TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Leden 2010 Číslo 1 Ročník XX Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet města na rok Na příjmové i výdajové straně je 85,4 mil. Kč. V porovnání s rokem 2009 se jedná o snížení 14 mil. Kč. Schodek v daňových příjmech v roce 2009 byl na výdajové straně dorovnán rozpočtovou rezervou. V letošních daňových příjmech je schváleno o 9 mil. Kč méně proti loňskému roku. Tato čísla se projevují i na výdajích v letošním roce. Největší část rozpočtu vykazují náklady na výkon státní správy. Ostatní výdaje jsou uvedeny v tabulce. Mateřské škole i základní škole byly schváleny požadavky ředitelů, a to v plné výši. Snížen byl požadavek odboru správy městského majetku a městskému kulturnímu středisku. Nově jsme museli zahrnout do rozpočtu odpisy příspěvkovým organizacím, 1,2 mil. Kč. Ve výdajích jsou splátky jistin včetně úroků 6,4 mil. Kč. I v letošním roce podáme žádost o příspěvek na investici Nové Město, do Regionálního operačního programu (ROP) na rekonstrukci chodníků a Ministerstvo zemědělství ČR na rekonstrukci inženýrských sítí. Město podalo žádost o příspěvek na financování rekonstrukce budovy Telecomu, kam by se přestěhoval odbor dopravy. Na kofinancování těchto výdajů jsou plánované finance zahrnuty v požadavcích odboru regionálního rozvoje. Jelikož u akcí zařazených do grantových programů ROP je nutné nejdříve předfinancovat investici, pak bude zřejmě nutné schválit v zastupitelstvu překlenovací úvěr. Rozpočet na letošní rok je schválen, příjmy města klesly I v letošním roce jsou vyčleněny peníze na příspěvky organizacím. Jednáme i ve věci pokračování výstavby přístavby kulturního sálu. Městské zastupitelstvo schvaluje vždy rozpočet reálný pro daný rok, zastupitelé obdrží pro své rozhodování podrobné materiály, které připravuje ekonomický odbor ve spolupráci se samosprávou a správci jednotlivých rozpočtových kapitol. R. Bušek, starosta TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V TRHOVÝCH SVINECH Tříkrálová sbírka, která má v Česku už desetiletou tradici, nám umožňuje projevit solidaritu s těmi, kteří mají různé životní těžkosti. Možná už vloni u vás zaklepali tři malí koledníčci, kterým jste přispěli na potřebné děti, lidi s postižením, staré nebo nemocné. V Trhových Svinech se v roce 2009 vybralo Kč a výtěžek byl použit např. na humanitární pomoc v ČR a zahraničí (Bulharsko, Zimbabwe) a na dovybavení klubovny pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Letošní Tříkrálová sbírka proběhla v Trhových Svinech ve dnech pod patronací Diecézní charity České Budějovice. Skupinky dětí v přestrojení za tři krále společně s vedoucím skupinky obcházeli Trhové Sviny a žádali o příspěvek do pokladniček. Výtěžek bude použit na projekty pomoci lidem v nouzi v Českých Budějovicích a okolí a pro humanitární pomoc Charity v zahraničí. Kromě příspěvku do pokladničky koledníků je možno i nadále přispět složenkou, převodem na účet nebo dárcovskou SMS (ve tvaru: DMS KOLEDA na číslo ). Číslo sbírkového konta: /0800 (variabil. Symbol: 2001). Za Vaše příspěvky předem děkujeme a Vašich finančních darů si velmi vážíme. DiS. L. Prokopová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Diecézní charitu ČB 1

2 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Výňatek ze zápisu z 20. jednání Rady města, které se konalo v pondělí Usnesení RM 423 /09. RM bere na vědomí dopis od Sdružení Růže o zajištění zdravotní péče v odbornosti otorinolaryngologie na poliklinice v Trhových Svinech. Návrhy termínů jednání Rady města a Zastupitelstva města. Usnesení RM 425/09. RM souhlasí s navrhovanými návrhy termínů jednání Rady města a termínů jednání Zastupitelstva města pro rok Termíny Rady města: , , , , , , Termíny Zastupitelstva města: , , , Usnesení RM 429/09. RM na základě 9, odst. 3, písmeno c) zákona 563/1991 Sb. v platném znění rozhodla, že příspěvkové organizace města Trhové Sviny mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Dodatek smlouvy č. 1 Marius Pedersen a.s. Usnesení RM 430/09. RM souhlasí s podepsáním dodatku smlouvy č. 1 s firmou Marius Pedersen a.s. a ukládá odboru Životního prostředí předložit ekonomické vyhodnocení výhodnosti za I. pololetí. Žádost o stanovisko výstavby fotovoltaické elektrárny Usnesení RM 437/09. RM konstatuje, že uvedený záměr výstavby fotovoltaické elektrárny v TS Heidingerovi není v rozporu se v současné době platným Územním plánem sídelního útvaru města Trhové Sviny. Pojištění vozidel Usnesení RM 438/09. RM rozhodla pojistit vozidla Města TS u ČSOB Poj. s účinností od Usnesení RM 439/09. RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy s touto pojišťovnou. Návrh administrace projektu Nové Město Usnesení RM 440/09. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektových žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu k projektu Nové Město s firmou KP-projekt s.r.o., České Budějovice. Usnesení RM 441/09. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektových žádostí o dotaci z programu Ministerstva zemědělství k projektu Nové Město s firmou KP-projekt s.r.o., České Budějovice. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva města v TS, které se konalo 14. prosince 2009 INFORMACE Z RADNICE Usnesení RM 442/09. RM rozhodla oslovit Stavební poradnou, spol. s r.o., Průběžná 48, České Budějovice, o zajištění stavebního dozoru a koordinaci prací k projektu Nové Město a požádat o předložení návrhu smlouvy o dílo. Výzva k podání žádosti - Vybavení klubovny SDH Todně Usnesení RM 443/09. RM rozhodla podat nabídku do Programu rozvoje venkova vyhlášeného prostřednictvím MAS Sdružení Růže na vybavení klubovny SDH Todně. Žádost ZŠ T. Sviny přesun finančních prostředků Usnesení RM 444/09. RM schvaluje přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ZŠ na nákup školních lavic a židlí dle žádosti. Celková výše příspěvku pro ZŠ se nemění, zvyšuje se závazný ukazatel nákup investic a drobného dlouhodobého majetku. Informace o výsledku měření intenzit dopravy v okolí T.Svinů Usnesení RM 445/09. RM bere na vědomí informaci o výsledku měření intenzit dopravy v okolí města Trhové Sviny. Rekonstrukce vantrok a třech vodních kol Usnesení RM 446/09. RM rozhodla podat žádost o poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukce vantrok a třech vodních kol Buškova hamru do Havarijního programu Ministerstva kultury v roce Žádost rekonstrukce chodníků Usnesení RM 447/09. RM souhlasí s příspěvkem na rekonstrukci chodníku a rampy okolo domu Budovatelská ulice č.p. 918 ve výši Kč včetně DPH. 23) Žádost rekonstrukce chodníků-rozsah prací Usnesení RM 448/09. RM souhlasí s příspěvkem na rekonstrukci chodníku a rampy okolo domu Budovatelská ulice a.p. 917 ve výši ,80 Kč včetně DPH. JVS a.s. plán investic na rok 2010 Usnesení RM 453/09. Rada města bere na vědomí plán investic na rok 2010 od 1 JVS a.s. Rozpočtové opatření č. 20/2009 Předložení zprávy Usnesení RM 455/09. RM ukládá SÚMM ve spolupráci s odborem kulturních památek předložit celkové hodnocení rekonstrukce objektu Radnice. Zprac. J. Steinbauer, místostarosta Usnesení ZM č. 72/2009. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2010 ve výši Kč včetně financování. Příjmy se skládají z rozpočtových příjmů ve výši Kč a z přebytku hospodaření roku 2009 ve výši Kč. Výdaje se skládají z rozpočtových výdajů ve výši Kč a ze splátek jistin úvěrů a půjček ve výši Kč. Usnesení ZM č. 73/2009. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 15/2009: změny v příjmech o celkovou částku Kč změny ve výdajích o celkovou částku Kč Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 16/2009: změny v příjmech o celkovou částku Kč změny ve výdajích o celkovou částku Kč Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 17/2009: změny v příjmech o celkovou částku Kč změny ve výdajích o celkovou částku Kč Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 18/2009: změny v příjmech o celkovou částku Kč změny ve výdajích o celkovou částku Kč Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 19/2009: změny v příjmech o celkovou částku Kč změny ve výdajích o celkovou částku Kč Usnesení ZM č. 74/2009. ZM pověřuje radu města provedením rozpočtových opatření k rozpočtu roku 2009 za období od do a předložením provedených změn rozpočtu 2009 na prvním zasedání zastupitelstva města v roce Usnesení ZM č. 75/2009. Zastupitelstvo města rozhodlo o dvousložkové ceně vodného pro obce Něchov a Todně na rok 2010 následovně: Ceny jsou uvedeny bez DPH. Usnesení ZM č.76/2009. ZM schválilo finanční podíl města 20% vůči požadované státní dotaci Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2010 na opravy kulturních památek v Trhových Svinech. Usnesení ZM č. 77/2009. ZM rozhodlo prodat pozemek parc.č. 580/2 v k.ú. Pěčín za cenu 50 Kč/m2 panu Vladimíru Lepšovi, Rejta 371, Trhové Sviny. Náklady spojené s převodem uhradí žadatel. Usnesení ZM č. 78/2009. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek parc.č. 1281/15 v k.ú. Trhové Sviny za cenu 120 Kč/m2 Ing. Františku Holinkovi, bytem Budovatelská 911, Trhové Sviny. Náklady spojené s převodem uhradí žadatel. Usnesení ZM č. 79/2009. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek parc.č. 1281/13 v k.ú. Trhové Sviny za cenu 120 Kč/m2 paní Věře Benediktové, bytem Sídliště 749, Trhové Sviny. Náklady spojené s převodem uhradí žadatel. Usnesení ZM č. 80/2009. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek parc.č PK 3458 o výměře 2841 m2 a části pozemku parc.č. PK 3457/1 o výměře cca 719 m2 v k.ú. Trhové Sviny za celkovou cenu 1 Kč Českému rybářskému svazu, místní organizace Trhové Sviny, Branka 442, Trhové Sviny. Náklady spojené s převodem uhradí žadatel. Město si vyhrazuje předkupní právo za stejnou cenu při změně vlastnických vztahů. Usnesení ZM č. 81/2009. Zastupitelstvo města rozhodlo směnit pozemky parc.č. 992/4 a 983/1 v k.ú. Todně v majetku města za nově zaměřené pozemky parc.č. 906/2, 824/2, 801/21,801/27 a 792/2 v k.ú. Todně v majetku Ing. Jiřího Opekara, bytem Todně 19. Náklady spojené s převodem budou hra- 2

