VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Markvartovická 50 / 966 Ludgeřovice Tel: Fax: Web: IČO: DIČ: CZ Právní forma: příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Pavel Lokaj ředitel školy

2 Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy Adresa školy Markvartovická 50/966, Ludgeřovice IČ Bankovní spojení /0800 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Název zřizovatele Obec Ludgeřovice, IČO Markvartovická 48/52 Ludgeřovice Zařazení do sítě škol Vedoucí a hospodářští Ředitelka školy: Mgr. Helena Pipreková pracovníci Zástupce ředitele: Mgr. Karel Moric Výchovný poradce: Mgr. Marcela Bilová Ekonomka: Bc. Lada Burečková Hospodářka: Erika Müllerová Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) ZŠ poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Součásti školy součásti školy IZO Mateřská škola IZO: Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna MŠ Výdejna IZO: Školní jídelna ZŠ IZO:

3 Motto: Škola je velmi složitý živý organismus, ve kterém působíme na základě pedagogických a psychologických poznatků na rozvoj a vývoj dítěte. Je to mravenčí práce, která čeká každého pedagogického pracovníka školy, ale nápomocni musí být i ostatní zaměstnanci. Důležité je jednotné působení všech aktérů výchovně vzdělávacího procesu. Dochází k prolínání jednotlivých oblastí, například odborné kvalifikace pedagogických pracovníků. Personální problematika je rovněž neoddělitelně spojena s výchovně vzdělávacím procesem školy, tedy oblastí výchovnou a vzdělávací. Dlouhodobý výhled školy: - rozvoj jazykové kultury-čj-mateřský jazyk, cizí jazyky - informatika-využití počítačové techniky ve všech oblastech výchovně vzdělávací práce, administrativní práce - využití interaktivní výuky - interaktivní tabule, interaktivních učebnic, využití internetu - etika-morální zásady v chování a jednání mladého člověka - zaměření na etiku, jedině spoluprací rodiny a školy můžeme vychovat mladého člověka s hlubokými morálními vlastnostmi - estetika - prohloubení estetického cítění žáků, dbáme na estetický vzhled školy, učeben - sborový zpěv - zaměřujeme se na sborový zpěv, dramatickou výchovu - tělesná zdatnost žáků, všestranný rozvoj sportovního ducha - míčové hry, atletika, stolní tenis - enviromentální výchova - zdravý způsob života, výchova k udržitelnému rozvoji obce, kraje Hlavní cíle: - Společně pěstovat a posilovat dobré mezilidské vztahy, a to zejména na úrovni spolupráce s rodiči, ale také na úrovni pracovní. - Pomáhat mladým pedagogům při jejich profesní činnosti, při zapojování se do kolektivu, podporovat jejich zdravý rozvoj, prohlubování moderních metod práce. 3

4 - Rozvíjet a zakotvovat etické smýšlení, chování, jednání. Snažit se o to, aby se tyto prvky staly samozřejmostí našeho života, celé společnosti. - Čelit intrikám a špatnému příkladu, jak v kolektivu pracovníků, tak při práci s dětmi. Základní charakteristika Základní školy a mateřské školy Ludgeřovice Název, adresa školy : Základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace Markvartovická ul. 966/50 Ludgeřovice

5 Je plně organizovaná škola (s prvním až devátým ročníkem), jejíž součástí je školní družina, mateřská škola a školní jídelna ZŠ a školní jídelna výdejna mateřské školy. Škola byla zřízena obcí Ludgeřovice jako příspěvková organizace s právní subjektivitou k 1. lednu Systém řízení školy je patrný z organizačního řádu školy. Součásti školy: Mateřská škola Vrablovec Školní družina Školní jídelna Výdejna MŠ Pedag. pracovníci 24 Počet žáků 326/20 38 Počet vychovatelek 2 z toho dívek 174 Správní zaměstnanci 8 z toho chlapců 154 Zam. školní jídelny 9 Počet tříd 16 Počet oddělení ŠD 2 5

6 Charakteristika MŠ, ZŠ Materiálně technické zajištění Základní školy a mateřské školy Každým rokem se snažíme podle získaných finančních prostředků školu dovybavit, zmodernizovat a zlepšit její vzhled. Ve školním roce 2011/2012 bylo vydáno stavební povolení na opravu dolní budovy, nyní se snažíme získat finanční prostředky na realizaci opravy. Projekt je velmi účelný, řeší opravu celé budovy včetně zahrady a školního hřiště. Vznikne nádherný objekt, ve kterém by měla být umístěna první až třetí třída a dvě oddělení mateřské školy, která umožní rodičům vyřešit problém s umístěním dětí do tohoto zařízení. Řešíme také problém výstavby nové tělocvičny. Z důvodu vysoké finanční náročnosti původního projektu byl projekt přepracován a náklady na výstavbu tělocvičny se snížily zhruba o třetinu, takže se zvýšila šance na získání dotací. Momentálně je výstavba tělocvičny v závěrečné fázi územního řízení. V tomto školním roce jsme začali řešit i úsporu elektrické energie a nechali vypracovat studii na fotovoltaickou elektrárnu, která by měla být umístěna na střeše budovy školní jídelny a měla by mít výkon asi 30kW. Nyní čekáme na vyjádření ČEZ. Jsme součástí projektu EU - PENÍZE DO ŠKOL jedná se o finanční prostředky z EU. Díky tomuto projektu dochází k inovaci vyučovacích hodin. Máme moderní školu s novým nábytkem, novými moderními pomůckami a tomu také odpovídá moderní způsob výuky. K tomuto účelu nám slouží interaktivní učebnice a na míru vytvářené interaktivní výukové hodiny, které si sestavuí sami vyučující. K běžným záležitostem ve škole patří malování vnitřních prostor, drobné opravy a u školní jídelny je to vybavování novými spotřebiči. V jídelně se vaří velmi kvalitně a zdravě. O tom svědčí ta skutečnost, že zde přibývá počet strávníků. Kromě škol a školek v okolí se v naší jídelně stravují i tzv. cizí strávníci. Při každém zásahu do školních budov se vždy odhalí spousta problémů, které se musí neodkladně řešit, neboť ke školním budovám neexistuje žádná původní projektová dokumentace, a proto je velmi obtížné řešit vzniklé situace. Všechny budovy školy jsou starší, a proto často vyžadují i větší opravy. I letos bylo ve školních budovách provedeno mnoho nezbytných úprav, které navazují na požadavky hygienických předpisů. Všechny úpravy zlepšují prostředí a zjednodušují práci a pobyt v prostorách školy. Moderní hřiště zkvalitnila sportovní vyžití žáků i dospělých při trávení volného času. 6

7 Celkový stav budov, požadavky pro další období Školní komplex se skládá ze čtyř budov. Dvě jsou součástí hlavního areálu školy, jedna budova, které říkáme dolní, je postavena téměř na druhém konci obce. V letošním školním roce byla budova dolní školy uzavřena z důvodu rekonstrukce. Čtvrtou budovou je MŠ na Vrablovci. Budova je umístěna v malebné části vesnice mezi lesy a je ve velmi dobrém stavu. Pozvolna se začíná řešit i situace přecházení dětí z Vrablovce do naší kmenové školy. Jsou zde již první žáčci, což nás těší. Tento trend chceme podporovat a tím pokračovat i v tradici, která tu byla v předcházejících letech běžná. Všichni občané Vrablovce chodili do ludgeřovické školy. To je stále hlavním úkolem vedoucí učitelky. Z tohoto důvodu byla sjednaná autobusová linka, která z důvodu zajištění bezpečnosti žáků zajíždí až ke hlavní školní budově. V hlavní budově jsou umístěny třídy vyššího stupně, včetně páté třídy, sborovna, ředitelna, kanceláře zástupce ředitele, ekonomky, výchovné poradkyně a odborné učebny. Mezi ty patří nová učebna informatiky, která je využívána jednak jako internetová učebna, ale i jako počítačová třída. Nyní již patří k běžnému standardu člověka práce s počítačem, a proto jsou počítače využívány ve všech předmětech a také při práci s dyslektiky. Počítači jsou vybaveny všechny sborovny. Tato vybavenost usnadňuje také práci vedení školy a zlepšuje operativnost práce. K dalším odborným učebnám patří učebna chemie, přírodopisu, hudebna a tělocvična. V připojené budově je umístěn v horní části první stupeň základní školy a dvě oddělení školní družiny, v prvním poschodí je školní jídelna a kuchyň. Ve stejné budově v přízemí je cvičná kuchyňka a školní dílny s příslušenstvím. Největší závady: 1) zastaralé rozvody vody 2) zastaralé nevyhovující elektrické rozvody 3) střecha hlavní budovy, okolo vpustí zatéká 4) zcela nevyhovující dolní budova školy 5) oprava sklepa a sociálního zařízení v patře MŠ Hlavní cíle školy: 1. Společně pěstovat a posilovat dobré mezilidské vztahy. 2. Pomáhat mladým pedagogům při zapojování se do kolektivu. 3. Podporovat jejich zdravý rozvoj a osobnostní růst. 4. Vytvářet tvůrčí a důvěryhodné prostředí pro žáky, rodiče, pedagogy. 5. Cílevědomou prací a dobrými výchovně vzdělávacími výsledky se dostávat do povědomí všech. 6. Vychovávat zdravou sebevědomou populaci se všeobecným přehledem a vědomostmi, která se bude bez problémů začleňovat do života. Jeden z nejdůležitějších bodů vize naší školy je: 7

8 VÝCHOVA OSOBNOSTI ŽÁKA Z této vize vyplývá motto naší školy, které se prolíná celou naší prací: ÚCTA ODPOVĚDNOST - OHLEDUPLNOST Naším základním cílem je naučit žáky: - věřit si - věcně komunikovat - zamýšlet se nad problémy a hledat východisko - naslouchat lidem kolem sebe, respektovat jejich názor - dodržovat pravidla demokracie, kázně a disciplíny - velkou pozornost věnujeme etice, morálním zásadám a morálnímu chování - vytváříme pohodu prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství mezi žáky a učiteli, učiteli a vedením školy - propojujeme vzdělání se skutečným životem (osvojování si toho, co má pro žáka praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti) - chápeme věkovou přiměřenost a motivující hodnocení, respektujeme individuality žáka - vytváříme příznivé sociální klima (otevřenost a partnerství v komunikaci, úctu, toleranci, uznání, empatii, spolupráci a pomoc druhému, sounáležitost se třídou, školou) - ochraňujeme žáky před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy - chráníme žáky před nebezpečím mimo školu (týrání v rodině), pohyb na veřejných komunikacích (dopravní nehody), možnost zneužívání cizími lidmi (sexuální a jiné), otevřeně o těchto nebezpečích s žáky mluvíme Základní škola Významnou tvůrčí roli v práci školy hraje její klima, organizace vyučování, struktura řízení a metodické vedení. Nejdůležitější pro pracovní atmosféru školy jsou vzájemné vztahy mezi dětmi, učiteli, rodiči, mezipředmětové vazby, dovednosti žáků i to, jak se dovedou absolventi začlenit do běžného života a aplikovat získané poznatky v praxi. Proto jsme zavedli do výukového programu naší školy etickou výchovu, čímž chceme pomoci řešit celospolečenskou krizi naší společnosti. Jedná se o vzájemné vztahy, chování lidí, úcta, ohleduplnost a spolupráce. Považovat tyto atributy za základ vzdělání člověka. Velmi podstatný je také vztah obce ke škole. Všechny vyjmenované složky jsou fungující, vyváženy a plněny. 8

