UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE LUDMILA KOPEČNÁ NEDOMANSKÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE LUDMILA KOPEČNÁ NEDOMANSKÁ"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE OLOMOUC 2009 LUDMILA KOPEČNÁ NEDOMANSKÁ

2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY Ludmila Kopečná Nedomanská 6. ročník kombinované studium obor: Učitelství hudební výchovy a klavíru pro střední školy a základní umělecké školy HUDEBNÍ ŢIVOT V KONICI DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí práce: MgA. Svatava Střelcová OLOMOUC 2009

3 Prohlašuji, ţe jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichţ jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury. V Konici dne

4 PODĚKOVÁNÍ: Děkuji MgA. Svatavě Střelcové za odborné vedení diplomové práce. Děkuji ředitelce Základní umělecké školy v Konici paní Vladimíře Horákové a řediteli MěKs v Konici panu Mgr. Jiřímu Palánovi za poskytování rad a materiálových podkladů k práci.

5 OBSAH ÚVOD ŠKOLSTVÍ V KONICI HUDBA V KONICI CHRÁMOVÝ SBOR V KONICI SDRUŢENÍ PŘÁTEL LIDOVÉ PÍSNĚ (SPLP) V KONICI ORCHESTRÁLNÍ SDRUŢENÍ (SYMFONICKÉ) V KONICI LIDOVÁ ŠKOLA UMĚNÍ (LŠU) HISTORIE LŠU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA (ZUŠ) SOUČASNOST DECHOVÁ KAPELA KONIČANKA (MILOŠANKA) HUDEBNÍ SKLADATEL ANTONÍN ŢVÁČEK ŢVÁČKŮV FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB CIMBÁLOVÁ MUZIKA JEČMÍNEK DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR SASANKA HISTORIE FOLKLÓRNÍHO SOUBORU KRUH PŘÁTEL HUDBY V KONICI VZNIK OSOBNOST ZAKLADATELE KPH V KONICI ROZHOVOR S PŘEDSEDOU KPH V KONICI PANEM ALOISEM TRNEČKOU PROGRAMOVÝ REJSTŘÍK VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY PŘÍLOHY ANOTACE

6 ÚVOD Jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a mým studijním oborem je hudební výchova a klavír pro střední školy a základní umělecké školy. Hudba patří k mému ţivotu a k ţivotu mé rodiny. Provází mě od útlého dětství a mám k ní vřelý vztah dodnes. Od sedmi let jsem navštěvovala Lidovou školu umění v Konici, kde jsem se učila hře na klavír. Od té doby jsem s rodiči pravidelně navštěvovala koncerty Kruhu přátel hudby v Konici a jiné kulturní akce, které se v Konici pořádaly. Vţdy jsem se těšila na další setkání s Paní Hudbou.Téma diplomové práce Hudební ţivot v Konici a Kruh přátel hudby je mi velmi blízké, neboť se aktivně účastním hudebního ţivota v Konici. To vedlo k výběru tématu mé diplomové práce. Ve své diplomové práci bych se ráda věnovala historii školství, hudebním spolkům, folklóru, ZUŠ, KPH i současnosti hudebního ţivota v Konici. Od roku 1998 pedagogicky působím na Základní umělecké škole v Konici. ZUŠ úzce spolupracuje s KPH v Konici a dává také moţnost svým ţákům vystoupit na koncertech pořádaných KPH. Díky psaní této diplomové práce budu moci více proniknout do hudebního dění v Konici a seznámím se tak detailně s organizací koncertů KPH, neboť v měsíci březnu převezmu funkci předsedy KPH po panu Trnečkovi. Věřím, ţe má diplomová práce bude slouţit Městu Konice, Městskému kulturnímu středisku v Konici a také ZUŠ v Konici. 5

7 1 ŠKOLSTVÍ V KONICI Prvopočátky školství v Konici zůstanou patrně zahaleny tajemstvím. Víme pouze, ţe v roce 1632 byla zřízena při konické farnosti tzv. škola farní. Víme o ní prostřednictvím zápisů v matrice. V 18. století byl konický školský obvod velmi rozsáhlý. Za Josefa II. se konická farnost zmenšila a s ní i školský obvod. Samostatné nebo pobočné školy byly zřízeny v Runářově (r. 1782), v Jesenci (r. 1788) a v Budětsku (r. 1822, učit se v ní začalo aţ v roce 1826). V roce 1792 patřilo ke Konici 15 osad s 415 dětmi a v roce 1794 k ní patřilo 9 osad s 328 dětmi. V roce 1843 patřilo do konického obvodu pouze Březsko a Michnov. Konický učitel měl k ruce pomocníky, které v případě potřeby posílal i do okolních vesnic např. do Budětska, Ochoze, Březska, Nové Dědiny a Kluţínka. Počty ţáků byly v konické dvojtřídce velmi vysoké. Ve špatném stavu byla i školní budova, které hrozilo v roce 1838 i její sesutí. Situaci řešil majitel panství konického i straţiského Karel Příza, který nejdříve propůjčil tři místnosti (dvě byly určeny ţákům a jedna třída byla pro učitele). V roce se začalo s výstavbou nové školy. Říkalo se jí stará škola a učilo se v ní aţ do roku 1976.Ve škole byly dvě třídy a dva byty pro nadučitele a učitele. Na výstavbě školy měl také velkou zásluhu Věnceslav Tauber. Škola byla dvojtřídní a učilo se v ní základům psaní, čtení a počítání. Výsledky učitelů však nebyly příliš valné. Příčin neúspěchu ve vzdělávacím procesu bylo několik vysoké počty ţáků ve třídě a špatné materiální a sociální podmínky. Dětí neustále přibývalo. V roce 1873 se škola rozšířila na čtyřtřídní a v roce 1878 na pětitřídní. K výraznému zlomu došlo v 90. letech 19. století. V roce 1897 byla kladně vyřízena ţádost osmnácti obcí o postavení měšťanské školy v Konici. V roce 1899 byla stavba dokončena. Škola byla postavena na konickém náměstí. Dnes v této budově sídlí Městský úřad. Měšťanská škola byla původně chlapecká. Aţ v roce 1910 školu navštěvovalo také dvacet dívek. Tato měšťanská škola se stala centrem vzdělávání na Konicku. Tuto školu navštěvovaly děti z blízkého okolí z Kladek, Bohuslavic a také z Jevíčka. 6

