LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA"

Transkript

1 ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Vklouzli jsme do nového roku, snad všichni v pořádku. Již je tu zase ten známý shon a dlouhé pracovní období do doby dovolené. Silvestr v našem městě byl poklidný. Osobně jsem projel celé město, s mnohými z vás se potkal. Půlnoc na náměstí se obešla bez komplikací, snad jen těch zvukových efektů mohlo být méně. Popravdě jsem u jedné blízké ohlušující petardy málem poskočil. Důležitým faktem ale je, že se oslavy obešly bez zranění a závažnějších škod. Leden je na městě ve znamení příprav rozpočtu pro letošní rok a zabezpečení finančních prostředků na provoz a dofinancování investičních akcí. Rozpočet bude úsporný, nižší daňové příděly městům pokračují. Připravuje se městský ples, večer v sobotu 27. února bude touto událostí žít Dům kultury. Moderovat jej bude mnohým známý Leoš Mareš, který odpoledne navíc vystoupí na diskotéce pro děti. Jeho odměna je zabezpečena sponzorsky, takže obavy, že by město zbytečně utrácelo peníze, jsou zbytečné. V Letohradě bude jako každoročně celá řada tradičních plesů a všechny nepochybně na vysoké úrovni. Na posledním jednání rozhodla rada města mimo jiné o osazení značky Zákaz vjezdu všech motorových vozidel (s dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd povolen ) na Machovickou cestu, tedy od orlického rybníka směrem k silnici z Kunčic na Verměřovice. Považuji tento krok za jednoznačně správný, nový asfaltový povrch cesty vybízí k vycházkám a vyjížďkám na kole. Oázu klidu a hezké přírody si tak bude moci každý lépe vychutnat, přibýt by zde měly i lavičky a odpadní koše. A motoristé mohou použít dvou souběžných silnic, takže pro ně to žádná újma není. Požádal mne kolega zastupitel, abych se ve svém slově zmínil o přípravě chodníku v dopravně nebezpečném místě na Kunčicích (esíčko na komunikaci III/3602). Shodou okolností mi nedávno vyčítal jeden občan, že se tento chodník slibuje od sedmdesátých let, v té době jsem se já narodil Dobrou zprávou může být, že byla zadána studie na jeho vybudování. Poté ale bude k realizaci ještě dlouhá cesta, musí se podařit zabezpečit pozemky, projít úspěšně územním a stavebním řízením a zabezpečit potřebné peníze. Jsem přesvědčen, že se to v dohledném budoucnu podaří, rozhodně to nemůže trvat dalších 40 let Problémy, kterých není po městě málo, se snažíme průběžně řešit. Jak dovolí finance, jak se podaří sehnat dotace a tak dále. Chce to ale naši trpělivost a někdy také částečnou shovívavost. Závěrem mého úvodníku bych rád poděkoval všem spoluobčanům, kteří při velkých sněhových nadílkách pouze nečekali, až se objeví někdo, kdo sníh uklidí, a sami aktivně přiložili ruku k dílu a chodník u své nemovitosti uklidili. Bylo vás mnoho, upřímně vám děkuji. Při kalamitních situacích není v silách města zajistit, aby vše bylo hned průjezdné a průchozí. Přesto jakmile sněžení ustalo, pracovalo se na odvozu nakupených hromad (např. z náměstí a některých ulic) tak, aby bylo připraveno místo pro uklizení nové sněhové nadílky. Zaznamenal jsem velmi málo stížností, děkuji všem, kteří se na zdárném zvládnutí sněhové nadílky podíleli.přeji vše dobré jednání na SFDI (Praha) svatby; účast na VH SDH Letohrad-Kunčice (orlovna) pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; jednání s Ing. Danielovou (LEADER); účast na setkání dobrovolníků pracujících s mládeží; účast na předvánočním setkání s podnikateli jednání s vedoucí České pošty, pobočka Letohrad; jednání s Ing. Štěpánem (ředitel ČD pro Pardubickou oblast) jednání s ředitelem KCL; jednání s Ing. Zámečníkem (starosta Písečné); ZM; RM jednání s p. Cvejnem (Strabag); účast na jednání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností (Žamberk); jednání pracovní skupiny k projektu Podpora významných akcí Pardubického kraje (Pardubice) účast na VH Orlicka (Žamberk); jednání s Ing. Kudrnou (přednosta žst. Česká Třebová) účast na výroční členské schůzi ZKO (areál ZKO) schůzka s ředitelem společnosti EKOLA Č. Libchavy k rozvoji spolupráce v nakládání s odpady v roce 2010, provozu kompostárny a údržbě zeleně, jednání se zástupcem společnosti STOMIX D. Sychrou k problematice zateplování budov v majetku města zasedání rady města Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA účast na vyhlášení nejlepších sportovců ČR za rok 2009 (Praha) účast na rozsvěcení vánočního stromu u Kampeličky na Kunčicích svatby; novoroční přípitek (SCND) podpis úvěrové smlouvy na revitalizaci čp. 10 Panský dům jednání ve spol. Letrans; účast na jednání správní rady DS OHP a setkání s podnikateli regionu Orlické hory a Podorlicko (Kostelec n. O.) RM narozeniny p. Štěpánka; účast na výkonné radě DS Východní Čechy (Pardubice) jednání s Mgr. Balcarovou (ZUŠ) účast na VH SDH Letohrad-Červená jednání s p. Kačenovou (farářka ČCE); jednání s p. Hikešem (Masoeko) městský ples, spolupráce setkání se starosty okolních obcí jednání o úhradě neinvestičního příspěvku na žáka Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA prohlídka historické lipové aleje na Kopečku s pracovnicí MěÚ H. Koblížkovou a P. Hauptem před zadáním udržovacích prací jednání s ředitelem stavební výroby Ing. P. Ištvánkem fy GRANO Skuteč o další spolupráci při pracích v městské památkové zóně dlažby, zdi, kašny Váš Petr Fiala, starosta města jednání s p. Cappannim (Cappa); zlatá svatba; jednání s p. Jarošem (rádio Černá Hora); jednání o současnosti a budoucnosti Domu kultury neveřejné projednání za účasti zastupitelů města, stav 2009 a budoucnost (provoz, investice) Regiontour DS OHP a DS Vých. Čechy (Brno) jednání s Ing. Kolářem (starosta Dolní Dobrouče); pracovní oběd s předsedou České baseballové federace; účast na plesu OEZ jednání s Ing. Buryškou (FÚ Žamberk); jednání s p. Maříkem (Dechová harmonie Letohrad) jednání s R. Meixnerem pozemky u nového MěÚ; jednání s RNDr. Fialou (manažer Orlicka); jednání se sl. Kočovou a sl. Novotnou (centrum Pod Střechou) každé pondělí porada s místostarosty, porada vedoucích MěÚ, setkání s občany každé úterý pracovní porada s velitelem MP Lanškroun schůzka zástupců akcionářů VaK Jablonné nad Orlicí k dalšímu směřování společnosti zasedání rady města a setkání se zástupci osadních výborů k aktuálním problémům ve městě a přípravě roku 2010 Martin Hatka, 1. místostarosta 3

2 VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA Z /2009 RM schvaluje záměr převodu části o výměře cca 30 m 2 z p.p.č. 760/3 v k.ú. Červená. 419/2009 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provozování svozu směsného komunálního odpadu a bioodpadu v roce 2010 se společností Ekola České Libchavy s.r.o., se sídlem České Libchavy 172, IČO za cenu odpovídající variantě č. 1/ /2009 RM schvaluje uzavření nových pojistných smluv na pojištění majetku a vozidel Města Letohrad s ČSOB Pojišťovnou, a.s., IČ: /2009 RM schvaluje odpisové plány svých příspěvkových organizací dle předloženého návrhu. 426/2009 RM schvaluje poskytnutí příspěvku na pronájem sálu při maturitním plesu Průmyslové střední školy Letohrad ve výši Kč. 430/2009 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 103 v čp. 15 s paní Josefou Bučmejovou, bytem Letohrad, Spořilov /2009 RM ruší ke dni své usnesení číslo 337/2007 ze dne a schvaluje cenu za poskytování nadstandardních služeb při svatebním obřadu od v paušální výši Kč s tím, že bude poskytnuta sleva ve výši 50 %, pokud má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt v Letohradě. 435/2009 RM schvaluje uzavření Dohody o vzájemném vypořádání s panem Milošem Bednářem, Letohrad, Kunčice Dolní konec 252, IČ , dle předloženého návrhu. 436/2009 RM schvaluje výši úhrad za úkony pečovatelské služby od /2009 RM schvaluje uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci operačního programu Životní prostředí na akci Integrovaný systém nakládání s odpady města Letohrad a jeho okolí, I. etapa. (úplné znění usnesení na USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Z /2009 ZM schvaluje program svého jednání dle návrhu. 452/2009 ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení Petr Hoffmann, Ing. Jiří Skalický. 453/2009 ZM schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Černohouse, Jiřího Chalupníka. 454/2009 ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy na p.p.č. 236/11 v k.ú. Orlice zastavěný komunikací pro pěší podél ul. Jablonské s paní R.S., L., a panem K.B., L.,. Sepsání darovací smlouvy a veškeré náklady související s vkladem do KN zajistí na své náklady jako strana obdarovaná město Letohrad. 455/2009 ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Letohrad, a sice plochy oddělené z p.p.č. 50/1 o výměře cca 500 m 2 a plochy oddělené z p.p.č. 53/1 o výměře cca 550 m /2009 ZM schvaluje prodej nemovitosti čp. 714 se st.p.č vč. vedlejší stavby se st.p.č a většinových částí zahrad p.č. 491/14 a 491/2 v k.ú. Letohrad, jak je vyznačeno v přiložené situaci, souč. nájemci Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad Centrum pod střechou, Taušlova 714, Letohrad, IČ , za úhrnnou smluvní cenu Kč. Kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení GP, který bude nedílnou součástí smlouvy. Součástí smlouvy bude věcné předkupní právo města. 457/2009 ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkup p.p.č. 895 v k.ú. Letohrad dotčeného stavbou autobusové nádraží v rámci Rekonstrukce přednádraží v Letohradě z vlastnictví spol. České dráhy, a.s., sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ , za smluvní cenu Kč. 458/2009 ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s manžely ing. J. a J.K., L., na prodej části ve výměře cca 45 m 2 z p.p.č. 522/10 v k.ú. Letohrad, jak je vyznačena v situaci, za smluvní cenu odvozenou z jednotk. ceny 70 Kč/m 2. Kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení GP na náklady kupujících, který bude nedílnou součástí smlouvy. 459/2009 ZM schvaluje vzájemný bezúplatný převod vlastnictví mezi Pardubickým krajem, sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ , a Městem Letohrad k pozemkům dotčeným stavbou II/360 Letohrad průtah podle GP č /2008 ze dne a č /2008 ze dne /2009 ZM neschvaluje snížení kupní ceny u st.p.č. 756, 757, 1057, 1058 v k.ú. Letohrad zastavěných budovami ve vlastnictví Bytového družstva Pražského povstání 659, sídlem Pražského povstání čp. 659, Letohrad, a Bytového družstva Sádka 684, sídlem Pražského povstání čp. 684, Letohrad, a tím schválení výjimky z přijaté směrnice č. 2, o pravidlech převodu nemovitostí z vlastnictví města Letohrad. Nadále trvají podmínky prodeje dle původního usnesení ZM č. 403/209 ze dne v celém rozsahu. 461/2009 ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na: a) prodej p.p.č. 456/5 v k.ú. Letohrad o výměře 62 m 2 manželům M. a I.V., L., za cenu odvozenou za výměru 50 m 2 za 20 Kč/m 2, za výměru 12 m 2 za 50 Kč/m 2, b) prodej p.p.č. 459/8 v k.ú. Letohrad manželům M. a M.Š., L., za cenu odvozenou z 20 Kč/m 2, c) prodej p.p.č. 459/7 v k.ú. Letohrad panu J.B., L., za cenu odvozenou z 20 Kč/m 2, d) prodej p.p.č. 459/6 v k.ú. Letohrad manželům R. a E.P., L., za cenu odvozenou z 20 Kč/m 2, e) prodej p.p.č. 459/5 v k.ú. Letohrad manželům V. a V.Ch., L., cenu odvozenou z 20 Kč/m 2, f) prodej p.p.č. 459/4 v k.ú. Letohrad manželům Z. a M.P., L., za cenu odvozenou z 20 Kč/m 2. Veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy a s vkladem pozemků do katastru budou hradit kupující. 462/2009 ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k budoucí smlouvě kupní ze dne , jejímž předmětem je prodej bytu č. 27 v ulici Hausenské čp. 835 v Letohradě. Slečna Kristýna Jíšová a pan Michal Kalous, jako budoucí kupující č. 2 budou nahrazeni novými budoucími kupujícími PhDr. Janou Kalouskovou a Mgr. Václavem Vackem, oba bytem Letohrad, Václavské náměstí čp. 57, na které přejdou uzavřením výše uvedeného dodatku č. 2 veškerá práva a povinnosti plynoucí z budoucí smlouvy kupní. Ke dni podpisu dodatku musí byt mezi budoucími kupujícími č. 2 a novými budoucími kupujícími vypořádána již zaplacená část budoucí kupní ceny bytu. 463/2009 ZM bere na vědomí usnesení RM č. 378/2009 ze dne , kterým bylo mimo jiného schváleno vyplacení částky Kč ČR- ÚZSVM, sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, za bezesmluvní užívání pozemků v období od (účinnost zák. č. 172/1991 Sb.) do , a sice s vyplacení celé částky nejpozději do /2009 ZM schvaluje uzavření kupních smluv následovně: a) Prodej p.p.č. 1009/15 v k.ú. Orlice vlastníku nemovitosti čp. 38 Orlice panu J.K., L., o výměře 94 m 2 za cenu Kč s navýšením o poměrnou úhradu GP č /2009. Kupující dále uhradí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem vlastnických práv do KN. b) Prodej p.p.č. 1009/14 v k.ú. Orlice manželům R. a L.R., o výměře 28 m 2 za cenu 560 Kč s navýšením o poměrnou úhradu GP č /2009. Kupující dále uhradí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem vlastnických práv do KN. c) Prodej p.p.č. 1009/13 v k.ú. Orlice manželům V. a P.T., L., o výměře 15 m 2 za cenu 300 Kč s navýšením o poměrnou úhradu GP č /2009. Kupující dále uhradí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem vlastnických práv do KN. d) Prodej p.p.č. 1009/16 v k.ú. Orlice vlastníku čp. 198 paní B.V., L., o výměře 33 m 2 za cenu 660 Kč s navýšením o úhradu GP č. č /2009 ve výši Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem vlastnických práv do KN. 465/2009 ZM schvaluje prodej části cca 50 m 2 ze st.p.č. 219/22 v k.ú. Letohrad manželům P. a D.T., L., za cenu 300 Kč/m 2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazena polovina předpokládané kupní ceny, doplatek kupní ceny bude stanoven podle konkrétní plošné výměry převáděného pozemku po obdržení GP na oddělení potřebné plochy pro investici ze st.p.č. 219/22 a zaplacen před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. Vyhotovení GP zajistí na své náklady kupující strana, která též uhradí veškeré náklady související s uzavřením smlouvy a vkladem vlastnických práv do KN. 466/2009 ZM schvaluje změnu příslušnosti p.p.č. 293, 294, 296/1, část 1015, 296/2, 298, 297, 299, 301,312, 311, část 974, 971, 310, 313, 387 a st.p.č. 113,127,112,429 v k.ú. Orlice na k.ú. Šedivec a obdobně změnu příslušnosti p.p.č. 129/2, 129/3, 129/4, 129/5 a 126/2 v k.ú. Šedivec na k.ú. Letohrad. Na nákladech spojené s určením nové katastrální hranice se budou podílet obec Šedivec a obec Letohrad rovným dílem. 467/2009 ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č /PS/GD na akci Revitalizace historického centra města Letohrad 1. etapa Obnova čp. 10 v památkové zóně Změna č /2009 ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pod komunikacemi p.č. 680/6, 680/7 a p.č. 85/7 dle GP č /2001 ze dne s Římskokatolickou farností Letohrad,

