Slovníček. Oxford University Press 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovníček. Oxford University Press 2012"

Transkript

1 Slovníček (adj) = adjective přídavné jméno (n) = noun podstatné jméno (v) = verb sloveso Introduction A Kids capital /"k&pitl/ hlavní město Could you? /"kud ju:/ Mohl/a bys? maybe /"meibi:/ možná, snad new /nju:/ nový Pardon? /"pa:dn/ Prosím? Pay attention! Dávej/Dávejte pozor! pity /"piti/ škoda (politováníhodná věc) river řeka take /teik/ vzít think /TINk/ myslet What about you? "ju:/ A co ty/vy? B Sweet Sue and Smart Alec all the time /O:l "taim/ stále at the moment právě teď clever chytrý, bystrý climb /klaim/ šplhat na coat kabát customer zákazník/zákaznice cycle /"saikl/ jezdit na kole diamond diamant Excuse me. /Ik"skju:z mi:/ Promiň/ Promiňte. fight back /fait "b&k/ bránit se, bojovat fly /flai/ letět follow (pro)následovat get out /get "aut/ vystoupit help /help/ pomoci; pomoc jewel klenot, šperk leave /li:v/ odcházet, opustit lift /lift/ zvednout; výtah move in /mu:v "In/ přistěhovat, nastěhovat (se) necklace náhrdelník next door to /neks "do: vedle, v sousedství of course "ko:s/ samozřejmě office /"QfIs/ kancelář private detective di"tektiv/ soukromý detektiv put on /put "Qn/ obléci si regularly pravidelně repair opravit ride a bicycle "baisikl/ jezdit na kole ring (n) /rin/ prsten ring (v) /rin/ vyzvánět, zvonit shake hands /SeIk "h&ndz/ potřást si rukou, podat ruku sign /sain/ vývěsní štít, firma someone /"svmwvn/ kdosi, někdo steal / stole /sti:l, krást / ukradl thief /Ti:f/ zloděj/zlodějka upstairs ve vyšším poschodí usually / obvykle wait /weit/ čekat wife /waif/ manželka work /w3:k/ pracovat; práce, zaměstnání year rok 1 My life A A new home ago před (o čase) baby /"beibi/ miminko be born /bi "bo:n/ narodit se beach /bi:ts/ pláž city /"siti/ (významné) město cold studený country /"kvntri/ země, vlast die /dai/ zemřít famous slavný, proslulý get a job "dzqb/ dostat práci get married /get "m&rid/ oženit/vdát se go to university jít na univerzitu grow up "Vp/ vyrůstat, dospívat happy /"h&pi/ šťastný have children /h&v mít děti ill /Il/ nemocný international mezinárodní job /dzqb/ zaměstnání kid /kid/ dítě leave school /li:v "sku:l/ ukončit školní docházku make friends /meik "frendz/ spřátelit se miss /mis/ stýskat se (po někom, něčem) naughty /"no:ti/ darebný, neposlušný other jiný, další parents rodiče popular oblíbený prefer /pri"f3:(r)/ dávat přednost quiet tichý quite /kwait/ docela rain /rein/ pršet; déšť rich /rits/ bohatý rugby /"rvgbi/ ragby sailing /"seilin/ plachtění sea /si:/ moře side /said/ strana soon /su:n/ brzy start school /sta:t "sku:l/ začít školu still /stil/ pořád summer léto team /ti:m/ mužstvo, tým unusual neobvyklý weather počasí winter zima B A surprise for Smart Alec! a bit "bit/ trochu all right /O:l "rait/ v pořádku arrest zatknout bad /b&d/ špatný be away být pryč boring /"bo:rin/ nudný break /breik/ rozbít brilliant skvělý case /keis/ případ (soudní) come back /kvm "b&k/ vrátit se disappear zmizet early /"3:li/ brzy, časně exciting /Ik"saItIN/ vzrušující fantastic /f&n"t&stik/ fantastický flu /flu:/ chřipka fun /fvn/ legrace; legrační gardener zahradník hate /heit/ nenávidět parcel /"pa:sl/ balík, zásilka party /"pa:ti/ párty police policie pop concert /"pqp popový koncert solve /sqlv/ (roz)řešit stay /stei/ zůstat story /"sto:ri/ příběh terrible příšerný want /wqnt/ chtít wedding /"wedin/ svatba C My family actually ve skutečnosti already /O:l"redi/ už, již another další aunt /A:nt/ teta because /bi"kqz/ protože bottle /"bqtl/ láhev brother bratr car wash /"ka: wqs/ myčka aut cook (v) /kuk/ vařit cousin /"kvzn/ bratranec/sestřenice daughter dcera dentist /"dentist/ zubař/zubařka dinner hlavní jídlo dne eldest /"eldist/ nejstarší expect a baby "beibi/ očekávat miminko family rodina father otec female /"fi:meil/ osoba ženského pohlaví fork /fo:k/ vidlička fox /fqks/ liška get a present "preznt/ dostat dárek give /giv/ dát grandfather dědeček grandmother babička grandparents prarodiče husband manžel iron (v) žehlit kitchen /"kitsin/ kuchyně male /meil/ osaba mužského pohlaví manager manažer/ manažerka married /"m&rid/ ženatý/vdaná milk /milk/ mléko mix things up /miks TINz "Vp/ poplést věci mother matka mum /mvm/ maminka nephew /"nefju:/ synovec niece /ni:s/ neteř only child "tsaild/ jedináček pack /p&k/ (s)balit; balíček park /pa:k/ park polish (v) /"pqlis/ (na)leštit pool /pu:l/ bazén post (v) poslat (poštou) put in /put "In/ dát (něco) dovnitř remember pamatovat si rubbish /"rvbis/ odpadky science přírodní vědy sheep /Si:p/ ovce ship /SIp/ loď 28 74

