Senát, Valdštejnská zahrada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Senát, Valdštejnská zahrada"

Transkript

1 Senát, Valdštejnská zahrada

2 Ministerstvo kultury ČR, Poslanecká sněmovna PČR, Senát PČR a Monte Christo pořádají pod záštitou předsedy Senátu ČR JUDr. Petra Pitharta a předsedy vlády PhDr. Vladimíra Špidly Mezinárodní festival česko německo židovské kultury Devět bran. Děkuje za laskavou podporu těmto partnerům: International Festival of Czech German Jewish culture Nine Gates. We would like to thank these partners for their kind support: Hlavní partner Main partner Partner Partner Mediální partner Media Partner

3 OBSAH CONTENTS Projev PhDr. Vladimír Špidla, předseda vlády 4 Projev JUDr. Petr Pithart, předseda PS PČR 5 Projev Arnošt Lustig, spisovatel, prezident festivalu Devět bran 6 Projev Pavel Dostál, ministr kultury 7 Projev MUDr. Pavel Bém, primátor Hlavního města Prahy 8 Projev h.e. Dr. Michael Libal, velvyslanec SRN 9 Projev h.e. Dr. Klas Daublebsky, velvyslanec Rakouska 10 Projev h.e. Andrej Krawczyk, velvyslanec Polska 11 Projev h.e. Kristóf Forrai, velvyslanec Maďarska 12 Projev h.e. Dr. Paolo Faiola, velvyslanec Itálie 13 Projev h.e. Juan Eduardo Fleming, velvyslanec Argentiny 14 Projev h.e. Ramiro Cibrián, velvyslanec, Vedoucí delegace EU 15 Stručně o Senátu a Valdštejnské zahradě 17 Čestný výbor IV. ročníku festivalu 20 Celkový přehled festivalového programu 24 Program: , Program: , Program: , Program: , Program: GALAKONCERT 28 Program: Zahajovací koncert 29 Přehled filmové projekce 30 Přehled odborných přednášek 36 Přehled doplňkového programu 38 Muzikál GOLEM 39 Mistrovství ČR ve znalostech Bible 40 Výstava fotografií Martin Slíva 44 Výstava fotografií Mária Kracíková 45 Výstava fotografií Milan David, Vyšehrad 46 Výstava kreseb Děti proti teroru 47 Přehled účinkujících Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK 48 Libor Pešek 49 Bernarda Fink 50 Roman Janál 51 Touching Heaven 52 The Jerusalem Lyric Trio 54 Trombenik 55 Věra Nerušilová & Shonerts 56 Shmuel Barzilai 57 Klec 58 Kapelye 60 Věrá Bílá & Kale 61 Shlomo Bar 62 Kroke 63 Sukke 64 Jerusalem Express Klezmer Orchestra 65 Soubor Zimrat Haaretz, Choir Elkana 66 Pořadatel, spolupořadatelé 67

4 PhDr. Vladimír Špidla Chtěl bych poděkovat všem účastníkům a organizátorům festivalu Devět bran, který letos pořádáte již počtvrté. V dnešním světě, který se globalizuje po ekonomické stránce a v kterém žel současně neklesá napětí národnostní ani náboženské, je Vaše konání nesmírně záslužné. Jsem si vědom toho, jak obtížně se překonávají historické křivdy a hluboké rány minulosti. O to důležitější je snaha ukázat, že individuální osudy lidí všech zemí jsou si vzájemně podobné, ukázat, že konkrétní bolest i radost se rodí ze stejných zdrojů. Jedním z takových pojítek, které ukazují k společným základům lidstva, je kultura a literatura. Čtyři tisíce let starý nářek sumerského anonymního autora nad nespravedlností světa zní stejnou notou jako některé části Kazatele, eddická báseň Výroky Vysokého se blíží výrokům starozákonního mudrosloví. Můžeme se ovšem opřít i o umění moderní každý spisovatel, každý malíř má svůj nezaměnitelný rukopis, ale všichni zobrazují současný svět, všichni vyjadřují stejnou frustraci minulostí a stejnou úzkost z možného vývoje, všichni se hlásí k odpovědnosti za budoucí podobu světa. Nad čtvrtým ročníkem festivalu Devět bran jsem rád převzal záštitu i proto, že se věnuje kulturním vztahům s Izraelem. Z Čech pochází i česko-izraelský autor Viktor Fischl, který letos oslavil 90. narozeniny. Jeho životní osud je důkazem roztříštěnosti i celistvosti dnešního světa a právě jeho dílo je podle mého názoru symbolem kulturního spojení, které jsem zmiňoval. Přeji zdar nejen Vašemu festivalu, ale i všem ostatním, kteří se stejně jako Vy snaží, aby se svět stal bezpečným místem pro život. I would like to thank to all organizers and participants of the Festival Nine Gates, which is taking the place in Prague for the fourth time. In our world which is globalizing economically but unfortunately where is no less of nationalistic and religious tension than it used to be is your activity very important. I am aware of difficulty to overcome a historical injustices and deep wounds of the past. Because of that is even more important to try to point out that the individual faiths of people everywhere are similar, to show that an individual pain and joy are born everywhere from the same resources. One of such links pointing to the common beginnings is the culture and the literature. Four thousand years old cry of a Sumerian anonymous author about the injustices of the world have the same importance as some parts of Ecclesiastes, Eddic poem Words of the High One reminds us of the Old Testimonial wisdom. But these we can also demonstrate on the modern art every writer, every painter they have got the unmistakable style, but they all are representing the same contemporary world, they all are expressing the same frustration of the past and same anxiety of potential development in the future, they all want to be responsible for the future world. I gladly took a patronage of the Festival Nine Gates also because it is dedicated to develop the cultural relationships with Israel. Czech-Israeli writer Viktor Fischl, who celebrated 90th anniversary this year, was born in the Czech Republic. His life a prove of a scattered and at the same time integrated world of our days and his work is for me a symbol of a culture connections I have just mentioned. I wish a success not just to your Festival but to all people who are trying to make our world safe place for living. PhDr. Vladimír Špidla Předseda vlády Prime Minister 4

