Akční plán Národního antibiotického programu pro období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013"

Transkript

1 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně ČR, kde je situace u některých patgenů jedna z nejhrších v Evrpě. Antibitická rezistence způsbuje významné zvýšení mrtality, mrbidity i nákladů na zdravtní péči, a hržuje tak bezpečí pacientů i finanční udržitelnst zdravtníh systému. Příčinu vzestupu antibitické rezistence je časté nadužívání a nesprávné pužívání antibitik v humánní a veterinární medicíně, a také nedstatky v blasti prevence a kntrly infekcí usnadňující šíření rezistentních mikrbů ve zdravtnických zařízeních i v běžné ppulaci. Tent stav vyžaduje nedkladnu implementaci systémvých, dbrně kmpetentních a nákladvě efektivních patření na nárdní, reginální i lkální úrvni, ve shdě s principy deklarvanými v Dpručení Rady EU (2002/77/ES) bezřetném pužívání antimikrbiálních látek v lékařství a Dpručení Rady EU ze dne 9. června 2009 bezpečnsti pacientů včetně prevence a kntrly infekcí spjených se zdravtní péčí (2009/C 151/01). V suvislsti s výše uvedenými argumenty identifikuje Centrální krdinační skupina Nárdníh antibitickéh prgramu ( CKS NAP ) těcht jedenáct priritních blastí, které jsu předmětem Akčníh plánu Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí ( AP NAP ): 1. Surveillance antibitické rezistence v humánní a veterinární blasti 2. Surveillance sptřeby antibitik v humánní a veterinární blasti 3. Dpručené pstupy pr pužívání antibitik a kntrlu antibitické rezistence 4. Indikátry kvality pužívání antibitik 5. Pdpra racinální preskripce antibitik a kntrla antibitické rezistence v primární a ambulantní péči 6. Implementace nemcničních antibitických prgramů 7. Zlepšení infrmvansti a psílení spluzdpvědnsti laické veřejnsti za zachvání účinnsti antibitik a mezení šíření antibitické rezistence 8. Invace činnsti antibitických středisek 9. Infrmační pdpra a prpagace činnsti NAP 10. Vzdělávání předepisujících lékařů a zdravtnickéh persnálu v uvážlivém pužívání antibitik a kntrle antibitické rezistence 11. Agenda infekcí spjených se zdravtní péčí

2 Surveillance antibitické rezistence v humánní a veterinární blasti 1. Surveillance antibitické rezistence v humánní a veterinární blasti Garanti: Státní zdravtní ústav, Nárdní referenční labratř pr antibitika ( NRL pr ATB ) humánní blast Státní veterinární správa ČR veterinární blast Krdinátři: MUDr. Helena Žemličkvá, PhD., Státní zdravtní ústav, veducí NRL pr ATB, ECDC natinal cntact pint pr EARS-net (Eurpean Antimicrbial Resistance Surveillance Netwrk), ECDC natinal fcal pint pr antibiticku rezistenci MVDr. Jiří Drápal, Státní veterinární správa ČR Základní argumenty: Surveillance antibitické rezistence pskytuje esenciální epidemilgické údaje stavu a vývji citlivsti bakteriálních půvdců infekcí. Tyt údaje jsu nezbytné pr predikci účinnsti antibitik v úvdní antibitické léčbě a v určení pzice jedntlivých látek jak léků vlby a léků alternativních v terapii infekcí. Jsu prt rzhdujícím pdkladem pr vytváření bjektivních a na farmaceutickém průmyslu nezávislých dpručených pstupů pr antibiticku léčbu i prfylaxi. V tmt smyslu určují pririty nárdní antibitické plitiky, včetně kritérií pr registraci a kategrizaci antibitik. Výstupy surveillance jsu nepstradatelné pr efektivní implementaci patření prevence a kntrly infekcí cílenu na mezení šíření kmenů baktérií s klinicky a epidemilgicky nebezpečnu rezistencí ve zdravtnických zařízeních i v kmunitě. Pdbné využití mají výstupy surveillance pr využití ve veterinární medicíně, sučasně pskytují údaje situaci a trendech v rezistenci některých půvdců humánních infekcí ve veterinárním rezerváru. Pririty: Epidemilgicky relevantní systém nárdní surveillance antibitické rezistence ( SAR ) v ČR, pkrývající humánní i veterinární blast. Epidemilgicky relevantní systém lkální SAR ve zdravtnických zařízeních. Dstupnst adekvátních pdkladů pr frmulaci a aktualizaci zásad nárdní antibitické plitiky. Dstupnst adekvátních pdkladů pr realizaci účinných patření k mezvání vzestupu a šíření antibitické rezistence, zejména v rutinní činnsti antibitických středisek. Určení pdmínek pr realizaci tht bdu AP NAP (pdpra institucí, zajištění financvání, případně legislativních nrem). Cíle: Určení pririt nárdní a lkální SAR v humánní i veterinární blasti, včetně ptimalizace metdických pstupů. Vymezení pririt SAR ve veterinární blasti ve vztahu k riziku vzestupu antibitické rezistence půvdců infekcí člvěka. Aktualizace a dplnění dpručených pstupů pr nárdní a lkální surveillance antibitické rezistence v kmunitě a v nemcnicích. Prsazení, uveřejnění a implementace metdickéh pkynu Ministerstva zdravtnictví ( MZ ) pr nárdní surveillance antibitické rezistence. 2

