Bezdomovectví: Analytický rámec pro prevenci bezdomovectví, jeho omezování a ochranu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezdomovectví: Analytický rámec pro prevenci bezdomovectví, jeho omezování a ochranu"

Transkript

1 Bezdomovectví: Analytický rámec pro prevenci bezdomovectví, jeho omezování a ochranu 2008

2 Poděkování Děkujeme kolegům z UNHCR pracujícím v terénu, kteří se podíleli na přípravě tohoto textu a dále kolegům z Oddělení služeb mezinárodní ochrany a Úřadu pro organizační rozvoj a řízení, jejichž odborné znalosti obohatily tento text. Redakce: Emilie Irwin, Mark Manly 2008 Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Všechna práva vyhrazena. Reprodukování a překlad jsou povoleny, pokud je jako zdroj uvedeno UNHCR. Další informace a kopie jsou k dispozici u: Statelessness Unit Division of International Protection Services Case Postale Geneva, Switzerland Tento dokument a další informace jsou k dispozici na internetové stránce UNHCR Refworld: a na stránkách UNHCR: Texty s názvem Rámec pro analýzu nedostatků v ochraně a Ochrana vnitřně vysídlených osob v důsledku konfliktu: Vyhodnocení pro činnost jsou k dispozici na stránkách Refworld: Fotografie na obálce: Žena indického původu, dříve bez státní příslušnosti, sbírá čaj na Srí Lance, UNHCR, G. Amarasinghe, 2007 Fotografie: UNHCR/G. Popovic, 2007 (str. 2), UNHCR/K. McKinsey, 2006 (str. 8), UNHCR/E. Lauwers, 1999 (str. 18), UNHCR/V. Tan, 2008 (str. 24), UNHCR/G. Amarasinghe, 2007 (str. 32), Greg Constantine, 2007, (str. 38), UNHCR/G.M.B. Akash, 2006 (str. 44). Design, grafická úprava a tisk: Multimedia Design and Production, Mezinárodní školicí středisko Mezinárodní organizace práce, Turín, Itálie

3 Předmluva Základní lidská práva jsou ze zákona zaručena všem mužům, ženám a dětem bez ohledu na jejich státní příslušnost. Skutečnost je ovšem taková, že miliony lidí po celém světě jsou zbaveny možnosti požívat svá základní lidská práva, jelikož je žádná země nepovažuje za své občany. Utrpení osob bez státní příslušnosti je podceňované a špatně zdokumentované a vyžaduje si mnohem důkladnější a efektivnější řešení. Jelikož osoby bez státní příslušnosti nejsou pokládány za občany žádné země, nemají přístup k právům, která ostatní občané pokládají za samozřejmá. Bezdomovectví často znamená život bez průkazu totožnosti, který propůjčuje právní subjektivitu, a bez práv s tím souvisejících, tj. přístupu k lékařské péči, vzdělání, majetkovým právům a možnosti svobodného pohybu. Dochází k tomu, že nejsou zaregistrována narození a úmrtí, takže tyto osoby jsou z právního hlediska doslova neviditelné: existují, ale právně nejsou uznány. Všeobecná deklarace lidských práv již před šedesáti lety potvrdila, že každý člověk má právo na státní příslušnost. Oblast ochrany a omezování vzniku bezdomovectví podporují i další dva mezinárodní nástroje, které byly od té doby vyhlášeny: Úmluva z roku 1954 o právním postavení osob bez státní příslušnosti a Úmluva z roku 1961 o omezování případů bezdomovectví. Tyto úmluvy nebyly dosud ratifikovány všemi smluvními stranami, což vyvolává velké obavy. Důvody tkví částečně i v nedostatečném pochopení rozsahu tohoto problému a závažnosti jeho následků, takže i v případech, kdy se těmto otázkám věnuje pozornost, nezřídka převažuje hledisko suverenity. Tato příručka by měl pomoci ve všech uvedených ohledech. Jejím záměrem je napomoci signatářským státům, UNHCR a jeho partnerským organizacím lépe pochopit příčiny bezdomovectví, jeho následky a potřebu ochrany dotčených osob. Rovněž by měla být jakýmsi stimulem pro kreativní přístup k minimalizaci rizik v určitých situacích a vytvoření strategií pro progresivní a skutečné omezování příčin vzniku bezdomovectví, jakož i naplňování potřeb osob bez státní příslušnosti a hájení jejich práv. Prevence a omezování případů bezdomovectví a ochrana osob bez státní příslušnosti sice patří výslovně do mandátu UNHCR, ale efektivní řešení vyžaduje spolupráci s jednotlivými státy, partnerskými organizacemi a osobami, které se nacházejí v největším nebezpečí. Tato příručka je dalším z řady příspěvků k tomuto kolektivnímu úsilí. Erika Feller Asistentka Vysokého komisaře ochrana Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky iii

