Akční plán Národního antibiotického programu pro období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013"

Transkript

1 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně ČR, kde je situace u některých patgenů jedna z nejhrších v Evrpě. Antibitická rezistence způsbuje významné zvýšení mrtality, mrbidity i nákladů na zdravtní péči, a hržuje tak bezpečí pacientů i finanční udržitelnst zdravtníh systému. Příčinu vzestupu antibitické rezistence je časté nadužívání a nesprávné pužívání antibitik v humánní a veterinární medicíně, a také nedstatky v blasti prevence a kntrly infekcí usnadňující šíření rezistentních mikrbů ve zdravtnických zařízeních i v běžné ppulaci. Tent stav vyžaduje nedkladnu implementaci systémvých, dbrně kmpetentních a nákladvě efektivních patření na nárdní, reginální i lkální úrvni, ve shdě s principy deklarvanými v Dpručení Rady EU (2002/77/ES) bezřetném pužívání antimikrbiálních látek v lékařství a Dpručení Rady EU ze dne 9. června 2009 bezpečnsti pacientů včetně prevence a kntrly infekcí spjených se zdravtní péčí (2009/C 151/01). V suvislsti s výše uvedenými argumenty identifikuje Centrální krdinační skupina Nárdníh antibitickéh prgramu ( CKS NAP ) těcht jedenáct priritních blastí, které jsu předmětem Akčníh plánu Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí ( AP NAP ): 1. Surveillance antibitické rezistence v humánní a veterinární blasti 2. Surveillance sptřeby antibitik v humánní a veterinární blasti 3. Dpručené pstupy pr pužívání antibitik a kntrlu antibitické rezistence 4. Indikátry kvality pužívání antibitik 5. Pdpra racinální preskripce antibitik a kntrla antibitické rezistence v primární a ambulantní péči 6. Implementace nemcničních antibitických prgramů 7. Zlepšení infrmvansti a psílení spluzdpvědnsti laické veřejnsti za zachvání účinnsti antibitik a mezení šíření antibitické rezistence 8. Invace činnsti antibitických středisek 9. Infrmační pdpra a prpagace činnsti NAP 10. Vzdělávání předepisujících lékařů a zdravtnickéh persnálu v uvážlivém pužívání antibitik a kntrle antibitické rezistence 11. Agenda infekcí spjených se zdravtní péčí

2 Surveillance antibitické rezistence v humánní a veterinární blasti 1. Surveillance antibitické rezistence v humánní a veterinární blasti Garanti: Státní zdravtní ústav, Nárdní referenční labratř pr antibitika ( NRL pr ATB ) humánní blast Státní veterinární správa ČR veterinární blast Krdinátři: MUDr. Helena Žemličkvá, PhD., Státní zdravtní ústav, veducí NRL pr ATB, ECDC natinal cntact pint pr EARS-net (Eurpean Antimicrbial Resistance Surveillance Netwrk), ECDC natinal fcal pint pr antibiticku rezistenci MVDr. Jiří Drápal, Státní veterinární správa ČR Základní argumenty: Surveillance antibitické rezistence pskytuje esenciální epidemilgické údaje stavu a vývji citlivsti bakteriálních půvdců infekcí. Tyt údaje jsu nezbytné pr predikci účinnsti antibitik v úvdní antibitické léčbě a v určení pzice jedntlivých látek jak léků vlby a léků alternativních v terapii infekcí. Jsu prt rzhdujícím pdkladem pr vytváření bjektivních a na farmaceutickém průmyslu nezávislých dpručených pstupů pr antibiticku léčbu i prfylaxi. V tmt smyslu určují pririty nárdní antibitické plitiky, včetně kritérií pr registraci a kategrizaci antibitik. Výstupy surveillance jsu nepstradatelné pr efektivní implementaci patření prevence a kntrly infekcí cílenu na mezení šíření kmenů baktérií s klinicky a epidemilgicky nebezpečnu rezistencí ve zdravtnických zařízeních i v kmunitě. Pdbné využití mají výstupy surveillance pr využití ve veterinární medicíně, sučasně pskytují údaje situaci a trendech v rezistenci některých půvdců humánních infekcí ve veterinárním rezerváru. Pririty: Epidemilgicky relevantní systém nárdní surveillance antibitické rezistence ( SAR ) v ČR, pkrývající humánní i veterinární blast. Epidemilgicky relevantní systém lkální SAR ve zdravtnických zařízeních. Dstupnst adekvátních pdkladů pr frmulaci a aktualizaci zásad nárdní antibitické plitiky. Dstupnst adekvátních pdkladů pr realizaci účinných patření k mezvání vzestupu a šíření antibitické rezistence, zejména v rutinní činnsti antibitických středisek. Určení pdmínek pr realizaci tht bdu AP NAP (pdpra institucí, zajištění financvání, případně legislativních nrem). Cíle: Určení pririt nárdní a lkální SAR v humánní i veterinární blasti, včetně ptimalizace metdických pstupů. Vymezení pririt SAR ve veterinární blasti ve vztahu k riziku vzestupu antibitické rezistence půvdců infekcí člvěka. Aktualizace a dplnění dpručených pstupů pr nárdní a lkální surveillance antibitické rezistence v kmunitě a v nemcnicích. Prsazení, uveřejnění a implementace metdickéh pkynu Ministerstva zdravtnictví ( MZ ) pr nárdní surveillance antibitické rezistence. 2

