Slovníček. Oxford University Press 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovníček. Oxford University Press 2012"

Transkript

1 Slovníček (adj) = adjective přídavné jméno (n) = noun podstatné jméno (v) = verb sloveso Introduction A Kids capital /"k&pitl/ hlavní město Could you? /"kud ju:/ Mohl/a bys? maybe /"meibi:/ možná, snad new /nju:/ nový Pardon? /"pa:dn/ Prosím? Pay attention! Dávej/Dávejte pozor! pity /"piti/ škoda (politováníhodná věc) river řeka take /teik/ vzít think /TINk/ myslet What about you? "ju:/ A co ty/vy? B Sweet Sue and Smart Alec all the time /O:l "taim/ stále at the moment právě teď clever chytrý, bystrý climb /klaim/ šplhat na coat kabát customer zákazník/zákaznice cycle /"saikl/ jezdit na kole diamond diamant Excuse me. /Ik"skju:z mi:/ Promiň/ Promiňte. fight back /fait "b&k/ bránit se, bojovat fly /flai/ letět follow (pro)následovat get out /get "aut/ vystoupit help /help/ pomoci; pomoc jewel klenot, šperk leave /li:v/ odcházet, opustit lift /lift/ zvednout; výtah move in /mu:v "In/ přistěhovat, nastěhovat (se) necklace náhrdelník next door to /neks "do: vedle, v sousedství of course "ko:s/ samozřejmě office /"QfIs/ kancelář private detective di"tektiv/ soukromý detektiv put on /put "Qn/ obléci si regularly pravidelně repair opravit ride a bicycle "baisikl/ jezdit na kole ring (n) /rin/ prsten ring (v) /rin/ vyzvánět, zvonit shake hands /SeIk "h&ndz/ potřást si rukou, podat ruku sign /sain/ vývěsní štít, firma someone /"svmwvn/ kdosi, někdo steal / stole /sti:l, krást / ukradl thief /Ti:f/ zloděj/zlodějka upstairs ve vyšším poschodí usually / obvykle wait /weit/ čekat wife /waif/ manželka work /w3:k/ pracovat; práce, zaměstnání year rok 1 My life A A new home ago před (o čase) baby /"beibi/ miminko be born /bi "bo:n/ narodit se beach /bi:ts/ pláž city /"siti/ (významné) město cold studený country /"kvntri/ země, vlast die /dai/ zemřít famous slavný, proslulý get a job "dzqb/ dostat práci get married /get "m&rid/ oženit/vdát se go to university jít na univerzitu grow up "Vp/ vyrůstat, dospívat happy /"h&pi/ šťastný have children /h&v mít děti ill /Il/ nemocný international mezinárodní job /dzqb/ zaměstnání kid /kid/ dítě leave school /li:v "sku:l/ ukončit školní docházku make friends /meik "frendz/ spřátelit se miss /mis/ stýskat se (po někom, něčem) naughty /"no:ti/ darebný, neposlušný other jiný, další parents rodiče popular oblíbený prefer /pri"f3:(r)/ dávat přednost quiet tichý quite /kwait/ docela rain /rein/ pršet; déšť rich /rits/ bohatý rugby /"rvgbi/ ragby sailing /"seilin/ plachtění sea /si:/ moře side /said/ strana soon /su:n/ brzy start school /sta:t "sku:l/ začít školu still /stil/ pořád summer léto team /ti:m/ mužstvo, tým unusual neobvyklý weather počasí winter zima B A surprise for Smart Alec! a bit "bit/ trochu all right /O:l "rait/ v pořádku arrest zatknout bad /b&d/ špatný be away být pryč boring /"bo:rin/ nudný break /breik/ rozbít brilliant skvělý case /keis/ případ (soudní) come back /kvm "b&k/ vrátit se disappear zmizet early /"3:li/ brzy, časně exciting /Ik"saItIN/ vzrušující fantastic /f&n"t&stik/ fantastický flu /flu:/ chřipka fun /fvn/ legrace; legrační gardener zahradník hate /heit/ nenávidět parcel /"pa:sl/ balík, zásilka party /"pa:ti/ párty police policie pop concert /"pqp popový koncert solve /sqlv/ (roz)řešit stay /stei/ zůstat story /"sto:ri/ příběh terrible příšerný want /wqnt/ chtít wedding /"wedin/ svatba C My family actually ve skutečnosti already /O:l"redi/ už, již another další aunt /A:nt/ teta because /bi"kqz/ protože bottle /"bqtl/ láhev brother bratr car wash /"ka: wqs/ myčka aut cook (v) /kuk/ vařit cousin /"kvzn/ bratranec/sestřenice daughter dcera dentist /"dentist/ zubař/zubařka dinner hlavní jídlo dne eldest /"eldist/ nejstarší expect a baby "beibi/ očekávat miminko family rodina father otec female /"fi:meil/ osoba ženského pohlaví fork /fo:k/ vidlička fox /fqks/ liška get a present "preznt/ dostat dárek give /giv/ dát grandfather dědeček grandmother babička grandparents prarodiče husband manžel iron (v) žehlit kitchen /"kitsin/ kuchyně male /meil/ osaba mužského pohlaví manager manažer/ manažerka married /"m&rid/ ženatý/vdaná milk /milk/ mléko mix things up /miks TINz "Vp/ poplést věci mother matka mum /mvm/ maminka nephew /"nefju:/ synovec niece /ni:s/ neteř only child "tsaild/ jedináček pack /p&k/ (s)balit; balíček park /pa:k/ park polish (v) /"pqlis/ (na)leštit pool /pu:l/ bazén post (v) poslat (poštou) put in /put "In/ dát (něco) dovnitř remember pamatovat si rubbish /"rvbis/ odpadky science přírodní vědy sheep /Si:p/ ovce ship /SIp/ loď 28 74