4 Analýza nedostatků: příručka pro uživatele Tato publikace si klade za cíl napomoci při prevenci a omezování vzniku bezdomovectví a při ochraně osob bez státní příslušnosti tím, že poskytne rámec pro analýzu situací, v nichž se osoby ocitají bez státní příslušnosti, anebo jim taková situace hrozí. Rámec identifikuje příčiny bezdomovectví, překážky v získávání státního občanství a rizika, jimž čelí osoby bez státní příslušnosti, a dále upozorňuje na možnosti všech zainteresovaných stran vedoucí k minimalizaci těchto rizik. Identifikace rizik a příčin vzniku bezdomovectví a nedostatků v ochraně osob bez státní příslušnosti je prvním nezbytným krokem při stanovování priorit a tvorbě opatření, která zajistí požívání všech lidských práv včetně práva na státní příslušnost. Analýza nedostatků by měla komplexně zmapovat nedostatky v zákonech o státní příslušnosti a související praxi stejně jako nenaplněné potřeby v této oblasti. Měla by posloužit jako základ pro kolektivní vytváření krátkodobých a dlouhodobých strategií, které jednotlivým státům pomohou při prevenci a omezování vzniku bezdomovectví a zajištění práv osob bez státní příslušnosti. Hlavní zaměření analýzy: letmý pohled na státní občanství a bezdomovectví Státní příslušnost 1 je právní vztah mezi státem a jednotlivcem. Jako bezdomovectví se označuje situace, kdy příslušná osoba není žádným státem v souladu s jeho vnitrostátním právním řádem považována za jeho státního příslušníka. Tato definice popisuje určitý typ bezdomovectví charakterizovaný právní absencí státní příslušnosti, známý také jako bezdomovectví de iure 2. Problém bezdomovectví je však mnohem širší a zahrnuje i osoby, které formálně mají státní příslušnost, ale přesto se ocitly v situaci podobné bezdomovectví, jelikož jejich občanství není účinné. V této souvislosti se používá pojem bezdomovectví de facto. Státní příslušnost umožňuje požívání všech lidských práv a je naprosto zásadní pro plné zapojení do života společnosti. Poskytuje osobám politická práva, možnost získat cestovní pas a využívat jej při cestování, a neomezené právo vstoupit do své země a žít v ní. Z tohoto důvodu řada mezinárodních dohod a rezolucí zdůrazňuje jeden základní princip: vzniku bezdomovectví je třeba zabránit. 1 V tomto textu jsou pojmy státní příslušnost a občanství používány jako synonyma. 2 Podrobnější vysvětlení problematiky obsažené v této kapitole naleznou uživatelé v dokumentu UNHCR/Meziparlamentní unie Handbook for Parliamentarians: Nationality and Statelessness (Příručka pro poslance: státní příslušnost a bezdomovectví) dostupném na internetové adrese resp. iv

