informační zpravodaj města Kunštát V. ročník Svátků řemesel měl svoje téma - železo. INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informační zpravodaj města Kunštát V. ročník Svátků řemesel měl svoje téma - železo. INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA"

Transkript

1 KUNŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ informační zpraodaj města Kunštát ROČNÍK XVII. ČERVENEC 2012 OTÁZKA PRO STAROSTU Cestou na zámek během Sátků řemesel mnozí Kunštátští popré iděli obnoenou Panskou zahradu. Otázka se týká rybníku je před yčištěním nebo je takto záměrně osázený? Bude zahrada propojena se zámkem a kdy? Zarostlý, noě rekonstruoaný rybník na panské zahradě zarostl zcela sám, nekontroloaně a bez poolení. Bylo to následkem pomalého plnění odou (suché počasí, omezené zdroje přítoku). Rádi bychom tento problém yřešili nejbližší době a rostliny e ětší míře zlikidoali. Porost k rybníku samozřejmě patří, ale nesmí se to přehánět. Proto až uidíte na rybníku pramici s čloíčkem, nejedná se o noou turistickou atrakci, řešíme přerostlý rybník. Toto opatření se týká i yskytlých řas. pokračoání na druhé straně V. ročník Sátků řemesel měl soje téma - železo. INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA mezi městem Kunštát jako pronajímatelem a haarijního stau obodoé zdi Panské zatenisoým klubem Kunštát jako nájemcem hrady ychýlení ze sislé polohy směrem Zastupitelsto města na sém jednání měsí- tenisoého areálu během doby udržitelnosti donitř o cca 0,5 m (nebezpečí zřícení) a proci černu projednalo a schálilo, popř. zalo projektu četně ypořádání ztahů se stát- jednala nárh na zabezpečení opěrné zdi teraním rozpočtem, jelikož se jedná o peněžní sy zpracoaný na základě statického posudku na ědomí: - připomínku rodičů dětí k situaci přijímá- prostředky určené pro inestici do městem ytoření umělého sahoitého tělesa před zdí s bezpečným sklonem ní dětí do MŠ Kunštát, kdy nebylo pro příští lastněných nemoitostí aktuálním staem napojení nemoitostí na doporučilo yhlásit architektonickou soutěž školní rok přijato do MŠ 17 dětí a jak bude noou kanalizaci a aktuálním staem na čisna stabu minibazénu ceně do 5mil.Kč tento problém řešen pro letošní rok a jak bude tírně odpadních od řešen následujících letech průběhem jednání se Sazkem odoodů a V měsíci černu se Rada města na sých zase- zpráu o činnosti Rady města od minulého kanalizací a VAS Boskoice e ěci majetkodáních mimo jiné zabýala: zasedání Zastupitelsta města ého ypořádání rámci ystoupení města nárhem SÚS JMK, oblast Blansko, na předá- zpráu o činnosti Finančního ýboru ze Sazku a proozoání odohospodářské ní části silnice III/01850 intrailánu místní - rozpočtoé opatření č. 4/2012 části Touboř délce 0,147 km do sítě místních infrastruktury - prodej, ýkup a přeod pozemků - Obecně záaznou yhlášku města Kunštát č. komunikací města Kunštát. RM doporučila - schálila uzaření smlu o poskytnutí dota1/2012 o stanoení systému shromažďoání, ZM s předáním uedené části silnice ysloit ce z rozpočtu Jihomoraského kraje z Dotačního programu Jihomoraského kraje na sběru, přepray, třídění, yužíání a odstra- nesouhlas požární techniku a ěcné prostředky JSDH. schálila zadání zpracoání žádosti o dotaňoání komunálních odpadů a nakládání se Předmětem smlu je inestiční dotace e ýši ce rámci iniciatiy Ministersta dopray a staebním odpadem na území města Kunštát ,Kč (70% z předpokládaných uznatelsfdi Bezpečný přechod, jejímž předmětem - náze ulice Sadoá pro noě zniklou ulici ných ýdajů e ýši ,- Kč) na nákup je poskytnutí dotačních prostředků na od lokalitě Zahradní na základě nárhů občanů - zachoání snížené ceny staebních pozemků straňoání kolizních míst na silnicích I. tří- lanoého naijáku a kaloého čerpadla a nedy cestou úpra přechodů. Města Kunštát se inestiční dotace e ýši ,- Kč na nákup o 20% lokalitě Zahradní do souhlas s přeodem záazků a pohledáek týkají 4 přechody na silnici I/19. Příjemcem ýzbroje a ýstroje zniklých z titulu poskytnuté dotace z MŠMT dotace a realizátorem (inestorem) je ŘSD, - žádostmi o pronájem a odprodej pozemků e lastnictí města ČR na akci Osětlení tenisoých kurtů žádost podáá město pokračoáni na druhé straně Kunštátě případě zániku nájemní smlouy - zala na ědomí informaci o odstraňoání Z činnosti Zastupitelsta města