2 2 shot (n) /SQt/ výstřel single /"singl/ svobodný son /svn/ syn twin /twin/ dvojče uncle /"VNkl/ strýček university univerzita walk (n) /wo:k/ procházka well /wel/ dobře, správně book (v) /buk/ zajistit, zamluvit By the way /bai "wei/ Mimochodem canoeing kanoistika dancing /"da:nsin/ tančení Do you fancy? ju: "f&nsi/ Máš/ Máte chuť I d love to. /aid "lvv Hrozně rád/a bych. introduce představit (koho) invite /In"vaIt/ pozvat later později loads spousty Nice to meet you. /nais "mi:t ju:/ Rád/a tě/vás poznávám. painting /"peintin/ malování practice /"pr&ktis/ trénink roller-blading jízda na jednořadých kolečkových bruslích running /"rvnin/ běh skiing /"ski:in/ lyžování swimming /"swimin/ plavání table tennis /"teibl tenis/ stolní tenis Thanks. /T&Nks/ Díky. Would you like to? /"wud laik Chtěl/Chtěli bys/byste? adult /"&dvlt/ dospělý člověk alone sám common běžný divorce (n) /di"vo:s/ rozvod flat (n) /fl&t/ byt home town taun/ rodné město most většina normally normálně nowadays v dnešní době share sdílet, společně užívat single-parent family /singl "f&mli/ neúplná rodina step brother / sister /"step nevlastní bratr/sestra step-parent /"step nevlastní rodič typical /"tipikl/ příznačný, typický breed (v) /bri:d/ množit se butterfly motýl Earth /3:T/ Země (planeta) elephant slon end (n) /end/ konec furthest /"f3:dist/ nejvzdálenější, nejdále insect /"Insekt/ hmyz kilometre kilometr lay eggs /lei "egz/ klást vajíčka mammal savec migrate /mai"greit/ stěhovat se migration /mai"greisn/ stěhování, tah (ptáků), migrace millions miliony northern severní ocean oceán per day "dei/ za den, denně return /ri"t3:n/ vracet se route /ru:t/ trasa, cesta safe /seif/ bezpečný salmon losos south /saut/ jih southern jižní spend /spend/ (s)trávit (např. čas) swallow vlaštovka tern /t3:n/ rybák obecný (mořský racek) travel (v) /"tr&vl/ cestovat until do té doby, než warm /wo:m/ teplý water voda wildebeest pakůň modrý zebra zebra allowed povolený, přípustný crowd /kraud/ spousta lidí date /deit/ mít schůzku (s někým) downstairs v přízemí hang around okounět happen /"h&pn/ stát se, přihodit se kiss (n) /kis/ polibek mess /mes/ nepořádek middle /"midl/ střed; (pro)střední proud /praud/ pyšný rest (n) /rest/ odpočinek sigh (v) /sai/ vzdychat tired unavený 2 The future A Journey into space agree souhlasit air vzduch astronaut astronaut / astronautka, kosmonaut / kosmonautka build /bild/ budovat, stavět century století dangerous nebezpečný electricity elektrická energie expensive /Ik"spensIv/ nákladný, drahý expert /"eksp3:t/ expert, odborník exploration průzkum, výzkum forever navždy future budoucnost important důležitý, významný light (n) /lait/ světlo Mars /ma:z/ Mars mineral nerost Moon /mu:n/ Měsíc planet /"pl&nit/ planeta probably pravděpodobně robot robot rocket /"rqkit/ raketa satellite umělá družice space /speis/ vesmír space station /"speis steisn/ vesmírná stanice spaceship /"speissip/ kosmická loď star /sta:(r)/ hvězda Sun /svn/ slunce use (v) /ju:z/ užívat Venus Venuše Welcome! Vítej/Vítejte! within /wid"in/ do, za B Detective of the year award ocenění, cena (výhra) believe /bi"li:v/ věřit bridge /bridz/ most church /ts3:ts/ kostel Could I speak to? /kud ai "spi:k Mohl/a bych mluvit s? hot /hqt/ horký idea nápad, myšlenka It s your turn. /Its "jo: t3:n/ Jsi/Jste na řadě. jealous žárlivý, závistivý money /"mvni/ peníze president prezident/ prezidentka programme program record (v) /ri"ko:d/ nahrát, zaznamenat robbery loupež, krádež Shall we play tennis? /"S&l wi: plei tenis/ Zahrajeme si tenis? sing /sin/ zpívat stamp /st&mp/ známka straightaway ihned, okamžitě sure SO:(r)/ jistý theatre divadlo treasure poklad win /win/ vyhrát (cenu), získat (prvenství) worry /"wvri/ dělat si starosti, trápit se C Your future alien mimozemšťan appear objevit se, vystoupit (na veřejnosti) disease /di"zi:z/ choroba, nemoc farm /fa:m/ statek, farma good-looking /"gudlukin/ pohledný, hezký hope (v) doufat hospital /"hqspitl/ nemocnice ideal ideální intelligent inteligentní, vzdělaný national národní newspaper noviny partner partner/partnerka perhaps snad, možná questionnaire dotazník record (n) /"reko:d/ nahrávka (na zvukový nosič) village /"vilidz/ vesnice war /wq:(r)/ válka arrange zařídit borrow vypůjčit si bungee jump (n) /"bvndzi: dzvmp/ skok na gumě (bungee jump) clear up Vp/ uvést do pořádku, uklidit Cool! /ku:l/ Senza! equipment vybavení glass /gla:s/ sklenice He can t make it. /hi: ka:nt "meik It/ Nemůže to zvládnout udělat. / To nemůže stihnout. knee /ni:/ koleno lemonade citronáda look forward to /luk těšit se na offer (v) nabídnout real /ri:l/ skutečný, pravý sandwiches /"s&nwidziz/ sendviče slow number pomalá skladba / piśnička 29 75

