Georevue. Internetový zpravodaj Číslo 18 jaro Editorial. Aktuality 2. Kompletní zpracování dat pro územně analytické

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Georevue. Internetový zpravodaj Číslo 18 jaro 2009. www.hrdlicka.cz. Editorial. Aktuality 2. Kompletní zpracování dat pro územně analytické"

Transkript

1 Georevue Internetový zpravodaj Číslo 18 jaro 2009 Aktuality 2 Kompletní zpracování dat pro územně analytické podklady (ÚAP) 3 Rozhovor s Miroslavem Hrdličkou 5 Spolupráce s firmou Secar Bohemia 6 Oddělení Marketingu ve společnosti Hrdlička spol. s r. o. 7 Výroční setkání Hrdlička Group Sportovní den firmy REKS 8 Kdo je to? 9 Editorial Vážení čtenáři časopisu Georevue, se začínajícím jarem si dovolujeme Vás opět oslovit dalším číslem našeho internetového magazínu. Doufám, že přicházející příznivější počasí Vám dodává energii nejen do práce, ale také pro osobní životní aktivity volného času, pro které celou zimu nebyly vhodné podmínky. Možná právě tu energii budete ještě potřebovat. Všude kolem se mluví o krizi a přestože naší firmu krize zatím zdaleka nezasáhla, museli jsme se při vytváření plánu na rok 2009 zamyslet, jestli jsme na nepříznivé okolnosti připraveni. Myslím, že se můžeme na budoucí měsíce roku 2009 a i do roku 2010 dívat s optimismem. Našimi zákazníky jsou dnes v převážné většině silné a stabilní podniky střední a větší velikosti. Pracujeme dnes ve velké míře i pro samosprávu, obce a města. Myslím, že naše společnost již v minulosti vnitřně přijala opatření, která zefektivňují její chod, a máme velmi kvalitní tým spolupracovníků. V neposlední řadě dobře spolupracujeme i s naším bankovním ústavem. To vše nás myslím naplňuje optimismem, že krizovým obdobím naší ekonomiky by naše společnost mohla projít poměrně úspěšně. Příjemné čtení Vám za celou podnikatelskou skupinu HRDLIČKA GROUP přeje: Martin Hrdlička Ředitel společnosti

2 Aktuality Služby společnosti Hrdlička na CeBITu V letošním roce se společnost rozhodla rozšířit místa, kde prezentuje své služby, o největší světový veletrh v oblasti komunikací a IT CeBIT, který se konal v německém Hannoveru ve dnech března Veletrhu se letos účastnilo přes 4000 firem. Společnost Hrdlička prezentovala služby MAWIS ve spolupráci se českou společností Secar Bohemia. (více v článku na straně 6). Povodí Vltavy se rozhodlo distribuovat data ÚAP přes MAWIS Povodí Vltavy s.p. se rozhodlo využít možnosti EMS (Externí mapová služba), nabízené společností Hrdlička spol. s r. o. správcům technické infrastruktury ke splnění jejich zákonných povinností dle nového stavební zákona, který jim ukládá povinnost poskytovat jevy ÚAP (územně analytické podklady) obcím s rozšířenou působností a krajům pro účely územního plánování. Od března 2009 jsou uživatelům na straně obcí poskytovány jevy ve správě Povodí Vltavy číslo 48 (vodní nádrž), 54 (objekt/zařízení protipovodňové ochrany), a 71 (výroba elektřiny včetně ochranného pásma). GEODATA on-line v soutěži o Zlatý erb Město Děčín se letos opět účastní soutěže měst a obcí o nejlepší webové stránky a elektronické služby - Zlatý erb, tentokrát s projektem jehož součástí je naše služba GEODATA on-line. Projekt e-decin.cz je mezi elektronickými službami úřadu novinkou, proto se město rozhodlo zapojit do soutěže. Slavnostní ceremoniál na vyhlášení výsledků krajského kola soutěže se konal , město Děčín se umístilo na prvním místě a postupuje do celostátního kola. Hlasovat pro projekt můžete na a Dokumentace telekomunikačního kabelu v Turecku Na přelomu roku naše společnost realizovala zakázku Zaměření telekomunikačního kabelu u města Edirne v Turecku. Předmětem prací bylo zaměření a zpracování pokládky 20 km trasy kabelu včetně souvisejícího polohopisu a výškopisu. Zakázka byla úspěšně předána v březnu letošního roku. Firma Hrdlička podpořila studentskou akci ČVUT G++ Dne se konala již tradiční společenská akce studijního programu Geodézie a kartografie Fakulty stavební ČVUT, jejímž cílem není jen křest studentů prvního ročníku, ale především setkání studentů, profesorů a absolventů v netradičním prostředí. Organizátorem setkání, která se konají již přes deset let, je každoročně poslední ročník studentů magisterského studia. Pořadatelé za přispění mnoha firem, mezi něž se již dlouhou dobu řadí i firma Hrdlička spol. s. r. o., uspořádali příjemnou společenskou akci v prostředí klubu Retro s účastí přes 500 lidí. Vystoupily dvě hudební skupiny, svá kouzla předvedl i jeden z profesorů a v závěru večera nechybělo ani půlnoční překvapení. 2