3 Václavské nám. 57, Letohrad, IČ , za sjednanou kupní cenu Kč. Veškeré náklady související s uzavřením smlouvy a vkladem vlastnických práv pro město do katastru uhradí kupující strana. 469/2009 ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s ČR-ÚZSVM, sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, na výkup pozemků v k.ú. Letohrad nad areálem Nového dvora p.č. 368/5 výměry 435 m 2 dle GP č /2009 ze dne a p.č. 369/1 výměry 110 m 2 za smluvní kupní cenu do výše 50 tis. Kč. Veškeré náklady související s uzavřením smlouvy a vkladem vlastnických práv pro město do katastru uhradí kupující strana. 470/2009 ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 podle předloženého návrhu a ukládá RM rozpracovat v podrobném členění v závazných ukazatelích. 471/2009 ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Letohrad, Václavské náměstí 57, Letohrad, IČ: , dle předloženého návrhu. 472/2009 ZM schvaluje úvěr s Českou spořitelnou, a.s. včetně jeho dodatku na financování investiční akce Revitalizace historického centra města Letohrad 1. etapa, Obnova čp. 10 v památkové zóně. Maximální výše úvěru Kč, proměnná úroková sazba 1M PRIBOR + 1,23 % p.a., splatnost do /2009 ZM schvaluje úvěr s Českou spořitelnou, a.s. včetně jeho dodatku na financování investiční akce Revitalizace historického centra města Letohrad 1. etapa, Obnova čp. 10 v památkové zóně. Maximální výše úvěru Kč, proměnná úroková sazba 1M PRIBOR + 1,78 % p.a. v období od podpisu smlouvy do a pevná úroková sazba v období od až do data konečné splatnosti, konečná splatnost do /2009 ZM schvaluje v souladu s ust. 13 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, pravidla rozpočtového provizoria pro rozpočtové hospodaření města Letohrad od do doby schválení rozpočtu na rok 2010 dle předloženého návrhu. 475/2009 ZM schvaluje zadání 4. změny ÚPM. 476/2009 ZM schvaluje upřesnění čl. VIII. Směrnice č. 2/2009 ZM Letohrad, kterou se stanoví Pravidla převodu nemovitostí z vlastnictví města Letohradu do vlastnictví jiných osob, spočívající ve vypuštění textu v závorce na konci odst. h) a v přidání odst. i) 20 a 50 Kč/m 2, v následujícím znění: Zemědělská půda mimo zástavbovou část města a pozemky různé kultury (např. zahrádky) výměry nad 50 m 2 doplňující stávající nemovitosti, cena dle vzorce: 50 m 2 x 20 Kč/m 2 + (celk. výměra pozemku v m 2 50 m 2 ) x 50 Kč/m /2009 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Letohrad č. 1/2009, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. 478/2009 ZM v souladu s 13 jednacího řádu zřizuje k projednání návrhů došlých z řad občanů a spolků pro udělení Ceny města Letohrad za rok 2009 pracovní skupinu ve složení: předseda Petr Fiala, členové Zdeněk Maixner, Zdeněk Tomka, Jiří Doleček, František Kudláček, Martin Hatka, Jiří Chalupník, Pavel Jantač, Jiří Skalický a Daniel Kubelka. ZM schvaluje jednací řád a harmonogram činnosti pracovní skupiny. 479/2009 ZM schvaluje podání žádosti o grant Pardubického kraje do oblasti sportu a volnočasových aktivit na rok 2010 na Skatepark a bikepark Proutnice v souladu s podmínkami stanovenými vyhlašovatelem grantu. 480/2009 ZM bere na vědomí informace manažera svazku obcí a měst Orlicko o stavu výstavby a finančních předpokladů realizace cyklostezky Letohrad Žamberk. 481/2009 ZM projednalo žádost občanů obce Šedivec týkající se problematiky autobusového spojení a schvaluje odpověď obci Šedivec dle předloženého návrhu. 482/2009 ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na rok 2010 na realizaci regenerace sídliště U Dvora v rámci podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora regenerace panelových sídlišť a zavazuje se zabezpečit spolufinancování projektu ve výši dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, a zároveň se zavazuje zabezpečit hladké financování této etapy tak, aby nedošlo k ohrožení její realizace. 483/2009 ZM pověřuje kontrolní a finanční výbor prověřením smluvních podmínek a dodávky materiálu na čp. 42 s ohledem na skutečnosti uvedené ve znaleckém posudku. 484/2009 ZM schvaluje Koncepci uspořádání zámek, muzeum, informační centrum dle přílohy. 485/2009 ZM bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru ze dne VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ NA GRANTOVÉ PROGRAMY V souladu se směrnicí č. 1/2006 schválené Zastupitelstvem města Letohrad, usnesením č. 334/2006 ze dne , kterou se stanoví Pravidla poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům, vyhlašuje rada města termíny podávání žádostí o finanční příspěvky z následujících grantových programů dle čl. IV: 1. Příspěvky na sportovní akce 2. Příspěvky na sportovní činnost mládeže 3. Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 4. Příspěvky na kulturní akce 5. Příspěvky na činnost kulturních organizací Termín předložení žádostí na jednotlivé grantové programy je do hodin. Na každý jednotlivý projekt se podává jedna samostatná žádost. Každý projekt může být podpořen pouze v jednom druhu podpory dle níže uvedených specifických podmínek. Žádost je podána včas, je-li podána v poslední den stanoveného termínu na podatelně městského úřadu, nebo je-li tentýž den předána k přepravě držiteli poštovní licence. Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel. 1. Příspěvky na sportovní akce Příspěvky jsou poskytovány zejména na sportovní akce s mezinárodní účastí, sportovní akce regionálního a nadregionálního významu, ostatní akce podporující a propagující sportovní činnost zejména dětí a mládeže. Specifické podmínky: maximální výše příspěvku města nepřesáhne 50 % celkových nákladů, příspěvek může být poskytnut na úhradu nájemného. 2. Příspěvky na podporu sportovní činnosti mládeže Příspěvky jsou určeny zejména na provozní náklady včetně pronájmů sportovišť, mzdy trenérů, cestovné, nákup sportovního vybavení a zařízení, propagaci. Specifické podmínky: příspěvek je určen pouze pro TJ nebo organizace se sídlem v Letohradě, je určen pro děti a mládež do 18 let, pravidelná sportovní aktivita v rozsahu nejméně 2 tréninkových jednotek týdně, sportovní činnost s účastí v závodech a soutěžích organizovaných sportovními svazy nebo asociacemi, příspěvek je poskytován na počet sportujících (kapitačně) pravidelná aktivita minimálně 10 měsíců v roce. Celoroční činnost organizace může být podpořena až do výše 50 % členského příspěvku člena ve věku do 26 let, nebo rodičovského příspěvku na člena mladšího 15 let, avšak maximálně do výše 500 Kč na člena a rok, organizace musí prokázat financování činnosti z více zdrojů. 3. Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příspěvky jsou poskytovány zejména na volnočasové aktivity s mezinárodní účastí, volnočasové aktivity nadregionálního a regionálního významu, ostatní akce podporující a propagující zájmovou činnost dětí a mládeže. Specifické podmínky: maximální výše příspěvku města nepřesáhne 50 % celkových nákladů, příspěvek může být poskytnut na úhradu nájemného. 4. Příspěvky na kulturní akce Příspěvky jsou poskytovány zejména na projekty oživující kulturní a společenský život města a městských částí mimo centrum, zejména pro děti a mládež, kulturní a společenské akce regionálního a nadregionálního významu a akce s mezinárodní účastí, podporu talentovaných jednotlivců, reprezentaci kultury města Letohrad v České republice a v zahraničí, ediční a publikační materiály mající obsahovou vazbu k Letohradu. Specifické podmínky: příspěvek na podporu talentů může být poskytnut v maximální výši Kč na osobu a rok, příspěvek na reprezentaci města v tuzemsku nepřesáhne 300 Kč na účastníka, nejvýše však 50 % celkových nákladů zájezdu. Příspěvek na reprezentaci města v zahraničí nepřesáhne Kč na účastníka, nejvýše však 50 % celkových nákladů zájezdu, žadatel je v tomto případě povinen doložit pozvání pořadatele akce, příp. potvrzení o výběru souboru k vystupování. Příspěvek na projekty z oblasti ediční a publikační nepřesáhne 30 % z předpokládané maloobchodní ceny, příspěvek může být poskytnut na úhradu nájemného. 5. Příspěvky na činnost kulturních organizací Příspěvky jsou poskytovány zejména na provozní náklady včetně pronájmů sálů, zkušebních prostor apod., mzdy lektorů, cestovné, nákup kostýmů, nástrojů a ostatního vybavení nezbytného pro činnost a propagaci. Specifické podmínky: příspěvek je určen pouze pro organizace se sídlem v Letohradě, pravidelná aktivita nejméně 10 měsíců v roce, celoroční činnost organizace může být podpořena až do výše 50 % členského příspěvku člena ve věku do 26 let, nebo rodičovského příspěvku na člena mladšího 15 let, avšak maximálně do výše 500 Kč na člena a rok, organizace musí prokázat financování činnosti z více zdrojů. 5

4 O poskytnutí finanční podpory se uzavře mezi městem a žadatelem písemná smlouva. Uzavření smlouvy zajišťuje finanční odbor. Závazný vzor smlouvy je přílohou Pravidel poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům, smlouva bude doplněna o náležitosti vyplývající ze specifických podmínek jednotlivých druhů finanční podpory. Úplné znění Pravidel poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům, předepsaný formulář žádosti o finanční příspěvek, jakož i ostatní formuláře naleznete na internetových stránkách města Letohrad, (v sekci Formuláře/Finanční odbor, nebo v sekci Spolky/granty). SBĚRNÝ DVŮR MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ Umístění: Letohrad, Orlice vedle areálu technických služeb za bývalým Montostavem (nyní SV metal) ze strany ul. Na Poříčí Provozovatel: Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí, tel Provozní doba: PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK ÚTERÝ, ČTVRTEK, SOBOTA Kontakt do sběrného dvora: mobil Lze odevzdat: papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy nebezpečné složky komunálního odpadu, např. olejové filtry, obalový materiál znečištěný škodlivinami, akumulátory, suché články, odpad rtuti, kosmetické přípravky s prošlou záruční lhůtou, odpadní oleje, nátěrové hmoty, lepidla, textilní materiál znečištěný škodlivinami, chemikálie, obaly od sprejů směsný komunální odpad objemný = odpad, který vzhledem ke svým rozměrům, hmotnosti apod. neumožňuje jeho uložení do odpadových nádob o objemu 110 l l, např. koberce, linolea, nábytek bioodpad, např. tráva, listí, zbytky rostlin pneumatiky za úplatu dle ceníku stanoveného provozovatelem sběrného dvora stavební odpad za úplatu dle ceníku stanoveného provozovatelem sběrného dvora vyřazená elektrozařízení pocházející z domácností, např. osobní počítače včetně myší a klávesnic, notebooky, kalkulačky, televize, monitory, videorekordéry, videokamery, rádia, ledničky, mrazničky, pračky, sušičky, sporáky, myčky, mikrovlnné trouby, topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary, elektrické nože, váhy, hodiny, budíky, elektrická topidla, kalkulačky, vysavače, žehličky, telefony, mobilní telefony, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo; videohry, elektrické vláčky, hudební nástroje, zářivky (lineární, kruhové), úsporné zářivky, výbojky (sodíkové, halogenidové, směsné), zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, ražení, skládání, ohýbání; nástroje pro nýtování, přibíjení, šroubování, pájení, svařování; nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti; atd. Další služby: půjčování zahradních drtičů (od ) Služba je určena občanům Letohradu zapojeným do třídění komunálních odpadů v Letohradě (tzn. občanům s trvalým bydlištěm v Letohradě a občanům vlastnícím na území města Letohrad rekreační objekt). Drtiče lze užívat ke zpracování dřevního odpadu 6 Na základě vyhlášky č. 6/2007 ze dne a usnesení Rady města Letohrad č. 2/2010 ze dne vyhlašuje Rada města Letohrad výběrové řízení pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2010 za těchto podmínek: 1. Zájemci o poskytnutí půjčky musí podat písemnou žádost na tiskopise, který je k dispozici na odboru majetku a investic MěÚ. Případné dotazy zodpoví p. Hana Vrbová, odbor majetku a investic. Tato žádost se všemi přílohami, které jsou uvedeny na tiskopise, musí být odevzdána na MěÚ do S tiskopisem žádosti obdrží zájemci o půjčku také tiskopis Potvrzení o výši pracovního příjmu žadatele o půjčku a ručitelů. Bez těchto potvrzení, ale i dalších předepsaných příloh, nebudou žádosti zařazeny do výběrového řízení. (větví) na vlastním pozemku a na katastru města Letohradu. Drtiče se zapůjčují bezplatně na omezenou dobu max. 3 kalendářních dnů (započítává se i den převzetí a navrácení). Výpůjčku je třeba si dohodnout předem ve sběrném dvoře v Letohradě na Orlici osobně nebo telefonicky na tel.č Drtič bude zapůjčen po: předložení platného dokladu totožnosti, předložení samolepky s přiděleným čárovým kódem, sepsání dohody o výpůjčce PŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 2. Bytová komise a fondu rozvoje bydlení provede vyhodnocení předložených žádostí o půjčky a samotné výběrové řízení se uskuteční na zasedání zastupitelstva města v měsíci dubnu O výsledku řízení budou uchazeči neprodleně vyrozuměni. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Uzavírání smluv se uskuteční na finančním odboru MěÚ. 3. Proti výsledku výběrového řízení se nelze odvolat. 4. Počet poskytnutých půjček je plně závislý na výši použitelných prostředků ve FRB při dodržení vyhlášky č. 6/ Půjčky poskytnuté v r lze čerpat do 31. prosince Česká spořitelna a.s., pobočka Letohrad, převzala správu pohledávek FRB. Organizaci a průběh výběrového řízení zajistí bytová komise a fondu rozvoje bydlení. složení vratné zálohy Kč. V případě pozdního vrácení se účtuje za každý započatý den 500 Kč smluvní pokuta. Doba a místo výdeje a vrácení Doba výdeje a vrácení: během provozní doby sběrného dvora pondělí, středa, pátek úterý, čtvrtek, sobota Místo výdeje a vrácení: areál sběrného dvora na Orlici Typy drtičů k výpůjčce * maximální průměr větve závisí na tvrdosti, vlhkosti, sukovitosti dřeva - obecně uváděné hodnoty platí pro měkké smrkové dřevo

