UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE LUDMILA KOPEČNÁ NEDOMANSKÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE LUDMILA KOPEČNÁ NEDOMANSKÁ"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE OLOMOUC 2009 LUDMILA KOPEČNÁ NEDOMANSKÁ

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY Ludmila Kopečná Nedomanská 6. ročník kombinované studium obor: Učitelství hudební výchovy a klavíru pro střední školy a základní umělecké školy HUDEBNÍ ŢIVOT V KONICI DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí práce: MgA. Svatava Střelcová OLOMOUC 2009

3 Prohlašuji, ţe jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichţ jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury. V Konici dne

4 PODĚKOVÁNÍ: Děkuji MgA. Svatavě Střelcové za odborné vedení diplomové práce. Děkuji ředitelce Základní umělecké školy v Konici paní Vladimíře Horákové a řediteli MěKs v Konici panu Mgr. Jiřímu Palánovi za poskytování rad a materiálových podkladů k práci.

5 OBSAH ÚVOD ŠKOLSTVÍ V KONICI HUDBA V KONICI CHRÁMOVÝ SBOR V KONICI SDRUŢENÍ PŘÁTEL LIDOVÉ PÍSNĚ (SPLP) V KONICI ORCHESTRÁLNÍ SDRUŢENÍ (SYMFONICKÉ) V KONICI LIDOVÁ ŠKOLA UMĚNÍ (LŠU) HISTORIE LŠU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA (ZUŠ) SOUČASNOST DECHOVÁ KAPELA KONIČANKA (MILOŠANKA) HUDEBNÍ SKLADATEL ANTONÍN ŢVÁČEK ŢVÁČKŮV FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB CIMBÁLOVÁ MUZIKA JEČMÍNEK DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR SASANKA HISTORIE FOLKLÓRNÍHO SOUBORU KRUH PŘÁTEL HUDBY V KONICI VZNIK OSOBNOST ZAKLADATELE KPH V KONICI ROZHOVOR S PŘEDSEDOU KPH V KONICI PANEM ALOISEM TRNEČKOU PROGRAMOVÝ REJSTŘÍK VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY PŘÍLOHY ANOTACE

6 ÚVOD Jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a mým studijním oborem je hudební výchova a klavír pro střední školy a základní umělecké školy. Hudba patří k mému ţivotu a k ţivotu mé rodiny. Provází mě od útlého dětství a mám k ní vřelý vztah dodnes. Od sedmi let jsem navštěvovala Lidovou školu umění v Konici, kde jsem se učila hře na klavír. Od té doby jsem s rodiči pravidelně navštěvovala koncerty Kruhu přátel hudby v Konici a jiné kulturní akce, které se v Konici pořádaly. Vţdy jsem se těšila na další setkání s Paní Hudbou.Téma diplomové práce Hudební ţivot v Konici a Kruh přátel hudby je mi velmi blízké, neboť se aktivně účastním hudebního ţivota v Konici. To vedlo k výběru tématu mé diplomové práce. Ve své diplomové práci bych se ráda věnovala historii školství, hudebním spolkům, folklóru, ZUŠ, KPH i současnosti hudebního ţivota v Konici. Od roku 1998 pedagogicky působím na Základní umělecké škole v Konici. ZUŠ úzce spolupracuje s KPH v Konici a dává také moţnost svým ţákům vystoupit na koncertech pořádaných KPH. Díky psaní této diplomové práce budu moci více proniknout do hudebního dění v Konici a seznámím se tak detailně s organizací koncertů KPH, neboť v měsíci březnu převezmu funkci předsedy KPH po panu Trnečkovi. Věřím, ţe má diplomová práce bude slouţit Městu Konice, Městskému kulturnímu středisku v Konici a také ZUŠ v Konici. 5

7 1 ŠKOLSTVÍ V KONICI Prvopočátky školství v Konici zůstanou patrně zahaleny tajemstvím. Víme pouze, ţe v roce 1632 byla zřízena při konické farnosti tzv. škola farní. Víme o ní prostřednictvím zápisů v matrice. V 18. století byl konický školský obvod velmi rozsáhlý. Za Josefa II. se konická farnost zmenšila a s ní i školský obvod. Samostatné nebo pobočné školy byly zřízeny v Runářově (r. 1782), v Jesenci (r. 1788) a v Budětsku (r. 1822, učit se v ní začalo aţ v roce 1826). V roce 1792 patřilo ke Konici 15 osad s 415 dětmi a v roce 1794 k ní patřilo 9 osad s 328 dětmi. V roce 1843 patřilo do konického obvodu pouze Březsko a Michnov. Konický učitel měl k ruce pomocníky, které v případě potřeby posílal i do okolních vesnic např. do Budětska, Ochoze, Březska, Nové Dědiny a Kluţínka. Počty ţáků byly v konické dvojtřídce velmi vysoké. Ve špatném stavu byla i školní budova, které hrozilo v roce 1838 i její sesutí. Situaci řešil majitel panství konického i straţiského Karel Příza, který nejdříve propůjčil tři místnosti (dvě byly určeny ţákům a jedna třída byla pro učitele). V roce se začalo s výstavbou nové školy. Říkalo se jí stará škola a učilo se v ní aţ do roku 1976.Ve škole byly dvě třídy a dva byty pro nadučitele a učitele. Na výstavbě školy měl také velkou zásluhu Věnceslav Tauber. Škola byla dvojtřídní a učilo se v ní základům psaní, čtení a počítání. Výsledky učitelů však nebyly příliš valné. Příčin neúspěchu ve vzdělávacím procesu bylo několik vysoké počty ţáků ve třídě a špatné materiální a sociální podmínky. Dětí neustále přibývalo. V roce 1873 se škola rozšířila na čtyřtřídní a v roce 1878 na pětitřídní. K výraznému zlomu došlo v 90. letech 19. století. V roce 1897 byla kladně vyřízena ţádost osmnácti obcí o postavení měšťanské školy v Konici. V roce 1899 byla stavba dokončena. Škola byla postavena na konickém náměstí. Dnes v této budově sídlí Městský úřad. Měšťanská škola byla původně chlapecká. Aţ v roce 1910 školu navštěvovalo také dvacet dívek. Tato měšťanská škola se stala centrem vzdělávání na Konicku. Tuto školu navštěvovaly děti z blízkého okolí z Kladek, Bohuslavic a také z Jevíčka. 6

