ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon) Druh zadávacího ízení otevené ízení

2 Obsah zadávací dokumentace 1. Údaje o oznámení zadávacího ízení 2. Identifikace Zadavatele 3. Vymezení pedmtu zakázky 3.1. Obecné vymezení pedmtu plnní 3.2. Vymezení pedmtu plnní dle klasifikace CPV 3.3. Technické podmínky pedmtu plnní 4. Technické požadavky 5. Doba a místo plnní veejné zakázky 6. Požadavky na kvalifikaci Dodavatel 6.1. Požadavky na prokázání kvalifikace Uchaze 6.2. Pravost a stáí doklad prokazující splnní kvalifikace 6.3. Prokázání ásti kvalifikace prostednictvím Subdodavatele 6.4. Prokázání kvalifikace zahraniní osoby 6.5. Další požadavky na prokázání kvalifikace 6.6. Spolená nabídka nkolika Dodavatel 6.7. Zvláštní zpsoby prokázání kvalifikace 6.8. Základní kvalifikaní pedpoklady 6.9. Profesní kvalifikaní pedpoklady Ekonomická a finanní zpsobilost k veejné zakázce Technické kvalifikaní pedpoklady 7. Požadavky na zpsob zpracování nabídkové ceny 7.1. Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen 7.2. Zpsob zpracování nabídkové ceny 7.3. Podmínky zmny nabídkové ceny 7.4. Dodatené služby a dodávky 8. Obchodní a platební podmínky 9. Zadávací lhta a poskytnutí jistoty 9.1. Zadávací lhta 9.2. Délka zadávací lhty 9.3. Poskytnutí jistoty 10. Zpsob hodnocení nabídek 11. Podmínky a lhta pro podání nabídek Podmínky pro podání nabídek Lhta pro podání nabídek 12. Požadavky na obsah a lenní nabídky Obsah nabídky Obsahové lenní nabídky 13. Dodatené informace 14. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami 15. Další podmínky a práva Zadavatele

3 1. Údaje o oznámení zadávacího ízení 1.1. Pedbžné oznámení Oznámení pedbžných informací bylo na Vstník veejných zakázek zasláno dne , zveejnní probhlo dne pod Evidenním íslem formuláe a Evidenním íslem zakázky Veejná zakázka bude spolufinancována z Operaního programu Technická pomoc Oznámení o zahájení zadávacího ízení Oznámení o zakázce bylo na Vstník veejných zakázek zasláno dne , uveejnno dne pod Evidenním íslem formuláe a Evidenním íslem zakázky Identifikace Zadavatele Název: eská republika Ministerstvo financí (dále jen Zadavatel i Ministerstvo financí ) Sídlo: Letenská 525/15, Praha 1, PS Kód právní normy: 325 organizaní složka státu I: DI: CZ Jménem Zadavatele jedná: Webové stránky Zadavatele: Profil zadavatele: Kontaktní osoba: . Ing. Stanislav Sluka, editel Odboru - Finanní =6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73 Jitka Thámová fax:

4 3. Vymezení pedmtu zakázky 3.1. Obecné vymezení pedmtu plnní a) Zajištní pronájmu osobních automobil pro auditorskou innost v rámci auditního systému u prostedk erpaných ze strukturálních fond a Fondu soudržnosti formou operativního leasingu po dobu 48 msíc. b) V rámci pronájmu vozidel formou operativního leasingu bude zajišována komplexní služba pro 27 osobních automobil. c) Zakázka je realizována v rámci projektu Operaního programu Technická pomoc (OPTP). Zadávací ízení podléhá Pravidlm pro výbr dodavatele v rámci OPTP a souasn zákonu. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, v platném znní. Aktuální verze Pravidel je zveejnna na webových stránkách MMR. Píjemcem OPTP je Odbor 52 Auditní orgán Centrální harmonizaní jednotka Ministerstva financí Vymezení pedmtu plnní dle klasifikace CPV Osobní vozidla Pronájem nebo leasing vlastního majetku 3.3. Technické podmínky pedmtu plnní Nedílnou souástí pronájmu vozidel budou tyto náležitosti (specifikace FULL SERVICE v píloze. 8): a) zákonné pojištní - limit pojistného plnní 50. mil. K na majetku, 50 mil. K na zdraví; b) havarijní pojištní - spoluúast 10 %, min. 10 tis. K; c) záruní a pozáruní servis; d) servis pneumatik vetn výmny a uskladnní zimních pneumatik; e) dálniní známka; f) asistenní služby v pípad dopravní nehody; g) elektronická kniha jízd s on-line pístupem poveným zamstnancm ministerstva financí; h) ipové karty k erpání pohonných hmot (PHM budou útovány nad rámec pedmtu smlouvy), i) pedpokládaný roní limit je stanoven na 15 tis. najetých kilometr, tzn. 60 tis. kilometr za 4 roky. Zadavatel nepipouští doútování sazby za nedojeté kilometry. 4. Technické požadavky a) Vozidlo, které bude pedmtem pronájmu, bude nové, maximální stav tachometru v dob pedání k užívání bude 100 km. b) Z hlediska rozsahu provozu vozidel se pedpokládá poet 15 tis. najetých kilometr za rok pro každé z vozidel. c) Vozidla budou splovat emisní limity EURO 5 a emise CO2, aby mohla být zaazena do kategorie EPV Ekologicky pátelské vozidlo. Specifikace emisních limit je uvedena v píloze. 6 d) Specifikace rozsahu a technických požadavk na jednotlivá vozidla je uvedena v píloze. 6. e) Osm (8) vozidel bude dislokováno trvale mimo území Hlavního msta Prahy, a to v eských Budjovicích, Brn, Hradci Králové, Ostrav a Olomouci.

