Prospekt se správním statutem. DekaLux-Europa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prospekt se správním statutem. DekaLux-Europa"

Transkript

1 Prospekt se správním statutem. DekaLux-Europa Podílový fond založený podle části I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Vydání únor 2008 Deka International S.A.

2

3 Obsah Strana I. Prospekt 4 1. Fond 4 2. Správcovská společnost 4 3. Depozitář 5 4. Investiční politika 5 5. Techniky a nástroje 5 6. Informace o riziku 6 7. Výkonnost 7 8. Profil typického investora 7 9. Daně Náklady Stanovení hodnoty podílu Nákup, odkup a výměna podílů Informace pro podílníky Prodej ve Spolkové republice Německo Základní údaje o fondu DekaLux-Europa 10 II. Správní statut 11 Všeobecný statut 11 Zvláštní statut 21 III. Příloha Vaši partneři ve Sparkassen-Finanzgruppe 23 IV. Souhrnné informace o německých daňových předpisech 26 3

4 I. Prospekt Tento prospekt tvoří se správním statutem sestávajícím ze všeobecného statutu a zvláštního statutu úplný prospekt a má v případě pochybností přednost před zjednodušeným prospektem. Tento prospekt je platný jen ve spojení s poslední zveřejněnou výroční zprávou fondu k datu, které není starší než 16 měsíců. Jestliže je datum výroční zprávy starší než osm měsíců, musí být kupujícímu navíc vydána následující pololetní zpráva. Obě zprávy jsou součástí tohoto prospektu. Nikdo není oprávněn odvolávat se na údaje, které nejsou obsažené v úplném nebo zjednodušeném prospektu nebo v materiálech, na něž prospekt odkazuje a jež jsou přístupné veřejnosti. Zkoumavým investorům bychom doporučovali, aby si tento prospekt pečlivě a v celém rozsahu pročetli a dotázali se svých právních, daňových nebo finančních poradců na příslušné právní náležitosti, devizové předpisy a daně podle vnitrostátních předpisů země své státní příslušnosti, bydliště nebo místa obvyklého pobytu, které mohou mít vliv na koupi, držbu, prodej nebo jiné disponování s podíly, a také na daňový režim vztahující se na výnosy. V tomto prospektu jsou shodně užity pojmy definované v článku 1 odstavci 2 všeobecného statutu. Tento prospekt může být překládán do jiných jazyků. V případě rozporů nebo dvojsmyslů v přeloženém textu má přednost německé znění. Vydání tohoto prospektu a nabídka resp. prodej podílů fondu může na území některých států podléhat omezením. Tento prospekt nevyzývá ke koupi podílů. 1. Fond V tomto prospektu popisovaný podílový fond DekaLux-Europa (dále jen fond ) je založen z iniciativy DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt nad Mohanem, podle lucemburského práva formou fonds commun de placement sestávajícího z cenných papírů a jiných aktiv. Fond byl založen 23. října 1995 na dobu neurčitou a 1. října 2006 byl podřízen části I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování a splňuje požadavky směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 ve znění ze dne 13. února Nabízeny jsou podíly patřící do dvou podílových tříd TF (A) a F (T), které se liší způsobem rozdělení výnosů a nákladů. Podíly emitované správcovskou společností před 29. únorem 2008 formou hromadných certifikátů s označením DekaLux-Europa TF nadále existují a jsou platné. Přiřazují se od 29. února 2008 podílové třídě TF (A). Účetní období fondu končí 30. září každého roku. Výroční zprávu ověřuje auditorská společnost PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Pro podílovou třídu TF (A) se provádí roční rozdělení výnosů dne 20. listopadu. Výnosy podílové třídy F (T) se tezaurují. Fond je spravován správcovskou společností fondu je Deka International S.A., Lucembursko, ( správcovská společnost ). Majetek fondu je v úschově u DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. ( depozitář ), Lucembursko. 2. Správcovská společnost Správcovská společnost byla založena 12. srpna 1988 formou akciové společnosti podle lucemburského práva na dobu neurčitou. Má sídlo v Lucemburku a je zapsána pod číslem B v lucemburském obchodním a společenstevním rejstříku. Stanovy společnosti byly zveřejněny v Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, věstníku Lucemburského velkovévodství ( věstník Mémorial ), vydání ze dne 26. října 1988, a uloženy v lucemburském obchodním a společenstevním rejstříku. Poslední změna stanov byla provedena rozhodnutím valné hromady ze dne 6. dubna Konsolidované znění stanov bylo uloženo v lucemburském obchodním a společenstevním rejstříku a změna stanov zveřejněna ve věstníku Mémorial dne 3. května Předmětem činnosti společnosti je vytváření a/nebo obhospodařování lucemburských a/nebo zahraničních SKIPCP povolených v souladu se směrnicí 85/611/EHS a dodatečná správa jiných lucemburských a/nebo zahraničních subjektů kolektivního investování, na něž se tato směrnice nevztahuje. Obhospodařování (správa) podílových fondů (fonds communs de placement) a investičních společností (investičních fondů) zahrnuje především: Správu investic. V této souvislosti může společnost na účet obhospodařovaných SKIPCP a subjektů kolektivního investování zveřejňovat oznámení nebo udílet pokyny ohledně prováděných investic, uzavírat smlouvy, nakupovat, prodávat, směňovat a převádět všechny druhy cenných papírů a jiných druhů aktiv, na účet obhospodařovaných SKIPCP a subjektů kolektivního investování vykonávat hlasovací práva související s cennými papíry, které tvoří majetek SKIPCP a subjektů kolektivního investování. Při tom se nejedná o taxativní výčet. Administrativní činnosti vztahující se k SKIPCP a subjektům kolektivního investování. Při tom se jedná o veškeré činnosti uvedené v příloze II zákona z 20. prosince 2002, tzn. především oceňování portfolia a stanovení ceny akcií a/nebo podílů SKIPCP a subjektů kolektivního investování, vydávání a odkup akcií a/nebo podílů SKIPCP a subjektů kolektivního investování, vedení evidencí akcií a/nebo podílů a seznamů akcionářů a/nebo podílníků SKIPCP a subjektů kolektivního investování, vedení a archivování účetních záznamů o transakcích. Nejedná se o taxativní výčet. 4

