záøí - øíjen 2012 Gymnázium Frýdlant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "záøí - øíjen 2012 Gymnázium Frýdlant"

Transkript

1 BOD POINT záøí - øíjen 2012 Gymnázium Frýdlant

2 Co najdete v tomto èísle: Úvodník Šílenec øádil ve frýdlantském kinì. Profesor pøistižen! Máme dùkaz! Filmový klub v kinì Rozhovor s rozhlasovou režisérkou Hanou Kofránkovou Dadainspiraèní dny Jeøáb popelavý Rozhovor s Pavlem Štrynclem Procházka

3 Milí ètenáøi, doufám, že jste vstoupili do nového školního roku správnou nohou a zahájili úspìšnì vaše studium. Já bych o dobré známky letos mìla usilovat o to více, neb maturuji. Èlovìk se opravdu skoro ani nenadìje a ocitne se v posledním roèníku, roèníku, jenž je pro nìj nejdùležitìjším na støední škole a zároveò odrazovým mùstkem pro jeho budoucnost. Kolikrát jsem od rodièù slyšela, že bych se mìla více uèit, abych mìla lepší výsledky, abych se dostala na vysokou školu, a najednou je èlovìk postaven do situace, ve které se nachází vìtšina oktavánù a stejnì tak jako oni, i já nyní zjiš uji, jak to vlastnì funguje. Školní rok je o nìco kratší, a o to víc vìcí v nìm musíte stihnout. Nejedná se pouze o takøíkajíc bìžnou náplò roèního studia, tím myslím zvládnutí pøedepsané látky, všech testù a zkoušení, ale rovnìž o vìci pøímo spojené s maturitou; o závìreènou maturitní práci, maturitní otázky, o maturitu samotnou a následné pøijímací zkoušky na vysoké školy. Nejvìtší kouzlo, nejenom vìcí spojených se školou, ale i životních postojù, zkušeností, dovedností èi vlastností, jsem zaèala spatøovat v èase a osobním prožívání. V nepøenositelnosti èehokoli (vèetnì jakékoli historky nebo pocitu) na jinou osobu, by byste byli v úzkém kontaktu. To znamená, že vám zde mùžu barvitì líèit své dojmy z posledních devíti mìsícù, které mne na gymnáziu èekají, vymlouvat se, kolik toho mám ještì na práci a kolik vìcí musím stihnout, jak se vším válèím, priority, které si musím stanovit a rozvrhnutí èasu, bez kterého se èlovìk neobejde, ale je to vlastnì úplnì k nièemu. Mùžu vám sice pøiblížit onu vyšlapanou cestièku v dáli, kterou prošel nespoèet lidí, avšak budiž mi satisfakcí, že si ji každý projde sám. Témata, která se veskrze neustále opakují, názory, jimiž se upevòují naše životní stanoviska, definice, jimiž se snažíme obsáhnout vše potøebné, hypotézy, které vyvracujeme èi potvrzujeme, to vše je neustále se pohybující kolobìh života, kterým individuálnì procházíme. I já se pøidávám. A proto! TYÈINKOVÝ MODEL MOLEKULY METHANOLU

