Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s."

Transkript

1 Příloha č.21 Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových souprav LTE výrobce METRA BLANSKO a.s. 1. Obecné: 1.1 V DKV Praha PJ Vršovice je vyčleněna skupina zaměstnanců pro provádění montáží a oprav rychloměrových souprav elektronických rychloměrů LTE (v dalším textu jen LTE). Tato skupina je začleněna do oddělení oprav drážních vozidel. Řízena je přímo vedoucím oprav PJ Vršovice a zajišťuje kromě činností spojených s montáží údržbou a opravami LTE i opravy ostatní elektroniky drážních vozidel. 1.2 Dílna pro opravy a montáž LTE je situována v přístavku haly pro vývazy a zkoušení HV. 2. Vybavení pracoviště dokumentací: 2.1 Obecná legislativa: Vztahující se zákony, prováděcí vyhlášky a jejich změny jsou uloženy a přístupny v elektronické podobě na serveru DKV Praha a na Intranetu ČD, v podobě tištěné v kanceláři technického úseku DKV Praha - za jejich aktualizaci odpovídá zaměstnanec technického úseku pro metrologii. 2.2 Technické normy: Sbírka technických norem ČSN, EN, TNŽ a IEC, které jsou nutné pro zajištění činností prováděných DKV Praha, je uložena a přístupna na serveru G DKV Praha. Jejich čtvrtletní aktualizace je zajištěna smlouvou s ČSNI a za její realizaci je odpovědný zaměstnanec technického úseku. 3. Přebíraná dokumentace od: 3.1 Metry Blansko: Dokumentace dodaná výrobcem LTE je uložena ve vyčleněné skříni na elektronickém pracovišti pod uzamčením. Aktualizace dokumentace, včetně veškerých změn a doplňků je prováděna vedoucím elektroniků, který také zajišťuje její evidenci a aktualizaci. Dokumentace používaná při vlastní montáži je kopií aktualizované dokumentace a je označena pořadovým kopie číslo.... Zhotovené kopie eviduje vedoucí zkušebny. 3.2 Jiných organizací: Jedná se o dokumentaci výrobců a dodavatelů vozidel a jejich komponentů související s provozem a instalací rychloměrových souprav. Tato dokumentace je uložena ve společné skříni s dokumentací dodanou Metrou a její používání, evidence a aktualizace je shodná s bodem Vznikající ve vlastní organizaci Jedná se o dokumentaci prováděných prací. Evidence je zajišťována prostřednictvím dokladů ID evidovaných v elektronické podobě a uchovávaných prostřednictvím výpočetního střediska. V případě provádění dodavatelských prací pro jiný subjekt nebo DKV, musí být doklady ID vytištěny, podepsány a předány spolu s předáním díla zástupci přejímající organizace včetně všech ostatních dokladů. (Protokoly o zkouškách atd. podle čl. 3.6.) 3.4 Protokoly o zkouškách Jsou-li v některých případech vyžadovány mezioperační kontroly při montáži rychloměrové soupravy ze strany objednatele, nebo na vyžádání výrobce (např. kontrola uložení kabeláže, kontrola izolačního stavu před el. výchozí revizí a pod.) musí být od každé takové kontroly vyhotoven protokol podepsaný všemi účastníky kontroly. Tyto protokoly potom budou uloženy spolu s ostatními doklady rychloměru jako příloha jeho evidenčního listu v dokladech vozidla 3.5 Dokumentace předávaná uživateli V případě montáže rychloměrové soupravy pro cizí subjekt musí být společně s předáním díla předány i veškeré doklady rychloměru evidenční list, výkresová dokumentace dodaná výrobcem spolu s rychloměrovou soupravou, protokol o výchozí revizi elektrického zařízení a protokoly o provedených zkouškách zařízení včetně dokladu o provedení zkušební jízdy s vyhodnocením zá