3 Slovníček test (n) /test/ test, zkouška thirsty /"T3:sti/ žíznivý, dychtivý without /wid"aut/ bez Wow! /wau/ Páni! You re kidding! /jo: "kidin/ Kecáš/Kecáte! airport letiště begin /bi"gin/ začít busy /"bizi/ zaneprázdněný cart /ka:t/ vozík central centrální change (v) /tseindz/ vyměnit (si) Channel Tunnel /ts&nl "tvnl/ translamanšský tunel, eurotunel connect spojit control řídit driver řidič/řidička European Evropan/Evropanka; evropský farmer farmář, farmářka free /fri:/ volný, svobodný hit (v) /hit/ udeřit horse /ho:s/ kůň land (v) /l&nd/ přistát main /mein/ hlavní motorway dálnice pay (n) /pei/ plat private /"praivit/ soukromý railway /"reilwei/ železnice several několik station /"steisn/ stanice steering wheel wi:l/ volant sword /so:d/ meč system systém take off (v) /teik "Qf/ vzlétnout, startovat terminal terminál toll poplatek, clo, mýtné train /trein/ vlak vehicle vozidlo west /west/ západ approximately přibližně billions miliardy centre střed, centrum decide /di"said/ rozhodnout se degrees Celsius /digri:z stupně Celsia diameter průměr (např. kružnice) galaxy galaxie gas /g&s/ plyn go round "raund/ kroužit kolem, obletět huge /hju:dz/ obrovský Jupiter Jupiter large /la:dz/ veliký, rozsáhlý Mercury Merkur Milky Way /milki "wei/ Mléčná dráha Neptune /"neptju:n/ Neptun orbit (n) /"O:bIt/ oběžná dráha Pluto Pluto possibly třeba (možná) Saturn /"s&t3:n/ Saturn scientist vědec / vědkyně size /saiz/ rozměr, velikost solar system sluneční soustava spot (n) /spqt/ skvrna storm /sto:m/ bouře surface /"s3:fis/ povrch temperature teplota Uranus Uran burn out /b3:n aut/ hořet, vyhořet flight /flait/ let fuse /fju:z/ pojistka high /hai/ vysoko kite /kait/ drak (papírový) lonely osamělý, opuštěný pack your bags /p&k jo: "b&gz/ sbalit si tašky pre-flight /"pri:flait/ přípravný let raise /reiz/ vychovávat timeless nadčasový, věčný touch down /"tvtsdaun/ dotknout se země, dosednout 3 Times and places A What was happening? dream (v) /dri:m/ snít drink (n) /drink/ nápoj get ready /get "redi/ připravit (se) have dinner /h&v jíst hlavní jídlo dne pyjamas pyžamo send /send/ poslat shower sprcha take a photograph fotografovat throw hodit, házet volleyball /"vqlibo:l/ volejbal B A dangerous situation avalanche lavina bat /b&t/ pálka bull /bul/ býk cab /k&b/ taxi cap /k&p/ čepice carry /"k&ri/ nést crack /kr&k/ trhlina cross (v) /krqs/ přejet (přes), přejít dam /d&m/ hráz damage /"d&midz/ poškodit danger nebezpečí drop /drqp/ upustit earthquake /"E:TkweIk/ zemětřesení explosion exploze, výbuch fast /fa:st/ rychle flood /flvd/ povodeň forest fire /"fqrist lesní požár go fishing "fisin/ jít na ryby grab /gr&b/ popadnout (něco), náhle uchopit hill /hil/ kopec, vrch hole díra hurricane hurikán, vichřice indoors /In"dO:z/ uvnitř lightning /"laitnin/ blesk reach /ri:ts/ dorazit, dostat se někam save /seiv/ zachránit scary děsivý shout (v) /SaUt/ křičet shut (v) /SVt/ zavřít suddenly /"svdnli/ náhle, najednou through /Tru:/ skrz tornado tornádo, větrná smršť toy /toi/ hračka tsunami /tsu"na:mi/ tsunami turn round /t3:n "raund/ otočit se unhappy /Vn"h&pi/ nešťastný, posmutnělý view /vju:/ výhled volcanic eruption /vql"k&nik erupce sopky, sopečný výbuch C Murder in the library accident nehoda butler sluha cash /k&s/ hotovost (peníze); platit hotově catch /k&ts/ chytit chauffeur šofér check /tsek/ kontrolovat cheese /tsi:z/ sýr chip /tsip/ smažený hranolek chop /tsqp/ sekat clean /kli:n/ čistit; čistý cook (n) /kuk/ kuchař/kuchařka cottage pie /kqtidz "pai/ zapečené jídlo - kousky masa pokryté bramborovou kaší cup /kvp/ šálek dead /ded/ mrtvý desk /desk/ psací stůl dining room /"dainin ru:m/ jídelna fingerprints otisky prstů floor /flo:(r)/ podlaha gun /gvn/ střelná zbraň handle /"h&ndl/ klika (např. dveří) kill /kil/ zabít library knihovna lie (v) /lai/ ležet (např. na podlaze) living room /"livin ru:m/ obývací pokoj oil /OIl/ olej open otevřít peel /pi:l/ loupat plate /pleit/ talíř potato brambor sink /sink/ dřez (mycí) tea /ti:/ čaj wish (v) /wis/ přát si character postava delicious výtečný, skvělý doctor lékař/lékařka go out with "aut wid/ mít známost s He looks nice. /hi "luks nais/ Vypadá hezky. interesting zajímavý jacket /"dz&kit/ bunda, sako penfriend /"penfrend/ přítel / přítelkyně na dopisování scan /sk&n/ skenovat soap opera televizní seriál sort of druh (čeho), jakýsi student student / studentka That sounds interesting. /"D&t saundz To zní zajímavě. virtual virtuální What do you mean? /wqt ju "mi:n/ Co myslíš/myslíte? What was it like? /wqt It "laik/ Jaké to bylo? What s the matter? /wqts Co se děje? You must be joking! /ju mvst bi To si děláš/děláte legraci! 76