8 Ředitelé měšťanské školy od roku 1899 do roku 1945: Heřman Polák ( ) Bohumil Burian ( ) Bohuslav Mrákava ( ) Karel Schmidtmayer ( ) Vilém Klemsa ( od ) Od roku 1922 byla zaloţena z iniciativy hospodářského spolku Lidová škola hospodářská. Výuka probíhala od roku 1922 v místnostech okr. silničního výboru, v roce 1923 začala výstavba nové budovy a v roce 1924 se konalo její slavnostní otevření. Mateřská škola byla v Konici otevřena v době mezi světovými válkami. Svůj účel plní aţ do dnešních dnů. Budova mateřské školy Na Příhonech byla postavena v roce V roce 1977 vznikla Na Příhonech druhá mateřská škola. V roce 1992 byly obě mateřské školy sloučeny a přestěhovány do budovy bývalých jeslí v Konici. Jedna z budov mateřské školy Na Příhonech byla v roce 2005 rekonstruována. V současné době v ní sídlí Základní umělecká škola. Dětský domov byl v Konici zřízen v roce Od roku 1969 je vnitřně strukturován do dvou rodinných buněk. Na počátku 70. let začala výstavba nové moderní školy v Tyršově ulici. Nový pavilonový komplex byl slavnostně otevřen v roce Dodnes v této budově sídlí Základní škola, od se Základní škola transformovala na Základní školu a Gymnázium města Konice. 7

9 2 HUDBA V KONICI Chrámový sbor v Konici Na přelomu devatenáctého a dvacátého století byla zaloţena v Konici Cyrilská Jednota.Ta převzala péči o konický chrámový sbor. Rozkvět tohoto sboru byl zaznamenán v roce 1933, kdy přišel do Konice nový kaplan P. František Pitrun. Ten byl rodákem z Kelče u Hranice (rodiště bratří Jaroslava a Petra Křičkových.).Tam působil varhaník a hudební skladatel Jaroslav Očenášek. P. Pitrun se ujal vedení sboru Farní Cyrilské Jednoty. Pozvedl úroveň sboru po všech stránkách. Měl velkou lásku k hudbě, divadlu a zpěvu. Po smrti děkana P. Františka Bílka byl P. František Pitrun jmenován v Konici farářem. P. Pitrun měl dobré styky s četnými umělci a hudebními skladateli. Pod jeho vedením se nezpívala pouze chrámová hudba. Ţenský sbor nastudoval například od Antonína Dvořáka Moravské dvojzpěvy. Vedle chrámového sboru působil v Konici i dětský pěvecký sbor. Ten měl samostatná vystoupení, převáţně v kostele. Někteří členové dětského sboru zpívali rovněţ sólové party spolu se sborem Farní Cyrilské Jednoty. Dětský sbor se účastnil při zavádění kancionálu Boţí cesta nácviku mešních písní. Členové dětského sboru, kteří po ukončení docházky neodešli z Konice, přecházeli do sboru Farní Cyrilské Jednoty. Působení P. Františka Pitruna bylo na tři roky přerušeno, neboť byl donucen farnost opustit. V roce 1945 se do Konice vrací a působí jako sbormistr. V roce 1949 jeho činnost končí emigrací do Rakouska Salzburku. V Salzburku studuje dirigování, posléze působí jako ředitel kúru na poutním místě Maria Plain. P. František Pitrun se jiţ do vlasti nevrátil. Zemřel v roce Po první světové válce začal v Konici působit jako varhaník a ředitel kúru pan Jan Dacík. Vyučoval také hře na hudební nástroje. V roce 1945 nastoupil na místo pana Jana Dacíka pan Vladimír Janál. Do té doby působil jako varhaník ve Smrţicích. Po odchodu P. Pitruna do emigrace řídil sbor a orchestr s varhanami p. JUDr. Mojmír Dostál. Někdy svěřil pan Janál varhanní part panu Dacíkovi a sám řídil sbor. Koncem padesátých let odešel pan Vladimír Janál vyučovat hře na hudební nástroje do hudební školy v Konici. Vyučoval hře na harmoniku, klavír a housle. Na kůru tak místo něj znovu zasedl pan Jan Dacík. Dirigování převzal pan Jaromír Faltýnek (dosud ţijící). Povoláním byl elektromontér. Ve sboru zpíval bas. 8

10 V roce 1963 nastupuje na místo varhaníka pan Antonín Burget. Civilním povoláním nástrojař. Protoţe v ostatních farnostech není varhaníků, na pana Burgeta se obracejí lidé z širokého okolí s prosbou o účast převáţně při pohřebních mších. Farní Cyrilská jednota působila při bohosluţbách i mimo farnost. Převáţně vystupovala při slavnostních příleţitostech. Chrámový sbor měl přibliţně 100 členů. V roce 1992 vyvstala nová povinnost nácviku nových nápěvů, neboť se začal uţívat nový Kancionál. V té době funguje vlastně pouze torzo chrámového sboru, neboť většina členů je jiţ po smrti. V dnešní době chrámový sbor v Konici není. Při slavnostních mších zpívá asi 15 členná schola, sloţená především ze studentů. 9