2 znamu z této jízdy. Dále doklad o provedení technické prohlídky a zkoušky včetně zapsání změny do průkazu způsobilosti drážního vozidla (dále jen PZHKV).. V případě montáže pro vlastní organizaci zůstanou doklady týkající se samotného LTE uloženy v určené skříni elektronické dílny (záruční a změnové listy), evidenční list LTE je pro potřeby vlastního DKV veden v elektronické podobě. Evidenční listy jsou uloženy na serveru DKV v adresáři LTE a jsou určeny pouze ke čtení. Oprávnění k provedení změn v tomto adresáři mají pouze zaměstnanci určení k opravám a údržbě LTE. V případech předávání vozidla se postupuje podle čl. 62 a 63 předpisu ČD V8/II. Veškerou evidenci o předání a převzetí dokladů vede vedoucí elektroniků nebo v jeho nepřítomnosti zástupce pověřený vedoucím oprav PJ Praha Vršovice v samostatné knize. 3.6 Změnové řízení dokumentace 3.1, 3.2 Veškeré změny v dokumentaci vede a eviduje vedoucí elektroniků. Vedoucí elektroniků zadá požadavek (objednávku) trvalého charakteru na UTA Nymburk k provádění dodávek veškerých změn týkajících se elektronického rychloměru. Došlé změny zaznamenává v knize změn s udáním data dodání a číslem změny (neplatná dokumentace bude označena razítkem NEPLATNÁ ). 3.7 Pohyb dokumentace dle bodů 3.1, 3.2, 3.6 Veškerá dodaná a vyřazená dokumentace je vedena v záznamníku. V něm jsou vedeny i veškeré záznamy o jejím zapůjčení a opětovném vrácení včetně seznamu zaměstnanců oprávněných k jejich zápůjčce. Seznam zaměstnanců je uveden na titulním listu záznamníku včetně podpisových vzorů. Maximální délka zápůjčky je období jedné pracovní směny. Za správné vedení záznamníku odpovídá vedoucí elektroniků, v jeho nepřítomnosti jeho zástupce. 4. Používaný software, hardware 4.1 Z Metry Blansko - hardware vlastního LTE s každou jeho dodávkou. Do tohoto hardware smí zasahovat v rozsahu příslušného návodu k obsluze LTE pouze zaměstnanec určený podle čl. 50 předpisu ČD V8/II uvedený v příloze č. 20 PŘ DKV Praha.. - vyhodnocovací a stahovací software. Tento software se používá k vyhodnocování zaznamenávaných veličin na pracovišti k tomu určeném provozním řádem DKV Praha a na pracovišti elektronické dílny při zjišťování stavu a funkce LTE. Aktualizace tohoto software je prováděna výrobním závodem LTE přes ČD odbor Jiných subjektů Software používaný v síti ČD jedná se o všechny druhy prostředí a programů zakoupených organizacemi ČD. Jeho registraci zajišťuje vedoucí výpočetní techniky DKV Praha. 4.3 Vlastní Jedná se o software vytvořený vlastními zaměstnanci a používaný jako doplněk k odfiltrování chybových hlášení. S jeho použitím jsou seznámeni všichni zaměstnanci určení k opravám (výměnným způsobem) a údržbě LTE. 5. Pracovníci určení k montáži a opravám LTE 5.1 Seznam zaměstnanců DKV Praha, PJ Praha Vršovice určených k montáži a opravám (výměnným způsobem) LTE: Tento jmenovitý a případně aktualizovaný seznam podepsaný Vrchním přednostou DKV Praha je uložen k dispozici u vedoucího oprav PJ Vršovice a opis přímo u vedoucího elektronické dílny společně s ostatními doklady a dokumentací LTE. Je uveden také v příloze č. 20 PŘ DKV Praha. 5.2 Kvalifikace zaměstnanců Všichni zaměstnanci určení k provádění oprav a montáží LTE musí být před zařazením do pracovní skupiny vyškoleni a vyzkoušeni ze znalostí určených předpisem ČD Ok2/1, ČD V8/II rozkazů a nařízení jakož i ostatních vyhlášek GŘ ČD a vrchního přednosty DKV Praha. Záznam o vykonaných zkouškách je evidován personálním oddělením ve Výkazu o zkouškách. Dále musí mít všichni zaměstnanci (LTE) splněnou praxi na el. zařízení a vykonanou zkoušku minimálně podle 6 pro opravy a 8 pro montáž LTE vyhlášky 50/1978 Sb. resp. vyhl. 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Evidenci zkoušek resp. platnost osvědčení podle vyhl. 50/1978 Sb. vede za celé DKV zaměstnanec odpovědný za úroveň technických prohlídek a zkoušek elektro, t.j.rev. technik elektrických za