3 Surveillance antibitické rezistence v humánní a veterinární blasti Vybudvání dstatečné kapacity pr mlekulární epidemilgicku analýzu kmenů s nebezpečnu antibiticku rezistencí (zejména multirezistentních a panrezistentních mikrrganismů s významnu virulencí a schpnstí rychléh šíření) v NRL pr ATB, případně ve splupracujících labratřích. Vytvření funkčníh sftwarvéh vybavení pr činnst nárdní sítě SAR, zajištění elektrnickéh (autmatizvanéh) předávání dat z/d lkálních pracvišť a z/d NRL pr ATB, a navazující exprt dat d databáze ECDC (TESSY The Eurpean Surveillance System) v pžadvaném frmátu. Zajištění adekvátní distribuce epidemilgicky relevantních výstupů SAR za účelem aktualizace zásad nárdní antibitické plitiky a realizace účinných patření k mezvání vzestupu a šíření antibitické rezistence (systém dluhdbéh sledvání s analýzu trendů). Zajištění financvání nárdní a evrpské (EARS-Net) surveillance antibitické rezistence v ČR v rzsahu metdickéh pkynu MZ. Harmngram, náklady a mžnsti financvání: 2011 příprava metdických pstupů pr invvaný systém nárdní, reginální a lkální surveillance, vývj a testvání piltníh prvzu nástrjů infrmační technlgie (labratrní infrmační systém) 2012 piltní prvz labratrníh infrmačníh systému zajišťujícíh přens dat v rámci surveillance antibitické rezistence 2013 rutinní činnst labratrníh infrmačníh systému SAR Financvání sftwarvéh vybavení pr přens dat (labratrní infrmační systém) je ptenciálně zajištěn z finančních prstředků získaných Státním zdravtním ústavem ( SZÚ ) v rámci prjektu č. CZ.1.06/3.2.01/ Systémvé nástrje pr chranu a pdpru veřejnéh zdraví a prevenci zdravtních rizik byvatelstva splufinancvanéh Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj ( ERDF ) prstřednictvím Integrvanéh peračníh prgramu ( IOP ). Ptenciálně splupracující subjekty: NRL pr ATB, Pracvní skupina pr mnitrvání rezistence ( PSMR ), Subkmise pr antibiticku plitiku ČLS JEP ( SKAP ), antibitická střediska, pracviště lékařské (klinické) mikrbilgie, Nárdní referenční labratř pr antimikrbiální rezistenci při Státním veterinárním ústavu Praha, veterinární antibitická střediska, Státní veterinární správa ( SVS ). Mezinárdní návaznst: ECDC (prjekt EARS-Net, EUCAST) Silné stránky: PSMR dluhdbě splupracující na bázi dbrvlnsti; funkční síť antibitických středisek; existující metdika vyšetření citlivsti k antibitikům; dluhdbá kntinuita epidemilgicky relevantních dat; dluhdbá účast ČR v EARS-Net; systém nezávislý na farmaceutickém průmyslu. Slabé stránky: Nejsu vyčleněné finanční prstředky na financvání nárdní surveillance s výjimku základní činnsti NRL pr antibitika; nejsu dstatečně zveřejňvány, prpagvány a uplatňvány výstupy surveillance (finanční, persnální a technické překážky); legislativní pdpra je nedstatečná; vlastníci mikrbilgických labratří se nezajímají surveillance antibitické rezistence, některá mikrbilgická pracviště se nezajímají splupráci s PSMR. 3

4 Surveillance antibitické rezistence v humánní a veterinární blasti Hrzby: Omezení rzsahu stávající surveillance či dknce zánik sítě pracvišť mnitrujících antibiticku rezistenci pr nedstatečné finanční, persnální a technické zajištění jejich činnsti. Omezení mikrbilgické diagnstiky p zavedení systému úhrady zdravtní péče v nemcnicích pdle DRG pvede k deficitu klíčvých dat pr surveillance rezistence, jak pdkladů pr racinální pužívání antibitik, s vážnými důsledky pr další ztrátu jejich účinnsti. Příležitsti: Využití tradičně a dluhdbě aktivní sítě pracvišť mnitrujících antibiticku rezistenci v ČR k ptimalizaci SAR; využití finančních prstředků z ERDF pr zlepšení pdmínek SAR (labratrní infrmační systém). 4