5 f) V souladu s Pírukou v Operaním programu Technická pomoc je nutné zajistit publicitu zveejnním symbol formou samolepící nálepky na vozidlech. Vizuální podoba loga je uvedena v píloze Doba a místo plnní veejné zakázky Místem plnní (dodání) je Ministerstvo financí, Letenská 525/15, Praha 1. Pedpokládané zahájení dodávek: do 30 dn od podpisu smluvního vztahu. Pedpokládané plnní veejné zakázky: do 6 týdn od podpisu smluvního vztahu. 6. Požadavky na kvalifikaci Dodavatel 6.1. Požadavky na prokázání kvalifikace Uchaze Kvalifikovaným pro plnní veejné zakázky je Dodavatel, který a) splní základní kvalifikaní pedpoklady podle 53 zákona, b) splní profesní kvalifikaní pedpoklady podle 54 písm. a) a b) zákona, c) pedloží estné prohlášení o své ekonomické a finanní zpsobilosti splnit veejnou zakázku, d) splní technické kvalifikaní pedpoklady podle požadavk Zadavatele ( 56 zákona) Pravost a stáí doklad prokazující splnní kvalifikace Dodavatel pedkládá doklady prokazující splnní kvalifikace ve form prosté kopie. Bude-li Zadavatel ped uzavením smlouvy o poskytování dodávek požadovat, aby Dodavatel pedložil originály nebo ovené kopie doklad prokazujících splnní kvalifikace, je Uchaze, se kterým má být uzavena smlouva podle 82 zákona, povinen je pedložit Doklady prokazující splnní základních kvalifikaních pedpoklad a výpis z obchodního rejstíku nesmjí být starší 90 kalendáních dn ke dni podání nabídky Kvalifikaci nesplní Dodavatel, který neposkytne údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zákonem a v rozsahu stanoveném Zadavatelem, nebo poskytne údaje neúplné nebo nepravdivé. Dodavatelé, kteí nesplní kvalifikaci, musí být ze zadávacího ízení vyloueni ( 60 odst. 1 zákona) Prokázání ásti kvalifikace prostednictvím Subdodavatele Pokud není Dodavatel schopen prokázat splnní urité ásti kvalifikace požadované Zadavatelem dle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávnn splnní kvalifikace v chybjícím rozsahu prokázat prostednictvím Subdodavatele (to neplatí v pípad kvalifikaního pedpokladu podle 54 písm. a) zákona). V takovém pípad je však Dodavatel povinen pedložit Zadavateli: a) doklady prokazující splnní základního kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona Subdodavatelem (prohlášení, že Subdodavatel není veden v rejstíku osob se zákazem plnní veejných zakázek) a profesního kvalifikaního pedpokladu podle 54 písm. a) zákona Subdodavatelem (výpis z obchodního rejstíku Subdodavatele) a b) smlouvu uzavenou mezi Uchazeem a Subdodavatelem, z níž vyplývá jednoznaný a konkrétn stanovený závazek Subdodavatele k poskytnutí uritého plnní

6 ureného k plnní veejné zakázky Dodavatelem i k poskytnutí vcí i práv, s nimiž bude Dodavatel oprávnn disponovat v rámci plnní veejné zakázky, a to alespo v rozsahu, v jakém Subdodavatel prokázal splnní nkteré ásti kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v nabídce specifikoval ásti veejné zakázky, které má v úmyslu zadat Subdodavateli. Zadavatel souasn požaduje, aby Dodavatel v nabídce uvedl Identifikaní údaje každého Subdodavatele. K tomu použije pílohu. 1 Krycí list nabídky. V souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona Zadavatel požaduje, aby veškeré hlavní innosti vyplývající z povahy pedmtu veejné zakázky, byly plnny výhradn Dodavatelem a nelze je tedy plnit prostednictvím subdodavatele. Konkrétn se tím myslí vlastnictví vozidel urených k pronájmu. Prostednictvím subdodavatele je možné plnit veškeré vedlejší innosti související s plnním pedmtu této veejné zakázky, a to napíklad: servis pneumatik vetn jejich výmny a uskladnní, asistenní služby apod Prokázání kvalifikace zahraniní osoby Nevyplývá-li ze zvláštního právního pedpisu jinak, prokazuje dle 51 odst. 7 zákona zahraniní Dodavatel splnní kvalifikace zpsobem podle právního ádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydlišt, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veejným Zadavatelem. Pokud se podle právního ádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydlišt zahraniního Dodavatele uritý doklad nevydává, je zahraniní Dodavatel povinen prokázat splnní takové ásti kvalifikace estným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnní má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydlišt zahraniního Dodavatele stanovena, uiní o této skutenosti estné prohlášení. Doklady prokazující splnní kvalifikace pedkládá zahraniní Dodavatel v pvodním jazyce s pipojením jejich úedn oveného pekladu do eského jazyka, pokud Zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je eská republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v pípad, prokazuje-li splnní kvalifikace doklady vystavenými v jiném než eském jazyce Dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území eské republiky.povinnost pipojit k dokladm úedn ovený peklad do eského jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Další požadavky na prokázání kvalifikace estné prohlášení Uchazee V pípadech, kdy Zadavatel v rámci prokázání splnní kvalifikace požaduje pedložení estného prohlášení Dodavatele, musí takové estné prohlášení obsahovat Zadavatelem požadované údaje a musí být souasn podepsáno osobou oprávnnou jednat jménem i za Dodavatele. Pokud za Dodavatele jedná zmocnnec na základ plné moci, musí být v nabídce pedložena plná moc v originále, nebo v úedn ovené kopii.

