Georevue. Internetový zpravodaj Číslo 18 jaro Editorial. Aktuality 2. Kompletní zpracování dat pro územně analytické

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Georevue. Internetový zpravodaj Číslo 18 jaro 2009. www.hrdlicka.cz. Editorial. Aktuality 2. Kompletní zpracování dat pro územně analytické"

Transkript

1 Georevue Internetový zpravodaj Číslo 18 jaro 2009 Aktuality 2 Kompletní zpracování dat pro územně analytické podklady (ÚAP) 3 Rozhovor s Miroslavem Hrdličkou 5 Spolupráce s firmou Secar Bohemia 6 Oddělení Marketingu ve společnosti Hrdlička spol. s r. o. 7 Výroční setkání Hrdlička Group Sportovní den firmy REKS 8 Kdo je to? 9 Editorial Vážení čtenáři časopisu Georevue, se začínajícím jarem si dovolujeme Vás opět oslovit dalším číslem našeho internetového magazínu. Doufám, že přicházející příznivější počasí Vám dodává energii nejen do práce, ale také pro osobní životní aktivity volného času, pro které celou zimu nebyly vhodné podmínky. Možná právě tu energii budete ještě potřebovat. Všude kolem se mluví o krizi a přestože naší firmu krize zatím zdaleka nezasáhla, museli jsme se při vytváření plánu na rok 2009 zamyslet, jestli jsme na nepříznivé okolnosti připraveni. Myslím, že se můžeme na budoucí měsíce roku 2009 a i do roku 2010 dívat s optimismem. Našimi zákazníky jsou dnes v převážné většině silné a stabilní podniky střední a větší velikosti. Pracujeme dnes ve velké míře i pro samosprávu, obce a města. Myslím, že naše společnost již v minulosti vnitřně přijala opatření, která zefektivňují její chod, a máme velmi kvalitní tým spolupracovníků. V neposlední řadě dobře spolupracujeme i s naším bankovním ústavem. To vše nás myslím naplňuje optimismem, že krizovým obdobím naší ekonomiky by naše společnost mohla projít poměrně úspěšně. Příjemné čtení Vám za celou podnikatelskou skupinu HRDLIČKA GROUP přeje: Martin Hrdlička Ředitel společnosti

2 Aktuality Služby společnosti Hrdlička na CeBITu V letošním roce se společnost rozhodla rozšířit místa, kde prezentuje své služby, o největší světový veletrh v oblasti komunikací a IT CeBIT, který se konal v německém Hannoveru ve dnech března Veletrhu se letos účastnilo přes 4000 firem. Společnost Hrdlička prezentovala služby MAWIS ve spolupráci se českou společností Secar Bohemia. (více v článku na straně 6). Povodí Vltavy se rozhodlo distribuovat data ÚAP přes MAWIS Povodí Vltavy s.p. se rozhodlo využít možnosti EMS (Externí mapová služba), nabízené společností Hrdlička spol. s r. o. správcům technické infrastruktury ke splnění jejich zákonných povinností dle nového stavební zákona, který jim ukládá povinnost poskytovat jevy ÚAP (územně analytické podklady) obcím s rozšířenou působností a krajům pro účely územního plánování. Od března 2009 jsou uživatelům na straně obcí poskytovány jevy ve správě Povodí Vltavy číslo 48 (vodní nádrž), 54 (objekt/zařízení protipovodňové ochrany), a 71 (výroba elektřiny včetně ochranného pásma). GEODATA on-line v soutěži o Zlatý erb Město Děčín se letos opět účastní soutěže měst a obcí o nejlepší webové stránky a elektronické služby - Zlatý erb, tentokrát s projektem jehož součástí je naše služba GEODATA on-line. Projekt e-decin.cz je mezi elektronickými službami úřadu novinkou, proto se město rozhodlo zapojit do soutěže. Slavnostní ceremoniál na vyhlášení výsledků krajského kola soutěže se konal , město Děčín se umístilo na prvním místě a postupuje do celostátního kola. Hlasovat pro projekt můžete na a Dokumentace telekomunikačního kabelu v Turecku Na přelomu roku naše společnost realizovala zakázku Zaměření telekomunikačního kabelu u města Edirne v Turecku. Předmětem prací bylo zaměření a zpracování pokládky 20 km trasy kabelu včetně souvisejícího polohopisu a výškopisu. Zakázka byla úspěšně předána v březnu letošního roku. Firma Hrdlička podpořila studentskou akci ČVUT G++ Dne se konala již tradiční společenská akce studijního programu Geodézie a kartografie Fakulty stavební ČVUT, jejímž cílem není jen křest studentů prvního ročníku, ale především setkání studentů, profesorů a absolventů v netradičním prostředí. Organizátorem setkání, která se konají již přes deset let, je každoročně poslední ročník studentů magisterského studia. Pořadatelé za přispění mnoha firem, mezi něž se již dlouhou dobu řadí i firma Hrdlička spol. s. r. o., uspořádali příjemnou společenskou akci v prostředí klubu Retro s účastí přes 500 lidí. Vystoupily dvě hudební skupiny, svá kouzla předvedl i jeden z profesorů a v závěru večera nechybělo ani půlnoční překvapení. 2