5 Prodej akcií a/nebo podílů SKIPCP a subjektů kolektivního investování v Lucembursku a/nebo v zahraničí, které jsou obhospodařovány správcovskou společností nebo třetími osobami. Společnost může svou činnost vykonávat v tuzemsku nebo zahraničí, zřizovat pobočky a provádět veškeré další úkony, které slouží k dosažení předmětu činnosti a jsou v souladu s ustanoveními zákona ze dne 10. srpna 1915 a kapitoly 13 zákona ze dne 20. prosince Správcovská společnost pověřila na vlastní odpovědnost, na vlastní náklady a kontrolu prováděním každodenní investiční politiky fondu společnost Deka Investment GmbH, Frankfurt nad Mohanem. Správce fondu je oprávněn investovat aktiva fondu a/nebo likvidovat (vypořádat) stávající investice. Deka Investment GmbH je správcovskou společností (Kapitalanlagegesellschaft) podle německého práva. Specializuje se na správu portfolia fondů pro soukromé a institucionální investory. K 31. prosinci 2006 spravovala aktiva v hodnotě cca. 69,5 mld. eur. Prováděním transakcí na účet fondu je pověřován převážně depozitář, jehož dceřinou společností je správcovská společnost. Další informace o správcovské společnosti jsou uvedeny v příloze Vaši partneři ve Sparkassen-Finanzgruppe. 3. Depozitář DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. je bankou ve smyslu lucemburského zákona ze dne 5. dubna 1993 o finančním sektoru; provádí bankovní obchody všeho druhu. Její práva a povinnosti se řídí lucemburským právem, správním statutem a depozitářskou smlouvou. 4. Investiční politika Hlavním cílem investiční politiky fondu DekaLux-Europa je dosáhnout zhodnocení, které je dáno výkonností evropských akciových trhů. Za tímto účelem má být majetek fondu v souladu se zásadou rozložení rizika investován v rámci obecných směrnic pro investiční politiku podle článku 5 všeobecného statutu převážně do akcií podniků se sídlem v některém evropském státě. Podíl vyměnitelných a opčních dluhopisů nesmí přesáhnout celkem 10 % čistého majetku fondu. Podíl cenných papírů evropských emitentů musí přesahovat dvě třetiny příslušného majetku v cenných papírech. Techniky a nástroje užívané v rámci článku 5 odstavce 1 písmene g) všeobecného statutu, jejichž předmětem jsou cenné papíry, se uzavírají také k jiným účelům než je zajištění a zahrnují mimo jiné opce, finanční termínové smlouvy, swapy, devizové termínové smlouvy a jejich kombinace. Nad rámec článku 9 odstavce 1 všeobecného statutu smí fond v rámci standardizovaného systému, který je organizován uznávanou clearingovou institucí nebo prvotřídní finanční institucí specializující se na takové obchody, nebo standardní rámcové smlouvy, půjčovat a vypůjčovat si cenné papíry. Správcovská společnost uzavře výše uvedené obchody výlučně s prvotřídními finančními institucemi, které se specializují na takové obchody, a jejichž bonita byla uznávanou ratingovou agenturou ohodnocena stupněm dobré investice ( investment grade ). Podíly a akcie subjektů kolektivního investování podle článku 5 odstavce 1 písmene e) všeobecného statutu smějí být nakupovány až do výše 10 % čistého majetku fondu. Kromě toho smějí být drženy peníze na bankovních účtech podle článku 5 odstavce 1 písmene f) všeobecného statutu a likvidní aktiva podle článku 5 odstavce 3 všeobecného statutu. 5. Techniky a nástroje K účinné správě portfolia smí fond za předpokladu dodržení podmínek a limitů stanovených zákonem z roku 2002 a lucemburským orgánem dohledu využívat techniky a nástroje vztahující se k převoditelným cenným papírům a k nástrojům peněžního trhu. K těmto technikám a nástrojům patří vedle půjček cenných papírů podle článku 9 všeobecného statutu a repo operací podle článku 10 všeobecného statutu v první řadě deriváty, především opce, finanční termínové smlouvy, swapy, devizové termínové smlouvy a jejich kombinace. Nad rámec článku 9 odstavce 2 všeobecného statutu může záruka, kterou fond přijme v rámci půjčky cenných papírů, spočívat i v akciích. Smluvní partneři při půjčce cenných papírů musí mít sídlo nebo bydliště v členském státě Evropské unie nebo v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, ve Spojených státech amerických, Kanadě, Hongkongu, Japonsku, Novém Zélandě nebo jiném třetím státě s rovnocenným bankovním dohledem. Akcie poskytované jako záruka musí být zahrnuty do lokálního indexu těchto zemí. Kalkulace a úpravy v rámci zajišťovacího managementu (collateral management) se provádějí denně. Opce je právo určité aktivum v předem sjednané lhůtě ( opční lhůta ) nebo v předem sjednanou dobu (okamžik uplatnění opce) za předem sjednanou cenu (realizační cena opce) nakoupit (kupní opce nebo call opce) nebo prodat (prodejní opce nebo put opce). Cenou kupní opce nebo prodejní opce je opční prémie. Finanční termínové smlouvy jsou vzájemné smlouvy, které smluvní strany opravňují respektive zavazují dodat resp. odebrat sjednané aktivum ve sjed- 5