3 řízení (veden na O 22). Zápisy o vykonaných zkouškách jsou uvedeny ve Výkazu o zkouškách uložených na personálním oddělení. Kopie dokladů o provedeném školení a případném přezkoušení ze strany dodavatele LTE podmiňující autorizaci k provádění montáží, údržby a oprav LTE jsou uloženy ve Výkazech o zkouškách a jejich originály má každý zaměstnanec ve svém vlastnictví. 5.3 Popisy pracovních činností Náplň pracovní činnosti je dána pracovní smlouvou každého zaměstnance. Obsahuje u všech profesí elektro. provádění oprav el. zařízení drážních vozidel v rozsahu schváleném výrobním závodem, případně provozovatelem vozidla podle údržbového řádu, provádění schválených změn konstrukce DV podle schválené dokumentace včetně všech činností s tím spojených, kontrolu, ověřování, zkoušení a měření el. zařízení. 5.4 Technologické postupy - montáže LTE - opravy LTE Technologické postupy jsou uvedeny samostatně jako doplněk této přílohy. 5.5 Doplňování znalostí zaměstnanců Pro zvyšování úrovně práce při opravách a montážích jsou zaměstnanci průběžně seznamováni se změnami souvisejících předpisů (provádí inspektor pro školení DKV - IPŠ), norem (podle informací zaměstnance pro metrologii provádí IPŠ), nařízení a výnosů DOP ČD a výrobce (zajišťuje vedoucí oprav). Tato jsou prováděna neprodleně po obdržení potřebných informací. Za proškolení všech v úvahu přicházejících zaměstnanců odpovídá vedoucí elektronické dílny. O provádění školení jsou vedeny záznamy uložené na pracovišti u vedoucího el. dílny. 6. Komunikace 6.1 Se spolupracujícími organizacemi Činnost DKV je přímo řízena GŘ ČD po linii organizační struktury ČD. Komunikace s ostatními organizacemi jako jsou výrobní a dodavatelské subjekty probíhá pouze po této linii, přičemž tyto organizace jsou partnery GŘ ČD. V některých přesně specifikovaných oblastech může GŘ ČD pověřit výkonnou jednotku k jednání s cizím subjektem nebo může výkonnou jednotku (DKV) k jednání přizvat. 6.2 Ve vlastní organizaci Komunikace je dána organizační strukturou DKV, přičemž vedoucím celé výkonné jednotky je Vrchní přednosta DKV Praha. Systém řízení oprav vozidel probíhá po linii: provozní náměstek - vedoucí oprav DKV Praha - vedoucí oprav PJ vedoucí příslušného pracoviště nebo mistr zaměstnanec. 7. Nákup komponentů 7.1 Nákup rychloměrových souprav zajišťuje GŘ ČD. DKV zajišťuje jejich uskladnění po uskutečněné dodávce a následnou montáž na vybrané vozidlo. 7.2 Nákup jednotlivých náhradních dílů zajišťuje zásobovací sklad železnic na objednávku DKV. Opravy jednotlivých modulů a dílů LTE zajišťuje DKV přímo nebo u výrobce prostřednictvím svého úseku zásobování na požádání vedoucího elektronické dílny pro opravu LTE. Pohyb jednotlivých dílů do a z opravy je evidován duplicitně jak vedoucím elektronické dílny resp. jeho zástupcem v k tomu určeném záznamníku, tak ve skladu ND. 8. Skladování 8.1 Dodané komplety LTE jsou s veškerými doklady uloženy ve skladu PJ Vršovice. Po určení vozidla k provedení vlastní montáže převezme kompletní sadu včetně dokladů vedoucí elektronické dílny (zástupce) proti podpisu a zajistí provedení montáže na vozidlo. Veškerá dodaná dokumentace zůstane uložena v uzamykatelné skříni na pracovišti podle bodu Díly určené k opravě a převzaté z opravy eviduje vedoucí elektroniků nebo jím pověřený zaměstnanec podle bodu 7.2. včetně jejich dokladů. Po předání do skladu DKV PJ Vršovice a před odesláním do opravy eviduje další pohyb dílu vedoucí skladu včetně přiložených dokladů. Stejně tak po jejich návratu zpět z opravy. Předávání dílů mezi dílnou a skladem probíhá vždy proti podpisu - 3 -