3 Surveillance antibitické rezistence v humánní a veterinární blasti Vybudvání dstatečné kapacity pr mlekulární epidemilgicku analýzu kmenů s nebezpečnu antibiticku rezistencí (zejména multirezistentních a panrezistentních mikrrganismů s významnu virulencí a schpnstí rychléh šíření) v NRL pr ATB, případně ve splupracujících labratřích. Vytvření funkčníh sftwarvéh vybavení pr činnst nárdní sítě SAR, zajištění elektrnickéh (autmatizvanéh) předávání dat z/d lkálních pracvišť a z/d NRL pr ATB, a navazující exprt dat d databáze ECDC (TESSY The Eurpean Surveillance System) v pžadvaném frmátu. Zajištění adekvátní distribuce epidemilgicky relevantních výstupů SAR za účelem aktualizace zásad nárdní antibitické plitiky a realizace účinných patření k mezvání vzestupu a šíření antibitické rezistence (systém dluhdbéh sledvání s analýzu trendů). Zajištění financvání nárdní a evrpské (EARS-Net) surveillance antibitické rezistence v ČR v rzsahu metdickéh pkynu MZ. Harmngram, náklady a mžnsti financvání: 2011 příprava metdických pstupů pr invvaný systém nárdní, reginální a lkální surveillance, vývj a testvání piltníh prvzu nástrjů infrmační technlgie (labratrní infrmační systém) 2012 piltní prvz labratrníh infrmačníh systému zajišťujícíh přens dat v rámci surveillance antibitické rezistence 2013 rutinní činnst labratrníh infrmačníh systému SAR Financvání sftwarvéh vybavení pr přens dat (labratrní infrmační systém) je ptenciálně zajištěn z finančních prstředků získaných Státním zdravtním ústavem ( SZÚ ) v rámci prjektu č. CZ.1.06/3.2.01/ Systémvé nástrje pr chranu a pdpru veřejnéh zdraví a prevenci zdravtních rizik byvatelstva splufinancvanéh Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj ( ERDF ) prstřednictvím Integrvanéh peračníh prgramu ( IOP ). Ptenciálně splupracující subjekty: NRL pr ATB, Pracvní skupina pr mnitrvání rezistence ( PSMR ), Subkmise pr antibiticku plitiku ČLS JEP ( SKAP ), antibitická střediska, pracviště lékařské (klinické) mikrbilgie, Nárdní referenční labratř pr antimikrbiální rezistenci při Státním veterinárním ústavu Praha, veterinární antibitická střediska, Státní veterinární správa ( SVS ). Mezinárdní návaznst: ECDC (prjekt EARS-Net, EUCAST) Silné stránky: PSMR dluhdbě splupracující na bázi dbrvlnsti; funkční síť antibitických středisek; existující metdika vyšetření citlivsti k antibitikům; dluhdbá kntinuita epidemilgicky relevantních dat; dluhdbá účast ČR v EARS-Net; systém nezávislý na farmaceutickém průmyslu. Slabé stránky: Nejsu vyčleněné finanční prstředky na financvání nárdní surveillance s výjimku základní činnsti NRL pr antibitika; nejsu dstatečně zveřejňvány, prpagvány a uplatňvány výstupy surveillance (finanční, persnální a technické překážky); legislativní pdpra je nedstatečná; vlastníci mikrbilgických labratří se nezajímají surveillance antibitické rezistence, některá mikrbilgická pracviště se nezajímají splupráci s PSMR. 3

4 Surveillance antibitické rezistence v humánní a veterinární blasti Hrzby: Omezení rzsahu stávající surveillance či dknce zánik sítě pracvišť mnitrujících antibiticku rezistenci pr nedstatečné finanční, persnální a technické zajištění jejich činnsti. Omezení mikrbilgické diagnstiky p zavedení systému úhrady zdravtní péče v nemcnicích pdle DRG pvede k deficitu klíčvých dat pr surveillance rezistence, jak pdkladů pr racinální pužívání antibitik, s vážnými důsledky pr další ztrátu jejich účinnsti. Příležitsti: Využití tradičně a dluhdbě aktivní sítě pracvišť mnitrujících antibiticku rezistenci v ČR k ptimalizaci SAR; využití finančních prstředků z ERDF pr zlepšení pdmínek SAR (labratrní infrmační systém). 4

