Bezdomovectví: Analytický rámec pro prevenci bezdomovectví, jeho omezování a ochranu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezdomovectví: Analytický rámec pro prevenci bezdomovectví, jeho omezování a ochranu"

Transkript

1 Bezdomovectví: Analytický rámec pro prevenci bezdomovectví, jeho omezování a ochranu 2008

2 Poděkování Děkujeme kolegům z UNHCR pracujícím v terénu, kteří se podíleli na přípravě tohoto textu a dále kolegům z Oddělení služeb mezinárodní ochrany a Úřadu pro organizační rozvoj a řízení, jejichž odborné znalosti obohatily tento text. Redakce: Emilie Irwin, Mark Manly 2008 Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Všechna práva vyhrazena. Reprodukování a překlad jsou povoleny, pokud je jako zdroj uvedeno UNHCR. Další informace a kopie jsou k dispozici u: Statelessness Unit Division of International Protection Services Case Postale Geneva, Switzerland Tento dokument a další informace jsou k dispozici na internetové stránce UNHCR Refworld: a na stránkách UNHCR: Texty s názvem Rámec pro analýzu nedostatků v ochraně a Ochrana vnitřně vysídlených osob v důsledku konfliktu: Vyhodnocení pro činnost jsou k dispozici na stránkách Refworld: Fotografie na obálce: Žena indického původu, dříve bez státní příslušnosti, sbírá čaj na Srí Lance, UNHCR, G. Amarasinghe, 2007 Fotografie: UNHCR/G. Popovic, 2007 (str. 2), UNHCR/K. McKinsey, 2006 (str. 8), UNHCR/E. Lauwers, 1999 (str. 18), UNHCR/V. Tan, 2008 (str. 24), UNHCR/G. Amarasinghe, 2007 (str. 32), Greg Constantine, 2007, (str. 38), UNHCR/G.M.B. Akash, 2006 (str. 44). Design, grafická úprava a tisk: Multimedia Design and Production, Mezinárodní školicí středisko Mezinárodní organizace práce, Turín, Itálie

3 Předmluva Základní lidská práva jsou ze zákona zaručena všem mužům, ženám a dětem bez ohledu na jejich státní příslušnost. Skutečnost je ovšem taková, že miliony lidí po celém světě jsou zbaveny možnosti požívat svá základní lidská práva, jelikož je žádná země nepovažuje za své občany. Utrpení osob bez státní příslušnosti je podceňované a špatně zdokumentované a vyžaduje si mnohem důkladnější a efektivnější řešení. Jelikož osoby bez státní příslušnosti nejsou pokládány za občany žádné země, nemají přístup k právům, která ostatní občané pokládají za samozřejmá. Bezdomovectví často znamená život bez průkazu totožnosti, který propůjčuje právní subjektivitu, a bez práv s tím souvisejících, tj. přístupu k lékařské péči, vzdělání, majetkovým právům a možnosti svobodného pohybu. Dochází k tomu, že nejsou zaregistrována narození a úmrtí, takže tyto osoby jsou z právního hlediska doslova neviditelné: existují, ale právně nejsou uznány. Všeobecná deklarace lidských práv již před šedesáti lety potvrdila, že každý člověk má právo na státní příslušnost. Oblast ochrany a omezování vzniku bezdomovectví podporují i další dva mezinárodní nástroje, které byly od té doby vyhlášeny: Úmluva z roku 1954 o právním postavení osob bez státní příslušnosti a Úmluva z roku 1961 o omezování případů bezdomovectví. Tyto úmluvy nebyly dosud ratifikovány všemi smluvními stranami, což vyvolává velké obavy. Důvody tkví částečně i v nedostatečném pochopení rozsahu tohoto problému a závažnosti jeho následků, takže i v případech, kdy se těmto otázkám věnuje pozornost, nezřídka převažuje hledisko suverenity. Tato příručka by měl pomoci ve všech uvedených ohledech. Jejím záměrem je napomoci signatářským státům, UNHCR a jeho partnerským organizacím lépe pochopit příčiny bezdomovectví, jeho následky a potřebu ochrany dotčených osob. Rovněž by měla být jakýmsi stimulem pro kreativní přístup k minimalizaci rizik v určitých situacích a vytvoření strategií pro progresivní a skutečné omezování příčin vzniku bezdomovectví, jakož i naplňování potřeb osob bez státní příslušnosti a hájení jejich práv. Prevence a omezování případů bezdomovectví a ochrana osob bez státní příslušnosti sice patří výslovně do mandátu UNHCR, ale efektivní řešení vyžaduje spolupráci s jednotlivými státy, partnerskými organizacemi a osobami, které se nacházejí v největším nebezpečí. Tato příručka je dalším z řady příspěvků k tomuto kolektivnímu úsilí. Erika Feller Asistentka Vysokého komisaře ochrana Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky iii

