SBOR CÍRKVE ASD. Zlín 8 ZÁŘÍ 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBOR CÍRKVE ASD. Zlín 8 ZÁŘÍ 10"

Transkript

1 SBOR CÍRKVE ASD Zlín 8 ZÁŘÍ 10

2 Úvodník Prázdniny 2010 jsou uţ nenávratně za námi, ale některé události, záţitky a setkání tohoto léta v nás stále ještě pulzují. Mnozí jste navštívili nové kraje, jiní zase dočerpali potřebnou energii na svých chatách a chalupách, někteří si jen vychutnávali dny volna na výletech, při čtení knih či koupání. Pro mě a moji rodinu měly tyto prázdniny ještě další rozměr: kromě výletu do nového zlínského kraje - jsme měli moţnost zakusit cestování s celou výbavou naší domácnosti a zabydlování v nové rodině, která má dohromady něco málo přes 200 členů. Je to záţitek opravdu velice nevšední, ale o to hlouběji se zapíše do našich ţivotů. Chtěl bych vyuţít této příleţitosti a poděkovat vám členům naší nové rodiny za vše, čím jste nás v uplynulém, i kdyţ krátkém, období obohatili: opravovali jste nám byt, pomáhali nám při stěhování, přijali jste nás-cizince do svých domovů, mnozí jste otevřeli svá srdce a dopřáli jste nám, abychom se mezi vámi cítili jako doma. Chtěl bych vám také poděkovat za trpělivost, kterou s námi máte, kdyţ si ještě nepamatujeme vaše jména, neumíme vás zařadit a sami jsme ještě trochu ve větru. To všechno patří k našim prázdninám plno nových věcí, míst, jmen, trochu nejistoty, chaosu a neorganizovanosti. Všechno má ale svůj čas. Prázdniny skončily a začíná nový školní rok, který s sebou jisto jistě přinese i nový řád, nová pravidla, novou organizovanost. Pro mě s manţelkou to bude rok, kdy se budeme muset učit synchronizovat naše plány a aktivity. Chtěli bychom alepoň někdy být na sobotním shromáţdění pospolu, a samozřejmě touţíme po tom, aby i naši kluci zapadli do školního a sborového kolektivu dětí. Snad tomu napomohlo i milé setkání k ukončení prázdnin, za jehoţ zorganizování mnohokrát děkuji. Novým úkolem pro nás bude zajistit fungování sobotní školy a Adry, neboť jsme se rozloučili s výraznou pomocí našeho sboru manţeli Medřickými, kteří se rozhodli slouţit Bohu na plný úvazek. Pro mě je výzvou a úkolem seznámit se se všemi vámi. Rád bych vás všechny navštívil ve vašich domovech a tím vás ještě lépe poznal. Vzhledem k počtu členů a povinností mi to bude ale nějaký čas trvat. Proto kdokoliv z vás by touţil po rozhovoru se mnou, neváhejte mě kontaktovat a určitě se nějak domluvíme na schůzce. Je pro mě potěšením a povzbuzením slyšet sebemenší zprávu o tom, s kým a jak trávíte rozhovory a čas o Ješíši Kristu našem Spasiteli. Protoţe chceme v naší modlitebně pořádat od začátku listopadu biblické kurzy s názvem: Hodnota Bible v 21. století, budu moc rád za kaţdého, koho tam přivedete. Někdy by se nám lidem moţná víc zamlouvaly celoroční prázdniny, ale já se přiznávám, ţe letos uţ se těším na to, aţ neuspořádanost prázdnin vystřídá pravidelný reţim. Vţdyť jsem cholerik a to k tomu patří. Závěrem mám jedno přání pro mě i pro vás: Ať nejen náš studijní a pracovní ţivot získá na pravidelnosti, ale především náš duchovní ţivot, osobní studium Písma a modlitby, hluboce zakoření v našem kaţdodenním rozvrhu. Martin Ţůrek

3 Zlín je můj domov Všichni, co zde ve Zlíně ţijeme a chodíme do našeho sboru, určitě alespoň trochu historii našeho sboru známe. A také víme, ţe v historii Zlín ztrácel převáţně mladé, perspektivní a upřímné křesťany. Odcházeli za prací, partnery, nebo také do sluţby Pánu Bohu. Jména jako Boris Broţ, Petr Pimek, Libor Škrla, Honza Fürst, Vlastík Fürst, svým způsobem i Jarek Šlosárek ti všichni a ještě i mnozí další vyšli ze Zlína a ve svém ţivotě byli a jsou prospěšní Boţímu dílu. Kdyby všichni z nich zůstali, určitě by byli pro Zlín přínosem a přínosem by byli také Bohu. Jenţe zrovna ten samý Bůh měl s nimi jiné plány. Plány Boţí nikdo z nás nezná. Tak je tomu i s plánem, který má s dalším z pilířů našeho dnešního sboru s Ríšou Medřickým a jeho ţenou Šárkou. Proto i jejich odchod za pozváním od Pána Boha je v jeho rukou. To, ţe nás to mnohé u srdce bolí, je přirozené, ale věříme, ţe ten, který je povolal, se k nám pozůstalým přizná v jiné formě. Dnešní rozhovor tedy nemohl být jiný, neţ právě se samotným Ríšou a s otázkami, které se právě kolem jejich odchodu ze Zlína točí. Sami určitě z odpovědí poznáte, co se v mysli, srdci a duši našeho Ríši ukrývá. - Co tě vedlo k tomu, že ses rozhodl studovat seminář? Myslím, ţe to byl postupný dlouhý vývoj a vedení Pánem Bohem uţ odmalička. Mám spíše pocit, ţe mě k tomu Pán Bůh musel popostrkovat :-). Nějak zvlášť jsem totiţ o semináři neuvaţoval. Bylo to způsobeno mimo jiné i tím, ţe jsem uţ jako malý kluk těţce vnímal odchody lidí, které mé dětské srdce bralo jako pilíře našeho sboru (např. Peťa Gibiec s rodinou, nebo Iva a Libor Škrlovi či další). Tehdy jsem Pánu Bohu řekl, ţe kdyţ všichni odejdou, tak já zůstanu a budu pracovat pro zlínský sbor. Mám náš sbor rád a uţ jsem s ním mnohé proţil a prošel za těch bezmála 36 let. Nechápal jsem tehdy, ţe lidé, kteří pro sourozence pracují a pomáhají jim v soukromém ţivotě i na cestě blíţe poznat Pána Boha, je mohou opustit. Nemohu o tom více psát. Proto to zkrátím. Myslím, ţe vţdy byla ve mně touha co moţná nejlépe pracovat pro Pána Boha, aby byl Bůh v mém ţivotě oslaven. A dal-li by Pán, aby i někdo díky takovému nedokonalému nástroji jako jsem já, mohl spatřit Boţí království. Ale musel přijít okamţik a následný delší nelehký úsek v mém ţivotě, abych pochopil a poznal mnoho a mnoho věcí. Jedna z nich bylo například radost ze čtení Boţího slova a vděčnost za poznané pravdy. To jsem do určitého okamţiku nepoznal. Je těţké vysvětlit tuto zkušenost, protoţe já sám jsem často od druhých osob slyšel, něco ve stylu - Bible ke mně promluvila, nebo Bůh se mě při studiu dotkl a další podobné slovní obraty. Ale já jsem jen tato slova slyšel, ale sám nedocenil, jak hluboký proţitek chtěli