3 zeny stejným dílem. Usnesení ZM č. 82/2009. Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout formou daru pozemky parc.č. 801/23 a 799/2 v k.ú. Todmě od manž. Ing. Jiřího Opekara a Hany Opekarové, bytem Todně 19. Náklady spojené s převodem uhradí město. Usnesení ZM č. 83/2009. Zastupitelstvo města rozhodlo darovat pozemky parc.č. KN 2051/8 o výměře 328 m2, KN 2040/15 o výměře 14 m2, KN 2040/16 o výměře 267 m2 a PK 3938 o výměře 4822 m2 v k.ú. Trhové Sviny Jihočeskému kraji, U Zimní stadionu 1952/2, ČB. Usnesení ZM č. 84/2009. ZM rozhodlo přijmout dar pozemky parc.č. KN 2046/2 o výměře m2 a PK 3914/1 v k.ú. Trhové Sviny Od Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Usnesení ZM č. 85/2009. ZM rozhodlo prodat pozemek parc.č. st o výměře 367 m2 a část pozemku parc.č. 145/29 nově označenou jako díl a o výměře 11 m2 v k.ú. Trhové Sviny za cenu 120 Kč/m2 Stavebními bytovému družstvu České Budějovice venkov, U Malše 20. České Budějovice. Náklady spojené s převodem uhradí žadatel. Usnesení ZM č. 86/2009. Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí na akci Trhové Sviny Lhotka vrt HV-4. Usnesení ZM č. 87/2009. Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí finančního podílu města ve výši 10 % vůči Státnímu fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí na akci Trhové Sviny Lhotka vrt HV-4. Usnesení ZM č. 88/2009. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat byt č. 3 v čp. 178 za cenu ,-Kč, která je stanovena podle Pravidel pro prodej bytů a obytných domů z vlastnictví Města Trhové Sviny, čl. 6 Platební podmínky, odst. a) Jednorázová úhrada kupní ceny a b) Úhrada části nebo celé kupní ceny formou hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření, manž. Martinu a Janě Ambrožovým, bytem Nové Město 178, Trhové Sviny Usnesení ZM č. 89/2009. Zastupitelstvo města souhlasí s předloženou nabídkou na dodávku projektové dokumentace na akci Silnice II/156 Trhové Svinychodník v km 0,950-1,000 vlevo od firmy PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánci 1668/16, Praha 4. Usnesení ZM č. 90/2009. Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že se město Trhové Sviny zúčastní výběrového řízení na plnění předmětu veřejné zakázky Sběr, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb v rámci projektu Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji. Usnesení ZM č. 91/2009. Zastupitelstvo města Trhové Sviny souhlasí s tím, že se město Trhové Sviny zúčastní výběrového řízení na předmětu veřejné zakázky Podpora procesů plánování sociálních služeb na území obcí s rozšířenou působností v Jihočeském Kraji v rámci projektu Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji. Usnesení ZM č. 92/2009. Na základě odstoupení pana Miroslava Krále z finančního výboru zastupitelstvo města jmenuje do finančního výboru pana Miroslava Franka. Usnesení ZM č. 93/2009. Zastupitelstvo města požaduje do návrhů změn vlastnických vztahů vkládat vždy navrhovanou cenu. Zprac. J. Steinbauer, místostarosta Cena tepla - dodávaného Tepelným hospodářstvím v Trhových Svinech pro rok je 630 Kč za 1 GJ Tuto nepříjemnou zprávu obdrželi všichni odběratelé tepla od Tepelného hospodářství ke konci roku Paní redaktorka Trhovosvinenských listů P. Vicková mě požádala, abych se k ceně tepla v Trhových Svinech vyjádřil. Správně by se k této ceně měl vyjádřit ředitel Tepelného hospodářství pan Jiří Štojdl, neboť cenu tepla stanovuje TH v souladu se zákonnými předpisy a tato nepodléhá schválení ani zastupitelstvu ani radě města. Protože stanovená výše ceny tepla otřásla všemi odběrateli, tak považuji za potřebné přinést občanům města okamžitý pohled založený na dostupných informacích. Co stanoví legislativa? Cena tepla prodávaného pro vytápění bytů patří mezi státem regulované ceny! To znamená, že si výrobce do ceny za 1 GJ tepla nemůže napočítat, co chce, ale pouze oprávněné uznatelné náklady. Ceny účtované odběratelům podléhají velmi přísné kontrole ze strany pracovníků Energetického regulačního úřadu. Stát tak dohlíží na to, aby si prodejci účtovali do ceny tepla jen ty náklady, které s výrobou tepla a jeho rozvodem přímo souvisí. Co ovlivňuje cenu tepla? Jsou to jednak náklady proměnné (variabilní) a náklady stále (fixní).variabilní náklady jsou přímo závislé na množství vyrobeného tepla, jsou jimi: palivo, elektřina, technologická voda apod. Fixní náklady tvoří: opravy, revize dle platných předpisů, odpisy, nájemné kotlů, telefony, režijní náklady (výrobní a správní režie ), mzdy a zákonné pojištění, případně úvěry a přiměřený zisk. A jak jsme na tom v Trhových Svinech? Na úvod je nutno poznamenat, že kromě tepla se v TH vyrábí i elektrická energie pomocí kogenerační jednotky tvořené turbínou napojenou na jeden z kotlů na biomasu. Tato jednotka je v majetku Města Trhové Sviny a byla pořízena v roce 2005 téměř 100 milionovou investicí za pomoci dotací MŽP. Zde je nutno zdůraznit, že náklady na provoz této jednotky se nepromítají do ceny tepla účtované odběratelům, ba naopak, díky platným předpisům pro kalkulaci tepla je cena tepla z části dotována z výnosu za výrobu elektrické energie. A nyní k jádru věci. Výpočet ceny tepla se provádí na základě předpokládaných nákladů na jeho výrobu a předpokládaného prodeje v daném roce. Jak je vidět z tabulky níže, spotřeba tepla v Trhových Svinech v posledních třech letech výrazně klesla. To bylo způsobeno nejen výkyvy v počasí (teplejší zimy), ale i zateplením některých bytových domů. Plný vliv zateplení budov na spotřebu tepla se projeví až v letošním roce. V roce 2009 zateplila SOŠ a SOU a paneláky v Budovatelské ulici č.913, 917 a 918. Na druhé straně v roce 2010 očekáváme připojení bytového domu u Finančního úřadu a velkoplošné prodejny Lidl. Podle informací z TH vzrostla v loňském roce zejména cena biopaliva díky rostoucí poptávce nejen u nás ale i v rakouském příhraničí a zvýšila se sazba DPH z 9 na 10%. Předpoklad, že se prodá v roce 2009 mnohem méně tepla než v roce 2008 vlivem mírné zimy a zateplení se naštěstí nenaplnil. Tabulka : vývoj ceny tepla v Trhových Svinech Současnou situaci s cenou tepla považuji za kritickou a RM jako VH spolu s TH jsou odhodlány provést důkladnou analýzu hospodaření a zavést taková opatření, která povedou ke snížení ceny tepla v následujícím období. Od roku 2007 dostávají zastupitelé města pravidelně zprávy o hospodaření TH. Ze zpráv jasně vyplývají skutečnosti, které nejsou tak optimistické, jaké byly předkládány v prognózách v minulém volebním období. Z nich je také zřejmé, že v letech byla Tepelným hospodářstvím udržována ekonomicky nepodložená nízká cena tepla, která vedla ke vzniku dluhu vůči městu ve výši až 12 mil. Kč, který je nyní nutno postupně vyrovnávat (v současnosti činí zhruba 6 mil. Kč). Situaci kolem TH negativně ovlivňuje i řada nerealistických očekávání. V minulosti jsme byli svědky řady ekonomicky nepodložených prohlášení o přínosu finančních prostředků z provozu kogenerační jednotky do městského rozpočtu. Někdy mi to připomínalo pohádku o slepici, která snesla zlaté vejce. Když byla zveřejněna první znepokojivá informace o hospodaření TH na ZM, tak se v Trhovosvinenských listech objevily články typu Fakta o finančních přínosech Tepelného hospodářství pro město (Trh. listy č.1.leden 2008) nebo Kotel jako katedrála (Trh. listy č ). Pravdou je, že doposud ani zdaleka nebylo dosaženo přínosů deklarovaných v původním projektu investičního záměru ani v později uváděných Faktech. 3

4 Město Trhové Sviny splácí investici do kogenerační jednotky na biomasu provozovanou Tepelným hospodářstvím přibližně 6 miliony Kč ročně. Původní předpoklad byl, že TH bude tuto částku odvádět městu ve formě nájmu. Jedná se o peníze z prodeje elektřiny. Zatím se TH tuto částku nedaří odvádět. Např. v roce 2009 odvedlo městu přibližně 3 mil. Kč. Město ale počítalo v rozpočtu se 6 mil. Kč. Z výroby a prodeje elektrické energie se vlastně dotuje teplo. Město musí ještě splácet v letech přibližně 29,9 mil. Kč. Už nyní je zřejmé, že v konečném výsledku budeme všichni rádi, pokud tato investice nebude pro město ztrátová. Momentálně máme k dispozici pouze dílčí údaje o hospodaření TH v roce 2009, tj. celkové množství prodaného (fakturovaného) tepla a výsledky z prodeje elektřiny. Během února budou známy veškeré ekonomické údaje za rok 2009 a může proběhnout valná hromada. Ta pak spolu s vedením TH provede důkladný rozbor stavu a přijme zásadní opatření vedoucí k efektivní kontrole výrobních nákladů jak proměnných (nákup a kontrola dodávek paliva, spotřeba energií), tak fixních, která povedou ke stabilizaci hospodaření TH a snížení spotřebitelských cen za vytápění. AKTUÁLNĚ Tepelné hospodářství zásobuje teplem většinu městských objektů a asi třetinu bytů ve městě. Investice do TH byly a jsou nutné. Problémy, o nichž se zmiňuji v předchozích odstavcích, se týkají především ekonomiky TH. Všichni víme, že celý kolektiv TH s jeho ředitelem panem J. Štojdlem jsou statnými technickými odborníky a o celý objekt a provoz se velmi dobře starají a jejich práce si jistě všichni vážíme. I pracovníci TH si dobře uvědomují situaci, která nastala. A na úplný závěr mi dovolte ještě jednu poznámku. Jako sportovního funkcionáře mne napadá paralela. V médiích se v polovině ledna objevila smutná zpráva. Podnik SAZKA přestává být mecenášem českého sportu, protože díky jistě překrásné a moderní Sazka aréně je její hospodaření v takovém stavu, že není schopna generovat potřebné výnosy na podporu rozvoje našeho sportu, přestože právě to je její hlavní úkol, nebo chcete-li poslání. Situace je kritická a je nutno ji řešit. Naše Kotlová aréna potřebuje také neodkladné řešení od všech zainteresovaných a odpovědných, aby mohla i nadále plnit svoje poslání. J. Steinbauer, místostarosta Rekonstrukce radnice V majetku města se nachází objekty památkově chráněné, o které se město musí starat a opravovat je. Jednou z těchto budov je historická radnice na Žižkově náměstí. Oprava radnice je o to náročnější, neboť slouží jako veřejná budova a musí být zachován provoz úřadu zejména v úřední dny. Jedním z největších úskalí oprav historických staveb je jejich finanční náročnost. Peněžní možnosti městského rozpočtu jsou omezené. Proto musí město shánět hmotné prostředky i jinde. V uplynulých dvou letech se nám podařilo sehnat dotace z Ministerstva kultury ČR i z grantů Jihočeského kraje. Za pomoci těchto příspěvků byly provedeny následující opravy radnice. Nejpalčivějším problémem byla střecha radnice. Na základě provedeného statického posudku bylo zjištěno, že kromě krytiny je v havarijním stavu i krov střechy, který je napaden dřevomorkou a hrozí jeho celková destrukce. Střecha radnice je složena celkem ze tří krovů a celkové náklady byly odhadnuty na 4,5 milionu Kč. Připravili jsme žádost do Programu záchrany architektonického dědictví vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR a v průběhu let 2008 a 2009 jsme získali peněžní pomoc ve výši ,- Kč. Za pomoci této dotace se městu podařilo opravit dva krovy, které byly nejvíce poškozeny, a to nad budovami s průčelím na náměstí. Celkové náklady opravy krovů v průběhu dvou let činily ,- Kč. V současné době zbývá ještě opravit krov nad budovou ve dvoře (nad sídlem stavebního úřadu a ekonomického odboru). Zde však situace již není tak kritická a složitější bude sehnat finanční prostředky, neboť se již nejedná o historickou stavbu. Vzhledem k tomu, že pro zajištění bezpečnosti občanů bylo nutné postavit lešení, rozhodlo se město využít tuto skutečnost a zároveň s opravou střechy opravit i fasádu na průčelí radnice včetně znaku a žulových soch na štítu radnice. Za tímto účelem jsme připravili žádost do grantového programu Jihočeského kraje, ze kterého jsme v roce 2008 získali 90 tisíc korun na restaurační práce městského znaku a žulových soch (celkové náklady činily ,- Kč) a v roce 2009 nám byla schválena částka 200 tisíc korun na výměnu oken a opravu fasády na Žižkově náměstí. Celkové náklady za tyto práce činily za uplynulé dva roky ,- Kč. Cesta k získávání peněžních prostředků mimo rozpočet města je rok od roku náročnější. Odbor regionálního rozvoje se musí vypořádat se stále narůstajícími administrativními procesy a povinnými podmínkami pro přidělení dotací. Přesto vše se osvědčilo, že štěstí přeje připraveným a nic se nesmí ponechat náhodě. Ing. I. Božáková Rekordní sněhová nadílka zasypala Trhové Sviny stejně jako celé Česko o druhém lednovém víkendu. Pravou zimu podle Josefa Lady si ovšem nepochvalovali zejména řidiči a obyvatelé velkých měst. Foto: P. Hnilička 4

