Ě1ř 26 let) dosp lí Ě27 40 let) Kapacita: do 16. íjna 2014 byla kapacita 70 lůžek. Od 17. íjna 2014 je snížena kapacita na 45 lůžek. Důvodem byla neobsazená kapacita, která nám dala prostor k humanizaci DOZP. Z dvoulůžkových pokojů jsme dle pot eb uživatelů vytvo ili jednolůžkové pokoje, jelikož byly prostorov nevyhovující pro dva uživatele na invalidních vozících. Také cílová skupina je velmi široká a společný pobyt s t lesným a s mentálním postižením na jednom pokoji byl pro uživatele nežádoucí. Rovn ž jsme p izpůsobili domácnosti pro uživatele d tského v ku, kterým byly vytvo eny rodinné buňky po šesti uživatelích, které více splňují jejich pot eby a p ibližují se chodu b žných domácností. 26 uživatelů používá elektrický, p ípadn mechanický vozík. Sociální služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením Centrum Kociánka, Kociánka 2, Brno se nachází v okrajové části Brno - Královo pole. Na této adrese je služba poskytována ve dvou budovách Ěv budov C a v budov Gě. Jedná se o vícepodlažní zd né budovy, každá budova je vystav na bezbariérov a budovy jsou opat eny výtahy. DOZP G - ubytování se nachází ve 2. a 3. podlaží. Patra jsou rozd lena na levou a pravou část. Ubytování se skládá ze t í pobytů barevn rozlišených. V jednotlivých pobytech je společenská místnost s ledničkou, mikrovlnou troubou, varnou konvicí. N které pokoje jsou vyhrazeny pro uživatele odlehčovací služby. V budov G je 7 dvoulůžkových a 14 jednolůžkových pokojů. Sociální za ízení na budov G jsou umíst na v jednotlivých pokojích. Ve 3. podlaží je zázemí pracovníků sociálních služeb a místnost na uložení pracovních pomůcek Ězvedáky, koupací židle ě. Místnost s dv ma pračkami a sušičkou se nachází p ed vstupem na jednotlivé pobyty. Ve 2. podlaží je kancelá klíčových pracovníků, na levé stran je pracovna sester, na pravé stran je koupelna s vanami. V 1. podlaží na pravé stran je Snoozelen, cvičná kuchyňka a v tší společenská místnost se sociálním za ízením a šatnou pro pracovníky p ímé péče. Ostatní místnosti v 1. podlaží jsou pronajaté st ední škole. P ízemí využívá denní stacioná, STD, nachází se zde kancelá sociální pracovnice. DOZP C ubytování se nachází v 1., 2. i 3. podlaží. Ve 3. podlaží na levé stran je bytová jednotka-podkroví, skládá se ze t í dvoulůžkových pokojů, sociálního za ízení, kuchyňky s jídelnou, obývacího prostoru a zázemí pro personál. Na samostatné chodb jsou pracovny logopedů, šatna pracovníků rehabilitace, kancelá vedoucí úseku a sociální za ízení. Na pravé stran je pobyt u krbu pro dosp lé uživatele Ěspolečenská místnost s kuchyňkouě, šatny pro zam stnance, kancelá klíčových pracovníků, sklad a cvičná kuchyn ergoterapie. Ve 2. podlaží na levé stran jsou dva dvoulůžkové a dva jednolůžkové pokoje, sklad DOZP C, kuchyňka, sociální za ízení, kancelá provozní pracovnice. Na samostatné chodb je kancelá vedoucí zdravotního úseku. Na pravé stran je jeden t ílůžkový, t i dvoulůžkové a jeden jednolůžkový pokoj, sociální za ízení, kuchyňka a společenská místnost. V 1. podlaží na levé stran jsou dv bytové jednotky. Zde se nachází dva t ílůžkové, jeden dvoulůžkový a jeden jednolůžkový pokoj, sociální za ízení, kuchyňka, jídelna a dv pobytové místnosti. Na samostatné chodb je zubní ambulance s šatnou. Na pravé stran jsou dva dvoulůžkové pokoje, kuchyňka, sociální za ízení, výtvarná dílna, zdravotní stanice a pokoje pro nemocné. V p ízemí na levé stran jsou místnosti pronajaté základní škole a ergoterapie. Na pravé stran je zdravotní ambulance, pracovna léka ů, rehabilitace a laser. V suterénu je masérna, 17

