informační zpravodaj města Kunštát V. ročník Svátků řemesel měl svoje téma - železo. INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informační zpravodaj města Kunštát V. ročník Svátků řemesel měl svoje téma - železo. INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA"

Transkript

1 KUNŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ informační zpraodaj města Kunštát ROČNÍK XVII. ČERVENEC 2012 OTÁZKA PRO STAROSTU Cestou na zámek během Sátků řemesel mnozí Kunštátští popré iděli obnoenou Panskou zahradu. Otázka se týká rybníku je před yčištěním nebo je takto záměrně osázený? Bude zahrada propojena se zámkem a kdy? Zarostlý, noě rekonstruoaný rybník na panské zahradě zarostl zcela sám, nekontroloaně a bez poolení. Bylo to následkem pomalého plnění odou (suché počasí, omezené zdroje přítoku). Rádi bychom tento problém yřešili nejbližší době a rostliny e ětší míře zlikidoali. Porost k rybníku samozřejmě patří, ale nesmí se to přehánět. Proto až uidíte na rybníku pramici s čloíčkem, nejedná se o noou turistickou atrakci, řešíme přerostlý rybník. Toto opatření se týká i yskytlých řas. pokračoání na druhé straně V. ročník Sátků řemesel měl soje téma - železo. INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA mezi městem Kunštát jako pronajímatelem a haarijního stau obodoé zdi Panské zatenisoým klubem Kunštát jako nájemcem hrady ychýlení ze sislé polohy směrem Zastupitelsto města na sém jednání měsí- tenisoého areálu během doby udržitelnosti donitř o cca 0,5 m (nebezpečí zřícení) a proci černu projednalo a schálilo, popř. zalo projektu četně ypořádání ztahů se stát- jednala nárh na zabezpečení opěrné zdi teraním rozpočtem, jelikož se jedná o peněžní sy zpracoaný na základě statického posudku na ědomí: - připomínku rodičů dětí k situaci přijímá- prostředky určené pro inestici do městem ytoření umělého sahoitého tělesa před zdí s bezpečným sklonem ní dětí do MŠ Kunštát, kdy nebylo pro příští lastněných nemoitostí aktuálním staem napojení nemoitostí na doporučilo yhlásit architektonickou soutěž školní rok přijato do MŠ 17 dětí a jak bude noou kanalizaci a aktuálním staem na čisna stabu minibazénu ceně do 5mil.Kč tento problém řešen pro letošní rok a jak bude tírně odpadních od řešen následujících letech průběhem jednání se Sazkem odoodů a V měsíci černu se Rada města na sých zase- zpráu o činnosti Rady města od minulého kanalizací a VAS Boskoice e ěci majetkodáních mimo jiné zabýala: zasedání Zastupitelsta města ého ypořádání rámci ystoupení města nárhem SÚS JMK, oblast Blansko, na předá- zpráu o činnosti Finančního ýboru ze Sazku a proozoání odohospodářské ní části silnice III/01850 intrailánu místní - rozpočtoé opatření č. 4/2012 části Touboř délce 0,147 km do sítě místních infrastruktury - prodej, ýkup a přeod pozemků - Obecně záaznou yhlášku města Kunštát č. komunikací města Kunštát. RM doporučila - schálila uzaření smlu o poskytnutí dota1/2012 o stanoení systému shromažďoání, ZM s předáním uedené části silnice ysloit ce z rozpočtu Jihomoraského kraje z Dotačního programu Jihomoraského kraje na sběru, přepray, třídění, yužíání a odstra- nesouhlas požární techniku a ěcné prostředky JSDH. schálila zadání zpracoání žádosti o dotaňoání komunálních odpadů a nakládání se Předmětem smlu je inestiční dotace e ýši ce rámci iniciatiy Ministersta dopray a staebním odpadem na území města Kunštát ,Kč (70% z předpokládaných uznatelsfdi Bezpečný přechod, jejímž předmětem - náze ulice Sadoá pro noě zniklou ulici ných ýdajů e ýši ,- Kč) na nákup je poskytnutí dotačních prostředků na od lokalitě Zahradní na základě nárhů občanů - zachoání snížené ceny staebních pozemků straňoání kolizních míst na silnicích I. tří- lanoého naijáku a kaloého čerpadla a nedy cestou úpra přechodů. Města Kunštát se inestiční dotace e ýši ,- Kč na nákup o 20% lokalitě Zahradní do souhlas s přeodem záazků a pohledáek týkají 4 přechody na silnici I/19. Příjemcem ýzbroje a ýstroje zniklých z titulu poskytnuté dotace z MŠMT dotace a realizátorem (inestorem) je ŘSD, - žádostmi o pronájem a odprodej pozemků e lastnictí města ČR na akci Osětlení tenisoých kurtů žádost podáá město pokračoáni na druhé straně Kunštátě případě zániku nájemní smlouy - zala na ědomí informaci o odstraňoání Z činnosti Zastupitelsta města

