Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna"

Transkript

1 Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna

2 Ud los r n kos e k oto r! 12. n r m s D va l J. K. T l n z l Fot Č Kos e. Účas i iát vo s v l : s e l e 20 oto r fi ý nad n. P e n T u t k, j h n. F m las í e p r ho l r ud T ( v ) ud T v l ( r v ) b ra. S m i zač l p l n r. Fot n ét s r : T má K

3 Radnice informuje Slovo starosty města Únor je měsícem, kdy se uzavírá hospodaření minulého roku a nastupují auditoři, kteří kontrolují, jestli něco nebylo provedeno špatně. Nebylo tomu jinak ani v letošním roce snad jen s tím, že nás ještě navíc navštívila kontrola z ministerstva financí a pravidelná kontrola z krajského úřadu. V současné době je závěrečný účet města za rok 2013 projednán finančním výborem, radou města a je připraven k projednání v zastupitelstvu města. V letošním roce již podruhé stejnou procedurou projde ještě jeden významný dokument, a tím je účetní závěrka města Červený Kostelec za rok Oba tyto dokumenty, které vypovídají o loňském hospodaření města, prošly nezávislým auditem. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je obsáhlý dokument, s kterým se můžete seznámit u vedoucí fin. odboru. Kompletní dokument je zveřejněn i na webu města. V plném proudu jsou i přípravy investičních i neinvestičních akcí. Probíhají výběrová řízení na zhotovitele staveb, které jsou pro tento rok naplánovány. V letošním roce by se měly provést následující akce. Nejrozsáhlejší akcí bude Rekonstrukce ul. Náchodská a 17. listopadu. Město by mělo Informace z jednání rady města Jednání rady města se koná pravidelně jednou za čtrnáct dní vždy ve středu od 16 hod. Na svých zasedáních v uplynulém období mimo jiné RM projednala: 1. Závěrečný účet města za rok 2013 a s ním spojený audit hospodaření, který proběhl v polovině minulého měsíce. 2. Účetní závěrku města za rok Bezpečnostní situaci města v roce Velitel obvodního oddělení PČR spolu s velitelem městské policie seznámil RM s bezpečnostní situací v roce 2013 a odpověděli na četné dotazy členů rady. 4. Žádosti o povolení výjimek z vyhlášky města č. 7/ Výsledky hospodaření fondů sportu, kultury a podpory škol v oblasti zahr. spolupráce. 6. Informace z jednání komisí 7. Čerpání dotací z EU 8. Půjčka z Fondu rozvoje bydlení 9. Volba přísedících Okr. soudu v Náchodě 10. Hospodaření příspěvkových org. města 11. Hospodaření Voda Č. K. za rok Majetkové záležitosti 13. Pronájmy bytů 14. Inventarizace majetku Zápisy z jednání zastupitelstva města a usnesení z jednání rady města naleznete na internetových stránkách města provést a samozřejmě i platit kompletní rekonstrukci inženýrských sítí a následně nových chodníků v celé délce. Majitel komunikace, ředitelství silnic a dálnic, pak provede rekonstrukci celé komunikace s novým povrchem. Ani rekonstrukce ulic Langrova, Rybničná, Žďárská nebude zanedbatelná. Začne se také realizovat dlouhodobě připravovaná splašková kanalizace Červený Kostelec Bohdašín včetně kanalizačních přípojek. Nová má být i provozní budova místního hospodářství. Jak oprava komunikace I/14 nebo rekonstrukce ulic Langrova, Rybničná, Žďárská, nemluvě pak o kanalizaci Bohdašín, budou vyžadovat značnou toleranci nás všech. Musíme se připravit na zhoršený průjezd celým městem a na četné objížďky nejen místní. Z informační schůzky o kanalizaci na Bohdašíně K tomu všemu ředitelství silnic a dálnic bude po celý rok opravovat most ve Lhotě u Jána. Takže se budeme muset obrnit trpělivostí a říkat si jen, rok to vydržíme a budeme mít téměř tři kilometry nových komunikací a skoro dvojnásobek nových chodníků. Nemluvě o tom, co je pro nás sice neviditelné, ale velmi důležité nová infrastruktura pod jmenovanými komunikacemi a odkanalizovaný Bohdašín. Mimo tyto investiční akce je připraveno a zastupitelstvem schváleno značné množství dalších akcí, které řadíme do oprav. Jen na opravy komunikací je schválena částka šest milionů korun. Do oprav bytového fondu to bude devět milionů a do oprav nebytů bude investováno téměř deset milionů korun. Věřme, že všechny akce budou dokončené v nasmlouvaných termínech a výborné kvalitě. 27. února se konalo letošní první zasedání zastupitelstva města. Na programu mimo investiční akce, hospodaření, majetkové záležitosti a informace o bezpečnostní situaci města je předložen zastupitelstvu k projednání i závěrečný účet města za rok Petr Mědílek, starosta Vedení města zvýšilo náklad Červenokosteleckého zpravodaje Velká poptávka po Červenokosteleckém zpravodaji přiměla radní, aby navýšili jeho náklad. K 3500 ks tak již v pátek 31. ledna přibylo dalších 500 ks. Stále přitom platí, že čtyřiadvacetistránkový zpravodaj, přibližující dění v našem městě, je celobarevný a k dispozici zdarma. Rada města Červený Kostelec zareagovala na stále zvyšující se zájem o Červenokostelecký zpravodaj, který je měsíc co měsíc pravidelně rozebírán během prvních několika dní po distribuci. Na svém úvodním zasedání v r proto odsouhlasila požadavek o navýšení nákladu zpravodajů o 500 ks. Počínaje únorovým číslem zpravodaje, tj. od pátku 31. ledna, se tedy distribuuje na odběrná místa namísto 3500 ks (což je číslo korespondující s počtem domácností ve městě) 4000 zpravodajů. Navýšení bude stát město cca Kč ročně. Ke klasickým odběrným místům, z nichž nejvíce je posíleno infocentrum a pokladna s podatelnou MěÚ, přibyla kavárna na autobusovém nádraží a pobočka pojišťovny Kooperativa, kde o zpravodaj projevili zájem. Kompletní seznam odběrných míst najdete nově na webu města v kategorii Červenokostelecký zpravodaj. Červenokostelecký zpravodaj je distribuován vždy na začátku měsíce, je formátu A4, celobarevný a k dispozici zdarma. Tisknut je v tiskárně V&H Prinf Hlávko s.r.o. Text i foto: Tomáš Kábrt Úřední dny MěÚ Červený Kostelec Pondělí 8 12, hod. Úterý 8 11, hod. Středa 8 12, hod. Čtvrtek Zavřeno Pátek 8 11 hod., zavřeno má odb. výstavby, matrika, sociální, evidence obyvatel Tel: (ústředna) Web: 1