18 rehabilitace, t locvičny, šatna pracovnic úklidu, šatna personálu a archiv zdravotní dokumentace. Celé za ízení je bezbariérové. Pod za ízením se nachází zastávka hromadné dopravy, z které každých 10 minut projíždí autobus a každých 20 minut jezdí bezbariérový autobus. Uživatelé se tak dostanou na autobusové i vlakové nádraží a mohou cestovat bez problémů po celém Brn. Služby ve m st Brn jsou pro naše uživatele tímto velice dob e dostupné. Bezbariérový p ístup do obchodů, k bankomatům, na ú ady, do restaurací, k léka i, do m stského bazénu, za kulturou, p ístupné zastávky MHD. Uživatelům je k dispozici také n kolik aut a autobus s plošinou pro vozíčká e, které jsou součástí vozového parku Centra Kociánka. Brána do za ízení Ěhlavní vchodě se uzavírá ve 22 hodin večer a otvírá v 5 hodin ráno. Na recepci je nep etržitý provoz 24 hodin, kde se pracovníci recepce st ídají, a recepční je na zazvon ní k dispozici. Budovy jsou obklopeny velkým parkem, ve kterém se nachází jezírko, h išt, zoo koutek, výb hy pro kon. Park je zkrášlen množstvím soch. Součástí areálu jsou také zahrady, ovocný sad, skleníky, krytý bazén a další budovy A, B, H, DEF, ve kterých jsou poskytovány sociální služby chrán né bydlení, týdenní stacioná, denní stacioná, odlehčovací služba, sociáln terapeutické dílny, budovy slouží technickému zázemí, administrativ, stravovacímu provozu atd. N které z budov jsou pronajímány školským za ízením. CÍLE služby domova pro osoby se zdravotním postižením Centrum Kociánka - zam ené na uživatele - zam ené na rodiny Ěvlastní, p stounskéě, zákonné zástupce, d tské domovy - zam ené na organizaci Cílem sociální služby je: - poskytování služby dle individuálních pot eb uživatelů /m itelnost: individuální plán uživatele a plán péče/ Uživatelé se zdokonalují v různých činnostech: orientace v CK i mimo areál CK, rozvíjí si motorickou dovednost, využívají b žn dostupné služby, rozvíjí se v sob stačnosti. - uživatel, který je schopen za pomoci poskytované služby organizovat si svůj volný čas /m itelnost: individuální plán uživatele/ 1Ř uživatelů si samostatn organizuje svůj volný čas, 12 d tí si plánuje svůj volný čas s podporou personálu a ř dosp lých uživatelů je vedeno k tomu, aby si svůj volný čas také plánovali samostatn, zatím s podporou personálu. Vedeme d ti k tomu, aby využívaly zájmové aktivity mimo areál CK a 2 d ti s NÚV dochází do zájmových kroužků mimo Centrum Kociánka Ěkeramika, fotbalě. - uživatel, který za pomoci poskytované služby je schopen najít si samostatné bydlení a samostatn žít životem svých vrstevníků /m itelnost: individuální plán uživatele, nájemní smlouva/ Dva uživatelé p estoupili z DOZP na Chrán né bydlení, byla podána 1 žádost o Chrán né bydlení, t i uživatelé si požádali o byt s pečovatelskou službou, stálý pracovní pom r mimo Centrum Kociánku m li čty i uživatelé. - začlen ní d tí s na ízenou ústavní výchovou do vlastních rodin, p stounských rodin a d tských domovů /m itelnost: individuální plán/ 18

19 3 uživatelé se vrátili zp t do rodiny. Cíle služby domova pro osoby se zdravotním postižením Centrum Kociánka - rozvojové cíle: 1. Vzd lávání zam stnanců Odpov dná osoba: vedoucí služby domova pro osoby se zdravotním postižením Organizace zabezpečí pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům další vzd lávání v rozsahu nejmén 24 hodin za kalendá ní rok na základ spolupráce se vzd lávacími agenturami v rámci akreditovaných vzd lávacích programů. Profesní rozvoj bude dopln n interními školícími akcemi, pop ípad stážemi v jiných za ízeních sociálních služeb. Důležitým podpůrným prost edkem pro zam stnance je také zajišt ní supervize, jako prevence syndromu vyho ení v pomáhajících profesích. Vzd lávání vychází z pot eb organizace a je zam ené na vzd lávání zam stnanců a zkvalitn ní služeb Centra Kociánky 2. Propojení Centra Kociánky s Brnem Odpov dná osoba: editel organizace, vedoucí služby domova pro osoby se zdravotním postižením Součástí Centra Kociánky je rozlehlý park, h išt, krytý bazén, t locvična, d tská h išt apod. Cílem organizace je nabízet k využití tyto prostory lidem z Brna a okolí a odstranit tak pomyslné brány a bariéry mezi lidmi se zdravotním postižením a b žnou populací. V rámci integračního projektu Brno a Jižní Morava bez hranic se da í navazovat kontakty s d tmi z b žných škol, d tských domovů, které navšt vují Centrum Kociánka. Konají se různé akce pro ve ejnost, která je zvána do areálu Centra Kociánka. 3. Zkvalitňování prost edí a podmínek pro život uživatelů Odpov dná osoba: editel organizace, vedoucí služby domova pro osoby se zdravotním postižením Pro kvalitní poskytování služby a pro zlepšení podmínek uživatelů vytvo it další dv rodinné buňky v budov C. Jedná se o malé domácnosti pro 6 uživatelů, které se více podobají b žnému životu v p irozeném prost edí. V materiální oblasti zajišt ní klimatizace Ězatepleníě v podkroví domácnost v budov C. Odv trávání je nevyhovující, v letních m sících p i vysokých teplotách, zde uživatelé nemají odpovídající podmínky. Vznikly dv rodinné buňky v budov C. Klimatizace je naplánovaná v investicích na rok Rekonstrukce výtahu - budova C 2014 Ěpolovina června, července, srpnaě Odpov dná osoba: editel organizace 19