8 Ředitelé měšťanské školy od roku 1899 do roku 1945: Heřman Polák ( ) Bohumil Burian ( ) Bohuslav Mrákava ( ) Karel Schmidtmayer ( ) Vilém Klemsa ( od ) Od roku 1922 byla zaloţena z iniciativy hospodářského spolku Lidová škola hospodářská. Výuka probíhala od roku 1922 v místnostech okr. silničního výboru, v roce 1923 začala výstavba nové budovy a v roce 1924 se konalo její slavnostní otevření. Mateřská škola byla v Konici otevřena v době mezi světovými válkami. Svůj účel plní aţ do dnešních dnů. Budova mateřské školy Na Příhonech byla postavena v roce V roce 1977 vznikla Na Příhonech druhá mateřská škola. V roce 1992 byly obě mateřské školy sloučeny a přestěhovány do budovy bývalých jeslí v Konici. Jedna z budov mateřské školy Na Příhonech byla v roce 2005 rekonstruována. V současné době v ní sídlí Základní umělecká škola. Dětský domov byl v Konici zřízen v roce Od roku 1969 je vnitřně strukturován do dvou rodinných buněk. Na počátku 70. let začala výstavba nové moderní školy v Tyršově ulici. Nový pavilonový komplex byl slavnostně otevřen v roce Dodnes v této budově sídlí Základní škola, od se Základní škola transformovala na Základní školu a Gymnázium města Konice. 7

9 2 HUDBA V KONICI Chrámový sbor v Konici Na přelomu devatenáctého a dvacátého století byla zaloţena v Konici Cyrilská Jednota.Ta převzala péči o konický chrámový sbor. Rozkvět tohoto sboru byl zaznamenán v roce 1933, kdy přišel do Konice nový kaplan P. František Pitrun. Ten byl rodákem z Kelče u Hranice (rodiště bratří Jaroslava a Petra Křičkových.).Tam působil varhaník a hudební skladatel Jaroslav Očenášek. P. Pitrun se ujal vedení sboru Farní Cyrilské Jednoty. Pozvedl úroveň sboru po všech stránkách. Měl velkou lásku k hudbě, divadlu a zpěvu. Po smrti děkana P. Františka Bílka byl P. František Pitrun jmenován v Konici farářem. P. Pitrun měl dobré styky s četnými umělci a hudebními skladateli. Pod jeho vedením se nezpívala pouze chrámová hudba. Ţenský sbor nastudoval například od Antonína Dvořáka Moravské dvojzpěvy. Vedle chrámového sboru působil v Konici i dětský pěvecký sbor. Ten měl samostatná vystoupení, převáţně v kostele. Někteří členové dětského sboru zpívali rovněţ sólové party spolu se sborem Farní Cyrilské Jednoty. Dětský sbor se účastnil při zavádění kancionálu Boţí cesta nácviku mešních písní. Členové dětského sboru, kteří po ukončení docházky neodešli z Konice, přecházeli do sboru Farní Cyrilské Jednoty. Působení P. Františka Pitruna bylo na tři roky přerušeno, neboť byl donucen farnost opustit. V roce 1945 se do Konice vrací a působí jako sbormistr. V roce 1949 jeho činnost končí emigrací do Rakouska Salzburku. V Salzburku studuje dirigování, posléze působí jako ředitel kúru na poutním místě Maria Plain. P. František Pitrun se jiţ do vlasti nevrátil. Zemřel v roce Po první světové válce začal v Konici působit jako varhaník a ředitel kúru pan Jan Dacík. Vyučoval také hře na hudební nástroje. V roce 1945 nastoupil na místo pana Jana Dacíka pan Vladimír Janál. Do té doby působil jako varhaník ve Smrţicích. Po odchodu P. Pitruna do emigrace řídil sbor a orchestr s varhanami p. JUDr. Mojmír Dostál. Někdy svěřil pan Janál varhanní part panu Dacíkovi a sám řídil sbor. Koncem padesátých let odešel pan Vladimír Janál vyučovat hře na hudební nástroje do hudební školy v Konici. Vyučoval hře na harmoniku, klavír a housle. Na kůru tak místo něj znovu zasedl pan Jan Dacík. Dirigování převzal pan Jaromír Faltýnek (dosud ţijící). Povoláním byl elektromontér. Ve sboru zpíval bas. 8