5 Surveillance sptřeby antibitik v humánní a veterinární blasti 2. Surveillance sptřeby antibitik v humánní a veterinární blasti Garanti: Farmaceutická fakulta Univerzity Karlvy v Hradci Králvé humánní blast Ústav pr státní kntrlu veterinárních bipreparátů a léčiv Brn veterinární blast Krdinátři: prf. RNDr, Jiří Vlček, CSc., Farmaceutická fakulta Univerzity Karlvy v Hradci Králvé, ECDC natinal cntact pint pr ESAC (Eurpean Surveillance f Antibitic Cnsumptin) Mgr. Lucie Pkludvá, Ústav pr státní kntrlu veterinárních bipreparátů a léčiv ( ÚSKVBL ) Odbr registrace farmaceutik, předsedající pracvní skupině EMA Technical Cnsultative Grup Základní argumenty: Hdncení sptřeby antibitik pskytuje základní ukazatele pr prvádění cílených analýz k určení kvantitativních a kvalitativních parametrů nevhdné preskripce a příčin, které je způsbily. Cílem je stanvení cílených, účinných a nákladvě efektivních intervencí, zaměřených na zlepšvání kvality pužívání antibitik. Kvalifikvané prvnání preintervenčních a pst-intervenčních výstupů surveillance přináší pdklady pr hdncení účinnsti intervencí, případně pr jejich mdifikaci ve prspěch lepších výsledků. Ukazatele sptřeby antibitik bjektivizují shdu jejich reálnéh pužívání v praxi s priritami nárdní antibitické plitiky. Dbře strukturvané údaje sptřebě antibitik služí ke studiu vztahů mezi sptřebu a rezistencí. Pririty: Dstupnst údajů strukturvané sptřebě antibitik v ČR a mžnsti jejich analýzy za účelem identifikace pririt pr intervence zaměřené na zlepšení kvality pužívání antibitik a pr hdncení jejich účinnsti. Dstupnst údajů sptřebě antibitik v humánní a veterinární blasti jak pdkladů pr hdncení suvisejících epidemilgických a eklgických rizik. Zajištění dstupnsti ptřebných údajů sptřebě antibitik pr rutinní činnst antibitických středisek. Určení pdmínek pr realizaci tht bdu AP NAP (pdpra institucí, zajištění financvání, případně legislativních nrem). Cíle: Vytvření (věření) metd pr prvádění surveillance sptřeby antibitik. Implementace prevalenčníh sledvání preskripce antibitik v primární, ambulantní i lůžkvé péči alespň v piltní (sentinelvé) síti pracvišť. Vytvření systému pr strukturvanu surveillance sptřeby antibitik v blasti primární a ambulantní péče v ČR (agregvaná data strukturvaná pdle účinných látek a jejich ATC klasifikace, dbrnstí předepisujících lékařů, gegrafických lkalit a bdbí). Vytvření systému pr strukturvanu lkální surveillance sptřeby antibitik ve zdravtnických zařízeních, a t pdle účinných látek a jejich ATC klasifikace, pdle lkality realizvané sptřeby (pracviště, typ péče, dbrnst) a bdbí, s mžnstí nárdní kmparace výstupů. 5

6 Surveillance sptřeby antibitik v humánní a veterinární blasti Implementace systému surveillance sptřeby antibitik ve zdravtnických zařízeních alespň v piltní síti pracvišť (nemcnice, zařízení následné péče). Zajištění pdmínek pr splečnu analýzu ukazatelů sptřeby antibitik v humánní a veterinární blasti v priritních blastech. Schpnst předávání dat v pžadvané struktuře d mezinárdních systémů (ECDC ESAC) k mžnsti kmparace na mezinárdní úrvni. Harmngram, náklady a mžnsti financvání: vytvření metdických, technických, legislativních a finančních pdmínek pr surveillance sptřeby antibitik v ČR implementace systému surveillance sptřeby antibitik včetně krdinace s veterinární slžku Financvání musí být zajištěn z veřejných zdrjů (nezávisle na farmaceutickém průmyslu), částečně může být pkryt rzpčty zdpvědných institucí (Ústav zdravtnických infrmací a statistiky ČR ÚZIS, Státní ústav pr kntrlu léčiv SÚKL, Nárdní referenční centrum NRC, zdravtní pjišťvny, SZÚ). Předávání dat a případný vývj specifických nástrjů IT musí být zajištěn separátně (např. s využitím ERDF). Na lkální úrvni (zdravtnická zařízení) musí být pr tent účel vyčleněny dstatečné zdrje a kapacity (zajištění činnsti antibitických středisek a nemcničních antibitických prgramů). Ptenciálně splupracující subjekty: SKAP, CKS NAP, MZ, ÚZIS, SÚKL, NRC, univerzitní pracviště (lékařské a farmaceutické fakulty, gegrafická pracviště), antibitická střediska, zdravtnická zařízení, SVS, ÚSKVBL. Mezinárdní návaznst: ECDC (prjekt ESAC), EURODURG (Evrpská skupina pr výzkum sptřeby léků), Světvá zdravtnická rganizace ( WHO ), Evrpská lékvá agentura ( EMA ). Silné stránky: ČR splupracuje aktivně s prjektem ESAC d jeh vzniku. Tým dbrníků v dané blasti je kmpetentní a má dstatečné zkušensti. V některých nemcnicích existuje dbře uspřádaná lkální surveillance sptřeby antibitik. Nefrmálně existuje interdisciplinární skupina expertů, schpná vytvřit ptimální nárdní strukturu surveillance (specialisté antibitických středisek, epidemilgvé, farmaceuti, gegrafvé, IT specialisté). Dbře fungující je surveillance sptřeby antibitik ve veterinární blasti. Slabé stránky: Neexistující finanční zajištění surveillance sptřeby antibitik v pžadvané minimální struktuře z veřejných zdrjů. Finanční (marketingvá) hdnta věrhdných údajů strukturvané sptřebě antibitik jak předmětu bchdvání s daty (farmaceutický průmysl, knzultační firmy). Zájem lbbistických skupin na neprůhlednsti skutečnéh stavu ve sptřebě antibitik z účelvých (kmerčních) důvdů. Malý zájem zdravtních pjišťven na zprůhlednění infrmací sptřebě antibitik. Hrzby: Bez zajištění průběžné dstupnsti údajů strukturvané sptřebě antibitik v humánní i veterinární blasti nelze efektivně a cíleně vlivňvat preskripční chvání, eliminvat nadužívání antibitik, a mezit tak rizik ztráty jejich účinnsti. Příležitsti: Využití ficiální autrity NAP k vytvření dstatečnéh a bjektivníh systému surveillance sptřeby antibitik v ČR, který bude schpen pskytvat veřejně dstupná data 6