2 - pohledákami města - postupem zpracoáání noého územního plánu města a místních částí - zala na ědomí Zpráu o činnosti Nadačního fondu Města Kunštát za rok 2011 a zápis č.1/12 z jednání sprání rady Nadačního fondu Města Kunštát - schálila uzaření dodatku č. 1 ke smlouě o dílo mezi městem Kunštát a GORDIC s.r.o., MĚSTSKÝ ÚŘAD Kunštát MASce letos úspěšný Občanské sdružení Místní Akční Skupina Boskoicko PLUS bylo založeno za účelem podpory rozoje celého enkoského regionu - mikroregionů Boskoico, Olešnicko, Kunštátsko-Lysicko a Sitaa. Již od roku 2006 pomáhá toto sdružení získáat finanční prostředky z dotačního Programu rozoje enkoa Státního zemědělského interenčního fondu. Také letos na jaře byla MASkou yhlášena ýza k předkládání projektů a žádostí o dotace, do níž se přihlásily obce, sazky obcí, neziskoé organizace, podnikatelské subjekty zemědělstí i cestoním ruchu, školy a školky s nejrůznějšími náměty, jako jsou ýstaba hřiště, opraa kaplí, úschona zaazadel, úpraa parků a násí, ybaení dětských kluboen, apod. Bylo předloženo celkem 36 žádostí o dotaci, a jako každý rok přesahoal objem požadoaných finančních prostředků ýši prostředků určených k rozdělení. Hodnotící komise MAS narhla letošním roce k rozdělení 6,2 mil. Kč, u projektů s celkoými ýdaji 10,9 mil. Kč. V počtu předložených žádostí o dotaci i úspěšnosti přijatých projektů byl letošní ýzě Kunštát bez konkurence. Z Kunštátu bylo předloženo do ýzy celkem 6 žádostí od 6 různých subjektů, z toho 5 žádostí o dotaci bylo úspěšných. Úspěšné projekty naší obci: - Město Kunštát - projekt Reitalizace parku u kulturního domu Kunštátě - ZŠ a MŠ Kunštát projekt Staební úpray ýdejny a jídelny ZŠ Kunštát - Řemesla Kunštátě, o.s. projekt Keramická školička - Chocholík Klub rodičů Kunštátě projekt Ten spráný prožitek - Hotel Rudka projekt Oddechoá zóna lesní park Rudka. Cesta k dotačním prostředkům je šak ještě dlouhá. Vybrané projekty musí projít kontrolou a schálením na Státním zemědělském interenčním fondu, jehož úředníci ještě mohou některý z projektů yřadit. Tepre na podzim budou úspěšní žadatelé ědět, zda přislíbenou dotaci opradu dostanou. Všem našim úspěšným žadatelům přejeme pené nery při plnění požadaků úředníků SZIF, šťastnou ruku při ýběru dodaatele při realizaci projektu a úspěch při záěrečné administraci projektu, na které záisí konečné zaslání přislíbených financí. Ing. L. Peškoá ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Ohlédnutí za školním rokem Učitelé, zaměstnanci, žáci naší základní školy - a také rodiče - mají za sebou další školní rok. Byl to prní rok školní docházky pro 23 prňáčků, naopak poslední rok pro 36 deáťáků, kteří po prázdninách budou oteírat deře řady škol jiných, už ne té kunštátské. Totéž se týká dou děčat pátého ročníku, která odcházejí na íceleté gymnázium. Je třeba doplnit, že školní rok zahájilo 289 žáků, přičemž početní sta na konci černa činil celkem 297 žáků. Rok 2011/2012 byl prním, kdy se šechny ročníky učily podle školního zděláacího programu. Výuka byla často zpestřoána nejen yužitím noé didaktické techniky, ale také lastními ýukoými materiály, které