ZPRÁVA K VÝZKUMU THE BEAT OF THE STREET

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA K VÝZKUMU THE BEAT OF THE STREET"

Transkript

1 ZPRÁVA K VÝZKUMU THE BEAT OF THE STREET ZPRACOVATEL ZADAVATEL Morgan OKane, New York City. Foto: The Busking Project.

2 ZPRÁVA K VÝZKUMU THE BEAT OF THE STREET OBSAH edstavení Shrnutí Úvod Pouli ní um ní: práva, p edpisy a povinnosti Jak m že busking pomoci ve ejným prostranstvím Pouli ní hudebníci, kte í to dotáhli z ulice na stadiony Analýza Strategie a licen ní systémy pro pouli ní um ní ve sv tových m stech Dopad strategií a licen ních systém na pouli ní um ní Záv r Jaké strategie by m la m sta zavést na podporu pouli ního um ní? ÍLOHA Výzkum The Beat of the Street ve 35 m stech Hodnotící kritéria Šestnáct klí ových m st Vyjád ení um lc k hodnotám buskingu Výzkumné cíle a otázky Metodika Grafy

3 1 P EDSTAVENÍ Pouli ní hudebníci známí v mnoha anglicky mluvících zemích jako buske i (buskers) baví lidi po celém sv už celá tisíciletí. S rozmachem, r stem a postupným vývojem m st a obcí se m ní i prost edí, ve kterém pouli ní um lci provozují své emeslo a vyd lávají si na živobytí. Zpráva The Beat of The Street (Rytmus ulice) zadaná spole ností Tullamore D.E.W. Irish Whiskey a vypracovaná organizací The Busking Project zkoumá stav pouli ního um ní v r zných ástech sv ta identifikuje rozdílné praktiky používané místními zastupitelstvy a poukazuje na úsp chy a neúsp chy jednotlivých p ístup. Zjišt ní, ke kterým tato studie dosp la, byla použita k vytvo ení doprovodného pojednání o budoucím sm ování v oblasti managementu um ní provozovaného na ve ejných prostranstvích. Doporu ení v tomto pojednání, které zpracoval The Busking Project, jsou navržená tak, aby pouli ní um ní i nadále p inášelo ve ejnosti prosp ch, a to na základ odpov dného a demokratického procesu, v n mž bude dodržována svoboda vyjad ování, kterou zaru uje lánek 19 Všeobecné úmluvy o lidských právech. Hnutí The Busking Project založil v roce 2010 Nick Broad jako celosv tovou sí na podporu komunity pouli ních um lc s cílem zm nit zp sob, jakým ve ejnost tento druh um ní vnímá a znovu m st m vdechnout kreativitu. Tullamore D.E.W. je irská spole nost a má v sob tedy p irozen zako en ný vztah k živé hudb. Ve spolupráci s hnutím The Busking Project se snaží vydobýt uznání pouli ním um lc m, kte í se nebojí postavit se na otev ené jevišt ulice a p ijmout kritiku kolemjdoucích. Tullamore D.E.W. se rozhodla zadat vypracování této zprávy o stavu pouli ního um ní proto, aby ocenila ínos pouli ních um lc pro naše m sta, a za ú elem odstran ní p ekážek, které jsou v r zných sv tových m stech pouli nímu um ní kladeny do cesty. Tane níci breakdance, Koda, Foto: The Busking Project.

