Výroční zpráva. Centrum Kociánka za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Centrum Kociánka za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Centrum Kociánka za rok 2014

2 Obsah 1. Základní údaje o organizaci: Ekonomika organizace, ekonomické údaje Poskytování sociálních služeb DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM TÝDENNÍ STACIONÁ E DENNÍ STACIONÁ E SOCIÁLN TERAPEUTICKÉ DÍLNY ODLEHČOVACÍ SLUŽBY CHRÁN NÉ BYDLENÍ Zdravotní úsek Stížnosti a petice Další činnosti v roce

3 1. Základní údaje o organizaci: Název organizace Sídlo organizace Centrum Kociánka Kociánka 2, Brno IČ Právní forma Web. stránky Státní p ísp vková organizace editel/ka: Mgr. Tomáš Komárek 3

4 2. Ekonomika organizace, ekonomické údaje Plán neinvestičních výdajů u Centra Kociánky v hlavní činnosti byl ,- Kč. Skutečné čerpání k bylo v hlavní činnosti ř7.řř2.710,35 Kč, tj. 107,40 % upraveného plánu. Plán výnosů v hlavní činnosti byl u Centra Kociánky ,- Kč. Skutečné čerpání k bylo v hlavní činnosti ř7.řř2.710,35 Kč, tj. 107,40 % upraveného plánu. Skutečné čerpání nákladů k bylo v hospodá ské činnosti ,40 Kč. Skutečnost výnosů k byla v hospodá ské činnosti ,57 Kč, v hospodá ské činnosti bylo u Centra Kociánky k dosaženo zisku ve výši ř,17 Kč. Porovnání skutečnosti s plánem je v p íloze č. 1. Hodnocení výdajů roku 2014 v porovnání s rokem Spot eba materiálu U položky 501-spot eba materiálu došlo k nárůstu o řř2.410,10 Kč Ě 116,77 %ě. K navýšení došlo u materiálu na údržbu o ,46 Kč Ě326,Ř6 %ě, z důvodu nutných a činností vyvolaných oprav, které byly v roce 2013 omezeny na opravdu na ty nejnutn jší, u potravin došlo k navýšení o 45Ř.72ř,ř4 Kč Ě110,57 %ě z důvodu nárůstu po izovacích cen u potravin, u kancelá ského papíru o 26.Ř70,12 Kč Ě154,Ř0 %ě, u nákupu PHM o 57.62Ř,řř Kč Ě124,5Ř %) z důvodu havárie na elektrické vedení a použití náhradních zdrojů, u nákupu čistících prost edků o Ř6.66ř,50 Kč Ě125,ř4 Kčě u nákupu prádla a ošacení o 24.00Ř,66 Kč Ě111,78 %ě, u ostatního materiálu o ,1ř Kč Ě127,Ř4 %ě. Nárůst vyplynul z nutných pot eb zabezpečení chodu Centra Kociánky. Pokles byl zaznamenán u nákupu zdravotnického materiálu o ,- Kč Ě75,ř6 %ě a knih a učebních pomůcek o4.7ř5,75 Kč ĚŘ2,2ř %ě Spot eba energie U položky 502- spot eba energie došlo k nárůstu o ,34,- Kč Ě105,62 %ě, K navýšení došlo u nákupu elektrické energie o 3Ř7.052,31 Kč Ě120,Ř0 %ě, u tepla o 1ř2.0ř0,Ř0 Kč Ě117,ř1 %ě p es provád ná veškerá možná úsporná opat ení v oblasti energií. K poklesu došlo u nákladů na vodu o 7Ř.150,43 Kč Ěř2,2Ř %ě a plynu o 6ř.7Ř1,34 Kč ĚřŘ,13 %ě. 511 Opravy a udržování U položky 511- náklady na opravy a udržování došlo k nárůstu o ,05 Kč Ě110,75 Kčě z důvodu provád ní nezbytných oprav a údržby stávajícího majetku tak, aby vyhovoval z hlediska všech povinných norem Cestovné U položky cestovné došlo k nárůstu o 10.3Ř1,- Kč Ě114,23 %ě Náklady na reprezentaci 4