3 Komlexní služby Kompletní zpracování dat pro územně analytické podklady (ÚAP) Proč ÚAP? Do konce roku 2008 měly obce s rozšířenou působností (ORP) a kraje dle 185, odst. 3 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) povinnost zajistit zpracování územně analytických podkladů pro své správní území. Důvodem zpracování ÚAP bylo zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů řešení v územně plánovací dokumentaci, zároveň upřesnění a sjednocení formy těchto podkladů pro celou ČR. Obsah a forma zpracování územně analytických podkladů (ÚAP) je upřesněna v 4 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v příloze č. 1 k této vyhlášce. Naše společnost získala zakázky na zpracování ÚAP (resp. zpracování všech jevů údajů o území) pro čtyři obce s rozšířenou působností (ORP). Jednalo se o ORP Blatná, ORP Humpolec, ORP Mělník a ORP Žatec. Všichni naši zákazníci využívají pro řešení problematiky ÚAP SW řešení GeoStore a proto jsme data dodávali přímo v tomto systému. Určitým problémem bylo stanovení časové náročnosti prací, protože šlo o nový typ zakázek a nikdo neměl potřebné zkušenosti a vědomosti o rozsahu a náročnosti práce. Proto nejen vlastní realizace, ale již zpracování nabídky nebylo snadnou záležitostí. Vlastní práce Na zakázce zpracování jevů pro ÚAP lze činnosti rozdělit na: získání podkladů ke všem 119 jevům (Příloha č. 1 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb.), které se v řešeném území nacházejí (podklady týkající se funkčního využití území, ochrany památek, urbanismu, ochrany přírody a krajiny, vodního hospodářství, geologie, technické a dopravní infrastruktury, obrany státu, aj.) prvotní zpracování získaných podkladů do formy, ve které je možné s nimi dále pracovat (převedení formátu obdržených podkladů na vhodný pro zpracování v GeoStore V6) zpracování podkladů do datového modelu používaného v ORP vyhotovení výkresu hodnot území, zejména urbanistických a architektonických, výkresu limitů využití území a výkresu záměrů na provedení změn v území zpracování rozboru udržitelného rozvoje území a SWOT analýz, které bylo zabezpečeno externími firmami. Část podkladů pro jednu ORP Získávání podkladů Základem celé práce bylo získání vhodných podkladů. Požadované podklady poskytly orgány veřejné a státní správy (městské úřady a jeho odbory, obecní úřady, správci vodních toků, AOPK, 3

4 Komplexní služby Geofond...), vlastníci a správci sítí a dopravní infrastruktury, aj. Jak se později ukázalo, získání podkladů bylo největším problémem. A to především z důvodu, že data vkládaná do databáze mohla být v podstatě ve tvaru *.dgn, (podmínkou byl 2D výkres a verze MS7), *.gml anebo ve tvaru *.shp. Jiný typ podkladů v programu GeoStore V6, ve kterém se data zpracovávala a následně ukládala do databáze, nebylo možné použít. Dále bylo nutné vyřešit nejednotnost a neúplnost získaných podkladů. Jednalo se především o klasické papírové výkresy anebo jejich části, knihy s popisem památek, různé vyhlášky, digitální podklady zpracované v AutoCADu, MicroStationu (i 3D) v různých databázových souborech, popř. informace o tom, že s příslušným poskytovatelem nebyla uzavřena smlouva a že data neposkytne. Dalším zdrojem informací byl Internet, kde se podařilo získat informace, které jsme následně využili při zpracování. U takto získaných dat se však naráželo na problém nutnosti uvést údaje o jejich získání a odkaz na zodpovědnou osobu. Kromě kvality vstupních podkladů byl problém i s jejich aktuálností. Některé územní plány a urbanistické studie byly více jak 10 let staré a pro ověřování skutečného stavu v území nebyl čas a ani se s tím neuvažovalo při zpracování cenové nabídky. Zpracování podkladů Na našich pracovištích v Českých Budějovicích, Písku, Teplicích, Brně, v Košicích a na pracovišti v Praze bylo zajištěno zpracování podkladů. Velkou výhodou byla ochota pracovníků jednotlivých městských úřadů, pro které jsme ÚAP zpracovávali. Pracovníci nám vycházeli maximálně vstříc a díky jejich aktivitě a podpoře jsme dostávali podklady v požadovaných termínech. Naše firma poprvé oslovila poskytovatele podkladů již v průběhu roku Takže v období podepsání smluv (1.Q 2008) jsme měli k dispozici již část podkladů, u kterých jsme mohli zahájit převod do digitální formy. Jak jsem zmínil hlavní překážkou realizace prací byly nejednotné podklady od poskytovatelů. Některé jevy jsou velmi uživatelsky příjemně poskytovány pro všechna ORP v České republice prostřednictvím mapového serveru MAWIS, kde ORP nebo kompletátor jevů pro ÚAP může některé jevy elegantním způsobem získat. Provozovatel této služby počet zpřístupňovaných jevů, především od správců technické infrastruktury, postupně rozšiřuje. Zvláštní částí byly jevy týkající se urbanismu. Podklady k nim se daly získat pouze terénními průzkumy. Pro ORP Mělník a ORP Žatec byla tato činnost zabezpečena externě, pro ORP Blatná a ORP Humpolec sběr dat provedly kolegyně z pracovišť v Písku a v Brně. Následné zpracování podkladů a ukládání dat do databázového modelu už bylo relativně rychlé a bylo vykonáváno ve spolupráci s naším pracovištěm v Písku. Výsledek práce, tj. zpracované ÚAP připravené na odevzdání Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo se na této zakázce podíleli, za jejich ochotu, kvalitu práce a rychlost, se kterou ji vykonávali. Věřím, že zkušenosti, které jsme při práci získali, se podaří zúročit i v dalších zakázkách podobného typu, anebo při průběžné aktualizaci ÚAP pro obce s rozšířenou působností. Ing. Zdenko Totušek vedoucí zakázky 4

