TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY FYZIKÁLNÍ ÚLOHY (ŘEŠENÉ KVALIFIKOVANÝM ODHADEM 1)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY FYZIKÁLNÍ ÚLOHY (ŘEŠENÉ KVALIFIKOVANÝM ODHADEM 1)"

Transkript

1 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY FYZIKÁLNÍ ÚLOHY (ŘEŠENÉ KVALIFIKOVANÝM ODHADEM 1) METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE FYZIKY K PRÁCI SE ŽÁKY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL, TALENTOVANÝMI PRO FYZIKU Zpracoval prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., Univerzita Hradec Králové HRADEC KRÁLOVÉ 2010

2 FYZIKÁLNÍ ÚLOHY (ŘEŠENÉ KVALIFIKOVANÝM ODHADEM 1) METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE FYZIKY K PRÁCI SE ŽÁKY ZÁKLAD- NÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL, TALENTOVANÝMI PRO FYZIKU Zpracoval: prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., Univerzita Hradec Králové Technická redakce a řešení úloh: PhDr. Miroslava Jarešová, Ph.D. HRADEC KRÁLOVÉ 2010

3 Obsah Úvod 5 1 Zadání příkladů 10 Příklad1 Jaktěžkýjevzduchvetřídě? Příklad2 Jakseměnítlakvzduchusvýškou? Příklad3 Jakbymuselabýtvysokápřehradníhráz? Příklad4 Jakáspotřebauhlívtepelnéelektrárně? Příklad5 Kdesenacházípolárník? Příklad6 Kamsedostanoupolárníci? Příklad7 Malávodníelektrárna Příklad8 StřednítepelnáelektrárnaChvaletice Příklad9 Jadernáelektrárnanepotřebujeuhlí Příklad10 Fotovoltaickéelektrárny Příklad11 Velkávodnídílavesvětě Příklad12 VelkévodnídíloJižníAmeriky Příklad13 Takovávelkářeka Příklad14 Odhadnětehmotnostzemskéatmosféry Příklad15 Kdybysezemskágravitacezvětšila Příklad16 Kolikmámevlasůnahlavě? Příklad17 Tolikkrystalků? Příklad18 Driblováníaždoknihyrekordů Příklad19 Nebezpečnápovodířek Příklad20 Spotřebabenzinu Příklad21 Cyriljezdínakole Příklad22 Automobilnadálnici Příklad23 Cyklistajedepovodorovnésilnici Příklad24 Seskokpadákem Příklad25 Nehýřímezbytečně? Příklad26 Hustotakostkovéhocukru Příklad27 Papírnakopírovánínebodotiskárny Příklad28 Jakdalekojevidět1? Příklad29 Jakdalekojevidět2? Příklad30 Maximálnírychlostcyklistypřijízděporovině Příklad31 Maximálnírychlostlyžařepřijízděposvahu Příklad32 Zatlačujemepřipínáčekdodřevěnédesky Příklad33 Skleněnéoknobatyskafu Příklad34 Bezpečnávzdálenost Příklad35 Dvatrambusysepředjíždějí Příklad36 Skokdovýšky

4 Příklad37 Padajícírampouch Příklad38 Jakvysokámůžebýtzeď? Příklad39 Lavinasněhu Příklad40 Sníhnastřeše Příklad41 NazimníolympijskéhrydoVancouveru! Příklad 42 Výzkum pohybu plastové lahve po nakloněné rovině. 27 Příklad43 Vozidlanákladnídopravy Příklad44 Závodníautomobily Příklad45 Jízdarychlíku Příklad46 Nákladnívlak Příklad47 Trámy Příklad48 Orientačnízávod Příklad49 Eurotunel Příklad50 Vodovodnípotrubí Příklad51 Reakčnídoba Řešení příkladů 32 Literatura 46 Zdroje obrázků 47 4

5 Úvod Fyzika nepatří v posledních letech mezi oblíbené školní vyučovací předměty. Jak je všeobecně známo, žáci se obávají nejen obtížných částí z výuky, ale především řešení složitějších fyzikálních problémů. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že výsledky a aplikace fyzikálního poznání jsou v současnosti rozšířeny nejen po celém světě, ale ve všech oblastech lidské činnosti. Opravdu není dneska možné najít zaměstnání, profesi nebo činnost, kde by se fyzika, ať ve své přirozené podstatě nebo v různých způsobech použití, neobjevila. Nadruhéstraněvědízkušeníučiteléfyziky,že umětfyziku neznamená naučit se fyzikální poučky a vzorce nazpaměť, ale že je třeba ukázat při řešení konkrétních a reálných problémů, jak toto fyzikální poznání řešitel dovede použít. Proto je prověrka znalosti fyzikálních poznatků prováděna ve velké většině případů pomoci řešení fyzikálních úloh. Školní učební úloha je reálný problém, který je upraven do jednoduché podoby tak, aby mohl sloužit v některé části vyučování fyziky. Jde tedy vždycky o určité zjednodušení reálné situace, nebo jak často říkáme o řešení problému v modelové situaci. Ktomu,abyřešitelpřijalurčitýproblémzasvůj,tedyabyhořešeníproblému lákalo, musí se dostat do tzv. problémové situace. Podle psychologů se to může stát tak, že předložené problémy lákají řešitele svou novostí(řešitel sesdanousituacíještěnesetkalaprotobychtělproblémvyřešit),nebosvou obtížností(řešitel chce zkusit své vědomosti a dovednosti, zda stačí na vyřešení problému), popř. v procesu řešení se dostává do uzlových bodů řešení, v nichž je třeba, aby se správně rozhodl a postupoval tak ke správnému výsledku svého snažení. Tak je před něho předložen problém jako neodbytná úloha, jejíž řešení nemůže přesunout na jinou osobu, ale musí mobilizovat své myšlení, přičemž je nucen použít určitou strategii, kterou si v procesu řešení modifikuje, a to podle zaměření či obtížnosti zadaného problému. Velmi důležité je to zejména pro žáky, kteří jsou obdařeni jistou dávkou tvořivosti v daném oboru, nebo alespoň projevují zvýšený zájem takové úlohy řešit. Strategii řešení náročnějších problémů je možno stručně formulovat: 1. Formulace problému řešitel se musí orientovat v textovém či jiném zadání úlohy, umět zařadit problém do kontextu svého dřívějšího poznání auvědomitsi, cosevlastněpřiřešeníproblémuponěmbudevyžadovat. 2. Analýza podmínek řešitel si musí uvědomit, jaké podmínky byly vyslovenypředřešenímvtextuúlohy,cojemuodanéproblematiceznámo acomusíještězjistit,abyjehořešeníbyloúspěšné.stímjespojena nejen analýza textu úlohy, ale musí analyzovat i své předchozí poznání (vědomosti a dovednosti) a zjistit, zda budou postačující k tomu, že úlohu dovede zdárně k výsledku. 5