šichni yučující zpracoáají rámci programu EU peníze školám. Díky němu bylo možno pořídit notebooky a dataprojektory Erbenoa 4, Jihlaa, na základě kterého se rozšiřují softwaroé části počítačoého systému GINIS - ysloila souhlas s pokácením 1 lípy na ýletišti Újezdě (nebezpečí dalšího rozlomení), prořezání koruny lípy na ýletišti a prořezání a snížení koruny lípy na nási (nebezpečí odlomení a pádu suchých ětí) na základě žádosti OV Újezd do některých tříd. Samozřejmostí je to, že se průběhu roku uskutečnila celá řada akcí, z nichž mnohé jsou, dá se říci, běžné, očekáané, nemá proto ýznam podrobněji se o nich rozepisoat. Jsou to například nejrůznější poznáací ycházky, exkurze místního ýznamu, ýlety do diadel atd. Vždyť například brněnském diadle Radost byli naši žáci na rozmanitých diadelních předstaeních během roku několikrát. Zmiňme spíše záležitosti řekněme tomu iditelnější : Koncem října jsme měli možnost přiítat učitele a žáky ze Sloenska, kterým jsme připraili bohatý program sportoní i kulturní, s náštěou zámku, rudeckých jeskyní, fary a dalších míst. Sloenští hosté mohli zhlédnout ystoupení skupiny BAMI, e školní zahradě jsme se stmeloali při opékání špekáčků. -2- pokračoání otázky pro starostu Panská zahrada jednou bude spojena se zámkem. Je třeba nejdříe yřešit několik technických maličkostí, jako je zpenění přechodoých sahů, zbytků zámecké zdi, rácení půodních kamenných schodů, zajištění bezpečnosti pro procházející se. Toto šak jde již mimo obsah získané dotace a tak se budou finanční zdroje hledat jinde, četně městského rozpočtu. Vzhledem k existenci důležitějších priorit pro město, nelze dnes přesně říct, zda za rok či da. Anebo později. Ale jednou tyto doje prostory spojíme, protože se to nejen logicky nabízí, ale zároeň se daná lokalita ýrazně zhodnotí a zkrásní. OZNÁMENÍ Finanční odbor MÚ upozorňuje občany, že do byla splatná druhá část poplatku za odoz TDO na rok E.ON oznamuje přerušení dodáky el. energie: dne od 7.30 do Obec Kunštát - Vypnutá oblast: ulice U Hřiště a část ulice Brněnská - praá strana směr Zbraslaec od domu č.p. 240 po dům č.p dne od 7.00 do Obec Kunštát: Vypnutá oblast: část ul. Noá - od TS na ulici Noá po křižoatku s ulicí Zámecká, část ulice Zámecká - od křižoatky s ulicí Noá směr Zbraslaec. JUDr. KAMILA VRÁNOVÁ, ADVOKÁT, oznamuje, že z důodů čerpání řádné doolené poskytuje eškeré prání služby pro občany i podnikatele době letních prázdnin úterý dne 10.7., 17.7., 7.8., a Od opět praidelně každé úterý od 13:00 do 15:30 hod. zasedací místnosti Městského úřadu Kunštát. Tel.č , V rámci připraoaného projektu opray jezírka s fontánou pod zámkem (edle psího hřbitoa) prosíme občany o zapůjčení fotografií, nákresů nebo obrázků, které by upřesnily tary proedení tohoto díla. Všechny materiály nepoškozené rátíme. Obracejte se, laskaě, na uedené kontakty. Radim Štěpán kastelán zámku, Jan Krupka, Fr. Halase 149, tel XX. Hrnčířský jarmark Přípray XX. Hrnčířského jarmarku jsou plném proudu. V této souislosti se obracíme na zájemce o pořadatelskou pomoc e ěku od 18-ti let. Hlaste se, prosím, na MÚ nebo městské knihoně.

