Prospekt se správním statutem. DekaLux-Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prospekt se správním statutem. DekaLux-Europa"

Transkript

1 Prospekt se správním statutem. DekaLux-Europa Podílový fond založený podle části I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Vydání únor 2008 Deka International S.A.

2

3 Obsah Strana I. Prospekt 4 1. Fond 4 2. Správcovská společnost 4 3. Depozitář 5 4. Investiční politika 5 5. Techniky a nástroje 5 6. Informace o riziku 6 7. Výkonnost 7 8. Profil typického investora 7 9. Daně Náklady Stanovení hodnoty podílu Nákup, odkup a výměna podílů Informace pro podílníky Prodej ve Spolkové republice Německo Základní údaje o fondu DekaLux-Europa 10 II. Správní statut 11 Všeobecný statut 11 Zvláštní statut 21 III. Příloha Vaši partneři ve Sparkassen-Finanzgruppe 23 IV. Souhrnné informace o německých daňových předpisech 26 3

4 I. Prospekt Tento prospekt tvoří se správním statutem sestávajícím ze všeobecného statutu a zvláštního statutu úplný prospekt a má v případě pochybností přednost před zjednodušeným prospektem. Tento prospekt je platný jen ve spojení s poslední zveřejněnou výroční zprávou fondu k datu, které není starší než 16 měsíců. Jestliže je datum výroční zprávy starší než osm měsíců, musí být kupujícímu navíc vydána následující pololetní zpráva. Obě zprávy jsou součástí tohoto prospektu. Nikdo není oprávněn odvolávat se na údaje, které nejsou obsažené v úplném nebo zjednodušeném prospektu nebo v materiálech, na něž prospekt odkazuje a jež jsou přístupné veřejnosti. Zkoumavým investorům bychom doporučovali, aby si tento prospekt pečlivě a v celém rozsahu pročetli a dotázali se svých právních, daňových nebo finančních poradců na příslušné právní náležitosti, devizové předpisy a daně podle vnitrostátních předpisů země své státní příslušnosti, bydliště nebo místa obvyklého pobytu, které mohou mít vliv na koupi, držbu, prodej nebo jiné disponování s podíly, a také na daňový režim vztahující se na výnosy. V tomto prospektu jsou shodně užity pojmy definované v článku 1 odstavci 2 všeobecného statutu. Tento prospekt může být překládán do jiných jazyků. V případě rozporů nebo dvojsmyslů v přeloženém textu má přednost německé znění. Vydání tohoto prospektu a nabídka resp. prodej podílů fondu může na území některých států podléhat omezením. Tento prospekt nevyzývá ke koupi podílů. 1. Fond V tomto prospektu popisovaný podílový fond DekaLux-Europa (dále jen fond ) je založen z iniciativy DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt nad Mohanem, podle lucemburského práva formou fonds commun de placement sestávajícího z cenných papírů a jiných aktiv. Fond byl založen 23. října 1995 na dobu neurčitou a 1. října 2006 byl podřízen části I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování a splňuje požadavky směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 ve znění ze dne 13. února Nabízeny jsou podíly patřící do dvou podílových tříd TF (A) a F (T), které se liší způsobem rozdělení výnosů a nákladů. Podíly emitované správcovskou společností před 29. únorem 2008 formou hromadných certifikátů s označením DekaLux-Europa TF nadále existují a jsou platné. Přiřazují se od 29. února 2008 podílové třídě TF (A). Účetní období fondu končí 30. září každého roku. Výroční zprávu ověřuje auditorská společnost PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Pro podílovou třídu TF (A) se provádí roční rozdělení výnosů dne 20. listopadu. Výnosy podílové třídy F (T) se tezaurují. Fond je spravován správcovskou společností fondu je Deka International S.A., Lucembursko, ( správcovská společnost ). Majetek fondu je v úschově u DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. ( depozitář ), Lucembursko. 2. Správcovská společnost Správcovská společnost byla založena 12. srpna 1988 formou akciové společnosti podle lucemburského práva na dobu neurčitou. Má sídlo v Lucemburku a je zapsána pod číslem B v lucemburském obchodním a společenstevním rejstříku. Stanovy společnosti byly zveřejněny v Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, věstníku Lucemburského velkovévodství ( věstník Mémorial ), vydání ze dne 26. října 1988, a uloženy v lucemburském obchodním a společenstevním rejstříku. Poslední změna stanov byla provedena rozhodnutím valné hromady ze dne 6. dubna Konsolidované znění stanov bylo uloženo v lucemburském obchodním a společenstevním rejstříku a změna stanov zveřejněna ve věstníku Mémorial dne 3. května Předmětem činnosti společnosti je vytváření a/nebo obhospodařování lucemburských a/nebo zahraničních SKIPCP povolených v souladu se směrnicí 85/611/EHS a dodatečná správa jiných lucemburských a/nebo zahraničních subjektů kolektivního investování, na něž se tato směrnice nevztahuje. Obhospodařování (správa) podílových fondů (fonds communs de placement) a investičních společností (investičních fondů) zahrnuje především: Správu investic. V této souvislosti může společnost na účet obhospodařovaných SKIPCP a subjektů kolektivního investování zveřejňovat oznámení nebo udílet pokyny ohledně prováděných investic, uzavírat smlouvy, nakupovat, prodávat, směňovat a převádět všechny druhy cenných papírů a jiných druhů aktiv, na účet obhospodařovaných SKIPCP a subjektů kolektivního investování vykonávat hlasovací práva související s cennými papíry, které tvoří majetek SKIPCP a subjektů kolektivního investování. Při tom se nejedná o taxativní výčet. Administrativní činnosti vztahující se k SKIPCP a subjektům kolektivního investování. Při tom se jedná o veškeré činnosti uvedené v příloze II zákona z 20. prosince 2002, tzn. především oceňování portfolia a stanovení ceny akcií a/nebo podílů SKIPCP a subjektů kolektivního investování, vydávání a odkup akcií a/nebo podílů SKIPCP a subjektů kolektivního investování, vedení evidencí akcií a/nebo podílů a seznamů akcionářů a/nebo podílníků SKIPCP a subjektů kolektivního investování, vedení a archivování účetních záznamů o transakcích. Nejedná se o taxativní výčet. 4

5 Prodej akcií a/nebo podílů SKIPCP a subjektů kolektivního investování v Lucembursku a/nebo v zahraničí, které jsou obhospodařovány správcovskou společností nebo třetími osobami. Společnost může svou činnost vykonávat v tuzemsku nebo zahraničí, zřizovat pobočky a provádět veškeré další úkony, které slouží k dosažení předmětu činnosti a jsou v souladu s ustanoveními zákona ze dne 10. srpna 1915 a kapitoly 13 zákona ze dne 20. prosince Správcovská společnost pověřila na vlastní odpovědnost, na vlastní náklady a kontrolu prováděním každodenní investiční politiky fondu společnost Deka Investment GmbH, Frankfurt nad Mohanem. Správce fondu je oprávněn investovat aktiva fondu a/nebo likvidovat (vypořádat) stávající investice. Deka Investment GmbH je správcovskou společností (Kapitalanlagegesellschaft) podle německého práva. Specializuje se na správu portfolia fondů pro soukromé a institucionální investory. K 31. prosinci 2006 spravovala aktiva v hodnotě cca. 69,5 mld. eur. Prováděním transakcí na účet fondu je pověřován převážně depozitář, jehož dceřinou společností je správcovská společnost. Další informace o správcovské společnosti jsou uvedeny v příloze Vaši partneři ve Sparkassen-Finanzgruppe. 3. Depozitář DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. je bankou ve smyslu lucemburského zákona ze dne 5. dubna 1993 o finančním sektoru; provádí bankovní obchody všeho druhu. Její práva a povinnosti se řídí lucemburským právem, správním statutem a depozitářskou smlouvou. 4. Investiční politika Hlavním cílem investiční politiky fondu DekaLux-Europa je dosáhnout zhodnocení, které je dáno výkonností evropských akciových trhů. Za tímto účelem má být majetek fondu v souladu se zásadou rozložení rizika investován v rámci obecných směrnic pro investiční politiku podle článku 5 všeobecného statutu převážně do akcií podniků se sídlem v některém evropském státě. Podíl vyměnitelných a opčních dluhopisů nesmí přesáhnout celkem 10 % čistého majetku fondu. Podíl cenných papírů evropských emitentů musí přesahovat dvě třetiny příslušného majetku v cenných papírech. Techniky a nástroje užívané v rámci článku 5 odstavce 1 písmene g) všeobecného statutu, jejichž předmětem jsou cenné papíry, se uzavírají také k jiným účelům než je zajištění a zahrnují mimo jiné opce, finanční termínové smlouvy, swapy, devizové termínové smlouvy a jejich kombinace. Nad rámec článku 9 odstavce 1 všeobecného statutu smí fond v rámci standardizovaného systému, který je organizován uznávanou clearingovou institucí nebo prvotřídní finanční institucí specializující se na takové obchody, nebo standardní rámcové smlouvy, půjčovat a vypůjčovat si cenné papíry. Správcovská společnost uzavře výše uvedené obchody výlučně s prvotřídními finančními institucemi, které se specializují na takové obchody, a jejichž bonita byla uznávanou ratingovou agenturou ohodnocena stupněm dobré investice ( investment grade ). Podíly a akcie subjektů kolektivního investování podle článku 5 odstavce 1 písmene e) všeobecného statutu smějí být nakupovány až do výše 10 % čistého majetku fondu. Kromě toho smějí být drženy peníze na bankovních účtech podle článku 5 odstavce 1 písmene f) všeobecného statutu a likvidní aktiva podle článku 5 odstavce 3 všeobecného statutu. 5. Techniky a nástroje K účinné správě portfolia smí fond za předpokladu dodržení podmínek a limitů stanovených zákonem z roku 2002 a lucemburským orgánem dohledu využívat techniky a nástroje vztahující se k převoditelným cenným papírům a k nástrojům peněžního trhu. K těmto technikám a nástrojům patří vedle půjček cenných papírů podle článku 9 všeobecného statutu a repo operací podle článku 10 všeobecného statutu v první řadě deriváty, především opce, finanční termínové smlouvy, swapy, devizové termínové smlouvy a jejich kombinace. Nad rámec článku 9 odstavce 2 všeobecného statutu může záruka, kterou fond přijme v rámci půjčky cenných papírů, spočívat i v akciích. Smluvní partneři při půjčce cenných papírů musí mít sídlo nebo bydliště v členském státě Evropské unie nebo v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, ve Spojených státech amerických, Kanadě, Hongkongu, Japonsku, Novém Zélandě nebo jiném třetím státě s rovnocenným bankovním dohledem. Akcie poskytované jako záruka musí být zahrnuty do lokálního indexu těchto zemí. Kalkulace a úpravy v rámci zajišťovacího managementu (collateral management) se provádějí denně. Opce je právo určité aktivum v předem sjednané lhůtě ( opční lhůta ) nebo v předem sjednanou dobu (okamžik uplatnění opce) za předem sjednanou cenu (realizační cena opce) nakoupit (kupní opce nebo call opce) nebo prodat (prodejní opce nebo put opce). Cenou kupní opce nebo prodejní opce je opční prémie. Finanční termínové smlouvy jsou vzájemné smlouvy, které smluvní strany opravňují respektive zavazují dodat resp. odebrat sjednané aktivum ve sjed- 5