4 ŠÍLENEC ØÁDIL VE FRÝDLANTSKÉM KINÌ!!! SPOUSTA ADRENALINOVÝCH POKUSÙ! STØELBA BAZUKOU DO HLEDIŠTÌ! NEDÝCHATELNÉ PLYNY PO CELÉM SÁLE! STUDENTI V AKCI PØÍMO NA JEVIŠTI! A MNOHEM VÍCE OHROMUJÍCÍCH ŠÍLENOSTÍ Ano, my, studenti gymnázia ve Frýdlantì, jsme byli ve støedu 19. záøí 2012 svìdky ohromujících a pro nìkteré dobrovolníky velmi adrenalinových pokusù v místním kinì. Zavítal k nám totiž vìdec z Akademie vìd ÈR, aby nám pøiblížil chemii, fyziku, biologii a další pøírodní vìdy. Snažil se, abychom vìdu nebrali jen jako školní pøedmìt, ale dokázali jí porozumìt a mít z ní radost. I pøes možnost zranìní jsme se rozhodly promluvit si s tímto záhadným vìdeckým nadšencem a odkrýt Vám jeho tajemství. 1. Øekl jste nám, že pocházíte z Velké Británie. Jak jste se dostal do Èeské republiky a co Vás inspirovalo pro spolupráci s èeskou vìdou? To je moc pìkný a dlouhý pøíbìh. Pokusím se ho zkrátit. Když jsem dìlal svùj titul PhD. v Anglii v oboru anorganické chemie (velmi zajímavý obor, zabývající se slouèeninami), spolupracoval mùj vedoucí se skupinou èeských vìdcù. Bìhem studia jsem se díky nìmu dostal na dvanáct týdnù do Èeské republiky. Poté jsem se vrátil do Anglie a dostudoval. Po získání titulu mi byla nabídnuta možnost spolupracovat na pùlroèním projektu v Èechách. Na Moravì jsem se seznámil se svojí souèasnou ženou (máme spolu syna Mareèka) a tak jsem v Èechách zùstal. Už jsem tady 9,5 roku. 2. Stalo se Vám nìkdy pøi vystoupení (pøednášení), že by se Vám nìco nepovedlo? Všechny pokusy, které pøedvádím, mám nacvièené a dìlal jsem je skoro tisíckrát. Mám k nim za tu dobu vztah a vím, co si mùžu dovolit. Nikdy se mi nestalo, že by se nìco vymklo kontrole natolik, že by to mìlo katastrofální následky. Ale takové menší zápletky tøeba na dnešním vystoupení s tou bazukou (PET-lahev ve válci neplánovanì praskla a letìla opaèným smìrem), to nevyšlo úplnì tak, jak jsem chtìl. Ale nikomu se nic nestalo, tudíž to tolik nevadilo. 3. Pøednášíte i mimo Èeskou republiku? Ano, co se týèe mé výzkumné práce, pøednáším v rámci mezinárodních konferencí v rùzných zemích. Vystupoval jsem napøíklad v Japonsku, Americe, Nìmecku, Jižní Africe, Èínì. A co se týèe popularizace vìdy, úèinkuji hlavnì na Slovensku a v Èesku.

5 4. Kdybyste si mohl vybrat ideální místo pro Vaše pøednášení, kde by to bylo? (Napø. v kinì nebo v otevøeném prostoru?) Rozhodnì v kinì. Všechno tam na diváka pùsobí mnohem lépe, protože mám dohled nad tím, kolik bude svìtla nebo jak velká bude tma. V sálech je taková "divadelní" atmosféra. Mohu používat rùzné efekty, které èlovìka udrží v napìtí. Jediné minus v kinech je, že zdi jsou schválnì vyrobené tak, aby pohlcovaly zvuk. To znamená, že na rozdíl od jiných budov se zde pøi výbuchu neozve tak velké,,bum. Dobré osvìtlení, ozvuèení a hlavnì lidé co s tím vším umí dobøe pracovat to je hlavní dùvod, proè mám nejradìji kina. 5. Pøednášíte radìji pro dospìlé nebo dìti (napø. nás studenty)? Co se týèe popularizace vìdy, tak urèitì pro mladé lidi, protože oni jsou naše budoucnost a o hodnì vìcech se takhle mohou dozvìdìt. Sice dìlám i pøednášky pro dospìlé, ale tam je to tìžší. Se studenty se dá mnohem lépe diskutovat než s dospìlými, kteøí už mají svùj urèitý názor, kterého se drží a jen málokdy ho zmìní. Nemusí se už rozhodovat, èím budou. Proto radìji trávím èas s Vámi, protože vy jste budoucnost, která bude za deset patnáct dvacet let tvoøit Èeskou republiku. Magdaléna Bartošová, Šárka Jakoubková a Michael Londesborough