5 Rozhovor Rozhovor s Ing. Miroslavem Hrdličkou, členem představenstva Komory geodetů a kartografů a spolumajitelem firmy Hrdlička spol. s r. o. Můžete blíže specifikovat význam činnosti KGK pro nás geodety, ale i pro celou společnost? KGK sdružuje Úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI), absolventy zeměměřického magisterského studia s nejméně pětiletou praxí v oboru, kteří složili zkoušku dle zákona 200/1994 Sb., O zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. Našim předchůdcům se nepodařilo začátkem devadesátých let realizovat zeměměřickou komoru ze zákona a později již nebyla politická vůle další komory zakládat, i když je jasné, že činnost komory nevyžaduje žádné prostředky ze státního rozpočtu. Náš obor je proto navenek zastoupen Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK). KGK má však v oboru nezastupitelné místo. Stará se o celoživotní vzdělávání svých členů, připravuje podněty pro úpravu legislativy a prakticky řídí činnost inženýrské geodézie, protože ČÚZK dle zákona ČNR 359/1992 Sb. O zeměměřických orgánech nemá zcela jasnou kompetenci k řízení této činnosti. Můžete uvést příklady, kdy se KGK podílí na vzniku či novelizaci rezortní i mimorezortní legislativy? Z rezortních předpisů bych uvedl: zákon 200/1994 Sb, O zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášku ČÚZK č. 31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákon 344/1992 O katastru nemovitostí ve znění pozdějších předpisů. Z ostatní související legislativy se KGK podílela na zákoně 183/2006 Sb. Stavební zákon, zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Energetický zákon a zákoně 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích a novém Občanském zákoníku. Evropská komise vydala v březnu 2007 směrnici INSPIRE. Jaké zákony se upravují v souvislosti s vydáním této směrnice? Uvedení směrnice INSPIRE si vyžádalo několik legislativních změn i dohod o spolupráci. Například novelu zákona 123/1998 Sb. O právu na informace o životním prostředí a novelu zákona 200/1994 Sb., která obsahuje zmocnění resortu pro Digitální technickou mapu (DTM) a definici této mapy. Dále v souvislosti se směrnicí EK INSPIRE bylo vydáno memorandum o spolupráci sedmi institucí včetně čtyř ministerstev o projektu a realizaci Digitální mapy veřejné správy (DMVS). Součástí má být i Digitální technická mapa, můžete nám připravovanou Digitální mapu veřejné správy (DMVS) přiblížit? Toto mapové dílo, které bude sloužit široké veřejnosti, bude obsahovat Digitální ortofotomapu, Digitální katastrální mapu (DKM) a Digitální technickou mapu (DTM). Kombinací DKM a DTM lze získat dokonalé informace o technické a dopravní infrastruktuře, budovách, průmyslových a veřejných objektech, zeleni a současně je možné zjistit hranice jednotlivých nemovitostí. DTM je nejvýznamnější součástí zvláště v obcích, kde je katastrální mapa v sáhovém měřítku 1:2880 a tudíž nepřesná. V současné době byla dokončena na MMR interní novela Stavebního zákona. Jak budete postupovat, aby se vyjasnily nepřesnosti v paragrafech související s geodetickou činností a údržbou DTM? Velká novela Stavebního zákona č. 183/2007 Sb., která jde nyní do mezirezortního projednávání, má být předložena vládě V souvislosti s připravovanou DMVS bude nutné, aby i její součást DTM byla udržována v aktuálním stavu. Proto požadujeme, aby stavebníci ale i vlastníci technické a dopravní infrastruktury odevzdávali ORP zaměření skutečného provedení stavby (geodetickou část DSPS). V novele budeme prosazovat četné odkazy na zákon 200/1994 Sb. a Vládní nařízení 430/2007 o referenčních systémech. V příštím roce budou volby do představenstva KGK. Uvažujete, že budete znovu kandidovat? Myslím si, že jsem již pro obor odvedl dost práce. Doufám, že se najdou mladší kolegové, kteří by mohli tuto legislativní štafetu převzít. Legislativní proces je dost složitý i zdlouhavý a proto budu muset určitý čas ještě v komoře pracovat, aby byla zaručena kontinuita. Děkuji Vám za rozhovor. Ing. Břetislav Jurček vedoucí oddělení zakázek 5