6 nanou dobu a za sjednanou cenu, přičemž se vždy musí složit jen zlomek příslušného smluvního objemu (počáteční marže). Deriváty a ostatní techniky a nástroje mají být využívány s ohledem na zvýšení hodnoty majetku fondu (výkonnosti), aniž by to vedlo k odklonu od investičních cílů určených ve všeobecném nebo zvláštním statutu fondu resp. v prospektu fondu nebo ke změně základního charakteru investiční politiky fondu. Fond může v rámci své investiční politiky a v mezích stanovených v článku 6 odstavci 5 a 6 všeobecného statutu investovat do derivátů za předpokladu, že riziko spojené s podkladovými aktivy nepřekročí souhrnně investiční limity podle článku 6. V případě, že fond investuje do derivátů založených na indexu, nemusí být tyto investice zohledňovány u investičních limitů podle odstavců 1 až 6 článku 6. Pokud převoditelný cenný papír nebo nástroj peněžního trhu zahrnuje derivát, musí být tento derivát při plnění požadavků tohoto článku brán v úvahu. Fond zajistí, že celkové riziko spojené s derivátovými nástroji nepřekročí celkovou čistou hodnotu jeho portfolia. Při výpočtu rizika se bere v úvahu současná hodnota podkladových aktiv, riziko selhání protistrany, budoucí pohyby na trhu a doba k likvidaci pozic. Při správě majetku fondu musí být uplatňován proces řízení rizika, který jí umožní sledovat a v kterémkoli okamžiku posuzovat riziko spojené s investicemi a jejich podíl na celkovém rizikovém profilu fondu; dále musí být uplatňován postup pro přesné a nezávislé hodnocení hodnoty OTC derivátů. Informace o aktuálním použití technik a nástrojů lze získat u správcovské společnosti na telefonním čísle (+3 52) a také u DekaBank Deutsche Girozentrale od pondělí do pátku od 8.00 do hod. na telefonním čísle +49 (0) Informace o riziku Podíly fondu jsou cenné papíry. Jejich ceny jsou určovány každodenním kolísáním kurzů aktiv obsažených v majetku fondu, a proto mohou stoupat, ale i klesat. Navíc zahrnují techniky a nástroje popsané v bodě 5, především opční a termínové obchody, specifická rizika. Nákup a prodej opcí je spojen se specifickými riziky: Ke ztrátě zaplacené opční prémie u získaných kupních nebo prodejních opcí může dojít v případě neočekávaného vývoje kurzu podkladového cenného papíru, jestliže z tohoto důvodu není v zájmu fondu opci uplatnit. Při prodeji kupní opce existuje riziko, že fond již nebude participovat na možném podstatném zhodnocení cenného papíru resp. že tržní ceny při uplatnění opce protistranou nebudou příznivé. Při prodeji prodejní opce existuje riziko, že fond bude povinen odebrat cenné papíry za realizační cenu opce, ačkoli tržní hodnota těchto cenných papírů je při uplatnění opce výrazně nižší. V důsledku pákového efektu opcí může být vliv na hodnotu majetku fondu silnější, než je tomu v případě přímého nákupu cenných papírů. V důsledku selhání emitenta nebo protistrany může fond utrpět ztráty. Riziko selhání emitenta popisuje důsledky různého vývoje příslušného emitenta, které mají kromě obecných tendencí kapitálového trhu vliv na kurz cenného papíru. Ani při pečlivém výběru cenných papírů nelze vyloučit ztráty při úpadku emitenta. Riziko selhání protistrany zahrnuje riziko strany vzájemné smlouvy, že její vlastní pohledávka bude uspokojena jen částečně nebo vůbec. To platí pro všechny smlouvy, které jsou uzavírány na účet fondu. Hodnota majetku fondu může být kromě toho negativně ovlivněna nepředvídatelnými událostmi jako např. mezinárodním politickým vývojem, změnami politiky jednotlivých států, omezením zahraničních investic, zpětné měnové konverze a jiným vývojem, dále platnými zákony a vyhláškami. Finanční a devizové termínové smlouvy nabízejí velké příležitosti, ale zahrnují také rizika, protože se vždy musí ihned složit pouze zlomek příslušného smluvního objemu (počáteční marže). Ve vztahu k hodnotě počáteční marže mohou kurzové výkyvy podkladového instrumentu jedním nebo druhým směrem vést k podstatným ziskům či ztrátám. V tomto ohledu vykazují termínové smlouvy vysoký stupeň volatility. Jestliže se finanční a devizové termínové smlouvy používají za účelem zajištění, slouží ke snížení kurzových rizik. Nemohou však vyloučit, že kurzová rizika budou mít negativní vliv na vývoj fondu i přes možné zajišťovací obchody. Náklady a příp. ztráty při použití zajišťovacích obchodů snižují hospodářský výsledek fondu. Jestliže jsou jednotlivá aktiva fondu investována v jiných měnách než je měna fondu, získává fond výnosy, splátky a tržby z takových investic v příslušné měně. Při poklesu kurzu této měny vůči měně fondu dochází ke snížení hodnoty majetku fondu. Správcovská společnost může použít měnové zajišťovací instrumenty. Měnové zajišťovací instrumenty však nemohou vyloučit, že změny měnových kurzů nebudou mít negativní vliv na vývoj fondu. Náklady a příp. ztráty při použití měnových zajišťovacích instrumentů snižují hospodářský výsledek fondu. Fond je vystaven také teritoriálnímu a převodnímu riziku. Za teritoriální riziko se považuje situace, když zahraniční dlužník nemůže poskytnout plnění ve lhůtě nebo vůbec z důvodu neschopnosti nebo neochoty země sídla dlužníka provést převod. Může např. dojít k tomu, že platby, na něž má fond nárok, nebudou provedeny nebo budou provedeny v měně, která vzhledem 6