4 Radnice informuje Obnova zeleně u Divadla J. K. Tyla bude zahájena během března Již v lednovém a únorovém zpravodaji roku 2013 jste byli informováni o záměru revitalizace prostoru od sokolovny až po ulici 17. listopadu. Obnova zeleně bude zahájena během března. Tato akce byla již vloni rozdělena na dvě části. První se zabývala obnovou dřevin v prostoru od ulice Bř. Kafky k sokolovně, druhá, řešící prostor od ulice Bř. Kafky k ul. 17. listopadu, byla závislá na vyjádření zastupitelstva města k architektonickému řešení prostoru mezi školami. O druhé části projektu jste byli pravidelně informováni na zasedáních zastupitelstva města, na webu města, v Červenokosteleckém zpravodaji a prostřednictvím veřejné debaty organizované Okrašlovacím spolkem Kostelec. Proti plánu výsadby nových stromů se dvakrát odvolalo o. s. ornitologů se sídlem v Pardubicích. Odvolání bylo kr. úřadem zamítnuto a rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin bylo potvrzeno. V současné době probíhá příprava realizace obnovy dřevin v prostoru divadla, která může být zahájena v 2. polovině března. Protože vedení města nechce, aby tato lokalita dlouho zela prázdnotou, stanovilo následující postup prací. Plán úpravy zeleně před divadlem, sokolovnou a mezi školami. Zelená kola: Dřeviny k ponechání Žlutá kola: Výsadba Škrtnutá kola: Dřeviny k odstranění Nejdříve dojde k likvidaci nebezpečných, starých a nevhodně umístěných stromů dle návrhu architektky Ing. Štěpánky Šmídové. Následovat bude vyfrézování kořenů. Odborná výsadba nových dřevin, objednaných OMH na základě rozpočtu zmíněné architektky, proběhne začátkem dubna, kdy je ten správný čas výsadbu provést. Je zřejmé, že tento krok povede k zásadní změně okolí divadla a ne všichni ji budou vnímat jako změnu pozitivní. Obměna zeleně je však nutná. Snahou města není zeleň likvidovat, ale provést revitalizaci, která zvýší bezpečnost občanů a bude provedena s ohledem na původní charakter zeleně v této lokalitě před 80 lety. Richard Bergmann 2 Připravovaný nový územní plán je zveřejněn. Občané mají tři neděle k připomínkování Naše město připravuje nový územní plán. Jedná se o důležitý dokument, který určuje pravidla pro výstavbu a využití pozemků v našem městě na řadu dalších let. Práce na jeho přípravě započaly v roce 2012, kdy byly zhotoveny průzkumy a rozbory potřebné pro formulování zadání územního plánu. Zadání bylo schváleno zastupitelstvem města v dubnu roku V současné době zpracovatel dokončil prvotní návrh územního plánu dle terminologie stavebního zákona tzv. návrh pro společné jednání. Kompletní návrh si můžete prohlédnout na webu města nebo v tištěné podobě na odboru výstavby a ŽP MěÚ v Červeném Kostelci a na odboru výstavby a územního plánování MěÚ v Náchodě. K návrhu územního plánu může v zákonné lhůtě každý podat připomínky. Připomínky se uplatňují písemně nebo elektronicky s ověřeným podpisem u pořizovatele, tedy na odboru výstavby a územního plánování v Náchodě, a to do pondělí 24. března. Městský úřad v Červeném Kostelci v této souvislosti nabízí možnost konzultací s městským architektem každé pondělí od 15 do 17 hod. Připomínka musí obsahovat identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, bydliště) a podpis osoby, která je uplatňuje, a měla by být dostatečně zdůvodněna. Platí, že čím věcnější bude argumentace, tím větší má připomínka šanci k vyhovění. Dále se bude konat veřejná diskuze s autorem územního plánu, a to ve středu 12. března od 16 hod. v kině Luník. Pro úplnost připomínáme, že proces pořizování územního plánu je dvoustupňový. Po společném jednání a vydání stanoviska krajským úřadem zhotovitel návrh upraví s ohledem na obdržené připomínky a stanoviska dotčených orgánů. Pak bude následovat veřejné projednání územního plánu (termín včas zveřejníme na webu města), kde je opět možnost uplatnit námitky a připomínky. Po vyhodnocení námitek a připomínek zhotovitel návrh znovu upraví do tzv. čistopisu, který se předloží zastupitelstvu města ke schválení. Zastupitelstvo města územní plán vydává opatřením obecné povahy. O dalším postupu pořizování nového územního plánu vás budeme informovat na webu města, ve zpravodaji a na úřední desce. Ing. arch. Marek Wajsar, Tomáš Kábrt