5 Surveillance sptřeby antibitik v humánní a veterinární blasti 2. Surveillance sptřeby antibitik v humánní a veterinární blasti Garanti: Farmaceutická fakulta Univerzity Karlvy v Hradci Králvé humánní blast Ústav pr státní kntrlu veterinárních bipreparátů a léčiv Brn veterinární blast Krdinátři: prf. RNDr, Jiří Vlček, CSc., Farmaceutická fakulta Univerzity Karlvy v Hradci Králvé, ECDC natinal cntact pint pr ESAC (Eurpean Surveillance f Antibitic Cnsumptin) Mgr. Lucie Pkludvá, Ústav pr státní kntrlu veterinárních bipreparátů a léčiv ( ÚSKVBL ) Odbr registrace farmaceutik, předsedající pracvní skupině EMA Technical Cnsultative Grup Základní argumenty: Hdncení sptřeby antibitik pskytuje základní ukazatele pr prvádění cílených analýz k určení kvantitativních a kvalitativních parametrů nevhdné preskripce a příčin, které je způsbily. Cílem je stanvení cílených, účinných a nákladvě efektivních intervencí, zaměřených na zlepšvání kvality pužívání antibitik. Kvalifikvané prvnání preintervenčních a pst-intervenčních výstupů surveillance přináší pdklady pr hdncení účinnsti intervencí, případně pr jejich mdifikaci ve prspěch lepších výsledků. Ukazatele sptřeby antibitik bjektivizují shdu jejich reálnéh pužívání v praxi s priritami nárdní antibitické plitiky. Dbře strukturvané údaje sptřebě antibitik služí ke studiu vztahů mezi sptřebu a rezistencí. Pririty: Dstupnst údajů strukturvané sptřebě antibitik v ČR a mžnsti jejich analýzy za účelem identifikace pririt pr intervence zaměřené na zlepšení kvality pužívání antibitik a pr hdncení jejich účinnsti. Dstupnst údajů sptřebě antibitik v humánní a veterinární blasti jak pdkladů pr hdncení suvisejících epidemilgických a eklgických rizik. Zajištění dstupnsti ptřebných údajů sptřebě antibitik pr rutinní činnst antibitických středisek. Určení pdmínek pr realizaci tht bdu AP NAP (pdpra institucí, zajištění financvání, případně legislativních nrem). Cíle: Vytvření (věření) metd pr prvádění surveillance sptřeby antibitik. Implementace prevalenčníh sledvání preskripce antibitik v primární, ambulantní i lůžkvé péči alespň v piltní (sentinelvé) síti pracvišť. Vytvření systému pr strukturvanu surveillance sptřeby antibitik v blasti primární a ambulantní péče v ČR (agregvaná data strukturvaná pdle účinných látek a jejich ATC klasifikace, dbrnstí předepisujících lékařů, gegrafických lkalit a bdbí). Vytvření systému pr strukturvanu lkální surveillance sptřeby antibitik ve zdravtnických zařízeních, a t pdle účinných látek a jejich ATC klasifikace, pdle lkality realizvané sptřeby (pracviště, typ péče, dbrnst) a bdbí, s mžnstí nárdní kmparace výstupů. 5

6 Surveillance sptřeby antibitik v humánní a veterinární blasti Implementace systému surveillance sptřeby antibitik ve zdravtnických zařízeních alespň v piltní síti pracvišť (nemcnice, zařízení následné péče). Zajištění pdmínek pr splečnu analýzu ukazatelů sptřeby antibitik v humánní a veterinární blasti v priritních blastech. Schpnst předávání dat v pžadvané struktuře d mezinárdních systémů (ECDC ESAC) k mžnsti kmparace na mezinárdní úrvni. Harmngram, náklady a mžnsti financvání: vytvření metdických, technických, legislativních a finančních pdmínek pr surveillance sptřeby antibitik v ČR implementace systému surveillance sptřeby antibitik včetně krdinace s veterinární slžku Financvání musí být zajištěn z veřejných zdrjů (nezávisle na farmaceutickém průmyslu), částečně může být pkryt rzpčty zdpvědných institucí (Ústav zdravtnických infrmací a statistiky ČR ÚZIS, Státní ústav pr kntrlu léčiv SÚKL, Nárdní referenční centrum NRC, zdravtní pjišťvny, SZÚ). Předávání dat a případný vývj specifických nástrjů IT musí být zajištěn separátně (např. s využitím ERDF). Na lkální úrvni (zdravtnická zařízení) musí být pr tent účel vyčleněny dstatečné zdrje a kapacity (zajištění činnsti antibitických středisek a nemcničních antibitických prgramů). Ptenciálně splupracující subjekty: SKAP, CKS NAP, MZ, ÚZIS, SÚKL, NRC, univerzitní pracviště (lékařské a farmaceutické fakulty, gegrafická pracviště), antibitická střediska, zdravtnická zařízení, SVS, ÚSKVBL. Mezinárdní návaznst: ECDC (prjekt ESAC), EURODURG (Evrpská skupina pr výzkum sptřeby léků), Světvá zdravtnická rganizace ( WHO ), Evrpská lékvá agentura ( EMA ). Silné stránky: ČR splupracuje aktivně s prjektem ESAC d jeh vzniku. Tým dbrníků v dané blasti je kmpetentní a má dstatečné zkušensti. V některých nemcnicích existuje dbře uspřádaná lkální surveillance sptřeby antibitik. Nefrmálně existuje interdisciplinární skupina expertů, schpná vytvřit ptimální nárdní strukturu surveillance (specialisté antibitických středisek, epidemilgvé, farmaceuti, gegrafvé, IT specialisté). Dbře fungující je surveillance sptřeby antibitik ve veterinární blasti. Slabé stránky: Neexistující finanční zajištění surveillance sptřeby antibitik v pžadvané minimální struktuře z veřejných zdrjů. Finanční (marketingvá) hdnta věrhdných údajů strukturvané sptřebě antibitik jak předmětu bchdvání s daty (farmaceutický průmysl, knzultační firmy). Zájem lbbistických skupin na neprůhlednsti skutečnéh stavu ve sptřebě antibitik z účelvých (kmerčních) důvdů. Malý zájem zdravtních pjišťven na zprůhlednění infrmací sptřebě antibitik. Hrzby: Bez zajištění průběžné dstupnsti údajů strukturvané sptřebě antibitik v humánní i veterinární blasti nelze efektivně a cíleně vlivňvat preskripční chvání, eliminvat nadužívání antibitik, a mezit tak rizik ztráty jejich účinnsti. Příležitsti: Využití ficiální autrity NAP k vytvření dstatečnéh a bjektivníh systému surveillance sptřeby antibitik v ČR, který bude schpen pskytvat veřejně dstupná data 6