7 Zmny v kvalifikaci Dojde-li do doby rozhodnutí o výbru nejvhodnjší nabídky k jakékoliv zmn v kvalifikaci Dodavatele, která by jinak znamenala nesplnní kvalifikace podle 60 zákona, je Dodavatel povinen nejpozdji do 7 pracovních dn tuto skutenost Zadavateli písemn oznámit, a souasn do 10 ti pracovních dn pedložit, potebné dokumenty prokazující splnní kvalifikace v plném rozsahu od oznámení této skutenosti Zadavateli. Tato povinnost se vztahuje obdobn na Dodavatele, se kterým je v souladu s rozhodnutím veejného Zadavatele podle 81 zákona možné uzavít smlouvu, a to až do doby uzavení smlouvy. V takovém pípad musí Dodavatel, s nímž uzavírá veejný Zadavatel smlouvu, pedložit potebné dokumenty prokazující splnní kvalifikace v plném rozsahu nejpozdji pi uzavení smlouvy Lhta pro prokázání kvalifikace Dodavatel je povinen prokázat splnní kvalifikace ve lht pro podání nabídek Spolená nabídka nkolika Dodavatel Má-li být pedmt veejné zakázky plnn nkolika Dodavateli spolen a za tímto úelem podávají, i hodlají podat, spolenou nabídku, je každý z Dodavatel povinen prokázat splnní základních kvalifikaních pedpoklad podle 50 odst. 1, písm. a) zákona a profesního kvalifikaního pedpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnní kvalifikace podle 50 odst. 1, písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni Uchazei spolen. V pípad prokazování splnní kvalifikace v chybjícím rozsahu prostednictvím subdodavatele se pedchozí odstavec 6.3. použije obdobn. V pípad, že má být pedmt veejné zakázky plnn podle 51 odst. 5 zákona spolen nkolika Dodavateli, jsou veejnému Zadavateli povinni pedložit souasn s doklady prokazujícími splnní kvalifikaních pedpoklad smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito Dodavatelé budou vi Zadavateli a tetím osobám z jakýchkoliv právních vztah vzniklých v souvislosti s veejnou zakázkou zavázáni spolen a nerozdíln, a to po celou dobu plnní veejné zakázky i po dobu trvání jiných závazk vyplývajících z veejné zakázky. Požadavek na závazek podle vty první, aby Dodavatelé byli zavázáni spolen a nerozdíln, platí, pokud zvláštní právní pedpis, nebo Zadavatel, nestanoví jinak Zvláštní zpsoby prokázání kvalifikace Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných Dodavatel Pedloží-li Dodavatel Zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných Dodavatel ve lht pro prokázání splnní kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnní základních kvalifikaních pedpoklad podle 53 odst. 1 písm. a) k) zákona a profesních kvalifikaních pedpoklad podle 54 zákona v rozsahu, v jakém doklady prokazující splnní tchto profesních kvalifikaních pedpoklad pokrývají požadavky veejného Zadavatele na prokázání splnní profesních kvalifikaních pedpoklad pro plnní veejné zakázky. V pípad, že splnní základního kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. k) zákona nebude dosud ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných Dodavatel uvedeno, je Dodavatel povinen prokázat tento kvalifikaní pedpoklad estným prohlášením vedle poskytnutého výpisu.