5 Prvním krokem při řešení problému absence státní příslušnosti je identifikace osob bez státní příslušnosti, určení příčin, které vedly k jejich současné situaci, a pochopení souvislosti mezi právním, institucionálním a politickým rámcem, příčinami a možným řešením. Nejlepším způsobem řešení problematiky bezdomovectví je prevence. Za prevenci vzniku tohoto postavení nesou hlavní odpovědnost jednotlivé státy, jelikož určují, jakým způsobem lze státní příslušnost nabýt, změnit nebo pozbýt. Když stát určuje, které osoby jsou jeho státními příslušníky, musí jednat v mezích mezinárodního práva. Mezinárodní právní normy doporučují, aby státy přijaly do své právní úpravy občanství záruky bránící vzniku bezdomovectví, ať už při narození, nebo později. Mezinárodní smlouvy o lidských právech obsahují řadu záruk, ovšem nejkomplexnější soubor norem v této oblasti je upraven v Úmluvě z roku 1961 o omezování případů bezdomovectví. Tato úmluva například stanoví, že by děti měly získat státní příslušnost státu, ve kterém se narodily, pokud by se jinak staly osobami bez státní příslušnosti, že člověk se nemůže zříci své státní příslušnosti, pokud již nezískal jinou, a že nesmí být zbaven státní příslušnosti z diskriminačních důvodů. I přes vynaložené úsilí však stále dochází k tomu, že lidé nemají státní příslušnost. Často se tak stává při sukcesi států nebo při migraci. Výkonný výbor UNHCR proto zdůrazňuje, že jednotlivé státy musí přijmout opatření zaměřená na omezování počtu případů bezdomovectví, to znamená identifikovat trvalá řešení pro osoby, které se v takovém postavení již nacházejí. Omezení bezdomovectví vyžaduje v jednotlivých státech formální, právní integraci, jíž se dosahuje potvrzením či udělením státní příslušnosti, a zapojení do sociálních a ekonomických struktur. Do okamžiku získání státní příslušnosti musí mít osoby bez státní příslušnosti přístup k hospodářským, sociálním, kulturním a občanským právům. Úmluva z roku 1954 o právním postavení osob bez státní příslušnosti stanovuje rámec ochrany těchto osob, který je dále doplněn mezinárodním právem lidských práv. Problematika identifikace (či mapování) bezdomovectví je zpracována v kapitole 1 této příručky s názvem Příznivé podmínky ochrany. Prevenci a omezování vzniku bezdomovectví je věnována kapitola 2. Problematika související s ochranou osob bez státní příslušnosti je obsahem následujících čtyř kapitol: kapitola 3 se zabývá spravedlivým řízením při ochraně a dokumenty, kapitola 4 se soustřeďuje na bezpečí před násilím a vykořisťováním, kapitola 5 se věnuje základním potřebám a službám a kapitola 6 zpracovává oblast zapojení do komunity, samosprávy a soběstačnosti. v

6 Základní standardy Tato příručka vychází ze specializovaných standardů týkajících se bezdomovectví a mezinárodního práva lidských práv. Jak je zmíněno výše, existují dva dokumenty OSN, které se přímo zabývají problematikou osob bez státní příslušnosti: Úmluva z roku 1954 o právním postavení osob bez státní příslušnosti, která se zaměřuje na důsledky tohoto stavu, a Úmluva z roku 1961 o omezování případů bezdomovectví, která usiluje o prevenci výskytu tohoto jevu. Stále větší počet států se stává signatářem těchto dokumentů a v praxi uznává práva a povinnosti v nich obsažené. Příručka rovněž zohledňuje všeobecné standardy mezinárodního práva lidských práv, včetně standardů regionálních. Tyto standardy lze aplikovat jak na státní občany, tak na osoby bez státní příslušnosti. Navíc obsahují řadu záruk zaměřených právě proti vzniku bezdomovectví. Příručka dále cituje podrobnou směrnici o bezdomovectví, která je součástí závěrů Výkonného výboru Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (ExCom). Odkazy na tyto standardy nejsou obsaženy přímo v textu, a tudíž doporučujeme uživatelům, aby využili přílohy, kde jsou oficiální zdroje a směrnice citovány. Metodologie Příručka využívá metodologii otázek zaměřených na základní problémy vznikající v souvislosti s bezdomovectvím. Tyto otázky jsou formulovány tak, aby pomohly určit, do jaké míry jsou respektovány standardy mezinárodního práva související s prevencí a omezováním bezdomovectví a ochranou osob bez státní příslušnosti. Pokud praxe zaostává za mezinárodními standardy, je ochrana před bezdomovectvím nedostatečná. Kromě identifikace těchto nedostatků by měla příručka při jejich řešení rovněž osvětlit funkce národních a místních úřadů, dalších zúčastněných stran a samotných komunit bez státní příslušnosti. Jen tak může vzniknout základ pro identifikaci podpory, která je nutná pro prevenci a omezení rizik bezdomovectví. Kdy je třeba příručka použít První krok k efektivnímu řešení problematiky bezdomovectví je zevrubné pochopení podstaty problému, který je často velice složitý a týká se velkého počtu osob. Efektivní řešení vyžaduje uplatnění standardů vymezených mezinárodním právem. Mnoho problémů má nadnárodní charakter, takže je třeba, aby se do úsilí o řešení bezdomovectví zapojilo více různých stran a aby si všechny tyto strany uvědomily nedostatky v ochraně, kterými je třeba se zabývat. K těmto stranám patří jednotlivé státy, osoby bez státní příslušnosti, organizace občanské společnosti, úřady Organizace spojených národů včetně UNHCR, UNICEF, OHCHR, UNFPA a UNDP, a další mezinárodní organizace. Tento materiál může využít kdokoli, kdo se zabývá prevencí a omezováním bezdomovectví a ochranou osob bez státní příslušnosti. vi