6 Spolupráce Spolupráce s firmou Secar Bohemia Společnost Secar Bohemia, a.s. je největším provozovatelem vyhledávacích systémů v České republice. Mezi její nejznámější produkty patří bezpochyby Sherlog NEO, zabezpečovací systém proti krádeži vozidel. Další produkt, SHERLOG Trace, umožňuje monitorovat firemní vozidla a vést elektronickou knihu jízd. Obdobnou službu poskytují také ve spolupráci se společností Telefónica O2 Czech Republic pod názvem O2 Car Control. Především v oblasti monitoringu jsme se společností našli vhodný prostor pro spolupráci. Se společností Secar Bohemia spolupracujeme v několika oblastech, které byli rozšířeny především během posledního roku. Od začátku roku 2009 v celé skupině Hrdlička Group aktivně využíváme elektronickou knihu jízd pro vnitřní účely. Naše společnost je pro služby společnosti SECAR mapovým integrátorem v oblasti map velkých měřítek a především map technických pro řešení Sherlog Trace. Naše možnosti spolupráce jsme společně prezentovali na stánku Secaru na mezinárodním veletrhu CeBIT v německém Hannoveru, který se konal března v testování, ale uvažuje se o zajímavém rozšíření v podobě zobrazování tras sítí. Takové řešení by bylo přínosné například pro distribuční společnosti nebo firmy pracující v oblasti zajištění havárií a následných oprav technické infrastruktury. Z jednoho místa by tak uživatel mohl vidět, kde se nacházejí nejbližší vozidla pro opravu vedení nebo zda se v okolí poškozené sítě nachází sítě jiné. Vnitřně v Hrdlička Group od počátku roku 2009 vyplňujeme knihu jízd (plníme daňovou povinnost) elektronicky využitím služby O2 CarControl, která byla vyvinuta firmou Secar. Řidiči služebních vozidel se nyní pouze po nástupu do vozidla musí identifikovat firemní čipovou kartou a tím jejich starosti končí. Implementovaná kniha jízd šetří práci řidičům vozidel, protože nemusí složitě knihu jízd vyplňovat. Integrace digitální knihy jízd se systémem docházky se zprovozňuje. To usnadní vnitrofiremní komunikaci a především zjednodušené a přesnější vyplňování pracovních výkazů ve vnitrofiremní provozním systému Syprom, který používáme k řízení firmy. Zároveň také usnadní zjišťování informace o přítomnosti osob na pracovišti. Novinkou ve službách obou firem je tedy poskytování přesných technických mapových podkladů pro službu Sherlog Trace. Prostřednictvím služby WMS poskytujeme firmě technické mapy, na kterých je možné velmi přesně sledovat pohyb vozidel či realizaci dalších činností. Služba je zatím Věříme, že toto řešení přispěje ke zjednodušení nutných datových toků a tím i zefektivnění vnitřního chodu našich společností. Jsme přesvědčeni, že nalezené synergie ve spolupráci budou využitelné ke prospěchu našich zákazníků ve všech zemích, kde obě společnosti působí. Barbora Hrdličková, oddělení marketing 6

7 Oddělení Oddělení marketingu ve společnosti Hrdlička spol. s r. o. Ráda bych Vás prostřednictvím tohoto článku seznámila blíže s chodem a obecně s funkcí oddělení marketingu ve společnosti Hrdlička spol. s r. o. Naše oddělení se stará především o propagaci, zviditelnění a dobré jméno značky Hrdlička. K tomu nám slouží několik prostředků, kde jedním z těch hlavních jsou internetové stránky, na kterých vám přinášíme nové aktuality týkající naší společnosti. Dále bych vám doporučila navštěvovat náš internetový obchod, kde je pro vás připravena spousta zajímavých akcí a novinek. Naše oddělení pro Vás připravuje též internetový zpravodaj Georevue, kterým se právě pročítáte. Zpravodaj má u zákazníků velice dobré ohlasy, počet čtenářů se stále zvyšuje a v dnešní době ho čte více než 800 lidí. Pro naše partnery a zákazníky v zahraničí připravujeme Georevue též v anglickém jazyce. Nedílnou součástí naší práce je také příprava akcí a veletrhů, kterých se naše společnost každoročně zúčastňuje. Jedná se především o veletrh Intergeo a Intergeo East, kde máme každoročně stánek a své zástupce, kteří rozšiřují povědomí o naší společnosti a získávají nové kontakty ke spolupráci hlavně na zahraničním trhu. Již tradiční se stala akce pořádaná na konci roku pro správce DTMM, která je mezi zástupci měst velice oblíbená. Další akce bývají vždy zaměřeny na segment zákazníků, který využívá naše služby na mapovém serveru MAWIS, většinou když jsou nějaké novinky či změny, se kterými naše zákazníky seznamujeme formou prezentace. V neposlední řadě se naše oddělení zabývá propagací formou billboardů a reklamních panelů. K dnešnímu datu máme po celé republice více jak jedenáct reklamních ploch, kde jsou umístěny billboardy. Ty se již od loňského roku aktualizují a dostávají novou moderní podobu a díky spolupráci s obchodním oddělením je doplňujeme o nabídku geodetických přístrojů za zvýhodněné ceny. Stále se snažíme najít nová vhodná místa, kam naše billboardy umístit, protože si uvědomujeme, že být vidět je dobré a zlepšuje to povědomí o práci celé naší společnosti. Reklamní panel umístěný před budovou ČÚZK v Brně Nesmím též opomenout publikování článků a inzerce v odborných časopisech, zajišťování sponzoringu, kde se většinou jedná o akce charitativního charakteru, podporu sportovních a vzdělávacích aktivit především mládeže a podporu regionálních sportovních aktivit. Nakonec stojí určitě za zmínku úzká spolupráce s obchodním oddělením, při které se snažíme našim kolegům pomoci při řešení konkrétních zakázek. Linda Marečková Barbora Hrdličková Filip Liška Team oddělení marketingu Setkání uživatelů DTMM v Pelhřimově Linda Marečková, vedoucí oddělení marketingu 7