6 nanou dobu a za sjednanou cenu, přičemž se vždy musí složit jen zlomek příslušného smluvního objemu (počáteční marže). Deriváty a ostatní techniky a nástroje mají být využívány s ohledem na zvýšení hodnoty majetku fondu (výkonnosti), aniž by to vedlo k odklonu od investičních cílů určených ve všeobecném nebo zvláštním statutu fondu resp. v prospektu fondu nebo ke změně základního charakteru investiční politiky fondu. Fond může v rámci své investiční politiky a v mezích stanovených v článku 6 odstavci 5 a 6 všeobecného statutu investovat do derivátů za předpokladu, že riziko spojené s podkladovými aktivy nepřekročí souhrnně investiční limity podle článku 6. V případě, že fond investuje do derivátů založených na indexu, nemusí být tyto investice zohledňovány u investičních limitů podle odstavců 1 až 6 článku 6. Pokud převoditelný cenný papír nebo nástroj peněžního trhu zahrnuje derivát, musí být tento derivát při plnění požadavků tohoto článku brán v úvahu. Fond zajistí, že celkové riziko spojené s derivátovými nástroji nepřekročí celkovou čistou hodnotu jeho portfolia. Při výpočtu rizika se bere v úvahu současná hodnota podkladových aktiv, riziko selhání protistrany, budoucí pohyby na trhu a doba k likvidaci pozic. Při správě majetku fondu musí být uplatňován proces řízení rizika, který jí umožní sledovat a v kterémkoli okamžiku posuzovat riziko spojené s investicemi a jejich podíl na celkovém rizikovém profilu fondu; dále musí být uplatňován postup pro přesné a nezávislé hodnocení hodnoty OTC derivátů. Informace o aktuálním použití technik a nástrojů lze získat u správcovské společnosti na telefonním čísle (+3 52) a také u DekaBank Deutsche Girozentrale od pondělí do pátku od 8.00 do hod. na telefonním čísle +49 (0) Informace o riziku Podíly fondu jsou cenné papíry. Jejich ceny jsou určovány každodenním kolísáním kurzů aktiv obsažených v majetku fondu, a proto mohou stoupat, ale i klesat. Navíc zahrnují techniky a nástroje popsané v bodě 5, především opční a termínové obchody, specifická rizika. Nákup a prodej opcí je spojen se specifickými riziky: Ke ztrátě zaplacené opční prémie u získaných kupních nebo prodejních opcí může dojít v případě neočekávaného vývoje kurzu podkladového cenného papíru, jestliže z tohoto důvodu není v zájmu fondu opci uplatnit. Při prodeji kupní opce existuje riziko, že fond již nebude participovat na možném podstatném zhodnocení cenného papíru resp. že tržní ceny při uplatnění opce protistranou nebudou příznivé. Při prodeji prodejní opce existuje riziko, že fond bude povinen odebrat cenné papíry za realizační cenu opce, ačkoli tržní hodnota těchto cenných papírů je při uplatnění opce výrazně nižší. V důsledku pákového efektu opcí může být vliv na hodnotu majetku fondu silnější, než je tomu v případě přímého nákupu cenných papírů. V důsledku selhání emitenta nebo protistrany může fond utrpět ztráty. Riziko selhání emitenta popisuje důsledky různého vývoje příslušného emitenta, které mají kromě obecných tendencí kapitálového trhu vliv na kurz cenného papíru. Ani při pečlivém výběru cenných papírů nelze vyloučit ztráty při úpadku emitenta. Riziko selhání protistrany zahrnuje riziko strany vzájemné smlouvy, že její vlastní pohledávka bude uspokojena jen částečně nebo vůbec. To platí pro všechny smlouvy, které jsou uzavírány na účet fondu. Hodnota majetku fondu může být kromě toho negativně ovlivněna nepředvídatelnými událostmi jako např. mezinárodním politickým vývojem, změnami politiky jednotlivých států, omezením zahraničních investic, zpětné měnové konverze a jiným vývojem, dále platnými zákony a vyhláškami. Finanční a devizové termínové smlouvy nabízejí velké příležitosti, ale zahrnují také rizika, protože se vždy musí ihned složit pouze zlomek příslušného smluvního objemu (počáteční marže). Ve vztahu k hodnotě počáteční marže mohou kurzové výkyvy podkladového instrumentu jedním nebo druhým směrem vést k podstatným ziskům či ztrátám. V tomto ohledu vykazují termínové smlouvy vysoký stupeň volatility. Jestliže se finanční a devizové termínové smlouvy používají za účelem zajištění, slouží ke snížení kurzových rizik. Nemohou však vyloučit, že kurzová rizika budou mít negativní vliv na vývoj fondu i přes možné zajišťovací obchody. Náklady a příp. ztráty při použití zajišťovacích obchodů snižují hospodářský výsledek fondu. Jestliže jsou jednotlivá aktiva fondu investována v jiných měnách než je měna fondu, získává fond výnosy, splátky a tržby z takových investic v příslušné měně. Při poklesu kurzu této měny vůči měně fondu dochází ke snížení hodnoty majetku fondu. Správcovská společnost může použít měnové zajišťovací instrumenty. Měnové zajišťovací instrumenty však nemohou vyloučit, že změny měnových kurzů nebudou mít negativní vliv na vývoj fondu. Náklady a příp. ztráty při použití měnových zajišťovacích instrumentů snižují hospodářský výsledek fondu. Fond je vystaven také teritoriálnímu a převodnímu riziku. Za teritoriální riziko se považuje situace, když zahraniční dlužník nemůže poskytnout plnění ve lhůtě nebo vůbec z důvodu neschopnosti nebo neochoty země sídla dlužníka provést převod. Může např. dojít k tomu, že platby, na něž má fond nárok, nebudou provedeny nebo budou provedeny v měně, která vzhledem 6