4 s uvedením identifikačních znaků dílu (výrobní číslo dílu a jeho typové označení). Označení vadného dílu je provedeno tak, aby nemohlo dojít k jeho záměně s dobrým dílem.vadné díly, určené k opravě jsou skladovány odděleně. Na rozdíl od dodávek kompletů LTE jsou opravené díly předávány ihned po obdržení zaměstnancem skladu DKV vedoucímu el.dílny nebo jeho zástupci opět proti podpisu.po převzetí dílů je vedoucí elektroniků (zástupce) uloží do určené skříně na pracovišti v oddíle DOBRÉ ND. 8.3 Přípravky k montáži a opravám Přípravky k provádění oprav, údržby a montáže dodané výrobním závodem LTE nebo zakoupených od jiných dodavatelů eviduje vedoucí elektronické dílny od jejich dodání až do vyřazení z evidence včetně dokladů. Jedná se zejména o dodací listy nebo jejich kopie, revizní zprávy, metrologické listy a pod. 9. Metrologie 9.1 Kalibrace měřidel je prováděna dodavatelsky. Veškerá měřidla jsou v DKV Praha evidována podle předpisu M 15. Kalibrovaná měřidla jsou vedena v celosíťovém programu ČD Metrolog. Zodpovědným zaměstnancem za metrologii je v DKV Praha zaměstnanec technického úseku a dále jednotliví správci měřidel určení pro každé pracoviště provozním řádem DKV Praha. Přípravky pro simulaci signálu a identifikaci závad LTE jsou zasílány k jejich výrobci na ověřování ve dvouletých cyklech. Odpovědnost za včasné odeslání k ověření má vedoucí elektroniků (termíny kalibrace jsou vyznačeny na měřidlech a přípravcích). 10. Schvalování výsledku činnosti montáže LTE 10.1 Revize zařízení Výchozí revize el zařízení (LTE) podle normy ČSN v návaznosti na ostatní normy je zajištěna smluvně s revizním technikem. Po jejím provedení je VO PJ Vršovice předána revizním technikem Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení která zůstane v technické kanceláři správkárny uložena až do konečného schválení změny konstrukce DÚ Schválení montáže Po úspěšně ukončené montáži a provedené výchozí el.revizi přizve VO PJ Vršovice servisního technika Metry Blansko k provedení prohlídky a schválení montáže. Zápis o této prohlídce převezme VO PJ Vršovice nebo vedoucím elektronické dílny (zástupce). Zápis zůstane uložen v technické kanceláři shodně s bodem Stacionární zkoušky Po provedené výchozí elektrické revizi zajistí vedoucí elektroniků ve spolupráci se stanovištěm VZ provedení zkoušek spolupráce obvodů LTE s s obvody vlakového zabezpečovače. Zápis o provedení této zkoušky převezme VO PJ Vršovice nebo vedoucí elektroniků (zástupce). Zápis zůstane uložen shodně s bodem Provedení zkušební jízdy Po provedení výchozí el. revize, chválení montáže a provedení stacionárních zkoušek musí být provedena zkušební jízda v dostatečně dlouhé vzdálenosti sloužící k ověření veškerých funkcí LTE. Zkušební jízdu objednává vedoucí provozní jednotky Vršovice u vedoucího dispečera na žádost vedoucího oprav PJ Vršovice, která bude dána v dostatečném předstihu. Zkušební jízdy se účastní minimálně jeden zaměstnanec oprávněný k montáži LTE. Po dokončení zkušební jízdy provede pověřený zaměstnanec sejmutí dat z rychloměru a jejich vyhodnocení. Ze zkušební jízdy vypracuje zprávu, která musí obsahovat všechny nutné údaje: Den konání zkušební jízdy, čas, traťový úsek na kterém se zkušební jízda uskutečnila, jména zúčastněných a jejich okamžité hodnocení. Dále veškeré údaje zjištěné při vyhodnocení sejmutých dat a celkové vyhodnocení. Při zjištění nedostatků nebo vad během zkušební jízdy nebo při vyhodnocení dat LTE, musí být tyto vady neprodleně odstraněny a zkušební jízda opakována včetně nového kompletního vyhodnocení. Teprve po kladném výsledku vyhodnocení může být pokračováno v dalších úkonech. Všechna vyhodnocení zkušebních jízd včetně negativních (byla-li) musí být předána VO PJ Vršovice Prohlídka a zkouška Provedení technické prohlídky a zkoušky zajišťuje technik oddělení správkárny PJ Vršovice po oznámení dokončení montáže a zkoušek LTE. Provedení prohlídky a zkoušky zajistí objednávkou u odboru techniky GŘ ČD O22. Protokol o výsledku prohlídky a zkoušky uloží technik správkárny PJ Vršovice spolu s ostatními doklady potřebnými k formálnímu ukončení montáže a předání HV do provozu