5 U položky 513- náklady na reprezentaci došlo k nárůstu o ŘŘ6,76 Kč Ě116,27 %ě Ostatní služby U položky 51Ř- ostatní služby došlo k nárůstu o 2Ř6.561,06 Kč Ě110,46 Kčě, k nárůstu došlo u pravidelných prohlídek a revizí o 7ř.341,50 Kč Ě135,ř5 %ě z důvodu provád ných revizí v souladu se zákony, u ostatních služeb o ,2Ř Kč Ě121,66 %ě, u údržby SW o ,ř7 Kč Ě17Ř,7Ř %ě, u nákladů na supervize o 3ř.602,- Kč Ě163,Ř6 %ě, u nákladů na poradenství právníka o ,- Kč Ě10ř,24 %ě, u nákladů na školení zam stnanců o 5ř.Ř3Ř,66 Kč Ě2řŘ,2ř %ě, u poštovného o 6ř.řŘ6,33 Kč Ě464,26 %ě z důvodu zasílání poštou tiskovin týkajících se poskytování darů na bezbariérové vozidlo, u nájemného za byty CHB o 4.746,- Kč Ě10ř,0ř %ě. K poklesu došlo u nákupu za služby pen žních ústavů o 263.Ř34,Ř7 Kč Ě3Ř,4ř %ě a za služby telekomunikací o ,57 Kč ĚŘ7,57 %ě Mzdové náklady U položky 521- mzdové náklady došlo k nárůstu o ,- Kč Ě106,ř5 %ě z důvodu navýšení v roce 2014 objemu finančních prost edků na mzdy a odvody ze strany z izovatele Zákonné sociální náklady U položky 524- zákonné sociální náklady došlo k nárůstu o ,- Kč Ě107,22 %ě, z důvodu navýšení v roce 2014 objemu finančních prost edků na mzdy a odvody ze strany z izovatele Jiné sociální pojišt ní U položky 525- jiné sociální pojišt ní došlo k nárůstu o ,- Kč, z důvodu zákonného pojišt ní odpov dnosti zam stnanců 527- Zákonné sociální náklady U položky 524- zákonné sociální náklady došlo k nárůstu o ,- Kč Ě107,34 %ě, z důvodu navýšení v roce 2014 objemu finančních prost edků na mzdy a odvody ze strany z izovatele 538- Jiné dan a poplatky U položky 53Ř- jiné dan a poplatky došlo k poklesu o ,- Kč Ě0,0Ř%ě z důvodu zaúčtování rozdílu DPH na jinou položku v roce 2014 oproti roku Pokuty a penále U položky 542- pokuty a penále došlo k nárůstu o ,- Kč z důvodu pokuty ze strany JMHZS Tvorba fondů U položky 54Ř- tvorba fondů došlo k poklesu o ,- Kč Ě65,66 %ě Ostatní náklady 5

6 U položky 54ř- ostatní náklady došlo k nárůstu o 3Ř2.753,Řř Kč Ě118,56 %) z důvodu nárůstu na náklady na DPH v roce Odpisy dlouhodobého majetku U položky 551- odpisy dlouhodobého majetku došlo k poklesu o ,- Kč Ěřř,6ř %ě Náklady z odepsaných pohledávek U položky náklady z odepsaných pohledávek došlo k nárůstu o 725,70 Kč Ě102,34 %ě Náklady na po ízení DHM a DNHM U položky 55Ř- náklady na po ízení DHM a DNHM došlo k poklesu o ,07 Kč Ě57,34 %). V roce 2014 byl po ízen majetek prost ednictvím darů ve výši 62.řř3,- Kč, prost ednictvím bezúplatného p evodu ve výši 3ř7.116,- Kč byly po ízeny PC, monitory k PC a tiskárny, prost ednictvím nákupu ve výši 4ŘŘ.Ř61,ř4 Kč. Hodnocení p íjmů roku 2014 v porovnání s rokem Výnosy z prodeje služeb U položky 602- výnosy z prodeje služeb došlo k poklesu o ,52 Kč Ěř6,23 %ě, u výnosů za ošet ovné uživatelů došlo k poklesu o ,55 Kč Ěř1,41 %ě z důvodu snížení počtu uživatelů s vyšší podporou p ísp vku, který nebyl kompenzován zvýšením počtu uživatelů s nižší podporou p ísp vku, u výnosů za zdravotní výkony o 5.573,46 Kč Ěř7,Ř7 %ě, pokles byl částečn pokryt nárůstem výnosů v rámci další a hospodá ské činnosti a to výnosů za stravování zam stnanců o 3ř.77Ř,Ř4 Kč Ě104,1ř %ě, za stravování cizích strávníků o Ř7.412,6ř Kč (107,52 %), za saunu o 10.66ř,42 Kč Ě15ř,71 %ě, za poskytování autodopravy o 31.6ŘŘ,62 Kč Ě130,77 %ě, za poskytování ubytování o 3ř.326,50 Kč Ě117,77 %ě, za výnosy služeb související s pronájmy našich prostor o ,ř3 Kč Ě10Ř,ř2 %ě, za výrobky STD dílen o ,14 Kč Ě31Ř,71 %ě Výnosy z pronájmů U položky 603- výnosy z pronájmů došlo k poklesu o ř0.075,74 Kč Ěř5,55 %ě. P íjmy z pronájmu nemovitosti tvo í úhrady za nájem prostor školským za ízením, t locvičny, bazénu, kantýny a prostor k provozování ZS radiotelefonní a vlastní mikrovlnné sít firmou Telefonica O2, Czech Republik,a.s Čerpání fondů Vzhledem k nedostatku finančních prost edků poskytnutých ze strany z izovatele na položku odpisy byly použity finanční prost edky z fondu reprodukce investičního majetku ve výši ,- Kč, došlo k nárůstu o ř42.307,20 Kč Ě203,ř4 %ě, prost edky byly použity podle p ílohy č Ostatní výnosy z činnosti 6