9 Snažíme se o to, aby se žáci sami podíleli na úpravě školních interiérů, veškerá výzdoba školy je vytvořena žáky, kteří ji pod vedením učitelky výtvarné výchovy obměňují podle ročních období, důležitých událostí a akcí. Dolní chodba hlavní budovy je využívána nejen ke zveřejňování úspěchů našich dětí, ale také ke každodennímu trénování stolního tenisu. Je zde umístěna také klidová a odpočinková zóna. Stěny horní chodby slouží jako informační tabule pro vycházející žáky, ale také seznamují děti se zapojením do projektů, kterých se škola zúčastňuje. Pedagogičtí pracovníci používají ve výuce moderní metody, zúčastňují se akcí a školení, např. školení ke ŠVP a školení týkající se rozvoje učitele, jejich pracovního růstu a naplnění cílů stanovených v dlouhodobém výhledu školy. Na provozních poradách vyučující seznamují své kolegyně a kolegy s poznatky, které se na vzdělávacích akcích dozvěděli. Přímo na vlastní kůži si zkoušíme nové metody práce, vžíváme se do pracovní atmosféry, kterou prožívají žáci. Připravujeme výukové programy, které jsou zařazovány do vyučovacích hodin. Již několik let jsme zapojeni do projektu Kvalita a naši žáci absolvovují SCIO testy a testy KALIBRO. V tomto roce jsme získali certifikát za tuto činnost. V tomto trendu budeme pokračovat i v budoucnu. Kolektiv školy je mladý, což je na jedné straně velkým přínosem, ale také zodpovědností vedení školy a uvádějících učitelů podílet se na jejich správném vedení a vytvoření podmínek, jak proniknout do tajů výchovně-vzdělávacího procesu, učit je správné komunikaci se žáky i s rodiči, učit je toleranci, ochotě, vzájemné úctě, učit je vždy být příkladem žákům. Mladí pedagogové jsou draví, používají moderní metody práce a strhávají tak i ostatní k těmto způsobům výuky. Již několik let využíváme počítače nejen k výuce, ale i k tisknutí vysvědčení, k vedení školní agendy, agendy o stavu výchovně vzdělávací práce a agendy o žácích. Ve škole jsou zavedeny školní matriky. Také vše, co se týká vedení školy, je zpracováváno na počítači. Na všech pracovištích je škola připojena k internetu, máme jednu počítačovou učebnu. V dnešní době jsou také nedílnou součástí školy vlastní internetové stránky, kde informujeme veřejnost o akcích pořádaných školou, ale školu zde i představujeme. Naše internetové stránky jsou rozšířeny o nové možnosti, jak komunikovat se školou prostřednictvím internetu. Ve výuce využíváme interaktivní tabule a učebnice, internet se stal běžnou součástí výuky. Tato moderní výuka zpestřuje vyučovací hodiny a stává se pro žáky zajímavější. Součástí školního pozemku je sportovní areál, který je využíván nejen žáky školy, ale i občany obce. Lákadlem jsou nejen víceúčelová hřiště a cvičná tenisová stěna, ale i hřiště plážového volejbalu a fotbalové hřiště. Život školy je pestrý a různorodý, znamená každodenní řešení vzniklých situací, kterými se musíme zabývat ihned, aby nebyl bržděn běžný chod školy. Prestiž školy se snažíme zvyšovat prezentací našich žáků na veřejnosti, vytváříme společné aktivity pro žáky, rodiče, pedagogy a výchovné pracovníky a to ve všech našich zařízeních. Řídíme se pravidly navazování vztahu s dětmi, vzájemné důvěry a porozumění. Jedině vzájemným poznáváním, dobrou komunikací a porozuměním je možné dosáhnou vzájemného uznávání se. 9

10 Provedené opravy a úpravy: V průběhu školního roku 2011/2012 se prováděly postupně nejrůznější opravy, rekonstruovaly se sprchy a sociální zařízení u tělocvičny a totéž bylo provedeno v budově školní jídelny pro správní zaměstnance. 10

11 V přízemí této budovy jsme provedli rekonstrukci kuchyňky pro žáky, kde probíhá pravidelně výuka vaření. Dále díky finanční podpoře SRPDŠ byla vybudována nová počítačová učebna ve druhém patře hlavní budovy, která nahradila zastaralé a z části nefunkční staré učebny. 11

12 Během letních prázdnin jsme provedli výměnu veškerých elektrických rozvodů a světel v prvním patře hlavní budovy, kde byly ještě původní hliníkové rozvody, jež se začínaly zahřívat. Dále jsme přestavěli část školní družiny na novou, velice pěknou třídu. Ta se v odpoledních hodinách využívá jako školní družina. Obě místnosti jsou od sebe odděleny praktickými posouvacími dveřmi. 12

13 Díky finančních prostředků zřizovatele jsme nechali vybudovat novou vpusť ve spojovacím krčku, čímž by se měl vyřešit problém se zatékáním. Přijímání dětí do základní školy: Ve dnech ledna, se stejně jako v minulých letech touto dobou, uskutečnil zápis dětí do prvních tříd. Zápis proběhl pouze na hlavní budově školy, kde bylo zapsáno celkem 54 dětí, z tohoto 27 dívek. Jedné dívce byl umožněn zápis v pěti letech, dvěma dívkám byl uložen odklad. Jsme velice rádi, že se zápisu zúčastnily i děti z Vrablovce. 13

14 I. stupeň: Základní údaje: Počet žáků 156/18 Opakuje roč.- celkem 0 Celkem Výuka podle žáci ze zahraniční školy na území ČR Chlapců 83 Chlapců 0 Dívek 75 Dívek 0 Jazyková výuka: Jazyk anglický 84 Jazyk německý 0 Údaje o dalších poznatcích, vyplývajících z výchovně-vzdělávacího procesu: Počet úrazů mimo vzdělávací proces Počet žáků zapojených do zájmových útvarů ve škole Počet žáků zapojených do zájmových útvarů mimo školu Počet nezapojených žáků Vyučující I. stupně jsou si při své práci dobře vědomi toho, že atmosféru školy tvoří právě učitel. Usilují o to, aby naše škola byla tou, do níž se děti těší a nemusí se ničeho bát. Hlavním aktérem je žák, kterého připravujeme pro život, podporujeme rozvoj jeho osobnosti. Kvalita vzájemné komunikace mezi učitelem a žákem tvoří základnu, na které jsou postaveny všechny další vztahy. Učitelé vytvářejí citové naladění žáků ke školní práci a podporují větší možnost realizace žáků v procesu učení. Zadáváním úkolů, jejichž smyslem je na něco nového přijít a něco objevit, učí žáky přemýšlet a učí je samostatnosti. Pracují tvořivě, podporují činnostní učení, dávají žákům pocit jistoty při řešení úkolů a poskytují prostor v hodinách jak nadaným, tak slabším žákům. Velmi důležitou úlohu sehrává týmová práce všech učitelů v rámci metodických sdružení, kde společně diskutují o problémech a vyjasňují si svoje názory, seznamují se se svými úspěchy. Vzájemně si předávají poznatky o nových, efektivnějších metodách práce, získaných na seminářích DVPP, analyzují a vyhodnocují získané informace. Je dobré, že jejich závěry obsahují i prvky sebehodnocení. V rámci efektivního preventivního systému a plnohodnotného využívání volného času žákům byly do zájmových aktivit zařazeny cílené programy. Na I. stupni pracovaly kroužky, které rozvíjely jazykové schopnosti žáků, jejich estetické cítění, tvořivost, rukodělnou činnost i sportovní zdatnost. 14

15 Kroužky 2011/ ročník Den Hodina Název kroužku Učitel Určeno pro třídu, ročník pondělí Keramický Juráková pondělí Stolní tenis Žvaka úterý 7.00 Dyslektický Schmidtová úterý Cvičíme v rytmu Rajnochová úterý Gymnastika Vápeníčková úterý Pěvecký sbor Grzychová, Seidlová středa Angličtina hrou Fojtíková středa Výtvarné kulišárny Grzychová středa Knihovna Svrčinová středa Internet Plačková 5.A čtvrtek Sportovní hry Polomská Dle individuální Přírodovědecký Slaná

16 domluvy Dle individuální domluvy Logopedický Slaná

17 II. stupeň Základní údaje: Počet žáků celkem 170 / 2 38 Opakuje roč. celkem 0 Chlapců 91 Chlapců 0 Dívek 79 Dívek 0 Výuka jazyků: Jazyk anglický 170 Jazyk německý 93 Jazyk španělský 33 V letošním roce jsme rozšířili výuku jazyků o španělštinu. Počet úrazů mimo vzdělávací proces Počet žáků zapojených do zájmových útvarů ve škole Počet žáků zapojených dozájmových útvarů mimo školu Nezapojení žáci Vyučující na II. stupni navazovali na výsledky práce žáků z prvního stupně. Zejména stěžejní je šestý ročník, kdy na hlavní budovu přicházejí děti z Markvartovic. Právě proto musí být přistupováno k práci s těmito dětmi velmi citlivě, aby byly sladěny předcházející metody a formy práce a aby byly sjednoceny způsoby přístupu k žákům. Pracovní úkoly byly plněny na základě učebních a tematických plánů, vyučující měli volnost, ale také o to větší odpovědnost za výběr učiva i nad rámec učebnic. Velký důraz se kladl na pedagogickou odbornost každého vyučujícího, aby žákům dal takové vědomosti, které jsou podstatné, nutné, zajímavé a užitečné. Cílem vyučujícího nebylo vštěpovat žákům encyklopedické vědomosti, ale naučit je komunikovat, využívat moderní techniku, dodržovat zdravý životní styl, naučit žáky kriticky myslet a poradit si v různých životních situacích. Velký důraz jsme kladli na pestrost a různorodost vyučovacích hodin, žák není pasivní posluchač, ale aktivní článek vyučovacího procesu. Do výuky byly zařazovány moderní formy a metody práce, učitelé se vzájemně seznamovali s novými poznatky, které získávali na seminářích a vzdělávacích akcích, které se týkaly jednak odbornosti daného předmětu, ale také oblasti aktivního sociálního učení, komunikace a dalších významných prvků pedagogicko-psychologického procesu výuky. I v letošním roce jsme pokračovali v trendu otevřené školy zpřístupněné nejen žákům a pedagogům, ale i široké veřejnosti. Spolupráce pedagogů byla prostoupena vzájemnou informovaností v každodenním pracovním procesu, společnými sezeními a konzultacemi 17