4 vlastně tito lidé druhým předat. Ve chvíli kdy jsem to osobně proţil a stále více vnímal radost a pokoj při studia Písma, jsem zatouţil ještě po hlubším studiu. A tak jsem se rozhodl jít na seminář. Ale s tím, ţe jsem věděl, ţe nejsem rozhodnutý jít dělat kazatele. Přijímací komise toto akceptovala. Jen vyjádřila touhu, abych se neuzavíral moţnosti, ţe by to Pán Bůh jednou chtěl. - Co konkrétně jsi na semináři studoval a co jsi od semináře očekával? Těch předmětů bylo neuvěřitelně mnoho. Ještě doposud nechápu, jak jsem při rodině, zaměstnání a práci pro Pána Boha ve sboru mohl vše zvládnout. Obecně to bylo studium Starého zákona a Nového zákona z hlediska dobového a literárního pozadí. Dále hermeneutika, dogmatika, církevní dějiny, naše adventistické dějiny, filosofie, etika, psychologie, psychoterapie, pedagogika, homiletika, vztah vědy a Bible, nějaké exegeze textů a pro mě nejtěţší předměty angličtina, hebrejština a řečtina. V mém směru pastoračně sociálním potom to byly ještě předměty jako řízení a management sociálních sluţeb, sociální péče. Těch předmětů bylo za ty čtyři roky asi 50, takţe nemohu všechny vyjmenovat a navíc budu v některých z nich pokračovat v 5. ročníku Senior College. Kdyţ jsem nastoupil, tak jsem se hrozně těšil na studium Písma. Proto jsem tam přece šel. A byl jsem překvapen, ţe jsme o dost více rozebírali věci okolo, neţ samotnou Bibli. Je to můj subjektivní pocit a někdo by moţná nesouhlasil. Ale já to tak opravdu vnímám. Na druhou stranu jsem díky tomu více pochopil, proč je tolik pohledů na Písmo a představované pravdy a musel jsem si znovu sám uvědomit, čemu vlastně věřím a jak dnes představované pravdy předkládat. To se mi také po čase potvrdilo, kdyţ od některých učitelů zazněly příběhy o tom, jak často přišli na seminář mistři světa a oni museli jejich víru záměrně narušit, protoţe nebyla zdravá. Dám malý příklad. Často jsem slyšel diskuze na téma, ţe jediný dobrý a věrohodný český překlad Bible je kraličtina. Na semináři jsem mohl poznat, ţe dokud lidé nezjistí, jak dochází k překladu, tak pro nezasvěcené by byla hrůza, kdyby zjistili, ţe kraličtina třeba obsahuje texty, které v původních originálech vůbec nejsou a ţe uţ ona sama mnohé vykládá. Proč to tak je? A proč to tak musí být ve skutečnosti u všech překladů? Protoţe bez těchto slov by mnohdy v češtině Bible nedávala smysl. Ale na toto téma si můţete pozvat třeba br. Otu Hermana, který na to dělal svou absolventskou práci, kterou si úspěšně obhájil. A který sám musel poopravit svůj přístup k tomuto tématu. A tak to má být. Není správné slepě mluvit o věcech, kdyţ víte, ţe se mohou objevit informace a skutečnosti, na jejichţ základě budete muset poopravit svůj pohled. Tomu se říká pravý křesťanský růst. A jen zdravé křesťanství toto dokáţe. - Co Ti seminář dal a objevil jsi díky studiu něco nového třeba i to, co jsi dosud nevěděl? Kromě jiţ zmíněné převýchovy :-), to je mnoho nových bratrů a sester, které jsem doposud neznal. Také jsem poznal, jak je důleţité mít v církvi osoby, kteří jsou ve svém oboru a oblasti opravdu profesionálové. I kdyţ ne vţdy souhlasím s br. Benešem, nebo br. Lukešem, tak mohu říci, ţe na akademické půdě ve svých oborech patří k největším odborníkům. Je to samozřejmě dáno tím, ţe studují z originálních textů. A tam, kde naše teologie nemůţe oslovit učence, filosofy či jiné akademiky, tam tito lidé zastávají