2 2 shot (n) /SQt/ výstřel single /"singl/ svobodný son /svn/ syn twin /twin/ dvojče uncle /"VNkl/ strýček university univerzita walk (n) /wo:k/ procházka well /wel/ dobře, správně book (v) /buk/ zajistit, zamluvit By the way /bai "wei/ Mimochodem canoeing kanoistika dancing /"da:nsin/ tančení Do you fancy? ju: "f&nsi/ Máš/ Máte chuť I d love to. /aid "lvv Hrozně rád/a bych. introduce představit (koho) invite /In"vaIt/ pozvat later později loads spousty Nice to meet you. /nais "mi:t ju:/ Rád/a tě/vás poznávám. painting /"peintin/ malování practice /"pr&ktis/ trénink roller-blading jízda na jednořadých kolečkových bruslích running /"rvnin/ běh skiing /"ski:in/ lyžování swimming /"swimin/ plavání table tennis /"teibl tenis/ stolní tenis Thanks. /T&Nks/ Díky. Would you like to? /"wud laik Chtěl/Chtěli bys/byste? adult /"&dvlt/ dospělý člověk alone sám common běžný divorce (n) /di"vo:s/ rozvod flat (n) /fl&t/ byt home town taun/ rodné město most většina normally normálně nowadays v dnešní době share sdílet, společně užívat single-parent family /singl "f&mli/ neúplná rodina step brother / sister /"step nevlastní bratr/sestra step-parent /"step nevlastní rodič typical /"tipikl/ příznačný, typický breed (v) /bri:d/ množit se butterfly motýl Earth /3:T/ Země (planeta) elephant slon end (n) /end/ konec furthest /"f3:dist/ nejvzdálenější, nejdále insect /"Insekt/ hmyz kilometre kilometr lay eggs /lei "egz/ klást vajíčka mammal savec migrate /mai"greit/ stěhovat se migration /mai"greisn/ stěhování, tah (ptáků), migrace millions miliony northern severní ocean oceán per day "dei/ za den, denně return /ri"t3:n/ vracet se route /ru:t/ trasa, cesta safe /seif/ bezpečný salmon losos south /saut/ jih southern jižní spend /spend/ (s)trávit (např. čas) swallow vlaštovka tern /t3:n/ rybák obecný (mořský racek) travel (v) /"tr&vl/ cestovat until do té doby, než warm /wo:m/ teplý water voda wildebeest pakůň modrý zebra zebra allowed povolený, přípustný crowd /kraud/ spousta lidí date /deit/ mít schůzku (s někým) downstairs v přízemí hang around okounět happen /"h&pn/ stát se, přihodit se kiss (n) /kis/ polibek mess /mes/ nepořádek middle /"midl/ střed; (pro)střední proud /praud/ pyšný rest (n) /rest/ odpočinek sigh (v) /sai/ vzdychat tired unavený 2 The future A Journey into space agree souhlasit air vzduch astronaut astronaut / astronautka, kosmonaut / kosmonautka build /bild/ budovat, stavět century století dangerous nebezpečný electricity elektrická energie expensive /Ik"spensIv/ nákladný, drahý expert /"eksp3:t/ expert, odborník exploration průzkum, výzkum forever navždy future budoucnost important důležitý, významný light (n) /lait/ světlo Mars /ma:z/ Mars mineral nerost Moon /mu:n/ Měsíc planet /"pl&nit/ planeta probably pravděpodobně robot robot rocket /"rqkit/ raketa satellite umělá družice space /speis/ vesmír space station /"speis steisn/ vesmírná stanice spaceship /"speissip/ kosmická loď star /sta:(r)/ hvězda Sun /svn/ slunce use (v) /ju:z/ užívat Venus Venuše Welcome! Vítej/Vítejte! within /wid"in/ do, za B Detective of the year award ocenění, cena (výhra) believe /bi"li:v/ věřit bridge /bridz/ most church /ts3:ts/ kostel Could I speak to? /kud ai "spi:k Mohl/a bych mluvit s? hot /hqt/ horký idea nápad, myšlenka It s your turn. /Its "jo: t3:n/ Jsi/Jste na řadě. jealous žárlivý, závistivý money /"mvni/ peníze president prezident/ prezidentka programme program record (v) /ri"ko:d/ nahrát, zaznamenat robbery loupež, krádež Shall we play tennis? /"S&l wi: plei tenis/ Zahrajeme si tenis? sing /sin/ zpívat stamp /st&mp/ známka straightaway ihned, okamžitě sure SO:(r)/ jistý theatre divadlo treasure poklad win /win/ vyhrát (cenu), získat (prvenství) worry /"wvri/ dělat si starosti, trápit se C Your future alien mimozemšťan appear objevit se, vystoupit (na veřejnosti) disease /di"zi:z/ choroba, nemoc farm /fa:m/ statek, farma good-looking /"gudlukin/ pohledný, hezký hope (v) doufat hospital /"hqspitl/ nemocnice ideal ideální intelligent inteligentní, vzdělaný national národní newspaper noviny partner partner/partnerka perhaps snad, možná questionnaire dotazník record (n) /"reko:d/ nahrávka (na zvukový nosič) village /"vilidz/ vesnice war /wq:(r)/ válka arrange zařídit borrow vypůjčit si bungee jump (n) /"bvndzi: dzvmp/ skok na gumě (bungee jump) clear up Vp/ uvést do pořádku, uklidit Cool! /ku:l/ Senza! equipment vybavení glass /gla:s/ sklenice He can t make it. /hi: ka:nt "meik It/ Nemůže to zvládnout udělat. / To nemůže stihnout. knee /ni:/ koleno lemonade citronáda look forward to /luk těšit se na offer (v) nabídnout real /ri:l/ skutečný, pravý sandwiches /"s&nwidziz/ sendviče slow number pomalá skladba / piśnička 29 75