18 o navštívených akcích. Pravidelnou prací předmětových komisí, které při svých schůzkách řešily další témata školní činnosti, bylo možno sjednotit a upevnit získané poznatky. Nedílnou součástí každodenního života školy jsou počítače, které jsou v provozu po celý den od brzkých ranních hodin až do pozdního odpoledne. Pro žáky nejsou novinkou nové pracovní metody, které se staly neoddělitelnou součástí běžné výuky. Pokračujeme v trendu jednotného výchovného působení. Metodou vlastního příkladu, citlivého vnímání, ochoty a používáním dalších kladných přístupů se snažíme vychovat sebevědomého člověka s vysokými morálními vlastnostmi, který si věří, má všeobecný přehled a vše, co se naučil, dovede vhodně aplikovat do pracovního a osobního života. Rovněž týmová práce, z níž se odvíjí další činnosti, patří k běžnému životu. Osobnost učitele je prioritou vedení školy, které se snažilo na základě finančních prostředků umožnit další vzdělávání pedagogů, pomáhalo při metodickém vedení mladých učitelů a usilovalo o vytváření příjemné, tvůrčí atmosféry při každodenní práci. Nejdůležitějším článkem školního života je žák. Uvědomujeme si, že žákovo pojetí učiva není stabilní, ale postupně se vyvíjí, že záleží na psychice žáka, na podnětném sociálním a rodinném prostředí, na zvláštnostech učitelů, kteří doposud žáka vyučovali, na zvláštnostech žákovy osobnosti a v nemalé míře na cílených pedagogických zásazích. Během školního roku byly pro žáky pořádány akce, které souvisely s výchovou a vzděláním žáků. Děti zodpovědně přistupovaly ke sběrové akci, která se uskutečnila ke Dni Země a stala se tradicí. Žáci se podíleli na ekologických a jiných projektech. Pro život školy mají velký význam i další akce, např. konání lyžařského výcviku, což vždy umožní učiteli poznat děti v jiném prostředí, v jiných situacích, stejně jako školní výlety, pobyty v přírodě. I tyto situace znamenají stmelení školního kolektivu. Pro všechny aktéry školy je také důležitá příprava programů pro obec, pro starší spoluobčany, jedním z nich je např. charitní dům, pro nemocné v nemocnici, pro maminky, příprava vlastního Dne dětí. Podstatnou úlohu pro žáky má i podílení se na úpravě okolí školy, což je především starost o zeleň, úpravu květinových a parkových ploch a udržování velkého sportovního areálu. Máme pocit, že tím vzbuzujeme v dětech větší odpovědnost a úctu ke školnímu majetku. Také výzdoba školy je na žácích. Chodby školy jsou vyzdobeny žákovskými pracemi, které jsou během školního roku obnovovány podle ročních období a významných událostí. Naši bývalí žáci se rádi vracejí zpět do naší školy, dělí se s námi o své úspěchy na nových školách a učilištích, to je pro nás zpětná vazba. Tyto okamžiky jsou pro nás pedagogy povzbuzující a jsou známkou, že škola je důležitým článkem v životě člověka, obce. O tom svědčí i setkávání se s bývalými žáky školy u příležitosti vzpomínkových akcí nebo už jako s rodiči našich nových žáčků. Osvědčilo se nám také podílení se dětí na místním dění, např. příspěvky do obecního Zpravodaje, které občany seznamoval se školním životem, s úspěchy i s vlastní tvorbou žáků. Další aktivitou jsou rozhlasové relace vysílané ve školním rozhlase. Každá relace je vždy věnována významným událostem, nebo upoutávce na důležitou aktivitu školy. K milým záležitostem patří přání k narozeninám. 18

19 Kroužky 2011/ ročník Den Hodina Název kroužku Učitel Určeno pro třídu, ročník pondělí Stolní tenis Žvaka pondělí sudý týden AJ-doučování Heráková pondělí Florbal Moric úterý 7.00 AJ-doučování Osičková úterý 7.00 Míčové hry Veselková 8.-9.dívky úterý Gymnastika Vápeníčková úterý Pěvecký sbor Grzychová, Seidlová úterý lichý týden Přírodovědecký kroužek Lišková středa Výtvarné kulišárny Grzychová čtvrtek Volejbal Stočes čtvrtek Zdravotník Tichá pátek Florbal Nevřela úterý Dyslektický Bilová 6.,7.,9. Dle individuální domluvy Dyslektický Navrátilová 19

20 Plán akcí ve školním roce 2011/2012 Měsíc Září Termín akce 1. - Sběr kaštanů a žaludů celý měsíc + říjen 2. - Sběr citrónové a pomerančové kůry 3. - Recyklohraní 4. - Výstava ovoce a zeleniny- nižší stupeň - prvouky 6. - Zahoď mobil 9.A Lišková TOP SECRET ŠPIONI V OSTRAVĚ - VOL. ICT 8. Roč. Plačková Adolf Dudek 6.ročníky Bilová Výstava - Chléb nás vezdejší od zrníčka k bochníku 7. A Plačková - 6AB Landek, 4-6hod., - Bilová, Nevřela Výstava - Chléb nás vezdejší od zrníčka k bochníku 8. A - Plačková Divadelní představení Kominíček,1.- 3.ročník - ZOO Velká cena malých zoologů 4.tř., 5.tř Humanitas koncert s africkými bubeníky Beseda ČEZ 8. tř. 9: Sběr žaludů a kaštanů Slovenská ulice, Ostrava 8.A,B (Lišková) Měsíc Říjen Termín akce 5. - Autoškola 4A Autoškola 4B FAUST 1.A a 2.A - exkurze 8. tř. Brano 9:30 Mgr. Seidlová - setkání metodiků prevence v Opavě - drakiáda NS 13.30hod Vítání občánků II.B Sběr kaštanů a žaludů Exkurze Dětmarovice 9:00, VIII. A Mgr. Stočes Házená Stočes - exkurze SŠ Bohumín 9AB Mgr. Bilová, Mgr. Lišková Exkurze Dětmarovice 9:00, VIII.B Mgr. Seidlová Sběr papíru od 12:00-16: Sběr papíru od7:00-8:00 přednáška Holocaust 9AB Mgr. Bilová Výtvarné výchovy soutěž VITA - Svrčinová garant, celý nižší stupeň Dravci :30, 40,- Kč, Mgr. Osičková 20

21 Vyhodnocení sběru žaludů a kaštanů září, říjen 2011 Výsledková tabulka ve sběru žaludů a kaštanů tříd nižší stupeň Umístění Třída Hmotnost kg na žáka Nejlepší sběrač třídy 1. místo 3.A 28 kg Nováková K. 359 kg 2. místo 4.A 23 kg Nevřelová K. 217 kg 3. místo 1.B 21 kg Košák V. 152 kg Výsledková tabulka ve sběru žaludů a kaštanů jednotlivců nižší stupeň 1. Nováková Klára 3.A 359 kg 2. Nevřelová Kristýna 4.A 217 kg 3. Kliš Daniel 3.A 197 kg Výsledková tabulka ve sběru žaludů a kaštanů tříd vyšší stupeň Umístění Třída Hmotnost kg na žáka Nejlepší sběrač třídy 1. místo 6.B 13 kg Bilík J. 55 kg 2. místo 8.A 6 kg Popková D. 94 kg 3. místo 7.B 5 kg Zvonková K. 45 kg Výsledková tabulka ve sběru žaludů a kaštanů jednotlivců vyšší stupeň 1. Popková Denisa 8.A 94 kg 2. Diener Daniel 6.A 62 kg 3. Bilík Jonáš 6.B 55 kg Celkem: kg Děkujeme, že jste se aktivně zúčastnili sběru žaludů a kaštanů a výherním třídám gratulujeme. 21

22 Vyhodnocení sběru papíru Výsledková tabulka ve sběru papíru tříd nižší stupeň Umístění Třída Hmotnost kg na žáka Nejlepší sběrač třídy 4. místo 4.A 95,7 kg Nevřelová K. 619 kg 5. místo 1.A 46,7 kg Korner D. 221 kg 6. místo 3.A 39,6 kg Černík J. 236 kg Výsledková tabulka ve sběru papíru jednotlivců nižší stupeň 1. Nevřelová Kristýna 4.A 619 kg 2. Černík Jakub 3.A 236 kg 3. Korner Daniel 1.A 221 kg Výsledková tabulka ve sběru papíru tříd vyšší stupeň Umístění Třída Hmotnost kg na žáka Nejlepší sběrač třídy 4. místo 6.B 49 kg Koneczná K. 210 kg 5. místo 8.B 47,8 kg Klučka T. 301 kg 6. místo 7.B 43 kg Majchrovská N. 380 kg Výsledková tabulka ve sběru papíru jednotlivců vyšší stupeň 1. Majchrovská Nela 7.B 380 kg 2. Klučka Tomáš 8.B 301 kg 3. Konetzná Kateřina 6.B 210 kg Celkem: kg Děkujeme, že jste se aktivně zúčastnili sběru papíru a výherním třídám gratulujeme. 22

23 Měsíc Listopad Termín akce 1. -Kurz první pomoci 8.ročníky (Seidlová, Stočes) - FAUST -1.B a 2.B - školení p.bilová - Ostrava 2. - Beseda v knihovně s E. Tvrdou 2. ročníky - Láska ano, děti ještě ne, přednáška Mudr. Kováře pro 8. a 9. ročníky, 30,- na žáka, kino Mír v Hlučíně Mgr. Heráková FAUST 3.A 1. Knihovna- beseda s p. Schlossarkovou-VIIA,B 4. - Školení -Čeština s humorem-olomouc-navrátilová 5. - PRAHA 6. - PRAHA 7. - školení - Rajnochová přednáška - 9AB Holocaust Mgr. Bilová Spolupráce s klubem ČSCH obrázky ptáčků výstava Vánoční focení, školení Stočes 13: Bilová - školení ETVRV školení Plačková - školení Juráková- odpoledne - házená- 4. Třída - Stočes Fojtíková + Grzychová školení Google - odpoledne Fojtíková školení - BRANO 8.A STOČES ETVRV projekt Plačková - školení- Čeština s humorem- Olomouc- Navrátilová Školení - Lišková Kopaná Tř. STOČES Měsíc Prosinec Termín akce 1. - turnaj ve stolním tenise 2. - Přednáška 2AB s E.Tvrdou v místní knihovně od 9.00hod. - 9ab výstava učeň-středoškolák Černá louka Ov Bilová, Lišková - ETVRV 7. A výstava Hlučín Vánoční přání rodina - Plačková 5. - Čertovsko-andělská škola 4. a 5.ročník 6. - Exkurze Osvětim - čertovská škola SRPDŠ - pohádkový muzikál Mrazík Divadlo Jiřího Myrona 4. a 5.ročník 8. - Den otevřených dveří Mikuláš Balet Sněhurka ročníky JN Plačková recitační soutěž Vánoční vystoupení Domov důchodců 4.A, 4.B Varhanní koncert NS 10:30 hod. České baroko cca 45 min, 35 Kč, VS 11:30 hod Portrét J.S.Bacha cca 50 min, 35 Kč, kostel Ludgeřovice 23

24 Měsíc Leden Termín akce 3. - Kino 6.-9.ročník,Nevřela instruktorek do Úřad práce 9.ročníky Bilová, Lišková 10.- Florbal 6.,7.tř. chl.-stočes -Agentura Pernštejni Řím - gladiátoři a cézarové12. Divadlo loutek Pinokio ročníky, Florbal tř. dívky Stočes 17. -Adopce dítěte z Keni garant Lišková - Okresní kolo Pythagoriády 6.tř. Žurovcová, Bilík Návštěva hvězdárny a planetária - Svrčinová Okresní kolo matematické olympiády 9.tř. Kosma, Kosour Florbal 8.,9. chl. Stočes Testy KVALITA SKOLY TŘÍDY 9. A,B JČ, M, JA, PŘÍRODNÍ VĚDY PLAČKOVÁ TERMÍN LEDEN Školní kolo chemické olympiády Lišková A,B 8.45 v tělocvičně prezentace školy ochrany osob a majetku Zlín Měsíc Únor Termín akce 1. - Dějepisná olympiáda v Opavě - Žvaka LVK 7. tř. Stočes, Horní Bečva 7. - ISO 8.00 v chemii 9ab Osičková SAFER INTERNET PLAČKOVÁ 8. - FAUST 4.A, 4.B Anglická olympiáda Opava IA, Jonáš Bilík 6B - Osičková Škola v přírodě, Horní Bečva, 4.ročník Fojtíková, Grzychová Biologická olympiáda školní kolo - Lišková Anglická olympiáda Opava IIA, Jan Volný 8A - Osičková Testy VOLBA POVOLÁNÍ TŘÍDY 7. A,B, 8. A,B, 9. A,B PLAČKOVÁ TERMÍN: zeměpisná olympiáda - Moric minivolejbal 6.,7. tř Stočes Let the sport come to you Osičková, školení finanční gramatiky 14:30 Veselková 24