7 U položky 64ř- ostatní výnosy z činnosti došlo k nárůstu o 1.6Řř.236,51 Kč Ě131,51 %ě, byla na položku zaúčtována dle pokynů MPSV ze dne ztráta v hlavní činnosti z důvodu nepokrytí finančních prost edků na odpisy hmotného a nehmotného majetku v souladu s 66 odst. Ř vyhlášky č. 410/200ř Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpisů. Ztráta v hlavní činnosti byla v roce 2014 ve výši ,37 Kč. P es veškerá provád ná úsporná opat ení došlo k navýšení účetní ztráty v roce U nákladů na materiál došlo k navýšení materiálu o řř2.000,- Kč, z toho u potravin o 45Ř.000,- Kč, u kancelá ského materiálu o ,- Kč, u ostatního materiálu o ,- Kč. U nákladů u energií došlo k navýšení o ,- Kč, z toho u tepla o ,- Kč, elektrické energie o ,- Kč. U nákladů na služby došlo ke snížení nákladů o ,- Kč. U nákladů na opravy a údržbu došlo ke snížení o ,- Kč. U nákladů na DPH došlo ke snížení o 1.14Ř.000,- Kč. Na zvýšení ztráty v roce 2014 oproti roku 2013 se podílí pokles v p íjmech za ostatní služby od uživatelů a to o 1.ŘŘ5.000,- Kč, který nebyl nahrazen jiným p íjmem. Tento pokles nebyl pokryt úsporami v nákladech na provoz bez mezd a odvodů, které se poda ilo snížit o ,- Kč. Centrum Kociánka v roce 2014 hospoda il s maximálním důrazem na hospodárnost, díky kterému se poda ilo dosáhnout úspory bez nákladů na mzdy v roce 2014 oproti roku 2013 s ohledem na zajišt ní všech pot eb a požadavků na poskytované služby našim uživatelům. Náklady na jednoho zam stnance v roce 2012 byly ,- Kč, provozní náklady bez mezd byly ,- Kč. Náklady na jednoho zam stnance v roce 2013 byly ,- Kč, provozní náklady bez mezd byly ,- Kč. Náklady na jednoho zam stnance v roce 2014 byly ,- Kč, provozní náklady bez mezd byly ,- Kč. Z toho vyplývá, že Centrum Kociánka p i nárůstu cen na vstupu, zejména cen potravin a energií dosáhl v roce 2014 snížení nákladů ve výši ř7,ř6 % na jednoho zam stnance na provoz bez mezd a odvodů, které byly navýšeny v roce 2014 oproti roku 2013 o 7 %. K nejv tšímu nárůstu došlo u nákupu potravin, tj. o 45Ř.000,- Kč a nákladech na el.energii, tj. o ,- Kč. Ke snížení došlo u nákupu služeb o ,- Kč, u nákladů na opravy a udržování o ,- Kč, u nákladů u DPH o 1.14Ř.000,- Kč Výnosy vládních institucí U položky 671- výnosy vládních institucí došlo k nárůstu o 3.6ř7.4ř5,ř7 Kč Ě105,71 %ě z důvodu pokrytí finančními prost edky navýšení objemu finančních prost edků na mzdy a odvody ze strany z izovatele v roce Kapitálové výdaje: 7