7 k devizovým omezením již není volně směnitelná. Do majetku fondu mohou být také pořizována aktiva, která nejsou připuštěna k obchodování na burze v segmentu úřední trh nebo která nejsou zahrnuta do organizovaného trhu. Nákup takových aktiv je spojen s rizikem, že mohou nastat problémy především při dalším prodeji třetím osobám. Dále se může nepředvídatelným a neovlivnitelným způsobem změnit právní a daňový režim fondu. Odměna závislá na výsledku může podpořit ochotu správcovské společnosti pustit se do investování majetku fondu do spekulativnějších investičních příležitostí, než jak by učinila bez této výkonnostní odměny. Z tohoto důvodu zásadně nelze poskytnout příslib, že cílů investiční politiky bude dosaženo. 7. Výkonnost Vývoj hodnoty majetku fondu se určuje pro podíly všech podílových tříd podle metody BVI (německého svazu investičních společností). Výpočet je založen na hodnotě odkupních cen na začátku a konci období. Mezitímní výplaty se reinvestují na úrovni odkupní ceny ke dni rozdělení výnosů. Údaje o výkonnosti fondu jsou obsaženy ve zjednodušeném prospektu i ve výročních a pololetních zprávách. Aktuální výkonnost fondu je navíc zveřejňována v produktovém listu fondu v rámci internetové nabídky na stránce 8. Profil typického investora Podíly fondu jsou určeny v prvé řadě k akumulaci majetku a jeho optimalizaci. Vzhledem k rizikům uvedeným v bodě 6 a ke střednědobému až dlouhodobému investičnímu horizontu jsou podíly fondu vhodné především pro investory s vyšší ochotou riskovat a s většími zkušenostmi z obchodování s cennými papíry. 9. Daně Majetek fondu podléhá v Lucemburském velkovévodství roční dani taxe d abonnement, která je v současnosti splatná čtvrtletně ve výši 0,05 % z čistého majetku fondu vykázaného ke konci čtvrtletí, pokud není vložen do lucemburských fondů kolektivního investování podléhajících taxe d abonnement. Příjmy fondu nejsou v Lucemburském velkovévodství zdaňovány. Mohou však podléhat případným srážkovým nebo jiným daním ve státech, v nichž je majetek fondu investován. Od 1. července 2005 je účinná směrnice EU o zdanění příjmů z úspor, která upravuje zdaňování úrokových plateb příjemcům, kteří mají trvalé bydliště v jiném členském státě EU. Tato směrnice nemá vliv na způsob zdanění kapitálových výnosů v příslušném členském státě EU. Vztahuje se pouze na platby občanům EU, kteří mají účty nebo depozita mimo svůj domovský stát. Směrnice EU o zdanění příjmů z úspor je tedy bezvýznamná pro podílníky, kteří mají trvalé bydliště v Lucembursku a své podíly mají uloženy v depozitu vedeném úvěrovou institucí v Lucemburku. Jestliže má zahraniční soukromý investor podíly vyplácejícího fondu (který podle předpisů směrnice EU o zdanění příjmů z úspor investuje více než 15 % do nástrojů využívajících úrokových sazeb) v úschově u úvěrové instituce se sídlem v Lucembursku, vztahují se na podíl, který při výplatě připadá na úroky, ustanovení článku 6 směrnice EU o zdanění příjmů z úspor a může dojít k jeho zdanění. Jestliže vyplácející nebo tezaurující fond investuje podle směrnice EU o zdanění příjmů z úspor více než 40 % (od 1. ledna 2011 více než 25 %) do nástrojů využívajících úrokových sazeb, podléhá zdanění podíl, který při odkupu nebo prodeji podílů fondu připadá na úroky. Daňová sazba činí 15 % od 1. července 2005, 20 % od 1. července 2008 a 35 % od 1. července Pro soukromé investory existuje alternativně možnost výjimky z uplatňování srážkové daně, jestliže poskytnou lucemburskému úvěrovému institutu zmocnění k předkládání údajů o úrokových výnosech, které institutu umožní neprovádět srážku daně a namísto toho výši výnosů oznámit zákonem předepsaným finančním úřadům. Podílníci, kteří nemají v Lucembursku trvalé bydliště resp. provozovnu, nemusí odvádět ze svých podílů nebo výnosů z podílů daň z příjmů,daň dědickou ani daň z majetku. Podléhají příslušným vnitrostátním daňovým předpisům. 10. Náklady Podíly třídy F (T) se vydávají včetně prodejní provize ve výši až 5,26 % v současnosti 5,26 % hodnoty podílu, která je určena prodejním místům. Podíly třídy TF (A) se vydávají ve výši hodnoty podílu bez prodejní provize, jsou však zatíženy průběžnou odměnou pro prodejní místo ve výši až 1,50 % p.a., v současnosti 0,72 %. Emisní cena může být zvýšena o poplatky a jiné částky v závislosti na specifikách příslušné země, kde budou nabízeny ke koupi. Správcovské společnosti náleží z majetku fondu roční odměna (úplata) za ústřední správu a obhospodařování ve výši až 2,00 % p.a., v současnosti pro podílovou třídu TF (A) 1,25 % p.a. a pro podílovou třídu F (T) 1,75 % p.a., jejíž poměrná část je vypočítávána z průměrné čisté hodnoty majetku fondu v dotyčném měsíci a vyplácena na konci dotyčného měsíce. Správcovská společnost může za obhospodařování majetku fondu, který lze přiřadit podílové třídě TF (A), účtovat denně vypočítávanou odměnu v závislosti na výsledku (performance fee), jestliže výkonnost fondu před náklady (úplata za obhospodařování, obchodní 7