7 Surveillance sptřeby antibitik v humánní a veterinární blasti využitelná k analýze nevhdnéh pužívání antibitik a k hdncení účinnsti intervencí ke zlepšení praxe. Zprůhlednění systému sledvání sptřeby antibitik a dstranění lbbistických vlivů zájmvých skupin. 7

8 Dpručené pstupy pr pužívání antibitik a kntrlu antibitické rezistence 3. Dpručené pstupy pr pužívání antibitik a kntrlu antibitické rezistence Garant: Subkmise pr antibiticku plitiku ČLS JEP Krdinátr: RNDr. Pavla Urbáškvá, CSc., SKAP Základní argumenty: Správné pužívání antibitik předpkládá existenci srzumitelných a v praxi pužitelných dpručených pstupů, které zhledňují stav a trendy antibitické rezistence půvdců infekcí v ČR. Tyt dpručené pstupy jsu garantvané relevantními dbrnými autritami, pdpřeny důkazy a jsu nezávislé na farmaceutickém průmyslu. Pstupy pr cílenu antibiticku léčbu musí být dplněny dpručením pr správnu diagnsticku praxi, včetně klinicky relevantní mikrbilgické diagnstiky a vyšetření citlivsti. Pstupy zaměřené na pužívání antibitik musí být dplněny dpručeními pr prevenci a kntrlu výskytu multirezistentních mikrrganismů a musí vycházet z kvalifikvaně frmulvaných zásad nárdní antibitické plitiky. Epidemilgické pdklady pr tvrbu nárdních a lkálních dpručení jsu získávány na základě metdických pstupů pr surveillance rezistence a sptřeby antibitik. Pririty: Frmulace zásad nárdní antibitické plitiky jak výchdiska pr určení bjektivní pzice jedntlivých antibitik v terapii a prfylaxi, vycházející z relevantních epidemilgických pdkladů (surveillance antibitické rezistence v ČR). Frmulace pžadavků na zajištění esenciálních antibitik pr pskytvání zdravtní péče v ČR. Zajištění dbrně kvalifikvaných, na důkazech zalžených, prakticky využitelných, dstupných a firemně nezávislých dpručených pstupů pr pužívání antibitik a prevenci antibitické rezistence v ČR. Určení pdmínek pr realizaci tht bdu AP NAP (pdpra institucí, zajištění financvání, případně legislativních nrem). Cíle: Aktualizace a dplnění ppisu jedntlivých skupin antibitik z hlediska jejich pužívání v epidemilgickém kntextu ČR, s určením jejich indikací vlby a indikací alternativních (Knsensus pužívání antibitik ČLS JEP). Aktualizace a dplnění dpručených pstupů pr antibiticku léčbu priritních skupin infekcí v primární a ambulantní péči, garantvaných ČLS JEP. Vytvření dpručených pstupů pr prfylaktické pužívání antibitik (prfylaxe v chirurgii), garantvaných ČLS JEP. Vytvření rámcvých dpručených pstupů pr antibiticku léčbu v lůžkvé nemcniční péči jak pdkladů pr lkální implementaci. Aktualizace a dplnění dpručených pstupů pr klinicky relevantní mikrbilgicku diagnstiku infekcí včetně vyšetření citlivsti k antibitikům, jak pdkladů pr cílenu antibiticku léčbu. 8