4 become /bi"kvm/ stát se conquer dobýt (území) emigrate /"emigreit/ vystěhovat se, emigrovat especially zejména, hlavně flag /fl&g/ vlajka independent nezávislý law /lo:/ zákon monarch panovník / panovnice official oficiální parliament parlament part /pa:t/ část thousands tisíce axis /"&ksis/ osa International Date Line "deit lain/ mezinárodní datová čára rise /raiz/ vycházet (slunce) rotate otáčet se set /set/ zapadat (slunce) standard standard (vzor) time zone /"taim časové pásmo Revision garage /"g&ra:z/ garáž; autodílna; čerpací stanice se servisem heart attack infarkt helicopter helikoptéra lady /"leidi/ paní; dáma mile /mail/ míle mountain /"mauntin/ hora paper papír piece /pi:s/ kousek pile /pail/ hromádka rock /rqk/ kámen study (n) /"stvdi/ pracovna, studovna translation /tr&nz"leisn/ překlad albatross albatros back /b&k/ záda, hřbet bubblegum /"bvblgvm/ žvýkačka cloud /klaud/ mrak dew /dju:/ rosa fall /fo:l/ padat field /fi:ld/ pole giant (adj) obří, obrovský grass /gra:s/ tráva happiness štěstí (blažený pocit) reign /rein/ vládnout, kralovat sky /skai/ obloha stick (v) /stik/ přilepit (se) tin soldier /tin cínový vojáček wake / woke /weik, vzbudit (se) / vzbudil (se) 4 London A Sightseeing Big Ben /big "ben/ Big Ben Buckingham Palace Buckinghamský palác celebrate slavit dinosaur dinosaurus duke /dju:k/ vévoda embarrassing trapný exhibition /eksi"bisn/ výstava fountain /"fauntin/ kašna, fontána Houses of sněmovny parlamentu Hyde Park /haid "pa:k/ Hyde Park king /kin/ král lion lev London Eye "ai/ obrovské kolo, turistická atrakce v Londýně model /"mqdl/ atrapa, socha museum muzeum Nelson s Column Nelsonův sloup own (v) vlastnit palace palác pigeon /"pidzin/ holub queen /kwi:n/ královna sight /sait/ turistická atrakce sightseeing /"saitsi:in/ prohlídka památek square náměstí statue /"st&tsu:/ socha Thames /temz/ Temže tour okružní jízda Tower of Tower of London Trafalgar Square Trafalgarské náměstí trip /trip/ výlet Westminster Westminster wheel /wi:l/ kolo B It s next to the police station canal kanál (vodní cesta) chemist s /"kemists/ lékárna, drogérie clinic /"klinik/ klinika corner roh courthouse /"ko:thaus/ budova soudu Go Jdi/Jděte podél Go past "pa:st/ Projdi/Projděte kolem hairdresser s kadeřnictví Just a minute. minit/ Okamžik. over přes past /pa:st/ kolem prison /"prizn/ věznice rob /rqb/ vyloupit roundabout kruhový objezd traffic lights /"tr&fik laits/ semafor Turn left /t3:n "left/ Zahni/Zahněte doleva Turn right /t3:n "rait/ Zahni/Zahněte doprava turning (n) /"t3:nin/ zatáčka under pod underground metro C The tailor of Swaffham angrily rozzlobeně, rozhněvaně anybody /"enibqdi/ nikdo (po záporu) anything /"enitin/ nic (po záporu) dig /dig/ kopat (motykou) dream (n) /dri:m/ sen everybody /"evribqdi/ každý everything /"evritin/ všechno fall asleep usnout gold zlato look for /"luk hledat nobody nikdo nothing /"nvtin/ nic oak dub Once upon a "taim/ Kdysi dávno (v pohádkách) pavement chodník push /pus/ strčit (do někoho) set off /set "Qf/ vyrazit (na cestu) shopkeeper kupec, majitel obchodu silly /"sili/ pošetilý silver stříbro somebody někdo something /"svmtin/ něco spade /speid/ rýč straight /streit/ rovný; rovně strange /streindz/ neobyčejný, zvláštní tailor krejčí voice /vois/ hlas wooden /"wudn/ dřevěný ask somebody out /A:sk "aut/ pozvat někoho na rande Get lost! /get "lqst/ Zmiz/Zmizte! Guess what! /ges "wqt/ Hádej/Hádejte co! How s it going? /hauz It Jak to jde? PM (Prime Minister) /pi: "em (praim ministerský předseda / ministerská předsedkyně scuba diving daivin/ sportovní potápění short-sleeved /"SO:t sli:vd/ s krátkým rukávem suede /sweid/ semiš There she is. Si: Iz/ Tady je. art gallery /"A:t umělecká galerie baseball /"beisbo:l/ baseball Central Park "pa:k/ Central Park (Ústřední park) dollar dolar Dutchman Holanďan ferry /"feri/ převoz, trajekt full /ful/ plný hundreds stovky including /In"klu:dIN/ včetně island ostrov nightclub /"naitklvb/ noční podnik noise /noiz/ hluk plus /plvs/ plus relax /ri"l&ks/ odpočinout si skyscraper mrakodrap Statue of Liberty Socha svobody Times Square /taimz Times Square traffic /"tr&fik/ dopravní ruch break out (v) /"breik aut/ propuknout, vypuknout cause /ko:z/ způsobit; příčina cloth /klqt/ látka death /det/ smrt dirty /"d3:ti/ špinavý everywhere všude fleas /fli:z/ blechy medieval středověký mud /mvd/ bláto, bahno outbreak /"autbreik/ propuknutí parcel balík plague /pleig/ mor rat /r&t/ krysa run away utéct spread (v) /spred/ šířit (se) survive přežít wood /wud/ dřevo 77