8 V roce 2014 byly z izovatelem MPSV poskytnuty finanční prost edky programového financování v programu Reprodukce majetku ústavů sociální péče MPSV ve výši ,- Kč na po ízení mrazicího boxu pro stravovací provoz a ř,- Kč na vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci evakuačního výtahu na budov C. Výb rová ízení prob hla v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., v jeho aktuální zn ní. V roce 2014 nebyly uskutečn ny zam stnanci Centra Kociánky žádné zahraniční pracovní cesty. Mimorozpočtové zdroje Mimorozpočtové zdroje tvo ily v roce 2014 p ísp vky Nadačního fondu Kociánka. Celkový p ísp vek p edstavoval částku ř00.06ř,- Kč, tj pokles o 37ř.031,- Kč Ě70,30 %ě. Mimorozpočtové zdroje byly použity na úhradu stravovacích jednotek ve výši 51.37ř,- Kč, nákup kon pro hipoterapii ve výši ř0.000,- Kč náklady spojené s chovem zví at na hipoterapii ve výši 206.Ř05,- Kč, na společenské akce pro uživatele ve výši 105.7řŘ,- Kč, za rehabilitační vybavení ve výši ,- Kč, ostatní náklady spojené s činností pro uživatele ve výši 114.řŘ0,- Kč V roce 2014 nebyly ze strany Centra Kociánky poskytnuty zálohové platby na dodávky a práce investičního charakteru. V prosinci 2014 byly zaplaceny zálohy v celkové výši ,14 Kč a vyúčtovány daňovými doklady v m síci lednu Jedná se o zálohové platby na tyto položky: - odb r elektrické energie v prosinci 2014 v bytech chrán ného bydlení v Kohoutovicích ve výši ř40,- Kč společnosti e-on - odb r tepla v prosinci 2014 ve výši ,- Kč společnosti Teplárny Brno - odb r plynu v prosinci 2014 ve výši ř1ř.154,54,- Kč společnosti RWE Energie Praha - odb r vody v prosinci 2014 ve výši 5.217,60,- Kč společnosti Vodárenská společnost Brno Kontroly v hospoda ení s finančními prost edky. V roce 2014 nebyla provedena finanční kontrola v režimu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné. Vnit ní kontrolní systém se ídí zákony, p edpisy a vnit ními sm rnicemi. Veškeré investiční výdaje, b žné výdaje a výdaje z FKSP se realizují v souladu se schváleným Ěupravenýmě rozpočtem na pokyn stanovených p íkazců operací, odsouhlasení správcem rozpočtu a hlavní účetní. V souladu se sm rnicemi byla provád na p edb žná, průb žná a následná ídící kontrola P ehled o vn jších kontrolách v roce 2014: - Interní audit MPSV č. 2013/1102 bez závad - MSSZ Brno č. 4347/14/772 bez závad - Interní audit MPSV č. 2014/55Ř bez závad - Interní audit MPSV č. 2014/0653 bez závad 8

9 - Ekonomický odbor MPSV č. 2014/0470 bez závad - Odbor programového financování MPSV č. 2014/64Ř5Ř-6Ř1 zjišt ny nedostatky byly odstran ny - ÚP ČR č. MPSV-UP/35/14/BM VI PAV Z33 bez závad - ČI ŽP bez závad - Oblastní inspektorát práce pro JM a ZLK č. 6231/ř.50/14/15.2 zjišt né nedostatky byly odstran ny - DW HYGIENA s.r.o. audit HACCP bez závad - HZS JM Brno č. HSBM /1-OPKO-2014-Nov zjišt né nedostatky se odstraňují - KHS Brno č. KHSJM 35732/2014/HDM/BM bez závad - KHS Brno č. KHSJM 16Ř66/2014/HDM/BM bez závad - KHS Brno č. KHSJM 52052/2014/HDM/BM zjišt né nedostatky se odstraňují 9

10 P íloha č. 1. Centrum Kociánka P ehled rozpočtu rok 2013 a Podíl Podíl S U Název plán skutečnost skutečnost plán skutečnost skutečnost 2014/2013 Pl/Sk Hlavní Hospodá ská celkem Hlavní Hospodá ská celkem 2014 činnost činnost činnost činnost celkem 501 Spot eba materiálu , , , , , ,49 116,77 96, Spot eba energie , , , , ,98 134,62 97, Opravy a udržování , , , , ,92 110,75 98, Cestovné , , , ,00 114,23 83, Náklady na reprezentaci 5 451, , , ,17 116,27 90, Ostatní služby , , , , ,79 124,67 96, Mzdové náklady , , , ,00 106,95 100, Zákonné sociální pojišt ní , , , ,00 107,22 99, Jiné sociální pojišt ní , ,00 82, Zákonné sociální náklady , , , ,00 107,34 99, Jiné dan a poplatky , , , ,00 0,08 57, Jiné pokuty a penále , ,00 100, Tvorba fondu , , , ,00 65,66 79, Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 99,69 886, Náklady z odepsaných pohledávek , , , ,80 102,34 90, Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,94 57,34 88, Ostatní náklady z činnosti , , , ,66 118,56 97,28 celkem , , , , , ,75 107,46 107, Výnosy z prodeje služeb , , , , ,69 107,05 87, Výnosy z pronájmu , , ,35 112, Čerpání fondů , , , ,32 195, Ostatní výnosy z činnosti , , , ,37 131, Ostatní finanční výnosy , ,00 0 0,00 0, Výnosy vybraných úst edních vládních institucí , , , ,19 105,07 100,84 celkem , , , , , ,92 107,88 107,40 Hospodá ský výsledek 5 761, , ,53 10