5 Další informace a podrobnosti o půjčování získáte u obsluhy sběrného dvora. Ostatní informace: 1. Při vstupu do sběrného dvora se budou občané prokazovat samolepkou s čárovým kódem tato identifikace je nutná, abychom z obecního rozpočtu nefinancovali manipulaci s odpady za občany jiných obcí a měst, kteří u nás nehradí poplatky. 2. Bezúplatně budou odebírány výše uvedené druhy odpadů vyjma pneumatik a stavebních odpadů od: občanů s trvalým pobytem v Letohradě a od vlastníků rekreačních objektů na území města Letohrad, kteří se prokáží čárovým kódem občanů okolních obcí pokud bude mít jejich obec s městem Letohrad uzavřenu smlouvu. 3. Odevzdání pneumatik a stavebního odpadu bude za úhradu dle ceníku provozovatele. 4. Za úhradu budou moci odevzdávat výše uvedené druhy odpadů (nevztahuje se na vyřazená elektrozařízení pocházející z domácností) ti občané, kteří se neprokáží čárovým kódem, a také právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání. 5. Vyřazená elektrozařízení pocházející z domácností podléhají zpětnému odběru a elektrozařízení mohou tedy občané bez ohledu na bydliště odevzdat bezúplatně. Hana Koblížková, referent odboru výstavby a životního prostředí PLOŠNÁ EVIDENCE NÁDOB NA SMĚSNÝ ODPAD Město Letohrad hradí ze svého rozpočtu veškeré náklady na svoz tzv. směsného komunálního odpadu (SKO) a jeho uložení na skládce v Českých Libchavách. O tom jsme vás již několikrát informovali. Nádoby na ukládání tohoto odpadu jsou ve vlastnictví občanů a organizací a město jako plátce této služby nemá přehled o jejich celkovém počtu a objemu, což není dobré pro vyjednávací pozici při sjednávání cen na každý další kalendářní rok. Cena by co nejpřesněji měla odrážet skutečně vyvážený objem odpadů a tento diferencovat mezi občany a podnikatelské subjekty, neboť se sváží v jeden den do jednoho vozidla. S ohledem na připravovanou novelu zákona je třeba, aby při výběrovém řízení na dodavatele této služby město disponovalo přesnými údaji o počtu a objemu nádob u jednotlivých domů. Z výše uvedených důvodů proběhne do konce zimního období soupis nádob na směsný odpad, které používají občané k jeho ukládání před středečním svozem firmou Ekola České Libchavy s.r.o. Chceme touto formou v předstihu informovat občany, že pracovníky pověřenými městem bude jejich nádoba zaevidována do systému. Nejprve bude nádoba jednoduchým způsobem označena, že byla evidována, a následně bude opatřena speciální samolepkou s čárovým kódem, který zajistí její evidenční přiřazení k příslušnému domu s číslem popisným. Následně budou firmou Ekola vyváženy pouze nádoby označené čárovým kódem a uhrazeným poplatkem dle příslušné vyhlášky města. Žádáme proto spoluobčany, aby poskytli nezbytnou součinnost při této evidenci. Průběžně vás budeme také informovat o tom, v jakém stádiu se evidence nachází. Do jejího ukončení bude svoz probíhat bez jakýchkoliv změn. Martin Hatka, 1. místostarosta města ZRUŠENO STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD U QANTA Na základě požadavku vedení společnosti Qanto bylo zrušeno stanoviště nádob na tříděný odpad. Důvodem je neustále vznikající nepořádek na ploše v okolí kontejnerů. Stanoviště kontejnerů nejsou smetiště a odkladiště nepotřebných předmětů z domácnosti, jak se o to snaží někteří naši spoluobčané, bezohlední k životnímu prostředí a pokladně města. Svoz tříděného odpadu provádějí pracovníci Komunálních služeb Jablonné nad Orlicí, ale nepořádek kolem musí uklízet pracovníci technických služeb, a to vše nás stojí zbytečné prostředky. Kontejnery ze zrušeného stanoviště byly použity na zřízení nových stanovišť: * na Orlici u čp. 170 (bývalá sýrárna) kontejnery na sklo (zelený a bílý) * Spořilov u čp kontejnery na papír a plasty (modrý a žlutý) JAK KOUŘÍ VAŠEMU SOUSEDOVI KOMÍN? S nástupem zimního období se objevily nové stížnosti našich spoluobčanů na znečišťování ovzduší jejich bezohlednými sousedy. Spalováním toho, k čemu jsou jednotlivá topeniště určena výrobcem, nepůsobí žádné problémy, pokud uživatel zvládá alespoň základní pravidla takové činnosti. Problém nastává v okamžiku, kdy je spalováno to, co sice dává nějaké teplo, ale do kotle nepatří, a množství získaného tepla je zanedbatelné proti škodám na zdraví spoluobčanů, které se tím způsobí. Opakované stížnosti přišly tentokrát z Orlice. Když máte takového souseda, nezbývá vám, než se obrátit na Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Žamberku ( ), který je ze zákona příslušný takové problémy řešit. Je třeba objasnit, že Městský úřad Letohrad nemá žádné právní nástroje ke zjednání nápravy. Město Letohrad může řešit především prevenci, tedy vytvářet podmínky pro snižování počtu takových topidel, ať již plynofikací, nebo elektrifikací svého území. K tomu jsme podnikli dva kroky. Připravili jsme dokumentaci pro plynofikaci střední části Kunčic, kde o napojení projevila zájem cca padesátka domácností, a v tomto úsilí hodláme v letošním roce pokračovat. V souvislosti s prodloužením trasy plynu na území Orlice až ke tvrzi a orlickému rybníku jsme nabídli stejnou možnost napojení, ale zájem občanů byl bezvýznamný. Není tedy ekonomické investovat finanční prostředky města do této lokality, pokud se zájem občanů nezmění. Největším současným problémem ČR jsou neklesající emise částic, které představují vysoká zdravotní rizika. Významný podíl na těchto emisích mají v současné době neregulované malé spalovací zdroje z vytápění domácností. Vytápění, při kterém dochází ke spalování pevných paliv (zejména uhlí a dřeva) ve stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném výkonu do 200 kw, se podílí na celkových emisích z 38 %. Zajistit regulaci právě malých spalovacích zdrojů, které se významnou měrou podílí na znečišťování ovzduší těmito látkami, je jedním z cílů novely zákona. Problematika domácností se vztahuje především na spalování uhlí a dřeva v technicky zastaralých malých spalovacích zdrojích. Celkový počet domácností v rodinných a bytových domech, které v lokálních topeništích topí uhlím, je v ČR asi 560 tisíc. Ekologická daňová reforma motivuje občany k vytápění čistšími palivy. Paliva, která znamenají více škodlivých emisí, zatížila od ledna 2008 spotřební daň (uhlí cca 10 %, elektřina pro vytápění 1 %). Naopak čistší paliva jsou od daně osvobozena (biomasa a další obnovitelné zdroje, zemní plyn pro vytápění domácností). Dřevné brikety či peletky navíc přecházejí do snížené sazby DPH, což znamená další cenové zvýhodnění. Tato opatření je zapotřebí doplnit tím, že tato paliva budou spalována v odpovídajících zdrojích. Suspendované částice představují celou řadu zdravotních rizik. Částice zvyšují celkovou nemocnost i úmrtnost, zejména na onemocnění srdce a cév, snížení plicní funkce při spirometrickém vyšetření u dětí i dospělých, zvyšují spotřebu léků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížích u astmatiků a zkracují délku života (vyšší úmrtnost na choroby srdce a cév a pravděpodobně i na rakovinu plic atd.). Znečištění ovzduší částicemi má velmi pravděpodobně vliv i na to, že zhruba 15 % českých dětí trpí respiračními alergiemi. Podíl jednotlivých zdrojů na znečišťování ovzduší ukazuje následující graf: Vybrané problémy řeší připravená novela zákona o ochraně ovzduší, jehož účinnost je navrhována od V textu novely je počítáno se zpoplatněním zdrojů v domácnostech, které nebudou vyhovovat všem emisním a technickým požadavkům zákona. Je tedy nejvyšší čas zamyslet se nad změnou zdroje tepla, dokud jsou k dispozici i mnohé dotační finanční tituly. To platí pro město i jednotlivé občany. Martin Hatka, předseda komise ŽPaE PAMÁTNÁ LIPOVÁ ALEJ NA KOPEČKU Jak uvádí bývalý kyšperský starosta František Skála, vysázeli měšťané v roce 1736 lipovou alej vedoucí od kříže nad Svatojánskou ulicí až ke vchodu do kaple sv. Jana Nepomuckého. Jak si každý spočítá, letos se dožívají původní stromy úctyhodného stáří 274 let. Při poslední vichřici v loňském roce bylo několik stromů poškozeno a další jsou ve velmi špatném zdravotním stavu. V loňském roce také zahájila římskokatolická farnost opravu věžičky a střechy na severní části, která bude pokračovat dalšími etapami. Tyto skutečnosti nás vedly k citlivému posouzení zdravotního stavu lipové aleje a její funkce v příštích letech. V pravém slova smyslu jde o alej památnou a jako k takové je třeba se k ní chovat, na druhé straně minimalizovat rizika, která vyplývají ze špatného zdravotního stavu tohoto stromořadí. Podle možností městského rozpočtu budou některé nezdravé lípy v nezbytém počtu zcela odstraněny (úvaha o 8 ks z 27), nebo upravena koruna a ošetřeny, aby jejich funkce byla zachována. Zdraví jedinci budou ponecháni a na místech vykácených stromů budou vysazeny nové. 7

6 V letošním roce také dojde k odtěžení jižního svahu Kopečka zhruba v šíři kaple směrem k návrší bývalého hradu Kyšperka, a to ze tří důvodů. Především omezíme zavlhčení jižního traktu kaple, který je trvale zastíněn. Snížíme riziko poškození nové střechy v případě pádu stromů a navíc otevřeme nové průhledy od kaple k bývalému hradu a naopak, čímž obě místa turisticky zatraktivníme. Budou znovu viditelná z hradu Lanšperka, tak jako před stovkou let. Martin Hatka, předseda komise pro regeneraci městské památkové zóny REGIONTOUR 2010 Aktivitu Orlických hor a Podorlicka podpořil osobní účastí ministr Vondruška. Starosta města Petr Fiala se v roli předsedy Správní rady Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko (OHP) ve čtvrtek 14. ledna zúčastnil veletrhu cestovního ruchu Regiontour. Propagaci našeho území přišel podpořit osobně i ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška, který byl ještě jako ředitel agentury Czechtourism přítomen ustavující slavnostní valné hromadě OHP v Letohradě (duben 2009). Orlické hory a Podorlicko se na veletrhu prezentovaly především jako cyklo a in-line království s množstvím cyklostezek a cyklotras jako v údolích, tak i po hřebenech hor. MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Dne ve hod. byla hlídka MP telefonicky upozorněna na muže, který pokácel zábrany u čp. 10 na Václavském náměstí. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že Z.S. z Písečné je v podnapilém stavu, což prokázala i dechová zkouška. Jmenovaný uvedl zábrany do původního stavu a strážníci jeho čin odměnili blokovou pokutou. Dne v hod. upozornila paní z Letohradu na ženu, která ji obtěžovala a jevila známky zmatenosti. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že se jedná o paní E.S. z Orlice. Vzhledem k jejímu stavu byl kontaktován lékař, který doporučil převoz na psychiatrii do Žamberku. MP Letohrad OCENĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ PRACUJÍCÍCH S MLÁDEŽÍ V pondělí přivítali starosta města Petr Fiala a radní pro volnočasové aktivity Stanislav Beneš v obřadní síni letohradského zámku zástupce místních spolků a zájmových organizací. Při této příležitosti byli oceněni dobrovolníci, navržení právě místními spolky a organizacemi, kteří věnují nezištně svůj čas práci s mládeží. Starosta města ocenil jejich záslužnou činnost, díky níž děti a mládež tráví svůj volný čas smysluplně. Starosta města poté předal dobrovolníkům pamětní listy a malou pozornost. Následovalo občerstvení, při kterém si ocenění mohli navzájem vyměnit zkušenosti z práce s dětmi. K předvánoční atmosféře přispěla se svým vystoupením ZUŠ Letohrad. Přehled oceněných pracovníků: Český rybářský svaz Letohrad: Jiří Kubový FK OEZ Letohrad: František Dvořák, Jaroslav Veselý Junák, Svaz skautů a skautek Letohrad: Pavla Tomková, Vladimír Tomek Klub biatlonu OEZ Letohrad: Jiří Faltus, Jaroslava Havlová Orel jednota Letohrad: Ludmila Kaválková Orel Orlice: Vojtěch Náhlík, Ondřej Kaválek SDH Letohrad: Hedvika Plívová, Josef Falta SDH Letohrad-Kunčice: Jiří Šlesingr, Pavla Marková SDH Letohrad-Orlice: Jaroslav Motl, Jan Moravec SK OEZ Testa Letohrad (hokejbal): Pavel Novák, Miloš Jakeš Taneční studio Ká: Petra Novotná Tenisový klub Letohrad: Pavel Chára TJ Sokol Letohrad: Jaromíra Hradecká, Aleš Pížl TJ Spartak OEZ Letohrad: Daniel Nový, Eva Burdychová, Martin Holec Základní kynologická organizace Letohrad: Pavel Hrobař SKATEPARK V PROUTNICI VELKORYSÝ DAR MĚSTSKÉMU MUZEU Městské muzeum obdrželo velkorysý dar od akademického sochaře Michaela Vitanovského. Jedná se o medailérské práce z jeho vlastní dílny, které se obsahem a zaměřením vztahují k městu. Soubor je průřezem postupů, jak medaile vznikají, až po ukázku finálních výrobků. Michael Vitanovský navrhl například medaili Kyšperk Letohrad , muzeu daroval také návrh medaile Hynka Jetřicha Vitanovského, který spravoval město v 17. století. S činností M. Vitanovského máte možnost se seznámit v několika muzeích v ČR i v zahraničí. Soubor, devět kusů medailí, bude zařazen do sbírek městského muzea, veden pod př. č. 5/2010, prozatím uložen do depozitáře. V současné době dáváme muzeu novou tvář a nadejde čas, kdy i medaile budou součástí expozice a nabídnuty návštěvníkům. Za dar děkuje Městské muzeum v Letohradě Kulturní centrum Letohrad. Marie Minářová PODĚKOVÁNÍ Město Letohrad děkuje panu Zdeňku Kalousovi za smrk, který věnoval na vánoční strom na náměstí. Jednou z investičních akcí, která bude navrhována do rozpočtu města pro rok 2010, bude vybudování skateparku, který bude umístěn v Proutnici (pod benzinovou stanicí směrem k Novému dvoru). Podmínkou realizace je získání dotačního titulu, žádost bude město směrovat do programu LEADER, ve kterém lze získat až 900 tis. Kč. Celkové náklady akce jsou předpokládány do 2 mil. Kč. Bude-li žádost úspěšná, k vlastní výstavbě by se přistoupilo v létě. Město bude také hledat vhodného provozovatele, jenž by se postaral o pořádek a bezpečnost nového zařízení. Petr Fiala, starosta města 8