8 Výpis ze seznamu kvalifikovaných Dodavatel nesmí být starší 90 dn ke dni podání nabídky Použití výpisu ze zahraniního seznamu kvalifikovaných Dodavatel Zadavatel, v souladu s 143 zákona, pijme výpis ze zahraniního seznamu kvalifikovaných Dodavatel (dále jen zahraniní seznam ), popípad píslušný zahraniní certifikát, které jsou vydávány ve stát, který je souástí Evropského hospodáského prostoru, nebo jiném stát, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavená Evropskou unií nebo eskou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis i zahraniní certifikát vydán ve stát, v nmž má Dodavatel sídlo i místo podnikání, popípad bydlišt. Výpis ze zahraniního seznamu, pop. píslušný zahraniní certifikát pedkládá zahraniní Dodavatel v pvodním jazyce s pipojením jejich úedn oveného pekladu do eského jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je eská republika vázána, nestanoví jinak. Z výpisu ze zahraniního seznamu i zahraniního certifikátu musí vyplývat, že zahraniní Dodavatel prokázal splnní: a) základních kvalifikaních pedpoklad, které jsou v píslušném stát obdobou kvalifikaních pedpoklad podle 53 odst. 1 zákona, b) profesních kvalifikaních pedpoklad, které jsou v píslušném stát obdobou kvalifikaních pedpoklad podle 54 zákona nebo, c) technických kvalifikaních pedpoklad, které jsou v píslušném stát obdobou kvalifikaních pedpoklad podle 56 odst. 1 písm. a) zákona. Výpis ze zahraniního seznamu kvalifikovaných Dodavatel nesmí být starší 3 msíc ke dni podání nabídky. Výpis ze zahraniního seznamu i zahraniní certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje splnní kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popípad splnní její píslušné ásti Prokazování klasifikace certifikátem Pedloží-li Dodavatel veejnému Zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných Dodavatel, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, ve lht pro prokázání splnní kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejmén k poslednímu dni lhty pro prokázání splnní základních kvalifikaních pedpoklad, nahrazuje tento certifikát, v rozsahu v nm uvedených údaj, prokázání splnní kvalifikace Dodavatelem Základní kvalifikaní pedpoklady Splnní základních kvalifikaních pedpoklad Základní kvalifikaní pedpoklady stanovené v 53, odst. 1 zákona spluje Dodavatel, a) který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in spáchaný ve prospch organizované zloinecké skupiny, trestný in úasti na organizované zloinecké skupin, legalizace výnos z trestné innosti, podílnictví, pijetí úplatku, podplacení, nepímého úplatkáství, podvodu, úvrového podvodu, vetn pípad, kdy jde o pípravu nebo pokus nebo úastenství na takovém trestném inu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem

9 Dodavatele i lenem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniní právnická osoba prostednictvím své organizaní složky, musí tento pedpoklad splovat vedle uvedených osob rovnž vedoucí této organizaní složky; tento základní kvalifikaní pedpoklad musí Dodavatel splovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt; b) který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in, jehož skutková podstata souvisí s pedmtem podnikání Dodavatele podle zvláštních právních pedpis nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem Dodavatele i lenem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniní právnická osoba prostednictvím své organizaní složky, musí tento pedpoklad splovat vedle uvedených osob rovnž vedoucí této organizaní složky; tento základní kvalifikaní pedpoklad musí Dodavatel splovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt; c) který v posledních tech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutže formou podplácení podle zvláštního právního pedpisu; d) vi jehož majetku neprobíhá nebo v posledních tech letech neprobhlo insolvenní ízení, v nmž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostauje k úhrad náklad insolvenního ízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostaující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních pedpis; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daové nedoplatky, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt Dodavatele; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veejném zdravotním pojištní, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt Dodavatele; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt Dodavatele; i) který nebyl v posledních tech letech pravomocn disciplinárn potrestán, i mu nebylo pravomocn uloženo kárné opatení dle zvláštních právních pedpis, je li podle 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné zpsobilosti podle zvláštních právních pedpis; pokud Dodavatel vykonává tuto innost prostednictvím svého odpovdného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za innost Dodavatele, vztahuje se tento pedpoklad na tyto osoby; j) který není veden v rejstíku osob se zákazem plnní veejných zakázek; k) kterému nebyla v posledních tech letech pravomocn uložena pokuta za umožnní výkonu nelegální práce podle zvláštního právního pedpisu Prokázání základních kvalifikaních pedpoklad Dodavatel v souladu s 53 odst. 3 zákona pedloží doklady, jimiž prokáže splnní základních kvalifikaních pedpoklad dle 53 odst. 1 zákona a to v následujícím rozsahu:

10 k prokázání kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona výpis z evidence Rejstíku trest R, který nesmí být starší 90 dn ke dni podání nabídky. Jde-li o právnickou osobu, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak všechny statutární orgány nebo každý len statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem Dodavatele i lenem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i žádost o úast zahraniní právnická osoba prostednictvím své organizaní složky, musí pedpoklad podle tohoto písmene splovat vedle uvedených osob rovnž vedoucí této organizaní složky; tento základní kvalifikaní pedpoklad musí Dodavatel splovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt; k prokázání kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. c), d) a e) zákona estné prohlášení, které nesmí být starší 90 dn ke dni podání nabídky a z kterého jednoznan vyplývá splnní píslušného kvalifikaního pedpokladu. estné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávnnou jednat jménem i za Dodavatele; k prokázání kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. f) zákona potvrzení píslušného finanního úadu a ve vztahu ke spotební dani estné prohlášení, které nesmjí být starší 90 dn ke dni podání nabídky. estné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávnnou jednat jménem i za Dodavatele; k prokázání kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. g) zákona estné prohlášení, které nesmí být starší 90 dn ke dni podání nabídky a z kterého jednoznan vyplývá splnní píslušného kvalifikaního pedpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišovnám. estné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávnnou jednat jménem i za Dodavatele; k prokázání kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. h) zákona potvrzení od píslušného pracovišt správy sociálního zabezpeení, které nesmí být starší 90 dn ke dni podání nabídky; k prokázání kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. i), j) a k) zákona estné prohlášení, které nesmí být starší 90 dn ke dni podání nabídky a z kterého jednoznan vyplývá splnní píslušného kvalifikaního pedpokladu. estné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávnnou jednat jménem i za Dodavatele. Vzor estného prohlášení o splnní základních kvalifikaních pedpoklad je k této zadávací dokumentaci piložen jako její píloha Profesní kvalifikaní pedpoklady Splnní profesních kvalifikaních pedpoklad prokáže Dodavatel, který pedloží: dle 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, dle 54 písm. b) zákona doklad o oprávnní k podnikání podle zvláštních právních pedpis v rozsahu odpovídajícím pedmtu veejné zakázky, zejména doklad prokazující píslušné živnostenské oprávnní i licenci. Dodavatel je povinen tyto doklady pedložit minimáln v rozsahu oprávnní nutného pro ádné plnní pedmtu veejné zakázky v rozsahu lánku 3., bod 3.1. a 3.2. této Zadávací dokumentace.