10 V roce 1963 nastupuje na místo varhaníka pan Antonín Burget. Civilním povoláním nástrojař. Protoţe v ostatních farnostech není varhaníků, na pana Burgeta se obracejí lidé z širokého okolí s prosbou o účast převáţně při pohřebních mších. Farní Cyrilská jednota působila při bohosluţbách i mimo farnost. Převáţně vystupovala při slavnostních příleţitostech. Chrámový sbor měl přibliţně 100 členů. V roce 1992 vyvstala nová povinnost nácviku nových nápěvů, neboť se začal uţívat nový Kancionál. V té době funguje vlastně pouze torzo chrámového sboru, neboť většina členů je jiţ po smrti. V dnešní době chrámový sbor v Konici není. Při slavnostních mších zpívá asi 15 členná schola, sloţená především ze studentů. 9

11 2. 2. Sdruţení přátel lidové písně (SPLP) v Konici V letech působilo v Konici Sdruţení přátel lidové písně (SPLP). Zakladatel byl pan Karel Slepička. Byl profesorem pedagogiky a didaktiky. Byl také vynikajícím národopisným pracovníkem. Svou učitelskou dráhu začínal ve dvacátých letech jako učitel na Měšťanské škole chlapecké v Konici. Sbormistr pan prof. Slepička se snaţil pomocí vzpomínek stařečků a stařenek vzkřísit všechno to, čím ţil lid v naší oblasti před lety. Zaznamenával popěvky a písně z tohoto kraje. Doplňoval je rovněţ písněmi ze Sušilovy sbírky. Upravoval je podle svého záměru nebo ve spolupráci se svými přáteli. Obracel se zejména na hudební skladatele. Na Rudolfa Wünsche z Brna, Jana Buriana, Dr. M. V. Jirouška, A. Straku ředitele kůru a varhaníka v Kvasicích u Kroměříţe (ţák A. Dvořáka), paní prof. M. Hartmanovou, Dr. J. Poláčka, F. Ţváčka ml. (absolvent konzervatoře v Brně, rodák z Konice) a řadu dalších. Upravené písně sestavoval pan Karel Slepička do celovečerních programů. V prvním večeru zazněly písně rekrutské, písně zpívané při dračkách, přástkách a hodových muzikách. Písní bylo dvacet sedm. Druhý večer bylo ústředním tématem Láska a svatba na Konicku. Třetí večer nesl název Zpěvy lidu v českých operách. V programu zazněly opery Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách, Dráteník zpěv kupce Květenského, z opery Hubička Sbor pašeráků. Za tento večer si vyslouţili zpěváci přídomek kostelní zpěváci, který předznamenal zánik SPLP v Konici. Pro Konici je to jistě velká ztráta, neboť SPLP mohlo v Konici probouzet zapomenuté písně a zvyky z tohoto kraje. Pan prof. Karel Slepička zemřel po krátké nemoci V době svého působení mělo SPLP následující členy: Slepička Karel, prof. v v., sbormistr Ţváček František, klavírista, korepetitor ( učitel Hudební školy v Konici) V sopránu zpívaly: Kociánová Vlasta Nováková Vlasta 10

12 Pavlenková Anna Trbušková Jarmila Tylšarová Věra Březinová? Sedláčková Marie Strmisková L. Pavliňáková O. Grulichová Zdena Slouková Františka V altu zpívaly: Drešrová Růţena Jurášová Marie Placherová Květoslava Svobodová Alena Spurná Marie Zerhauová Lída Lukešová Ludmila V tenoru zpívali: Tylšar Václav starší Placher Jaroslav Popelka František mladší Urban Zikmund starší Matonoha Stanislav V base zpívali: Balcar Miloslav Faltýnek Jaromír Grygar Antonín Popelka František starší Popelka Josef Trbušek Jaroslav Trbušek Václav Skácel? 11