9 Dpručené pstupy pr pužívání antibitik a kntrlu antibitické rezistence Aktualizace a dplnění dpručených pstupů pr nárdní a lkální surveillance antibitické rezistence v kmunitě a v nemcnicích. Aktualizace a dplnění dpručených pstupů pr prevenci a kntrlu výskytu multirezistentních mikrrganismů. Vytvření dpručenéh pstupu pr nárdní a lkální surveillance sptřeby antibitik. Vytvření vhdné platfrmy pr publikaci dpručených pstupů SKAP a zajištění jejich dstupnsti v maximálně srzumitelné frmě, usnadňující jejich implementaci v praxi. Harmngram, náklady a mžnsti financvání: SKAP průběžně frmuluje zásady nárdní antibitické plitiky a priritní blasti pr přípravu dpručených pstupů. Na půdě SKAP jsu vytvářeny autrské týmy pr jedntlivé dpručené pstupy (z členů SKAP a externích expertů). Dpručené pstupy jsu pnvány dbrnými splečnstmi ČLS JEP, jejich knečná verze je akceptvána předsednictvem ČLS JEP a publikvána v ficiálních peridicích ČLS JEP. Příprava dpručených pstupů SKAP není hnrvána a není přím ani nepřím spnzrvána farmaceutickým průmyslem vytvření seznamu esenciálních antibitik a frmulace zásad nárdní antibitické plitiky akceptvaných MZ, zahájení přípravy priritních dpručených pstupů 2012 dknčení přípravy dpručených pstupů a zahájení prcesu jejich pnentury 2013 vytvření platfrmy pr publikaci a zajištění dstupnsti dpručených pstupů garantvaných NAP, vytvření prgramu pr jejich implementaci Ptenciálně splupracující subjekty: SKAP a dbrné splečnsti ČLS JEP, předsednictv ČLS JEP, MZ, SÚKL Mezinárdní návaznst: EMA, ECDC, ESCMID (ESGAP) a další evrpské dbrné splečnsti (respirační nemci, kardilgie, intenzivní medicína a další), CDC, HICPAC, FDA a příslušné americké dbrné splečnsti (IDSA, SHEA, a další). Silné stránky: Příprava dpručených pstupů SKAP má více než desetiletu tradici, stejně jak aktivity zaměřené na jejich implementaci (knsensus pužívání antibitik, dpručené pstupy pr antibiticku léčbu v primární péči). Důsledně se uplatňuje princip nezávislsti na farmaceutickém průmyslu. Dpručené pstupy SKAP vycházejí z pdkladů pskytvaných nárdní surveillance antibitické rezistence (činnst NRL pr ATB a PSMR) a jak takvé jsu uznávanu autritu (např. pr registrační a kategrizační činnst SÚKL). Dpručené pstupy SKAP jsu základním pdkladem v systému pregraduálníh, pstgraduálníh a kntinuálníh vzdělávání. Slabé stránky: Přímý i nepřímý lbbistický vliv farmaceutickéh průmyslu na dbrnu veřejnst, který zavazuje expnvané subjekty k lajalitě vůči výrbcům, becně vede k účelvému vlivňvání bsahu dpručených pstupů, neb dknce k negaci pstupů nezávisle vytvřených. Rizik představuje skrytý knflikt zájmů klíčvých sbnstí rzhdujících lékvé plitice státu na různých úrvních (státní instituce, zdravtní pjišťvny, ČLS JEP, dbrné splečnsti, atd.) Hrzby: Rztříštění aktivit v blasti dpručených pstupů, které mhu mít pd vlivem lbbistických skupin rzdílné přístupy k vlbě knkrétních přípravků, a znejistit tak předepisující lékaře stran bjektivity preskripčních dpručení. Účelvé marketingvé aktivity farmaceutickéh průmyslu (spnzrvané semináře, prpagační materiály, atd.). 9

10 Dpručené pstupy pr pužívání antibitik a kntrlu antibitické rezistence Příležitsti: Pdpra MZ, zdravtních pjišťven pr implementaci firemně nezávislých dpručených pstupů. 10