3 Slovníček test (n) /test/ test, zkouška thirsty /"T3:sti/ žíznivý, dychtivý without /wid"aut/ bez Wow! /wau/ Páni! You re kidding! /jo: "kidin/ Kecáš/Kecáte! airport letiště begin /bi"gin/ začít busy /"bizi/ zaneprázdněný cart /ka:t/ vozík central centrální change (v) /tseindz/ vyměnit (si) Channel Tunnel /ts&nl "tvnl/ translamanšský tunel, eurotunel connect spojit control řídit driver řidič/řidička European Evropan/Evropanka; evropský farmer farmář, farmářka free /fri:/ volný, svobodný hit (v) /hit/ udeřit horse /ho:s/ kůň land (v) /l&nd/ přistát main /mein/ hlavní motorway dálnice pay (n) /pei/ plat private /"praivit/ soukromý railway /"reilwei/ železnice several několik station /"steisn/ stanice steering wheel wi:l/ volant sword /so:d/ meč system systém take off (v) /teik "Qf/ vzlétnout, startovat terminal terminál toll poplatek, clo, mýtné train /trein/ vlak vehicle vozidlo west /west/ západ approximately přibližně billions miliardy centre střed, centrum decide /di"said/ rozhodnout se degrees Celsius /digri:z stupně Celsia diameter průměr (např. kružnice) galaxy galaxie gas /g&s/ plyn go round "raund/ kroužit kolem, obletět huge /hju:dz/ obrovský Jupiter Jupiter large /la:dz/ veliký, rozsáhlý Mercury Merkur Milky Way /milki "wei/ Mléčná dráha Neptune /"neptju:n/ Neptun orbit (n) /"O:bIt/ oběžná dráha Pluto Pluto possibly třeba (možná) Saturn /"s&t3:n/ Saturn scientist vědec / vědkyně size /saiz/ rozměr, velikost solar system sluneční soustava spot (n) /spqt/ skvrna storm /sto:m/ bouře surface /"s3:fis/ povrch temperature teplota Uranus Uran burn out /b3:n aut/ hořet, vyhořet flight /flait/ let fuse /fju:z/ pojistka high /hai/ vysoko kite /kait/ drak (papírový) lonely osamělý, opuštěný pack your bags /p&k jo: "b&gz/ sbalit si tašky pre-flight /"pri:flait/ přípravný let raise /reiz/ vychovávat timeless nadčasový, věčný touch down /"tvtsdaun/ dotknout se země, dosednout 3 Times and places A What was happening? dream (v) /dri:m/ snít drink (n) /drink/ nápoj get ready /get "redi/ připravit (se) have dinner /h&v jíst hlavní jídlo dne pyjamas pyžamo send /send/ poslat shower sprcha take a photograph fotografovat throw hodit, házet volleyball /"vqlibo:l/ volejbal B A dangerous situation avalanche lavina bat /b&t/ pálka bull /bul/ býk cab /k&b/ taxi cap /k&p/ čepice carry /"k&ri/ nést crack /kr&k/ trhlina cross (v) /krqs/ přejet (přes), přejít dam /d&m/ hráz damage /"d&midz/ poškodit danger nebezpečí drop /drqp/ upustit earthquake /"E:TkweIk/ zemětřesení explosion exploze, výbuch fast /fa:st/ rychle flood /flvd/ povodeň forest fire /"fqrist lesní požár go fishing "fisin/ jít na ryby grab /gr&b/ popadnout (něco), náhle uchopit hill /hil/ kopec, vrch hole díra hurricane hurikán, vichřice indoors /In"dO:z/ uvnitř lightning /"laitnin/ blesk reach /ri:ts/ dorazit, dostat se někam save /seiv/ zachránit scary děsivý shout (v) /SaUt/ křičet shut (v) /SVt/ zavřít suddenly /"svdnli/ náhle, najednou through /Tru:/ skrz tornado tornádo, větrná smršť toy /toi/ hračka tsunami /tsu"na:mi/ tsunami turn round /t3:n "raund/ otočit se unhappy /Vn"h&pi/ nešťastný, posmutnělý view /vju:/ výhled volcanic eruption /vql"k&nik erupce sopky, sopečný výbuch C Murder in the library accident nehoda butler sluha cash /k&s/ hotovost (peníze); platit hotově catch /k&ts/ chytit chauffeur šofér check /tsek/ kontrolovat cheese /tsi:z/ sýr chip /tsip/ smažený hranolek chop /tsqp/ sekat clean /kli:n/ čistit; čistý cook (n) /kuk/ kuchař/kuchařka cottage pie /kqtidz "pai/ zapečené jídlo - kousky masa pokryté bramborovou kaší cup /kvp/ šálek dead /ded/ mrtvý desk /desk/ psací stůl dining room /"dainin ru:m/ jídelna fingerprints otisky prstů floor /flo:(r)/ podlaha gun /gvn/ střelná zbraň handle /"h&ndl/ klika (např. dveří) kill /kil/ zabít library knihovna lie (v) /lai/ ležet (např. na podlaze) living room /"livin ru:m/ obývací pokoj oil /OIl/ olej open otevřít peel /pi:l/ loupat plate /pleit/ talíř potato brambor sink /sink/ dřez (mycí) tea /ti:/ čaj wish (v) /wis/ přát si character postava delicious výtečný, skvělý doctor lékař/lékařka go out with "aut wid/ mít známost s He looks nice. /hi "luks nais/ Vypadá hezky. interesting zajímavý jacket /"dz&kit/ bunda, sako penfriend /"penfrend/ přítel / přítelkyně na dopisování scan /sk&n/ skenovat soap opera televizní seriál sort of druh (čeho), jakýsi student student / studentka That sounds interesting. /"D&t saundz To zní zajímavě. virtual virtuální What do you mean? /wqt ju "mi:n/ Co myslíš/myslíte? What was it like? /wqt It "laik/ Jaké to bylo? What s the matter? /wqts Co se děje? You must be joking! /ju mvst bi To si děláš/děláte legraci! 76