11 Platy zam stnanců , ,00 106,69 Ostatní osobní náklady , ,00 200,09 P ísp vek na provoz od z izovatele , ,00 106,16 Dotace na výzkum, vývoj a inovace ,40 Ostatní p ísp vky a dotace , ,00 75,57 P epočtený počet zam stnanců , ,00 100,43 Prům rný plat , ,00 106,23 11

12 P íloha č.2. Centrum Kociánka Kociánka ř3/ Brno Číslo Název Rozdíl Pom r účtu 2014/ /2013 Kč Kč Kč % halé ové vyrovnání -35,50-490,32-454, , kancelá ské pot eby , ,15 398,51 100, kancelá ský papír , , ,12 154, PHM , , ,99 124, potraviny , , ,94 110, číst.prost edky , , ,50 125, DHM 5 743, , ,30 554, prádlo,ošacení , , ,66 111, zdravotnický materiál , , ,00 75, knihy,učební pomůcky , , ,75 82, materiál údržby , , ,46 326, materiál zahrada,ergoterapie ostatní materiál-uživatelé spot eba materiálu , , ,19 127, celkem materiál , , ,10 116, voda , , ,43 92, teplo , , ,80 117, plyn , , ,34 98, elektrická energie , , ,31 120, celkem energie , , ,34 105, aktivace ob žného majetku opravy budov opravy p ístrojů,str.za ízení opravy ost.stroj.za ízení opravy ostatní 511 celkem opravy a udržování , , ,05 110, cestovné tuzemské , , ,00 114, náklady na reprezentaci 5 451, ,17 886,76 116, nájemné CHB , , ,00 109, služby pošt , , ,33 464, služby telekomunikací , , ,57 87, služby pen žních ústavů , , ,87 38, služby poradenství-školení , , ,66 298, služby poradenství-právník , , ,00 109, supervize , , ,00 163, údržba softweru , , ,97 178, ostatní služby , , ,28 121, ostatní služby-kapesné , , ,00 89, ostatní služby-uživatelé pravidelné pohlídky,revize , , ,50 135, celkem služby , , ,06 110, mzdové náklady , , ,00 106, mzdové náklady,dohody,oon , , ,00 219,38 mzd. náklady-náhrady v dob nemoci , , ,00 56,75 12

13 521 celkem mzdové náklady , , ,00 106, zdravotní pojišt ní sociální pojišt ní , , ,00 107, celkem zákonné soc.poj , , ,00 107, jiné soc.pojišt ní , , zák.soc.náklady-p íd l FKSP , , ,00 107, jiné dan a poplatky , , ,00 0, pokuty a penále , , tvorba fondů,spl.půjček , , ,20 65, ostatní náklady , , ,89 118, odpisy DHIM a DNHM , , ,00 99, náklady z odep.pohledávek , ,80 725,70 102, náklady z DHM a DNHM , , ,07 57,34 5 náklady celkem , , ,63 105, výnosy-ošet ovné klienti , , ,55 91, výnosy-strava,režie-klienti , , ,49 100, výnosy-zdravotní výkony , , ,46 97, výnosy-energie DPH výnosy-stravování zam , , ,84 104, výnosy-stravování cizí , , ,69 107, výnosy-sauna,bazén , , ,42 159, výnosy-doprava , , ,62 130, výnosy-ubytování , , ,50 117, výnosy-zdr. úsek výnosy-fakultativní služby , , ,22 102,77 výnosy-služby pronájem , , ,93 108,92 výnosy-std , , ,14 318,71 výnosy-ostatní , ,36 0, celkem výnosy z prodeje služeb , , ,52 96, pronájem nemovitostí , , ,74 95, čerpání fondů , , ,20 203, FKSP , , ,00 112, ost.výnosy z činnosti , , ,51 131, ostatní finanční výnosy , ,00 0, výnosy vládních institucí , , ,97 105,07 6 výnosy celkem , , ,42 105,71 hospodá ský výsledek 5 761, , , ,79 13