7 KALENDÁŘ AKCÍ - ÚNOR 2010 ŠŤASTNÁ KOLIZE Slovo kolize má v sobě spousty negativních emocí. Kolize je srážka, tragédie, způsobená škoda. Potkala nás kolize pozitivní. Několik let usilujeme dostat do Letohradu představení Divadla Járy Cimrmana. Ten, kdo situaci sleduje, každý fanoušek ví, že sehnat vstupenky do mateřského divadla v Praze je prakticky nemožné, a dodám, že pro kulturní podniky měst a městeček je získání takového pořadu podloženo desítkami telefonů s manažery, marných objednávek a nakonec šťastnou hvězdou, když se představení podaří uvést. Podařilo se. Po létech snažení nám samo divadlo přikleplo termín, včetně titulu, který bude u nás uvádět. Neber, jestli nechceš, ale pokud bychom nevzali, bylo nám jasné, že se zase na několik let cesta uzavírá (navíc představitelé hlavních rolí nemládnou). Takže hurá, Divadlo Jary Cimrmana v klasickém obsazení uvede v DK 13. března v hodin představení Vyšetřování ztráty třídní knihy (vstupné 320 Kč). A můžeme se těšit na mimořádný zážitek. Poté jsme telefonicky obdrželi šokující zprávu. KOLIZE? NEŠTĚSTÍ? KATASTROFA!!! Nebo ne?? Téměř dva roky jsme usilovali o alespoň pomyslnou naději, že by do našeho města mohla zavítat SKUTEČNÁ celebrita. Karel Gott, který dokáže naplnit stadiony, kulturní centra u nás i v zahraničí, jednou za dlouhý čas udělí výjimku a provede komornější variantu. Za doprovodu klavíru, s hostem pořadu uvede své nejzářivější hity let minulých po ty současné. Máte termín 17. března, ozvalo se z telefonu, berte, neberte. Odmítá se taková nabídka? Ozvalo se nesmělé pípnutí Asi jo, bereme. (Víme totiž, že JINDY nepřipadá v úvahu). A hurá, máme to, smlouva je na stole, 17. března v hodin navštíví DK v Letohradě KAREL GOTT s Karlem Štědrým a klavíristou Pavlem Větrovcem (vstupné 950 Kč). Těšíme se všichni!! PŘÍŠERNĚ!!! Šťastná kolize!!! Rozbíjejte prasátka a hlavně... PŘIJĎTE, protože taková příležitost se už opakovat určitě nikdy nebude. Předprodej začínáme 8. února 2010 v 8 hodin v IC (telefonicky to bude mazec ). Za Kulturní centrum Letohrad Jaroslav Moravec KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD Program únor 2010 DIVADLO v hod., Dům kultury Na Brusel, Vávro! Čechovo prozatímně osvobozené divadlo Vlastenecká komedie se zpěvy a tanci o lásce nezbedného poslance ke krásné missce a o šlechetném prezidentovi. Děj hry zasadil autor do Kocourkova a nastavuje zrcadlo politikům, podnikatelům, ale i obyčejným lidem. Účinkují: František Ringo Čech, Bára Štěpánová, Marta Olšrová, Jana Burešová, Jaroslav Sypal, Petr Jančařík, Pavel Novotný, Petr Martinák, Jindřich Kriegel, Evžen Hájek, Michal Reichert Autor a režie: František Ringo Čech Vstupné: 250 Kč KINO v hod., Dům kultury Oko ve zdi Thriller podle předlohy spisovatelky Ivy Hercíkové s mezinárodním obsazením, v čele s Karlem Rodenem a Jürgenem Prochnowem. Stárnoucí manželský pár mohl prožívat laskavý podzim svého života, nebýt škvíry ve zdi, která odhalila tajemství, jež navždy změnilo jejich životy. 80 minut, přístupný od 12 let, thriller, vstupné 60 Kč v hod., Dům kultury Ženy mého muže Příběhy všech hrdinů snímku jsou spojeny s osudem mediálně úspěšného manželského páru. Film je výpovědí o životě ve středoevropské metropoli, ze které se v důsledku unáhleného životního stylu vytrácí lidskost a duchovní hodnoty. Manželství Very a Daniela je již delší dobu na mrtvém bodě, Vera je jako herečka na konci kariéry a Daniel se raději baví s mladšími děvčaty než s vlastní manželkou. 82 minut, přístupný od 12 let, drama, vstupné 60 Kč v hod., Dům kultury Zoufalci Pozoruhodné herecké výkony v čele se Simonou Babčákovou v realistické komedii o šestici bilancujících třicátníků. Kdysi spolu studovali a postupně se všichni přestěhovali z Jablonce do Prahy. Po společném setkání na večírku ve svém rodném městě je jim jedno jasné vědí, co v životě nechtějí, ale zároveň ještě nepřišli na to, co by chtěli. Zatímco první z nich se snaží urputně otěhotnět, druhá pije o něco víc, než je společensky přijatelné, třetí zjišťuje, že žije v manželství s neškodným tyranem. 110 minut, přístupné, komedie, drama, vstupné 60 Kč v hod., Dům kultury Ulovit miliardáře Miliardáře touží ulovit každý i každá. Policisté, novináři, politici, umělci, dámy i chlápci od náboženství. Na úspěšného podnikatele Patrika Grossmanna je navlečena vykonstruovaná reportáž. Atmosféra zhoustne natolik, že si do něho může každý kopnout, a tím demonstrovat svou morálnost. I jeho přítelkyně, televizní rosnička, cítí, že by její kariéra mohla být ohrožena. Zdálo by se, že musí přijít nezastavitelný pád, když se v marihuanovém opojení dostaví spásný nápad 90 minut, přístupný, komedie, vstupné 60 Kč BESEDA v hod., knihovna Povídání o mašinkách Více na jiném místě LZ. MĚSTSKÝ PLES ve hod., Dům kultury K poslechu a tanci vám na tanečním sále zahraje kapela La Musica, slovem provede moderátor Leoš Mareš, zaručeně pobaví ohňová barmanská show, předtančení a kouzelník. Ve vestibulu v přízemí budou znít tóny cimbálovky Rozmarýn, po celý večer se zde budou prodávat míchané nápoje, proběhne ochutnávka uzenin. Bristol ovládne videodiskotéka let. Všichni jste srdečně zváni! Vstupné: místenka 190 Kč / stání 150 Kč PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2010: KINO: Princezna a žabák, Stínu neutečeš, Kawasakiho růže, Alvin a Chipmunkové Předprodej vstupenek v informačním centru, tel MĚSTSKÝ PLES A MASOEKO V rámci Městského plesu se uskuteční prezentace a ochutnávka masných a uzenářských výrobků společnosti MASOEKO s.r.o. se sídlem Kunčice 243, Letohrad. Budou zde prezentovány vybrané výrobky zejména Česnekový salám, Kyšperský salám Kyšperák, Tvarůžková klobása, Lahůdková tlačenka, Šunkáček a ze specialit Lahůdkový aspik. Firma MASOEKO s.r.o. se zúčastnila potravinářské soutěže MLS Pardubického kraje 2009 za spoluúčasti Ministerstva zemědělství ČR, Agrární komory ČR, Pardubického kraje a společnosti Agrovenkov, kde získala diplom za vítězný výrobek a čestné uznání za kvalitu výrobků. Oceněné výrobky mají právo označovat vítězné výrobky logem kvality, které je regionální obdobou známé značky Klasa. Tyto výrobky budou prezentovány na Městském plesu, který se koná od 20 hodin v Domě kultury Letohrad. V LETOHRADĚ SE OPĚT KONÁ MČR V MOTOSKIJÖRINGU Našemu AMK Letohrad byl opět přidělen závod mistrovství republiky v motoskijöringu. Závod se bude konat v sobotu 6. února 2010 na závodišti u koupaliště. Automotoklub Vás srdečně zve na tyto hodnotné závody, kterých se účastní z okolí 5 posádek. Trénink je od hod., závod od hod. AMK Letohrad XIV. CHARITNÍ BENEFIČNÍ PLES Oblastní charita Ústí nad Orlicí srdečně zve na XIV. Charitní benefiční ples, který se koná v sobotu v hodin v orlovně v Letohradě Orlici. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Combi z Rychnova n. Kn. Nebude chybět předtančení v podání místních i přespolních. Hosty čeká bohatá tombola a výborná kuchyně. Vstupné 100 Kč. HASIČSKÝ BÁL Hasiči Letohrad-Kunčice vás srdečně zvou na tradiční HASIČSKÝ BÁL, který se koná od hod. v orlovně na Orlici. Vstupné 80 Kč, předprodej v Kampeličce od Občerstvení, bohatá tombola. Hraje JK Band Dobruška. Těšíme se na vás. 9

8 MAJDA S FRANTIŠKEM NA CESTÁCH Nové představení oblíbené herečky Magdaleny Reifové se koná od hod. v Domě kultury Letohrad. Předprodej vstupenek v Kulturním centru Letohrad. Tématem tohoto v pořadí třetího licenčního představení České televize je cestování. Majda s Františkem navštíví všechny kontinenty a děti jim na jejich cestě budou jistě potřebnými rádci. František se dozví mnoho zajímavostí a nebyl by to zvídavý František, aby si situace, o kterých mu Majda poví, i sám nevyzkoušel! Jak to chodí v Africe, co dělají Indiáni a jak se žije u protinožců a na mnoho jiného se už nyní můžete těšit. Atmosféru dálek, vítr z pouště, ale i mráz z Arktidy, to všechno se vám přihodí pouze při putování s vašimi velkými kamarády Majdou i neposedným Františkem. Nebudou chybět ani další známé a veselé písničky autorů Jana Vodňanského a Hany Navarové. Herecké obsazení: Majda Magdalena Reifová František Jaroslav Vidlař Tomáš Juřička POVÍDÁNÍ O MAŠINKÁCH Další setkání drážních příznivců akce Povídání o mašinkách se uskuteční ve středu 24. února 2010 od 18 hod. v rotundě ZUŠ Letohrad (levé křídlo zámku, 1. poschodí, spojovací chodba vpravo). Na programu videodokumenty z cyklu Třikrát odkud: Schafberg. Zájezdy a návštěva ozubnicové železnice v rozmezí 13 let na údajně nejkrásnější vyhlídkový vrchol Rakouska u jezera Wolfgangsee v Solné komoře. MISTROVICKÉ DIVADLO Sobota v hod., Mistrovice hostinec U Novotnů Komedie: Benátky pod sněhem Účinkuje divadelní soubor SemTamFór ze Slavičína. Situační komedie pobavila diváky na posledním Jiráskově Hronově a nyní umělci přijedou i do Orlických hor. Komedie diváky zavede k prostřenému stolu dvou mileneckých párů. Ovšem při večeři dojde k nečekané záměně, která málem rozboří vztahy. Divadlo SemTamFór vzniklo v roce Jako autorské divadlo bylo ovlivněno autory Suchým a Šlitrem. Samotný název divadla SemTamFór charakterizuje jeho zaměření a převážně komediální repertoár. Prodej vstupenek je na místě hodinu před začátkem programu. Více informací je na V cyklu Mistrovické divadlo pořadatel DIVADLO o.s. uvádí kvalitní amatérské hry, které uspěly na festivalech po celé České republice. Tomáš Langr, Divadlo INFORMACE Z OBLASTNÍ CHARITY Už podesáté vyšli kolem svátku Tří králů do ulic měst a obcí České republiky malí koledníci. Zpívali koledy, písmeny K+M+B (Christus mansionem benedicat), která psali nad dveře, přinášeli zvěst Ať Kristus žehná tomuto domu a dali nám příležitost přispět na potřebné. Dříve bylo koledování výsadou chudých dětí. Dnes nekoledují chudí, ale koleduje se pro chudé. Chudoba má v každé době svoji novou podobu, a tak je výtěžek TS určen pro lidi postižené, nemocné, seniory, maminky s dětmi v tísni, lidi opuštěné nebo bez domova atd. Jednou z organizací, která se pomocí lidem v nouzi zabývá, je Charita Česká republika, a právě na její aktivity a projekty je Tříkrálová sbírka určena. Tříkrálová sbírka je v celookresní působnosti podmíněna širokou spoluprací Charity s farnostmi, obecními a městskými úřady a stovkami dětí. Letos nám se sbírkou v celém okrese pomáhalo více než 10 PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU dobrovolníků. Téměř padesát asistentů vytvořilo na 440 koledujících skupinek. Upřímně děkujeme všem, kteří nám ve svém volném čase nezištně pomáhají. Bez nich by Tříkrálová sbírka nemohla být uskutečněna. Jménem Oblastní charity Ústí n. O. děkujeme slečně Marii Jurenkové a všem vedoucím koledujících skupinek, kterých bylo letos v Letohradě 36. Děkujeme panu faráři Václavu Vackovi a městskému úřadu za jejich aktivní podporu. Děkujeme vám všem, kdo jste svým finančním příspěvkem do pokladniček projevili sounáležitost s bližními. V Letohradě se vybralo Kč. Mnozí z vás jsou sami v situaci sociální nejistoty, a přece dokážete myslet na druhé. Oblastní charita Ústí nad Orlicí zastřešuje tyto aktivity pro klienty z celého orlickoústeckého regionu, na jejichž provozní náklady poputuje výtěžek TS: - charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, - občanskou poradnu, - regionální půjčovnu kompenzačních pomůcek, - osobní asistenci, - denní stacionář pro seniory. Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky je dále určen na přímou pomoc lidem v nouzi a na část provozních nákladů těchto center, jejichž je Charita zřizovatelem a provozovatelem: Dům pokojného stáří v Ústí n. O., centrum pro děti a mládež Pod Střechou v Letohradě a rodinné centrum Kopretina v Horní Sloupnici. Srdečné díky. Kéž je vám vaše štědrost oplacena a prožijete dobrý rok 2010! Za Oblastní charitu Ústí n. O. Olga Tomková a Iva Marková ADOPCE NA DÁLKU S projektem Adopce na dálku začala Charita v České republice v roce 2000 a je založen na tom, že konkrétní dárce poskytne konkrétnímu dítěti z chudé země (např. Haiti, Uganda, Indie) určitou částku na jeho vzdělání. Projekt je naprosto průhledný, protože Charita spolupracuje s důvěryhodnými partnery, dárce (adoptivní rodič) má osobní údaje dítěte včetně jeho fotografie a koordinátor projektu udržuje kontakt s oběma stranami. Diecézní charita Hradec Králové, pod kterou organizačně patří naše Oblastní charita Ústí n. O., zajišťuje adopci na dálku pro indické děti z diecézí Belgaum a Bangalore ve státě Karnataka. Na podrobnosti jsme se zeptali paní Gabriely Sebö, koordinátorky tohoto projektu: Adopce na dálku je v Čechách poměrně oblíbená, můžete říci proč? Asi proto, že relativně velmi rychle vidíte výsledky. Člověk, který si adoptuje dítě, vidí, že za pár let vystuduje, sežene zaměstnání a zařadí se do společnosti. Jsou odvážlivci, kteří podporují své dítě opravdu od školky, tedy 12 let, ale klidně si můžete vybrat starší dítě, kterému chybí do ukončení školní docházky třeba dva, čtyři roky. Záleží na vašich možnostech. Adoptivní rodiče platí ročně minimální částku Kč, z ní je dítěti hrazeno školné a uniforma, dále základní zdravotní péče, výlety, tábory a dárek na Vánoce. Projekt má pozitivní odezvu z obou stran stále máme nové zájemce o adopci a stále máme nové indické děti, které se chtějí vzdělávat. Naprostá většina indických rodičů to vnímá jako velkou šanci pro své děti a jsou za to vděční. Je až trapné se na to ptát, ale co pro indické děti znamená možnost chodit do školy? Mohou sehnat dobré zaměstnání. Člověk bez vzdělání práci těžko shání a je odsouzen jen k nádeničině bez jistoty, že dostane zaplaceno. Děti, které v Indii chodí do školy, mají už po dvanácti letech školní docházky určitou kvalifikaci hoši jsou nejčastěji zaměřeni na počítače, dívky na krejčovské práce, vyšívání apod.