6 3. Výsledkem analýzy podmínek je potom formulace hypotézy o řešení. Tu je třeba nejprve teoreticky zdůvodnit na základě existujícího předchozího poznání nebo je nutno získat další poznatky ve prospěch platnosti tétohypotézyneboiprotiní.někdysestává,žeprořešeníbudemeformulovat několik hypotéz. 4. Po teoretickém zdůvodnění vybere řešitel jednu z hypotéz, většinou tu, která se mu zdá nejvíce věrohodná, a procesem řešení se musí přesvědčit otom,žetatohypotézajeoprávněná.tímvzniknejednozplatných řešení nebo se ukáže, že jsme udělali chybu v teoretickém zdůvodňování, popř. že naše hypotéza pro dané podmínky není použitelná. Poté je třeba ověřit, zda těchto správných hypotéz nebude více a přesvědčit se o platnosti každé z nich. 5. Na závěr je nutno formulovat výsledek procesu řešení zopakovat podmínky zadané v textu úlohy(popř. v jinak formulovaném zadání problému), uvést navrhované hypotézy a teoreticky je zdůvodnit, poté ověřit platnost těchto hypotéz a provést celkovou diskusi řešitelnosti zadaného problému. Tento postup se používá(vědomě či nevědomě) jako strategie u každé obtížnější fyzikální úlohy. Nejmarkantnější je to při řešení úloh v různých kategoriích Fyzikální olympiády. Zadavatelé úloh pro tuto fyzikální soutěž se snaží, aby nejen předkládali soutěžícím zajímavé a obtížné úlohy, ale současně je vedli ke správnému postupu při řešení- Fyzikální olympiáda totiž je nejenom soutěž v řešení, ale také systém práce se žáky, talentovanými pro fyziku. Pro žáky talentované je možno(nebo snad i nutno) uvedené schéma strategie řešení obtížnějších fyzikálních úloh poněkud modifikovat. Vezměme to hned z počátku: Při formulaci daného problému k řešení se snažíme jádro problému co nejvíce obalit zajímavým materiálem, aby se na první pohled nedalo zjistit, jaké vzorce ajaké fyzikálnípoznatky budenutnoprořešenípoužít.také textbýváněkdyneúplný,abyřešitelbylnucensiřaduvěcísámdomýšlet,aby musel řadu informací dohledávat, používat vhodné obrázky nejen jako ilustraci pro základní představu, ale také se pokusil nalézt prvotní představu o možném řešení.tímvznikájakási děraváinformace,ojejížpostupnédoplňováníse musí řešitel snažit. V rámci analýzy podmínek opět není vhodné, aby všechny informace byly v textu explicitně uvedeny. Daleko účinnější jsou náznaky, které vedou řešitele k promyšlení situace a k samostatnému rozhodování, zda udané informace jsou postačující pro smysluplné řešení, nebo zda bude nutno vytvářet postupné modelyřešenésituace,astímspojenávícečiméněpřesnáareálnářešení.tomu pak odpovídají i zvolené hypotézy, jejich zdůvodňování a ověřování. 6

7 Nejdůležitějším na procesu řešení fyzikálních úloh je závěrečný protokol o řešení obsahující: výchozí text, zdůraznění podstatných podmínek, využití užitých fyzikálních poznatků a s nimi spojených dovedností, samozřejmě i možnost využití matematických metod řešení, popř. nacházení metod jiných, jež odpovídají stavu matematického poznání řešitele. Matematické dovednosti řešitele mohou být značným omezením při řešení fyzikálních problémů- tak se i velmi jednoduchá úloha, jako je průhyb drátu, na němž je zavěšena lampa na ulici, může stát úlohou neřešitelnou. Jindy je zase řešení skryto v dosti složité diferenciální rovnici, jejíž řešení je nedostupné řešiteli ze základní nebo střední školy. Podle toho musíme zvolit jednodušší modelovou situaci, jež nepopisuje dostatečně přesně podmínky a jevy a k níž vytvořené řešení nedává dostatečně přesný výsledek. Velmi nadějné jsou úlohy, které dokážeme vyřešit kvalifikovaným odhadem. V takových úlohách je podtržena fyzikální stránka, řešitel si může volit nebo si musí vyhledat potřebné údaje k vytvoření odpovědného modelu situace, s nímž potom dospívá k výsledku. Takové úlohy se vyskytují ve školském prostředí velmi zřídka, jsou však potřebné při práci s talenty. Úkolem naší statě je uvést několik desítek fyzikálních situací, které nám dávají možnost formulace fyzikálních úloh, jež budeme řešit kvalifikovaným odhadem. Mohli bychom provést určité třídění těchto úloh podle obsahu nebo podle použitých metod řešení. Tím bychom však mnohdy naznačili i cestu, jak takové úlohy řešit. Proto jsme zvolili cestu náhodného rovnání takových úloh. Texty úloh jsou zpravidla velmi stručné, ve většině případů jsou v nich přesně formulovány úkoly nebo otázky, jež je potřebné řešit nebo zodpovědět. Současně však mají tyto úlohy společný rys v tom, že soustavy podmínek pro řešení těchto úloh nejsou úplné, takže bez dodatečných informací není možno problémy řešit. Učitelé, pro něž byl tento materiál vytvořen, by pravděpodobně uvítali i podrobné řešení zadaných problémů. Zdá se nám však, že daleko účinnější pro vlastní tvořivý přístup učitele(= zadavatele problému žákovi) bude, když uvedeme pouze návod k řešení. Američtí psychologové, kteří se zabývali problematikou psychologie produktivního myšlení(např. Duncker, Wertheimer aj.) dospěli na základě mnohaletých pedagogických experimentů k tomu, že daleko účinnější než sdělení správného postupu a výsledku řešení, je naznačit cestu, pokterébyseřešitelmělubírat,abykesprávnémuřešenídospělsám.proto jsmeserozhodli,ževprvníčástitétostatiuvedemejennávodykřešení.zdáse nám, že v jednoduchých případech, jež souvisejí s řešením těchto úloh, by měl zadavatel být schopen dospět samostatnou cestou(třeba i na základě použití návodu) ke správnému výsledku. Jsme toho názoru, že kdo pracuje s talentovaným žákem, by měl být schopen samostatně řešit úlohy, které takovému 7