4 Analýza nedostatků: příručka pro uživatele Tato publikace si klade za cíl napomoci při prevenci a omezování vzniku bezdomovectví a při ochraně osob bez státní příslušnosti tím, že poskytne rámec pro analýzu situací, v nichž se osoby ocitají bez státní příslušnosti, anebo jim taková situace hrozí. Rámec identifikuje příčiny bezdomovectví, překážky v získávání státního občanství a rizika, jimž čelí osoby bez státní příslušnosti, a dále upozorňuje na možnosti všech zainteresovaných stran vedoucí k minimalizaci těchto rizik. Identifikace rizik a příčin vzniku bezdomovectví a nedostatků v ochraně osob bez státní příslušnosti je prvním nezbytným krokem při stanovování priorit a tvorbě opatření, která zajistí požívání všech lidských práv včetně práva na státní příslušnost. Analýza nedostatků by měla komplexně zmapovat nedostatky v zákonech o státní příslušnosti a související praxi stejně jako nenaplněné potřeby v této oblasti. Měla by posloužit jako základ pro kolektivní vytváření krátkodobých a dlouhodobých strategií, které jednotlivým státům pomohou při prevenci a omezování vzniku bezdomovectví a zajištění práv osob bez státní příslušnosti. Hlavní zaměření analýzy: letmý pohled na státní občanství a bezdomovectví Státní příslušnost 1 je právní vztah mezi státem a jednotlivcem. Jako bezdomovectví se označuje situace, kdy příslušná osoba není žádným státem v souladu s jeho vnitrostátním právním řádem považována za jeho státního příslušníka. Tato definice popisuje určitý typ bezdomovectví charakterizovaný právní absencí státní příslušnosti, známý také jako bezdomovectví de iure 2. Problém bezdomovectví je však mnohem širší a zahrnuje i osoby, které formálně mají státní příslušnost, ale přesto se ocitly v situaci podobné bezdomovectví, jelikož jejich občanství není účinné. V této souvislosti se používá pojem bezdomovectví de facto. Státní příslušnost umožňuje požívání všech lidských práv a je naprosto zásadní pro plné zapojení do života společnosti. Poskytuje osobám politická práva, možnost získat cestovní pas a využívat jej při cestování, a neomezené právo vstoupit do své země a žít v ní. Z tohoto důvodu řada mezinárodních dohod a rezolucí zdůrazňuje jeden základní princip: vzniku bezdomovectví je třeba zabránit. 1 V tomto textu jsou pojmy státní příslušnost a občanství používány jako synonyma. 2 Podrobnější vysvětlení problematiky obsažené v této kapitole naleznou uživatelé v dokumentu UNHCR/Meziparlamentní unie Handbook for Parliamentarians: Nationality and Statelessness (Příručka pro poslance: státní příslušnost a bezdomovectví) dostupném na internetové adrese resp. iv

5 Prvním krokem při řešení problému absence státní příslušnosti je identifikace osob bez státní příslušnosti, určení příčin, které vedly k jejich současné situaci, a pochopení souvislosti mezi právním, institucionálním a politickým rámcem, příčinami a možným řešením. Nejlepším způsobem řešení problematiky bezdomovectví je prevence. Za prevenci vzniku tohoto postavení nesou hlavní odpovědnost jednotlivé státy, jelikož určují, jakým způsobem lze státní příslušnost nabýt, změnit nebo pozbýt. Když stát určuje, které osoby jsou jeho státními příslušníky, musí jednat v mezích mezinárodního práva. Mezinárodní právní normy doporučují, aby státy přijaly do své právní úpravy občanství záruky bránící vzniku bezdomovectví, ať už při narození, nebo později. Mezinárodní smlouvy o lidských právech obsahují řadu záruk, ovšem nejkomplexnější soubor norem v této oblasti je upraven v Úmluvě z roku 1961 o omezování případů bezdomovectví. Tato úmluva například stanoví, že by děti měly získat státní příslušnost státu, ve kterém se narodily, pokud by se jinak staly osobami bez státní příslušnosti, že člověk se nemůže zříci své státní příslušnosti, pokud již nezískal jinou, a že nesmí být zbaven státní příslušnosti z diskriminačních důvodů. I přes vynaložené úsilí však stále dochází k tomu, že lidé nemají státní příslušnost. Často se tak stává při sukcesi států nebo při migraci. Výkonný výbor UNHCR proto zdůrazňuje, že jednotlivé státy musí přijmout opatření zaměřená na omezování počtu případů bezdomovectví, to znamená identifikovat trvalá řešení pro osoby, které se v takovém postavení již nacházejí. Omezení bezdomovectví vyžaduje v jednotlivých státech formální, právní integraci, jíž se dosahuje potvrzením či udělením státní příslušnosti, a zapojení do sociálních a ekonomických struktur. Do okamžiku získání státní příslušnosti musí mít osoby bez státní příslušnosti přístup k hospodářským, sociálním, kulturním a občanským právům. Úmluva z roku 1954 o právním postavení osob bez státní příslušnosti stanovuje rámec ochrany těchto osob, který je dále doplněn mezinárodním právem lidských práv. Problematika identifikace (či mapování) bezdomovectví je zpracována v kapitole 1 této příručky s názvem Příznivé podmínky ochrany. Prevenci a omezování vzniku bezdomovectví je věnována kapitola 2. Problematika související s ochranou osob bez státní příslušnosti je obsahem následujících čtyř kapitol: kapitola 3 se zabývá spravedlivým řízením při ochraně a dokumenty, kapitola 4 se soustřeďuje na bezpečí před násilím a vykořisťováním, kapitola 5 se věnuje základním potřebám a službám a kapitola 6 zpracovává oblast zapojení do komunity, samosprávy a soběstačnosti. v