7 Zkušenosti UNHCR a jeho partnerů ukazují, že analýza nedostatků v ochraně je nejkonstruktivnější, pokud se vztahuje na proces plánování, vytváření programu a formulování strategie. Poznatky plynoucí z analýzy nedostatků by měly tvořit základ konzultací mezi všemi zúčastněnými stranami v oblasti problémů a funkcí při řešení bezdomovectví a posilování požívání práv. V UNHCR lze tento materiál využít pro zpracování hodnocení týkajících se bezdomovectví jako části plánovacího cyklu. Jeho cílem je umožnit analýzu dané problematiky a příčin vzniku bezdomovectví. Výsledky analýzy nedostatků mohou využít multifunkční týmy ve všech kancelářích UNHCR, které se zabývají potřebami osob bez státní příslušnosti a osob, jimž toto postavení hrozí, v rámci procesu Vyhodnocení celosvětových potřeb. Při spolupráci s partnery by UNHCR mělo mapovat všechny potřeby, definovat odpovědnost za jejich řešení a určit prioritní opatření pro jejich řešení. Kromě toho, že analýza nedostatků hraje hlavní roli při plánování kroků pro řešení problematiky bezdomovectví, je velmi dobře uzpůsobená i pro pravidelné hodnocení a monitorování situace v této oblasti. Přírušku lze tudíž využít také jako součást trvalého procesu posuzování, plánování, monitorování a vyhodnocování. Jak Příručku používat Příručka není nástrojem pro získávání statistických údajů, ani náhradou za stávající mezinárodní standardy či směrnice UNHCR pro prevenci a omezování bezdomovectví a ochranu osob bez státní příslušnosti. Spíše slouží jako nástroj pro kompletaci dostupných písemných informací, jako jsou výroční zprávy, monitorovací zprávy a právní informace. Zúčastněné hodnocení Osoby bez státní příslušnosti jsou často vyloučeny z rozhodování, které se jich týká, a bývá omezena jejich účast ve všech sférách hospodářského, společenského a kulturního života. Komplexní analýza příčin a následků bezdomovectví by tudíž měla vycházet z zúčastněného hodnocení prováděného společně s těmito osobami, které určí konkrétní rizika v oblasti ochrany a zjistí možnosti těchto osob a širší komunity při hledání řešení. vii

8 Cílené rozhovory se skupinami žen, mužů, chlapců a dívek bez státní příslušnosti včetně osob se zvláštními potřebami zajistí, že při hodnocení budou zohledněny jejich různé zájmy. Výsledky rovněž přispějí k identifikaci nedostatků v ochraně a nalezení jejich vhodného řešení. Pohovory s příslušnými úřady, nevládními a mezinárodními organizacemi Efektivní strategie zaměřené na prevenci a omezování bezdomovectví a zajištění všech obecně uznávaných lidských práv závisí na pozitivním zapojení místních a národních úřadů, organizací občanské společnosti stejně jako UNHCR a dalších mezinárodních organizací, např. UNICEF, OHCHR, UNFPA a UNDP. Jelikož tato přírůčka a výsledné analýzy mají ukázat názory a možnosti zúčastněných stran, jejich příspěvek je pro celkový pohled nesmírně důležitý. Jejich účast od samého počátku hodnocení pomůže posílit spolupráci, rozvinout možnosti a zabývat se nedostatky. Prezentace analýzy Analýza nedostatků může být prezentována formou zprávy členěné na kapitoly a podkapitoly, jejichž názvy lze převzít z této příručky. Otázky obsažené v příručkce by měly sloužit jako vodítko pro hodnocení a analýzu příslušných otázek. Krátké věty, jednoduchý jazyk a stručné odstavce stejně jako maximálně 25stránkový rozsah zprávy usnadní její čtení a nejlépe poslouží jejímu účelu: zajistit, aby se stala hlavním citovaným dokumentem při stanovování priorit v oblasti nedostatků a vytváření strategií pro jejich odstranění. Užitečné pomocné texty Příloha této příručky obsahuje tyto užitečné texty: > Odkazy na příslušné právní nástroje, standardy a směrnice, řazené dle názvů kapitol a podkapitol příručky. > Závěr Výkonného výboru (ExCom)(č. 106 (LVII) ) o identifikaci, prevenci a omezování bezdomovectví a ochraně osob bez státní příslušnosti v plném znění. > Související výňatky z nástrojů na ochranu lidských práv a obecné komentáře a doporučení k úmluvám OSN o lidských právech. Další informace jsou k dispozici na internetové stránce UNHCR:

9 Seznam zkratek Úmluva z roku 1951 Úmluva z roku 1954 Úmluva z roku 1961 AIDS CAT CEDAW CERD CESCR CRC ExCom Úmluva o právním postavení uprchlíků, 1951 Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti, 1954 Úmluva o omezování případů bezdomovectví, 1961 syndrom získaného selhání imunity Úmluva proti mučení, 1984 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, 1979 / Výbor pro odstranění diskriminace žen Výbor pro odstranění rasové diskriminace Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva Úmluva o právech dítěte, 1989 / Výbor pro práva dítěte Výkonný výbor Úřadu Vysokého komisaře OSN HIV MVČK ICCPR ICERD virus lidské imunodeficience Mezinárodní výbor Červeného kříže Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 1966 Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, 1965 ix

10 ICESCR NGO SGN UDHR OSN UNHCR Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 1966 nevládní organizace sexuální a genderově podmíněné násilí Všeobecná deklarace lidských práv, 1948 Organizace spojených národů Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

11 Obsah 1. Příznivé podmínky ochrany 2 2. Prevence a omezování bezdomovectví 8 3. Spravedlivé postupy při ochraně a doklady Bezpečí před násilím a vykořisťováním Základní potřeby a základní služby Zapojení do komunity, samospráva, soběstačnost 38 Přílohy Vybrané zdroje a směrnice 46 Závěr Výkonného výboru č. 106 Výňatky z vybraných všeobecných a regionálních nástrojů lidských práv týkající se státní příslušnosti a bezdomovectví Výňatky z vybraných obecných připomínek a doporučení smluvních orgánů OSN v oblasti lidských práv souvisejících se státní příslušností a bezdomovectvím

12 1

13 Hadzi (uprostřed v červených šortkách) a Maksum (v šedých šortkách) s kamarády. Oba chlapci nebyli při narození zapsáni do matriky a neměli žádný doklad totožnosti, ani osvědčení o státní příslušnosti. Nyní jsou díky programu právní pomoci UNHCR uznáni za státní příslušníky Srbska.

14 1. Příznivé podmínky ochrany

15 Příznivými podmínkami ochrany se rozumí situace, kdy: jsou známy příčiny a demografické údaje o bezdomovectví; právní a administrativní rámec obsahuje mechanismy pro omezování a prevenci případů bezdomovectví; práva osob bez státní příslušnosti jsou uznána ve vnitrostátním právu; funkce správních orgánů související s dohledem nad záležitostmi osob bez státní příslušnosti jsou odpovídající; problematikou ochrany se zabývají všechny zúčastněné strany společně; je podporován pozitivní přístup k osobám bez státní příslušnosti a potřeby a potenciální přínos osob bez státní příslušnosti jsou uznávány a tvoří součást národních i regionálních rozvojových strategií. 1.1 Demografický profil > Stručně popište populaci osob bez státní příslušnosti 3. Uveďte informace o: osobách bez státní příslušnosti de iure či de facto včetně osob, u nichž nebyla státní příslušnost určena nebo u nichž je určení státní příslušnosti obtížné, důvodech bezdomovectví, době trvání bezdomovectví, demografickém a sociálně-ekonomickém profilu rozčleněném podle věku, pohlaví, náboženství, politického či jiného přesvědčení, národnostního nebo sociálního původu, spojení s národnostní, náboženskou nebo jazykovou menšinou, majetku, narození aj., místu pobytu v dané zemi. > Stručně popište typ údajů či informací, které jsou v dané zemi k dispozici o populaci bez státní příslušnosti (např. sčítání lidu či údaje z matriky, oficiální zprávy, vědecký výzkum či studie organizací, jako je UNHCR, nebo nevládních organizací). > Zahrnuje sčítání lidu či jiné demografické průzkumy i osoby bez státní příslušnosti? Pokud ano, jsou údaje spolehlivé? Pokud ne, existují jiné zdroje spolehlivých údajů? Pokud ne, proč? > Je pobyt osob bez státní příslušnosti (včetně osob bez státní příslušnosti de iure i de facto a osob, u nichž je určení státní příslušnosti obtížné) v zemi jejich obvyklého pobytu zákonný? Existují rozdíly v zacházení s některými konkrétními kategoriemi osob bez státní příslušnosti? > Existují nějaké významné politické vývojové trendy, které by mohly mít v budoucnu dopad na státní občanství, případně na vznik bezdomovectví? 3 Poznámka k terminologii: s výjimkou případů, kde je uvedeno jinak, je v tomto textu pojem osoba bez státní příslušnosti používán pro označení osob, které jsou bez státní příslušnosti de iure nebo de facto, včetně osob, u nichž nebyla státní příslušnost určena nebo u nichž je určení státní příslušnosti obtížné. 4 Bezdomovectví: Analytický rámec pro prevenci bezdomovectví, jeho omezování a ochranu