5 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Poslední devadesátiletá jubilantka v roce 2009 byla paní Kateřina Jiříková z Rankova. Narozeniny oslavila mezi svými nejbližšími dne 22. prosince Prvním devadesátníkem nového roku je pan Antonín Gušlbauer z Trhových Svinů, z Palackého ulice. Své narozeniny oslavil 11. ledna 2010 s manželkou Marií v kruhu své rodiny. Tradiční vítání nových občánků našeho města se uskutečnilo 16. prosince Ačkoliv je rok 2010 již v plném běhu, přesto se moje myšlenky vrací zpátky do listopadu Není to však v souvislosti s výročím sametové revoluce. Je to v souvislosti s výročím soukromým, s 85. výročím narození Karla Haška. A přece to není tak úplně soukromé. Karel Hašek byl osobou veřejně velmi činnou, která po dlouhá léta ovlivňovala kulturní rozvoj občanů města Trhové Sviny. Před 85 lety se narodil Karel Hašek VZPOMÍNKA NA... 5 Karel Hašek se narodil v Radotíně u Prahy jako nejstarší ze tří dětí. Nejprve začal navštěvovat vojenské gymnázium v Moravské Třebové. V roce 1940 se však rodina přestěhovala do Keblan, kde rodiče zakoupili malé hospodářství. Zpočátku pomáhal Karel rodičům a sestrám v hospodářství. Po skončení války navštěvoval obchodní akademii v Českých Budějovicích, po níž absolvoval v Chebu základní vojenskou službu. Po jejím ukončení nastoupil jako účetní u komunálních služeb v Trhových Svinech, kde se stal díky svým organizačním schopnostem brzy ředitelem. V roce 1965 se na doporučení Otty Schwarzmullera stal ředitelem Kulturního domu v Trhových Svinech. Své nadšení pro divadlo zdědil po svém otci Karlovi, který byl v Radotíně nadšeným ochotníkem. Malý Karel začal hrát divadlo již jako malý chlapec. V tom pokračoval i v Keblanech, kde začal sám i režírovat. Jedna z prvních jeho režií bylo Jedenácté přikázání, v němž také poprvé angažoval do souboru svou sestru Helenu. Ta divadlu rovněž propadla a zůstala mu věrná celý život. V době svého studia v Českých Budějovicích působil Karel Hašek jako komparsista v Jihočeském divadle. Již od svého nástupu do pracovního procesu do Trhových Svinů v roce 1951 se zapojil do svinenského ochotnického souboru. Po odchodu stávajícího vedoucího souboru JUDr. Jana Říhy do Českých Budějovic se Karel Hašek stal novým vedoucím souboru, a také jeho režisérem. Jako režisér byl velice náročný, důsledný a přísný. Pokud někdo nesplňoval jeho představu nebo neplnil jeho požadavky, dokázal se s ním velmi tvrdě rozejít. Vyžadoval naprostou kázeň, dochvilnost a naprostou oddanost věci. Nepřítomnost člena souboru na zkoušce neomlouvaly ani jeho pracovní povinnosti. Žádal od každého stejné nasazení, s jakým pracoval on sám. Výsledkem však byla profesionálně odvedená práce. Jeho pravou rukou, rádcem a oddaným spolupracovníkem, který zajišťoval technické záležitosti představení, byl Otto Schwarzmuller. V novém kulturním domě začal Hašek připravovat divadelní hry, které se v té době hrály v pražských divadlech. Protože chtěl zvýšit atraktivitu divadla pro místního diváka, začal studovat hry přesně podle vybrané pražské scény tak, aby mohl přizvat některého z profesionálních herců k hostování do Trhových Svinů. Prvním z těchto hostů byl v roce 1962 člen činohry Národního divadla národní umělec Jaroslav Průcha v roli Lízala v nastudování divadelní hry Maryša. Za dobu působení Karla Haška v čele souboru nastudoval soubor celkem 28 divadelních her. Téměř v každé z uváděných her si zahrál Karel Hašek se svou ženou Gertou jednu z hlavních rolí. Některé tituly se po letech objevovaly v novém nastudování znova. A tak například Naši furianti byly nastudováni třikrát, Matka dvakrát, Lucerna rovněž dvakrát. Soubor sehrál čtyři operety z repertoáru karlínského divadla. Za tu dobu se na trhosvinenských prknech vystřídalo celkem 28 profesionálních herců, někteří z nich dokonce opakovaně. Spolupráce s profesionály byla pro ochotníky velmi zajímavá. Měli příležitost zblízka shlédnout práci divadelních Mistrů a leccos se od nich přiučit, ale také sami sebe měli možnost vidět v jiném světle. Kolegové profesionálové oceňovali jejich perfektní přípravu, herecké výkony i perfektní scénu a techniku.

6 Karel Hašek v kulturním domě Karel Hašek nebyl však pouze divadelník. Byl to kulturní činovník po všech stránkách. Když se v roce 1965 stal ředitelem kulturního domu, v němž jeho rodina dostala i služební byt, došlo ještě k těsnějšímu provázání kultury s jeho osobou. Od dětství ho fascinovalo nejen divadlo, ale také film. S funkcí ředitele kulturního domu se dostal i k této své vášni. Sledoval novinky, velmi rád a pečlivě vybíral filmy pro místní kino tak, aby uspokojil všechny skupiny diváků, a to i ty nejnáročnější. Podpořil také nápad baletky Jihočeského divadla Máši Bokrové, která zde vedla taneční hodiny, na zřízení kurzů pohybové výchovy pro děti a ženy. Díky této aktivitě zde vznikl poměrně stálý soubor se základy klasického baletu, který byl využíván v dobách operet jako balet divadelního souboru. V takových dobách čítal divadelní soubor včetně hudebníků a baletu i šedesát členů. Velmi dobrou spolupráci měl ředitel Kulturního domu i s další výraznou osobností na poli kultury - s ředitelem LŠU v Trhových Svinech Jánem Hreňo. Klub přátel hudby při LŠU zajišťoval v kulturním domě koncerty klasické hudby, Karel Hašek zajišťoval pro místní kulturní dům koncerty hudby populární. Jejich spolupráce se ale promítala i do ochotnického souboru, neboť Ján Hreňo se zabýval i scénickou hudbou. Významná byla rovněž spolupráce s místním gymnáziem. Studenti zde měli možnost realizovat své vlastní zábavné pořady, které se staly tradicí až do zrušení gymnázia. Poslední divadlo, které Karel Hašek režíroval, byla v roce 1985 Lucerna s velkolepým hostováním členů Národního divadla Janou Hlaváčovou, Čestmírem Řandou, Františkem Němcem a Vladimírem Brabcem a její následná repríza v roce Ačkoliv měl ještě další plány, vše se změnilo vážnou nemocí manželky Gerty. Ta byla pro Karla Haška SVINENSKÝ POUTNÍK Dvanáctá část Jako odpověď na německý Taschekův Böhmerwaldbund založený v Českých Budějovicích roku 1883 vznikla v roce 1884 na české straně Národní jednota pošumavská se sídlem v Praze. Jejím úkolem bylo dle stanov přispívat k národnímu, duševnímu a hmotnému zvelebení krajin na jihu a západě Čech, hlavně v bývalých krajích budějovickém, píseckém, plzeňském a táborském, tedy v obcích a městech se smíšeným českoněmeckým obyvatelstvem. Celkem se jednalo o 42 soudních okresů o celkové rozloze km2. Hlavní HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ 6 Mladý Karel Hašek (vpravo) s mladým Lubomírem Lipským. v jeho životě i práci velkou oporou a určitě i velkou inspirací. Stejně jako její manžel, i ona byla od svého příchodu do Trhových Svinů nadšenou členkou ochotnického souboru. Svého manžela podporovala ve všech jeho činnostech a zálibách. Se smrtí své manželky 30. srpna 1988 se Karel Hašek velmi těžce vyrovnával. Po odchodu do penze v roce 1989 si ponechal pouze správu kina. Poslední aktivitou ochotnického souboru pod vedením Karla Haška byl historický průvod 11. října 1992, symbolizující rožmberské poselstvo předávající městská práva, k 555. výročí města Trhových Svinů. Při jeho přípravě začal uvažovat o nastudování divadelního představení. Do jeho plánu ale zasáhla těžká nemoc. Dne 15. března 1993 opustil Karel Hašek tento svět a odešel za svojí Múzou. Karel Hašek byl jedna z nejvýraznějších postav Trhových Svinů v letech Navázal na tradice svých předchůdců a díky jeho práci získalo město na poli kultury velké renomé. Byl ve správné době na správném místě. Měl štěstí na lidi, kteří ho obklopovali, kteří mu pomáhali jeho dílo spoluvytvářet. Z kulturního domu vytvořil skutečný kulturní stánek a dal tak skvělý příklad svým pokračovatelům. Obohacoval život zdejších občanů a proto je dobré na něj vzpomínat. A pokud na nás shlíží shora, jistě musí mít radost. Radost z toho, že jeho nynější nástupce je ve všech směrech jeho skvělým pokračovatelem. Helena Benešová Stráská Materiál: Jiří Čajan 140 let ochotnického souboru v Trhových Svinech a vlastní vzpomínky. důraz dávala na české školství, zvláště na zakládání a udržování českých menšinových škol v pohraničí. Vydávala čtrnáctidenník Pošumaví, pomáhala se zřizováním českých knihoven, připravovala přednášky podporující národní uvědomění. Základním článkem Národní jednoty pošumavské byly místní odbory. V Trhových Svinech vznikl odbor jednoty, přestože město nemělo smíšené obyvatelstvo. Jeho činnost byla orientována jižním směrem, kde již Pěčín (Haid), nebo Čížkrajice (Sitzkreis), byly převážně německy hovořícími osadami. V roce 1902 se o valné hromadě udává počet členů 104. Mimo jiné se svinenský odbor podílel na rozdělení obce Kondrač na německou a českou část. Svou knihovnu měla Národní jednota pošumavská v Trhových Svinech