4 2 SHRNUTÍ Pouli ní um lci provozují své emeslo v ulicích a na nám stích už od doby vzniku t chto ve ejných prostranství. Své um lce m l antický ím i st edov ká Británie i renesan ní Itálie. I v jedenadvacátém století je tento druh um ní provozován ve všech sv tových velkom stech. Pouli ní p edstavení jsou jednou z nejstarších a také nejodoln jších forem um ní. Zpráva The Beat of The Street zkoumá, jaké role m že pouli ní um ní zastávat v sou asném m stském prost edí, a klade si otázku, jak m že být do budoucna ochrán n a posílen zdravý rozvoj této formy um ní. Život v m stských centrech v sou asné dob vzhledem recesi, rozmachu nákup po internetu a dalším faktor m upadá. Myšlenka, že pouli ní um ní by mohlo pomoci k revitalizaci života v m stských centrech vzbuzuje stále více zájmu. Místotvorný p ístup k rozvoji ve ejných prostranství je založen na myšlence, že m stská centra by m la být p ív tivá, p íjemná a lákat lidi k návšt. St edem m stských center by nem ly být parkovací plochy a centra by nem la mít ist komer ní charakter. Naopak, centra m st by m la být navrhována, ízena a používána tak, aby p inášela dobro a prosp ch obyvatel m a byla místy, kde se lidé cht jí setkávat. Existují kazy, že pouli ní um ní m že v tomto procesu hrát svou roli. Stále více m st zárove uvádí v platnost legislativu na regulaci pouli ního um ní a vymezení zp sobu využívání ve ejných prostranství. V této zpráv jsou shromážd ny informace o r zných ístupech, které 46 vybraných m st z celého sv ta aplikuje v rámci regulace pouli ního um ní. Od 35 z t chto 46 m st se nám poda ilo získat informace pot ebné pro plnohodnotné vyhodnocení a srovnání r zných p ístup a politik. Na základ tohoto srovnání jsme vytvo ili kategorizaci strategií za ú elem indexace a ohodnocení p ístup od t ch, které jsou k pouli nímu um ní p átelské až po ty, které jsou spíše omezující. N která m sta p istupují k pouli nímu um ní jako ke kriminálnímu inu nebo ho posuzují z hlediska hluku, jiná ho naopak vidí jako kulturní snahu. Zkoumali jsme také povinnosti, které musí pouli ní um lci dodržet v rámci jednotlivých systém a co jim za to na oplátku radnice nabízí. V rámci hodnocení jednotlivých politik jsme se zam ili nap íklad na povinnost vlastnit licenci, ú astnit se konkurzu p ed komisí, asová omezení, podmínky používání zesilovací techniky, povolené ná iní a vybavení a podobné faktory. Hodnotili jsme, zda ve m stech funguje speciální kontaktní pracovník pro problematiku pouli ního um ní a jakou podporu um lc m poskytuje. Zjiš ovali jsme, který m stský odbor (pokud v bec n jaký) má pouli ní um ní na starosti. Spadá busking do kompetence odboru kultury a um ní, m stského plánování, živnostenského odboru, nebo pod na ízení o kontrole hluku? Na základ tohoto hodnocení jsme se adili zmín ných 35 m st od t ch nejvíce p átelských po ta omezující. Na nejvyšších pozicích se umístila m sta s p ív tivým p ístupem k pouli nímu um ní umož ující volný projev na ve ejných prostranstvích. Takovýto p ístup zaujímají první dv sta žeb ku Melbourne a Sydney. Jejich p ístup je p ív tivý a radnice zapojují pouli ní um lce do procesu tvorby p íslušné politiky a do procesu rozhodování o této problematice. M sta zárove podporují pouli ní um ní jako prvek své kreativní a kulturní identity. Zatímco m sta v Evrop a USA stále rozvíjejí své strategie a politiky, aby získaly reputaci kreativních m st, Sydney a Melbourne do tohoto stádia již dosp ly a pot eby pouli ních um lc a místních ú ad jsou zde v rovnováze. Lze diskutovat o tom, zda m sta s mírnými omezeními, která zárove nabízí podporu a propagaci komunity pouli ních um lc, mohou být považována za p átelská k buskingu. íkladem je Singapur: um lci zde na jedné stran musí projít konkurzem a ú astnit se soust ed ní, na druhé stran jim ale místní ú ady nabízí propaga ní a manažerské služby. Mezi regulací a poskytováním podpory je možné vytvo it zlatou st ední cestu. Rovnováha mezi zájmy zainteresovaných stran p ináší všem t mto stranám prosp ch. Ve m stech, jejichž skóre získané p i hodnocení se pohybuje kolem nuly (nap. Sofie), platí na ízení omezující pouli ní um ní, ovšem kontrola dodržování p íslušných zákon je benevolentní. Um lci z t chto m st vypov li, že pokud dodržují b žná pravidla slušného chování (tj. rozumná hluková hladina, neomezování pohybu ostatních na ulici), policie proti nim nezasáhne, i kdyby oficiáln porušovali zákon. Tyto p íklady zd raz ují, jak je p i provozování pouli ního um ní

