Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna"

Transkript

1 Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna

2 Ud los r n kos e k oto r! 12. n r m s D va l J. K. T l n z l Fot Č Kos e. Účas i iát vo s v l : s e l e 20 oto r fi ý nad n. P e n T u t k, j h n. F m las í e p r ho l r ud T ( v ) ud T v l ( r v ) b ra. S m i zač l p l n r. Fot n ét s r : T má K

3 Radnice informuje Slovo starosty města Únor je měsícem, kdy se uzavírá hospodaření minulého roku a nastupují auditoři, kteří kontrolují, jestli něco nebylo provedeno špatně. Nebylo tomu jinak ani v letošním roce snad jen s tím, že nás ještě navíc navštívila kontrola z ministerstva financí a pravidelná kontrola z krajského úřadu. V současné době je závěrečný účet města za rok 2013 projednán finančním výborem, radou města a je připraven k projednání v zastupitelstvu města. V letošním roce již podruhé stejnou procedurou projde ještě jeden významný dokument, a tím je účetní závěrka města Červený Kostelec za rok Oba tyto dokumenty, které vypovídají o loňském hospodaření města, prošly nezávislým auditem. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je obsáhlý dokument, s kterým se můžete seznámit u vedoucí fin. odboru. Kompletní dokument je zveřejněn i na webu města. V plném proudu jsou i přípravy investičních i neinvestičních akcí. Probíhají výběrová řízení na zhotovitele staveb, které jsou pro tento rok naplánovány. V letošním roce by se měly provést následující akce. Nejrozsáhlejší akcí bude Rekonstrukce ul. Náchodská a 17. listopadu. Město by mělo Informace z jednání rady města Jednání rady města se koná pravidelně jednou za čtrnáct dní vždy ve středu od 16 hod. Na svých zasedáních v uplynulém období mimo jiné RM projednala: 1. Závěrečný účet města za rok 2013 a s ním spojený audit hospodaření, který proběhl v polovině minulého měsíce. 2. Účetní závěrku města za rok Bezpečnostní situaci města v roce Velitel obvodního oddělení PČR spolu s velitelem městské policie seznámil RM s bezpečnostní situací v roce 2013 a odpověděli na četné dotazy členů rady. 4. Žádosti o povolení výjimek z vyhlášky města č. 7/ Výsledky hospodaření fondů sportu, kultury a podpory škol v oblasti zahr. spolupráce. 6. Informace z jednání komisí 7. Čerpání dotací z EU 8. Půjčka z Fondu rozvoje bydlení 9. Volba přísedících Okr. soudu v Náchodě 10. Hospodaření příspěvkových org. města 11. Hospodaření Voda Č. K. za rok Majetkové záležitosti 13. Pronájmy bytů 14. Inventarizace majetku Zápisy z jednání zastupitelstva města a usnesení z jednání rady města naleznete na internetových stránkách města provést a samozřejmě i platit kompletní rekonstrukci inženýrských sítí a následně nových chodníků v celé délce. Majitel komunikace, ředitelství silnic a dálnic, pak provede rekonstrukci celé komunikace s novým povrchem. Ani rekonstrukce ulic Langrova, Rybničná, Žďárská nebude zanedbatelná. Začne se také realizovat dlouhodobě připravovaná splašková kanalizace Červený Kostelec Bohdašín včetně kanalizačních přípojek. Nová má být i provozní budova místního hospodářství. Jak oprava komunikace I/14 nebo rekonstrukce ulic Langrova, Rybničná, Žďárská, nemluvě pak o kanalizaci Bohdašín, budou vyžadovat značnou toleranci nás všech. Musíme se připravit na zhoršený průjezd celým městem a na četné objížďky nejen místní. Z informační schůzky o kanalizaci na Bohdašíně K tomu všemu ředitelství silnic a dálnic bude po celý rok opravovat most ve Lhotě u Jána. Takže se budeme muset obrnit trpělivostí a říkat si jen, rok to vydržíme a budeme mít téměř tři kilometry nových komunikací a skoro dvojnásobek nových chodníků. Nemluvě o tom, co je pro nás sice neviditelné, ale velmi důležité nová infrastruktura pod jmenovanými komunikacemi a odkanalizovaný Bohdašín. Mimo tyto investiční akce je připraveno a zastupitelstvem schváleno značné množství dalších akcí, které řadíme do oprav. Jen na opravy komunikací je schválena částka šest milionů korun. Do oprav bytového fondu to bude devět milionů a do oprav nebytů bude investováno téměř deset milionů korun. Věřme, že všechny akce budou dokončené v nasmlouvaných termínech a výborné kvalitě. 27. února se konalo letošní první zasedání zastupitelstva města. Na programu mimo investiční akce, hospodaření, majetkové záležitosti a informace o bezpečnostní situaci města je předložen zastupitelstvu k projednání i závěrečný účet města za rok Petr Mědílek, starosta Vedení města zvýšilo náklad Červenokosteleckého zpravodaje Velká poptávka po Červenokosteleckém zpravodaji přiměla radní, aby navýšili jeho náklad. K 3500 ks tak již v pátek 31. ledna přibylo dalších 500 ks. Stále přitom platí, že čtyřiadvacetistránkový zpravodaj, přibližující dění v našem městě, je celobarevný a k dispozici zdarma. Rada města Červený Kostelec zareagovala na stále zvyšující se zájem o Červenokostelecký zpravodaj, který je měsíc co měsíc pravidelně rozebírán během prvních několika dní po distribuci. Na svém úvodním zasedání v r proto odsouhlasila požadavek o navýšení nákladu zpravodajů o 500 ks. Počínaje únorovým číslem zpravodaje, tj. od pátku 31. ledna, se tedy distribuuje na odběrná místa namísto 3500 ks (což je číslo korespondující s počtem domácností ve městě) 4000 zpravodajů. Navýšení bude stát město cca Kč ročně. Ke klasickým odběrným místům, z nichž nejvíce je posíleno infocentrum a pokladna s podatelnou MěÚ, přibyla kavárna na autobusovém nádraží a pobočka pojišťovny Kooperativa, kde o zpravodaj projevili zájem. Kompletní seznam odběrných míst najdete nově na webu města v kategorii Červenokostelecký zpravodaj. Červenokostelecký zpravodaj je distribuován vždy na začátku měsíce, je formátu A4, celobarevný a k dispozici zdarma. Tisknut je v tiskárně V&H Prinf Hlávko s.r.o. Text i foto: Tomáš Kábrt Úřední dny MěÚ Červený Kostelec Pondělí 8 12, hod. Úterý 8 11, hod. Středa 8 12, hod. Čtvrtek Zavřeno Pátek 8 11 hod., zavřeno má odb. výstavby, matrika, sociální, evidence obyvatel Tel: (ústředna) Web: 1

4 Radnice informuje Obnova zeleně u Divadla J. K. Tyla bude zahájena během března Již v lednovém a únorovém zpravodaji roku 2013 jste byli informováni o záměru revitalizace prostoru od sokolovny až po ulici 17. listopadu. Obnova zeleně bude zahájena během března. Tato akce byla již vloni rozdělena na dvě části. První se zabývala obnovou dřevin v prostoru od ulice Bř. Kafky k sokolovně, druhá, řešící prostor od ulice Bř. Kafky k ul. 17. listopadu, byla závislá na vyjádření zastupitelstva města k architektonickému řešení prostoru mezi školami. O druhé části projektu jste byli pravidelně informováni na zasedáních zastupitelstva města, na webu města, v Červenokosteleckém zpravodaji a prostřednictvím veřejné debaty organizované Okrašlovacím spolkem Kostelec. Proti plánu výsadby nových stromů se dvakrát odvolalo o. s. ornitologů se sídlem v Pardubicích. Odvolání bylo kr. úřadem zamítnuto a rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin bylo potvrzeno. V současné době probíhá příprava realizace obnovy dřevin v prostoru divadla, která může být zahájena v 2. polovině března. Protože vedení města nechce, aby tato lokalita dlouho zela prázdnotou, stanovilo následující postup prací. Plán úpravy zeleně před divadlem, sokolovnou a mezi školami. Zelená kola: Dřeviny k ponechání Žlutá kola: Výsadba Škrtnutá kola: Dřeviny k odstranění Nejdříve dojde k likvidaci nebezpečných, starých a nevhodně umístěných stromů dle návrhu architektky Ing. Štěpánky Šmídové. Následovat bude vyfrézování kořenů. Odborná výsadba nových dřevin, objednaných OMH na základě rozpočtu zmíněné architektky, proběhne začátkem dubna, kdy je ten správný čas výsadbu provést. Je zřejmé, že tento krok povede k zásadní změně okolí divadla a ne všichni ji budou vnímat jako změnu pozitivní. Obměna zeleně je však nutná. Snahou města není zeleň likvidovat, ale provést revitalizaci, která zvýší bezpečnost občanů a bude provedena s ohledem na původní charakter zeleně v této lokalitě před 80 lety. Richard Bergmann 2 Připravovaný nový územní plán je zveřejněn. Občané mají tři neděle k připomínkování Naše město připravuje nový územní plán. Jedná se o důležitý dokument, který určuje pravidla pro výstavbu a využití pozemků v našem městě na řadu dalších let. Práce na jeho přípravě započaly v roce 2012, kdy byly zhotoveny průzkumy a rozbory potřebné pro formulování zadání územního plánu. Zadání bylo schváleno zastupitelstvem města v dubnu roku V současné době zpracovatel dokončil prvotní návrh územního plánu dle terminologie stavebního zákona tzv. návrh pro společné jednání. Kompletní návrh si můžete prohlédnout na webu města nebo v tištěné podobě na odboru výstavby a ŽP MěÚ v Červeném Kostelci a na odboru výstavby a územního plánování MěÚ v Náchodě. K návrhu územního plánu může v zákonné lhůtě každý podat připomínky. Připomínky se uplatňují písemně nebo elektronicky s ověřeným podpisem u pořizovatele, tedy na odboru výstavby a územního plánování v Náchodě, a to do pondělí 24. března. Městský úřad v Červeném Kostelci v této souvislosti nabízí možnost konzultací s městským architektem každé pondělí od 15 do 17 hod. Připomínka musí obsahovat identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, bydliště) a podpis osoby, která je uplatňuje, a měla by být dostatečně zdůvodněna. Platí, že čím věcnější bude argumentace, tím větší má připomínka šanci k vyhovění. Dále se bude konat veřejná diskuze s autorem územního plánu, a to ve středu 12. března od 16 hod. v kině Luník. Pro úplnost připomínáme, že proces pořizování územního plánu je dvoustupňový. Po společném jednání a vydání stanoviska krajským úřadem zhotovitel návrh upraví s ohledem na obdržené připomínky a stanoviska dotčených orgánů. Pak bude následovat veřejné projednání územního plánu (termín včas zveřejníme na webu města), kde je opět možnost uplatnit námitky a připomínky. Po vyhodnocení námitek a připomínek zhotovitel návrh znovu upraví do tzv. čistopisu, který se předloží zastupitelstvu města ke schválení. Zastupitelstvo města územní plán vydává opatřením obecné povahy. O dalším postupu pořizování nového územního plánu vás budeme informovat na webu města, ve zpravodaji a na úřední desce. Ing. arch. Marek Wajsar, Tomáš Kábrt