5 Radnice informuje S Antonínem Šlechtou o nových stripovacích kolonách, kanalizaci na Bohdašíně a činnosti Voda Červený Kostelec, s.r.o. V průběhu minulého i současného roku byla a je v centru dění v našem městě spol. Voda Červený Kostelec. Debaty se týkají jak vloni značně zmedializované problematiky chlorovaných uhlovodíků, tak loňského budování kanalizace v Olešnici a letošní stejné činnosti na Bohdašíně. Mimo to Voda Červený Kostelec s.r.o. slaví 20 let od svého vzniku. Na to vše přišla řeč s jejím současným vedoucím Antonínem Šlechtou. Začněme problematikou chlorovaných uhlovodíků. Stripovací kolona na Chrbech odbourává tyto látky tak účinně, že se nedají změřit. S jakými výsledky pracují dvě nové stripovací kolony? Stará vodárna zde máme prozatím tři výsledky rozborů odebraných vzorků na výstupu prosinec, leden, únor 1,26; 2,8; 2,18 mikrogramů/l. (Maximální hodnota povolená zákonem o ochraně veřejného zdraví je 10 mikrogramů/l). VDJ V Poli dva výsledky leden, únor neměřitelné hodnoty; a 0,69 (mez měřitelnosti 0,5) mikrogramů/l. Znamená zřízení kolon pro naši vodu něco zásadního? Ne. Mohl byste zopakovat, kdo všechno naši vodu kontroluje a jak často? Každý měsíc odebírá Agro CS Č. Skalice (oprávněná laboratoř) několik vzorků z vodovodní sítě. Všechny naměřené výsledky jsou předávány na Krajskou hygienickou stanici, která průběžně výsledky sleduje. Vloni byl také vyvrtán a zakonzervován nový vrt ve Lhotě. Proč zatím není využíván? Vody má v tuto chvíli Červený Kostelec dostatek. Zdroj by měl sloužit jako záloha v případě zhoršení kvality pitné vody na některém ze stávajících zdrojů. V letošním roce bude na Bohdašíně vybudována kanalizace. Jedná se o událost, která pro občany není moc příjemná stavební práce se dotknou celé vesnice, podobně jako tomu bylo vloni v Olešnici. Jak na to občané nahlížejí? S obavami a očekáváním. Dobudovat kanalizaci na celém území vč. přidružených obcí je pro město povinností. Jedná se o poslední spádovou oblast města, které kanalizace chybí? Ne. Zbývá dobudovat kanalizaci v oblasti Stolín, Mstětín. O kolik by se bohdašínským občanům měly zvýšit výdaje za vodu? Občanům napojeným na kanalizaci pro veřejnou potřebu vznikne povinnost platit stočné ve stejné výši jako kterýmkoliv jiným našim občanům napojeným na kanalizaci. (Pro letošek 35 Kč/m 3 vč. DPH. pozn. red.) Ovlivní připojení Bohdašína do kanalizace nějak ČOV? Ne. Pocítí tento krok ostatní odběratelé? Výstavba kanalizace na Bohdašíně nepřináší požadavky poskytovatele dotace na zvýšení stočného. Vše ostatní záleží na vývoji cen v celé společnosti. Letos uplyne 20 let od vzniku společnosti Voda Červený Kostelec. Vy jste převzal vedení po p. Jaroslavu Pišnovi a před 6 lety. Jaké události svého období byste z činnosti společnosti vyzdvihl jako nejdůležitější? Zajištění toho, aby pokud možno každý, kdo otočí vodovodním kohoutkem, případně zatáhne za šňůru splachovadla, tak učinil a šel, aniž by musel řešit cokoliv dalšího. Kolik lidí v současnosti ve společnosti pracuje? Šestnáct. Co všechno zajišťujete? Dodávku pitné vody, odvádění odpadní vody a její čištění a s tím související provoz a údržbu všech zařízení k tomu sloužících. Vyjadřování ke stavebním činnostem. Několik drobných služeb úzce spjatých s provozem vodovodu a kanalizace vyvážení septiků, výstavbu vodovodních přípojek, vytyčování inženýrských sítí, navrtávky kanalizací, vyhledávání a lokalizaci poruch na vodovodní případně elektrické síti atd. Pro město zabezpečujeme drcení veřejné zeleně a zeleně od občanů. Kolik havárií ročně musíte v průměru zhruba řešit? Cca kolem 10 havárií ročně plus dalších úniků vody, které se nedají považovat za havárie. Jaké máte plány do dalších let? Fungovat. Otázky a foto: Tomáš Kábrt Aktuální mapa čísel popisných je dostupná na webu města. Využívá i služeb Street View Na základě požadavků občanů z různých oblastí života (podnikatelské, instituční, soukromé atd.) připravil majetkový odbor podklady pro tvorbu aktuální mapy čísel popisných jak v elektronické, tak listinné podobě. Pro řešení tohoto úkolu byl vybrán již zakoupený mapový software Gramis. Zde byla za základ vzata zjednodušená mapa katastru nemovitostí, ve které byly zvýrazněny zájmové objekty jako například: čísla popisná, názvy ulic, popisy veřejných budov aj. Toto vše bylo umístěno do bezešvé mapy všech šesti katastrálních území (Červený Kostelec, Horní Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, Bohdašín nad Olešnicí, Olešnice za Červeným Kostelcem a Stolín) a ta byla rozřezána na 61 oblastí v měřítku 1:2000 vhodných pro tisk na běžný formát velikosti A3 (42 29,7 cm). Při aktualizaci určitého území (třeba obytnou výstavbou) se tak vymění pouze jeden list. Listinná podoba se bude udržovat v aktuálním provedení pouze v omezeném počtu kusů (pro veřejnost bude k nahlédnutí na podatelně úřadu, na odboru výstavby a ŽP a v sekretariátu starosty). Největším přínosem pro veřejnost je její elektronická podoba umístěná na adrese kde je možné provést tisky ve zvoleném měřítku, využít propojení na Street View, zapnout a vypnout nežádoucí vrstvy, propojit s aktuálními daty KN a spoustu dalších funkcí. Z instalace stripovací kolony ve staré vodárně Mapa nemá být konkurencí mapám na ale pouze jejím vhodným doplněním pro přípravu podkladů, které žadatelům scházejí. Za odbor majetkový a odbor informatiky Jana Kácovská a Jaroslav Kordina 3