6 Základní standardy Tato příručka vychází ze specializovaných standardů týkajících se bezdomovectví a mezinárodního práva lidských práv. Jak je zmíněno výše, existují dva dokumenty OSN, které se přímo zabývají problematikou osob bez státní příslušnosti: Úmluva z roku 1954 o právním postavení osob bez státní příslušnosti, která se zaměřuje na důsledky tohoto stavu, a Úmluva z roku 1961 o omezování případů bezdomovectví, která usiluje o prevenci výskytu tohoto jevu. Stále větší počet států se stává signatářem těchto dokumentů a v praxi uznává práva a povinnosti v nich obsažené. Příručka rovněž zohledňuje všeobecné standardy mezinárodního práva lidských práv, včetně standardů regionálních. Tyto standardy lze aplikovat jak na státní občany, tak na osoby bez státní příslušnosti. Navíc obsahují řadu záruk zaměřených právě proti vzniku bezdomovectví. Příručka dále cituje podrobnou směrnici o bezdomovectví, která je součástí závěrů Výkonného výboru Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (ExCom). Odkazy na tyto standardy nejsou obsaženy přímo v textu, a tudíž doporučujeme uživatelům, aby využili přílohy, kde jsou oficiální zdroje a směrnice citovány. Metodologie Příručka využívá metodologii otázek zaměřených na základní problémy vznikající v souvislosti s bezdomovectvím. Tyto otázky jsou formulovány tak, aby pomohly určit, do jaké míry jsou respektovány standardy mezinárodního práva související s prevencí a omezováním bezdomovectví a ochranou osob bez státní příslušnosti. Pokud praxe zaostává za mezinárodními standardy, je ochrana před bezdomovectvím nedostatečná. Kromě identifikace těchto nedostatků by měla příručka při jejich řešení rovněž osvětlit funkce národních a místních úřadů, dalších zúčastněných stran a samotných komunit bez státní příslušnosti. Jen tak může vzniknout základ pro identifikaci podpory, která je nutná pro prevenci a omezení rizik bezdomovectví. Kdy je třeba příručka použít První krok k efektivnímu řešení problematiky bezdomovectví je zevrubné pochopení podstaty problému, který je často velice složitý a týká se velkého počtu osob. Efektivní řešení vyžaduje uplatnění standardů vymezených mezinárodním právem. Mnoho problémů má nadnárodní charakter, takže je třeba, aby se do úsilí o řešení bezdomovectví zapojilo více různých stran a aby si všechny tyto strany uvědomily nedostatky v ochraně, kterými je třeba se zabývat. K těmto stranám patří jednotlivé státy, osoby bez státní příslušnosti, organizace občanské společnosti, úřady Organizace spojených národů včetně UNHCR, UNICEF, OHCHR, UNFPA a UNDP, a další mezinárodní organizace. Tento materiál může využít kdokoli, kdo se zabývá prevencí a omezováním bezdomovectví a ochranou osob bez státní příslušnosti. vi