4 become /bi"kvm/ stát se conquer dobýt (území) emigrate /"emigreit/ vystěhovat se, emigrovat especially zejména, hlavně flag /fl&g/ vlajka independent nezávislý law /lo:/ zákon monarch panovník / panovnice official oficiální parliament parlament part /pa:t/ část thousands tisíce axis /"&ksis/ osa International Date Line "deit lain/ mezinárodní datová čára rise /raiz/ vycházet (slunce) rotate otáčet se set /set/ zapadat (slunce) standard standard (vzor) time zone /"taim časové pásmo Revision garage /"g&ra:z/ garáž; autodílna; čerpací stanice se servisem heart attack infarkt helicopter helikoptéra lady /"leidi/ paní; dáma mile /mail/ míle mountain /"mauntin/ hora paper papír piece /pi:s/ kousek pile /pail/ hromádka rock /rqk/ kámen study (n) /"stvdi/ pracovna, studovna translation /tr&nz"leisn/ překlad albatross albatros back /b&k/ záda, hřbet bubblegum /"bvblgvm/ žvýkačka cloud /klaud/ mrak dew /dju:/ rosa fall /fo:l/ padat field /fi:ld/ pole giant (adj) obří, obrovský grass /gra:s/ tráva happiness štěstí (blažený pocit) reign /rein/ vládnout, kralovat sky /skai/ obloha stick (v) /stik/ přilepit (se) tin soldier /tin cínový vojáček wake / woke /weik, vzbudit (se) / vzbudil (se) 4 London A Sightseeing Big Ben /big "ben/ Big Ben Buckingham Palace Buckinghamský palác celebrate slavit dinosaur dinosaurus duke /dju:k/ vévoda embarrassing trapný exhibition /eksi"bisn/ výstava fountain /"fauntin/ kašna, fontána Houses of sněmovny parlamentu Hyde Park /haid "pa:k/ Hyde Park king /kin/ král lion lev London Eye "ai/ obrovské kolo, turistická atrakce v Londýně model /"mqdl/ atrapa, socha museum muzeum Nelson s Column Nelsonův sloup own (v) vlastnit palace palác pigeon /"pidzin/ holub queen /kwi:n/ královna sight /sait/ turistická atrakce sightseeing /"saitsi:in/ prohlídka památek square náměstí statue /"st&tsu:/ socha Thames /temz/ Temže tour okružní jízda Tower of Tower of London Trafalgar Square Trafalgarské náměstí trip /trip/ výlet Westminster Westminster wheel /wi:l/ kolo B It s next to the police station canal kanál (vodní cesta) chemist s /"kemists/ lékárna, drogérie clinic /"klinik/ klinika corner roh courthouse /"ko:thaus/ budova soudu Go Jdi/Jděte podél Go past "pa:st/ Projdi/Projděte kolem hairdresser s kadeřnictví Just a minute. minit/ Okamžik. over přes past /pa:st/ kolem prison /"prizn/ věznice rob /rqb/ vyloupit roundabout kruhový objezd traffic lights /"tr&fik laits/ semafor Turn left /t3:n "left/ Zahni/Zahněte doleva Turn right /t3:n "rait/ Zahni/Zahněte doprava turning (n) /"t3:nin/ zatáčka under pod underground metro C The tailor of Swaffham angrily rozzlobeně, rozhněvaně anybody /"enibqdi/ nikdo (po záporu) anything /"enitin/ nic (po záporu) dig /dig/ kopat (motykou) dream (n) /dri:m/ sen everybody /"evribqdi/ každý everything /"evritin/ všechno fall asleep usnout gold zlato look for /"luk hledat nobody nikdo nothing /"nvtin/ nic oak dub Once upon a "taim/ Kdysi dávno (v pohádkách) pavement chodník push /pus/ strčit (do někoho) set off /set "Qf/ vyrazit (na cestu) shopkeeper kupec, majitel obchodu silly /"sili/ pošetilý silver stříbro somebody někdo something /"svmtin/ něco spade /speid/ rýč straight /streit/ rovný; rovně strange /streindz/ neobyčejný, zvláštní tailor krejčí voice /vois/ hlas wooden /"wudn/ dřevěný ask somebody out /A:sk "aut/ pozvat někoho na rande Get lost! /get "lqst/ Zmiz/Zmizte! Guess what! /ges "wqt/ Hádej/Hádejte co! How s it going? /hauz It Jak to jde? PM (Prime Minister) /pi: "em (praim ministerský předseda / ministerská předsedkyně scuba diving daivin/ sportovní potápění short-sleeved /"SO:t sli:vd/ s krátkým rukávem suede /sweid/ semiš There she is. Si: Iz/ Tady je. art gallery /"A:t umělecká galerie baseball /"beisbo:l/ baseball Central Park "pa:k/ Central Park (Ústřední park) dollar dolar Dutchman Holanďan ferry /"feri/ převoz, trajekt full /ful/ plný hundreds stovky including /In"klu:dIN/ včetně island ostrov nightclub /"naitklvb/ noční podnik noise /noiz/ hluk plus /plvs/ plus relax /ri"l&ks/ odpočinout si skyscraper mrakodrap Statue of Liberty Socha svobody Times Square /taimz Times Square traffic /"tr&fik/ dopravní ruch break out (v) /"breik aut/ propuknout, vypuknout cause /ko:z/ způsobit; příčina cloth /klqt/ látka death /det/ smrt dirty /"d3:ti/ špinavý everywhere všude fleas /fli:z/ blechy medieval středověký mud /mvd/ bláto, bahno outbreak /"autbreik/ propuknutí parcel balík plague /pleig/ mor rat /r&t/ krysa run away utéct spread (v) /spred/ šířit (se) survive přežít wood /wud/ dřevo 77