8 žákovi k řešení dává sám. Přesto jsou v druhé části této publikace uvedena úplná řešení, kam by bylo možno v nejnutnějších případech nahlédnout. Na úspěšném řešení fyzikálních úloh se podílí několik věcí. Především by měl řešitel alespoň dobře, ne-li výborně ovládat teoretický základ, který je spojen s problematikou předložené úlohy. Někdy se musí řešitel pustit do řešení takového problému, o němž nemá dostatek informací. Proto ruku v ruce s řešením nastupuje postupné doplňování teoretických informací, což se stává zdrojem pro neustálé studium. Ne však každá předložená úloha řešitele natolik zajímá, že se mu podaří aktivizovat svou myšlenkovou činnost. Problém se musí z psychologického hlediska stát tzv. problémovou situací. To se může stát, když na řešení úlohy bude řešitel životně závislý(ve Vernově románu Tajuplný ostrov museli zjistit trosečníci zeměpisné souřadnice, aby co nejpřesněji zjistili, kde jejich balón přistál; potřebovali oheň, ale neměli zápalky aj). Pochopitelně důležité je to, že úloha uvádí problém, který je v oblasti zájmu řešitele. Myšlenkovou činnost zahajují i problémy obtížné, které nelze řešit návykovými operacemi, ale vyžadují použití nových postupů. Ukazuje se, že řešitele může zajímat i takový problém, který popisuje činnost jiných osob, a daný řešitel se rozhodne prozkoumat, zda jejich řešení odpovídá realitě. Velmi důležitým pohledem na řešení problémů je i jejich modelový charakter.téměřžádnousituacinelzeřešitvtéšířiavtéhloubce,jakjinacházíme v realitě. Vždy musíme na základě analýzy podmínek a zjištěných faktů řešený problém zjednodušit a tak postupně vytvořit situaci modelovou. Modelování je principem, který zejména ve fyzice využíváme nejčastěji, ale vyskytuje se v podstatě ve všech druzích lidské činnosti. V rámci řešení fyzikálníchúlohsepaksetkávámesrůznýmidruhypopisureality,ježvedoukužitečnému modelování a řešení problémů. Nejprve musíme pochopit, oč v dané úlozejde,musímerozlišitdanéahledanéúdajeavyjasnitsi,cojeotázkou,na kterou máme odpovědět. Potom je třeba, aby se řešitel pokusil nahradit popis vyjádřený obecným jazykem exaktnějším přístupem tak, že začne využívat odborného fyzikálního jazyka. Přitom už musí provádět jistá zjednodušení, neboť např. reálnou jízdu lyžaře z kopce musí nahradit pohybem po nakloněné rovině se stálým úhlem sklonu. Zjednodušení odpovídá znalostem i dovednostem, které řešitel již má, ale také míře zjednodušení, které chce připustit. Při analýze podmínek se stává, že některé z podstatných vstupních podmínek chybí, a tak je třeba od odborných pojmů přejít ke zjišťování údajů, tedy k fyzikálním veličinám. Na to navazuje postupné vytvoření matematického modelu, kdy se pracuje se značkami fyzikálních veličin stejně jako s písmeny v algebře, konstruují se grafy, které snadněji znázorňují funkční závislosti nebo umožňují rychlejší nebo snadnější cestu k získání výsledků matematických operací. 8

9 Výsledkem vhodného modelování je hypotéza, odpovídající úrovni modelované situace a užitým metodám řešení. Hypotézu je nutno teoreticky posoudit a prakticky ověřit, a nakonec sestavit odpověď na otázku zadanou v úloze; odpověď potom obsahuje vždycky nejen výchozí fakta, ale také popis zvoleného modelu, tedy za jakých podmínek se řešitel pokusil o řešení problému. Na to pochopitelně musí navázat nejen diskuse řešení, ale také úvaha, k jakým výsledkům by bylo možno dospět v případě, že by se provedlo jiné zjednodušení a zvolil jiný model řešení. Z metodických důvodů jsou uvedené texty úloh zadávány běžným písmem, ale doplňující informace a návody k řešení jsou připisovány kurzívou. Obsahově vytváří soubor zadaných úloh volnou strukturu, která může být postupně doplňována. 9