5 JUDr. Petr Pithart Už počtvrté máme příležitost těšit se zmožnosti být u toho, kdy začíná festival česko-německo-židovské kultury Devět bran. Loni nově rekonstruovaná zahrada Valdštejnského paláce hostila poprvé festivalové koncerty. Jsem poctěn možností být jejich hostitelem i letos poté, co v loňských srpnových povodních byla prakticky celá zahrada zaplavena a musela být znovu přivedena k životu. Ano, čas od času nás zaplavuje voda vylitá z břehů řek, jiná voda však, smutná voda zapomínání, nás zaplavuje dnes a denně. Festival Devět bran, bran otevřených minulosti i budoucnosti, je mimo jiné hrází proti tomuto zapomínání. Na pevné hrází je dobré zasadit stromy, aby jejich kořeny hráz zpevnily. Můžeme proto říci, že festival košatí. Rozrůstá se strom festivalu je tu už jeho větev filmová, výtvarná, literární i historická větev. Moc nás to těší, vždyť je to důkaz, že není výmyslem nostalgiků. Šíří se i do dalších měst České republiky. Vždyť nejen Praha, ale celé Čechy, Morava i Slezsko byly po staletí prostorem, v němž se kultury mísily a obohacovaly, kde spolu vedly dialog, kde se vzájemně inspirovaly, kde spolu i polemizovaly. Naším festivalem se pokoušíme o poselství Střední Evropy jako světa pestrosti a po většinu časů také tolerance předat i dalším generacím, šířit je dál do Evropy a do světa. Přeji festivalu, všem, kdo se na jeho přípravě podíleli, kdo na něm vystupují a soutěží, jakož i všem návštěvníkům, divákům i posluchačům co nejsilnější společné zážitky. It is for the fourth time when we will be witnessing the beginning of the Czech-German-Jewish culture Festival Nine Gates. It was the last year when the festival guests were for the first time visiting newly reconstructed garden of the Wallenstein palace. I am honored to be their host also this year now, when the garden had to be brought back to life after the last August s flooding. Yes, time-to-time we are flooded by water escaping its riverbanks but the sad waters of forgeting are flooding our minds every now and again. On the strong riverbanks we can plant the trees and their roots make the bank even stronger. That is why we can say that the Festival is growing stronger. The Festival tree has got more and more branches film branch, art, literary and historical branch. We are delighted as that is the sign that the idea of the Festival is not just created by a few nostalgical dreamers. The idea is spreading to the other towns of the Czech Republic. It was not only Prague but all Czech, Moravian and Silesian lands which were for centuries a territory where the cultures mixed and influenced each other, where they were communicating between themselves, where they were inspiring each other, where they made polemical discussions between themselves. We are trying with our Festival to send a message of the Central Europe as of a world of variety and of a tolerance in majority of times and to spread this message further to the Europe and to the world. I wish to all people, who took part in organizing the Festival, these who will perform and these who will compete on the Festival but also to the audience and to the listeners I wish them all the strongest possible experiences. JUDr. Petr Pithart Předseda Senátu ČR Chairman of the Senate of the Czech Republic 5

6 Arnošt Lustig Čtyřka je magické číslo, na kterém podle Pythagora stojí svět. Festival 9bran jímž jako po tři minulé ročníky - projdou tisíce návštěvníků v nejrůznějších místech české a moravské země, se opírá o devítku, kterou nejenom židovská mystika, ale umělci všech národů považují za ideální číslo. Je symetrická a ideálně dělitelná. Pak přichází dvojka. Člověk není živ jen chlebem, jak praví starozákonní moudrost. Potřebuje sytit i duši. A duše se sytí krásou. Vším, co má smysl. Co trvá. Při organizaci IV. ročníku, poučeni třemi předchozími, se opíráme i o číslo dvě. O dvojí událost minulého roku. O skvělý koncert židovských hudebníků znového Yorku, Klezmatics, kteří se cítili v Praze jako doma. Přiměli desetinu židovských a devět desetin nežidovských hostů, aby se v trávě a na pískem vysypaných cestičkách roztančili. Podobalo se to radosti v ráji. Druhou událostí byla mezinárodní konference o antisemitismu, pořádaná ve spolupráci s Rádiem Svobodná Evropa. Koncerty i konference se budou opakovat i letos na jiné náměty, hudba pod vedením dirigenta liverpoolského orchestru Libora Peška, konference o moderní formě antisemitizmu, popíráni masové vraždy židovského obyvatelstva Evropy, Holocaustu. Jestliže se židovská katastrofa podobá potopené Atlantis, má být festival 9bran pokusem o jeho vynoření. Festival je už 4-letý cvalík, který roste. Snaží se doplnit, co už existuje, obohatit židovský život. Zveme na jeho akce věřící i nevěřící a pokládáme si za čest být kmotry festivalu, bez něhož by bylo léto v Praze chudší. Kdysi bývala Praha ostrovem tří kultur. Byla by škoda tu dobu odsoudit k mlčení. Festival se snaží o ozvěnu toho lepšího, co povznáší člověka. Bratrství kultur. Four is the number that moves the world according to Pythagoras. Festival 9Gates through which during the last three years passed thousands of visitors in different parts of the Czech and Moravian country is build on number 9, which is considered as an ideal number by Jewish mystics and artists all nationalities. It is symmetrical and ideally divided. Then the number two comes. Not just bread is feeding humans says the old testimonial wisdom. They need to feed their souls too. And souls are fed by a beauty. With all what makes sense. What lasts. While organizing the 4th year and with experiences from the previous years we are finding support in number two as well. That is because of two events of the last year Festival the outstanding concert of Jewish musicians from New York - Klezmatics - who felt in Prague like at home. They made the tenth of the visitors who were Jewish and the nine of tenth who were not to dance on the grass and on the sand paths. It looked as heavenly joys. The 2nd event was a conference about anti- Semitism organized in the cooperation with the Radio Free Europe. There also will be this year concerts and lectures, on different topics though, music performance under the conductorship of Sir Libor Pesek, the director of the Liverpool Orchestra. There will be also a conference about modern forms of anti-semitism, about denying a mass murder of European Jewish population the Holocaust. If we compare the Jewish catastrophe to the sank Atlantis, Festival 9Gates should be an attempt of its reemerging. The festival is now a four year old baby, who still grows. Is trying to complement already existing Jewish culture scene and to make it even richer. We are inviting believers as well as unbelievers to the Festival. Festival is now inseparable part of the Prague summer and we are honored to be its godparents. In the past Prague used to harbor three different cultures and it would be a shame to silent that time for ever. The Festival is echoing the best of what is uplifting people. The brotherhood of cultures. Arnošt Lustig Prezident festivalu Devět bran President of the Nine Gates Festival 6