7 k devizovým omezením již není volně směnitelná. Do majetku fondu mohou být také pořizována aktiva, která nejsou připuštěna k obchodování na burze v segmentu úřední trh nebo která nejsou zahrnuta do organizovaného trhu. Nákup takových aktiv je spojen s rizikem, že mohou nastat problémy především při dalším prodeji třetím osobám. Dále se může nepředvídatelným a neovlivnitelným způsobem změnit právní a daňový režim fondu. Odměna závislá na výsledku může podpořit ochotu správcovské společnosti pustit se do investování majetku fondu do spekulativnějších investičních příležitostí, než jak by učinila bez této výkonnostní odměny. Z tohoto důvodu zásadně nelze poskytnout příslib, že cílů investiční politiky bude dosaženo. 7. Výkonnost Vývoj hodnoty majetku fondu se určuje pro podíly všech podílových tříd podle metody BVI (německého svazu investičních společností). Výpočet je založen na hodnotě odkupních cen na začátku a konci období. Mezitímní výplaty se reinvestují na úrovni odkupní ceny ke dni rozdělení výnosů. Údaje o výkonnosti fondu jsou obsaženy ve zjednodušeném prospektu i ve výročních a pololetních zprávách. Aktuální výkonnost fondu je navíc zveřejňována v produktovém listu fondu v rámci internetové nabídky na stránce 8. Profil typického investora Podíly fondu jsou určeny v prvé řadě k akumulaci majetku a jeho optimalizaci. Vzhledem k rizikům uvedeným v bodě 6 a ke střednědobému až dlouhodobému investičnímu horizontu jsou podíly fondu vhodné především pro investory s vyšší ochotou riskovat a s většími zkušenostmi z obchodování s cennými papíry. 9. Daně Majetek fondu podléhá v Lucemburském velkovévodství roční dani taxe d abonnement, která je v současnosti splatná čtvrtletně ve výši 0,05 % z čistého majetku fondu vykázaného ke konci čtvrtletí, pokud není vložen do lucemburských fondů kolektivního investování podléhajících taxe d abonnement. Příjmy fondu nejsou v Lucemburském velkovévodství zdaňovány. Mohou však podléhat případným srážkovým nebo jiným daním ve státech, v nichž je majetek fondu investován. Od 1. července 2005 je účinná směrnice EU o zdanění příjmů z úspor, která upravuje zdaňování úrokových plateb příjemcům, kteří mají trvalé bydliště v jiném členském státě EU. Tato směrnice nemá vliv na způsob zdanění kapitálových výnosů v příslušném členském státě EU. Vztahuje se pouze na platby občanům EU, kteří mají účty nebo depozita mimo svůj domovský stát. Směrnice EU o zdanění příjmů z úspor je tedy bezvýznamná pro podílníky, kteří mají trvalé bydliště v Lucembursku a své podíly mají uloženy v depozitu vedeném úvěrovou institucí v Lucemburku. Jestliže má zahraniční soukromý investor podíly vyplácejícího fondu (který podle předpisů směrnice EU o zdanění příjmů z úspor investuje více než 15 % do nástrojů využívajících úrokových sazeb) v úschově u úvěrové instituce se sídlem v Lucembursku, vztahují se na podíl, který při výplatě připadá na úroky, ustanovení článku 6 směrnice EU o zdanění příjmů z úspor a může dojít k jeho zdanění. Jestliže vyplácející nebo tezaurující fond investuje podle směrnice EU o zdanění příjmů z úspor více než 40 % (od 1. ledna 2011 více než 25 %) do nástrojů využívajících úrokových sazeb, podléhá zdanění podíl, který při odkupu nebo prodeji podílů fondu připadá na úroky. Daňová sazba činí 15 % od 1. července 2005, 20 % od 1. července 2008 a 35 % od 1. července Pro soukromé investory existuje alternativně možnost výjimky z uplatňování srážkové daně, jestliže poskytnou lucemburskému úvěrovému institutu zmocnění k předkládání údajů o úrokových výnosech, které institutu umožní neprovádět srážku daně a namísto toho výši výnosů oznámit zákonem předepsaným finančním úřadům. Podílníci, kteří nemají v Lucembursku trvalé bydliště resp. provozovnu, nemusí odvádět ze svých podílů nebo výnosů z podílů daň z příjmů,daň dědickou ani daň z majetku. Podléhají příslušným vnitrostátním daňovým předpisům. 10. Náklady Podíly třídy F (T) se vydávají včetně prodejní provize ve výši až 5,26 % v současnosti 5,26 % hodnoty podílu, která je určena prodejním místům. Podíly třídy TF (A) se vydávají ve výši hodnoty podílu bez prodejní provize, jsou však zatíženy průběžnou odměnou pro prodejní místo ve výši až 1,50 % p.a., v současnosti 0,72 %. Emisní cena může být zvýšena o poplatky a jiné částky v závislosti na specifikách příslušné země, kde budou nabízeny ke koupi. Správcovské společnosti náleží z majetku fondu roční odměna (úplata) za ústřední správu a obhospodařování ve výši až 2,00 % p.a., v současnosti pro podílovou třídu TF (A) 1,25 % p.a. a pro podílovou třídu F (T) 1,75 % p.a., jejíž poměrná část je vypočítávána z průměrné čisté hodnoty majetku fondu v dotyčném měsíci a vyplácena na konci dotyčného měsíce. Správcovská společnost může za obhospodařování majetku fondu, který lze přiřadit podílové třídě TF (A), účtovat denně vypočítávanou odměnu v závislosti na výsledku (performance fee), jestliže výkonnost fondu před náklady (úplata za obhospodařování, obchodní 7

8 provize a úplata depozitáři) předčí hodnotu příslušného srovnávacího měřítka. Srovnávacím měřítkem je MSCI Europe Large Cap Net Index v EUR*). Výkonnostní odměna se stanoví na úrovni 25,00 % výkonnostního rozdílu (outperformance) a to i při negativním vývoji srovnávacího měřítka a hodnoty podílu po celou dobu, kdy hodnota podílu převyšuje srovnávací měřítko. Při výpočtu výkonnostní odměny bude správcovská služba oceněna v co možná nejužší časové souvislosti mezi oceněním indexu a oceněním fondu. Rozhodným obdobím pro výpočet výkonnostní odměny je příslušné účetní období fondu. Případná vyšší resp. nižší výkonnost se nepřevádí. Na konci účetního období může být částka rezervy na výkonnostní odměnu vyplacena z majetku fondu. Správcovská společnost je oprávněna vyúčtovat nižší odměnu. Pokud jeden nebo všechny referenční indexy zaniknou, stanoví správcovská společnost srovnatelný index resp. srovnatelné indexy, kterými budou uvedené indexy nahrazeny. Nad rámec článku 16 všeobecného statutu mohou být veškeré poplatky resp. náklady související s užitím uvedených srovnávacích měřítek účtovány k tíži majetku fondu. Navíc je správcovská společnost oprávněna inkasovat až polovinu výnosů z půjček cenných papírů uzavřených na účet fondu jako paušální odměnu s ohledem na náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a realizací takových půjček cenných papírů. Depozitáři náleží z majetku fondu roční odměna (úplata) za činnost depozitáře ve výši až 0,24 % p.a., v současnosti 0,10 p.a., jejíž poměrná část je vypočítávána z průměrné čisté hodnoty majetku fondu v dotyčném měsíci a vyplácena na konci dotyčného měsíce, a dále obvyklé bankovní poplatky za obchody prováděné na účet fondu. Náklady a výlohy, které depozitáři vzniknou na základě povoleného a tržně obvyklého pověření třetích osob úschovou aktiv fondu v souladu s článkem 4 odstavcem 3 všeobecného statutu se depozitáři nahrazují. Z majetku fondu se vedle toho hradí náklady podle článku 16 všeobecného statutu. Podíl celkových nákladů (TER), tedy celkové náklady (bez transakčních nákladů) stanovené podle nákladů vzniklých za příslušnou podílovou třídu ve sledovaném období vztažené na průměrný čistý majetek fondu dotyčné podílové třídy, se zveřejňuje ve výroční zprávě spolu s výkazem zisku a ztráty a ve zjednodušeném prospektu. Celkové náklady zahrnují především úplatu za obhospodařování, úplatu depozitáři fondu, náklady za auditorské služby, náklady na prospekty a zprávy, taxe d abonnement a veškeré ostatní náklady podle článku 16 všeobecného statutu s výjimkou transakčních nákladů. Výpočet podílu celkových nákladů se provádí následovně: Kalkulace GKn TER = x 100 M Kalkulace TER: Procentní podíl celkových nákladů GKn: celkové skutečné náklady (nominálně, celkové náklady bez transakčních nákladů) podílové třídy v měně fondu v příslušném období M: Průměrná hodnota z denních hodnot čistého majetku fondu podílové třídy v příslušném období V zájmu podílníků se při investičních rozhodnutích používají nepeněžní plnění (výzkumy brokerů, finanční analýzy, tržní informační systémy a kurzové informační systémy), které jsou poskytnuty správcovské společnosti nebo správci fondu. *) MSCI nepřebírá v žádném případě odpovědnost za uváděné údaje MSCI. Údaje MSCI nesmějí být dále šířeny nebo použity jako základ pro jiné indexy nebo jiné cenné papíry nebo finanční produkty. Tato podkladová informace nebyla vytvořena, ověřena ani potvrzena MSCI. 11. Stanovení hodnoty podílu Za účelem stanovení hodnoty podílů všech podílových tříd vypočítá správcovská společnost pod dohledem depozitáře hodnotu aktiv fondu po odečtení jeho závazků ke dni ocenění, rozdělí ji na podílové třídy a vydělí příslušným počtem podílů v oběhu. Zásady oceňování aktiv fondu vyplývají z článku 12 odstavce 2 všeobecného statutu. Dnem ocenění je den, který je burzovním dnem současně v Lucemburku a ve Frankfurtu nad Mohanem. V burzovní dny, které jsou na jednom z uvedených míst státním svátkem, a dále 24. a 31. prosince se ocenění zpravidla neprovádí. Správcovská společnost může rozhodnout o tom, že ocenění bude v tyto dny provedeno. V takovém případě to bude oznámeno zveřejněním ve dvou denících. Jedním z deníků musí být lucemburský deník. 12. Nákup, odkup a výměna podílů Podíly všech podílových tříd jsou emitovány formou hromadných certifikátů znějících na majitele. Jednotlivé podílové listy se nevydávají. Nákup podílů je tedy možný jen současně s úschovou. Jak depozitář, tak DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt nad Mohanem, nabízejí úschovu podílů (vedení depozita). Podíly všech podílových tříd fondu mohou být nakoupeny a odkoupeny v sídle správcovské společnosti, depozitáře a na platebních místech uvedených v tomto prospektu. V případě zprostředkování nákupu nebo odkupu podílů třetími osobami může být hrazena obvyklá provize za zprostředkování obchodů s cennými papíry. Podíly všech tříd se vydávají a odkupují ke každému dni ocenění. V okamžiku podání žádosti o upsání a/ nebo odkup investor nezná čistou hodnotu majetku fondu. Příkazy doručené správcovské společnosti do hod. 8