11 Indikátry kvality pužívání antibitik 4. Indikátry kvality pužívání antibitik Garant: Subkmise pr antibiticku plitiku ČLS JEP Krdinátr: MUDr. Vlastimil Jindrák, předseda SKAP Základní argumenty: K hdncení a aktivnímu vlivňvání kvality pužívání antibitik je třeba mít k dispzici relevantní, měřitelné a prakticky využitelné ukazatele zalžené na důkazech (indikátry kvality). Tyt ukazatele musí zahrnvat priritní blasti pužívání antibitik v primární, ambulantní i lůžkvé péči a musí být vhdné pr rutinní využití v praxi. Smyslem přípravy a testvání indikátrů kvality zaměřených na blast pužívání antibitik je zejména pskytnutí měřitelných ukazatelů pr rutinní činnst antibitických středisek (ptimalizace pužívání antibitik v klinické praxi). Vzhledem ke vzniku Pracvní pdskupiny pr indikátry kvality při NRC lze tut agendu prpjit s priritami Akčníh plánu kvality a bezpečnsti zdravtní péče na bdbí Pririty: Implementace relevantních indikátrů kvality pužívání antibitik za účelem zlepšení preskripční praxe (zejména mezení nevhdných indikací, nevhdné vlby antibitik, nesprávnéh dávkvání a délky pdávání) v terapii i prfylaxi. Určení pdmínek pr realizaci tht bdu AP NAP (pdpra institucí, zajištění financvání, případně legislativních nrem). Cíle: Určení priritních blastí pr aplikaci indikátrů kvality pužívání antibitik. Nalezení, případně vytvření vhdných indikátrů kvality pužívání antibitik, jejich věření a rutinní využití v praxi. Vytvření metdickéh manuálu pr implementaci indikátrů kvality pužívání antibitik v rutinní činnsti antibitických středisek a v klinické praxi. Harmngram, náklady a mžnsti financvání: Bude prvedena literární rešerše existujících (publikvaných) indikátrů. Budu vybrány vhdné indikátry pr praktické pužití v pdmínkách ČR Na základě analýzy priritních blastí pr hdncení kvality pužívání antibitik budu dplněny další vhdné indikátry Pr vybrané indikátry bude prveden jejich piltní testvání ve splupráci s vybranými antibitickými středisky (studie prveditelnsti a účinnsti jejich implementace). Bude uveřejněn metdický manuál (nabídka a ppis indikátrů vhdných pr praktické využití). Financvání je mžné např. frmu grantu. Ptenciálně lze využít prstředky z ERDF. Ptenciálně splupracující subjekty: ČLS JEP, NRC 11

12 Indikátry kvality pužívání antibitik Mezinárdní návaznst: Využití výstupů prjektu ESAC a ABS Internatinal. Výměna zkušenstí s implementací indikátrů kvality pužívání antibitik v zahraničí prstřednictvím sítě ECDC natinal fcal (cntact) pints, případně studijní skupiny pr antibiticku plitiku ESCMID (ESGAP). Silné stránky: Prblematika indikátrů kvality byla zahrnuta d Akčníh plánu kvality a bezpečnsti zdravtní péče na bdbí , řešitel pririty se stal řádným členem pdskupiny pr indikátry kvality při NRC. V ČR existují skupiny expertů s mnhaletu zkušenstí v tét blasti (např. účastníci EU prjektu ABS Internatinal). Slabé stránky: Frmální přístupy k řízení kvality v blasti zdravtní péče. Negativní vnímání akreditací zdravtnických zařízení jak frmálníh prcesu, který vede k neúnsné administrativní zátěži a dvádí d dbrné práce ve prspěch pacientů. Ptenciální dmítání aktivit spjených s pjmy akreditace, audit, indikátr kvality v běžné praxi sučasné medicíny (psychlgická bariéra). Nezkušenst většiny pracvníků antibitických středisek a kliniků s mderními metdami vlivňvání kvality zdravtní péče. Hrzby: Nezájem předepisujících lékařů a terénních antibitických středisek rutinní využívání indikátrů kvality pr ptimalizaci preskripce antibitik. Příležitsti: Detailní identifikace nesprávné praxe v pužívání antibitik, bjektivizace hlavních blastí jejich nadužívání, určení příčin nesprávných pstupů a mžnstí pr zlepšvání. Vytvření systému pdpry racinálníh pužívání antibitik zalženéh na měření bjektivních ukazatelů a kntinuálním zlepšvání cíleném na identifikvané priritní blasti. 12