5 bend /bend/ ohnout fair krásný iron železo nail /neil/ hřebík steel /sti:l/ ocel Slovníček 5 Experiences A They ve been successful actress herečka be in a film / on TV /bi "film, Qn ti: "vi:/ být (hrát) ve filmu / (vystupovat) v televizi championship mistrovství, šampionát county /"kaunti/ hrabství do work /du: "w3:k/ vykonat práci Formula One "wvn/ formule 1 go-karting jezdit na motokárách Grand Prix /grqn "pri:/ Velká cena hero hrdina race /"reis/ závodý racetrack /"reistr&k/ závodní dráha refugee camp /refju"dzi: k&mp/ tábor pro uprchlíky since then /sins "Den/ od té doby silly /sili/ hloupý, pošetilý take drugs /teik "drvgz/ brát drogy United Nations /ju:naitid "neisnz/ Spojené národy win /win/ vyhrát B Have you ever climbed a mountain? balloon balón camel velbloud continent kontinent ever někdy never nikdy pyramid pyramida trophy trofej twice /twais/ dvakrát C Making people aware aware být si vědom, uvědomovat si body /"bqdi/ tělo break a record "reko:d/ překonat rekord decompose rozkládat se display (n) /dis"plei/ výstavka empty /"emti/ vyprázdnit fine (n) /fain/ pokuta global warming "wa:min/ globální oteplování medicine /"medsn/ léčivý přípravek Mount Everest /maunt Mount Everest oxygen kyslík rubbish dump /"rvbis dvmp/ skládka odpadků seal /si:l/ tuleň sleeping bag /"sli:pin b&g/ spací pytel tent /tent/ stan tin /tin/ plechovka tonne /tvn/ tuna top (n) /tqp/ vrchol bowling bowling, kuželky Come on. /kvm "Qn/ Ale no tak. dive /daiv/ potopit se fare jízdné finger prst get dressed /get "drest/ obléci se Help! /help/ Pomoc! How did it go? /hau did It Jak to šló? Oh dear! Ach bože! plaster náplast racquet /"r&kit/ raketa, pálka romantic romantický slip /slip/ uklouznout text (n) /tekst/ text, zpráva, SMS You won t believe /ju: bi"li:v/ Nebudeš / Nebudete věřit Yuk! /jvk/ Fuj! achievement úspěch, výkon actor herec band /b&nd/ skupina, kapela BBC (British Broadcasting Corporation) /bi: bi: "si: (britis bro:dka:stin ko: BBC copy (n) /"kqpi/ kopie, kus famine /"f&min/ hladomor government vláda hit (n) /hit/ šlágr marry /"m&ri/ oženit se/vdát se nautical /"no:tikl/ námořní non-stop /"nqnstqp/ nonstop, v jednom tahu nurse /n3:s/ zdravotní sestra organize organizovat personality osobnost reporter reportér/reportérka respectable (adj) bezúhonný, slušný sailor námořník set a record "reko:d/ udělat rekord solo sólo, samostatně take part /teik "pa:t/ účastnit se voyage /"voiidz/ plavba wound /wu:nd/ zranění bar /ba:(r)/ takt beat /bi:t/ doba chord /ko:d/ akord crotchet /"krqtsit/ čtvrťová nota key /ki:/ klíč lead guitar /li:d gi"ta:(r)/ vedoucí kytara melody melodie minim /"minim/ půlová nota note nota piano klavír quaver osminová nota rhythm guitar /ridm gi"ta:(r)/ rytmická kytara scale /skeil/ stupnice semi-breve /"semibri:v/ celá nota semi-quaver šestnáctinová nota tradition tradice tune /tju:n/ melodie ceiling /"si:lin/ strop crazy /"kreizi/ praštěný, potrhlý float plout I don t mind. /ai "maind/ To nevadí. keep an eye on "ai Qn/ nespustit ze zřetele lift /lift/ zvednout shake /SeIk/ třást, lomcovat speed (n) /spi:d/ rychlost spoil (v) /spoil/ zkazit stare civět, upřeně zírat upstream /Vp"stri:m/ proti proudu yawn (v) /jo:n/ zívat 6 Problems A Lewis s problem a headache "hedeik/ bolení hlavy a sore throat so: bolení v krku be cold /bi být chladno bored /"bo:d/ znuděný feel sick /fi:l "sik/ cítit se špatně, být nemocný feel well /fi:l "wel/ cítit se dobře housework /"hausw3:k/ domácí práce my hurts /mai h3:ts/ bolí mě moje optician /Qp"tISn/ optik / optička painkiller lék proti bolesti properly pořádně, důkladně sore eyes /so:(r) "aiz/ podrážděné oči sweets /swi:ts/ sladkosti, cukroví thirsty /"T3:sti/ žíznivý tired unavený toothache /"tu:teik/ bolení zubů B A happy ending? alarm poplach corridor /"kqrido:(r)/ chodba escape /Is"keIp/ uniknout; únik fast asleep tvrdě spát jewellery šperky playground /"pleigraund/ hřiště rival /"raivl/ soupeř/soupeřka smoke (v) kouřit switch (n) /swits/ vypínač switch on (v) /swits "Qn/ zapnout, rozsvítit together společně touch /tvts/ dotýkat se; dotek Well done! /wel "dvn/ Výborně! C Ashley s camera as soon as jakmile, jen (co) backwards dozadu, pozpátku battery baterie creep / crept /kri:p, krept/ plížit se/plížil se dial (v) vytočit (číslo) digital camera /didzitl digitální fotoaparát hide / hid /haid, hid/ schovat / schoval key /ki:/ klíč knock (v) /nqk/ klepat (např. na dveře) register (n) zápis (zaznam); třídní kniha; docházka snap (v) /sn&p/ vyfotografovat 78