7 Pavel Dostál V letošním roce se již počtvrté otevírají pomyslné brány Mezinárodního festivalu česko německo židovského festivalu Devět bran. Symbolicky je letošní festival věnován 55. výročí založení státu Izrael. V roce 1948 Československá republika sehrála významnou roli spojence podporujícího vznik státu Izrael a to nejen morální podporou, ale hlavně materiální pomocí. Převážná většina účinkujících tak bude v tomto ročníku reprezentovat izraelskou kulturu. Izraelští umělci, kteří na festivalu vystoupí, patří mezi světově uznávané tvůrce a někteří vystoupí v České republice vůbec poprvé. Doufám, že se všem hostům ze zahraničí u nás zalíbí a budou se k nám s radostí vracet. Jsem rád, že festival neomezuje svou působnost pouze na hlavní město Prahu, ale již tradičně na podzim opouští brány a míří do historicky památných míst po celé České republice. Díky tomu mají občané naší vlasti možnost seznámit se s kulturou, která měla být v hrůzných plánech nacistického Německa navždy umlčena. Ve dnech 13. a 14. června rozhodnou v referendu naši občané o vstupu České republiky do Evropské unie. Doufám, že slavnostní zahájení festivalu 17. června 2003 bude jedním z prvních multikulturních příspěvků České republiky sjednocené Evropě, jíž, jak věřím, budeme novou součástí. V minulém roce jsem festivalu přál, aby přilákal ještě více mladých návštěvníků posluchačů i diváků. Letošnímu ročníku pak nadto přeji ještě více inspirujících chvil při setkání s kulturou, která nás Čechy ovlivnila v minulosti více, než tušíme. During this year the imaginary gates of the International Czech-German-Jewish culture festival Nine Gates are opening for the fourth time. This year festival is symbolically dedicated to the 55th Anniversary of the State of Israel. Czechoslovakia has played an important role in supporting the creation of Israel with not just a moral support but also financially. Majority of the performers at this year festival will represent the Israeli culture. The Israeli artists performing at this year festival are internationally well known and some of them will be performing in the Czech Republic for the first time. I hope that all the foreign guests will enjoy their stay and that they will like to return in the future. I also appreciate that the Festival is not happening only in Prague but in the autumn will traditionally leave its gates and enter other historically important places in the Czech Republic. Thanks to that the citizens of our country have the opportunity to meet up with the culture, which in horrible Nazi plans was meant to disappear. The 13th and the 14th of June are the days when our citizens will be deciding if the Czech Republic will join the European Union. I hope that the Gala opening of the festival on the 17th of June 2003 will be one of the first cultural contributions to the United Europe, where the Czech Republic, as I strongly believe, will be part of. Last year I wished to the Festival to attract even more young visitors listeners and spectators. I also wish to this year Festival many inspiring moments during these encounters with the cultures that have more impact on us Czechs than we think. Pavel Dostál Ministr kultury ČR Minister of Culture 7

8 MUDr. Pavel Bém Dovolte mi, abych Vás jménem hlavního města Prahy přivítal na čtvrtém ročníku Mezinárodního festivalu česko-německo-židovské kultury Devět bran. Velice si vážím práce těch, kteří se o tuto dnes již tradiční a pevnou součást nejen pražského kulturního života zasloužili. Především prezidenta festivalu, vynikajícího spisovatele a vysokoškolského profesora, pana Arnošta Lustiga, jehož osobnost je zárukou vysoké úrovně festivalu. Tématem letošního ročníku je dialog mezi Prahou a Jeruzalémem. Mnoho společného propojuje tato dvě významná města. Když se Karel IV. rozhodl k výstavbě Nového města Pražského, inspirací mu bylo právě svaté město Jeruzalém. A také prastará židovská legenda praví, že základy Staronové synagogy jsou z kvádrů rozbořeného Jeruzalémského chrámu. Před 55 lety v roce 1948 byly položeny základy nového státu Izraele. Při jejich budování sehrála tehdejší Československá republika významnou úlohu. Je dobře, že festival toto historické přátelství připomíná. Přeji všem, kteří festival v průběhu devíti červnových dnů navštíví, hluboký umělecký zážitek a organizátorům, aby ve svém úsilí oživit Kafkův svět třicátých let v Praze pokračovali. Let me welcome you in the name of the capital Prague on the Fourth Annual of the International Festival of the Czech-German-Jewish culture 9Gates. I appreciate greatly the work of all people who made possible this now traditional and strong part of the Prague cultural life. First of all the President of the Festival the outstanding writer and University teacher Mr. Arnost Lustig as his personal guarantee a high standard of the Festival. Motto of this year festival is a dialogue between Prague and Jerusalem. Both these historical towns have got many things in common. When the Czech king Charles the 4th decided to build New Town of Prague, he took his inspiration from Saint town Jerusalem. Old Prague Jewish legend says that the foundations of the Old Synagogue were build from the demolished Temple of Jerusalem. The foundations of the new state of Israel were set down 55 years ago in the year Czechoslovak Republic played an important role. And it is very good that this historical friendship is commemorated by the Festival. I wish to all who will visit the Festival during the nine days in June when it will take place to have a deep cultural experiences and I also wish to all organizers of the Festival to continue in their effort to revive Kafka s world of Prague from the thirties of the twenties Century. MUDr. Pavel Bém primátor hl. m. Prahy Mayor of Prague 8