25 Měsíc Březen Termín akce 1. - Výstava Retro Hlučín 8.A,B Lišková, Plačková - vybíjená 7. roč. - Petřkovice 2. - Okresní kolo chemické olympiády Lišková 3. - Akce ICT celý březen - Skeels week 2012 Plačková Cirkus SIMEK hod. NS, 10.00hod. VS Školení Svrčinová Okr. kolo zeměpisné olympiády: Nevím, Kosourová, Volný Moric - školení Nevřela Klokan matematická soutěž - hledej pramen vody zahájení projektové soutěže 4.ročník Beseda, prevence, 6. A 8 třídy, kyberšikana a facebook - výstava Retro Hlučín 9.A, Plačková Beseda, prevence, od 8h. deváté třídy-sexuální výchova SKEELS WEEK - Plačková Finále-futsal 10:00-14:00,Hlučín, 7. Roč. Stočes - Hasik 2+6.ročniky, od2 vyuč.hodiny, vždy 1 hodina, začíná 2A Okresní kolo biologické olympiády kategorie C Lišková - florbal-pohár ministra-opava-stočes, 8+9.ročníky - exkurze-radnice Ostrava SPŘZ Lišková Noc s Andersenem v obecní knihovně, 3.A Měsíc Duben Termín akce 3. - Výstava Retro 9.B Osičková 13:30 - exkurze Vítkovice odjezd 7.45, chlapci 8AB p.bilová - Hasík od 8.45, 2.A, 2B, 6.A, 6.B Okresní kolo biologické olympiády kategorie D Lišková J.Mára beseda o Africe, COCA COLA CUP-7-9.tř,Stočes 11: Beseda 6ab od 9.00 v místní knihovně Vítání občánků na OÚ- 2.A Návštěva ZOO nižší stupeň dle počasí Setkání 5.tříd u nás od 8.00 hod. Lišková, Osičková dopravní hřiště 4.A dopravní hřiště 4.B , sběr papíru Den ZEMĚ, sběr papíru v ZUŠ Petřkovice - předehrávky dopravní hřiště 8.A , - 6. B Plačková COMP-OST ZUŠ Petřkovice 9.00 hod. NS, hod. VS, Výstava skautingu Ostravské muzeum SPŘZ Lišková 8.r. + INF Plačková 8.roč Pálení čarodějnic na Ostříži Svrčinová - dopravní hřiště 8.B

26 Vyhodnocení sběru papíru Výsledková tabulka ve sběru papíru tříd nižší stupeň Umístění Třída Hmotnost kg na žáka Nejlepší sběrač třídy 7. místo 4.A 114,8 kg Nevřelová K kg 8. místo 1.B 55,6 kg Němcová T. 264 kg 9. místo 3.A 43,8 kg Černík J. 241 kg Výsledková tabulka ve sběru papíru jednotlivců nižší stupeň 1. Nevřelová Kristýna 4.A 1071 kg 2. Němcová Terezie 1.B 264 kg 3. Černík Jakub 3.A 241 kg Výsledková tabulka ve sběru papíru tříd vyšší stupeň Umístění Třída Hmotnost kg na žáka Nejlepší sběrač třídy 7. místo 7.B 51,4 kg Gsyl J. 184 kg 8. místo 7.A 42,6 kg Poštulková B. 181 kg 9. místo 6.B 29,7 kg Bártová B. 164 kg Výsledková tabulka ve sběru papíru jednotlivců vyšší stupeň 1. Tomečková Tereza 6.A 302 kg 2. Gsyl Jan 7.B 184 kg 3. Poštulková Barbora 7.A 181 kg Celkem: kg Děkujeme, že jste se aktivně zúčastnili sběru papíru a výherním třídám gratulujeme. 26

27 Měsíc Květen Termín akce 3. - Soutěž Evropské srdce, výběr žáků vyšší stupeň Nevřela - Mc Donald Cup tř. Stočes 4. - Kurz první pomoci 9. Ročníky 6.hodin, projektory, seznam žáků Mc Cup 4.+5.tř. Stočes DĚVČAT Z + Plačková Kyberšikana celý den - Beseda se spisovatelem 4.-6.ročník FAUST 1.A,B - Plavání Házená 4. Tř. Stočes - setkání 5.tříd v Markvartovicích Lišková, Osičková Region4tech 8. Tř. třídenní workshop - FAUST 3.A - Ausstellung Man spricht 9. A,B, 6. A, B a třídní učitelé FAUST 4.A,B, DSMC Okresní kolo Nevřela - exkurze bunkry Darkovičky seminář z dějepisu - Žvaka Bajtík Plačková - FAUST 2.A,B - volejbale děvčat tříd Mgr. Veselková Plavání A úřad práce Bilová od B úřad práce Bilová od Volejbal 8+9. tř. chl. Stočes - Adolf Dudek beseda 1.třída - Svět techniky Landek Petřkovice, Plačková, Lišková Focení od ráno Plavání Landek- optické klamy, 9A,9B - Prevence a legislativa Pipreková, Plačková Turnaj stolní tenis Žvaka, FINÁLE ČEZ - STOČES Měsíc Červen Termín akce 5. - Výlet MŠ Planetárium 7. - Schůzka 1.třídy od Fojtíková, Grzychová - celé Česko čte dětem 6AB Bilová, Nevřela, Žvaka od v OV, 8. - ETVRV 7. A výstava Svět techniky Landek - Plačková - hledej pramen vody praktická část projektu Ostrava, 4.A, 4.B Vrtulník 6.-9.třída, 2-4hod., Praha velvyslanectví 1 třída ze 7. tříd. Plačková, Navrátilová slavnostní oběd 9.ročníků slavnostní předávání vysvědčení 9. ročníkům a nejlepším reprezentantům naší školy Předání vysvědčení 27

28 28

29 Mateřská škola při ZŠ a MŠ Ludgeřovice ve školním roce Provoz školy : hodin Počet ped. prac. 2 Počet tříd 1 Počet provoz. zam. 1 Počet dětí 28 věk 2,5-7 let V tomto školním roce nedošlo k žádným změnám v obsazení zaměstnanců, již několik let pracujeme ve složení: Vedoucí učitelka: Bc. Pavla Olšáková Učitelka: Irena Florková Školnice: Ivana Plaskurová A druhým rokem asistentka pedagoga: Bc. Hana Slaná, která se věnuje chlapci s dětským autismem a mentální retardací. Výchovně vzdělávací práce Koncepce je tradiční, pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem Školka plná pohody. Naším hlavním cílem je, aby se děti v kolektivu cítily spokojeně. Koncepce je dlouhodobá se zaměřením na výchovu ke zdravému životnímu stylu, snažíme se 29

30 děti připravit po stránce pracovní, estetické, tělesné, rozumové a mravní k co nejsnadnějšímu vstupu do ZŠ. Dbáme na rozvoj osobnosti každého dítěte, aby bylo schopno samostatně myslet a svobodně se rozhodovat. Vytváříme prostor, čas a prostředky pro spontánní hry, abychom prohlubovali kamarádské vztahy, protože poslední dobou pozorujeme i u malých dětí agresi vůči kamarádům. Posilujeme a podporujeme sebedůvěru dítěte, navazujeme kladné emoční stavy a citové vztahy. Pracujeme podle vlastních plánů a našimi pomocníky jsou různá kurikula předškolní výchovy, využíváme také pracovní materiál Barevné kamínky, kde jsme našli hodně pomocného materiálu, pracujeme podle vlastnoručně vytvořeného Školního vzdělávacího programu. U zápisu bylo 16 rodičů, kteří projevili zájem o umístění svého dítěte do naší MŠ, ale přijato bylo pouze 8 dětí, aby se naplnila kapacita MŠ do počtu 28 dětí. Máme potvrzenou výjimku z počtu dětí (z 24 na 28), abychom uspokojili co nejvíce rodičů. Hygienické podmínky navýšení odpovídají. Při příchodu nových dětí do školky postupujeme velice citlivě a rodiče mají možnost chodit na zvykání a seznamování se s prací a činnostmi ve školce už během června a během prázdninového provozu, kdy jsou paní učitelky s dětmi na školní zahradě a nenásilnou 30

31 formou zapojují příchozí děti do kolektivu nebo zůstávají během ranních her. Intervaly pobytu nových žáčků se zkracují, až se dítě zapojí úplně samo do kolektivu. Nebráníme se tomu, aby si děti donesly svoji oblíbenou hračku, se kterou spí a hrají si s ní. V MŠ pracuje již mnoho let stejný kolektiv pracovnic. Je to sehraný tým, který v letošním roce pracoval bez nemocenské, což přispívá k hladkému chodu zařízení. Na pracovišti se nestal žádný úraz a nebyla vyhledána lékařská pomoc. Pedagogické pracovnice si zvyšovaly svou kvalifikaci doplňkovým studiem na akcích pořádaných KVIC. Vrablovecká školky, jež je součástí naší školy, stále řeší problémy, neboť děti zde přijaté nepokračují dále v našem školním zařízení. Tyto odcházející děti nám scházejí k naplněnosti tříd. Proto mají učitelky velmi důležitý úkol, cílevědomě působit na rodiče a připomínat, že jsme občané Ludgeřovic, a proto i děti by měly navštěvovat naši školu. Do ZŠ jsme přijali 8 dětí. V lednu 2012 začal fungovat Klub rodičů-vrabčáci, který je řádně zaregistrován. Máme svůj výbor, kontrolní orgán a společně plánujeme akce, spolupracujeme, zvelebujeme prostředí MŠ aj. Akce v tomto šk. roce: Byla zahájena výuka angličtiny pro děti-helen Doron Každý měsíc pohádka Divadýlka Smíšek Účast na hlučínském Slavíčkovi v DDM Drakiáda s rodiči Vánoční trhy v Ludgeřovicích pěkné sobotní vystoupení našich dětí Čertovská školička převlečení dětí za čerta, Mikuláše a andělíčky soutěže, hry Mikulášská nadílka ve spolupráci se SRPDŠ Účast na Dni otevřených dveří společně s rodiči předškolních dětí na naší ZŠ Děti vystupovaly s pásmem pro členy ČČK na Vrablovci Divadlo v KD Hlučín Michal Nesvadba Radostné dopoledne u vánočního stromečku s dárečky Maškarní ples s Hopsalínem Divadélko Šikulka a jeho 3 poučné pohádky Hledání velikonočního zajíčka na školní zahradě Návštěva knihovny v Hlučíně Divadlo loutek Ostrava Ošklivé káčátko Vystoupení pro maminky, babičky, tatínky, dědečky oslavy Dne matek Ukázková hodina angličtiny pro rodiče co jsem se naučil/a První lekce plavání v Bohumíně ve spolupráci s naší ZŠ Fotografování kolekce Photodienst Zahradní slavnost s pasováním na školáky, s Hopsalínem, koňmi, skákacím hradem Návštěva dětského hřiště v Hlučíně Oslavy Dne dětí hledání pokladu, piknik na zahradě Divadlo loutek Ostrava O pejskovi a kočičce Školní výlet do Planetária 31

32 ZUŠ hledání talentů v MŠ Dětský den na hřišti ve spolupráci s ČČK příprava a asistence u soutěží Olympiáda Vrabčáčků závody pro naše děti Noc v MŠ 9 předškolních dětí dobrovolně strávilo noc v MŠ návštěva Dětského ranče v Hlučíně, jízda na koních, mlsání zmrzliny, společná večeře, hygiena, hra na bílou paní V tomto roce se také investovaly nemalé částky do nového nábytku a vybavení naší školičky: Zakoupena nová lednička 28 dětských lehátek Provedla se výměna radiátorů ve třídě Nový nábytek do třídy, skříně, regály, psací stůl Zakoupena židle k psacímu stolu Zakoupeno 30 tácků na dětské svačinky Zakoupeny výtvarné pomůcky Obdrželi jsme 15 tisíc na nákup nových hraček pod stromeček, kola, koloběžky, kočárek, stavebnice Zakoupeny hygienické prostředky k dobrému chodu MŠ Koberec v chodbičce se nahradil novým linoleem hygieničtější a praktičtější na údržbu Podařilo se zakoupit 28 dek a 28 polštářků k odpočinku dětí Komplet povlečení na postýlky včetně prostěradel 28 ks Během prázdnin byla vymalována třída, chodba, umývárna, ložnice a šatna dětí Také nás potěšily sponzorské dary, kterých si velice vážíme: 6 kusů přileb na kola bezpečná jízda dětí Nová hi-fi souprava rádio, zesilovač, bedny Knihy do dětské knihovny Mikulášské balíčky pro všechny děti Velikonoční balíčky pro všechny děti 32

