ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Volby do zastupitelstva VOLBY. Zásady prodeje mìstských bytù schváleny. do zastupitelstva. Støedoèeského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Volby do zastupitelstva VOLBY. Zásady prodeje mìstských bytù schváleny. do zastupitelstva. Støedoèeského kraje"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. øíjna 2004 strana 1 èíslo: 10 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. øíjna 2004 V tomto èísle najdete: A už zase zvoní str. 4 Benátecký støevíc str. 5 Bazilišek nebo drak? str. 6 Slavit nebo neslavit? str Hokej str VOLBY do zastupitelstva Støedoèeského kraje se konají: v pátek 5. listopadu od do hodin v sobotu 6. listopadu od 8.00 do hodin Zásady prodeje mìstských bytù schváleny Zastupitelstvo mìsta na svém zasedání 23. záøí projednalo a schválilo Zásady prodeje domù z majetku mìsta Benátky nad Jizerou. Tyto zásady vymezují pravidla pro prodej bytových domù èi jejich èástí z majetku mìsta pro všechny typy prodejù vymezených v daném dokumentu. Zásady stanoví jednotný postup pøi prodeji, urèují zpùsob výpoètu ceny a její úhrady tak, aby byla možná zmìna vlastnictví v plošném mìøítku, a to za jasných, pro obèany srozumitelných a únosných podmínek. Mìsto Benátky nad Jizerou pøi prodeji upøednostòuje jeho rychlý prùbìh, avšak pøi dodržení zásady svobodného rozhodnutí každého obèana o pøijetí nabídky ke koupi bytu. -mìú- Mìsto Benátky nad Jizerou oznamuje v souladu s 39 zákona èíslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù zámìr prodat nemovitý majetek mìsta, a to dále uvedené bytové domy: 1. Kbel èp. 30, Benátky nad Jizerou 2. Dr. Nováka 498, Benátky nad Jizerou I, 3. Dražická 532, Benátky nad Jizerou I, 4. Dražická 536, Benátky nad Jizerou I, 5. Námìstí 17. listopadu , Benátky nad Jizerou II, 6. Námìstí 17. listopadu , Benátky nad Jizerou II, 7. Námìstí 17. listopadu , Benátky nad Jizerou II, 8. Námìstí 17. listopadu , Benátky nad Jizerou II, 9. Námìstí 17. listopadu , Benátky nad Jizerou II, 10. Námìstí 17. listopadu , Benátky nad Jizerou II, 11. Platanová , Benátky nad Jizerou II, 12. Platanová , Benátky nad Jizerou II, 13. U Cukrovaru 148, Benátky nad Jizerou II. Letošního roèníku Bìhu zámeckým parkem se poprvé zúèastnili i pøedškoláci. (Ètìte na str ) Foto poskytla ZŠ Husovo nám. Volby do zastupitelstva Støedoèeského kraje Volby do zastupitelstva Støedoèeského kraje se konají 5. a 6. listopadu. V pátek jsou volební místnosti otevøeny od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Støedoèeský kraj je nejvìtším samostatným územnì správním celkem Èeské republiky. Jeho rozloha je km 2 a zabírá témìø 14 % území Èeské republiky. K 31. bøeznu 2004 žilo ve Støedoèeském kraji obyvatel. Území kraje má 26 správních obvodù obcí s rozšíøenou pùsobností, které k 1. lednu 2003 nahradily okresní úøady. Rozlohou je nejvìtším správní obvodem s rozšíøenou pùsobností Pøíbram (8 % rozlohy Støedoèeského kraje), nejmenší je správní obvod s rozšíøenou pùsobností Neratovice (1 % rozlohy). Èlenù Zastupitelstva Støedoèeského kraje je v souladu s platnými právními pøedpisy 65. Právo volit do zastupitelstva kraje má státní obèan Èeské republiky, který alespoò ve druhý den voleb dosáhl vìku nejménì 18 let a je pøihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Voliè po pøíchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní obèanství Èeské republiky platným obèanským prùkazem nebo cestovním pasem Èeské republiky. Po uèinìní záznamu do výpisu ze stálého seznamu obdrží voliè od okrskové volební komise úøední obálku. Na žádost volièe mu okrsková volební komise vydá za chybìjící nebo jinak oznaèené hlasovací lístky nové. Neprokáže-li voliè svou totožnost a státní obèanství Èeské Pokraèování na str. 11

2 strana 2 Z deníku Policie ÈR Z trestného èinu krádeže ve spolupachatelství byla policisty obvinìna dvojice mladíkù, kterým bylo prokázáno, že 7. dubna letošního roku odcizili v Brodcích 60 železných sloupkù, urèených k oplocení zahrady, a tyto prodali do výkupny Metalcentrum ve Zdìtínì. Souèasnì bylo zjištìno, že stejní pachatelé provedli 15. dubna krádež železných nosných sloupkù na staveništi v Kosmonosích, kdy majiteli zpùsobili škodu 14 tisíc korun. Policejní hlídkou zdejšího obvodního oddìlení byla v areálu bývalého výrobního závodu firmy Liner Montage, a.s., Liberec v Chotìtovì zadržena dvojice mužù, kteøí zde demontovali profilovou hliníkovou krytinu s úmyslem ji odcizit a odevzdat do výkupny sbìrných surovin. Byli obvinìni z trestného èinu krádeže ve spolupachatelství. Tøiadvacetiletý øidiè, kontrolovaný v noèních hodinách policisty, øídil osobní motorové vozidlo pod vlivem 2,37 promile alkoholu v krvi. Jelikož byl již v roce 2003 ve správním øízení postižen pro stejné jednání, byl policejním radou obvinìn z trestného èinu ohrožení pod vlivem návykové látky podle 201, odst. b) trestního zákona. Pro trestný èin podvodu podle 250/1,2 trestního zákona bylo zahájeno trestní stíhání proti devìtašedesátiletému muži, nebo policisty zjištìné skuteènosti nasvìdèují tomu, že výše jmenovaný od poškozeného muže z Benátek nad Jizerou pøevzal finanèní èástku 140 tisíc korun, za kterou pøislíbil obstarání osobního vozidla Škoda Octavia za výhodných podmínek. Svùj slib však nesplnil a pøes èetné urgence dosud nevrátil ani peníze. Trestných èinù krádeže a neoprávnìného držení platební karty se dopustila dvojice žen z Benátek nad Jizerou, které na schodišti èinžovního domu nalezly tzv. ledvinku s platební kartou, pin kodem a dalšími vìcmi. Z té pak v bankomatu Èeské spoøitelny v Benátkách nad Jizerou opakovanì vybraly finanèní hotovost, kterou si ponechaly pro vlastní potøebu. Pro stejný trestný èin je stíhán i tøiatøicetiletý muž, který se v dalším pøípadì obohatil témìø o 20 tisíc korun. mjr. Jiøí Drak vedoucí obvodního oddìlení Demolice v Podolecké Zájem obèanù o zahájení prací na rekonstrukci komunikace v ulici Podolecká je zcela pochopitelný. Plánovaná demolice dvou rodinných domù v Podolecké ulici byla skuteènì zahájena koncem záøí, jak jsme upozoròovali v srpnovém èísle Zpravodaje Benátecka - oficiální informace o zahájení demolice však mìstský úøad pøedem neobdržel. Na srpnovém koordinaèním jednání pøislíbila dodavatelská firma Skanska DS, a.s., závod 80 Praha, zpracování podrobného harmonogramu stavby, který do dnešního dne nebyl dodán ani technickému dozoru investora (TDI). Nebyl splnìn ani požadavek TDI na pøedložení technologického postupu øízení demolic pøed jejich realizací. Vìøíme, že do vydání pøíštího èísla Zpravodaje získáme více informací o tom, co je plánováno ještì na tento rok a jaký bude postup prací na rekonstrukci komunikace v roce pøíštím. Zatím mùžeme jenom pøedpokládat, že letos bude dokonèena již zahájená demolice výše jmenovaných vykoupených objektù. Èásteèná a úplná uzavírka komunikace v Podolecké ulici je plánována až v pøíštím roce. Investorem rekonstrukce je Støedoèeský kraj. ZPRAVODAJSTVÍ Výstavba infrastruktury v lokalitì Nad Vinicemi V rámci druhé etapy výstavby rodinných a bytových domù pokraèuje dodavatelská firma H-Intes, s.r.o., Mladá Boleslav ve výstavbì deš ové a splaškové kanalizace. Vzhledem ke skuteènosti, že zahloubení dosahuje v nìkterých místech až pìti metrù, dochází ke zvýšení nároènosti tìchto prací, které se tak zpomalují. V letošních roce se pøedpokládá, že bude dokonèena výstavba splaškové a deš ové kanalizace a vodovod. V pøíštím roce bude pokraèovat výstavba zbývajících inženýrských sítí - elektrorozvody, plyn, telefonní sí, veøejné osvìtlení, místní rozhlas, finální povrchy vozovek a chodníkù. Firma CZ Stavební holding, a.s., Pardubice pøedložila projektovou dokumentaci na výstavbu ètyø bytových domù o 61 bytových jednotkách k vydání územního rozhodnutí. Koncem letošního roku zahájí uvedená spoleènost kampaò k odprodeji jednotlivých bytù. Zahájení výstavby je plánováno na jaro pøíštího roku. Zájemci o tyto byty budou o možnostech jejich získání podrobnì informováni prostøednictvím Zpravodaje Benátecka i dalších sdìlovacích prostøedkù. Také zájemci o stavební parcely pro stavbu rodinných domù v této lokalitì mají ještì možnost zakoupit si stavební pozemek - nìkolik parcel je v souèasné dobì volných. Zájemci se mohou informovat na Mìstském úøadì Benátky nad Jizerou, odbor správy majetku a rozvoje mìsta. Zpravodaj Benátecka Zaèala rekonstrukce Podolecké ulice Opravené èásti zámeckého kostela a vìže postupnì vykukují z lešení. Foto Jaromír Polák Budování parkovištì v Oøechové ulici Foto Ing. Alena Kratochvílová Kanalizace Dražice Firma Ing. Evžen Kozák zpracovává projektovou dokumentaci. Ta bude pøedložena firmì Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., spoleènì s projekty okolních obcí. Na finanèní zajištìní stavby bude jmenovanou spoleèností podána žádost o pøidìlení dotace v rámci dotací Evropské Unie. V pøípadì úspìchu bude výstavba kanalizace v mìstské èásti Dražice zahájena v roce Prùbìžnì se konají koordinaèní schùzky za úèasti firem Ing. Evžen Kozák, Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., a Mìstského úøadu Benátky nad Jizerou, který zastupuje Marek Maøík. Rekonstrukce komunikace v Lipnické ulici Dodavatelská firma Zeteza, s.r.o., Dolní Bousov pokraèuje zemními pracemi, provádí výmìny nevyhovujících vodovodních pøípojek k jednotlivým nemovitostem a zaústìní deš ových svodù do kanalizaèního øadu. U tøí nemovitostí se staví kanalizaèní pøípojky. Dále se pøipravuje konstrukce vozovky (výška asi 50 cm), na kterou bude následnì položena zámková dlažba. Pøi realizaci takovéto akce je omezen pøístup a pøíjezd k jednotlivým nemovitostem. Vìøíme, že všichni obèané v Lipnické ulici mají pro tuto situaci pochopení a k doèasným omezením budou pøistupovat se shovívavostí. Oprava vozovek v ulicích Šnajdrova a Kalistova V ulici Šnajdrova a Kalistova byla v prùbìhu srpna dokonèena oprava povrchu komunikací - firma M.S.B. Mnichovo Hradištì vyspravila poškozený povrch obou vozovek a opatøila jej emulzním kalovým zákrytem. V ulici Šnajdrova bude následnì opraven i povrch chodníku po jedné stranì vozovky. Prùmyslová zóna Zaèátkem øíjna dojde k výbìru dodavatele na výstavbu èásti komunikace, chodníkù a veøejného osvìtlení. Mìsto na tuto akci obdrželo dotaci od ministerstva pro místní rozvoj ve výši sedmi milio-