6 4 Radnice informuje Majitel bourá správní budovu Tepny a Tanvald Dvě budovy bývalé Tepny jsou nyní, v době dokončování zpravodaje, demolovány. Jedná se o budovu bývalé ubytovny Tanvald a správní budovu Tepny. Pro demolici se vlastník pozemku, společnost Lidl & Schwarz- Gruppe, rozhodl z vlastní vůle a bude ji také sám financovat. Firma budovy zbourá, ale na uvolněném místě zatím žádnou stavbu neplánuje. Podle Demolice správní budovy Tepny Jednou z posledních stavebních zakázek městského úřadu v roce 2013 byla výměna tří výtahů v modrém panelovém domě na sídlišti Gen. Kratochvíla. Výtahy byly modernizovány v č. p. 1012, 1013 a Letos bude výměna výtahů pokračovat u č. p. 1009, 1010 a Zakázku na výměnu výtahů vyhrála ve výběrovém řízení firma ELEKTRO Nový optický kabel je od nového roku využíván jak městem, tak soukromníky V posledním čtvrtletí roku 2013 vybudovalo město Červený Kostelec mezi městským úřadem a odborem místního hospodářství (Řehákova ulice) zhruba kilometr trasy pro umístění optických kabelů. Následovalo tzv. zafouknutí vícevláknového kabelu pro potřeby města, dohromady vše stálo město přes Kč. Nyní je tato technologie využívána pro zajištění rychlého přenosu dat mezi pracovištěm OMH a informačním systémem úřadu a v následujících měsících bude využita pro investici do virtuálních technologií. Vybudovaná trasa také umožní v budoucnu optické spojení s budovou Divadla J. K. Tyla, sokolovnou, případně hřbitovní kaplí a dovolí provozovat kamery policejního bezpečnostního systému i v oblastech, které v současnosti není možné připojit (hřbitov, garáže aj.). Zhruba 1 km kabelové chráničky položilo město Červený Kostelec v září r Trasa nové chráničky začíná napojením na stávající HDPE trubku položenou při rekonstrukci ulice Bř. Kafky v roce 2008 a odtud pokračuje podél místní komunikace slov jejího vedení společnost nic nestaví, ani neplánuje nic stavět v celé republice, uvedl starosta města Petr Mědílek. Město se i přesto k tomuto kroku firmy staví pozitivně, a to proto, že se mu demolice budov hodí do dlouhodobého plánu odstranění areálu bývalé Tepny. Místo před budovou, využívané městem jako parkoviště, bude po dobu prací využíváno jako deponie. Text i foto: Tomáš Kábrt Ubytovna Tanvald V panelovém domě na sídlišti Gen. Kratochvíla se můžeme svézt novými výtahy MOSEV s.r.o., která zajistila jak výměnu 3 ks výtahů, tak demontáž a likvidaci původních výtahů, výměnu plášťů výtahových šachet (z drátěných na plechové) a zavedení výtahových dveří přímo naproti vchodu. Provedena byla také kompletní výmalba okolního schodiště. Samotná výměna 3 ks výtahů stála město Kč. Lubomír Křivda, Tomáš Kábrt směrem ke hřbitovu, podél hřbitovní zdi do ulice Lipky, Lesní a Severní, dále přes ulici Lánská do ulice Sadová a ukončena je v areálu správy místních komunikací v objektu kanceláře. Chránička HDPE pro optokabel je vedena převážně v trase stávajícího kabelu veřejného osvětlení v zeleném pásu vedle místních komunikací a v jejich krajnicích. Na trase jsou připravena místa pro možnost odbočení k sokolovně a ke hřbitovní kapli. Chránička je již také zavedena k Divadlu J. K. Tyla. Městské kult. středisko v těchto dnech zvažuje možnosti jejího využití. Optický kabel byl zafouknut dodatečně z důvodů pozdějšího zajištění potřebných finančních prostředků. Náklady na položení chráničky dosáhly korun (dokumentace viz kategorie Veřejné zakázky), za zafouknutí a dokončovací práce zaplatilo město Červený Kostelec cca Kč. Investiční náklady budou z části amortizovány pronájmem chráničky soukromým subjektům. V současnosti je část chráničky využívána firmou JOSI s.r.o., o dalších dvou se jedná. O využití vybudované trasy může do vyčerpání její kapacity Dobrá zpráva v boji s břidlicovým plynem! Ministerstvo ŽP svým usnesením ze dne 6. února zastavilo řízení o stanovení průzkumného území Trutnovsko pro vyhledávací průzkum ropy a hořlavého zem. plynu (břidlicový plyn). Toto řízení bylo loni v září přerušeno a žadatel vyzván k doplnění podkladů. Protože však společnost Basgas Energia Czech, s.r.o. ve stanoveném termínu nic nedoplnila, ministerstvo řízení zastavilo. To je rozhodně dobrá zpráva nejen pro Náchod a dalších 25 měst a obcí, kterých se hrozba těžby břidlicového plynu týká, ale především pro všechny, kteří tady na východě Čech žijí. Po více než dvou letech držíme v ruce dokument, který, já pevně věřím, udělá definitivní tečku za podobnými záměry, komentoval rozhodnutí starosta Náchoda Jan Birke. Záměr průzkumu a samotné těžby břidlicových plynů na území Náchodska, Broumovska i Trutnovska vzbudil zásadní odpor samospráv a občanů již začátkem roku Následovala velká vlna nespokojenosti a protestů doprovázených podpisem petice. Jsem rád, že společná iniciativa občanů Královéhradeckého kraje nevyznívá naprázdno a naše zásoby pitné vody a vůbec krajinu jako takovou se podaří v tomto případě nakonec ubránit, dodal Jan Birke. Nina Adlof, požádat každý zájemce nabízející služby občanům nebo podnikající na území města. Městem položené optické vlákno slouží k rychlému přenosu dat mezi městským úřadem a odborem místního hospodářství. Mimo to může být využito i k provozu bezpečnostních kamer v oblasti od ul. Lánské k Hornímu Kostelci, které nemají dostatečný signál pro přenos obrazu na policejní stanici. Díky této technologii bude také možné zapisovat data v reálném čase na dvou územně oddělených pracovištích, čímž bude zajištěna větší garance dat. Jaroslav Kordina, Tomáš Kábrt Foto: Jaroslav Kordina