7 od roku Do roku 1920 byl knihovníkem odborný učitel měšťanské školy František Prokop. Po válce činnost jednoty stagnovala, protože se mnozí členové v počáteční euforii domnívali, že pádem Rakouska nejsou menšiny ohroženy. Společně s rakouským mocnářstvím ukončil svou činnost v roce 1918 Spolek vojenských vysloužilců v Trhových Svinech založený v roce Na jeho základech vznikla po převratu Podpůrná jednota Trocnov, jejíž úlohou bylo podporovat nemajetné členy v nemoci, či jiných nehodách a vypravovat jim pohřeb na náklady spolku. Do jednoty mohl vstoupit každý občan - nemusel být válečným veteránem. Při ustavující schůzi v lednu 1919 byl zvolen předsedou Matěj Blízek (byl jím až do II. světové války), místopředsedou František Stráský, jednatelem Antonín Straka a pokladníkem hostinský Lukáš, u kterého se schůze konala. Členská základna Podpůrné jednoty Trocnov se léty rozrostla z počátečních 20 na 265 členů. Zápisné nebylo vysoké, bylo stanoveno podle věku přispívajícího. Měsíční příspěvky byly stanoveny na 1 Kč. V prvních letech činnosti se mnohdy stávalo, že se podpory nemocných vyplácely z kapes vedoucích činitelů. V roce 1919 byl taktéž založen Spolek invalidů. Účelem místní skupiny bylo podporovat snahy Družiny válečných poškozenců se sídlem v Praze. Podporoval členstvo v neštěstích a nemocích a vdovy po padlých. Svým nákladem zakoupil spolek loutkové divadlo, které mu pomáhalo při získávání financí. Péče o zanedbanou mládež byla úkolem Okresní komise pro péči o mládež. Příjmy komise tvořily dary, členské příspěvky, soudní pokuty a subvence ministerstva sociální péče. Komise byla založena z podnětu zmíněného ministerstva 10. ledna Červený kříž, založený v roce 1914, působil mezi dvěmi válkami osvětou k zdravotnické výchově, hygieně a péči o zdraví lidu. Zkrášlováním města, vytvářením a udržováním nových sadů a alejí se zabýval Sadařský a okrašlovací spolek. Hlavním činitelem při založení spolku roku 1878 byl místní lékárník Čeněk Weyszer. V roce 1885 zakládá Svatotrojiční (později Weyszerův) park, který byl se svým altánem a lavičkami upraven pro hudbu a tanec, rok na to park v Novém městě a park Bukvický. Park v Novém městě byl původně daleko větší. Jeho zadní - nejširší část byla ve třicátých letech rozhodnutím městské rady odprodána staviteli Staškovi na rozšíření provozu pily. Spolek podnítil založení ovocné školky v roce 1902, která později přešla do okresní péče. Prvně vysazenou ovocnou alejí byla alej vysázená směrem k Svaté Trojici v roce Hrabě Buquoy tehdy daroval spolku pro tento účel 200 ovocných stromků. Během let bylo kolem cest vysázeno mnoho dalších stromů, převážně třešní a jabloní. Též kulovité akáty a lípy svobody na náměstí byly prací Sadařského a okrašlovacího spolku. Ustavující valná hromada Krajinského spolku včelařů se sídlem v Trhových Svinech byla konána 10. března Předsedou byl zvolen kamnář František Steinbauer, místopředsedou Šimon Dvořák - řídící z Todně, jednatelem Eduard Venuš c.k. berní adjunkt, pokladníkem JUDr. Karel Gregora. Úkolem spolku bylo prakticky i teoreticky vzdělávat včelaře dle nejnovějších poznatků. Spolek pořádal přednášky a praktická cvičení, vlastnil knihovnu, různá včelařská nářadí, která zapůjčoval svým členům. Okresní hospodářsko - lesnický spolek v Trhových Svinech byl založen v roce Jeho účelem byla podpora lesnictví a hospodářství a získávání nových vědomostí v těchto oborech. Spolek byl v neustálém spojení se zemědělskou radou, jejíž akce uskutečňoval. V roce 1893 se podílel na přípravách a průběhu krajinské výstavy konané v Trhových Svinech. Prvním spolkovým 7 předsedou by čeřejovský statkář Vlad. Sazyma. V roce 1905 bylo při Okresním hospodářsko - lesnickém spolku založeno Sdružení chovatelů hospodářského zvířectva a v roce 1920 Rolnické skladištní družstvo. První schůze Českého sportovního rybářského spolku se konala 5. června roku Zde byl vznesen požadavek pronájmu tekoucí vody Svinenského potoka. Na valné hromadě 13. června téhož roku v hostinci Václava Lukeše byl zvolen předsedou spolku rada zemského soudu Jan Friedrich, zapisovatelem oficiál Josef Matějka a pokladníkem obchodník Jaromír Šimon. V roce 1923 měl spolek 23 členů. Podle prozatímního rybářského lístku z tohoto roku mohl na Svinenském potoce od Nežetic ke Komářicím člen spolku chytat na tři udice. Podle zákona ze dne 7. února 1919 vznikl na podnět okresní školní rady 8. září téhož roku trhosvinenský Okresní osvětový sbor, který organizoval kulturní a osvětovou činnost v okrese, všechny oslavy národních a státních významných dnů a historických jubileí. To vždy důstojně se zapojením nejširší veřejnosti. Byl koordinátorem všech kulturních a společenských akcí, jeho činnost byla nejen organizační, ale i výchovná. Propagoval zdejší zapomenutý kraj, vyzdvihoval jeho historii, chránil jeho památky, zřizoval v obcích osvětové komise a řídil jejich činnost přes jednatele (osvětová komise v Trhových Svinech přímo splynula se sborem). Jeho spolupracovníky byli dobrovolníci a funkcionáři vlasteneckých osvětových a vzdělávacích organizací. Zakládajícím předsedou byl svinenský starosta František Princ, pokladníkem účetní František Šindelář, jednatelem odborný učitel František Boček, který byl současně důvěrníkem ministerstva školství. V prvopočátku svého působení dal osvětový sbor vytisknout 2500 kusů letáčků, které rozeslal po městě a okolních vsích, aby se přihlásili občané, kteří mají zájem o osvětovou práci. Po válce činily největší potíže obce, které neplnily zákon z roku 1919 o obecních knihovnách. Na toto dohlíželi knihovní dozorci - řídící učitel Zimmermann a odborný učitel Ziegrosser. Obce, které nechtěli zakládat veřejné knihovny, byl nucen napomínat politický úřad. Na základech skautského hnutí anglického generála lorda Badena - Powella zakládá v Čechách profesor tělocviku A. B. Svojsík v roce 1914 spolek Junák - Český skaut. V období první republiky vznikaly různé skautské organizace pod hlavičkou náboženských, politických a jiných organizací. Pravděpodobně tito nejunáčtí skauti byli založeni po převratu i v Trhových Svinech, v roce 1921 pak skauti národních socialistů. V roce 1937 vznikla v Trhových Svinech 1. družina skautů pod 3. oddílem Junáka v Českých Budějovicích zásluhou vedoucího Jaroslava Jokla, syna svinenského advokáta a význačného kulturního pracovníka. Od bývalých stranických skautů, kteří ve třicátých letech už neexistovali, převzala mnohé skautské potřeby včetně knihovny. Tato organizace byla do konce první republiky jedinou trhosvinenskou nepolitickou vlasteneckou organizací Skauta - Junáka. V těchto letech mnozí lidé považovali za skauty všechny, kteří chodili tábořit do přírody, včetně trampů, organizujících se hlavně při větších městech. Ti nebyli dobrovolně podřízeni žádným stanoveným zákonům, pouze se řídili určitými pravidly, která byla stanovena v jednotlivých partách. Na skauty se leckdy házelo výtržnictví a nerespektování ochrany přírody a pořádku, které prováděli někteří trempové. Tehdy bylo známo rčení Zavřete slepice, skauti jdou! Ale to prý jen báby, co stály u silnice strkaly všechny do jednoho pytle, zvláště když měli na zádech ranec a za opaskem dýku. J. Čajan, Fr. Stráský

8 TEHDY A TEĎ, Zima za okny, zima na fotografiích. V další části našeho seriálu o proměnách Trhových Svinů v čase se vrátíme o plných jedenaosmdesát let zpět do Trocnovské ulice ještě před regulací Farského potoka. Na druhé fotografii je vše plně aktuální byla pořízena v lednu letošního roku. Foto: Fr. Slípka a archiv Cestovní rozhledník pro přátele vojenské, letecké a kosmické techniky (1) Není buran jako Buran HOBBY O tom, že skutečně není buran jako Buran, se můžete přesvědčit v Technickém muzeu ve starobylém německém městě Speyeru (Špýru) v Porýní Falci. Tamní Buran se k nám totiž nechová neuctivě. Naopak nás ohromí elegancí a majestátností svých 80 tun. V nově postavené obrovské hale tu totiž od podzimu 2008 vystavují sovětský raketoplán Buran. Jeho americké bratrance známe z televize. Dodnes slouží k dopravě satelitů na oběžnou dráhu a také coby vesmírná linka k Mezinárodní kosmické stanici ISS. O Sněhové bouři, jak zní český překlad slova Buran, však mladší generace už téměř nic neví. Raketoplány začaly být vyvíjeny v první polovině 70. let minulého století. Zrodily se z myšlenky vyrobit vícenásobně použitelný kosmický dopravní prostředek, jenž měl dopravu lidí i nákladů do kosmu výrazně zlevnit. Sovětský projekt Buran-Eněrgija byl vlastně odpovědí na americký program Space Shuttle. Technologická i ekonomická převaha USA však byla tehdy jednoznačná a první americký raketoplán Columbia odstartoval k pilotovanému letu už 12. dubna Vnější podobnost amerického a sovětského stroje vedla často k mylné domněnce, že Sověti prostě Space Shuttle okopírovali. Tvar byl však dán obecně platnými zákony fyziky. Konstrukčně se ale Buran od svého amerického příbuzného v lecčems značně lišil. Především startovací raketové motory nebyly v raketoplánu, ale v nosné raketě Eněrgija, která svým tahem a nosností až 200 tun předčila i americkou měsíční raketu Saturn V. Zatímco americký raketoplán přistává jako bezmotorový kluzák, Buran mohl při zpátečním letu v atmosféře použít dva proudové motory (asi proto ho sami Rusové nazývali kosmoljot ). Sovětský kosmoplán byl také trochu větší. V nákladovém prostoru mohl vynést až 30-ti tunové těleso o průměru 4,7 m a délce 18,3 m, zpět na Zemi pak dokázal dopravit náklad o hmotnosti 20 tun (americký raketoplán má nosnost o 5 tun menší). Buran dokázal od startu do přistání letět v plně automatickém režimu a jeho tepelný štít ze 40 tisíc destiček byl odolnější. Rusové postupně vyrobili 5 neletuschopných testovacích modelů OK a také dva stroje určené pro orbitální vesmírný let: Buran 1.01 dokončili v roce 1980 a Buran 1.02 v roce Pro testování přistávací fáze pak v roce 1984 postavili ještě speciální prototyp OK-GLI vybavený čtyřmi proudovými motory, díky nimž mohl samostatně startovat z letiště (americký zkušební model byl vypouštěn z letícího Boeingu 747). Právě tento OK-GLI, jenž absolvoval přes dvacet testovacích letů v atmosféře, můžeme vidět ve Speyeru. Až na čtyři proudové motory a vyšší přední podvozek usnadňující start je naprosto identický s orbitálními Burany 1.01 a