8 Společenské akce Výroční setkání Hrdlička Group 2009 Každoroční setkání zaměstnanců společností v rámci Hrdlička Group a s ním spojené školení se konalo 23. ledna v hotelu Grand v Berouně. Vedle probíhajících školení řidičů, bezpečnosti práce a prezentací, ve kterých byl hodnocen minulý rok, byly představeny plány a strategie do budoucna, vedoucí pracovníci nezapomněli ohodnotit vynikající pracovníky v různých kategoriích. Obchodní náměstek Jaromír Prošek vyhlásil jako každý rok nejlepší pracoviště vyvíjející samostatné obchodní činnosti. Vlastní zakázky v největším objemu získalo v roce 2008 pracoviště Plzeň s vedoucí Marií Běželovou. Pracoviště Česká Lípa bylo oceněno na druhém a Beroun na třetím místě. Obě pracoviště patří již tradičně mezi oceňovanou trojici. Během své prezentace poděkoval vynikajícím pracovníkům ředitel společnosti Martin Hrdlička ve třech kategoriích. Ocenění Řešitelský a realizační tým získali Libor Knap, Roman Málek a Jan Floriánek za zpřesňování dokumentace dálkových vysokotlakých plynovodů pomocí aparatur GPS a za využití dalších mobilních prostředků (o zakázce jste se mohli dočíst více ve článku On the road v Georevue č. 16). Za pět let práce pro firmu Hrdlička bylo poděkováno Pavlu Kněžickému, vedoucímu pracoviště Cheb, a Janě Krištofové ze stejného pracoviště za 10 let spolupráce. A jako výborný vedoucí pracovník byla odměněna vedoucí pracoviště Plzeň Marie Běželová. Setkání bylo ukončeno večeří a společnou zábavou, při poslechu rakovnické kapely Brass Band. Těšíme se na další setkání nejpozději příští rok a snad v ještě hojnějším počtu. Barbora Hrdličková, oddělení marketing Sportovní den firmy REKS Dne se v západočeské metropoli Plzni, sídelním to městě firmy REKS s. r. o., uskutečnilo již tradiční sportovní klání mezi týmy složenými ze zástupců nejen výše uvedené, pořadatelské firmy, nýbrž taktéž ze zástupců některých dalších spřátelených firem, mezi nimiž, jak se stalo milou tradicí, nechyběli ani účastníci ze společností Elba, ČEZ distribuce a. s., ČEZ logistika s. r. o., Gruber s. r. o. a v neposlední řadě také sedmičlenný tým z firmy Hrdlička spol. s r.o. Ten, pravda, co se sportovních výkonů týče, příliš své fanoušky neoslnil, neboť smíšený, česko-moravský tým se teprve sehrával, hledal na hřišti, dlouho ladil optimální formu a vhodnou taktiku, a tak s vypětím značného úsilí vybojoval pouze 4. místo. Ovšem z hlediska celospolečenského významu se jeví sportovní výsledek nepochybně jen jako sekundární záležitost, ztrácející ve srovnání s přátel- 8