7 Zkušenosti UNHCR a jeho partnerů ukazují, že analýza nedostatků v ochraně je nejkonstruktivnější, pokud se vztahuje na proces plánování, vytváření programu a formulování strategie. Poznatky plynoucí z analýzy nedostatků by měly tvořit základ konzultací mezi všemi zúčastněnými stranami v oblasti problémů a funkcí při řešení bezdomovectví a posilování požívání práv. V UNHCR lze tento materiál využít pro zpracování hodnocení týkajících se bezdomovectví jako části plánovacího cyklu. Jeho cílem je umožnit analýzu dané problematiky a příčin vzniku bezdomovectví. Výsledky analýzy nedostatků mohou využít multifunkční týmy ve všech kancelářích UNHCR, které se zabývají potřebami osob bez státní příslušnosti a osob, jimž toto postavení hrozí, v rámci procesu Vyhodnocení celosvětových potřeb. Při spolupráci s partnery by UNHCR mělo mapovat všechny potřeby, definovat odpovědnost za jejich řešení a určit prioritní opatření pro jejich řešení. Kromě toho, že analýza nedostatků hraje hlavní roli při plánování kroků pro řešení problematiky bezdomovectví, je velmi dobře uzpůsobená i pro pravidelné hodnocení a monitorování situace v této oblasti. Přírušku lze tudíž využít také jako součást trvalého procesu posuzování, plánování, monitorování a vyhodnocování. Jak Příručku používat Příručka není nástrojem pro získávání statistických údajů, ani náhradou za stávající mezinárodní standardy či směrnice UNHCR pro prevenci a omezování bezdomovectví a ochranu osob bez státní příslušnosti. Spíše slouží jako nástroj pro kompletaci dostupných písemných informací, jako jsou výroční zprávy, monitorovací zprávy a právní informace. Zúčastněné hodnocení Osoby bez státní příslušnosti jsou často vyloučeny z rozhodování, které se jich týká, a bývá omezena jejich účast ve všech sférách hospodářského, společenského a kulturního života. Komplexní analýza příčin a následků bezdomovectví by tudíž měla vycházet z zúčastněného hodnocení prováděného společně s těmito osobami, které určí konkrétní rizika v oblasti ochrany a zjistí možnosti těchto osob a širší komunity při hledání řešení. vii

8 Cílené rozhovory se skupinami žen, mužů, chlapců a dívek bez státní příslušnosti včetně osob se zvláštními potřebami zajistí, že při hodnocení budou zohledněny jejich různé zájmy. Výsledky rovněž přispějí k identifikaci nedostatků v ochraně a nalezení jejich vhodného řešení. Pohovory s příslušnými úřady, nevládními a mezinárodními organizacemi Efektivní strategie zaměřené na prevenci a omezování bezdomovectví a zajištění všech obecně uznávaných lidských práv závisí na pozitivním zapojení místních a národních úřadů, organizací občanské společnosti stejně jako UNHCR a dalších mezinárodních organizací, např. UNICEF, OHCHR, UNFPA a UNDP. Jelikož tato přírůčka a výsledné analýzy mají ukázat názory a možnosti zúčastněných stran, jejich příspěvek je pro celkový pohled nesmírně důležitý. Jejich účast od samého počátku hodnocení pomůže posílit spolupráci, rozvinout možnosti a zabývat se nedostatky. Prezentace analýzy Analýza nedostatků může být prezentována formou zprávy členěné na kapitoly a podkapitoly, jejichž názvy lze převzít z této příručky. Otázky obsažené v příručkce by měly sloužit jako vodítko pro hodnocení a analýzu příslušných otázek. Krátké věty, jednoduchý jazyk a stručné odstavce stejně jako maximálně 25stránkový rozsah zprávy usnadní její čtení a nejlépe poslouží jejímu účelu: zajistit, aby se stala hlavním citovaným dokumentem při stanovování priorit v oblasti nedostatků a vytváření strategií pro jejich odstranění. Užitečné pomocné texty Příloha této příručky obsahuje tyto užitečné texty: > Odkazy na příslušné právní nástroje, standardy a směrnice, řazené dle názvů kapitol a podkapitol příručky. > Závěr Výkonného výboru (ExCom)(č. 106 (LVII) ) o identifikaci, prevenci a omezování bezdomovectví a ochraně osob bez státní příslušnosti v plném znění. > Související výňatky z nástrojů na ochranu lidských práv a obecné komentáře a doporučení k úmluvám OSN o lidských právech. Další informace jsou k dispozici na internetové stránce UNHCR:

9 Seznam zkratek Úmluva z roku 1951 Úmluva z roku 1954 Úmluva z roku 1961 AIDS CAT CEDAW CERD CESCR CRC ExCom Úmluva o právním postavení uprchlíků, 1951 Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti, 1954 Úmluva o omezování případů bezdomovectví, 1961 syndrom získaného selhání imunity Úmluva proti mučení, 1984 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, 1979 / Výbor pro odstranění diskriminace žen Výbor pro odstranění rasové diskriminace Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva Úmluva o právech dítěte, 1989 / Výbor pro práva dítěte Výkonný výbor Úřadu Vysokého komisaře OSN HIV MVČK ICCPR ICERD virus lidské imunodeficience Mezinárodní výbor Červeného kříže Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 1966 Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, 1965 ix