14 P íloha č.3. Centrum Kociánka Kociánka ř3/ Brno Čerpání prost edků fondu reprodukce oprava oplocení,zahrada ,00 oprava oplocení,zahrada ,00 parapetní plechy-chr.bydlení ,70 vým na oh ívače-budova DEF ,00 rekonstrukce houpačky B 5 000,00 izolace st echy-vym.stanice budova A ,00 splrchový blok-učebny zahrady ,00 oprava omítekbazén 6 462,00 oprava balkonu budova B ,00 oprava čekárnyzuba 9 596,00 stavební úpravy na budov B ,00 stavební úpravy na budov B ,00 vým na oh ívače-budova DEF ,00 oprava klimatizace budova DEF 5 833,00 rozší ení elektoinstalace 4 363,00 vým na plynového kotle na budov B ,00 oprava pa eništ na zahrad ,00 oprava schodů-zámeček 5 120,00 zateplení budov na st edisku B ezejc ,00 oprava okapových žlabů na st edisku B ezejc 3 881,00 oprava kotle Dakon-stolárna 3 092,00 m ení vlhkosti st n budovy DEF ,00 oprava ohrady v konírn 4 800,00 opravatepelné izolace chodby st ediska B ezejc ,00 údržba skleníků ,39 instalační práce na st ediskub ezejc 5 345,10 vým na klozetu na st edisku B ezejc 6 912,00 opravy stavební Tereza ,00 oprava st echy-budova ,00 oprava k ovino ezu 3 984,90 oprava k STK traktor Pronar ,75 oprava k STK traktor Zetor ,58 vým na kamerového systému na st ediskub ezejc ,00 nákup nábytku na st edisku B ezejc ,00 malování- celé Centrum Kociánka ,00 opravy podlah budova DEF ,00 revize ,00 opravy dve í ,40 opravy vozidel ,50 opravy výtahů ,00 Celkem ,32 14

15 3. Poskytování sociálních služeb Organizace k poskytovala tyto druhy sociálních služeb: Druh služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Týdenní stacioná Identifikátor Služba poskytována od Forma poskytování Kapacita k pobytová pobytová 91 Denní stacioná ambulantní 130 Sociáln terapeutické dílny Odlehčovací služby Chrán né bydlení ambulantní pobytová pobytová 17 Kapacita služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením do 16. íjna 2014 byla kapacita 70 lůžek. Od 17. íjna 2014 je snížena kapacita na 45 lůžek. Kapacita služby Sociáln terapeutické dílny byla k navýšena z 34 na DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH poskytovaných služeb uživatelům: Základní činnosti sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením: - poskytnutí ubytování: 1. ubytování 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení - poskytnutí stravy: zajišt ní celodenní stravy odpovídající v ku, zásadám racionální výživy a pot ebám dietního stravování, minimáln v rozsahu 3 hlavních jídel - pomoc p i zvládání b žných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc p i oblékání a svlékání včetn speciálních pomůcek 2. pomoc p i p esunu na lůžko nebo vozík 3. pomoc p i vstávání z lůžka, uléhání, zm na poloh 4. pomoc a podpora p i podávání jídla a pití 15

16 5. pomoc p i prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnit ním i vn jším prostoru - pomoc p i osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1. pomoc p i úkonech osobní hygieny 2. pomoc p i základní péči o vlasy a nehty 3. pomoc p i použití WC - výchovné, vzd lávací a aktivizační činnosti: 1. pracovn výchovná činnost 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 3. vytvo ení podmínek pro zajišťování p im eného vzd lávání nebo pracovního uplatn ní 4. volnočasové a zájmové aktivity - zprost edkování kontaktu se společenským prost edím: 1. podpora a pomoc p i využívání b žn dostupných služeb a informačních zdrojů 2. pomoc p i obnovení nebo upevn ní kontaktu s rodinou a pomoc a podpora p i dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob - sociáln terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob - pomoc p i uplatňování práv, oprávn ných zájmů a p i obstarávání osobních záležitostí: pomoc p i komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávn ných zájmů. POSLÁNÍ Posláním služby domovy pro osoby se zdravotním postižením Centrum Kociánka, je podporovat uživatele v sob stačnosti a samostatnosti poskytováním pouze nutné podpory v b žných denních činnostech a aktivitách. Hlavním úkolem služby domova pro osoby se zdravotním postižením je pomoc a podpora p i nácviku pot ebných dovedností, snižování závislosti na pomoci okolí a zapojení uživatelů do b žného života. OKRUH OSOB - osoby s t lesným postižením - osoby s mentálním postižením (s lehkým, případně středně těžkým mentálním postižením, bez poruch chování a autistického spektra) - osoby s kombinovaným postižením (primární tělesné postižení s přidruženým lehkým, případně středně těžkým mentálním postižením, bez poruch chování a autistického spektra) V ková struktura cílové skupiny: d ti p edškolního v ku Ě3 7 let) mladší d ti Ě7 10 let) starší d ti (11 15 let) dorost (16 18 let) 16