3 8. øíjna 2004 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 nù korun. Vzhledem k poskytnuté dotaci musí být akce hotova do konce letošního roku. O odkoupení pozemkù v prùmyslové zónì projevují zájem další firmy, s nimiž se vedou jednání. Oprava povrchù chodníkù Pøed panelovými domy èp a Na Burse budou v øíjnu vyspraveny chodníky a potaženy novým asfaltovým kobercem. Rovnìž vznikne odstavná plocha asi pro 20 automobilù v prostoru naproti výmìníkové stanici v ulici Oøechová, povrch bude asfaltový. Oprav se doèká i znaènì poškozený povrch parkovištì na Burse, umístìného mezi bytovými panelovými domy a autobusovými zastávkami - i tady bude poøízen nový asfaltový povrch parkovacího prostranství. Dále byla živièným recyklátem opravena pøíjezdová cesta z ulice Šatny na letním stadionu Vágnerovy k domu èp. 78 ve Vanìèkovì ulici (bývalé sídlo Èeské spoøitelny). V letošním roce budou na povrchu komunikace v ulici U Cukrovaru vyspraveny nejhrubší nerovnosti a v pøíštím roce je v plánu vyfrézování a položení asfaltového koberce. Veøejné osvìtlení u dražického hradu Ještì v letošním roce bude instalováno nové veøejné osvìtlení (celkem sedm stožárù) na èásti pìší stezky vedoucí podél severní hranice areálu zøíceniny dražického hradu. V souèasné dobì probíhá výbìrové øízení na dodavatele. Kostel Narození Panny Marie Letošní práce na opravì zámecké vìže a kostela Narození Panny Marie v zámeckém areálu se blíží ke konci. Z plánu zbývá firmì Dalibor Fròka, Frýdek-Místek, dokonèení dvoubarevného nátìru fasády zámecké vìže. V pøíštím roce budou práce na opravì pokraèovat. Husovo námìstí è. p. 60 Budova byla postavena v roce K dokonèení opravy její fasády na stìnì do námìstí zbývá provést barevný nátìr. Pokraèuje oprava oken a výmìna jejich venkovních køídel. Dodavatelem je firma FAS Maniny, Praha. Ve výrobì jsou nové vchodové dveøe, které byly pøed èasem zcizeny - pachatel nebyl vypátrán. Stará vodárenská vìž V souèasné dobì dokonèila firma Dalibor Fròka, Frýdek-Místek, vyklizení staré vodárenské vìže ve Vanìèkovì ulici vèetnì odklizení zhruba metrové vrstvy holubího trusu. Následovat bude oprava krovù a støechy a vstupních dveøí. Na støešní krytinu bude použit pravý štípaný døevìný šindel - tento materiál prozatím nenajdeme na žádné benátecké stavbì. Nadále pokraèuje øešení majetkoprávních vztahù k uvedené stavbì. Foto Ing. Alena Kratochvílová Husovo námìstí èp vyèištìní fasády Uvedenou akci firma Beránek Ostromìø dokonèila. Bylo provedeno vyèištìní travertinového obkladu, oprava a výmìna poškozených desek na stìnì do námìstí. Èistìní bylo provádìno tlakovou vodou a pomocí chemikálií. Pøístavba šaten na letním stadionu V souèasné dobì je dokonèena hrubá stavba pøístavby vèetnì støechy. V nové èásti bude umístìno sociální zaøízení a prostor pro klubovou èinnost oddílù pùsobících na letním stadionu. Dodavatel, firma AB stav Praha, nyní instaluje rozvody elektro a ústøedního topení. V pøípadì zajištìní potøebné finanèní èástky bude akce pokraèovat v pøíštím roce rekonstrukcí šaten, které nevyhovují platným pøedpisùm, ani souèasným potøebám využití stadionu. Sportovní hala na Námìstí 17. listopadu Ještì letos bude zateplena støecha na sportovní hale. Dodavatelem akce je firma FASE Litomìøice a termín dokonèení je závislý na prùbìhu poèasí. Na stávající støešní krytinu - vlnitý eternit - bude nanesena polyuretanová pìna v tlouš ce asi 3 cm a proveden ochranný nátìr. Tímto postupem se souèasnì docílí zateplení støechy i rekonstrukce støešní krytiny. Letní scéna Stavební skupina mìsta provádí na letní scénì Vojnarka vyzdìní ochranných zdí pro elektrorozvadìè umístìný v prostoru orchestøištì. Po dokonèení jmenované výstavby bude orchestøištì zavezeno. Rokytnice nad Jizerou V rekreaèním zaøízení mìsta v Rokytnici nad Jizerou se Rekonstrukce Podolecké ulice zaèala demolicí nìkolika domkù Foto Ing. Alena Kratochvílová Na námìstí pokraèuje oprava domu bývalé Obèanské záložny. Foto Jaromír Polák v souèasné dobì opravuje èást støechy a øeší se majetkoprávní vztahy k nìkterým pozemkùm. Zmìna rozpoètu mìsta Zastupitelstvo mìsta na svém zasedání 23. záøí projednalo a schválilo druhou zmìnu rozpoètu mìsta na letošní rok. Celková výše pøíjmù rozpoètu je upravena ze 165,065 milionu korun na èástku 182,398 milionu. Celková výše výdajù se mìní ze 170,507 milionu korun na èástku 181,942 milionu. Staré ekologické zátìže V pøíštím roce zaènou práce na odstranìní starých ekologických zátìží v bývalých i souèasných areálech firmy Carborundum Electrite, a.s., Benátky nad Jizerou. V první etapì sanaèních prací bude proveden doplòkový prùzkum v délce trvání 6 mìsícù. V rámci prùzkumu saturované zóny se plánuje celkem 29 prùzkumnì sanaèních vrtù. Z tìchto dùvodù bude v letošním roce provedena pouze nejnutnìjší oprava povrchu komunikace v ulici U Cukrovaru. Po odstranìní starých ekologických zátìží bude zajištìna celková oprava uvedené komunikace. Øešení drogové problematiky Drogová problematika se dotýká stále èastìji i našeho mìsta a lidí v nìm žijících. Èlenùm zastupitelstva mìsta není tato problematika lhostejná a hledají cesty, které by vedly ke snížení drogového rizika ve mìstì na minimální míru. Zastupitelstvo proto na svém zasedání 23. záøí schválilo uzavøení smlouvy s Obèanským sdružením Helianna, Mladá Boleslav, ve vìci realizace projektu Terénní program pro uživatele drog v Benátkách nad Jizerou. Pøipravila Emilie Jeøábková

4 strana 4 A už zase zvoní Srpen byl pro vedení a pro provozní zamìstnance Základní školy Husovo námìstí zase trochu napínavìjší než v letech pøedchozích. Hodnì se budovalo, bouralo i stavìlo, stìhovalo a uklízelo. Ti, co do budovy pøicházeli, vyjadøovali obavy, jak to zde bude 1. záøí vypadat. Aby byla situace ještì napínavìjší, rozhodovalo vedení školy v posledním srpnovém týdnu, zda pøijme nabídku Základní školy Pražská na otevøení druhé 1. tøídy. Zvažovalo hodnì. Stála proti sobì bohužel dvì hlediska - pedagogické a ekonomické. Srdce pedagoga jásalo: Ano, 18 dìtí - ideální podmínky pro prvòáèky. Mùžu se vìnovat všem, dám žákùm dobré základy pro další roky. Ekonom však zvedá varovný prst: Pozor, nemáš na to! Budeš muset omezit ostatní! Pochopí všichni kolegové, že není na vyšší osobní ohodnocení? Jak si zodpovíš, že nenaplòuješ tøídy na pøedepsaný poèet žákù? A tak poøád dokola Sláva! Pedagogové v nás zvítìzili! Vedení rozhodlo, že otevøe dvì tøídy po osmnácti žácích místo jedné s žáky tøiceti. Øeditelství ZŠ Pražská se na poslední chvíli podaøilo pøesvìdèit rodièe šesti žákù, aby 1. záøí pøivedli své dìti do školy na Husovì námìstí. Pak zaèal další maratón - pøipravit ještì jednu uèebnu pro prvòáèky tak, aby se vyrovnala té pùvodnì pøipravované. Této úlohy se velice zodpovìdnì chopila uèitelka Kvìtoslava Jará a díky pomoci rodiny mohla pøivítat žáèky 1. B v pìkném prostøedí. V 1. A èekala na prvòáèky uèitelka Ludmila Novotná. 1. záøí museli i nejvìtší pesimisté pøiznat, že se stihlo témìø všechno. V budovì vznikly nové prostory - dùstojný sekretariát s archivem nebo nová øeditelna se zasedací místností pro jednání s rodièi a hosty. V záøí byly dokonèeny šatny se sprchami u tìlocvièny. Nový øeditel školy Radek Dostál bude se svými kolegy v letošním školním roce vzdìlávat a vychovávat 320 žákù v patnácti tøídách. Jsme rádi, že do našeho kolektivu pøibyli tøi mladí lidé, dva absolventi pedagogických fakult a odborník na výpoèetní techniku. Pøejeme jim i sobì, a ve zvolené profesi najdou uspokojení a vydrží. Alena Machová, zástupkynì øeditele ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Otevøeli Galerii Lílá Sobota 4. záøí byla dnem opìtovného otevøení zámecké vinárny, tentokráte pod názvem Galerie Lílá. Majitelem je Stanislav Walter. V pøíjemném nekuøáckém prostøedí se podávají teplé i studené pokrmy a nápoje, sýrové speciality a zmrzlinové poháry. Nabízí vám možnost poøádání svateb, rautù, tøídních srazù, narozeninových oslav, výstav, pøednášek, komorních koncertù apod. Na vaši návštìvu se tìší Stanislav Walter a Hana Mašková. Otevírací doba je dennì od do hodin, v pátek od do a od do hodin, v sobotu od do hodin. Pro rezervace otevírací doba neplatí. Prvním poøadem v Galerii Lílá byl 25. záøí Veèer pøi svíèkách s hudební skupinou Corcovado a zpìvaèkou Petrou Kotkovou. Dalšími akcemi budou napøíklad Øecké dny, Indické inspirace, Dìtská diskotéka, Jazz band, vìštìní z karet a z ruky a další. Sledujte spoleèenskou nabídku. Foto Jaromír Polák Rekonstrukce interiéru v ZŠ Husovo nám. Foto Ing. Alena Kratochvílová Setkání obèanù s myslivci v sobotu 18. záøí v lovecké chatì uprostøed Okrouhlíku bylo pøíležitostí nejen pro milovníky pøírody, ale i pro pøátele dobrého moku a výteèné krmì. Bylo možné zakoupit si z nìkolika chutných jídel pøipravených peèlivými myslivci. Proto ti opravdoví fajnšmekøi pøišli s kastrùlky. A že byl zájem veliký, o tom svìdèí fronta pøed kuchyní. Foto Jaromír Polák