3 Komlexní služby Kompletní zpracování dat pro územně analytické podklady (ÚAP) Proč ÚAP? Do konce roku 2008 měly obce s rozšířenou působností (ORP) a kraje dle 185, odst. 3 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) povinnost zajistit zpracování územně analytických podkladů pro své správní území. Důvodem zpracování ÚAP bylo zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů řešení v územně plánovací dokumentaci, zároveň upřesnění a sjednocení formy těchto podkladů pro celou ČR. Obsah a forma zpracování územně analytických podkladů (ÚAP) je upřesněna v 4 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v příloze č. 1 k této vyhlášce. Naše společnost získala zakázky na zpracování ÚAP (resp. zpracování všech jevů údajů o území) pro čtyři obce s rozšířenou působností (ORP). Jednalo se o ORP Blatná, ORP Humpolec, ORP Mělník a ORP Žatec. Všichni naši zákazníci využívají pro řešení problematiky ÚAP SW řešení GeoStore a proto jsme data dodávali přímo v tomto systému. Určitým problémem bylo stanovení časové náročnosti prací, protože šlo o nový typ zakázek a nikdo neměl potřebné zkušenosti a vědomosti o rozsahu a náročnosti práce. Proto nejen vlastní realizace, ale již zpracování nabídky nebylo snadnou záležitostí. Vlastní práce Na zakázce zpracování jevů pro ÚAP lze činnosti rozdělit na: získání podkladů ke všem 119 jevům (Příloha č. 1 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb.), které se v řešeném území nacházejí (podklady týkající se funkčního využití území, ochrany památek, urbanismu, ochrany přírody a krajiny, vodního hospodářství, geologie, technické a dopravní infrastruktury, obrany státu, aj.) prvotní zpracování získaných podkladů do formy, ve které je možné s nimi dále pracovat (převedení formátu obdržených podkladů na vhodný pro zpracování v GeoStore V6) zpracování podkladů do datového modelu používaného v ORP vyhotovení výkresu hodnot území, zejména urbanistických a architektonických, výkresu limitů využití území a výkresu záměrů na provedení změn v území zpracování rozboru udržitelného rozvoje území a SWOT analýz, které bylo zabezpečeno externími firmami. Část podkladů pro jednu ORP Získávání podkladů Základem celé práce bylo získání vhodných podkladů. Požadované podklady poskytly orgány veřejné a státní správy (městské úřady a jeho odbory, obecní úřady, správci vodních toků, AOPK, 3

4 Komplexní služby Geofond...), vlastníci a správci sítí a dopravní infrastruktury, aj. Jak se později ukázalo, získání podkladů bylo největším problémem. A to především z důvodu, že data vkládaná do databáze mohla být v podstatě ve tvaru *.dgn, (podmínkou byl 2D výkres a verze MS7), *.gml anebo ve tvaru *.shp. Jiný typ podkladů v programu GeoStore V6, ve kterém se data zpracovávala a následně ukládala do databáze, nebylo možné použít. Dále bylo nutné vyřešit nejednotnost a neúplnost získaných podkladů. Jednalo se především o klasické papírové výkresy anebo jejich části, knihy s popisem památek, různé vyhlášky, digitální podklady zpracované v AutoCADu, MicroStationu (i 3D) v různých databázových souborech, popř. informace o tom, že s příslušným poskytovatelem nebyla uzavřena smlouva a že data neposkytne. Dalším zdrojem informací byl Internet, kde se podařilo získat informace, které jsme následně využili při zpracování. U takto získaných dat se však naráželo na problém nutnosti uvést údaje o jejich získání a odkaz na zodpovědnou osobu. Kromě kvality vstupních podkladů byl problém i s jejich aktuálností. Některé územní plány a urbanistické studie byly více jak 10 let staré a pro ověřování skutečného stavu v území nebyl čas a ani se s tím neuvažovalo při zpracování cenové nabídky. Zpracování podkladů Na našich pracovištích v Českých Budějovicích, Písku, Teplicích, Brně, v Košicích a na pracovišti v Praze bylo zajištěno zpracování podkladů. Velkou výhodou byla ochota pracovníků jednotlivých městských úřadů, pro které jsme ÚAP zpracovávali. Pracovníci nám vycházeli maximálně vstříc a díky jejich aktivitě a podpoře jsme dostávali podklady v požadovaných termínech. Naše firma poprvé oslovila poskytovatele podkladů již v průběhu roku Takže v období podepsání smluv (1.Q 2008) jsme měli k dispozici již část podkladů, u kterých jsme mohli zahájit převod do digitální formy. Jak jsem zmínil hlavní překážkou realizace prací byly nejednotné podklady od poskytovatelů. Některé jevy jsou velmi uživatelsky příjemně poskytovány pro všechna ORP v České republice prostřednictvím mapového serveru MAWIS, kde ORP nebo kompletátor jevů pro ÚAP může některé jevy elegantním způsobem získat. Provozovatel této služby počet zpřístupňovaných jevů, především od správců technické infrastruktury, postupně rozšiřuje. Zvláštní částí byly jevy týkající se urbanismu. Podklady k nim se daly získat pouze terénními průzkumy. Pro ORP Mělník a ORP Žatec byla tato činnost zabezpečena externě, pro ORP Blatná a ORP Humpolec sběr dat provedly kolegyně z pracovišť v Písku a v Brně. Následné zpracování podkladů a ukládání dat do databázového modelu už bylo relativně rychlé a bylo vykonáváno ve spolupráci s naším pracovištěm v Písku. Výsledek práce, tj. zpracované ÚAP připravené na odevzdání Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo se na této zakázce podíleli, za jejich ochotu, kvalitu práce a rychlost, se kterou ji vykonávali. Věřím, že zkušenosti, které jsme při práci získali, se podaří zúročit i v dalších zakázkách podobného typu, anebo při průběžné aktualizaci ÚAP pro obce s rozšířenou působností. Ing. Zdenko Totušek vedoucí zakázky 4