5 Radnice informuje S Antonínem Šlechtou o nových stripovacích kolonách, kanalizaci na Bohdašíně a činnosti Voda Červený Kostelec, s.r.o. V průběhu minulého i současného roku byla a je v centru dění v našem městě spol. Voda Červený Kostelec. Debaty se týkají jak vloni značně zmedializované problematiky chlorovaných uhlovodíků, tak loňského budování kanalizace v Olešnici a letošní stejné činnosti na Bohdašíně. Mimo to Voda Červený Kostelec s.r.o. slaví 20 let od svého vzniku. Na to vše přišla řeč s jejím současným vedoucím Antonínem Šlechtou. Začněme problematikou chlorovaných uhlovodíků. Stripovací kolona na Chrbech odbourává tyto látky tak účinně, že se nedají změřit. S jakými výsledky pracují dvě nové stripovací kolony? Stará vodárna zde máme prozatím tři výsledky rozborů odebraných vzorků na výstupu prosinec, leden, únor 1,26; 2,8; 2,18 mikrogramů/l. (Maximální hodnota povolená zákonem o ochraně veřejného zdraví je 10 mikrogramů/l). VDJ V Poli dva výsledky leden, únor neměřitelné hodnoty; a 0,69 (mez měřitelnosti 0,5) mikrogramů/l. Znamená zřízení kolon pro naši vodu něco zásadního? Ne. Mohl byste zopakovat, kdo všechno naši vodu kontroluje a jak často? Každý měsíc odebírá Agro CS Č. Skalice (oprávněná laboratoř) několik vzorků z vodovodní sítě. Všechny naměřené výsledky jsou předávány na Krajskou hygienickou stanici, která průběžně výsledky sleduje. Vloni byl také vyvrtán a zakonzervován nový vrt ve Lhotě. Proč zatím není využíván? Vody má v tuto chvíli Červený Kostelec dostatek. Zdroj by měl sloužit jako záloha v případě zhoršení kvality pitné vody na některém ze stávajících zdrojů. V letošním roce bude na Bohdašíně vybudována kanalizace. Jedná se o událost, která pro občany není moc příjemná stavební práce se dotknou celé vesnice, podobně jako tomu bylo vloni v Olešnici. Jak na to občané nahlížejí? S obavami a očekáváním. Dobudovat kanalizaci na celém území vč. přidružených obcí je pro město povinností. Jedná se o poslední spádovou oblast města, které kanalizace chybí? Ne. Zbývá dobudovat kanalizaci v oblasti Stolín, Mstětín. O kolik by se bohdašínským občanům měly zvýšit výdaje za vodu? Občanům napojeným na kanalizaci pro veřejnou potřebu vznikne povinnost platit stočné ve stejné výši jako kterýmkoliv jiným našim občanům napojeným na kanalizaci. (Pro letošek 35 Kč/m 3 vč. DPH. pozn. red.) Ovlivní připojení Bohdašína do kanalizace nějak ČOV? Ne. Pocítí tento krok ostatní odběratelé? Výstavba kanalizace na Bohdašíně nepřináší požadavky poskytovatele dotace na zvýšení stočného. Vše ostatní záleží na vývoji cen v celé společnosti. Letos uplyne 20 let od vzniku společnosti Voda Červený Kostelec. Vy jste převzal vedení po p. Jaroslavu Pišnovi a před 6 lety. Jaké události svého období byste z činnosti společnosti vyzdvihl jako nejdůležitější? Zajištění toho, aby pokud možno každý, kdo otočí vodovodním kohoutkem, případně zatáhne za šňůru splachovadla, tak učinil a šel, aniž by musel řešit cokoliv dalšího. Kolik lidí v současnosti ve společnosti pracuje? Šestnáct. Co všechno zajišťujete? Dodávku pitné vody, odvádění odpadní vody a její čištění a s tím související provoz a údržbu všech zařízení k tomu sloužících. Vyjadřování ke stavebním činnostem. Několik drobných služeb úzce spjatých s provozem vodovodu a kanalizace vyvážení septiků, výstavbu vodovodních přípojek, vytyčování inženýrských sítí, navrtávky kanalizací, vyhledávání a lokalizaci poruch na vodovodní případně elektrické síti atd. Pro město zabezpečujeme drcení veřejné zeleně a zeleně od občanů. Kolik havárií ročně musíte v průměru zhruba řešit? Cca kolem 10 havárií ročně plus dalších úniků vody, které se nedají považovat za havárie. Jaké máte plány do dalších let? Fungovat. Otázky a foto: Tomáš Kábrt Aktuální mapa čísel popisných je dostupná na webu města. Využívá i služeb Street View Na základě požadavků občanů z různých oblastí života (podnikatelské, instituční, soukromé atd.) připravil majetkový odbor podklady pro tvorbu aktuální mapy čísel popisných jak v elektronické, tak listinné podobě. Pro řešení tohoto úkolu byl vybrán již zakoupený mapový software Gramis. Zde byla za základ vzata zjednodušená mapa katastru nemovitostí, ve které byly zvýrazněny zájmové objekty jako například: čísla popisná, názvy ulic, popisy veřejných budov aj. Toto vše bylo umístěno do bezešvé mapy všech šesti katastrálních území (Červený Kostelec, Horní Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, Bohdašín nad Olešnicí, Olešnice za Červeným Kostelcem a Stolín) a ta byla rozřezána na 61 oblastí v měřítku 1:2000 vhodných pro tisk na běžný formát velikosti A3 (42 29,7 cm). Při aktualizaci určitého území (třeba obytnou výstavbou) se tak vymění pouze jeden list. Listinná podoba se bude udržovat v aktuálním provedení pouze v omezeném počtu kusů (pro veřejnost bude k nahlédnutí na podatelně úřadu, na odboru výstavby a ŽP a v sekretariátu starosty). Největším přínosem pro veřejnost je její elektronická podoba umístěná na adrese kde je možné provést tisky ve zvoleném měřítku, využít propojení na Street View, zapnout a vypnout nežádoucí vrstvy, propojit s aktuálními daty KN a spoustu dalších funkcí. Z instalace stripovací kolony ve staré vodárně Mapa nemá být konkurencí mapám na ale pouze jejím vhodným doplněním pro přípravu podkladů, které žadatelům scházejí. Za odbor majetkový a odbor informatiky Jana Kácovská a Jaroslav Kordina 3

6 4 Radnice informuje Majitel bourá správní budovu Tepny a Tanvald Dvě budovy bývalé Tepny jsou nyní, v době dokončování zpravodaje, demolovány. Jedná se o budovu bývalé ubytovny Tanvald a správní budovu Tepny. Pro demolici se vlastník pozemku, společnost Lidl & Schwarz- Gruppe, rozhodl z vlastní vůle a bude ji také sám financovat. Firma budovy zbourá, ale na uvolněném místě zatím žádnou stavbu neplánuje. Podle Demolice správní budovy Tepny Jednou z posledních stavebních zakázek městského úřadu v roce 2013 byla výměna tří výtahů v modrém panelovém domě na sídlišti Gen. Kratochvíla. Výtahy byly modernizovány v č. p. 1012, 1013 a Letos bude výměna výtahů pokračovat u č. p. 1009, 1010 a Zakázku na výměnu výtahů vyhrála ve výběrovém řízení firma ELEKTRO Nový optický kabel je od nového roku využíván jak městem, tak soukromníky V posledním čtvrtletí roku 2013 vybudovalo město Červený Kostelec mezi městským úřadem a odborem místního hospodářství (Řehákova ulice) zhruba kilometr trasy pro umístění optických kabelů. Následovalo tzv. zafouknutí vícevláknového kabelu pro potřeby města, dohromady vše stálo město přes Kč. Nyní je tato technologie využívána pro zajištění rychlého přenosu dat mezi pracovištěm OMH a informačním systémem úřadu a v následujících měsících bude využita pro investici do virtuálních technologií. Vybudovaná trasa také umožní v budoucnu optické spojení s budovou Divadla J. K. Tyla, sokolovnou, případně hřbitovní kaplí a dovolí provozovat kamery policejního bezpečnostního systému i v oblastech, které v současnosti není možné připojit (hřbitov, garáže aj.). Zhruba 1 km kabelové chráničky položilo město Červený Kostelec v září r Trasa nové chráničky začíná napojením na stávající HDPE trubku položenou při rekonstrukci ulice Bř. Kafky v roce 2008 a odtud pokračuje podél místní komunikace slov jejího vedení společnost nic nestaví, ani neplánuje nic stavět v celé republice, uvedl starosta města Petr Mědílek. Město se i přesto k tomuto kroku firmy staví pozitivně, a to proto, že se mu demolice budov hodí do dlouhodobého plánu odstranění areálu bývalé Tepny. Místo před budovou, využívané městem jako parkoviště, bude po dobu prací využíváno jako deponie. Text i foto: Tomáš Kábrt Ubytovna Tanvald V panelovém domě na sídlišti Gen. Kratochvíla se můžeme svézt novými výtahy MOSEV s.r.o., která zajistila jak výměnu 3 ks výtahů, tak demontáž a likvidaci původních výtahů, výměnu plášťů výtahových šachet (z drátěných na plechové) a zavedení výtahových dveří přímo naproti vchodu. Provedena byla také kompletní výmalba okolního schodiště. Samotná výměna 3 ks výtahů stála město Kč. Lubomír Křivda, Tomáš Kábrt směrem ke hřbitovu, podél hřbitovní zdi do ulice Lipky, Lesní a Severní, dále přes ulici Lánská do ulice Sadová a ukončena je v areálu správy místních komunikací v objektu kanceláře. Chránička HDPE pro optokabel je vedena převážně v trase stávajícího kabelu veřejného osvětlení v zeleném pásu vedle místních komunikací a v jejich krajnicích. Na trase jsou připravena místa pro možnost odbočení k sokolovně a ke hřbitovní kapli. Chránička je již také zavedena k Divadlu J. K. Tyla. Městské kult. středisko v těchto dnech zvažuje možnosti jejího využití. Optický kabel byl zafouknut dodatečně z důvodů pozdějšího zajištění potřebných finančních prostředků. Náklady na položení chráničky dosáhly korun (dokumentace viz kategorie Veřejné zakázky), za zafouknutí a dokončovací práce zaplatilo město Červený Kostelec cca Kč. Investiční náklady budou z části amortizovány pronájmem chráničky soukromým subjektům. V současnosti je část chráničky využívána firmou JOSI s.r.o., o dalších dvou se jedná. O využití vybudované trasy může do vyčerpání její kapacity Dobrá zpráva v boji s břidlicovým plynem! Ministerstvo ŽP svým usnesením ze dne 6. února zastavilo řízení o stanovení průzkumného území Trutnovsko pro vyhledávací průzkum ropy a hořlavého zem. plynu (břidlicový plyn). Toto řízení bylo loni v září přerušeno a žadatel vyzván k doplnění podkladů. Protože však společnost Basgas Energia Czech, s.r.o. ve stanoveném termínu nic nedoplnila, ministerstvo řízení zastavilo. To je rozhodně dobrá zpráva nejen pro Náchod a dalších 25 měst a obcí, kterých se hrozba těžby břidlicového plynu týká, ale především pro všechny, kteří tady na východě Čech žijí. Po více než dvou letech držíme v ruce dokument, který, já pevně věřím, udělá definitivní tečku za podobnými záměry, komentoval rozhodnutí starosta Náchoda Jan Birke. Záměr průzkumu a samotné těžby břidlicových plynů na území Náchodska, Broumovska i Trutnovska vzbudil zásadní odpor samospráv a občanů již začátkem roku Následovala velká vlna nespokojenosti a protestů doprovázených podpisem petice. Jsem rád, že společná iniciativa občanů Královéhradeckého kraje nevyznívá naprázdno a naše zásoby pitné vody a vůbec krajinu jako takovou se podaří v tomto případě nakonec ubránit, dodal Jan Birke. Nina Adlof, požádat každý zájemce nabízející služby občanům nebo podnikající na území města. Městem položené optické vlákno slouží k rychlému přenosu dat mezi městským úřadem a odborem místního hospodářství. Mimo to může být využito i k provozu bezpečnostních kamer v oblasti od ul. Lánské k Hornímu Kostelci, které nemají dostatečný signál pro přenos obrazu na policejní stanici. Díky této technologii bude také možné zapisovat data v reálném čase na dvou územně oddělených pracovištích, čímž bude zajištěna větší garance dat. Jaroslav Kordina, Tomáš Kábrt Foto: Jaroslav Kordina