33 Školní družina při ZŠ a MŠ Ludgeřovice ve školním roce Ve školním roce bylo k docházce do ŠD řádně přihlášeno 60 dětí třídy. Počet oddělení: 2 I.oddělení - 30 dětí ( žáci 1.a 3.tř. ) - ved. vychovatelka Libuše Polomská II.oddělení - 30 dětí (žáci 2. a 4.tř.) - vychovatelka Hana Slaná Od začátku školního roku byla nově zavedena ranní družina. Provoz družiny byl: Ranní družina: pondělí pátek od 6.30 do 7.40 hodin Odpolení družina: pondělí pátek od do hodin ŠD také navštěvovaly děti, které zde čekaly na kroužky,na výuku hudební školy a do odjezdu autobusu. Také v době třídních schůzek byla ŠD v provozu. Tyto děti byly zapisovány do sešitu nepravidelné docházky. Nabídku prázdninové činnosti ŠD rodiče nevyužili. Činnost ŠD byla pestrá a různorodá a poskytovala dětem dostatečný časový prostor na rekreaci, odpočinek, hry v hernách,v tělocvičně a především venku.v tvořivých dílnách se děti seznamovaly s novými výtvarnými technikami a vyráběly drobné dárečky a dekorativní předměty( Vánoce, Velikonoce, Den matek...). Celoročně pracovaly v ŠD 3 zájmové kroužky. Sportovní hry - p. vych. Polomská Přírodovědný - p. vych. Slaná Logopedický - p. vych. Slaná Do kroužků chodily také děti, které ŠD během roku nenavštěvovaly. Také v tomto šk. roce jsme pořádali větší akce, kterých se mohly účastnit také děti, které ŠD pravidelně nenavštěvovaly. Zorganizovali jsme: Malování na chodník - téma POHÁDKA Hledání pokladu - hra v přírodě Dráčkovaná - Závody létajících dráčků a jiných příšer Obvodní výtvarnou soutěž ŠD - KAM SE V ZIMĚ JEŽEK SCHOVÁ - 1. místo Vánoční besídka s nadílkou Velká cena YETTIHO - soutěž ve stavění sněhových staveb Závody v jízdě na saních, bobech a jiných závodních strojích Pěvecká soutěž SUPERSTAR Soutěž ve sběru pomerančové a citronové kůry 33

34 Spolupráce se školou: Vychovatelky byly celý rok v každodenním kontaktu s třídními učitelkami a navzájem se informovaly o vzniklých problémech a společně je také řešily. Spolupráce byla velmi dobrá.také vedení školy bylo pravidelně o práci ŠD informováno. Vychovatelky ŠD se účastnily také školních výletů dětí MŠ a výletů dětí do ZOO v Ostravě. Spolupráce s rodiči: Rodiče se mohli kdykoliv informovat na děti a mohli se také kdykoliv do družiny přijít podívat. Problémy dětí a připomínky, postřehy a nápady rodičů vychovatelky vždy ochotně s rodiči osobně řešily. Školní družina také umožnila pobyt dětí v družině v době třídních schůzek. Úrazy: Během celého školního roku došlo v ŠD jen k jednomu drobnému úrazu. 34

35 Školní jídelna při ZŠ a MŠ Ludgeřovice ve školním roce Školní jídelna ve školním roce 2011/2012 připravila pro mateřské školy: svačin obědů strava je připravována pro MŠ církevní, Ludgeřovice, Ludgeřovice-Vrablovec, Markvartovice a Šilheřovice. pro základní školy jsme připravili: obědů pro žáky roč obědů pro žáky roč. strava je připravována pro Základní školu Ludgeřovice a Markvartovice. Pro dospělé strávníky ( zaměstnance školství a ostatní cizí strávníky) v rámci doplňkové činnosti jsme připravili : obědů celkem jsme připravili obědů svačin 35

36 Školní jídelna poskytuje stravování s výběrem ze dvou druhů jídel, doplňovaných zeleninovými saláty, ovocem, moučníky apod. Zaměřujeme se na zdravou výživu a českou kuchyni. Školní jídelna se také zaměřuje a sleduje vyváženost podávané stravy v programech spotřební koš a nutriční hodnoty. Strávníků ve školní jídelně přibývá, a to je známkou přípravy kvalitní stravy. Kromě hlavní činnosti zajišťování stravování dětí, žáků a ostatních naše školní jídelna také zajišťuje soukromé akce, a to nejen pro občany obce Ludgeřovice, ale i jiné. Pořádané akce sklízejí velký úspěch. Školní jídelna provozuje školní bufet, ve kterém si žáci mohou v ranních hodinách zakoupit svačiny a nápoje včetně školního mléka a mléčných výrobků. V době velké přestávky, kromě svačin, je v bufetu i doplňkový prodej sladkostí, nealkoholických nápojů, ovoce, apod. Zapojili jsme se do projektu Ovoce do škol, kdy žáci 1. 5.tříd mají nárok na dotované ovoce a zeleninu 1 2x měsíčně zdarma. Vzhledem k udržení kvality připravované stravy, udržení počtu strávníků a zajišťování ostatních služeb dochází k rozšiřování a obměňování výrobních postupů a stálého vylepšování strojového vybavení školní kuchyně. 36

37 Ekonomický úsek při ZŠ a MŠ Ludgeřovice ve školním roce Součástí organizační struktury je ekonomický úsek, který zajišťuje ve škole tyto činnosti : - komplexní zpracování mezd včetně přihlašování a odhlašování zaměstnanců, měsíční přehledy zdravotního pojištění, sociálního pojištění, nemocenských dávek, daní - zpracování ELDP, kontrola a evidence - evidenci poplatníků daně z příjmů včetně evidence odpočtů a ročního zúčtování daně - komplexní personální agendu pracovní smlouvy, dosažená kvalifikace, lékařské prohlídky, zápočtové listy - vystavuje potvrzení pro - žádosti o půjčky zaměstnanců, dětské přídavky, příjmy a jiné sociální dávky - komplexní vedení účetnictví organizace (přijaté a vydané faktury, přijaté a vydané pokladní doklady, bankovní výpisy, účetní doklady, cestovní doklady) - provádí platební styk dle specifikací (SJ, FKSP, ONIV, ZS) - komplexní evidenci majetku včetně vypracování ročních odpisových plánů, vední odpisů v příslušném období a přípravy fyzických a dokladových inventur, včetně kompletizatace a vyhotovení protokolů - zpracovává podklady pro potřeby úřadů (obecních, pracovních, finančních) - podklady pro přípravu rozpočtů (zřizovatele a krajského úřadu), rozborů rozpočtů - zajišťuje účetnictví doplňkové činnosti včetně nájemních smluv, dohod, fakturace - zpracování ekonomických statistických výkazů a rozborů (čtvrtletně, pololetně a roční) - vydávání a evidence učebnic a školních pomůcek - archivace dokumentů a spisové služby atd. Úsek provozní: Na úseku provozním se starají o vzhled školy a jeho čistotu školník, údržbář a uklízečky. 37

38 Každý den, ale zejména o prázdninách, vynakládají tito zaměstnanci velké úsilí na drobné opravy, úpravy a vylepšení vnitřních prostor školy a hlavně na její čistotu. O prázdninách jsou prováděny větší opravy, a proto i úklid je náročnější. I přesto se vždy podařilo zvládnout plánované úkoly včas. Také letošní prázdninový úklid byl velmi náročný, jelikož se ve škole opravovalo, zednické a malířské práce byly jako vždy většího rozsahu, proto i úklid znamenal větší úsilí. Ke škole patří několik pozemků, je nutno se o tyto prostory starat, sekat trávu a uklízet. Škola je vybavena různými přístroji k sekání a úklidu, přesto je tato práce časově náročná a naši školníci ji zvládají velmi dobře. U školy je vždy čisto a pořádek. Máme na starosti tři budovy. Pro chod školy je nutná spolupráce všech zaměstnanců, tedy i kuchařek a správních zaměstnanců, kteří svým pracovním úsilím napomáhají kvalitnímu chodu školy po stránce údržby, čistoty a především stravy. Část II Výsledky výchovy a vzdělávání a/ Prospěch žáků na základní škole Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo + 38 mez. škola s vyznam Šk. rok 2010/ / / / / / / / /3 36/ /5 43/ /5 28/ /1 36/ /4 20/ / / / /1 37/ Celkem 318/17 326/

39 b/ Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování 2010/ /2012 Počet Procento Počet Procento 2 1 0, c/ Celkový počet neomluvených hodin 2010/ /2012 Celkem Průměr na žáka Celkem Průměr na žáka d/ Učební osnovy a učební plány byly během školního roku plněny průběžně, každý vyučující si sledoval jejich dodržování ve svém předmětu. Při hospitacích pak bylo toto plnění kontrolováno. Tematické plány byly vytvářeny na základě osnov, byly diskutovány v metodických sdruženích a předmětových komisích. O pololetí pak byly provedeny úpravy podle skutečnosti a provedena závěrečná úprava. Výuka podle ŠVP byla zkonfrontována s osnovami vydanými MŠMT. Pro naši školu to neznamenalo žádné podstatné úpravy, výuka znamená významnou spolupráci všech vyučujících. Naše výukové plány jsou každým rokem doplňovány na základě získaných zkušeností. Zvolený vzdělávací program 2011/2012 Název Číslo jednací v ročníku Školní vzdělávací program Škola pro všechny I. - IX. ročník e/ Věková struktura pedagogických pracovníků Do 20 let let let 8 nad 50 let let 5 39

40 Školení zaměstnanců v školním roce Plačková Marie Nevřela Lišková Rajnochová Alena Fojtíková Lucie Grzychová Jana Plačková Marie Svrčinová Moric Plačková Marie Moric Karel ICT Konference reálného světa pomocí počítačem podporovaných experimentů Metoda CLIL poprvé v naší škole SMART klub aneb setkání uživatelů interaktivních tabulí Google-média a komunikace Google-média a komunikace ICT Tvoříme vlastní výukové materiály na interaktivní tabuli - začátečníci Celostátní konference ICT Konference SKILLS WEEK Celostátní konference PC ve škole odpoledne odpoledne Seidlová Veronika Testujeme s Googlem Žvaka Zdeněk Testujeme s Googlem Nevřela Martin Testujeme s Googlem Stočes Petr Testujeme s Googlem