5 Rozhovor Rozhovor s Ing. Miroslavem Hrdličkou, členem představenstva Komory geodetů a kartografů a spolumajitelem firmy Hrdlička spol. s r. o. Můžete blíže specifikovat význam činnosti KGK pro nás geodety, ale i pro celou společnost? KGK sdružuje Úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI), absolventy zeměměřického magisterského studia s nejméně pětiletou praxí v oboru, kteří složili zkoušku dle zákona 200/1994 Sb., O zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. Našim předchůdcům se nepodařilo začátkem devadesátých let realizovat zeměměřickou komoru ze zákona a později již nebyla politická vůle další komory zakládat, i když je jasné, že činnost komory nevyžaduje žádné prostředky ze státního rozpočtu. Náš obor je proto navenek zastoupen Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK). KGK má však v oboru nezastupitelné místo. Stará se o celoživotní vzdělávání svých členů, připravuje podněty pro úpravu legislativy a prakticky řídí činnost inženýrské geodézie, protože ČÚZK dle zákona ČNR 359/1992 Sb. O zeměměřických orgánech nemá zcela jasnou kompetenci k řízení této činnosti. Můžete uvést příklady, kdy se KGK podílí na vzniku či novelizaci rezortní i mimorezortní legislativy? Z rezortních předpisů bych uvedl: zákon 200/1994 Sb, O zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášku ČÚZK č. 31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákon 344/1992 O katastru nemovitostí ve znění pozdějších předpisů. Z ostatní související legislativy se KGK podílela na zákoně 183/2006 Sb. Stavební zákon, zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Energetický zákon a zákoně 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích a novém Občanském zákoníku. Evropská komise vydala v březnu 2007 směrnici INSPIRE. Jaké zákony se upravují v souvislosti s vydáním této směrnice? Uvedení směrnice INSPIRE si vyžádalo několik legislativních změn i dohod o spolupráci. Například novelu zákona 123/1998 Sb. O právu na informace o životním prostředí a novelu zákona 200/1994 Sb., která obsahuje zmocnění resortu pro Digitální technickou mapu (DTM) a definici této mapy. Dále v souvislosti se směrnicí EK INSPIRE bylo vydáno memorandum o spolupráci sedmi institucí včetně čtyř ministerstev o projektu a realizaci Digitální mapy veřejné správy (DMVS). Součástí má být i Digitální technická mapa, můžete nám připravovanou Digitální mapu veřejné správy (DMVS) přiblížit? Toto mapové dílo, které bude sloužit široké veřejnosti, bude obsahovat Digitální ortofotomapu, Digitální katastrální mapu (DKM) a Digitální technickou mapu (DTM). Kombinací DKM a DTM lze získat dokonalé informace o technické a dopravní infrastruktuře, budovách, průmyslových a veřejných objektech, zeleni a současně je možné zjistit hranice jednotlivých nemovitostí. DTM je nejvýznamnější součástí zvláště v obcích, kde je katastrální mapa v sáhovém měřítku 1:2880 a tudíž nepřesná. V současné době byla dokončena na MMR interní novela Stavebního zákona. Jak budete postupovat, aby se vyjasnily nepřesnosti v paragrafech související s geodetickou činností a údržbou DTM? Velká novela Stavebního zákona č. 183/2007 Sb., která jde nyní do mezirezortního projednávání, má být předložena vládě V souvislosti s připravovanou DMVS bude nutné, aby i její součást DTM byla udržována v aktuálním stavu. Proto požadujeme, aby stavebníci ale i vlastníci technické a dopravní infrastruktury odevzdávali ORP zaměření skutečného provedení stavby (geodetickou část DSPS). V novele budeme prosazovat četné odkazy na zákon 200/1994 Sb. a Vládní nařízení 430/2007 o referenčních systémech. V příštím roce budou volby do představenstva KGK. Uvažujete, že budete znovu kandidovat? Myslím si, že jsem již pro obor odvedl dost práce. Doufám, že se najdou mladší kolegové, kteří by mohli tuto legislativní štafetu převzít. Legislativní proces je dost složitý i zdlouhavý a proto budu muset určitý čas ještě v komoře pracovat, aby byla zaručena kontinuita. Děkuji Vám za rozhovor. Ing. Břetislav Jurček vedoucí oddělení zakázek 5

6 Spolupráce Spolupráce s firmou Secar Bohemia Společnost Secar Bohemia, a.s. je největším provozovatelem vyhledávacích systémů v České republice. Mezi její nejznámější produkty patří bezpochyby Sherlog NEO, zabezpečovací systém proti krádeži vozidel. Další produkt, SHERLOG Trace, umožňuje monitorovat firemní vozidla a vést elektronickou knihu jízd. Obdobnou službu poskytují také ve spolupráci se společností Telefónica O2 Czech Republic pod názvem O2 Car Control. Především v oblasti monitoringu jsme se společností našli vhodný prostor pro spolupráci. Se společností Secar Bohemia spolupracujeme v několika oblastech, které byli rozšířeny především během posledního roku. Od začátku roku 2009 v celé skupině Hrdlička Group aktivně využíváme elektronickou knihu jízd pro vnitřní účely. Naše společnost je pro služby společnosti SECAR mapovým integrátorem v oblasti map velkých měřítek a především map technických pro řešení Sherlog Trace. Naše možnosti spolupráce jsme společně prezentovali na stánku Secaru na mezinárodním veletrhu CeBIT v německém Hannoveru, který se konal března v testování, ale uvažuje se o zajímavém rozšíření v podobě zobrazování tras sítí. Takové řešení by bylo přínosné například pro distribuční společnosti nebo firmy pracující v oblasti zajištění havárií a následných oprav technické infrastruktury. Z jednoho místa by tak uživatel mohl vidět, kde se nacházejí nejbližší vozidla pro opravu vedení nebo zda se v okolí poškozené sítě nachází sítě jiné. Vnitřně v Hrdlička Group od počátku roku 2009 vyplňujeme knihu jízd (plníme daňovou povinnost) elektronicky využitím služby O2 CarControl, která byla vyvinuta firmou Secar. Řidiči služebních vozidel se nyní pouze po nástupu do vozidla musí identifikovat firemní čipovou kartou a tím jejich starosti končí. Implementovaná kniha jízd šetří práci řidičům vozidel, protože nemusí složitě knihu jízd vyplňovat. Integrace digitální knihy jízd se systémem docházky se zprovozňuje. To usnadní vnitrofiremní komunikaci a především zjednodušené a přesnější vyplňování pracovních výkazů ve vnitrofiremní provozním systému Syprom, který používáme k řízení firmy. Zároveň také usnadní zjišťování informace o přítomnosti osob na pracovišti. Novinkou ve službách obou firem je tedy poskytování přesných technických mapových podkladů pro službu Sherlog Trace. Prostřednictvím služby WMS poskytujeme firmě technické mapy, na kterých je možné velmi přesně sledovat pohyb vozidel či realizaci dalších činností. Služba je zatím Věříme, že toto řešení přispěje ke zjednodušení nutných datových toků a tím i zefektivnění vnitřního chodu našich společností. Jsme přesvědčeni, že nalezené synergie ve spolupráci budou využitelné ke prospěchu našich zákazníků ve všech zemích, kde obě společnosti působí. Barbora Hrdličková, oddělení marketing 6