9 (lucemburského času) v den ocenění budou zúčtovány na základě hodnoty podílu k tomuto dni ocenění. Příkazy doručené správcovské společnosti po hod. (lucemburského času) budou zúčtovány na základě hodnoty podílu k následujícímu dni ocenění. Vydávání podílů není časově omezeno. Správcovská společnost může podle svého uvážení odmítnout příkaz ke koupi (např. při podezření na praktiky market timing ) nebo vydávání podílů dočasně omezit, přerušit nebo úplně zastavit, pokud to je nutné v zájmu podílníků jako celku, na ochranu správcovské společnosti, na ochranu fondu, v zájmu investiční politiky nebo v případě ohrožení specifických investičních cílů fondu. Odkup podílů se odkládá v případě, když je dočasně pozastaveno určování hodnoty podílu v souladu s článkem 12 odstavcem 6 všeobecného statutu nebo v případě velkého množství žádostí o odkup podílů, které nemohou být uspokojeny z likvidních prostředků fondu a povolených přijatých úvěrů, v souladu s článkem 12 odstavcem 5. Podíly jedné podílové třídy nemohou být vyměněny za podíly jiné podílové třídy fondu. Zpětný odkup se provádí ve výši hodnoty podílu. Odkupní cena může být snížena o poplatky a jiné částky v závislosti na specifikách příslušné země, kde budou podíly obchodovány. Podíly fondu splňují podmínky pro kótování na burze. Kótování podílů fondu na burze se však neplánuje. 13. Informace pro podílníky Emisní a odkupní ceny v každý burzovní den lze dotazem zjistit v sídle správcovské společnosti a na informačních místech. Auditované výroční zprávy jsou podílníkům zdarma k dispozici do čtyř měsíců po skončení účetního období v sídle správcovské společnosti a na informačních místech. Pololetní zprávy jsou poskytovány do dvou měsíců po konci období, k němuž se vztahují, stejnou formou jako v případě výroční zprávy. Platby, např. výnosy z odkupní ceny, se provádějí prostřednictvím správcovské společnosti resp. depozitáře nebo platebních míst uvedených v tomto prospektu. Tento prospekt se správním statutem fondu, zjednodušený prospekt a ostatní informace o fondu nebo správcovské společnosti jsou k dispozici zdarma v sídle správcovské společnosti a na informačních místech. Veškeré změny všeobecného statutu a zvláštního statutu se ukládají v lucemburském obchodním a společenstevním rejstříku. Informace o uložení byla zveřejněna v Mémorial, věstníku Lucemburského velkovévodství. Důležité informace pro podílníky se zveřejňují nejméně ve dvou celostátních denících, z nichž jeden je lucemburský deník, a v souladu s informačními povinnostmi příslušných států, v nichž se podíly prodávají. 14. Prodej ve Spolkové republice Německo Prodej podílů v Německu musí být oznámen Spolkovému úřadu pro dohled nad finančními službami (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Informačním a platebním místem je DekaBank Deutsche Girozentrale, Mainzer Landstraße 16, Frankfurt, tel. +49 (0) Platný prospekt včetně správního statutu, zjednodušený prospekt, výroční zpráva a příp. následující pololetní zpráva jsou dostupné zdarma na informačním místě. Zde jsou také podávány informace o emisních a odkupních cenách podílů fondu. Nákup a prodej podílů fondu lze provést na platebním místě. Emisní cena a odkupní cena podílů fondu a informace určené investorům se zveřejňují v burzovních novinách, které jsou vydávány ve Frankfurtu nad Mohanem. 9

10 15. Základní údaje o fondu DekaLux-Europa Datum založení fondu 23. říjen 1995 Doba trvání fondu neomezená Měna fondu euro Podílová třída TF (A) ISIN LU / Prodejní provize až 1,50 %, v současnosti 0,72 % hodnoty podílu Cena první emise EUR 33,23 Datum první emise 1. prosinec 1995 Výkonnostní odměna až 25,00 % podílu na vývoji hodnoty majetku fondu přesahující srovnávací měřítko MSCI Europe Large Cap Net Index EUR Úplata za ústřední správu a obhospodařování až 2,00 % p.a., v současnosti 1,25 % p.a. průměrného čistého majetku fondu na základě denních hodnot Rozdělení výnosů Výplata, cca. 20. listopadu Podílová třída F (T) ISIN LU /DK1CHP Prodejní provize až 5,26 %, v současnosti 5,26 % hodnoty podílu Cena první emise EUR 105,26 (včetně prodejní provize) Datum první emise 29. únor 2008 Výkonnostní odměna není Úplata za ústřední správu a obhospodařování až 2,00 % p.a., v současnosti 1,75 % p.a. průměrného čistého majetku fondu na základě denních hodnot Rozdělení výnosů tezaurování Pro obě podílové třídy Podoba podílů globální certifikáty, jednotlivé podílové listy se nevydávají Konečný termín příjmu příkazů hod. lucemburského času pro zúčtování za odkupní cenu příslušného dne ocenění Konverze den ocenění plus dva bankovní dny Odměna za sjednání půjček cenných papírů až polovina výnosů z půjček cenných papírů uzavřených na účet fondu Úplata depozitáři fondu až 0,24 % p.a., v současnosti 0,10 % p.a. průměrného čistého majetku fondu na základě denních hodnot Konec účetního období 30. září Datum výroční zprávy 30. září, vydává se kolem poloviny ledna Datum pololetní zprávy 31. březen, vydává se kolem poloviny května Kótování podílů není plánováno Informace o uložení ve věstníku Mémorial Všeobecný statut 28. únor 2004 Zvláštní statut naposledy 31. březen

11 II. Správní statut Všeobecný statut Tento všeobecný statut byl uložen v lucemburském obchodním a společenstevním rejstříku a informace o uložení byla zveřejněna 28. února 2004 v Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, věstníku Lucemburského velkovévodství ( věstník Mémorial ). Článek 1 Rozsah působnosti a definice 1. Deka International S.A., Lucembursko, vytvořila tento všeobecný statut pro své podílové fondy založené formou fonds commun de placement podle části I zákona z roku Platí jen pro fondy, jejichž zvláštní statut tohoto všeobecného statutu byl prohlášen za nedílnou součást správního statutu fondu. Všeobecný statut stanoví obecné zásady, zatímco specifické charakteristiky fondu jsou popsány v příslušném zvláštním statutu. Zvláštní statut může dále stanovit doplňující nebo odchylnou úpravu od jednotlivých ustanovení všeobecného statutu. Zvláštní statut příslušného fondu společně se všeobecným statutem vytváří správní statut dotyčného fondu (dále jen fond ). 2. Platí následující definice: CSSF : Commission de Surveillance du Secteur Financier (lucemburský orgán dohledu nad finančním sektorem). Deriváty : odvozené finanční nástroje, především opce, futures a swapy. Třetí stát : každý stát, který není členským státem. Nástroje peněžního trhu : typy nástrojů, s nimiž se běžně obchoduje na peněžním trhu, jež jsou likvidní a mají hodnotu, kterou je možno kdykoli přesně stanovit. Regulovaný trh : trh podle článku 1, čísla 13 upravené směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů. Zákon z roku 2002 : zákon z 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování (ve znění pozdějších změn a dodatků). Členský stát : členské státy Evropské unie a další smluvní státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko). Čistý majetek fondu : majetek fondu po odečtení závazků fondu. SKI : subjekt kolektivního investování. SKIPCP : subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, na něž se vztahuje směrnice Rady 85/611/ EHS. OTC deriváty : deriváty obchodované na mimoburzovním trhu. Cenné papíry resp. převoditelné cenné papíry : akcie společností a další cenné papíry rovnocenné akciím společností ( akcie ) dluhopisy a jiné formy dluhových cenných papírů ( dluhové cenné papíry ) všechny ostatní obchodovatelné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo nabýt takové převoditelné cenné papíry upisováním nebo výměnou, s výjimkou postupů a nástrojů uvedených v článku 8 až 10. Článek 2 Fond 1.Fond je právně nesamostatným souborem majetku ( fonds commun de placement ), který zahrnuje převoditelné cenné papíry a/nebo jiná aktiva ( majetek fondu ). Fond je spravován správcovskou společností podle zásady rozložení rizika. Majetek fondu je v úschově u depozitáře. 2. Smluvní práva a povinnosti majitelů podílů ( podílníků ), správcovské společnosti a depozitáře jsou upraveny správním statutem, který vytváří správcovská společnost se souhlasem depozitáře. Správcovská společnost je oprávněna se souhlasem depozitáře kdykoli měnit zcela nebo částečně správní statut v rozsahu všeobecného statutu i zvláštního statutu. Správní statut a každá jeho změna nabývají účinnosti dnem podpisu, není-li stanoveno jinak. Německé znění správního statutu je rozhodující. Koupí podílu uznává každá podílník správní statut včetně všech jeho změn. 3. Správní statut se řídí právem Lucemburského velkovévodství. Nad rámec ustanovení správního statutu platí především předpisy zákona z roku Totéž platí pro právní vztahy mezi podílníky, správcovskou společností a depozitářem. 4. Všechny právní spory mezi podílníky, správcovskou společností a depozitářem podléhají jurisdikci příslušného soudu v soudním okrese Lucemburk v Lucemburském velkovévodství. Správcovská společnost a depozitář jsou oprávněni podřídit sebe a fond jurisdikci a právu státu, v němž se podíly fondu veřejně prodávají, jestliže se jedná o nároky podílníků usazených v dotyčném státu a s ohledem na záležitosti týkající se fondu. 5. Fond se zakládá na dobu neurčitou. Správcovská společnost je oprávněna fond kdykoli zrušit. Podílníci, jejich dědici resp. právní nástupci nebo věřitelé mohou navrhnout zrušení nebo 11