7 Radnice informuje Životní prostředí Zavedení kanalizace na Bohdašíně je pro Červený Kostelec zákonnou povinností Zavedení kanalizace na Bohdašíně, v jejímž rámci bude povinností místních se k ní připojit, se nezadržitelně blíží. Důvody města pro budování kanalizace jsou prozaické je to jeho zákonnou povinností. Podrobné info přináší tento článek. Vysvětlování musíme začít u Rady Evropské unie. Ta vydala již v roce 1991 směrnici o čištění městských odpadních vod. Podle této směrnice musí být odpadní vody čištěny natolik, aby byly splněny požadavky na čistotu odpadní vody. (Podrobnosti o emisních limitech vyhovujících životnímu prostředí zde není třeba uvádět.) Povinnost zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod určuje také novela vodního zákona, která tuto povinnost ukládá obcím nad 2000 obyvatel. Podle zákona o vodovodech a kanalizacích se kanalizace pro veřejnou potřebu zřizují a provozují ve veřejném zájmu. Samotná likvidace odpadních vod se může dít jak prostřednictvím ČOV, tak i Bezpečnost bez ní. V případě nezapojení ČOV do stokové soustavy ale musí být správně provozovány septiky a domácí ČOV, což bohužel příliš nejde plošně uplatnit a dozorovat. Červený Kostelec na svém území zřídil a provozuje kanalizaci, která je zakončena obecní ČOV, čímž naplňuje zákonnou povinnost i když ne zcela. Kanalizace je totiž zatím vybudována pouze na většině území, ale ze smyslu uvedené směrnice vyplývá povinnost zajistit odkanalizování odpadních vod a jejich čištění v rámci celého území obce od všech jeho obyvatel. Uvedená povinnost se tedy vztahuje i na okrajové části města. Zákon o vodovodech a kanalizacích dále uvádí, že obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb povinnost připojit se na kanalizaci tehdy, kdy je to technicky možné. Toto je účelné, protože budování kanalizačních přípojek usnadňuje povinnost každého vlastníka staveb, kterou je zajišťovat řádné zneškodňování odpadních vod v souladu s vodním zákonem. Kanalizace tedy svědčí o rozvoji území. Kanalizace v Bohdašíně by se měla začít budovat již v roce Hlavní práce by měly proběhnout v roce O průběhu prací a důvodech celé akce byli občané Bohdašína informováni ve středu 12. února. Informativní schůze proběhla za hojné účasti veřejnosti. Za město byli přítomni starosta Petr Mědílek, místostarosta Richard Bergmann, tajemník úřadu Petr Fišer, vedoucí odboru výstavby a ŽP Jiří Prokop a vedoucí odboru rozvoje města Jiří Prouza. Dále se schůze zúčastnil i projektant akce Jan Řezníček, za MěÚ Náchod Ing. Ondřej Poul a Vodu Č. Kostelec s.r.o. zastupoval Antonín Šlechta. Štěpán Křeček, Tomáš Kábrt Městská policie Leden na městské policii: Potyčka seniorek, uprchlý vězeň a krádež při bohoslužbě Městská policie má za sebou úvodní měsíc roku, který se zařadí co do počtu řešených případů mezi ty průměrné. Celkem museli strážníci vyřešit 60 osobních, telefonických či ových oznámení a potrestali 44 přestupků. Oproti prosinci nezaměstnali státní policii žádným podezřením z trestného činu. V průběhu ledna strážníci městské policie potrestali celkem 44 přestupků. Jednalo se o 34 dopravních přestupků, týkajících se v drtivé většině špatného parkování, popř. parkování bez parkovacího kotoučku. Možný