13 2. 3. Orchestrální sdruţení (symfonické) v Konici V Konici působilo také orchestrální sdruţení. Pravděpodobně vzniklo v polovině třicátých let. Přesný letopočet vzniku orchestrálního sdruţení není znám. Hráli v něm muzikanti z Konice i z okolních vesnic. Hráli pro své potěšení, ale i pro radost svých spoluobčanů. Pro všechny, kteří se koncertu orchestrálního sdruţení zúčastnili byl koncert hudebním svátkem a kulturní událostí. Pro mnoho posluchačů to byla jediná moţnost slyšet repertoár tohoto sdruţení. Koncerty se pořádaly v sále Ţivnostenského domu nebo v Sokolovně v Konici. Koncerty bývaly dva aţ tři v roce. Orchestrální sdruţení hrálo i při jiných příleţitostech při školních divadelních představeních, při provádění figurálních mší v chrámu Narození Panny Marie v Konici a při slavnostních plesech a jiných slavnostních událostech. Zakladatelem a dirigentem orchestrálního sdruţení byl JUDr. Vojtěch Řehák, soudce okresního soudu v Konici. Jeho pokračovatelem byl JUDr. Mojmír Dostál, učitel a později advokát. Celkem mělo sdruţení asi 70 hudebníků. Povolání hudebníků orchestrálního sdruţení bylo různorodé. Většina hudebníků byla z řad učitelů, úředníků, soudců, studentů, ale také z řad dělníků, prodavačů, rolníků. Konec činnosti orchestrálního sdruţení není známo. V orchestrálním sdruţení symfonickém v Konici hráli: JUDr. Řehák Vojtěch, soudce, Konice (dirigent) JUDr. Dostál Mojmír, učitel, advokát, Konice (fagot) Brichta Jan, úředník, Konice (housle) Břeha Radomír, učitel, Ladín (housle) Dočkal Jan, student, Konice (housle) Dostál Jindřich, stolař, Konice (housle) Faltýnek Jaromír, dělník, Konice (housle, kontrabas) Grepl Alois, učitel hudby, Jesenec (housle, kontrabas, helig., kapelník) Gröpl Arnošt, učitel, Runářov (housle) Keluc?, holič, Konice (housle) Klíč František, fotograf, Konice (housle, trubka, kapelník) Kočí Alois, rolník, Krakovec (housle, klarinet, kapelník) 12

14 Kuba Jaromír, učitel, Ochoz (housle) MUDr. Kuba Josef, lékař, Konice (housle) Kuča Josef, student, Konice (housle) Kuča Ladislav, student, Konice (housle, klavír, harmonika) Kühler Jaroslav, učitel, Dzbel (housle) Němec Jaroslav, učitel, Konice (housle) Novák František, učitel, Konice (housle) Novák Jaroslav, student, Březsko (housle) Novotný Leopold, fotograf, Dzbel (housle) P. Pitrun František, kněz, Konice (housle, dirigent) Schmidtmeier Karel, učitel, Konice (housle) Slepička Karel, učitel, Konice (housle, viola, kult prac.) Škoda Alois, faktor, učitel hudby Konice (housle) Škoda Milan, student, Konice (housle) Škoda Slávek, fotograf, Konice (housle) Trbušek Josef st., obuvník, Konice (housle) Trbušek Josef ml., natěrač, Konice (housle) Tylšar Václav, prodavač, Slavíkov (housle) Zbořil František, úředník, Konice (housle) Balcar Miloslav, st. úředník, Konice (viola) Fišer Vladimír, učitel, Konice (viola) Jáchym František, učitel, Konice (viola) Dostál Karel, klempíř, Konice (violoncello, kontrabas) Novák František, úředník, Konice (violoncello, housle, varhany) JUDr. Ostrčil, soudce, Konice (kontrabas, housle) Bílek Jan, krejčí, Ladín (trubka, kontrabas) Haselmann František, student, Konice (flétna, picola) Valert Vojtěch, student, Březsko (flétna, klarinet) Šváb Bohumil, učitel, Konice (flétna) JUDr. Zelený František, advokát, Konice (flétna, hoboj) Ohlídal Antonín, rolník, Konice (klarinet) Ohlídal Alois, pekař, Konice (klarinet) Peluňka František, důchodce, uč. hudby Konice (klarinet, housle, flétna) Weissgäuber?, hostinský, Štarnov (klarinet) 13

15 Svoboda Slávek, úředník, Prostějov (klarinet, flétna, picola) Dostál Alois, student, Konice (lesní roh, housle) Ház Milan, úředník, Konice (lesní roh, kontrabas, helig.) Zahradníček Antonín, dělník, Slavíkov (lesní roh) Zavíral Svatopluk, student, Konice (lesní roh, trubka) Fišer Ferdinand, rolník, Konice (trubka) Kočí Jindřich, dělník, Konice (trubka, housle) Šamánek Josef, prodavač, Konice (housle, trubka) Švec (Karel?), cestář, Štarnov (trubka) Kočí Stanislav, rolník, Raková (trombon) Popelka Karel, kamnař, Horní Zavadilka (trombon) Ţváček František, krejčí, Konice (trombon) Jedlička Josef, učitel, Konice (bicí, lesní roh) Svoboda Jan, domkář, Konice (bicí) Vlach František, obchodník, Konice (bicí) Dacík Jan, varhaník, sbormistr, uč. hudby, Konice (varhany) Janál Vladimír, varhaník, sbormistr, uč. hudby, Konice (klavír, varhany) Havelka Vlastimil, úředník, Konice (klavír, bicí, dirigent) Janíčková Emilie, v domácnosti, Konice (klavír) Kovalčík Karel, student, Konice (klavír, harmonika) Kruţík Lubomír, student, Konice (klavír) Kýr Milan, student, Konice (klavír) Slepička Vlastimil, student, Konice (klavír, varhany, dirigent) Repertoár orchestrálního sdruţení: Bedřich Smetana: Směs z oper Pochod studentské legie Galop bajadérek Valčíky Našim děvám - polka Venkovanka polka 14