10 ICESCR NGO SGN UDHR OSN UNHCR Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 1966 nevládní organizace sexuální a genderově podmíněné násilí Všeobecná deklarace lidských práv, 1948 Organizace spojených národů Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

11 Obsah 1. Příznivé podmínky ochrany 2 2. Prevence a omezování bezdomovectví 8 3. Spravedlivé postupy při ochraně a doklady Bezpečí před násilím a vykořisťováním Základní potřeby a základní služby Zapojení do komunity, samospráva, soběstačnost 38 Přílohy Vybrané zdroje a směrnice 46 Závěr Výkonného výboru č. 106 Výňatky z vybraných všeobecných a regionálních nástrojů lidských práv týkající se státní příslušnosti a bezdomovectví Výňatky z vybraných obecných připomínek a doporučení smluvních orgánů OSN v oblasti lidských práv souvisejících se státní příslušností a bezdomovectvím

12 1

13 Hadzi (uprostřed v červených šortkách) a Maksum (v šedých šortkách) s kamarády. Oba chlapci nebyli při narození zapsáni do matriky a neměli žádný doklad totožnosti, ani osvědčení o státní příslušnosti. Nyní jsou díky programu právní pomoci UNHCR uznáni za státní příslušníky Srbska.

14 1. Příznivé podmínky ochrany

15 Příznivými podmínkami ochrany se rozumí situace, kdy: jsou známy příčiny a demografické údaje o bezdomovectví; právní a administrativní rámec obsahuje mechanismy pro omezování a prevenci případů bezdomovectví; práva osob bez státní příslušnosti jsou uznána ve vnitrostátním právu; funkce správních orgánů související s dohledem nad záležitostmi osob bez státní příslušnosti jsou odpovídající; problematikou ochrany se zabývají všechny zúčastněné strany společně; je podporován pozitivní přístup k osobám bez státní příslušnosti a potřeby a potenciální přínos osob bez státní příslušnosti jsou uznávány a tvoří součást národních i regionálních rozvojových strategií. 1.1 Demografický profil > Stručně popište populaci osob bez státní příslušnosti 3. Uveďte informace o: osobách bez státní příslušnosti de iure či de facto včetně osob, u nichž nebyla státní příslušnost určena nebo u nichž je určení státní příslušnosti obtížné, důvodech bezdomovectví, době trvání bezdomovectví, demografickém a sociálně-ekonomickém profilu rozčleněném podle věku, pohlaví, náboženství, politického či jiného přesvědčení, národnostního nebo sociálního původu, spojení s národnostní, náboženskou nebo jazykovou menšinou, majetku, narození aj., místu pobytu v dané zemi. > Stručně popište typ údajů či informací, které jsou v dané zemi k dispozici o populaci bez státní příslušnosti (např. sčítání lidu či údaje z matriky, oficiální zprávy, vědecký výzkum či studie organizací, jako je UNHCR, nebo nevládních organizací). > Zahrnuje sčítání lidu či jiné demografické průzkumy i osoby bez státní příslušnosti? Pokud ano, jsou údaje spolehlivé? Pokud ne, existují jiné zdroje spolehlivých údajů? Pokud ne, proč? > Je pobyt osob bez státní příslušnosti (včetně osob bez státní příslušnosti de iure i de facto a osob, u nichž je určení státní příslušnosti obtížné) v zemi jejich obvyklého pobytu zákonný? Existují rozdíly v zacházení s některými konkrétními kategoriemi osob bez státní příslušnosti? > Existují nějaké významné politické vývojové trendy, které by mohly mít v budoucnu dopad na státní občanství, případně na vznik bezdomovectví? 3 Poznámka k terminologii: s výjimkou případů, kde je uvedeno jinak, je v tomto textu pojem osoba bez státní příslušnosti používán pro označení osob, které jsou bez státní příslušnosti de iure nebo de facto, včetně osob, u nichž nebyla státní příslušnost určena nebo u nichž je určení státní příslušnosti obtížné. 4 Bezdomovectví: Analytický rámec pro prevenci bezdomovectví, jeho omezování a ochranu