předpoklad, že se jedná především o prohřešky přespolních řidičů, neznalých místních poměrů, se potvrzuje jen z poloviny. Bydliště řešených přestupců totiž mají zhruba v 50 procentech případů červenokosteleckou adresu. Proto je třeba na řidiče apelovat, aby sledovali dopravní značení po celou dobu jízdy, tj. i při parkování. Zbylé ze 44 přestupků, trestaných blokovou pokutou o různé výši, popřípadě domluvou, se týkaly porušení veřejného pořádku. Třikrát se jednalo o neoprávněný výlep plakátů, třikrát o odchycení zaběhlého psa, jednou o kouření na dětském hřišti, krádež železného šrotu, pálení trávy a jednou o napadení to si fyzicky vysvětlovaly situaci okolo psa, uvázaného u vchodu domu v lokalitě u Kaštánku, dvě důchodkyně. Za jedenatřicet lednových dnů museli strážníci vyřešit celkem 60 oznámení, čímž Městská policie Č. K. Adresa: Žižkova 365, Červený Kostelec Tel Non-stop mobil: se uplynulý měsíc zařadil mezi ty průměrné. Jako obvykle museli zaměstnanci městské policie několikrát vyjíždět k odchytu zaběhlých psů. Vzhledem k teplé zimě ale dostávali také poměrně častá oznámení týkající se práce s dřevinami (kácení stromů, pálení větví apod.). Vyjíždět červenokostelečtí strážníci museli i ke speciálnějším, více či méně vážným případům. Za zmínku jistě stojí pátrání po vězni z Odolova, který uprchl neznámo kam ze své směny ve firmě Saar Gummi Czech. Policie prošla všechna pohostinství a restaurační zařízení, ale hledaného muže nenašla. Morálně těžko obhajitelného činu se dopustil neznámý pachatel při bohoslužbě v Žižkově sboru, když z místa odcizil batoh s doklady. Přestupku se také dopustil mladý muž, který se z jedné ze zahrad pokusil odvézt na káře několik traverz, a mladík, který se rozhodl své výtvarné vlohy ukázat světu na nových schodech před sokolovnou. Zatímco první mladík byl chycen přímo při činu a náležitě potrestán, druhý odhalen bohužel nebyl. Podle úrovně výtvarného výkonu se však nejspíš jednalo o nějakého z žáků ZŠ. Oznámena byla i nepovolená prodejní činnost na parkovišti u Penny Marketu. Zde neznámí prodejci údajně prodávali zboží z vozu Škoda Octavia. Městská policie nabádá občany, aby od obchodníků tohoto typu žádné zboží nekupovali jedná se v naprosté většině případů buď o padělky, nebo o kradené zboží. K těm nejvážnějším případům a posledním, které zde tento měsíc uvedeme, patří oznámení královéhradeckého operačního střediska Policie ČR, že se v Olešnici pohybuje ozbrojený muž z Náchoda v zoufalé životní situaci, usilující si o život. Hlídka spolu s Policií ČR přijela na místo včas, muže uklidnila a předala záchranné službě. Střelnou zbraň u sebe muž neměl. Vyjma dohledu nad městem a jeho okolím se městská policie také věnuje dohledu nad alarmy v různých městských i soukromých objektech prostřednictvím služeb pultu centrální ochrany, dále sleduje tísňová volání z pečovatelských domů a strážníci taktéž využívají městského kamerového systému. Tento mj. monitoruje riziková místa, kde je třeba okamžitě zasáhnout (např. před frekventovanými restauracemi), záznam z kamer si pravidelně žádá Policie ČR k objasňování svých případů a kamery samozřejmě také plní funkci preventivní, již tím, že jsou v provozu 24 hod. denně. Tomáš Kábrt, Michal Škoda 5