9 Jak funguje registrace indických dětí a kolik jich máte v evidenci? Děti do tohoto projektu vybírají naši indičtí partneři, do toho se jim vůbec nepleteme. Náš indický partner (v Bangalore otec arcibiskup Bernard Moras a v Belgaum otec biskup Peter Machado) navrhne nejchudším vesnicím, kolik dětí v daném roce může do projektu zapojit, a oni sami, tedy zástupci obce a farář, děti vyberou. Jednoduše řečeno, bývají to ti nejchudší z nejchudších. V současné době máme adoptovaných dětí a dárců (někteří mají více dětí). Indické děti neevidujeme dřív, než pro ně máme dárce, takže momentálně je u nás v kanceláři přibližně 100 žádostí indických dětí, kterým se budeme snažit v nejbližších týdnech najít dárce. Máte přehled o komunikaci adoptivních rodičů s indickými dětmi? Někde je komunikace úžasná, někdo zase napíše jen pozdrav k Vánocům, záleží na člověku a také na tom, jak je indické dítě zdatné v angličtině. Občas se nám přijdou někteří dárci pochlubit nádhernými dopisy od dětí. Jak Indové vnímají katolickou církev, nemají pocit, že jsou násilně nuceni do našeho náboženství? Nemají podobné postoje jako naše babičky k Němcům za války? Podobnou otázku jsem si kladla, když jsem se na jaře 2007 stala koordinátorkou projektu. Při setkání s otcem arcibiskupem Bernardem Morasem v listopadu 2008, kdy navštívil naši zemi, jsem se ale přesvědčila o opaku. V první řadě musím říct, že lidi skrze projekt neobracíme na katolickou víru. Pomáháme všem bez rozdílu vyznání a bez podmínky stát se křesťanem. Lidé v Indii vnímají katolickou církev pozitivně. Dříve či později na dveře biskupství zaklepe každý, kdo potřebuje pomoc. Podle slov arcibiskupa Morase nás takto berou už od dob kolonií a působení Františka Xaverského v Indii. Tehdy Indové vnímali přítomnost evropských kolonizátorů jako zotročování, ale na druhé straně misionáři pro ně byli velkou oporou. Jaké máte dojmy z monitorovací návštěvy Indie v listopadu 2009, kdy jste v obou biskupstvích navštívili školy a některé rodiny? To je na dlouhé povídání. Krátce by se dalo říci: nic není problém, všechno je možné, ničemu se nedivit Indie je velmi chudá země, chudoba je na každém kroku. Pro člověka z Evropy je příjezd tam kulturním šokem. Je to úplně jiný svět, než na co jsme zvyklí, lidé tam mají zcela jiné myšlení. Z mého pohledu tam chybí systém, řád, sociální rovina. Indové pomůžou své vlastní rodině, která je mnohdy velmi široká, ale co je za ní, je nezajímá. A to je věc, kterou tam vnáší právě katolická církev pomoc nad rámec své rodiny, pomoc člověku, který je vedle mě. Takže přivézt si sem indické dítě na prázdniny není dobrý nápad? Nedoporučujeme to. To dítě zažije stejný šok, jako jsme zažili my příjezdem do Indie. Navíc je zde jazyková bariéra a zdravotní rizika nejsou zvyklí na naši stravu, naše přírodní a kulturní podmínky. A co si s ním počnete, když tu bude chtít zůstat? Co byste řekla lidem s námitkami, proč pomáhat Indům, když tady máme dost svých chudých? Myslím, že je potřeba obojí. Když si vezmu jen činnost Diecézní charity Hradec Králové, pak rozhodně víc pomáhá lidem tady v Čechách. Nemůžeme se však dívat jen na sebe, ale pomáhat i jinde, byť to je kapka v moři Děkujeme za rozhovor. Oblastní charita Ústí n. O. zajišťuje v Letohradě adopci několika indických dětí. Z deseti dětí ukončili v roce 2009 studium dva naši chlapci Pradeep S. Fernandes a Kiran Lobo. Pradeep nezvládl udělat zkoušky v 1. ročníku vysoké školy a dále bude pomáhat rodičům při zemědělských pracích. Ve svém dopise píše, že i základní vzdělání mu pomůže sehnat lepší práci. Kiran skončil v 7. ročníku základní školy. Měl měsíc horečky, a nezvládl proto složit závěrečné zkoušky. Oba chlapci děkují za pomoc a podporu po celou dobu jejich studia. Sbírka na ostatních osm adoptovaných dětí bude probíhat do poloviny března. Případní zájemci mohou přispět do pokladničky v letohradském nebo orlickém kostele a nebo přímo na pobočce Oblastní charity v Letohradě nebo Ústí nad Orlicí. Iva Marková Zveme všechny maminky a tatínky s dětmi především na mateřské dovolené, do mateřského centra v Letohradě. MC je místo setkávání, navazování nových přátelství, výměny zkušeností, získávání nových poznatků a aktivní trávení volného času s dětmi. Otevřeno máme Po, Út, Čt, Pá od 9.00 do hodin. Pondělí od do hod. Cvičení na míčích vede paní Hana Štěpánková; protahovací, posilovací a zdravotní cviky na gymballech; vhodné i pro těhotné Úterý od 9.00 do hod. Herna MC Středa od 8.00 do hod. Herna MC Čtvrtek od do hod. Tvořivá dílna Magnetky z pěnové hmoty Valentýnská přání Zdobení hrnků barvami na porcelán Plecháček dotváření plechovky na pastelky a jiné drobnosti Pátek od do hod. Zpívánkové tvoření vedou Pavla Zamazalová a Hela Poláčková; hudebně pohybové činnosti a výtvarná činnost pro nejmenší děti 3.2. od hod. Výroba hodin z keramiky (2. část) PROGRAM MATEŘSKÉHO CENTRA MOZAIKA NA ÚNOR V této části budeme glazovat již hotový a přežahnutý výrobek. Tato dílna je určená pouze pro zájemce, kteří byli na 1. části. Cena lekce je 50 Kč od hod. Dětský maškarní karneval Při příležitosti Masopustní kampaně, kterou pořádá Síť mateřských center. Pro rodiče s nejmenšími dětmi. Přijďte si zatancovat, pohrát a zasoutěžit. Nejkrásnější masky budou odměněny malými drobnostmi. Vstupné 20 Kč a od do hod. Keramická dílna pro dospělé Cena 2,5hodinové tvorby je 50 Kč. Každý si tvoří podle svých potřeb a své nápady. ČAJOVNA V CENTRU POD STŘECHOU Zažeňte zimu u čaje a pořadů v čajovně. Otevřeno každý pátek od do hod Vystoupení orientálních tanečnic Tanečního studia Ká Posezení u knížky Ludvíka Kundery,,Piju čaj Prázdninový turnaj ve stolním fotbalu Od ledna již nemůžeme poskytovat službu,,hlídání dětí z důvodů změněných podmínek a požadavků z MPSV. Případným zájemcům a současným uživatelům se velice omlouváme za případné komplikace. KONTAKTY: mob , ÚNOR VE STREETU Výrobky ze samotvrdnoucí hmoty Samotvrdnoucí hmota je vhodná jak k modelování, tak i k tvorbě otisků. Tvrdne na vzduchu, nemusí se vypalovat. Po úplném zaschnutí (24 hodin) lze hmotu brousit, lepit, malovat či lakovat Stavění sněhuláka, iglú nebo čehokoliv, co vás napadne od hod. promítání filmu HONEY. Honey (Jessica Alba) tanečnice a choreografka, pracuje jako prodavačka v obchodě s hudebními CD, přivydělává si jako barmanka, ale ze všeho nejvíc touží stát se úspěšnou tanečnicí. Když konečně ve své branži uspěje, je to příliš krásný pocit na to, aby to byla pravda. A bohužel, není Dokud se Honey nesplní nový sen. Povzbuzována dětmi ze sousedství, přetékajícími optimismem, Honey dostane novou šanci ukázat všem, co na tanečním parketu umí Stereogramy trojrozměrné obrázky Nahlédněte do 3D prostoru 11

10 ŠKOLY ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V LETOHRADĚ Ředitelka MŠ Taušlova Marta Faltusová a ředitelka MŠ U Dvora Jaruška Vítková oznamují, že zápis do mateřských škol bude probíhat od 8 do 16 hodin. Upozorňujeme rodiče, že musí zapsat i dítě, které nastoupí do MŠ v průběhu školního roku 2010/2011. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO Stravování našich vašich dětí Všude se mluví o zdravé stravě. Ministerstvo školství chce také údajně k tomuto přispět. Zelenina do škol?! Není to tak dlouho, co z evropských fondů byly uvolněny peníze, a ne malé, na mléčné výrobky do škol. Zkusili jsme reagovat, zabezpečili distribuci přes školní bufet, ale zájem žáků moc není. A to je čtvrt litru ochuceného mléka za 4 Kč, jogurty 3 Kč a lakrumáček za 3,50 Kč. Po převzetí školního bufetu jídelnou a zavedením zdravé stravy (ovoce, musli tyčky, tmavé pečivo, pitný režim ve formě minerálních vod) jsme upadli v nemilost. Proč nejsou brambůrky, cola, párek v rohlíku apod.? A sledovat žáky při obědě, jak určitě 50 % z nich nejí polévky, vrací libové maso, neberou si ovocné či zeleninové saláty, to není příjemný pohled a pocit. A školní jídelna a škola to nezachrání, přestože se snaží vařit zdravě a chutně. Jsou to návyky z rodiny. Co nejrychleji se zavděčit hamburger, hranolky, chipsy Spousta dětí nosí z domova zbytečně objemné svačiny, k tomu sušenky, sladké pití. Pak vrací u oběda i celé talíře se zbytky jídel. Možná kdyby to zákony dovolovaly, jako škola bychom zbytky uživili aspoň dva vepře. Určitě stojí za to se zamyslet nad naším stravováním a plýtváním. Jsem zásadně proti tomu, že by škola měla zabezpečovat distribuci zeleniny a ovoce do škol. To by měl být úkol rodiny přehodnotit své stravovací návyky a zhodnotit, co je pro každého to zdravé. A je nepříjemné už teď kolem školy a ve škole uklízet poházená jablka, pomeranče apod. S všelijakými pocity k tomuto tématu Skácelíková Pavla 12 Poděkování paní Meixnerové a firmě Meixner & Hanuš Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Meixnerové a firmě Meixner & Hanuš za sponzorský dar v hodnotě téměř Kč. Tímto darem žáci prvního stupně získali odpočinkový kout na chodbě a školní družina sedací soupravu a hračky. Podařilo se tak zpříjemnit žákům prostředí, ve kterém tráví volný čas ve škole. Děkujeme moc za spolupráci a náklonnost. Také děkujeme firmě TEDDIES ŽAMBERK paní Slavíčkové za sponzorský dar hračky pro školní družinu. H. Nová, ZŠ Komenského ZÁKLADNÍ ŠKOLA U DVORA Telegraf ZŠ U Dvora Závody ve sjezdovém lyžování Zimní den Řím legionáři, gladiátoři a césarové pro 1. a 2. stupeň Den otevřených dveří Vysvědčení Pololetní prázdniny All together Pod tímto názvem se konala v tělocvičně naší školy soutěžní akce pro třídy druhého stupně. Jejím cílem bylo stmelit kolektivy jednotlivých tříd, pobavit se a užít si poslední předprázdninový školní den. Soutěžilo se v několika kategoriích, kde žáci představili své třídy, prokázali sportovní a umělecké vlohy i všeobecný společenský přehled. Do přísné, ale spravedlivé poroty usedli Hana Kotlářová, Hana Hrdinová, Marie Málková a Tomáš Pačínek. Předvánoční školní akce se vydařila, vítězné třídy si pochutnaly na sladkých výhrách. Všem účinkujícím, fanouškům a organizátorům moc děkujeme. Fotky z akce naleznete na školních internetových stránkách Výsledky soutěže: 1. místo 7. A 2. místo 8. A místo 8. B, 9. A místo 6. A, 6. B 7. místo 9. B Zimní den se uskutečnil Zimní den. Žáci si mohli vybrat ze čtyř nabízených možností: lyže, snowboard a sáňky na Kunčicích, běžky v okolí školy, brusle v Lukavici a ten, kdo neholduje zimním sportům, zůstal ve škole a učil se matematiku a český jazyk. Ten den byly ideální zimní podmínky. Sněhu bylo také dostatek, takže jsme se všichni vyřádili, a tak příjemně strávili dopoledne. Lucie Sommernitzová, Lucie Řeháková, Markéta Sojmová, Daniela Suchomelová, Lenka Moravcová Školní družina při ZŠ U Dvora V letošním školním roce mají žáci možnost navštěvovat v rámci ŠD několik zájmových kroužků, do kterých se mohou přihlásit i děti, které ŠD nenavštěvují. Jsou to: v pondělí sportovní hry pro dívky, v úterý výtvarný kroužek, ve středu angličtina pro 1. třídu, ve čtvrtek angličtina pro 2. třídu a v pátek sportovní hry pro chlapce. Pro činnost kroužků využíváme tělocvičnu, učebnu výtvarné výchovy, jazykovou učebnu a učebnu s interaktivní tabulí. Kromě toho mohou děti ve ŠD jednou týdně do počítačové učebny, hrát stolní fotbal, různé společenské hry u stolečků nebo na hracích kobercích twister, člověče, nezlob se, pejskové a kočičky, sudoku a pexeso. Třídu máme velkou, děti si zde nejen hrají, ale učí se i aktivně odpočívat po výuce. Malujeme a vyrábíme pěkné výrobky k různým příležitostem jako jsou Vánoce, Valentýn a Velikonoce, ale i přáníčka a dárky k narozeninám a svátkům, nebo jenom pro radost. Většina dětí se aktivně pracovních činností účastní a nosí si domů pěkné výrobky. V případě pěkného počasí využíváme venkovní školní hřiště, běžeckou dráhu, hřiště s umělým povrchem na sport a pro zábavu máme koloběžky. Druhé oddělení ŠD je na Orlici, kde děti mají k dispozici nejen třídu ŠD, ale i volnou učebnu 3. třídy v přízemí na kolektivní a pohybové hry. Také se v hojné míře sportovně vyžívají na školní zahradě,

11 kde je pískoviště a prostor pro koloběžky. V zimě chodí pekáčovat na kopec za hasičárnou. Provoz školní družiny máme od 6.45 hod. a odpoledne do hod. Děti navštěvují družinu rádi a kolikrát se jim domů ani nechce. Přejeme všem čtenářům zpravodaje do roku 2010 hodně štěstí a zdraví. LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., Václavské nám. č. 1, Letohrad , tel., fax: , Představujee nadějné mladé sportovce, studenty LSG Kristýna Hájková, všestrannost Už odmalička se věnuji jezdeckému sportu, po drezurních a parkurových začátcích jsem se zaměřila na soutěž zvanou military neboli všestrannost. Jak z názvu napovídá, jedná se o jezdecké odvětví přejaté z vojenského prostředí. Skládá se ze tří částí: drezúry, parkuru a specifikem pro všestrannost je disciplína zvaná cross. Když se člověk rozhodne jezdit military, učiní tak právě díky této části, která je opravdovým zpestřením pro jezdce a vyhledávanou a napínavou podívanou pro diváky. Pro každou z disciplín je stanovena jiná výbava pro koně i jezdce, a tím se soutěž všestrannosti stává jedním z finančně nejnáročnějších sportů. Nelze však opomenout ani náročnost časovou, od desítek hodin tréninků týdně, přes přípravu na závody, až po ně samotné bývají nejčastěji třídenní, zahraniční výjezd ale může včetně dopravy zabrat i 10 dní. To samozřejmě ovlivnilo můj výběr střední školy a myslím si, že Letohradské soukromé gymnázium mi při využití individuálního plánu tuto potřebnou volnost dostatečně umožňuje. Výhodou pro mě je i skutečnost, že mám koně doma, v Dolní Čermné u Lanškrouna, kde také trénuji, tudíž drahocenný čas neztrácím dojížděním. Jsem milovníkem relaxace, a tak si po zátěži ráda odpočinu například prohříváním v sauně nebo plaváním. Letošním rokem ukončuji věkovou kategorii juniorů a připravuji se na tříleté působení v kategorii mladých jezdců, která končí 21. rokem věku. Mezi mé dosavadní největší úspěchy patří 3x první místo v Mistrovství České republiky (jednou v kategorii dětí, dvakrát mezi juniory), úspěšná kvalifikační kola pro mistrovství Evropy a samotná účast na ME v belgickém Waregemu v tomto roce. V řetězci evropských závodů bych se chtěla udržet, a proto bych si přála splnit v příštím roce kvalifikační podmínky na ME, které se vrací na domácí půdu do Pardubic. Můj sen o olympijských kruzích je ještě daleko, s některými významnými olympijskými jezdci jsem se však již setkala. Jsou pro mě velkým vzorem, zdrojem inspirace a zároveň mě jejich výkony posouvají vpřed i morálně, což je důležité, protože psychika hraje v tomto sportu obrovskou roli. Kůň je totiž velmi citlivé, vnímavé a inteligentní,,zvíře (své koně už beru jako sportovní partnery nebo součást rodiny...) a dokáže rozeznat náladu a pocity člověka i na dálku, třeba z postoje nebo chůze. Nejednou se mi stane, že spěchám pro koně do ohrady, jdu svižnějším krokem a on si ze mě vystřelí, běhá kolem mě a nechce se nechat chytit. To pak nakonec samým vztekem vybuchnu smíchy, protože mi samou bezmocí nic jiného nezbývá. Když potom dřepím v půli ohrady a s úsměvem na rtech přemýšlím, jak nad ním vyzrát, on si v klidu přijde a drkne mě do zad jako co hledáš na zemi, já jsem přece tady. Bohužel, koně odcházejí po mnohem kratší době než lidé, a tak pro mě bylo nejtěžším obdobím, když jsem přišla o svého předchozího koně Quinta, se kterým jsem nejen získala velké množství ocenění, také mi ukázal záři úspěchů i hořkost porážek, ale hlavně mě naučil se nevzdávat. Nikdy na něho nezapomenu. Komenský na Kypru Na setkání jedenácti evropských škol v kyperském hlavním městě Nikosii většinu účastníků překvapilo, že Komenský byl Čech. A to se jednalo o úvodní setkání k projektu Comenius, do kterého se Letohradské soukromé gymnázium zapojilo letos v září. A co naopak na Kypru překvapilo nás? Že se tu jezdí vlevo a všichni mluví bez problémů anglicky. Že v ulicích dozrávají mandarinky a zároveň se třpytí vánoční ozdoby. Že většina teenagerů chodí výhradně v černém oblečení. Že vás cestou do hlavního města rozděleného na kyperskou a Turky okupovanou část vítá obří turecká vlajka vtesaná do kopce, která v noci dokonce svítí. Že místní káva silně připomíná našeho turka, ale nesmíte jí tak říkat. Navíc se připravuje v džezvě umístěné v horkém písku. A konečně, že pokud půjdete do restaurace a dáte si tzv. meze, čeká vás bezmezná hostina postupně vám přinesou přes dvacet chodů, ovšem na malých talířcích, a vy budete mít šanci ochutnat od každé kyperské speciality něco. U nás jednoznačně zvítězil grilovaný sýr halumi. Lenka Kestřánková, Dana Šťastná a Jiří Hybš Podzimní setkání ředitelů a učitelů základních škol Rok uběhl jako voda a my jsme opět pozvali ředitele a učitele okolních základních škol na malé (tentokrát podzimní) setkání. Velmi příjemně nás potěšila hojná účast a zájem. Témat k vzájemné výměně zkušeností bylo hned několik. Byly to naše projekty ESF a to, jak se s nimi pereme, dále předvedení nově vybudované multimediální učebny biologie (právě z prostředků ESF) s velmi zajímavým a moderním systémem Miniframe, a zejména pak nabídka Letohradského soukromého gymnázia na přípravu společného projektu. Pan Vratislav Šembera představil minulý i současný projekt LSG, tedy Virtuální předmětové kabinety a na něj navazující Výuková centra. Nastínil možnosti spolupráce v této oblasti a nabídl okolním školám spolupráci na novém projektu. Poté ho vystřídala paní Leona Matějíčková, která pro naši školu projekty připravuje. Ta na konkrétních příkladech uvedla, jak by spolupráce mohla vypadat a jaké možnosti základním školám nabízíme. Po prezentaci Pavla W. Bendla, který předvedl svoji dosavadní práci na projektu Přírodovědné výukové centrum Virtuální kabinet geografie a ukázal možnosti využití internetové výuky v systému Moodle, pohovořila o možnostech mezinárodních projektů paní Lenka Kestřánková. Projekt, díky kterému se mohou naši studenti zúčastnit mezinárodních výměnných pobytů v 10 zemích EU, se jmenuje Europeanization and back to Europe. Následovalo seznámení s parametry a zapojením nové multimediální učebny, kde s pomocí systému Miniframe můžeme nyní vytvořit učebnu pro celou třídu a potřebujeme k tomu pouze 4 počítače. Po skončení oficiální části následovala prohlídka školy, ostatních multimediálních učeben a potom už byli všichni účastníci pozváni na kafíčko. Při něm a bohatém občerstvení se poté diskutovalo a diskutovalo. A že bylo o čem, je nasnadě Zdeněk Nutz, informatik 13