5 8. øíjna 2004 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5 FOTOREPORTÁŽ LETOS JIŽ POTØETÍ Na tradièních benáteckých setkáních dùchodcù jsou pøítomní obèané pravidelnì informováni starostou mìsta Jaroslavem Králem pøípadnì místostarostou RNDr. Pavlem Štifterem o akcích, které v rámci mìsta probíhají, dokonèují se nebo se pøipravují. Jsou informováni o tom, co se mìstu daøí i o tom, co se nedaøí. Na každém setkání mají pøítomní možnost zeptat se na vìci, které jim nejsou zcela jasné nebo o kterých chtìjí získat více informací, mají možnost vznášet pøipomínky a upozornit na to, co se jim v našem mìstì nelíbí a co by se mìlo zmìnit. A této možnosti opravdu využívají. Je vidìt, že tito obèané mají zájem o to, kde a jak žijí. Tato setkání zároveò dokládají, že pøedstavitelùm mìsta nejsou zájmy a problémy obèanù lhostejné. -mìú- Tradièní setkání s dùchodci bylo na poøadu ve ètvrtek 23. záøí v sále Záložny. Zaèínalo se tancem. V 17 hodin ovládla sál módní pøehlídka Støední odborné školy a støedního odborného uèilištì z Lysé nad Labem. Poèetnou kolekci modelù pøedvádìly samozøejmì žákynì školy. Pøedvedené modely sklidily zasloužený potlesk pøítomných žen, potlesk pánù patøil spíše pùvabným modelkám. Dlouhým potleskem a všeobecným uznáním skonèilo i následné cvièení oddílu aerobiku benátecké jednoty Sokol. Bylo opravdu na co se dívat a co obdivovat. Vystoupení cvièenek si rozhodnì zasloužilo jednièku s hvìzdièkou! Fotografie Jaromír Polák Pøednášející PhDr. Roman Ferstl Bazilišek nebo drak? Bazilišek nebo drak? To byla jedna z otázek, jejichž øešením se ve své pøednášce zabýval PhDr. Roman Ferstl ve støedu 15. záøí v sále Záložny. Pro nezasvìcené jenom doplním, že se jedná o heraldické figury, bájná zvíøata, která mìli ve svém erbu majitelé benáteckého panství páni z Kunvaldu a která jsou i souèástí benáteckého mìstského znaku. Další otázkou bylo, zda v erbu pánù z Dražic je vìtévka vinné révy nebo celý keø. Také vybarvení znaku nabízí pochybnosti. Ty otázky nejsou tak malicherné, jak se laikovi mohou zdát. K zodpovìzení využil PhDr. Ferstl všech dostupných pramenù i jejich nestranného posouzení. Rozhodnì to byl zajímavì a pouènì strávený podveèer. A co pøipravuje Spolek rodákù a pøátel Benátek nad Jizerou v mìsíci øíjnu? V listopadu bude péèí mìsta Benátek nad Jizerou vydán další díl Fotoarchivu Benátecka na CD vìnovaný stavebnímu vývoji Starých Benátek, Obodøe, Dražic a Kbelu. Vybrané, pøedevším staré a zajímavé fotografie z tohoto cyklu vám v úterý 19. øíjna od 17 hodin promítneme v pøedpremiéøe v sále Záložny. Tìšíme se na vaší úèast. Text a foto Jaromír Polák Upozornìní redakèní rady Uzávìrka pøíspìvkù je vždy 25. dne pøedcházejícího mìsíce! To znamená, že napøíklad pro listopadové èíslo, které vyjde , je uzávìrka Pouze ve výjimeèných a pøedem dohodnutých pøípadech je možné poskytnout pøíspìvek i pozdìji. Èlánky poskytujte èitelnì napsané a s celým jménem autora. Pokud je již jednou píšete na poèítaèi, je nejlepší poskytnout je na disketì nebo em a redakèní radì na mìstský úøad doruèit pro všechny pøípady vytištìný náhled. Poskytujete-li ke zveøejnìní fotografie, dodávejte je s popisky a s celým jménem autora. Náruživé fotografy, zvláštì uživatele digitálních fotoaparátù žádáme, aby výbìr fotografií ke zveøejnìní uèinili sami. Redakèní rada nemùže vybírat až ze 100 snímkù na jednom CD, když o zachycených momentech nemá potøebné informace a nezná ani jména lidí na fotografiích. Snímky v digitální podobì radìji ukládejte pod jednoduchým názvem (nejlépe, upozoròuje-li na èlánek, k nìmuž se váže), nikoli pod nic neøíkajícím èíslem. Za pochopení a vstøícnost dìkuje redakèní rada

6 strana 6 Když jsem si pøeèetl plakát zvoucí benátecké obèany i obyvatele sousedních obcí na Zámecké slavnosti aneb 10 let skládky TKO a PO, jak bylo doslovnì uvedeno, byl jsem v rozpacích. ZÁMECKÉ SLAVNOSTI Slavit nebo neslavit? To otázka! Neustále se mi vracela otázka, máli vùbec smysl oslavovat skuteènost, že v katastru našeho mìsta je ukládán odpad z dolního Pojizeøí i z dalších vzdálenìjších oblastí Èeské republiky. Nebude nás Zahájení Zámeckých slavností se zúèastnil hejtman Støedoèeského kraje Petr Bendl, senátor Jaroslav Mitlener a starosta mìsta Jaroslav Král. Jejich vystoupení pobavenì pøihlíží moderátor Jaroslav Suchánek, prùvodce celým programem na zámeckém nádvoøí. jednou mrzet vybudovaná skládka na našem území? Mùžeme vùbec pøedpokládat, co se všechno mùže v budoucnosti stát? Ale každá mince má dvì strany a na líci téhle mince se leskne 150 milionù Kè, které mìsto z provozu skládky za uplynulých deset let získalo jako nezanedbatelný pøíspìvek do svého rozpoètu. Byla z nìho financována øada významných akcí ke zlepšení života benáteckých obèanù. Nechci je vypoèítávat, protože tak mnohem kvalifikovanìji uèinil starosta mìsta Jaroslav Král v minulém èísle Zpravodaje Benátecka. Nakonec o mé úèasti na slavnosti rozhodlo pozvání na tiskovou konferenci poøádanou vedením skládky týž den v zámku. Hned v úvodu musím pøiznat, že slavnost to byla velkolepá. Pøed zámkem vítalo návštìvníky støedovìké tržištì s nejrùznìjším zbožím, konaly se zde šermíøské souboje v dobových kostýmech Zpravodaj Benátecka a pøíjemný zážitek umocòovala dobová hudba v podání souboru Dubia Fortuna. Ve stejném èase byl na zámeckém nádvoøí pøipraven bohatý desetihodinový zábavný program pøerušený na nìkolik minut o 22. hodinì krásným ohòostrojem. Zdùrazòovat, že o obèerstvení bylo dobøe postaráno, je myslím zbyteèné. To úèastníci poznali osobnì a nìkteøí až moc dobøe. Slavnost byla ukonèena pøesnì o pùlnoci. Jak by øekl básník: bylo to krásné a bylo toho dost. A teï k té tiskové konferenci, které jsem se s nìkolika novináøi zúèastnil. Pøekvapila mì naprostá otevøenost, s jakou vedoucí pøedstavitelé skládky odpovídali na všechny vznesené dotazy i na ty pro nì nepøíjemné. Vstøícnost byla charakteristickým rysem celého jednání. Pøi prohlídce areálu nám bylo umožnìno kdekoliv zastavit náš autobus, vystoupit a fotografovat vše, èeho se nám Stánky støedovìkého tržištì v zámeckém parku lákaly malé i dospìlé návštìvníky. Spokojenost divákù se zábavným programem násobilo krásné poèasí pozdního léta. Volná místa se postupnì zaplnila domácími diváky i hosty. K obleèení do støedovìkého brnìní je zapotøebí nejen mužné síly, ale i obratnosti ženských rukou. Je-li vše v poøádku, souboj mùže zaèít.

7 8. øíjna 2004 ZÁMECKÉ SLAVNOSTI strana 7 zachtìlo. Žádné zákazy, žádné skrývání. Byla to moje první návštìva skládky a pøekvapil mì perfektní poøádek celého areálu vèetnì skládky domovních i prùmyslových odpadù. Mezi Benátèany se proslýchá, že sem jsou tajnì ukládány odpady ze zahranièí. Není to pravda, zákon o odpadech to ani neumožòuje. Nenechme se mýlit auty s cizími nápisy. Jedná se o dopravní prostøedky zahranièních spoleèností podnikajících na našem území. Nepoèítám samozøejmì domovní odpady, které do naší vlasti ilegálnì pøivážejí nìmeètí turisté za úèelem zkrášlení èeské krajiny. Písnièky Františka Ringo Èecha v podání autora pøispìly k dobré náladì. Doplnit popisek Ohòostroj osvítil letní oblohu svìtelnými a barevnými kreacemi, tentokráte obzvláštì vydaøenými. Souèasná výška skládky není koneèná a její celková kapacita za 10 let èinnosti je vyèerpána jen z 25 %. Podle pøedpokladu ji bude možné využívat dalších 30 rokù. Pøi hranièních kontrolách byly odpadky zjištìny v každém desátém pøijíždìjícím automobilu západních sousedù. Zajímavé bylo i vystoupení jednatele spoleènosti AVE CZ odpadové hospodáøství s.r.o. souèasného majitele skládky, Dr. Petera Hodecka, který nás seznámil s èinností firmy i jejími zámìry do budoucnosti. Pøedpokládám, že v ekologické èinnosti budou její majitelé na našem území stejnì dùslední, jako jsou u nich doma v Rakousku. Øíká se, že když se èlovìk nìèeho bojí, má si na to sáhnout. Já jsem využil nabízené pøíležitosti a benáteckou skládku, jednu z nejmodernìjších a nejbezpeènìjších v republice, jsem si osahal. Pùvodní obavy jsou mnohem menší. Stejnou zkušenost bych pøál i vám ostatním Benátèanùm. Snad se k tomu najde vhodná pøíležitost. Text a foto Jaromír Polák Na tiskové konferenci vystoupili s projevem starosta Jaroslav Král a jednatel spoleènosti AVE CZ odpadové hospodáøství s.r.o. Dr. Peter Hodecek (druhý zprava). Tanèilo se až do pùlnoci.

8 strana 8 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Pøes 80 úèinkujících se zúèastnilo II. roèníku soutìže romských taneèních souborù a párù Benátecký støevíc, která se konala v sále Záložna v Benátkách nad Jizerou 25. záøí. Po vyrovnaných výkonech nakonec porota rozhodla, že v soutìži družstev zvítìzil Taneèní soubor Kchosnoro z Lysé nad Labem pøed domácím souborem Romano lav a souborem Bad girls z Nymburka. V soutìži jednotlivých párù byli nejúspìšnìjší mladoboleslavští FOTOREPORTÁŽ BENÁTECKÝ STØEVÍC Bílá - Èerveòák pøed manžely Husákovými z Benátek nad Jizerou a párem Gazsiová - Gazsi opìt z Mladé Boleslavi. Pøíjemný zážitek pøipravil pìvecký soubor Medžugoria, který soutìžícím zazpíval, hudební skupiny Kvintet a Gypsy melody. Podìkování patøí Støedoèeskému kraji a mìstu Benátky nad Jizerou za finanèní podporu soutìže. Text a foto Kristýna Hlucho-Horvátová Taneèní soubor Romano Lav Vítìzný pár Bílá - Èerveòák z Mladé Boleslavi Hudební skupina Kvintet Jozefa Hlucho-Horváta INFORMACE Z BENÁTECKÉ ØÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI Medžugoria v Benátkách nad Jizerou Pøed dvìma roky navštívila skupina benáteckých Romù svìtoznámé poutní místo Medžugorje. Poutníky tam oslovila srdeènost jejich spontánního zpìvu. Po návratu do Benátek se tato skupina Romù zaèala scházet na benátecké faøe. Zaèali se modlit, zpívat a vznikla skupina Medžugoria. Skupina i v letošním roce vystoupila v Medžugorje pøi bohoslužbách pro èeské a slovenské poutníky. Jejich vystoupení oslovilo návštìvníky z celého svìta a mìsto Benátky nad Jizerou a jeho zpívající Romové se tak dostali do povìdomí mnoha lidí rùzných národností. V létì letošního roku natoèila romská skupina CD a kazetu. Za finanèní podpory Støedoèeského kraje se ve ètvrtek 28. øíjna uskuteèní vystoupení skupiny Medžugoria v kostele Panny Marie Na Burse. Zaèátek koncertu bude v hodin. Na toto vystoupení srdeènì zveme všechny zájemce. Poznávací zájezd Øímskokatolická farnost Benátky nad Jizerou pøipravuje poznávací zájezd do kostelù v našem hlavním mìstì Praze. Navštíveny budou tyto chrámy: Panny Marie pøed Týnem, sv. Havla, sv. Jindøicha a Panny Marie Snìžné. Prùvodci budou benáteètí obèané Marek Filipec a p. Filip Rathouský, kteøí ve jmenovaných chrámech pùsobí. Zájemci se mohou pøihlásit na benátecké faøe nebo v kostele. Tìšíme se na vaši úèast. Jaroslav Lízner