5 bend /bend/ ohnout fair krásný iron železo nail /neil/ hřebík steel /sti:l/ ocel Slovníček 5 Experiences A They ve been successful actress herečka be in a film / on TV /bi "film, Qn ti: "vi:/ být (hrát) ve filmu / (vystupovat) v televizi championship mistrovství, šampionát county /"kaunti/ hrabství do work /du: "w3:k/ vykonat práci Formula One "wvn/ formule 1 go-karting jezdit na motokárách Grand Prix /grqn "pri:/ Velká cena hero hrdina race /"reis/ závodý racetrack /"reistr&k/ závodní dráha refugee camp /refju"dzi: k&mp/ tábor pro uprchlíky since then /sins "Den/ od té doby silly /sili/ hloupý, pošetilý take drugs /teik "drvgz/ brát drogy United Nations /ju:naitid "neisnz/ Spojené národy win /win/ vyhrát B Have you ever climbed a mountain? balloon balón camel velbloud continent kontinent ever někdy never nikdy pyramid pyramida trophy trofej twice /twais/ dvakrát C Making people aware aware být si vědom, uvědomovat si body /"bqdi/ tělo break a record "reko:d/ překonat rekord decompose rozkládat se display (n) /dis"plei/ výstavka empty /"emti/ vyprázdnit fine (n) /fain/ pokuta global warming "wa:min/ globální oteplování medicine /"medsn/ léčivý přípravek Mount Everest /maunt Mount Everest oxygen kyslík rubbish dump /"rvbis dvmp/ skládka odpadků seal /si:l/ tuleň sleeping bag /"sli:pin b&g/ spací pytel tent /tent/ stan tin /tin/ plechovka tonne /tvn/ tuna top (n) /tqp/ vrchol bowling bowling, kuželky Come on. /kvm "Qn/ Ale no tak. dive /daiv/ potopit se fare jízdné finger prst get dressed /get "drest/ obléci se Help! /help/ Pomoc! How did it go? /hau did It Jak to šló? Oh dear! Ach bože! plaster náplast racquet /"r&kit/ raketa, pálka romantic romantický slip /slip/ uklouznout text (n) /tekst/ text, zpráva, SMS You won t believe /ju: bi"li:v/ Nebudeš / Nebudete věřit Yuk! /jvk/ Fuj! achievement úspěch, výkon actor herec band /b&nd/ skupina, kapela BBC (British Broadcasting Corporation) /bi: bi: "si: (britis bro:dka:stin ko: BBC copy (n) /"kqpi/ kopie, kus famine /"f&min/ hladomor government vláda hit (n) /hit/ šlágr marry /"m&ri/ oženit se/vdát se nautical /"no:tikl/ námořní non-stop /"nqnstqp/ nonstop, v jednom tahu nurse /n3:s/ zdravotní sestra organize organizovat personality osobnost reporter reportér/reportérka respectable (adj) bezúhonný, slušný sailor námořník set a record "reko:d/ udělat rekord solo sólo, samostatně take part /teik "pa:t/ účastnit se voyage /"voiidz/ plavba wound /wu:nd/ zranění bar /ba:(r)/ takt beat /bi:t/ doba chord /ko:d/ akord crotchet /"krqtsit/ čtvrťová nota key /ki:/ klíč lead guitar /li:d gi"ta:(r)/ vedoucí kytara melody melodie minim /"minim/ půlová nota note nota piano klavír quaver osminová nota rhythm guitar /ridm gi"ta:(r)/ rytmická kytara scale /skeil/ stupnice semi-breve /"semibri:v/ celá nota semi-quaver šestnáctinová nota tradition tradice tune /tju:n/ melodie ceiling /"si:lin/ strop crazy /"kreizi/ praštěný, potrhlý float plout I don t mind. /ai "maind/ To nevadí. keep an eye on "ai Qn/ nespustit ze zřetele lift /lift/ zvednout shake /SeIk/ třást, lomcovat speed (n) /spi:d/ rychlost spoil (v) /spoil/ zkazit stare civět, upřeně zírat upstream /Vp"stri:m/ proti proudu yawn (v) /jo:n/ zívat 6 Problems A Lewis s problem a headache "hedeik/ bolení hlavy a sore throat so: bolení v krku be cold /bi být chladno bored /"bo:d/ znuděný feel sick /fi:l "sik/ cítit se špatně, být nemocný feel well /fi:l "wel/ cítit se dobře housework /"hausw3:k/ domácí práce my hurts /mai h3:ts/ bolí mě moje optician /Qp"tISn/ optik / optička painkiller lék proti bolesti properly pořádně, důkladně sore eyes /so:(r) "aiz/ podrážděné oči sweets /swi:ts/ sladkosti, cukroví thirsty /"T3:sti/ žíznivý tired unavený toothache /"tu:teik/ bolení zubů B A happy ending? alarm poplach corridor /"kqrido:(r)/ chodba escape /Is"keIp/ uniknout; únik fast asleep tvrdě spát jewellery šperky playground /"pleigraund/ hřiště rival /"raivl/ soupeř/soupeřka smoke (v) kouřit switch (n) /swits/ vypínač switch on (v) /swits "Qn/ zapnout, rozsvítit together společně touch /tvts/ dotýkat se; dotek Well done! /wel "dvn/ Výborně! C Ashley s camera as soon as jakmile, jen (co) backwards dozadu, pozpátku battery baterie creep / crept /kri:p, krept/ plížit se/plížil se dial (v) vytočit (číslo) digital camera /didzitl digitální fotoaparát hide / hid /haid, hid/ schovat / schoval key /ki:/ klíč knock (v) /nqk/ klepat (např. na dveře) register (n) zápis (zaznam); třídní kniha; docházka snap (v) /sn&p/ vyfotografovat 78