7 Oddělení Oddělení marketingu ve společnosti Hrdlička spol. s r. o. Ráda bych Vás prostřednictvím tohoto článku seznámila blíže s chodem a obecně s funkcí oddělení marketingu ve společnosti Hrdlička spol. s r. o. Naše oddělení se stará především o propagaci, zviditelnění a dobré jméno značky Hrdlička. K tomu nám slouží několik prostředků, kde jedním z těch hlavních jsou internetové stránky, na kterých vám přinášíme nové aktuality týkající naší společnosti. Dále bych vám doporučila navštěvovat náš internetový obchod, kde je pro vás připravena spousta zajímavých akcí a novinek. Naše oddělení pro Vás připravuje též internetový zpravodaj Georevue, kterým se právě pročítáte. Zpravodaj má u zákazníků velice dobré ohlasy, počet čtenářů se stále zvyšuje a v dnešní době ho čte více než 800 lidí. Pro naše partnery a zákazníky v zahraničí připravujeme Georevue též v anglickém jazyce. Nedílnou součástí naší práce je také příprava akcí a veletrhů, kterých se naše společnost každoročně zúčastňuje. Jedná se především o veletrh Intergeo a Intergeo East, kde máme každoročně stánek a své zástupce, kteří rozšiřují povědomí o naší společnosti a získávají nové kontakty ke spolupráci hlavně na zahraničním trhu. Již tradiční se stala akce pořádaná na konci roku pro správce DTMM, která je mezi zástupci měst velice oblíbená. Další akce bývají vždy zaměřeny na segment zákazníků, který využívá naše služby na mapovém serveru MAWIS, většinou když jsou nějaké novinky či změny, se kterými naše zákazníky seznamujeme formou prezentace. V neposlední řadě se naše oddělení zabývá propagací formou billboardů a reklamních panelů. K dnešnímu datu máme po celé republice více jak jedenáct reklamních ploch, kde jsou umístěny billboardy. Ty se již od loňského roku aktualizují a dostávají novou moderní podobu a díky spolupráci s obchodním oddělením je doplňujeme o nabídku geodetických přístrojů za zvýhodněné ceny. Stále se snažíme najít nová vhodná místa, kam naše billboardy umístit, protože si uvědomujeme, že být vidět je dobré a zlepšuje to povědomí o práci celé naší společnosti. Reklamní panel umístěný před budovou ČÚZK v Brně Nesmím též opomenout publikování článků a inzerce v odborných časopisech, zajišťování sponzoringu, kde se většinou jedná o akce charitativního charakteru, podporu sportovních a vzdělávacích aktivit především mládeže a podporu regionálních sportovních aktivit. Nakonec stojí určitě za zmínku úzká spolupráce s obchodním oddělením, při které se snažíme našim kolegům pomoci při řešení konkrétních zakázek. Linda Marečková Barbora Hrdličková Filip Liška Team oddělení marketingu Setkání uživatelů DTMM v Pelhřimově Linda Marečková, vedoucí oddělení marketingu 7

8 Společenské akce Výroční setkání Hrdlička Group 2009 Každoroční setkání zaměstnanců společností v rámci Hrdlička Group a s ním spojené školení se konalo 23. ledna v hotelu Grand v Berouně. Vedle probíhajících školení řidičů, bezpečnosti práce a prezentací, ve kterých byl hodnocen minulý rok, byly představeny plány a strategie do budoucna, vedoucí pracovníci nezapomněli ohodnotit vynikající pracovníky v různých kategoriích. Obchodní náměstek Jaromír Prošek vyhlásil jako každý rok nejlepší pracoviště vyvíjející samostatné obchodní činnosti. Vlastní zakázky v největším objemu získalo v roce 2008 pracoviště Plzeň s vedoucí Marií Běželovou. Pracoviště Česká Lípa bylo oceněno na druhém a Beroun na třetím místě. Obě pracoviště patří již tradičně mezi oceňovanou trojici. Během své prezentace poděkoval vynikajícím pracovníkům ředitel společnosti Martin Hrdlička ve třech kategoriích. Ocenění Řešitelský a realizační tým získali Libor Knap, Roman Málek a Jan Floriánek za zpřesňování dokumentace dálkových vysokotlakých plynovodů pomocí aparatur GPS a za využití dalších mobilních prostředků (o zakázce jste se mohli dočíst více ve článku On the road v Georevue č. 16). Za pět let práce pro firmu Hrdlička bylo poděkováno Pavlu Kněžickému, vedoucímu pracoviště Cheb, a Janě Krištofové ze stejného pracoviště za 10 let spolupráce. A jako výborný vedoucí pracovník byla odměněna vedoucí pracoviště Plzeň Marie Běželová. Setkání bylo ukončeno večeří a společnou zábavou, při poslechu rakovnické kapely Brass Band. Těšíme se na další setkání nejpozději příští rok a snad v ještě hojnějším počtu. Barbora Hrdličková, oddělení marketing Sportovní den firmy REKS Dne se v západočeské metropoli Plzni, sídelním to městě firmy REKS s. r. o., uskutečnilo již tradiční sportovní klání mezi týmy složenými ze zástupců nejen výše uvedené, pořadatelské firmy, nýbrž taktéž ze zástupců některých dalších spřátelených firem, mezi nimiž, jak se stalo milou tradicí, nechyběli ani účastníci ze společností Elba, ČEZ distribuce a. s., ČEZ logistika s. r. o., Gruber s. r. o. a v neposlední řadě také sedmičlenný tým z firmy Hrdlička spol. s r.o. Ten, pravda, co se sportovních výkonů týče, příliš své fanoušky neoslnil, neboť smíšený, česko-moravský tým se teprve sehrával, hledal na hřišti, dlouho ladil optimální formu a vhodnou taktiku, a tak s vypětím značného úsilí vybojoval pouze 4. místo. Ovšem z hlediska celospolečenského významu se jeví sportovní výsledek nepochybně jen jako sekundární záležitost, ztrácející ve srovnání s přátel- 8