6 Profesor pøistižen! Máme dùkaz! Z dùvìryhodných zdrojù jsme se dozvìdìli zdrcující skuteènost. Nic pro slabé povahy! Maximální úlet! Máme foto! Kdy? Každé pondìlí v 15:30. Kde? V uèebnì è. 20. S kým? S autorem èlánku. Proè? Pro rozšíøení obzorù, zábavu a umìní. Co? Na gymplu funguje drama ák! Pøijï mezi nás!!! Kryštof Špidla a spol. FILMOVÝ KLUB V KINÌ! Filmový klub Jednoho svìta na školách se stìhuje z gymnázia do frýdlantského kina. Drogy, chudoba, ochrana pøírody, sexualita, xenofobie tìmito a dalšími tématy se zabývají studentské filmové kluby Jednoho Svìta na školách. Promítané filmy prošly festivalem dokumentárních filmù o lidských právech Jeden Svìt. Studentské filmové kluby promítají vybrané filmy zdarma po celý rok. Frýdlantský filmový klub pùsobí již tøi roky na Gymnáziu Frýdlant a od øíjna bude promítat v kinoklubu! Novì otevøený klub v budovì kina bude sloužit nejen k promítání filmù, ale i k besedám se zajímavými hosty. Výhodou nového prostøedí je jeho neformálnost a lepší pøístupnost veøejnosti. Nesporným kladem pro dojíždìjící diváky je blízkost vlakového i autobusového nádraží. Filmový klub mùže navštìvovat kdokoli zdarma nezáleží na vìku, pohlaví, barvì pleti èi vyznání. Jediné co potøebujete, je zájem o okolní svìt a otevøenost k diskusi. První projekce v kinoklubu bude od a zahajujeme ji snímkem o spolupracovnících a agentech StB Nikomu jsem neublížil. Jakubové Liška a Štrom

7 Na zaèátku èervna letošního roku Ondøej Kuthan a Jakub Liška (dnes již oktaváni) pøednášeli v celostátním kole Wolkrova Prostìjova pøehlídky umìleckého pøednesu a divadla poezie. Na pøehlídce se setkali s rozhlasovou režisérkou Hanou Kofránkovou a udìlali s ní rozhovor pro náš èasopis. Hana Kofránková (* , Praha, Èeskoslovensko) Vystudovala bohemistiku a estetiku na Filozofické fakultì UK a následnì obor dramaturgie na DAMU. Od roku 1972 pracuje jako rozhlasová režisérka i interpretka. Pøipravila øadu literárních rozhlasových relací. Zasloužila se o režii a premiérová uvedení zejména pùvodních èeských rozhlasových her. Mezi její režisérské poèiny také patøí rozhlasové nastudování Sofoklovy tragédie Oidipus Vladaø a Ibsenova dramatu Peer Gynt. Jako interpretka vyniká pøedevším v recitaci Anny Achmatovové. V Èeském Rozhlase naèetla Babièku Boženy Nìmcové. Od roku 1999 pùsobí jako externí pedagog na DAMU v oboru umìlecký pøednes. Zasedá jako porotkynì pøednesu napø. v Pražském kalichu, Wolkrovì Prostìjovì, Krásenském zvoneèku, Šrámkovì Sobotce. Jak jste se dostala do Wolkrova Prostìjova? Já jsem tady pøed padesáti lety vyhrála. Bylo to jedinkrát, co jsem soutìžila. Pøednášela jsem od Ludvíka Aškenazyho Vajíèko. Pak jsem na Wolkrovì Prostìjovì dlouho nebyla. Když se doba zaèala lámat, tak mne pozvali do poroty. Do revoluce o mì nebyl moc zájem, protože jsem podepisovala všechno možné. Co vám práce v porotách pøináší? Pøipouštím, že porotování je únavné. Trpím tím, jak se zhoršuje kultura mluvené øeèi, a to dokonce i u lidí, kteøí se zajímají o literaturu. Nejde o to, že øeknu mluvený øeèi, místo mluvené. Ale že èasto není pøednášejícím vùbec rozumìt. Mluví jak ty èuòata, což jim ráda øíkám pøi hodnocení. Základem je, že divák rozumí, co mu chce pøednášející øíct. Když mu není pøi pøednesu rozumìt, je to, jako kdyby chtìl hrát na piano a nemìl prsty. Tak si muziku mùže myslet. Ale ne hrát. Na druhou stranu jsem v kontaktu s mladými lidmi, které literatura a interpretace textù zajímá. Celý rok pracuji s herci a vysvìtluji jim, co po nich chci. Oni nìkdy rozumí, nìkdy nerozumí, dìlají, že chápou, i když nechápou. Na Wolkerovì Prostìjovu je mnohem živìji. Jako porotkynì jsem donucená svùj pøístup zmìnit, protože se setkávám s jiným typem partnera. A pøi lecèems i sebe samu usvìdèím. Je to pro mne také prubíøský kámen.