10 1 Zadání příkladů Příklad1 Jaktěžkýjevzduchvetřídě? Odhadněte, zda unese patnáctiletý žák vzduch, který se nachází v učebně rozměrů7,2m 6,0m 2,8m. Návod k řešení: Vypočtěte tíhu vzduchu užitím vztahu G=m g= V g, kde =1,2kg m 3 jehustotavzduchu vučebně, V jeobjemvzduchuvučebně (kvádr). Příklad2 Jakseměnítlakvzduchusvýškou? V hustých vrstvách atmosféry klesá tlak v závislosti na nadmořské výšce tak, žekaždých5500mklesnenapolovinu předcházející hodnoty. Odhadněte, jaká bude hodnota tlaku vzduchu ve výšce, kde létají mezikontinetální letadla, jaká jehodnotatlakuna střešesvěta ana Sněžce. K řešení si načrtněte příslušný graf. Návod k řešení: Nejprve načrtněte graf závislosti tlaku p(h). Mezikontinentálníletadlanapř.Boeinglétajívevýšce11km.ÚdajeonadmořskévýšceMt. Everestu a Sněžky nalezněte v zeměpisném atlase nebo na internetu. Příklad3 Jakbymuselabýtvysokápřehradníhráz? Odhadněte, jak vysoká by musela být přehradní hráz na horním Labi, aby elektrárna tam postavená při průtoku 10m 3 s 1 bylaschopnanahradittepelnou elektrárnu v Opatovicích? Návod k řešení: Podle internetových zdrojů má Opatovická tepelná elektrárna instalovaný výkon přibližně 350 MW. 10

11 KdybynahornímLabimělapřehradavýškuhráze100m,pakpřiprůtoku 10m 3 s 1 a g=10m s 2 byelektrárnamělavýkonasi10mw(při100% účinnosti). Na základě těchto údajů je již možné odhadnout výšku přehradní hráze. Příklad 4 Jaká je spotřeba uhlí v tepelné elektrárně? Odhadněte denní (roční) spotřebu málo-kvalitního hnědého uhlí, kterého se využívá v Opatovické elektrárně při výrobě páry. Návod k řešení: Méně kvalitní hnědéuhlímávýhřevnost12mj kg 1. Tepelné elektrárny mají koeficient využitíasi60%(tj.zcelkovédobymožné činnosti,cožjezarok8766hodin,je zpravidla elektrárna v činnosti jen 5260 h). Účinnost tepelných elektráren je asi 36% = 0,36. Instalovaný výkon tepelné elektrárny Opatovice je 350 MW. Na základě těchto údajů je již možné provést přibližný odhad. Příklad5 Kdesenacházípolárník? Polárníci vyšli ze základního tábora na běžkáchavydalisepřesně10kmnajih, poté10kmnavýchodanakonec10km na sever. Pak se zastavili a přemýšleli, jakdalekojimzbýváurazitzpětdotábora. Odhadněte, kolik museli ještě urazit, aby se vrátili zpět. Návod k řešení: Nejprve odhadněte, kde se polárník nachází: zřejmě bude asi nedaleko severního pólu. Vyjdesměrempoledníkukjihu,potomsedáporovnoběžcekvýchodudovzdálenosti 10 km a nakonec postupuje směrem k severnímu pólu po poledníku po trase 10 km. Nakreslíme-li si pohled z místa nad severním pólem, budou vidět rovnoběžky jako soustředné kružnice. 11

12 Příklad 6 Kam se dostanou polárníci? Polárníci vyrazili ze základního tábora a drží směr přesně na východ. Podruhé vyrazili přesně na sever. Potřetí se polárníci vydali přesně na severovýchod. Odhadněte, kam polárníci dorazí, půjdou-li vyznačeným směrem dostatečně dlouho. Návod k řešení: K řešení problému doporučujeme nakreslit si mapku. Na mapce jakoby z bodu na zemské ose vyznačíme krajinu do vzdálenosti např. 50 km od severního pólu. V mapce vyznačíme rovnoběžky a poledníky(není nutno tyto útvary číselně označovat, určují nám vyznačený směr). Půjdou-li polárníci směrem východním, nejsou ve své cestě omezováni. Půjdou-li směrem severním, potom mohou dorazit na severní zeměpisný pól, ale pak by se museli vydat směrem jižním. Nejobtížnější bude odhad, jak to bude vypadat, půjdou-li směremseverovýchodním,tj.podúhlem45 jakkrovnoběžce,takkpoledníku. Tosivyznačtevmapceataváspovedekesprávnémuvýsledku. Příklad 7 Malá vodní elektrárna. Přehradní hráz labské vodní elektrárny Les Království (Tešnovská přehrada) mávýškuasi40maprůměrnýobjemový tok vody je 8,0 m 3 s 1. Odhadněte, jaký by měl být průměrný zisk této elektrárny, vyjádřený výkonem? Ve skutečnosti je však výkon elektrárny 2,12 MW. Kolik rozsvítí žárovek výkonu 100 W? Kolik šedesátek nebo čtyřicítek? Kolik vody protéká každou sekundu turbínami? Návod k řešení: Text uvádí několik úloh, spojených stejným tématem malé vodní elektrárny. Odhadovaný výkon stanovíme na základě změny potenciální energie. Objemový průtok vody odhadněte za předpokladu, že účinnost elektrárny je stoprocentní. 12