3 A když hooříme o mezinárodních azbách, družbách a projektech, nelze opomenout, že naše škola se coby organizátor dalšího běhu mezinárodního projektu Comenius stala hostitelem zástupců pěti zahraničních škol, a to učitelů ze Sloenska, Polska, Norska, Rakouska a Choratska. Jednalo se o přípranou konferenci tohoto projektu, do něhož jsme byli zapojeni již letech Tehdy jsme spolupracoali se školami Řecku, Rumunsku, Maďarsku a Finsku. Z našich ryze domácích akcí ueďme listopadoou Slanost slabikáře neboli pasoání prňáčků na čtenáře, prosincoou Mikulášskou nadílku, přednášku o kosmonautice pro žáky ročníku, ánoční turnaj mladších žáků e florbalu a ystoupení pro seniory penzionu, besedu na téma Etiketa do škol atd. Naši žáci nacičili několik lastních diadelních předstaení, ať už pro mladší spolužáky, pro rodiče nebo eřejnost. Naopak pro naše žáky se uskutečnilo jedno diadlo ýjimečné, poněadž herci hráli angličtině a žáci si tak mohli oěřit soje znalosti tomto jazyce. Potěšitelná je zrůstající úroeň žáků oblasti recitace, což potrzuje nejenom kalita školního kola (60 soutěžících), ale také ynikající úspěchy našich recitátorů na Lysickém sluníčku (hlaní cena diáků, tři druhá místa a jedno třetí místo) a na recitační soutěži Adamoě (dě prní místa a jedno třetí). Pro nejstarší žáky jsme e spolupráci s Kruhem přátel umění připraili besedu s pamětnicí hrůz 2. sětoé álky paní Flachoou, profesorkou konzeratoře Brně, býalou operní pěkyní. Žáci měli možnost yslechnout osobní zážitky čloěka, který zažil koncentrační tábor. Na besedě bylo zmíněno také to, že bratr paní Flachoé, Michal, byl přítelem básníka Františka Halase. V oblasti sportoní jsme dosáhli opradu elké řady úspěchů a patříme každoročně do popředí nejen kůli ýsledkům např. florbalistů nebo třeba šachistů apod., ale jsme hlaně pořadateli ýznamných sportoních akcí regionálního ýznamu. Řeč je zejména o Kunštátské laťce, kterou jsme uspořádali březnu, ale též o černoém atletickém íceboji mladších žáků o Pohár krále Jiřího, jehož se pod záštitou starosty města a za účasti senátora Regece zúčastnilo celkem 17 (!) škol okresu Blansko. Neopomněli jsme naštíit ýstay pořádané městským infocentrem, jako například předánoční ýstau betlémů městském infocentru či březnoou ýstau čokolády, děti se pochopitelně také přišly podíat na staění milíře u příležitosti sátku řemesel. Se Sdružením řemesel udržujeme dobrou spolupráci, žáci např. opětoně pomohli při úklidu areálu Rudce. Známku ýborně by dostala spolupráce s městskou knihonou. Vždyť díky ní se uskutečnily např. motiační hry na podporu čtenářstí, kdy e spolupráci s nakladatelstím Thot byly realizoány programy pro třeťáky (pod názem Za pokladem kapitána Černoouse ) a pro sedmáky ( Tajemné ýpray do staroěku ). Za zláštní pozornost stojí II. ročník literární soutěže O cenu Ludíka Kundery, který proběhl na téma Moje nej cesta Zúčastnilo se ho e třech kategoriích 53 (!!!) mladých literátů nejen z řad žáků kunštátské školy, ale i z okolních středních škol, a dokonce až ze základní školy Písku! Už posedmé měli nejmenší čtenáři žáci 2. ročníku naší základní školy možnost stráit noc pro ně nezyklém prostředí kunštátské knihony, která se opět zapojila koncem března do akce Noc s Andersenem. Námětem letošní Noci byly knihy šédské spisoatelky Astrid Lindgrenoé. Žáci naší školy se každoročně zúčastňují soutěží a olympiád jednotliých předmětech a okresním poronání obsazují pěkná umístění. Rozsah článku neumožňuje ypsat eškeré podrobné ýsledky, a tak s omluou šem ýborným žákům uádíme jen Natálii Kulinu, která je skutečně šestranná a její jméno by se opakoalo ícekrát, mimo jiné i případě ýše zmíněné literární soutěže O cenu L. Kundery. O dobré úroni ýuky na naší škole sědčí ýsledky testů, ať už SCIO nebo CERMAT, podrobili jsme se též celostátnímu testoání žáků pátých a deátých tříd s ýsledkem nad celostátním průměrem. Ke způsobu a samotnému průběhu testoání máme šak ýhrady, jež byly sděleny České školní inspekci. Pokračuje projekt Adopce na dálku, němž se jedná konkrétně o sponzorstí zambijského chlapce Samuela. Deáťáci coby organizátoři akcí na podporu tohoto projektu nakonec sehnali potřebnou částku 8.000,- Kč, která předstauje již pátou splátku pořadí určenou na tento účel. Jedna z akcí pro žáky se uskutečnila s finančním přispěním p. Řehůřka. Nejlepší žáci ze šech tříd byli odměněni na slanostním rozloučení se školním rokem díky nadaci města. O některých akcích jsem se doposud nezmínil, a to proto, že proběhly díky aktiitě SRPŠ. Týká se to například podzimního a jarního sběru papíru (na podzim odezdáno 15 tun, na jaře přes 16 tun), dále elmi úspěšné Jízdy zručnosti Újezdě a dalších akcí. Je třeba yzdihnout, že díky finančním příspěkům ze SRPŠ se řada dětí nejúspěšnějších sběračů papíru mohla podíat na muzikál Mary Poppins a do brněnského zábaního centra Bongo, ale krom toho zejména skutečnost, že nebýt SRPŠ, nedostali by září noě nastupující prňáčci na soje laice prní den školního roku ůbec nic. Takto dostane každý z nich školní potřeby hodnotě 200,- Kč. -3- KULTURA Spráa státního zámku Kunštát Vás ze: hodin ČANKIŠOU nádoří zámku, stupné 100,- Kč PAMÁTKOVÁ OBNOVA TZV. ALHAMBRA SALONU ANEB NENÍ ALHAMBRA JAKO ALHAMBRA ernisáž e hodin hlaní sezónní ýstaa olně přístupná s oteírací dobou SZ Kunštát zámecký kelb Dřeník hodin Ia Bittoá benefiční koncert pro KUNŠTÁT PRO FUTURO o.p.s zámecké nádoří, stupné 150,- Kč HRADOLOGIE 2012 hudební festial Kinematograf bratří Čadíků, ASV Kunštat a Město Kunštát Vás zou na LETNÍ FILMOVOU SLAVNOST e dnech srpna na náměstí Klementa Bochořáka Promítáme: Fimfárum Do třetice šeho dobrého V peřině Neinnost Lidice