7 Surveillance sptřeby antibitik v humánní a veterinární blasti využitelná k analýze nevhdnéh pužívání antibitik a k hdncení účinnsti intervencí ke zlepšení praxe. Zprůhlednění systému sledvání sptřeby antibitik a dstranění lbbistických vlivů zájmvých skupin. 7

8 Dpručené pstupy pr pužívání antibitik a kntrlu antibitické rezistence 3. Dpručené pstupy pr pužívání antibitik a kntrlu antibitické rezistence Garant: Subkmise pr antibiticku plitiku ČLS JEP Krdinátr: RNDr. Pavla Urbáškvá, CSc., SKAP Základní argumenty: Správné pužívání antibitik předpkládá existenci srzumitelných a v praxi pužitelných dpručených pstupů, které zhledňují stav a trendy antibitické rezistence půvdců infekcí v ČR. Tyt dpručené pstupy jsu garantvané relevantními dbrnými autritami, pdpřeny důkazy a jsu nezávislé na farmaceutickém průmyslu. Pstupy pr cílenu antibiticku léčbu musí být dplněny dpručením pr správnu diagnsticku praxi, včetně klinicky relevantní mikrbilgické diagnstiky a vyšetření citlivsti. Pstupy zaměřené na pužívání antibitik musí být dplněny dpručeními pr prevenci a kntrlu výskytu multirezistentních mikrrganismů a musí vycházet z kvalifikvaně frmulvaných zásad nárdní antibitické plitiky. Epidemilgické pdklady pr tvrbu nárdních a lkálních dpručení jsu získávány na základě metdických pstupů pr surveillance rezistence a sptřeby antibitik. Pririty: Frmulace zásad nárdní antibitické plitiky jak výchdiska pr určení bjektivní pzice jedntlivých antibitik v terapii a prfylaxi, vycházející z relevantních epidemilgických pdkladů (surveillance antibitické rezistence v ČR). Frmulace pžadavků na zajištění esenciálních antibitik pr pskytvání zdravtní péče v ČR. Zajištění dbrně kvalifikvaných, na důkazech zalžených, prakticky využitelných, dstupných a firemně nezávislých dpručených pstupů pr pužívání antibitik a prevenci antibitické rezistence v ČR. Určení pdmínek pr realizaci tht bdu AP NAP (pdpra institucí, zajištění financvání, případně legislativních nrem). Cíle: Aktualizace a dplnění ppisu jedntlivých skupin antibitik z hlediska jejich pužívání v epidemilgickém kntextu ČR, s určením jejich indikací vlby a indikací alternativních (Knsensus pužívání antibitik ČLS JEP). Aktualizace a dplnění dpručených pstupů pr antibiticku léčbu priritních skupin infekcí v primární a ambulantní péči, garantvaných ČLS JEP. Vytvření dpručených pstupů pr prfylaktické pužívání antibitik (prfylaxe v chirurgii), garantvaných ČLS JEP. Vytvření rámcvých dpručených pstupů pr antibiticku léčbu v lůžkvé nemcniční péči jak pdkladů pr lkální implementaci. Aktualizace a dplnění dpručených pstupů pr klinicky relevantní mikrbilgicku diagnstiku infekcí včetně vyšetření citlivsti k antibitikům, jak pdkladů pr cílenu antibiticku léčbu. 8