2 - pohledákami města - postupem zpracoáání noého územního plánu města a místních částí - zala na ědomí Zpráu o činnosti Nadačního fondu Města Kunštát za rok 2011 a zápis č.1/12 z jednání sprání rady Nadačního fondu Města Kunštát - schálila uzaření dodatku č. 1 ke smlouě o dílo mezi městem Kunštát a GORDIC s.r.o., MĚSTSKÝ ÚŘAD Kunštát MASce letos úspěšný Občanské sdružení Místní Akční Skupina Boskoicko PLUS bylo založeno za účelem podpory rozoje celého enkoského regionu - mikroregionů Boskoico, Olešnicko, Kunštátsko-Lysicko a Sitaa. Již od roku 2006 pomáhá toto sdružení získáat finanční prostředky z dotačního Programu rozoje enkoa Státního zemědělského interenčního fondu. Také letos na jaře byla MASkou yhlášena ýza k předkládání projektů a žádostí o dotace, do níž se přihlásily obce, sazky obcí, neziskoé organizace, podnikatelské subjekty zemědělstí i cestoním ruchu, školy a školky s nejrůznějšími náměty, jako jsou ýstaba hřiště, opraa kaplí, úschona zaazadel, úpraa parků a násí, ybaení dětských kluboen, apod. Bylo předloženo celkem 36 žádostí o dotaci, a jako každý rok přesahoal objem požadoaných finančních prostředků ýši prostředků určených k rozdělení. Hodnotící komise MAS narhla letošním roce k rozdělení 6,2 mil. Kč, u projektů s celkoými ýdaji 10,9 mil. Kč. V počtu předložených žádostí o dotaci i úspěšnosti přijatých projektů byl letošní ýzě Kunštát bez konkurence. Z Kunštátu bylo předloženo do ýzy celkem 6 žádostí od 6 různých subjektů, z toho 5 žádostí o dotaci bylo úspěšných. Úspěšné projekty naší obci: - Město Kunštát - projekt Reitalizace parku u kulturního domu Kunštátě - ZŠ a MŠ Kunštát projekt Staební úpray ýdejny a jídelny ZŠ Kunštát - Řemesla Kunštátě, o.s. projekt Keramická školička - Chocholík Klub rodičů Kunštátě projekt Ten spráný prožitek - Hotel Rudka projekt Oddechoá zóna lesní park Rudka. Cesta k dotačním prostředkům je šak ještě dlouhá. Vybrané projekty musí projít kontrolou a schálením na Státním zemědělském interenčním fondu, jehož úředníci ještě mohou některý z projektů yřadit. Tepre na podzim budou úspěšní žadatelé ědět, zda přislíbenou dotaci opradu dostanou. Všem našim úspěšným žadatelům přejeme pené nery při plnění požadaků úředníků SZIF, šťastnou ruku při ýběru dodaatele při realizaci projektu a úspěch při záěrečné administraci projektu, na které záisí konečné zaslání přislíbených financí. Ing. L. Peškoá ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Ohlédnutí za školním rokem Učitelé, zaměstnanci, žáci naší základní školy - a také rodiče - mají za sebou další školní rok. Byl to prní rok školní docházky pro 23 prňáčků, naopak poslední rok pro 36 deáťáků, kteří po prázdninách budou oteírat deře řady škol jiných, už ne té kunštátské. Totéž se týká dou děčat pátého ročníku, která odcházejí na íceleté gymnázium. Je třeba doplnit, že školní rok zahájilo 289 žáků, přičemž početní sta na konci černa činil celkem 297 žáků. Rok 2011/2012 byl prním, kdy se šechny ročníky učily podle školního zděláacího programu. Výuka byla často zpestřoána nejen yužitím noé didaktické techniky, ale také lastními ýukoými materiály, které šichni yučující zpracoáají rámci programu EU peníze školám. Díky němu bylo možno pořídit notebooky a dataprojektory Erbenoa 4, Jihlaa, na základě kterého se rozšiřují softwaroé části počítačoého systému GINIS - ysloila souhlas s pokácením 1 lípy na ýletišti Újezdě (nebezpečí dalšího rozlomení), prořezání koruny lípy na ýletišti a prořezání a snížení koruny lípy na nási (nebezpečí odlomení a pádu suchých ětí) na základě žádosti OV Újezd do některých tříd. Samozřejmostí je to, že se průběhu roku uskutečnila celá řada akcí, z nichž mnohé jsou, dá se říci, běžné, očekáané, nemá proto ýznam podrobněji se o nich rozepisoat. Jsou to například nejrůznější poznáací ycházky, exkurze místního ýznamu, ýlety do diadel atd. Vždyť například brněnském diadle Radost byli naši žáci na rozmanitých diadelních předstaeních během roku několikrát. Zmiňme spíše záležitosti řekněme tomu iditelnější : Koncem října jsme měli možnost přiítat učitele a žáky ze Sloenska, kterým jsme připraili bohatý program sportoní i kulturní, s náštěou zámku, rudeckých jeskyní, fary a dalších míst. Sloenští hosté mohli zhlédnout ystoupení skupiny BAMI, e školní zahradě jsme se stmeloali při opékání špekáčků. -2- pokračoání otázky pro starostu Panská zahrada jednou bude spojena se zámkem. Je třeba nejdříe yřešit několik technických maličkostí, jako je zpenění přechodoých sahů, zbytků zámecké zdi, rácení půodních kamenných schodů, zajištění bezpečnosti pro procházející se. Toto šak jde již mimo obsah získané dotace a tak se budou finanční zdroje hledat jinde, četně městského rozpočtu. Vzhledem k existenci důležitějších priorit pro město, nelze dnes přesně říct, zda za rok či da. Anebo později. Ale jednou tyto doje prostory spojíme, protože se to nejen logicky nabízí, ale zároeň se daná lokalita ýrazně zhodnotí a zkrásní. OZNÁMENÍ Finanční odbor MÚ upozorňuje občany, že do byla splatná druhá část poplatku za odoz TDO na rok E.ON oznamuje přerušení dodáky el. energie: dne od 7.30 do Obec Kunštát - Vypnutá oblast: ulice U Hřiště a část ulice Brněnská - praá strana směr Zbraslaec od domu č.p. 240 po dům č.p dne od 7.00 do Obec Kunštát: Vypnutá oblast: část ul. Noá - od TS na ulici Noá po křižoatku s ulicí Zámecká, část ulice Zámecká - od křižoatky s ulicí Noá směr Zbraslaec. JUDr. KAMILA VRÁNOVÁ, ADVOKÁT, oznamuje, že z důodů čerpání řádné doolené poskytuje eškeré prání služby pro občany i podnikatele době letních prázdnin úterý dne 10.7., 17.7., 7.8., a Od opět praidelně každé úterý od 13:00 do 15:30 hod. zasedací místnosti Městského úřadu Kunštát. Tel.č , V rámci připraoaného projektu opray jezírka s fontánou pod zámkem (edle psího hřbitoa) prosíme občany o zapůjčení fotografií, nákresů nebo obrázků, které by upřesnily tary proedení tohoto díla. Všechny materiály nepoškozené rátíme. Obracejte se, laskaě, na uedené kontakty. Radim Štěpán kastelán zámku, Jan Krupka, Fr. Halase 149, tel XX. Hrnčířský jarmark Přípray XX. Hrnčířského jarmarku jsou plném proudu. V této souislosti se obracíme na zájemce o pořadatelskou pomoc e ěku od 18-ti let. Hlaste se, prosím, na MÚ nebo městské knihoně.