16 1.2 Identifikace bezdomovectví > Byly učiněny nějaké kroky pro identifikaci populace bez státní příslušnosti a populace, u níž nebylo zjištěno státní občanství? Pokud ano: Kdo identifikaci provádí? Je identifikace propojena s ostatními postupy a programy, např. se systémem registrace novorozenců či voličů, případně se sčítáním lidu a dalšími průzkumy? Jsou systematicky a individuálně identifikovány všechny osoby bez státní příslušnosti? Jsou v rámci identifikace stanovena rizika vzniku bezdomovectví? > Jak se identifikace provádí? Byl v dané zemi proveden průzkum bezdomovectví, který by stanovil velikost populace bez státní příslušnosti, příčiny bezdomovectví, problémy osob bez státní příslušnosti v oblasti ochrany, atd.? Jsou shromažďovány základní údaje včetně jména, data narození, pohlaví, rodinného stavu a dětí? Jsou pokryty příčiny bezdomovectví a sociálně-ekonomická situace? [Pozn.: sociálně-ekonomickou situací se podrobněji zabývají kapitoly 5 a 6.] Dochází mezi příslušnými národními a mezinárodními subjekty k výměně statistických údajů a dalších souvisejících informací? > Existují překážky efektivní identifikace? 1.3 Mezinárodní a regionální nástroje > Je příslušný stát smluvní stranou Úmluvy z roku 1954 o právním postavení osob bez státní příslušnosti? Pokud ne, vysvětlete proč. Pokud ano, uveďte případné výhrady. > Je příslušný stát smluvní stranou Úmluvy z roku 1961 o omezování případů bezdomovectví? Pokud ne, vysvětlete proč. Pokud ano, uveďte případné výhrady. > Je příslušný stát smluvní stranou dalších mezinárodních nebo regionálních nástrojů souvisejících se státním občanstvím a bezdomovectvím? Vysvětlete případné výhrady. Byly tyto úmluvy a nástroje začleněny do vnitrostátní úpravy? Všeobecná deklarace lidských práv, článek Každý má právo na státní příslušnost. 2. Nikdo nesmí být svévolně zbaven své státní příslušnosti ani práva svou státní příslušnost změnit. Příznivé podmínky ochrany 5

17 > Proběhlo jednání o přistoupení k příslušným úmluvám anebo zrušení výhrad s ohledem na problematiku bezdomovectví? Pokud ano, kdo ho provedl? Jaké jsou překážky ratifikace úmluv/ přistoupení k úmluvám? Jaké jsou překážky zrušení výhrad? 1.4 Národní právní rámec > Stručně popište základní legislativu a nejdůležitější politická prohlášení, která mají vliv na prevenci a omezování bezdomovectví a ochranu osob bez státní příslušnosti. [Pozn.: podrobnější údaje o prevenci a omezování budete vyplňovat v kapitole 2.] 1.5 Vymezení pojmu osoba bez státní příslušnosti > Obsahuje vnitrostátní legislativa definici pojmu osoba bez státní příslušnosti? Pokud ano, popište rozdíly mezi touto definicí a tím, jak je tento pojem vymezen v článku 1 Úmluvy z roku Národní administrativní rámec > Identifikujte instituce státní správy odpovědné za prevenci a omezování bezdomovectví a ochranu práv osob bez státní příslušnosti. Stručně popište nedostatky při výkonu této působnosti. [Pozn.: podrobnější údaje o prevenci a omezování budete vyplňovat v kapitole 2.] 1.7 Partnerství > Existuje partnerství mezi národními orgány, dárcovskými zeměmi, UNHCR, dalšími úřady OSN, nevládními organizacemi, občanskou společností a osobami bez státní příslušnosti posilující práci s osobami bez státní příslušnosti? Kdo je do něho zapojen? Jaké jsou důvody a zájmy těchto partnerství? Do jaké míry se aktivně zapojují do společného posuzování, plánování, obhajoby a vyhodnocení? 6 Bezdomovectví: Analytický rámec pro prevenci bezdomovectví, jeho omezování a ochranu