11 2. 2. Sdruţení přátel lidové písně (SPLP) v Konici V letech působilo v Konici Sdruţení přátel lidové písně (SPLP). Zakladatel byl pan Karel Slepička. Byl profesorem pedagogiky a didaktiky. Byl také vynikajícím národopisným pracovníkem. Svou učitelskou dráhu začínal ve dvacátých letech jako učitel na Měšťanské škole chlapecké v Konici. Sbormistr pan prof. Slepička se snaţil pomocí vzpomínek stařečků a stařenek vzkřísit všechno to, čím ţil lid v naší oblasti před lety. Zaznamenával popěvky a písně z tohoto kraje. Doplňoval je rovněţ písněmi ze Sušilovy sbírky. Upravoval je podle svého záměru nebo ve spolupráci se svými přáteli. Obracel se zejména na hudební skladatele. Na Rudolfa Wünsche z Brna, Jana Buriana, Dr. M. V. Jirouška, A. Straku ředitele kůru a varhaníka v Kvasicích u Kroměříţe (ţák A. Dvořáka), paní prof. M. Hartmanovou, Dr. J. Poláčka, F. Ţváčka ml. (absolvent konzervatoře v Brně, rodák z Konice) a řadu dalších. Upravené písně sestavoval pan Karel Slepička do celovečerních programů. V prvním večeru zazněly písně rekrutské, písně zpívané při dračkách, přástkách a hodových muzikách. Písní bylo dvacet sedm. Druhý večer bylo ústředním tématem Láska a svatba na Konicku. Třetí večer nesl název Zpěvy lidu v českých operách. V programu zazněly opery Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách, Dráteník zpěv kupce Květenského, z opery Hubička Sbor pašeráků. Za tento večer si vyslouţili zpěváci přídomek kostelní zpěváci, který předznamenal zánik SPLP v Konici. Pro Konici je to jistě velká ztráta, neboť SPLP mohlo v Konici probouzet zapomenuté písně a zvyky z tohoto kraje. Pan prof. Karel Slepička zemřel po krátké nemoci V době svého působení mělo SPLP následující členy: Slepička Karel, prof. v v., sbormistr Ţváček František, klavírista, korepetitor ( učitel Hudební školy v Konici) V sopránu zpívaly: Kociánová Vlasta Nováková Vlasta 10

12 Pavlenková Anna Trbušková Jarmila Tylšarová Věra Březinová? Sedláčková Marie Strmisková L. Pavliňáková O. Grulichová Zdena Slouková Františka V altu zpívaly: Drešrová Růţena Jurášová Marie Placherová Květoslava Svobodová Alena Spurná Marie Zerhauová Lída Lukešová Ludmila V tenoru zpívali: Tylšar Václav starší Placher Jaroslav Popelka František mladší Urban Zikmund starší Matonoha Stanislav V base zpívali: Balcar Miloslav Faltýnek Jaromír Grygar Antonín Popelka František starší Popelka Josef Trbušek Jaroslav Trbušek Václav Skácel? 11

13 2. 3. Orchestrální sdruţení (symfonické) v Konici V Konici působilo také orchestrální sdruţení. Pravděpodobně vzniklo v polovině třicátých let. Přesný letopočet vzniku orchestrálního sdruţení není znám. Hráli v něm muzikanti z Konice i z okolních vesnic. Hráli pro své potěšení, ale i pro radost svých spoluobčanů. Pro všechny, kteří se koncertu orchestrálního sdruţení zúčastnili byl koncert hudebním svátkem a kulturní událostí. Pro mnoho posluchačů to byla jediná moţnost slyšet repertoár tohoto sdruţení. Koncerty se pořádaly v sále Ţivnostenského domu nebo v Sokolovně v Konici. Koncerty bývaly dva aţ tři v roce. Orchestrální sdruţení hrálo i při jiných příleţitostech při školních divadelních představeních, při provádění figurálních mší v chrámu Narození Panny Marie v Konici a při slavnostních plesech a jiných slavnostních událostech. Zakladatelem a dirigentem orchestrálního sdruţení byl JUDr. Vojtěch Řehák, soudce okresního soudu v Konici. Jeho pokračovatelem byl JUDr. Mojmír Dostál, učitel a později advokát. Celkem mělo sdruţení asi 70 hudebníků. Povolání hudebníků orchestrálního sdruţení bylo různorodé. Většina hudebníků byla z řad učitelů, úředníků, soudců, studentů, ale také z řad dělníků, prodavačů, rolníků. Konec činnosti orchestrálního sdruţení není známo. V orchestrálním sdruţení symfonickém v Konici hráli: JUDr. Řehák Vojtěch, soudce, Konice (dirigent) JUDr. Dostál Mojmír, učitel, advokát, Konice (fagot) Brichta Jan, úředník, Konice (housle) Břeha Radomír, učitel, Ladín (housle) Dočkal Jan, student, Konice (housle) Dostál Jindřich, stolař, Konice (housle) Faltýnek Jaromír, dělník, Konice (housle, kontrabas) Grepl Alois, učitel hudby, Jesenec (housle, kontrabas, helig., kapelník) Gröpl Arnošt, učitel, Runářov (housle) Keluc?, holič, Konice (housle) Klíč František, fotograf, Konice (housle, trubka, kapelník) Kočí Alois, rolník, Krakovec (housle, klarinet, kapelník) 12