12 SPORT DALŠÍ ZPRÁVY 14 POSLEDNÍ VÝSTŘEL PANA KRÁLE Čeněk Suchomel, Když jsem někdy počátkem 80. let vzal poprvé do ruky malorážku, stalo se tomu v Letohradě. Střelnice ve starém opuštěném lomu byla do kopce, probíhalo se na ni mezi kopřivami a jediný úkryt poskytoval vysloužilý železniční vagón. To už ale v tehdejším klubu TJ Spartak OEZ Letohrad působil muž s buldočí povahou Čeněk Suchomel. Svoje vize a představy dokázal podložit zanícením, nasazením, vytrvalostní, argumenty, ale třeba také neústupností a přímým tahem na cíl. Z ničeho dokázal vydolovat mnoho. Dnes jsou v Šedivském lomu dvoukilometrový asfaltový osvětlený okruh, pilinová trať pro krosový běh, penzion, rehabilitační linka, provozní budova, střelnice s 22 stavy, garáže, parkoviště. Moderní areál ke své přípravě využívají nejen místní biatlonisté nebo čeští reprezentanti, ale třeba i závodníci ze Slovenska, Polska či Slovinska anebo sportovci mnoha dalších odvětví, Letohraďáky nevyjímaje. Ne, není to dílo jednoho muže, ale Čeněk Suchomel byl hlavním tahounem. Vlastimil Vávra, jeden ze současných reprezentačních trenérů týmu mužů, vzpomíná: Na Čendovi jsem si vždycky vážil jeho odhodlání, důslednosti, pracovitosti, sebezapření. Byla to právě dvojice Vávra Suchomel, která v posledních letech táhla rozvoj biatlonového areálu v Šedivském lomu. Přitom jejich první setkání mělo k harmonii daleko. Bylo mi třináct, vybavuje si Vlastimil Vávra, když jsem začal chodit do lyžáku. Na prvních letních žákovských závodech jsem hrál večer s holkama v jejich stanu karty. Blížila se večerka, a tak jsme hru skončili a šel jsem spát. Jenže právě ve chvíli, kdy jsem ze stanu vystrčil hlavu, šel kolem Čenda, pokračuje Vlastimil Vávra ve vyprávění o poznání kázně. Dostal jsem takového lepáka, že se i stan zakymácel. Vzpomínám si, jak jsem byl strašně naštvaný, ponížený a vážně jsem přemýšlel, že se na celý slavný lyžák vykašlu. K lyžování a biatlonu se Čenda dostal až po třicítce, kdy do běžek dorostla jeho starší dcera Romana. Psal se rok Předtím znal jen volejbal kurt, sako a míč, vzpomíná František Majvald, jeden z průkopníků biatlonu v Orlických horách. Do činnosti klubu se však hned zapojil na sto procent. Trénoval, organizoval, zařizoval, vymýšlel. Bylo ho všude plno. Typický vůdčí typ. Vůdce s velkým V, dodává František Majvald. Od 80. letech minulého století, kdy se v Letohradě otevřelo tréninkové středisko mládeže pod vedením Vlastimila Jakeše, se stalo pravidlem, že klub biatlonu vždy hledá první sníh na Černé hoře v Krkonoších. Jednou jsme vystoupali na Černou horu, a tam byl pouze poprašek. Co teď? začíná vyprávět neuvěřitelnou příhodu Vlastimil Jakeš, dnes ředitel biatlonových závodů v Novém Městě na Moravě. Sněhová děla, to byl ještě neznámý pojem, ale Čenda si poradil. Vzali jsme baťohy a vločku po vločce jsme sbírali sníh po celém kopci. Podařilo se nám tak připravit 300 metrů dlouhou rovinku pro klasiku. Lyžovalo se jen jedním směrem, zpátky se běhalo po svých. I vůdci však mívají chyby. Dokázal být tak protivnej, že i fotky na stěnách se přestaly usmívat, říká Jaroslava Havlová, jeho kolegyně v práci i na tréninku. Na druhou stranu, i když se do krve rval za svoji pravdu, uznal porážku v případě, že pravdu neměl. A uměl se zasmát i sám sobě. Její slova potvrzuje také František Majvald. Soužití s Čendou nebylo jednoduché, hádali jsme se často, vždycky však k věci. Nic osobního. On si každého, kdo přiložil ruku k dílu, velice vážil. Boženka Kubíčková, která je ve svých více než osmdesáti letech jakousi pramáti letohradského lyžování a biatlonu, to potvrzuje. Kdo ho neznal, třeba někdo z jiného klubu, musel si myslet něco o velké aroganci. Tomu přitakává i František Majvald. Čenda? To byl takový náš José Mourinho, přirovnává jeho povahu ke známému portugalskému fotbalovému kouči. Ale svým vystupováním jen chránil děti, své svěřence, upozorňuje František Majvald. Chtěl pro ně to nejlepší. Děti, které měl ve své tréninkové skupině, byly jeho největší láskou. Vyžadoval kázeň, dochvilnost, koncentraci a byl k nim tvrdý. Nejvíce jej rozčilovalo lajdáctví. To bylo v lomu během tréninků vždycky zemětřesení, ale za pět minut dokázal dotyčného pochválit. Byl spravedlivý, uznává Boženka Kubíčková. Děti to poznaly a milovaly ho. Generace kluků a holek mu za zády vždy říkaly král. To nebylo pojmenování posměšné, byla v tom úcta k člověku, který je nejen trénoval, ale i vychovával a formoval. Ze všech nevyrostli vrcholoví sportovci, ale všichni se sami na sebe mohou vždy podívat do zrcadla. I díky Čendovi, panu králi. Jeho rukama prošli i současní reprezentanti Roman Dostál, Michal Šlesingr nebo Ondřej Moravec. K Romanu Dostálovi měl až otcovský vztah a bylo to vzájemné. Naučil mě věřit v sám sebe, nevzdávat se, zvednout se, když padnu, říká mistr světa z roku V kontaktu jsme byli neustále, přestože teď bydlím v Jizerských horách. Měl jsem ho strašně moc rád. Z práce ve firmě OEZ, jejíž vedení pro biatlon nadchnul, a kde byl vedoucím útvaru životního prostředí, bezpečnosti a ochrany společnosti, spěchal každý den do Šedivského lomu. Tam nejen trénoval, ale, jak bylo naznačeno v úvodu, i s kolegy spřádal plány na zvelebení celého areálu. A právě v ten okamžik se nejvíce projevovala jeho buldočí povaha. Úřady? Pravidla? Razítka? A nesmyslné předpisy? Nic z toho jej nedokázalo zastavit. Když se chce, všechno jde, vyslovuje Vlastimil Vávra první přísloví, které Čeňka charakterizuje. A jak se mnohokrát ukázalo, když byla dobrá vůle i na druhé straně, ono to skutečně šlo. Samozřejmě, ne vše se vždy povedlo a několikrát i sám král šlápl vedle. Přísloví když se kácí les, létají třísky, na Čendu také pasuje, pousměje se Vlastimil Vávra a dodává: Zanechal za sebou neuvěřitelný kus práce. Věřím, že my ostatní na něho dokážeme nyní navázat a neuděláme ostudu. Jaroslav Nipča, dlouholetý trenér a funkcionář z Jablonce nad Nisou, který u nás společně s Františkem Majvaldem a později právě Čeňkem Suchomelem pomáhal rozvíjet z plenek ženský biatlon, popsal odkaz svého přítele zcela přesně. Čendova dlouholetá práce pro biatlon je stěží nahraditelná. Navždy zůstane v srdcích mnoha sportovců, které vychovával od žákovských začátků až po reprezentaci, ale i všech ostatních biatlonových nadšenců po celé republice i v zahraničí. Čeněk Suchomel zemřel po těžké nemoci 8. prosince INFORMACE ČESKÉ POŠTY Milí spoluobčané, jménem České pošty, s.p. bych Vám chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody do nového roku. Doručování poštovních zásilek pro Vás zajišťují listovní a balíkoví doručovatelé. Aby mohli Vámi očekávané zásilky správně doručit, je nutné, aby měl každý vlastník označenou svou nemovitost. K povinnostem každého vlastníka nemovitosti patří označit ji číslem popisným nebo číslem evidenčním. Upozorňuji Vás, že pokud nemovitost není řádně označena a nemá poštovní schránku, nemusí se vlastník dopisů, novin a letáků dočkat. Prosím Vás tímto, ulehčete práci našim doručovatelům a dejte si vše ve vlastním zájmu do pořádku. Na konci roku proběhla schůzka zástupců pošty s panem starostou. Jedním z bodů jednání byla délka čekacích dob na naší poště. Situace se na podzim zlepšila posílením jedné odpolední přepážky a věřím, že stav se podaří udržet i v tomto roce. Problémem nadále zůstává delší čekací doba o sobotách, což budeme řešit do budoucna otevřením další přepážky. Dále bych Vám chtěla na naší poště nabídnout využití služeb Poštovní spořitelny, České pojišťovny, Českomoravské stavební spořitelny, Penzijního fondu a nové služby CzechPOINTu výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, konverze dokumentů, vidimace, legalizace a další. Pracovníci místní pobočky jsou Vám k dispozici při sjednávání nabízených produktů. Děkuji Vám za využívání služeb České pošty a věřím, že i nadále zůstanete našimi zákazníky. Za Českou poštu: Vlasta Sauerová, vedoucí pošty Letohrad ODPOLEDNÍ KAFÍČKO Ve čtvrtek 14. ledna odpoledne zažili obyvatelé Domu s pečovatelskou službou v Letohradě malé překvapení. Zaměstnanci DPS pozvali obyvatele domova na odpolední kafíčko se zákuskem do jejich společenské místnosti a postarali se také o kulturní překvapení. Pozvali manžele Zamazalo-