13 Příklad 8 Střední tepelná elektrárna Chvaletice. Chvaletická elektrárna má instalovaný výkon800mwateplozískávánazákladě spalování hnědého uhlí, dováženého ze severních Čech. Když uvážíte stejné podmínky jako v úloze 4, odhadněte denní spotřebu uhlí ve Chvaleticích.Zdesevšakuhlídovážípovodním rokulabe,atovnákladníchlodích,jejichždélkaje70m,šířka8mazměna ponoru vlivem nákladu je 1,8 m. Kolik uhlí se vejde do tohoto remorkéru? Odhadněte, jaké problémy mohou nastatvziměnebovlétě. Návod k řešení: Použijte stejného principu řešení jako v příkladu 4, jen výkonelektrárnyjevyšší,denníspotřebabyvámmělavyjít16000t,tj.muselo by přijet 400 vagónů denně. Náklad lodě stanovte ze změny objemu ponořené části lodě. Příklad 9 Jaderná elektrárna nepotřebuje uhlí. Jaderná elektrárna Temelín má instalovanývýkon2000mw;doturbinproudí pára získaná na úkor jaderné energetiky. Odhadněte, kolik paliva hnědéhouhlíovýhřevnosti12 MJ kg 1 při účinnosti tepelných elektráren 36% se ušetří denně(ročně) tím, že jaderná elektrárna bude nepřetržitě v činnosti (ve skutečnosti je součinitel využití jaderných elektráren 0,90). Návod k řešení: Na jedné straně se lidé jaderné energetiky obávají, neboť lidstvo má několik neblahých zkušeností(elektrárna v Černobylu aj.), na druhé straně tyto elektrárny mnohem méně zatěžují životní prostředí. Podle našich již dosti rutinních výpočtů stanovíme, že elektrárna denně ušetří t uhlí, cožpředstavuje1000vagónůsuhlím,ročnějetopak14,5miliónutunuhlí. Tím se také podstatně zmenší zamoření ovzduší oxidem uhličitým a dalšími zplodinami. 13

14 Příklad 10 Fotovoltaické elektrárny. Častosehovoříotom,žebybylodobré stavět elektrárny, které nemají špatný vliv na životní prostředí. Takovou by mohla být fotovoltaická elektrárna, která využívá fotoelektrických jevů, např. vnitřního fotoefektu v hradlovém fotočlánku. Jestliže dopadá v místech, kterými se pohybuje planeta Země, sluneční zářeníovýkonu1370 W m 2, část se odrazí od naší atmosféry, část sedostaneažnapovrchzemě.buďmeoptimistéadoufejme,žesenapovrch Země dostane záření představující výkonem asi 7,5% hodnoty výkonu záření dopadajícího. Odhadněte, jak velká by musela být plocha článků, aby nahradily malou tepelnou elektrárnu v Opatovicích. Návod k řešení: Za fotovoltaické zařízení budeme považovat tzv. sluneční články, které na úkor dopadajícího záření produkují elektrické napětí. Z textu plyne,ževýkonzářenízachycenéhonapovrchuzeměbude0, W m 2, tj.asi100w m 2.ElektrárnavOpatovicíchmáinstalovanývýkon350MW. Příklad11 Velkávodnídílavesvětě. Velké vodní dílo Tři soutěsky v Čínské lidové republice má instalovány turbíny hydroelektrárny o celkovém výkonu MW, jež produkují celkem 80,8 TWh elektřiny ročně. Odhadněte, kolik hodin ročně(denně) mohou turbíny pracovat, aby dosáhly tohoto výkonu. Výsledek porovnejte s údaji z České republiky, které najdete na internetu(např. hydroelektrárny vltavské kaskády-lipno,orlík,...). Návod k řešení: Vodní dílo Tři soutěsky je světově jedinečné dílo nejenom svým výkonem, svou velikostí, ale také důsledky, které způsobily přesuny několika miliónů lidí z této oblasti. Elektrárna- pokud jede na plný výkon, pracuje celkem4415hročně,cožjeasi12hdenně(vypočtětesami).každétakové zařízení bezpodmínečně vyžaduje údržbu, která se pravděpodobně provádí po jednotlivých částech. Srovnejte, kolik uhlí se ušetří ročně oproti soustavě tepelných elektráren stejného výkonu. 14

15 Příklad 12 Velké vodní dílo Jižní Ameriky. Obdobné údaje nacházíme na Internetu o dalším, značně velkém vodním díle Itaipú.Natétopřehraděnapomezí Brazílie na řece Paraná byla vybudována přehradní hráz, která má výšku 196 m. V hydroelektrárně je instalováno 20 turbogenerátorů, každý má 700MW,tedycelkem14000MW,roční výroba 94,7 TWh. Odhadněte, kolik hodin ročně(denně) mohou turbíny vodní elektrárny Itaipú pracovat. Návod k řešení: Výpočty proveďte obdobným způsobem jako v předchozím příkladu... Příklad 13 Taková velká řeka. Řeka Amazonka drží několik světových priorit. V dolní části toku dosahuje řekahloubkyvícenež50maprůtoku m 3 s 1. Odhadněte, jak vysoké by muselo být převýšení hladiny, aby se při účinnosti 60% získal výkon vodní elektrárny stejný, jako má vodní elektrárna Itaipú, tedy MW? Návod k řešení: V ideálním případě,kterývšakneníreálný,bysevyužijte výkonu celého toku řeky. Příklad 14 Odhadněte hmotnost zemské atmosféry. Na základě vhodných údajů se pokuste alespoň dvojím způsobem odhadnout hmotnost zemské atmosféry. Výsledky porovnejte. Návod k řešení: 1. Kdybychom stlačili atmosféru do vrstvy kolem povrchu Země na hodnotu normálního tlaku, dostali bychom tloušťku vrstvy menší než 10km...2.Vyjdětezeznáméhodnoty atmosférického tlaku. 15