14 Kuba Jaromír, učitel, Ochoz (housle) MUDr. Kuba Josef, lékař, Konice (housle) Kuča Josef, student, Konice (housle) Kuča Ladislav, student, Konice (housle, klavír, harmonika) Kühler Jaroslav, učitel, Dzbel (housle) Němec Jaroslav, učitel, Konice (housle) Novák František, učitel, Konice (housle) Novák Jaroslav, student, Březsko (housle) Novotný Leopold, fotograf, Dzbel (housle) P. Pitrun František, kněz, Konice (housle, dirigent) Schmidtmeier Karel, učitel, Konice (housle) Slepička Karel, učitel, Konice (housle, viola, kult prac.) Škoda Alois, faktor, učitel hudby Konice (housle) Škoda Milan, student, Konice (housle) Škoda Slávek, fotograf, Konice (housle) Trbušek Josef st., obuvník, Konice (housle) Trbušek Josef ml., natěrač, Konice (housle) Tylšar Václav, prodavač, Slavíkov (housle) Zbořil František, úředník, Konice (housle) Balcar Miloslav, st. úředník, Konice (viola) Fišer Vladimír, učitel, Konice (viola) Jáchym František, učitel, Konice (viola) Dostál Karel, klempíř, Konice (violoncello, kontrabas) Novák František, úředník, Konice (violoncello, housle, varhany) JUDr. Ostrčil, soudce, Konice (kontrabas, housle) Bílek Jan, krejčí, Ladín (trubka, kontrabas) Haselmann František, student, Konice (flétna, picola) Valert Vojtěch, student, Březsko (flétna, klarinet) Šváb Bohumil, učitel, Konice (flétna) JUDr. Zelený František, advokát, Konice (flétna, hoboj) Ohlídal Antonín, rolník, Konice (klarinet) Ohlídal Alois, pekař, Konice (klarinet) Peluňka František, důchodce, uč. hudby Konice (klarinet, housle, flétna) Weissgäuber?, hostinský, Štarnov (klarinet) 13

15 Svoboda Slávek, úředník, Prostějov (klarinet, flétna, picola) Dostál Alois, student, Konice (lesní roh, housle) Ház Milan, úředník, Konice (lesní roh, kontrabas, helig.) Zahradníček Antonín, dělník, Slavíkov (lesní roh) Zavíral Svatopluk, student, Konice (lesní roh, trubka) Fišer Ferdinand, rolník, Konice (trubka) Kočí Jindřich, dělník, Konice (trubka, housle) Šamánek Josef, prodavač, Konice (housle, trubka) Švec (Karel?), cestář, Štarnov (trubka) Kočí Stanislav, rolník, Raková (trombon) Popelka Karel, kamnař, Horní Zavadilka (trombon) Ţváček František, krejčí, Konice (trombon) Jedlička Josef, učitel, Konice (bicí, lesní roh) Svoboda Jan, domkář, Konice (bicí) Vlach František, obchodník, Konice (bicí) Dacík Jan, varhaník, sbormistr, uč. hudby, Konice (varhany) Janál Vladimír, varhaník, sbormistr, uč. hudby, Konice (klavír, varhany) Havelka Vlastimil, úředník, Konice (klavír, bicí, dirigent) Janíčková Emilie, v domácnosti, Konice (klavír) Kovalčík Karel, student, Konice (klavír, harmonika) Kruţík Lubomír, student, Konice (klavír) Kýr Milan, student, Konice (klavír) Slepička Vlastimil, student, Konice (klavír, varhany, dirigent) Repertoár orchestrálního sdruţení: Bedřich Smetana: Směs z oper Pochod studentské legie Galop bajadérek Valčíky Našim děvám - polka Venkovanka polka 14

16 Antonín Dvořák: Slovanské tance č. 1 C dur, č. 2 e moll, č. 4 F dur, č. g moll Předehra k III. dějství opery Čert a Káča Humoreska op. 101 č. 7 v úpravě pro housle a orchestr Árie Rusalky Měsíčku z opery Rusalka (zpívala p. Vlasta Matonohová z Konice) Praţské valčíky Vzpomínání z Poetických nálad op. 85 v úpravě pro orchestr Leoš Janáček: Pilky z Lašských tanců Vilém Blodek: Směs z opery V studni Karel Komzák st.: Orchestrální skladby Zdeněk Fibich: Selanka Josef Suk: Vesnická serenáda Vítězslav Novák: Slovácká suita Oskar Nedbal: Výňatky z baletu. Z pohádky do pohádky Karel Kovařovic: Havířská polka Jaroslav Křička: Babiččin maršovský valčík Václav Trojan: Tři kamarádi Julius Fučík: Předehra Marinarella Starý bručoun Obr a Paleček Pochody: Florentský, Vjezd gladiátorů, Hercegovac, Veselí venkovští kováři Valčíky: Baletky, Zimní bouře, Tanec milionů František Kmoch: 15

17 Valčíky: Na stříbropěnném Labi, Pozdrav jara Kvapík: Na motoru Pochody: všechny nejznámější Rudolf Friml: Oslí serenáda Rudolf Leo Vašata: Serenáda Annabella Václav Vačkář: Vzpomínka na Zbiroh Pochody: Šohaj, Triglav, Probuzení Miloš Smatek Karel Pečke: Pochod artistů František Antonín Tichý: Tanec dřeváčků František Škroup: Zpěvohra Dráteník Rudolf Piskáček: Opereta Tulák Jára Beneš: Opereta Na tý louce zelený Jaroslav Křička: Opereta Polka vítězí Johannes Brahms: Uherské tance č. 5, č.6 Charles Francois Gounod: Cavatina Richard Wagner: Směs z opery Tanhauser Franz von Suppé: Předehry: Básník a sedlák, Lehká kavalerie Johann Straus ml: Valčíky: Na krásném modrém Dunaji, Hlasy jara, Vídeňská krev, Povídky z vídeňského lesa, Ţivot umělců, Císařský valčík, Víno, ţeny a zpěv, Růţe z jihu 16

18 Franz Lehár: Valčík: Zlato a stříbro Jacques Offenbach: Barcarolla z opery Hofmannovy povídky Adolphe Charles Adam: Na perském trhu z opery: Kdybych byl králem 17