3 A když hooříme o mezinárodních azbách, družbách a projektech, nelze opomenout, že naše škola se coby organizátor dalšího běhu mezinárodního projektu Comenius stala hostitelem zástupců pěti zahraničních škol, a to učitelů ze Sloenska, Polska, Norska, Rakouska a Choratska. Jednalo se o přípranou konferenci tohoto projektu, do něhož jsme byli zapojeni již letech Tehdy jsme spolupracoali se školami Řecku, Rumunsku, Maďarsku a Finsku. Z našich ryze domácích akcí ueďme listopadoou Slanost slabikáře neboli pasoání prňáčků na čtenáře, prosincoou Mikulášskou nadílku, přednášku o kosmonautice pro žáky ročníku, ánoční turnaj mladších žáků e florbalu a ystoupení pro seniory penzionu, besedu na téma Etiketa do škol atd. Naši žáci nacičili několik lastních diadelních předstaení, ať už pro mladší spolužáky, pro rodiče nebo eřejnost. Naopak pro naše žáky se uskutečnilo jedno diadlo ýjimečné, poněadž herci hráli angličtině a žáci si tak mohli oěřit soje znalosti tomto jazyce. Potěšitelná je zrůstající úroeň žáků oblasti recitace, což potrzuje nejenom kalita školního kola (60 soutěžících), ale také ynikající úspěchy našich recitátorů na Lysickém sluníčku (hlaní cena diáků, tři druhá místa a jedno třetí místo) a na recitační soutěži Adamoě (dě prní místa a jedno třetí). Pro nejstarší žáky jsme e spolupráci s Kruhem přátel umění připraili besedu s pamětnicí hrůz 2. sětoé álky paní Flachoou, profesorkou konzeratoře Brně, býalou operní pěkyní. Žáci měli možnost yslechnout osobní zážitky čloěka, který zažil koncentrační tábor. Na besedě bylo zmíněno také to, že bratr paní Flachoé, Michal, byl přítelem básníka Františka Halase. V oblasti sportoní jsme dosáhli opradu elké řady úspěchů a patříme každoročně do popředí nejen kůli ýsledkům např. florbalistů nebo třeba šachistů apod., ale jsme hlaně pořadateli ýznamných sportoních akcí regionálního ýznamu. Řeč je zejména o Kunštátské laťce, kterou jsme uspořádali březnu, ale též o černoém atletickém íceboji mladších žáků o Pohár krále Jiřího, jehož se pod záštitou starosty města a za účasti senátora Regece zúčastnilo celkem 17 (!) škol okresu Blansko. Neopomněli jsme naštíit ýstay pořádané městským infocentrem, jako například předánoční ýstau betlémů městském infocentru či březnoou ýstau čokolády, děti se pochopitelně také přišly podíat na staění milíře u příležitosti sátku řemesel. Se Sdružením řemesel udržujeme dobrou spolupráci, žáci např. opětoně pomohli při úklidu areálu Rudce. Známku ýborně by dostala spolupráce s městskou knihonou. Vždyť díky ní se uskutečnily např. motiační hry na podporu čtenářstí, kdy e spolupráci s nakladatelstím Thot byly realizoány programy pro třeťáky (pod názem Za pokladem kapitána Černoouse ) a pro sedmáky ( Tajemné ýpray do staroěku ). Za zláštní pozornost stojí II. ročník literární soutěže O cenu Ludíka Kundery, který proběhl na téma Moje nej cesta Zúčastnilo se ho e třech kategoriích 53 (!!!) mladých literátů nejen z řad žáků kunštátské školy, ale i z okolních středních škol, a dokonce až ze základní školy Písku! Už posedmé měli nejmenší čtenáři žáci 2. ročníku naší základní školy možnost stráit noc pro ně nezyklém prostředí kunštátské knihony, která se opět zapojila koncem března do akce Noc s Andersenem. Námětem letošní Noci byly knihy šédské spisoatelky Astrid Lindgrenoé. Žáci naší školy se každoročně zúčastňují soutěží a olympiád jednotliých předmětech a okresním poronání obsazují pěkná umístění. Rozsah článku neumožňuje ypsat eškeré podrobné ýsledky, a tak s omluou šem ýborným žákům uádíme jen Natálii Kulinu, která je skutečně šestranná a její jméno by se opakoalo ícekrát, mimo jiné i případě ýše zmíněné literární soutěže O cenu L. Kundery. O dobré úroni ýuky na naší škole sědčí ýsledky testů, ať už SCIO nebo CERMAT, podrobili jsme se též celostátnímu testoání žáků pátých a deátých tříd s ýsledkem nad celostátním průměrem. Ke způsobu a samotnému průběhu testoání máme šak ýhrady, jež byly sděleny České školní inspekci. Pokračuje projekt Adopce na dálku, němž se jedná konkrétně o sponzorstí zambijského chlapce Samuela. Deáťáci coby organizátoři akcí na podporu tohoto projektu nakonec sehnali potřebnou částku 8.000,- Kč, která předstauje již pátou splátku pořadí určenou na tento účel. Jedna z akcí pro žáky se uskutečnila s finančním přispěním p. Řehůřka. Nejlepší žáci ze šech tříd byli odměněni na slanostním rozloučení se školním rokem díky nadaci města. O některých akcích jsem se doposud nezmínil, a to proto, že proběhly díky aktiitě SRPŠ. Týká se to například podzimního a jarního sběru papíru (na podzim odezdáno 15 tun, na jaře přes 16 tun), dále elmi úspěšné Jízdy zručnosti Újezdě a dalších akcí. Je třeba yzdihnout, že díky finančním příspěkům ze SRPŠ se řada dětí nejúspěšnějších sběračů papíru mohla podíat na muzikál Mary Poppins a do brněnského zábaního centra Bongo, ale krom toho zejména skutečnost, že nebýt SRPŠ, nedostali by září noě nastupující prňáčci na soje laice prní den školního roku ůbec nic. Takto dostane každý z nich školní potřeby hodnotě 200,- Kč. -3- KULTURA Spráa státního zámku Kunštát Vás ze: hodin ČANKIŠOU nádoří zámku, stupné 100,- Kč PAMÁTKOVÁ OBNOVA TZV. ALHAMBRA SALONU ANEB NENÍ ALHAMBRA JAKO ALHAMBRA ernisáž e hodin hlaní sezónní ýstaa olně přístupná s oteírací dobou SZ Kunštát zámecký kelb Dřeník hodin Ia Bittoá benefiční koncert pro KUNŠTÁT PRO FUTURO o.p.s zámecké nádoří, stupné 150,- Kč HRADOLOGIE 2012 hudební festial Kinematograf bratří Čadíků, ASV Kunštat a Město Kunštát Vás zou na LETNÍ FILMOVOU SLAVNOST e dnech srpna na náměstí Klementa Bochořáka Promítáme: Fimfárum Do třetice šeho dobrého V peřině Neinnost Lidice