11 Doklady pedloží Dodavatel v prosté kopii; Zadavatel bude požadovat ped podpisem smlouvy pedložení originál, nebo ovených kopií doklad, kterými Dodavatel prokazuje splnní profesních kvalifikaních pedpoklad dle 54 zákona Ekonomická a finanní zpsobilost k veejné zakázce Dodavatel v souladu s 50, odst. 1, písm. c) pedloží estné prohlášení o své ekonomické a finanní zpsobilosti splnit veejnou zakázku. Vzor estného prohlášení o splnní ekonomické a finanní zpsobilosti je k této zadávací dokumentaci piložen jako její píloha Technické kvalifikaní pedpoklady V souladu s ustanovením 56, odst. 1 zákona Zadavatel vymezuje tyto technické kvalifikaní pedpoklady pro poskytování dodávek pronájmu: a) seznam významných dodávek poskytnutých formou pronájmu vozidel v posledních 3 letech; b) minimální úrove tchto kvalifikaních pedpoklad je v souladu s 56, odst. 5 písm. c) zákona stanovena na pronájem minimáln 50 vozidel ron v posledních tech letech; c) splnní tchto kvalifikaních pedpoklad bude prokázáno osvdeními objednatel o ádném plnní tchto dodávek; tato osvdení musí zahrnovat název spolenosti vetn adresy, rozsah a dobu poskytnutí dodávek v. konstatování, že dodávky byly poskytnuty ádn a odborným zpsobem. Splnní tchto kvalifikaních pedpoklad lze prokázat též smlouvou s jinou osobou a dokladem o uskutenní plnní dodavatele, není-li možné osvdení získat z dvod spoívajících na její stran. 7. Požadavky na zpsob zpracování nabídkové ceny 7.1. Požadavky na jednotné zpracování nabídkových cen Nabídkovou cenou se, pro úely tohoto zadávacího ízení, rozumí celková výše provozních náklad vozového parku vetn náklad na plný rozsah veškerých služeb dle bodu 3.3, vyjma útování PHM, které bude provádno mimo smlouvu. Jednotkovou cenou se rozumí cena za pronájem jednoho vozu za jeden msíc plnní veejné zakázky, vetn všech poplatk a veškerých dalších náklad s plnním veejné zakázky souvisejících dle bodu 3.3. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše pípustná za celou dobu plnní veejné zakázky v lenní: celková nabídková cena bez dan z pidané hodnoty (DPH) % sazba a vypotená výše DPH celková nabídková cena vetn DPH Nabídková cena bude uvedena v K, za správnost urení sazby DPH nese odpovdnost Uchaze Zpsob zpracování nabídkové ceny Uchaze uvede nabídkovou cenu do Krycího listu nabídky dle pílohy. 1 této Zadávací dokumentace v této struktue:

12 a) nabídková cena za pronájem 1 ks vozidla kategorie A po dobu 1 msíce b) nabídková cena za pronájem 18 ks vozidel kategorie A po dobu 48 msíc c) nabídková cena za pronájem 1 ks vozidla kategorie B po dobu 1 msíce d) nabídková cena za pronájem 9 ks vozidel kategorie B po dobu 48 msíc e) nabídková cena za pronájem 27 vozidel kategorie A a kategorie B po dobu 1 msíce f) nabídková cena za pronájem 27 vozidel kategorie A a kategorie B po dobu 48 msíc Souástí nabídkové ceny v Krycím listu nabídky je i ostatní nabídková cena, která však neovlivuje hodnocení nabídkové ceny. Pokud nebude sazba za pejetý kilometr nad pedpokládaný limit ze strany uchazee útována, vyplní se do kolonky 0,- K Podmínky zmny nabídkové ceny Zmna nabídkové ceny je možná pouze v pípad, že v prbhu realizace pedmtu plnní veejné zakázky dojde k legislativním zmnám sazeb DPH, a to pouze o tuto legislativní zmnu. Zmnu ceny bude Uchaze povinen písemn oznámit Zadavateli a dvod zmny doložit. Zmna nabídkové ceny bude dále možná, pokud bude pronajímateli dorueno rozhodnutí i oznámení píslušného pojistitele o zmn výše pojistného hrazeného pronajímatelem, která se týká vozidel daných nájemci do nájmu dle smlouvy, a to zejména pi zmn výše pojistného provedené pojistitelem v dsledku zvýšené i snížené etnosti pojistných událostí týkajících se vozidel daných nájemci do nájmu dle smlouvy. Tato zmna mže být provedena pouze na základ oboustrann odsouhlaseného a následn podepsaného dodatku ke smlouv. 8. Obchodní a platební podmínky S vybraným Dodavatelem bude uzavena Smlouva o pronájmu osobních automobil na dobu uritou v souladu s 82 zákona. Zadavatel jako souást zadávací dokumentace pedkládá, formou Pílohy. 5, platební a obchodní podmínky ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona. Ustanovení z Pílohy. 5 musí být obsažena v podepsaném návrhu smlouvy, který pedkládá Uchaze jako souást své nabídky. Souástí návrhu smlouvy budou jako píloha ke smlouv piloženy Povinnosti dodavatele v rámci programu OPTP (Operaní program Technická pomoc) v ZD uvedeny v píloze Zadávací lhta a poskytnutí jistoty 9.1. Zadávací lhta