9 Je paradoxem, že sovětský raketoplán nakonec vzlétl do kosmu pouze jednou. 15. listopadu 1988 provedl stroj 1.01 tříhodinový bezpilotní orbitální let. V červnu 1989 Sověti předvedli tento Buran na pařížském aerosalónu, kam ho na svém hřbetě dopravil obří transportní letou An-225 Mrija (Sen), speciálně zkonstruovaný pro účely programu Buran-Eněrgija. Při návratu z Paříže učinili piloti zastávku na pražské Ruzyni. Měl jsem tehdy to štěstí vidět Mriju s Buranem za letu. Byl to nezapomenutelný zážitek. Kosmoplán měl dopravovat posádky a materiál na kosmickou stanici Mir. Po rozpadu Sovětského svazu však z programu vycouvala armáda a v roce 1993 skončila i finanční podpora ruského státu. Znamenalo to konec projektu. Buran 1.01 byl pak ukazován turistům v jednom z hangárů na kosmodromu Bajkonur. Při opravě střechy v roce 2002 se však konstrukce budovy zřítila a jediný ruský raketoplán, jenž absolvoval vesmírný let, přestal existovat. Testovací model OK-GLI potkal naštěstí jiný osud. Léta byl odstaven na vnější ploše v Bajkonuru, než ho v roce 1999 jeho vlastník ruská společnost NPO Molnija pronajala jako výstavní exponát australské společnosti Buran Space Corporation. Buran se stal jedinečnou turistickou atrakcí města Sydney během letních olympijských her v roce Pak nastala téměř akční anabáze. Raketoplán si pro účely velkého asijského turné pronajala investiční skupina ze Singapuru a vystavila stroj v roce 2002 v Bahrajnu. Tím ale turné skončilo, protože začal finanční spor mezi ruským vlastníkem a novým nájemcem. Celý další rok chátral Buran OK-GLI v bahrajnském přístavu, kde ho naštěstí objevili příznivci Technického muzea ve Speyeru. Muzeum ihned zahájilo s ruským vlastníkem jednání o koupi, které v létě 2003 skončilo podepsáním kupní smlouvy. Své nároky však vznesl singapurský nájemce a bahrajnské soudy celé další čtyři roky řešily, komu vlastně Buran patří. Singapurská společnost se mezitím pokusila stroj ilegálně a naštěstí neúspěšně vyvézt ze země. Po asi dvaceti procesech nakonec Nejvyšší soud Bahrajnu na jaře 2008 rozhodl: OK- GLI patří Technickému muzeu ve Speyeru. Počítačový koutek Historie Internetu - V.díl Bezdrátová technologie WiFi Vzhledem k tamním právním poměrům pracovníci muzea neplýtvali časem a předvedli obdivuhodný technický i organizační výkon. Během pouhých tří dnů dokázali raketoplán nalodit a přes Suez a Gibraltar ho za 28 dní dopravili 1.dubna 2008 do Rotterdamu. Odtud byl speciálně upravenou říční lodí dovezen po Rýnu až do Speyeru. 650 km zdolal nezvyklý transport za značné pozornosti médií během 6 dnů. Když jsme v červnu 2008 navštívili Speyer se studenty trhovosvinenského gymnázia, mohli jsme vidět, jak kolem Buranu (a to doslova kolem) vyrůstá nová velká výstavní hala. Už s usazeným atraktivním exponátem ji otevřeli na podzim téhož roku, a to výstavou věnovanou výročí programu Apollo. Kdo zná Buran jen z fotografií, bude ohromen jeho skutečnou velikostí. Ani se nechce věřit, že něco tak velkého lze dopravit na oběžnou dráhu. Zevnitř zadní části můžeme nahlédnout i do otevřeného nákladového prostoru. Vedle pak stojí ještě zmenšená zkušební verze BOR-5, která na rozdíl od OK-GLI absolvovala i orbitální let, což je na jejím povrchu více než patrné. Ve Speyeru jsou na svůj Buran náležitě hrdí. Široko daleko totiž žádný jiný raketoplán neuvidíte a Florida i Bajkonur jsou přece jen z ruky. A kdo ví, třeba k němu za pár let přikoupí i některého ze tří zbývajících amerických bratranců, jejichž životnost je téměř na konci. Mgr. F. Slípka Popis k obrázkům: Obr. 1 Buran 1.01 a Mrija na ruzyňském letišti /foto: archiv autora/ Obr. 2 Vlevo americký Space Shuttle, vpravo Buran-Eněrgija. Obr. 3 Konec anabáze se blíží: Buran OK-GLI na Rýnu, Worms, duben 2008 /foto:technik Museum Speyer/ Obr. 4 Buran OK-GLI v nové hale Technického muzea Speyer, duben 2009 /foto: autor/ Ač k nevíře, princip bezdrátového šíření signálu vznikl v době, kdy ještě neexistovaly počítače. Když zjistíte, že za tím vším stojí nejen hudební skladatel, ale navíc ještě Adolf Hitler, těžko tomu uvěříte. Ale nepředbíhejme. Ve čtyřicátých letech, když světem zmítala válka, žili v Rakousku hudební skladatel George Antheil a herečka Heda Lamarr. Zatímco Georgeovým světem bylo komponování skladeb pro mechanická piana s využitím děrované pásky, Hedy (původním jménem Hedwiga Eva Maria Keisler) se stala manželkou vysoce postaveného německého velkoprůmyslníka a zbrojního magnáta Friedricha Mandla, který udržoval velmi blízké přátelské styky jak s Benitem Mussolinim, tak i samotným Adolfem Hitlerem. Hedy se tak díky svému manželovi dostala do míst, která byla pro obyčejné smrtelníky zapovězena. Německá armáda tehdy experimentovala s principem torpéda, které by mohlo být řízeno na dálku za pomoci radiového vysílání. Provedené pokusy ale ukázaly poměrně zásadní nedostatek nově vzniklé technologie - radiové signály bylo možno až přespříliš jednoduše odposlouchávat. Hedy proto vyhledala Antheila a navrhla mu, že by radiové signály mohly být distribuovány náhodně v čase napříč série frekvencí. Přenos na každé frekvenci potom mohl být kratičký a celkově celý tok pak mnohem méně náchylný k rušení či odposlouchávání. Další problém také představovala nutná synchronizace mezi vysílajícím a přijímacím zařízením. George ho však vyřešil, a to tak, že použil své muzikantské znalosti a navrhl synchronizační mechanismus používající perforovanou roli papíru, podobnou té, která se používala u jeho oblíbených hudebních pián. Lamarr a Antheil se v roce 1942 stali vlastníky patentu číslo USPAT a nabídli práva k využití této technologie americkému námořnictvu. Námořnictvo však nemělo zpočátku žádných důvodů k využití patentu, ale to vůbec nevadilo. Byli zde totiž ještě také inženýři ze Sylvania Electronic System. Ti pak koncem padesátých let aplikovali techniku elektronické synchronizační metody do formy konceptu. Armáda se ale nakonec také chytila a začala vynález používat počátkem 60. let za doby kubánské krize, kdy byl děrný pás nahrazen elektronicky a vynález oživen, aby mohl sloužit americkým lodím k jejich vzájemné zabezpečené komunikaci na otevřeném moři. Technologii, která ostatně i dnes s menšími úpravami stále existuje, nazýváme FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Využití bylo zpočátku pouze pro účely vojenské, a to hlavně ve válce ve Vietnamu. V 80. letech však nastal zlom, když bylo rozhodnuto, že bude uvolněna pro civilní užití a dnes je systém George Antheila a Hedy Lamarr využíván v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti od vojenství až po telekomunikaci. O důležitosti objevu svědčí i to, že Hedy byla v roce 1997 po zhruba 50 letech zpoždění udělena v kalifornské Pasadě výroční cena vynálezců, a to v jejích čtyřiaosmdesáti letech. George se ocenění bohužel nedočkal, protože tohoto skvělého hudebníka zastihl v Manhattanu 12. února 1959 srdeční infarkt. Samotné bezdrátové sítě tak, jak je známe dnes, spatřily světlo světa teprve před 15 lety, kdy byl v červenci 1994 organizací 1E vydán první standard bezdrátových sítí Tento využíval principy modulace jak FHSS (viz. výše), tak i DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, Rozprostřené spektrum v přímé