5 ležitá seberegulace a jak rozumné uvažování a respekt mohou p isp t k dobru v ci aniž by um lc m hrozilo zat ení nebo obt žování. Hodnocení nazna ují, že m sta vyžadující po um lcích ú ast v konkurzu a striktn dodržující kvalitu, jsou pro um lce spíše odrazující. Nap íklad v Mnichov se každé ráno po ádají konkurzy pro získání licence. Ta je platná pouze jeden den a m sto krom povolení vystupovat na ulici nep ináší um lc m žádný prosp ch. Nízké skóre získala také m sta uplat ující p ísné tresty, z nichž nejvyšším je odn tí svobody. N která m sta trestají pouli ní um lce ve ejnou službou. Je velice zajímavé, i když možná ne až tak p ekvapivé, že místa tradi považovaná za centra pouli ního um ní, uplat ují restriktivní opat ení. Na ízení platná ve m stech jako je Amsterdam, Madrid, San Francisko, New Orleans, Vancouver nebo ím nejsou k pouli nímu um ní p íliš p átelská. P ítáme to faktu, že tato m sta jsou mezi buskery tak populární, že bylo nezbytné nastavit obranné mechanismy. kolik m st s pov stí center pouli ního um ní, nap íklad New Orleans, Camden a Madrid, zavedlo nedávno obzvlášt tvrdý režim. Bude velmi zajímavé sledovat, zda si svou reputaci udrží i v pr hu dalšího roku, nebo se vydají cestou Barcelony, kde je z pouli ního um ní možné vid t jen lidské sochy. Na základ výsledk studie jsme pro pouli ní um lce vytvo ili Praktického pr vodce (Best Practices Guide) a pro m sta jsme navrhli podrobný návrh systému dobrovolných licencí nazvaný SPACE. V nich jsme shromáždili a popsali postupy a p ístupy b žné v místech, kde efektivn funguje partnerství mezi pouli ními um lci a místními ú ady. Oba systémy vyžadují vzájemný respekt. Dialog a interakce mezi um lci a tv rci politiky funguje nejlépe v p ípad, že se na pouli ní um ní nahlíží jako na p ínos, který by m l být podporován, spíše než na problém, který je t eba ešit. Aby m sta získala nejtalentovan jší um lce, musí vytvo it prost edí, kde tito nejlepší um lci budou chtít pracovat. Toho lze dosáhnout pouze tak, že p íslušná politika a zásady pouli ního um ní budou vznikat na základ spolupráce vedení m sta a pouli ních um lc. Pokud jsou pravidla správn implementována, mohou být obrovským p ínosem pro všechny zainteresované. Pouli ní um lci mohou provozovat své emeslo, vyjad ovat se, prezentovat své um ní a vyd lávat si na živobytí za pomoci a podpory m sta, kde pracují. Pokud místní ú ady udržují spokojenou pouli ní scénu schopnou seberegulace, pomáhají vytvá et vzkvétající a kulturn bohaté m stské prost edí jak pro obyvatele, tak pro návšt vníky. Prozíravá místní zastupitelstva investují do pov sti pouli ní scény s cílem zhodnotit sv j kulturní kapitál. Co je nejd ležit jší, lidem žijícím i pracujícím v daném m st, stejn tak jako turist m a dalším návšt vník m p inese zážitek z dynamického a um leckého pouli ního života m sta prosp ch. astou stížností obyvatel je, že m stská centra upadají a jsou bez života a úsp šná komer ní centra jsou ím dál tím více homogenní. Barvitá pouli ní scéna m že do m stských center p ilákat lidi a p im t je trávit zde sv j as. Živá a rozmanitá scéna také m že p isp t k jedine nosti daného m sta a odlišit jej od konkurence.

6 3 ÚVOD 3.1 POULI NÍ UM NÍ: PRÁVA, P EDPISY A POVINNOSTI Zosen a Erakiel, Barcelona. Foto: The Busking Project. Studie sledovala pouli ní um ní ve 46 m stech po celém sv. V p ípad 35 m st se nám poda ilo shromáždit dostatek informací pro to, aby mohla být za azena do hodnocení Beat of the Street (Str. 14). Tato tabulka poskytuje stru né informace o sou asném stavu pouli ního um ní v 35 sv tových metropolích a umíst ní jednotlivých m st v žeb ku. Na prvním míst žeb ku je Melbourne, které je k buskingu nejvíce p átelské a pouli ní um ní je tam vnímáno jako cenný p ísp vek ke kulturní pov sti m sta. Na posledním míst skon ilo Mexiko City, které je pouli ním p edstavením nejmén naklon no, tento zp sob um ní je zde nelegální a porušení kterých zákon m že vyústit až v trest odn tí svobody. Historie pouli ního um ní za ala už v nejran jších fází spole nosti. Pouli ní um lci se na ve ejných prostranstvích objevují od jejich vzniku od pouli ních um lc ve starov kém Egypt, ím, ecku a Indii p es st edov ké francouzské trubadúry až po moderní mexické pouli ní kapely mariachi. Pouli ní vystoupení tu byla d íve než divadla a koncertní sály a p ežila i CD. Historicky se jedná o nejb žn jší vyjád ení lidského ducha. Historii pouli ního um ní je bohužel možné sledovat p evážn na zákonech mí ených proti n mu. Ve starov kém ím mohli být pouli ní um lci bez licence s ati a ve st edov ké Anglii t i dny bi ování. S t mito tvrdými opat eními už se dnes sice nesetkáme, p esto je toto um ní nelegální ve 4 ze 46 m st za azených do této studie a u 21 z nich je t eba k provozu tohoto emesla licence. V 5 z t chto 46 m st m že být porušení zákon o pouli ním um ní potrestáno uv zn ním, v 19 m že být ud lena pokuta a deset umož uje zabavení um lcova ná iní 1. Stále v tší množství m st zavádí legislativu na regulaci pouli ního um ní a kontrolu zp sob využívání ve ejných prostranství. Z povahy pouli ního um ní vyplývá, že bylo vždy emeslem, které si volili potulní hudebníci i herci z okraje spole nosti. Sou ástí krásy tohoto um ní je jeho nep edvídatelnost, prvek p ekvapení, kultura prostých lidí a nedostatek autority. Je snadné íci, že pouli ní kultura a p edpisy nemohou jít ruku v ruce. To je ovšem omyl. Na základ studia a hodnocení podmínek pro pouli ní um lce ve 35 m stech z celého sv ta si tento dokument klade za cíl ukázat, že toto um ní není nep ítelem ve ejného po ádku. Ve skute nosti je možné více než jednoduše vy ešit jakékoli st ety zájm mezi tv rci pravidel a um lci z ulice. P i citlivém a spolupracujícím p ístupu m že tento starov ký druh um ní pomoci revitalizovat centra m st a vylepšit jejich reputaci. 1 Je t eba brát v úvahu, že ísla a statistiky v této zpráv se mohou s dalším pr hem pr zkumu radikáln zm nit.