8 6 Zrcátko měsíce Do zamrzlého Broďáku se ponořilo na čtyřicet otužilců V neděli 2. února vyrušili vodníka na Brodském ze zimního spánku nezvyklí hosté. Na čtyřicet otužilců z Červeného Kostelce, Hradce Králové, Náchoda a dalších míst se ponořilo do vysekaného otvoru v zamrzlém rybníce, aby udělali něco pro své zdraví a upozornili na nově vznikající otužileckou skupinu v našem městě. Do vody o teplotě zhruba 2 C ale vstoupil také neotužilec, dobrovolník Jiří z Červeného Kostelce, a za odměnu si zaplave v Punkevních jeskyních. Na rybník Brodský se zhruba po 40 letech vrátili organizovaní otužilci. Konkrétně se jednalo o členy oddílu dálkového a zimního plavání Metujští tygři, kteří zde ve spolupráci s kempem Brodským uspořádali v neděli 2. února od 13 hod. propagační otužilecké plavání. Co se propagovalo? Samozřejmě samotná otužilecká činnost, která je ve všech ohledech zdraví prospěšná, pak také pořádající klub a nakonec i nově vznikající skupina otužilců v Červeném Kostelci. Scházet jsme se začali letošní zimu a v současnosti je nás pět. Zakládat vlastní oddíl nejspíš nebudeme, i když na jednom plavání padlo něco o Tuleních, nicméně zatím se bereme jako červenokostelecká větev Metujských tygrů, V Červeném Kostelci vznikl po deseti letech fotoklub. Zatím má přes dvacet členů Ve středu 12. února se v malém sále Divadla J. K. Tyla stala významná událost pro červenokosteleckou fotografii. Po zhruba deseti letech zde byl obnoven, nebo spíše znovu vznikl Fotoklub Červený Kostelec. Jeho členové, kterých je v současnosti dvaadvacet, se budou scházet každou druhou středu v měsíci. V únorovém Červenokosteleckém zpravodaji se objevila otázka mířící za všemi lidmi postiženými fenoménem fotografování. Fotografové Červenokostelecka, budeme se setkávat? ptalo se přípravné trio ve složení Oldřich Nermuť, Jana Kejzlarová a Jan Kutílek. Odpověď přinesl 12. únor, podvečerní čas, kdy se v malém sále Divadla J. K. Tyla sešlo přes dvacet fotografických nadšenců. Účast nás velice mile překvapila, nečekali jsme takový zájem, neskrýval údiv Oldřich Nermuť. uvedl Milan Hrstka, který také všechny zájemce o tuto činnost zve do řad červenokostelecké skupiny. Pro informace volejte na č Milan Hrstka také na začátku akce všechny uvítal a následně si slovo vzal předseda otužileckého oddílu Metujští tygři Petr Kocián mimochodem držitel českého rekordu v délce pobytu v ledové tříšti. Petr Kocián představil klady a zásady otužileckého sportu a mj. představil Jiřího Kuřinu, muže, který jako první Čech v historii uplaval tzv. ledovou míli (stalo se tak 15. prosince 2013) a chystá se na překonání kanálu La Manche. Během jeho proslovu se ale již začali do vody o teplotě cca 2 C trousit první nedočkaví otužilci. Celkem se jich do cca patnáctimetrového pruhu vysekaného do ledu ponořilo zhruba 40. Mezi těmi, kdo si ve vodě užívali mrazivé chvíle, bylo několik otužilců z Červeného Kostelce, Náchoda a okolí, Hradce Králové, ale také tři polští Mroži, přesněji členové klubu Morzi z Kudowy. A většina z nich si nestačila vodu vynachválit: Kostelecká voda je úplně jiná než ta pražská, vltavská, kde jsme byli v sobotu. Tady to jsou opravdu žiletky, zhodnotila vodu v Brodském jedna z účastnic. K odvážnému skutku se odhodlal i jeden z příchozích, pan Jiří z Červeného Kostelce, který, ač neotužilec, se rozhodl do vody také vstoupit. Občas chodíme s kamarády do sauny a pak skáčeme do bazénku a sem tam se vyválíme ve sněhu, zhodnotil své dosavadní otužilecké zkušenosti (dá se-li tomu tak říci). Jeho rozhodnutí se mu vyplatilo. Zaplaval si s Jiřím Kuřinou, který jako poslední z otužilců vydržel ve vodě, a za odměnu bude moci zažít unikátní chvíle při plavání Punkevními jeskyněmi. Zhruba hodinová akce se konala za poměrně velkého zájmu veřejnosti. Na břehu rybníka, ale také na zamrzlém Brodském mrzlo ke dvěma stům lidí, z nichž málokterý šetřil slovy obdivu. Moc děkuji všem Červenokostelečanům, že akci přišli podpořit. Je vidět, že lidé mají zájem o to, co se v našem městě děje, nezapomněl vyjádřit vděk spoluorganizátor akce Milan Hrstka. A já děkuji Milanu Hrstkovi za poskytnutí zázemí a propagaci akce. I když se vzhledem k podmínkám nejednalo o žádnou soutěž, cíl akce splnila ukázala, že plavání v ledové vodě nemůže žádným způsobem tělu ublížit, spíš naopak, zhodnotil akci předseda Metujských tygrů Petr Kocián. Text i foto: Tomáš Kábrt Snad to tedy bude mít smysl, když už jsme vyhecovali tolik lidí, dodal. Úvodní schůzka probíhala v duchu seznamování se členové se seznamovali s ostatními příchozími, s plány klubu i se svou tvorbou. Ti, kteří se úvodní schůzky neúčastnili, si budou moci prohlédnout tvorbu členů fotoklubu na webových stránkách spolku: Spolek by rád sdružoval lidi bez omezení fotografických technik či zkušeností, poskytoval jim prostor pro porovnávání své tvorby, diskuze laické i profesionální, ale věnovat se bude i praktické stránce věci: členové spolku vyrazí na výlety na různá fotogenická místa, budou pořádat výstavy, účastnit se soutěží, jako je např. Ratibořický mapový okruh, budou hodnotit školní soutěže, fotit snímky na dané téma, blíže spolupracovat s vlastivědným spolkem a mohli by i vytvořit databázi fotek k prezentaci a propagaci města atd. Jakýmkoliv novým nápadům se organizátoři samozřejmě nebrání. Členství v klubu nic nestojí: snad pouze nadšení pro věc. Členové Fotoklubu při MKS Červený Kostelec, jak se spolek oficiálně jmenuje, se budou scházet každou druhou středu v měsíci od 18 hod. vždy v malém sále Divadla J. K. Tyla. Nejbližší schůze se tedy uskuteční 14. března. Všichni jste zváni! Text i foto: Tomáš Kábrt