9 Dr. Michael Libal České a moravské dějiny jsou neoddělitelně spjaty s lidmi, kteří tvořili kulturní charakter země. Po celá staletí jimi byli stejně tak Češi, jako Němci či Židé. Výrazná odchylka od principů tolerance a porozumění mezi těmito třemi národními komunitami jak na duchovní, tak na politické úrovni katastroficky vyvrcholila ve 20. století. Vítám skutečnost, že festival Devět bran nám připomíná tradici německo-česko-židovského soužití v Praze i jinde. Výsledky tohoto zvláštního tvořivého spojení, zvláště pak v hudbě a literatuře, jsou celosvětově uznávány a některé z nich přežívají a reprezentují toto spojení dodnes. Tento rok byla česká občanka a německá spisovatelka zpražské židovské rodiny Lenka Rychterová oceněna ve Weimaru uznávanou Goethovou medailí. Německy mluvící pražští architekti zlet mezi nimi Židé, Němci a Rakušané vytvořili společně architektonické poklady jak je dnes znovu objevujeme z novějších dokumentačních prací. Festival Devět bran by proto mohl být cenným přínosem v procesu připomínání si těchto hodnot a jejich znovuoživením. Rád bych popřál jeho organizátorům mnoho úspěchů v jejich současném a budoucím úsilí. The history of Bohemia and Moravia has been inseparably linked to the people who have formed the country's cultural character. For centuries, these people were Czechs, as well as Germans and Jews. Powerful aberrations, both on the spiritual and political level, from the principles of tolerance and understanding resulted in the catastrophe of the 20th century that ended the mutually enriching coexistence of the three national communities. I welcome the fact that the Nine Gates festival reminds us of this tradition of German- Czech-Jewish coexistence in Prague and elsewhere. The achievements of this specific creative encounter, particularly in music and literature, have been recognized world wide and their surviving representatives are being honored. This year the Czech citizen and German writer from a Jewish family in Prague, Lenka Reinerova, has been awarded with the prestigious Goethe-Medal in Weimar. The rich architectural evidence ha also been recalled through the recent documentation of the work of German speaking architects from here in Prague among them Jews, Germans and Austrians. The Nine Gates festival should be an important contribution in this process of remembrance and revitalization. I would like to wish its organizers much success in their present and future endeavors. Dr. Michael Libal velvyslanec Spolkové republiky Německo Ambassador of Germany 9

10 Dr. Klas Daublebsky Je to zajímavý jev, že všude tam, kde se setkává více národností, se dají sice zaznamenat konflikty, ale také období kulturního rozkvětu. To platí například o Španělsku 13. a 14. století, kdy tam vedle sebe žili muslimové, židé a křesťané, ale také o posledních letech Habsburské říše. Kolik již bylo napsáno knih o fenoménu kulturní tvorby a vědeckých špičkových výkonů těch, kteří působili nebo se narodili mezi lety 1890 a 1920 ve střední Evropě. Taková hustota kulturních a vědeckých špičkových výkonů se vyskytla zřídka. Zvláštní místo přitom zaujala Praha a České země, kde se česká kultura setkala v jedinečné kombinaci s německojazyčnou a židovskou. Kulturní festival Devět bran konající se v celém Česku navazuje přesně na tuto plodnou koexistenci tří kultur. Přitom pohled nesměřuje jen do minulosti, nýbrž se také dnešní kulturní tvorba svádí dohromady. Tím se opět zvýrazní, jak plodné a napínavé společenství různých kultur může být. O umění obecně jednou Karl Kraus velmi trefně usoudil: Věda je spektrální analýza, umění je syntéza světla. Právě umění se hodí k tomu, aby znázornilo rozmanitost. Může představit spojení v jejich komplexnosti, aniž by je muselo pro vysvětlení rozplétat. Tento rok se festival Devět bran koná již počtvrté a má tak své pevné místo v pražském kulturním kalendáři. Přeji také letošnímu ročníku mnoho úspěchů. It is very interesting that in places where more than one nationalities are merging we can encounter the conflicts, but also periods of a cultural flourishing. This we can see for example in Spain of 13. and the 14. Century, when there were living next to each other Muslims, Jews and Christians but it can be also said about the last years of the Habsburg Monarchy. So many books were written about the phenomenon of a work in culture and about the top scientific performances of these working or being born in between the years 1890 and 1920 in the Middle Europe. Such a density of extraordinary scientific and cultural masterpieces was always rare. Prague and the Czech lands played a special role while Czech culture met in a unique combination with the German language and with the Jewish one. Cultural festival "Nine Gates", taking place in whole Czech Republic, is following up heritage of this fertile coexistence of three cultures. But it is not just by mirroring the past but also by looking what contemporary cultural work can bringing us new. This only highlights the fact of how much the community of different cultures can be creative and thrilling. Karl Kraus once said about the art "Science is a spectral analysis, and the art is a synthesis of light". The art is perfect for represent the diversity. It can represent union in its complexity, without getting tangled in explanations. This year is the Fourth Annual of the Festival Nine Gates and it has got a firm place in the Prague s cultural calendar. Also to this year of the Festival I am wishing it a much success. Dr. Klas Daublebsky velvyslanec Rakouska Ambassador of Austria 10