6 bighead /big "hed/ náfuka disco diskotéka footballer fotbalista What on earth are you talking about? /wqt Qn ju: O čem to proboha mluvíš / mluvíte? coastguard pobřežní hlídka crime /kraim/ zločin department oddělení emergency services s3: visiz/ pohotovostní služby fire service s3:vis/ požární služba first aid /f3:st "eid/ první pomoc flood /flvd/ povodeň force /fo:s/ sbor (policejní) operator operátor / opératorka paramedic zdravotník / zdravotnice patrol (v) hlídkovat pupil žák / žákyně require vyžadovat rescue /"reskju:/ zachránit situation /sitsu"eisn/ situace tool /tu:l/ nástroj English across the curriculum brain /brein/ mozek bright /brait/ světlý chemicals /"kemiklz/ chemikálie directly /dai"rektli/ přímo focus (v) zaostřit goggles /"gqglz/ ochranné brýle lens /lenz/ čočka optic nerve /QptIk "n3:v/ oční nerv protect chránit pupil zornice retina sítnice safety /"seifti/ bezpečnostní signal signál sunglasses /"svngla:siz/ slunečné brýle sunlight /"svnlait/ sluneční světlo bush /bus/ keř covered pokrytý meatball /"mi:tbo:l/ masová kulička moss /mqs/ mech, lišejník mush /mvs/ kaše roll válet sneeze /sni:z/ kýchat tasty /"teisti/ chutný Irregular verbs Verb Past simple Past participle to be was, were been to become became become to begin began begun to bite bit bitten to break broke broken to bring brought brought to build built built to burn burnt burnt to buy bought bought to catch caught caught to come came come to cost cost cost to cut cut cut to dig dug dug to do did done to draw drew drawn to drink drank drunk to drive drove driven to eat ate eaten to fall fell fallen to feel felt felt to fight fought fought to find found found to fly flew flown to get got got to give gave given to go went been, gone to grow grew grown to have had had to hear heard heard to hide hid hidden to hit hit hit to hold held held to hurt hurt hurt to keep kept kept to know knew known to learn learnt learnt to leave left left PHONETIC SYMBOLS i: as in see /si:/ 3: as in fur /f3:(r)/ p as in pen /pen/ s as in so I as in sit as in ago b as in bad /b&d/ z as in zoo /zu:/ e as in ten /ten/ ei as in page /peidz/ t as in tea /ti:/ S as in she /Si:/ & as in hat as in home d as in did /did/ Z as in vision /"vizn/ A: as in arm /A:m/ ai as in five /faiv/ k as in cat /k&t/ h as in how /hau/ Q as in got /gqt/ au as in now /nau/ g as in got /gqt/ m as in man /m&n/ O: as in saw /so:/ OI as in join /dzoin/ ts as in chin /tsin/ n as in no U as in put /put/ as in near Verb Past simple Past participle to lie lay lain to lose lost lost to make made made to mean meant meant to pay paid paid to put put put to read read read to ride rode ridden to ring rang rung to run ran run to say said said to see saw seen to sell sold sold to send sent sent to set set set to sing sang sung to sink sank sunk to sit sat sat to smell smelt smelt to speak spoke spoken to spell spelt spelt to spend spent spent to stand stood stood to steal stole stolen to stick stuck stuck to sweep swept swept to swim swam swum to take took taken to teach taught taught to tear tore torn to tell told told to think thought thought to throw threw thrown to understand understood understood to wake woke woken to wear wore worn to win won won to write wrote written dz as in June /dzu:n/ N as in sing /sin/ u: as in too /tu:/ as in hair f as in fall /fo:l/ l as in leg /leg/ V as in cup /kvp/ as in pure v as in voice /vois/ r as in red /red/ T as in thin /TIn/ j as in yes /jes/ D as in then /Den/ w as in wet /wet/ 79