12 rozdělení fondu. Fond musí být zrušen v následujících případech: a) jestliže čistý majetek fondu nedosáhne během šesti měsíců následujících po schválení fondu protihodnoty ve výši alespoň 1,25 mil eur; b) jestliže čistý majetek fondu nedosahuje po dobu více než šesti měsíců čtvrtinu minimálního limitu podle a); c) jestliže v případě zrušení jmenování depozitáře nedojde v zákonné nebo smluvní lhůtě ke jmenování nového depozitáře; d) jestliže je vyhlášen konkurz na majetek správcovské společnosti nebo se správcovská společnost zrušuje z jiného důvodu; e) v jiných zákonem z roku 2002 stanovených případech. 6. Při vzniku okolnosti vedoucí ke zrušení fondu je zastaveno vydávání a odkup podílů. Zrušení fondu zveřejňuje správcovská společnost v souladu se zákonnými ustanoveními ve věstníku Mémorial a alespoň ve dvou celostátních denících, z nichž jedním je lucemburský deník. Depozitář rozdělí likvidační zůstatek po odečtení nákladů likvidace a odměn ( čistý likvidační zůstatek ) podle pokynů správcovské společnosti nebo případně likvidátora jmenovaného správcovskou společností nebo depozitářem mezi podílníky fondu podle výše jejich nároků. Čistý likvidační zůstatek, který nebyl podílníky inkasován do skončení likvidačního řízení, bude, jestliže to zákon vyžaduje, přepočítán na eura a složen depozitářem po skončení likvidačního řízení na účet podílníků u Caisse des Consignations v Lucembursku, kde tato částka propadne, jestliže o ni nebude požádáno v zákonné lhůtě. 7. Správcovská společnost může rozhodnout o sloučení/splynutí fondu s jiným fondem založeným podle části I zákona z roku 2002 nebo jeho podfondem, jestliže se vzhledem k podstatné změně ekonomického a politického prostředí nebo z důvodu ekonomické rentability správa fondu již nezdá být účelnou a jestliže investiční politika fondu neodporuje investiční politice nástupnického fondu nebo podfondu. Podíly fondu budou nahrazeny na základě hodnoty podílů ke dni sloučení/splynutí podíly nástupnického fondu nebo podfondu; podílníci případně obdrží vyrovnání na základě jednotného kurzu (Spitzenausgleich). Veškerý majetek fondu převezme nástupnický fond nebo podfond. 8. Pohledávky podílníků za správcovskou společností nebo depozitářem nelze soudně uplatnit po uplynutí pěti let od vzniku nároku; úprava obsažená v odstavci 6 tímto není dotčena. 9. Účetní závěrku ověřuje auditor jmenovaný správcovskou společností. Článek 3 Správcovská společnost 1. Správcovskou společností fondu je Deka International S.A. 2. Správcovská společnost spravuje fond vlastním jménem, avšak výlučně v zájmu a na společný účet podílníků. Správcovské oprávnění se vztahuje na výkon veškerých práv, která přímo nebo nepřímo souvisejí s majetkem fondu. 3. Správcovská společnost stanoví investiční politiku fondu. Zohledňuje při tom zákonná a smluvní investiční omezení. Správcovská společnost může na vlastní odpovědnost a na vlastní náklady pověřit investiční poradce, především konzultovat investiční výbor. Správní rada správcovské společnosti může pověřit jednoho nebo více členů a jiných fyzických nebo právnických osob prováděním každodenní investiční politiky. 4. Správcovská společnost musí uplatňovat proces řízení rizika, který jí umožní sledovat a v kterémkoli okamžiku posuzovat riziko spojené s investicemi a jejich podíl na celkovém rizikovém profilu fondu; musí uplatňovat postup pro přesné a nezávislé hodnocení hodnoty OTC derivátů. Článek 4 Depozitář 1. Depozitář fondu je určen ve zvláštním statutu fondu. 2. Depozitář je pověřen úschovou majetku fondu. Práva a povinnosti depozitáře se řídí lucemburským právem, správním statutem a depozitářskou smlouvou. 3. Všechny cenné papíry a jiná aktiva fondu jsou uschovány na blokovaných účtech a v depozitech, s nimiž lze disponovat jen v souladu s ustanoveními správního statutu. Depozitář je na vlastní odpovědnost a se souhlasem správcovské společnosti oprávněn pověřit třetí osoby, především banky a střediska cenných papírů, úschovou cenných papírů a jiných aktiv. 4. Pokud to zákon připouští, je depozitář oprávněn a povinen vlastním jménem: a) uplatňovat nároky podílníků vůči správcovské společnosti nebo předchozímu depozitáři; b) postupovat a podat opravný prostředek (odpor) proti exekučním opatřením třetích osob, jestliže se exekuce týká nároku, za něž majetek fondu neodpovídá. 5. Depozitář je vázán pokyny správcovské společnosti, pokud takové pokyny neodporují zákonu, správnímu statutu nebo prospektu fondu. 6. Depozitář i správcovská společnost jsou oprávněni jmenování depozitáře kdykoli zrušit v souladu s depozitářskou smlouvou. V takovém případě je správcovská společnost povinna fond zrušit podle článku 2 odstavce 5 písmena c) nebo do dvou měsíců jmenovat se souhlasem CSSF jinou banku depozitářem; do té doby bude 12

13 dosavadní depozitář v zájmu ochrany podílníků plnit povinnosti depozitáře v plném rozsahu. Článek 5 Investice 1. Investice fondu mohou sestávat z: a) převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu přijatých ke kotování nebo obchodovaných na regulovaném trhu; b) převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu obchodovaných na jiném regulovaném trhu v členském státě, který funguje pravidelně, je uznávaný a otevřený pro veřejnost; c) převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu přijatých ke kotování na burze cenných papírů ve třetí zemi nebo obchodovaných na jiném regulovaném trhu ve třetí zemi, který funguje pravidelně, je uznávaný a otevřený pro veřejnost, především na burzách a regulovaných trzích uvedených v příloze; d) nedávno emitovaných převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu za předpokladu, že podmínky emise zahrnují závazek, že bude podána žádost o přijetí ke kotování na burze cenných papírů uvedené pod písmeny a), b) nebo c) nebo na jiném regulovaném trhu uvedeném pod písmeny a), b) nebo c), který funguje pravidelně, je uznávaný a otevřený pro veřejnost, a že přijetí se uskuteční do jednoho roku od emise; e) podílů SKIPCP povolených podle této směrnice 85/611/EHS a/nebo jiných subjektů kolektivního investování ve smyslu první a druhé odrážky článku 1 odstavce 2 směrnice 85/611/EHS, za předpokladu, že: jsou tyto jiné subjekty kolektivního investování povoleny podle právních předpisů, které stanovují, že podléhají dohledu považovanému příslušnými orgány SKIPCP za rovnocenný dohledu podle právních předpisů Společenství a že je dostatečně zajištěna spolupráce mezi orgány (v současnosti Hongkong, Japonsko, Kanada, Švýcarsko a Spojené státy americké), úroveň ochrany podílníků v jiných subjektech kolektivního investování je rovnocenná úrovni jejich ochrany v SKIPCP, a zejména že pravidla pro oddělování aktiv, výpůjčky, půjčky a nekryté prodeje převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu odpovídají požadavkům této směrnice 85/611/EHS, obchodní činnost jiných subjektů kolektivního investování je vykazována v pololetních a výročních zprávách, jež umožňují hodnotit aktiva a pasiva, příjmy a operace během vykazovaného období, SKIPCP nebo jiné subjekty kolektivního investování, jejichž podíly mají být pořízeny, mohou v souladu se zakládacími dokumenty investovat do podílů jiných SKIPCP nebo subjektů kolektivního investování celkem nejvýše 10 % svého čistého majetku fondu; f) vkladů splatných na požádání nebo vkladů s výpovědní lhůtou nejdéle dvanáct měsíců u úvěrových institucí, pokud má úvěrová instituce sídlo v členském státě nebo, má-li sídlo ve třetí zemi, podléhá pravidlům obezřetnostního dohledu, která CSSF považuje za rovnocenná pravidlům podle právních předpisů Společenství; g) derivátů, včetně rovnocenných nástrojů, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích, s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu podle písmen a), b) a c) a/nebo OTC derivátů, za předpokladu, že: podkladem jsou nástroje podle tohoto odstavce 1, finanční indexy, úrokové sazby, směnné kurzy nebo měny, do kterých může fond investovat v souladu se svými investičními cíli uvedenými ve svém správním statutu, protistranami transakcí s OTC deriváty jsou instituce, které podléhají úřednímu dohledu, a které patří do kategorií schválených CSSF, a OTC deriváty podléhají spolehlivému a ověřitelnému ocenění, které se provádí každý den, a mohou být z podnětu fondu kdykoli za spravedlivou cenu prodány, likvidovány nebo ukončeny vzájemnou kompenzací; h) nástrojů peněžního trhu, s nimiž se neobchoduje na regulovaném trhu a na něž se nevztahuje ustanovení článku 1 odstavce 2, pokud jsou emise nebo emitent takových nástrojů sami regulováni za účelem ochrany investorů a úspor, a za předpokladu, že: je emitoval nebo se za ně zaručil ústřední, regionální nebo místní orgán nebo centrální banka členského státu, Evropská centrální banka, Evropská unie nebo Evropská investiční banka, třetí země nebo, v případě federativního státu, jedna z částí federace, či veřejná mezinárodní instituce, k níž náleží jeden nebo více členských států, nebo je emitoval podnik, jehož cenné papíry jsou obchodovány na regulovaných trzích podle písmen a), b) nebo c), nebo je emitoval nebo se za ně zaručil subjekt, který v souladu s kritérii stanovanými právními předpisy Společenství podléhá úřednímu dohledu, nebo subjekt, který podléhá a vyhovuje pravidlům úředního dohledu, která jsou podle názoru příslušných orgánů alespoň stejně přísná jako pravidla 13