5 10.6 Žádost o zapsání změny do PZ HKV Po zkompletování dokumentace požádá odbor oprav DKV Praha PJ Vršovice DÚ o zapsání změny do PZ HKV. Dnem zapsání změny je vozidlo považována za provozní a jako takové může být předáno do provozu Veškeré protokoly o provedených zkouškách po zapsání změny do PZ HKV Drážním úřadem uloží vedoucí elektronické dílny do samostatné složky s číslem rychloměru na určené místo. 11. Schvalování výsledku činnosti opravy Pro provádění oprav platí technologický postup uvedený pod bodem 5.4. Po dokončení opravy LTE pověřenými zaměstnanci musí být provedeny zkoušky a měření LTE v rozsahu odpovídajícímu provedené opravě. Pokud byl prováděn zásah na trase přenosu signálu z nápravy vozidla k rychloměru, musí být provedena alespoň krátká jízdní zkouška s následným vyhodnocením sejmutých dat. Ukončení opravy je provedeno elektronickou podobou ukončení dokladu ID.,,ID jsou vždy po uplynutí měsíce staženy výpočetním střediskem DKV Praha k účetnímu zpracování a pro archivaci

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 1/32 Řízený dokument Výtisk č. 01 PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 2/32 AKTUÁLNÍ PŘEHLED VYDÁNÍ A ZMĚN Kapitola. Název Vydání Změna Datum změny Oprava chyb PJ 05 Z1 25..2005 2.4 Oprava Organizační

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99 Strana 1 CAA -TI-012-4/99 Stran 19 ÚCL Česká republika Vydáno dne 23.9.1999 CAA Czech Republic vydána dne 6. 12. 2007 pod č.j. 016583/07-424 Zpracovatel: Ing. Vladimír Kříž Ref. DOA P O S T U P PRO VYDÁNÍ

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona)

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona) 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Změna: 83/2012 Sb.

Více

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Změna: 83/2012 Sb.

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary číslo smlouvy objednatele: S M L O U V A O D Í L O N A D O D Á V K U Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 IČO: 72053810

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

Předpis pro provozování drážních vozidel

Předpis pro provozování drážních vozidel Strana: 1 z 19 Předpis pro provozování drážních vozidel Platí od 1.1.2008 Strana: 2 z 19 Zpracovatel Jméno e-mail Podpis Datum Zpracoval Ing. Patrovský Jan patrovsky.jan@azd.cz Ing. Svoboda Jiří lg-svoboda@seznam.cz

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 480/12 Praha, 1. 8. 2012 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY

PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY Základem

Více

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. provozní předpis L 2/2 PŘEDPIS PRO PROVOZ LANOVÉ DRÁHY V ZOO PRAHA

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. provozní předpis L 2/2 PŘEDPIS PRO PROVOZ LANOVÉ DRÁHY V ZOO PRAHA Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost provozní předpis L 2/2 PŘEDPIS PRO PROVOZ LANOVÉ DRÁHY V ZOO PRAHA Schváleno generálním ředitelem Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost dne

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od 1.6.2009 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana

Více

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012 Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PTs10-B-2011 ČD V 2 - Části : První, Druhá, Třetí C-K, Čtvrtá, Pátá, Šestá, Sedmá. Č.j. 2213/2009 O12/1- Ří z 28.6.2010 Č.j. 2592/2010 O12/1- Ří z 26.10.2010

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580 Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí,

Více

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů 1 Obsah: Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Úvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vzorový spisový a skartační řád 1

Vzorový spisový a skartační řád 1 Vzorový spisový a skartační řád 1 Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉHO ZADAVATELE

OBCHODNÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉHO ZADAVATELE Město Štramberk OBCHODNÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉHO ZADAVATELE PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A NÁSLEDNĚ SMLOUVY O DÍLO Název veřejné zakázky REVITALIZACE DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE S ROZVOJEM A ROZŠÍŘENÍM

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 567/2013 Praha, 31. 5. 2013 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových

Více

SMLOUVA O DÍLO - NÁVRH č. dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO - NÁVRH č. dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO - NÁVRH č. dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění na dodávku stavby Nástavba na jídelnu ZŠ v Bystřici uzavřená mezi Město Bystřice se sídlem Dr. E. Beneše 25, 257

Více

Smlouva o dílo - vzor

Smlouva o dílo - vzor Evidenční číslo Objednatele. Evidenční číslo Zhotovitele.. Smlouva o dílo - vzor Objednatel Obec sídlo: zastupující: Obec Ovesné Kladruby Ovesné Kladruby 16, 353 01 Mariánské Lázně Aurelie Skřivanová,

Více

ŽD M2. Předpis o postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy. Účinnost od 1.7.

ŽD M2. Předpis o postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy. Účinnost od 1.7. Předpis o postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více