4 KNIHOVNA Projekt Už jsem čtenář Knížka pro prňáčka byl yhlášen již čtrtým rokem. V letošním roce byl yhlašoatelem Saz knihoníků a informačních praconíků (SKIP) ČR. Cílem je rozoj čtenářstí od prního ročníku školní docházky. Knihona, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obyklých knihonických činností. Městská knihona Kunštátě se do této akce opět zapojila. Náplní praidelných schůzek s prňáčky od prosince 2011 do černa 2012 bylo seznámení s knihonou, hraé čtení, předčítání z knížky na pokračoání, motiační soutěže. Odměnou pro děti je knížka, půodní česká noinka, napsaná a ilustroaná ýhradně pro účastníky tohoto SPORT Úspěšná sezona FK Kunštát Fotbaloý klub Kunštát ukončil ročník mistroských soutěží 2011/2012. Do krajských a okresních soutěží jsme přihlásili 8 týmů obsadili jsme tedy šechny kategorie. Tím jsme se zařadili mezi 3 oddíly na okrese, kteří se tímto mohou pochlubit. Do bojů o body se zapojili: muži A+B, dorost, ženy, starší žáci, mladší žáci, přípraky mladší a starší. Oddíl dosáhl mnoha úspěchů: muži A yhráli s přeahou krajskou soutěž I. B třídy a postoupili do druhé nejyšší krajské soutěže, ženy yhrály okresní přebor Blanenska také s ýrazným náskokem. Úspěšná byla i naše mládež starší žáci skončili na druhém místě okresního přeboru skupiny A, starší přípraka byla e sé skupině okresního přeboru také druhá a na stejném místě se umístila i mladší přípraka okresním přeboru, kdy o jejím umístění rozhodl až poslední zápas s ítězem soutěže Blanskem. Pozitiní je, že se nám daří k fotbalu přilákat stále íce dětí, na tréninky přípraek chodí i V minulosti jsme se záěrem zmiňoali o změnách materiálním zabezpečení školy. Tentokrát to bude zmínka yzníající pozitině, ale i negatině. Pozitiní bude e ztahu ke zřizoateli, který umožňuje další rozoj školy, což se promítlo možnosti proádět další údržbu a modernizaci budo a také možnosti oteřít při příležitosti Dne Země krásnou školní zahradu za sportoní halou, negatiní ošem bude směrem ke státu. Ten až doposud nazdory o trzení o školstí jako sé prioritě neustále snižuje ýši finančních prostředků určených nejen na mzdy zaměstnanců, ale také do tz. ONIV a to má elmi neblahý dopad na možnost obnoy učebnicoého fondu, školních pomůcek, možnost odborného růstu pedagogů atd. Je to ěc, která se také ýrazně dotýká rodičů. Zcela reálně například uažujeme o zrušení plaeckého ýciku práě z finančních důodů. To znamená, že budoucí druháci by ještě po prázdninách plaecký ýcik dokončili, prňáčci už by plaat nejezdili. Záěrem bychom chtěli poděkoat šem učitelům a zaměstnancům školy, zřizoateli, SRPŠ, Radě školy, sponzorům a rodičoské eřejnosti za spolupráci a šem popřát hezké léto a příjemně stráené dny olna Vský- projektu a kterou nelze běžném knihkupectí zakoupit. V letošním školním roce je to kniha oblíbeného českého spisoatele Miloše Kratochíla s názem Školníci, kterou ilustroala přední ýtarnice a držitelka mnoha ocenění, Renáta Fučíkoá. 6. černa se městské knihoně konala slanostní schůzka, kde byla dětem předána jejich zácná odměna Knížka pro prňáčka. Doufám, že se podařilo dětem přiblížit prostředí knihony jako zcela přirozené a předat myšlenku, že zládnutí četby je něco mimořádného. Všechny děti si zaslouží elkou pochalu. Poděkoání patří také jejich paní učitelce Emě Tandleroé. (foto z akce na www. knihonakunstat.cz) -ba- íce jak 20 dětí, chlapců i děčat. Chtěl bych touto cestou poděkoat šem trenérům, kteří se bez nároku na jakoukoli odměnu naší mládeži e sém olném čase ěnují. Bohužel naše společnost si neáží této dobroolné práce a podpora sportu zcela zanikla. Peníze, které dříe směřoaly do sportu z ýherních společností byly rozkradeny a tak se sport potýká s nedostatkem finančních prostředků. Se zajištěním financí bojujeme každým rokem i my, náklady jenom na prooz, cestoné, ýplaty rozhodčích a zajištění materiální základy jdou do statisíců. Poděkoání patří tedy i Městu Kunštát a šem ostatním malým i menším sponzorům, kteří nám jakoukoli formou pomáhají. V poslední době se Kunštátě na zápasy racejí i diáci, i pro ně se fotbal hraje a jsou pro hráče elkou podporu tímto jim chci poděkoat za dosaadní přízeň a pozat je na podzimní zápasy ročníku 2012/2013. Tenora František předseda oddílu FK Kunštát KNIHOVNA CESTOVNÍ AGENTURA TANDLER. Velká nabídka pobytoých a poznáacích zájezdů. Velké sley u last minute zájezdů. Zadejte nám poptáku a my Vám em budeme posílat aktuální nabídky. Kontakt: seznam.cz Tel.: , » INSOLVENČNÍ SPRÁVCE PRODÁ nejyšší nabídce byt 2+1 Kunštát,CP 52 m2, 3 lodžie.inf. na tel nebo na u: Nejnižší nabídka: 760 tis., spráce si yhrazuje možnost šechny nabídky odmítnout.» PRODÁM BYT 2+1 osobním lastnictí Kunštátě. Tel.: » ZLATNICTVÍ LYSICE. Věra Ondroá, oznamuje, že od čerence 2012 bude prodejna přestěhoána do nákupního centra COOP Lysice, Komenského 580.» ZRUČNÝ ŘEMESLNÍK proede malířské a natěračské práce, zednické práce, obklady, dlažby, práce se dřeem, pergoly, azby aj. Rychle, leně. Tel.: » Petra Loukotoá STUDIO VIKTORKA nabízí na penzionu kosmetické práce, pedikúru, manikúru a také dárkoé poukazy. Tel » AUTODVŮR opray motoroých ozidel šech typů. Mechanické opray - č. dodání lených n.d. Klempířské opray - č. ronání i aření. Autolaky, design - č. kompletní přípray. Plnění klimatizací - již od 400 Kč. Dále - sařoání plastoých částí, zasklíání autoskel, diagnostika řídících jednotek, přípray a proádění STK, zajišťujeme seris a opray pohonu LPG. Lené renoace poškrábaných a zašlých předních plastoých sětel. Prodej lených náhradních dílů - dodání dle objednání. Praconí doba flexibilní, dle potřeb zákazníka. Kalkulace ceny předem, opray proáděny nejnižších cenách a nejkratším možném termínu. Kontakt: AUTODVŮR Kunštát, tel Prchal Zdeněk, Hliníky 325, Kunštát. Akce Hotelu Rudka Zěřinoé hody Speciality naší kuchyně a zěřina Ochutnáka ína Steakoý íkend Martinské hody Ochutnáka ína Francouzská a italská kuchyně I. ples Hotelu Rudka