41 f) Výchovné poradenství I. Činnost metodická a informační V průběhu školního roku jsem poskytovala učitelům, rodičům a žákům odbornou pomoc při řešení obtíží ve vzdělávání a výchově žáků. Uskutečňovala jsem vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních a sociálních důvodů. Své návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělávání, prevence nápravy jsem konzultovala s vedením školy. Sledovala jsem změny v právních předpisech, které se týkaly výchovného poradenství a seznamovala s nimi ostatní pedagogické pracovníky. Zorganizovala jsem individuální pohovory s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů. II. Řešení výchovných a výukových problémů žáků Třídním učitelů jsem pomáhala při sledování problémových žáků a navrhovala další péči o ně. Společně s vyučujícím jsem shromažďovala podklady pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření. Podávala jsem návrhy na vyšetření žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a žáka se zdravotně postižením v Pedagogicko psychologické poradně v Hlučíně, Ostravě- Zábřehu, ve Speciálně pedagogickém centru v Opavě, projednávala jsem s rodiči souhlas k vyšetření v těchto zařízeních. Společně s třídními učiteli jsem zpracovávala individuální plány žáků se specifickými poruchami učení a chování. Vedu jmenný seznam integrovaných žáků, provádím kontrolu následných vyšetření, soustřeďuji odborné zprávy o žácích v poradenské péči. Společně s dalšími dvěma vyučujícími ( Mgr, M.Schmidtovou, D.Navrátilovou ) vedu reedukaci u žáků se specifickými poruchami učení. Náprava probíhá jednou týdně ráno před vyučováním. Pomoci speciálně pedagogických metod se snažíme odstraňovat obtíže dětí. Tato forma je nejpoužívanější u dětí integrovaných do běžných tříd. Aby měly nápravné postupy náležitou účinnost, osvědčily se nám dodržovat tyto zásady: - vyjít z celkového výsledku vyšetření žáka v PPP nebo v SPC - nechat dítě zažít pocit úspěšnosti v první hodině prováděné nápravy - zapojit co nejvíce smyslů do nápravy - reedukaci zahájit vždy na nižší úrovní náročnosti, postupně požadavky zvyšovat - dodávat dítěti sebedůvěru - vyloučit rušivé podněty pro práci - nápravu provádět pravidelně a dlouhodobě - pravidelně informovat rodiče o výsledcích dítěte a zapojit je aktivně do práce na nápravě V letošním školním roce 14 žáků rozsah a závažnost obtíží opravňuje v souladu s ustanovením zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 73/2005 Sb. zařadit do režimu speciálního vzdělávání. Jedná se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a je jim poskytována péče na úrovni individuální integrace v ZŠ. Seznam integrovaných žáků jsem v průběhu roku aktualizovala o platnost vyšetření a délku jejich integrace. 41

42 V letošním školním roce jsem se velmi často zabývala výukovými problémy žáků. Při podrobné analýze jsem téměř vždy dospěla k nedostatečné domácí přípravě a dohledu rodičů při přípravě žáka na vyučování a v některých případech i k rodinným problémům.výukové problémy jsem řešila vždy individuálně za spolupráce rodičů žáka a třídního učitele. III. Specifické oblasti Zaměřuji se také na odhalování sociálně patologických jevů- šikana, vandalismus, velmi úzce spolupracuji s metodikem prevence sociálně patologických jevů. Pomáhala jsem při řešení konfliktních situací rodiče- učitel, učitel- žák, žák- žák. Spolu s vedením školy jsem zajišťovala spolupráci s orgány péče o dítě sociálními pracovnicemi v Hlučíně, s odbornými a dětskými lékaři, Policií ČR. Na děti,které jsou pod dozorem sociálních pracovníků, jsem se velmi úzce zaměřovala spolu s třídními učiteli. IV. Volba povolání Volbě budoucího povolání žáků, respektive jejich střední školy či středního odborného učiliště, je na naší škole věnována velká pozornost, jak v hodinách občanské a rodinné výchovy,tak na třídnických hodinách i mimo vyučování. Pravidelně jsem poskytovala rodičům a žákům informace o možnostech studia na středních školách, zaměřovala jsem se na žáky osmých a devátých ročníků, informace jsem poskytovala formou individuálních pohovorů, besed. Rodiče jsem seznámila na třídních schůzkách, individuálně- dle potřeby ve škole i doma v rodině. Zorganizovala jsem třídní schůzku pro rodiče vycházejících žáků, této schůzky se mohli také zúčastnit samotní žáci, dále pak besedy s 12 pracovníky středních škol pro žáky i rodiče. Informovala jsem je o termínech přijímacího řízení, seznámila jsem je s vyplňováním přihlášek na střední školy, s postupem při odvolacím řízení. V podzimních a zimních měsících jsem téměř se všemi vycházejícími žáky konzultovala výběr středních škol a středních odborných učilišť. V měsíci listopadu se žáci 9. ročníků zúčastnili exkurze ve SOŠ Bohumín. Žáci 9. ročníků navštívili burzu školstředních škol UČEŇ A STŘEDOŠKOLÁK dne v Ostravě na Černé louce, kde se podrobně seznámili s možnostmi dalšího studia a následným pracovním uplatněním. Všichni vycházející žáci měli možnost před odevzdáním přihlášky navštívit a prohlédnout si střední školy v době dnů otevřených dveří. Žáci, kteří váhali s výběrem střední školy, se mohli poradit o svém dalším studiu v PPP Hlučíně proběhla beseda s žáky 9. ročníků v Informační poradenské službě Ostrava. Žáci si vyzkoušeli testy profesionální orientace, pracovali se seznamem povolání, mohli nahlédnout do seznamů vzdělávacích oborů v celé republice. Zde získali informace o požadovaných povoláních na trhu práce, ale také o povoláních, které jsou na trhu práce obtížně umístitelné. 42

43 Rodiče a žáci byli počátkem ledna seznámeni s Novelou školského zákona ze dne , jež přináší změny v přijímacím řízení na střední školy: - ruší se výstupní hodnocení - žáci si mohou podat v 1.kole přijímacího řízení 2 přihlášky - termíny 1. kola přijímacího řízení připadají na 23. a ( náhradní termín v případě nemoci žáka je stanoven na ) - ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku - seznam přijatých uchazečů zveřejní a nepřijatým uchazečům odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí - zápisový lístek žák odevzdá do 10 pracovních dnů od zveřejnění, že byl přijat a tím potvrzuje svůj úmysl studovat na dané škole - zápisový lístek může podat jen jednou, to neplatí v případě úspěšného odvolání - ve 2.kole přijímacího řízení žák může podat libovolný počet přihlášek V měsíci únoru proběhly na naší škole testy Volba povolání u žáků 7.A,B, 8.A,B, 9.A,B, v nichž se hodnotily schopnosti jednotlivců Přihlášky všech žáků devátých ročníků byly řádně odevzdány a všichni žáci naší školy jsou umístěni na středních školách a středních odborných učilištích. Umístění žáků IX. A Počet žáků : 22 IX. B Počet žáků : 15 Typ školy Ch. D. Ch. D. Celkem VII.A VII.B V. Počet žáků: Počet žáků: Počet žáků: Z nižších ročníků Počet žáků:4 CH. D. Gymnázium SŠ SOŠ SOU OU, PŠ

44 Příprava na volbu povolání 8.ročník: 3.dubna 2012 se chlapci 8.ročníků zúčastnili Exkurze provozu společností skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP V rámci volby povolání proběhl ve dnech program pro žáky 8.tříd, který byl sponzorován z projektu Region 4 tech. Žáci získali informace z oblasti stavebnictví a elektrotechniky a žáci osmých ročníků se zúčastnili besedy o volbě povolání v Informační poradenské službě při Úřadu práce v Ostravě. Pracovníci poradenské služby pokytli žákům velmi podrobné údaje o podmínkách a průběhu přijímacího řízení,nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání,ale také o uplatnitelnosti jednotlivých oborů na trhu práce. Žáci využili počítačový program pro testování profesních zájmů seznámili se s jednotlivými popisy profesí, mohli shlédnout krátké videofilmy profesí. V letošním roce ukončilo povinnou školní docházku 37 žáků. 44

45 Část III Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí V letošním školnímroce naše škola měla kontrolu provedenou Českou školní inspekcí, od Listopadu Závěry a celkové hodnocení školy Českou školní inspekcí. Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola dodržuje zásady a cíle školského zákona, respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělávání. Škola dosahuje požadovaných výstupů podle realizovaného školního vzdělávacího programu a v souladu s vlastním hodnocením. Současně je realizovaná inovace obsahu, metod a forem práce se zaměřením na podporu individuálního rozvoje osobnosti žáka a osvojování si klíčových kompetencí. V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání škola dodržuje stanovená pravidla, pravidelně sleduje a vyhodnocuje celkovou úspěšnost žáků. Škola vytváří podmínky pro zdravý vývoj žáků, zajišťuje bezpečnost a ochranu jejich zdraví. Vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany a přijímá opatření k jejich minimalizaci. Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení školních vzdělávacích programů. Hospitační činnost školy Hospitace byly plněny na základě celoročního plánu hospitační a kontrolní činnosti. Každý měsíc byly zaměřeny na určitou oblast, která byla pak podrobně kontrolována. Také letos jsme se zaměřili především na pomoc začínajícím pedagogům a pedagogům s krátkou praxí. Především metodickým vedením, které poskytovaly uvádějící učitelky, ale i vedení školy, jsme se zaměřovali na plnění školních cílů plánu práce i dlouhodobého výhledu školy. Důraz byl kladen na správnou úroveň vzájemné komunikace, organizaci výuky, správný odhad schopností a možností žáka, na sociální úroveň zázemí dětí. Na prvním místě stál žák, kvalita jeho výuky, dovednost zaujmout děti, působit svou vlastní osobností na utváření mladého člověka. Nedílnou součástí byly také každodenní vzájemné konzultace mezi pedagogy, vzájemné rady a podílení se na řešení vzniklých problémů nebo situací. 45

46 Část IV Oblast prevence Co se během školního roku podařilo? V tomto roce se nám téměř podařilo splnit plán školního metodika prevence. V září jsme opět rodiče seznámili s rolí školního metodika prevence, rodičům žáků druhého stupně v rámci tematicky zaměřených třídních schůzek byl poskytnut materiál na téma kyberšikana a šikana. Bohužel rodiče nemají zájem o besedy s lektory zaměřené na rizikové problémy. V letošním roce byla v provozu schránka důvěry, také i v elektronické podobě. Na naší škole funguje také nástěnka s preventivní tématikou. Mnohem častěji žáci využívali osobních rozhovorů se školní metodičkou. V tomto školním roce jak bývalá kolegyně a metodička Mgr. Kateřina Heráková, tak i nová metodička Mgr. Vladimíra Lišková (od ) spolupracovala s oblastní metodičkou paní Šimečkovou. Setkávaly jsme se osobně na setkáních metodiků v Opavě, tak jsme si důležité informace posílaly mailem. Na co jsme se zaměřili během roku? V letošním roce se naše preventivní aktivity zaměřily především na téma kyberšikana, vztahy, komunikace v kolektivu a sexuální výchova. Specifická prevence: V listopadu se žáci 8.a 9. ročníků účastnili besedy Láska ano, děti ještě ne s Mudr. Kovářem. Letošní školní rok jsme přerušili spolupráci s Renarkonem a spolupracovali jsme s opavskou organizací Eurotopia a proběhly besedy na druhém stupni v 6., 8., a 9. ročníku Jednotlivé besedy: - komunikace a vztahy - 6.A a 6.B - kyberšikana a Facebook - 8.A a 8.B - sexuální výchova a prevence sexuálního zneužívání - 9.A a 9.B Spolupráce s touto organizací byla na velmi dobré úrovni. Naše škola se zapojila do Safer Internet Day 2012 ". Objevujte digitální svět spolu... bezpečně!" Tento den je organizován mezinárodní sítí INSAFE. Je nepsaným pravidlem, že tento svátek všech příznivců bezpečnějšího internetu se 46