4 KNIHOVNA Projekt Už jsem čtenář Knížka pro prňáčka byl yhlášen již čtrtým rokem. V letošním roce byl yhlašoatelem Saz knihoníků a informačních praconíků (SKIP) ČR. Cílem je rozoj čtenářstí od prního ročníku školní docházky. Knihona, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obyklých knihonických činností. Městská knihona Kunštátě se do této akce opět zapojila. Náplní praidelných schůzek s prňáčky od prosince 2011 do černa 2012 bylo seznámení s knihonou, hraé čtení, předčítání z knížky na pokračoání, motiační soutěže. Odměnou pro děti je knížka, půodní česká noinka, napsaná a ilustroaná ýhradně pro účastníky tohoto SPORT Úspěšná sezona FK Kunštát Fotbaloý klub Kunštát ukončil ročník mistroských soutěží 2011/2012. Do krajských a okresních soutěží jsme přihlásili 8 týmů obsadili jsme tedy šechny kategorie. Tím jsme se zařadili mezi 3 oddíly na okrese, kteří se tímto mohou pochlubit. Do bojů o body se zapojili: muži A+B, dorost, ženy, starší žáci, mladší žáci, přípraky mladší a starší. Oddíl dosáhl mnoha úspěchů: muži A yhráli s přeahou krajskou soutěž I. B třídy a postoupili do druhé nejyšší krajské soutěže, ženy yhrály okresní přebor Blanenska také s ýrazným náskokem. Úspěšná byla i naše mládež starší žáci skončili na druhém místě okresního přeboru skupiny A, starší přípraka byla e sé skupině okresního přeboru také druhá a na stejném místě se umístila i mladší přípraka okresním přeboru, kdy o jejím umístění rozhodl až poslední zápas s ítězem soutěže Blanskem. Pozitiní je, že se nám daří k fotbalu přilákat stále íce dětí, na tréninky přípraek chodí i V minulosti jsme se záěrem zmiňoali o změnách materiálním zabezpečení školy. Tentokrát to bude zmínka yzníající pozitině, ale i negatině. Pozitiní bude e ztahu ke zřizoateli, který umožňuje další rozoj školy, což se promítlo možnosti proádět další údržbu a modernizaci budo a také možnosti oteřít při příležitosti Dne Země krásnou školní zahradu za sportoní halou, negatiní ošem bude směrem ke státu. Ten až doposud nazdory o trzení o školstí jako sé prioritě neustále snižuje ýši finančních prostředků určených nejen na mzdy zaměstnanců, ale také do tz. ONIV a to má elmi neblahý dopad na možnost obnoy učebnicoého fondu, školních pomůcek, možnost odborného růstu pedagogů atd. Je to ěc, která se také ýrazně dotýká rodičů. Zcela reálně například uažujeme o zrušení plaeckého ýciku práě z finančních důodů. To znamená, že budoucí druháci by ještě po prázdninách plaecký ýcik dokončili, prňáčci už by plaat nejezdili. Záěrem bychom chtěli poděkoat šem učitelům a zaměstnancům školy, zřizoateli, SRPŠ, Radě školy, sponzorům a rodičoské eřejnosti za spolupráci a šem popřát hezké léto a příjemně stráené dny olna Vský- projektu a kterou nelze běžném knihkupectí zakoupit. V letošním školním roce je to kniha oblíbeného českého spisoatele Miloše Kratochíla s názem Školníci, kterou ilustroala přední ýtarnice a držitelka mnoha ocenění, Renáta Fučíkoá. 6. černa se městské knihoně konala slanostní schůzka, kde byla dětem předána jejich zácná odměna Knížka pro prňáčka. Doufám, že se podařilo dětem přiblížit prostředí knihony jako zcela přirozené a předat myšlenku, že zládnutí četby je něco mimořádného. Všechny děti si zaslouží elkou pochalu. Poděkoání patří také jejich paní učitelce Emě Tandleroé. (foto z akce na www. knihonakunstat.cz) -ba- íce jak 20 dětí, chlapců i děčat. Chtěl bych touto cestou poděkoat šem trenérům, kteří se bez nároku na jakoukoli odměnu naší mládeži e sém olném čase ěnují. Bohužel naše společnost si neáží této dobroolné práce a podpora sportu zcela zanikla. Peníze, které dříe směřoaly do sportu z ýherních společností byly rozkradeny a tak se sport potýká s nedostatkem finančních prostředků. Se zajištěním financí bojujeme každým rokem i my, náklady jenom na prooz, cestoné, ýplaty rozhodčích a zajištění materiální základy jdou do statisíců. Poděkoání patří tedy i Městu Kunštát a šem ostatním malým i menším sponzorům, kteří nám jakoukoli formou pomáhají. V poslední době se Kunštátě na zápasy racejí i diáci, i pro ně se fotbal hraje a jsou pro hráče elkou podporu tímto jim chci poděkoat za dosaadní přízeň a pozat je na podzimní zápasy ročníku 2012/2013. Tenora František předseda oddílu FK Kunštát KNIHOVNA CESTOVNÍ AGENTURA TANDLER. Velká nabídka pobytoých a poznáacích zájezdů. Velké sley u last minute zájezdů. Zadejte nám poptáku a my Vám em budeme posílat aktuální nabídky. Kontakt: seznam.cz Tel.: , » INSOLVENČNÍ SPRÁVCE PRODÁ nejyšší nabídce byt 2+1 Kunštát,CP 52 m2, 3 lodžie.inf. na tel nebo na u: Nejnižší nabídka: 760 tis., spráce si yhrazuje možnost šechny nabídky odmítnout.» PRODÁM BYT 2+1 osobním lastnictí Kunštátě. Tel.: » ZLATNICTVÍ LYSICE. Věra Ondroá, oznamuje, že od čerence 2012 bude prodejna přestěhoána do nákupního centra COOP Lysice, Komenského 580.» ZRUČNÝ ŘEMESLNÍK proede malířské a natěračské práce, zednické práce, obklady, dlažby, práce se dřeem, pergoly, azby aj. Rychle, leně. Tel.: » Petra Loukotoá STUDIO VIKTORKA nabízí na penzionu kosmetické práce, pedikúru, manikúru a také dárkoé poukazy. Tel » AUTODVŮR opray motoroých ozidel šech typů. Mechanické opray - č. dodání lených n.d. Klempířské opray - č. ronání i aření. Autolaky, design - č. kompletní přípray. Plnění klimatizací - již od 400 Kč. Dále - sařoání plastoých částí, zasklíání autoskel, diagnostika řídících jednotek, přípray a proádění STK, zajišťujeme seris a opray pohonu LPG. Lené renoace poškrábaných a zašlých předních plastoých sětel. Prodej lených náhradních dílů - dodání dle objednání. Praconí doba flexibilní, dle potřeb zákazníka. Kalkulace ceny předem, opray proáděny nejnižších cenách a nejkratším možném termínu. Kontakt: AUTODVŮR Kunštát, tel Prchal Zdeněk, Hliníky 325, Kunštát. Akce Hotelu Rudka Zěřinoé hody Speciality naší kuchyně a zěřina Ochutnáka ína Steakoý íkend Martinské hody Ochutnáka ína Francouzská a italská kuchyně I. ples Hotelu Rudka