6 bighead /big "hed/ náfuka disco diskotéka footballer fotbalista What on earth are you talking about? /wqt Qn ju: O čem to proboha mluvíš / mluvíte? coastguard pobřežní hlídka crime /kraim/ zločin department oddělení emergency services s3: visiz/ pohotovostní služby fire service s3:vis/ požární služba first aid /f3:st "eid/ první pomoc flood /flvd/ povodeň force /fo:s/ sbor (policejní) operator operátor / opératorka paramedic zdravotník / zdravotnice patrol (v) hlídkovat pupil žák / žákyně require vyžadovat rescue /"reskju:/ zachránit situation /sitsu"eisn/ situace tool /tu:l/ nástroj English across the curriculum brain /brein/ mozek bright /brait/ světlý chemicals /"kemiklz/ chemikálie directly /dai"rektli/ přímo focus (v) zaostřit goggles /"gqglz/ ochranné brýle lens /lenz/ čočka optic nerve /QptIk "n3:v/ oční nerv protect chránit pupil zornice retina sítnice safety /"seifti/ bezpečnostní signal signál sunglasses /"svngla:siz/ slunečné brýle sunlight /"svnlait/ sluneční světlo bush /bus/ keř covered pokrytý meatball /"mi:tbo:l/ masová kulička moss /mqs/ mech, lišejník mush /mvs/ kaše roll válet sneeze /sni:z/ kýchat tasty /"teisti/ chutný Irregular verbs Verb Past simple Past participle to be was, were been to become became become to begin began begun to bite bit bitten to break broke broken to bring brought brought to build built built to burn burnt burnt to buy bought bought to catch caught caught to come came come to cost cost cost to cut cut cut to dig dug dug to do did done to draw drew drawn to drink drank drunk to drive drove driven to eat ate eaten to fall fell fallen to feel felt felt to fight fought fought to find found found to fly flew flown to get got got to give gave given to go went been, gone to grow grew grown to have had had to hear heard heard to hide hid hidden to hit hit hit to hold held held to hurt hurt hurt to keep kept kept to know knew known to learn learnt learnt to leave left left PHONETIC SYMBOLS i: as in see /si:/ 3: as in fur /f3:(r)/ p as in pen /pen/ s as in so I as in sit as in ago b as in bad /b&d/ z as in zoo /zu:/ e as in ten /ten/ ei as in page /peidz/ t as in tea /ti:/ S as in she /Si:/ & as in hat as in home d as in did /did/ Z as in vision /"vizn/ A: as in arm /A:m/ ai as in five /faiv/ k as in cat /k&t/ h as in how /hau/ Q as in got /gqt/ au as in now /nau/ g as in got /gqt/ m as in man /m&n/ O: as in saw /so:/ OI as in join /dzoin/ ts as in chin /tsin/ n as in no U as in put /put/ as in near Verb Past simple Past participle to lie lay lain to lose lost lost to make made made to mean meant meant to pay paid paid to put put put to read read read to ride rode ridden to ring rang rung to run ran run to say said said to see saw seen to sell sold sold to send sent sent to set set set to sing sang sung to sink sank sunk to sit sat sat to smell smelt smelt to speak spoke spoken to spell spelt spelt to spend spent spent to stand stood stood to steal stole stolen to stick stuck stuck to sweep swept swept to swim swam swum to take took taken to teach taught taught to tear tore torn to tell told told to think thought thought to throw threw thrown to understand understood understood to wake woke woken to wear wore worn to win won won to write wrote written dz as in June /dzu:n/ N as in sing /sin/ u: as in too /tu:/ as in hair f as in fall /fo:l/ l as in leg /leg/ V as in cup /kvp/ as in pure v as in voice /vois/ r as in red /red/ T as in thin /TIn/ j as in yes /jes/ D as in then /Den/ w as in wet /wet/ 79