9 Dpručené pstupy pr pužívání antibitik a kntrlu antibitické rezistence Aktualizace a dplnění dpručených pstupů pr nárdní a lkální surveillance antibitické rezistence v kmunitě a v nemcnicích. Aktualizace a dplnění dpručených pstupů pr prevenci a kntrlu výskytu multirezistentních mikrrganismů. Vytvření dpručenéh pstupu pr nárdní a lkální surveillance sptřeby antibitik. Vytvření vhdné platfrmy pr publikaci dpručených pstupů SKAP a zajištění jejich dstupnsti v maximálně srzumitelné frmě, usnadňující jejich implementaci v praxi. Harmngram, náklady a mžnsti financvání: SKAP průběžně frmuluje zásady nárdní antibitické plitiky a priritní blasti pr přípravu dpručených pstupů. Na půdě SKAP jsu vytvářeny autrské týmy pr jedntlivé dpručené pstupy (z členů SKAP a externích expertů). Dpručené pstupy jsu pnvány dbrnými splečnstmi ČLS JEP, jejich knečná verze je akceptvána předsednictvem ČLS JEP a publikvána v ficiálních peridicích ČLS JEP. Příprava dpručených pstupů SKAP není hnrvána a není přím ani nepřím spnzrvána farmaceutickým průmyslem vytvření seznamu esenciálních antibitik a frmulace zásad nárdní antibitické plitiky akceptvaných MZ, zahájení přípravy priritních dpručených pstupů 2012 dknčení přípravy dpručených pstupů a zahájení prcesu jejich pnentury 2013 vytvření platfrmy pr publikaci a zajištění dstupnsti dpručených pstupů garantvaných NAP, vytvření prgramu pr jejich implementaci Ptenciálně splupracující subjekty: SKAP a dbrné splečnsti ČLS JEP, předsednictv ČLS JEP, MZ, SÚKL Mezinárdní návaznst: EMA, ECDC, ESCMID (ESGAP) a další evrpské dbrné splečnsti (respirační nemci, kardilgie, intenzivní medicína a další), CDC, HICPAC, FDA a příslušné americké dbrné splečnsti (IDSA, SHEA, a další). Silné stránky: Příprava dpručených pstupů SKAP má více než desetiletu tradici, stejně jak aktivity zaměřené na jejich implementaci (knsensus pužívání antibitik, dpručené pstupy pr antibiticku léčbu v primární péči). Důsledně se uplatňuje princip nezávislsti na farmaceutickém průmyslu. Dpručené pstupy SKAP vycházejí z pdkladů pskytvaných nárdní surveillance antibitické rezistence (činnst NRL pr ATB a PSMR) a jak takvé jsu uznávanu autritu (např. pr registrační a kategrizační činnst SÚKL). Dpručené pstupy SKAP jsu základním pdkladem v systému pregraduálníh, pstgraduálníh a kntinuálníh vzdělávání. Slabé stránky: Přímý i nepřímý lbbistický vliv farmaceutickéh průmyslu na dbrnu veřejnst, který zavazuje expnvané subjekty k lajalitě vůči výrbcům, becně vede k účelvému vlivňvání bsahu dpručených pstupů, neb dknce k negaci pstupů nezávisle vytvřených. Rizik představuje skrytý knflikt zájmů klíčvých sbnstí rzhdujících lékvé plitice státu na různých úrvních (státní instituce, zdravtní pjišťvny, ČLS JEP, dbrné splečnsti, atd.) Hrzby: Rztříštění aktivit v blasti dpručených pstupů, které mhu mít pd vlivem lbbistických skupin rzdílné přístupy k vlbě knkrétních přípravků, a znejistit tak předepisující lékaře stran bjektivity preskripčních dpručení. Účelvé marketingvé aktivity farmaceutickéh průmyslu (spnzrvané semináře, prpagační materiály, atd.). 9

10 Dpručené pstupy pr pužívání antibitik a kntrlu antibitické rezistence Příležitsti: Pdpra MZ, zdravtních pjišťven pr implementaci firemně nezávislých dpručených pstupů. 10

11 Indikátry kvality pužívání antibitik 4. Indikátry kvality pužívání antibitik Garant: Subkmise pr antibiticku plitiku ČLS JEP Krdinátr: MUDr. Vlastimil Jindrák, předseda SKAP Základní argumenty: K hdncení a aktivnímu vlivňvání kvality pužívání antibitik je třeba mít k dispzici relevantní, měřitelné a prakticky využitelné ukazatele zalžené na důkazech (indikátry kvality). Tyt ukazatele musí zahrnvat priritní blasti pužívání antibitik v primární, ambulantní i lůžkvé péči a musí být vhdné pr rutinní využití v praxi. Smyslem přípravy a testvání indikátrů kvality zaměřených na blast pužívání antibitik je zejména pskytnutí měřitelných ukazatelů pr rutinní činnst antibitických středisek (ptimalizace pužívání antibitik v klinické praxi). Vzhledem ke vzniku Pracvní pdskupiny pr indikátry kvality při NRC lze tut agendu prpjit s priritami Akčníh plánu kvality a bezpečnsti zdravtní péče na bdbí Pririty: Implementace relevantních indikátrů kvality pužívání antibitik za účelem zlepšení preskripční praxe (zejména mezení nevhdných indikací, nevhdné vlby antibitik, nesprávnéh dávkvání a délky pdávání) v terapii i prfylaxi. Určení pdmínek pr realizaci tht bdu AP NAP (pdpra institucí, zajištění financvání, případně legislativních nrem). Cíle: Určení priritních blastí pr aplikaci indikátrů kvality pužívání antibitik. Nalezení, případně vytvření vhdných indikátrů kvality pužívání antibitik, jejich věření a rutinní využití v praxi. Vytvření metdickéh manuálu pr implementaci indikátrů kvality pužívání antibitik v rutinní činnsti antibitických středisek a v klinické praxi. Harmngram, náklady a mžnsti financvání: Bude prvedena literární rešerše existujících (publikvaných) indikátrů. Budu vybrány vhdné indikátry pr praktické pužití v pdmínkách ČR Na základě analýzy priritních blastí pr hdncení kvality pužívání antibitik budu dplněny další vhdné indikátry Pr vybrané indikátry bude prveden jejich piltní testvání ve splupráci s vybranými antibitickými středisky (studie prveditelnsti a účinnsti jejich implementace). Bude uveřejněn metdický manuál (nabídka a ppis indikátrů vhdných pr praktické využití). Financvání je mžné např. frmu grantu. Ptenciálně lze využít prstředky z ERDF. Ptenciálně splupracující subjekty: ČLS JEP, NRC 11