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Začá r bd j í ro í s. Je n i l v s ha ič h r, p řád n st n ha ič r i. O é u z l ň D r i k n í l ýst M Ú ýst v By, y

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Zač d l k r, r 17 n kos e ý ě. V Š H Kos e (n m í ) ít l 1. z I n Pe r v M Ú 26 ňá. D eč va l k b U J b o l pa nác e

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna D l h ro B hda n h p h s 16. ě n účas e e í lá i ý žs. F r Pe K b n p n 16. ě n z ít nos b i e bč r so. J n N p u h

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 1,5 l h N v ro h eto účas l 67 ž. N y j ě Pe Pe. P n, k r d l d, l T ň Me k v. R k r ra ě od l. S es r v z n Prod n

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Měst k h n u p řád l p l n č B e i l v Ka h v ý a - e. O k u n i k a mos r z. D ý k í n m po va, j ý rost rá v k k u

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna N k n z k n k, i ý p m Ho i A Če M ho i A Če. P i k n h u l h uos B u l v Mat u k (n z l r v ). V Brod z j k. O n 12.

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna D r 2014 it it! N ra N v ro h r l 75 ž, c r za k r z vo. N r v í k v r ho í ná k ud u í z vo, Pe Pe. N y j e, p e nos

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Č n o l S A A U n u í éš (n ot v b e i ), t y ro r o r odt n m s va l st l t z t. K n n e iš k ž e n ro r v j l n n

Více

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ červen 2011

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ červen 2011 Českoskalická škola je v knize rekordů Foto a text Jan Holý Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a. s. uspořádala v rámci komunikační kampaně zaměřené na třídění odpadů akci, v jejímž průběhu vyrobily

Více

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011 Fenomenální úspěch Babiččiných trhů Foto Jan Holý a Jindřich Polák, text Jasenka Kohoutová V sobotu 16. dubna se na Husově náměstí v České Skalici uskutečnilo slavnostní zahájení Babiččiných trhů. Farmářské

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

zlín Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína

zlín Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína M K V A ù T E N G 2 0 A Z zlín 5 0 9 R O â N Í Í K N X V Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína KOUPALIŠTĚ NA JIŽNÍCH SVAZÍCH BUDE Vážení občané, v úvodnících, připravovaných do zpravodaje jednotlivými

Více

RADNICE. Číslo 02/2011. Vychází 28. února. v dobrém, vysvětluje. Celý život se zajímá o dění. ČCE Zdeněk Hojný. Diakonie zúčastnili zástupci měs-

RADNICE. Číslo 02/2011. Vychází 28. února. v dobrém, vysvětluje. Celý život se zajímá o dění. ČCE Zdeněk Hojný. Diakonie zúčastnili zástupci měs- NOVINY RADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ Jednou z prvních aktivit nového vedení města je založení komise rady města pro cestovní ruch. Podobná komise tu v minulých letech

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 číslo 4, ročník 17 duben 2007 cena 10 Kč Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 Dolní řada zleva: Jan Míchal, Tomáš Chlaň, Zdeněk Bílek, Marek Špulák, Martin Picka, Martin

Více

Velikého úspěchu dosáhli ve svých kategoriích červenokostelečtí kulturisté na Mistrovství Čech i Mistrovství ČR.

Velikého úspěchu dosáhli ve svých kategoriích červenokostelečtí kulturisté na Mistrovství Čech i Mistrovství ČR. Velikého úspěchu dosáhli ve svých kategoriích červenokostelečtí kulturisté na Mistrovství Čech i Mistrovství ČR. Stolínští hasiči 5. září oslavili 120 let sboru. Před programem oslav se uskutečnila Stolínská

Více

5I2012. z obsahu ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO. květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz. měsíčník I

5I2012. z obsahu ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO. květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz. měsíčník I 5I2012 měsíčník I květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO Na středečním Zastupitelstvu 25. dubna byl na návrh zastupitelky Johany Novotné (ČSSD)

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

Sázavou. Podrobný program naleznete na internetových stránkách www.dkzdar.cz

Sázavou. Podrobný program naleznete na internetových stránkách www.dkzdar.cz ČÍSLO 3 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Vernisáž výstavy Ilusnář zahájila akci Pohádkový mlejnek V úterý 3. března 2015 připravila příspěvková organizace Kultura Žďár na Staré radnici vernisáž

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 3 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč Ondřej Moravec dobře reprezentoval Českou republiku i město Letohrad na Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě. SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče V pondělí 7. února zasedala rada města na své 57. schůzi. Radní se podrobně seznámili s návrhem na odpis pohledávek, který je pravidelně

Více

BŘEZEN. Jan Nepomucký text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka

BŘEZEN. Jan Nepomucký text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka 3 Sv. Jan Nepomucký text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka BŘEZEN Registrační číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 100 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva Kontejnery na odpad v dubnu str. 3 Na 3D fi lmy do kina v Blansku již letos str. 8 Investiční akce 2011 str. 2 Zalesňování po kalamitě str. 7 Zpravodaj města Blanska číslo 6 28. března 2011 informační

Více