47 koná druhý den v druhém týdnu druhého měsíce roku, takže pro nadcházející rok 2012 to bylo datum 7. února. Na naší škole se uskutečnila soutěž Bezpečný internet, ve které jsme si připomněli, jaké jsou zásady bezpečného používání online technologií a jakých nešvarů je třeba se vyvarovat, aby intenzivní používání sociálních sítí především mladou generací přinášelo jen pozitivní zkušenosti. Zapojili jsme se do kampaně European e-skills Week Dne jsme v Obecním domě v Praze na konferenci European e-skills Week 2012 prezentovali práce našich žáků. Do projektu DĚTSKÁ PRÁCE se zapojila třída 9. A. Žáci z 8. ročníku se pod vedením paní učitelky Ing. M. Plačkové zapojili do celoroční vědomostní soutěže PaySecCup. Z celkového počtu 612 tříd z celé České republiky se naší žáci umístili na 61 místě. Velké poděkování za tento pěkný úspěch patří Janu Volnému z 8. A, který byl správcem třídy. Na 1. žákovském sympozium dne s názvem Nebezpečí virtuální sítě, na němž došlo k setkání jak expertů na rizika internetu a komunikačních technologií, tak žáků a studentů, vystoupily pod vedením paní učitelky Ing. Marie Plačkové Michaela Pchálková, Simona Vjačková, Denisa Bogdová a Veronika Barnašová z IX. A.. Děvčata si připravila prezentaci na téma KYBERŠIKANA. Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR pod osobní záštitou jeho předsedy senátora JUDr. Miroslava Antla pořádal konferenci Online kriminalita prevence a legislativa. V rámci celé ČR dne vystupovalo 6 dětí ze základních škol v senátu ČR v mládežnickém panelu Mluvte s námi!. Naši školu zde reprezentovali Jan Volný a Anna Lokaiová z VIII. A. Na první stupeň za námi dojížděli lektoři Faustu. Pro žáky byly během roku připraveny také: Beseda s právníkem, beseda s cestovatelem Hasík Dopravní soutěž Výtvarná soutěž a mnohé další akce, seznam akcí 2011/2012, viz. příloha 1 Nespecifická prevence: Na naší škole mohli naši žáci během roku navštěvovat rozmanité zájmové kroužky. Během roku probíhaly školní akce jako Den otevřených dveří, zábavný Den učitelů realizovaný školním parlamentem, řady literárních besed, výtvarné soutěže, sportovní, dopravní, soutěže v anglickém a německém jazyce, žáci se účastnili úspěšně olympiád. 47

48 Co se během tohoto roku řešilo? V sedmých třídách došlo k řešení konfliktů mezi žáky a celkově se pracovalo na zkvalitnění vztahů ve třídě, se třídou se dlouhodobě spolupracovalo a situace se zklidnila. Byly posíleny třídnické hodiny. V osmé třídě jsme řešili problémy nevhodného chování některých chlapců na veřejných místech v jejich volném čase. Rodiče byli informování o nevhodném chování svých dětí. Zápis provedla výchovná poradkyně Mgr. Marcela Bilová. Dále se řešily problémy související s poškozováním školního majetku a nevhodného chování ve škole. Výchovná opatření ve šk. roce 2011/2012 viz.příloha 2 Čemu jsme se letos společně věnovali: - včasné diagnostice a intervenci při výskytu rizikového chování - s odborníky při jejich řešení - vytváření pozitivního sociálního klimatu - věnování zvýšené pozornosti problematickým žákům, odhalování projevů asociálního chování mezi žáky ve spolupráci s rodiči - sledování často se opakující krátkodobé absence žáků v rámci prevence záškoláctví - spolupráci s rodiči V rámci prevence naše škola spolupracovala: Eurotopia Opava PPP Hlučín, tel , PPP Ostrava- Zábřeh,tel , tel PPP Opava, SPP Opava, tel Odbor péče o dítě Hlučín, tel SVP Opava, tel Okresní metodik prevence- p. Šimánková 48

49 Spolupráce školy s dalšími základními školami: I. MEZINÁRODNÍ ŠKOLA V OSTRAVĚ Od vzniku této školy s ní úzce spolupracujeme a pro české žáky této školy jsme kmenovou školou. Spolupráce je pro nás velmi přínosná, jelikož se můžeme inspirovat některými odlišnostmi této školy. Naši čeští žáci mají rovněž motivaci při soutěžích, které tato škola pořádá. Nebáli jsme se ani žáků mezinárodní školy, vyplatilo se nám to! 49

50 Spolupráce se SRPDŠ a dalšími organizacemi obce: I v letošním roce pokračovala spolupráce se SRPDŠ, která je stále na velmi dobré úrovni. Na naší škole má už dlouholetou tradici. Během školního roku jsme se společně podíleli na přípravě mnoha akcí pro děti. Jednalo o finanční pomoc, zakoupení počítačové učebny, ale také o pomoc při organizaci různých aktivit. Sdružení přispívalo na knižní odměny pro vycházející žáky, na školu v přírodě, na lyžařský výcvik žáků, bylo propláceno jízdné na soutěže, dostávali jsme příspěvky na kulturu dětí. Z aktivit SRPDŠ je nutné vyzvednout již tradiční dětský maškarní rej, Josefovskou zábavu a účast na Dni učitelů. Společné schůzky probíhaly jednou měsíčně a pak podle potřeby. V letošním roce SRPDŠ bylo velmi aktivní, schůzí se zúčastňoval velký počet třídních důvěrníků, kteří se s vedením školy scházeli pravidelně. Diskutovali jsme o různých školních záležitostech a také o tom, jak ještě více vylepšit vzájemnou spolupráci. Mimoškolní aktivity žáků: Mnoho našich žáků se aktivně věnuje sportu. Jsou to především sportovní aktivity, které nabízí ve formě kroužků naše škola, dále je to JUDO, karate, vzpírání, krasobruslení, aerobik, mažoretky a další, které značně ovlivňují volný čas našich dětí. Úspěšně funguje spolupráce i se složkami a organizacemi obce. Ať je to přímé zapojení do činností těchto složek např. TJ, hasiči, chovatelé. První dvě organizace jsou našimi žáky hojně navštěvovány. Marně se snažíme zajistit trenéra pro stolní tenis. Naši žáci zde zatím trénují pod vedením pana učitele Žvaky. 50

51 51

52 Dále se podílíme na kulturních programech pro obec, pro důchodce, pro domov důchodců, pro nemocnice a další. Učitelé i po své práci se snaží rozvíjet dětské aktivity, trávit s nimi svůj čas. Naše děti rozdávají optimismus a radost ze života. Z obecních akcí je nutno vzpomenout zejména Vítání občánků, Den matek, Dny obce a další. Jen málo občanů ví, že naši školu navštěvuje dva mistři republiky v krasobruslení. Tím prezentují naši školu i v celé republice a ve světě. Dobrá je také spolupráce s místními podnikateli, kteří pomáhají se zvelebením školy. Práce školy je pestrá, zajímavá, tvůrčí. K tomu přispívá zejména kolektiv školy, jeho týmová spolupráce, společné úsilí žáků i vyučujících a všech zaměstnanců školy. I v letošním roce jsme věnovali velké úsilí dobré práci a na konci roku jsme sklízeli ovoce úspěchu. V Ludgeřovicích ředitel školy 52

53 Část V. Přílohy k výroční zprávě: Příloha č. 1 Zpráva metodického sdružení/předmětové komise: Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie Vedoucí: Mgr. Monika Veselková Seznam pracovníků: Mgr. Miroslava Poštulková Mgr. Jana Bubíková Mgr. Martin Nevřela Ing. Marie Plačková Mgr. Ondřejka Langrová Mgr. Monika Veselková Jak často jsme se scházeli k poradám: Pravidelně jsme konzultovali, hodnotili a srovnávali stav matematického vzdělávání ve svých třídách s ostatními učiteli matematiky, aktuálně jsme se scházeli při přípravách soutěží, olympiád a před čtvrtletními kontrolními pracemi, vyskytlé problémy jsme řešili ihned, během školního roku proběhlo 5 schůzek. Problémy, které jsme řešili: - výuka dle rámcově vzdělávacího programu ŠVP - tvorba tematických plánů - objednávání nových pomůcek a učebnic - sjednocení klasifikace, bodování - koordinace prověrek a zkoušení - domácí úkoly, kontrolní práce - využití interaktivních tabulí a počítačové učebny - kurzy a další vzdělávání, předávání nových poznatků - účast v soutěžích a olympiádách - příprava na testování SCIO 5., 8., 9. třída - příprava žáků 9. ročníků k přijímacím zkouškám - pokračování projektu EU peníze do škol 53

54 Problémy, které chceme řešit v příštím školním roce: - plnění ŠVP - využívání interaktivních učeben rozvrh po domluvě s učiteli - sebehodnocení žáků - využívání interaktivních materiálů - dohlížení na úpravu sešitů - výuka finanční gramotnosti Co doporučujete ke zlepšení: - práce s talentovými žáky - výuka finanční gramotnosti Přehled soutěží ve školním roce 2011/2012 Matematika-krajské kolo: Matěj Kosma, 9. A 19/54 Okresní kolo matematické olympiády: Matěj Kosma, 9. A 10/38 Stanislav Kosour, 9. A 31/38 Okresní kolo Pythagoriády: Ema Žurovcová, 6. B 12/50 Jonáš Bilík, 6. B 35/50 Logická olympiáda: COMP-OST 2012: Stanislav Kosour, 9. A 71/1178 Jan Volný, 8. A 93/1178 Barbora Bártová, 6. B 1-13/84 Celostátní soutěž - Den bezpečného internetu hlavní cena Jana Guřanová, 6. B Kristýna Thielová, 6. B Ema Žurovcová, 6. B Karolína Kotalová, 6. B PAYSECCAP: Volný Jan, 8. A 61/612 54

55 Příloha č. 2 Zpráva metodického sdružení/předmětové komise: Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce Vedoucí: Mgr. Veronika Seidlová Seznam pracovníků: Mgr.Vendula Vitásková Mgr. Martin Nevřela Mgr. Dagmar Navrátilová Mgr. Petr Stočes Mgr. Magdaléna Osičková Mgr. Monika Veselková Mgr. Veronika Seidlová Jak často jsme se scházeli k poradám: Během školního roku 2011/2012 proběhlo 5 schůzek. Na společných pravidelných schůzkách jsme konzultovali organizaci sběru, který probíhá vždy v rámci odpoledního vyučování pracovních činností, účast na projektu Region 4Tech, výzdobu chodeb a výrobu dekoračních materiálů ke dni otevřených dveří, organizaci lyžařského výcvikového kurzu, pomůcky do výtvarné výchovy a další. Akce, na kterých jsme se podíleli: - výuka dle rámcově vzdělávacího programu ŠVP roč., - tvorba tematických plánů - pomůcky do VV - kurzy a další vzdělávání DVPP, předávání nových poznatků - Dopravní hřiště 4. a 8.ročníky - září, říjen sběr žaludů a kaštanů - soutěže, olympiády, exkurze vše viz. plán akcí 2011/ beseda s cestovatelem Márou - Lyžařský výcvikový kurz - Projekt Regin4Tech pro 8.ročníky - Den otevřených dveří - příprava Dne Země (sběr papíru 2x ročně říjen, duben) 1.místo v celoroční soutěži s OZO Ostrava - Dětský den- program s hasiči - Celodenní kurz první pomoci pro 8.a 9.ročníky - úspěšné pokračování adopce dítěte na dálku - řešení návrhů nových žákovských knížek pro nastávající šk.rok 55

56 - evidence úrazů - závěr školního roku Přehled soutěží ve školním roce 2011/2012, ve kterých se nám dařilo: Technická soutěž Region4Tech Celoroční liga házene 4.tříd Dopravní soutěž mladých cyklistů ČEZ pětiboj - 2.místo a výhra šeku na 200 tisíc Finále futsal Morava V rámci projektu Region4Tech, jehož cílem je motivovat žáky ZŠ k volbě studia elektrotechnických a stavebních oborů, jsme s žáky 8.ročníků absolvovali řadu besed (např. Jaderná energie) a exkurzí ( Brano, elektrárna Dětmarovice), účastnili se technické soutěže, soutěže se účastnily třídy žáků, nebo skupinky žáků tříd ZŠ. Tyto třídy obdržely sadu materiálu potřebného k vyrobení výrobku dle zadaných kritérií. Třídy měly na vypracování výrobku přibližně měsíc a půl. Hotové výrobky byly vystaveny ve dnech na výstavě Učeň, středoškolák a vysokoškolák 2011 na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Ve dnech probíhala internetová soutěž o nejlepší stavbu. Jednotlivé výrobky byla nafoceny a vyvěšeny na webové stránky projektu Kromě tohoto hlasování byly výrobky posuzovány odbornou porotou. Soutěž měla celkem tři vítězné výrobky dle hodnocení odborné poroty a jeden výrobek dle hodnocení hlasujících v internetové soutěži. ve které naše škola se stavbou "Kaple sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře"obsadila v internetovém hlasování 2.místo. Vrcholem projektu byl technický třídenní workshop v krásném prostředí Jeseníků. Cílem školního roku 2012/2013 bude navázat na úspěchy loňského školního roku. 56