12 Indikátry kvality pužívání antibitik Mezinárdní návaznst: Využití výstupů prjektu ESAC a ABS Internatinal. Výměna zkušenstí s implementací indikátrů kvality pužívání antibitik v zahraničí prstřednictvím sítě ECDC natinal fcal (cntact) pints, případně studijní skupiny pr antibiticku plitiku ESCMID (ESGAP). Silné stránky: Prblematika indikátrů kvality byla zahrnuta d Akčníh plánu kvality a bezpečnsti zdravtní péče na bdbí , řešitel pririty se stal řádným členem pdskupiny pr indikátry kvality při NRC. V ČR existují skupiny expertů s mnhaletu zkušenstí v tét blasti (např. účastníci EU prjektu ABS Internatinal). Slabé stránky: Frmální přístupy k řízení kvality v blasti zdravtní péče. Negativní vnímání akreditací zdravtnických zařízení jak frmálníh prcesu, který vede k neúnsné administrativní zátěži a dvádí d dbrné práce ve prspěch pacientů. Ptenciální dmítání aktivit spjených s pjmy akreditace, audit, indikátr kvality v běžné praxi sučasné medicíny (psychlgická bariéra). Nezkušenst většiny pracvníků antibitických středisek a kliniků s mderními metdami vlivňvání kvality zdravtní péče. Hrzby: Nezájem předepisujících lékařů a terénních antibitických středisek rutinní využívání indikátrů kvality pr ptimalizaci preskripce antibitik. Příležitsti: Detailní identifikace nesprávné praxe v pužívání antibitik, bjektivizace hlavních blastí jejich nadužívání, určení příčin nesprávných pstupů a mžnstí pr zlepšvání. Vytvření systému pdpry racinálníh pužívání antibitik zalženéh na měření bjektivních ukazatelů a kntinuálním zlepšvání cíleném na identifikvané priritní blasti. 12

13 Pdpra racinální preskripce antibitik a kntrla antibitické rezistence v primární a ambulantní péči 5. Pdpra racinální preskripce antibitik a kntrla antibitické rezistence v primární a ambulantní péči Garant: Subkmise pr antibiticku plitiku ČLS JEP Krdinátři: MUDr. Michal Prkeš, SKAP MUDr. Jiří Marek, Odbrná splečnst praktických lékařů pr děti a drst MUDr. Vlastimil Jindrák, předseda SKAP Základní argumenty: Pužívání antibitik v primární a ambulantní péči reprezentuje přibližně 90% jejich celkvé sptřeby v humánní medicíně. Přitm je dkumentván, že nejméně 40 až 50 % všech indikací antibitické léčby je nevhdných (např. preskripce pr virvá respirační nemcnění). Pd vlivem marketingu farmaceutickéh průmyslu jsu velmi čast zbytečně vlena alternativní, širkspektrá, a také nákladná antibitika. Dluhdbě příznivý stav rezistence bakteriálních patgenů v kmunitě v ČR se v psledních letech rychle mění a nebezpečně narůstá. Finanční nástrje zdravtních pjišťven přitm v regulaci preskripce selhávají (spluúčast pacienta, regulační pplatky, limity). Ve shdě s pzitivními zkušenstmi jiných zemí EU (Francie, Belgie, Hlandsk, Švédsk, a jiné) je třeba nedkladně zavést účinné nástrje pdpry racinální preskripce antibitik, které vycházejí z analýz preskripčníh chvání jedntlivých lékařů a vytvářejí účinné zpětné vazby mtivující ke zlepšení praxe. Optimalizace pužívání antibitik může vést k pdstatným úsprám pr systém veřejnéh zdravtníh pjištění v řádu stvek milinů Kč rčně. Pririty: Vytvření plšnéh systému pdpry racinální preskripce antibitik v primární a ambulantní péči vycházející z analýzy preskripčníh chvání jedntlivých lékařů v ČR. Určení pdmínek pr realizaci tht bdu AP NAP (pdpra institucí, zajištění financvání, případně legislativních nrem). Cíle: Identifikace preskripčních ukazatelů k analýze individuálníh preskripčníh chvání. Vytvření jednduchých mdelů vlivňvání kvality preskripce antibitik (metda preskripčníh auditu, metda analýzy preskripce z dat zdravtních pjišťven). Zajištění dstupnsti zdrjvých dat pr individuální preskripční analýzu a vytvření webvéh prtálu (NRC). Vytvření systému pr hdncení účinnsti prgramu pdpry racinální preskripce antibitik na lkální, reginální a nárdní úrvni (strukturvaná surveillance sptřeby antibitik v kmunitě), analýza finančních úspr spjených s mezením nadužívání antibitik. Vytvření vzdělávacích prgramů pr účastníky systému pdpry racinální preskripce antibitik (trénink předepisujících lékařů, trénink expertů antibitických středisek). Pstupné vytváření dluhdbě aktivních lkálních skupin pr pdpru racinální preskripce antibitik (splupráce předepisujících lékařů s experty lkálních 13