19 3. LIDOVÁ ŠKOLA UMĚNÍ (LŠU) Historie LŠU Dne zahájila LŠU v Konici samostatnou činnost. Nejprve zde byla od roku 1970 pobočka LŠU Plumlov, jejímţ ředitelem byl pan Zdeněk Přikryl. Zpočátku na této pobočce vyučovali 2 učitelé, zájem dětí o výuku rostl. Městský národní výbor v Konici měl ve svém volebním programu za cíl vytvořit podmínky pro rozšíření a osamostatnění pobočky. Tento cíl se podařilo uskutečnit. Byly uvolněny a adaptovány další místnosti v zámku pro potřeby školy (kde se jiţ vyučovalo), bylo zavedeno ústřední topení. Pro stabilizaci učitelského sboru byly uvolněny 3 byty. Samostatně LŠU zahájila svou činnost ve školním roce 1981/1982. Zpočátku se vyučovalo ve třech místnostech zámku. Škola neměla ani vlastní inventář nástrojů a učebních pomůcek. Od nastoupil do funkce ředitele pan Jiří Dopita. Ten vyvíjí po nástupu do funkce velké úsilí o zlepšení materiálních podmínek. Škola se dostává stále více do povědomí konických obyvatel. Začíná se zvyšovat počet ţáků navštěvujících LŠU a je zaloţeno dechové oddělení. Ve školním roce 1986/1987 odchází z funkce ředitele současný ředitel a na jeho místo nastupuje od pan Jaroslav Šebestík. Škola se stále více prezentuje na veřejnosti výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ, veřejné koncerty a tím dochází k stále většímu zájmu rodičů a dětí tuto školu navštěvovat. Dochází také ke zlepšení v oblasti vybavení školy. Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce budovy zámku elektroinstalace, výměna oken, poloţení mramorové dlaţby. Nově byla vybudována učebna pro výtvarný obor, který je zřízen od V roce 1990 existuje škola pod novým názvem : Základní umělecká škola (ZUŠ). V tomto roce odchází z funkce ředitele pan Jaroslav Šebestík, který nastupuje do funkce ředitele na ZUŠ v Prostějově a do funkce ředitelky je jmenována paní Vladimíra Horáková. Ve školním roce 1991/1992 jsou nově otevřeny 2 obory literárně dramatický obor a taneční obor. Od získává škola právní subjektivitu, je nově otevřeno pěvecké oddělení. Dochází k dalšímu rozvoji školy. Zvyšuje se počet ţáků, zájem je i o výuku nástrojů a oborů, které se doposud nevyučovaly literárně dramatický obor, taneční obor. Byla zahájena výuka na elektrické klávesové nástroje, zavedla se výuka hry na kytaru, saxofon. Se zvyšujícím počtem ţáků dochází i k nárůstu pedagogických pracovníků. Škola má celkem k dispozici 11 odborných učeben 18

20 a koncertní sál. Škola má celkem 6 poboček- Ludmírov, Kladky, Hvozd, Pěnčín, Brodek u Konice, Přemyslovice. Tím je umoţněna docházka ţáků, kteří nemají vhodné autobusové spojení do ZUŠ v Konici. Ve školním roce 2005/2006 dochází ke stěhování ZUŠ ze zámku na budovu bývalé mateřské školy Na Příhonech. Budova je po rozsáhlé rekonstrukci. Vybavení školy a materiální podmínky jsou na dobré úrovni, ale nevýhodou je stěhování nástrojů do obřadního sálu konického zámku, kde se uskutečňují koncerty pro veřejnost. 19

21 4 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA (ZUŠ) Současnost Základní umělecká škola patří bezesporu k důleţité hudební instituci. Vychovává mladé hudební talenty. Od školního roku 2005/2006 sídlí ZUŠ v nově zrekonstruované budově Na Příhonech. Funkci ředitelky vykonává paní Vladimíra Horáková. Škola poskytuje vzdělání v oborech: hudební, taneční, výtvarný. Od je znovu otevřen obor literárně dramatický. V oboru hudebním tato škola nabízí výuku hry na hudební nástroje: - klavír, elektrické klávesové nástroje, akordeon, flétna zobcová i příčná, klarinet, saxofon, trumpeta, kytara, bicí nástroje. Kromě hry na hudební nástroje zajišťuje i výuku zpěvu (sólový zpěv) a sborový zpěv pobočka Protivanov. Ve školním roce 2007/2008 školu navštěvovalo 264 ţáků, které vyučovalo 18 pedagogických pracovníků. Od bylo nově zřízeno odloučené pracoviště v Protivanově. Ţáci jsou zde vyučováni především na dechové nástroje. V Protivanově fungují dva pěvecké sbory a Dechovka mladých. Ta se pravidelně prezentuje na veřejnosti adventní koncerty, Ţváčkův festival dechových hudeb. Základní umělecká škola úzce spolupracuje se ZŠ a Gymnáziem města Konice, s Kruhem přátel hudby v Konici, kde vystupují ţáci jako hosté. Ve školním roce 2008/2009 školu navštěvuje 237 ţáků a 15 ţáků navštěvuje dechový soubor. Škola má zřízeny odloučená pracoviště: Pěnčín, Kladky, Brodek u Konice, Bohuslavice a Protivanov. Základní umělecká škola se pravidelně prezentuje na veřejnosti vánoční koncert, koncert komorní hudby, jarní koncert, koncert ke dni Matek, koncert přípravných ročníků, absolventský koncert, výchovné koncerty po MŠ a ZŠ Konice, Kladky, Bohuslavice, Brodek u Konice, třídní přehrávky učitelů, besídky apod. V letošním školním roce 2008/ 2009 se ţáci školy zúčastní okresní soutěţe ve hře na dechové nástroje a proběhne i soutěţ tanečního oboru. 20