5 Boţí pravdy a předávají je tak, ţe jim tito lidé rozumí a ví, ţe jejich argumenty nelze jen tak jednoduše shodit ze stolu. Váţím si br. Svrčka nejen jako ředitele, ale i jako odborníka, který vysvětluje dějiny obecné křesťanské církve z hlediska dogmat - kdy se objevila a proč. I kdyţ jsem často měl zmatek v tom vývoji pro mnoţství informací, které nám předával, tak mnoho nového jsem pochopil právě od br. Svrčka. Také je poţehnání slyšet br. Macha, který poutavě hovoří o etice a dogmatech, či Ellen Gould Whiteové. To jsou opravdu profesionálové na svých místech. A tak stejně jako oni, věřím, ţe kaţdý má najít svou formu, jak být Bohu prospěšný, schopný oslovit druhé v dnešní společnosti, aby současně mu to mohlo přinášet radost. - Kdy poprvé sis uvědomil a třeba i připustil, že by tvé studium mohlo vést k tomu, že použiješ své vzdělání k práci duchovního kazatele? Bylo to na ţádost bratří při přijímacím pohovoru. Takţe jsem o tom přemýšlel celé 4 roky. I kdyţ méně uţ to bylo ve chvíli, kdy jsem si zvolil pastoračně sociální směr. Podle nedávno nastavené vnitro-církevní směrnice totiţ z tohoto směru se kazatelem stát nemůţete. - Byl jsi s nabídkou vstupu do služby církvi osloven někým, nebo jsi to sám inicioval? Protoţe jsem při mých niterných úvahách vţdy došel k názoru (kromě jednoho okamţiku), ţe nemohu opustit Zlín, tak jsem nikoho neoslovil. Oficiální nabídka přišla od br. Dymáčka, jako předsedy MSS. Je nepsané pravidlo v církvi, ţe chce-li se stát student kazatelem, nebo dostane-li tu moţnost a nepoţádá-li sám o pracovní poměr v jiném sdruţení, tak si předsedové nepřetahují studenty do svého sdruţení. Poprvé jsem na nabídku odpověděl, ţe to celkově vnímám s více negacemi, neţ klady a ţe o tom musím ještě přemýšlet. Také to bylo v době, kdy jsme očekávali Tima a nevěděli, co vše se s Timem bude v našem ţivotě měnit. Bratr Dymáček to chápal velice dobře, protoţe sám byl dotazován po 2 roky, jestli půjde do díla - on si zase neuměl představit, ţe odejde z Brna. Přesto mi řekl větu: Věřím, ţe i skrze církev Pán Bůh povolává do sluţby. - Jak ses rozhodoval, zda nabídku přijmeš či ne? To je tak sloţité vysvětlit, ţe bych asi popsal celé toto číslo našeho časopisu Ale můţete mi věřit, ţe to nebylo vůbec jednoduché. Jen si sami představte, ţe jste spokojeni tam kde ţijete. Bydlíte na jednom z nejlukrativnějších míst města. Obklopeni zelení a vlastní zahradou, 5 metrů do lesa, 10 minut pěšky do centra města, či 10 minut autem na úřady, které potřebujete navštívit. A jste obklopeni lidmi, které máte rádi. Zkrátka nic vám z tohoto lidského hlediska nechybí. Přesto někde uvnitř slyšíte tichý hlas, ţe toto všechno by nemělo být důvodem pro to, abyste na Boţí nabídku řekli ne. Protoţe toto poţehnání by nemělo bránit tomu, abychom Boha postavili na ještě vyšší místo, neţ všechny tyto dary, které jsme od něj dostali. - Měl jsi i nějaké znamení od Pána Boha, byl jsi Pánem Bohem osloven? Neměl jsem ţádné znamení. I kdyţ jsem si jej strašně moc přál. Potřeboval jsem, aby mi dal Pán Bůh jasný důkaz a ujištění, ţe si mě opravdu vybral a přeje si to. Co však jsem měl, byla vnuknutá myšlenka, která mě vedla k názoru, ţe mi můţe dát správnou odpověď bratr Adolf Šlosárek. Ţe jej k tomu můţe Bůh pouţít,

6 tak jako mnohokrát, kdy mu Bůh ukázal, jak to bude v budoucnosti. Jeho zkušenosti byly pro mne vţdy důvěryhodné, nepřikrášlené a realistické. A tak při různých myšlenkách, které přicházely a říkaly, co bych měl udělat či neudělat, byl při tomto nápadu jakýsi ještě vnitřní klid a pokoj. I samotný průběh našeho setkávání mi dával jistotu, ţe jde o správné rozhodnutí. Na jednu stranu jsem viděl bratra, ţe by si moc přál, abych šel do díla, ale na druhou stranu, kdyţ věděl, ţe věřím, ţe ta odpověď přijde skrze něj od Pána Boha, tak vţdy řekl: Ríšo, modlil jsem se, ale ţádnou odpověď jsem od Pána Boha nedostal. - Kdo a co ti pomáhalo k tvému rozhodnutí? To, ţe odpověď od bratra A. Šlosárka přece jen jeden den před mou odpovědí br. Dymáčkovi přišla. Také to bylo vědomí, ţe jsem od Boha dostal ţenu, která je ochotná se na mé práci podílet. A neznám ţádného kazatele, který by nesouhlasil s tím, ţe to je svým způsobem pro manţelku oběť. Asi tuto skutečnost vnímám intenzivněji díky zkušenosti mého spolustudenta, který měl zdravou touhu stát se kazatelem, který však v rozhodující moment nabídku nemohl přijmout, protoţe jeho ţena řekla rezolutní ne. - O práci, kterou budeš dělat, asi leccos víš. Přece jen, jsi připraven na všechny eventuality, které mohou v této službě nastat? Myslím, ţe kdo by odpověděl, ţe ano, tak by byl hodně troufalý. Přesto věřím, ţe mé odevzdání se do rukou Pána Boha můţe řešit úplně vše. Na druhou stranu je moudrý systém, který napomůţe zjistit, jestli se člověk na tu práci hodí a jestli ji chce opravdu vykonávat. Na toto zjištění mám 2 roky. Nemohu být kazatel, pokud zjistím, ţe tu práci nedělám tak, ţe je vidět můj přínos pro společenství. Také však vidím, ţe uţ nyní ten zlý pracuje. Protoţe hned o tři dny po mé kladné odpovědi jsem musel proţít těţkou zkušenost s tátou, kterého museli zachraňovat policisté, hasiči i dvě záchranky. A díky ţe ho zachránili. To je velká Boţí milost. Vše ale mohlo dopadnout i jinak a já bych musel zůstat. - Odcházíš z tvého rodného Zlína. Jak prožíváš, že už tu nebudeš? Asi všichni, kteří byli ve sboru při mém oficiálním oznámení, pochopili, co proţívám. A kdyţ toto píši, tak zase nemohu udrţet slzy. Nejde to. Víte, ten vzorec mého uvaţování nemohl nikdo z lidí změnit. Kdyţ jsem byl delší dobu pryč, tak to bylo zase jen proto, ţe chci Bohu rozumět správně a slouţit mu. Ale třeba jsem i v Portugalsku věděl, ţe se chci vrátit do Zlína. I kdyţ jsem studoval v Brně, tak jsem přijel vţdy na víkend domů, abych byl v našem sboru. I sami rodiče vám mohou říci, ţe jsem ještě i ve čtvrté třídě ujel domů od tety z Nového Jičína, protoţe se mi stýskalo. A naši z toho byli úplně špatní, ţe tak velký kluk nevydrţí bez domova. Ano, Zlín je můj domov. A proto jsem dal vţdy přednost Zlínu, neţ nějaké pracovní pozici a kariéře. Ţe to můţe být v mém ţivotě nyní jinak neţ doposud, to změnil Pán Bůh a jen proto, abych plnil jeho vůli. - Co si ty přeješ do své budoucí práce a co naopak přeješ našemu sboru? Abych dělal radost Nebeskému Otci a rozuměli tomu i ti, za které ponesu zodpovědnost. Víte, velmi dobře si uvědomuji, ţe dnešní generace málo rozumí, proč jsou lidé formovaní velkou adventistickou, a já věřím, ţe biblickou pravdou.