11 Andrzej Krawczyk Již po několikáté se "Devět bran" bude vznášet nad Prahou a jejich otevřenými křídly vstoupí moudrost, humor a laskavost. Jak jsem se dověděl, pořadatelé plánují, že festival bude v letošním roce věnován svazkům, které byly v historii navázány mezi Prahou a Jeruzalémem, mezi Jeruzalémem a střední Evropou, Varšavou, Vilniusem, Krakovem, Budapeští. Je to správná volba. Bez vědomí těchto pout nebude naplněna naše identita, identita Poláků, Čechů, Maďarů, ale ani Izraelců. Vždyť Vilnius byl nazván Novým Jeruzalémem, bez "Haličanů" by nebylo moderních dějin evropských Židů. V Budapešti a ve Vídni se zrodila sionistická myšlenka, Menachem Begin byl absolventem Právnické fakulty Varšavské univerzity a rodiče Bena Guriona vlastnili dům na náměstí v Plońsku. Nechť trvá památka těchto pout a moudrá vzpomínka na jejich význam. It is the several time now when Nine Gates will be flying above Prague and under their open wings wisdom, humor and kindness will enter. As I have been informed the organizers of the Festival are planning to dedicate this year to a relationships made in the past between Prague and Jerusalem, between Jerusalem and the Central Europe Warsaw, Vilnius, Krakow, and Budapest. It is a good choice. Without knowledge of these connections our identity would never be complete. The identity of us Poles, Czechs, Hungarians but also of Israelis. Vilnius was once called New Jerusalem, without Halic people (people from Galicia) there would not be a modern history of European Jews. Zionist idea was born in Wiena and Budapest, Menachem Begin was graduate of the Law Faculty of University of Warsaw and parents of Ben Gurion owned a house on a main square in Plonsk. Let s keep alive the memory of these connections and let s remember their importance. Andrzej Krawczyk Velvyslanec Polska Ambassador of Poland 11

12 Kristóf Forrai Čtvrtý ročník Festivalu česko-německo-židovské kultury Devět bran v Praze je významnou příležitostí připomenout si všechny oběti holocaustu a možností pomoci obnovit multikulturní prostředí Střední Evropy. Naše společná minulost tvoří pevné základy, na nichž můžeme stavět, a to základy otevřenosti, tolerance a vzájemného porozumění. Kultura je pravděpodobně jednou z nejdůležitějších lidských odvětví, které zrcadlí tyto hodnoty, které ukazuje poklady každého národa. Je pryč barevná mozaika, kouzelná, nezaměnitelná příchuť Prahy začátku minulého století, typického středoevropského města, kde se mísily kultury, jazyky a náboženství. 20. století, války, totalitní režimy, to vše způsobilo sjednocení, černobílý pohled na svět, náš společný svět. Naše společná velká výzva je nezapomenout dědictví lidí, kteří žili v tomto městě, této zemi, této oblasti, připomenout to vše našim druhům, abychom tak zachránili jejich vzpomínky, umělecká díla, ale také pro nás samotné, abychom mohli čelit minulosti s upřímností, vidět jak se dokázali lidé chovat nelidsky. Na těchto základech pak můžeme vytvořit našeho společného středoevropana, Evropana, společnou budoucnost jako partnerů a přátel. Dovolte mi připomenout velký kulturní úspěch maďarsko-židovského spisovatele, který přežil Auschwitz a Buchenwald, Imre Kertésze, který obdržel v roce 2002 Nobelovu cenu za literaturu za jeho knihu Bezosudovost. Podle Kertésze je holocaust trauma evropské civilizace a je otázkou života a smrti ať už se toto trauma obtiskne v Evropských společnostech v kultuře či neuróze, v konstruktivní či destruktivní podobě. Jsem přesvědčen, že tento festival přispívá ke konstruktivní formě porozumění. The fourth occasion to celebrate the Nine gates festival of the Czech-German-Jewish culture in Prague, in the Czech Republic is also an important impetus to commemorate the Holocaust victims and to renew the multicultural environment of Central Europe. Our common history has firm basis on which we can build on, openness, tolerance, mutual understanding. The culture is probably the most relevant field of human activity to express these values, to show the treasury of each nation. The colorful mosaic, the magic, unchangeable taste of Prague of the beginning of last century, a typical Central European town with the mixture of cultures, languages and religions is over. The 20th century, wars, totalitarian regimes resulted homogenization, unicolour view of the world, our common world. Our common great challenge is not to forget the heritage of people who lived in this city, this country, in our region we have to relearn it and to promote it as our common heritage. This is important not only to commemorate our fellows, to preserve their memories, masterworks, but for ourselves to face our past with honesty, to see people able to behave as man in inhumanity. On this basis we can build our common Central European, European, global future as partners and friends. Let me remind you the great cultural success of the Hungarian-Jewish writer, survivor of Auschwitz and Buchenwald, Imre Kertész, who in 2002 received Nobel Prize for literature for his book Fatelessness. In Kertész view the Holocaust is a trauma of European civilization, and it is becoming a life-and-death matter, whether this trauma lives on as culture or neurosis, in a constructive or destructive form in European societies. I am convinced that this Festival contributes to the constructive form of understanding. Kristóf Forrai velvyslanec Maďarské republiky Ambassador of Hungary 12

13 Dr. Paolo Faiola Jsem velmi poctěn, že se mohu ještě jednou jako člen čestného výboru zúčastnit mezinárodního festivalu česko-německo-židovské kultury Devět bran, který dospěl již do svého 4. ročníku. Úspěch festivalu u velké části české veřejnosti a též ohlas za hranicemi svědčí o důležitosti, jakou židovská kultura v této zemi stále má a o neustálé životaschopnosti židovského prvku jakožto významné součásti české národní identity. Účast vynikajících českých a zahraničních osobností na festivalu je koneckonců nejpřesvědčivějším důkazem univerzálnosti a stálé platnosti hodnot, jež festival ztělesňuje. I am much honored to take part as a member of the Honorary Committee at the International festival of the Czech-German-Jewish culture Nine Gates once again, this time in the Festival s 4th year. The success of the Festival between the large part of the Czech public and also the feedback from abroad are proving the importance which Jewish culture has got in the Czech Republic. It is also prove of the liveliness of the Jewish element as a par of the Czech national identity. After all the participation of all these outstanding Czech and foreign artists is the biggest prove of universality and of constant importance of such values. Dr. Paolo Faiola Velvyslanec Itálie Ambassador of Italy 13