14 stanovená právními předpisy Společenství, nebo je emitovali jiní emitenti patřící do kategorií, které schválila CSSF, za předpokladu, že se na investice do takových nástrojů vztahuje ochrana investorů rovnocenná ochraně investorů podle první, druhé nebo třetí odrážky, a že emitentem je společnost, jejíž vlastní kapitál (základní kapitál a rezervy) činí nejméně 10 milionů eur a která sestavuje a zveřejňuje svou roční účetní závěrku v souladu se směrnicí 78/660/EHS, nebo subjekt, který v rámci skupiny společností zahrnující jednu nebo několik společností kotovaných na burze odpovídá za financování skupiny, nebo subjekt, který má financovat zajištění závazků pomocí úvěrové linky poskytnuté bankou. 2. Fond smí investovat nejvýše 10 % svého čistého majetku fondu do jiných převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu než těch, které jsou uvedeny v odstavci Fond může držet doplňková likvidní aktiva. Ve zvláštních výjimečných případech může podíl těchto aktiv dosahovat více než 49 % čistého majetku fondu, jestliže a do té míry, do jaké se to jeví být v zájmu podílníků. 4. Ani správcovská společnost ani depozitář jednající jménem fondu nesmějí: a) získávat drahé kovy ani osvědčení, která je zastupují; b) pořizovat nemovitosti. Přípustné jsou však investice do cenných papírů zajištěných nemovitostmi nebo úroků připadajících na tyto cenné papíry a investice do cenných papírů vydávaných společnostmi investujícími do nemovitostí a úroků připadajících na tyto cenné papíry. c) přijímat úvěry. Výjimku tvoří úvěry až do celkové výše 10 % čistého majetku fondu, jestliže se jedná o dlouhodobé úvěry. Fond také může získávat cizí měnu pomocí následného (back-to-back) úvěru; d) poskytovat úvěry nebo vystupovat jako ručitel třetí osoby. To však nebrání tomu, aby fond nabýval převoditelné cenné papíry, nástroje peněžního trhu či jiné finanční nástroje podle odstavce 1 písmen e), g) a h), které nejsou plně splaceny; e) provádět nekrytý prodej převoditelných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu či jiných finančních nástrojů uvedených v odstavci 1 písmenech e), g) a h). Článek 6 Investiční limity 1. Do převoditelných cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu téhož emitenta může fond investovat nejvýše 10 % svého čistého majetku fondu. Do vkladů u téhož subjektu může fond investovat nejvýše 20 % svého čistého majetku fondu. Riziko selhání protistrany při transakcích fondu s OTC deriváty nesmí překročit 10 % čistého majetku fondu, pokud je protistranou úvěrová instituce podle článku 5 odstavce 1 písmene f), nebo 5 % čistého majetku fondu v ostatních případech. 2. Celková hodnota převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které fond drží v emitentech, do nichž investuje více než 5 % svého čistého majetku fondu, nesmí překročit 40 % hodnoty čistého majetku fondu. Toto omezení se netýká vkladů a transakcí s OTC deriváty, které se realizují s finančními institucemi podléhajícími úřednímu dohledu. Bez ohledu na jednotlivé limity stanovené v odstavci 1 nesmí fond u jednoho subjektu v kombinaci investic do převoditelných cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které tento subjekt emitoval, a/nebo vkladů u tohoto subjektu a/nebo rizik vyplývajících z transakcí s OTC deriváty s tímto subjektem překročit 20 % svého čistého majetku fondu. 3. Limit stanovený v první větě odstavce 1 činí 35 %, pokud jsou převoditelné cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu emitovány nebo zaručeny členským státem, orgány jeho územní samosprávy, třetím státem nebo veřejnými mezinárodními institucemi, k nimž jeden nebo více členských států náleží. 4. Limit stanovený v první větě odstavce 1 činí 25 % v případě některých dluhopisů, které emitovala úvěrová instituce se sídlem ve členském státě a na základě právních předpisů podléhající zvláštnímu veřejnému dohledu určenému na ochranu držitelů dluhopisů. Zejména musí být výnosy z emise těchto dluhopisů investovány v souladu s právními předpisy do aktiv, která jsou po celou dobu platnosti dluhopisů schopna krýt závazky spojené s těmito dluhopisy, a která by v případě neplnění emitenta byla přednostně použita pro výplatu jistiny a narostlého úroku. Pokud fond investuje více než 5 % svého čistého majetku fondu do uvedených dluhopisů, které emitoval jeden emitent, nesmí celková hodnota těchto investic překročit 80 % hodnoty čistého majetku fondu. 5. Pro účely uplatnění investičního limitu 40 % stanoveného v odstavci 2 se neberou v úvahu převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu uvedené v odstavcích 3 a 4. Limity stanovené v odstavcích 1, 2, 3 a 4 nesmí být kombinovány, a tudíž investice do převoditelných cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu emitovaných týmž subjektem nebo do vkladů u tohoto subjektu či do derivátových nástrojů tohoto subjektu, uskutečněné v souladu s odstavci 1, 2, 3 a 4, nesmí za žádných okolností 14

15 překročit celkem 35 % čistého majetku fondu. 6. Společnosti, které pro účely konsolidované účetní závěrky, ve smyslu směrnice 83/349/EHS nebo v souladu s uznávanými mezinárodními účetními pravidly náleží do stejné skupiny, se pro účely výpočtu investičních limitů podle odstavců 1 až 6 považují za jeden subjekt. Fond smí kumulovat investice do převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu v rámci téhož koncernu až do výše 20 %. 7. Fond smí nabývat podíly jiného SKIPCP a/nebo jiných subjektů kolektivního investování ve smyslu článku 5 odstavce 1 písmene e) za předpokladu, že do podílů jediného SKIPCP nebo jiného subjektu kolektivního investování investuje nejvýše 20 % svého čistého majetku fondu. Při uplatnění těchto investičních limitů se považuje každý podfond zastřešovacího fondu (umbrella fonds) ve smyslu článku 133 zákona z roku 2002 za samostatného emitenta za předpokladu, že je zajištěno oddělení odpovědnosti podfondů ve vztahu k třetím osobám. 8. Investice do podílů subjektů kolektivního investování jiných než SKIPCP nesmí překročit celkem 30 % čistého majetku fondu. 9. V případě, kdy fond nabyl podíly jiného SKIPCP a/nebo jiných subjektů kolektivního investování, nemusí být aktiva příslušného SKIPCP nebo jiných subjektů kolektivního investování zohledňována pro účely omezení podle odstavců 1 až Jestliže fond investuje do podílů jiných SKIPCP a/nebo jiných subjektů kolektivního investování, které spravuje přímo nebo na základě pověření tatáž správcovská společnost nebo jakákoli jiná společnost, s níž je správcovská společnost ekonomicky spjata prostřednictvím společného řízení nebo kontroly nebo podstatného přímého nebo nepřímého majetkového podílu, nesmí si tato správcovská společnost nebo jiná společnost účtovat za investici fondu do podílů takových jiných SKIPCP a/nebo jiných subjektů kolektivního investování poplatky za upsání nebo vyplacení. 11.Jestliže fond tvoří jeden právní celek s více podfondy, v jehož rámci aktiva jednoho podfondu ručí výlučně nárokům podílníků tohoto podfondu i věřitelům, jejichž pohledávka vznikla z titulu založení, doby trvání nebo likvidace podfondu, považuje se každý podfond za účelem uplatnění předpisů tohoto odstavce 6 za samostatný fond. 12.Odchylně od povinnosti dodržovat zásadu rozložení rizika se fondu povoluje odchýlit se po dobu šesti měsíců od svého povolení od investičních limitů podle tohoto článku 6. Článek 7 Limity pro jednotlivé emitenty 1. Správcovská společnost jednající za všechny podílové fondy, které spravuje a na které se vztahuje část I zákona z roku 2002, nesmí nabývat akcie s hlasovacími právy v rozsahu, který by jí umožňoval uplatňovat významný vliv na řízení emitenta. 2. Fond navíc nesmí nabýt více než: 10 % akcií bez hlasovacích práv téhož emitenta; 10 % dluhových cenných papírů téhož emitenta; 25 % podílů téhož SKIPCP a/nebo jiného subjektu kolektivního investování; 10 % nástrojů peněžního trhu téhož emitenta. Omezení stanovená ve druhé, třetí a čtvrté odrážce nemusí být dodržena v okamžiku nabytí, pokud v té době nelze vypočítat hrubý objem dluhových cenných papírů či nástrojů peněž- ního trhu nebo čistý objem emitovaných cenných papírů. 3. Odstavce 1 a 2 se neuplatňují na a) převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu emitované nebo zaručené členským státem nebo jeho územními samosprávnými celky; b) převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu emitované nebo zaručené třetím státem; c) převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu emitované veřejnými mezinárodními organizacemi, jichž je jeden nebo více členských států členem; 4. Fond nemusí dodržovat omezení stanovená v článcích 5 až 7 při výkonu upisovacích práv spojených s převoditelnými cennými papíry nebo nástroji peněžního trhu, které tvoří součást jeho aktiv. 5. Pokud jsou omezení uvedená v článcích 5 až 7 překročena nezávisle na vůli fondu nebo v důsledku uplatňování upisovacích práv, musí fond stanovit jako přednostní cíl pro své prodejní operace nápravu tohoto stavu, přičemž vezme v úvahu zájmy svých podílníků. Článek 8 Techniky a nástroje 1. K účinné správě portfolia smí fond za předpokladu dodržení podmínek a limitů stanovených CSSF využívat techniky a nástroje vztahující se k převoditelným cenným papírům a k nástrojům peněžního trhu. Pokud se tyto operace týkají používání derivátových nástrojů, musí být tyto podmínky a limity v souladu s ustanoveními zákona z roku Za žádných okolností nesmějí tyto operace způsobit, že se fond odkloní od svých investičních cílů určených ve všeobecném nebo zvláštním statutu fondu resp. prospektu fondu. 15