7 Radnice informuje Životní prostředí Zavedení kanalizace na Bohdašíně je pro Červený Kostelec zákonnou povinností Zavedení kanalizace na Bohdašíně, v jejímž rámci bude povinností místních se k ní připojit, se nezadržitelně blíží. Důvody města pro budování kanalizace jsou prozaické je to jeho zákonnou povinností. Podrobné info přináší tento článek. Vysvětlování musíme začít u Rady Evropské unie. Ta vydala již v roce 1991 směrnici o čištění městských odpadních vod. Podle této směrnice musí být odpadní vody čištěny natolik, aby byly splněny požadavky na čistotu odpadní vody. (Podrobnosti o emisních limitech vyhovujících životnímu prostředí zde není třeba uvádět.) Povinnost zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod určuje také novela vodního zákona, která tuto povinnost ukládá obcím nad 2000 obyvatel. Podle zákona o vodovodech a kanalizacích se kanalizace pro veřejnou potřebu zřizují a provozují ve veřejném zájmu. Samotná likvidace odpadních vod se může dít jak prostřednictvím ČOV, tak i Bezpečnost bez ní. V případě nezapojení ČOV do stokové soustavy ale musí být správně provozovány septiky a domácí ČOV, což bohužel příliš nejde plošně uplatnit a dozorovat. Červený Kostelec na svém území zřídil a provozuje kanalizaci, která je zakončena obecní ČOV, čímž naplňuje zákonnou povinnost i když ne zcela. Kanalizace je totiž zatím vybudována pouze na většině území, ale ze smyslu uvedené směrnice vyplývá povinnost zajistit odkanalizování odpadních vod a jejich čištění v rámci celého území obce od všech jeho obyvatel. Uvedená povinnost se tedy vztahuje i na okrajové části města. Zákon o vodovodech a kanalizacích dále uvádí, že obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb povinnost připojit se na kanalizaci tehdy, kdy je to technicky možné. Toto je účelné, protože budování kanalizačních přípojek usnadňuje povinnost každého vlastníka staveb, kterou je zajišťovat řádné zneškodňování odpadních vod v souladu s vodním zákonem. Kanalizace tedy svědčí o rozvoji území. Kanalizace v Bohdašíně by se měla začít budovat již v roce Hlavní práce by měly proběhnout v roce O průběhu prací a důvodech celé akce byli občané Bohdašína informováni ve středu 12. února. Informativní schůze proběhla za hojné účasti veřejnosti. Za město byli přítomni starosta Petr Mědílek, místostarosta Richard Bergmann, tajemník úřadu Petr Fišer, vedoucí odboru výstavby a ŽP Jiří Prokop a vedoucí odboru rozvoje města Jiří Prouza. Dále se schůze zúčastnil i projektant akce Jan Řezníček, za MěÚ Náchod Ing. Ondřej Poul a Vodu Č. Kostelec s.r.o. zastupoval Antonín Šlechta. Štěpán Křeček, Tomáš Kábrt Městská policie Leden na městské policii: Potyčka seniorek, uprchlý vězeň a krádež při bohoslužbě Městská policie má za sebou úvodní měsíc roku, který se zařadí co do počtu řešených případů mezi ty průměrné. Celkem museli strážníci vyřešit 60 osobních, telefonických či ových oznámení a potrestali 44 přestupků. Oproti prosinci nezaměstnali státní policii žádným podezřením z trestného činu. V průběhu ledna strážníci městské policie potrestali celkem 44 přestupků. Jednalo se o 34 dopravních přestupků, týkajících se v drtivé většině špatného parkování, popř. parkování bez parkovacího kotoučku. Možný předpoklad, že se jedná především o prohřešky přespolních řidičů, neznalých místních poměrů, se potvrzuje jen z poloviny. Bydliště řešených přestupců totiž mají zhruba v 50 procentech případů červenokosteleckou adresu. Proto je třeba na řidiče apelovat, aby sledovali dopravní značení po celou dobu jízdy, tj. i při parkování. Zbylé ze 44 přestupků, trestaných blokovou pokutou o různé výši, popřípadě domluvou, se týkaly porušení veřejného pořádku. Třikrát se jednalo o neoprávněný výlep plakátů, třikrát o odchycení zaběhlého psa, jednou o kouření na dětském hřišti, krádež železného šrotu, pálení trávy a jednou o napadení to si fyzicky vysvětlovaly situaci okolo psa, uvázaného u vchodu domu v lokalitě u Kaštánku, dvě důchodkyně. Za jedenatřicet lednových dnů museli strážníci vyřešit celkem 60 oznámení, čímž Městská policie Č. K. Adresa: Žižkova 365, Červený Kostelec Tel Non-stop mobil: se uplynulý měsíc zařadil mezi ty průměrné. Jako obvykle museli zaměstnanci městské policie několikrát vyjíždět k odchytu zaběhlých psů. Vzhledem k teplé zimě ale dostávali také poměrně častá oznámení týkající se práce s dřevinami (kácení stromů, pálení větví apod.). Vyjíždět červenokostelečtí strážníci museli i ke speciálnějším, více či méně vážným případům. Za zmínku jistě stojí pátrání po vězni z Odolova, který uprchl neznámo kam ze své směny ve firmě Saar Gummi Czech. Policie prošla všechna pohostinství a restaurační zařízení, ale hledaného muže nenašla. Morálně těžko obhajitelného činu se dopustil neznámý pachatel při bohoslužbě v Žižkově sboru, když z místa odcizil batoh s doklady. Přestupku se také dopustil mladý muž, který se z jedné ze zahrad pokusil odvézt na káře několik traverz, a mladík, který se rozhodl své výtvarné vlohy ukázat světu na nových schodech před sokolovnou. Zatímco první mladík byl chycen přímo při činu a náležitě potrestán, druhý odhalen bohužel nebyl. Podle úrovně výtvarného výkonu se však nejspíš jednalo o nějakého z žáků ZŠ. Oznámena byla i nepovolená prodejní činnost na parkovišti u Penny Marketu. Zde neznámí prodejci údajně prodávali zboží z vozu Škoda Octavia. Městská policie nabádá občany, aby od obchodníků tohoto typu žádné zboží nekupovali jedná se v naprosté většině případů buď o padělky, nebo o kradené zboží. K těm nejvážnějším případům a posledním, které zde tento měsíc uvedeme, patří oznámení královéhradeckého operačního střediska Policie ČR, že se v Olešnici pohybuje ozbrojený muž z Náchoda v zoufalé životní situaci, usilující si o život. Hlídka spolu s Policií ČR přijela na místo včas, muže uklidnila a předala záchranné službě. Střelnou zbraň u sebe muž neměl. Vyjma dohledu nad městem a jeho okolím se městská policie také věnuje dohledu nad alarmy v různých městských i soukromých objektech prostřednictvím služeb pultu centrální ochrany, dále sleduje tísňová volání z pečovatelských domů a strážníci taktéž využívají městského kamerového systému. Tento mj. monitoruje riziková místa, kde je třeba okamžitě zasáhnout (např. před frekventovanými restauracemi), záznam z kamer si pravidelně žádá Policie ČR k objasňování svých případů a kamery samozřejmě také plní funkci preventivní, již tím, že jsou v provozu 24 hod. denně. Tomáš Kábrt, Michal Škoda 5

8 6 Zrcátko měsíce Do zamrzlého Broďáku se ponořilo na čtyřicet otužilců V neděli 2. února vyrušili vodníka na Brodském ze zimního spánku nezvyklí hosté. Na čtyřicet otužilců z Červeného Kostelce, Hradce Králové, Náchoda a dalších míst se ponořilo do vysekaného otvoru v zamrzlém rybníce, aby udělali něco pro své zdraví a upozornili na nově vznikající otužileckou skupinu v našem městě. Do vody o teplotě zhruba 2 C ale vstoupil také neotužilec, dobrovolník Jiří z Červeného Kostelce, a za odměnu si zaplave v Punkevních jeskyních. Na rybník Brodský se zhruba po 40 letech vrátili organizovaní otužilci. Konkrétně se jednalo o členy oddílu dálkového a zimního plavání Metujští tygři, kteří zde ve spolupráci s kempem Brodským uspořádali v neděli 2. února od 13 hod. propagační otužilecké plavání. Co se propagovalo? Samozřejmě samotná otužilecká činnost, která je ve všech ohledech zdraví prospěšná, pak také pořádající klub a nakonec i nově vznikající skupina otužilců v Červeném Kostelci. Scházet jsme se začali letošní zimu a v současnosti je nás pět. Zakládat vlastní oddíl nejspíš nebudeme, i když na jednom plavání padlo něco o Tuleních, nicméně zatím se bereme jako červenokostelecká větev Metujských tygrů, V Červeném Kostelci vznikl po deseti letech fotoklub. Zatím má přes dvacet členů Ve středu 12. února se v malém sále Divadla J. K. Tyla stala významná událost pro červenokosteleckou fotografii. Po zhruba deseti letech zde byl obnoven, nebo spíše znovu vznikl Fotoklub Červený Kostelec. Jeho členové, kterých je v současnosti dvaadvacet, se budou scházet každou druhou středu v měsíci. V únorovém Červenokosteleckém zpravodaji se objevila otázka mířící za všemi lidmi postiženými fenoménem fotografování. Fotografové Červenokostelecka, budeme se setkávat? ptalo se přípravné trio ve složení Oldřich Nermuť, Jana Kejzlarová a Jan Kutílek. Odpověď přinesl 12. únor, podvečerní čas, kdy se v malém sále Divadla J. K. Tyla sešlo přes dvacet fotografických nadšenců. Účast nás velice mile překvapila, nečekali jsme takový zájem, neskrýval údiv Oldřich Nermuť. uvedl Milan Hrstka, který také všechny zájemce o tuto činnost zve do řad červenokostelecké skupiny. Pro informace volejte na č Milan Hrstka také na začátku akce všechny uvítal a následně si slovo vzal předseda otužileckého oddílu Metujští tygři Petr Kocián mimochodem držitel českého rekordu v délce pobytu v ledové tříšti. Petr Kocián představil klady a zásady otužileckého sportu a mj. představil Jiřího Kuřinu, muže, který jako první Čech v historii uplaval tzv. ledovou míli (stalo se tak 15. prosince 2013) a chystá se na překonání kanálu La Manche. Během jeho proslovu se ale již začali do vody o teplotě cca 2 C trousit první nedočkaví otužilci. Celkem se jich do cca patnáctimetrového pruhu vysekaného do ledu ponořilo zhruba 40. Mezi těmi, kdo si ve vodě užívali mrazivé chvíle, bylo několik otužilců z Červeného Kostelce, Náchoda a okolí, Hradce Králové, ale také tři polští Mroži, přesněji členové klubu Morzi z Kudowy. A většina z nich si nestačila vodu vynachválit: Kostelecká voda je úplně jiná než ta pražská, vltavská, kde jsme byli v sobotu. Tady to jsou opravdu žiletky, zhodnotila vodu v Brodském jedna z účastnic. K odvážnému skutku se odhodlal i jeden z příchozích, pan Jiří z Červeného Kostelce, který, ač neotužilec, se rozhodl do vody také vstoupit. Občas chodíme s kamarády do sauny a pak skáčeme do bazénku a sem tam se vyválíme ve sněhu, zhodnotil své dosavadní otužilecké zkušenosti (dá se-li tomu tak říci). Jeho rozhodnutí se mu vyplatilo. Zaplaval si s Jiřím Kuřinou, který jako poslední z otužilců vydržel ve vodě, a za odměnu bude moci zažít unikátní chvíle při plavání Punkevními jeskyněmi. Zhruba hodinová akce se konala za poměrně velkého zájmu veřejnosti. Na břehu rybníka, ale také na zamrzlém Brodském mrzlo ke dvěma stům lidí, z nichž málokterý šetřil slovy obdivu. Moc děkuji všem Červenokostelečanům, že akci přišli podpořit. Je vidět, že lidé mají zájem o to, co se v našem městě děje, nezapomněl vyjádřit vděk spoluorganizátor akce Milan Hrstka. A já děkuji Milanu Hrstkovi za poskytnutí zázemí a propagaci akce. I když se vzhledem k podmínkám nejednalo o žádnou soutěž, cíl akce splnila ukázala, že plavání v ledové vodě nemůže žádným způsobem tělu ublížit, spíš naopak, zhodnotil akci předseda Metujských tygrů Petr Kocián. Text i foto: Tomáš Kábrt Snad to tedy bude mít smysl, když už jsme vyhecovali tolik lidí, dodal. Úvodní schůzka probíhala v duchu seznamování se členové se seznamovali s ostatními příchozími, s plány klubu i se svou tvorbou. Ti, kteří se úvodní schůzky neúčastnili, si budou moci prohlédnout tvorbu členů fotoklubu na webových stránkách spolku: Spolek by rád sdružoval lidi bez omezení fotografických technik či zkušeností, poskytoval jim prostor pro porovnávání své tvorby, diskuze laické i profesionální, ale věnovat se bude i praktické stránce věci: členové spolku vyrazí na výlety na různá fotogenická místa, budou pořádat výstavy, účastnit se soutěží, jako je např. Ratibořický mapový okruh, budou hodnotit školní soutěže, fotit snímky na dané téma, blíže spolupracovat s vlastivědným spolkem a mohli by i vytvořit databázi fotek k prezentaci a propagaci města atd. Jakýmkoliv novým nápadům se organizátoři samozřejmě nebrání. Členství v klubu nic nestojí: snad pouze nadšení pro věc. Členové Fotoklubu při MKS Červený Kostelec, jak se spolek oficiálně jmenuje, se budou scházet každou druhou středu v měsíci od 18 hod. vždy v malém sále Divadla J. K. Tyla. Nejbližší schůze se tedy uskuteční 14. března. Všichni jste zváni! Text i foto: Tomáš Kábrt

9 Společenská kronika Vítání občánků V čem žijí vaše děti? Jestliže děti žijí obklopeny chválou, naučí se oceňovat. D. L. Nolteová Dne 15. února jsme uvítali naše nejmladší občánky do našeho města. Pozvány byly tyto děti se svými rodiči a nejbližšími: Dominik MARTIN, Daniela PŠENIČKOVÁ, Metoděj HEJNA, Matyáš HAVLÍK, Šimon BROŽ, Mikuláš NOSEK, Janek NÝVLT, Tereza HORÁKOVÁ, Šimon KAULICH, Matyáš NÝVLT, Miroslav VANĚK, Matouš KUBEČEK, Anna a Antonín ZÁRUBOVI, Vítek ŠAVELKA, Jan ŠPELDA, Kristýna ŠTĚPÁNKOVÁ, Sofie VÍTOVÁ a Anna VLČKOVÁ. Milé děti, ať váš život prožíváte v laskavém prostředí vaší rodiny, aby z vás mohli vyrůst dobří a radostní lidé. Celým rodinám přejeme hodně vzájemného porozumění, lásky a zdraví. Za SPOZ a matriku MěÚ L. Regnerová Poděkování Děkujeme Haničce Zálišové za dosavadní spolupráci, srdečné jednání, usměvavost a obětavost v našem kolektivu. Těšíme se na další příjemnou spolupráci. Tvůj kolektiv Poděkování Děkuji městskému úřadu za gratulaci a dárek k mým 80. narozeninám. Zvláště pak děkuji panu Jiřímu Regnerovi za velmi příjemnou přátelskou návštěvu, předání dárku od SPOZ a osobní blahopřání. Burešová Alena Dne 20. ledna 2014 došlo ke krádeži na našem pozemku v Horním Kostelci. Zloděj byl přistižen sousedem p. Vratislavem Rosou, jenž neváhal a přivolal okamžitě MP Č. Kostelec. Tímto zabránil krádeži a zloděj byl předán policii. Jsme velice rádi, že jsou stále mezi námi lidé, kteří nejsou lhostejní. Tento čin si zaslouží zveřejnění a velké poděkování. František Hanuš Srdečně děkuji městskému úřadu za blahopřání prostřednictvím pana Ryby k mým osmdesátinám. Vlastimil Havel Děkuji za blahopřání k mému životnímu jubileu panu starostovi Mědílkovi, panu Bergmannovi a paní Regnerové. Zároveň děkuji panu Cejnarovi za milou návštěvu, pěkné posezení a předání dárků. Jaroslav Hanuš Olešnice Upřímně děkuji městskému úřadu za milé dárky a blahopřání k mému životnímu jubileu. Naďa Kociánová Děkuji městskému úřadu za pozornost a blahopřání k 90. narozeninám. Zdeněk Křeček Děkuji panu Cejnarovi s manželkou za blahopřání k mým 80. narozeninám a městskému úřadu za dárky a květiny. Bedřiška Plšková Děkuji za blahopřání a dárek od MěÚ Červený Kostelec k mému životnímu jubileu. Zdeněk Švorčík Srdečně děkuji městskému úřadu za blahopřání, květiny a dárky k mým 92. narozeninám. Můj dík patří i panu Labíkovi za předání dárků a velice příjemnou a milou návštěvu. Stanislav Záliš Poděkování Když zemře maminka, i slunce zajde, v duši se rozhostí zvláštní chlad. Velmi si vážíme všech, kteří se přišli s naší maminkou paní Janou Lelkovou rozloučit na její poslední cestě. Slova soustrasti a projevy úcty k této vzácné ženě, které jsme během těžkých chvil slyšeli dokazují, že nebude chybět jenom nám. Odešel člověk, na kterého jste se mohli spolehnout, a jen čas může zacelit tak velkou ránu. Všem ze srdce děkujeme Jana Jančíková a zarmoucená rodina a Děkujeme všem, kteří nám vyjádřili soustrast k úmrtí p. Jaromíra Prouzy z Bohdašína. Rodina Prouzova 7