14 Juan Eduardo Fleming S velkou radostí přijímám jménem Argentinské republiky členství v Čestném výboru festivalu Devět bran. Festivalu, který oslavuje českou-německou-židovskou kulturu, díky nimž Praha v minulosti zářila do světa a které s velkým uspokojením vidíme opět se vracet na místo, které jim patřilo v tomto magickém městě a úžasné zemi. Česká, židovská a německá tradice jsou v mé vlastní zemi, Argentině, zastoupeny s úžasnou prestiží a v té nejvyšší kvalitě. Máme to potěšení být latinsko-americkou zemí s největším zastoupením českých a židovských potomků na našem kontinentě. Nastávajícímu IV. ročníku festivalu přeji mnoho úspěchů. It is with great pleasure that I accept, on behalf of the Argentine Republic, to integrate the Honorary Committee of the 9 Gates Festival in celebration of the Czech-Jewish-German Cultures that made Prague a beacon to the world and that we all see with great satisfaction, this magic city and marvelous country are again returning to such rightful place. The Czech, Jewish and German presence in my country, the Argentine, is of enormous prestige and of the highest quality. We have the privilege of being the Latin-American country with the largest presence of Czech descendants and of Jews in the continent. I wish all success to the forthcoming IV annual of the Festival. Juan Eduardo Fleming Velvyslanec Argentiny Argentine Ambassador 14

15 Ramiro Cibrián Dovolte mi, abych využil této příležitosti k vyjádření svého uznání a díků pořadatelům festivalu Devět bran. Před padesáti pěti lety se stal stát Izrael majákem naděje poté, co byly spáchány nevýslovné zločiny holocaustu proti židovskému národu. Vedena odhodláním, že se tyto strašné události nikdy nesmějí opakovat, byla Evropská unie vždy jedním z nejsilnějších příznivců státu Izrael jak politicky, tak ekonomicky. To se nezměnilo přes příležitostné rozdíly v názorech, k nimž čas od času dochází v souvislosti s tím, jakým nejlepším způsobem dosáhnout míru a bezpečnosti pro Izrael i jeho sousedy. Evropská unie a Izrael byly během posledních desetiletí blízkými partnery. S potěšením mohu prohlásit, že toto dlouhodobé partnerství se prohlubuje a zlepšuje. Podle názoru Evropské unie je udržování dobrých vztahů s Izraelem nezbytným předpokladem pro obnovu a úspěch mírového procesu na Středním východě. Nezbytným nástrojem pro vztahy mezi Evropskou unií a Izraelem zůstává Asociační dohoda, která položila základ pro obchodní vztahy a politický dialog mezi oběma stranami. Evropská komise pevně věří a doufá, že tento důležitý festival, který se koná v městě natolik příznačným pro židovské a evropské dědictví v době, kdy se Praha má stát jedním znejkrásnějších měst v Evropské unii, bude sloužit k posílení hlubokých přátelských pout, které existují mezi lidem Izraele a Evropy vzhledem k naší společné historii a kultuře. Děkuji Vám za pozornost. Dovolte, abych popřál vám všem i všem účastníkům festivalu prosperitu a štěstí. Šalom! Let me take this opportunity to express my appreciation to the organizers of this special Festival. Fifty-five years ago, the new State of Israel became a beacon of hope following the unspeakable crimes that took place against the Jewish people in the Holocaust. In a determination that those terrible events should never again be repeated, the European Union has always been one of the strongest political and economic supporters of the State of Israel. This has not changed, despite some differences that may occasionally arise, including as regards the best way to achieve peace and security for Israel and its neighbors. The European Union and Israel have been close partners for the past decades. Moreover, I am pleased to say that this long-standing partnership is increasing and deepening. It is the EU's view that maintaining close relations with Israel is an indispensable pre-requisite for the revitalization and success of the Middle East peace process. An essential instrument of EU-Israel relations is the Association Agreement, which became the legal basis for EU-Israeli trade relations and political dialogue between both sides. The European Commission trusts that this important Festival, which takes place in a city so emblematic for Jewish and European heritage, and at a moment when Prague is about to become one of the most beautiful cities in the European Union, will serve to strengthen the deep bonds of friendship that exist between the people of Israel and Europe as a result of our shared history and culture. I thank you for your attention and I would like to wish to you and all the participants in the Festival; shalom, prosperity and happiness. Ramiro Cibrián Velvyslanec, vedoucí delegace EU Ambassandor 15