10 posloupnosti), tak i možnost komunikovat pomocí infračervených signálů. Rychlost byla jeden, či dokonce dva megabity za sekundu. A jak vlastně pracuje technika označovaná též nepřesně zkratkou Wireless Fidelity (Bezdrátová věrnost), a to díky analogii s popisem zkratky HiFi (High Fidelity, Vysoká věrnost) - původní název WiFi totiž neměl vůbec nic znamenat)? Zařízení se připojují k jednomu centrálnímu prvku, který je označen jako AP Proč se Země třese Obaly naší Země tvoří atmosféra (vzduch), hydrosféra (voda) a litosféra (kamenný obal). Nerosty skládají horniny, horniny geologická tělesa a jako celek pak tvoří litosféru (řec.lithos-kámen). Vzdálenost od středu Země je km, ale zemská kůra je tenká (její mocnost je pouhých km). Je tvořena z chladných pevných hornin spočívajících na horkém plastickém zemském plášti o mocnosti km. Pod pláštěm se nachází zemské jádro tvořené žhavými kovy. Uvnitř Země dosahuje teplota extrémních hodnot okolo C, ale vysoký tlak způsobuje, že se zemské jádro nerozteče a zůstává plastické. Zemská kůra není celistvá, ale tvoří ji litosférické desky, které plavou po nejsvrchnější části zemského pláště (astenosféře) rychlostí 1 5 cm za rok a nesou sebou světové kontinenty. Rozložení kontinentů známe ze školních atlasů, ale jejich tvar nesouhlasí s tvary kontinentálních desek. Magma (křemičitá zemská tavenina v astenosféře) se pohybuje v ohromných kruzích, v tzv. konvekčních proudech, které vyvolávají pohyb desek po astenosféře. Proudění konvekčních proudů způsobují tepelné rozdíly v magmatu. Teplejší magma je lehčí a stoupá k povrchu, kde se ochlazuje, stává se hustším a tím i těžším a klesá opět zpět. Desky urazí za rok pouhých několik centimetrů, ale za miliony let je to vzdálenost obrovská. Litosférické desky se stlačují nebo se vzájemně podsouvají. Touto kolizí kontinentálních desek vznikají ostrovní oblouky, pohoří, sopečná činnost a zemětřesení. Na souši i na oceánských dnech pohybem těchto desek vznikají zlomy. Na oceánském dně podél těchto zlomů vystupuje k povrchu magma a vznikají středooceánské hřbety. Když se jedna deska vnoří pod druhou, vzniknou hluboké podmořské příkopy zvané rifty. Jsou to jakési švy, slabá místa zemské kůry, podél nichž dochází k poklesu a pronikání čedičových láv k povrchu. Kontinentální rift vysvětluje způsob, jak vnitřní geologické síly (pohyby horotvorné, pevninotvorné, metamorfismus, zemětřesení) způsobují pohyby v zemské kůře. Vertikální pohyby pevnin se označují jako pevninotvorné. Pohyby, které vedou ke vzniku pohoří se označují jako horotvorné. Zemská kůra je rozdělena do šesti litosférických desek. Každá deska nese kontinent nebo alespoň jeho část jako kameny zamrzlé v ledových krách. Poprvé zdůvodnil stěhování kontinentů německý geofyzik A. Wegener v roce Představoval si, že lehké bloky pevnin plují samy po plastickém podloží. Dnes ale víme, že pohyb pevnin je výsledkem pohybu celých litosférických desek. Před mnoha milióny lety existoval obrovský prakontinent Pangea, ze kterého se vytvořily dva kontinenty severní Laurasie a jižní Gondwana. Během dalších miliónů let se oddělily i další kontinenty do dnešní podoby. MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 1 10 (www.svethardware.cz/glos.jsp?doc=43a17d44 4FD9C28AC12573FF005ECDAB) pomocí bezdrátových(www.svethardware.cz/glos.jsp?doc=0f8 3C0A15FDC95A7C E13EF) Wi-Fi karet či přímo a častěji pomocí routerů, které jsou k počítači připojeny klasickou metalickou sítí. V ideálním případě by na sebe tento centrální prvek a druhá z komunikujících stran měli vidět, protože s jakoukoliv překážkou se síla signálu poměrně znatelně snižuje. Zdroje: a Co k tomu dodat. Prostě za vším hledej ženu. Díky paní Lamarrové máme doma WiFi routery pro bezdrátový příjem internetu. J. Salcer Kontinenty se pohybují i v současné době. Při putování kontinentů se Indii do cesty postavila Eurasijská deska (došlo k vyvrásnění Himalájí), Austrálie se oddělila od Antarktidy a na své pouti k severovýchodu za desítky miliónů let převálcuje Indonésii. Východní část Afriky se oddělí a zalije se mořem, Afrika směřuje k severu a naráží na Evropu (vyvrásnění Alp, otřesy pociťujeme i u nás). Důkazy pohybu kontinentů můžeme pozorovat na mapě polokoulí, kde světadíly do sebe zapadají jako velká skládanka (východní pobřeží jižní Ameriky a západní pobřeží Afriky). Také shodná ložiska nerostných surovin a stejné zkameněliny jsou dokladem toho, že kontinenty spolu souvisely. Příkladů najdeme ale více. Pohyb desek často vyvolává prudký nárůst tlaku pod zemským povrchem. Náhlé uvolnění tlaku způsobí, že se Země začne otřásat a chvět. Mluvíme o zemětřesení (džišin, z japonštiny) Rozlišujeme zemětřesení tektonická (v blízkosti zlomů), sopečná (spojená se sopečnou činností) a řítivá (spojená s řícením stropů podzemních dutin jeskyně, stará důlní díla). Nejčastější a také nejsilnější jsou tektonická zemětřesení, která jsou projevem současného pohybu litosférických desek. Jsou to slabší či silnější otřesy, které vznikají v různých hloubkách a šíří se zemským tělesem. Podle hloubky rozdělujeme zemětřesení na mělká (do hloubky 60 km), střední (do hloubky km) a hluboká (do hloubky až 700 km). Podle vzdálenosti od epicentra rozlišujeme zemětřesení místní, blízká, středně vzdálená a velmi vzdálená. Ohnisko zemětřesení nazýváme hypocentrum, nad ním na zemském povrchu je epicentrum, do něhož se z hypocentra dostávají soustředně se šířící zemětřesné vlny. Z epicentra se šíří zemětřesné vlny při zemském povrchu asi jako při dopadu předmětu na vodní hladinu. Je to vlnění jednak podélné a jednak vlnění příčné. Částečky prostředí kmitají při těchto vlněních ve směru šíření vln nebo kolmo k jejich směru. Česká republika je po stránce geologické součástí Českého masivu, který je oproti jiným částem světa relativně v klidu. Ale i Česká republika se pohybuje, vykazuje výstup o 1,0 až 1,5 mm za rok. V České republice dochází k otřesům v oblasti Poohří (podkrušnohorský zlom), okolí Aše, Kraslic a v oblasti Beskyd. V mobilních (tektonicky živých) oblastech, ke kterým se řadí Chile, Japonsko, Kalifornie - San Francisco - (Svatoondřejský zlom), Itálie, Island, Turecko a řada dalších, zaznamenávají seismografy (přístroje na měření zemětřesení) otřesy 100krát až 1000krát za rok. V Evropě dochází k silným otřesům asi 2krát za rok. Celkem na Zeměkouli zaznamenají seizmické stanice 10 otřesů za den (většinu z nich člověk ani nepocítí). Intenzita zemětřesení se nejčastěji uvádí v jednotkách zvaných magnitudo (z lat. velikost), značí se velkým tiskacím písmenem M (jednotka byla 2

11 definována profesorem C. F. Richterem z Kalifornské univerzity v USA v r. 1935). Charakterizuje energii zemětřesení. Určuje se z maximálních amplitud (výchylek) povrchových nebo prostorových seismických vln (české země mají M -5,8). Podle účinku zemětřesení na určitém místě zemského povrchu se posuzuje stupeň zemětřesení podle různých dohodnutých stupnic. Nejznámější a dnes nejpoužívanější je desetistupňová Richterova stupnice (nejslabší zemětřesení 1. stupeň, nejsilnější zemětřesení 10. stupeň). Zemětřesení studuje věda-seismologie (z řec. seismos - otřes) stupeň zemětřesení měříme seismografem. Skládá se ze stacionární hmoty až 20 tun a zapisovacího - registarčního zařízení. Seismické stanice vybavené těmito přístroji o velké hmotnosti se používají na pevnině, kde tvoří světovou síť. Pro varovný systém se zřizují hluboké vrty do tří a více kilometrů, kam se spouští sonda, která pošle data čidlům na povrchu a odtud jsou řídící jednotkou data předána satelitu, který je pošle hlavnímu centru k dalšímu zpracování. Obdobně pracují i seismografy na zjišťování podmořského zemětřesení. K mořskému dnu do hloubky asi m se umístí podmořská sonda, která pozná podle změny tlaku přecházející vlnu tsunami. Sonda pošle prostřednictvím akustického signálu data bóji, která je ukotvena na hladině moře. Asi na 4 m vysoké bojce je umístěna řídící jednotka, modem a přístroje, které ještě měří rychlost větru, teplotu a tlak vzduchu. Takto získaná data jsou předána některému ze satelitů, který je pošle na Zemi do řídícího centra. Záznam seismografu se nazývá seismogram. Síla zemětřesení se určuje podle výšky vlny zaznamenané seismografy a podle vzdálenosti seismografů od epicentra zemětřesení. Zemětřesení jsou studována světovou sítí seismických stanic (nám nejbližší seismická stanice je umístěna ve starých opuštěných štolách na zlato v Kašperských Horách). První seismograf sestrojil Číňan Čang Cheng v roce 132 n. l.. Byla to nádoba s dračími hlavami, které měly v pootevřených tlamách hliněnou kuličku. Počet vypadaných kuliček označoval sílu zemětřesení. Zemětřesení můžeme vypozorovat i z instinktivního chování hmyzu, myší, koček a psů. Akvarijní rybky Parasilurus asolus leží na dně, ale 5-6 dní před zemětřesením prudce vyplouvají vzhůru k hladině, kde opisují 2-3 hodiny kruhy. Jiná situace vznikne na oceánském či mořském dně. Zde se zemětřesení projevuje vznikem vln tsunami (mořetřesení). Právě toto smrtící tsunami postihlo mezi vánočními svátky roku 2004 jižní Asii. Několikametrové vlny tsunami pronikaly až 3 km do vnitrozemí a zanechaly po sobě jen obraz zkázy. Během několika sekund se vše proměnilo v peklo. Došlo ke změně polohy litosférických desek v některých místech až o dva-tři metry. Tento posun vyvolal zemětřesení s epicentrem asi 250 km jihovýchodně od ostrova Sumatra. Uvolněná energie byla ohromná. Některé ostrovy severozápadně od Sumatry se posunuly o 20 m na jihozápad, hrot severozápadního pobřeží Sumatry se mohl přemístit o celých 40 m. Vyvolaná energie ovlivnila podle geofyziků z Národního seismologického střediska v Coloradu i rotaci Země o tisíciny sekundy a posunula zemskou osu o dva a půl cm. Tyto změny ale nemají velký význam. Největším problémem jsou posuny pevniny především v místech, kde se dotýkají litosférické desky. Asijské zemětřesení posunulo tyto desky a tedy i dno oceánu. Zemětřesení uvedlo do pohybu obrovské množství vody. Vznikla nevelká, asi jeden metr vysoká vlna, ale o velmi velké rychlosti a s velkou energií. Ve velkých hloubkách oceánu ( m) se vlna žene rychlostí 700 až 800 kilometrů za hodinu. Na otevřeném moři či oceánu není tsunami nebezpečné, mnohdy je nepostřehnutelné. Když se ale čelo vlny přiblíží k pobřeží, masa valící se vody částečně zpomalí a naroste do výšky až 30 metrů nad obvyklou úroveň. Obrovská síla vodní stěny při úderu ničí pobřeží a její ničivá síla působí i při návratu do moře. Takto vzniklé přílivové vlny smetou desetitisíce lidí, ničí lidská obydlí, komunikace, stromy. Projevuje se zemětřesení i v naší republice? Ano, především v západních a severozápadních Čechách, ale projevy zemětřesení mnohdy ani nepostřehneme. PaedDr. V. Pavlíček /obrázky převzaty z publikace P.Jakeše Dny hrůzy, 2005/ Popis k obrázkům: Obr. 1 Zemské obaly s vyznačenými konvekčními proudy Obr. 2 Schéma seismografu otřesy zaznamenává zapisovalo M na otáčející se válec Obr. 3 Oblast výskytu zemětřesení v České republice 3 Gymnázium Trhové Sviny přijímá pro školní rok žáky do I. ročníku osmiletého studia. Pozor! Podle nové právní úpravy se o doručení přihlášky starají samotní uchazeči a jejich zákonní zástupci! Uzávěrka přihlášek je 15. března Přijímací zkouška se koná 22. a 26. dubna Více informací na Obec Rejta Vás zve v sobotu 13. února 2010 od 8,00 hodin na tradiční MASOPUSTNÍ KOLEDU Večer v kulturním domě kolednický věneček. Celý den hraje VITĚJIČANKA KULTURA KONCERTY středa od hod. sál KD T. S. Agentura Hot Jazz Praha ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS Vracíte se někdy rádi alespoň myšlenkami do období první poloviny 20. století? Ondřej Havelka a jeho band se vrací za svým milovaným a veleváženým publikem s novým programem Příběh jazzu! Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč DIVADLO středa od hod. sál KD T. S. Divadlo Na Fidlovačce uvádí Geraldine Aron: MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD Můj báječný rozvod je velice laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami. Všechny postavy vytváří ELIŠKA BALZEROVÁ Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč 11