9 Společenské akce skou atmosférou, družnými rozhovory a spoustou legrace na významu. Budeme se těšit na další pokračování v brzké budoucnosti a tímto děkujeme organizačnímu týmu pořadatelského REKSu za dobře odvedenou práci. Kdo je to? Mgr. Pavel Kněžický, vedoucí pracoviště Cheb V minulém čísle jste mohli vidět fotografii pana Tomáše Cibulky ze společnosti Gruber s. r. o., se kterou se setkáváme při realizaci zakázek pro společnost ČEPS. Děkujeme za Vaše zaslané odpovědi. Ze správných odpovědí bylo vylosováno pět výherců, Ivana Brandysová, Petra Nepimachová, Nikola Polachová, Přemysl Dvořáček a Marek Dobrý, kteří byli odměněni malou pozorností od naší firmy. Tentokrát se Vás ptáme na dvě mladé dámy na fotografii, z jichž jedna pracuje ve společnosti, se kterou spolupracujeme. Sportovkyně získaly vynikající umístění na World Cup IPC Alpine Skiing. Na tomto čísle se svými příspěvky podíleli: Ing. Martin Hrdlička ředitel společnosti Povodí Vltavy se rozhodlo distribuovat data ÚAP přes MAWIS Barbora Hrdličková oddělení marketingu Služby společnosti Hrdlička na CEBITu Spolupráce s firmou Secar Bohemia Výroční setkání Hrdlička Group 2009 Ing. Vratislav Vorel Senior Consultant pro zahraničí Dokumentace telekomunikačního kabelu v Turecku Linda Marečková oddělení marketingu GEODATA on-line v soutěži o Zlatý erb Oddělení marketingu ve firmě Hrdlička spol. s r. o. Ing. Břetislav Jurček vedoucí oddělení zakázek Rozhovor s Ing. Miroslavem Hrdličkou, členem představenstva Komory geodetů a kartografů a spolumajitelem firmy Hrdlička spol. s r. o. Ing. Zdenko Totušek oddělení GIS Kompletní zpracování dat pro územně analytické podklady (ÚAP) Ing. Jan Jiránek oddělení technického náměstka Firma Hrdlička podpořila studentskou akci ČVUT G++ Ing. Pavel Knežický vedoucí pracoviště Cheb Sportovní den firmy REKS Jako správnou odpověď uznáme jméno alespoň jedné. Vaše odpovědi zasílejte na Správné odpovědi budou slosovány a tři úspěšní řešitelé odměněni. GEOREVUE (C) 2008 All rights reserved redakce: Barbora Hrdličková grafická úprava: Linda Marečková Hrdlička spol. s r.o., Za Lužinami 1084/33, Praha 5 9

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Výchozí stav Fixní (omezené) zdroje primárních geodat Heterogenní pojetí agend VS při využívání zdrojů geodat Neefektivní procesy

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více

Jak se žije poskytovatelům a pořizovatelům údajů o území?

Jak se žije poskytovatelům a pořizovatelům údajů o území? Jak se žije poskytovatelům a pořizovatelům údajů o území? 2007: Novela SZ návrhy na optimalizaci řešení: 1. Celostátní portál pod gescí státní správy - odmítnuto 2. Metodický pokyn MMR na portál ÚP v gesci

Více

Vedlejší výstupy projektu Digitální mapa veřejné správy legislativní podpora vedení technické mapy obce průzkum uživatelských požadavků na ortofoto

Vedlejší výstupy projektu Digitální mapa veřejné správy legislativní podpora vedení technické mapy obce průzkum uživatelských požadavků na ortofoto Vedlejší výstupy projektu Digitální mapa veřejné správy legislativní podpora vedení technické mapy obce průzkum uživatelských požadavků na ortofoto Eva Kubátová, manažerka projektu Digitální mapa veřejné

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje (DMVS PK) Potřebná spolupráce se stavebními úřady. Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje (DMVS PK) Potřebná spolupráce se stavebními úřady. Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje (DMVS PK) Potřebná spolupráce se stavebními úřady Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt DMVS PK: Financování projektu je z výzvy 08 IOP

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 2.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 18. 7. 2013 Popis Vydavatel URL GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň Směrnice obsahuje základní údaje o

Více

Digitální mapa veřejné správy Ústeckého kraje

Digitální mapa veřejné správy Ústeckého kraje Ústecký kraj Krajský úřad 400 02 Ústí nad Labem tel: 475 657 111 email: urad@kr-ustecky.cz datová schránka: t9zbsva Digitální mapa veřejné správy Ústeckého kraje Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK)

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK) Digitální technická mapa Moravskoslezského (DTM MSK) Zkušenosti z přípravy projektu Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica, Ing. Ivan Ivanov Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Cíle projektu Hlavní

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Projekt DMVS zastřešuje projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj

Více

Souvislosti a podmínky užívání DIGITÁLNÍ MAPY VEŘEJNÉ SPRÁVY v ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

Souvislosti a podmínky užívání DIGITÁLNÍ MAPY VEŘEJNÉ SPRÁVY v ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ Souvislosti a podmínky užívání DIGITÁLNÍ MAPY VEŘEJNÉ SPRÁVY v ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ účel územního plánování čemu slouží co k tomu potřebuje 2 ÚČEL ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ zjišťovat a posuzovat

Více

SD - Provozní řád ÚAP DMVS LK

SD - Provozní řád ÚAP DMVS LK Příloha E Směrnice IS DMVS LK Provozní řád ÚAP DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SD

Více

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 7. září 2016

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 7. září 2016 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

Více

SA Služby IS DMVS LK

SA Služby IS DMVS LK Příloha A Směrnice IS DMVS LK Služby IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SA Služby

Více

Proč a kam jdou správci inženýrských sítí?