8 Posuzujete, jak se recitátoøi posunuli v pøednesu oproti krajskému kolu? Tvrdím, že by v celostátním kole nemìli hodnotit porotci z krajských kol. Já letos objela asi polovinu krajských kol, protože jsem nemìla jistou úèast v celostátním. Pøi hodnocení propukám v nezøízené nadšení, když vidím, že recitátor pochopil má doporuèení a že se v pøednesu posunul. Ti, kteøí jej vidí poprvé, øíkají: Co blbnete, vždy tohle je úplnì pøíšerný! Ale pøedtím to bylo daleko pøíšernìjší oponuji. A co když se pøednes nezlepší? Velmi mne mrzí, když zjistím, že se pøednes vùbec nezmìnil. Zajímavý problém mají dnes dívky, které èasto nechtìjí mluvit v maskulinu. Pøedìlávají texty do ženského rodu a to nejde. Já se je na krajském kole snažím pøesvìdèit, aby to nedìlaly. A když to v celostátním kole slyším znovu stejnì, tak mi pøipadá, že na mne nìkdo vyplázl jazyk a udìlal dlouhej nos. Jaký je váš nejoblíbenìjší spisovatel, který zaznívá na pøehlídkách? A proè myslíte, že nezaznívá váš nejoblíbenìjší, František Halas? František Halas je kníže èeské poezie, abych se vyjádøila pateticky. Vìøím, že je to pro recitátory tìžké, ke ètení i k pochopení. Mnohem víc se divím, že ve tøetí kategorii je jen jediný Ortenùv text. A èlovìk by øekl, že je to básník chytrých mladých lidí. A také mne zaráží neskonalá obliba Šimka a Grossmana. Jsou už vyèpìlí? Já se povídkám nikdy moc nesmála, jen Šimkovi jako jistému druhu klaunství. Ale ty texty mne nebavily nikdy. Recitace jejich povídek mi pøipadají vždy na pomezí estrády. Málokdy jsem zažila, že by recitátor nìjakou povídku øekl pìknì. Vìtšinou se nechali nalákat jejich úspìšností a vtipností. Pøitom daleko vtipnìjší je Ivan Vyskoèil (Takové torzo, to by si teprv žilo) èi Slawomir Mro ek (Lolo). Jaké je postavení umìleckého pøednesu dnes? Recitování je hodnì ohrožený obor. Dokonce i na DAMU a na umìleckých školách. Je to trošku popelka. Všichni ho spojují s recitováním na schùzích jako v minulých letech a øíkají, že to bylo to recitování a teï zaènou jmenovat všechny ty zasloužilé umìlce. Ale tak to není. Pøece tím, že literaturu dovedu pøeèíst, se pozná, že jí rozumím, že jí umím vyložit. Myslím si, že tøeba pro kantory èeštiny by to mìla být základní povinnost umìt dìtem pøeèíst básnièku. Teoretický výklad je studený a nepøístupný. Kantor by se mìl umìt pøed studenty postavit a pøeèíst jim, teï to možná trochu pøeženu, Máchùv Máj, rozumným zpùsobem tak, aby je zaujal. A aby pochopili, že to není jen nìjaká nezajímavá staroba. Když si èeská uèitelka umí ze sebe udìlat srandu, tak má studentské publikum u nohou. Protože to studenti bìžnì nezažívají. Dìkuji za rozhovor. Jakub Liška