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m]

1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m] True to Life Elementary Strana 1 1. lekce do [du:] dělat restaurant [rest ro:n] restaurace office [ofis] kancelář, úřad van [væn] dodávkový vůz school [sku:l] škola surgery [s :dž ri] chirurgie, ordinace

Více

New English File Pre-Intermediate slovníček

New English File Pre-Intermediate slovníček New English File Pre-Intermediate slovníček File 1 Classroom language Ask and answer the questions /A;sk @ nd A;ns@ D@ "kwests@nz/ Pokládejte otázky a odpovídejte na ně Don t speak (Italian) /d@unt spi;k/

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

Clive Oxenden Christina Latham-Koenig. Překlad: Vladimír Kuzba. New ENGLISH FILE. Intermediate. www.oup.com/elt/englishfile/intermediate

Clive Oxenden Christina Latham-Koenig. Překlad: Vladimír Kuzba. New ENGLISH FILE. Intermediate. www.oup.com/elt/englishfile/intermediate Clive Oxenden Christina Latham-Koenig Překlad: Vladimír Kuzba New ENGLISH FILE Intermediate Slovníček www.oup.com/elt/englishfile/intermediate 2 New ENGLISH FILE Intermediate slovníček FILE 1 1A Food and

Více

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku English for Life Pre-intermediate Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku Tom Hutchinson 2 Grammar reference Lekce 4

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

Přehled výslovnosti. Samohlásky

Přehled výslovnosti. Samohlásky Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 2 Přehled výslovnosti Samohlásky A calm, ah A heart, far œ act, mass ai drive, cry ai fire, tyre au out, down au flour, sour e met, lend, pen ei say,

Více

New Inside Out Elementary

New Inside Out Elementary New Inside Out Elementary strana 1 z 12 New Inside Out Elementary Unit 1 answer L^Wåë]L= (z)odpovědět; odpovídat article L^WífâäL= článek board LÄlWÇL= tabule (ve škole) Bye. LÄ~fL= ahoj; nashle city LëfíáL=