7 3.2 JAK M ŽE BUSKING POMOCI VE EJNÝM PROSTRANSTVÍM Význam ve ejného zájmu a ve ejného života ve m stech je stále ast ji tématem diskusí akademických pracovník i ve ejných institucí. Nakupování po internetu, ekonomická recese a nákupní centra situovaná mimo m sta p ispívají ke snížení pot eby trávit as ve m st. Podle britské studie The Portas Review: an independent review into the future of our high streets (Pr zkum Portas: nezávislé posouzení budoucnosti centrálních m stských t íd) pot ebují centra našich m st promyšlenou p estavbu a revitalizaci v nejv tším rozsahu od konce druhé sv tové války. Stále více je uznávána skute nost, že pokud chceme m stská prostranství revitalizovat a p ilákat na n obyvatele, je t eba zaplnit tyto prostory životem, kulturou a um ním ve zkratce im t lidi, aby toužili trávit ve m st sv j as. Gehl Architects, jedna z p edních a nejvlivn jších agentur na sv zabývajících se stským plánováním popisuje dobré m sto jako takové, které se vyzna uje širokou nabídkou aktivit, z nichž je možné si vybrat... [a] je kladn hodnoceno díky skute nosti, že velké množství lidí volí možnost trávit na jeho ve ejných prostranstvích sv j as. (...) dobré m sto nabízí širokou škálu nezbytných i p itažlivých aktivit, a protože se t chto aktivit ú astní velké množství lidí, je zde vždy možné setkávat se s ostatními, pozorovat je a hovo it s nimi. Toto m sto se m ní na živoucí a úžasné. M sto pro lidi. 1 i navrhování udržitelných strategií pro r zná m sta vidí urbanisté velký potenciál v kreativním využití ve ejných ploch. K propojení lidí a míst kolem nich se zvažuje využití stánk s ob erstvením, trh, festival, maleb na st nách, soch, p ív tivé architektury, zelen, fontán i digitálních aplikací. V tšina t chto možností ale vyžaduje nákladné investice a ne všechny jsou prov ené. Pouli ní um ní je ale levné ( asto zdarma) a má tisíciletou historii. Pojmy jako místotvornost, triangulace ve ejného prostoru 2, taktický urbanismus a další p edstavují inkluzivní a kreativní p ístup orientovaný na místní obyvatelstvo. William H. Whyte, jeden ze zakladatel místotvorného hnutí považoval pouli ní um ní za nezbytnou sou ást triangulace ve ejného prostoru. Triangulace je zásadním faktorem pro kvalitní ve ejné místo. Zahrnuje v sob takové postupy a innosti v rámci ve ejného zájmu, které lidi vzájemn spojují. Jinými slovy je to n co, co Whyte definoval jako takový proces, na jehož základ vn jší stimuly vzájemn propojují jedince a podn cují neznáme lidi, aby spolu hovo ili tak, jakoby se znali. 3 Podle Whyta Hudebníci a bavi i vzájemn spojují lidi. (...) Není p itom d ležitá dokonalost vystoupení. Lidi propojuje už samotná p ítomnost pouli ního um ní. N kdy dokonce špatný po in spojí lidi více, než dobrý. (...) Síla pouli ních vystoupení spo ívá v jejich nep edvídatelnosti. Když lidé vytvo í dav kolem bavi e a to m že prob hnout velice rychle, ve 40 nebo 50 vte inách vypadají jako d ti, které si p išli pro sladkost. N kte í se usmívají a jsou jednoduše pot šeni. Tyto okamžiky p edstavují skute né osv žení, a koli se o nich z ídkakdy emýšlí, a už v bec se nezamlouvají obchodník m, kte í se je snaží vyt snit. Je zde ale n co, co má obrovskou hodnotu a je t eba to p stovat. Pro um lce zakazovat? Pozv me je místo toho na nám stí. 4 estože o t chto možnostech odborníci asto diskutují a komunity je využívají, ú ady a tv rci zákonných ustanovení se zdráhají je zavád t. A to hlavn v p ípad pouli ního um ní. Pouli ní um lci jednak p itahují lidi na ve ejná prostranství a zárove p edstavují ve ejnosti um ní. Um le tí kuráto i jsou si v domi toho, že v sou asné dob žijeme ve sv, kde lze lidi rozd lit na dv skupiny. Jedni chodí za um ním a ú astní se ho, zatímco jiní nikdy ani nezajdou na koncert. Um lecké rady a auto i grant výrazn investují do tv rc um ní, kte í získávají nové publikum p evážn z ad menšin a mladých lidí. Je tedy namíst navrhnout, aby pouli ní um ní se svou schopností dotknout se 100 % obyvatel, bylo za azeno na vrchol žeb ku podporovaných druh um ní. 1 (Gehl Architects, 2004, str. 28) 2 William H. Whyte a Project for Public Spaces 3 (Whyte, City - Rediscovering the Center, 1988, str. 154) 4 (Whyte, The Social Life of Small Urban Spaces, 1980, str )