10 Společenská kronika Sňatky Vzpomínáme Oheň na svíci sfoukneš, na srdci nikoliv. Eckart S novým rokem se v našem matričním obvodě rozhodl vstoupit na novou, společnou cestu jeden pár: Monika ŠPIČKOVÁ a Petr MACH Vážení novomanželé, přejeme vám, aby vás vaše cesta dovedla v pořádku co nejdále a nepotkali jste na ní žádné křižovatky či objížďky, aby ji nekomplikovaly žádné výmoly či náledí, a pokud se bude klikatit, aby stále udržela ten správný směr. Za SPOZ a matriku L. Regnerová Praktické informace Mobilní sběrna nebezpečného odpadu V březnu bude proveden mobilní sběrnou pravidelný sběr nebezpečného odpadu podle čl. 4 odst. 8 obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 (tj. sběr zbytků spotřební chemie, olejů a tuků, barev, lepidel, pryskyřicí a baterií a akumulátorů) a pravidelný sběr elektroodpadu podle čl. 4 odst. 9 této vyhlášky (tj. sběr komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů vyřazených elektrických a elektronických zařízení) v souladu s opatřením rady města č. 6/2013. Dále takto v souladu s opatřením rady města č. 4/2013 probíhá pravidelný sběr vyřazených pneumatik do 5 kusů na osobu, a to první sobotu v měsíci podle následujícího rozpisu: Přemyslova 1. března od 8 do 8.30 hod. U Kaštánku 1. března od 8.35 do 9 hod. Autobusové nádraží 1. března od 9.05 do 9.30 hod. Školní 1. března od 9.35 do 10 hod. Tento sběr není určen pro objemný a ostatní odpad! Ten je zajišťován v dalších sobotách. Nebezpečný odpad s obsahem azbestu, tedy i eternit se v rámci mobilní sběrny již nevybírá! Dne 21. března uplynou již dva smutné roky, kdy nás navždy opustil pan Milan Nývlt. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. Stále vzpomínají rodiče, sestry a synové a 15. března 2014 uplyne rok, kdy navždy odešla naše milovaná maminka a babička, paní Ludmila Bradová, skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě. Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku. S láskou vzpomíná dcera Jana a vnuci Michal a Petr Odpady Mobilní sběrna ostatního odpadu V březnu bude pokračovat pravidelný odvoz odpadu mobilní sběrnou podle čl. 4 odst. 10 a odst. 12 obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 (t.j. sběr objemného odpadu starý nábytek, odpadní sanitární výrobky apod., a ostatního komunálního odpadu v malém množství do 100 kg (1 kolečko) neobsahující nebezpečné složky papír, lepenka, kovy, drátěné sklo, autosklo, textil, jedlý olej a tuk, barvy, dřevo). Zároveň takto bude probíhat zpětný odběr použitých elektrozařízení podle čl. 5 odst. 2 výše uvedené vyhlášky (tj. zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřebitelská zařízení, solární panely, elektrické hračky, vybavení pro volný čas a sporty). Tyto odpady a elektrozařízení budou sbírány v souladu s opatřením rady města č. 6/2013 podle následujícího rozpisu: Bohdašín u kapličky 8. března od 8 do 9 hod. Horní Kostelec u Hobla 8. března od 9.05 do 10 hod. Stolín u has. zbrojnice 15. března od 8 do 9 hod. Olešnice u základní školy 15. března od 9.05 do 10 hod. Lhota Bří. Čapků, křiž. za ZŠ 22. března od 8 do 9 hod. Lipky u kapličky 22. března od 9.05 do 10 hod. Letná u křižovatky 29. března od 8 do 9 hod. Vyšehrad u hřiště 29. března od 9.05 do 10 hod. 8 Upozornění k odvozu popelnic a kontejnerů Žádáme občany, aby popelnice ponechávali v den svozu připravené před domem po celý den, neboť v rámci reorganizace tras a časů nájezdů do určené lokality může být svoz proveden kdykoliv od 6 až do 24 hod. Vyhnete se tak možnosti nevyvezení nádob s odpadem. Ve výjimečných případech může být svoz uskutečněn třeba i následující den. V některých lokalitách, kde jezdí nové malé auto ve zkušebním provozu, může docházet ke zpoždění odvozu komunálního odpadu z důvodu malé kapacity tohoto vozidla a častějším vývozům na skládku. Ponechte proto prosím popelnice vystavené, dokud nebudou vyvezeny. Do odpadových nádob ukládejte pouze vychladlý popel, jinak není možné nádobu do vozu vysypat! Tento sběr není určen pro nebezpečný odpad a pneumatiky! Sběr těchto odpadů je zajišťován zvlášť vždy v první sobotu v měsíci podle rozpisu. Odvoz a likvidace odpadu je určena pro občany města (nikoliv pro podnikatelské subjekty). Upozornění k mobilní sběrně Odevzdávejte vždy jen odpady, které jsou pro danou sběrnu určeny. Odpad musí být předán přímo obsluze mobilní sběrny k uložení do sběrného automobilu. Jakýkoliv jiný způsob odkládání odpadu je považován za zakládání černé skládky. Není také dovoleno odebírat odpad předaný k uložení do mobilní sběrny. Takovéto případy budou považovány za odcizení. Výše uvedené odpady patří do mobilní sběrny a ne ke kontejnerům určených pro odpad tříděný! Pro použitý textil je určen kontejner Diakonie Broumov na aut. nádraží, který je vyvážen vždy v pondělí a ve čtvrtek.

11 Praktické informace Změny v rozpisu svozů popelnic Po dohodě se svozovou firmou došlo od 24. února ke změně v rozpisu svozů v některých ulicích a částí města. Firma tímto zefektivnila své svozy, do nichž zapojila také své nové, menší svozové vozidlo. Pondělí 5. května, Budovatelská, Generála Kratochvíla, Havlíčkova, Husova, Jiráskova až po Lánskou, Koubovka, Langrova, Manželů Burdychových, Na Hrázi, Na Lukách, Nová, Okružní, Palackého, Rybničná, Školní, Tyršovo náměstí, Větrník, Zítkova, Žďárská, Žižkova. Odpady Důležité upozornění ke splatnosti poplatku za komunální odpad Připomínáme všem občanům, že za svoz odpadů z domácností je nutno zaplatit do 31. března. Po tomto datu ti, kteří nebudou mít vylepenou na popelnici či kontejneru platnou známku na r. 2014, nebudou obsluhováni. Platby je možno provést v pokladně MěÚ, kanc. č. 2, kde vám bude zároveň vydána známka dle sjednaného druhu svozu, nebo pytle pro rekreační oblasti a svozový kalendář. Pokud zaplatíte poplatek složenkou nebo převodem na číslo účtu /0100, dostanete známku rovněž na pokladně MěÚ po předložení dokladu o zaplacení. Církve Odpady Přesunuto z úterý: Devět křížů jen boční ulička, Pazderna, Výsluní, Zemědělská. Přesunuto ze středy: Za Občinou Úterý 17. listopadu, Bohdašín Božanov, Bratří Čapků, Bř. Kafky, Českoskalická, Devět křížů hlavní silnice, Halašov, Komenského, Lhota za Červeným Kostelcem, Mstětín, Na Skalce, Na Strži, Nad Nádražím, Náměrky, náměstí T. G. Masaryka, Nerudova, Olešnice, Pod Nádražím, Sokolská, Stolín. KDU-ČSL Č. Kostelec Jarní bazar jarního a letního oblečení, obuvi, hraček a sportovních potřeb března sál Grafoklubu Příjem věcí Pondělí hod. a hod. Prodej Úterý hod. a hod. Středa hod. a hod. Čtvrtek hod. a hod. Pátek hod. Vrácení a výplata peněz Sobota hod. Upozornění! Přijímáme max. 40 ks Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín Středa Bohdašín (mimo Božanova), Borek, Boženy Němcové, Družstevní, Dvořáčkova, Jiráskova od Lánské Horní Kostelec, Končinská, Končiny, Krátká, Lánská, Lesní, Letná, Náchodská, Podlesná, Přemyslova, Řehákova, Sadová, Severní, Strmá, Špicberky, U Kaštánku, V Ráji, Vyšehrad, Vyšehradská. Přesunuto z úterý: Brodky, Divadelní, Chrby, Jestřebí, Lipky, Pod Vodojemem, Souběžná, V Zahradách. V Náchodci je svoz odpadů zajišťován individuálně po dohodě s místními občany. Notářka Úřední dny notářky JUDr. Heleny Součkové v zasedací místnosti staré radnice MěÚ: 14. března, 11. dubna Úřední hodiny: od 8 do hod. Tel Diakonie Broumov Sbírky ošacení Během roku se sbírky ošacení pro Diakonii Broumov konají pravidelně každou první sobotu v měsíci od 10 do 11 hod. na autobusovém nádraží. Kdykoliv je také možné využít kontejner na textil na stejném místě. Více na: Církev čs. husitská Bohoslužby se budou konat jako obvykle. V postní době se bude konat pobožnost křížové cesty: neděle 18 hod. se svátostným požehnáním, pátek hod. (před večerní mší sv.) celodenní adorace, 18 hod. svátostné požehnání Popeleční středa, den přísného postu, začíná postní doba, mše sv. 7 a 18 hod. při obou se uděluje znamení popelce pátek v měsíci, mše sv. 7 a 18 hod., od 16 hod. příležitost ke svátosti smíření, hod. křížová cesta po dětské mši sv. schůzka ministrantů hod. začíná na faře příprava na 1. svaté přijímání dětí (pokračuje každou další sobotu) dle ohlášení Postní duchovní obnova farnosti, vede ThLic. Prokop Brož ThD., děkan Katolické teologické fakulty UK Praha (bližší program bude zveřejněn později) hod. (místo křížové cesty) obrazová prezentace o projektu Misia India (pomoc nejchudším v Indii), prezentaci vede Ondřej Kolisko (přímý účastník) Společenství manželů V pátek po večerní mši sv. (19 hod.) na faře: , Vzdělávání pro středoškoláky Mladší středoškoláci středa hod. na faře, starší středoškoláci čtvrtek hod. na faře. Internetové stránky: Pravidelně Pondělí - 18:00 Úvod do Bible Úterý - 18:00 Biblická hodina Pátek - 16:00 Duchovní péče o děti Březen Postní pobožnost: každý čtvrtek (7., 13., 20., 27. března) od 17 hod. výkladem Slova Božího poslouží hosté od 17 hod. pobožnost Popeleční středa od 17 hod. Světový den modliteb přednáška Proudy v poušti aneb život v Egyptě. Po přednášce ekumenická pobožnost. Ses. farářka Naimanová nás pomocí fotografií a výkladu seznámí se situací křesťanů žijících v Egyptě. Ti také připravili liturgii společných modliteb... 9