16 Příklad15 Kdybysezemskágravitacezvětšila... Odhadněte, jak by musel vypadat člověk, kdyby se tíhové zrychlení na Zemi zvětšilo na dvojnásobek. Návod k řešení: Vycházejme z toho, že by se zdvojnásobila tíha člověka a také vertikální zatížení kostí. Příklad16 Kolikmámevlasůnahlavě? Odborníci vypočítali, že člověk má průměrně 300 vlasů na každý centimetr čtverečný. Vlasy pokrývají asi 40% povrchu hlavy, hlavu pro zjednodušení budeme modelovat jako kouli o poloměru r, přičemž budeme uvažovat, že daná osobanosíčepicisobvodem56cm.odhadněte, kolik vlasů má na hlavě průměrně vlasatý člověk. Návod k řešení: Z údaje očepici vypočteme průměr hlavy, pak již můžemevypočítatpovrchhlavy... Příklad 17 Tolik krystalků? Krystalový cukr tvoří krystalky sacharózy rozměrů 2mm 2mm 2mm.Hustotacukruje1130kg m 3. Odhadněte, kolik takových krystalku může být v jedné tuně krystalového cukru. Návod k řešení: Ze známé hustoty cukru lze odhadnout objem 1 tuny krystalového cukru(bez mezer), ze zadaných údajů lze určit také objem jednoho krystalku. Z těchto údajů lze již snadno odhadnout požadovaný počet krystalků. 16

17 Příklad 18 Driblování až do knihy rekordů. Aby se mladý basketbalista dostal do Guinessovy knihy rekordů, rozhodl se po dobu 24 h driblovat. Dribling je odráženímíčezvýšky60cmsměrem k podlaze tělocvičny a stoupání směrem vzhůru k ruce sportovce. Odhadněte, kolikrát se musí při tomto driblování míč odrazit od podlahy. Návod k řešení: Nejprve odhadneme, jak dlouho trvá, než míč dopadne zvýšky60cmnapodlahuajakourychlostí.postejnoudobu T budestoupat do téže výšky; bohužel basketbalový míč není dokonale pružný, a tak mu musíme udělit určitou počáteční rychlost. Přesto vezmeme dobu 2T jako časový interval mezi dvěma po sobě následujícími setkáními ruky s míčem. Pak vypočtěte, kolik takových setkání proběhne v průběhu 24 hodin. Příklad 19 Nebezpečná povodí řek. Povodí řeky Dešťová má rozlohu 2000 km 2. Jednoho dne při prudkém přívalovém dešti napršelo na každý čtverečný metr 200 litrů, přičemž 60% vodysevsákloa40%vodyodteklopotůčky,potokyapřítokydořekydešťová. Odhadněte, jak vysoká by byla vrstva vody po tomto dešti na vybetonovaném parkovišti. Určete, kolik vody tehdy v celém povodí napršelo. Kolik vody muselo odtéci? Odhadněte, o kolik zvýšil přívalový déšť průtok řekoupodobu24hodin,nežsehladinazaseurovnala. Návod k řešení: Když napadne na každý čtverečný metr 200 litrů, potom hovořímeosrážkách200mm=20cm.vcelémpovodípotomnapadlo400miliónůlitrůvody.ztohočástvodysevsákla(jaká?)ačástvody(jaká?)postupně odtékalapodobu24h. 17

18 Příklad 20 Spotřeba benzinu. Automobil má při jízdě po dálnici při stálé rychlosti 120 km h 1 spotřebu 8litrůnatrase100km.Jakdalekodojedena1litrbenzinu?Jednouřidičnačerpalmálobenzinuajehovůzsezastavil na krajnici(blik blik). Řidiči zbývá dojet ještě 500 m k benzinové stanici. Kolik benzinu by nejméně potřeboval? Jaká je minutová a sekundová spotřeba benzinu při jízdě? Návodkřešení:Přispotřebě1litrubenzinudojede12,5km,přijízděspotřebujenaujetí1km0,08litrubenzinu,naujetí500mtedy40ccm(starší označení 1 ccm = 1 kubický centimetr). Příklad21 Cyriljezdínakole. Cyril jezdí na kole za kamarádkou. Zpravidla udržuje stálou rychlost 12 m s 1. Jednouvšakzačalexperimentovat- nejprve jel první polovinu dobystálourychlostí9m s 1 adruhou polovinu doby to doháněl rychlostí 15m s 1.Podruhéjelprvnípolovinu dráhystálourychlostí9m s 1 adruhou polovinu dráhy doháněl rychlostí 15m s 1. Odhadněte, zda dojel ve všech třech případech ke kamarádce za stejnou dobu. Svůj odhad zdůvodněte příslušným výpočtem a načrtněte graf dráhy jako funkce času. Návodkřešení:Zvolímesitrasunapř.30km.KdyžCyrilpojedestálou rychlostí12m s 1,urazítutovzdálenostza2500s.Kdyžpojedeprvnípolovinu doby nižší rychlostí a druhou polovinu vyšší rychlostí, pak je to stejné, jakoby jelpoceloudobustřednírychlostí12m s 1,dobadojezdubudestejná.PojedeliCyrilprvních15kmmenšírychlostí,urazípolovinutrasyza1667s,druhou polovinutétotrasyza1000s,celkempojede2667s,dojedetedypozději. 18

19 Příklad 22 Automobil na dálnici. Automobil se pohybuje po dálnici stálou rychlostí 126 km h 1 (podruhé 90km h 1 )apřijízděpřekonáváodporové síly. Odhadněte, jak velké jsou tytoodporovésílyajaksezměnarychlosti projevuje na výkonu motoru automobilu i na spotřebě benzínu při jízdě po dálnici D11 z Hradce Králové na okraj Prahy. Návod k řešení: K řešení úlohy potřebujeme doplňující údaje. Protože není přesně určeno, o jaký automobil se jedná, odhadneme některé parametry. Hmotnost naloženého osobního automobilu zvolíme 1200 kg, součinitel valivého odporu pryžové pneumatiky po asfaltové silnici ξ = 1,6 mm, průměr kola auta zvolímeasi60cm;odtudsílavalivéhoodporu F= ξ mg r =64N.Dálepřijízdě naautopůsobíodporvzduchu.odporovousílustanovímezevztahu F= kv 2, kde k= 1 2 CS. Příklad 23 Cyklista jede po vodorovné silnici. Po přímé vodorovné silnici jede cyklista stálou rychlostí 12 km h 1 (30km h 1 ).Odhadněte,jakýmechanický výkon spojený s činností jeho nohou musí odvádět jeho tělo. Návodkřešení:Přijízděmusícyklista překonávat valivý odpor a odporovou sílu, která vzniká při jeho pohybu ve vzduchu. Nejprve vypočtěte velikosti jednotlivých odporových sil: sílu vznikající při valení a odporovou sílu vzduchu. Zvažte s ohledem na rychlost pohybu, zda by bylo možno zanedbat velikost síly vznikající při valení. Postupujte obdobně jako při řešení příkladu