5 Kdo je Zdeněk Sěrák, nemusím dlouze ysětloat. Víte to lépe než já, který nesleduji crkot médiích, nichž kdo není, jako by nebyl. A pan Sěrák tam je často. Je to umělec šestranný a obdioaný, oceněný Oscarem za film Kolja. Takže formát mimořádný. Některé jeho texty písní zlidoěly, napadají mi hudební kýče Holubí dům či Seerní ítr je krutý. (Ano, ten je krutý, ale z jiných důodů.) Diadlo Járy Cimrmana, či Nealkoholickou inárnu U paouka netřeba připomínat. Takže ýborný herec, scénárista... Trdit něco jiného, by bylo pošetilé. Nyní ydal Zdeněk Sěrák knížku poídek. Témata jsou přesně olená, najdou si neomylně soji cíloou skupinu. Třeba sraz spolužáků, mixující dojemnost, lidskou odahu a nenadálé odhalení přísného pana profesora po čtyřicíti letech. Ano, byl to posedlý erotoman, účastník skupinoého sexu... Jinde je naozena mírně, DOST mírně atmosféra hrabaloská. Nymburk, nádraží, strojedoucí, Lázně Poděbrady, ba i ta zaručená mast na růst ňader nechybí. Hrabaloské kulisy ošem náladu samy o sobě nenaodí, je to sladkobolné až k záěrečné raždičce, která je zápětí popřena, odehrála se jen e snu. Škoda! Inu, laskaý spisoatel. Hladič duší... Vůbec, jako bych to už někde četl, odněkud znal a to je práě nejspíš pro úspěch to nejlepší. Poídka o taxikáři ariuje starou říkačku Na ojeti seděl oják a pil odu s odoodu... Vstupní číslo sbírky poídek zase připomíná jistý sloenský bestseller, němž dušeně neyinutý chlapec Samko Tále ypráí poeticky, trefně a ošemže nekorektně sé radosti a strasti. Já ím, je to šechno napsáno brilantně a úsporně, nejde o nadstaoanou kaši, postřehy jsou odpozoroány ze žiota. A přece mám po dočtení LITERÁRNÍ RUBRIKA Knihy knihony kunštátské HISTORICKÁ RUBRIKA pocit jako po čerejším teleizním programu: neím už, co čera dáali, ne a ne si zpomenout. Je to e mně jaksi rozpuštěno a ypuštěno, nic si pro sebe unitř neodnáším. Možná moje chyba? Možná. V poídce Ujetá láska (s dobrým koncem, těšte se čtenářky!) pracuje hrdina reklamní agentuře, kde ymýšlí slogany. Nedáno jsem tu recenzoal úspěšnou knížku Emila Hakla, která začíná roněž reklamce a jejíž protagonista má stejné poolání. Jak je ale Hakl proti Sěrákoi nesentimentální; Vidí ostré hrany sěta pradiěji, dá se mu uěřit. V poslední poídce je pan Šajba postižen dojím iděním. Každým okem idí samostatně, každé pracuje sóloě, ýsledkem je sět iděný dakrát. Proč, říkal jsem si při četbě, proč autor přišel s tímhle nápadem, který zná každý, kdo se alespoň jednou řádně opil? A až na konci tohoto textu, který jako by parodoal Roalda Dahla, jsem se to doěděl. V posteloé scéně s krásnou Šédkou Šajba idí zároeň dě ženy a prožíá tak poěstnou šédskou trojku. Opradu báječný nápad. Škoda jen, že předcházející pojížďce sáněmi s rolničkami nemohla být zapřáhnutá jako předzěst následujících rajských zážitků ruská trojka. Dojité idění by totiž předpokládalo jednoho a půl koně postroji. Ano, ruská trojka není šédská trojka. Šédská trojka není pěrestrojka. A tak ám tedy k aší knížce, pane spisoateli, pěkně blahopřeji. SVĚRÁK Zdeněk, NOVÉ POVÍDKY, Praha, Fragment, o. Štěpán Schmidt z Freyhofenu II. Na konci minulého čísla jsme opustili Štěpána Schmidta na prahu moraského staoského postání. Křehký politický konsenzus mezi staoskou obcí (zejména její nekatolickou částí) a panoníkem bral postupně během r za sé pod liem překotného ýoje Čechách a na kětnoém zemském sněmu roku následujícího situace dozrála k oteřenému ypoězení poslušnosti. Štěpán Schmidt stál šak stranou těchto událostí. Ačkoli poměrně úspěšně zaplul do zdejší staoské společnosti, neznamená to, že současně musel souznět i s jejími ětšinoými politickými postoji. Profesní žiot jej naopak ázal k habsburskému doru a k říšskému prostředí přesahujícímu úzký rámec domácích poměrů. -5- ZÁKLADNÍ ŠKOLA Na záěr školního roku připraili žáci 6. a 7. třídy místní základní školy předstaení pohádky Šípkoá Růženka. S elkým úspěchem sehráli předstaení pro děti z mateřské školy, pro rodiče a pro spolužáky z 1. stupně. V pohádce děti s elkým zaujetím nejen sehrály sé role, ale také ýborně zpíaly a tancoaly, to še pod režijním edením Mgr. Ilony Kuchyňoé a za klaírního doproodu Mgr. Boženy Pelikánoé. I.K. VÝZVA SPOLUOBČANŮM Dostat se do školy Africe, malé zemi Gambii, je mnohdy elmi nesnadné. Většina dětí do školy chodí pěšky i několik hodin a některé kůli elké zdálenosti zůstáají doma. Pomoci jim se rozhodlo občanské sdružení Kola pro Afriku, charitaní sbírkou použitých jízdních kol. Na jejich ýzu reagoala Kolpingoa rodina společně s Městským úřadem Kunštátě ýzou spoluobčanům: - darujte sé nepotřebné jízdní kolo, nejlépe širokoplášťoé, náhradní díly na kola nebo kolařské nářadí. - můžete-li, podpořte projekt Kola pro Afriku přispěním na účet /2700. Finanční prostředky budou použity na doprau kol do Afriky - sběrné místo kol je e sběrném doře - možnost předání kola bude oteírací době sběrného dora Další informace se dozíte od pořadatelů sbírky nebo na:

6 Krach nedlouhého staoského postání, rychle následující po bělohorském ítězstí katolických zbraní na sklonku r. 1620, spustil českých zemích lainu změn. Jejich součástí byla jednak série mimosoudních práních procesů, jejichž účelem bylo ualení trestu za účast na postání (míníme známé pobělohorské konfiskace, běhemž nichž íce než třetina moraského území změnila sého majitele), a současně přípraa na takoé státoprání reformy, které by do budoucna minimalizoaly rebelský potenciál staoských obcí. Oba tyto jey pak proázely na sou dobu masoé emigrace, při nichž opustily české země řádoě stoky urozených osob a tisíce měšťanů či poddaných. Poslední ýzkumy na toto téma šak ukazují, že emigrace probíhaly několika lnách a různých politických Schmidt - náhrobek konstelacích, díky nimž se značně proměňoaly i indiiduální motiy emigrantů k odchodu za hranice. Pobělohorské osudy Štěpána Schmidta tyto skutečnosti dobře ilustrují. Po r Schmidt plynule pokračoal e sých službách Habsburkům a ještě následujících deseti letech zprostředkoal jeho úřad dorské komoře (tj. nejyšší instanci zodpoědné za státní finance) částku překračující čtrt milionu zlatých. Naprázdno přitom neyšel ani samotný Schmidt od komory získal postupně moraská panstí Jimramo, Velké Němčice a Luko, u prních dou se přitom jednalo o konfiskáty po někdejších postalcích. V prní poloině dacátých let byli ztrátou majetku postihoáni skutečně pouze proinilci (z pohledu dora) na základě indiiduálních procesů. Nemnoho luteránů, kteří zachoali panoníkoi ěrnost, mohli být za sůj postoj naopak pozemkoým majetkem odměňoáni. Na konci dacátých let šak došlo k náhlému zlomu. Umožnilo jej mimo jiné triumfální tažení císařského generála a předbělohorského konertity Albrechta z Valdštejna. Vítězná strana mohla českých zemích přikročit k takoým změnám obecných praidel, jež by ýrazně omezily opoziční potenciál staoských korporací. Důležitou součástí těchto změn byla snaha o konfesní a tedy i státně ideologickou unifikaci. Ideál naprosté rekatolizace se sice nikdy nepodařilo bezezbytku naplnit, prní kroky učiněné tomto směru šak nepostrádaly razanci. Nekatoličtí majitelé panstí se záhy po ydání příslušných patentů dostali pod silný tlak ze strany státu, jenž je staěl před olbu mezi konerzí a nucenou emigrací. Emigranti z konce dacátých let tedy neopouštějí zemi z trestu, nýbrž díky nucené olbě mezi děma možnostmi. Na rozdíl od rebelů mohli legálně odprodat sé statky či je předat katolické ěti lastního rodu. Nazdory prokázaným službám se pod obdobný tlak dostal i Štěpán Schmidt. Stejně jako mnoha dalším se mu šak dařilo uplatňoat určitou zdržoací taktiku, díky níž mu byly termíny ke konerzi či ystěhoání opakoaně prodlužoány. Schmidt argumentoal předeším nutností yřídit sé četné majetkoé pohledáky a zdá se, že mu tato strategie umožnila setrat na Moraě až do dubna 1632, kdy opustil sět ezdejší. Poslední čtyři roky jeho žiota byly tedy ýrazně ztrpčoány faktickou nelegálností pobytu na lastním majetku. Kunštát se poté dostal na čas pod spráu Schmidtoých ěřitelů, posléze se stal majetkem satojosefského kláštera Brně, do něhož stoupila Schmidtoa dcera Marie Anna. Protestantská fáze kunštátských dějin se tak uzařela. j.d. Pamětní zápis SLOUPEK (XIX. část) Ludík Kundera Sepsaný měsíci srpnu 2005 u příležitosti obšírné úpray kunštátského chrámu s. Stanislaa: Body, drobničky, setkání Za álky počátkem čtyřicátých let se rozkřiklo, že Němci budou kůli ýrobě zbraní strháat z ěží kostelů měděný plech. I namíchal se černočerný dehtoý nátěr, aby zeleň na kopulích nebyla tak iditelná. Poedlo se, ěž zůstala neporušena, jen po šech bouřkách yhlížíme, jestli černoty ubylo. Ještě docela ne. Ale zelenější už ěž je. Po roce 1945 býáal kastelánem na zámku Dalibor Tichý, laskaý, zdělaný a sérázný muž, o němž existoalo dost anekdot. Ta nejněžnější: Pan Tichý jednou rozrušeně obcházel šechna místa, kde se městečku zastail, a naříkal, že ztratil sazek přemnohých zámeckých klíčů. Když se zcháceně rátil na zámek, musil si před zařenými deřmi sundat boty. Ejhle: klíče byly holínce. V černu roku 1948 bylo Kunštátě elké pozdižení: pod okny zámku bylo nalezeno mrté tělo jisté paní Hudcoé, půodem Němky, jejíž muž, odborník na ysílání teleizního signálu, se nerátil z nějakého šýcarského symposia. Nahoře bytě ležel její deítiletý syn usmrcený sekyrou. Probíraly se možnosti: zaraždila Hudcoá pominutí smyslů synka a sama pak skočila z okna? Nebo: byla Hudcoá z okna shozena a pachatelé se pak zbaili i dítěte? Třetí arianta: byl napřed zabit synek a pak žena emigrantoa? Úřady si případem moc nelámaly hlau a přijaly prní erzi. Kunštátští občané ěřili druhé ariantě s politickým pozadím: Opatrně se uáděla jména dou poúnoroě ysoce angažoaných mužů Jediná jistota: ututlání případu bylo jaksi příliš nápadné Když po únoru 1948 Kunštátě zrušili pobočku soudu, berní úřad, notářstí, katastrální úřad, zedalo se šude reptání. Zas kůli pár papírům jet do Boskoic, ne-li do Blanska! Jisté je, že še se protahoalo, leklo, loudalo. A byrokratismus bujel mocným kětenstím. I Kunštátě se 50. letech proáděla drsná reforma zemědělstí. Uměle se yráběli enkoští boháči, nahánělo se do JZD (tj. Jednotného zemědělského družsta). Z těch dob nám zbyla jen rodinná anekdotka. Měli jsme hektar sadu, i museli jsme týdnech senoseče kupoat a odezdáat ajíčka Kunštátský zpraodaj ydáá a zdarma rozšiřuje MěÚ Kunštát, tel.: , uzáěrka příspěků je ždy do 20. dne měsíci. Tisk: Reprocentrum a.s., Bezručoa 29 Blansko, tel.: Redakční rada: V. Všianský, J. Daid, V. Ondráček, J. Nejedlý, R. Banyaoá. Město Kunštát jako ydaatel odpoídá pouze za příspěky, které přinášejí informace z MěÚ a jsou autorizoány redakční radou. Za obsahoou a stylistickou stránku jiných příspěků, četně inzerce, ydaatel neodpoídá. Redakční rada si yhrazuje práo tyto příspěky krátit zhledem k limitoanému rozsahu KZ.

Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Novoroční vyjížďka cyklistů z Přeštic

Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Novoroční vyjížďka cyklistů z Přeštic Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydáá Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sloo starosty Vážení poskytoatelé a příjemci informací,

Více

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013 Vrchotojanoický měsíčník 03/2013 Výchoa dětí je činnost, při níž musíme obětoat čas, abychom ho získali. JEAN JACQUES ROUSSEAU ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse uplynulém období mimo jiné: byla informoána

Více

BROADWAY TŘÍDA MÍRU NENÍ ŽÁDNÁ. Tak co, primátore? Dáme sázku? Krychlič: Útok policajta je ostuda. strana 13

BROADWAY TŘÍDA MÍRU NENÍ ŽÁDNÁ. Tak co, primátore? Dáme sázku? Krychlič: Útok policajta je ostuda. strana 13 Krychlič: Útok policajta je ostuda ČÍSLO: 4 www.ibular.cz ROČNÍK: 15 CENA: 10 Kč strana 13 TŘÍDA MÍRU NENÍ ŽÁDNÁ BROADWAY Třída Míru není kosmická dráha, jdeš po ní - jseš koboj O.K., sleduješ ty obličeje,

Více

informační zpravodaj města Kunštát SVÁTKY ŘEMESEL

informační zpravodaj města Kunštát SVÁTKY ŘEMESEL KUNŠTÁTSKÝ zpravodaj ZPRAVODAJ informační zpravodaj města Kunštát ROČNÍK XVI. www.kunstat.eu ČERVENEC 2011 OTÁZKA PRO STAROSTU Jaký bude osud všech dřevovýtvorů, které vznikly během sympozia v rámci Svátků

Více

725. výročí založení města

725. výročí založení města 5/ POZVÁNkA NA 725. VýROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA POČÁTkY Citát měsíce Sponzoři: Město Počátky srdečně ze oslau 725. ýročí založení města sobota 17. kět Dopolední program: Oslay budou zahájeny 8 hodin mší satou

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráa II. SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ PŘÍLOHA erze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákoa 292/9

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RUDOLF JELÍNEK a.s. 2 3 Obsah I. Úodní sloo předsedy předstaensta II. Profil společnosti 1. Základní údaje k 31. 12. 2014 2. Orgány společnosti

Více

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15)

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15) Březen 2015 > číslo třetí www.mujicin.cz Výtisk zdarma uvnitř vydání > AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A ÚŘADU KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SERVIS VOLNÝ ČAS ŠKOLY A ŠKOLKY DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof.

Více

Zdravotní středisko. Zájem nýrské veřejnosti vzbudila demolice objektu Staré Okuly v ulici Petra Bezruče. Z této akce přinášíme některé snímky.

Zdravotní středisko. Zájem nýrské veřejnosti vzbudila demolice objektu Staré Okuly v ulici Petra Bezruče. Z této akce přinášíme některé snímky. LISTOPAD 2 0 0 8 nezáislý měsíčník č. 10, ročník XXXV cena 6 Kč Zdraotní středisko Zájem nýrské eřejnosti zbudila demolice objektu Staré Okuly ulici Petra Bezruče. Z této akce přinášíme některé snímky.

Více

OBJEKTIV MOHELNICE POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ. P. RUDOLF ZUBEK SJ (*13. 4. 1925 + 14. 5. 2014) - sloužil v Mohelnici 8 let

OBJEKTIV MOHELNICE POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ. P. RUDOLF ZUBEK SJ (*13. 4. 1925 + 14. 5. 2014) - sloužil v Mohelnici 8 let OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ čeren 2014 P. RUDOLF ZUBEK SJ (*13. 4. 1925 + 14. 5. 2014) - sloužil Mohelnici 8 let Narodil se 13. dubna 1925 e esnici Narodil

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 7 PROSINEC 2013 Foto: Antonín Špaček SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, rok 2013 se přiblížil ke svému konci a stejně jako v letech minulých se Vám i letos do domácností

Více

Jsme v předposlední etapě. Na I/23

Jsme v předposlední etapě. Na I/23 8 srpen 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Roman Fabeš k rekonstrukci státní silnice: Jsme v předposlední etapě. Na I/23 Prázdninový provoz je každoročně zatěžkávací zkouškou

Více

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč Z obsahu Horácko zpívá a tančí průvod městem (foto: Jaroslav Vála) Schůze rady..................... str. 3 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/10. Vážení spoluobčané,

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/10. Vážení spoluobčané, ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/10 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči milovníkům zimních sportů, kterým nekonečné přívaly sněhu přinášely obrovskou radost. Městům a obcím naopak krutá

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Ročník 52. / leden 2013 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Osobnost roku 2012 Ze společnosti 80. výročí basketu Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Z historie Bývalý kapucínský

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Milé dámy, vážení pánové, děti všichni občané krásného města Letohradu, končí se rok, ve kterém jsme s hrdostí důstojně oslavili 700. výročí od první písemné zmínky o osídlení

Více

informační zpravodaj města Kunštát O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

informační zpravodaj města Kunštát O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA KUNŠTÁTSKÝ zpravodaj ZPRAVODAJ informační zpravodaj města Kunštát ROČNÍK XVI. www.kunstat.eu PROSINEC 2011 OTÁZKA PRO STAROSTU Bude na konci roku tradiční silvestrovský ohňostroj? V posledních letech bývalo

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO O ZÁMKU JE ROZHODNUTO VÝKUPIB-MET GRAFICKÝ NÁVRH ŠTOČKU ZDARMA AKCE! Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z RCA DLO Z RCA DLO O ZÁMKU JE ROZHODNUTO VÝKUPIB-MET GRAFICKÝ NÁVRH ŠTOČKU ZDARMA AKCE! Nezávislý regionální čtrnáctideník VÝKUPIB-MET s.r.o. BAREVNÝCH KOVŮ ŽELEZA EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-11, st, ne: zavřeno KONTAKT: mobil: 731 566 786 tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@centrum.cz

Více

Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor

Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka LEDEN 2015 Gymnázium Jevíčko připravuje unikátní obor Vypouštění balónků Ježíškovi Gymnázium Jevíčko nabízí od školního roku 2015/2016

Více

Školy jsou v Kutné Hoře od středověku

Školy jsou v Kutné Hoře od středověku 2012/02 měsíčník www.kutnohorskelisty.cz neprodejné GLOSA Místní komunikace Nemyslím silnice a cesty, ale to, jak si rozumíme. Komunikace mezi námi vedou různě. Některé nás spojují a jiné končí jako slepé.

Více

Slaňáci si svůj novoroční ohňostroj obhájili

Slaňáci si svůj novoroční ohňostroj obhájili Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 2 ročník XVIII únor 2015 POPLATEK ZE PSŮ Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2010 Slavnost na novém hřišti V sobotu 9. 10. 2010 bylo ve sliveneckém fotbalovém areálu slavnostně uvedeno do užívání nové tréninkové hřiště

Více