20 Na základ cvičného požárního poplachu zjišt no, že v oblasti bezpečnosti prost edí p i evakuaci uživatelů v p ípad havarijní situace Ěvýtah nelze využít jako evakuačníě. Zajistit investiční prost edky a zrekonstruování Ěp estavbuě stávajícího výtahu na evakuační. Rekonstrukce výtahu - termín byl p esunut na léto Počet osob v evidenci žadatelů 0 Počet odmítnutých zájemců 0 Vypracovala: Zdeňka Kornhäuserová 3.2. TÝDENNÍ STACIONÁ E P i poskytování sociálních služeb v týdenních stacioná ích (v souladu s vyhl. 505/206 Sb.) zajišťuje základní činnosti v rozsahu t chto úkonů: aě poskytnutí ubytování: 1. ubytování jednolůžkové, dvoulůžkové a t ílůžkové pokoje bez sociálního za ízení, ubytovánídle individuálních požadavků uživatele 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, bě poskytnutí stravy: zajišt ní celodenní stravy odpovídající v ku, zásadám racionální výživy a pot ebám dietního stravování, v rozsahu 5 jídel Ěsnídan, desátka, ob d, svačina, veče eě P i poskytování stravy kladen důraz na rozvoj samostatnosti, rozvoj již získaných návyků, pomoc p i úprav stravy krájení, pomoc p i konzumaci stravy a pití. cě pomoc p i osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1. pomoc p i úkonech osobní hygieny využívání koupacích lůžek, bezbariérových van,koupacích židlí, 2. pomoc p i základní péči o vlasy a nehty mytí vlasů, st íhání nehtů, 3. pomoc p i použití WC Ěsvlékání, dopomoc na WC, hygiena po použití WC, ošet ení kůže, pomoc s oblékáním pomůcek pro inkontinenciě, P i poskytování osobní hygieny je kladen důraz na rozvoj a udržení sob stačnosti, stávajících schopností, podporu upevn ní návyků v rámci osobní hygieny,používání zvedáků, bezpečnostní vybavení koupelen a WC pro uživatele. dě pomoc p i zvládání b žných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc p i oblékání a svlékání včetn speciálních pomůcek nasazování ortéz, podpůrných aparátů 2. pomoc p i p esunu na lůžko nebo vozík pomocí el. zvedáků, polohovacích lůžek, 3. pomoc p i prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnit ním i vn jším prostoru, 4. pomoc a podpora p i podávání jídla a pití, eě výchovné, vzd lávací a aktivizační činnosti: 1. pracovn výchovná činnost rozvoj hrubé a jemné motoriky, ergoterapie, 20

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz Kontakty: Ředitelka: Ing. Milada Kubalíková tel. 491

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Adresa: Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 296651 Tel. kontakt: 558 604 170 Fax: 558 676 279 Vedoucí

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba

Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba Centrum Kociánka Kociánka 2 612 47 Brno Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhl. 505/2006

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

www.pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno IČ: 27032558 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz

www.pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 Provazníkova 1480/90, 614 00 Brno IČ: 27032558 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz Výro ní zpráva 2014 tel: 545 213 564, info@pravonazivot.cz Slovo úvodem Právo na ivot je nestátní nezisková organizace, která p sobí jako registrovaný poskytovatel sociálních slu eb pro seniory. Senior

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace, IČO 75004020 Hradská 113, 789 83 Loštice Výroční zpráva za rok 2008 V Lošticích dne 7. března 2009 Zpracovala a předkládá: Bc. Jana Fričerová, ředitelka

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ JAROMĚŘ

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ JAROMĚŘ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ JAROMĚŘ KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde to znám POSLÁNÍ poskytnout

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek A) Rozsah 1. edm tem pln ní je zabezpe ení strážní služby a recep ní služby, tzn., obsluha vrátnice, fyzická ostraha

Více

Denní stacionář. Veřejné informace o službě

Denní stacionář. Veřejné informace o službě Denní stacionář Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Mgr. Věra Kosinová Adresa sídla poskytovatele: Mgr. Věra Kosinová, Prodloužená 226, Pardubice -

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Základní informace: Oblastní charita Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla Kozlerova 791/II 337 01 Rokycany IČ 483 80 199 Bankovní spojení: Česká

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Zřizovatel: Ústecký kraj Adresa: Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem Vznik: v roce 1995 jako příspěvková organizace Statutárního města Ústí nad

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

Sociální rehabilitace Veřejný závazek

Sociální rehabilitace Veřejný závazek Sociální rehabilitace Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú.. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT:

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení (výtah z Vnitřních pravidel poskytované sociální služby Chráněné bydlení, DaMPi dům chráněného bydlení Oblastního spolku

Více