57 Příloha č. 3 Zpráva metodického sdružení/předmětové komise: Přírodní vědy přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie Vedoucí: Mgr. Vladimíra Lišková Členové: Mgr. Olga Tichá (1.pololetí) Mgr. Martin Nevřela Mgr. Karel Moric Mgr. Zdeněk Žvaka Mgr. Miroslava Poštulková (2. pololetí od dubna) Mgr. Vladimíra Lišková Během školního roku 2011/2012 proběhlo 5 schůzek, další problémy se řešily aktuálně. Akce, na kterých jsme se podíleli: - tematické zaměření jednotlivých měsíců pro šk.r.2011/2012 Září etika + zdravověda Říjen měsíc sběru Listopad Den otevřených dveří Prosinec Vánoce Leden měsíc poezie Únor měsíc výtvarné kreativity Březen měsíc knihy Duben Den Země + bezpečnost Květen měsíc historie naší Země Červen měsíc dětí - výuka dle rámcově vzdělávacího programu ŠVP roč., změny ŠVP v předmětech v tomto školním roce žádné - tvorba tematických plánů - úprava sešitů, sjednocení požadavků /okraje, datum, atd./ - využití interaktivních tabulí a nové ICT učebny, práce s interaktivními učebnicemi - koordinace prověrek a zkoušení, klasifikace, bodování - kurzy a další vzdělávání DVPP, předávání nových poznatků - září, říjen sběr žaludů a kaštanů - soutěže, olympiády, exkurze vše viz. plán akcí 2011/ beseda s cestovatelem Márou - pokračování "recyklohraní" - sběr elektromateriálu včetně mobilů, - příprava Dne Země (sběr papíru 2x ročně říjen, duben) 57

58 - program Dne Země, exkurze Vítkovice (9.roč.), ostatní ročníky včetně nižšího stupně návštěva ZOO Ostrava - Dětský den- program s Hasiči (přímo ve škole, Hlučín, Opava) - objednávání sešitů šk.r.2012/ úspěšné pokračování adopce dítěte na dálku - řešení návrhů nových žákovských knížek pro nastávající šk. rok - pokračování projektu EU Peníze do škol V letošním školním roce naše děti velmi úspěšně reprezentovaly školu v mnoha soutěžích. Výborných výsledků dosáhli žáci v zeměpisné a fyzikální olympiádě. Cílem školního roku 2012/2013 bude navázat na úspěchy loňského školního roku. 58

59 Příloha č. 4 Zpráva metodického sdružení/předmětové komise: Předmětová komise Jazyk a jazyková komunikace školní rok Členové včetně předsedkyně: Mgr. Marcela Bilová, Mgr. Dagmar Navrátilová, Mgr. Magdalena Osičková, Ing. Marie Plačková, Mgr. Zdeněk Žvaka, Mgr. Vladimíra Lišková, Mgr. Vendula Vitásková, Mgr. Petr Stočes Uskutečnili jsme 5 schůzek srpen, listopad, únor, červen, dále jsme se scházeli dle potřeby V průběhu celého školního roku jsme se zaměřovali na zvyšování čtenářské úrovně žáků, zúčastnili jsme se akcí pořádané organizací Celé Česko čte dětem. Všichni členové předmětové komise připravovali Den otevřených dveří v naší škole Členové předmětové komise pravidelně informovali veřejnost o dění ve škole prostřednictvím Ludgeřovického zpravodaje Připravili jsme kulturní vystoupení ke Dni matek pro obyvatelky domu s pečovatelskou službou v Ludgeřovicích Za velmi úspěšné považujeme výsledky celoplošného testování žáků - JČ 9.ročník 60,70% Všichni žáci 9.ročníků úspěšně vykonali přijímací zkoušky z českého jazyka Zúčastnili jsme se soutěže Let the Sport Come to You, kde jsme se umístili na 2. místo. 59

60 Příloha č. 5 Zpráva metodického sdružení/předmětové komise: I. stupně ZŠ ve školním roce 2011/ Členové MS I. stupně: Mgr. M. Schmidtová, Mgr. A. Rajnochová,Mgr. J.Grzychová, Mgr. L. Fojtíková, Mgr. M. Svrčinová, Mgr. I. Juráková, Mgr.O. Tichá, Mgr. P. Vápeníčková, Mgr. O. Langrová 2. Počet schůzek ve školním roce 2011/2012: 5 3. Akce ve školním roce 2011/2012: sběr kaštanů a žaludů, sběr pomerančové a citronové kůry, sběr starých baterií, Čertovská škola s mikulášskou nadílkou, Den otevřených dveří pro předškoláky, návštěva Divadla loutek a Divadla J. Myrona, návštěva varhanního koncertu v kostele sv. Mikuláše, besedy s cestovatelem J. Márou, cirkusové představení v tělocvičně, ukázky bojových umění, oslavy Dne Země a Dne dětí ve spolupráci s ludgeřovickými hasiči, školní výlety do ZOO Lešná a do Westernového městečka v Boskovicích, besídka pro seniory, matky, pro děti z MŠ, vítání občánků 4. Na co se chceme zaměřit ve školním roce 2012/2013: na spolupráci s novými kolegyněmi konzultace učiva, používání multimédií, při tvorbě šablon na inovaci výuky, s II. stupněm (akademie), spolupráce ZŠ a MŠ 60

61 Příloha č. 6 Zpráva metodického sdružení/předmětové komise: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost Vedoucí: Mgr. Zdeněk Žvaka Členové: Mgr. Martin Nevřela Mgr. Vladimíra Lišková Mgr. Marcela Bilová Mgr. Helena Pipreková Mgr. Petr Stočes Mgr. Monika Veselková Během školního roku 2011/2012 proběhlo 5 schůzek, další problémy se řešily aktuálně. Akce, na kterých jsme se podíleli: - tematické zaměření jednotlivých měsíců pro šk.r.2011/2012 Září etika + zdravověda Říjen měsíc sběru Listopad Den otevřených dveří Prosinec Vánoce Leden měsíc poezie Únor měsíc výtvarné kreativity Březen měsíc knihy Duben Den Země + bezpečnost Květen měsíc historie naší země Červen měsíc dětí - Přechod ze standardní výuky na výuku ŠVP - Využití interaktivních učeben a počítačů rozvrh po domluvě s učiteli - důsledné dohlížení na úpravu sešitů - uprostřed řádku číslo hodiny, za okrajem datum, vynechat řádek a napsat cíl hodiny - testové sešity dějepis, občanská výchova vyhodnocení účelnosti - pokračování projektu EU peníze do škol - sebehodnocení žáků v žákovských knížkách 61

62 Soutěže a olympiády Dějepisná olympiáda okresní kolo Problémy, které chcete řešit v příštím školním roce: - dohlížení na úpravu sešitů - plnění ŠVP - domluva učitelů ohledně využívání interaktivních učeben - sebehodnocení žáků - využívání interaktivních materiálů metodický portál RVP - Co doporučujete ke zlepšení: - lepší umístění žáků v soutěžích zkvalitnění přípravy žáka na olympiádu - dodržovat pořádek v učebnách Cílem školního roku 2012/2013 bude navázat na úspěchy loňského školního roku. 62

63 Příloha č. 7 Soutěže ICT Pod modrou oblohou soutěž - žáci 6. a 8. tříd Zapojení do výzkumu BEZPEČNÝ INTERNET žáci 8. tříd Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. V kategorii B se do soutěže zapojilo řešitelů z celé republiky, z toho v našem kraji Z naší školy se do této soutěže zapojili Stanislav Kosour z IX. A, který se umístil v kraji na místě a v rámci celé republiky byl místě a Jan Volný z VIII. A, který se umístil v kraji na místě a v rámci celé republiky byl Safer Internet Day 2012 " získali jsme hlavní cenu notbook Objevujte digitální svět spolu... bezpečně!" Naše škola se zapojila do kampaně European e-skills Week Dne jsme v Obecním domě v Praze na konferenci European e-skills Week 2012 prezentovali práce našich žáků. Do projektu DĚTSKÁ PRÁCE se zapojila třída 9. A. Žáci 6.B se zúčastnili slavnostního vyhlášení nejlepších práci soutěže COMP OST Záštitu nad tímto projektem přijalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a náměstek primátora statutárního města Ostravy Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. Ocenění si zde převzala naše žákyně Barbora Bártová z VI. B, která vypracovala multimediální projekt na téma Dvanáct. Z 84 prezentací bylo vybráno 13 nejlepších. Žáci z 8. ročníku se pod vedením paní učitelky M. Plačkové zapojili do celoroční vědomostní soutěže PaySecCup. Z celkového počtu 612 tříd z celé České republiky se naší žáci umístili na 61 místě. Velké poděkování za tento pěkný úspěch patří Janu Volnému z 8. A, který byl správcem třídy. Na 1. žákovském sympozium dne s názvem Nebezpečí virtuální sítě, na němž došlo k setkání jak expertů na rizika internetu a komunikačních technologií, tak žáků a studentů, vystoupily pod vedením paní učitelky Marie Plačkové Michaela Pchálková, Simona Vjačková, Denisa Bogdová a Veronika Barnašová z IX. A.. Děvčata si připravila perfektní prezentaci na téma KYBERŠIKANA. Žákyně Kristína Thielová z 6. B se umístila na soutěže BAJTÍK. 3. místě v okresním kole počítačové Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR pod osobní záštitou jeho předsedy senátora JUDr. Miroslava Antla pořádal konferenci Online kriminalita prevence a legislativa. V rámci celé ČR dne vystupovalo 6 dětí ze základních škol v senátu ČR v mládežnickém panelu Mluvte s námi!. Naši školu zde reprezentovali Jan Volný a Anička Lokaiová z VIII. A. 63

64 Příloha č. 8 Testování žáků ve školním roce 2011/2012 V měsíci lednu v rámci projektu KVALITA SKOLY byly testovány třídy 9. A,B z JČ, M, JA, přírodních věd. 64

65 65

66 66

67 67

68 V měsíci únoru proběhlo testováni žáků 7. A,B, 8. A,B, 9. A,B. V testech VOLBA POVOLÁNÍ se projevily schopnosti jednotlivců. Od do proběhlo testování 5. A 9. Tříd v rámci národního šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání. Žáci budou psát testy z JČ, M, JA. Někteří chybějící žáci dopíší tyto testy v týdnu od 4. do Výsledky: 5. ročník JČ 57,50 %, M 57,93 %, JA 44,13 % 9. ročník JČ 60,70 %, M 48,28 %, JA 46,46 % Vyzvali jsme širokou veřenost ať se zapojí do projektu Věnuj počítač. Kdo měl doma starý počítač, mohl ho věnovat se uskutečnila beseda pro žáky 8. tříd na téma kyberšikana a facebook 68

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Mateřská škola Vrablovec

Mateřská škola Vrablovec Mateřská škola Vrablovec MOTTO naší mateřské školy Šťastné dítě náš cíl. Snažíme se naplňovat potřeby Vašich dětí, aby se cítily v mateřské škole šťastně a spokojeně. Proto je středem našeho zájmu Vaše

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz SYMPATICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Rodinné, útulné, přátelské a vstřícné prostředí pro Vaše děti. Snažíme se vytvářet ve svých žácích pocit sounáležitosti, důležitosti, jedinečnosti a úspěšnosti. Jsme malá škola

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Návrh struktury vlastního hodnocení školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 Koordinátor tvorby: Petra Cajthamlová, vedoucí vychovatelka ŠD platnost

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více