18 1.8 Vztahy mezi vládou a UNHCR > Obrací se vláda na UNHCR s žádostí o konzultaci při vytváření vnitrostátní legislativy a dalších předpisů týkajících se problematiky bezdomovectví a souvisejících administrativních postupů? 1.9 Národní a regionální rozvojová politika > Jsou osoby bez státní příslušnosti a osoby, které teprve nedávno získaly či znovu získaly státní občanství, začleněny do regionální nebo státní strategie pro omezování chudoby, případně jsou touto strategií ovlivněny? > Zahrnuje stávající rozvojová politika i komunity bez státní příslušnosti a osoby, které získaly či znovu získaly státní občanství teprve v nedávné době? Globální strategické cíle UNHCR pro období Cíl 2: Podporovat vlády při rozvoji a udržování režimu mezinárodní ochrany včetně jeho realizace na národní úrovni, a to především s přihlédnutím k: [ ] 2.3.Efektivnějšímu řešení problematiky bezdomovectví Postoj veřejnosti k osobám bez státní příslušnosti > Jak jsou osoby bez státní příslušnosti vnímány ostatními skupinami obyvatelstva? > Je s některými konkrétními skupinami osob bez státní příslušnosti nakládáno jinak z důvodu jejich pohlaví, věku, náboženství, národnosti, politického či jiného přesvědčení, národnostního či sociálního původu, spojení s etnickou, náboženskou či jazykovou menšinou, majetku, narození či jiného postavení? > Je veřejnost dobře informována o problematice bezdomovectví? > Jsou k dispozici informační programy podporující pochopení situace osob bez státní příslušnosti a napomáhající k jejich integraci (např. pro školy a sdělovací prostředky)? Příznivé podmínky ochrany 7

19 Uprchlík Su Mai, dříve bez státní příslušnosti, kterému je dle jeho vlastních slov 100 let, se svou dcerou a vnučkou. Přeje si získat vietnamské občanství, aby mohl dostat pas a legálně cestovat. 8

20 2. Prevence a omezování bezdomovectví

21 Řešení problému bezdomovectví zahrnuje jednak reakci na stávající situaci a jednak prevenci vzniku nových případů. Strategie prevence a omezování případů bezdomovectví vycházejí z pochopení jejich hlavních příčin a uznání rizik, jimž čelí konkrétní jednotlivci a skupiny stejně jako širší populace. Prevence zahrnuje identifikaci vnitrostátních zákonů a postupů, které mohou vést ke vzniku bezdomovectví, a zavedení konkrétních preventivních opatření proti výskytu tohoto jevu u všech generací obyvatelstva. Omezování vyžaduje hledání trvalých řešení pro osoby bez státní příslušnosti, a to prostřednictvím nabývání, opětovného nabývání či potvrzení státního občanství. Patří sem i zajištění dokladů totožnosti a podpora úplného sociálního a hospodářského začlenění, díky němuž nabývá státní příslušnost plné účinnosti. 2.1 Komplexní strategie pro prevenci a omezování případů bezdomovectví > Existuje národní politika prevence a omezování případů bezdomovectví? Pokud ne, je obhajováno prosazování prevence a omezování případů bezdomovectví? Jakou podporu potřebují úřady, aby mohly vytvářet zákony, politiku a postupy pro prevenci a omezování případů bezdomovectví? Uvažuje se o vytvoření nové vnitrostátní legislativy a pokud ano, zajišťuje tato legislativa, aby nevznikaly případy bezdomovectví? Nabízí řešení pro stávající případy? Je do úsilí o řešení problému bezdomovectví zapojen některý z těchto subjektů: jiné země v regionu, dárcovské země, regionální organizace, agentury OSN, zejména UNICEF, UNFPA, OHCHR, UNDP a UNESCO, případně jiné mezinárodní organizace? Do jaké míry je UNHCR zapojeno do aktivit zmíněných subjektů souvisejících s problematikou bezdomovectví? Prevence bezdomovectví 2.2 Získání státního občanství > Stručně popište vnitrostátní legislativu upravující nabytí státního občanství narozením. Zejména uveďte ustanovení pro získání státní příslušnosti při narození dle původu (ius sanguinis) a dle místa (ius soli). 10 Bezdomovectví: Analytický rámec pro prevenci bezdomovectví, jeho omezování a ochranu