12 Zajímavosti ČSÚ hledá domácnosti pro statistiku rodinných účtů Český statistický úřad hledá zpravodajské domácnosti, které by byly ochotny za čtvrtletní odměnu 855 až Kč (podle počtu členů domácnosti) podrobně vykazovat své příjmy a vydání za jednotlivé druhy zboží a služeb za všechny členy domácnosti. Údaje budou statisticky využity jako podklad pro přípravu sociálních opatření, hodnocení životní úrovně a struktury spotřeby různých typů domácností. Ochrana důvěrnosti zjištěných dat je přísně dodržována podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní Český statistický úřad statistické službě a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Statistici hledají konkrétně 3 domácnosti, ve kterých je v čele domácnosti osoba samostatně výdělečně činná. Dvě domácnosti bez dětí s čistým příjmem na osobu Kč a jednu domácnost s 1 dítětem s čistým příjmem na osobu do Kč. Dále hledáme domácnost, ve které je v čele domácnosti zaměstnanec s nižším vzděláním bez dětí s čistým příjmem na osobu Kč. Jedná se o domácnosti žijící v obci s až obyvateli, všechny domácnosti bydlící v rodinných domech. Více informací o statistice rodinných účtů naleznete na internetových stránkách V případě zájmu o spolupráci se spojte s Věrou Čermákovou, gestorem SRÚ pro Královéhradecký a Pardubický kraj, tel , mobil: , Věra Čermáková, Krajská správa ČSÚ v Pardubicích 10 Za odměnu do Číny Do čínského Chongqingu, sídla koncernu CQLT, který je vlastníkem skupiny Saar Gummi, odletěli v závěru roku 2013 za odměnu na osmidenní pobyt dva dlouholetí úspěšní zaměstnanci SGC Martina Brucknerová a Josef Petr. Oba reprezentanti SGC byli nominováni samotnými zaměstnanci obou závodů. Nyní máme možnost podělit se o jejich cestovatelské zkušenosti. Během pobytu je čekalo přijetí manažery CQLT. Došlo samozřejmě jak na prohlídku čínského závodu Saar Gummi, kde účastníkům byla představena prezentace současnosti a budoucnosti SG v Číně, tak na exkurzi dalších koncernových závodů. Kromě sídla CQLT se vydali po stopách Marca Pola do turisticky významných destinací Hangzou, Suzhou a Šanghaje. Pobyt byl opravdu bohatý na zážitky. Jmenujme například návštěvu zahrady YU Garden nejznámějšího starobylého parku na jihu Saar Gummi Czech Číny, kterou nechal vybudovat hazardní hráč pro své rodiče. Než ji dokončil, rodiče umřeli a on za jedinou noc prohrál všechen majetek včetně této zahrady. Dalšími zajímavými místy bylo jezero West lake či město Suzhou, které Marco Polo, vzhledem k velkému množství vodních kanálů, označil za Benátky východu. Kus čínské historie spatřili při návštěvě budhistického chrámu Jade, který nese jméno po usměvavém budhovi. Budha Jade má mezi Číňany zvláštní místo, lidé se k němu modlí za štěstí. Nevšedním zážitkem bylo i artistické představení Era Circuse či pohled z vyhlídkové plošiny v 88. patře Jin Mao Tower. Kontrastem k těmto turistickým cílům byla doprava. Pravidla se moc neřeší. Především skútry, mopedy a kola si jezdí, jak chtějí. Auta se snaží jedno před druhé vecpat a mění nebezpečně pruhy. Klakson patří mezi jednu z nejpotřebnějších součástí aut. Pořád někdo troubí. Kromě moderních aut používají ještě pro přepravu lidí a nákladů šlapací tříkolky (rikši), jen s tím vylepšením, že na zadní nápravě mají motor. Takže po návratu do ČR si říkáte zlatá česká doprava. Ale i takové zážitky se vám vryjí do paměti. Není vyloučeno, že se tato příležitost v budoucnu naskytne i dalším úspěšným zaměstnancům Saar Gummi. Marie Jirková, foto: Josef Petr Prodejní zahrada Trees Prodejní zahrada Trees vydala knihu a audioknihu Zahradníkův rok. Texty předčítá Josef Somr V souvislosti s obnovou zahrady bratří Čapků na pražských Vinohradech, kterou prodejní zahrada Trees uskutečnila v roce 2005, vydala firma pod vedením Červenokostelečana Petra Pacáka knihu a audioknihu Zahradníkův rok. Majitel zahradnictví Trees ji vydává jako svoji srdeční záležitost a říká: Několik náhod a setkání bylo příčinou toho, že jsme měli to štěstí seznámit se a spřátelit s paní Soňou Scheinpflugovou. Právě díky ní jsme dostali příležitost dát zahradu u vily bratří Čapků na Vinohradech, po více než půlstoletí, do původního stavu. Velkou inspirací pro její obnovu nám byla korespondence Karla a Josefa Čapkových s členem Dendrologické společnosti v Průhonicích, inspektorem Františkem Zemanem. Od doby rekonstrukce vinohradské zahrady jsme si daleko více začali uvědomovat přínos tvorby a zaujetí bratří Čapků pro náš obor. Úcta a přitom samozřejmost, s jakou přistupují k zahradničení a každé rostlině zvlášť, je nám velmi blízkou. Zahradníkův rok nás učí pokoře k přírodě a zahradničení obzvlášť. Ať je tedy kniha i CD radostí a inspirací i vám. Text knihy na 2 CD předčítá herec Josef Somr, hudbu složil Petr Skoumal. Není to poprvé, kdy se u mikrofonu potkávám s knihou Karla Čapka. A pokaždé se k Čapkovi znovu rád vracím, protože jeho vyprávění a postřehy novináře opravdu nestárnou. A zvlášť to platí právě o Zahradníkově roku, který jsem četl s veselou vzpomínkou na to, co všechno jsem na zahrádce sám zažil, vyjádřil se k počinu Josef Somr. Kniha stojí 195 Kč, dvoucd 245 Kč, dohromady 395 Kč. Seženete je u dobrých knihkupců nebo si ji můžete objednat na a Petr Pacák, Tomáš Kábrt

13 Školy MŠ Náchodská Projekt Zdravý úsměv v MŠ Náchodská Děti z Mateřské školy Náchodská se zapojily do preventivního programu Zdravý úsměv. Tento projekt vznikl již v roce 1999 ze společné iniciativy Stomatologické kliniky FN v Hradci Králové a Česko-slovensko-švýcarské lékařské společnosti s cílem naučit děti předškolního věku správné dentální hygieně a v této oblasti ovlivnit i jejich rodiče. Programu se zúčastnilo 69 dětí z předškolních tříd. Každý týden nás navštívila budoucí zdravotní sestřička Justýna Bláhová, studentka Střední zdravotnické školy v Hradci Králové. Děti se v 6 lekcích společně s koníčkem Zubáčkem učily, jak mají správně pečovat o svoje zoubky. Osvojovaly si základy dentální hygieny jaká je správná výživa, aby se zoubky nekazily, jak si je správně čistit i jak takové zoubky vůbec vypadají. Všechny děti dostaly svůj zubní kartáček a pastu a doma plnily domácí úkoly, za které dostávaly odměny. Teď už všechny vědí, že je správné čistit si zoubky ráno a večer a také si je čistíme každý den po obědě ve školce a k tomu si říkáme říkadlo: Jede vláček kolejáček, pevně držím svůj kartáček. Nejdřív čistím zoubky horní a hned potom zoubky dolní. Potom je dám hezky k sobě, zase čistím strany obě A to se potom zoubky blýskají Děkujeme SZŠ v H. K. a její studentce Justýně Bláhové za přizvání do tohoto projektu a těšíme se, že budeme spolupracovat nadále. Text i foto: MŠ Náchodská ZŠ Horní Kostelec Dětský karneval Dříve se karnevaly běžně pořádaly v místní škole během školního roku. Poslední dva roky, kdy se u nás počet žáků přiblížil stovce, jsme pochopili, že je to nad kapacitu naší tělocvičny. Už loni jsme přemýšleli, jak tento problém vyřešit. Letos jsme naplánovali karneval na sobotní lednové odpoledne (18. ledna) a požádali o spolupráci kvůli prostorám a občerstvení místní restauraci U Hobla. Karneval se vydařil, zúčastnilo se ho hned napoprvé kolem 60 dětí. Zájem nás potěšil, a tak bychom chtěli v této nové tradici pokračovat. Paní učitelky se převlékly za klauny a přichystaly pro děti spoustu soutěží. Vyvrcholením byla tombola pro děti, kterou nám pomohla zabezpečit firma ALBI. Jana Illnerová, ZŠ Horní Kostelec ZŠ V. Hejny Na konci pololetí jsme zorganizovali další školní diskotéku Vodopád Ve čtvrtek 30. ledna, den před pololetními prázdninami, se od 16 do 20 hod. uskutečnila tradiční školní diskotéka Vodopád, kterou pořádal Klub asistentů naší školy s paní učitelkou Evou Bursíkovou v čele. Akce proběhla v prostorách kina Luník, kde měli její návštěvníci k dispozici i nápoje na osvěžení. Program proběhl v pořádku a vše se vydařilo. Na závěr děkujeme všem, díky kterým se mohla diskotéka uskutečnit, a doufáme, že ji v budoucnosti ještě budeme moci zopakovat. Za Klub asistentů Pavla Staňková ZŠ V. Hejny Žáci ZŠ V. Hejny byli v žákovských olympiádách velmi úspěšní 21. ledna se konalo v Náchodě okresní kolo matematické olympiády žáků 5. ročníků, kterého se zúčastnili dva chlapci z 5. B Filip Povr a Dominik Rufer. Právě Dominik se umístil na skvělém prvním místě a oba kluci tak vzorně reprezentovali naši školu. 11. února proběhlo v H. Králové okresní kolo olympiády v německém jazyce, kterého se zúčastnili čtyři žáci z druhého stupně naší školy. Mladší kategorii žáků reprezentovali vítězové školního kola Jan Týfa (7. ročník) a Alexandr Sidorov (6. ročník). Z této kategorie bohužel žáci nemohou postoupit do krajského kola, protože se soutěž pro tuto kategorii nekoná. Naši chlapci byli jedinými zástupci okresu Náchod. Starší kategorii reprezentovaly dvě žákyně devátého ročníku, které zvítězily v základním kole Johana Dušková a Nikola ÚDiF nám předvedl kouzla fyziky Dne 4. února k nám do ZŠ V. Hejny přijeli z Brna fyzici ze skupiny ÚDiF Úžasné Divadlo Fyziky. Jejich program nám měl přiblížit svět fyziky pokusy a historii zábavnou formou. Pro spolužáky ze 6. třídy měli připravený pokus s potápěčem v uzavřené lahvi s vodou fungující na principu změny tlaku. Další pokus byl s plynem, který přetekl až k hořícímu zapalovači. Když se k němu plyn dostal, vzplanul a my měli strach, že nám shoří škola. Další bylo na řadě vajíčko, které dostali do sklenice, jejíž hrdlo bylo menší než samotné vajíčko. Dokázali nám na jablkách, že ochranná helma má svůj smysl, rozloží totiž sílu padajícího předmětu. Nakonec si sedli na židli fakírské sedátko která byla vystlaná hroty hřebíků. Jančíková a rozhodně se v konkurenci hradeckých škol neztratily. Do krajského kola soutěže postupuje Johana Dušková, která si svým výborným umístěním vybojovala jízdenku do švýcarského Küsnachtu. Děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci a pečlivou přípravu. Judita Špuláková a Marcela Vlčková, foto: Tomáš Kábrt Úspěšní olympionici: (zleva) Jan Týfa, Nikola Jančíková, Johana Dušková, Alexandr Sidorov Sedmým a osmým třídám zase prezentovali optiku a my se dozvěděli, že obrazovky telefonů a tabletů se skládají ze tří barev zelené, modré a červené které podle toho, jak silně svítí, tak vytvářejí nové odstíny a další barvy. Dozvěděli jsme se, jak by se dala vyrobit elektřina z lidí, ale nebylo by to efektivní, protože z jednoho člověka by se dalo získat jen 6 voltů. Také získávali elektrický zdroj z vody, a tak se jim podařilo rozehrát vánoční přáníčko. Celý program byl velice zajímavý a poučný. Velké poděkování patří fyzikům z ÚDiFu a hlavně paní učitelce Jiránkové za to, že nám tento skvělý i naučný program zajistila. Pavla Vlčková 8. A 11