13 Zadávací lhtou je lhta, po kterou jsou Uchazei svými nabídkami vázáni. Zadávací lhta zaíná bžet okamžikem skonení lhty pro podání nabídek a koní dnem doruení oznámení Zadavatele o výbru nejvhodnjší nabídky. Zadávací lhta se prodlužuje Uchazem, s nimiž mže Zadavatel v souladu se zákonem uzavít smlouvu, až do doby uzavení smlouvy dle 82 odst. 4 zákona nebo do zrušení zadávacího ízení (viz 43 odst. 3 zákona). Zadávací lhta nebží v pípadech uvedených v 43 odst. 4 a 5 zákona Délka zadávací lhty V souladu s 43 odst. 2 zákona Zadavatel stanoví délku zadávací lhty na 90 dn Poskytnutí jistoty Zadavatel nepožaduje, aby Uchaze k zajištní svých povinností vyplývajících z úasti v zadávacím ízení poskytl jistotu ve smyslu 67 zákona. 10. Zpsob hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem pro zadání veejné zakázky je, ve smyslu ustanovení 78 odst. 1 písm. b) zákona, nejnižší nabídková cena. Hodnocení nabídek bude provedeno dle 79 odst. 4 zákona. Pi hodnocení pro plátce DPH rozhoduje cena bez DPH, pro neplátce DPH cena s DPH ( 79 odst. 2 zákona). 11. Podmínky a lhta pro podání nabídek Podmínky pro podání nabídek Uchaze mže podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku mže podat i více Uchaze spolen ( 69 zákona). Uchaze, který podal nabídku v zadávacím ízení, nesmí být souasn subdodavatelem, jehož prostednictvím jiný Uchaze v tomtéž zadávacím ízení prokazuje kvalifikaci. V pípad podání spolené nabídky budou uvedeny identifikaní údaje všech Uchaze. Pokud Uchaze podá více nabídek samostatn nebo spolen s dalšími Uchazei, nebo je Subdodavatelem, jehož prostednictvím jiný Uchaze v tomtéž zadávacím ízení prokazuje kvalifikaci, Zadavatel všechny nabídky podané takovým Uchazeem vyadí. Uchazee, jehož nabídka byla vyazena, Zadavatel bezodkladn vylouí z úasti v zadávacím ízení. Vylouení Uchazee vetn dvodu Zadavatel bezodkladn písemn oznámí Uchazei. Uchaze pedloží nabídku v písemné form ve dvou písemných vyhotoveních (1x originál a 1x kopie); nabídku je též nutné pedložit v elektronické podob (CD jako souástí nabídky bude obsahovat nabídku ve formátu pdf a návrh smlouvy ve formátu doc, i docx). Jednotlivé listy nabídky vetn píloh budou ádn oíslovány vzestupnou íselnou adou a budou pevn svázané tak, aby nemohlo dojít k neoprávnné manipulaci. Všechny dokumenty budou ádn itelné, bez škrt a pepis. Uchazei nenáleží žádná úhrada náklad, které vynaložil na úast v této veejné zakázce. Souástí nabídky musí být v souladu s 68 odst. 3 zákona:

14 - seznam statutárních orgán nebo len statutárních orgán, kteí v posledních 3 letech od konce lhty pro podání nabídek byli v pracovnprávním, funkním i obdobném pomru u Zadavatele, - má-li Dodavatel formu akciové spolenosti, seznam vlastník akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota pesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lht pro podání nabídek, - prohlášení Uchazee o tom, že neuzavel a neuzave zakázanou dohodu podle zvláštního právního pedpisu v souvislosti se zadávanou veejnou zakázkou. Vzor estného prohlášení o tchto skutenostech je k této zadávací dokumentaci piložen jako její píloha Lhta pro podání nabídky Nabídky se podávají ve lht pro podání nabídek v jedné uzavené obálce, která musí být na pední stran oznaená Veejná zakázka Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) NEOTEVÍRAT odd. 232/T. Na obálce musí být uvedena obchodní firma nebo název a adresa dodavatele. Nabídka bude doruena doporuen poštou, nebo pedána osobn v podateln, na adrese Zadavatele: eská republika Ministerstvo financí, Letenská 525/15, P.O.BOX 77, Praha 1 nejpozdji do 10:00 hodin dne Doruené nabídky jsou zaznamenány do seznamu nabídek podle poadového ísla nabídky, data a hodiny doruení. 12. Požadavky na obsah a lenní nabídky Obsah nabídky V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikaní údaje o Uchazei v rozsahu uvedeném v 17 písm. d) zákona. Nabídka musí být zpracována ve všech ástech v eském jazyce (výjimku tvoí odborné názvy a údaje), nebo úedn oveném pekladu do eského jazyka, a podepsána oprávnnou osobou. Zadavatel požaduje, aby souasn s nabídkou pedložil Uchaze vyplnný a podepsaný návrh smlouvy o pronájmu vozidel, který ve svém textu bude zahrnovat obchodní podmínky Zadavatele uvedené v píloze. 5 této zadávací dokumentace. Podrobná pedepsaná struktura nabídky je uvedena v bodu této zadávací dokumentace. Uchaze v nabídce výslovn uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi Uchazeem a Zadavatelem. Pokud podává nabídku více Uchaze spolen (spolená nabídka), uvedou v nabídce krom kontaktní adresy dle pedchozí vty též osobu, která bude zmocnna zastupovat tyto Uchazee pi styku se Zadavatelem v prbhu zadávacího ízení. V pípad, že ást zakázky bude plnna formou subdodávky (prostednictvím tetí osoby), požaduje Zadavatel, aby Uchaze v nabídce specifikoval ásti veejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu i více Subdodavatelm, a aby souasn uvedl identifikaní údaje a kontaktní údaje každého takového Subdodavatele. Uchaze tuto podmínku Zadavatele splní uvedením požadovaných údaj v krycím listu nabídky, jehož závazný vzor tvoí pílohu. 1 této zadávací dokumentace (u Subdodavatele je Uchaze povinen uvést jeho identifikaní údaje dle 17 písm.

15 d) zákona). Tím není dotena výluná odpovdnost Uchazee za poskytování ádného plnní. V souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona Zadavatel požaduje, aby veškeré hlavní innosti vyplývající z povahy pedmtu veejné zakázky, byly plnny výhradn Dodavatelem a nelze je tedy plnit prostednictvím subdodavatele. Konkrétn se tím myslí vlastnictví vozidel urených k pronájmu Obsahové lenní nabídky Nabídka bude podána v následující struktue: - vyplnný formulá "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikaní údaje Dodavatele, nabídkovou cenu dílí i celkovou, opatený podpisem oprávnné osoby/osob Dodavatele v souladu se zpsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstíku nebo zástupcem zmocnným k tomuto úkonu podle právních pedpis (plná moc pak musí být souástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky), - návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávnnou jednat jménem nebo za Uchazee, popípad zmocnncem Dodavatele a opatený otiskem razítka, - doklady prokazující splnní základních kvalifikaních pedpoklad, - doklady prokazující splnní profesních kvalifikaních pedpoklad, - estné prohlášení o ekonomické a finanní zpsobilosti Dodavatele plnit veejnou zakázku, - doklady prokazující technické kvalifikaní pedpoklady dle požadavk Zadavatele stanovených v bod další doklady a dokumenty dle podmínek zadávací dokumentace, píp. dle poteb Dodavatele 13. Dodatené informace Dodavatel je oprávnn požadovat po Zadavateli dodatené informace k zadávací dokumentaci za podmínek 49 odst. 1 zákona. Žádost musí být písemná a musí být doruena Zadavateli nejpozdji 6 pracovních dn ped uplynutím lhty pro podání nabídek. Žádost lze též doruit v elektronické podob ová adresa: s náležitostmi podle vyhlášky. 9/2011 Sb., v platném znní, kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostedky, elektronické nástroje a elektronické úkony pi zadávání veejných zakázek. 14. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskutení dne v 10:30 hod. v budov Ministerstva financí, Letenská 525/15, Praha 1. Sraz Uchaze, kteí se zúastní otevírání obálek, bude dne v 10:25 hodin u recepce Ministerstva financí, Letenská 525/15, Praha 1. Za každého uchazee, který doruil nabídku ve lht pro podání nabídek, je oprávnn být pítomen pi otevírání obálek s nabídkami jeden zástupce; zástupce Uchazee je povinen prokázat svoji totožnost, píp. pedložit oprávnní jednat jménem Uchazee. 15. Další podmínky a práva Zadavatele Zadavatel nepipouští varianty nabídky.