9 Dadainspiraèní dny Již tøikráte se náš herecký soubory Kryšpíni a novì vzniklé Neoexperimentální polointuitivní nekonvergenèní trio, vypravily do Jindøichova Hradce na celorepublikové Dadainspiraèní dny. Pod vedením zdatného pana profesora Špidly, tamního rodáka, jsme se v pátek 21. záøí v brzkých ranních hodinách sešli na nádraží ve Frýdlantu a nasedli na vlak smìr Liberec. Letošní jubilejní 11. Dadainspiraèní dny byly osvíceny mnohými kapacitami z øad hereckých, pøednašitelských i vypravìèských. Pro všechny zúèastnìné, a již byli ze Strakonic èi z Frýdlantu, zde byl pøipraven nabitý program, a tak se tradièní procházka s panem profesorem po jindøichohradeckých památkách nekonala. Téhož veèera, kdy jsme dojeli, se konalo slavnostní zahájení a byli jsme pøivítáni dvìma hrami, z nichž obzvláštì jedna stojí za zmínìní. Kurátorky a jejich pøedstavení Drahý Theo bylo již na Wolkerovì Prostìjovì považováno za výbornou, zábavnou a poutavou hru a, jak jsme mohli nìkteøí posoudit, na Dada dnech bylo ještì lepší. Tentýž veèer probìhlo znovurozdìlení do tøech skupin, které urèovaly, do které dílny se kdo pøihlásil. Dílny byly další velkou novinkou Dada dnù, které jsme všichni uvítali, jelikož jsme mohli zlepšit svoje schopnosti. Jednalo se o tyto workshopy : Storytelling, jinak vypravìèství, které vedla Vìra Šlechtová; Dialogické jednání a Autorská tvorba v zápøahu dvou kapacit DAMU Zdeòka Kaspera a Jana Nepomuka Piskaèe; a nakonec Improvizace, pro kterou byl pøizván Ladislav Karda. Následujícího rána jsme krátce po snídani nastoupili ke svým lektorùm. Po tøech zábavných, ale vyèerpávajících hodinách probìhla další dvì pøedstavení, z nichž je zapotøebí zmínit hlavnì jedno, a to již zmínìné Neoexperimentální polointuitivní nekonvergenèní trio s jejich improvizací Pocta Anette Freiin von Droste-Hülshof. Pak musel øeditel Dada dnù zaimprovizovat také, jelikož jeden ze souborù odpadl. Konala se tedy diskuze o ètyøech hrách, které jsme mohli až do toho dne vidìt. Další tøi hodiny byly opìt naplnìny dílnami. Veèerní program se odehrával v Dada clubu Kasper a jednalo se o Ètení Kajmanù a Translatologický veèírek Jana N. Piskaèe. Poslední den Dadainspiraèních dnù vystupoval i náš, v Jindøichovì Hradci již dobøe známý soubor, Kryšpíni, a jejich autorská hra Pozor na Draka. Tímto nám skonèily Dada dny a naše soubory se odporouèely zpìt do svých domovù, kam dorazily až pozdì veèer. Ondøej Kuthan

10 Pøírodní rezervace Meandry Smìdé Jeøáb Popelavý Letošní prázdniny byly ty nejlepší v mém dosavadním životì. Ale protože celé vám je popsat nemùžu, tak alespoò nìkteré výlety ke Smìdé. Všechny jsme chodily pìšky a ve tøech. Já, sestra a mamka. Poprvé jsme se vydaly na výlet za úèelem fotografovat. Mou sestru však napadlo, že si vezmeme plavky, a tak jsme mìly v plánu i koupání. K øece to máme od domu asi kilometr. Šly jsme srnèí cestièkou a snažily jsme se zahlédnout nìjaké zvíøe kromì drobného hmyzu a obvyklých ptáèkù. Nic jsme nevidìly. Fotily jsme tedy jen rostliny. Najednou slyšíme volání jeøába popelavého. Když jsme se rozhlédly, zjistily jsme, že objekt, který bylo slyšet pøed chvílí, lze vidìt jen jako pomìrnì malou siluetu na obloze. Avšak i to byl krásný pohled. Za chvíli naše skupinka došla až k øece, kde byly stále pozùstatky povodní. Našly jsme si kouzelné místo. Koupání bylo krásné. Bylo mi líto, že jsme se musely vrátit domù. Když jsme se vydaly k øece podruhé, plavky byly nezbytnou souèástí našeho vybavení. Jakmile jsme se pøiblížily k øece, vyplašily jsme tøi jeøáby. Proto jsme toto místo pojmenovaly jeøábí meandr. Tato malá jeøábí rodinka se pravdìpodobnì skládala z letošního mládìte a jeho rodièù. Sice tento druh není ve svìtì ohrožený, ale v Èesku je jen asi 30 párù. Vyhledávají rybníky s rozsáhlými rákosinami, pøípadnì bažinatými územími, ve kterých si z rostlinného materiálu staví kupovitá hnízda. Známí jsou také pøi toku, kdy pøedvádìjí charakteristický tanec, pøi nìmž se uklánìjí a vyskakují do výšky. Vejce obvykle snášejí dvì v mìsících dubnu až kvìtnu. Po vylíhnutí jsou mláïata nekrmivá a rodièe je vodí po dalších 8-10 týdnù. I poté se jeøábí rodina zdržuje pohromadì. Živí se hmyzem, rostlinami, zrním a hlízami nebo koøínky. Jeøábi jsou tažní ptáci, zimují ve Støedomoøí a v Malé Asii, kam odlétají v prùbìhu èervence a srpna, sem se pak vrací bìhem bøezna a dubna. V Èínì, Japonsku a øecké mytologii je jeøáb symbolem dlouhého života, moudrosti, štìstí. V poezii je symbolem nìèeho "vznešeného". Jsou to krásní a majestátní ptáci. Mìly jsme štìstí, že jsme je vidìly zblízka. Letošní prázdniny byly zkrátka pøekrásné, a na naše jeøáby nikdy nezapomenu. Klára Šedivá