14 Z historie Muzejní depozitář Motto: Všichni bereme ohled na čas, jen čas na nikoho Při současném stěhování muzejního depozitáře do nových prostor ve 3. podlaží naší městské knihovny jsme ve skříni našli rám s barevnou reprodukcí s textem naší hymny Kde domov můj. No bože, řekne někdo. Ale je to hymna a podle posledních informací od novinářů znalost textu hymny mezi lidmi není zrovna dobrá. Obraz v depozitáři poopravíme a vystavíme na veřejném místě v multifunkčním prostoru knihovny. Zopakovat si znalost textu se hodí nejen školní mládeži, ale i nám dospělým. Navíc, letos je to 180 let, kdy se uskutečnila ve Stavovském divadle v Praze premiéra hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka. V této hře zazněla budoucí česká hymna Kde domov můj poprvé (1834). Josef Kajetán Tyl ( ), spisovatel, novinář. V našem městě máme po Josefu Kajetánovi pojmenováno krásné divadlo. A hudba k hymně? František Škroup ( ), český hudební skladatel. Autor například první původní české opery Dráteník. Narodil se v Osicích na Královéhradecku. Nesmrtelnost mu zajistila hudba k frašce Fidlovačka, ve které při premiéře v r poprvé zazněla píseň slepého žebráka Mareše na ševcovské pouti fidlovačce v Nuslích. Prvním interpretem se stal pěvec Karel Vokatý. František Škroup od r organizoval operní představení v Rotterdamu. Zde i zemřel a je pochován na rotterdamském protestantském hřbitově. Text písně: Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj! Píseň rychle zlidověla a získala postavení národní písně. Čechy byly tedy první zemí, která měla jako hymnu divadelní šlágr. Zajímavostí je i to, že píseň měla 2 sloky. Druhá sloka je dnes téměř neznámá a nebudu vám s ní plést hlavu. Zájemci ji najdou na internetu. V jedné věci existuje mezi občany České republiky shoda považují svou zem za krásnou a stát tento názor oficiálně potvrdil v textu hymny. Zpívá se v ní výhradně o tom, že jejich země je ráj... Cituji z knihy Udělej si ráj, z kapitoly o české hymně: V hymnách světa se v textu jde, kráčí, pochoduje, dobývá prapor. V české hymně Kde domov můj se pravděpodobně leží. Co jiného se také dá dělat v ráji že? Britové ve své národní hymně prosí Boha, aby chránil královnu, Maďaři prosí Boha o odpuštění hříchů, Holanďané, aby je Bůh neopouštěl. Němci míří k jednotě, svobodě a právu, Rusové vychvalují mohutnou sílu vůle své svaté mocnosti. Konec citátu. Možná víte, že i Evropská unie má svou hymnu. Evropskou hymnu s názvem Óda na radost. Je to původně báseň napsaná Fridrichem Schillerem v létě 1785 oslavující přátelství mezi lidmi. Na internetu je informace, že zřejmě známější forma je ale upravená verze, která byla zhudebněna Ludwigem van Beethovenem roku 1824 jako čtvrtá a závěrečná věta jeho Deváté symfonie. Stavte se v knihovně prohlédnout si naši hymnu. Depozitář je pro veřejnost otevřen každé úterý od 10 do 12 hod. Ze skříně depozitáře vytažená vzpomínka od Otto Hepnara Použitá literatura: Mariusz Szczygiel: Udělej si ráj (2011) 12 Infocentrum Zprávy z informačního centra v Červeném Kostelci Zima se nám letos nějak nevyvedla a už je tady měsíc březen. Letošní zima sice milovníky zimních venkovních sportů a aktivit nijak nepotěšila, nicméně řada turistů milujících pěší výlety do krajiny si ji celkem pochvalovala. No vždyť kdy se vám poštěstí si takhle v lednu či únoru udělat nedělní procházku směrem na Jestřebí hory a přitom vám na cestu svítí sluníčko, teploměr se šplhá k teplotám okolo 10 či 12 stupňů nad nulou a vy se nemusíte brodit hlubokým sněhem. Nebo si v únoru sednout na kolo, vyjet si na několikakilometrový cyklistický okruh a užít si výhledy do krásné prosluněné krajiny bez sněhu (bohužel nebo bohudík to už nechám na vás). Letošní zima zdá se mi trochu podivná. Doufám jen, že si to počasí nebude chtít vynahradit v dubnu či květnu. Každopádně my v informačním centru pracujeme na přípravě materiálů na letní turistickou sezonu. Již se rozběhla příprava článků pro letní turistické noviny, které můžete očekávat začátkem května. V rámci Kladského pomezí se dokončuje projekt pro podporu turistiky rodin s dětmi s názvem Toulavý baťoh, který se bude snažit představit zajímavosti našeho kraje dětem i celým rodinám hravou formou. Takže doufáme, že se rádi přidáte a vyhrajete si s námi. Nezapomínáme ani na čtenáře regionální literatury, a tak jsme doplnili nabídku regionální literatury o nádhernou knihu Broumovsko na historických zobrazeních od autora pana Petra Bergmanna, která obsahuje celou řadu dobových fotografií a tisků. Tato kniha, se svými více jak 700 stranami, by rozhodně neměla chybět v knihovně každého znalce tohoto kraje. V informačním centru pro vás máme stále připraveny k prodeji Zimní mapy Zima na lyžích v Kladském pomezí. Mapa obsahuje mnoho tipů na běžkařské výlety a informace o lyžařských vlecích a skiareálech v okolí. Cena této mapy je 5 Kč a je řešena formou skládačky, takže si ji případně můžete bezproblémově vzít s sebou na vámi vybraný výlet. Nicméně chápeme, že letošní zima není zrovna ideálem pro lyžování, natož pak výlety na běžkách v naší podhorské krajině. No nic, zimní mapy budeme muset schovat a budeme doufat, že příští zima bude o něco lepší, a tak si užijete některý z našich tipů na zimní běžkování příště. Naše Cestovní a informační centrum naleznete v Červeném Kostelci, v Havlíčkově ulici 654. Kontaktní telefonní čísla jsou , , případně je možné využít naše y: či naše webové stránky: A samozřejmě nás naleznete i na Facebooku, Twitteru či Google+. Ing. Roman Kejzlar (IC Červený Kostelec) Toulavý baťoh 12

15 Městská knihovna Vážení čtenáři a přátelé červenokostelecké knihovny, březen, dříve Měsíc knihy, nyní už několik let Měsíc čtenářů, je na tom o poznání lépe, když se ptáme, co bylo dřív, než u otázky, zda byla dříve slepice nebo vejce. Tady je to jasné, kniha vítězí. A tak jsem chtěla vybrat našim čtenářům knihu nějak výjimečnou. A ona mi přišla do ruky a do vaší knihovny úžasným způsobem. Městská knihovna Otevírací doba dospělí Po 9 12, hod. Út 9 15 hod. St zavřeno Čt hod. Pá 9 12 hod. So hod. (včetně prázdnin) Otevírací doba mládež Út 9 17 hod. (prázd hod.) Pá hod. Kontakt , web: Přinesl ji autorův tatínek, který spolu s jejím autorem pochází z našeho kraje, konkrétně z Velkého Poříčí. A tak bylo rozhodnuto. Jde o knihu Libora Michálka Zničte to, nebo to zničí vás s podtitulem Modrá, nikoliv zelená banka? Úvod knihy je z pera Jana Krause, moderátora, herce a člena správní rady Nadačního fondu proti korupci. O Liborovi Michálkovi píše: Autor, jako jeden z mála v ustrašené společnosti, má kredit člověka, který se bez ohledu vůči své budoucnosti, kariéře, penězům opakuji penězům zločinu a zlodějně postavil. Byl za to po zásluze peskován coby udavač, psychopat, náboženský šílenec apod. Místo povýšení za nezvyklou odvahu tradičně ponižován mezi outsidery. Premiér vlády ve stejnou dobu vyjadřoval svoji důvěru pletichářům Můžete si přečíst o pocitech muže, který podobně jako v dobrodružných románech o své hrdinství musí zápasit sám se sebou A v závěru předmluvy Jan Kraus doporučuje: Nečtěte tu knihu prosím jen o panu Michálkovi. Čtěte ji laskavě i o sobě. Pokud budete chtít, přečtěte si na webu městské knihovny ještě další pikantní zajímavost z této knihy. Veřejné prostranství mezi školami očima červenokosteleckých dětí Zveme vás do knihovny Setkávání s Katkou Jirouškovou a dalšími Od 6. března V prostoru městské knihovny si budete moci od 6. března prohlédnout všechny práce dětí ZUŠ Červený Kostelec prezentované v rámci náchodské výtvarné soutěže nazvané Mávnutím kouzelného proutku. Soutěžící se měli porozhlédnout po okolí svého města a navrhnout výtvarně krásnější, čistější a modernější místa, ve kterých by chtěli žít. Červenokostelecké děti inspirovalo veřejné prostranství mezi školami, které je teď hodně diskutovaným problémem, a kromě toho si žáci vyzkoušeli urbanistické projektování na dvou velkých papírových modelech imaginárních měst. Výstavu s dětmi připravila výtvarnice a učitelka Radka Šimková za pomoci Mgr. Hany Novákové-Venzhöferové. Klubáč úterní podvečerní kluby pro děti od 17 do 18 hod Dobrodružství Toma Sawyera pobavíme se s knihou Marka Twaina Jarní prázdniny Klubáč nebude Když čtu básně, je mi krásně budeme se věnovat poezii Čtení je moje nejmilejší zábava doporučíme si pěkné knížky Albert Albi klub vědomostních her pro děti i dospělé Konat se bude ve čtvrtek 6. a 20. března od 16 do 18 hod. (Některé vědomostní hry od firmy ALBI je možno hrát v knihovně i v rámci půjčovní doby oddělení pro mládež a některé je možno zapůjčit pro vaše rodinná vědomostní klání.) Kdo jsem, kam jdu a proč tak činím nový program pořádaný ve spolupráci s městskou knihovnou. Nečekejte nic oficiálního, ale opravdové setkávání s lidmi, kteří hledají a chtějí najít cestu k odpovědi na otázky. První setkání je 20. března 2014 v 16 hod. v sále Multifunkčního centra a téma Kdo jsem, kam jdu a proč tak činím je určeno všem, kteří se chtějí zamyslet nad otázkami života a hledat cestu k sobě i k druhým Klub Pohoda každé pondělí od 16 do 18 hod. Probíhá již 6. ročník. Klub je otevřený všem, kdo se chtějí zábavným způsobem něco dovědět! (Upozorňujeme členy klubu i veřejnost, že na některých nákladnějších programech bude vybíráno vstupné.) Feng Shuej beseda s paní Marií Kadaníkovou o tom, jak si zlepšit život Zdeněk Nývlt Tatranské a krkonošské toulky beseda s promítáním Tragický osud spisovatelky Simony Monyové beseda nad knihou s Mílou Havlovou Canisterapie beseda o pomoci psů člověku s majitelem veterinární kliniky Canisvet v Šonově-Provodově panem Dr. et. Bc. Oldřichem Novotným Než přijdou Na motivy povídek z knih Ivana Krause Má rodina a jiná zemětřesení a Muž pod vlastním dohledem volně improvizují Milena Janečková, Slávka Tomanová a Daniela Munzarová. Půjčování knih v pečovatelském domě U Jakuba Úterý 4. března 2014 od 9 do 10 hod. 13

16 Spolky, organizace Vlastivědný spolek Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec informuje Na únorové výroční schůzi Vlastivědného spolku se členové spolku měli možnost seznámit s plánem aktivit spolku na období roku 2014 a zejména pak s novou podobou prostor muzejního depozitáře, který je přestěhován do prostoru Multifunkčního centra umístěného v půdní vestavbě městské knihovny. Pro širokou veřejnou jsou zde určeny tzv. konzultační úterky (vždy od 10 do 12 hod.), při nichž mohou zájemci navštívit muzejní depozitář a případně konzultovat historické podklady a materiály s vedoucím depozitáře. A jelikož je naší snahou dlouhodobě rozvíjet muzejnictví v Červeném Kostelci, rádi mezi sebou uvítáme obdobně smýšlející spoluobčany. Také rádi využijeme návrhy na případné obohacení či doplnění muzejních sbírek. Členové spolku byli rovněž seznámeni s přípravou článků v rámci úspěšné edice sborníku Rodným krajem, který vlastivědný Z výroční schůze vlastivědného spolku... Království benecké 2014 Už pěknou řádku let, jakmile se přiblíží pololetí, chystá náš oddíl lyžařské soustředění. Jezdíme tak už spoustu let a jen vloni se nám stalo, že jsme museli kvůli obrovským mrazům tuto velmi oblíbenou akci zrušit. Letošní rok byla akce také ohrožená. Ještě týden před pololetkami byly sjezdovky bez sněhu a vyrážely na nich jarní kytičky. Ale pak Krakonoš a sněžná děla přeci něco nasněžily a my mohli vyrazit. Zázemí nám poskytla, tak jako vždy, malá benecká škola, která je umístěna velice výhodně nedaleko sjezdovek. Stačí před školou nasadit lyže, kousek přejet a pak se už jen jezdí. Z jedné sjezdovky na spolek vydává v současnosti se již pilně pracuje na jeho 48. čísle. A jelikož si uvědomujeme nutnost práce s naší mládeží, byl vyhlášen již 10. ročník soutěže dětských prací s názvem Děti rodnému kraji (na období ), tentokrát na téma komentovaná fotografie. Svou premiéru si úspěšně odbyla první z cyklu přednášek Duchovní památky v česko-polském příhraničí, kterou zhlédlo více jak 60 návštěvníků. Podle ohlasu účastníků se tato přednáška setkala s kladným hodnocením. Snad vás potěší i další připravované akce a my budeme mít možnost se na některé z nich s vámi setkat. Nejbližší připravovanou akcí spolku je velikonoční povídání s červenokosteleckou krasličárkou, paní Annou Rusovou s názvem Vítání jara. Pozvánku naleznete v Kalendáriu akcí. Ing. Roman Kejzlar, předseda spolku Foto: O. Nermuť, T. Kábrt...a z následné přednášky Kadet Český svaz včelařů Předjaří je začátkem intenzivnějšího plodování včel. Budou stačit zásoby? Mám vodu pro včely, utepleno? A pozor když krtek ryje v lednu, zima končí v květnu. Vzdělávací beseda se uskuteční v neděli 2. března od 9 hod. v restauraci Divadlo. Přednáší zkušený respektovaný učitel včelařství ing. Václav Ducháč. Téma: ošetřování včelstev a včelaření v ČR. Zveme všechny příznivce včelaření, všechny včelaře z okolí. Za výbor včelařů Otto Hepnar, tel , VoSLI v Jednotě Bezpodmínečná láska AGAPE Středa 12. března v hod. salonek restaurace Sport Sokolovna KLUB VoSLI v Jednotě (Volné společenství lidských individualit) se i v měsíci březnu sejde, kdy je na pořadu promluva sannjásina Santoshi na téma Bezpodmínečná láska AGAPE. Učíme se novému pohledu na lásku jako takovou. Co je bezpodmínečná láska? Jak dosáhnout klidu a harmonie? Pasivita nás k ničemu pozitivnímu nevede. Jaké jsou principy bezpodmínečné lásky? Další setkání se uskuteční ve středu 26. března ve stejném čase volné téma. druhou, každý si může vybrat tu svou podle obtížnosti. Od malého plácku lyžařské školičky přes příjemný svah HST na prudký Kejnos nebo už trochu adrenalinovou Lišku. A všechny byly upravené a přehledné, takže se lyžovalo až do úplného sebezničení. Tedy hlavně vedoucích. Děti si odpočinuly od celodenního lyžování za chvilku a už hledaly další zábavu. A tak jsme znovu vyrazili, tentokrát do tepla, do Mexika. Naše posádky Osadníci, Kolonisté, Trapeři a Zálesáci musely sehnat důležitá razítka, naučit se alespoň trochu mexicky, sehnat španělsko-český slovník a uvařit mexické jídlo (tady zvítězila Fíďova veselá bramboračka). Pak mezi kaktusy posbírat poztrácená mexická pesa a projít indiánskou pyramidou až na svahy Popokatepetlu. Uznejte, že po celodenním lyžování to byl skvělý výkon. No prostě celý ten dlouhý víkend se sportovalo, hrálo, zpívalo a smálo. Vyřádili jsme se na lyžích, něco se naučili a postoupili v tomto umění zase kousek dál. V neděli po úklidu školy a sbalení věcí jsme nastoupili do našeho autobusu, který nás unavené, ale spokojené ze společně stráveného času dopravil do Kostelce. Za TOM Kadet Červený Kostelec Míra Hepnar 14