5 Kdo je Zdeněk Sěrák, nemusím dlouze ysětloat. Víte to lépe než já, který nesleduji crkot médiích, nichž kdo není, jako by nebyl. A pan Sěrák tam je často. Je to umělec šestranný a obdioaný, oceněný Oscarem za film Kolja. Takže formát mimořádný. Některé jeho texty písní zlidoěly, napadají mi hudební kýče Holubí dům či Seerní ítr je krutý. (Ano, ten je krutý, ale z jiných důodů.) Diadlo Járy Cimrmana, či Nealkoholickou inárnu U paouka netřeba připomínat. Takže ýborný herec, scénárista... Trdit něco jiného, by bylo pošetilé. Nyní ydal Zdeněk Sěrák knížku poídek. Témata jsou přesně olená, najdou si neomylně soji cíloou skupinu. Třeba sraz spolužáků, mixující dojemnost, lidskou odahu a nenadálé odhalení přísného pana profesora po čtyřicíti letech. Ano, byl to posedlý erotoman, účastník skupinoého sexu... Jinde je naozena mírně, DOST mírně atmosféra hrabaloská. Nymburk, nádraží, strojedoucí, Lázně Poděbrady, ba i ta zaručená mast na růst ňader nechybí. Hrabaloské kulisy ošem náladu samy o sobě nenaodí, je to sladkobolné až k záěrečné raždičce, která je zápětí popřena, odehrála se jen e snu. Škoda! Inu, laskaý spisoatel. Hladič duší... Vůbec, jako bych to už někde četl, odněkud znal a to je práě nejspíš pro úspěch to nejlepší. Poídka o taxikáři ariuje starou říkačku Na ojeti seděl oják a pil odu s odoodu... Vstupní číslo sbírky poídek zase připomíná jistý sloenský bestseller, němž dušeně neyinutý chlapec Samko Tále ypráí poeticky, trefně a ošemže nekorektně sé radosti a strasti. Já ím, je to šechno napsáno brilantně a úsporně, nejde o nadstaoanou kaši, postřehy jsou odpozoroány ze žiota. A přece mám po dočtení LITERÁRNÍ RUBRIKA Knihy knihony kunštátské HISTORICKÁ RUBRIKA pocit jako po čerejším teleizním programu: neím už, co čera dáali, ne a ne si zpomenout. Je to e mně jaksi rozpuštěno a ypuštěno, nic si pro sebe unitř neodnáším. Možná moje chyba? Možná. V poídce Ujetá láska (s dobrým koncem, těšte se čtenářky!) pracuje hrdina reklamní agentuře, kde ymýšlí slogany. Nedáno jsem tu recenzoal úspěšnou knížku Emila Hakla, která začíná roněž reklamce a jejíž protagonista má stejné poolání. Jak je ale Hakl proti Sěrákoi nesentimentální; Vidí ostré hrany sěta pradiěji, dá se mu uěřit. V poslední poídce je pan Šajba postižen dojím iděním. Každým okem idí samostatně, každé pracuje sóloě, ýsledkem je sět iděný dakrát. Proč, říkal jsem si při četbě, proč autor přišel s tímhle nápadem, který zná každý, kdo se alespoň jednou řádně opil? A až na konci tohoto textu, který jako by parodoal Roalda Dahla, jsem se to doěděl. V posteloé scéně s krásnou Šédkou Šajba idí zároeň dě ženy a prožíá tak poěstnou šédskou trojku. Opradu báječný nápad. Škoda jen, že předcházející pojížďce sáněmi s rolničkami nemohla být zapřáhnutá jako předzěst následujících rajských zážitků ruská trojka. Dojité idění by totiž předpokládalo jednoho a půl koně postroji. Ano, ruská trojka není šédská trojka. Šédská trojka není pěrestrojka. A tak ám tedy k aší knížce, pane spisoateli, pěkně blahopřeji. SVĚRÁK Zdeněk, NOVÉ POVÍDKY, Praha, Fragment, o. Štěpán Schmidt z Freyhofenu II. Na konci minulého čísla jsme opustili Štěpána Schmidta na prahu moraského staoského postání. Křehký politický konsenzus mezi staoskou obcí (zejména její nekatolickou částí) a panoníkem bral postupně během r za sé pod liem překotného ýoje Čechách a na kětnoém zemském sněmu roku následujícího situace dozrála k oteřenému ypoězení poslušnosti. Štěpán Schmidt stál šak stranou těchto událostí. Ačkoli poměrně úspěšně zaplul do zdejší staoské společnosti, neznamená to, že současně musel souznět i s jejími ětšinoými politickými postoji. Profesní žiot jej naopak ázal k habsburskému doru a k říšskému prostředí přesahujícímu úzký rámec domácích poměrů. -5- ZÁKLADNÍ ŠKOLA Na záěr školního roku připraili žáci 6. a 7. třídy místní základní školy předstaení pohádky Šípkoá Růženka. S elkým úspěchem sehráli předstaení pro děti z mateřské školy, pro rodiče a pro spolužáky z 1. stupně. V pohádce děti s elkým zaujetím nejen sehrály sé role, ale také ýborně zpíaly a tancoaly, to še pod režijním edením Mgr. Ilony Kuchyňoé a za klaírního doproodu Mgr. Boženy Pelikánoé. I.K. VÝZVA SPOLUOBČANŮM Dostat se do školy Africe, malé zemi Gambii, je mnohdy elmi nesnadné. Většina dětí do školy chodí pěšky i několik hodin a některé kůli elké zdálenosti zůstáají doma. Pomoci jim se rozhodlo občanské sdružení Kola pro Afriku, charitaní sbírkou použitých jízdních kol. Na jejich ýzu reagoala Kolpingoa rodina společně s Městským úřadem Kunštátě ýzou spoluobčanům: - darujte sé nepotřebné jízdní kolo, nejlépe širokoplášťoé, náhradní díly na kola nebo kolařské nářadí. - můžete-li, podpořte projekt Kola pro Afriku přispěním na účet /2700. Finanční prostředky budou použity na doprau kol do Afriky - sběrné místo kol je e sběrném doře - možnost předání kola bude oteírací době sběrného dora Další informace se dozíte od pořadatelů sbírky nebo na:

6 Krach nedlouhého staoského postání, rychle následující po bělohorském ítězstí katolických zbraní na sklonku r. 1620, spustil českých zemích lainu změn. Jejich součástí byla jednak série mimosoudních práních procesů, jejichž účelem bylo ualení trestu za účast na postání (míníme známé pobělohorské konfiskace, běhemž nichž íce než třetina moraského území změnila sého majitele), a současně přípraa na takoé státoprání reformy, které by do budoucna minimalizoaly rebelský potenciál staoských obcí. Oba tyto jey pak proázely na sou dobu masoé emigrace, při nichž opustily české země řádoě stoky urozených osob a tisíce měšťanů či poddaných. Poslední ýzkumy na toto téma šak ukazují, že emigrace probíhaly několika lnách a různých politických Schmidt - náhrobek konstelacích, díky nimž se značně proměňoaly i indiiduální motiy emigrantů k odchodu za hranice. Pobělohorské osudy Štěpána Schmidta tyto skutečnosti dobře ilustrují. Po r Schmidt plynule pokračoal e sých službách Habsburkům a ještě následujících deseti letech zprostředkoal jeho úřad dorské komoře (tj. nejyšší instanci zodpoědné za státní finance) částku překračující čtrt milionu zlatých. Naprázdno přitom neyšel ani samotný Schmidt od komory získal postupně moraská panstí Jimramo, Velké Němčice a Luko, u prních dou se přitom jednalo o konfiskáty po někdejších postalcích. V prní poloině dacátých let byli ztrátou majetku postihoáni skutečně pouze proinilci (z pohledu dora) na základě indiiduálních procesů. Nemnoho luteránů, kteří zachoali panoníkoi ěrnost, mohli být za sůj postoj naopak pozemkoým majetkem odměňoáni. Na konci dacátých let šak došlo k náhlému zlomu. Umožnilo jej mimo jiné triumfální tažení císařského generála a předbělohorského konertity Albrechta z Valdštejna. Vítězná strana mohla českých zemích přikročit k takoým změnám obecných praidel, jež by ýrazně omezily opoziční potenciál staoských korporací. Důležitou součástí těchto změn byla snaha o konfesní a tedy i státně ideologickou unifikaci. Ideál naprosté rekatolizace se sice nikdy nepodařilo bezezbytku naplnit, prní kroky učiněné tomto směru šak nepostrádaly razanci. Nekatoličtí majitelé panstí se záhy po ydání příslušných patentů dostali pod silný tlak ze strany státu, jenž je staěl před olbu mezi konerzí a nucenou emigrací. Emigranti z konce dacátých let tedy neopouštějí zemi z trestu, nýbrž díky nucené olbě mezi děma možnostmi. Na rozdíl od rebelů mohli legálně odprodat sé statky či je předat katolické ěti lastního rodu. Nazdory prokázaným službám se pod obdobný tlak dostal i Štěpán Schmidt. Stejně jako mnoha dalším se mu šak dařilo uplatňoat určitou zdržoací taktiku, díky níž mu byly termíny ke konerzi či ystěhoání opakoaně prodlužoány. Schmidt argumentoal předeším nutností yřídit sé četné majetkoé pohledáky a zdá se, že mu tato strategie umožnila setrat na Moraě až do dubna 1632, kdy opustil sět ezdejší. Poslední čtyři roky jeho žiota byly tedy ýrazně ztrpčoány faktickou nelegálností pobytu na lastním majetku. Kunštát se poté dostal na čas pod spráu Schmidtoých ěřitelů, posléze se stal majetkem satojosefského kláštera Brně, do něhož stoupila Schmidtoa dcera Marie Anna. Protestantská fáze kunštátských dějin se tak uzařela. j.d. Pamětní zápis SLOUPEK (XIX. část) Ludík Kundera Sepsaný měsíci srpnu 2005 u příležitosti obšírné úpray kunštátského chrámu s. Stanislaa: Body, drobničky, setkání Za álky počátkem čtyřicátých let se rozkřiklo, že Němci budou kůli ýrobě zbraní strháat z ěží kostelů měděný plech. I namíchal se černočerný dehtoý nátěr, aby zeleň na kopulích nebyla tak iditelná. Poedlo se, ěž zůstala neporušena, jen po šech bouřkách yhlížíme, jestli černoty ubylo. Ještě docela ne. Ale zelenější už ěž je. Po roce 1945 býáal kastelánem na zámku Dalibor Tichý, laskaý, zdělaný a sérázný muž, o němž existoalo dost anekdot. Ta nejněžnější: Pan Tichý jednou rozrušeně obcházel šechna místa, kde se městečku zastail, a naříkal, že ztratil sazek přemnohých zámeckých klíčů. Když se zcháceně rátil na zámek, musil si před zařenými deřmi sundat boty. Ejhle: klíče byly holínce. V černu roku 1948 bylo Kunštátě elké pozdižení: pod okny zámku bylo nalezeno mrté tělo jisté paní Hudcoé, půodem Němky, jejíž muž, odborník na ysílání teleizního signálu, se nerátil z nějakého šýcarského symposia. Nahoře bytě ležel její deítiletý syn usmrcený sekyrou. Probíraly se možnosti: zaraždila Hudcoá pominutí smyslů synka a sama pak skočila z okna? Nebo: byla Hudcoá z okna shozena a pachatelé se pak zbaili i dítěte? Třetí arianta: byl napřed zabit synek a pak žena emigrantoa? Úřady si případem moc nelámaly hlau a přijaly prní erzi. Kunštátští občané ěřili druhé ariantě s politickým pozadím: Opatrně se uáděla jména dou poúnoroě ysoce angažoaných mužů Jediná jistota: ututlání případu bylo jaksi příliš nápadné Když po únoru 1948 Kunštátě zrušili pobočku soudu, berní úřad, notářstí, katastrální úřad, zedalo se šude reptání. Zas kůli pár papírům jet do Boskoic, ne-li do Blanska! Jisté je, že še se protahoalo, leklo, loudalo. A byrokratismus bujel mocným kětenstím. I Kunštátě se 50. letech proáděla drsná reforma zemědělstí. Uměle se yráběli enkoští boháči, nahánělo se do JZD (tj. Jednotného zemědělského družsta). Z těch dob nám zbyla jen rodinná anekdotka. Měli jsme hektar sadu, i museli jsme týdnech senoseče kupoat a odezdáat ajíčka Kunštátský zpraodaj ydáá a zdarma rozšiřuje MěÚ Kunštát, tel.: , uzáěrka příspěků je ždy do 20. dne měsíci. Tisk: Reprocentrum a.s., Bezručoa 29 Blansko, tel.: Redakční rada: V. Všianský, J. Daid, V. Ondráček, J. Nejedlý, R. Banyaoá. Město Kunštát jako ydaatel odpoídá pouze za příspěky, které přinášejí informace z MěÚ a jsou autorizoány redakční radou. Za obsahoou a stylistickou stránku jiných příspěků, četně inzerce, ydaatel neodpoídá. Redakční rada si yhrazuje práo tyto příspěky krátit zhledem k limitoanému rozsahu KZ.

Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012. Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482

Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012. Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 Záěrečný účet města Kouřim za rok 2012 Město Kouřim, Míroé náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 1 Obsah: 1) Údaje o plnění příjmů a ýdajů za rok 2012 (Příloha č. 1 a č. 2) 2) Hospodářská

Více

2011 Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne 20.12.2011 od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po

Více

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění í 35.RV1SNÍ < ^ CO FrsT*36 5G*VôOocô Smloua č. T-340-00/15 c. PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzařená souladu s ustanoením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění Smluní strany Příkazce: Zapsaná

Více

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov NEMOCNICE BŘECLAV, příspěkoá organizace U nemocnice 1, 690 74 Břecla telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nemb.cz IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná Obchodním rejstříku u Krajského

Více

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU XVI. konference absolentů studia technického znalectí s mezinárodní účastí 26. - 27. 1. 2007 Brně OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU Leonard Hobst 1, Lubomír

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy Výroční zpráa o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešo za školní rok 2012/2013 Č.j.: S11/13 1. Základní údaje o škole 1.1 škola náze školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešo adresa školy

Více

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Číslo ydání: 02/2014 Elektronický zpraodaj projektu Prolomit zeď Unitř tohoto ydání: AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Aktiity projektu kostce 1 Prorodinná politika města Třebíče 1-2 Podnik podporující rodinu

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 1.9.2014

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 1.9.2014 Zápis z eřejného zasedání zastupitelsta obce Terešo konaného dne 1.9.2014 Začátek : 19,00 hodin Přítomno : iz. prezenční listina příloze Omluen: Program: 1. Úod, schálení programu 2. Kontrola plnění minulých

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

Logo 100%, ochranná zóna loga

Logo 100%, ochranná zóna loga Logo 100%, ochranná zóna loga x Logo 100%, ochranná zóna loga x Kafka školu nejpre Masné naštěoal ulici 12 (1889 1893), Německou poté chlapeckou Německé obecnou gymnázium paláci Golz-Kinských na Staroměstském

Více

C. Zadání změny ÚP Blansko tabulka identifikace návrhů

C. Zadání změny ÚP Blansko tabulka identifikace návrhů C. Zadání změny ÚP tabulka identifikace nárhů záměr, resp. Konkrétní podklad tabulka předmětů Změn ÚP aktualizaci 2015 charaktery stanoisek Pořizoatele ÚPD a samospráy rozlišeny barami: možné řešení obsahu

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název:

Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název: MOUDROST moje znalosti = edoucí jo = jiná osoba r = rádce k = kamarád 1. Charitatiní činnost S oddílem/družinou se zúčastním charitatiního projektu Zúčastním se roznášení betlémského sětýlka. 2. Jiná charitatiní

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Když už se někdo potřebuje zbavit pytlů s odpady, ať je prosím aspoň složí na místech určených ke svozu - tedy ke kontejnerům - a nehází