20 Příklad 24 Seskok padákem. Instruktor o hmotnosti 90 kg seskakuje padákem z nepříliš velké výšky, kde hustotu vzduchu můžeme považovat za konstantní o hodnotě 1,2kg m 3.Podruhése provádí tzv. tandemový seskok, kdy k instruktorovi přistoupí dívka ohmotnosti60kg. Odhadněte,zdaajaksezměnímeznírychlostpáduvoboupřípadech,tj.rychlost rovnoměrného pohybu poté, co se vyrovná silové působení. Návod k řešení: V okamžiku, kdy se vyrovná silové působení, je velikost tíhovésíly F G = mgrovnavelikostiodporovésíly F= kv 2 = 1 2 C Sv2.Ztéto podmínky pak lze vyjádřit mezní rychlost pohybu. Příklad 25 Nehýříme zbytečně? Podle dopravních předpisů musí každé vozidlo mít při jízdě rozsvíceny dva přední reflektory a zadní koncová světla, zpravidla s celkovým výkonem 130W, atonejen zasníženéviditelnosti, ale i za plného slunečního světla, aby byla zajištěna dobrá viditelnost vozidla. Odhadněte, o kolik se zvýší spotřeba služebního automobilu, které jezdí250dnívroceprůměrněpodobu čtyř hodin za přijatelného světla. Návod k řešení: Celkový příkon světel je 130 W, denní elektrická práce 520 Wh,zarokjetoelektrickápráce130kWh=468MJ.Uvážíme-livýhřevnost benzínu 32 MJ/litr a účinnost motoru vozidla 22%, pak je možno na základě těchtoúdajůvypočítatspotřebubenzínu navíc. 20

Fyzika pro gymnázia Mechanika F G. Obsah 1

Fyzika pro gymnázia Mechanika F G. Obsah 1 Fyzika pro gymnázia Mechanika F G Obsah 1 Poděkování Děkuji školitelce prof RNDr Janě Musilové, CSc za skvělé vedení mé práce Děkuji konzultantům Mgr Lence Czudkové PhD, Doc RNDr Janu Obdržálkovi, CSc

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2001

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2001 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská Praha Jaroslav Reichl, 00 určená studentům. ročníku technického lycea jako doplněk ke studiu fyziky Jaroslav Reichl OBSAH Sbírka příkladů pro. ročník

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

ALARM METODICKÉ A PRACOVNÍ LISTY S PRVKY DOPRAVNÍ VÝCHOVY NA STŘEDNÍ ŠKOLE

ALARM METODICKÉ A PRACOVNÍ LISTY S PRVKY DOPRAVNÍ VÝCHOVY NA STŘEDNÍ ŠKOLE ALARM METODICKÉ A PRACOVNÍ LISTY S PRVKY DOPRAVNÍ VÝCHOVY NA STŘEDNÍ ŠKOLE leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Blanka Sunkovská Datum: leden 2009

Více

Fyzikální korespondenční seminář

Fyzikální korespondenční seminář Jan Houštěk a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XVI. ročník 22/3 Obsah Předmluva...................................................... 5 Zadání teoretických úloh..........................................

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. FYZIKA

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. FYZIKA STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. FYZIKA Mgr. Světlana MAJOVÁ 006 OBSAH 1. ÚVOD DO STUDIA FYZIKY... 5 1.1. Hmota... 5 1.. Struktura látek... 5 1.3. Fyzikální veličiny a jejich

Více

A. KLEVETA J. HÁJEK. Seminář z fyziky. Materiály pro přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ z fyziky PRACOVNÍ VERZE

A. KLEVETA J. HÁJEK. Seminář z fyziky. Materiály pro přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ z fyziky PRACOVNÍ VERZE A. KLEVETA J. HÁJEK Seminář z fyziky Materiály pro přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ z fyziky PRACOVNÍ VERZE Téma 1. MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA JEDNOTEK A MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN Specifickým

Více

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2000

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2000 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská Praha Jaroslav Reichl, 000 určená studentům 4. ročníku technického lycea jako příprava k maturitní zkoušce z fyziky a k přijímacím zkouškám na vysoké

Více

Kde hledat informace k tvorbě fyzikálních úloh s náměty ze zeměpisu?

Kde hledat informace k tvorbě fyzikálních úloh s náměty ze zeměpisu? Školská fyzika 2013/3 Na pomoc FO Kde hledat informace k tvorbě fyzikálních úloh s náměty ze zeměpisu? Petra Klapková Dymešová, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové; Ivo Volf, Přírodovědecká fakulta

Více

MECHANIKA IDEÁLNÍCH KAPALIN. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Předmluva 3

MECHANIKA IDEÁLNÍCH KAPALIN. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Předmluva 3 MECHANIKA IDEÁLNÍCH KAPALIN Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Předmluva 3 Úvod 4 1 Tekutiny,ideálníkapaliny....................... 4 2 Zhistoriemechanikytekutin.....................