16 Zadavatel si vyhrazuje právo na zmnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to bu na základ žádostí Uchaze o dodatené informace, nebo z vlastního podntu. V pípad zrušení zadávacího ízení bude Zadavatel postupovat v souladu s ustanovením 84 zákona. Zadavatel Uchazem nehradí náklady spojené s úastí v tomto zadávacím ízení. Zadavatel si vyhrazuje právo ovit a provit údaje uvedené jednotlivými Uchazei v nabídkách. Zadavatel vylouí Uchazee ze zadávacího ízení v pípad, že Uchaze uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. Nedílnou souástí této zadávací dokumentace jsou pílohy: Píloha. 1 Krycí list nabídky Píloha. 2 Vzor estného prohlášení k prokázání základních kvalifikaních pedpoklad Píloha. 3 Vzor estného prohlášení o splnní ekonomické a finanní zpsobilosti Uchazee Píloha. 4 Vzor estného prohlášení dle 68 odst. 3 zákona Píloha. 5 Obchodní a platební podmínky Píloha. 6 Specifikace rozsahu a technické parametry osobních vozidel pro MF-AO Píloha. 7 Povinnosti dodavatele v rámci programu OPTP (Operaní program Technická pomoc) Píloha. 8 Specifikace služby FULL SERVICE k operativnímu leasingu

17 Píloha. 1 Krycí list nabídky k zadávacímu ízení na veejnou zakázku Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) 1. Základní identifikaní údaje 1.1. Zadavatel Zadavatel ve smyslu zákona eská republika Ministerstvo financí Právní forma Organizaní složka státu, kód 325 Název zadavatele Zadavatelský útvar eská republika Ministerstvo financí Odbor - Finanní Sídlo Letenská 525/15, Praha 1 I/DI Telefon/fax Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele Kontaktní osoba: /telefon /CZ ústedna Ing. Stanislav Sluka, editel odboru - Finanní Jitka Thámová fax Uchaze Obchodní firma nebo název Právní forma Sídlo/místo podnikání Telefon/fax I/DI Spisová znaka v obchodním rejstíku Bankovní spojení Tit., jméno, píjmení, funkce Tit., jméno, píjmení, funkce lenové statutárního orgánu Tit., jméno, píjmení, funkce Tit., jméno, píjmení, funkce Tit., jméno, píjmení, funkce Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele /telefon Poznámka: Podává-li nabídku fyzická osoba, uvede v bodu 1.2. následující údaje: obchodní firma nebo jméno, píjmení, místo podnikání, píp. místo trvalého pobytu, I a DI, bylo-li pidleno, kontaktní spojení ( , telefon, fax), bankovní spojení

18 2. Nabídková cena Návaznost na bod 7 Zadávací dokumentace Cena bez DPH Výše DPH (sazba. %) Cena celkem vetn DPH Nabídková cena za plnní VZ celkem Kategorie A + B 27 vozidel/ 48 msíc pronájmu Kategorie A + B 27 vozidel / 1 msíc pronájmu Kategorie A 1 vozidlo / 1 msíc pronájmu Kategorie A 18 vozidel/ 48 msíc pronájmu Kategorie B 1 vozidlo / 1 msíc pronájmu Kategorie B 9 vozidel/ 48 msíc pronájmu Poznámka: Uchaze doplní do hlaviky tabulky platnou sazbu DPH Ostatní nabídková cena Návaznost na bod 7 Zadávací dokumentace Cena bez DPH Výše DPH (sazba. %) Cena celkem vetn DPH Sazba za pejetý kilometr nad pedpokládaný limit 15 tis. km ron, tj., 60 tis. km za 4 roky Poznámka: Uchaze doplní do hlaviky tabulky platnou sazbu DPH

19 3. Mna, ve které je nabídková cena v bodu 2 uvedena: K (koruny eské) 4. Seznam osob, jejichž pomocí uchaze pedpokládá realizaci zakázky: Jedná se o spolenou nabídku ANO x) NE x) Je uritá ást kvalifikace prokázána prostednictvím subdodavatele ANO x) NE x) Bude ást veejné zakázky plnna subdodavatelsky ANO x) NE x) x) Nehodící se škrtne Seznam subdodavatel, kterým má dodavatel v úmyslu zadat ásti zakázky Obchodní firma nebo název Právní forma Sídlo/místo podnikání 1. Telefon/fax I/DI Specifikace ásti VZ, kterou hodlá dodavatel zadat subdodavateli % podíl na plnní VZ Obchodní firma nebo název Právní forma Sídlo/místo podnikání 2. Telefon/fax I/DI Specifikace ásti VZ, kterou hodlá dodavatel zadat subdodavateli % podíl na plnní VZ Poznámka: poet vyplnných tabulek bude úmrný potu subdodavatel

20 5. Osoba oprávnná jednat za uchazee Podpis oprávnné soby Titul, jméno píjmení Funkce Podávám/me tuto nabídku a prohlašuji/jeme, že akceptuji/jeme podmínky zadávacího ízení. Prohlašuji/jeme, že veškeré údaje v nabídce jsou pravdivé. V. dne

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 40/1964 Sb. - poslední stav textu 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 Zmna: 58/1969 Sb. Zmna: 146/1971

Více

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo - Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. - Popis pedmtu

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany p írody a krajiny R Postup p i poskytování informací a dat AOPK R

erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany p írody a krajiny R Postup p i poskytování informací a dat AOPK R erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.4 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Gemin Výzva k podání nabídky včetně zadávací... Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: MINISTERSTVO FINANCÍ IČO: 00006947

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01 IČ: 451 92 090 Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2014-2015 otevřené

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více