8 provize a úplata depozitáři) předčí hodnotu příslušného srovnávacího měřítka. Srovnávacím měřítkem je MSCI Europe Large Cap Net Index v EUR*). Výkonnostní odměna se stanoví na úrovni 25,00 % výkonnostního rozdílu (outperformance) a to i při negativním vývoji srovnávacího měřítka a hodnoty podílu po celou dobu, kdy hodnota podílu převyšuje srovnávací měřítko. Při výpočtu výkonnostní odměny bude správcovská služba oceněna v co možná nejužší časové souvislosti mezi oceněním indexu a oceněním fondu. Rozhodným obdobím pro výpočet výkonnostní odměny je příslušné účetní období fondu. Případná vyšší resp. nižší výkonnost se nepřevádí. Na konci účetního období může být částka rezervy na výkonnostní odměnu vyplacena z majetku fondu. Správcovská společnost je oprávněna vyúčtovat nižší odměnu. Pokud jeden nebo všechny referenční indexy zaniknou, stanoví správcovská společnost srovnatelný index resp. srovnatelné indexy, kterými budou uvedené indexy nahrazeny. Nad rámec článku 16 všeobecného statutu mohou být veškeré poplatky resp. náklady související s užitím uvedených srovnávacích měřítek účtovány k tíži majetku fondu. Navíc je správcovská společnost oprávněna inkasovat až polovinu výnosů z půjček cenných papírů uzavřených na účet fondu jako paušální odměnu s ohledem na náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a realizací takových půjček cenných papírů. Depozitáři náleží z majetku fondu roční odměna (úplata) za činnost depozitáře ve výši až 0,24 % p.a., v současnosti 0,10 p.a., jejíž poměrná část je vypočítávána z průměrné čisté hodnoty majetku fondu v dotyčném měsíci a vyplácena na konci dotyčného měsíce, a dále obvyklé bankovní poplatky za obchody prováděné na účet fondu. Náklady a výlohy, které depozitáři vzniknou na základě povoleného a tržně obvyklého pověření třetích osob úschovou aktiv fondu v souladu s článkem 4 odstavcem 3 všeobecného statutu se depozitáři nahrazují. Z majetku fondu se vedle toho hradí náklady podle článku 16 všeobecného statutu. Podíl celkových nákladů (TER), tedy celkové náklady (bez transakčních nákladů) stanovené podle nákladů vzniklých za příslušnou podílovou třídu ve sledovaném období vztažené na průměrný čistý majetek fondu dotyčné podílové třídy, se zveřejňuje ve výroční zprávě spolu s výkazem zisku a ztráty a ve zjednodušeném prospektu. Celkové náklady zahrnují především úplatu za obhospodařování, úplatu depozitáři fondu, náklady za auditorské služby, náklady na prospekty a zprávy, taxe d abonnement a veškeré ostatní náklady podle článku 16 všeobecného statutu s výjimkou transakčních nákladů. Výpočet podílu celkových nákladů se provádí následovně: Kalkulace GKn TER = x 100 M Kalkulace TER: Procentní podíl celkových nákladů GKn: celkové skutečné náklady (nominálně, celkové náklady bez transakčních nákladů) podílové třídy v měně fondu v příslušném období M: Průměrná hodnota z denních hodnot čistého majetku fondu podílové třídy v příslušném období V zájmu podílníků se při investičních rozhodnutích používají nepeněžní plnění (výzkumy brokerů, finanční analýzy, tržní informační systémy a kurzové informační systémy), které jsou poskytnuty správcovské společnosti nebo správci fondu. *) MSCI nepřebírá v žádném případě odpovědnost za uváděné údaje MSCI. Údaje MSCI nesmějí být dále šířeny nebo použity jako základ pro jiné indexy nebo jiné cenné papíry nebo finanční produkty. Tato podkladová informace nebyla vytvořena, ověřena ani potvrzena MSCI. 11. Stanovení hodnoty podílu Za účelem stanovení hodnoty podílů všech podílových tříd vypočítá správcovská společnost pod dohledem depozitáře hodnotu aktiv fondu po odečtení jeho závazků ke dni ocenění, rozdělí ji na podílové třídy a vydělí příslušným počtem podílů v oběhu. Zásady oceňování aktiv fondu vyplývají z článku 12 odstavce 2 všeobecného statutu. Dnem ocenění je den, který je burzovním dnem současně v Lucemburku a ve Frankfurtu nad Mohanem. V burzovní dny, které jsou na jednom z uvedených míst státním svátkem, a dále 24. a 31. prosince se ocenění zpravidla neprovádí. Správcovská společnost může rozhodnout o tom, že ocenění bude v tyto dny provedeno. V takovém případě to bude oznámeno zveřejněním ve dvou denících. Jedním z deníků musí být lucemburský deník. 12. Nákup, odkup a výměna podílů Podíly všech podílových tříd jsou emitovány formou hromadných certifikátů znějících na majitele. Jednotlivé podílové listy se nevydávají. Nákup podílů je tedy možný jen současně s úschovou. Jak depozitář, tak DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt nad Mohanem, nabízejí úschovu podílů (vedení depozita). Podíly všech podílových tříd fondu mohou být nakoupeny a odkoupeny v sídle správcovské společnosti, depozitáře a na platebních místech uvedených v tomto prospektu. V případě zprostředkování nákupu nebo odkupu podílů třetími osobami může být hrazena obvyklá provize za zprostředkování obchodů s cennými papíry. Podíly všech tříd se vydávají a odkupují ke každému dni ocenění. V okamžiku podání žádosti o upsání a/ nebo odkup investor nezná čistou hodnotu majetku fondu. Příkazy doručené správcovské společnosti do hod. 8