16 Antonín Dvořák: Slovanské tance č. 1 C dur, č. 2 e moll, č. 4 F dur, č. g moll Předehra k III. dějství opery Čert a Káča Humoreska op. 101 č. 7 v úpravě pro housle a orchestr Árie Rusalky Měsíčku z opery Rusalka (zpívala p. Vlasta Matonohová z Konice) Praţské valčíky Vzpomínání z Poetických nálad op. 85 v úpravě pro orchestr Leoš Janáček: Pilky z Lašských tanců Vilém Blodek: Směs z opery V studni Karel Komzák st.: Orchestrální skladby Zdeněk Fibich: Selanka Josef Suk: Vesnická serenáda Vítězslav Novák: Slovácká suita Oskar Nedbal: Výňatky z baletu. Z pohádky do pohádky Karel Kovařovic: Havířská polka Jaroslav Křička: Babiččin maršovský valčík Václav Trojan: Tři kamarádi Julius Fučík: Předehra Marinarella Starý bručoun Obr a Paleček Pochody: Florentský, Vjezd gladiátorů, Hercegovac, Veselí venkovští kováři Valčíky: Baletky, Zimní bouře, Tanec milionů František Kmoch: 15

17 Valčíky: Na stříbropěnném Labi, Pozdrav jara Kvapík: Na motoru Pochody: všechny nejznámější Rudolf Friml: Oslí serenáda Rudolf Leo Vašata: Serenáda Annabella Václav Vačkář: Vzpomínka na Zbiroh Pochody: Šohaj, Triglav, Probuzení Miloš Smatek Karel Pečke: Pochod artistů František Antonín Tichý: Tanec dřeváčků František Škroup: Zpěvohra Dráteník Rudolf Piskáček: Opereta Tulák Jára Beneš: Opereta Na tý louce zelený Jaroslav Křička: Opereta Polka vítězí Johannes Brahms: Uherské tance č. 5, č.6 Charles Francois Gounod: Cavatina Richard Wagner: Směs z opery Tanhauser Franz von Suppé: Předehry: Básník a sedlák, Lehká kavalerie Johann Straus ml: Valčíky: Na krásném modrém Dunaji, Hlasy jara, Vídeňská krev, Povídky z vídeňského lesa, Ţivot umělců, Císařský valčík, Víno, ţeny a zpěv, Růţe z jihu 16

18 Franz Lehár: Valčík: Zlato a stříbro Jacques Offenbach: Barcarolla z opery Hofmannovy povídky Adolphe Charles Adam: Na perském trhu z opery: Kdybych byl králem 17

19 3. LIDOVÁ ŠKOLA UMĚNÍ (LŠU) Historie LŠU Dne zahájila LŠU v Konici samostatnou činnost. Nejprve zde byla od roku 1970 pobočka LŠU Plumlov, jejímţ ředitelem byl pan Zdeněk Přikryl. Zpočátku na této pobočce vyučovali 2 učitelé, zájem dětí o výuku rostl. Městský národní výbor v Konici měl ve svém volebním programu za cíl vytvořit podmínky pro rozšíření a osamostatnění pobočky. Tento cíl se podařilo uskutečnit. Byly uvolněny a adaptovány další místnosti v zámku pro potřeby školy (kde se jiţ vyučovalo), bylo zavedeno ústřední topení. Pro stabilizaci učitelského sboru byly uvolněny 3 byty. Samostatně LŠU zahájila svou činnost ve školním roce 1981/1982. Zpočátku se vyučovalo ve třech místnostech zámku. Škola neměla ani vlastní inventář nástrojů a učebních pomůcek. Od nastoupil do funkce ředitele pan Jiří Dopita. Ten vyvíjí po nástupu do funkce velké úsilí o zlepšení materiálních podmínek. Škola se dostává stále více do povědomí konických obyvatel. Začíná se zvyšovat počet ţáků navštěvujících LŠU a je zaloţeno dechové oddělení. Ve školním roce 1986/1987 odchází z funkce ředitele současný ředitel a na jeho místo nastupuje od pan Jaroslav Šebestík. Škola se stále více prezentuje na veřejnosti výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ, veřejné koncerty a tím dochází k stále většímu zájmu rodičů a dětí tuto školu navštěvovat. Dochází také ke zlepšení v oblasti vybavení školy. Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce budovy zámku elektroinstalace, výměna oken, poloţení mramorové dlaţby. Nově byla vybudována učebna pro výtvarný obor, který je zřízen od V roce 1990 existuje škola pod novým názvem : Základní umělecká škola (ZUŠ). V tomto roce odchází z funkce ředitele pan Jaroslav Šebestík, který nastupuje do funkce ředitele na ZUŠ v Prostějově a do funkce ředitelky je jmenována paní Vladimíra Horáková. Ve školním roce 1991/1992 jsou nově otevřeny 2 obory literárně dramatický obor a taneční obor. Od získává škola právní subjektivitu, je nově otevřeno pěvecké oddělení. Dochází k dalšímu rozvoji školy. Zvyšuje se počet ţáků, zájem je i o výuku nástrojů a oborů, které se doposud nevyučovaly literárně dramatický obor, taneční obor. Byla zahájena výuka na elektrické klávesové nástroje, zavedla se výuka hry na kytaru, saxofon. Se zvyšujícím počtem ţáků dochází i k nárůstu pedagogických pracovníků. Škola má celkem k dispozici 11 odborných učeben 18