7 Proč naše učení, ne my a naše já či společenství, nás předurčuje být skutečně ostatkem poslední doby, o kterém mluví Písmo. To učení totiţ není zkrášlené, je zkrátka pravdivé, přinášející skutečnou spásu. Zlínskému sboru přeji, aby dá-li Pán Bůh a já se vrátím (a je jedno kdy), aby tento sbor byl naplněn Bohu věrnými a milujícími lidmi. A aby ve Zlíně v centru města byl i další zaloţený sbor. Přeji si, aby nikdo nezakopával hřivnu, kterou od Pána Boha přijal. Aby se jedni nepřepracovávali a druzí nebyli ve sboru jen posluchači. Za vás se ptal P. Matula Okénko knižního evangelisty Jako kniţní evangelista jsem začal pracovat a mé první kroky vedly na mé bývalé pracoviště, kde jsem pracoval na půl úvazku jako brigádník městské zeleně. Nabízel jsem knihy zdravého ţivotního stylu, ale dočkal jsem se spíše výsměchu. Horlivě jsem se modlil a Pán Bůh mě nenechal dlouho čekat. Kolega, který seděl trochu dál od ostatních, začal listovat knihou Umění komunikace a po chvíli vytáhl peněţenku se slovy Já si tuto kníţku koupím. Milé sestry a bratři, ve zlínském sboru začal pracovat jako knižní evangelista náš nově pokřtěný bratr Emil Elexa. Tato práce přináší každý den nové zkušenosti s Pánem Ježíšem a proto se s vámi o ně chce náš bratr každý měsíc podělit. Předem chci poděkovat Pánu Bohu, ţe mohu tuto práci dělat, a také všem sestrám a bratrům, kteří se za moji práci modlí. Vím, ţe při této práci je nutné být stále na modlitbách. Jsou chvíle, kdy se vůbec nedaří a pak přijdou dny, kdy Pán Bůh ţehná. Beru tuto práci jako sluţbu Pánu Bohu. Další krásnou zkušenost jsem zaţil v lázních ve Zlíně-Kostelci. Snaţil jsem se zkontaktovat s provozním, ale ten mi pouze po recepční vzkázal, ţe momentálně nemá čas a přislíbil, ţe se ozve. Dny plynuly a provozní se vůbec neozval a tak jsem šel na další návštěvu a tentokrát jsem byl úspěšný. Navázal jsem kontakt s provozním, který mně prodej přímo v hotelu povolil. Mohu tedy oslovovat lidi, kteří tráví čas v lázních. Chodím tam jedenkrát týdně a Pán Bůh mně tyto návštěvy vţdy poţehná. Do třetice ještě jedna zajímavá zkušenost. Zazvonil jsem u dveří kazatele Církve jednoty baptistů a nabídl jsem panu kaza-

8 teli knihy pro děti a mládeţ. Domluvili jsme se, ţe u něho kníţky nechám a on ţe to v neděli nabídne členům své církve. Znovu jsem se úpěnlivě modlil a zase mně Bůh poţehnal. Prodal jsem knihu Věrní přátelé a první a druhý díl Dotkni se výšin. S Boţí pomocí se mi podařilo prodat za měsíc červen a červenec 107 knih, z toho 11 duchovních za celkovou částku ,- Kč. Oslovil jsem 282 lidí. V měsíci červenci jsem měl moţnost zúčastnit se akce kniţních evangelistů v Chrudimi. Akce se uskutečnila ve dnech Zúčastnilo se jí 14 kniţních evangelistů a 24 mládeţníků z celé republiky. Proţili jsme krásných 10 dní s Pánem Jeţíšem. V Chrudimi jsme byli ubytovaní v místním gymnáziu ve třídách. Akce začala večerním zamyšlením s vedoucím kniţních evangelistů bratrem Čestmírem Šťovíčkem. Od pondělka do úterka příštího týdne jsme vţdy po ranním zamyšlení vyráţeli do terénu. My, kolportéři-začátečníci jsme chodili se zkušeným kniţním evangelistou. Můj první den v Chrudimi jsem proţil s bratrem Františkem Běhounkem, Bůh nám poţehnal a proţili jsme krásné zkušenosti. V úterý následoval prodejní trénink, mládeţníci představovali předem určené kníţky jakoby zákazníkovi. Po tréninku bylo kázání z Boţího slova bratra Vítka Vursta a pak následovala práce v terénu. S bratrem Františkem Běhounkem jsme se vrátili večer plni pěkných zkušeností a krásné zkušenosti jsme mohli vyslechnout i od mládeţníků. Ve středu jsem chodil se sestrou Alexandrou Valchářovou a měli jsme moţnost s jedním zákazníkem proţít i biblickou hodinu. Prodej jsme uskutečnili aţ při poslední návštěvě, ale přesto jsem to bral za krásný den proţitý s Bohem. Krásnou zkušenost jsem zaţil i s Evou Větrovskou a jejím synem Vaškem. Dopoledne jsme nic neprodali a byli jsme dost nešťastní. Ale po obědě jsme znovu vyrazili a paní, kterou jsme oslovili, právě čekala na syna a měla na plotně jídlo. Přesto si u dveří svého bytu začala prohlíţet encyklopedie, které jsou docela drahé. Vybrala si kníţky za asi 1 500,- Kč a řekla nám: Ráno jsem si byla vybrat peníze z bankomatu, protoţe jsem věděla, ţe něco budu kupovat. My se sestrou jsme věděli, ţe to bylo Boţí vedení. A pak nám ještě 2x Bůh poţehnal a my jsme proţili krásný den. Páteční den byl také poţehnaný, proţil jsem ho se sestrou Jiřinkou Laubendorfovou. Večer jsme si zahájili sobotu a těšili se na bohosluţbu v místním sboru. Sobota byla poţehnaná, odpoledne jsme vyslechli mnoho osobních zkušeností a dokonce vyprávěl svoji osobní zkušenost i vedoucí kniţních evangelistů bratr Čestmír Šťovíček. I neděle byla odpočinková, podnikli jsme výlet do Seče a okolí. A uţ nám zbývaly jen dva dny v Chrudimi, které jsem proţil s evangelistkami Luckou Nádvorníkovou a Kamilou Dunn. Díky Pánu Bohu jsme prodali 593 knih, z toho 226 duchovních a celkový obrat dosáhl výše ,- Kč. Na akci v Chrudimi jsme rozdávali i CD s Novým zákonem (rozdali jsme asi ks) a knihy Cesta k vnitřnímu pokoji a Bůh před soudem. K tomu jsme také přidávali pozvánku na na Den pro Chrudim, coţ je aktivita unijního kongresu mládeţe.věřím, ţe tuto akci Bůh poţehná. Emil Elexa