13 vy, aby občanům zpestřili zimní odpoledne. Jana Zamazalová nainstalovala malou výstavku šperků a šatů, o vyprávění se postaral manžel Vladimír. Kulturní program byl v podstatě zkratkou módní přehlídky Móda z mořských vln, která byla uvedena v Kulturním domě Letohrad na podzim a kterou mají stále na svém repertoáru. Spolu s Vladimírem zazpívala také snacha Pavla Zamazalová několik písní o moři. Posluchači si notovali s nimi, protože to byly melodie velmi známé. Tak se podařilo toto představení posluchačům přiblížit. Jana a Vladimír tímto chtěli poděkovat všem obyvatelům DPS, kteří jim v minulých letech pomáhali při organizaci kulturních akcí ve městě, a dnes by již návštěvu kulturního zařízení nezvládli. Litovali však, že šaty nepředvádějí modelky, a tak pečovatelky slíbily, že příště se za manekýnky převlečou samy. Zamazalovi se musí na další návštěvu dobře připravit, aby mohli splnit požadavky nejen obyvatelům DPS, ale i personálu. Tak příště zase u kafíčka. J. Moravcová, ved. DPS POŠEPTAL MNĚ VELBLOUD V úterý v 17 hod. se konal v galerii Na Zídce křest sbírky básní autorky Zdeňky Koumalové s názvem Pošeptal mně velbloud. Autorku, která je letohradskou rodačkou, inspirovaly cesty po Tunisu na hřbetě velblouda. Pozvaní hosté se dozvěděli mnohé o životě na poušti a vyslechli si další zajímavosti nejen o cestování. Občerstvení se neobešlo bez kuskusu s typickým kořením, chlebovou plackou, olivovým olejem s tuňákem a harisou. Sbírku básní ilustrovala Hana Zvolská, pocházející také z Letohradu. Obě autorky dnes žijí v Brně. Letohradským občanům nejsou neznámé, neboť se jim představily již na výstavě v oranžerii při příležitosti Kaskád výtvarného umění před třemi roky. J. Zamazalová ZPRÁVY Z KNIHOVNY Ve vestibulu knihovny je otevřena výstava prácí dětí ze Základní školy U Dvora. Děkujeme paní Zdeňce Tomkové za instalaci. Přijďte se podívat, určitě to stojí za to! STATISTICKÉ ÚDAJE KNIHOVNY ZA ROK 2009 Registrovaní čtenáři 852, z toho dětí do 15 let 323 Návštěvníci knihovny Návštěvníci webové stránky Návštěvníci využívající internet 256 Čtenáři si půjčili knih a časopisů Nakoupili jsme 810 knih Odebírali jsme 63 časopisů Nejpilnější čtenář si půjčil 195 knih a časopisů Nejčastěji půjčované knihy: Povinná četba: Jaromír Erben Kytice, Giovanni Boccaccio Dekameron, Jan Neruda Povídky malostranské Knihy pro ženy: Alain Germain Královská nevěsta, Corinne Hofmann Bílá Masajka, Hannah Howell Divoká hraběnka Knihy pro muže: Karel Cubeca Tajemství skrytého kláštera, Leo Kessler Patton v nebezpečí, Helmuth Nowak Bojoval jsem u Varšavy Knihy pro děti: Pošťák Pat, Joanne Rowling Harry Potter a relikvie smrti, Asterix a Obelix Nejčtenější čeští autoři: Vlastimil Vondruška, Klára Janečková, Simona Monyová, Zuzana Peterová, Milan Dušek, Hana Marie Körnerová Nejčastěji vyhledávaná témata: 2. světová válka, historie, cestování, zdraví, psychologie Nejčastěji půjčované časopisy: - týdeníky: Vlasta, Týdeník Květy, Epocha, Reflex, Rytmus života - měsíčníky: Cosmopolitan, Pěkné bydlení, Burda, Receptář na každý den, Playboy - v dětském oddělení:bravo Girl!, Tom & Jerry, Bravo, Kačer Donald, Čtyřlístek Akce za rok 2009 Kulturní: 17 akcí, zúčastnilo se celkem návštěvníků Vzdělávací: 23 akcí, zúčastnilo se celkem 268 návštěvníků Připomenu jen ty větší: Ve vestibulu knihovny se uskutečnilo pět výstav: výstava prací studentů LSG, výstava fotografií z Noci s Andersenem, výstava prací žáků ZŠ Komenského, výstava fotografií z Pasování prvňáčků, výstava Radmily Häuslerové. Na půdě knihovny se uskutečnily čtyři cestopisné přednášky: Rovníková Afrika Václav Faltus, Do Vladivostoku na zmrzlinu Jan Tomíček, Neuvěřitelná Indie Ondřej Valášek, Na kole za krásami Čech Martin Leschinger. V knihovně besedoval pan Stanislav Motl a v rámci spolupráce s Východočeským střediskem Obce spisovatelů v Pardubicích také pan Jiří Faltus, pan Milan Dušek, pan Martin Vídenský. Pravidelně se u nás scházejí obdivovatelé železnic na mašinkách, a také amatérští regionální historici, kteří letos připravili tři velmi úspěšné přednášky pro veřejnost: Genealogie a rodokmeny, Kronika města, Válečná anabáze po Ukrajině a Bavorsku. Zúčastnili jsme se celonárodních akcí Internet pro každého, Kniha mého srdce, již podruhé Noci s Andersenem a poprvé jsme letos pasovali prvňáčky ze ZŠ U Dvora, na Orlici a ze ZŠ Komenského na čtenáře. Věříme, že i v roce 2010 nám vzroste čtenářská základna a počet návštěvníků, půjčíme více knih a časopisů a na kulturních i vzdělávacích akcích budeme mít plno. Za knihovnu Pavla Bárnetová PODĚKOVÁNÍ Dne 14. listopadu 2009 se v letohradském Domě kultury uskutečnil benefiční koncert skupiny Voc- Kap. Výtěžek z koncertu putoval humanitární organizaci ADRA na projekt přestavby zdravotnického střediska v Keni v městě Itibo. Výtěžek benefičního koncertu byl Kč. Jménem humanitární organizace ADRA srdečně děkujeme všem, kteří přispěli. Sbor Církve adventistů sedmého dne Jablonné nad Orlicí ZE ZÁPISNÍKU POLICIE Výherní automat se podařilo 29. prosince mezi dvaadvacátou a čtyřiadvacátou hodinou v jednom z podniků v Letohradě obehrát neznámému pobertovi. Obelstil veškeré bezpečnostní vybavení automatu a nechal si postupně vyplatit přes osmadvacet tisíc korun. Škoda, kterou způsobil, byla ale vyčíslena i s poškozením automatu na bezmála třicet tisíc korun. V případě dopadení pachatele mu hrozí až tři roky za mřížemi. Obětí podvodníka se stal na konci minulého roku pán z Letohradska. Na internetu si našel inzerát na prodej mobilního telefonu. Dle požadavku prodávajícího složil na jeho účet 4,5 tisíce korun. Jenomže telefonu se nedočkal. Na stejný účet poslal čtyři tisíce také muž z Prahy. I on se ale na nokii těšil marně. Po pachateli podvodu policisté pátrají. V sedm hodin večer 11. ledna policisté řídili dopravu v Letohradě-Kunčicích, kde zůstal přes vozovku zaklíněný kamion. I tato nepříjemnost ale byla brzy vyřešena. Již v prosinci loňského roku došlo ke krádeži vozidla v Žamberku. Tehdy našli policisté odcizený fiat jen o několik hodin později zaparkovaný u prodejny potravin v Letohradě. Auto bylo v pořádku, došel ale benzín. 14. ledna spadla klec. V souvislosti s tímto případem policisté obvinili z trestných činů porušování domovní svobody a neoprávněného užívání cizí věci 21letého mladíka z Letohradu. V průběhu šetření vyšlo najevo, že mladý muž na konci prosince sebral v jedné z garáží v Žamberku skládací jízdní kolo. Trochu se na něm projel, nechal ho postavené ve stojanu na kola na náměstí a vrátil se zpět do garáže. To už šel najisto. Z věšáku sebral klíčky od favoritu, nasedl a odjel s ním. I toto vozidlo našli později policisté v Letohradě. S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ Kdo nepřemýšlí, přidělává druhým problémy, kdo přemýšlí, přidělává je sobě. Patricie Holečková SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narodili se Vojtěch Šítek Karolína Moravcová Pavla Jehličková Vážení rodiče, radujeme se s Vámi společně s Vámi z narození děťátka a vítáme je jako nového občánka našeho města. Manželství uzavřeli 12. prosince 2009 Pavel Rous, Žamberk Karin Tomanová, Žamberk Miloš Hubený, Jamné nad Orlicí Lucie Páchová, Jablonné nad Orlicí 31. prosince 2009 Michal Filip, Jablonné nad Orlicí Radka Hubená, Jamné nad Orlicí Vážení novomanželé, blahopřejeme Vám k uzavření manželství a přejeme, ať je Vaše manželství trvalé a šťastné. Marie Špačková Ludmila Pokorná Marie Jandová Jan Vídenský Josef Bernkopf Václav Vaníček Hana Nováková Jubilanti 15

14 Naděžda Šejvlová Alois Tacl 70 let Ladislav Hejl, Kunčice Alois Škorpil, Letohrad Ludmila Chládková, Letohrad Miloslava Chmelíčková, Letohrad 75 let Marie Jágerská, Letohrad Karel Slavík, Letohrad 80 let Věra Krejsová, Kunčice Milada Morávková, Letohrad 81 let Alenka Šťovíčková, Letohrad Jaroslav Novotný, Orlice 82 let Božena Pilařová, Letohrad Věra Šendorfová, Letohrad Oldřich Hottmar, Kunčice 83 let Rudolf Turko, Letohrad 84 let Jaroslava Šprinclová, Letohrad 85 let Božena Dolečková, Kunčice 88 let Libuše Velendorfová, Letohrad 90 let Marie Menclová, Letohrad 97 let Lidmila Junková, Orlice Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám k významnému životnímu výročí 70, 75, 80 nebo více let, které v únoru oslavíte, a přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu. Věk, případně část obce místa trvalého pobytu uvádíme jen v případě, že do uzávěrky měsíčníku máme písemný souhlas jubilantů. Děkujeme za pochopení. Vzpomínáme Václav Rychlý, Letohrad František Hottmar, Letohrad Marie Řeháková, Kunčice Jiří Klapač, Letohrad Josef Zářecký, Letohrad Marie Krejsová, Letohrad Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti. atmosféře přispělo i vystoupení zástupců Základní umělecké školy A. Muchy v Letohradě. Pan Josef Štěpánek se narodil na Kunčicích, tam chodil šest let do české školy, dva roky chodil do německé školy v Dolní Moravě, aby se naučil německy, potom navštěvoval dvouletou Zimní hospodářskou školu v Ústí nad Orlicí, kde se vyučovalo od listopadu do dubna. Na vojnu rukoval v roce 1933 do Hradce Králové ke 4. pěšímu pluku. Pan Štěpánek měl tři sestry. Protože byl v rodině jediným synem, bylo jeho povinností převzít statek s hospodářstvím a celý život poté pracoval v zemědělství (v roce 1957 vstoupil do JZD Kunčice, do důchodu odešel v roce 1970). V roce 1938 se oženil, s manželkou prožili společných 48 let, vychovali sedm dětí, rodina se rozrostla a v současné době má 27 vnoučat a 44 pravnoučat. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Charitě Letohrad za obětavou péči o naši maminku v posledních měsících jejího života. rodina Řehákova TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA ČERVENOVODSKÉM SEDLE Na konci roku 2009 byl na Červenovodském sedle u Červené Vody předán do užívání nový objekt. Jedná se o novou stavbu informačního a sociálního zázemí, jehož investorem bylo Sdružení obcí Orlicko. Návštěvníkům nabízí informační servis o okolí, propagační materiály, mapy, pohledy, veřejný internet a možnost turistického přenocování. Běžkaři či cyklisté mohou využít převlékárny a šatny. Doplňkovou službou je poskytování drobného občerstvení a nápojů. Vstup do budovy je bezbariérový. Centrum je otevřeno denně od 8 do 18 hodin. Kontakt: tel , KRAJ UVÁDÍ V ŽIVOT NOVÝ SYSTÉM POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB Pardubický kraj změnil systém lékařské služby první pomoci, a to při zachování stávajícího rozsahu a dostupnosti lékařské péče. Tzv. pohotovostní ambulantní služby nahradily v krajských nemocnicích současný způsob poskytování lékařské služby první pomoci (LSPP). K úpravě současného systému vedly kraj dlouho diskutovaná nejednotnost, finanční náročnost a nedostatečné personální zajištění. Zajištění těchto pohotovostí probíhá ve spolupráci se sdruženími praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost. Na přechodné období je služba zajištěna také ve třech ambulancích v odlehlých či horských oblastech kraje (Červená Voda, Hlinsko a Polička), kde se na jejím financování podílejí místní samosprávy. V Pardubicích je nadále v činnosti ordinace pohotovosti pro dospělé na sídlišti Dubina. Pardubický kraj zároveň postupně posiluje zdravotní záchrannou službu, hodlá rozšířit počet stanovišť a posádek v odlehlých částech a současnou síť doplní, případně upraví tak, aby byla akutní přednemocniční péče zajištěna v celém kraji. Jedním z důvodů reorganizace pohotovostí jsou dlouhodobé personální problémy se zajištěním pohotovostní služby, o čemž nakonec svědčí dosud neúspěšná jednání ředitele Litomyšlské nemocnice s praktickými lékaři. Systém LSPP se přežil. Cílem nového řešení je sjednocení financování, kvalitnější a bezpečnější péče pohotovostních ambulantních služeb, vysvětluje radní pro zdravotnictví Markéta Tauberová. Pacienti již budou mít zcela jasnou představu, na koho se v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu obrátit. Pohotovostní ambulantní služby v nemocnicích disponují potřebnou kapacitou vyšetřovacích zařízení a metod, odborné zázemí příslušného oddělení a v dosahu jsou také ústavní lékárny, dodává. Podle hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka jsou změny přínosem především z hlediska komplexní péče o pacienty. Nové řešení zajistí rychlé a důkladné vyšetření pacienta a spolu s posílením rychlé záchranné služby tvoří základ budoucí zdravotní péče typu Emergency. Krajská samospráva si přístupu praktických lékařů, kteří poskytují pohotovostní služby, velice váží a vyslovuje jim i touto cestou poděkování. Uvedené změny v systému pohotovostních ambulantních služeb v Pardubickém kraji podpořili i zástupci České lékařské komory. Přehled PAS v jednotlivých městech našeho kraje včetně ordinační doby najdete na webových stránkách Pardubického kraje. Ivan Hudeček Ludmila Stejskalová, matrikářka PAN JOSEF ŠTĚPÁNEK OSLAVIL 100. NAROZENINY Ve čtvrtek 7. ledna 2010, přesně v den oslavy 100. výročí narození pana Josefa Štěpánka z Kunčic, ho v obřadní síni města Letohrad přivítal starosta města Petr Fiala s předsedkyní společenské komise Hanou Kotlářovou. Slavnostní obřad za přítomnosti mnoha hostů se nesl v přátelské a srdečné atmosféře, umocněné úctyhodným věkem a především životní moudrostí oslavence. K pohodové 16