9 (lucemburského času) v den ocenění budou zúčtovány na základě hodnoty podílu k tomuto dni ocenění. Příkazy doručené správcovské společnosti po hod. (lucemburského času) budou zúčtovány na základě hodnoty podílu k následujícímu dni ocenění. Vydávání podílů není časově omezeno. Správcovská společnost může podle svého uvážení odmítnout příkaz ke koupi (např. při podezření na praktiky market timing ) nebo vydávání podílů dočasně omezit, přerušit nebo úplně zastavit, pokud to je nutné v zájmu podílníků jako celku, na ochranu správcovské společnosti, na ochranu fondu, v zájmu investiční politiky nebo v případě ohrožení specifických investičních cílů fondu. Odkup podílů se odkládá v případě, když je dočasně pozastaveno určování hodnoty podílu v souladu s článkem 12 odstavcem 6 všeobecného statutu nebo v případě velkého množství žádostí o odkup podílů, které nemohou být uspokojeny z likvidních prostředků fondu a povolených přijatých úvěrů, v souladu s článkem 12 odstavcem 5. Podíly jedné podílové třídy nemohou být vyměněny za podíly jiné podílové třídy fondu. Zpětný odkup se provádí ve výši hodnoty podílu. Odkupní cena může být snížena o poplatky a jiné částky v závislosti na specifikách příslušné země, kde budou podíly obchodovány. Podíly fondu splňují podmínky pro kótování na burze. Kótování podílů fondu na burze se však neplánuje. 13. Informace pro podílníky Emisní a odkupní ceny v každý burzovní den lze dotazem zjistit v sídle správcovské společnosti a na informačních místech. Auditované výroční zprávy jsou podílníkům zdarma k dispozici do čtyř měsíců po skončení účetního období v sídle správcovské společnosti a na informačních místech. Pololetní zprávy jsou poskytovány do dvou měsíců po konci období, k němuž se vztahují, stejnou formou jako v případě výroční zprávy. Platby, např. výnosy z odkupní ceny, se provádějí prostřednictvím správcovské společnosti resp. depozitáře nebo platebních míst uvedených v tomto prospektu. Tento prospekt se správním statutem fondu, zjednodušený prospekt a ostatní informace o fondu nebo správcovské společnosti jsou k dispozici zdarma v sídle správcovské společnosti a na informačních místech. Veškeré změny všeobecného statutu a zvláštního statutu se ukládají v lucemburském obchodním a společenstevním rejstříku. Informace o uložení byla zveřejněna v Mémorial, věstníku Lucemburského velkovévodství. Důležité informace pro podílníky se zveřejňují nejméně ve dvou celostátních denících, z nichž jeden je lucemburský deník, a v souladu s informačními povinnostmi příslušných států, v nichž se podíly prodávají. 14. Prodej ve Spolkové republice Německo Prodej podílů v Německu musí být oznámen Spolkovému úřadu pro dohled nad finančními službami (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Informačním a platebním místem je DekaBank Deutsche Girozentrale, Mainzer Landstraße 16, Frankfurt, tel. +49 (0) Platný prospekt včetně správního statutu, zjednodušený prospekt, výroční zpráva a příp. následující pololetní zpráva jsou dostupné zdarma na informačním místě. Zde jsou také podávány informace o emisních a odkupních cenách podílů fondu. Nákup a prodej podílů fondu lze provést na platebním místě. Emisní cena a odkupní cena podílů fondu a informace určené investorům se zveřejňují v burzovních novinách, které jsou vydávány ve Frankfurtu nad Mohanem. 9