12 DOLBY DIGITAL PROGRAM KINA DOLBY DIGITAL pondělí v 9.45 hod. a ve hod. Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ 65 min. CIRKUS HURVÍNEK Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč pondělí v hod. a v hod. - Premiéra Americký barevný širokoúhlý sci-fi v českém znění 161 min. AVATAR Vítejte v novém světě za hranicí vaší fantazie Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver a další Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Česko-slovenský barevný širokoúhlý thriller 80 min. OKO VE ZDI... škvírou ve zdi je pozoruje oko. To oko nevěstí nic dobrého! Hrají: Karel Roden, Jürgen Prochnow, Catherine Flemming, Soňa Valentová a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 65,- Kč pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Dánský dobrodružný rodinný film v českém znění 96 min. ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁŘSKÝCH RYTÍŘŮ 3 Třetí dobrodružná výprava za ztraceným pokladem. Hrají: Julie Grundtvig Wester, Christian Heldbo Wienberg a další Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč sobota v hod. - Premiéra Americký barevný širokoúhlý thriller 108 min. CTIHODNÝ OBČAN Jak zastavit vraha, který je už za mřížemi? Hrají: Jamie Foxx, Gerard Butler, Michael Gambona a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 65,- Kč neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod. České barevné širokoúhlé drama 106 min. STÍNU NEUTEČEŠ Pátrání po rodinném tajemství, které je ukryto v minulosti Hrají: Jaroslava Adamová, Pavel Landovský, Helena Dvořáková, Anna Polívková, František Němec, Alois Švehlík, Matěj Hádek, Marian Roden a další Mládeži přístupno Vstupné: 60,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. České barevné drama 89 min. DVOJKA Roadmovie ve třech Hrají: Jakub Wagner, Kristýna Fuitová-Nováková, David Máj Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 70,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká barevná rodinná komedie v českém znění 3D 92 min. HERKULES 3D Příběh Herkula, poloboha, který dokázal i skály lámat. Hrají: Richard Sasndrak, Hulk Hogan, Elliot Gould,a další Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americký barevný širokoúhlý hudební film 107 min. FRAME CESTA ZA SLÁVOU Inspirováno filmovým hitem z roku Hrají: Asher Book, Kristy Flores, Paul Iacono a další Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč pondělí ve hod. Filmové představení nejen pro děti ZŠ 71 min. KRAKONOŠOVY POHÁDKY III Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč pondělí v hod. - Premiéra Americký barevný širokoúhlý akční thriller 97 min. DOKONALÝ ÚNIK Každý občas potřebuje zmizet Hrají: Steve Zahn, Milla Jovovich, Timothy Olyphant a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 70,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americká barevná komedie 113 min. TRABLE V RÁJI Vypadá jako ráj, ale je to peklo. Hrají: Vince Vaughn, Jon Favreau, Kristen Bell a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč sobota v hod. - Premiéra Americká barevná širokoúhlá komedie 111 min. VYFIČ! Přidej se k rebelkám Hrají: Ellen Page, Kristen Wiig, Drew Barrymore, Juliette Lewis a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 65,- Kč neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod. České barevné širokoúhlé drama v režii Jana Hřebejka 99 min. KAWASAKIHO RŮŽE Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě hlubší Hrají: Martin Huba, Daniela Kolářová, Lenka Vlasáková, Ladislav Chudík, Antonín Kratochvíl, Petra Hřebíčková, Milan Mikulčík, Isao Onoda a další Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč pondělí v hod. - Premiéra úterý!!! v hod. Americká barevná animovaná komedie v českém znění 88 min. ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 Jsou zpět a nejsou sami. Mládeži přístupno Vstupné: 60,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americká barevná komedie 120 min. NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE Rozvedená... s řadou výhod Hrají: Meryl Streep, Steve Martin, Alec Baldwin a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 65,- Kč pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Americká animovaná pohádka v českém znění 91 min. PRINCEZNA A ŽABÁK Walt Disney Animation Studios přichází s klasickou animovanou pohádkou Princezna a žabák od tvůrců filmu Malá mořská víla a Aladdin. Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americký barevný dobrodružný film 128 min. SHERLOCK HOLMES Nic jim neunikne Hrají: Robert Downey Jr, Jude Law, Rachel McAdams a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 70,- Kč Zdroj: OutNow! Image Gallery Těšíme se na Vaši návštěvu Program kina T.S. naleznete na internetov ch str nk ch: Rezervace vstupenek: Tel./fax: ON - LINE REZERVACE VSTUPENEK PÿES INTERNET: 12

13 LEDEN NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY Žák, David Jan: Ticho Mystický krimithriller ze Šumavy. Seed, Michael: Bez lásky a naděje Skutečný příběh hrůzy, nenávisti a násilí. Divy světa Tato kniha vás zve k velké expedici kolem celého světa od Islandu až po Nový Zéland. Davis, Caroline: Můj pes Průvodce, jak se starat o svého psa. Graham, Ian: Báječné stroje Trojrozměrné modely a pohyblivé části vám ukážou funkci strojů. Lexikon říše strašidel Nahlédnutí do tajemného světa plné fantazie. Šmíd, Zdeněk: Starci na Aljašce aneb proč bychom se nezmrazili O krásách a hrůzách Aljašky. Opičí tlapka Pestrá kolekce hororových příběhů. MĚSTSKÁ KNIHOVNA V TRHOVÝCH SVINECH V ROCE 2009 Služeb knihovny v loňském roce využilo návštěvníků, kteří si vypůjčili knih a periodik. Knihovna registrovala 664 čtenářů, z toho 219 dětí. Ve svém fondu měla knihovna svazků knih a odebírala 46 titulů časopisů. Internetu využilo zájemců. Na celkový provoz knihovny město přispělo částkou Kč, z toho Kč na nákup knih a časopisů. M. Dudová Jak se výborně pobavit na Silvestra Rok 2009 utekl jako voda a zase jsme měli možnost se s ním rozloučit v Kulturním domě v Trhových Svinech při oblíbeném pořadu Monty Pithomej létající Silvestr 7. Je to pásmo scének, písniček, tance a jiných blbin. Dobrým nápadem bylo prodávat vstupenky, jak z důvodu bezpečnosti, tak i pro klid duše diváků, kteří přišli s jistotou, že pořad uvidí. Bylo opět co ke shlédnutí. Nelze jistě popisovat celý, téměř dvouhodinový proud výborné zábavy, ale přece jen bych chtěl vzpomenout některé scénky. Ocitli jsme se v obchodě našich vietnamských spoluobčanů, shlédli soutěž Jste slabý máte padáka, zaposlouchali se do oblíbené melodie Mistra Gotta Včelka Mája, na Mistrovo doporučení přijel letos zazpívat i Jirka Korn a šlo mu to výborně. Nezůstaly ušetřeny ani tituly z Plzně. Věštkyně Irma dávala telefonické rady lidem, kteří nevědí, jak naložit se svým životem. S opičákem v zoo se jistě radovali i všichni muži v sále, na své si přišly i blondýny. Diváci se výborně bavili i scénkou u studny přání, která zůstane ale pořád jen v pohádkách. Zato kankánová mimina byla jako opravdová. Ani oblíbená byrokracie úředníků z EU nepřišla zkrátka ve výletním hostinci, kde měl později úspěch číšník s botami nadměrné velikosti. Hezkým zážitkem bylo vystoupení dvou mladých stepujících dívek, které udivovaly svým umem. Jedním z nejúspěšnějších čísel byla scénka pubertálních stařenek na hřbitově Červený vršek zakončená písničkou Dvě báby z repertoáru Spirituál kvintetu. Stařenkám to zpívalo také výborně. Po nich následoval perfektní tanec kostlivců. Na silvestrovskou zábavu let dřívějších nám dal vzpomenout smutný muž. Vtipná byla Ordinace, nevím, jestli v Růžové zahradě, ale opravdu ze života. I vystoupení BoneyM se sólistou, který bravurně překonával nastavenou výši laťky, bylo nápadité. Zkrátka výborná, vtipná zábava. Jistě by se u ní bavila i britská komediální skupina Monty Pythonův létající cirkus, která naše ochotníky inspirovala. Když pan Herbst po závěrečné písničce o hospodě U tří bernardýnů za bouřlivého potlesku představoval všechny účinkující a přál nám vše dobré do nového roku, také řekl: Děkuji tomu, bez kterého bychom nic neviděli ani neslyšeli p. Petru Schwarzmüllerovi, dále panu Průkovi, Špilauerovi, p. Hohenbergerové a dalším, kteří se podíleli na tomto představení. Byl potěšen i přítomností dalších lidí, kteří letos neúčinkovali, ale bavili nás v letech minulých nejen na Silvestra, ale i při divadelních představeních trhovosvinenského ochotnického divadla. Co dodat? Je obdivuhodné, kde berou ochotníci stále nové nápady. Věnují nastudování programu svůj volný čas a hlavně je to musí bavit. Odměnou je jim krásný pocit, že jejich humor dokáže diváky dobře pobavit. Možná, že by nám dost měst a městeček mohlo naše ochotníky z Divadla Otty Schwarzmüllera závidět. Děkujeme vám. Všem čtenářům TSL přeji v novém roce, aby se jim dařilo mít kolem sebe ty správné lidi, tak jako je má Franta Herbst, alias Podzim. Na Silvestra 2010 nashledanou! V. Heidinger, foto: R. Vicek 13