9 8. øíjna 2004 KULTURA strana 9 Klub dìtí a mládeže nabízí V klubu dìtí a mládeže v Benátkách nad Jizerou otevíráme pro školní rok 2004/2005 tyto zájmové útvary: DANCE AEROBIC - náplní kroužku je cvièení podle hudby pro formování postavy a zvyšování fyzické kondice. MIÈUDA - míèové hry, rozvoj sportovních dovedností pro kluky i dìvèata ANGLIÈTINA pro zaèáteèníky i pokroèilé FLÉTNA pro zaèáteèníky i pokroèilé - náplní kroužku je skupinová výuka hry na zobcovou flétnu. Dìti budou rozdìleny podle hudebních schopností. Výuka zahrnuje základy hudební nauky, nácvik skladeb a písnièek. KYTARA - náplní kroužku je skupinová výuka hry na doprovodnou kytaru od nejjednodušších akordù po sladìní kytarového doprovodu se zpìvem a nácvik písní. KERAMIKA - seznámení a práce s keramickou hlínou - modelování ŠIKULKY - výtvarná a hudebnì-pohybová èinnost pro dìti pøedškolního vìku Dìti se prezentují na akcích klubu dìtí a mládeže - vánoèní, velikonoèní výstavy, akademie Letní sezonu v Lodìnici na Urbanovce zakonèili v sobotu 4. záøí hned tøi kapely. Alice In Chainz Unplugget, Hraczky a v závìru vystoupila skupina Gang Ala Basten. Tu prostøední vidíte na snímku v akci stejnì, jako spokojené posluchaèe na druhém snímku. Dobøe se bavil i spolupoøadatel všech letních vystoupení Tomáš Sejkora. Foto Jaromír Polák KURZY ALFA O co jde? Jde o to, že v životì o nìco jde! Kurzy Alfa jsou bezplatné, jejich pùvod je v Anglii a dnes jsou rozšíøené do 132 zemí svìta. Na svìtì chodí 5 milionù absolventù tìchto kurzù, které byly pøeloženy celkem do 47 svìtových jazykù. Písmenko Alfa stojí v øecké abecedì na poèátku, a tím název tìchto kurzù napovídá, že jde o nìco poèáteèního, základního. Jde o základní otázky života a køes anské víry. I v dnešní uspìchané dobì velkých možností lidé hledají odpovìdi na životní otázky. Odpovìdi na otázky smyslu života, lidské viny, utrpení, nebo lidského štìstí. Právì tìmi se Kurzy Alfa zabývají. Pro jejich pomìrnì veliký úspìch ve svìtì jsme se rozhodli uspoøádat je i u nás v Benátkách nad Jizerou. Pùjde o 12 setkání jednou týdnì. Každé má své vlastní téma (køes anství jako takové, osoba Ježíše Krista, Bible), zaèíná veèeøí, pokraèuje krátkou pøednáškou, po které je prostor pro diskusi. Každý mùže vyjádøit svùj názor, souhlas èi nesouhlas, v kurzech jde pøednì o dialog, o vyslovení otázek, které v sobì nosíme, a o pravdivé hledání odpovìdí. Kurzy Alfa jsou dnes ekumenickou záležitostí. Poøádá je Øímskokatolická církev (ØKC), Køes anské spoleèenství (KS), Evangelická církev metodistická (ECM), Èeskobratrská církev evangelická (ÈCE) a iniciativu v Èeské republice koordinuje Èeská evangelikální aliance (ÈEA). V Benátkách nad Jizerou se organizace ujímá Církev bratrská. Kurzy se konají od 28. záøí vždy každé úterý od hodin v Dražické ulici èp Je možné navštívit i jednotlivá setkání. Pokud byste se chtìli pøihlásit nebo se dovìdìt více informací, volejte na telefonní èíslo: pøípadnì (vikáø sboru Petr Dvoøáèek), nebo pište Tìšíme se na Vás! Mgr. Petr Dvoøáèek V posledních letech vzrostl zájem o ARANŽÉRSKO-VÝTVARNÝ KROUŽEK. Podìkování patøí paní Marii Batalové, která již øadu let do klubu dochází a tento zájmový kroužek vede. Má vždy pøipraveny pìkné a zajímavé nápady. Je vidìt, že dìti se do kroužku velice tìší a pracují s velkým nadšením. Náplò práce je bìhem celého roku velice rozlièná, zamìøená na roèní období a svátky. Nejvíce se využívá pøírodního materiálu na aranžování, zkouší se nové výtvarné techniky - malba na sklo, keramika, ubrousková technika, práce s krakerovacím lakem, vyšívání, navlékání korálkù, peèení valentýnských srdíèek, perníèkù, dekorace v interiéru budovy Odmìnou za práci jsou již tradièní výstavy, kde dìti prezentují své výrobky. Nejkrásnìjší období v roce - Vánoce - je v našem klubu vždy vzornì pøipraveno. Pravidelnì chystáme pøed svátky výstavu, která je zahájena kulturním programem, na nìmž se podílejí i dìti z ostatních kroužkù - kytara, flétna, šikulky Jsme rádi, že se i v tomto uspìchaném èase mùžeme pochlubit hojnou úèastí z øad veøejnosti. Jako snìhové vloèky vítají u nás dìvèata své rodièe a prarodièe drobným dáreèkem a pohoštìním. Po skonèení vernisáže se dìtí chlubí svými výrobky. Podobnou akci máme také na Velikonoce, kdy místo snìhových vloèek poskakují po klubu malí zajíèkové K tìmto výstavám také patøí pracovní semináøe pro veøejnost zamìøené na vánoèní nebo velikonoèní tématiku. Máme širokou nabídku, snažíme se nacházet nové nápady. Tato pracovní odpoledne si získala oblibu, s dìtmi pøicházejí maminky a babièky, s radostí si spolu nìco hezkého vyrobí a dílko si spokojenì odnášejí domù. Tuto èinnost jsme obohatili o návštìvu výtvarné dílny Petrklíè v Markvarticích, kam spoleènì jednou až dvakrát roènì jezdíme. Doufáme, že i v tomto roce si k nám zájemci najdou cestu. Už se na nì tìšíme. Klub dìtí a mládeže v letošním roce pøipravuje pro mládež z Benátek a okolí Program EDIE - Cena vévody z Edinburghu. Je to dobrovolný nesoutìžní program, který pomáhá mladým od 14 do 25 let rozvíjet svou osobnost a aktivnì využívat volný èas. Cena vévody z Edinburghu poskytuje mladým lidem pøíležitost vytyèit si osobní cíl a dosáhnout ho.v prùbìhu plnìní tohoto cíle se mladí dozví mnoho nového o sobì a také o kladných lidských vlastnostech a schopnostech, jako je napøíklad zodpovìdnost, dùvìra nebo umìní plánovat a organizovat vlastní život. Úèastníci se v rámci programu zdokonalují v rekreaèním sportu a praktických dovednostech, pomáhají ostatním a podnikají spoleènou expedici. Postupnì plní tøi stupnì programu - bronzový, støíbrný a zlatý. Zaèít mohou na kterémkoli z nich. Vìøíme, že se nám tento program podaøí úspìšnì rozebìhnout a mládež si k nám najde cestu. Daniela Klímová

10 strana 10 SPOLEÈENSKÁ NABÍDKA l 8. øíjna od hod., klub dìtí a mládeže - Barevný svìt (výtvarné odpoledne - výroba netradièního obrázku ze sušin - vosková technika, výroba barevných tužek - mramorování), cena: 35,-Kè, poøádá KDM l 10. øíjna od hod., Záložna - Zvíøátka na vandru (maòásci), poøádá divadlo Hvìzdièka l 15. / 16. øíjna od do hod., klub dìtí a mládeže - Pyžamový veèírek pro dívky od 8 let - výtvarná èinnost, cena: 150,- Kè (v cenì je zahrnuta veèeøe a snídanì, spacák s sebou), poøádá KDM l 19. øíjna od hod., Záložna - Promítání vybraných fotografií z pøipravovaného dalšího dílu Fotoarchivu Benátecka, poøádá Spolek rodákù l 23. øíjna od 8.00 hod., kynologické cvièištì - O putovní erb mìsta Benátek n. J., poøádá kynologický svaz l 23. øíjna od hod., Galerie Lílá (bývalá zámecká vinárna) - Øecké dny (øecké speciality, hudba), poøádá Galerie Lílá l 26. øíjna od hod., Galerie Lílá (bývalá zámecká vinárna) - Indické inspirace (promítání o øece Ganze, indické speciality, zpìv a hraní na tradièní indické nástroje, prodej knih, CD, DVD, vonných tyèinek, pøednáška), poøádá Galerie Lílá l 28. øíjna od hod., kostel Panny Marie Na Burse - Koncert skupiny Medžugoria, poøádá øímskokatolická farnost l 29. a 30. øíjna od resp hod., Záložna - Benátky filmových amatérù, poøádá mìsto l 30. øíjna od do hod., Galerie Lílá (bývalá zámecká vinárna) - Dìtská diskotéka, poøádá Galerie Lílá l 2. listopadu od hod., chodba muzea - Škampovo kvarteto - koncert, poøádá Kruh pøátel umìní l 6. listopadu od hod., u vodárny v Benátkách n. J. I - Drakiáda pro veøejnost, poøádá Junák l 7. listopadu podle objednávek, Galerie Lílá (bývalá zámecká vinárna) - Vìštìní z ruky a z karet (objednávky na èísle: ), poøádá Galerie Lílá -mìú- POZVÁNKA DO MUZEA Benátecký plenair 2004 Výstava se koná v muzeu od 6. øíjna. Srdeènì zveme k návštìvì všechny obèany. KULTURA Omalovánky Benátek nad Jizerou a nové pohlednice mìsta Spoleèenský sál Záložna Pátek 29. øíjna od hodin Sobota 30. øíjna od 9.00 hodin V prvním listopadovém koncertu Kruhu pøátel umìní se v Benátkách nad Jizerou pøedstaví již svìtoznámé Škampovo kvarteto, hrající v tomto složení: Pavel Fischer a Jana Lukášová - housle, Radim Sedmidubský - viola a Lukáš Polák - violoncello. V prvé èásti koncertu zazní Adagio a fuga c moll KV 546 Wolfganga Amadea Mozarta, Meditace na staroèeský chorál Prodejní místa Podatelna Mìstského úøadu Benátky nad Jizerou Muzeum Benátky nad Jizerou Galerie Lílá (bývalá zámecká vinárna) Benátky nad Jizerou Pohlednice zakoupíte rovnìž v prodejnách Tabák VIDAM - Vladimír Machaè (Na Burse) Papírnictví ZDAR - Alena Jenèová (Husovo námìstí) Tabák paní Liškové (Na Burse). Zpravodaj Benátecka Škampovo kvarteto Svatý Václave od Josefa Suka a skladba soudobé èeské skladatelky Sylvie Bodorové Dignitas homini. Po pøestávce zase po letech uslyšíme první smyècový kvartet Bedøicha Smetany nazvaný Z mého života. Koncert zaèíná v úterý 2. listopadu v hod. ve výstavní síni muzea na novobenáteckém zámku. Lubomír Filipec VÌŠTÌNÍ Z RUKY A Z KARET 7. listopadu Galerie Lílá (bývalá zámecká vinárna) objednávky na èísle: Mìsto Benátky nad Jizerou zve všechny pøíznivce filmové tvorby na 43. roèník pøehlídky a soutìže amatérských filmaøù Benátky filmových amatérù Koná se za finanèní podpory Støedoèeského kraje. Pøedbìžný program: Pátek 29. øíjna slavnostní zahájení projekce I. soutìžního pásma projekce II. soutìžního pásma pøátelské posezení s hudbou a pohoštìním v budovì zámku Sobota 30. øíjna projekce III. soutìžního pásma hodnocení poroty vyhlášení výsledkù, diskuse, hodnocení filmù BAZAR sportovního a sezónního zboží v Záložnì 11. a 12. øíjna od 9.00 do hod. 13. øíjna od do hod. Bazar organizuje Èeský svaz žen. Mìstská knihovna upozoròuje Na našich webových stránkách - - naleznete on-line katalog, ve kterém jsou všechny knihy nakoupené od roku 2001 a knihy pro mládež. Postupnì je tento katalog doplòován o starý knihovní fond. Tady si mùžete sami vyhledat podle názvu knihy, autora nebo tématu urèitou knihu vydanou po roce 2000 a zjistit, zda ji naše knihovna vlastní. Nová elektronická adresa mìstské knihovny:

11 8. øíjna 2004 VOLBY / INZERCE strana 11 Dokonèení ze str. 1 republiky, nebude mu hlasování umožnìno. Voliè mùže požádat ze závažných, zejména zdravotních, dùvodù mìstský úøad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zøízena. V takovém pøípadì vyšle okrsková volební komise k volièi své dva èleny s pøenosnou volební schránkou, úøední obálkou a hlasovacími lístky. Na hlasovacím lístku, který vkládá voliè do úøední obálky, mùže zakroužkováním poøadového èísla nejvýše u 4 kandidátù uvedených na témže hlasovacím lístku vyznaèit, kterému z kandidátù dává pøednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. - mìú - Místa konání voleb v Benátkách nad Jizerou Volební okrsek èíslo 1 Jiráskova 544, Benátky nad Jizerou I (Dùm komplex. záchr. systému) Volební okrsek èíslo 2 Osvobozených politických vìzòù 241, Benátky nad Jizerou II (DDM) Volební okrsek èíslo 3 Pražská 135, Benátky nad Jizerou II (Základní škola - nová budova) Volební okrsek èíslo 4 námìstí 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou II (Mìstská ubytovna) Volební okrsek èíslo 5 Kbel 120 (pøipravované nové sídlo technických služeb mìsta) Volební okrsek èíslo 6 Dražice 71 (areál bývalého družstevního kombinátu, restaurace) Krajský úøad Støedoèeského kraje jako orgán pøíslušný pro registraci kandidátních listin pøijal v zákonem stanovené lhùtì 15 kandidátních listin (v abecedním poøadí): 1. Èeská strana sociálnì demokratická 2. Koalice Dìlnické a Národní strany (koalici tvoøí: Dìlnická strana a Národní strana ) 3. Koalice pro Støedoèeský kraj (koalici tvoøí: Køes anská a demokratická unie - Èeskoslovenská strana lidová, Unie svobody - Demokratická unie) 4. Koalice Strany zelených a Strany pro otevøenou spoleènost (koalici tvoøí: Strana zelených, Strana pro otevøenou spoleènost) 5. Komunistická strana Èech a Moravy 6. Koruna Èeská (Monarchistická strana Èech, Moravy a Slezska) 7. Národní sjednocení 8. NEZÁVISLÍ 9. Obèanská demokratická strana 10. Pravý blok - strana za ODVOLATELSNOST politikù, REFERENDA a PØÍMOU demokracii 11. Republikáni Miroslava Sládka 12. SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté (koalici tvoøí: SNK sdružení nezávislých, Evropští demokraté 13. Strana venkova - spojené obèanské síly 14. Strana za životní jistoty 15. SVOBODNÍ Volby do Senátu Parlamentu Èeské republiky nejsou v našem volebním obvodu vyhlášeny.

12 strana 12 V èísle 8 Zpravodaje Benátecka vzpomíná pan Vondra v èlánku Z Revoluèní do Smetanovy na tehdejší živnostníky v obou ulicích. Jako starousedlíka (je mi 90 let) mì èlánek velmi zaujal, nebo charakteristiky uvádìných osob jsou pøiléhavé, pravdivé a velmi výstižné. Jen o místì provozování živnosti jsou v èlánku dvì nepodstatné nepøesnosti, a sice: Ubohý pan Faltys, flašinetáø, nemìl své stanovištì proti uzenáøství pana Krèka, nýbrž za mostem, tedy již na starobenátecké stranì hned vedle ulièky k tùním, respektive Karbu. A Kristýnka Kolocová (mimochodem má bývalá spolužaèka) prodávala ovoce hned nad schody po pravé stranì, kde mìli Kolocovi svùj malý baráèek. Dnes na tom místì stojí výstavní vila. Nemìla tedy své stanovištì proti kartáènictví pana Maštalíøe, protože naproti byl obchod pana Novotného. Velmi pìkný èlánek pana Vondry mne pøenesl do mých mladých let a já jsem si ke svému údivu po tolika letech vybavoval dùm za domem, majitele za majitelem, živnostníka za živnostníkem a zjistil jsem, že si pamatuji všechny ty drobné živnostníky, kteøí v tìchto dvou ulicích vedoucích od mostu do kopce až k Husovu námìstí provozovali svou èinnost. Je až s podivem, když si uvìdomíme, že v každém domì obou ulic (jen kromì domu p. Schäfra, úøedníka v Karbu) byl malý obchùdek nebo živnost. Uvádím je zde nejen proto, že žije ještì mnoho pamìtníkù, kteøí si rádi své vzpomínky vybaví, ale že o minulost svého mìsta se zajímají i nìkteøí mladí lidé. Pøenesme se tedy do druhé poloviny 20. a 30. let minulého století a projdìme se obìma ulicemi od mostu vzhùru k Husovu námìstí. Hned na zaèátku Revoluèní ulice bylo øeznictví p. Voborníka, který mìl ještì malé hospodáøství. V pozdìjších letech øeznictví uzavøel a vìnoval se plnì svému hospodáøství. Vedle p. Voborníka mìl holièství p. Svoboda, následovalo cukráøství p. Šturmy, naproti byl obchod s odìvy p. Šimùnka. To byl dobrý obchodník, nabízel šaty i na 10korunové splátky. Nad p. Šturmou provozoval ševcovství p. Hanzlík a ještì nad ním mìl p. Draslar obchod s lùžkovinami. Naproti pak bylo krejèovství p. Demla a již zmínìný domek p. Schäfra. Vedle p. Draslara, hned pod schody, byl mandl sl. Marešové a naproti sídlil p. Jirá- OHLASY Zpravodaj Benátecka VZPOMÍNKY NA UPLYNULÝ ÈAS nek, který vyrábìl svršky na boty. Ten míval i pomocníka, protože musel uspokojit poptávku po svršcích pro vìtšinu benáteckých ševcù. Hned nad schody prodávala ovoce Kristýnka Kolocová, vedle pak mìl obuvnictví p. Chramosta. Pak už byl obchod p. Novotného, který zamìstnával i nìkolik švadlenek. Naproti provozoval kartáènictví p. Maštalíø, vedle nìhož sídlil švec p. Vlasta se svou ženou švadlenou. U ní se vyuèilo tomuto øemeslu mnoho benáteckých dìvèat. O kousek výše pak bydlel kapelník p. Vágner a naproti nìmu bylo hodináøství p. Hodbodì. Na plácku pod ním mìl klempíøskou dílnu p. Keller, pozdìji p. Vodièka. Nad hodináøstvím byl krejèí p. Bahník a naproti v jednopatrové budovì v pøízemí mìl ševcovskou dílnu p. Herout. V prvním patøe tohoto domu bydlel p. uèitel Rùžièka. Vedle nad schody, v ulièce k zámku, mìl domek p. Honeger, ladiè pian. Vedle pana Herouta byl knihaø p. Èvanèara, dále pak øezník p. Husa a pekaø p. Ciner. Naproti p. Cinerovi mìl p. Fastr zlatnictví a pan Turek cukráøství. Vedle bylo sklenáøství p. Hajného. Naproti, vedle ulièky k zámku, mìla hokynáøství pí Cikánová, vedle byla trafika paní Neradové. Naproti provozoval øeznictví p. Kouda a obchod s kùžemi p. Durdík. Pak již následoval Okresní soud, kde vládl populární pan rada Nájemník, který nás v létì u Jizery vždy udivoval, když ležel na vodì a nechával se bez pohybu unášet proudem. V budovì bývalého Okresního soudu se dnes nachází Základní umìlecká škola. Naproti bylo cukráøství p. Šulce a holièství p. Herclíka. Následoval hostinec pana Šnýdra, naproti obchod s odìvy p. Bandlera a obchod s obuví pí Bzurové. A nyní již vcházíme na Husovo námìtí, kde byla také témìø v každém domì nìjaká živnost. Èasto jsem se zamýšlel nad tím, jak nìkteøí z tìch živnostníkù mohli uživit rodinu. Vždy jen na námìstí byli napøíklad tøi èepièáøi. A když už jsem si postupnì vybavil všechny živnostníky ve zmiòovaných dvou ulicích, zaèal jsem jen tak pro zajímavost vzpomínat na všechny ostatní ve Starých a Nových Benátkách vè. Obodøe. Došel jsem k neuvìøitelnému poètu 170 obchodù a živností. V tom nejsou zapoèítáni rolníci. Pro zajímavost uvádím pøehled: Krejèí a obchody s textilem 16 Hostince 16 Smíšený obchod 15 Ševci a obchody s obuví 15 Holièi 12 Øeznictví 11 Pekaøi 8 Truhláøi 6 Papírnictví 4 Hodináøi 4 Cukráøi 4 Mandly 4 Trafiky 4 Klempíøi 3 Drogerie 3 Èepièáøi 3 Uhlíøi 3 Malíøi 3 Ostatní øemesla 36 Smetanova ulice v místì, kde ústí do Husova námìstí K èlánku Výslech na benátecké faøe Byl jsem upozornìn na výborný èlánek Výslech na benátecké faøe (Zpravodaj Benátecka è. 9/ pozn. red.), v nìmž byl popsán výslech rodièù bratøí Bendových, kteøí pro víru museli v 18. století opustit Èechy. Byly tam ukázány metody používané pøi rekatolizaci v dobì baroka. Není správné hodnotit jednání lidí v minulosti dnešním pohledem. Ostatnì stejným zpùsobem jednali evangelíci napøíklad v katolickém Irsku. Naštìstí si to obì strany vyøíkaly, omluvily se a odpustily si. Èlánek však byl osvìžením. Mluvilo se tam totiž o Bohu, o pravé víøe. Lidem v nìm popisovaným záleželo i na vyšších hodnotách, by to neèinili správným zpùsobem. V periodiku, ve kterém se mluví pøevážnì o pozemských vìcech Po roce 1948 a v poèátcích padesátých let všechno soukromé podnikání zmizelo a všichni živnostníci, rolníci i obchodníci byli nuceni vstoupit do zakládaných výrobních a zemìdìlských družstev, komunálních podnikù a rùzných slouèených podnikù s roztodivnými názvy, jako napøíklad Kovomat, Masna, Narpa a podobnì. Až po roce 1989 se opìt mohlo soukromé podnikání zaèít znovu rozvíjet. Vítìzslav Štìpánek Redakce Zpravodaje Benátecka pøeje panu Vítìzslavu Štìpánkovi k jeho významnému životnímu jubileu do dalších let hodnì zdraví a spokojenosti. (práce, peníze, zábava, lidské pachtìní, zašlé èasy), se pøed námi otevírá pohled nejen na vìci horizontální, ale i vertikální. A jak øekl èeský básník Vladimír Holan: Bez ryzí vertikály není ani horizontály. Parafrázuji to. Je dobré, když se èlovìk nedívá jen na zem, ale mùže se podívat i vzhùru. Je tedy dobré mluvit o tom, komu vdìèíme za existenci, tak jako je normální být v kontaktu s tìmi, kdo nám dali život. Je prý však tøeba si všimnout i mluvy lidí pøi výslechu. Jak krásnou, nìkdy i zpìvnou èeštinou mluvili, kolik krásných lidových písní a básní pak bylo vytvoøeno v tomto jazyce. Pøimlouvám se, aby duchovní oáza byla v každém èísle. Jaroslav Lízner