16 2. Fond může v rámci své investiční politiky a v mezích stanovených v článku 6 odstavci 5 a 6 investovat do derivátů za předpokladu, že riziko spojené s podkladovými aktivy nepřekročí souhrnně investiční limity podle článku 6. V případě, že fond investuje do derivátů založených na indexu, nemusí být tyto investice zohledňovány u investičních limitů podle odstavce 1 až 6 článku 6. Pokud převoditelný cenný papír nebo nástroj peněžního trhu zahrnuje derivát, musí být tento derivát při plnění požadavků tohoto článku brán v úvahu. 3. Fond zajistí, že celkové riziko spojené s derivátovými nástroji nepřekročí celkovou čistou hodnotu jeho portfolia. Při výpočtu rizika se bere v úvahu současná hodnota podkladových aktiv, riziko selhání protistrany, budoucí pohyby na trhu a doba k likvidaci pozic. 4. Techniky a nástroje, které mohou být použity při správě fondu s výjimkou půjček cenných papírů podle článku 9 a repo operací podle článku 10, jsou uvedeny v prospektu fondu. Článek 9 Půjčka cenných papírů 1. Fond smí v rámci standardizovaného systému, který je organizován uznávanou clearingovou institucí nebo prvotřídní finanční institucí specializující se na takové obchody, poskytovat a přijímat půjčky cenných papírů. 2. Jestliže fond vystupuje jako věřitel, smí být cenné papíry půjčovány maximálně na dobu 30 dní a maximálně v celkové hodnotě 50 % portfolia cenných papírů fondu. Toto omezení neplatí, jestliže má fond právo okamžitě vypovědět smlouvu o půjčce cenných papírů a požadovat vrácení půjčených cenných papírů. V rámci půjčky cenných papírů musí fond zásadně získat záruku, že hodnota při uzavření smlouvy odpovídá alespoň hodnotě půjčených cenných papírů. Tato záruka musí být poskytnuta formou likvidních aktiv a/nebo cenných papírů, které jsou emitovány nebo zaručeny členskými státy OECD, orgány jejich územní samosprávy nebo nadnárodními institucemi a organizacemi založenými v souladu s předpisy ES nebo regionálního či celosvětového charakteru, a které zůstanou až do konce platnosti půjčky cenných papírů blokovány ve prospěch fondu. Taková záruka není nezbytná, jestliže je půjčka cenných papírů prováděna prostřednictvím uznávané clearingové instituce, která věřiteli zajistí vrácení jeho cenných papírů pomocí záruky nebo jiným způsobem. 3. Fond smí vystupovat za následujících podmínek jako dlužník v souvislosti s prováděním operací s cennými papíry: po dobu, během níž jsou cenné papíry poslány k nové registraci; jestliže cenné papíry byly půjčeny a nebyly včas vráceny; za účelem zabránit chybě při provádění operace, jestliže depozitář nesplní svou povinnost dodat cenné papíry. Celková hodnota přijatých půjčených cenných papírů nesmí překročit 50 % hodnoty portfolia cenných papírů fondu. S přijatými půjčenými cennými papíry nesmí být disponováno po dobu, během níž jsou v držení fondu, ledaže jsou dostatečně zajištěny finančními nástroji, které fondu umožňují vrátit cenné papíry na konci platnosti smlouvy. Článek 10 Repo obchody 1. Fond může čas od času cenné papíry a nástroje peněžního trhu, které mohou být pořizovány do fondu, kupovat a prodávat formou repo operací, jestliže se prodávající zaváže přijmout cenné papíry a nástroje peněžního trhu na konci sjednané doby za předem sjednanou cenu. Protistranou musí být prvotřídní finanční instituce specializující se na takové obchody a platnost smlouvy nesmí přesáhnout dvanáct měsíců. Po dobu platnosti repo operace nesmí fond předmětné cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu prodat. 2. Rozsah repo operací nesmí přesáhnout úroveň, která fondu umožňuje kdykoliv dostát svému závazku k odkupu podílů. Podíl těchto operací však nesmí přesáhnout 3 % s toutéž protistranou a celkově 25 % čistého majetku fondu. Článek 11 Podíly 1. Podíly ve fondu jsou dokumentovány podílovými certifikáty (případně včetně příslušných výnosových listů) znějícími na jméno. 2. Všechny podíly fondu mají zásadně stejná práva. Zvláštní statut může stanovit podílové třídy a různé vlastnosti podílů s ohledem na rozdělení výnosů, emisní přirážku, odkupní srážku, prodejní (obchodní) provizi, úplatu za obhospodařování, měnu podílu nebo jiná kritéria a jejich kombinaci. Všechny podíly jsou ode dne jejich emise stejnou měrou spojeny s právem na výnosy, kurzové zisky a likvidační zůstatek své příslušné podílové třídy. 3. Emise a odkup podílů i výplata částek připadajících na podíly resp. výnosové listy jsou prováděny správcovskou společností, depozitářem a také prostřednictvím všech výplatních míst. Článek 12 Stanovení hodnoty podílu 1. Hodnota podílu je denominována v měně stanovené zvláštním statutem ( měna fondu ). Hodnotu podílu určuje pod dohledem depozitáře správcovská společnost nebo jí pověřená třetí osoba v den stanovený ve zvláštním statutu ( den ocenění ). Hodnota podílu se vypočítá jako podíl 16

17 čistého majetku fondu a počtu podílů, které se v den ocenění nachází v oběhu. 2. Čistý majetek fondu se určuje podle následujících zásad: a) Hodnota aktiv přijatých ke kotování na burze nebo obchodovaných na jiném regulovaném trhu se určuje na základě posledního dostupného kurzu, pokud není níže stanoveno jinak. b) Pokud aktivum není přijato ke kotování na burze nebo není obchodováno na jiném regulovaném trhu nebo pokud kurz aktiva přijatého ke kotování na burze cenných papírů nebo obchodovaného na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeným způsobem skutečnou tržní hodnotu, určuje se hodnota aktiva na základě prodejní ceny předpokládané opatrným odhadem, pokud není níže stanoveno jinak. c) Podíly v SKIPCP nebo fondu kolektivního investování se oceňují poslední určenou nebo dostupnou odkupní cenou. d) Hodnota hotovosti nebo peněz na bankovních účtech, vkladových certifikátů a neuhrazených pohledávek, předplacených výdajů, hotovostních dividend a přiznaných nebo naběhlých dosud nepřijatých úroků odpovídá příslušné částce v plné výši po odečtení přiměřené srážky, jestliže částka nebyla pravděpodobně dosud v plné výši zaplacena nebo přijata. e) Likvidační hodnota futures a opcí obchodovaných na burze nebo na jiném regulovaném trhu se určuje na základě poslední dostupné ceny při vypořádání. f) Likvidační hodnota futures, forwards a opcí neobchodovaných na burze nebo na jiném regulovaném trhu, dále futures a opcí, které jsou obchodovány na burze nebo na jiném regulovaném trhu, avšak nemohly být likvidovány ke dni ocenění, odpovídá příslušné čisté likvidační hodnotě, která se určuje podle směrnic správní rady konzistentně na základě používaném pro všechny různé druhy smluv. g) Swapy se oceňují tržní hodnotou. h) Veškeré ostatní cenné papíry nebo ostatní aktiva se oceňují přiměřenou tržní hodnotou určenou v dobré víře a v souladu s postupem stanoveným správní radou. i) Hodnota všech aktiv a závazků, které nejsou denominovány ve měně fondu, se na tuto měnu přepočítává posledními dostupnými devizovými kurzy. Pokud takové kurzy nejsou dostupné, určuje se směnný kurz v dobré víře a v souladu s postupem stanoveným správní radou. j) Správcovská společnost může podle vlastního uvážení připustit jiné oceňovací metody, jestliže to považuje za účelné v zájmu přiměřenějšího ocenění aktiva fondu s ohledem na předpokládanou realizační hodnotu. k) Jestliže je správcovská společnost přesvědčena, že určená hodnota podílu k určitému dni ocenění neodpovídá skutečné hodnotě podílů fondu, nebo jestliže od určení hodnoty podílu došlo k výrazným pohybům na dotyčných burzách a/nebo trzích, může správcovská společnost rozhodnout o tom, že hodnota podílu bude aktualizována ještě týž den. Za těchto okolností budou všechny příkazy k upsání a odkupu došlé pro tento den ocenění vypořádány na základě hodnoty podílu, která byla aktualizována při zohlednění principu dobré víry. 3. V případě, že jsou pro fond zřízeny podílové třídy, uplatňují se při stanovení hodnoty podílu následující specifika: a) Stanovení hodnoty podílu se provádí podle kritérií uvedených v odstavci 1 tohoto článku pro každou podílovou třídu zvlášť. b) Příjem prostředků z emise podílů zvyšuje procentní podíl příslušné podílové třídy na celkové hodnotě čistého majetku fondu. Výdej prostředků při odkupu podílů snižuje procentní podíl příslušné podílové třídy na celkové hodnotě čistého majetku fondu. c) V případě rozdělení výnosů se hodnota podílu třídy, v níž rozdělené výnosy vyplácejí, snižuje o rozdělovanou částku. Tím se současně snižuje procentní podíl této podílové třídy na celkové hodnotě čistého majetku fondu, zatímco procentní podíl tezaurující podílové třídy na celkovém čistém majetku fondu se zvyšuje. 4. Vyrovnání výnosů (rozdělení výnosové složky emisní ceny vydaných podílů) je pro fond povoleno. 5. Správcovská společnost může v případě velkého množství žádostí o odkup podílů, které nemohou být uspokojeny z likvidních prostředků fondu a povolených přijatých úvěrů, určit hodnotu podílu na základě kurzu dne ocenění, ve který provedla jménem fondu nezbytné prodeje; To platí také pro současně podané příkazy k upsání. 6. Správcovská společnost je oprávněna dočasně pozastavit určování hodnoty podílu, jestliže a dokud trvají okolnosti, které toto pozastavení vyžadují, a jestliže je pozastavení s ohledem na zájmy podílníků oprávněné, především v těchto případech: po dobu, kdy je zavřena burza nebo jiný trh, kde je podstatná část aktiv fondu přijata ke kotování nebo obchodována, (s výjimkou víkendů a svátků), nebo kdy je obchodování na této burze resp. na příslušném trhu přerušeno nebo omezeno; v případě nouze, když správcovská společnost nemůže disponovat investicemi fondu nebo není schopna volně převádět protihodnotu nakupovaných nebo prodávaných investic nebo řádným způsobem stanovit hodnotu podílu 17