16

17 Sídlo senátu Senát sídlí ve třech malostranských palácích: Valdštejnském, Kolovratském a Malém Fürstenberském. Valdštejnský palác s nádhernou zahradou dal postavit na počátku 17. století jeden znejmocnějších a nejbohatších šlechticů tehdejší doby Albrecht zvaldštejna. Pro stavbu vykoupil 23 domů včetně Trčkovského paláce, cihelnu a tři zahrady. Protože svým palácem chtěl zastínit i Pražský hrad, povolal do Prahy významné stavitele, architekty, malíře i sochaře, kterým se podařilo vytvořit stavbou, výzdobou i zařízením palácového komplexu opravdovou perlu raného baroka u nás. V průčelním křídle paláce je umístěn Hlavní sál, zvaný Rytířský, vyzdobený freskami a obrazy italského umělce Baccia di Bianca, jehož práce zdobí i další části paláce, např. kapli. Ta stejně jako Hlavní sál prostupuje dvě schodiště a mimo fresek a obrazů na téma legendy o sv. Václavu obsahuje oltář zroku 1630, který je nejstarším barokním truhlářským dílem v Praze. Pozoruhodné svojí výzdobou jsou dále salonky přilehlé k Hlavnímu sálu, stejně tak navazující Mytologická chodba a o poschodí výše položená Astrologická chodba s řadou nástěnných a stropních maleb. Severní křídlo paláce vede do bývalé Valdštejnovy konírny, kde je nyní po náročné rekonstrukci vybudován Jednací sál Senátu. Areál uzavírá Jízdárna, která již několik desetiletí slouží pro pořádání výstav, v současné době je pronajata Národní galerii. Valdštejnská zahrada se salou terrenou, grottou s umělými krápníky, voliérou, stylizovaným rybníkem s ostrovem a souborem bronzových soch vytvořených nizozemským sochařem Adrianem de Vries je citlivě zakomponována do palácového komplexu a těší se značné pozornosti návštěvníků Prahy. Kolovratský palác dala postavit hraběnka Marie Barbora Černínová zchudenic se svým manželem, nejvyšším hofmistrem Heřmanem Jakubem Černínem v druhé polovině 18. století. Palác vznikl nákladnou přestavbou menšího domu za vedení italského architekta Ignáce Palliardiho. Vzniklo honosné šlechtické sídlo, jež mělo v době klasicismu připomenout palácový typ vrcholného baroka. V 19. století byl palác, již v držení rodu Kolovratů, přestavěn v novobarokním slohu. S Kolovratským palácem je stavebně propojen Malý Fürstenberský palác, postavený okolo r Na tento dům se napojuje půvabná rokoková terasovitá zahrada, vybavená altány, schodištěm a balustrádami a vystupující do trojdílné saly terreny. Valdštejnský palác byl až do roku 1945 v držení potomků Albrechta zvaldštejna, Kolovratský a Malý Fürstenberský palác byly zakoupeny v r pro ministerskou radu. V r zde probíhala jednání týkající se Mnichovské smlouvy. Po 2. světové válce sloužily všechny tyto paláce státním úřadům. V Senátu PČR zasedá 81 senátorů, kteří jsou voleni na šestileté funkční období. Každé dva roky se konají volby v jedné třetině volebních obvodů, složení Senátu se pravidelně obměňuje. Senát je institucí trvalou a kontinuálně pokračuje ve své práci. Senátorem může být zvolen každý občan České republiky, který má volební právo a dosáhl věku 40 let. Na rozdíl od Poslanecké sněmovny se volby do Senátu konají podle zásad většinového systému. V příslušném volebním obvodu je zvolen vždy jeden zkandidátů, ten, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů. Pokud žádný zkandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, koná se v tomto volebním obvodu šestý den po ukončení hlasování druhé kolo voleb. V něm kandidují pouze ti dva kandidáti, kteří v prvním kole získali nejvíce hlasů, a zvolen je ten z nich, jenž ve druhém kole získá více odevzdaných platných hlasů. Do kompetencí Senátu patří: projednávání a schvalování návrhů zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou, navrhování zákonů, vyslovování souhlasu s mezinárodními smlouvami, vyslovení souhlasu s vyhlášením válečného stavu, vyslovení souhlasu s pobytem ozbrojených sil cizích států na území ČR a s vysláním ozbrojených sil mimo území ČR, volba prezidenta republiky na společné schůzi obou komor Parlamentu, souhlas se jmenováním soudců Ústavního soudu, navrhování 17

18 Seat of the Senate kandidátů na veřejného ochránce práv a jeho zástupce, podíl na ustavování dalších institucí zřizovaných zákony. Pouze Senát může pro velezradu podat žalobu na prezidenta republiky Ústavnímu soudu, společně s Poslaneckou sněmovnou se může usnést, že prezident republiky nemůže ze závažných důvodů (např. zdravotních) svoji funkci vykonávat. Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší Senátu přijímat na návrh vlády zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona. Senát svým usnesením zpravidla na první schůzi každého funkčního období zřizuje Organizační výbor, Mandátový a imunitní výbor a další výbory a komise. Jejich počet, název a náplň práce nejsou zákonem stanoveny, rozhoduje o tom Senát na své schůzi. Schůze Senátu jsou veřejné, pokud se Senát neusnese, že schůze nebo její část je neveřejná, zvláště mají-li se projednávat utajované otázky související s obranou nebo bezpečností státu. Projednávání návrhů zákonů a zákonných opatření je vždy veřejné. Veřejnosti, hostům a zástupcům sdělovacích prostředků jsou v Jednacím sále vyhrazena místa, ze kterých mohou průběh schůze sledovat. as does the Mythology Gallery, and one storey higher the Astrological Hall, with a number of frescoes and rich stucco work. After a large reconstruction, the former Wallenstein Stable now houses the Senate Meeting Hall. The Palace further includes the Riding School that has served as an exhibition gallery for many decades, and is at present leased by the National Gallery. The Wallenstein garden boats of a sala terrena, a grotto with artificial stalactites, an aviary, and an artificial lake with an island. A collection of bronze statues, created by a Dutch sculptor, Adrianem de Vries, has been carefully placed in the palace, and is much admired by visitors of Prague. The Kolowrat Palace was commissioned by Marie The Senate resides in three palaces in Malá Strana (The Lesser Town): the Wallenstein Palace, the Kolowrat Palace, and the Small Fürstenberg Palace. The Wallenstein Palace has a beautiful garden and was commissioned at the beginning of the 17th century by one of the richest most powerful noblemen of that time, Albrecht of Wallenstein. To build his palace, he bought 23 houses that were on the site, including Trčkovský palác, a brick-kiln, and three gardens. Wishing to outshine even the Prague Castle, he invited distinguished architects, painters and sculptors to Prague, who managed to create a true jewel among early baroque architecture in our country, in terms of its architecture, decoration, and interior. The Main Hall, called the Knights Hall, is decorated with frescos and pictures by the Italian artist Baccio di Bianco, whose work can also be seen in other parts of the palace, for example the chapel. Same as the Main Hall, the chapel is built between two staircases, and includes frescos and pictures of the St. Vencelsas legend, as well as an altar from 1630, which is the eldest piece of baroque joinery in Prague. Adjacent closets also display remarkable decoration, 18