11 MS v Adventure Race Francie Rozhovor s Pavlem Štrynclem Adventure race je non-stop závod ètyøèlenných týmù. V každém týmu musí být alespoò jedna žena. Každý èlen týmu musí dìlat všechny disciplíny (nejde o štafetu). Celková délka trati je asi 500 km. V prùbìhu závodu se nesmí nic pøipravovat. Týmu musí staèit to, co si nachystá pøedem. zdroj fotografií: Michal Peitz's Gallery, Co Vás vedlo k tomu, že jste se zaèal vìnovat extrémním sportùm? Pøišlo to samo, cílenì jsem nic neplánoval. Sportu jsem se vìnoval a stále jsem si posouval hranici, takže jsem se dostal až k tìmhle závodùm. 2. Mohl byste nám pøiblížit tento závod? Jednalo se o stejný formát závodu jako v Tasmánii - mistrovství svìta v Adventure race. Závod je v limitu asi na sedm a pùl dne. My jsme tam strávili sedm a pùl dne. Disciplíny, které tam byly, jsou trek, pádlování, rafting, kanoing, lezení a horské kolo. 3. Co jste museli udìlat pro to, abyste se dostali na závod? Tady to bylo jednoduší, nominovat jsme se nemuseli, staèilo se jen do závodu zaregistrovat. Ten, kdo se chtìl, zúèastnit se musel pøihlásit cca tøi ètvrtì roku dopøedu, protože závod je rychle plný. 4. Co jste sebou museli mít? Závod byl hodnì natìžko, mìli jsme strašnì moc povinné výbavy a na každou etapu jsme si museli vzít nìco jiného. Vždy jsme mìli s sebou alespoò 2 stany, každý mìl jeden spacák, povinné vybavení a obleèení (bunda, kalhoty, termotriko, termospodky). Nemohl chybìt také vaøiè s ešusem na uvaøení vody, lékárnièka, v horách jsme museli mít maèky, cepíny, sedáky a lana na navázání týmu. Bylo toho hodnì. Do kanoingu jsme museli mít neopreny, na rafting zase házeèku.