16 1.2 Identifikace bezdomovectví > Byly učiněny nějaké kroky pro identifikaci populace bez státní příslušnosti a populace, u níž nebylo zjištěno státní občanství? Pokud ano: Kdo identifikaci provádí? Je identifikace propojena s ostatními postupy a programy, např. se systémem registrace novorozenců či voličů, případně se sčítáním lidu a dalšími průzkumy? Jsou systematicky a individuálně identifikovány všechny osoby bez státní příslušnosti? Jsou v rámci identifikace stanovena rizika vzniku bezdomovectví? > Jak se identifikace provádí? Byl v dané zemi proveden průzkum bezdomovectví, který by stanovil velikost populace bez státní příslušnosti, příčiny bezdomovectví, problémy osob bez státní příslušnosti v oblasti ochrany, atd.? Jsou shromažďovány základní údaje včetně jména, data narození, pohlaví, rodinného stavu a dětí? Jsou pokryty příčiny bezdomovectví a sociálně-ekonomická situace? [Pozn.: sociálně-ekonomickou situací se podrobněji zabývají kapitoly 5 a 6.] Dochází mezi příslušnými národními a mezinárodními subjekty k výměně statistických údajů a dalších souvisejících informací? > Existují překážky efektivní identifikace? 1.3 Mezinárodní a regionální nástroje > Je příslušný stát smluvní stranou Úmluvy z roku 1954 o právním postavení osob bez státní příslušnosti? Pokud ne, vysvětlete proč. Pokud ano, uveďte případné výhrady. > Je příslušný stát smluvní stranou Úmluvy z roku 1961 o omezování případů bezdomovectví? Pokud ne, vysvětlete proč. Pokud ano, uveďte případné výhrady. > Je příslušný stát smluvní stranou dalších mezinárodních nebo regionálních nástrojů souvisejících se státním občanstvím a bezdomovectvím? Vysvětlete případné výhrady. Byly tyto úmluvy a nástroje začleněny do vnitrostátní úpravy? Všeobecná deklarace lidských práv, článek Každý má právo na státní příslušnost. 2. Nikdo nesmí být svévolně zbaven své státní příslušnosti ani práva svou státní příslušnost změnit. Příznivé podmínky ochrany 5

17 > Proběhlo jednání o přistoupení k příslušným úmluvám anebo zrušení výhrad s ohledem na problematiku bezdomovectví? Pokud ano, kdo ho provedl? Jaké jsou překážky ratifikace úmluv/ přistoupení k úmluvám? Jaké jsou překážky zrušení výhrad? 1.4 Národní právní rámec > Stručně popište základní legislativu a nejdůležitější politická prohlášení, která mají vliv na prevenci a omezování bezdomovectví a ochranu osob bez státní příslušnosti. [Pozn.: podrobnější údaje o prevenci a omezování budete vyplňovat v kapitole 2.] 1.5 Vymezení pojmu osoba bez státní příslušnosti > Obsahuje vnitrostátní legislativa definici pojmu osoba bez státní příslušnosti? Pokud ano, popište rozdíly mezi touto definicí a tím, jak je tento pojem vymezen v článku 1 Úmluvy z roku Národní administrativní rámec > Identifikujte instituce státní správy odpovědné za prevenci a omezování bezdomovectví a ochranu práv osob bez státní příslušnosti. Stručně popište nedostatky při výkonu této působnosti. [Pozn.: podrobnější údaje o prevenci a omezování budete vyplňovat v kapitole 2.] 1.7 Partnerství > Existuje partnerství mezi národními orgány, dárcovskými zeměmi, UNHCR, dalšími úřady OSN, nevládními organizacemi, občanskou společností a osobami bez státní příslušnosti posilující práci s osobami bez státní příslušnosti? Kdo je do něho zapojen? Jaké jsou důvody a zájmy těchto partnerství? Do jaké míry se aktivně zapojují do společného posuzování, plánování, obhajoby a vyhodnocení? 6 Bezdomovectví: Analytický rámec pro prevenci bezdomovectví, jeho omezování a ochranu

18 1.8 Vztahy mezi vládou a UNHCR > Obrací se vláda na UNHCR s žádostí o konzultaci při vytváření vnitrostátní legislativy a dalších předpisů týkajících se problematiky bezdomovectví a souvisejících administrativních postupů? 1.9 Národní a regionální rozvojová politika > Jsou osoby bez státní příslušnosti a osoby, které teprve nedávno získaly či znovu získaly státní občanství, začleněny do regionální nebo státní strategie pro omezování chudoby, případně jsou touto strategií ovlivněny? > Zahrnuje stávající rozvojová politika i komunity bez státní příslušnosti a osoby, které získaly či znovu získaly státní občanství teprve v nedávné době? Globální strategické cíle UNHCR pro období Cíl 2: Podporovat vlády při rozvoji a udržování režimu mezinárodní ochrany včetně jeho realizace na národní úrovni, a to především s přihlédnutím k: [ ] 2.3.Efektivnějšímu řešení problematiky bezdomovectví Postoj veřejnosti k osobám bez státní příslušnosti > Jak jsou osoby bez státní příslušnosti vnímány ostatními skupinami obyvatelstva? > Je s některými konkrétními skupinami osob bez státní příslušnosti nakládáno jinak z důvodu jejich pohlaví, věku, náboženství, národnosti, politického či jiného přesvědčení, národnostního či sociálního původu, spojení s etnickou, náboženskou či jazykovou menšinou, majetku, narození či jiného postavení? > Je veřejnost dobře informována o problematice bezdomovectví? > Jsou k dispozici informační programy podporující pochopení situace osob bez státní příslušnosti a napomáhající k jejich integraci (např. pro školy a sdělovací prostředky)? Příznivé podmínky ochrany 7