9 Mladí pro Ježíše 2010 V červenci letošního roku se ve slovenských městech Poprad, Keţmarok a Spišská Nová Ves konala evangelizační kampaň Youth for Jesus (Mladí pro Ježíše). Já jsem se této kampaně účastnil jako jediný z našeho zlínského sboru. Podobné akce se pravidelně konají v zámoří a v současné době se začínají konat i v našich českých a slovenských podmínkách. Jelikoţ to byl druhý ročník na území České a Slovenské republiky (první byl před rokem v Hradci Králové), tak jsem tak nějak tušil, co mě čeká. Přesto jsem proţíval zvláštní pocity nervozity a napětí, protoţe jít do ulic a říkat lidem o Jeţíši je pro mě adrenalinová záleţitost. Jednalo se o cyklus 16-ti přednášek na biblická témata objasňující Boţí plán záchrany, 2. Příchod Jeţíše Krista, proroctví z knihy Daniel 2. a 7. kapitoly, knihy Zjevení 14. kapitoly atd. Cyklus přednášek měl název Dotkni sa neba, ale spíše to v praxi vypadalo tak, ţe se nebe dotýkalo nás při kaţdé přednášce. Děkuji Bohu za to, ţe celou akci poţehnal a vedl. Součástí měsíčního pobytu bylo i kaţdodenní vyučování, vţdy v dopoledních hodinách. V rolích vyučujících se vystřídalo hned několik význačných jmen z naší církve. Nejprve to byl bratr René Metz, poté bratr Roman Mach, dále bratr Jiří Pavlán, bratr Marek Harastej, bratr Petr Pimek a bratr Bohumil Kern. Mladých pro Jeţíše se zúčastnilo celkem 30 mladých lidí z České a Slovenské republiky a pod vedením Juraje Turóciho, Anny a Kamila Kreutziger jsme za ten měsíc vytvořili skutečnou Boţí rodinu. Měli jsme dokonce i tetu, tou byla naše milá Irenka Perútková, která jako zkušená evangelistka přispívala kaţdý den svým dílem. Byli jsme rozděleni do všech tří sborů, vţdy po 10-ti a tam jsme slouţili, jak jen to šlo V kaţdém sboru (Poprad, Keţmarok, Spišská Nová Ves) probíhal samostatný cyklus přednášek, tedy přednášky probíhaly na třech místech najednou. Všechny informace, ale také shrnutí přednášek naleznete na internetových stránkách Jak uţ to v Boţí rodině bývá, kaţdý má jiný úkol a kaţdý přispívá jiným dílem. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Většina účastníků slouţila tak, ţe chodila po domech a po ulicích a osobně zvala všechny, aby si přišli vyslechnout nějakou tu přednášku. Někteří však slouţili tak, ţe byli řečníky a přímo předávali poselství přednášek. Pod vedením Juraje, Anky a Kamila se připravovali a nacvičovali, aby poselství naděje při kaţdé přednášce předali co nejlépe. Tak jsem slouţil i já. Přednášky byly 5x týdně kaţdý den kromě pondělí a čtvrtka, vţdy v 18 hod. Byl jsem rád, ţe můţu slouţit takto, protoţe z chození po domech a střetávání lidí jsem měl vetší obavy neţ z přednášení. Ale vyzkoušel jsem si i to. Osobně jsem působil ve sboru Keţmarok, kde jsme také všichni spali, a odpřednášel jsem celkem 6 přednášek. Byla to pro mne velká výzva, protoţe jsem si uvědomil, k čemu mě Bůh povolává a ţe mám velkou zodpovědnost. Naštěstí jsem za celou dobu nic nespletl, vţdy jsme všichni vedli modlitební boj a Pán Bůh si své dílo ohlídal, znovu jsem Mu za to velmi vděčný. Na východním Slovensku ţije mnoho Romů, a také zavítali na

10 přednášky Dotkni sa neba. Musím říct, ţe jsou to výborní posluchači a na poslední přednášce na také dva mladí chlapci zapojili tím, ţe zazpívali dvě oslavné písně na začátku a na konci přednášky. Z poslední přednášky mám také velmi povzbuzující zkušenost. V poslední přednášce jsem hovořil o tom, jak to bude v nebi vypadat a co nás tam čeká. Jejím účelem bylo posluchače nadchnout tak, aby se tam těšili a aby tam chtěli být. Musím říct, ţe po celou přednášku panovala skvělá atmosféra. Lidé i já jsme byli uvolnění, cítil jsem se dobře a věděl jsem, ţe tam Pán Bůh je s námi svým Duchem. V závěru přednášky jsem měl za úkol si s lidmi domluvit v nebi schůzku. Protoţe uţ je nemusím nikdy tady na zemi potkat, chtěl jsem, abychom se setkali ještě jednou v nebi. A z této mé nabídky setkání byli všichni k mému úţasu nadšení! Atmosféra byla taková, ţe uţ to nebyla přednáška, ale spíše přátelský rozhovor a všichni se smáli mému nápadu dát si sraz v nebi. Ale i přesto jsme se domluvili. Takţe, pokud byste chtěli také na této schůzce být, tak vězte, ţe se sejdeme první sobotu, dvě hodiny po bohosluţbě na pravém břehu řeky ţivota (po proudu), u stromu ţivota. Asi uţ tam bude spousta lidí, protoţe přednášky probíhají po celém světě. Osobně bych si přál, aby tam bylo co nejvíce lidí. To, s jakou radostí VELKÁ VĚT- ŠINA zvedla ruku, ţe tam chtějí být, bylo opravdu skvělé! Bylo to pro mne důkazem toho, ţe Pán Jeţíš slyší, ale hlavně vyslýchá naše prosby. Rád bych také poděkoval Vám všem, kteří jste se za tuto akci také přimlouvali. Věřím, ţe ţádná z modliteb nezůstala nevyslyšená. Děkuji Bohu za to, ţe po celou dobu na přednášky docházelo v průměru 10 lidí, kteří nechodí do sboru. Ale ještě více Mu děkuji za to, ţe na poslední přednášce byla cca 40 lidí, kteří nechodí do sboru. A velká většina z nich zvedla ruku, ţe chtějí být na setkání první sobotu dvě hodiny po bohosluţbě na pravém břehu řeky ţivota u stromu ţivota. Moţná se ptáte: A kde to bude příští rok? Bude to vůbec příští rok? A já vám můţu odpovědět: Ano, bude to příští rok. Příští evangelizační kampaň Mladí pro Ježíše se koná v době letních prázdnin ve Zlíně. Myslím, ţe nás čeká spousta práce, spousta modliteb, ale také poţehnání, které dává Bůh těm, kteří o něj ţádají. A tak, prosím, modlete se dál za lidi, kteří chodili na přednášky na Slovensku a modlete se prosím také za ty, kteří o tom třeba ještě ani nevědí, ale kteří přijdou příští rok. A v neposlední řadě, prosím, buďte připraveni na to, ţe Bůh můţe vaše modlitby vyplnit. Richard Mokroš Ukončení prázdnin aneb Jak jsme se veselili Tento způsob léta zdá se mi poněkud zvláštní. Tak by se mohla klidně volně parafrázovat slavná věta filmu Rozmarné léto. A tak by se dal okomentovat i stav počasí tohoto léta. Vedra střídala katastrofální deště, povodně. Ale jak asi jde vytušit, nic na zemi jiţ není jak bývalo. Čas této modré planety je v závěru dějin a předpověď Bible je mnohem mnohem přesnější neţ jakákoliv rosnička či meteorologický přístroj. Takţe se tomu nemůţeme divit. O to víc ale bylo tuţbou některých se s tím našim podivným létem tak nějak vesele a poutavě rozloučit. Takţe poslední dvě soboty prázdnin se nesly ve znamení dvou akcí pořádaných nejen našim Kádečkem, ale i jinými.