12 5. Co jste od závodu oèekávali? S jakými ambicemi jste tam jeli? Jste s výsledkem spokojeni? Vìdìl jsem, že s tímto týmem díru do svìta neudìlám, moc jsem od toho neoèekával. Spíš jsem si øíkal, že se tam pojedu jen tak podívat a užít si to. Ale na druhou stranu jsme chtìli bojovat. Závod se už od zaèátku vyvíjel tak, že jsme ztráceli, jeden kluk na tom byl špatnì, propadli jsme se asi na ètyøicátou pozici. Po dvou dnech se ten kluk trošku vzpamatoval, ale zase druhý kluk tam úplnì zkolaboval, museli jsme tedy hodnì spát a spoustu èasu jsme ztratili. Po ètyøech dnech musel tenhle èlen týmu odstoupit a tím pádem jsme byli diskvalifikováni. Sice jsme závod dokonèili ve tøech, ale už mimo závodní ambice. Obsadili jsme ètyøicáté ètvrté místo, takže to bylo velké zklamání, ale prùbìh závodu tomu odpovídal a na lepší umístìní jsme ani nemìli. 6. Vìdìli jste bìhem závodu, na kolikátém místì jste? Vìdìli. Vždy, když jsme odešli z depa, tak jsme se podívali, kolik týmù pøed námi odešlo. Koncem závodu už to bylo komplikovanìjší, protože pomalejší týmy, co nestihly èasový limit, byly pøehozeny na další disciplínu, nám se to stalo dvakrát. Tøeba jsme v šest hodin veèer museli zaèít kajaky, my jsme tam pøišli v osm hodin veèer, takže jsme do kajaku nenastoupili a rovnou nás pøevezli na další disciplínu, což byl trek, dohonili jsme ty týmy, které absolvovaly kajak, ale samozøejmì jsme byli až za nimi. Jen pro zajímavost, celkovou tra tohoto závodu absolvovalo jen patnáct týmù ze Jaké disciplíny Vám vyhovovaly ménì a jaké více? Mnì osobnì asi nejvíce vyhovoval trek, hlavnì proto, že jsem o prázdninách hodnì trénoval na Beskydskou sedmièku. Ale tøeba rafting byl tìžší - nikdy v životì jsem tohle nejel. Nejhorší bylo, když jsme museli chodit pasáže, kdy jsme šli korytem øeky a kola jsme táhli na zádech, což bylo fyzicky nároèné. Já jsem pak pomáhal tomu kamarádovi, takže jsem nesl dvì kola. 8. Mìli jste stále dobrou náladu? Nebo jste mìli i nìjaké neshody? Tentokrát jsme to už od zaèátku pojali dobøe. Já jsem vìdìl, že s tímto týmem tu nebude až tolik ambicí, snažil jsem se je motivovat a dokopat je k nìjakému lepšímu výkonu, nakonec jsem zjistil, že to moc nepomùže, takže jsme si to vyloženì užívali. Když jsme chtìli, zastavili jsme na jídlo a v depu jsme trávili pùl až tøi ètvrtì hodiny. 9. Bylo to pro Vás hodnì fyzicky nároèné? Padla i nìjaká krize? Bylo, nechci øíkat, že to byla pohodièka. Druhý den jsem si podvrkl kotník, zbytek závodu jsem kulhal a ztrácel jsem hodnì v treku, kde na mì museli èekat, protože se mi špatnì scházely kamenité cesty. Když èlovìk nespí, tak jde všechno hùø, každý si bìhem takového závodu sáhne na dno svých fyzických, ale i psychických sil. 10. Tìšili jste se domù? Rozhodnì jsme se tìšili, ale vìdìli jsme, že tohle je jedineèná pøíležitost a poøadatel tìchto závodù to dìlá vždy na nejhezèích místech státu, takže by byla škoda to uspìchat a neužít si to tam. My jsme si to užili dost. A po ukonèení závodu jsem byl už myšlenkami v reálném životì a v povinnostech, které mì tady èekají. 11. Co se Vám na závodì nejvíce líbilo? Jaké jsou Vaše celkové pocity? Co se mi nejvíce líbilo? Když pominu všechny disciplíny, tak pøíroda byla úžasná, za celou dobu nám ani nekáplo, což bylo super. Krásnì jsme se tam opálili. Nemùžu øíci jedno místo, kde by se mi to nejvíce líbilo, prostì to bylo celkovì super. Tereza Kvapilová a Dominika Hošová, kvarta

13 Procházka Zkoušeli jste si nìkdy prostì jen tak vyjít na ulici a rozhlédnout se? Soustøedit se na okolí, sledovat dìní venku? Nìkdo možná ano a nìkdo možná ne. Já jsem se rozhodla si jednu takovou procházku udìlat. Bylo klasické pondìlní odpoledne, nìkdy kolem páté hodiny. Venku bylo ještì svìtlo a okolo mì se rozléhaly rùzné zvuky. Slyšela jsem jedoucí tramvaj, troubící auta, dìti, co na sebe køièí a štìkot psa. Všechno se mísilo do jedné hromady. Vydala jsem se cestou od našeho paneláku až na tramvajovou zastávku. Když jsem šla, nikoho jsem nepotkala, snad jen psa, který kolem mì pobíhal. Na lavièce u zastávky sedìla starší paní a sypala na chodník zrní. Sotva dopadlo zrní na chodník, hnedle se tam slétlo hejno holubù. Holubi vesele capkali na chodníku a ládovali se zrním. Od zastávky jsem se rozhodla vyjít do kopce k Tipsport arénì. Po cestì jsem vidìla povídající si partu lidí, hrající si dìti, usmívající se Vietnamce lákající mì do jejich obchodu a spoustu dalších, úplnì normálních vìcí. Ovšem nic z toho mì tak nezarazilo, jako když jsem došla k Tipsport arénì. V cíli mé cesty jsem uvidìla na tribunách nìkolik lidí, které znám. Rozhodla jsem se za nimi zajít, a zkusit si všimnout nìèeho, co jsem bìžnì tak nevnímala. Dneska s nimi bylo i nìkolik lidí, které jsem neznala. Pøivítala jsem se se svými kamarády a pozdravila se s ostatními. Byla tam holka, mohlo jí být patnáct let, mìla tmavì hnìdé vlasy a usmívající se oèi. Ihned se se mnou zapojila do rozhovoru. A potom kluk, který byl o dvì hlavy menší. Pozornì jsem se na nìj podívala a všimla si, co drží v ruce. Kolik ti je let? zeptala jsem se opatrnì. Devìt, a máš s tim problém?! odsekl mi. Celkem jsem se zarazila, když na mì vyjel devítiletý kluk, který v ruce držel cigaretu. Bylo to zvláštní, ale nedokázala jsem mu ji vzít, protože jsem vìdìla, že i kdybych mu ji vzala, tak on si vezme novou. Ale tohle nebyl jen ojedinìlý pøípad, takhle to je všude. Zkuste si nìkdy udìlat èas na malou procházku a podívat se, co se kolem vás dìje. Tereza Pokorná