22 5 DECHOVÁ KAPELA KONIČANKA (MILOŠANKA) V polovině třicátých let v Konici vzniklo Orchestrální sdruţení. To dalo podnět k pokračování hudební tradice působením dechové kapely. Zakládajícími členy byli totiţ muzikanti, kteří hráli na dechové nástroje ve výše uvedeném sdruţení. Tito hráči ţili v Konici. K nim se pak přidruţili muzikanti, kteří přišli do Konice za zaměstnáním. Vzniklá dechová kapela byla zaštítěna Osvětovou besedou, později Závodním klubem druţstva Moděva v Konici. Po vzniku Jednotného klubu pracujících v Konici přešla kapela do jeho materiální péče. Kapelníkem byl tehdy pan Vladimír Janál. Poté přichází do Konice dobrý trumpetista a kapelník pan Miloš Marek. Po něm byla dechová kapela pojmenována. Pod jeho vedením se vytváří z kapely dobré hudební těleso, které hraje převzatý repertoár jiţ tehdy slavné Moravanky. První vystoupení dechové hudby pod vedením Miloše Marka bylo v roce 1973 na konické kulturní akci Konicko hraje a zpívá. Od té doby hraje kapela v Prostějově, v Jevíčku, kaţdoročně na hodových slavnostech v Bílovicích u Prostějova, v Karlově studánce, v Lázních Jeseník. Kapela se také účastnila soutěţe v Mikulově pod názvem Zlatý hrozen. Kaţdoročně se kapela zúčastňuje masopustu v nedalekém Březsku u Konice. Kapela Milošanka přijala opakovaně pozvání do Böhlitze v Německu u Lipska. Po smrti kapelníka pana Miloše Marka, který zemřel v květnu 1985 stanuli v čele kapely Milošanka pánové Oldřich Pliska, Josef Sláma, Ing. Svatopluk Zavíral, Josef Kýr a Ing. Antonín Dlapa. Kapela se po úmrtí pana Marka přejmenovala na dechovou hudbu Koničanka. V září roku 1995 přichází do Konice na ZUŠ nový učitel pan Alfons Širůčka. Nadaný učitel a bývalý dirigent posádkové hudby. Pan Širůčka přichází s myšlenkou uspořádat v Konici festival dechových hudeb. Ve svém bývalém místě kde působil byl účastníkem podobných festivalů, ale hlavně byl obdivovatelem hudebního skladatele Antonína Ţváčka, který se narodil nedaleko Konice. V Konici objevil pan Širůčka nepřeberné mnoţství jeho známých i méně známých skladeb. Muzikanti přicházejí se skvělým nápadem uspořádat v Konici Ţváčkův festival dechových hudeb, kde chtějí propagovat nejen jméno tohoto skladatele, ale i město Konice. Dne 30. června 1996 se koná I. Ţváčkův festival dechových hudeb. Podmínkou k účasti na tomto festivalu je mít v repertoáru alespoň jednu skladbu tohoto hudebního skladatele. 21

23 5. 1. Hudební skladatel Antonín Ţváček Narodil se 29. dubna 1907 v Hačkách číslo 47 nedaleko Konice v okrese Prostějov. Byl prvorozený a pocházel z dvanácti dětí. Otec byl malým rolníkem a aby mohl svou rodinu uţivit, působil i jako vesnický muzikant. Antonín byl tudíţ odmalička provázen hudbou. Od svého otce poznal základy hudby. Neměl sice ţádné hudební vzdělání, ale byl velmi talentovaný. O hudbu se Antonín zajímal od svých čtyř let, v šesti letech začal hrát na housle a o dva roky později na baskřídlovku. V šesti letech sloţil svou první skladbu Červená karkulka. V komponování se neustále zdokonaloval. Nejprve začal úpravami známých skladeb pro dechové nástroje. Učil se celý ţivot a rád přijímal rady a poučení. V dospělosti byl dobrým hráčem na violoncello a pozoun. Ve čtrnácti letech nastoupil k vojenské hudbě pěšího pluku do Olomouce, kde zůstal aţ do svých 21 let. V roce 1928 přešel na 3 roky ke Královské vojenské hudbě do Rumunska. Po návratu se stal členem Státní policejní hudby v Brně a v tomto městě působil i během 2. světové války, později jako kapelník.vojenským hudbám byl věrný celá dlouhá léta. Pracoval jako kapelník, zástupce kapelníka, umělecký vedoucí, archivář a hospodář. Vţdy se ale prezentoval jako výborný muzikant v hudbách po celé Moravě. V roce 1949 váţně onemocněl a odešel do invalidního důchodu. Ale i v této ţivotní fázi se nepřestal věnovat hudbě. Během svého ţivota zkomponoval téměř 500 skladeb, nejvíce se proslavil psaním polek a valčíků. V názvu polek defilují jména: Babulka, Růţenka, Helenka, Šárka, Jiřinka, Danka, Kmotřenka atd. V den, kdy polku sloţil dal jméno podle dívky nesoucí jméno v kalendáři. Pokud jiţ taková polka existovala, nazval ji podle blízkého či milého místa. Například Tišnovanka, Slovácká, Bouzovská, Prostějovská, nebo Dvě srdéčka, Má poslední, Tesařská, Dubanská a mnoho dalších. Poslední měsíce svého ţivota strávil nemocen v péči své sestry v Litovli. Zemřel po dlouhé těţké nemoci 4. září Jeho odkaz je stále ţivý a jeho melodie tak líbivé, ţe jeho skladby hrají dechové hudby po celé Evropě. V Konici se na jeho počest koná kaţdoročně Ţváčkův festival dechových hudeb, který má uţ třináctiletou tradici. Na smutečním parte měl Antonín Ţváček tento verš: Hudbo, ty lásko má, měl jsem tě tolik rád, 22

24 nepřestaň nikdy hrát, i kdyţ budu navţdy spát. Neplačte, ztište v srdci ţal, já dobré dílo v ţití vykonal a po práci chci tiše spát; i v modlitbách moţno vzpomínat. Nebylo mi dopřáno, déle s vámi být, nebylo léku, abych mohl ţít. 23