17 Spolky, organizace Umíte stárnout? Pečovatelský dům u Jakuba Kalendárium akcí Na toto zajímavé téma uspořádala naše Charitní pečovatelská služba v Č. Kostelci přednášku psychologa Mgr. V. Poláka, o kterou byl velký zájem. Našim seniorům byly položeny zajímavé či záludné otázky, jako např. Myslíte si, že má stáří smysl? V čem spočívá smysl stáří? Jaké máte plány do budoucna? apod. Na tato témata se zde diskutovalo. Na závěr se s námi jedna účastnice podělila o zážitky: Nikdy jsem si takovéto otázky nepoložila nebo jsem ani o nich nepřemýšlela. Odpovědi se mi honily hlavou ještě několik dní. Bylo to opravdu zajímavé zastavení a díky tomu jsem si uvědomila, v čem spočívá smysl stáří a jak je důležité mít před sebou nějaký plán či nějaký světlý bod v životě, na který se můžeme těšit. Další zdařilou akcí byla zajímavá přednáška spojená s promítáním fotografií nazvaná Sedm divů Krkonoš. Jako vždy pan Oldřich Nermuť vtipnou formou doprovázel obdivuhodné fotografie ze známých i méně známých koutů Krkonoš. Toto vyprávění bylo milým pohlazením. Díky panu Oldřichu Nermuťovi a paní Janě Kejzlarové jsme prožili příjemné dopoledne, které nás obohatilo o nevšední zážitky. Pro velký úspěch budeme v těchto přednáškách pokračovat. Zveme širokou veřejnost na další přednášku Oldřicha Nermutě a Jany Kejzlarové, tentokrát na téma: Duchovní památky česko-polského příhraničí, která se uskuteční v našem pečovatelském domě U Jakuba ve společenské místnosti dne 11. března od 9.30 hod. Všechny zájemce tímto zveme. Text i foto: Lenka Vlčková Český zahrádkářský svaz Vážení přátelé, ještě jednou vás tímto zveme na výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 15. března ve 14 hod. v restauraci Divadlo. Zároveň potvrzujeme datum a čas prvního letošního zájezdu do Litoměřic a Mělníka. Pojedeme ve čtvrtek 10. dubna v 6 hod. z autobusového nádraží. Bližší informace, program zájezdu a ceny jednotlivých vstupů sdělíme na výroční členské schůzi. Jiří Linhart jednatel Červenokostelečtí důchodci Dne 4. a 26. března důchodci zavítají do Prahy s programem návštěvy Divadla U Hasičů na Vinohradech, televizní věže na Žižkově a Leteckého muzea ve Kbelích. Promítání fotoseriálů z vlastivědných zájezdů v roce 2013 proběhne v Klubu U Jakuba ve čtvrtek 7. března od 9 nebo 13 hod. Městské kulturní středisko Východočeská přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla Červený Kostelec 2014 Druhá polovina tradičního divadelního festivalu. Pořadatelé: Impuls Hradec Králové, MKS Červený Kostelec, DS NA TAHU a Volné sdružení východočeských divadelníků. Finanční podpora: Královéhradecký kraj a Ministerstvo kultury ČR. Pátek 28. února 10 hod. DS Jirásek Choceň F. R. Čech: Dívčí válka Režie: Zuzana Pavlíčková a Jan Meissner Úspěšná divadelní komedie. Vstupné: 60 Kč 16 hod. Bystřické národní divadlo o.s., Bystřice nad Pernštejnem Arnošt Goldflam: Dámská šatna Režie: Markéta Lukášková Hořká komedie o čtyřech herečkách, odehrávající se v div. svatyni dámské šatně. Vstupné: 80 Kč hod. DS NA TAHU při MKS Červený Kostelec Petr Strnad: Srdeční záležitosti Režie: Jana Jančíková Prostřednictvím imaginárního setkání žen čtyř generací sledujeme dramatický příběh jednoho muže. Vstupné: 90 Kč Sobota 1. března 10 hod. Divadlo Exil, Pardubice Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša Režie: Kateřina Prouzová Drama o manipulaci. Rozhodli o ní druzí. Vstupné: 60 Kč 16 hod. DS Veselé zrcadlo, Gymnázium Ústí n. O. na motivy filmové povídky Petra Jarchovského: Šakalí léta Režie: Lenka Janyšová Hudební a divadelní zpracování období 60. let. Vstupné: 80 Kč Kino Luník, hod. toto představení není zahrnuto v předplatném! TRIARIUS, Česká Třebová Jan Procházka: Kočár do Vídně Režie: Josef Jan Kopecký Komorní psychologické drama o zaslepenosti nenávistí, pomstě a neporozumění. Vstupné: 80 Kč omezená kapacita diváků hod. Q10, Studio divadla DRAK, Hradec Králové W. Shakespeare: Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete Režie: Filip Huml Velmi volná úprava Shakespearovy komedie. Příběh převleků a intrik, lásky a hlavně šťastného konce. Vstupné: 90 Kč Neděle 2. března hod. Divadelní skupina TEMNO, Týniště nad Orlicí David Drábek: Koule Režie: Eva Drábková Provokativní pohled do společenského života i soukromí koulařky. Vstupné : 60 Kč Permanentka Cena: 300 Kč, pro držitele divadelního předplatného 250 Kč 15

18 16 Kalendárium akcí Maškarní bál: Máme rádi zvířata Sobota 29. března od 20 hod. sál Grafoklubu DS NA TAHU vás zve na maškarní bál. Hudba: hraje Medium Program: zajisté bude jako vždy včetně volby nejlepší masky. Občerstvení: zajištěno Tombola: jako vždy velmi bohatá. Vstupné: 70 Kč Prodej: v informačním středisku od 10. března 2014 Výstava Městské kulturní středisko slaví 50. výročí března výstavní síň MěÚ Srdečně vás zveme na výstavu, která vám připomene uplynulá léta činnosti Městského kulturního střediska v Červeném Kostelci. Můžete si prohlédnout množství fotografií, letáčků, plakátů, kronik a různých dokumentů z dob minulých. Výstava se koná denně od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. Připravujeme Noc na Karlštejně Premiéra: Sobota 12. dubna v hod. Divadlo J. K. Tyla 2. divadelní hra v předplatném Repríza: Neděle 20. dubna v 17 hod. Divadlo J. K. Tyla Uvádí červenokostelecký divadelní soubor NA TAHU. Scénář a režie: Marcela Kollertová Opravdu mohou žít muži bez žen? Je láska překážkou panování? Copak zbožnost vylučuje lásku? Trpí žena, když miluje? Přijďte si pro odpovědi na tyto otázky. Hrají: Jan Brož, Pavla Škodová, Pavel Labík, Renata Středová/Markéta Bohunková, Tomáš Rosa, Richard Bergmann, Petr Máslo, Jiří Pošepný, Naďa Eflerová, Tomáš Šimek, Lukáš Čtvrtečka. Expediční kamera 2014 Sobota 22. března od 16 hod. kino Luník Máte rádi divokou přírodu, dobrodružství, extrémní sporty a cestování? Pak se i letos můžete těšit na třetí ročník filmového festivalu Expediční kamera. A co vás letos čeká? Pěší přechod jedné z nejdrsnějších pouští světa, výprava za Pygmeji v Kongu, sólolezení v Yosemitech, u kterého se tají dech, první B.A.S.E. jump ve Vysokých Tatrách, první průstupy nádhernými kaňony v Kanadě a jako perlička ježdění na jednokolce v jeskyních. V neposlední řadě také dvě cestopisné přednášky doplněné spoustou parádních fotografií. I letos bude vstupné na celý program festivalu symbolických 99 Kč a celý výtěžek bude věnován spolku Šotek a oddílu červenokosteleckých Kadetů. Oba spolky se zároveň podílejí na organizaci celého festivalu. Městské kulturní středisko Sportovec města Sobota 26. dubna malý sál Divadla J. K. Tyla Vážení, již 3. rokem se bude konat slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města za uplynulý rok. Město Červený Kostelec chce tímto poděkovat sportovcům a sportovním organizacím za vzornou reprezentaci našeho města. Tímto bych chtěla oslovit a požádat všechny sportovce, kterým se v roce 2013 dařilo, aby nás kontaktovali dle pokynů níže. Ti nejlepší budou na základě hodnocení komise vyhlášeni a poté odměněni. Hlásit se můžete na tel. čísle nebo nebo se přihlaste osobně na Městském kulturním středisku, ul. Žižkova 365, Červený Kostelec. S sebou prosím nezapomeňte přinést vyplněnou přihlášku, kterou vyplníte na stránkách (kalendář akcí + sekce Katalog, oddíl Kultura, kategorie MKS). Budeme se těšit na vaši spolupráci. Červený Kostelec má talent Červen přírodní areál u Divadla J. K. Tyla Talentová mánie dorazila už i k nám do Červeného Kostelce a uskuteční se v červnu (den včas upřesníme) v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla Červený Kostelec. Za nepřízně počasí bude akce přesunuta do Divadla J. K. Tyla. Přihlásit se může kdokoliv, kdo má co nabídnout, kdo se věnuje nějaké činnosti a rád by ji ukázal celému městu nebo kdo v jakékoliv činnosti vyniká jak se říká, kdo má talent. Zájemce prosíme, aby vyplnili přihlášku na webových stránkách (kalendář akcí + sekce Katalog, oddíl Kultura, kategorie MKS) nebo si pro přihlášku došli osobně na MKS, MěÚ (podatelna) nebo IC Č. Kostelec. Věková dostupnost je neomezená. Celým odpolednem vás bude provázet kapela ze Lhoty Červený Kostelec s názvem E.S.P., kde hrají Zdeněk Vlček, Tomáš Vodák, Robert Liebich a Tomáš Nývlt. Přihlášky přijímáme do 15. května. Těšíme se na vaši spolupráci. Kadet, Šotek a PGArt Předprodej vstupenek bude probíhat v květinářství Slunečnice v Náchodské ulici v Červeném Kostelci. Další informace lze získat i na webu města v kalendáři akcí a na adrese Program 1. filmový blok od 16 hod. Cave unicycling Down the line Honnold filmový blok od 18 hod. Indonésie přednáška Miroslava Novosvětského Pygmejové děti džungle Tatry bez limitov 3. filmový blok od 20 hod. Island přednáška Pavla Novosvětského a Hany Gottwaldové The Empty Quarter Autana Více informací o programu na (Kalendář akcí) a