19 Uprchlík Su Mai, dříve bez státní příslušnosti, kterému je dle jeho vlastních slov 100 let, se svou dcerou a vnučkou. Přeje si získat vietnamské občanství, aby mohl dostat pas a legálně cestovat. 8

20 2. Prevence a omezování bezdomovectví

21 Řešení problému bezdomovectví zahrnuje jednak reakci na stávající situaci a jednak prevenci vzniku nových případů. Strategie prevence a omezování případů bezdomovectví vycházejí z pochopení jejich hlavních příčin a uznání rizik, jimž čelí konkrétní jednotlivci a skupiny stejně jako širší populace. Prevence zahrnuje identifikaci vnitrostátních zákonů a postupů, které mohou vést ke vzniku bezdomovectví, a zavedení konkrétních preventivních opatření proti výskytu tohoto jevu u všech generací obyvatelstva. Omezování vyžaduje hledání trvalých řešení pro osoby bez státní příslušnosti, a to prostřednictvím nabývání, opětovného nabývání či potvrzení státního občanství. Patří sem i zajištění dokladů totožnosti a podpora úplného sociálního a hospodářského začlenění, díky němuž nabývá státní příslušnost plné účinnosti. 2.1 Komplexní strategie pro prevenci a omezování případů bezdomovectví > Existuje národní politika prevence a omezování případů bezdomovectví? Pokud ne, je obhajováno prosazování prevence a omezování případů bezdomovectví? Jakou podporu potřebují úřady, aby mohly vytvářet zákony, politiku a postupy pro prevenci a omezování případů bezdomovectví? Uvažuje se o vytvoření nové vnitrostátní legislativy a pokud ano, zajišťuje tato legislativa, aby nevznikaly případy bezdomovectví? Nabízí řešení pro stávající případy? Je do úsilí o řešení problému bezdomovectví zapojen některý z těchto subjektů: jiné země v regionu, dárcovské země, regionální organizace, agentury OSN, zejména UNICEF, UNFPA, OHCHR, UNDP a UNESCO, případně jiné mezinárodní organizace? Do jaké míry je UNHCR zapojeno do aktivit zmíněných subjektů souvisejících s problematikou bezdomovectví? Prevence bezdomovectví 2.2 Získání státního občanství > Stručně popište vnitrostátní legislativu upravující nabytí státního občanství narozením. Zejména uveďte ustanovení pro získání státní příslušnosti při narození dle původu (ius sanguinis) a dle místa (ius soli). 10 Bezdomovectví: Analytický rámec pro prevenci bezdomovectví, jeho omezování a ochranu

22 > Existuje nějaké opatření pro udělování státního občanství: nalezencům, dětem narozeným na území této země, které by byly jinak bez státní příslušnosti? Je v takových případech státní občanství udělováno automaticky při narození nebo následně po předložení žádosti (případně obojí)? Pokud se uděluje teprve na základě žádosti, jaké se uplatňují podmínky: dětem narozeným v zahraničí státním příslušníkům, které by jinak byly bez státní příslušnosti? Úmluva z roku 1961 o omezování případů bezdomovectví, článek 1, odst. 1 Státy, které jsou smluvní stranou této Úmluvy,, udělí své občanství osobě, jež se narodila na jejich území a v opačném případě by se stala osobou bez státní příslušnosti. [...] Je v takových případech státní občanství udělováno automaticky při narození nebo následně po předložení žádosti (případně obojí)? Pokud se uděluje teprve na základě žádosti, za jakých podmínek? > Vztahují se na děti narozené na lodích, v letadlech nebo jinde během přepravy ustanovení o získání státní příslušnosti podle místa narození? 2.3 Nedostatky v zákonech o státním občanství mající za následek bezdomovectví Nabytí > Mají ženy a muži stejná práva předat své státní občanství dětem narozeným v dané zemi nebo mimo ni? > Mají děti narozené mimo manželství stejná práva na získání státní příslušnosti jako děti narozené v manželství? Zřeknutí se > Umožňuje vnitrostátní legislativa daného státu dobrovolně se zřeknout státního občanství? Pokud ano: Je zřeknutí se podmíněno získáním jiného občanství nebo formálním ujištěním od jiného státu, že udělí státní občanství? Co se stane, pokud je zřeknutí se státní příslušnosti umožněno na základě očekávání, že příslušná osoba získá jinou státní příslušnost, ale tato jí nakonec udělena není? Ztráta a odejmutí > Ztrácejí ženy automaticky státní příslušnost, pokud se provdají za cizího státního příslušníka? Ztrácejí ženy automaticky příslušnost státu svého manžela v případě rozvodu, úmrtí manžela nebo změny jeho státní příslušnosti? Prevence a omezování bezdomovectví 11

Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU

Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Regionální kancelář pro střední

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03)

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) USNESENÍ RADY ze dne 26. června 1997 o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména

Více

Rezoluce Valného shromáždění OSN

Rezoluce Valného shromáždění OSN Rezoluce Valného shromáždění OSN UNHCR Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky Rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů č. 428 ze dne 14. prosince 1950 Valné shromáždění

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Problematika migrace v právu Evropské unie

Problematika migrace v právu Evropské unie Problematika migrace v právu Evropské unie Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropská unie a

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Neoficiální pracovní překlad Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Generální konference Mezinárodní organizace

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

DOHODA ČESKOU REPUBLIKOU MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE INTERPOL 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE MEZI O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH

DOHODA ČESKOU REPUBLIKOU MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE INTERPOL 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE MEZI O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE INTERPOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH POSKYTOVANÝCH V SOUVISLOSTI S KONÁNÍM 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE Česká republika (dále

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2014 COM(2014) 604 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD OBČANSKÉ PRŮKAZY Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV Všichni lidé se rodí svobodní a rovnoprávní, se stejnými právy. Jsou obdařeni rozumem a svědomím a musí se vzájemně chovat v duchu bratrství. Článek 1 Všeobecné deklarace

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 343/2007 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2007, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Základy práva, 21. listopadu 2016

Základy práva, 21. listopadu 2016 Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy práva, 21. listopadu 2016 ké právo Přehled přednášky ké právo ké právo ké právo Soubor právních norem, které ukládají cizincům povinnosti nebo

Více

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ Jedním z cílů Evropského společenství (čl. 3 odst. 1 písm. c Smlouvy o založení ES) je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro státní příslušníky

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

Výbor pro právní záležitosti PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro právní záležitosti PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 11. 11. 2011 PRACOVNÍ DOKUMENT o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů

Více

Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)

Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Příloha usnesení vlády ze dne 3. února 2016 č. 76 Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA), schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 Výbor pro zahraniční věci 2004 28. 9. 2004 PE 347.184/1-31 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-31 Předběžný návrh doporučení (PE 347.184) Emilio Menéndez del Valle vztahy EU Indie Pozměňovací

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÚ Washington ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen,,osvědčení ) podle 42 a násl. zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv New York, 10. 12. 1948 Preambule U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Dobrovolně přijímané závazky z aukcí a jejich dopad na trh. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Dobrovolně přijímané závazky z aukcí a jejich dopad na trh. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Dobrovolně přijímané závazky z aukcí a jejich dopad na trh Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. O čem se budeme bavit? Vybrané povinnosti mobilních operátorů jako součást výběrového

Více

Monitorovací mechanismus. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Monitorovací mechanismus. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Monitorovací mechanismus Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Jaké jsou cíle Úmluvy? Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi, jež vstoupila v platnost 1. února 2008, má za cíl bránit obchodování

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákon č. 91/2012

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 178/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu

Více

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob ZPRÁVA PE

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu,

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu Datum: 16.

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

D O T E K z.s. S t a n o v y. Článek I Název a sídlo organizace. Článek II

D O T E K z.s. S t a n o v y. Článek I Název a sídlo organizace. Článek II D O T E K z.s. S t a n o v y Článek I Název a sídlo organizace Název organizace: DOTEK z.s. Sídlo organizace: Štefánikova 36/36, Český Těšín Spolek se zakládá na dobu neurčitou. Článek II DOTEK je zapsaným

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU Smluvní strany zdůrazňují význam včasné ratifikace nebo včasného schválení

Více

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů předmět úpravy 1 Článek 1 zřízení Úřadu

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn (k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel) Platné znění novelizovaných ustanovení zákona č.

Více

SEZNÁMENÍ S ICF. Vážné zdravotní postižení: definice pomocí icf Téma 1

SEZNÁMENÍ S ICF. Vážné zdravotní postižení: definice pomocí icf Téma 1 SEZNÁMENÍ S ICF Vážné zdravotní postižení: definice pomocí icf Téma 1 V posledních letech se pohled na postižení mění, a to má za následek uznání stejných práv, stejně jako potenciálu a schopností osob

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více