Více

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus Week 1 Revision Fill in the article A/AN/THE. if necessary. 1. How are.children? 2. I live in.. small house in country. 3. front door of our house is small. 4. girl with.. blue eyes is my sister? 5. Can

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba O X F O R D Exam Excellence Slovníček Překlad: Vladimír Kuzba Oxford Exam Excellence slovníček Šedě označené výrazy jsou doporučeny pro vyšší úroveň. 1 Family life Rodinný život Stages in life Fáze života

Více

pomocné sloveso DO(DOES) + os. zájmeno + význam. sloveso v infinitivu os. záj. + pomocné sloveso DO(DOES)NOT + význam. sloveso v infinitivu

pomocné sloveso DO(DOES) + os. zájmeno + význam. sloveso v infinitivu os. záj. + pomocné sloveso DO(DOES)NOT + význam. sloveso v infinitivu PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ PRESENT SIMPLE UŢITÍ: - u děje obvyklého nebo opakovaného v přítomnosti SIGNÁLNÍ SLOVA: always (vţdycky) often (často) usually (obvykle) every (kaţdý) TVORBA: os. zájmeno + významové

Více

Přehled výslovnosti. Samohlásky

Přehled výslovnosti. Samohlásky Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 3 Přehled výslovnosti Samohlásky A calm, ah A heart, far œ act, mass ai drive, cry ai fire, tyre au out, down au flour, sour e met, lend, pen ei say,

Více

WORDLIST SLOVNÍCEK INTRODUCTION 2 LIFESTYLES 1 PEOPLE IN OUR LIVES WORKING WITH WORDS REMEMBER! A WEEKENDS SONG C GETTING TO KNOW YOU

WORDLIST SLOVNÍCEK INTRODUCTION 2 LIFESTYLES 1 PEOPLE IN OUR LIVES WORKING WITH WORDS REMEMBER! A WEEKENDS SONG C GETTING TO KNOW YOU 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page 84 WORDLIST SLOVNÍCEK 84 REMEMBER! (adj) = adjective přídavné jméno (n) = noun podstatné jméno (pl) = plural množné císlo (sing) = singular jednotné císlo

Více

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku Level 1 Anglicko-český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH Module 1 THE CHALLENGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

FUNKY PHRASALS. kurz anglického jazyka

FUNKY PHRASALS. kurz anglického jazyka FUNKY PHRASALS kurz anglického jazyka Kurzy angličtiny vysíláme v rámci pořadu Dobré ráno s BBC - před sedmou a osmou hodinou. Souhrn všech lekcí z uplynulého týdne zařazujeme v sobotu v 13.30 a v neděli

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

TEMATICKÁ FRAZEOLOGIE

TEMATICKÁ FRAZEOLOGIE TEMATICKÁ FRAZEOLOGIE K UČEBNICI TRUE TO LIFE INTERMEDIATE RNDr. Eva Staňková Obsah PŘEDMLUVA 1 LEKCE 1.. 2 LEKCE 2.. 4 LEKCE 3.. 6 LEKCE 4.. 8 LEKCE 5.. 10 LEKCE 6.. 12 LEKCE 7.. 14 LEKCE 8.. 16 LEKCE

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Angličtina Last minute také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy v edici: Italština Last minute Španělština Last minute Markéta Galatová, Anna Kronusová Angličtina

Více

International Express Elementary slovníček

International Express Elementary slovníček International Express Elementary slovníček UNIT 1 agenda (n) [things to be covered in the lesson] program [co bude probíráno v kaïdé lekci] a lot (adv) [do something a lot] hodnû, ãasto [dûlat nûco ãasto]

Více

INFOA. Anglická Gramatika. * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů

INFOA. Anglická Gramatika. * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů 'I', t INFA ' Anglická Gramatika * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů Anglická Gramatika Gary Crabbe Christopher Guilds Stanislav Soják BSAH/CNTENTS

Více

VOJÁCI, anglicky! učte se. a Praktická konversace. Vydáno nákladem Československé vojenské správy v Londýně.

VOJÁCI, anglicky! učte se. a Praktická konversace. Vydáno nákladem Československé vojenské správy v Londýně. VOJÁCI, učte se anglicky! Základy mluvnice a Praktická konversace. Vydáno nákladem Československé vojenské správy v Londýně. Úvodem Přemístěním československé armády do Velké Britanie ukázala se naprostá

Více

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 analyse (v) analyzovat, zkoumat

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

New Inside Out Intermediate

New Inside Out Intermediate New Inside Out Intermediate strana 1 z 31 New Inside Out Intermediate Unit 1 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat Which famous person do you admire most? anonymously L]Dåflåfã]ëäáL= anonymně If you give something

Více

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Elementary slovníček 4 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Elementary slovníček UNIT 1 alarm clock (n) budík apple (n) jablko area

Více