9 Společenské akce skou atmosférou, družnými rozhovory a spoustou legrace na významu. Budeme se těšit na další pokračování v brzké budoucnosti a tímto děkujeme organizačnímu týmu pořadatelského REKSu za dobře odvedenou práci. Kdo je to? Mgr. Pavel Kněžický, vedoucí pracoviště Cheb V minulém čísle jste mohli vidět fotografii pana Tomáše Cibulky ze společnosti Gruber s. r. o., se kterou se setkáváme při realizaci zakázek pro společnost ČEPS. Děkujeme za Vaše zaslané odpovědi. Ze správných odpovědí bylo vylosováno pět výherců, Ivana Brandysová, Petra Nepimachová, Nikola Polachová, Přemysl Dvořáček a Marek Dobrý, kteří byli odměněni malou pozorností od naší firmy. Tentokrát se Vás ptáme na dvě mladé dámy na fotografii, z jichž jedna pracuje ve společnosti, se kterou spolupracujeme. Sportovkyně získaly vynikající umístění na World Cup IPC Alpine Skiing. Na tomto čísle se svými příspěvky podíleli: Ing. Martin Hrdlička ředitel společnosti Povodí Vltavy se rozhodlo distribuovat data ÚAP přes MAWIS Barbora Hrdličková oddělení marketingu Služby společnosti Hrdlička na CEBITu Spolupráce s firmou Secar Bohemia Výroční setkání Hrdlička Group 2009 Ing. Vratislav Vorel Senior Consultant pro zahraničí Dokumentace telekomunikačního kabelu v Turecku Linda Marečková oddělení marketingu GEODATA on-line v soutěži o Zlatý erb Oddělení marketingu ve firmě Hrdlička spol. s r. o. Ing. Břetislav Jurček vedoucí oddělení zakázek Rozhovor s Ing. Miroslavem Hrdličkou, členem představenstva Komory geodetů a kartografů a spolumajitelem firmy Hrdlička spol. s r. o. Ing. Zdenko Totušek oddělení GIS Kompletní zpracování dat pro územně analytické podklady (ÚAP) Ing. Jan Jiránek oddělení technického náměstka Firma Hrdlička podpořila studentskou akci ČVUT G++ Ing. Pavel Knežický vedoucí pracoviště Cheb Sportovní den firmy REKS Jako správnou odpověď uznáme jméno alespoň jedné. Vaše odpovědi zasílejte na Správné odpovědi budou slosovány a tři úspěšní řešitelé odměněni. GEOREVUE (C) 2008 All rights reserved redakce: Barbora Hrdličková grafická úprava: Linda Marečková Hrdlička spol. s r.o., Za Lužinami 1084/33, Praha 5 9

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Součást projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (září 2013) Krajský

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Projekt DMVS zastřešuje projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj

Více

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK)

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK) Digitální technická mapa Moravskoslezského (DTM MSK) Zkušenosti z přípravy projektu Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica, Ing. Ivan Ivanov Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Cíle projektu Hlavní

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Autor: Michal Souček, Plzeňský kraj Konzultace: Mgr. Martin Schejbal, Ing. Antonín Procházka, Ing. Eliška Pečenková Verze: 1.3 Datum: 9.

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna

GIS MĚSTA BRNA. 16. listopadu 2011. Dana Glosová, Magistrát města Brna GIS MĚSTA BRNA 16. listopadu 2011 Dana Glosová, Magistrát města Brna Pracoviště GIS OMI MMB součást Odboru městské informatiky sídlo Kounicova 67 odbory orientované na území města Brna Odbor technických

Více

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Eva Kubátová 15. listopadu 2010, Praha, Novotného lávka 5 Obsah prezentace - Úvod - Úloha MV v oblasti ICT - Úloha MV v oblasti prostorových dat

Více

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů".

Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů. Ing. Jan Fafejta: Kvalita, přesnost a rozsah dat státních mapových děl ve vztahu k potřebám informačních systémů". KVALITA, PŘESNOST A ROZSAH DAT STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL VE VZTAHU K POTŘEBÁM INFORMAČNÍCH

Více

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů GIS MISYS Využití systému MISYS v ČR Ing. Marek Knězů ISSS H. Králové, 13. dubna 2010 Společnost GEPRO Firma GEPRO spol. s r.o. se zabývá vývojem programového vybavení, dodávkami dat a komplexními službami

Více

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS Digitální plán města Ing. Miloš Lulay správce GIS Statutární město Pardubice rozloha v km 2 82,5 počet katastrálních území 20 počet městských obvodů 8 počet parcel 56 500 počet částí obce 27 počet volebních

Více

Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová

Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy Sekce pro informatiku a egovernment Odbor rozvoje projektů a služeb egovernment Eva Kubátová Obsah Úvod Klíčové aktivity MV v oblasti prostorových dat

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje

Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje Digitální mapa veřejné správy Karlovarského kraje Ing. Tomáš Nováček Ing. Jiří Heliks Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor projektového řízení a informatiky KK Digitální mapa veřejné správy Karlovarského

Více

Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK

Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK Příloha č. 2 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci

Více

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK pro oceňování zeměměřických výkonů, platný od 1.1. 1996 a aktualizovaný dne 1.1. 25 Ceník byl sestaven za použití

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014

PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014 PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014 OBSAH PROJEKT DMVS, PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ, OBSAH SOUČASNÝ STAV PŘEDSTAVENÍ FUNKCIONALIT DMG 4.2 PROJEKT DMVS, PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ,

Více

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení -

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0144 Inovace studijních

Více

Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou (ČEZ, a.s.)

Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou (ČEZ, a.s.) Číslo 15 jaro 2008 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, prostřednictvím dalšího čísla našeho internetového magazínu Vám přinášíme informace o aktivitách, událostech a novinkách, ve společnostech

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY

ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Poslání ÚRM zpracování a údržba územního plánu příprava a aktualizace strategického plánu a programových dokumentů EU zpracování koncepčních materiálů územního rozvoje zpracování územních prověřovacích

Více

SITEL, spol. s r.o. Prezentace přípravy staveb z právních norem, vlastnických vztahů, BOZP při realizacích staveb, ochrana životního prostředí

SITEL, spol. s r.o. Prezentace přípravy staveb z právních norem, vlastnických vztahů, BOZP při realizacích staveb, ochrana životního prostředí SITEL, spol. s r.o. Prezentace přípravy staveb z právních norem, vlastnických vztahů, BOZP při realizacích staveb, ochrana životního prostředí PŘEDTÍM NEŽ ZAČNETE STAVĚT, MUSÍTE ZVLÁDNOUT: Seznam právních

Více

ISSS HRADEC KRÁLOVÉ. Komplexní nabídka zpracování ÚAP. 7. - 8. dubna 2008. Ing. Zdenek Hoffmann Ing. arch. Dana Pokojová Vojtěch Zvěřina

ISSS HRADEC KRÁLOVÉ. Komplexní nabídka zpracování ÚAP. 7. - 8. dubna 2008. Ing. Zdenek Hoffmann Ing. arch. Dana Pokojová Vojtěch Zvěřina ISSS HRADEC KRÁLOVÉ 7. - 8. dubna 2008 Komplexní nabídka zpracování ÚAP Ing. Zdenek Hoffmann Ing. arch. Dana Pokojová Vojtěch Zvěřina TROCHU HISTORIE FIRMY 18 let vývoje softwaru MISYS, UPLAN, PROLAND,

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální

Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Vít Suchánek, Zbyněk Havelda Český úřad zeměměřický a katastrální Základní registry soutěže o návrh Praha 15.12.2008 Úvod Všechny relevantní informace

Více

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Pavla Balabánová. 34. Den malých obcí. Vyškov, 25 listopadu 2010

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Pavla Balabánová. 34. Den malých obcí. Vyškov, 25 listopadu 2010 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Pavla Balabánová 34. Den malých obcí Vyškov, 25 listopadu 2010 Obec a územní plánov nování Obsah prezentace Úvod Rok 2015 a platnost územních plánů Konzultační středisko ke stavebnímu

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 26.6.2012 OBSAH ZÁKONNÝ RÁMEC AKTUALIZACE ÚAP OBCÍ DATOVÝ MODEL DMG ÚAP 4.0, 4.1 DATA, POSKYTOVATELÉ METODIKA ÚÚR, MMR ŽÁDOSTI O AKTUALIZACI

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

Dokumentace Zakázky DTM subprojektu DTM DMVS LK

Dokumentace Zakázky DTM subprojektu DTM DMVS LK Příloha D1 Směrnice IS DMVS LK Dokumentace Zakázky DTM subprojektu DTM DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj

Více

Geoportál DMVS využití a další rozvoj

Geoportál DMVS využití a další rozvoj Geoportál DMVS využití a další rozvoj Ing. Michal Bílý OBSAH PREZENTACE Představení projektu DMVS Využití projektu a statistiky Plánovaný rozvoj Závěr PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Digitální mapa veřejné správy

Více

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje Datum: - 1 - Digitální technická mapa je mapové dílo velkého měřítka, které se skládá z mapy povrchové situace a z průběhů sítí technické infrastruktury

Více

POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH AKTUALIZACÍ

POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH AKTUALIZACÍ POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A JEJICH AKTUALIZACÍ Metodický návod Postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů a jejich aktualizací pro správní

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Jednotná technická mapa města Krnova. Představení systému - 4. 9. 2014. Bc. Dušan Stránský 4. 9.

Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Jednotná technická mapa města Krnova. Představení systému - 4. 9. 2014. Bc. Dušan Stránský 4. 9. Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ Jednotná technická mapa města Krnova Představení systému - 4. 9. 2014 Bc. Dušan Stránský 4. 9. 2014 Jednotná technická mapa města Krnova ( JTMO ) Legislativní základy

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300750. Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300750. Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300750 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: stastnyp@mkrumlov.cz Vyřizuje: Ing. Petr Šťastný V

Více

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina ISSS 2006 Přínosy GIS řešení firmy GEPRO pro veřejnou správu v ČR Vojtěch Zvěřina GIS nástroj laika i specialisty Geografický informační systém je nástrojem, který je schopen poskytnout správné informace

Více

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální

Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK. Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Přehled poskytovaných dat a služeb ČÚZK Jiří Poláček Český úřad zeměměřický a katastrální Obsah prezentace Přehled právních předpisů pro poskytování údajů Přehled služeb Milníky implementace Infrastruktura

Více

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY REGULAČNÍ PLÁN

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY REGULAČNÍ PLÁN STANOVISKA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ METODICKÝ NÁVOD ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY REGULAČNÍ PLÁN METODICKÉ DOPORUČENÍ ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE METODICKÉ SDĚLENÍ STANOVISKA METODICKÝ

Více

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Digitální mapa v projektech veřejné správy Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Projekty veřejné správy ARCDATA PRAHA malý tým služeb Partneři DIGIS Georeal T-MAPY VARS KRI 2009 2 Výdejní modul dat ÚAP KÚKK

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Technicko provozní evidence vodního toku Kocába od ústí do Vltavy k soutoku se Sychrovským potokem ř.km 0,0-27,322 Investor Zhotovitel : Povodí Vltavy, státní podnik

Více

STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI

STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI NOVÝ KURZ V NABÍDCE OD 1. 11. 2012 STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Autorský tým: Ing. Lenka Holendová, Ing. Jaroslav Smíšek Cíl kurzu: Obsah kurzu Kurz seznámí účastníky s jednotlivými oblastmi, které stavební