14 Pojïte to zkusit! Úspìšného øešitele krajského kola jednièka na konci šk. roku nemine!

15 Anglicky s humorem. How do hedgehogs hug each other? Very carefully. Girl: You kiss just like a film star. Boy: Really? Girl: Yes, Lassie. Jak se objímají ježci? Velmi opatrnì. Dívka: Líbáš jako filmová hvìzda. Chlapec: Vážnì? Dívka: Ano. Jako Lassie. Doctor, doctor everyone says bad things to mee. Oh shut up and go away! Pane doktore všichni jsou na mne sprostí. Tak zavøi hubu a vypadni! A microbiologist is someone who washes his hands before he goes to the toilet. Mikrobiolog je èlovìk, který si umyje ruce, než jde na záchod. Doctor, doctor, I keep thinking I m a dog! Mmmm, lie on the couch. I m not allowed on the couch. Pane doktore, zdá se mi, že jsem pes. Hmmm, tak se položte na gauè. To nejde, gauè je fuj. First girl: I went out with John last night and he behaved like a perfect gentleman. Second girl: Yes, he bores me as well. První dívka: Vèera jsem si vyšla s Honzou a celou dobu se choval jako dokonalý džentlmen. Druhá dívka: Jo, mì pøijde taky hroznì nudnej. Mummy, can I wear a bikini this summer? No, Paul. Mami, mùžu si už letos v létì vzít bikiny? Nemùžeš, Pavlíku. Zdroj: Jeremy Taylor, English-Czech Joke Book II, Gramond Praha 2009

16 Vìda je zábava! Ètvrtek 1x za 14 dní

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek MANŽELSKÁ PORADNA Tam, kde vlastní síly nestaèí Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 aneb veselé bloudìní pevností Akce DD Krátké

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Hasièský ples 19. 1. 2013 probìhl Hasièský ples. Na letošní ples pøišlo trochu ménì návštìvníkù než

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015 Z pravo d a duben - èerven 2015 j o b c e o D lo plazy Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 Vážení spoluobèané, je to už taková tradice, že si v témìø každém zpravodaji dovoluji apelovat na šetøení s naší pitnou

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Almanach obsahuje podrobné vysvìtlení všech pravidel Osadníkù z Katanu v abecedním poøadí. Tento podrobný výklad pravidel nemusíte èíst pøed

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vymlácené zrno se namele na mouku (obrázek 3) a z mouky se uhnìte tìsto (obrázek 4). Tìsto nám pomalu kyne a nastává vhodný èas na malé zopakování programu pomocí pracovních listù (obrázek 5). Vykynuté

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE Urèeno pacientùm s mnohoèetným myelomem po relapsu Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Praha, záøí 2010 Tato publikace byla vydána s laskavou podporou spoleènosti Celgene

Více

RE-ART Miloše Poláška

RE-ART Miloše Poláška RE-ART Miloše Poláška Název snad nejen pro mì evokuje nostalgickou retro dobu exploze nových výtvarných smìrù, dobu expresionismu, futurismu, dada, surrealismu a manifestù. Dobu, kdy umìní ironicky provokovalo,

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více