13 Pdpra racinální preskripce antibitik a kntrla antibitické rezistence v primární a ambulantní péči 5. Pdpra racinální preskripce antibitik a kntrla antibitické rezistence v primární a ambulantní péči Garant: Subkmise pr antibiticku plitiku ČLS JEP Krdinátři: MUDr. Michal Prkeš, SKAP MUDr. Jiří Marek, Odbrná splečnst praktických lékařů pr děti a drst MUDr. Vlastimil Jindrák, předseda SKAP Základní argumenty: Pužívání antibitik v primární a ambulantní péči reprezentuje přibližně 90% jejich celkvé sptřeby v humánní medicíně. Přitm je dkumentván, že nejméně 40 až 50 % všech indikací antibitické léčby je nevhdných (např. preskripce pr virvá respirační nemcnění). Pd vlivem marketingu farmaceutickéh průmyslu jsu velmi čast zbytečně vlena alternativní, širkspektrá, a také nákladná antibitika. Dluhdbě příznivý stav rezistence bakteriálních patgenů v kmunitě v ČR se v psledních letech rychle mění a nebezpečně narůstá. Finanční nástrje zdravtních pjišťven přitm v regulaci preskripce selhávají (spluúčast pacienta, regulační pplatky, limity). Ve shdě s pzitivními zkušenstmi jiných zemí EU (Francie, Belgie, Hlandsk, Švédsk, a jiné) je třeba nedkladně zavést účinné nástrje pdpry racinální preskripce antibitik, které vycházejí z analýz preskripčníh chvání jedntlivých lékařů a vytvářejí účinné zpětné vazby mtivující ke zlepšení praxe. Optimalizace pužívání antibitik může vést k pdstatným úsprám pr systém veřejnéh zdravtníh pjištění v řádu stvek milinů Kč rčně. Pririty: Vytvření plšnéh systému pdpry racinální preskripce antibitik v primární a ambulantní péči vycházející z analýzy preskripčníh chvání jedntlivých lékařů v ČR. Určení pdmínek pr realizaci tht bdu AP NAP (pdpra institucí, zajištění financvání, případně legislativních nrem). Cíle: Identifikace preskripčních ukazatelů k analýze individuálníh preskripčníh chvání. Vytvření jednduchých mdelů vlivňvání kvality preskripce antibitik (metda preskripčníh auditu, metda analýzy preskripce z dat zdravtních pjišťven). Zajištění dstupnsti zdrjvých dat pr individuální preskripční analýzu a vytvření webvéh prtálu (NRC). Vytvření systému pr hdncení účinnsti prgramu pdpry racinální preskripce antibitik na lkální, reginální a nárdní úrvni (strukturvaná surveillance sptřeby antibitik v kmunitě), analýza finančních úspr spjených s mezením nadužívání antibitik. Vytvření vzdělávacích prgramů pr účastníky systému pdpry racinální preskripce antibitik (trénink předepisujících lékařů, trénink expertů antibitických středisek). Pstupné vytváření dluhdbě aktivních lkálních skupin pr pdpru racinální preskripce antibitik (splupráce předepisujících lékařů s experty lkálních 13

14 Pdpra racinální preskripce antibitik a kntrla antibitické rezistence v primární a ambulantní péči antibitických středisek) v reginech veliksti kresu, ve splupráci se zdravtními pjišťvnami (pskytvatelé dat pr analýzu preskripčníh chvání) a antibitickými středisky (experti vyhdncující annymní preskripční ukazatele). Harmngram, náklady a mžnsti financvání: 2011 vytvření mdelů pr pdpru racinální preskripce antibitik, zajištění dstupnsti dat, vytvření vzdělávacíh prgramu piltní testvání mdelů ve vybraných lkalitách, vytvření a testvání systému pr hdncení účinnsti prgramu pdpry racinální preskripce 2013 zahájení plšné implementace vytvřenéh prgramu pdpry racinální preskripce antibitik Náklady na vytvření a prvzvání systému lze dhadvat v řádu milinů Kč, tedy přibližně v setinách předpkládaných úspr. Finančně jsu na úsprách zainteresvány zdravtní pjišťvny, které by mhly uvedený prjekt financvat. Omezeně bude financvána piltní fáze prjektu u praktických dětských lékařů z prstředků WHO Biennial Cllabrative Agreement ( BCA ). Část prjektu by mhla být financvána z prstředků IOP (ERDF). Ptenciálně splupracující subjekty: Odbrná splečnst praktických lékařů pr děti a drst, Sdružení praktických lékařů pr děti a drst, Sdružení praktických lékařů, Splečnst všebecnéh lékařství, dbrné splečnsti sdružující ambulantní specialisty, zdravtní pjišťvny, prjekt AKORD, ddavatelé IT pr praktické lékaře, NRC, elektrnická zdravtní knížka IZIP, WHO (BCA prjekty). Mezinárdní návaznst: WHO, ECDC (Evrpský antibitický den), WONCA, STRAMA, BAPCOC, SWAB, francuzské zdravtní pjišťvny a prjekt Antibitic n autmatic. Silné stránky: V ČR jsu zkušensti s aktivním vlivňváním kvality preskripce s pzruhdnými (publikvanými) výsledky, zejména v primární pediatrické péči. MZ pdpřil v rce 2003 a 2004 prjekty kvality zdravtní péče zaměřené na prblematiku pužívání antibitik a kntrly antibitické rezistence, kdy byly vypracvány metdiky vycházející jak z preskripčníh auditu, tak z analýzy dat zdravtních pjišťven (splupráce se Zaměstnanecku pjišťvnu Škda). Piltně byla tat blast předmětem řešení BCA prjektů WHO. Tyt metdiky jsu připraveny k rutinní aplikaci. Jsu k dispzici přesvědčivé výsledky pdbně zaměřených aktivit jinde v Evrpě. Prfesní rganizace lékařů (Sdružení praktických lékařů, Česká lékařská kmra), které mají krajské i kresní struktury, mají zkušensti se vzděláváním lékařů a mhu účinně splupracvat na pdpře racinální preskripce. Slabé stránky: Většina dbrnstí s pdpru racinální preskripce antibitik zkušensti nemá. Tyt aktivity předpkládají psychlgicky jiný přístup k hdncení vlastníh chvání v pskytvání zdravtní péče, cž mnhdy představuje zásadní bariéru. Ovlivňvání preskripce dsud byl, a stále je prváděn puze eknmickými nástrji (limity zdravtních pjišťven, puze eknmicky vyjádřená zpětná vazba v prjektu AKORD). Ve stávajících záměrech zatím chybí kmplexní přístup zaměřený na nákladvu efektivitu, nejenm na úspry. Rztříštěnst a účelvst některých dpručených pstupů kmplikuje hdncení cmpliance s bjektivně racinálními preskripčními přístupy (lbbistický vliv farmaceutickéh průmyslu). Zdravtní pjišťvny dsud nepvažují pdbné aktivity za priritní a hdné pdpry či finanční investice, přestže mhu ptenciálně přinést úspry v řádu stvek milinů Kč za rk. Přitm zdravtní pjišťvny jsu t.č. jediným 14