15 BESEDA O PLACHTĚNÍ V AUSTRÁLII v hod. v Městské knihovně Žamberk Přednáší Ing. Miroslav Sklenář, MBA, a Ing. Jan Václavík. V prosinci loňského roku navštívil člen Aeroklubu Žamberk Miroslav Sklenář plachtařský klub NAR- ROMINE ve státě Nový Jižní Wales v Austrálii. Zde, společně se špičkovými australskými letci, absolvoval mnoho zajímavých letů nad touto exotickou krajinou. O zážitky z létání ve vzdáleném světadílu se s vámi podělí na besedě s promítáním fotografií. Pokud vás zaujala krása tichého letu a rádi byste se sami vznesli nad naší malebnou krajinou, má pro vás Jan Václavík, předseda Aeroklubu Žamberk, připraveny informace o možnostech leteckého výcviku v tomto klubu. Besedu pořádá Aeroklub Žamberk ve spolupráci s Městskou knihovnou Žamberk. NABÍDKA DDM ANIMO ŽAMBERK Zájezdy pro rodiče s dětmi a další zájemce ČERNÁ HORA Bar Penzion Vlado Montenegro je zemí, do které se všichni rádi vrací. Bar je krásné bílé město, které leží v jižní části Černé hory pod pohořím Rumija. Nabízí nejen 2 km oblázkovou pláž, ale i pláž s červeným pískem a palmovou promenádu. Ubytování je 150 m od moře v novém domě Vlado Z REDAKČNÍ POŠTY JAK SE VÁM LÍBÍ? V lednovém čísle LZ bylo oprávněně kritizováno osazení dřevěných konstrukcí informačních tabulí na Václavském náměstí. Zadání TS Letohrad bylo poněkud jiné, ale vzhledem k tomu, že probíhá rekonstrukce čp.10 a připravuje se celková úprava předmětné plochy pro novou autobusovou zastávku, nebyla nakonec chybně umístěná konstrukce odstraněna, neboť na náměstí není jiná plakátovací plocha. Jen potvrzuji, že toto řešení je dočasné. V. Zamazalovi byla poskytnuta podrobná informace. Martin Hatka Pozn. red.: Příspěvek reaguje na připomínku Vladimíra Zamazala, která byla uveřejněna v LZ 1/2010. JAK TO VLASTNĚ JE MYŠLENO V Letohradském zpravodaji 1/2010 byl na straně 17 zveřejněn Otevřený dopis od p. Pavla Tacla. Protože bylo zaznamenáno mnoho dotazů, jak je tento dopis vlastně míněn, i přestože je v něm zřejmě patrná jasná nadsázka a na závěr přidán také komentář starosty, považujeme za dobré sdělit následující: Otevřeným dopisem dal p. P. Tacl najevo nesouhlasné stanovisko k této anketě organizované občanským sdružením, jež některými svými otázkami téměř uráží ty, kteří v tomto městě již řadu let dělají práci pro druhé (kultura, cestovní ruch, spolky atd.). Město ponechalo tuto anketu bez komentáře. Starosta připojil svůj názor hned pod otevřený dopis a popřál mnoho zdaru a elánu lidem, kteří v našem městě pracují pro druhé v oblasti kultury, cestovního ruchu atd. A aby si tuto práci nedali ob- s moderními apartmány s balkónem (2+2) nebo (2+3) bez kuchyně, ale s lednicí a sociálním zařízením. Stravování: polopenze v jídelně s obsluhou Doprava: klimatizovaný autobus ze Žamberka a Letohradu Možnost výletů: Boka kotorská, Skadarské jezero, Ulcinj, Budva, Albánie, Lovčen Cena: Kč děti 3 8 let (případná přistýlka a 1/2 porce -500 Kč); Kč děti od 9 let a dospělí V ceně zahrnuto: doprava, 10x ubytování, 10x polopenze, pobytová taxa, pojištění proti úpadku, lůžkoviny, doplňkový program (orientální tance i pro začátečníky, country tance, soutěže, hry a výtvarné činnosti pro děti i další zájemce). Zahrnuto není zdravotní pojištění pro zahraniční pobyt, ale možno přes CK zajistit storno zájezdu léčebné výlohy a odpovědnost za 24 Kč/os., do 15 let za 12 Kč/os./den poj. Uniqa CHORVATSKO Zaostrog Makarská riviéra Zaostrog malebné městečko s průzračně čistým mořem, oblázkové pláže, kolorit hor s vinicemi a borovými lesy Ubytování: 2 4lůžkové pokoje (vlastní sociální zařízení) a v 5lůžkových apartmánech (sociální zařízení, kuchyňka, balkón) v novějším zařízení Villa Paškal Poloha: 20 metrů od moře, 300 metrů do centra Stravování: chorvatská kuchyně polopenze, pitný režim Pláž: s drobnými oblázky, pozvolně se svažující do vody, dlouhá asi 1,5 km, vroubená borovicemi a olivovníky dobnými anketami zbytečně znepříjemňovat. Já i Pavel jsme přesvědčeni, že se v našem městě nežije špatně, každý má v něm možnost se dobře pobavit a najít si tu svoji zábavu. Petr Fiala, Pavel Tacl PODĚKOVÁNÍ Motto: Každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhých lidí. Chtěl bych poděkovat všem dárcům za jejich dary v Tříkrálové sbírce konané dne , a to v ul. V Aleji , , a v ul. A. Muchy Hodnota vašich darů činila úctyhodných Kč. Také chci poděkovat svým svěřeným koledníkům malé Sofii Vondráčkové, Veronice Šafránkové a Danielu Hruškovi za jejich snahu a pochopení pro správnou věc. M. Doležal MOŘEPLAVEC Z LETOHRADU Námořník Martin Doleček z Letohradu se vydal na plachetnici přes Atlantický oceán. Každý z nás má jinou představu o trávení své zasloužené dovolené. Někomu stačí vyvalit se na pláž a je spokojený. Někteří z nás však touží zažít něco zcela neobyčejného. Něco, co zní na poprvé velmi bláznivě, ale v čem se skrývá velké dobrodružství. Výlety: lodí na dalmatské ostrovy, fishpiknik, město Makarská, Split Cena: děti do 12 let Kč, ostatní Kč V ceně zahrnuto: doprava ze Žamberka a Letohradu, pojištění proti úpadu, 7x ubytování, 7x polopenze, pobytová taxa, doplňkový program pro děti i dospělé (hry, soutěže, výtvarné techniky a orientální tance). Zahrnuto není zdravotní pojištění do zahraničí a proti storno zájezdu. V případě zájmu obratem kontaktujete DDM ANI- MO Žamberk, Alena Němcová, tel , , záloha 2.000/os. do , platba březen květen. RECEPT MĚSÍCE Kuřecí bábovka Suroviny: g kuřecích prsou, 100 g měkkého salámu (např. gothaj), 5 6 plátků anglické slaniny, 100 g nastrouhaného sýra, 5 vajec, pažitka, sůl, pepř, koření dle chuti. Postup: Bábovkovou formu vyložíme pečícím papírem. Polovinu kuřecího masa nakrájíme na plátky, osolíme, opepříme (popř. přidáme koření dle vlastních zvyklostí) a naskládáme do formy. Přidáme měkký salám nakrájený na proužky, strouhaný sýr, pažitku, plátky anglické slaniny a zalijeme polovinou rozkvedlaných vajec. Na tuto vrstvu naskládáme zbývající plátky osoleného a opepřeného kuřecího masa a zalijeme zbytkem vajec. Pečeme v troubě cca 1,5 hod. při 200 C. V. S. Podobně uvažoval i Martin Doleček (26) z Letohradu. Toho už jako malého kluka zajímalo každičké vypravování o moři, a možná právě proto jezdil tak rád na společné rodinné výlety, které mířily právě tam. Netoužil však jen nečinně sedět v písku na břehu a z dálky pozorovat vlny, které činí moře tak krásným. On chtěl víc. Chtěl ho poznat mnohem blíž a zakusit vše, co jeho síla dokáže. Jeho snem bylo vyplout jednou na své lodi, prát se s jeho průzračnými vlnami a naplno se oddat jeho dálkám. První část svého snu si splnil plavbou na vlastnoručně vyrobeném katamaránu. Svůj bláznivý nápad zrealizoval začátkem srpna 2005, kdy vyrazil z Dolního Žlebu po Labi přímo do Německa. Pokračoval dál přes Nizozemí, Belgii, Francii až do francouzského přístavu Port St. Louis, kde přečkal zimu. 13. června 2006 vyplul na moře. Jeho cílem bylo doplout na Korsiku, pokračovat dál podél jižního cípu Itálie až na chorvatské pobřeží. V Chorvatsku se setkal s rodinou a odjeli i s katamaránem do Letohradu. Na svoji druhou plavbu se vypravil již s novou plachetnicí ALYA II, dlouhou 7,90 m (amatérské výroby). Vyplul v červnu 2008 z chorvatského Rabacu a vydal se po známé cestě kolem Itálie přes Korsiku do Port St. Louis. Urazil tak vzdálenost nm, což je cca km. 10. srpna se vydal z Port St. Louis kolem Španělska do Gibraltaru, kam doplul 31. srpna, a urazil tak vzdálenost 810 nm, cca km. Další cesta je plánována na trasu Madeira, Kanárské ostrovy a odtud po krátkém odpočinku přes Atlantický oceán do Karibiku s cílem Martinique. Z mailu 12. ledna 2010 z Kanárských ostrovů se dozvídáme poslední informace o odplutí Martina Dolečka a jeho nového plavčíka Tomáše přes Atlantický oceán: AHOJ Tento článek jsem se rozhodl psát záměrně až těsně před jistým odjezdem, a to hlavně proto, 17

16 že při jakémkoliv finišování mých výprav se toho vždy děje a dělo nejvíce a bylo téměř vždy nemožné dodržet předem naplánovaný den, ač bych vždy moc rád. Jsou tedy dvě hodiny odpoledne, 12. ledna Už za pár minut vyráží Alya II, já a Tomáš (co se ještě nikdy v životě neplavil víc jak hodinu na plachetnici) na dlouhou, a to nelehkou plavbu přibližně nm (5.188 km) přes oceán Náš cíl je tedy ostrov Martinique, kurz bude nejprve směrem na Kapverdské ostrovy a potom asi 200 nm před se budeme stáčet směrem na Martinique, už s pasátem a proudem. Odhadovaný čas plavby je 30 ZAMYŠLENÍ JEŠTĚ DO ZAČÁTKU ROKU Za posledních dvacet let se u nás mnoho změnilo. Pečujeme o sebe a o své majetky, pečujme také o společný životní prostor a uspořádání společnosti. Na podzim přednášela v orlovně socioložka a publicistka paní PhDr. Jiřina Šiklová o stavu české společnosti po dvaceti letech od změny režimu. Debatovali jsme o možnostech řadového občana, jak může ovlivnit společenskou a politickou situaci. Nabízím vám pro inspiraci Několik vět vystihujících stav české společnosti v r. 2009, které v přednášce dr. Šiklové zazněly. Vyslovilo je několik přemýšlivých lidí, kteří ani dříve nemlčeli. Za 20 let mnozí z nás svým umem, pílí a inteligencí dosáhli profesních úspěchů a blahobytu, o kterém se nám za komunismu ani nesnilo. Budování soukromého úspěchu jsme vykoupili tím, že jsme až příliš ochotně odevzdali osud věci veřejných do chtivých a chamtivých rukou. Skandály dnešních politiků sledujeme se stejným znechucením jako někdejší tupost těch komunistických. Napříč zemí se rozrostl bezprecedentní systém korupce na komunální, krajské i centrální úrovni. Vstupenkou na lukrativní posty polostátních podniků a organizací s miliardovými rozpočty je legitimace nebo spřízněnost s velkou politickou stranou. Nepozastavujeme se nad tím, že v zemi, kde je pracovní síla 3x levnější než v západní Evropě, je kilometr dálnice 2x dražší. Nepozastavujeme se nad tím, že narozeniny primátora či státního úředníka rozhodujícího o miliardách, stojí jeho oficiální roční plat. Nepozastavujeme se nad tím, že miliardové veřejné zakázky získá ministrova firma s momentálně neznámým vlastníkem akciemi na doručitele. Nepozastavujeme se nad tím, že bývalý premiér vydělal desítky milionů na obchodu s akciemi od podnikatele, kterému předtím zajistil miliardovou dotaci. dní. Může se ale samozřejmě stát cokoliv s výbavou lodě, stěžněm, plachtami, kormidlem Zároveň můžeme něco trefit ve vodě, aniž bychom to mohli vidět. Myslím tím třeba toulající se velrybu nebo kontejner vynořený 10 cm nad hladinou Bude to vše jen na nás dvou, o štěstí a hlavně jak se se vším vypořádáme. Budeme umět improvizovat s tím, co máme? Co si v případě potřeby opravíme bez možnosti přivolání zdravotní pomoci, za každého počasí ve dne i v noci? Operaci slepého střeva jsme už raději neřešili. Jelikož je Tomáš na lodi poprvé a ani neví, jak bude Nepozastavujeme se nad tím, že výroba tramvajenky s čipem stojí v Praze 10x více než v Londýně nebo v Paříži. Vleklá vyšetřování, když k nim vůbec dojde, končí tím, že obvinění se neprokázala. Pokud magistrátní úředníci uvíznou v síti policie, tak jedině té švýcarské, nikoli české. V naší zemi lze dnes ustát jakýkoli skandál, za několik dní ho překryje ten další. Hlavě státu, zaměstnané vlastní ješitností a bojem proti nebezpečí evropské integrace, nestojí korupce za půl slova. I když je to dnes méně okaté, média vědí o čem psát víc, o čem méně, o čem nic. Zatímco v dobách komunismu jsme museli překonávat strach, nyní je překážkou lenost. Nadáváme na ceny, ale jsme líní změnit banku nebo telefonního operátora. Necháme se stříhat jak ovce. Jsme líní se informovat, vytvářet si, prosazovat a bránit svůj názor. Místo přísunu a zpracování informací si vymýváme mozky stupidními seriály. Místo zpráv a názorů čteme v bulváru o celebritách, kdo komu zahýbá a s kým. Náš národní cynismus se masochisticky vyžívá v tom, jak hrozné panují poměry a sami kromě vymýšlení vtipů neděláme nic. Ti přihlouplí se ještě rozčilují nad stotisícovými platy, ale miliardové causy jim unikají. Svou lenost pak omlouváme filozofií, že jsou stejně všichni stejní, případně tihle budou ještě horší. Za nezájem a lhostejnost k osudu věcí veřejných zaplatíme vysokou cenu. Korupce prodražuje většinu investic financovaných z daní i z obrovského deficitu. Ukrajuje šance našich dětí, na nichž v soukromí tak usilovně pracujeme. Zadlužuje zemi, která bude jednou jejich. Dvě největší strany si rozparcelovaly tuto zemi s tím, že stejně budeme muset volit jednu z nich, bez mořské podmínky snášet, tak kdyby to mělo být opravdu hodně zlé, je tu možnost rozdělit se na Kapverdských ostrovech. Odkud bych už ale pokračoval do cíle sám. Tomáš se zdá ale velice zdatný a už dokázal plno kvalit. Na oceáně a lodi půjde hlavně o týmovou práci a stav a chovaní nás obou Tak JDE- ME DO TOHO! Se všemi se moc loučíme. DRŽTE NÁM PĚSTI! A jestli za třicet dní, či šedesát nebo sto. My se OZVEME! VEŘTE! KPT Martin Doleček. Více na Vladimír Zamazal ohledu na to, jak přezíravě se k nám budou chovat. Myslí si, že stačí provětrat strašáky, zahrát na strunu sociálních jistot pro jedny a strunu nízkých daní pro druhé. Technika jejich vládnutí přitom dlouhodobě vylučuje jedno i druhé. Monopol jedné strany v naší zemi nahradila střídavá a na komunální úrovni i společná vláda dvou stran, které se vždycky nějak dohodnou. Je přitom zřejmé, že i ostatní strany využívají své zaslepeně loajální fanoušky, ochotné jim odpustit úplně cokoli. Vedení velkých stran sází na to, že se budeme bát zahodit náš hlas podporou malých, nových či exotických a že nám nezbude, než zvolit jejich oranžovou či modrou košili bližší než toho druhého kabát. Kolikrát jsme už slyšeli, že není koho volit, mnozí volit nechtějí a nepůjdou. Kolikrát jsme svou volbu s pocitem studu, nikoli hrdosti, zdůvodňovali menším zlem. Není snad právě takovýto vynucený hlas z rozumu ten vyhozený? Jakou cenu má vůbec náš hlas, když ho dáváme se skřípěním zubů? Nikdo z nás si nedělá iluze, že by malé politické strany byly lepší a čestnější než ty velké. Moc korumpuje vždy. Ale absolutní moc korumpuje absolutně. Možná jsme se někdy ptali našich rodičů a prarodičů: A proč jste s tím tehdy něco neudělali? Připravujme si dnes odpověď pro naše děti. Co zanedbáme, nikdo za nás neudělá. Peníze můžeme třeba nějak získat, ale promarněnou příležitost ne. Pouhým nadáváním ještě nic nespravíme. Přeji Vám i sobě novou odvahu do nového roku, abychom nesložili ruce do klína. Václav Vacek Jiřina Šiklová, *1935 v Praze, vystudovala historii a filozofii. V r se podílela na založení katedry sociologie FF UK. Kvůli své angažovanosti byla po 21. srpnu 1968 z fakulty vyloučena a později vězněna za šíření zahraniční literatury. Po roce 1989 se vrátila k výuce sociologie a podílela se na založení Katedry sociální práce FF UK či pražského Centra pro Gender Studies. INZERCE Připravujeme kosmetické studio a kadeřnictví k pronájmu. Nový interiér, parkování, v LETOHRADU. Více na tel.:

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod. v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice Přítomní členové správního výboru: Naděžda Chajmová,

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců Identifikační údaje: výrobce pověřená osoba 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. družstvo fyzická osoba Právní forma* 3 jiná

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 149 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2016 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 150 Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení MĚSTO HRANICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice se usneslo dne 20.12.2005 vydat podle ustanovení

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-10/2016 Datum jednání: 13.01.2016 3) Program jednání (USN-Z3-173/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem MĚSTO PLESNÁ 5. května 301, 351 35 Plesná Obecně závazná vyhláška číslo 1/2002 o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Plesná číslo 1/2002 o nakládání s komunálním a

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 70. schůze Rady města Hostinné, konané dne 30.11.2016 1073/70/RM/2016 Schválení programu 70. schůze rady města program 70. schůze: 1. Schválení programu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne Město Přibyslav Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 14. 12. 2016 74/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 14. 12. 2016. Termín: 14. 12. 2016 Zajistí:

Více

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 16. 11. 2016 1/16/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Darina Kováčová.

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Město Český Brod Zastupitelstvo města Souhrn (anonymizovaný)

Město Český Brod Zastupitelstvo města Souhrn (anonymizovaný) 1 Město Český Brod Souhrn (anonymizovaný) z 16. řádné jednání zastupitelstva města, která se konala ve středu 09.11.2016 od 18:00 hod v: Obřadní síň 50/2016 VPS speciální stavební úřad pro místní komunikace

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 24.2.2005 Usnesení č. 30 /05-59 /05 30/05 Volba návrhové komise 31/05 Schválení programu 32/05 Vystoupení veřejnosti 33/05 Kontrola

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne 26. 11. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: JUDr. Miroslav Stejskal, Marie

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Dlouhodobý pronájem/pacht Fierlingerovy vily odstoupení od smlouvy (mat. č. 200/2015) Usnesení č. 202/2015 ZM Sezimovo Ústí informaci

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000 - Příspěvek Charita-nízkoprahové centrum mládež 170,00 150,00-20,00

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více