11 Nejdříve jsme odpolední čas soboty zajeli strávit v lůně přírody u tetičky Mirky Novotné. Bělov je blízko Otrokovic, ale přesto je jakoby někde na samotě. Aspoň mně se vţdycky, kdyţ tam přijedeme, zdá, ţe tak by mohlo vypadat klidné a pohodové rodinné sídlo. Navíc společnost mnohých našich sourozenců byla příjemným potěšením. Takţe kdyţ nám nejstarší bratr Adolf Šlosárek vykládal, jak zůstal na jednom kanadském letišti bez svého placeného doprovodu, a jak to nakonec dopadlo dobře, tak jsme mohli děkovat za ochranu Nejvyššímu. Stejná ochrana je asi na kaţdodenním pořádku vţdy, kdyţ Jindřiška Slabáková sedne na kolo a to ještě na půjčené od Alči Vyčánkové.To mají nebeští ochránci zvýšenou pohotovost. My se při vyprávění jejich eskapád smáli, aţ jsme smíchy slzeli. Takţe sami vidíte, ţe nadpis jak jsme se veselili - není vůbec nadsazený. Děti, i ty nejmenší, byly nadmíru spokojeny a my dospělí jsme si příjemně odpočinuli. Další, a to uţ poslední srpnová sobota začala zvesela. Uvozovky jsou na místě. Loučili jsme se s Ríšou, Šárkou a Timečkem Medřickými. Jak jsem jiţ předeslal v úvodním článku časopisu, tak je všem jasné proč. Fotopříběh, písnička a dary od sboru vyprovodily naši milou rodinku do sluţby Pánu Bohu. Odpolední část nejdříve vyplnili naši mladí vyslanci evangelizační kampaně Mladí pro Jeţíše Ríša Mokroš a jeho přítelkyně Andrea. O tomto projektu píšeme také na jiném místě časopisu. Poutavě představili nám všem zúčastněným to, co proţili na Slovensku. K tomu nám promítali bohatý obrazový materiál a my tak mohli trochu přičichnout k tomu, co i nás tady ve Zlíně potká příští léto. Mezitím se venku na zahradě sboru rozjely soutěţe pro naše - a nejen naše - děti. Potěšující bylo, ţe přišly i dvě rodiny s dětmi, které navštěvují naši knihovnu křesťanské literatury. Tito lidé byli pozváni Ivetkou Slováčkovou a díky za to, ţe přišli. Tety Ilča Matulová a Maruška Garguláková připravily pro děti poutavé, zajímavé a poučné soutěţe. Ke kaţdému úkolu v krátkosti připojily i podobný biblický příběh, takţe si děti mohly procvičit nejen těla, ale i své mozečky. Skákání v pytli, hod na terč, slalom s míčem kolem plyšových zvířátek či poznávání chutí rozhodně děti velmi nadchly. Odměny všechny účastníky neminuly a nikdo neodešel s prázdnou. Další část odpoledne nám Dita Petruţelová z Napajedel představila své dva pejsky. Ty cvičí pro účely terapeutické. Mohli jsme poznat malou tříměsíční černou pudlici a její dovádivou povahu. Větší border kólie je psí kluk a také je starší. Ten uţ nám ukázal, co umí a my mohli sami poznat, k čemu se takový pejsek cvičí. Při tom veselém dovádění vyhládlo, a tak jsme ugrilovali, co se dalo. Kouř stoupal komínem a dobroty zajíţděly do našich ţaludků. Při tom všem děti dováděly a dospěláci vesele konverzovali. Čas plynul a dospěl aţ k západu slunce. Zklidnit všechny bylo sloţité, ale podařilo se a tak mohl náš nový kazatel Martin Ţůrek společně s námi ukončit poslední

12 prázdninovou sobotu. No, měl na nás záludné otázky co jsme si vzali ze sobotní školy a školky - a tak nastalo mlčení. Naštěstí nás zachránil Ríša Medřický, i kdyţ povinně z titulu vedoucího sobotní školy. Modlitba a velké kolečko ukončilo naše loučení se sobotním dnem. Večerní čas se nesl v rytmu hudby. Kluci Koutní a David Bijok přinesli tzv. taneční podloţky DDR a my tak mohli zkoušet, jaké je to trefovat se svými dolními končetinami na dané šipky, které byly před námi na ploše plátna. Jde o takovou jakoby hru, ale co jsme se nasmáli, vyblbli, unavili! Prostě veselo bylo. A ţe to některé natolik nadchlo, dokládá věta Marušky Gargulákové : To si koupím. Takţe jsem zvědavý, zda se u Garguláků bude takhle řádit v blízké době. Noc nastoupila a hlavně dospělí hledali prostředky, jak umlčet rozdováděné děti. Nakonec se to podařilo, i kdyţ naši teenageři jim v tom moc nepomohli. Ti dále dováděli, a nebyli k utišení. Aţ nakonec i je únava zmohla a ztichli. Sbor umlkl a vše šlo spát. Ráno bylo hektické a ve znamení úklidu všeho, co jsme za sebou zanechali. Ale myslím ţe nic zlého jsme nenapáchali. A jak tedy naše loučení s prázdninami dopadlo? Myslím, ţe perfektně. Co také jiného čekat od takové akce? Jen moţná to, ţe vy to čtete a mnozí to i zaţili. A ti, co to nezaţili, mají škodu. Ale co je škoda? Odpověď je na vás. Nakonec děkujeme Pánu Bohu, ţe nás v tom uplynulém prázdninovém čase všechny chránil a ţe nás přivedl aţ do doby, kdy naše děti opět čekají školní povinnosti. Modleme se za naše děti a prosme o jejich ochranu. Reportáţ sepsal T&P. - P. Matula Seriál 2 Jsem šťastná, že jsem byla v tomto světě nalezena. To bylo to, co mi v životě chybělo, řekla sestra, kterou vám chceme v tomto čísle časopisu představit. Je to žena vlídná, klidná, vstřícná, usměvavá a velmi pohostinná. Jmenuje se Vlasta Procházková. Dětství Narodila jsem se v Bánově jako třetí ze čtyř sourozenců. Tatínek pracoval jako cestář, maminka byla v domácnosti, ale kdyţ jsme my děti trochu odrostly, pomáhala finančně rodině tak, ţe odjíţděla aţ na 3 měsíce do Čech prodávat koření. Koření prodávala hlavně řezníkům a také pomáhala v domácnostech s různými pracemi. Například praní, ţehlení, úklid. Kdyţ jsem chodila do první třídy, přestěhovali jsme se do Záhorovic do malého domečku. Po základní škole jsem šla do zemědělského učiliště, ale nedokončila jsem ho. Začala jsem pracovat v Bojkovicích u jednoho stavitele. Kontrolovala jsem dovoz materiálu, ale také jsem uklízela kancelář a dělala, co bylo potřeba. Po půl roce jsem zůstala doma a