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy a dalších aktivit Ministerstva vnitra v oblasti prostorových informací Sekce veřejné správy a egovernmentu Eva Kubátová Praha, 24. října 2012 Obsah

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

TERMINOLOGIE V PROJEKTOVÝCH LNÍ

TERMINOLOGIE V PROJEKTOVÝCH LNÍ Technická mapa v souvislostech DMVS, Novotného lávka l 2010 TERMINOLOGIE V PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRECH ÚČELOV ELOVÁ KATASTRÁLN LNÍ MAPA A DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA Václav Čada cada@kma.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

INSPIRE konference Inspirujme se otevřeností. GIS Jihomoravského kraje blíž uživateli

INSPIRE konference Inspirujme se otevřeností. GIS Jihomoravského kraje blíž uživateli INSPIRE konference Inspirujme se otevřeností GIS Jihomoravského kraje blíž uživateli Geodata Jihomoravského kraje 1. data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu děje nejefektivněji

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Aktuální stav projektu DMVS v krajích Říjen, 2012

Aktuální stav projektu DMVS v krajích Říjen, 2012 Aktuální stav projektu DMVS v krajích Říjen, 2012 Projekty IOP IOP Výzva č. 8 Elektronická spisová služba TCK Digitalizace a ukládání Vnitřní integrace úřadu Datové sklady Digitální mapa veřejné správy

Více

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje Obsah: 1. Úvod 1.1 Komu je metodika

Více

ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM

ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM ÚKM, její vedení viskn, poskytování údajů ÚKM Jan Kmínek Český úřad zeměměřický a katastrální ČAGI Nový katastrální zákon Novotného lávka, 21.2.2014 Role ÚKM v projektu DMVS RÚIAN: 36 ZZR Územní prvky

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky PŘÍPRAVA STAVEB PŘENOSOVÉ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY A VĚCNÁ BŘEMENA V ENERGETICE Ing. Ivan Cimbolinec Úvodem k problematice

Více

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu GEOS 2006

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu GEOS 2006 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, po dlouhé a mrazivé zimě konečně přišlo jaro a my za Vámi přicházíme s dalším vydáním našeho internetového magazínu. Tentokrát se v jarním čísle můžete

Více

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI IRI: ÚZEMNÍ ROZVOJ, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, DIGITÁLNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY BYDLENÍ, CENY BYTŮ, TRŽNÍ NÁJEMNÉ, KONCEPCE ROZVOJE BYDLENÍ INICIACE A ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PRO UDRŽITELNÝ

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Geomatika v České republice

Geomatika v České republice Geomatika v České republice Václav Čada, Otakar Čerba Oddělení geomatiky, Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni Geoinformace ve veřejné správě 2013, Praha, 27. 28.

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter Company Vydání 4, říjen 2012 Úvod Vážení zákazníci, je nám potěšením s Vámi sdílet další vydání aktualit z naší společnosti. Období od září je převážně ve znamení veletrhů, kterých se účastníme nejen s

Více

Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah

Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah Jaroslav Kotolan 1 Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah Klíčová slova: GIS, MISYS, ISNM, katastr nemovitostí, správa nemovitostí, ÚAP Úvod Základní úloha Českých drah, a.s.

Více

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje Efektivní řízení procesů majetkoprávních operací na Krajském úřadě Libereckého kraje za využití elektronického work-flow Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje SPRÁVA NEMOVITÉHO

Více

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček Služby katastru nemovitostí JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj Foto: František Maršálek Ústav územního rozvoje Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj (metodika pro obce) Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Informace o metodice Metodika je výstupem výzkumného

Více

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Výdej produktů SITMP se řídí Pravidly pro poskytování výstupů z datových souborů GIS města Plzně, schválených usnesením

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Externí mapová služba (EMS)

Externí mapová služba (EMS) Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, prostřednictvím našeho letního vydání internetového magazínu GEOREVUE bychom Vás znovu rádi informovali o aktivitách, novinkách a plánech, které se

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice DEFINICE A TEZE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A SNAHA O VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO JEHO NAPLŇOVÁNÍ V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu

RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu RÚIAN na cestě k pilotnímu provozu Karel Štencel Konference ISSS 2011 4. dubna 2011 Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí

Více

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí

Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Poskytovaní dat a služeb z katastru nemovitostí Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz Spuštěna v roce 2004 Volně přístupná, bez registrace Umožňuje bezúplatné

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi

DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi DIBAVOD a jeho využití ve vodohospodářské praxi Hana Nováková VÚV T.G.M., v.v.i. - Oddělení GIS a kartografie Co je DIBAVOD? DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu katalogu

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 ČESKÝ TĚŠÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 Urbanistické, architektonické, kulturní a krajinářské hodnoty území pro správní obvod obce s rozšířenou působností města Český Těšín Zhotovitel: Mgr.

Více

Zlín, 26. května 2015

Zlín, 26. května 2015 Zlín, 26. května 2015 Ivana Pavelová Zlínský kraj EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Projekt Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012-2015 - III.etapa, registrační

Více