22 > Existuje nějaké opatření pro udělování státního občanství: nalezencům, dětem narozeným na území této země, které by byly jinak bez státní příslušnosti? Je v takových případech státní občanství udělováno automaticky při narození nebo následně po předložení žádosti (případně obojí)? Pokud se uděluje teprve na základě žádosti, jaké se uplatňují podmínky: dětem narozeným v zahraničí státním příslušníkům, které by jinak byly bez státní příslušnosti? Úmluva z roku 1961 o omezování případů bezdomovectví, článek 1, odst. 1 Státy, které jsou smluvní stranou této Úmluvy,, udělí své občanství osobě, jež se narodila na jejich území a v opačném případě by se stala osobou bez státní příslušnosti. [...] Je v takových případech státní občanství udělováno automaticky při narození nebo následně po předložení žádosti (případně obojí)? Pokud se uděluje teprve na základě žádosti, za jakých podmínek? > Vztahují se na děti narozené na lodích, v letadlech nebo jinde během přepravy ustanovení o získání státní příslušnosti podle místa narození? 2.3 Nedostatky v zákonech o státním občanství mající za následek bezdomovectví Nabytí > Mají ženy a muži stejná práva předat své státní občanství dětem narozeným v dané zemi nebo mimo ni? > Mají děti narozené mimo manželství stejná práva na získání státní příslušnosti jako děti narozené v manželství? Zřeknutí se > Umožňuje vnitrostátní legislativa daného státu dobrovolně se zřeknout státního občanství? Pokud ano: Je zřeknutí se podmíněno získáním jiného občanství nebo formálním ujištěním od jiného státu, že udělí státní občanství? Co se stane, pokud je zřeknutí se státní příslušnosti umožněno na základě očekávání, že příslušná osoba získá jinou státní příslušnost, ale tato jí nakonec udělena není? Ztráta a odejmutí > Ztrácejí ženy automaticky státní příslušnost, pokud se provdají za cizího státního příslušníka? Ztrácejí ženy automaticky příslušnost státu svého manžela v případě rozvodu, úmrtí manžela nebo změny jeho státní příslušnosti? Prevence a omezování bezdomovectví 11

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Práva obětí Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Obchodování s lidmi porušuje práva a postihuje životy nesčetných jedinců v Evropě i mimo ni. Rostoucí počet žen, mužů i dětí se stává komoditou

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Občanske asociace, mezinárodní, dobrovolnické a nevládní organizace, veřejné agentury a obyvatelé celého

Více

Definice indikátorů Lidská práva (HR) 2000-2006 GRI. Verze 3.0

Definice indikátorů Lidská práva (HR) 2000-2006 GRI. Verze 3.0 Definice indikátorů Lidská práva (HR) Lidská práva Ukazatele výkonu Hledisko: Investiční a nákupčí postupy Hledisko: Nucená a povinná práce Základní Základní HR1 HR2 Percentuální podíl a celkový počet

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby RADA

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici.

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici. L 375/12 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2004 SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 Otázky a odpovědi Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 OSN usiluje "zajistit uprchlíkům co největší možnost užívat... základních práv a svobod".

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.4.2014 COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení cestovních víz a o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení tuto zásadu dlouhodobě

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Kritéria pro přijímání do mateřských škol a rovné zacházení Jiří Šamánek, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Obecně k předškolnímu

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Metodické pokyny pro matriční agendu

Metodické pokyny pro matriční agendu Metodické pokyny pro matriční agendu Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci. Matriční úřady jsou obecní a městské úřady, které určí a jejich obvody vymezí Ministerstvo

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více