25 5. 2. Ţváčkův festival dechových hudeb Myšlenka uspořádat v Konici Ţváčkův festival dechových hudeb se zrodila v roce Jejím duchovním otcem a iniciátorem 1. ročníku byl pan Alfons Širůčka, tehdy nový učitel na konické Základní umělecké škole. Byl to bývalý muzikant vojenských kapel a nadšený obdivovatel Antonína Ţváčka. Po nástupu do Konice se zakrátko seznámil s dechovou hudbou Koničanka a začal se zúčastňovat jejích zkoušek. V archivu dechovky objevil velké mnoţství Ţváčkových známých a méně známých skladeb. Kdyţ zjistil, ţe tento skladatel pochází z Haček nedaleko Konice, přišel po domluvě s muzikanty s nápadem uspořádat hudební přehlídku k poctě oblíbeného autora. Sám měl s podobnými akcemi zkušenosti, neboť dříve působil na jiţní Moravě, kde se podobné festivaly konají. O spolupráci poţádal Městské kulturní středisko v Konici, které se pak stalo pořadatelem tohoto festivalu a je jím dodnes. Alfons Širůčka po několika letech z Konice odešel, ale festival zůstal a jeho obliba a popularita kaţdým rokem roste. Festival se dostal do povědomí širokého kruhu posluchačů a milovníků dechové hudby. Renomé získal i mezi účinkujícími muzikanty. První ročník Ţváčkova festivalu se konal v zámeckém parku. Počasí tehdy nebylo příznivé a tento festival provázela řada improvizací a chyb, ale také ponaučení. Přestoţe návštěvnost nebyla příliš vysoká, odezva byla velmi příznivá. Muzikanti měli velký zájem, aby se festival konal i nadále. Domácí kapela Koničanka se zhostila úlohy hostitele i průkopníka. Konferování se tehdy ujali dva její členové paní Věra Kučerová a pan Josef Franc. Prvními hostujícími kapelami byly v roce 1996 kapely Lipovanka, Boskověnka a Zdounečanka. Podmínky účasti na festivalu byly jednoduché a zůstávají dodnes. V repertoáru účinkující kapely musí zaznít alespoň jedna Ţváčkova skladba. Časový limit na vystoupení je maximálně 30 minut. Samozřejmostí je dochvilnost a spolehlivost. Hned v zahajovacím ročníku se podařilo najít tři trvalé sponzory, kteří zůstali festivalu věrni dodnes. Další ročník se jiţ konal na konickém náměstí. Poprvé byly pozvány i maţoretky. Termín festivalu se tak ustálil na třetí neděli v červnu. Kaţdoročně je tento festival zahajován slavnostním defilé kapel městem v čele s maţoretkami. Během odpoledne vystoupí zpravidla šest aţ sedm kapel. Program je prokládán průvodním slovem a vystoupením maţoretek. Ţádná kapela po skončení vystoupení neodjíţdí, ale všechny čekají na závěrečný monstrkoncert. Jeden z kapelníků se ujme taktovky a všichni na závěr zpívají: Zůstaň tu s námi, muziko 24

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA HUDEBNÍ KULTURY FESTIVAL SMETANOVA LITOMYŠL BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Adéla Níčová Popularizace hudební kultury Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková,

Více

Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce

Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klávesových nástrojů Studijní obor klavír Jan Horák (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce Autor práce: Vedoucí práce:

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ Alena Janoušková Vedoucí práce: Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. Plzeň, 2014 Potvrzuji, že jsem

Více

ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC

ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC BŘEZEN 2012 POLEHRAD ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC BŘEZEN 2012 ČÍSLO I. ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC Hody, hody Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem podle vody, nesl košík vajíček. Potkala

Více

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ 1940-2005 Kde nás najdete? Základní umělecká škola Jaroměř, okres Náchod Na Obci 142 551 01 Jaroměř Tel.: 491 812 356 Fax: 491 815 040 E-mail: zus.jaromer@quick.cz www.zus-jaromer.cz ředitel školy: Mgr.

Více

Vážení hudební pøátelé,

Vážení hudební pøátelé, 1 informaèní listy Vážení hudební pøátelé, opět Vám přinášíme v tištěné podobě přehled dění naší Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles v podobě Českého muzikanta. Podle ohlasů od mnohých

Více

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 1 4. ledna 2013 Aktuality Rozhovor Fotostrany Sport Opravy škol by Co letos chystá Kulturní Vánoční akce na

Více

Nadační listy. osobnost Richard Novák. č. 26/říjen 2010. Talent Igor Orozovič Krásy naší země Poděbrady Vzpomínka Ludmila Píchová

Nadační listy. osobnost Richard Novák. č. 26/říjen 2010. Talent Igor Orozovič Krásy naší země Poděbrady Vzpomínka Ludmila Píchová č. 26/říjen 2010 Nadační listy osobnost Richard Novák Talent Igor Orozovič Krásy naší země Poděbrady Vzpomínka Ludmila Píchová Slovo úvodem Tak copak nám přinesl měsíc říjen? Spousta nezapomenutelných

Více

Spalování Geobalu 4 je v pořádku

Spalování Geobalu 4 je v pořádku Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 1 leden 2012 Aktuality Město Zápisy Sport Občané se vyjádří Schválený rozpočet Lovosické základní školy Házenkáři

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova, Jungmannova 292, 697 01 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 WWW.ZUSKYJOV.CZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Krásy města orlíma očima

Krásy města orlíma očima 12. září 2013 Ročník 22 Číslo 18 Cena 9 Kč Jezero lákalo Poděbradské koupaliště bylo v létě zaplněné návštěvníky. Jaké další plány má provozovatel Jezera do příštího roku? 3 Loučení s prázdninami V Domě

Více

ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA

ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA 2010 ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA číslo 5 (rozšířené vydání tištěné verze) Praha, prosinec

Více

Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli analýza vývoje od založení po současnost

Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli analýza vývoje od založení po současnost JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a manažerství Studijní obor hudební manažerství Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy v Litomyšli

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

40 LET MILEVSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU A JEHO VÝZNAM PRO ŽIVOT REGIONU

40 LET MILEVSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU A JEHO VÝZNAM PRO ŽIVOT REGIONU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce 40 LET MILEVSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU A JEHO VÝZNAM PRO ŽIVOT REGIONU Miroslava Koutníková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala

Více

SEV oceňované gramofony z Litovle

SEV oceňované gramofony z Litovle SEV oceňované gramofony z Litovle Z obsahu: Před měsícem jsme se dohodli, ţe zodpoví pět otázek našich čtenářů. Mezitím však ředitel firmy SEV Jiří Mencl získal ocenění společnosti Ernst & Young Podnikatel

Více

Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích. Spolkový almanach

Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích. Spolkový almanach Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích Spolkový almanach 2010 1 Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích Vážení a milí přátelé členové našeho Spolku Jiţ počtvrté Vám výbor našeho Spolku předkládá

Více

Rozhovor s Vladimírem Hejtmanským

Rozhovor s Vladimírem Hejtmanským Červen 2011/číslo 6 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Rozhovor s Vladimírem Hejtmanským V měsíci květnu oslavil krásné životní jubileum náš spoluobčan pan Ladislav Hejtmanský. Při této příležitosti

Více

UNIE âesk CH PùVECK CH SBORÒ

UNIE âesk CH PùVECK CH SBORÒ UNIE âesk CH PùVECK CH SBORÒ ČASOPIS PRO SBOROVÉ UMĚNÍ ČÍSLO 1*2004 (60.) CANTUS časopis pro sborové umění Šéfredaktor: Mgr. Miloslav Samek Redakční rada: Libuše Benýšková, Ing. Alexandr Gabor, Mgr. Věra

Více

ZUŠ. pro. ZUŠ Potštát. Rozhovor s Janou Kozubíkovou. Chcete své dítě přihlásit na klavír? Váš pomocník do školy 2014/2015.

ZUŠ. pro. ZUŠ Potštát. Rozhovor s Janou Kozubíkovou. Chcete své dítě přihlásit na klavír? Váš pomocník do školy 2014/2015. ZUŠ 2014/2015 číslo 10 ZUŠ Potštát Rozhovor s Janou Kozubíkovou Chcete své dítě přihlásit na klavír? 1 Milí čtenáři, jednoho dne jsem narazil na zajímavý citát od Guye Kawasakiho: Mít nápady je jednoduché,

Více

Ústav evropské etnologie. Etnologie. Předvánoční a vánoční čas na vesnici v minulosti a dnes na příkladu obce Prštice Bakalářská diplomová práce

Ústav evropské etnologie. Etnologie. Předvánoční a vánoční čas na vesnici v minulosti a dnes na příkladu obce Prštice Bakalářská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav evropské etnologie Etnologie Ilona Daňková Předvánoční a vánoční čas na vesnici v minulosti a dnes na příkladu obce Prštice Bakalářská diplomová práce Vedoucí

Více

PROCHO vydává prochor ROVINY. píše bohumír procházka

PROCHO vydává prochor ROVINY. píše bohumír procházka PROCHO vydává prochor píše bohumír procházka ROVINY zvěsti z Jičína a okolí http://start.jicin.cz/prochoroviny/index.php 1. únor 2007 č.2 / 07 Jivínský Štefan bude 25. 2. 2007 v 15 hodin ve Veliši udělen

Více

předal dar nemocnici Ing. Martina Benírškeho dar plesu Rückl Crystal, a. s. Jedná paní Marie Schozsmaierová, ředitele nemocnice MU-

předal dar nemocnici Ing. Martina Benírškeho dar plesu Rückl Crystal, a. s. Jedná paní Marie Schozsmaierová, ředitele nemocnice MU- 6/99 26. března 1999 Cena 4,80 Kč Trest smrti nehumánní? Docela nedávno při jednom ze zpravodajských pořadů televize jsem zaslechla větu, která mě doslova nadzvedla. Bylo řečeno, že se s přijetím trestu

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 OBSAH Identifikační údaje o ZUŠ Říčany Hudební obor Soutěž ZUŠ vyhlášená MŠMT Festival

Více

Byli jsme v kraji Nikoly Šuhaje

Byli jsme v kraji Nikoly Šuhaje Ročník xx. Číslo 9 Září 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Byli jsme v kraji Nikoly Šuhaje Počátkem srpna se uskutečnil zájezd ze Semil do Koločavy, malebného městečka v Zakarpatí na Ukrajině. Koločava

Více

Uzávěrky Lašský dostavník č. 3-15. února 2012

Uzávěrky Lašský dostavník č. 3-15. února 2012 Uzávěrky Lašský dostavník č. 3-15. února 2012 Lašský dostavník vychází dle potřeby kulturně-vlastivědného občanského sdružení Království Lašského. Každý autor odpovídá za obsah svého příspěvku. Redakční

Více

Slovo předsedy SDČR, o.s.

Slovo předsedy SDČR, o.s. Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám. číslo 7 MOTTO: Je třeba životu více dávat, než ho urychlovat. Slovo předsedy SDČR, o.s. Gándhí Vážení přátelé, mocná čarodějka příroda nám opět připravila jedno

Více

ZÁKLADNÍ UMELECKÉ ŠKOLY DOBROSLAVA LIDMILY V OSTRAVE-SVINOVE. Dobroslav Lidmila a Marie Malinová po premiéře kantáty Východ nad večerem, JKO 2006

ZÁKLADNÍ UMELECKÉ ŠKOLY DOBROSLAVA LIDMILY V OSTRAVE-SVINOVE. Dobroslav Lidmila a Marie Malinová po premiéře kantáty Východ nad večerem, JKO 2006 20. výrocí založení ZÁKLADNÍ UMELECKÉ ŠKOLY DOBROSLAVA LIDMILY V OSTRAVE-SVINOVE Dobroslav Lidmila a Marie Malinová po premiéře kantáty Východ nad večerem, JKO 2006 1992 2012 Diriguje Jiří Šimáček Dobroslav

Více

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007

KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 KRONIKA MĚSTA ŠTÍTY ROK 2007 1 I. ÚVOD Mezinárodní situace Rok 2007 ve světě se dá označit stejně napjatý jako rok předešlý. 30.12.2006 byl ve svých 69 letech oběšením popraven bývalý prezident Iráku Saddám

Více