13 8. øíjna 2004 HISTORIE strana 13 BENÁTKY VÈERA A DNES V množství fotografií zobrazujících naše mìsto na samém poèátku dvacátého století jsou nìkteré, které zaujmou na první pohled. Jednu takovou lahùdku jsem vám nyní vybral. Jejím autorem je vám již dobøe známý amatérský fotograf, autor mnoha pohlednic všech èástí Benátek i obcí v širokém okolí, knihvazaè, majitel papírnictví a prvního knihkupectví, pan Josef Polák. Èím více si jeho snímky prohlížím, tím zøetelnìji z nich vystupuje autorùv výtvarný talent a smysl pro kompozici. Snad se na tom podílely i technické záležitosti. Poøídit fotografii nebylo tehdy tak snadné. Dnes, v dobì miniaturních digitálních fotoaparátù, není problémem poøídit na malé vycházce tøeba sto nebo více zábìrù. Pomineme-li poøizovací náklady, potom jeden snímek nestojí skoro nic. Podstatnì jiné to bylo pøed sto lety. Bytelná døevìná velkoformátová kamera s mìchem a nezbytným stativem vážila nìkolik kilogramù a krabice kusù sklenìných fotografických desek rozmìru cm nebyla rovnìž nejlehèí. Pøipoèítáme-li k tomu i jejich nemalou cenu, potom každé zmáèknutí spouštì bylo nutno peèlivì uvážit. Ale vra me se k dnešní dvojici snímkù, které dìlí propast jednoho století. Také si nejsou nijak podobné - až na tu zámeckou vìž. Shodná by byla i obytná budova sladovny, kdyby ji na souèasném snímku nestínily stromy. Rozdíly popisovat nemusím, jsou víc než patrné. Pøesto mne jeden detail na Polákovì snímku zaujal. Za tím povozem na levé stranì fotografie, u zdi tehdejšího pivovaru a sladovny je rozeznatelná socha na podstavci. Já o ní ale bohužel nic nevím. Pøipomíná mi sochu svatého Antonína Paduánského, která je dnes umístìna poblíž starobenáteckého kostela. Pokud nìkdo z pamìtníkù o ní nìco ví, byl bych mu za podanou zprávu vdìèný. Pøipravil Jaromír Polák INZERUJTE VE ZPRAVODAJI BENÁTECKA - pøed 65 lety - Škola zaèala Velký problém vtìsnati školní dìti do staré budovy a zámku byl rozøešen dosti uspokojivì. V zámku byly získány tøi nové uèebny: z bývalé kaple církve èsl., z bytu pana uèitele Tuláka a z bytù pp. Žandovského a Turka. Po úpravì budou mít všechny dìti normální vyuèování, dopoledne i odpoledne. Pøesto stavba nové budovy jeví se stále více než naléhavou. Benátky è. 26 z Mapa Nových Benátek Peèlivì nakreslená p. uèitelem Horákem byla právì v knihtiskárnì p. Kamila Kische - Trojana vydána za levný obnos K 5,- za kus. Jest povinností každého podpoøiti vydání zakoupením výtisku, který jest a zùstane cennou pomùckou. Benátky è.26 z Jak zdravíme Obyvatelé Èech a Moravy zdraví symboly Øíše /vlajku a prapor/ nebo pøi hraní státní hymny vestoje s odkrytou hlavou. Vztyèení ruky je dobrovolné, ale nepovinné /dle vyhlášky okresního úøadu/. Benátky è. 26 z Daleko nedojel Michal Žukov, ruský bìženec, odcizil dne 1. t.m., pøed hostincem u Èapkù v Nových Benátkách kolo dìlníku Ad. Èapkovi ze Zdìtína. Poškozený brzy ztrátu zpozoroval a pronásledování zlodìje dopadlo š astnì: byl dostižen ve Starých Benátkách a kolo mu bylo odebráno. O nezdaøené krádeži uvažuje ve vazbì okresního soudu v Nových Benátkách. Benátky è. 26 z O posvícení Na benátecké posvícení se hrnuli lidé ze všech stran. Jeden polní hlídaè pospíchal do posvícenského ráje ještì o 2. hod. ranní. Došel však jenom na práh: ve Starých Benátkách u pivovaru sešel se s dvìma silnì opivnìnými kumpány, kteøí se s ním rozdìlili o své posvícenské veselí: jeden z nich mu vlepil takovou facku, že upadl a rozbil si hlavu. Byla prý to jediná posvícenská facka, která padla - ale stála za to, øíká hlídaè a slibuje, že štìdrého dárce popožene pøed soud. Benátky è. 27 z Energická hospodynì Dne 12. èervna t.r. pøišel do bytu Frant. Vocáska v Brodcích n. Jiz. berní vykonavatel Josef Vaníèek z Nov. Benátek, aby zde provedl prodej zabavené jalovice. Fr. Vocásek nebyl CO SE PSALO doma a místo nìho uvítala exekutora energická hospodynì 52letá Marie Vacková. Ta, jakmile se jí vykonavatel zmínil o vydání jalovice, poèala mu spílati a pak hezky z blízka šermovati kusem prkna pøed oblièejem, takže se Vaníèek cítil natolik ohrožen, že radìji od prodeje ustoupil. Šel si ovšem pro starostu, když se s ním ale vrátil zpìt, nalezli domovní dveøe zamèeny a po Vackové nebylo ani památky. V tìchto dnech ocitla se energická hospodynì pøed mladobol. kraj. soudem, který jí za její nepøedložený èin vymìøil 2 mìsíce tìžkého žaláøe, na štìstí pouze podmíneènì, nebo byla až dosud zachovalá. Benátky è. 27 z Benátèané v Radiorozhlase V pondìlí dne 2. øíjna o hodin uslyšíme v pražském rozhlase našeho pìvce Fráòu Borovièku, který pøednese nìkolik krásných písní, z nichž jedna má za autora p. prof. Kische. U klavíru doprovází p. MUDr. Figar. Vystoupení benáteckých umìlcù v rozhlase potrvá dvacet minut. Benátky è. 29 z Krádež Ve Zdìtínì odcizili neznámí pachatelé v noci na 26. t. m. z chlévku 8 hus. Zlodìji byli tak velkomyslní, že jednu husu v chlévku nechali - asi majiteli na posvícení. Benátky è. 29 z pøed 40 lety - Otevíráme pamìtní síò bratøí Bendù Zítra, tj. v nedìli 27. záøí, v 10 hodin dopoledne bude v Mìstském muzeu v Benátkách n. Jiz. slavnostní otevøení pamìtní sínì bratøí Bendù. Na zahájení bude úèinkovat Vlasta Fabiánová, profesorka AMU, zasloužilá umìlkynì, monolog, Marie Hlouòová, profesorka AMU, housle, Jitka Snížková, hudební skladatelka, cembalo, pìvecký sbor Foerster, diriguje Josef Havlíèek. Úvodní slovo promluví Milan Poštolka, promovaný historik hudebního oddìlení Národního muzea. Bude to celostátnì významná kulturní akce, nebo je to jediná pamìtní síò tìchto umìlcù, vysoce vážených i v NDR, kde nedávno byla slavnostnì odhalena v Köstriz pamìtní deska Jiøímu Antonínu Bendovi za úèasti i zahranièních hostí. A právì Benátky budou bohatší o pamìtní síò, která se dùstojnì pøiøadí k pamìtní síni Bedøicha Smetany a Tycho Brahe. Bude to další obohacení jednoho z nejkrásnìjších muzeí ve Støedoèeském kraji. Brousek è. 37 z Pøipravil Jaromír Polák

14 strana 14 Valnou èást odpadù, které naházíme do popelnice, by bylo možno znovu zpracovat a použít - tedy recyklovat. Má to však jednu podstatnou podmínku - využitelné složky je tøeba už doma v kuchyni vytøídit a pak uložit do správných kontejnerù. Když pøi vaøení naházíte do koše bez ladu a skladu igelitové pytlíky, slupky od brambor, pár papírù a do toho ještì suché kytky, obsah popelníku a rozbitou sklenièku, už se nic z toho nebude moci použít. Vznikne ohavná smìs, kterou je možné jen odvézt na skládku a zahrabat. Pokud si však èlovìk dá v kuchyni trochu práce, mùže zajistit, aby se jednotlivé složky komunálního odpadu dostaly do svých pøíslušných kontejnerù nezneèištìné, a tedy použitelné. Není nutné poøizovat si nìjaké speciální barevné koše, které zabírají spousty místa. Staèí mít jednu plastovou tašku, do níž dáváme plastové pytlíky od zboží, PET lahve, kelímky od jogurtù a vùbec plasty, další pytlík na papírové sáèky, èasopisy atd., a tøeba krabici na sklo nebo krabice od džusù a mléka. Nashromáždìný vytøídìný odpad prostì jednou za èas hodíte do pøíslušného kontejneru. Tento systém má výhodu i v tom, že zabráníte, aby vám odpady doma zaèaly zapáchat. Kelímky atd. totiž není tøeba nìjak zvláš umývat, dnešní recyklaèní provozy si s tím umìjí poradit. ODPADY Zpravodaj Benátecka JAK TO VLASTNÌ S TÌMI ODPADY JE? Pondìlí 18. øíjna hod. Pražská - Špejchar Mladská - sbìrné suroviny nám. 17. listopadu Jana z Dražic Spojovací Úterý 19. øíjna hod. Františka Adámka Dìlnická Kbel - bývalá váha Platanová V Olšinách Vytøídìné odpady patøí do barevných kontejnerù. Foto poskytl Støedoèeský kraj Støeda 20. øíjna hod. U Silvie Kosinka Raabova U Vodárny Tyršova Ètvrtek 21. øíjna hod. Obodø Dražice - Ovèín Dražice - Štìpnice Dražice - u mostu PET lahve je vhodné sešlápnout, protože zaberou míò místa, ale rozhodnì není tøeba odšroubovávat víèko. Pøi odhazování vytøídìných odpadù do barevných kontejnerù je tøeba držet se pokynù, které jsou na nich obvykle umístìny: je-li na žlutém kontejneru napsáno Pouze na PET lahve nebo jsou na ulici umístìny kontejnery na bílé a barevné sklo, mìlo by být slušností tyto pokyny dodržovat. Není to totiž nìjaký rozmar, ale technologické opatøení. Jistì si kladete otázku, proè je tak nutné odpady tøídit pøímo ve vaší kuchyni. Podívejme se tedy, co se s vytøídìnými odpady dále dìje. *** Pokud popeláøi najdou v kontejneru na plast skuteènì jen plasty a nikdo jim tam nevysype koš odpadù nebo nehodí mrtvou koèku, mají dùvod k radosti. Takový kontejner je totiž vlastnì naplnìn cennou druhotnou surovinou, k jejímuž využití teï chybí jen pár krokù. Pøedevším se musí odvézt k dalšímu zpracování. K tomu slouží sbìrové vozy, které èasto jeden den svážejí papír a druhý den tøeba plast. Možná to je dùvodem èastého tvrzení Oni to házejí zpìt na jednu hromadu. Jelikož je sbìrový vùz velmi drahá záležitost, snaží se je firmy tímto zpùsobem co nejlépe využít. Obsah kontejneru se zaveze na dotøiïovací linku, kde se z nìho vyberou pøípadné nežádoucí pøímìsi a nevyužitelné odpady, které by ztìžovaly recyklaci (napøíklad z PET lahví se musejí peèlivì vybrat lahve vyrobené z PVC. Kdyby se totiž dostaly do recyklaèního procesu, zpùsobily by znaèné technické obtíže). Odpady se na lince roztøídí na jemnìjší složky. Tak tøeba papír z kontejneru se dále rozdìluje na novinový papír, èasopisy, karton a ostatní papír, z plastù se oddìlují samostatné PET lahve (dìlí se na barevné a bezbarvé) a ostatní smìsný plast. Firma nakládající s komunálním odpadem tyto vytøídìné frakce prodává dalším zpracovatelùm. Tím kryje své náklady na svoz a tøídìní. Každá složka neboli frakce má své vlastní další zpracování. Z PET lahví se vyrábìjí zejména vlákna (spacáky, koberce, geotextilie) nebo barvy, z plastových pytlíkù a fólií se dìlají tøeba zatravòovací dlaždice, sbìrový papír je surovinou pro papírny, sklo a kovy se zpracovávají staletí známými postupy. V mnohých obcích se novì zavádí sbìr nápojových kartonù (krabic od džusù a mléka), takzvaných tetrapakù. Z tìch se získává vysoce kvalitní bunièina, polyethylen a hliník, pøípadnì se z nich lisují stavební desky, využitelné jako izolace nebo ztracené bednìní. Podmínkou k dalšímu využití ale je, aby jednotlivé složky byly co nejèistší. Platí, že èím má složka odpadu ménì cizích pøímìsí, tím je její cena vyšší. Jarmila Š astná (informaèní kampaò Støedoèeského kraje, redakènì kráceno) Podzimní úklid - rozmístìní kontejnetrù Do kontejnerù je zakázáno odkládat nebezpeèný odpad - pneumatiky, lednice, televizory, lepenku apod.