14 14

15 Odvoz fekálií Na základě telefonické dohody provedu odvoz tekutých odpadů z Vašich žump a jímek. Včetně dokladů o likvidaci. Jan Šnejd, Trhové Sviny 201 Tel: Příjem inzerce Městský úřad Trhové Sviny tel. podatelna: , více na Omluva: Pohřební služba Vlastimila Poppa se hluboce omlouvá rodině pana Adama a všem smutečním hostům, kteří se naší chybou z důvodu nepřistavení autobusu nemohli zúčastnit smutečního rozloučení v sobotu dne s paní Vlastimilou Adamovou. Vlastimil Popp SPORT Ping pong Novoroční turnaj ve stolním tenise na Rejtech V sobotu 9. ledna 2010 se v sále KD Rejta za uskutečnil již IV. ročník turnaje jednotlivců ve stolním tenise o putovní pohár Ping-pong REJTA Do turnaje - do jednotlivých kategorií vstoupilo celkem 23 hráčů mužů, 6 žen a deset dětí. Muži hráli na dva vítězné sety do 11 bodů a ve třech skupinách v systému každý s každým. Z každé skupiny postupovali dva hráči do finálové tabulky, ve které se opět hrálo každý s každým. Ženy a děti hrály v jednotlivých skupinách též v systému každý s každým. Finálová tabulka pořadí: MUŽI 1. místo - Luboš MAREK - T. Sviny 2. místo - Jiří POUHAR N. Hrady 3. místo - Jan ČERNÝ- T. Sviny 4. místo - Martin FESL T. Sviny 5. místo - Václav ADAM st. T. Sviny 6. místo - Jiří STODOLOVSKÝ ml. Rejta ŽENY 1. místo - Kamila KOCMICHOVÁ - Rejta 2. místo - Monika ZMEŠKALOVÁ - Rejta 3. místo - Adéla ČERNÁ - T. Sviny 4. místo - Zdeňka HRUŠKOVÁ - Rejta 5. místo - paní VOTAVOVÁ T. Sviny 6. místo - Lenka OBDRŽÁLKOVÁ - Lišov Celkové pořadí děti 1. místo - Václav ADAM - T. Sviny 2. místo - Dan ŠIMÁK - Rejta 3. místo - Radek JEŽEK T. Sviny 4. místo - Martin FESL ml. Trhové Sviny 5. místo - Antonín VOTAVA ml. Trhové Sviny 6. místo - Martin OBDRŽÁLEK ml. - Lišov 7. místo - Jakub WEISFEIT - Rejta 8. místo - Jan ADAM T. Sviny 9. místo - Karel Zmeškal - Rejta 10. místo - Šárka HRUŠKOVÁ Rejta (jediná dívka) Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na další ročníky. Další poděkování patří členům SK a novým hostinským s organizací a přípravami turnaje. SK Rejta 15

16 Jak si vedou trhovosvinenští kuželkáři Tradiční Silvestrovský běh v Trhových Svinech se letos uskutečnil za příjemných povětrnostních podmínek, bez sněhu a při teplotě 5 C. Na start přišlo protáhnout své tělo rekordních 90 běžců, z toho bylo 37 dětí. Fotografie, video, mapy, trénink a další informace najdete na : Pořadatelé děkují za podporu Městu Trhové Sviny, Cukrářské výrobně p. Homolková, Pekárna T. Sviny p. Kříha ml., Coca Cola ČR p. Heidinger, Quelle p. Brožková a zvou všechny příznivce silných zážitků na Horský běh v Trhových Svinech. Pevné zdraví a klid na duši přeje za pořadatele čtenářům Trhovosvinenských listů Martin Brožka. Máme za sebou zase polovinu soutěžní kuželkářské sezóny a není od věci trochu připomenout dosavadní úspěchy a hodnocení našich družstev po polovině odehraných zápasů. Největšího úspěchu zatím dosáhlo družstvo A, které obsadilo v průběžném hodnocení soutěže krajského přeboru KP1 krásné třetí místo ze třinácti soutěžících týmů. Rovněž za zmínku stojí také umístění dalších dvou družstev, soutěžících v meziokresním přeboru ČB - ČK, kde družstvo B obsadilo průběžné čtvrté místo a družstvo C místo desáté ze třinácti zastoupených týmů. Myslím si, že tyto dosažené výsledky v polovině soutěžní sezóny jsou velmi pěkné, už jen z hlediska hodnocení technických podmínek, stáří a stavu kuželny, na které místní družstva ony výsledky dosahují a které nelze srovnávat s kvalitou a technickým vybavením ostatních kuželen. V roce 2009 trhovosvinenští kuželkáři žádali na jaře o dotaci z grantu Jihočeského kraje na modernizaci kuželny, bohužel nebyli vybráni zřejmě kvůli velkému množství přihlášených. Nicméně snaha a píle o modernizaci kuželny tímto nekončí a budeme se snažit v roce 2010 využít případných vyhlášených dotačních titulů. Vlastní pílí vznikly také nové internetové stránky kuželny (www.kuzelkyts.wbs.cz), které jsou v dnešní době u sportovních klubů už skoro samozřejmostí. Závěrem nezbývá už nic jiného než popřát mnoho štěstí k dalším sportovním úspěchům a výkonům v nastávající druhé polovině soutěžní sezóny 2010 a Hodu zdar. Ing. M. Rojdl, za oddíl kuželek T. Sviny VÝSLEDKOVÁ LISTINA XVI. ročníku Silvestrovského běhu v Trhových Svinech Děti roč.nar a mladší: 200m 1. Mikšl Rostislav 0:53 2. Vaniš Milan 0:55 3. Bahenská Lucie 0:59 4. Tvrz Jan 1:14 5. Danělišin Mikuláš 1:20 6. Hamadejová Libuše 1:25 7. Špírek Kryštof 1:28 Děti roč.nar.2003 a 2004: 400m - děvčata 1. Homolková Marie 2:59 2. Korčáková Barbora 3:26 Děti roč.nar.2003 a 2004: 400m chlapci Macák Lukáš 1: Novák Ondřej 1:47 3. Šulista Josef 1:56 4. Michalík Marek 2:03 5. Hanzal Robert 2:30 Děti roč.nar a 2002: 600m chlapci 1. Bahenský Petr 2:10 2. Homolka Michal 3:33 Děti roč.nar a 2002: 600m - děvčata 1. Sýkorová Eliška 2:01 2. Tvrzová Gabriela 2:08 3. Jandová Simona 2:12 4. Dušková Agáta 2:43 5. Adámková Veronika 2:55 6. Hamadejová Eliška 3:00 Děti roč.nar a 1999, děvčata: 600m 1. Tvrzová Veronika 2:03 2. Čutková Zuzana 2:04 3. Špírková Kristýna 2:07 Děti roč.nar a 2000, chlapci: 600m 1. Tomášek Jan 2:02 2. Mikšl Miroslav 2:05 3. Hamadej Jakub 2:06 4. Šulista František 2:52 Děti roč.nar : 2800m - chlapci 1. Havlíček Josef 1994 Sokol ČB 9:22 2. Ingedult Vít 1994 Kohinoor ČB 10:57 3. Ingedult Jiří 1997 Sokol ČB 11:00 4. Kratochvíl Jonáš 1994 Sv.Trojice 11:19 5. Kratochvíl Vojtěch 1998 Sv.Trojice 12:32 6. Sýkora Miroslav 1997 Sokol ČB 12:37 7. Ash Adam 1997 OCB 18:46 Děti roč.nar : 2800m dívky 1. Kožíšková Kristýna 1996 SK Čtyři Dvory 13:41 Příchozí: 2800m, Muži 1. Voneš Daniel 1993 Sokol ČB 9:22 2. Mejta Vojtěch 1992 Sokol ČB 10:07 3. Čenec Tomáš 1992 Sokol Č.B. 10:25 4. Sojka Libor 1978 Homole 10:35 5. Steinbauer Jiří 1973 T.Sviny 11:53 6. MalíkJakub 1991 Borovany 12:07 7. Šulista Petr 1966 SK Hojná Voda 12:39 8. Burda Lukáš 1993 Olešnice 12:54 9. Nepraš Jan T.Sviny 13: Vodháněl Jan 1960 Borovany 13: Mikšl Miroslav ml Č.Budějovice 13: Mikšovský Zdeněk 1945 SKP ČB 13: Korčák Tomáš 1976 Motor ČB 15: Ash Chris 1958 OCB 18:47 Příchozí: 2800m, Ženy 1. Führerová Eva 1992 Sokol ČB 10:53 2. Vinklerová Andrea 1994 Sokol ČB 13:03 3. Příhodová Kristýna 1996 Sokol ČB 13:05 4. Bahenská Kateřina 1976 Sokol ČB 13:13 5. Kučerová Marie 1992 Sv.Trojice 13:59 6. Kučerová Anna 1990 Sv.Trojice 15:05 7. Benediktyová Zuzana 1977 Sv.Trojice 15:43 8. Kožíšková Lenka 1966 SK Čtyři Dvory 17:05 9. Záhorková Jana 1985 K Čtyři Dvory 17:24 Ženy: 5600m 1. Sekanová Lucie 1989 Sokol Č.B. 19:50 2. Faktorová Veronika 1984 Sokol ČB 23:04 3. Krejčí Marta 1977 T.Sviny 28:06 4. Valentová Helena 1965 Svatá Trojice 28:45 5. Ortová Lenka 1960 Sokol ČB 29:54 Muži: 5600m 1. Hajný Ondřej 1987 Sokol ČB 19:37 2. Kekula Vít 1990 Sokol ČB 19:38 3. Kobes Jan 1979 B-H triatlon 20:04 4. Mikšl Rostislav 1972 Č.Budějovice 20:27 5. Malík Vít 1969 Borovany 20:46 6. Uhlíř Radek 1967 Trisk ČB 21:04 7. Bahenský Petr 1971 Sokol Č.B. 21:32 8. Mondek Josef 1966 B-H triatlon ČB 22:02 9. Štojdl David 1981 T.Sviny 22: Führer Miroslav 1964 SKP Č.B. 22: Pexa Martin 1974 Č.Budějovice 22: Kučera Ladislav 1960 SK Čtyři Dvory 22: Šlajs Štěpán 1980 Slavče 22: Brožka Matěj 1993 Sokol ČB 22: Dvořák Jan 1976 Sv.Trojice 22: Míšek Jaroslav 1954 Kaplice 23: Kendík Tomáš 1972 SK Hojná Voda 23: Čáp Jiří 1969 Cyklo Jiřička 24: Libor Zdeněk 1966 Plzeň 25: Kratochvíl Tomáš 1970 Svatá Trojice 27: Valenta David 1991 Sv.Trojice 28: Fischer Břetislav 1955 Hrdějovice 29: Korčák David T.Sviny 29: Kožíšek Václav 1966 SK Čtyři Dvory 31: Blabla Zdenek 1959 SKP Č.B. 31:59 Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž.. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková tel , podatelna tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Petra Vicková DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch Název: 1. Asie geomorfologie, povrch Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, fyzika Ročník: 4. (2. ročník vyššího

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Jan Bělohlav, Ing. Ivana Božáková Program jednání: 1. Změnové listy

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Magmatismus a vulkanismus

Magmatismus a vulkanismus Magmatismus a vulkanismus Magma silikátová tavenina z astenosféry na povrchu se označuje láva podle místa tuhnutí hlubinná a podpovrchová tělesa výlevné a žilné horniny Hlubinná a podpovrchová tělesa batolit

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2011 ve 14.30 hodin v kavárně hotelu Horizont, čp. 141 v Peci pod Sněžkou Přítomni:

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Ověřitelé: M. Žabková, O. Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, 9 přítomných zastupitelů Zápis ze dne 19.10.2009

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04. Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.2008 Zápis z členské schůze družstva ze dne 16.07.2008

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více