10 15. Základní údaje o fondu DekaLux-Europa Datum založení fondu 23. říjen 1995 Doba trvání fondu neomezená Měna fondu euro Podílová třída TF (A) ISIN LU / Prodejní provize až 1,50 %, v současnosti 0,72 % hodnoty podílu Cena první emise EUR 33,23 Datum první emise 1. prosinec 1995 Výkonnostní odměna až 25,00 % podílu na vývoji hodnoty majetku fondu přesahující srovnávací měřítko MSCI Europe Large Cap Net Index EUR Úplata za ústřední správu a obhospodařování až 2,00 % p.a., v současnosti 1,25 % p.a. průměrného čistého majetku fondu na základě denních hodnot Rozdělení výnosů Výplata, cca. 20. listopadu Podílová třída F (T) ISIN LU /DK1CHP Prodejní provize až 5,26 %, v současnosti 5,26 % hodnoty podílu Cena první emise EUR 105,26 (včetně prodejní provize) Datum první emise 29. únor 2008 Výkonnostní odměna není Úplata za ústřední správu a obhospodařování až 2,00 % p.a., v současnosti 1,75 % p.a. průměrného čistého majetku fondu na základě denních hodnot Rozdělení výnosů tezaurování Pro obě podílové třídy Podoba podílů globální certifikáty, jednotlivé podílové listy se nevydávají Konečný termín příjmu příkazů hod. lucemburského času pro zúčtování za odkupní cenu příslušného dne ocenění Konverze den ocenění plus dva bankovní dny Odměna za sjednání půjček cenných papírů až polovina výnosů z půjček cenných papírů uzavřených na účet fondu Úplata depozitáři fondu až 0,24 % p.a., v současnosti 0,10 % p.a. průměrného čistého majetku fondu na základě denních hodnot Konec účetního období 30. září Datum výroční zprávy 30. září, vydává se kolem poloviny ledna Datum pololetní zprávy 31. březen, vydává se kolem poloviny května Kótování podílů není plánováno Informace o uložení ve věstníku Mémorial Všeobecný statut 28. únor 2004 Zvláštní statut naposledy 31. březen

Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten

Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten Podílový fond založený podle ásti I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Vydání íjen 2009 Deka International

Více

UCITS IV. prospekt EVOLUTION VALUE FUNDS. SKIPCP podle lichtenštejnského práva v právní formě fiduciární společnosti. (dále jen SKIPCP )

UCITS IV. prospekt EVOLUTION VALUE FUNDS. SKIPCP podle lichtenštejnského práva v právní formě fiduciární společnosti. (dále jen SKIPCP ) UCITS IV Smlouva o správě svěřeného majetku včetně příloh se specifickými informacemi o fondu a prospekt 22. červenec 2014 S zastřešující fond SKIPCP podle lichtenštejnského práva v právní formě fiduciární

Více

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem

Credit Suisse Fund (Lux) Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Podílový fond zřízený v souladu s lucemburským právem Prodejní prospekt Červenec 2010 Obsah 1. Upozornění pro budoucí investory... 3 2. Přehled tříd podílových listů (1)... 4 3. Fond... 7 4. Investiční

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (Investiční fond podle německého práva splňující podmínky směrnice)

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (Investiční fond podle německého práva splňující podmínky směrnice) Podrobný prospekt (včetně smluvních podmínek) leden 2011 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (Investiční fond podle německého práva splňující podmínky směrnice) HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

KBC INTEREST FUND OPC

KBC INTEREST FUND OPC PROSPEKT KBC INTEREST FUND Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem LUCEMBURSKO OPC Upisování je platné pouze tehdy, pokud je provedeno na základě platného prospektu doprovázeného nejnovější

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

P R O D E J N Í P R O S P E K T

P R O D E J N Í P R O S P E K T Prodejní prospekt PX-Index-Fond Strana 1 P R O D E J N Í P R O S P E K T VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. Leonard-Bernstein-Straße 10 A 1220 VÍDEŇ Telefon: + 43 (0)50 4004 kl. 3221 nebo

Více

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a SAS Capital 11 podfond SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů.........3 Část

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather růstový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather růstový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather růstový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. březen 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006 ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování investování (Undertaking for Collective

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO 29. SRPEN 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. STATUT Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 6 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Údaje o Investiční společnosti... 6

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT k veřejné emisi akcií Luxembourg - Srpen 2004 Obsah Strana UPOZORNĚNÍ 2 POPIS 4 1. Společnost 5 2. Popis pod-fondů 5 3. Investiční politika 7 4. Řízení

Více

Raiffeisen fond akciových trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond akciových trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz email: info@cpinvest.cz

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2014 OBSAH STATUT... 1 Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu...

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více