Proč a kam jdou správci inženýrských sítí? Proč a kam jdou správci inženýrských sítí? Nemoforum, přednáškový blok Kam jsme došli Praha 21.11.2012 Petr Pavlík RWE Distribuční služby, s.r.o./ JMP, a.s. 22/11/12 STRANA 1 Potřeby správců v oblasti

Více

Obecné poznatky z digitalizace katastrálních map a výhled do budoucnosti. NEMOFORUM Seminář k digitalizaci katastrálních map

Obecné poznatky z digitalizace katastrálních map a výhled do budoucnosti. NEMOFORUM Seminář k digitalizaci katastrálních map Obecné poznatky z digitalizace katastrálních map a výhled do budoucnosti Na úvod Počátky - KM digitalizovány pro města a obce - v okamžiku svého vzniku již byly archiválií - aktualizace se prováděla nepravidelně

Více

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Součást projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (září 2013) Krajský

Více

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Autor: Michal Souček, Plzeňský kraj Konzultace: Mgr. Martin Schejbal, Ing. Antonín Procházka, Ing. Eliška Pečenková Verze: 1.3 Datum: 9.

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 9. prosince 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro zeměměřictví

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro zeměměřictví Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 1. června 2015 č.j.: S 1819/2015-O13 Účinnost

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

Digitální technická mapa Plzeňského kraje

Digitální technická mapa Plzeňského kraje Digitální technická mapa Plzeňského kraje Setkání partnerů digitálních technických map krajů Plzeň 5. a 6. května 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Součást projektu Digitální mapa veřejné

Více

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj Problematika digitální technické mapy RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj 20.10.2009 Souvislosti Digitální technické mapy (DTM) V současné době neexistuje v České republice jednotný a ucelený rámec pro tvorbu

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

CO JSOU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY, KDO A JAK JE POŘIZUJE VZTAH ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍ

CO JSOU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY, KDO A JAK JE POŘIZUJE VZTAH ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍ PROBLEMATIKA ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH VYUŽITELNOST V PRAXI 6/2015 OBSAH CO JSOU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY, KDO A JAK JE POŘIZUJE VZTAH ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍ

Více

Moderní veřejná správa podle Bentley Systems. Ing. Ondřej Patočka Bentley Geospatial Team 3. dubna 2007, 10.ISSS, Hradec Králové

Moderní veřejná správa podle Bentley Systems. Ing. Ondřej Patočka Bentley Geospatial Team 3. dubna 2007, 10.ISSS, Hradec Králové Moderní veřejná správa podle Bentley Systems Ing. Ondřej Patočka Bentley Geospatial Team 3. dubna 2007, 10.ISSS, Hradec Králové Bentley Systems $391mil Bentley Geospatial Poskytuje služby a řešení pro

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

Služby ČÚZK určené (nejen) pro správce inženýrských sítí. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální

Služby ČÚZK určené (nejen) pro správce inženýrských sítí. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Služby ČÚZK určené (nejen) pro správce inženýrských sítí Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah prezentace Přehled právních předpisů pro poskytování údajů Přehled služeb Infrastruktura

Více

Informační systém Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje. Ing. Pavel Matějka, Liberecký kraj Ing. Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o.

Informační systém Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje. Ing. Pavel Matějka, Liberecký kraj Ing. Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o. Informační systém Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje Ing. Pavel Matějka, Liberecký kraj Ing. Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o. O projektu Realizace v rámci výzvy č. 8 IOP Součást e-governmentu

Více

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů".

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů. Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů". KVALITA, PŘESNOST A ROZSAH DAT STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL VE VZTAHU K POTŘEBÁM INFORMAČNÍCH

Více

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Eva Kubátová 15. listopadu 2010, Praha, Novotného lávka 5 Obsah prezentace - Úvod - Úloha MV v oblasti ICT - Úloha MV v oblasti prostorových dat

Více

Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová

Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová Obsah Úvod Klíčové aktivity MV v oblasti prostorových dat

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy jako stěžejní projekt egovernment a základní nástroj politiky státu v oblasti prostorových informací RNDr. Eva Kubátová Obsah Z čeho vycházíme Úloha MV v oblasti prostorových

Více

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Ministerstvo vnitra RNDr. Eva Kubátová Nemoforum, Seminář k digitalizaci katastrálních map, 4. prosince 2008, Praha Obsah prezentace - Úloha

Více

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů GIS MISYS Využití systému MISYS v ČR Ing. Marek Knězů ISSS H. Králové, 13. dubna 2010 Společnost GEPRO Firma GEPRO spol. s r.o. se zabývá vývojem programového vybavení, dodávkami dat a komplexními službami

Více

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS Digitální plán města Ing. Miloš Lulay správce GIS Statutární město Pardubice rozloha v km 2 82,5 počet katastrálních území 20 počet městských obvodů 8 počet parcel 56 500 počet částí obce 27 počet volebních

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

PROBLEMATIKA ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ VE VZTAHU K OCHRANĚ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ V KOMPETENCI MINISTERSTVA OBRANY

PROBLEMATIKA ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ VE VZTAHU K OCHRANĚ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ V KOMPETENCI MINISTERSTVA OBRANY PROBLEMATIKA ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ VE VZTAHU K OCHRANĚ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ V KOMPETENCI MINISTERSTVA OBRANY 18.12.2014 ÚAP OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Agenda pořizování ÚAP definována zákonem 500/2006 Sb.,

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území)

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) Územně analytické podklady Ústeckého kraje (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel společnosti Ing. arch. Karel Beránek hlavní zpracovatel zakázky duben 2009

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Vzdělávací a informační centrum FLORET, Průhonice 24. 25. listopadu 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam INSPIRE

Více

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ Seznam a doporučené odborné literatury ke zkouškám odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností /1/ Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho

Více

PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Zeměměřický úřad PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 15. května 2014, Praha http://geoportal.cuzk.cz Prostorová data z produkce ZÚ Data z databáze

Více

Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK

Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK Příloha č. 2 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci

Více

S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VODŇANY

S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VODŇANY Příloha č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY správního obvodu OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VODŇANY Z A D Á N Í květen 2016 OBSAH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE I. ÚVODNÍ A OBECNÁ ČÁST a) Základní údaje b) Důvody pořízení

Více

Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje

Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje Ing. Tomáš Nováček Ing. Jiří Heliks Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor projektového řízení a informatiky KK Digitální mapa veřejné správy Karlovarského

Více

CO JSOU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY, KDO A JAK JE POŘIZUJE VZTAH ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍ

CO JSOU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY, KDO A JAK JE POŘIZUJE VZTAH ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍ PROBLEMATIKA ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH VYUŽITELNOST V PRAXI 6/2015 OBSAH CO JSOU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY, KDO A JAK JE POŘIZUJE VZTAH ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍ

Více

Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu

Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu Ing. Danuše Svobodová 6. září 2013, Plzeň Obsah prezentace O státním mapovém díle Státní mapové dílo = tisíce mapových listů Klady mapových listů Obsah

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

S Směrnice IS DMVS LK

S Směrnice IS DMVS LK Směrnice IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Liberecký kraj a aktivní partneři S Směrnice IS DMVS LK Směrnice IS DMVS LK obsahuje základní

Více

PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014

PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014 PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014 OBSAH PROJEKT DMVS, PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ, OBSAH SOUČASNÝ STAV PŘEDSTAVENÍ FUNKCIONALIT DMG 4.2 PROJEKT DMVS, PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ,

Více

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK pro oceňování zeměměřických výkonů, platný od 1.1. 1996 a aktualizovaný dne 1.1. 25 Ceník byl sestaven za použití

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

Prostorová data na železnici z pohledu provozovatele dráhy ve vlastnictví státu

Prostorová data na železnici z pohledu provozovatele dráhy ve vlastnictví státu Prostorová data pro rozhodovací procesy státní správy Prostorová data na železnici z pohledu provozovatele dráhy ve vlastnictví státu Radomír Havlíček Praha, 26. května 2016 SŽDC s.o., GŘ Geomatika a garantovaná

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení -

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0144 Inovace studijních

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

ISSS HRADEC KRÁLOVÉ. Komplexní nabídka zpracování ÚAP. 7. - 8. dubna 2008. Ing. Zdenek Hoffmann Ing. arch. Dana Pokojová Vojtěch Zvěřina

ISSS HRADEC KRÁLOVÉ. Komplexní nabídka zpracování ÚAP. 7. - 8. dubna 2008. Ing. Zdenek Hoffmann Ing. arch. Dana Pokojová Vojtěch Zvěřina ISSS HRADEC KRÁLOVÉ 7. - 8. dubna 2008 Komplexní nabídka zpracování ÚAP Ing. Zdenek Hoffmann Ing. arch. Dana Pokojová Vojtěch Zvěřina TROCHU HISTORIE FIRMY 18 let vývoje softwaru MISYS, UPLAN, PROLAND,

Více

Geoportály Zlínského a Plzeňského kraje

Geoportály Zlínského a Plzeňského kraje Geoportály Zlínského a Plzeňského kraje Z7262 Geoinformatika ve veřejné správě VLASTENCI.CZ, 2016 Anna Průšová Vilém Spálovský Jiří Stehno B-GK KART, N-GK FG Brno 2016 Geoportál Zlínského kraje (Portál

Více

PROSTOROVÁ DATA Z GEOPORTÁLU ČÚZK A INSPIRE

PROSTOROVÁ DATA Z GEOPORTÁLU ČÚZK A INSPIRE PROSTOROVÁ DATA Z GEOPORTÁLU ČÚZK A INSPIRE Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah prezentace Obsah prezentace 1. Geoportál ČÚZK úvod, historie rozvoje 2. Správa metadat 3. Nový vzhled Geoportálu ČÚZK 4.

Více

ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY

ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Poslání ÚRM zpracování a údržba územního plánu příprava a aktualizace strategického plánu a programových dokumentů EU zpracování koncepčních materiálů územního rozvoje zpracování územních prověřovacích

Více

Východisko projektu Digitální mapa veřejné správy - Studie proveditelnosti

Východisko projektu Digitální mapa veřejné správy - Studie proveditelnosti Východisko projektu Digitální mapa veřejné správy - Studie proveditelnosti Tomáš Hrabík Nemoforum seminář Digitální mapa veřejné správy 20. 10. 2009 Cíle Studie proveditelnosti realizace sdílení, distribuce

Více

ČÚZK a INSPIRE. Jiří Poláček. Konference Inspirujme se..., Průhonice,

ČÚZK a INSPIRE. Jiří Poláček. Konference Inspirujme se..., Průhonice, ČÚZK a INSPIRE Jiří Poláček Konference Inspirujme se..., Obsah prezentace 1. Průběh prací při implementaci směrnice INSPIRE 2. Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) a INSPIRE

Více

NÁCHOD. Ústecký kraj. Ing. Hana Frýdová Ing. Lenka Gallová

NÁCHOD. Ústecký kraj. Ing. Hana Frýdová Ing. Lenka Gallová Ústecký kraj Ing. Hana Frýdová Ing. Lenka Gallová Náchod 2.6.2016 Rozvoj služeb egovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI. je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro

Více

Postup projektu vytvoření účelové katastrální mapy

Postup projektu vytvoření účelové katastrální mapy Postup projektu vytvoření účelové katastrální mapy Seminář k digitalizaci katastrálních map Praha 2. 6. 2010 RNDr. Ivo Skrášek, Mgr. Irena Křeková Zlínský kraj Typové projekty krajů Digitální mapa veřejné

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 26.6.2012 OBSAH ZÁKONNÝ RÁMEC AKTUALIZACE ÚAP OBCÍ DATOVÝ MODEL DMG ÚAP 4.0, 4.1 DATA, POSKYTOVATELÉ METODIKA ÚÚR, MMR ŽÁDOSTI O AKTUALIZACI

Více

Dokumentace Zakázky DTM subprojektu DTM DMVS LK

Dokumentace Zakázky DTM subprojektu DTM DMVS LK Příloha D1 Směrnice IS DMVS LK Dokumentace Zakázky DTM subprojektu DTM DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj

Více

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Základní registry soutěže o návrh Praha 15.12.2008 Úvod Všechny relevantní informace

Více

Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Jednotná technická mapa města Krnova. Představení systému - 4. 9. 2014. Bc. Dušan Stránský 4. 9.

Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Jednotná technická mapa města Krnova. Představení systému - 4. 9. 2014. Bc. Dušan Stránský 4. 9. Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ Jednotná technická mapa města Krnova Představení systému - 4. 9. 2014 Bc. Dušan Stránský 4. 9. 2014 Jednotná technická mapa města Krnova ( JTMO ) Legislativní základy

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI

ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI Milan Pachta, Drahomíra Zedníčková Krajský rok informatiky, Olomouc 11.-12.10.2007 ÚČELOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PRAXI HISTORIE:

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

M e t o d i c k ý m a t e r i á l o d b o r u v e ř e j n é s p r á v y, d o z o r u a k o n t r o l y Obecně závazná vyhláška

M e t o d i c k ý m a t e r i á l o d b o r u v e ř e j n é s p r á v y, d o z o r u a k o n t r o l y Obecně závazná vyhláška M e t o d i c k ý m a t e r i á l o d b o r u v e ř e j n é s p r á v y, d o z o r u a k o n t r o l y Obecně závazná vyhláška o vedení technické mapy obce 1. Definice technické mapy Technickou mapou obce

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774

Více

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah prezentace Přehled právních předpisů pro poskytování údajů Přehled služeb Milníky implementace Infrastruktura

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 VYPRACOVAL: ING. ARCH. VANDA CIZNEROVÁ BŘEZEN 2007 Akce: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ ZMĚNA Č.4 Zakázkové číslo: 01-2007 Objednavatel: Obec Podolí 751 16 Želatovice Zhotovitel:

Více

AKTUALIZACE ÚKM RESORTEM ČÚZK. Pavel Doubek

AKTUALIZACE ÚKM RESORTEM ČÚZK. Pavel Doubek AKTUALIZACE ÚKM RESORTEM ČÚZK Internet ve státní správě a samosprávě, AKTUALIZACE ÚKM RESORTEM ČÚZK Obsah Úvod Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Účelová katastrální mapa (ÚKM) Aktualizace ÚKM Stránka

Více

Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou (ČEZ, a.s.)

Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou (ČEZ, a.s.) Číslo 15 jaro 2008 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, prostřednictvím dalšího čísla našeho internetového magazínu Vám přinášíme informace o aktivitách, událostech a novinkách, ve společnostech

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje Datum: - 1 - Digitální technická mapa je mapové dílo velkého měřítka, které se skládá z mapy povrchové situace a z průběhů sítí technické infrastruktury

Více

Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací 1. Pojmenování (název) životní situace: Povolení ke stavbě, ke změně stavby, ke změně užívání či k zrušení a odstranění stavby vodního díla 2. Základní

Více

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Pavla Balabánová. 34. Den malých obcí. Vyškov, 25 listopadu 2010

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Pavla Balabánová. 34. Den malých obcí. Vyškov, 25 listopadu 2010 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Pavla Balabánová 34. Den malých obcí Vyškov, 25 listopadu 2010 Obec a územní plánov nování Obsah prezentace Úvod Rok 2015 a platnost územních plánů Konzultační středisko ke stavebnímu

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

Revize katastrálního operátu. Pavel Hylas a Krajský úřad orgány územního plánování stavební úřady

Revize katastrálního operátu. Pavel Hylas a Krajský úřad orgány územního plánování stavební úřady Revize katastrálního operátu Pavel Hylas 13. 12. a 15. 12. 2016 Krajský úřad orgány územního plánování stavební úřady Obsah Digitalizace katastrálních map Legislativa Revize katastru Zkvalitňování dat

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300750. Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300750. Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300750 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: stastnyp@mkrumlov.cz Vyřizuje: Ing. Petr Šťastný V

Více

Několik poznámek k tomu, jak vidím, kam kráčí náš obor. Ing. Jan Fafejta, Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Několik poznámek k tomu, jak vidím, kam kráčí náš obor. Ing. Jan Fafejta, Úředně oprávněný zeměměřický inženýr Několik poznámek k tomu, jak vidím, kam kráčí náš obor Ing. Jan Fafejta, Úředně oprávněný zeměměřický inženýr V nadpisu je zcela záměrně použit singulár podstatného jména obor, zdrobnělinu k němu neumím

Více

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu GEOS 2006

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu GEOS 2006 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, po dlouhé a mrazivé zimě konečně přišlo jaro a my za Vámi přicházíme s dalším vydáním našeho internetového magazínu. Tentokrát se v jarním čísle můžete

Více

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje Obsah: 1. Úvod 1.1 Komu je metodika

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

DTM DMVS krajů. Ing. Karel Vondráček, Ing. Martin Šourek Správce datového skladu DTM DMVS

DTM DMVS krajů. Ing. Karel Vondráček, Ing. Martin Šourek Správce datového skladu DTM DMVS DTM DMVS krajů Ing. Karel Vondráček, Ing. Martin Šourek Správce datového skladu DTM DMVS Součást egovernmentu Smart Administration v období 2007 2015 Modernizační a informatizační aktivity ve VS Zlepšit

Více

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI IRI: ÚZEMNÍ ROZVOJ, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, DIGITÁLNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY BYDLENÍ, CENY BYTŮ, TRŽNÍ NÁJEMNÉ, KONCEPCE ROZVOJE BYDLENÍ INICIACE A ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PRO UDRŽITELNÝ

Více

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY REGULAČNÍ PLÁN

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY REGULAČNÍ PLÁN STANOVISKA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ METODICKÝ NÁVOD ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY REGULAČNÍ PLÁN METODICKÉ DOPORUČENÍ ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE METODICKÉ SDĚLENÍ STANOVISKA METODICKÝ

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

INSPIRE konference Inspirujme se otevřeností. GIS Jihomoravského kraje blíž uživateli

INSPIRE konference Inspirujme se otevřeností. GIS Jihomoravského kraje blíž uživateli INSPIRE konference Inspirujme se otevřeností GIS Jihomoravského kraje blíž uživateli Geodata Jihomoravského kraje 1. data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu děje nejefektivněji

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. RNDr. Jana Pressová

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. RNDr. Jana Pressová ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZABAGED Základní báze geografických dat RNDr. Jana Pressová Zeměměřický úřad Ústí nad Labem, 25. 10. 2016 ZABAGED - definice ZABAGED je digitální geografický model území České republiky,

Více