13 starala se o naši domácnost a malé hospodářství. To bylo v době, kdy maminka jezdila do Čech. Dospívání Moje nejstarší sestra Marie odešla pracovat do Zlína. Byla zaměstnána v obuvnických závodech firmy Baťa. Nebylo mně ještě 18 let a odešla jsem za ní. Pracovala jsem na hotelu Společenský dům jako pomocnice v kuchyni a také jsem se starala o kontrolu prádla a jeho rozdělování. A tam jsem poznala i svého budoucího manţela. Rodina Můj manţel Vilém pracoval jako pekař v pekařství U Mizerů a tam jsme také chvíli po svatbě bydleli v malém pronajatém pokoji. Narodily se nám dvě děti: dcera Vlasta a syn Vilém, ale ten ţel ve věku 41 let zemřel na rakovinu jazyka. Byl ţenatý, ale děti neměl. Dcera Vlasta má dvě dcery a mám i čtyři pravnoučata a páté se narodí v nejbliţších dnech. Jak šel život Manţel pracoval u Mizerů 14 let a potom jako řidič vozil s cisternou benzín na benzínové pumpy a tam byl aţ do důchodu. Já jsem po narození dětí byla nějakou dobu doma a poté jsem také pracovala u firmy Benzina na různých benzínových pumpách ve Zlíně jako čerpadlářka. Od této firmy jsme také dostali přidělený byt na Štefánikově ulici naproti evangelickému kostelu a tam bydlím dodnes, uţ 38 let. Protoţe moji rodiče bydleli v Záhorovicích, koupili jsme si Wartburga a často za nimi jezdili. Maminka dochovala tatínka a kdyţ pak sama třebovala opatrování, byla jsem u ní velmi často. Řídila jsem auto téměř aţ do 70 let. V roce 1993 zemřel můj manţel, bylo mu 80 let, byl o 10 let starší jako já. I jeho jsem v nemoci opatrovala stejně jako předtím moji maminku, syna, nejmladší sestru, maminčinu sestru a potom i svého druhého manţela Joţku. Bylo to hodně starostí a práce a proto jsem byla velmi ráda, ţe jsem stále mohla jezdit autem. Jak a kdy jsem se stala adventistkou V Záhorovicích bydlela adventistka sestra Skočovská. Jednou jsem dostala od mojí maminky dopis, ve kterém mi sdělovala, ţe tato sestra (velmi často navštěvovala mého nemocného tatínka) pojede do sboru do Zlína. Adventisté se shromaţďovali v evangelickém kostele a jak jsem se uţ zmínila, bydleli jsme naproti. Maminka mě prosila, abych sestru Skočovskou v kostele vyhledala a pozvala ji na oběd. Učinila jsem tak a ona mě zase pozvala na odpolední shromáţdění. Kázání měl bratr Fürst a na mě to velmi zapůsobilo. Zjistila jsem, ţe to je to, co mi v ţivotě chybí. Začala jsem sbor navštěvovat, vyučovala jsem se a jsem byla pokřtěna. Křtil mě kazatel bratr Vlastimil Fürst. Do sboru chodím stále ráda, vynechala jsem, jen kdyţ jsem byla nemocná. Zúčastňovala jsem se i všech akcí, například biblických hodin, různých přednášek, ráda jsem aktivně pomáhala při přípravě agapé. Společenství věřících je pro mě velmi důleţité. Byla jsem Bohu vděčná, ţe můj druhý manţel Joţka Martinka se nechal také pokřtít. Byl to moc hodný a pozorný muţ (přítel z mládí), ale ţel po 4,5 letech manţelství zemřel.

14 Jak žiji teď? Jak mně přibývají léta, mám uţ různé zdravotní problémy. Bydlím sama, ale z bytu uţ nikam nechodím. Moje dcera Vlastička je moc hodná, pečlivě se o mě stará. Kaţdý druhý den ke mně přijede (bydlí v Otrokovicích), nakoupí, doveze uvařené jídlo, napeče. Také vše v bytě uklízí. I dcera mého druhého manţela Anička za mnou jezdí a přiveze mně zeleninu ze zahrádky. Se všemi mými blízkými mám pěkný vztah a stále se máme rádi. Jsem obklopena péčí a láskou a vzdávám za to Bohu chválu, děkuji mu, ţe mě má ve své ochraně. Římanům 12, 17.18: Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Tímto se naše sestra Vlastička určitě celý ţivot řídila a řídí. Bůh ji v jejím stáří nenechává samotnou a péče, kterou věnovala druhým, se jí navrací. Přejeme jí do dalších let málo zdravotních problémů, stále veselou mysl a ať se mezi námi ve sboru cítí dobře. H. Pelčáková Pozdrav z Kanady Naši milí, Srdečně vás zdravíme zpoza Velké Louţe (jak praví klasik). Pobýváme t.č. ve Vancouveru u naší Renátky a s koncem prázdnin vzpomínáme na vás. Je to uţ více jak dva měsíce co jsme se loučili a nám se to zdá být jako včera. Ten čas tak rychle utíká; zvláště kdyţ je člověk stále v pohybu. Zrovna včera jsme byli na jednom z výšlapů do blízkého okolí a tak vám posílám alespoň jeden pohled na olympijské město Vancouver z ptačí perspektivy. Uţíváme si času, kdy nám diář uţ nevládne a navíc ho proţíváme v kruhu svých nejbliţších coţ je paráda. Přesto, ţe nemáme pevnou pracovní dobu, jsme stále v akci. Děti máme na třech místech vzdálených od sebe vţdy půl dne cesty a u všech jsme chtěli proţít kousek prázdnin s vnoučaty; a tak se stále stěhujeme. Z počátku to bylo po týdnu, kdy jsme provázeli tatínka a teď je to aspoň aţ po čtrnácti dnech. Tom bydlí ve 100 Mile House, které je vzdáleno od Vancouveru 550 km a tak uţ jenom tu cestu vnímáme jako zájezd do Skalistých hor, kterými musíme projet, abychom se k němu dostali. Je to jako kdyţ natáhnete Vysoké tatry přes celé Československo. Na šířku i délku a pak cestujete ze Znojma do Liberce. Je to krása na pohled, ale zároveň utrpení pro zadek. Šest hodin čisté jízdy to uţ je na zájed s Čedokem. Přitom to, na zdejší vzdálenosti, není nic moc. Kdyţ jsem si jel prohlídnout Národní park Ylelowstone, tak jsem cestoval Greyhoundem (dálkový autobus) v jednu stranu 29 hodin v kuse. Ale musím vám říct, ţe to stálo za to Posílám vám taky alespoň jednu fotečku. Co je pro nás trvale obdivovanou podívanou, to je oceán, který máme tady ve Vancouveru na dosah. Nemůţeme se nabaţit výhledů na třpytící se hladinu Pacifiku, kterou brázdí stovky lodiček, jachet, motorových člunů, ale i zaoceánské lodě, které připlouvají do zdejšího přístavu. Vydrţíme