17 mladí dosp lí Ě1ř 26 let) dosp lí Ě27 40 let) Kapacita: do 16. íjna 2014 byla kapacita 70 lůžek. Od 17. íjna 2014 je snížena kapacita na 45 lůžek. Důvodem byla neobsazená kapacita, která nám dala prostor k humanizaci DOZP. Z dvoulůžkových pokojů jsme dle pot eb uživatelů vytvo ili jednolůžkové pokoje, jelikož byly prostorov nevyhovující pro dva uživatele na invalidních vozících. Také cílová skupina je velmi široká a společný pobyt s t lesným a s mentálním postižením na jednom pokoji byl pro uživatele nežádoucí. Rovn ž jsme p izpůsobili domácnosti pro uživatele d tského v ku, kterým byly vytvo eny rodinné buňky po šesti uživatelích, které více splňují jejich pot eby a p ibližují se chodu b žných domácností. 26 uživatelů používá elektrický, p ípadn mechanický vozík. Sociální služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením Centrum Kociánka, Kociánka 2, Brno se nachází v okrajové části Brno - Královo pole. Na této adrese je služba poskytována ve dvou budovách Ěv budov C a v budov Gě. Jedná se o vícepodlažní zd né budovy, každá budova je vystav na bezbariérov a budovy jsou opat eny výtahy. DOZP G - ubytování se nachází ve 2. a 3. podlaží. Patra jsou rozd lena na levou a pravou část. Ubytování se skládá ze t í pobytů barevn rozlišených. V jednotlivých pobytech je společenská místnost s ledničkou, mikrovlnou troubou, varnou konvicí. N které pokoje jsou vyhrazeny pro uživatele odlehčovací služby. V budov G je 7 dvoulůžkových a 14 jednolůžkových pokojů. Sociální za ízení na budov G jsou umíst na v jednotlivých pokojích. Ve 3. podlaží je zázemí pracovníků sociálních služeb a místnost na uložení pracovních pomůcek Ězvedáky, koupací židle ě. Místnost s dv ma pračkami a sušičkou se nachází p ed vstupem na jednotlivé pobyty. Ve 2. podlaží je kancelá klíčových pracovníků, na levé stran je pracovna sester, na pravé stran je koupelna s vanami. V 1. podlaží na pravé stran je Snoozelen, cvičná kuchyňka a v tší společenská místnost se sociálním za ízením a šatnou pro pracovníky p ímé péče. Ostatní místnosti v 1. podlaží jsou pronajaté st ední škole. P ízemí využívá denní stacioná, STD, nachází se zde kancelá sociální pracovnice. DOZP C ubytování se nachází v 1., 2. i 3. podlaží. Ve 3. podlaží na levé stran je bytová jednotka-podkroví, skládá se ze t í dvoulůžkových pokojů, sociálního za ízení, kuchyňky s jídelnou, obývacího prostoru a zázemí pro personál. Na samostatné chodb jsou pracovny logopedů, šatna pracovníků rehabilitace, kancelá vedoucí úseku a sociální za ízení. Na pravé stran je pobyt u krbu pro dosp lé uživatele Ěspolečenská místnost s kuchyňkouě, šatny pro zam stnance, kancelá klíčových pracovníků, sklad a cvičná kuchyn ergoterapie. Ve 2. podlaží na levé stran jsou dva dvoulůžkové a dva jednolůžkové pokoje, sklad DOZP C, kuchyňka, sociální za ízení, kancelá provozní pracovnice. Na samostatné chodb je kancelá vedoucí zdravotního úseku. Na pravé stran je jeden t ílůžkový, t i dvoulůžkové a jeden jednolůžkový pokoj, sociální za ízení, kuchyňka a společenská místnost. V 1. podlaží na levé stran jsou dv bytové jednotky. Zde se nachází dva t ílůžkové, jeden dvoulůžkový a jeden jednolůžkový pokoj, sociální za ízení, kuchyňka, jídelna a dv pobytové místnosti. Na samostatné chodb je zubní ambulance s šatnou. Na pravé stran jsou dva dvoulůžkové pokoje, kuchyňka, sociální za ízení, výtvarná dílna, zdravotní stanice a pokoje pro nemocné. V p ízemí na levé stran jsou místnosti pronajaté základní škole a ergoterapie. Na pravé stran je zdravotní ambulance, pracovna léka ů, rehabilitace a laser. V suterénu je masérna, 17