18 Správcovská společnost zveřejní pozastavení resp. zrušení pozastavení stanovování hodnoty podílu bez zbytečného odkladu minimálně v jednom deníku v zemích, v nichž je povolen prodej podílů veřejnosti, a sdělí to všem podílníkům, kteří nabídli podíly k odkupu. Článek 13 Emise podílů 1. Podíly se vydávají za emisní cenu stanovenou ve zvláštním statutu fondu a za podmínek stanovených tamtéž. 2. Správcovská společnost může podle svého uvážení jménem fondu odmítnout žádost o upsání nebo emisi podílů dočasně omezit, přerušit nebo úplně zastavit, pokud to je nutné v zájmu podílníků jako celku, na ochranu správcovské společnosti, na ochranu fondu, v zájmu investiční politiky nebo v případě ohrožení specifických investičních cílů fondu. 3. Podíly jsou nabývány zásadně za emisní cenu k příslušnému dni ocenění. Žádosti o upsání doručené správcovské společnosti do hod. (lucemburského času) v den ocenění budou zúčtovány na základě hodnoty podílu k tomuto dni ocenění. Žádosti o upsání doručené správcovské společnosti po hod. (lucemburského času) budou zúčtovány na základě hodnoty podílu k následujícímu dni ocenění. 4. Podíly jsou přidělovány depozitářem z pověření správcovské společnosti po připsání emisní ceny na účet depozitáře a převáděny předáním podílových certifikátů v příslušné výši. 5. Depozitář bez zbytečného odkladu vrátí přijaté platby připadající na neprovedené žádosti o upsání. Článek 14 Odkup podílů 1. Podílníci jsou oprávněni kdykoli požadovat odkoupení svých podílů za odkupní cenu stanovenou ve zvláštním statutu fondu a za podmínek stanovených tamtéž. Odkup se provádí pouze ke dni ocenění. Odkupní cena je vyplacena bez zbytečného odkladu po příslušném dni ocenění proti vrácení podílů. 2. Podíly jsou odkupovány zásadně za odkupní cenu k příslušnému dni ocenění. Žádosti o odkup doručené správcovské společnosti do hod. (lucemburského času) v den ocenění budou zúčtovány na základě hodnoty podílu k tomuto dni ocenění. Žádosti o odkup doručené správcovské společnosti po hod. (lucemburského času) budou zúčtovány na základě hodnoty podílu k následujícímu dni ocenění. 3. Správcovská společnost je oprávněna po předchozím schválení depozitářem provádět rozsáhlé odkupy podílů, které nemohou být uspokojeny z likvidních prostředků fondu a povolených přijatých úvěrů, teprve poté, kdy došlo bez zbytečného odkladu k prodeji příslušných aktiv fondu. 4. Depozitář je povinen provést platbu jen tehdy, jestliže převodu odkupní ceny do země žadatele nebrání zákonná ustanovení, např. devizové předpisy nebo jiné okolnosti, které depozitář nemůže ovlivnit. 5. Správcovská společnost může jménem fondu provést odkup podílů jednostranně proti platbě odkupní ceny, pokud to je nutné v zájmu podílníků jako celku, na ochranu správcovské společnosti nebo na ochranu fondu. Článek 15 Rozdělení výnosů 1. Politiku rozdělení výnosů fondu resp. jeho jednotlivých podílových tříd stanoví zvláštní statut fondu. 2. Rozdělovány mohou být pouze čisté výnosy z běžné činnosti a realizované kurzové zisky. Dále mohou být rozdělovány nerealizované kurzové zisky a jiná aktiva, pokud čistý majetek fondu v důsledku rozdělení neklesne pod minimální limit podle článku 2 odstavce 5 písmene a). 3. Vyplaceny mohou být výnosy rozdělované na podíly vydané ke dni rozdělení výnosů. 4. Lhůta pro předložení výnosových listů činí pět let od data zveřejnění příslušného prohlášení o rozdělení výnosů. Nároky na rozdělení výnosů, které nebyly v průběhu uvedené lhůty uplatněny, se promlčují ve prospěch fondu. Správcovská společnost je zmocněna, avšak nikoli povinna vyplatit rozdělované částky podílníkům, kteří své právo na rozdělení výnosů uplatní teprve po uplynutí promlčecí lhůty. Článek 16 Obecné náklady 1. Kromě nákladů uvedených ve zvláštním statutu fondu mohou být k tíži fondu účtovány následující náklady: a) daně a podobné poplatky, kterými je zatížen příslušný majetek fondu, jeho příjem nebo náhrady; b) náklady právního poradenství vzniklé správcovské společnosti nebo depozitáři při jednání v zájmu podílníků; c) náklady na auditorské služby a náklady na kontrolu evidence pro daňové účely; d) náklady na vyhotovení podílových certifikátů a výnosových listů; e) náklady na proplacení výnosových listů; f) náklady na vyhotovení, uložení a zveřejnění všeobecného statutu a zvláštního statutu fondu i dalších dokumentů, jako např. prospektů a zjednodušených prospektů, které se týkají fondu, včetně nákladů spojených s podáním přihlášek k registraci nebo písemných informací u všech registračních orgánů a burz (včetně 18

19 lokálních sdružení obchodníků s cennými papíry), které musí být provedeny v souvislosti s fondem nebo nabídkou podílů. g) Náklady na tisk a distribuci výročních a pololetních zpráv pro podílníky ve všech nutných jazykových verzích včetně tiskových a distribučních nákladů na veškeré další zprávy a dokumenty, které jsou nezbytné podle relevantních zákonů a nařízení uvedených orgánů; h) náklady na tiskoviny určené podílníkům; i) přiměřený podíl na reklamních nákladech a na nákladech vzniklých v přímé souvislosti s nabídkou a prodejem podílů; j) veškeré náklady související s nákupem a prodejem aktiv; 2. Veškeré náklady budou zúčtovány nejprve proti příjmům z běžné činnosti, poté kapitálovým ziskům a nakonec proti majetku fondu. Článek 17 Zveřejňování 1.Původní platná verze tohoto všeobecného statutu a zvláštního statutu fondu včetně jejich změn je uložena v kanceláři okresního soudu v Lucemburku a informace o uložení byla zveřejněna v Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, věstníku Lucemburského velkovévodství ( věstník Mémorial ). Změny se navíc zveřejňují alespoň ve dvou celostátních denících, z nichž jedním je lucemburský deník. 2. Emisní a odkupní ceny lze dotazem zjistit v sídle správcovské společnosti a na ostatních místech uvedených v prospektu. 3. Správcovská společnost vyhotoví jménem fondu prospekt, zjednodušený prospekt, auditovanou výroční zprávu a pololetní zprávu v souladu se zákonnými předpisy Lucemburského velkovévodství. Tyto tiskoviny fondu jsou na vyžádání dostupné zdarma v sídle správcovské společnosti a na ostatních místech uvedených v prospektu. 4. Informace o sloučení/splynutí fondu podle článku 2 odstavce 7 zveřejňuje správcovská společnost alespoň 30 dní předem v jednom celostátním deníku v zemích, v nichž se podíly fondu prodávají, s upozorněním, že podílníci jsou během této doby oprávněni vrátit podíly za příslušnou hodnotu podílu. Příloha k článku 5 odstavci 1 písmenu c) všeobecného statutu A. Burzy v evropských zemích mimo členské státy Evropské unie a další smluvní státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru Švýcarsko Elektronische Börse Schweiz Polsko Varšava Slovensko Bratislava Česko Praha Maďarsko Budapešť B. Burzy v mimoevropských zemích Argentina Buenos Aires Austrálie ASX (Sydney, Hobart, Melbourne, Perth) Brazílie Sao Paulo Rio de Janeiro Chile Santiago Čína Hong Kong Stock Exchange Indie Mumbaí Kalkata Dillí Madras Indonézie Jakarta Stock Exchange Japonsko Tokio Ósaka Nagoja Kjóto Fukuoka Niigata Sapporo Hirošima Kanada Toronto Vancouver Montreal Korea Soul Malajsie Kuala Lumpur Mexiko Mexico City Nový Zéland Wellington Christchurch-Invercargill Auckland Peru Lima Filipíny Manila Singapur Singapore Stock Exchange Jihoafrická republika Johannesburg Tchaj-wan Tchaj-pej 19

20 Thajsko Bangkok Spojené státy americké American Stock Exchange (AMEX) New York Stock Exchange (NYSE) Pacific Stock Exchange Philadelphia Chicago Boston Cincinnati C. Regulované trhy v zemích mimo členské státy Evropské unie a další smluvní státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru Japonsko Over the Counter Market Kanada Over the Counter Market Korea Over the Counter Market Švýcarsko Börse Bern USA NASDAQ Over the Counter Market (trhy organizované NASD jako Over the Counter Equity Market, Municipal Bond Market, Government Securities Market, Corporate Bonds and Public Direct Participation Programs) Over the Counter Market členů International Securities Market Association (ISMA), Curych 20

Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceAktien

Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceAktien Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceAktien Podílový fond založený podle části I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Vydání říjen 2009 Deka International

Více

Prospekt se správním statutem. Deka-Commodities

Prospekt se správním statutem. Deka-Commodities Prospekt se správním statutem. Deka-Commodities Podílový fond založený podle části I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Vydání červenec 2007 Deka International

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten

Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten Podílový fond založený podle ásti I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Vydání íjen 2009 Deka International

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Zjednodušený prospekt. Deka-ConvergenceRenten

Zjednodušený prospekt. Deka-ConvergenceRenten Zjednodušený prospekt. Deka-ConvergenceRenten Podílový fond založený podle části I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Vydání únor 2008 Deka International

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

PHARMA/wHEALTH. Prospekt a Zásady řízení fondu Červen 2009

PHARMA/wHEALTH. Prospekt a Zásady řízení fondu Červen 2009 PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství Prospekt a Zásady řízení fondu Červen 2009 Tento prospekt platí pouze ve spojení s Přílohou A z června 2009 a Přílohou B rovněž

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG),

Zjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha SMĚRNICE KOMISE../ /ES. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha SMĚRNICE KOMISE../ /ES. ze dne [ ], CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne K(2006) XXXX Předloha SMĚRNICE KOMISE../ /ES ze dne [ ], kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments 6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více