8 tšina ú ad zodpov dných za dohled nad ve ejnými prostranstvími a za jejich údržbu rad ji klade pouli nímu um ní p ekážky a zavádí opat ení na jeho omezení. D sledkem toho jsou systémy licencí a regulací, které omezují revitalizaci ve ejných míst skrze kreativní tvorbu. To našt stí neplatí všude. Existuje n kolik významných m st, která se oprostila od tradi ního p ístupu a snaží se pouli ní um ní povolit nebo dokonce poskytují pomoc p i jeho rozvoji a po ádání akcí. Tento projekt zkoumá postoje a p ístupy k plánování v r zných sv tových m stech po celém sv a snaží se zd raznit jejich p ínos jak pro ob any, tak pro pouli ní um lce. Cílem je pomoci pouli ním um lc ukázat nep ízniv naklon ným a nep átelským zákonodárc m, že tento druh um ní je v mnoha ohledech kulturn a spole ensky prosp šný jak pro obyvatele m st, tak pro um lce, obchod a turismus, a že podpora pouli ního um ní (namísto jeho omezování r znými na ízeními) je jediným zp sobem, jak zajistit, že v centrech m st budou um ní p edvád t kvalitní, ohleduplní a profesionální um lci. 3.3 POULI NÍ HUDEBNÍCI, KTE Í TO DOTÁHLI Z ULICE NA STADIONY Pouli ní vystupování nemá jen pozitivní p ínos pro rozvoj m stského života, ale hrálo roli i v um lecké karié a mnoha dnešních uznávaných interpret. D ležité události jsou n kdy otázkou ne ekané náhody. Elvis Costello byl v roce 1977 v Londýn zat en, když hrál na ulici ed budovou, kde probíhalo zasedání spole nosti CBS Records. Tento incident poté vedl k tomu, že Costello podepsal s CBS smlouvu na vydání desky ve Spojených státech. Následující um lci, jejichž seznam není ani zdaleka úplný, se také v novali pouli nímu um ní: Amanda Palmer, B.B. King, Beck, Benjamin Franklin, Billy Bragg, Bon Jovi, Bruce Springsteen, Cirque du Soleil, Dixie Chicks, Django Reinhardt, Eddie Izzard, Elvis Costello, Eric Clapton, Glen Hansard, Jewel, John Butler, Joni Mitchell, Justin Bieber, Kanye West, KT Tunstall, Leonard Cohen, Louis Armstrong, Manu Chao, Norah Jones, Paul McCartney, Penn Jilette, Pierce Brosnan, Robbie Williams, Rod Stewart, Rolf Harris, Russell Crowe, Simon a Garfunkel, Steve Martin, Sting, Stomp, The Violent Femmes, Toby Keith a Tracy Chapman.

9 Zde je výb r citát um lc, jejichž kariéra zahrnovala vystupování na ulici: KANYE WEST Když jsem byl malý, moje matka p ijala práci v ín a já jsem tam za drobáky edvád l ukázky karate. Abych byl up ímný, dost m to bavilo a to, co jsem vyd lal, jsem utratil za zmrzlinu... ekl bych, že už v páté t íd jsme byl p kný šejdí, který bavil lidi. ZDROJ: JEWEL Rozhodl jsem se, že se nau ím ty i akordy na kytaru... a pak v Detroitu nasednu na vlak, budu jezdit po celé zemi a vystupovat na ulici. Vymýšlel jsem si texty o tom, co jsem vid l hem svých cest. Trvalo mi n kolik dní prozpívat se nap Státy. Pokaždé, když jsem n kde zastavil, vyd lal jsem si na rohu peníze na další jízdenku. " ZDROJ: GLEN HANSARD (THE FRAMES) Pro pouli ního um lce nefunguje jedna v c nesm lost. Pouli ní um lec musí pracovat. Musí zahodit své ego a pustit se do práce. Hrát své písni ky, hrát je dob e, vyd lat si peníze a neplést se lidem do cesty." ZDROJ: KETCH SECOR (OLD CROW MEDICINE SHOW) Rádi hrajeme pro davy lidí. Našim cílem vždycky bylo, aby lidi n co zaplatili a p išli se na nás podívat. Všechno ale za alo na rozích ulic a to stále ovliv uje to, co d láme. Je to opravdu skv lá(validating) zkušenost. Hraní na ulici je pokorný a state ný in a taky to vyžaduje odvahu. Je to taky o energii, kterou p ináší hudba hraná živ venku ve m st. Jasn, pro n které lidi jsi jen další chlápek s nataženou rukou, takže n kdy to m že být skv lý sociální barometr. M žeš zm it, s kým na téhle zemi žiješ. ZDROJ: AMANDA PALMER Tak jsem zažila nejhlubší setkání s lidmi, hlavn s t mi osamocenými, kte í vypadali, jako by s nikým nepromluvili už celé týdny. S nimi jsem zažívala ty krásné chvíle dlouhého o ního kontaktu, který ulice velkom sta umož uje. A jako bychom se do sebe na chvíli zamilovali. A moje o i íkaly: D kuji, všimla jsem si t. A jejich o i íkaly: M si nikdo nikdy nevšímá. kuji. ZDROJ:

10 4 ANALÝZA 4.1 STRATEGIE A LICEN NÍ SYSTÉMY PRO POULI NÍ UM NÍ VE SV TOVÝCH M STECH Za ú elem zm ení a srovnání toho, jak podp rný (nebo naopak potla ující) postoj r zná sta k pouli nímu um ní zaujímají, jsme p id lili kladné nebo záporné body podmínkám a na ízením, která se na um lce vztahují. Nap íklad m st m, která vyžadují pro tuto innost licenci, jsme ud lili -1 bod m st m, kde je licence zdarma a -2 body t m, kde se za ni musí platit. sta, kde existuje manažer nebo kontaktní osoba pro pouli ní um ní získala +2 body. Další kritéria se týkala toho, který odbor nebo odd lení místní samosprávy se regulací pouli ního um ní zabývá, jaká podpora a propagace je um lc m nabízena a jaká (pokud n jaká) omezení se vztahují na prodej zboží. Náš systém také hodnotí, jaké povinnosti mají pouli ní um lci v rámci r zných systém a jaké výhody jim dodržování pravidel p ináší. Kompletní list kritérií a jejich váha jsou uvedeny v tabulce. 2. sta s vysokým skóre aplikují politiku, která pouli ní um ní podporuje. M sta s nízkým skóre toto um ní nepodporují. M sta, jejich skóre se pohybuje kolem nuly používají systém pravidel, jejich vzájemná kombinace má neutrální efekt. Na základ tohoto systému hodnocení vykázala zkoumaná m sta následující skóre: (v po adí od nejp átelšt jších k nejmén p íznivým pravidl m/p ístup m) OBRÁZ EK 1 : UMÍST NÍ M ST PODLE ROZSAHU, V JAKÉM JEJICH PRAVIDLA A P ÍSTUPY PODPROUJÍ POULI NÍ UM NÍ. ZDROJ: AUTOR V VÝZKUM THE BUSKING PROJECT átelská nep íznivá

11 4.2 DOPAD STRATEGIÍ A LICEN NÍCH SYSTÉM NA POULI NÍ UM NÍ Výsledky tohoto pr zkumu vyhodnotily Melbourne a Sydney jako nejlepší m sta pro pouli ní um ní. Nejenže jejich vedení vykazuje p ív tivý p ístup k pouli nímu um ní, ale navíc zapojují samotné um lce do tvorby pravidel a do procesu rozhodování. Tato m sta navíc využívají p íležitosti propagovat pouli ní um ní jako prvek své kreativní a kulturní identity, protože zjistily, že pouli ní um ní m že mít pozitivní vliv na to, jakým zp sobem lidé vnímají ve ejná prostranství. Na druhé stran žeb ku se umístil Mnichov, který k pouli ním um lc m zaujímá mnohem více omezující p ístup. K získání licence, která platí jen jeden den, se musí um lci vždy astnit konkurzu. Za toto každodenní divadlo ovšem m sto um lc m neposkytuje žádné výhody. V d sledku toho byl Mnichov vyhodnocen jako t etí nejmén p átelské m sto ve vztahu k pouli nímu um ní. Na nejspodn jší p ce žeb ku pr zkumu se jako nejmén p íznivé m sto pro pouli ní um lce usadilo Mexico City. Na rozdíl od Melbourne a Sydney zastupitelé v Mexico City uplat ují zákony potla ující pouli ní vystoupení, spíše než aby se tento zdroj um ní snažili ho využít jako kulturní kapitál. Pouli ní um ní je zde dokonce nelegální a lidé p istižení p i jeho provozování mohou dostat pokutu nebo jim m že být zabaveno vybavení. Navzdory tomu existuje v Mexico City živá pouli ní scéna. Nejedná se p itom o ojedin lý úkaz. Londýnská m stská ást Camden i m sta jako Amsterdam, Madrid, San Francisco, New Orleans, Vancouver a ím jsou považovány za významná centra pouli ního um ní, a to i p esto, že v nich platí p ísná omezení. Tém všechny z nich za ínají být k pouli nímu um ní mén p átelská, p inejmenším co se tý e zp ísn ní edpis. Náš výzkum tohoto problému je dlouhodobý, ale zdá se velmi pravd podobné, že popularita t chto míst mezi pouli ními um lci vedla k defenzivní reakci místních zastupitelstev. Existuje p itom zlatá st ední cesta. M sta s mírnými omezeními, která ale um lc m nabízí podporu nebo propagaci jsou považována za p átelská k pouli nímu um ní. Jedním z t chto p ípad je Singapur. Um lci zde sice musí projít konkurzem a ú astnit se soust ed ní, poté je jim ale ú ady nabízí propagaci a management. Mezi omezeními pouli ního um ní a jeho podporou je t eba najít rovnováhu. Správná rovnováha p edstavuje pro m sta p ínos. Stále více autor urbanistických plán hledá strategie, které by pomohly vdechnout život stagnujícím centr m m st. Pouli ní um ní má potenciál zlepšit pov st m st jako kulturn bohatých míst vhodných pro život, práci i turistiku.