Project 3, 3. vydání. Lekce: Lekce 2 - The future. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Journey into space - 1. část

Project 3, 3. vydání. Lekce: Lekce 2 - The future. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Journey into space - 1. část www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,. vydání (p_v_lekce.jbb) Project,. vydání Lekce: Lekce - The future Cvičení: Journey into space -. část agree souhlasit air vzduch astronaut

Více

Project 3, 3. vydání. Lekce: Lekce 1 - My life. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: A new home - 1. část. Cvičení: A new home - 2. část.

Project 3, 3. vydání. Lekce: Lekce 1 - My life. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: A new home - 1. část. Cvičení: A new home - 2. část. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,. vydání (p_v_lekce.jbb) Project,. vydání Lekce: Lekce - My life Cvičení: A new home -. část ago před baby miminko be born narodit se

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

VY_22_INOVACE_68 A HAPPY ENDING? (PRESENT PERFECT)

VY_22_INOVACE_68 A HAPPY ENDING? (PRESENT PERFECT) VY_22_INOVACE_68 A HAPPY ENDING? (PRESENT PERFECT) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. A HAPPY ENDING? (PRESENT PERFECT) 1/ Choose or complete the

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) Rozvíjení vyjadřovacích Umí využívat dvoujazyčný slovník, rozumí autentickému materiálu. Rozumí jednoduchým textům z učebnice; dorozumí se v běžných každodenních situacích. učebnice za použití vizuálních

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Šablona:* III/2 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list VY_32_INOVACE_ANJ_138 Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. - 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace TWISTER VY_32_INOVACE_72 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. TWISTER 1/ Listen and complete the correct form (past simple or continuous) of the verb.

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_302 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 6

Project 1, 3.vydání, lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My friends bald holohlavý beard vousy, plnovous

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_135 IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk

Více

Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty

Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty Tramper could feel the stony road through the holes in his boots. A newspaper blew by, Tramper picked it up and sat down to cover the holes in his boots with

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Dělnická 7.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Chit Chat 2 - Lekce 4

Chit Chat 2 - Lekce 4 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_unit.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit next to vedle, u opposite naproti supermarket supermarket

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5060CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Angličtina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Angličtina pro knihovníky a galerijní pracovníky Angličtina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 17 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJM45664JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více