14 Pdpra racinální preskripce antibitik a kntrla antibitické rezistence v primární a ambulantní péči antibitických středisek) v reginech veliksti kresu, ve splupráci se zdravtními pjišťvnami (pskytvatelé dat pr analýzu preskripčníh chvání) a antibitickými středisky (experti vyhdncující annymní preskripční ukazatele). Harmngram, náklady a mžnsti financvání: 2011 vytvření mdelů pr pdpru racinální preskripce antibitik, zajištění dstupnsti dat, vytvření vzdělávacíh prgramu piltní testvání mdelů ve vybraných lkalitách, vytvření a testvání systému pr hdncení účinnsti prgramu pdpry racinální preskripce 2013 zahájení plšné implementace vytvřenéh prgramu pdpry racinální preskripce antibitik Náklady na vytvření a prvzvání systému lze dhadvat v řádu milinů Kč, tedy přibližně v setinách předpkládaných úspr. Finančně jsu na úsprách zainteresvány zdravtní pjišťvny, které by mhly uvedený prjekt financvat. Omezeně bude financvána piltní fáze prjektu u praktických dětských lékařů z prstředků WHO Biennial Cllabrative Agreement ( BCA ). Část prjektu by mhla být financvána z prstředků IOP (ERDF). Ptenciálně splupracující subjekty: Odbrná splečnst praktických lékařů pr děti a drst, Sdružení praktických lékařů pr děti a drst, Sdružení praktických lékařů, Splečnst všebecnéh lékařství, dbrné splečnsti sdružující ambulantní specialisty, zdravtní pjišťvny, prjekt AKORD, ddavatelé IT pr praktické lékaře, NRC, elektrnická zdravtní knížka IZIP, WHO (BCA prjekty). Mezinárdní návaznst: WHO, ECDC (Evrpský antibitický den), WONCA, STRAMA, BAPCOC, SWAB, francuzské zdravtní pjišťvny a prjekt Antibitic n autmatic. Silné stránky: V ČR jsu zkušensti s aktivním vlivňváním kvality preskripce s pzruhdnými (publikvanými) výsledky, zejména v primární pediatrické péči. MZ pdpřil v rce 2003 a 2004 prjekty kvality zdravtní péče zaměřené na prblematiku pužívání antibitik a kntrly antibitické rezistence, kdy byly vypracvány metdiky vycházející jak z preskripčníh auditu, tak z analýzy dat zdravtních pjišťven (splupráce se Zaměstnanecku pjišťvnu Škda). Piltně byla tat blast předmětem řešení BCA prjektů WHO. Tyt metdiky jsu připraveny k rutinní aplikaci. Jsu k dispzici přesvědčivé výsledky pdbně zaměřených aktivit jinde v Evrpě. Prfesní rganizace lékařů (Sdružení praktických lékařů, Česká lékařská kmra), které mají krajské i kresní struktury, mají zkušensti se vzděláváním lékařů a mhu účinně splupracvat na pdpře racinální preskripce. Slabé stránky: Většina dbrnstí s pdpru racinální preskripce antibitik zkušensti nemá. Tyt aktivity předpkládají psychlgicky jiný přístup k hdncení vlastníh chvání v pskytvání zdravtní péče, cž mnhdy představuje zásadní bariéru. Ovlivňvání preskripce dsud byl, a stále je prváděn puze eknmickými nástrji (limity zdravtních pjišťven, puze eknmicky vyjádřená zpětná vazba v prjektu AKORD). Ve stávajících záměrech zatím chybí kmplexní přístup zaměřený na nákladvu efektivitu, nejenm na úspry. Rztříštěnst a účelvst některých dpručených pstupů kmplikuje hdncení cmpliance s bjektivně racinálními preskripčními přístupy (lbbistický vliv farmaceutickéh průmyslu). Zdravtní pjišťvny dsud nepvažují pdbné aktivity za priritní a hdné pdpry či finanční investice, přestže mhu ptenciálně přinést úspry v řádu stvek milinů Kč za rk. Přitm zdravtní pjišťvny jsu t.č. jediným 14