15 8. øíjna 2004 INZERCE strana 15 Marie Blechová ofsetová tiskárna NYMBURK Vyrábíme: knihy èasopisy noviny brožurky pohlednice štítky na zboží kalendáøe desky na spisy letáky plakáty propisovací tiskopisy hospodáøské tiskopisy dopisní papíry reklamní - firemní bloky dodací listy svatební oznámení a další tiskoviny Marie Blechová - ofsetová tiskárna Potoèní 1847, Nymburk Mobil: , tel./fax: Nymburk: Firma PANTER COLOR a.s. si Vás dovoluje pozvat do novì otevøených prostor VO a MO areálu v Jiøicích (na trase Benátky nad Jizerou - Lysá nad Labem), kde na ploše m 2 nabízíme veškerý sortiment barev a lakù, penetrací, tmelù, lepidel, stavebních materiálù, autochemie, úklidových a èistících prostøedkù, a to vše za ceny, o nichž se Vám ani nesnilo. Otvírací doba : Po-Pá 8:00-17:00, So 8: Parkovištì v areálu Tel: Proto zveme všechny øemeslníky, malíøe, chalupáøe a kutily vèetnì tìch, kdo si chtìjí tøeba jenom natøít plot èi okno, do našeho KRÁLOVSTVÍ BAREV Spoleènost PANTER COLOR a. s. pøijme øidièe sk. C a skladníky do velkoobchodu barev a lakù v Jiøicích. Nabízíme zajímavou práci v novém, pìkném prostøedí, odpovídající ohodnocení, zaškolení. Požadujeme samostatnost a cílevìdomost. kontaktní osoby: Kašpar tel.: Vondroušová tel.:

16 strana 16 INZERCE Zpravodaj Benátecka Obnovte bìlost i kvalitu Vašeho prádla Odstraòte jeho dráždivost pokožky Zkuste prací koncentrát WERRA Balení Cena Dávkování Poèet praní Cena na 1 vyprání PE sáèek 0,5 kg Taška 2,4 kg Kýbl 7,0 kg Pap. pytel 14,0 kg 33,- Kè 130,- Kè 380,- Kè 690,- Kè 50 g 60 g g 60 g 50 g 60 g 50 g 60 g ,30 4,12 2,70 3,25 2,71 3,27 2,46 2,96 Vyrábí a dodává : DETA - výzkumný ústav spotøební chemie Husovo nám. 61, Benátky n. Jiz., ÈR Tel./fax ; ÈESKÝ VÝROBCE - ÈESKÉ CENY Miroslav Duštíra DUKAR V Zahrádkách Benátky n. J. Provozovna: Cukrovarská Benátky n. J. Miroslav Duštíra DUKAR P O D L A H Y Vsypy pro prùmyslové podlahy Spojovací mùstek na beton Barevné nátìry na beton Samonivelaèní stìrky Hydroizolaèní program F A S Á D Y Disperzní strukturální omítky Fasádní a interiérové barvy Soklové dekorativní mozaiky Zateplovací systém fasád Pøíslušenství pro zateplovací systémy Fasádní náøadí a doplòky Sanaèní materiály tel./fax: infoline: NECHCEME BÝT NEJVÌTŠÍ, ALE NEJLEPŠÍ Nový majitel MONTREALU (bývalá závodní jídelna Carborundum Electrite, a. s.) oznamuje ZAHÁJENÍ PROVOZU JÍDELNY BEZ OBSLUHY MONTREAL Výdej obìdù v dobì od 11,30 hodin do 14,00 hodin Cena obìdù vèetnì polévky od 49 Kè Týdenní jídelní lístek nabízí 6 druhù jídel, z toho je jeden druh jídla dietní. Objednávky lze uskuteènit kdykoli na telefonním èísle: (zároveò i èíslo faxu), a šéfkuchaø Objednávky na místì v dobì provozu, tj. od 11,30 do 14,00 hodin Dodávku jídel si mohou objednat pro své zamìstnance i firmy Od 4. øíjna je v prostoru Montrealu otevøena prodejna sypaných èajù, keramiky a bylinných èajù Dr. Popova Dále se nabízí možnost pronájmu spoleèenského sálu, salonku vèetnì zabezpeèení dalších služeb s tím spojených

17 8. øíjna 2004 INZERCE strana 17 INZERCE Kadeønictví u p. Cekotové nabízí každou støedu modeláž nehtù a manikúru. Tel , Pùjèky neúèelové na cokoliv!!! Sjednání schùzky na sepsání smlouvy dle vašeho èasu. Tel Na splátky bez navýšení! DØEVÌNÉ A LAMINÁTOVÉ PLOVOUCÍ PODLAHY - velký výbìr z více než 40 druhù - úpravy povrchù - záruka na materiál 10 až 15 let - bezkonkurenèní záruka na práci 3 roky VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ NA MÍRU - dokonalé øešení úložného prostoru - zrcadlové výplnì - široký výbìr doplòkù Konzultace a zamìøení ZDARMA Ke každé zakázce DÁREK! Staromìstské námìstí 18, Mladá Boleslav po - pá hod. tel./fax: , mobil: CENÍK INZERCE Základní formát A4, èernobílé provedení: Základní inzertní strana: 2.000,- Kè Redakèní strana: 3.000,- Kè První a poslední strana: 4.000,- Kè Øádková inzerce: 0,50 Kè za 1 úhoz, pøi zvýraznìní 100% pøíplatek Pøi dlouhodobé inzerci: Za každé 3 mìsíce - sleva 5 % V pøípadì zveøejnìní po celý rok - sleva 20 % Objednávky na adrese: Miluše Petrová, Mìstský úøad, Zámek Benátky nad Jizerou Tel.: , tel./fax:

18 strana 18 VÝROÈÍ Zpravodaj Benátecka SUMIKEI SLAVÍ ROK ÚSPÌŠNÉ VÝROBY Japonská spoleènost Sumikei Czech s.r.o. zahájila v létì 2003 zkušební provoz. Rok svého pùsobení v prùmyslové zónì v Benátkách nad Jizerou oslavila Dnem otevøených dveøí, který se uskuteènil 13. záøí 2004 ve výrobním závodì spoleènosti. Japonští manažeøi, kteøí se podíleli na projektu Sumikei Czech, pøijeli na tuto slavnostní akci z mateøského závodu Sumitomo Light Metal se sídlem v Nagoyi. Pøítomni byli i zástupci dalších japonských spoleèností, které se úèastnily celkové výstavby a poèáteèního zprovoznìní nového japonského závodu. Ze spoleènosti Sumitomo Light Metal (SLM) byl pøítomen pan Nobuaki Fujii, pøedseda pøedstavenstva této spoleènosti, který ve svém slavnostním projevu øekl: Závod Sumikei je jako semínko, které bylo zaseto, vzklíèilo a bude potøebovat hodnì péèe, aby nadále zdárnì rostlo a vyvíjelo se. Pøi této slavnostní pøíležitosti byly spoleènì japonskými a èeskými manažery zasazeny stromy sakury a lípy, které budou navždy evokovat vzpomínku na spoleènou výstavbu japonsko - èeského závodu. Pozvání na slavnostní akci rovnìž pøijali zástupci mìsta Benátek nad Jizerou, pan místostarosta Pavel Štifter, ze stavebního úøadu pan Marek Maøík a pan Karel Dvoøák. Ze spoleènosti CzechInvest pøijeli svými slavnostními projevy popøát naší spoleènosti mnoho Japonský a èeský management spoleènosti Sumikei Czech s. r. o.: zleva první øada - Yukihiro Maekawa, Katsuaki Masaki, Nobuaki Fujii, Katsuichi Kobayashi, Toyotaka Sato, Kvìtoslav Toncar, zleva druhá øada - Yoichi Saito, Jan Požár, Miroslav Koèí, Šárka Rysová, Martin Folta. dalších úspìchù pan Radomil Novák, výkonný øeditel spoleènosti, a pan Josef Lébl, CEO konzultant. Všichni pozvaní hosté popøáli spoleènosti Sumikei do budoucna mnoho úspìchù a splnìná oèekávání. Pan Katsuaki Masaki, výkonný øeditel spoleènosti Sumikei Czech s.r.o., podìkoval všem pøítomným hostùm za èas, který si pro tuto mimoøádnou událost udìlali, za dárky, které spoleènost dostala, a za všechna pøání, která pro naši spoleènost mìli. Po oficiální slavnostní èásti následovala zamìstnanecká party, kde nechybìlo rožnìné prasátko, sportovní aktivity pro zamìstnance a jejich rodinné pøíslušníky. Spoleènost Sumikei zamìstnává v souèasné dobì pøes 100 zamìstnancù, pøevážnì z Benátek nad Jizerou a okolí. V souvislosti s rozšiøováním smìnnosti a navyšováním výrobní kapacity hledá v souèasné dobì výrobní operátory a operátorky pro ètyøsmìnný provoz. Šárka Rysová, personální manažer

19 8. øíjna 2004 VÝROÈÍ strana 19 Fotografie poskytla spoleènost Sumikei Czech s. r. o. Smìnový mistr výroby POZICE PODØÍZENA: Výrobnímu manažerovi Hlavním úèelem pozice je øídit práce na extruzní, povlakovací a sekacích linkách, plánování a kontrola provozu a produkce výrobních linek. Øídit balící operace finálního výrobku a pøípravu pro transport k zákazníkovi. Hlavní zodpovìdnost: Øízení výroby na všech výrobních linkách. Plánování produkce na výrobních linkách Kontrola plánu produkce na výrobních linkách Udržovat kvalitu výroby výrobních linek Øízení balících operací Kontrola a ovìøování technologických metod Zaškolování nových operátorù Požadavky: Zkušenosti s vedením lidí Pøedchozí praxe ve výrobním závodì SŠ technického zamìøení Uživatelská znalost práce na PC Práce ve ètyøsmìnném provoze Operátor výrobní linky POZICE PODØÍZENA: Smìnový mistr výroby Hlavním úèelem pozice je obsluha výrobní linky - CNC stroje. Hlavní zodpovìdnost: Zabezpeèení plynulého výrobního procesu Kontrola kvality výrobku Sledování jednotlivých výrobních postupù a operací Balení výrobku podle pøedepsaných instrukcí Dodržování technologických postupù a metod Zaškolování nových operátorù Požadavky: Zkušenosti s prací ve smìnném provozu Pøedchozí praxe ve výrobním závodì Vyuèení v oborech: strojní zámeèník, elektrikáø, strojní mechanik, seøizovaè nebo opraváø zemìdìlských strojù podmínkou Základní znalost práce na PC Práce ve ètyøsmìnném provoze Oèekáváme: Samostatnost, schopnost rychlého rozhodování Spolupráci pøi øešení problémù, plné pracovní nasazení Loajalitu, flexibilitu Zodpovìdnost za øešení pøidìlovaných úkolù Individuální pøispìní k naplòování firemních cílù Nabízíme: Práci v úplnì novém závodì Práci na výrobních linkách, jež jsou plnì automatizované Konkurenèní prostøedí zahranièní spoleènosti Systém benefitù spoleènosti Odpovídající plat Zaujali jsme Vás? Pokud ano, tìšíme se na Vaši osobní návštìvu v našem závodì na adrese: Prùmyslová 1010, Benátky nad Jizerou, abychom Vám ukázali naše výrobní prostory a seznámili Vás s výrobou. Kontakty: personální oddìlení: , 419, paní Olga Víchová, Šárka Rysová, personální manažer