12 5 ZÁV R 5.1 JAKÉ STRATEGIE BY M LA M STA ZAVÉST NA PODPORU POULI ÍHO UM NÍ? Každé m sto na sv má k pouli nímu um ní vlastní p ístup. N která se ho snaží co nejvíce regulovat nebo dokonce zakazovat, v jiných neexistují žádná omezení a pouli ní um ní je stskou a kulturní aktivitou s prostorem pro vyjednávání. Zdá se, že každá místní metoda kontroly pouli ního um ní odráží p ístup daného m sta k managementu ve ejných prostranství. Ten se odvíjí od p evažujícího postoje k sociální inkluzi, svobod slova, navazování kontakt, p ístupnosti a rovnosti p íležitostí, které toto m sto zaujímá. sta, která se v hodnocení umístila na vyšších p kách, uplat ují jen mírná na ízení umož ující um lc m svobodné vyjád ení na ve ejných prostranstvích. P íklady tohoto p ístupu jsou Melbourne a Sydney. Tato dv m sta nejenže uplat ují jen mírná na ízení, ale navíc zvou pouli ní um lce k podílu na tvorb postup a k rozhodovacím proces m. Melbourne a Sydney využily šance podpo it pouli ní um ní jako prvek své kreativní a kulturní identity. Zatímco m sta v Evrop a USA stále rozvíjejí strategie a politiky s cílem získat vizitku kreativní m sto, Sydney a Melbourne do tohoto stádia již dosp ly a pot eby pouli ních um lc a místních ú ad jsou zde v rovnováze. Pokud n jaké m sto uplat uje jen mírná na ízení, ale zárove poskytuje um lc m podporu a propagaci má šanci být považováno za místo, které úsp šn podporuje pouli ní interprety. Takovým m stem je t eba Singapur. sta, jejichž skóre se pohybuje okolo nuly (nap. Sofie), p edstavují p ípady, kdy sice existují omezení pouli ního um ní, ale vymáhání jejich dodržování je velice benevolentní. Um lci z t chto m st uvedli, že pokud se chovají podle všeobecných pravidel (tj. dodržují rozumnou hlukovou hladinu, neomezují pohyb ostatních na ulici, nechovají se úto ), policie proti

13 nim nezasáhne, ani když oficiáln porušují zákon. Tyto p íklady zd raz ují, jak je p i provozování pouli ního um ní d ležitá seberegulace a jak rozumné uvažování a respekt mohou p isp t k ve ejnému dobru. Hodnocení nazna ují, že m sta, kde je nutné projít konkurzem a je striktn dodržována kontrola kvality, jsou pro um lce spíše odrazující. Nízké skóre získala také m sta uplat ující p ísné a nespravedlivé tresty za porušení na ízení. V Melbourne, Sydney a dalších m stech, kde pouli ní um lci obohacují kulturní život, aplikují místní ú ady podobná pravidla a strategie. Tato pravidla pomáhají synchronizovat cíle pouli ních um lc a místních ú ad. Není možné vytvo it jedinou strategii, kterou by bylo možné aplikovat na všech místech. Jakýkoli program musí být dostate flexibilní a ho mohla využít r zná sta. Náš Praktický pr vodce (Best Practices Guide) ur ený pouli ním um lc m a SPACE podrobný návrh systému dobrovolných licencí uvádí procedury a p ístupy spole né pro m sta, v nichž panuje harmonické a efektivní partnerství mezi pouli ními um lci a místními ú ady. Hnutí The Busking Project v í, že k vytvo ení rovnováhy mezi požadavky místních ú ad a pouli ních um lc je dosta ující dobrovolný kodex provozu pouli ního um ní. Pokud m sta cht jí zavést systém licencí, m l by být dobrovolný a zú astn ným um lc m by m l na oplátku poskytovat podporu a propagaci. Aby takový systém fungoval, musí mít pozitivní p ínos pro ú ady i pro um lce. Oba systémy vyžadují vzájemný respekt. Dialog a interakce mezi um lci a tv rci politiky pouli ního um ní funguje nejlépe v p ípad, že se na toto um ní nahlíží jako na p ínos, který by m l být podporován, spíše než jako na problém, který je t eba ešit. Aby m sta získala nejtalentovan jší um lce, musí vytvo it prost edí, kde tito um lci budou chtít pracovat. Toho lze dosáhnout tak, že pravidla a zásady provozování pouli ního um ní budou vytvá eny ve spolupráci s um leckou komunitou. P ísný policejní dozor nad dodržováním pravidel a kodex nebudou pravd podobn p íliš produktivní. Je t eba dát pouli ním um lc m as a prostor, aby se s potížemi vyrovnali sami. Spole ná m že být dosažena pouze tehdy, pokud bude v komunit pouli ních um lc fungovat seberegulace. Pokud jsou pravidla správn implementována, mohou být obrovským p ínosem pro všechny zainteresované. Pouli ní um lci mohou provozovat své emeslo, vyjad ovat se, p edvád t své um ní a vyd lávat si na živobytí za pomoci a podpory m sta, kde pracují. Když místní ú ady udržují spokojenou a seberegulující pouli ní scénu, pomáhají vytvá et vzkvétající a kulturn bohaté m stské prost edí jak pro obyvatele, tak pro návšt vníky. Prozíravá místní zastupitelstva investují do pov sti pouli ní scény s cílem zvýšit svou kulturní reputaci. Pokud má pouli ní scéna kvalitní management, m že být i hodnotnou vizitkou. Co je nejd ležit jší, lidem žijícím i pracujícím v daném m st, stejn tak jako turist m a dalším návšt vník m p inese zážitek z dynamického a um leckého pouli ního života m sta prosp ch. astou stížností obyvatel je, že m stská centra upadají a jsou bez života a úsp šná komer ní centra jsou ím dál tím více homogenní. Barvitá pouli ní scéna m že do m stských center p ilákat lidi a p im t je trávit zde sv j as. Živá a rozmanitá scéna také m že p isp t k jedine nosti daného m sta a odlišit jej od konkurence Pouli ní um ní poskytuje p íležitost jak zajistit, aby centrum m sta nesloužilo pouze komer ním ú el m. M že ob any kteréhokoli m sta znovu p ilákat a hrát významnou roli v jeho kulturní politice. Zavedení pravidel uvedených v Best Practices Guide, jehož autorem je The Busking Project umožní nám všem užívat si p ínos prosperující pouli ní scény.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Firemní webová prezentace: zásady tvorby firemního webu Jaroslav Nulí ek Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