20 a koncertní sál. Škola má celkem 6 poboček- Ludmírov, Kladky, Hvozd, Pěnčín, Brodek u Konice, Přemyslovice. Tím je umoţněna docházka ţáků, kteří nemají vhodné autobusové spojení do ZUŠ v Konici. Ve školním roce 2005/2006 dochází ke stěhování ZUŠ ze zámku na budovu bývalé mateřské školy Na Příhonech. Budova je po rozsáhlé rekonstrukci. Vybavení školy a materiální podmínky jsou na dobré úrovni, ale nevýhodou je stěhování nástrojů do obřadního sálu konického zámku, kde se uskutečňují koncerty pro veřejnost. 19

21 4 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA (ZUŠ) Současnost Základní umělecká škola patří bezesporu k důleţité hudební instituci. Vychovává mladé hudební talenty. Od školního roku 2005/2006 sídlí ZUŠ v nově zrekonstruované budově Na Příhonech. Funkci ředitelky vykonává paní Vladimíra Horáková. Škola poskytuje vzdělání v oborech: hudební, taneční, výtvarný. Od je znovu otevřen obor literárně dramatický. V oboru hudebním tato škola nabízí výuku hry na hudební nástroje: - klavír, elektrické klávesové nástroje, akordeon, flétna zobcová i příčná, klarinet, saxofon, trumpeta, kytara, bicí nástroje. Kromě hry na hudební nástroje zajišťuje i výuku zpěvu (sólový zpěv) a sborový zpěv pobočka Protivanov. Ve školním roce 2007/2008 školu navštěvovalo 264 ţáků, které vyučovalo 18 pedagogických pracovníků. Od bylo nově zřízeno odloučené pracoviště v Protivanově. Ţáci jsou zde vyučováni především na dechové nástroje. V Protivanově fungují dva pěvecké sbory a Dechovka mladých. Ta se pravidelně prezentuje na veřejnosti adventní koncerty, Ţváčkův festival dechových hudeb. Základní umělecká škola úzce spolupracuje se ZŠ a Gymnáziem města Konice, s Kruhem přátel hudby v Konici, kde vystupují ţáci jako hosté. Ve školním roce 2008/2009 školu navštěvuje 237 ţáků a 15 ţáků navštěvuje dechový soubor. Škola má zřízeny odloučená pracoviště: Pěnčín, Kladky, Brodek u Konice, Bohuslavice a Protivanov. Základní umělecká škola se pravidelně prezentuje na veřejnosti vánoční koncert, koncert komorní hudby, jarní koncert, koncert ke dni Matek, koncert přípravných ročníků, absolventský koncert, výchovné koncerty po MŠ a ZŠ Konice, Kladky, Bohuslavice, Brodek u Konice, třídní přehrávky učitelů, besídky apod. V letošním školním roce 2008/ 2009 se ţáci školy zúčastní okresní soutěţe ve hře na dechové nástroje a proběhne i soutěţ tanečního oboru. 20

22 5 DECHOVÁ KAPELA KONIČANKA (MILOŠANKA) V polovině třicátých let v Konici vzniklo Orchestrální sdruţení. To dalo podnět k pokračování hudební tradice působením dechové kapely. Zakládajícími členy byli totiţ muzikanti, kteří hráli na dechové nástroje ve výše uvedeném sdruţení. Tito hráči ţili v Konici. K nim se pak přidruţili muzikanti, kteří přišli do Konice za zaměstnáním. Vzniklá dechová kapela byla zaštítěna Osvětovou besedou, později Závodním klubem druţstva Moděva v Konici. Po vzniku Jednotného klubu pracujících v Konici přešla kapela do jeho materiální péče. Kapelníkem byl tehdy pan Vladimír Janál. Poté přichází do Konice dobrý trumpetista a kapelník pan Miloš Marek. Po něm byla dechová kapela pojmenována. Pod jeho vedením se vytváří z kapely dobré hudební těleso, které hraje převzatý repertoár jiţ tehdy slavné Moravanky. První vystoupení dechové hudby pod vedením Miloše Marka bylo v roce 1973 na konické kulturní akci Konicko hraje a zpívá. Od té doby hraje kapela v Prostějově, v Jevíčku, kaţdoročně na hodových slavnostech v Bílovicích u Prostějova, v Karlově studánce, v Lázních Jeseník. Kapela se také účastnila soutěţe v Mikulově pod názvem Zlatý hrozen. Kaţdoročně se kapela zúčastňuje masopustu v nedalekém Březsku u Konice. Kapela Milošanka přijala opakovaně pozvání do Böhlitze v Německu u Lipska. Po smrti kapelníka pana Miloše Marka, který zemřel v květnu 1985 stanuli v čele kapely Milošanka pánové Oldřich Pliska, Josef Sláma, Ing. Svatopluk Zavíral, Josef Kýr a Ing. Antonín Dlapa. Kapela se po úmrtí pana Marka přejmenovala na dechovou hudbu Koničanka. V září roku 1995 přichází do Konice na ZUŠ nový učitel pan Alfons Širůčka. Nadaný učitel a bývalý dirigent posádkové hudby. Pan Širůčka přichází s myšlenkou uspořádat v Konici festival dechových hudeb. Ve svém bývalém místě kde působil byl účastníkem podobných festivalů, ale hlavně byl obdivovatelem hudebního skladatele Antonína Ţváčka, který se narodil nedaleko Konice. V Konici objevil pan Širůčka nepřeberné mnoţství jeho známých i méně známých skladeb. Muzikanti přicházejí se skvělým nápadem uspořádat v Konici Ţváčkův festival dechových hudeb, kde chtějí propagovat nejen jméno tohoto skladatele, ale i město Konice. Dne 30. června 1996 se koná I. Ţváčkův festival dechových hudeb. Podmínkou k účasti na tomto festivalu je mít v repertoáru alespoň jednu skladbu tohoto hudebního skladatele. 21