19 Barbora Countess Cernin of Chudenice, and her husband, Heřman Jakub, Count Cernin of Chudenice, in the second half of the 18th century. The palace was created in a costly reconstruction of smaller house, designed by the Italian architect Palliardi, and intended as a reminder of high- Baroque palace architecture during the era of classicism. In the 19th century the palace already belonged to the Kolowrat family, and was reconstructed in neo-baroque style. The Kolowrat Palace is connected to the Small Fürstenber Palace, built around This Baroque villa has a charming Rococo terraced garden, with arbours, a staircase, and balustrades. The Wallenstein Palace belonged to descendants of Albrechta of Wallenstein until The Kolowrat Palace and the Small Fürstenberg Palace were purchased in 1918 as seat of the Cabinet. In 1938, crucial negotiations were held here in connection with the Munich Agreement. After WWII., all palaces served as seats of state authorities. In the Senate of the Czech Republic, there are 81 senators elected for a period of six years. Elections take place in one third of the constituencies every two years, so the Senate is exchanged regularly, while the institution is a permanent one, which works with a continuity. Every citizen of the Czech Republic after forty years of age with a right to vote is eligible. Unlike the Chamber of Deputies, Senate elections take place on the basis of a majority system. In every constituency, one of the candidates is chosen the one with a majority of votes. If no candidate receives a majority, a second stage of elections takes place in the constituency, six days after the first election ended. The second stage includes only two candidates with the highest number of votes, and the one that receives a higher number of valid votes in the second stage wins the elections. Competencies of the Senate include: discussion and approving drafts of bills advanced by the Chamber of Deputies, drafting bills, approving international treaties, approving declarations of war, approving the stay of foreign armed forces on the territory of the Czech Republic and sending armed forces abroad, election of President of the Republic in a common meeting of the two Chambers of Parliament, approving the appointment of Supreme Court justices, nomination of candidates for ombudsman and his deputy, participation in establishment of further institutions established by law. Only the Senate can file a complaint about the President for treason to the Constitutional Court, and together with the Chamber of Deputies the Senate may decide that the President of the Republic is incapable of performing his duties for serious reasons (such as health). In case of dissolution of the Chamber of Deputies, the Senate is in charge of approving legal measures proposed by the government, in case no delay is acceptable and the passing of a bill would be required. In the first meeting of each election period, the Senate usually establishes Committee on Agenda and Procedure, Committee on Mandate and Parliamentary Privilege, Committee on Legal and Constitutional Affairs, etc. Their number, title and responsibilities are not prescribed by law, and the Senate determines them in its meeting. Meetings of the Senate are open to public, unless the Senate decides that a particular meeting or part of it is to be non-public, especially in case when questions of state security are to be discussed. Discussions of drafts of bills and constitutional matters are always public. The public, quests and the media have been assigned space in the Meeting Hall, from which they can watch the meetings. 19

20 Čestný výbor IV. ročníku festivalu Devět bran Annual Nine Gates Festival Honorary Committee Prezident President: Arnošt Lustig spisovatel writer Předseda Chairman: JUDr. Petr Pithart předseda Senátu Parlamentu ČR převzal záštitu nad festivalem Chairman of the Senate of the Czech Republic became a patron of the festival ČLENOVÉ PhDr. Vladimír Špidla předseda vlády ČR převzal záštitu nad festivalem Prime Minister CZR became a patron of the festival PhDr. Vojtěch Balík ředitel NK ČR Director of the National Library CR PhDr. Walter Bartoš Poslanec PSP ČR, předseda Výboru VKM Member of Parliament CZR Mgr. Michal Basch starosta městské části Prahy 2 Mayor of Prague 2 MUDr. Pavel Bém primátor hlavního města Prahy Mayor of Prague Ing. Pavel Bradík hejtman Královéhradeckého kraje Governor of Hradec Kralove region Ing. Jan Březina hejtman Olomouckého kraje Governor of Olomouc region JUDr. Petra Buzková ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Minister of Education,Youth and PT Tomáš Böhm generální ředitel Ringier ČR General Manager Ringier CZ Ing. Jan Bürgermeister náměstek primátora hlavního města Prahy Vice Mayor of Prague Milan Český starosta městské části Prahy 3 Mayor of Prague 3 Ing. František Dohnal hejtman Kraje Vysočina Governor of Vysocina region Pavel Dostál ministr kultury Minister of Culture Kateřina Dostálová poslankyně PSP ČR Member of Parliament CR Ing. Tomáš Dub poslanec PSP ČR Member of Parliament CR Prof. Jan Dušek ředitel katedry scénografie DAMU Director of Department of scenography DAMU Doc. Ing. Miroslav Grégr poradce Consultant Ing. Milan Houfek generální ředitel a předseda představenstva Dopravního podniku Praha General Manager and Chairman of the Board of Dopravni podnik Prague 20

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma II.2.1 Reals of the English speaking countries

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz Foto: Jan Šilar 1) What is the strongest memory, that comes up, when you think of Sicily? Well, Sicily is the place where I was

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Analysis of performance of the members of the Chamber of Deputies of the Parliement

Analysis of performance of the members of the Chamber of Deputies of the Parliement 10/06/2014 Analysis of performance of the members of the Chamber of Deputies of the Parliement Jonáš Rais Contents How to measure performance of members of the Chamber of Deputies of the Parliament? Attendance

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více