15 Pdpra racinální preskripce antibitik a kntrla antibitické rezistence v primární a ambulantní péči subjektem, který má data nezbytná pr pdpru racinální farmakterapie a schpnsti tat data třídit, avšak nejsu lékaři vnímány jak subjekt, který by je měl dbrně vzdělávat. Prfesní a dbrné rganizace lékařů mají svůj systém vzdělávání, ale nemají přístup k preskripčním datům. Hrzby: Čistě eknmicky zaměřené regulační aktivity mhu defrmvat dbrné přístupy k preskripci a v praxi vytvářet situace s vážnými epidemilgickými dpady. Represivně rientvaný systém může zcela demtivvat předepisující lékaře k aktivní účasti v něm (rizik prvplánvých přístupů zdravtních pjišťven). Příležitsti: Je třeba využít ptenciál hdncení skutečné nákladvé efektivity, nikliv jen kntrly nákladů. NRC je schpné shrmáždit a analyzvat preskripční data jedntlivých lékařů a ptenciálně jim pskytvat zpětnu vazbu. Ve splupráci s antibitickými středisky lze zrganizvat lkální skupiny pdpry racinální preskripce, systematicky zaměřené na ptimalizaci preskripčníh chvání. Některé zdravtní pjišťvny rganizují prjekty k ptimalizaci nákladů v primární a ambulantní péči (např. prjekt AKORD), které by byl mžné využít. Prpjení zdravtních pjišťven s prfesními sdruženími lékařů je důležitu pdmínku úspěchu. Důležitá je dbře fungující bustranná kmunikace mezi subjekty, které budu data shrmažďvat a třídit, a lékaři, kteří je budu vyhdncvat a interpretvat za pmci antibitických středisek. V rdinacích praktických lékařů a ambulantních specialistů se pužívá sftware, který p malých úpravách může pskytvat pdklady pr analýzu preskripce jeh uživatelů. 15

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Plán nezbytné modernizace zdravotních registrů jako datové základny ehealth. Ladislav Dušek

Plán nezbytné modernizace zdravotních registrů jako datové základny ehealth. Ladislav Dušek Plán nezbytné mdernizace zdravtních registrů jak datvé základny ehealth Ladislav Dušek I. Stav a využitelnst su asných datvých agend ÚZIS Nárdní zdravtnický infrmační systém Sučasné datvé agendy ÚZIS ČR

Více

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Specializační stáže Pracviště: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Kapacita pracviště: 2 Obr akreditace: 1. Kardichirurgie 1.1. Základní chirurgický kmen: Pvinná praxe v bru

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hdncení SEA Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR pr prgramvé bdbí 2014-2020 1. Průběžná zpráva Zpráva zpracvána k datu: 15. 8. 2013 Zpráva zpracvána pr: Hlavní měst Praha, Magistrát

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brn, 26. 5. 2014 František, Nantl Jednání s kraji, Staré Splavy u Dks, 5. 6. 2014 Infrmace revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům Vznikl z těcht důvdů: Na základě ustanvení Smluvy

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená Název: STUDIE PROVEDITELNOSTI II - pravená Část I. Výzvy - Elektrnická spisvá služba Část III. Výzvy - Digitalizace a ukládání dat Část IV. Výzvy - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Část V. Výzvy

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Výstup č. 2 prjektu Evaluace principu mezinárdní splupráce prgramu iniciativy splečenství EQUAL Zadavatel: Ministerstv práce a sciálních věcí Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Z Á P I S. PŘÍTOMNI: Komora akademických pracovníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Jana Povová, Ph.D., doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Z Á P I S. PŘÍTOMNI: Komora akademických pracovníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Jana Povová, Ph.D., doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. Strana: 1/1 Čísl: 27 2013 z jednání Akademickéh senátu LF OU PŘÍTOMNI: Kmra akademických pracvníků: Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Jana Pvvá, Ph.D., dc. PhDr. Yvetta Vrublvá, Ph.D. Kmra studentů: Klára

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr partnery Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více