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Miroslava Jarešová Ivo Volf. Slovo úvodem 3. Několikslovohistorii... 4

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Miroslava Jarešová Ivo Volf. Slovo úvodem 3. Několikslovohistorii... 4 Fyzika je kolem nás(hydrostatika a aerostatika) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Miroslava Jarešová Ivo Volf Obsah Slovo úvodem 3 Několikslovohistorii... 4 1 Tlak v kapalinách 8

Více

Fyzikální korespondenční seminář

Fyzikální korespondenční seminář Jan Prachař a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XVIII. ročník 2004/05 Obsah Předmluva 4 Zadání teoretických úloh 6 Řešení teoretických úloh 14 Zadání experimentálních úloh 54 Řešení experimentálních

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVI. ročník 2012/13

Fyzikální korespondenční seminář XXVI. ročník 2012/13 K. Kolář, A. Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVI. ročník 2012/13 Copyright Karel Kolář, Aleš Flandera, 2013 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity

Více

VELETRH NÁPADŮ UČITELŮ FYZIKY 18

VELETRH NÁPADŮ UČITELŮ FYZIKY 18 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Přírodovědecká fakulta Katedra fyziky JEDNOTA ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ Fyzikálně pedagogická sekce VELETRH NÁPADŮ UČITELŮ FYZIKY 18 Sborník z konference Hradec Králové 2013

Více

Aleš Podolník a kolektiv. korespondenční. XXIII. ročník 2009/10

Aleš Podolník a kolektiv. korespondenční. XXIII. ročník 2009/10 Aleš Podolník a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXIII. ročník 2009/10 Obsah Předmluva 4 Zadání teoretických úloh 6 Řešení teoretických úloh 12 Zadání experimentálních úloh 60 Řešení experimentálních

Více

Jak učím fyziku? Seminář OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF. Sborník příspěvků ze semináře

Jak učím fyziku? Seminář OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF. Sborník příspěvků ze semináře Jak učím fyziku? Seminář OS pro vyučování fyzice na ZŠ při FPS JČMF Sborník příspěvků ze semináře Hotel PAVLA VYSOČINA, Vlachovice, 14. 17. října 2009 Obsah Hrátky s elektrickým nábojem... 5 Jak učíme

Více

KATEGORIE F. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru:

KATEGORIE F. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru: KATEGORIE F Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru: Jméno a příjmení: Kategorie: F Třída: Školní rok: Škola: I. kolo: Vyučující fyziky: Posudek: Okres: Posuzovali: Úloha

Více

Tepelné čerpadlo a geotermální energie

Tepelné čerpadlo a geotermální energie Projekt Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů na Střední škole informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0158 Tepelné čerpadlo a geotermální

Více

Petra Klapková Dymešová Ivo Volf NA ROZHRANÍ MEZI FYZIKOU A ZEMĚPISEM. (Soubor fyzikálních úloh se zeměpisnou tématikou)

Petra Klapková Dymešová Ivo Volf NA ROZHRANÍ MEZI FYZIKOU A ZEMĚPISEM. (Soubor fyzikálních úloh se zeměpisnou tématikou) Petra Klapková Dymešová Ivo Volf NA ROZHRANÍ MEZI FYZIKOU A ZEMĚPISEM (Soubor fyzikálních úloh se zeměpisnou tématikou) 1 OBSAH Měření poloměru Země... 4 Měření kvadrantu zemského... 7 Stanovení délky

Více

[NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY pro 1. stupeň ZŠ]

[NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY pro 1. stupeň ZŠ] 2008 [NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY pro 1. stupeň ZŠ] OBSAH OBSAH... 2 Úvod... 3 1. Rýsování vzorů... 5 2. Bludiště a uzavřené křivky... 8 3. Shodné útvary a další úlohy... 15 4. Kreslení obrazce

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Energetická náročnost individuální automobilové dopravy Jan Novotný Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Z následujících úloh vyřešte ty, které vám doporučí váš vyučující fyziky. To samozřejmě neznamená, že se nemůžete pustit do řešení všech úloh. V

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3 Obsah Fyzika je kolem nás(pohyby těles v planetární soustavě) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Několik slov úvodem 3 1 Kinematika pohybu těles 5 Příklad1

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA I STATIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA I STATIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA I STATIKA Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha VODNÍ ENERGIE Ing. Milan Říha Obsah 1. Úvod... 3 2. Historie zkoumání a využití vodní energie... 3 3. Co je to vodní energie a jak vzniká... 4 3.1. Průtok turbínou a vodní elektrárnou... 6 3.2. Turbíny...

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník XXVIII číslo 3/7

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník XXVIII číslo 3/7 Úvodem Milí řešitelé, zadání další série je tady, tak doufáme, že si mezi kaprem, babičkami, cukrovím a dárky najdete čas i na nějakou tu úlohu. Nezapomeňte také, že se blíží velký fyzikální svátek FYKOSí

Více

UČÍME JADERNOU FYZIKU

UČÍME JADERNOU FYZIKU 92 UČÍME JADERNOU FYZIKU POZNÁMKY RNDr. ZDEŇKA BROKLOVÁ UČÍME JADERNOU FYZIKU Materiál je součástí vzdělávacího programu ČEZ, a. s., Svět energie Publikace vznikla ve spolupráci s MFF UK Praha. Odpovědný

Více

[NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY

[NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 2008 [NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY pro 2. stupeň ZŠ a NG] OBSAH OBSAH... 2 Úvod... 3 1. Rýsování vzorů... 4 2. Kreslení obrazce jedním tahem (traverzabilita)... 8 3. Logické úlohy... 11 4. Ohodnocené

Více

2.3 Automobil ujel vzdálenost 180 km za 2,5 hodiny. Jaká byla jeho průměrná rychlost?

2.3 Automobil ujel vzdálenost 180 km za 2,5 hodiny. Jaká byla jeho průměrná rychlost? 2.1 Kinematika 2.1 Vyjádřete rychlosti 10 m s 1, 20 m s 1, 30 m s 1 a 40 m s 1 v kilometrech za hodinu. 2.2 Vyjádřete rychlosti 18 km h 1, 54 km h 1 a 90 km h 1 v metrech za sekundu. 2.3 Automobil ujel

Více