23 5. 1. Hudební skladatel Antonín Ţváček Narodil se 29. dubna 1907 v Hačkách číslo 47 nedaleko Konice v okrese Prostějov. Byl prvorozený a pocházel z dvanácti dětí. Otec byl malým rolníkem a aby mohl svou rodinu uţivit, působil i jako vesnický muzikant. Antonín byl tudíţ odmalička provázen hudbou. Od svého otce poznal základy hudby. Neměl sice ţádné hudební vzdělání, ale byl velmi talentovaný. O hudbu se Antonín zajímal od svých čtyř let, v šesti letech začal hrát na housle a o dva roky později na baskřídlovku. V šesti letech sloţil svou první skladbu Červená karkulka. V komponování se neustále zdokonaloval. Nejprve začal úpravami známých skladeb pro dechové nástroje. Učil se celý ţivot a rád přijímal rady a poučení. V dospělosti byl dobrým hráčem na violoncello a pozoun. Ve čtrnácti letech nastoupil k vojenské hudbě pěšího pluku do Olomouce, kde zůstal aţ do svých 21 let. V roce 1928 přešel na 3 roky ke Královské vojenské hudbě do Rumunska. Po návratu se stal členem Státní policejní hudby v Brně a v tomto městě působil i během 2. světové války, později jako kapelník.vojenským hudbám byl věrný celá dlouhá léta. Pracoval jako kapelník, zástupce kapelníka, umělecký vedoucí, archivář a hospodář. Vţdy se ale prezentoval jako výborný muzikant v hudbách po celé Moravě. V roce 1949 váţně onemocněl a odešel do invalidního důchodu. Ale i v této ţivotní fázi se nepřestal věnovat hudbě. Během svého ţivota zkomponoval téměř 500 skladeb, nejvíce se proslavil psaním polek a valčíků. V názvu polek defilují jména: Babulka, Růţenka, Helenka, Šárka, Jiřinka, Danka, Kmotřenka atd. V den, kdy polku sloţil dal jméno podle dívky nesoucí jméno v kalendáři. Pokud jiţ taková polka existovala, nazval ji podle blízkého či milého místa. Například Tišnovanka, Slovácká, Bouzovská, Prostějovská, nebo Dvě srdéčka, Má poslední, Tesařská, Dubanská a mnoho dalších. Poslední měsíce svého ţivota strávil nemocen v péči své sestry v Litovli. Zemřel po dlouhé těţké nemoci 4. září Jeho odkaz je stále ţivý a jeho melodie tak líbivé, ţe jeho skladby hrají dechové hudby po celé Evropě. V Konici se na jeho počest koná kaţdoročně Ţváčkův festival dechových hudeb, který má uţ třináctiletou tradici. Na smutečním parte měl Antonín Ţváček tento verš: Hudbo, ty lásko má, měl jsem tě tolik rád, 22

24 nepřestaň nikdy hrát, i kdyţ budu navţdy spát. Neplačte, ztište v srdci ţal, já dobré dílo v ţití vykonal a po práci chci tiše spát; i v modlitbách moţno vzpomínat. Nebylo mi dopřáno, déle s vámi být, nebylo léku, abych mohl ţít. 23