8. Legislativní a institucionální rámec

8. Legislativní a institucionální rámec 8. Legislativní a institucionální rámec Petra Levrincová Globální p ístup k migraci lze definovat jako vn jší rozm r migra ní politiky Evropské unie (EU). Touto koncepcí (p ijatou v roce 2005) se evropská

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní eský a evropský ombudsman jako ochránci p ed zakázanou diskriminací Bc. Petra Plívová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatn.

Více

SPRÁVA MAJETKU M STA

SPRÁVA MAJETKU M STA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ve ejná ekonomika SPRÁVA MAJETKU M STA Administration of property of city Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jan ŠELEŠOVSKÝ,

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Štíhlá výroba jako systém ízení Lean production as management system Bc. Veronika Brichtová Plze 2012 estné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Život v m st budoucnosti Milovice-Mladá Petra Gon arovová Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré literární prameny

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

ORANŽOVÁ KNIHA SSD. Rámcový program pro záležitosti Rom a sociáln vylou ených lokalit

ORANŽOVÁ KNIHA SSD. Rámcový program pro záležitosti Rom a sociáln vylou ených lokalit V Praze dne 7. dubna 2010 Schválila: Odborná komise SSD pro romské záležitosti P edkládá: Mgr. David Be ák, DiS. ORANŽOVÁ KNIHA SSD Rámcový program pro záležitosti Rom a sociáln vylou ených lokalit ORANŽOVÁ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o.

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. elákovice Pastora ní pé e v nemocnicích a ve v znicích Sociální práce Vedoucí

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

Turisté p inášejí do regionu peníze

Turisté p inášejí do regionu peníze Téma: Dotace P inášíme p ehled v tšiny aktuálních dota ních program vyhlášených Plze ským krajem pro letošní rok. strany 1, 4 a 6 Kalamita P ipravili jsme krátké ohlédnutí za pov trnostní kalamitou z konce

Více

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské sociální práce Charitativní a sociální práce Jitka Horáková Proces odebrání dít te z rodiny a možnosti následné pé

Více

Pom že nový zákon zachránit Šumavu?

Pom že nový zákon zachránit Šumavu? Zdravotnictví Nemocnice ve Stod prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 26 milion korun. Kultura Západo eské muzeum v Plzni letos slaví 130 let od svého založení. Zajímavosti Hejtman pod koval Kate in Emmons

Více

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e:

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e: Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT Praha 24. ervna 2008 Zam ení seminá e: Cílem seminá e je podat objektivní informace o sou asném stavu a vývoji našich les nejen odborné ve ejnosti

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více

Motivace dobrovolník v programu P t P

Motivace dobrovolník v programu P t P Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Motivace dobrovolník v programu P t P Dagmar Šamajová 1998 3 Obsah 1. OBSAH...3 2. ÚVOD...5 3. P T P - BIG BROTHERS / BIG SISTER...5 3.1. CO JE TO PROGRAM

Více