15 pozorovat měnící se odraz panorámatu města na hladině po celé hodiny. Zvláště krásné to je při západu slunce, kdy se Vancouver začíná rozsvěcovat na noční provoz Město Vancouver je řazeno mezi 10 nejhezčích měst na světě. Je to asi proto, ţe tu najdete na jednom místě nahuštěnu spoustu rozdílných zajímavostí. Uţ jednou zmíněný oceán s čilým lodním provozem. Vysoké hory, pocukrované věčným sněhem. Desítky udrţovaných parků a stovky kilometrů vycházkových trails v deštných lesích, po kterých můţete chodit nebo jezdit na kole kaţdý den a vţdycky na jiném místě. Ani procházky samotným městem nejsou bez zajímavosti. Tzv. downtown centrum města je tvořen bohatě prosklenými mrakodrapy, ve kterých se často odráţejí malebné historické stavby. Celá řada muzeí, galerií a obchůdků nabízejících suvenýry s občerstvení dává moţnost tu chodit celé dny a pořád je na co se dívat Přáli bychom vám se tu podívat. Je tu hezky. Co nám tu ale dost citelně chybí, to je naše rodinné sborové společenství. Sborů jsme tu sice napočítali na internetu víc neţ deset (a čtyři z nich uţ i osobně navštívili), ale v ţádném se tu necítíme být doma. A tak si občas v počítači prohlédneme fotky ze Zlína abychom byli na chvilku s vámi. Tak trochu závidím Martinovi Ţ., ţe začíná po prázdninách nové sborové aktivity, na které také rád vzpomínám. Věřím, ţe nám napíšete co se děje ve sboře nového, abychom alespoň pomocí dopisu a fotek mohli s vámi setkat. Zatím vás jen touto cestou zdravíme a těšíme se na shledanou Bůh vám ţehnej. Jaroslav a Eva Šlosárkovi Sborová oznámení - Ve středu 8. září od hod. se uskuteční setkání diakonů, na kterém jiţ také bude náš nový kazatel br. Martin Ţůrek. Po jeho skončení od hod. se také sejde náš sborový výbor. Návrhy, podněty, dotazy na výbor můţete vznést komukoliv se členů výboru do soboty V sobotu 11. září budeme slavit slavnost Poslední večeře Páně. Všichni se na tuto slavnost připravme tak, jak tato slavnost zasluhuje. - S novým kazatelem sboru také přichází i nové kontaktní údaje na něj. Takţe si poznačte : Kontakt na kazatele: mobil: tel.: Tajemník sboru oznamuje změnu svého telefonního čísla. Nové číslo je : Tajemník sboru

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 11 1 Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 2 Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69/18 Praha 12 Modřany 143 00 Tel.: 777 785 423 IČO: 708 64 101 Číslo účtu: 634 753

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Čtyři naši studenti strávili část letního semestru v Rusku. Studovali na škole v Iževsku, což je v rámci ruské federace hlavní město Udmurtské republiky

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Barevné hraní. Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com. na volné noze

Barevné hraní. Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com. na volné noze Barevné hraní Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com na volné noze Klíčová slova mateřská škola; interaktivní tabule; spolupráce; tvoření; digitální výukové materiály Úvod Pobyt ve školce

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Exotický nádech studia na FEKT VUT v Brně

Exotický nádech studia na FEKT VUT v Brně Exotický nádech studia na FEKT (FEKT) má za sebou dlouholetou spolupráci se zahraničními univerzitami z celého světa. Jednou z hlavních partnerských zemí je Sýrie, tato země z Blízkého východu posílá do

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Projekt: Komunitní plán sociálních sluţeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Dotazníkové šetření

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Na závod jsme se rozhodli, že budeme chytat prioritně na 7m vzdálenosti od břehu, na začátek jsme zde nakrmili 5 kalíšků krmení s hlínou a malou

Na závod jsme se rozhodli, že budeme chytat prioritně na 7m vzdálenosti od břehu, na začátek jsme zde nakrmili 5 kalíšků krmení s hlínou a malou Bronzové Holandsko Jako před každým MS začala naše příprava sháněním informací o vodě, na které se bude chytat. Již tyto informace naznačovaly, že se bude jednat o těžké chytání, kdy bude složité chytit

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163

JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CZ.1.04/3.3.05/68.00163 JAK NA PRÁCI PŘÍRUČKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Jak na práci, příručka pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Marta Říhová Jan Hanzálek Martin Švec Mgr. Lenka Cole Graficky zpracovala: Mgr. Marta

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Název a logo Advent-Orion je ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. Advent-Orion, Praha 2012 Ilustrace

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Dětský domov Cheb a Horní Slavkov již třetím rokem získal

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Anička Glatterová 3.třída

Anička Glatterová 3.třída Anička Glatterová 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně červenec..2-3 Slavní rodáci červen..4 Ročníkové práce.5 Absolventské práce.6 Výlet - Ohře 2014.7 Výlet - Bělá pod Pradědem.8 Výlet Chlum u Třeboně

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více