25 5. 2. Ţváčkův festival dechových hudeb Myšlenka uspořádat v Konici Ţváčkův festival dechových hudeb se zrodila v roce Jejím duchovním otcem a iniciátorem 1. ročníku byl pan Alfons Širůčka, tehdy nový učitel na konické Základní umělecké škole. Byl to bývalý muzikant vojenských kapel a nadšený obdivovatel Antonína Ţváčka. Po nástupu do Konice se zakrátko seznámil s dechovou hudbou Koničanka a začal se zúčastňovat jejích zkoušek. V archivu dechovky objevil velké mnoţství Ţváčkových známých a méně známých skladeb. Kdyţ zjistil, ţe tento skladatel pochází z Haček nedaleko Konice, přišel po domluvě s muzikanty s nápadem uspořádat hudební přehlídku k poctě oblíbeného autora. Sám měl s podobnými akcemi zkušenosti, neboť dříve působil na jiţní Moravě, kde se podobné festivaly konají. O spolupráci poţádal Městské kulturní středisko v Konici, které se pak stalo pořadatelem tohoto festivalu a je jím dodnes. Alfons Širůčka po několika letech z Konice odešel, ale festival zůstal a jeho obliba a popularita kaţdým rokem roste. Festival se dostal do povědomí širokého kruhu posluchačů a milovníků dechové hudby. Renomé získal i mezi účinkujícími muzikanty. První ročník Ţváčkova festivalu se konal v zámeckém parku. Počasí tehdy nebylo příznivé a tento festival provázela řada improvizací a chyb, ale také ponaučení. Přestoţe návštěvnost nebyla příliš vysoká, odezva byla velmi příznivá. Muzikanti měli velký zájem, aby se festival konal i nadále. Domácí kapela Koničanka se zhostila úlohy hostitele i průkopníka. Konferování se tehdy ujali dva její členové paní Věra Kučerová a pan Josef Franc. Prvními hostujícími kapelami byly v roce 1996 kapely Lipovanka, Boskověnka a Zdounečanka. Podmínky účasti na festivalu byly jednoduché a zůstávají dodnes. V repertoáru účinkující kapely musí zaznít alespoň jedna Ţváčkova skladba. Časový limit na vystoupení je maximálně 30 minut. Samozřejmostí je dochvilnost a spolehlivost. Hned v zahajovacím ročníku se podařilo najít tři trvalé sponzory, kteří zůstali festivalu věrni dodnes. Další ročník se jiţ konal na konickém náměstí. Poprvé byly pozvány i maţoretky. Termín festivalu se tak ustálil na třetí neděli v červnu. Kaţdoročně je tento festival zahajován slavnostním defilé kapel městem v čele s maţoretkami. Během odpoledne vystoupí zpravidla šest aţ sedm kapel. Program je prokládán průvodním slovem a vystoupením maţoretek. Ţádná kapela po skončení vystoupení neodjíţdí, ale všechny čekají na závěrečný monstrkoncert. Jeden z kapelníků se ujme taktovky a všichni na závěr zpívají: Zůstaň tu s námi, muziko 24

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983)

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983) náčelník Vojenské hudební školy plk. Zdeněk Sviták zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka školy zástupce náčelníka pro věci politické mjr. Jiří Lhotský pplk. František Kysela pplk. Miloslav Klíma

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z tradiční hasičské slavnosti k poctění patrona sv. Floriana Jako každoročně o první květnové neděli vyšli i letos

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998)

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998) Náčelník Vojenské konzervatoře pplk. Jiří Křen pplk. Jiří Mareš pplk. Ing. Pavel Mařík kpt. Ing. Karol Kohl zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka zástupce náčelníka pro týl XXIV Školská skupina:

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 1. část Charakteristika a historie školy, zaměření a vize školy, výchovně vzdělávací strategie, výuka a hodnocení žáků, oblasti vlastního

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou tradicí

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO

VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO (působení českých hudebníků ve Slovinsku na přelomu 19. století a do konce 1. světové války) Václav Talich působil v Lublani v období 1908-1912. Je považován za zakladatele Slovinské

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

WEST MEETS EAST IN AMEROPA!

WEST MEETS EAST IN AMEROPA! AMEROPA MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL A KURZY KOMORNÍ HRY Ameropa pořádá intenzívní čtrnáctidenní kurzy a festival komorní hudby. Studium se zaměřuje na klasická nástrojová seskupení (smyčcové kvarteto,

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Biskupská 2, 0 00 Praha, tel., fax: 22239507, e-mail: info@zus-biskupska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 200 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PRAHA, BISKUPSKÁ 2, IČO: 6046004 IZO:

Více

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice. Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.cz www.zusholice.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Zpracoval:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje a primátorky Statutárního města Chomutova a ve spolupráci s společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 15. koncertní sezona 2010/11

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 ANOTACE Materiál

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Výroční zpráva Konzervatoře Evangelické akademie o činnosti školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva Konzervatoře Evangelické akademie o činnosti školy ve školním roce 2009 2010 Výroční zpráva Konzervatoře Evangelické akademie o činnosti školy ve školním roce 2009 2010 1 MgA. František Fiala, ředitel konzervatoře Evangelické akademie 2 Základní údaje o škole Přesný název školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní umělecká škola Křížkovského 4 690 26 Břeclav,IČO 70436304 tel: 519371545 e-mail:zus.breclav@tiscali.cz zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y za školní

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Pěvecký sbor Kvítek Jméno a příjmení: Michaela Blechová Třída: 5.A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: PaedDr. Naděžda Hrnčířová Datum odevzdání:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3-4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5-10 4. Údaje o zařazování ţáků str. 11-13 5. Výsledky vzdělávání ţáků str. 14-16 6. Údaje

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Objev svůj talent Obsah 1. Identifikační údaje školy... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Zaměření a vize školy... 6 4. Výchovné

Více

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Region HANÁ, z.s. (dále jen spolek) je spolkem dle ust. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je nástupnickou organizací transformace organizace Region

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více