19 Kalendárium akcí Dětský karneval Restaurace na Bohdašíně Sobota 8. března od 15 hod. Pořádají hasiči a AVZO. Hry, soutěže, hudba. Pyžamová zábava Sobota 8. března od 20 hod. Začátek ve 20 hod. Hudba D. J. Němeček. Info tel Oblastní charita Šeherezáda 2014 Klasický balet na motivy pohádek Tisíce a jedné noci Neděle 9. března v 19 hod. Divadlo J. K. Tyla V tento den do divadla v Červeném Kostelci zavítají studenti a učitelé Konzervatoře Pardubice společně s žáky ZUŠ Pardubice Havlíčkova 925 a členy baletního souboru Konsonance, aby zde provedli slavnostní hudebně baletní představení, kterým oslaví 35. výročí založení této významné umělecké školy. 150 účinkujících (symfonický orchestr, klasický balet i dětský pěvecký sbor Iuventus Cantans) nám předvede díla dalšího jubilanta A. Dvořáka, Otakara Jeremiáše a Nikolaje Rimského- Korsakova. Organizátor této benefice, Oblastní charita Červený Kostelec, využije výtěžek koncertu na péči o nemocné v Hospici a mobilním hospici Anežky České. Vstupenky (150 a 100 Kč) si můžete zakoupit v IC Červený Kostelec, Hronov a Náchod. Techtle Mechtle revue Travesti revue Techtle Mechtle 2106 Úterý 11. března od 19 hod. Divadlo J. K. Tyla Lukáš, Honza a Alex tři muži, kteří se téměř každý večer změní v krásné ženy na prknech divadel a kulturních domů v celé České republice i na Slovensku! Dvakrát do roka tato známá travesti formace připravuje zbrusu nový zábavný pořad s výpravnou divadelní scénou a řadou jevištních kostýmů. Jejich pořady jsou postavené na parodii, nadsázce, humoru a hlavním cílem jsou rozesmáté tváře publika, které tvoří převážně ženy. Kromě zpěváků a zpěvaček s oblibou parodují také politiky, aktuální dění ve společnosti a známé zábavné scénky od 80. let až po současnost. V pořadu s názvem se můžete těšit na náhled do budoucnosti očima slečen Dolores, Stacey a mistra Alexe. Co nás čeká? Jak bude vypadat budoucnost dalších generací? Věřte, že bude zatraceně pestrá, barevná, veselá, rozesmátá... Tedy alespoň u nás! Těšit se můžete na Halinu Pawlovskou, Karla Gotta, Rickyho Martina, Šíleně smutnou princeznu a řadu dalších včetně speciálního hosta večera! Více informací na internetových stránkách facebooku: techtle mechtle revue Vstupné: 250 Kč předprodej, 270 Kč na místě Vítání jara Vlastivědný spolek Čtvrtek 13. března od 17 hod. Multifunkční centrum městské knihovny Vlastivědný spolek si dovoluje pozvat své členy i širokou veřejnost na velikonoční povídání s krasličářkou Annou Rusovou. Přijďte si popovídat s paní Annou Rusovou, mistryní lidové umělecké tvorby kraslic, o lidové tvorbě spojené s velikonocemi a svátky jara, o historii kraslic a jejich zdobení, prostě o velikonocích v našich krajích. Přednáška bude doprovázena i malou ukázkou kraslic zdobených různými technikami ze sbírek paní Anny Rusové. Žáci místního krasličářského spolku vám zase v průběhu programu rádi předvedou ukázky nejrůznějších technik zdobení kraslic. Na úvod přednášky vystoupí s krátkým programem Dětská muzika Čtyřlístek pod vedením paní Z. Tučkové a Mgr. T. Hájka. Přijďte se podívat a popovídat si, těšíme se na vás. Vstupné dobrovolné. Více informací o této akci také v IC Červený Kostelec, tel Jen tak pro radost Věra Šrůtková a ostatní března výstavní síň MěÚ Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 20. března od 16 hod. Zveme vás na prodejní benefiční výstavu Jen tak pro radost, na které se můžete inspirovat nebo si i zakoupit ze spousty ručně tvořených věcí řady technik. Uvidíte zde šperky cínované, fimošperky, tifany, epoxidované, ručně vinuté korále, eloxované aj. Keramika točená i ručně modelovaná. Textil malovaný, batikovaný i savovaný. Různé dekorativní předměty pletené z papíru, jako třeba košíky, ošatky, zvířátka atd. Různě zdobená vejce, např. malovaná voskem, drátkovaná, ale i vrtaná technikou madeira. Vyšívané dečky, ubrusy i prostírání. A mnoho dalšího. Překvapení na závěr: na naší benefiční výstavě budou hostovat tito milí hosté: naše přední výtvarnice Eva Sušanská a rovněž tak Ivana Tošnarová, která je známá nejen ve světě umění, ale i pedagogů, s kterými pracuje na výukových programech pro děti, kterým ilustruje knihy, a v neposlední řadě Zdeněk Tošnar výborný hudebník. Takže se bude na co koukat. Výtěžek výstavy půjde na Hospic Anežky České. Otevírací doba: března od 9 do 18 hod. Církev čs. husitská Přes pár údolí, přes pár hor Čtvrtek 27. března od hod. Sbor Církve československé husitské, místnost v 1. patře Premiéra nového pořadu J. Kejzlarové a O. Nermutě. Tentokrát společně prošlapeme Krušné hory, Jizerské hory a samozřejmě Krkonoše. A nakonec je přislíbeno malé překvapení... Restaurace U Hobla Metanol fest u Hobla Sobota 8. března restaurace U Hobla Vystoupí: Pit Full Death, Asacra, NotorHeads, Nanovor Vstupné: 80 Kč Rocková zábava pro všechny generace Sobota 22. března restaurace U Hobla Hraje Nanovor. 17

20 Kino Luník 3D Program kina 18 BABOVŘESKY 2 4. úterý v 17 a hod. ČR / 2014 / film ve 2D / české znění / 110 minut Pokračování úspěšné letní komedie Zdeňka Trošky. Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Plekancová Vondráčková a další. Mládeži přístupný Vstupné: 130 Kč ZIMNÍ PŘÍBĚH 6. čtvrtek v 17 hod. USA / 2013 / film ve 2D / české titulky / 118 minut V novém romantickém příběhu hrají: Russell Crowe, Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Will Smith a další. Mládeži přístupný Vstupné: 100 Kč 300: VZESTUP ŘÍŠE 3D 6. čtvrtek v hod. USA / 2014 / film ve 3D / české titulky / 102 minut Premiéra. Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu Franka Millera Xerxes. Mládeži přístupný Vstupné: 130 Kč BABOVŘESKY 2 8. sobota v 17 hod. ČR / 2014 / film ve 2D / české znění / 110 minut Pokračování úspěšné letní komedie Zdeňka Trošky. Mládeži přístupný Vstupné: 130 Kč 300: VZESTUP ŘÍŠE 3D 8. sobota v hod. USA / 2014 / film ve 3D / české titulky / 102 minut Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu Franka Millera Xerxes. Mládeži přístupný Vstupné: 130 Kč VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 3D 11. úterý v 17 hod. USA / 2013 / film ve 3D / české znění / 86 minut Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco za lubem. Nová animovaná pohádka. Mládeži přístupný Vstupné: 120 Kč PAMÁTKÁŘI 11. úterý v hod. USA / 2014 / film ve 2D / české titulky / 112 minut Velký příběh 2. sv. války. Hrají: George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman a další. Mládeži do 12 let nevhodný Vstupné: 120 Kč NEED FOR SPEED 3D 13. čtvrtek v 17 hod. USA / 2014 / film ve 3D / české titulky / 130 minut Nadupaný film podle herní legendy. Hrají: Aaron Paul, Dominic Cooper Mládeži do 12 let nevhodný Vstupné: 150 Kč Kurzy, volný čas Taneční klub Twist Taneční klub Twist Červený Kostelec Chcete se naučit tančit? Připojte se do našeho klubu pro děti a mládež! V průběhu roku se páry mohou účastnit tanečních soutěží, vystoupení, soustředění, popřípadě pohybových průprav. Tance: standardní a latinskoamerické Tréninky: Každé pondělí a pátek od 17 hod. ve školní tělocvičně ZŠ Lhota. ZACHRAŇTE PANA BANKSE 13. čtvrtek v hod. USA / 2014 / film ve 2D / české titulky / 125 minut Nový životopisný film. Hrají: Emma Thompson, Tom Hanks a další. Mládeži přístupný Vstupné: 110 Kč TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA 15. sobota v 17 hod. ČR / 2013 / film ve 2D / české znění / 90 minut Nový film zachycuje tuto šílenou jízdu, která rozhodně není bezstarostná. Mládeži přístupný Vstupné: 90 Kč NON-STOP 15. sobota v hod. USA / 2014 / film ve 2D / české titulky / 106 minut Únos letadla je teprve začátek. Liam Neeson v hlavní roli napínavé podívané. Mládeži do 12 let nevhodný Vstupné: 100 Kč Dětský filmový festival Předprodej permanentek v IC a v pokladně kina Luník. Cena slosovatelné permanentky 230 Kč. DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA 17. pondělí v 16 hod. USA / 2014 / film ve 2D / české znění / 92 Dějiny jsou jim v patách. Nová animovaná komedie pro celou rodinu. Mládeži přístupný Dětské vstupné: 100 Kč LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 18. úterý v 16 hod. USA / 2013 / film ve 2D / české znění / 109 minut Nová animovaná pohádka od studia Walt Disney. Mládeži přístupný Dětské vstupné: 70 Kč ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE středa v 16 hod. USA / 2013 / film ve 2D / české znění / 92 minut Pokračování úspěšného filmu o vynálezci Flintovi. Mládeži přístupný Dětské vstupné: 70 Kč S KRTKEM DO POHÁDKY 20. čtvrtek v 16 hod. ČR / 2010 / klasický film / české znění / 86 minut Krtek znovu v akci. Pásmo pohádek. Mládeži přístupný Vstupné: 30 Kč ZVONILKA A PIRÁTI 21. pátek v 16 hod. USA / 2014 / film ve 2D / české znění / 78 minut Pokračování známé animované pohádky ze studia Walt Disney. Mládeži přístupný Dětské vstupné: 140 Kč O víkendu je možnost volného tréninku (praktis) dle domluvy. Pokud máte zájem, kontaktujte nás nebo přijďte přímo na trénink. Tel Web: VEJŠKA 18. úterý v hod. ČR / 2013 / film ve 2D / české znění / 100 minut Po filmu Gympl je tu Vejška. Hrají: Tomáš Vorel jr., Jiří Mádl, Eva Josefíková, Zuzana Bydžovská a další. Mládeži do 12 let nevhodný Vstupné: 100 Kč ELTON JOHN V LAS VEGAS: THE MILLION DOLLAR PIANO Koncert 19. středa v hod. USA / 2014 / film ve 2D / české titulky / 94 minut Světově proslulý zpěvák, textař a interpret Elton John odehraje koncert The Million Dollar Piano. Mládeži přístupný Vstupné: 100 Kč POMPEJE 3D 20. čtvrtek v hod. USA / 2014 / film ve 3D / české znění / 102 minut Největší zkázu v dějinách lidstva přežil jen tento příběh. Mládeži do 12 let nevhodný Vstupné: 150 Kč FAIR PLAY 25. úterý od hod. ČR / 2014 / film ve 2D / české znění / 100 minut Jsou hranice, za které se nejde. Hrají: Judit Bardos, Anna Geislerová, Roman Luknár a další. Mládeži do 12 let nevhodný Vstupné: 110 Kč NOE 3D 27. čtvrtek v hod. USA / 2014 / film ve 3D / české znění / 135 minut Tento příběh vypráví o konci světa a o druhé nejslavnější lodi v historii. Hrají: Russell Crowe, Anthony Hopkins, Jennifer Connelly a další. Mládeži do 12 let nevhodný Vstupné: 100 Kč LEGO PŘÍBĚH 3D 29. sobota v 17 hod. USA / 2013 / film ve 3D / české znění / 100 minut Hrajeme pro děti Příběh s Lego figurkami nejen pro malé diváky. Příběh 3D filmu, natočeného pomocí počítačové animace, sleduje osudy Emmeta, dokonale průměrné mini-figurky LEGO, která je omylem považována za osobu, která jediná může zachránit svět... Mládeži přístupný Vstupné: 130 Kč BABOVŘESKY sobota v hod. ČR / 2014 / film ve 2D / české znění / 110 minut Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky. Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Plekancová Vondráčková a další. Mládeži přístupný Vstupné: 100 Kč Marie Chaloupková Pravidelné Zumba cvičení + posilování Středa: Zumba hod., posilování hod. Neděle: Zumba hod., posilování hod. Pátek: Zumba děti hod. Vše v tělocvičně ZŠ Lhota. Web: Kontakt:

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 12.8.2015 kancelář starosty 1. (19) Chodník Brodský - Hospoda U Prouzů 2. (20) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012 malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec 1. (1) Přístavba Mateřské školy Větrník Kateřina Macková [ Přijaté

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013 kancelář starosty 1. (1) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník, Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec,

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 6/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

RO 12 27. 4. 2015. Strana 1 (celkem 5)

RO 12 27. 4. 2015. Strana 1 (celkem 5) VÝTAH z USNESENÍ z 12. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 26.1.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace - domovní přípojky 2. (2) Hospodaření 1.-12.2010

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J. Langová Omluveni:

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Vize rozvoje města Červený Kostelec

Vize rozvoje města Červený Kostelec Vize rozvoje města Červený Kostelec Objednavatel: Město Červený Kostelec, T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Zpracovatel: Ing. arch. Marek Wajsar, Nad Šárkou 2069/25, 160 00 Praha 6 Zpracovali:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Z Á P I S z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 20.3.2014. Jednání

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více