20 strana 20 Spokojen s prùbìhem pøípravy byl nový trenér HC Benátky Vladimír Lejsek. Pøíprava byla urèitì pozitivní. Prohráli jsme pouze jednou a ukázala nám celou øadu vìcí. Samozøejmì ale nechci, aby to vyznìlo, že všechno je ideální. Ještì máme rozhodnì co zlepšovat. Tým je ale bezesporu kvalitní, což kluci potvrdili výhrou 4:2 v Jablonci. Premiérové vystoupení pøed domácím publikem pak bude mít pro nového kouèe pikantní pøíchu. Poslední tøi roky totiž právì Nymburk trénoval. Urèitì to bude derby, jak se patøí. Vìøím, že v hojném poètu pøijdou diváci a vytvoøí nám skvìlé prostøedí a dobrou atmosféru. A co øíci na adresu soupeøe? Nymburk bìhem letní pøestávky svùj tým posílil, je to kvalitní soupeø a èeká nás tìžký zápas. Vìøím však, že pøedvedeme kvalitní výkon a po skonèení zápasu pro nás výsledek bude pøíznivý, dodal Vladimír Lejsek. HOKEJ Zpravodaj Benátecka AKTUALITY Z BENÁTECKÉHO HOKEJE Vítáme naše posily Také v našem týmu se pochopitelnì objevují pro sezonu 2004/2005 posily. V brance je to Martin Barek (hostování z Pardubic), v obranì Martin Holý, Aleš Pazdera (oba hostování z BK Mladá Boleslav) a Lukáš Keltyèka (hostování z Plznì) a v útoku Filip Špindler (rovnìž hostování z Plznì), Tomáš Kadeøábek, Josef Rybín a Miloslav Kuèera (všichni hostování z BK Mladá Boleslav). Posily v našem týmu samozøejmì v benáteckém dresu vítáme a pøejeme jim, aby se jim v novém pùsobišti daøilo k maximální spokojenosti. Naopak oproti uplynulé sezonì už v kádru nejsou Michal Láníèek, Tomáš Hamara, Luboš Pindiak, Aleš Øezáè, Petr Kotýnek a Michal Pokorný. Co nejsrdeènìji vítáme v Benátkách také nového trenéra. Po Luïku Škaloudovi se trenérského žezla ujal Vladimír Lejsek, jeho asistentem zùstává Aleš Vladyka. Vladimíra Lejska jistì nemusíme zvláštì pøedstavovat, jako hokejista hrával nejen v Mladé Boleslavi, ale také v našem klubu. Po trenérském pùsobení v Mladé Boleslavi a v Nymburku se tak vrací na místo èinu. Tentokrát v roli trenéra. I Láïovi pochopitelnì pøejeme hodnì úspìchù s benáteckým hokejem. Na slovíèko s Petrem Antalem Klubové vedení se v letošní sezonì netají pøáním bojovat o nejvyšší pøíèky v druholigové soutìži. Spokojenost v Benátkách panuje jak s letní pøípravou na suchu, tak s pøípravou na ledové ploše a s pøípravnými duely. Odehráli jsme skuteènì kvalitní zápasy a prohráli pouze jednou na ledì prvoligové Kadanì. Na druhou stranu jsme dvakrát zdolali dalšího úèastníka druhé nejvyšší soutìže Písek. Pokud jde o hráèe, pøíjemnì nejen mì pøekvapila trojice mladých hráèù z Mladé Boleslavi. Kuèera, Rybín i Kadeøábek se prezentovali velmi dobrými výkony. Odehráli slušné zápasy a ukázalo se, že pøišli do manèaftu velice dobøe pøipraveni, míní manažer HC Benátky Petr Antal. Každopádnì benátecký kádr je silný. A porovnání s loòskou sezonou? Je letošní manèaft silnìjší, než ten loòský? Asi jen tìžko se dá srovnávat. Kromì sportovního umu navíc rozhoduje i trocha toho sportovního štìstí. Musí také vše fungovat nejen na ledì, ale také samozøejmì v kabinì. Jak už jsem ale zdùraznil, kádr máme podle mého názoru v Benátkách letos opravdu silný a chceme bojovat o pøíèky nejvyšší. Jednoduše øeèeno - dostat se co nejdále to jen pùjde. Jde nám o to, aby byli spokojeni nejen diváci, ale i sponzoøi a nakonec i mìsto Benátky, které svými výkony na ledì reprezentujeme, uvìdomuje si Petr Antal. Trenér je s pøípravou spokojen Do soutìže s kvalitním týmem Slovo pøi premiérovém domácím zápase benáteckých hokejistù dostává také prezident klubu PhDr. Bohumil Bartoò. První otázka smìøovala ke složení našeho mužstva: Domnívám se, že se nám opìt podaøilo, stejnì jak tomu bylo v minulých letech, dát dohromady velice silné mužstvo. Jako vedení jsme pøed tým pøedstoupili a øekli, že pokud bude dobré vnitøní klima, mìl by se opakovat výsledek z uplynulých sezon. Já osobnì jsem napøíklad velice rád, že v kádru je brankáø Barek. Pøi premiérovém utkání v Jablonci byl absolutní jednièkou. Vyøešil celou øadu ošemetných situací. Myslím si, že i poskládání jednotlivých formací se jeví jako optimální. Jinak bych byl rád, kdybychom doma podávali dobré výkony a na benátecký zimní stadion chodilo co nejvíce divákù. A konkrétní cíle? Tím prvním je pochopitelnì probojovat se z co možná nejlepší pozice do play-off. Pak se uvidí. Bohumil Bartoò také odpovìdìl na otázku, co oèekává od dnešního derby s Nymburkem. Je to klasické derby a vìøím, že právì proto pøijde do hledištì hodnì lidí. Zvláštì naši diváci by mìli být namlsáni po vítìzství v Jablonci. Chtìl bych, abychom se doma prezentovali dobrým výkonem a vytvoøili si hned ze zaèátku dobrou výchozí pozici aby byl klid v manèaftu, dodal Bohumil Bartoò. Výsledky z pøípravy HC Benátky - Písek 4:1 (1:1, 1:0, 2:0); Mácha, Zajíèek, Kocman, Jakeš. HC Benátky - Jablonec 5:2 (1:1, 1:1, 3:0); Vasilev 2, Kocman, Jakeš, Kadeøábek. HC Benátky - Chur 2:2 (1:1, 1:1, 0:0); Kocman a Klaban. Hvìzda Praha - HC Benátky 2:4 (1:1, 1:2, 0:1); Jakeš, Vasilev, Harmlík, Zajíèek. HC Benátky - Hvìzda Praha 5:1 (1:0, 3:0, 1:1); Keltyèka, Kadeøábek, Špindler, Vasilev, Hart. Písek - HC Benátky 2:4 (0:0, 0:3, 2:1); Jakeš, Hlaváè, M. Kuèera, Øezáè. HC Benátky - Klatovy 3:3 (1:2, 1:0, 1:1); Pešek 2, Zajíèek. Kadaò - Benátky 6:0 (4:0, 0:0, 2:0). Benátky - Lillehammer 2:2. V rámci oslav 70. výroèí založení benáteckého hokeje sehráli 10. srpna pøátelský zápas Sparta Praha a vítìz Ruské ligy Metalurg Magnitogorsk. Foto Emilie Jeøábková Hokejová mládež ve výsledcích Žákovské celky HC Benátky startují v letošní sezonì v žákovské lize. Je proto na místì se za dosavadními výsledky ohlédnout. A jak si naši nejmenší výsledkovì v konfrontaci s ostatními soupeøi vedou a vedli, ukazuje následující pøehled. 9. tøída: HC Benátky - Trutnov/ Nová Paka 6:3, Jablonec - HC Benátky 3:1, HC Benátky - HC Dvùr Králové/Náchod 3:5, Hradec Králové - HC Benátky 8:1, HC Benátky - Kolín 3:6, HC Benátky - Letòany 4:3. 8. tøída: HC Benátky - Trutnov/ Nová Paka 5:2, Jablonec - HC Benátky 12:5, HC Benátky - HC Dvùr Králové/Náchod 2:6, Hradec Králové - HC Benátky 22:3, HC Benátky - Kolín 3:7, HC Benátky - Letòany 4:2. 7. tøída: Trutnov/Nová Paka - HC Benátky 3:4, HC Benátky - Jablonec 6:2, HC Dvùr Králové/Náchod - HC Benátky 0:18, HC Benátky - Hradec Králové 1:6, Kolín - HC Benátky 15:0, Letòany - HC Benátky 5:4. 6. tøída: Trutnov/Nová Paka - HC Benátky 6:1, HC Benátky - Jablonec 5:4, HC Dvùr Králové/Náchod - HC Benátky 4:4, HC Benátky - Hradec Králové 2:9, Kolín - HC Benátky 2:4, Letòany - HC Benátky 5:4. 5. tøída: HC Benátky - Mìlník 5:1, Kolín - HC Benátky 3:0, HC Benátky - Jablonec 5:1, Nymburk - HC Benátky 3:3. 4. tøída: HC Benátky - Mìlník 10:0, Kolín - HC Benátky 5:3, HC Benátky - Jablonec 7:2, Nymburk - HC Benátky 2:4.

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

8. prosince 2004 strana 1. èíslo: 12 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. prosince 2004

8. prosince 2004 strana 1. èíslo: 12 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. prosince 2004 ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. prosince 2004 strana 1 èíslo: 12 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. prosince 2004 V tomto èísle najdete: Pøipravované investice str. 3 Volební výsledky str. 4 Sbìr nebezpeèných odpadùstr.

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Jeden kvìtnový veèer na benáteckém zámku. 8. èervna 2005 strana 1. èíslo: 6 roèník: 29 cena: 7 Kè 8.

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Jeden kvìtnový veèer na benáteckém zámku. 8. èervna 2005 strana 1. èíslo: 6 roèník: 29 cena: 7 Kè 8. ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2005 strana 1 èíslo: 6 roèník: 29 cena: 7 Kè 8. èervna 2005 Jeden kvìtnový veèer na benáteckém zámku V sobotu 28. kvìtna 2005 se po 18. hodinì zaèali na zámeckém nádvoøí scházet

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ KOLENO, HLEZNO, ZADONOŽÍ REKONSTRUKCE a MINIINVAZIVITA BRNO 16.10. - 17.10.2013 Místo konání: Anatomický

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

8. èervence 2005 strana 1. èíslo: 7 roèník: 29 cena: 7 Kè 8. èervence 2005

8. èervence 2005 strana 1. èíslo: 7 roèník: 29 cena: 7 Kè 8. èervence 2005 ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervence 2005 strana 1 èíslo: 7 roèník: 29 cena: 7 Kè 8. èervence 2005 V tomto èísle najdete: Návštìva z Reinsdorfu str. 3 Dìtský den na Vojnarce str. 7 Informaèní støedisko str.

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

8. srpna 2005 strana 1. èíslo: 9 roèník: 29 cena: 7 Kè 8. záøí 2005

8. srpna 2005 strana 1. èíslo: 9 roèník: 29 cena: 7 Kè 8. záøí 2005 ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. srpna 2005 strana 1 èíslo: 9 roèník: 29 cena: 7 Kè 8. záøí 2005 Zaèátek školního roku 2005/2006 v Benátkách nad Jizerou Mateøskou školu v minulém školním roce opustilo 73 dìtí, v

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více