18 rehabilitace, t locvičny, šatna pracovnic úklidu, šatna personálu a archiv zdravotní dokumentace. Celé za ízení je bezbariérové. Pod za ízením se nachází zastávka hromadné dopravy, z které každých 10 minut projíždí autobus a každých 20 minut jezdí bezbariérový autobus. Uživatelé se tak dostanou na autobusové i vlakové nádraží a mohou cestovat bez problémů po celém Brn. Služby ve m st Brn jsou pro naše uživatele tímto velice dob e dostupné. Bezbariérový p ístup do obchodů, k bankomatům, na ú ady, do restaurací, k léka i, do m stského bazénu, za kulturou, p ístupné zastávky MHD. Uživatelům je k dispozici také n kolik aut a autobus s plošinou pro vozíčká e, které jsou součástí vozového parku Centra Kociánka. Brána do za ízení Ěhlavní vchodě se uzavírá ve 22 hodin večer a otvírá v 5 hodin ráno. Na recepci je nep etržitý provoz 24 hodin, kde se pracovníci recepce st ídají, a recepční je na zazvon ní k dispozici. Budovy jsou obklopeny velkým parkem, ve kterém se nachází jezírko, h išt, zoo koutek, výb hy pro kon. Park je zkrášlen množstvím soch. Součástí areálu jsou také zahrady, ovocný sad, skleníky, krytý bazén a další budovy A, B, H, DEF, ve kterých jsou poskytovány sociální služby chrán né bydlení, týdenní stacioná, denní stacioná, odlehčovací služba, sociáln terapeutické dílny, budovy slouží technickému zázemí, administrativ, stravovacímu provozu atd. N které z budov jsou pronajímány školským za ízením. CÍLE služby domova pro osoby se zdravotním postižením Centrum Kociánka - zam ené na uživatele - zam ené na rodiny Ěvlastní, p stounskéě, zákonné zástupce, d tské domovy - zam ené na organizaci Cílem sociální služby je: - poskytování služby dle individuálních pot eb uživatelů /m itelnost: individuální plán uživatele a plán péče/ Uživatelé se zdokonalují v různých činnostech: orientace v CK i mimo areál CK, rozvíjí si motorickou dovednost, využívají b žn dostupné služby, rozvíjí se v sob stačnosti. - uživatel, který je schopen za pomoci poskytované služby organizovat si svůj volný čas /m itelnost: individuální plán uživatele/ 1Ř uživatelů si samostatn organizuje svůj volný čas, 12 d tí si plánuje svůj volný čas s podporou personálu a ř dosp lých uživatelů je vedeno k tomu, aby si svůj volný čas také plánovali samostatn, zatím s podporou personálu. Vedeme d ti k tomu, aby využívaly zájmové aktivity mimo areál CK a 2 d ti s NÚV dochází do zájmových kroužků mimo Centrum Kociánka Ěkeramika, fotbalě. - uživatel, který za pomoci poskytované služby je schopen najít si samostatné bydlení a samostatn žít životem svých vrstevníků /m itelnost: individuální plán uživatele, nájemní smlouva/ Dva uživatelé p estoupili z DOZP na Chrán né bydlení, byla podána 1 žádost o Chrán né bydlení, t i uživatelé si požádali o byt s pečovatelskou službou, stálý pracovní pom r mimo Centrum Kociánku m li čty i uživatelé. - začlen ní d tí s na ízenou ústavní výchovou do vlastních rodin, p stounských rodin a d tských domovů /m itelnost: individuální plán/ 18

ESET HELP 2008 VÝRO NÍ ZPRÁVA

ESET HELP 2008 VÝRO NÍ ZPRÁVA ESET HELP 2008 VÝRO NÍ ZPRÁVA - 2 - Vznik, poslání a cíle... 5 Hlavní cílové skupiny... 5 Lidé s dlouhodobým duševním onemocn ním... 5 Osoby závislé nebo ohrožené závislostí na drogách a osoby s tzv. duální

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014. Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014. Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2014 a Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb Výroční

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Práce v sociálních službách

Práce v sociálních službách Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, p ísp vková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla ud lena registrace sociálních služeb dle zákona. 108/2006 Sb., o

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva za rok 2007 Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova 1 Obsah

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU Srpen 2014 1 2 Vážení ob ané, p edkládáme Vám již III. aktualizovaný Adresá sociálních služeb a služeb navazujících, které jsou

Více

úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea

úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, kolegyn, kolegové, dostává se Vám do ruky t etí výro ní zpráva o.s. Amalthea. Jsem rád, že se nám v roce 2006 poda ilo innost organizace nejen udržet, ale také

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb. Základní identifikační údaje:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb. Základní identifikační údaje: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní identifikační údaje: Název: Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Právní forma: příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace ul. 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek IČ 68158025 e-mail: dsfm@dsfm.cz www.dsfm.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Předkládá: Ing. Milan

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 12 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 28 str. 29 str. 32 str. 36 str. 38 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.

Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma. Výroční zpráva příspěvkové organizace G-centrum Mikulov za rok 2010 Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma. Vypracovali: Ing. Pavel Rous, Anna Červinková, Lenka Vítová, Dana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Soukenická Strojařů Posláním Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více