15 Pdpra racinální preskripce antibitik a kntrla antibitické rezistence v primární a ambulantní péči subjektem, který má data nezbytná pr pdpru racinální farmakterapie a schpnsti tat data třídit, avšak nejsu lékaři vnímány jak subjekt, který by je měl dbrně vzdělávat. Prfesní a dbrné rganizace lékařů mají svůj systém vzdělávání, ale nemají přístup k preskripčním datům. Hrzby: Čistě eknmicky zaměřené regulační aktivity mhu defrmvat dbrné přístupy k preskripci a v praxi vytvářet situace s vážnými epidemilgickými dpady. Represivně rientvaný systém může zcela demtivvat předepisující lékaře k aktivní účasti v něm (rizik prvplánvých přístupů zdravtních pjišťven). Příležitsti: Je třeba využít ptenciál hdncení skutečné nákladvé efektivity, nikliv jen kntrly nákladů. NRC je schpné shrmáždit a analyzvat preskripční data jedntlivých lékařů a ptenciálně jim pskytvat zpětnu vazbu. Ve splupráci s antibitickými středisky lze zrganizvat lkální skupiny pdpry racinální preskripce, systematicky zaměřené na ptimalizaci preskripčníh chvání. Některé zdravtní pjišťvny rganizují prjekty k ptimalizaci nákladů v primární a ambulantní péči (např. prjekt AKORD), které by byl mžné využít. Prpjení zdravtních pjišťven s prfesními sdruženími lékařů je důležitu pdmínku úspěchu. Důležitá je dbře fungující bustranná kmunikace mezi subjekty, které budu data shrmažďvat a třídit, a lékaři, kteří je budu vyhdncvat a interpretvat za pmci antibitických středisek. V rdinacích praktických lékařů a ambulantních specialistů se pužívá sftware, který p malých úpravách může pskytvat pdklady pr analýzu preskripce jeh uživatelů. 15

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Plán nezbytné modernizace zdravotních registrů jako datové základny ehealth. Ladislav Dušek

Plán nezbytné modernizace zdravotních registrů jako datové základny ehealth. Ladislav Dušek Plán nezbytné mdernizace zdravtních registrů jak datvé základny ehealth Ladislav Dušek I. Stav a využitelnst su asných datvých agend ÚZIS Nárdní zdravtnický infrmační systém Sučasné datvé agendy ÚZIS ČR

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

eculture..oblast DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE

eculture..oblast DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE eculture..oblast DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE 16. 7. 2015 Ing. Jsef Praks, OPŘIT MK 1 eculture..oblast DIGITALIZACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE - NÁVRH

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

e-culture..digitalizace KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE

e-culture..digitalizace KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE e-culture..digitalizace KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE -NÁVRH STRATEGIE 3. 12. 2015 Ing. Jsef Praks, OPŘIT MK 1 e-culture..digitalizace KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE - NÁVRH STRATEGIE Základní

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Specializační stáže Pracviště: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Kapacita pracviště: 2 Obr akreditace: 1. Kardichirurgie 1.1. Základní chirurgický kmen: Pvinná praxe v bru

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. doc. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. doc. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. Fakulta vjenskéh zdravtnictví Univerzity brany dc. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. Obsah 1. Představení hlavních směrů vývje výzkumu Fakulty vjenskéh zdravtnictví Univerzity brany 2. Úlha Fakulty vjenskéh zdravtnictví

Více

Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu

Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu C je Technlgická platfrma (TP)? V evrpském m hspdářsk ském m prstru vznikají tzv. technlgické platfrmy, půvdnp vdně jak nefrmáln lní ad-hc pradenská seskupení,, pzději dle určitých zásad z stanvených a

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015 Návrh rámcvéh pstupu a knceptu implementace standardů taxi MODRÝ ANDĚl s.r.., srpen 2015 Obsah Prhlášení a mtivace k návrhům standardů 3 Návrh rámcvéh knceptu zavedení standardů 4 Pdrbnější rzpad realizačních

Více

I. RESORTNÍ BEZPEČNOSTNÍ CÍLE

I. RESORTNÍ BEZPEČNOSTNÍ CÍLE I. RESORTNÍ BEZPEČNOSTNÍ CÍLE Ministerstv zdravtnictví ČR vyhlásil Resrtní bezpečnstní cíle (dále RBC) v blasti kvality pskytvaných služeb a bezpečí pacientů. Ty mají za cíl minimalizvat rizika v nejrizikvějších

Více

Zápis ze setkání koordinační skupiny Systém včasného varování před novými drogami EWS. 9. března 2012, 13:00 15:00 hod.

Zápis ze setkání koordinační skupiny Systém včasného varování před novými drogami EWS. 9. března 2012, 13:00 15:00 hod. NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 Zápis ze setkání

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury Manuál Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury S s = 62 370 mm 2 210 mm A4 Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Činnost a role Státního zdravotního ústavu v oblasti přípravků na ochranu rostlin. Miroslava HORNYCHOVÁ Státní zdravotní ústav (SZÚ)

Činnost a role Státního zdravotního ústavu v oblasti přípravků na ochranu rostlin. Miroslava HORNYCHOVÁ Státní zdravotní ústav (SZÚ) Činnst a rle Státníh zdravtníh ústavu v blasti přípravků na chranu rstlin Mirslava HORNYCHOVÁ Státní zdravtní ústav (SZÚ) ddělení chemické bezpečnsti (OCHB) splupráce s rgány státní správy při tvrbě a

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více