Když už se někdo potřebuje zbavit pytlů s odpady, ať je prosím aspoň složí na místech určených ke svozu - tedy ke kontejnerům - a nehází Sedlišťský zpraodaj 3/2013 Tající sníh odkrýá noé černé skládky, odpady je přitom možné odezdat zdarma T ající sníh postupně odkrýá spoušť, kterou obci přes zimu způsobili andaloé: Černé skládky se objeily

Více

Pořádá: Generální partner:

Pořádá: Generální partner: Týnecké Napoleonské slanosti 11.-13.ketna Pořádá: Generální partner: Akci pořádá Císařská Slakoská Garda La Garde Impériale d'austerlitz (G.I.A.) o.s. a obec Velký Týnec e spolupráci se Středoeropskou

Více

Přehled mateřských škol. zřizovaných statutárním městem Liberec

Přehled mateřských škol. zřizovaných statutárním městem Liberec Přehled mateřských škol zřizoaných statutárním městem Liberec únor 2014 PŘÍLOHA libereckého zpraodaje 1 Mateřské školy Liberci Péče o děti je na prním místě a kalita poskytoaného předškolního zděláání

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Zasláno E - mailem r předseda Ústaního soudu České republiky Joštoa 8 660 83 Brno V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Věc: Stížnost proti Ústaního soudu České republiky, který podle J 163a zák. 140/1931

Více

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013 Vrchotojanoický měsíčník 03/2013 Výchoa dětí je činnost, při níž musíme obětoat čas, abychom ho získali. JEAN JACQUES ROUSSEAU ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse uplynulém období mimo jiné: byla informoána

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráa II. SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ PŘÍLOHA erze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákoa 292/9

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Kunštátské informace březen 2006

Kunštátské informace březen 2006 Kunštátské informace březen 2006 Informace ze zasedání RM (vybrané části) RM 6. 2. 2006 RM projednala: rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve výši 3,437.000 Kč na akci Regenerace

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník srpen - září 2011 Vážení spoluobčané, koncem prázdnin za slunného počasí proběhl cyklovýlet Okolo Malé Hané. Jsem rád, že ze zhruba 390 přihlášených

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Měsíčník. města Příbora SPONZORSKÉ VYDÁNÍ DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI KVĚTEN 2006. Článek k fotografiím ze křtu knihy Freuduv Příbor na straně 3

Měsíčník. města Příbora SPONZORSKÉ VYDÁNÍ DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI KVĚTEN 2006. Článek k fotografiím ze křtu knihy Freuduv Příbor na straně 3 Měsíčník města Příbora Cena: 5, - Kč KVĚTEN 2006 SPONZORSKÉ VYDÁNÍ DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI Článek k fotografiím ze křtu knihy Freudu Příbor na straně 3 Článek k fotografiím ze soutěže Můj sen na straně 5 MĚSÍČNÍK

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-16-2015 Termín jednání 18. května 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ZÁPIS Z V. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z V. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Trojan Pozdní příchod:

Více

Na obrázku je nakreslen vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v

Na obrázku je nakreslen vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v ..7 Znaménka Předpoklad: 4 Opakoání: Veličin s elikostí a směrem = ektoroé eličin. Vektor je určen také sým koncoým bodem (pokud začíná počátku) polohu bodu můžeme určit pomocí ektoru, který začíná počátku

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 2012] AC-T

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 2012] AC-T AC- T AC- T BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 20] AC-T >>> WILKA VLOŽKY Wilka program Jsme autorizoaným distributorem a ýhradním zástupcem Vložky Wilka Široká škála ložek staební / bezpečnostní četně chráněných profilů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Lobbying. Pavel Čech Učo:18093

Lobbying. Pavel Čech Učo:18093 Lobbying Pavel Čech Učo:18093 Úvod Prezentovaný projekt již úspěšně 15 let funguje. Vše se povedlo, ale jak to začalo. Na počátku byl internet v plenkách a nebyl Facebook Historie Začalo to u piva, kde

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme ám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim penězům může časopis dtest hradit ysoké náklady na testoání ýrobků a poskytoat protřídní služby spotřebitelům. Šířením elektronické

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD.

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD. CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA DRUHÉ TLETÍ A PRVNÍ POLOLETÍ z anglického originálu) - se - OIBDA VNEM DRUHÉ TLETÍ kurzu o 8% na 166,8 mil. USD kurzu zrostla o 44% na 46,8

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR!

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! Jakub Zahrádka Marketingový ředitel EUcentrum OBSAH o Kdo jsme? o Z řad našich zákazníků o Co je naším cílem o Jak začít?

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-24-2015 Termín jednání 17. srpna 2015 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015. Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení. Předmět činnosti

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015. Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení. Předmět činnosti rlr OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY, Pražská 137, 25244 Psár Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015 Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení Předmět činnosti Sportovní činnost dětí i dospělých

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RUDOLF JELÍNEK a.s. 2 3 Obsah I. Úodní sloo předsedy předstaensta II. Profil společnosti 1. Základní údaje k 31. 12. 2014 2. Orgány společnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZE PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgneroa 22 400 04 1 Identifikátor materiálu: EU

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2014/2015

Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2014/2015 Krajská STK (Praha + Stř.Čechy) Romana Loskotová Souběžná I.č.26 158 00 Praha 5 tel.: 608 246 878 e-mail: stk@badmintonpraha.eu Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2014/2015 2. Regionální liga Praha

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-12-2015 Termín jednání 30. března 2015 Začátek jednání 15:00 Přítomni Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Místostarosta městyse

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

KALENDÁŘ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ MĚSTA KUNŠTÁT A JEHO PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTÍ V ROCE 2016

KALENDÁŘ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ MĚSTA KUNŠTÁT A JEHO PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTÍ V ROCE 2016 KALENDÁŘ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ MĚSTA KUNŠTÁT A JEHO PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTÍ V ROCE 2016 LEDEN 3. 1. Novoroční koncert 9. 1. Farní ples pořadatel: farnost Kunštát 16. 1. Hasičský ples 23. 1. Retro ples pořadatel:

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění VÝDAJE ROZPOČTU 2014 Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 220 Třída 5 - běžné výdaje celkem 320 2212 Silnice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více