Georevue. Internetový zpravodaj Číslo 18 jaro Editorial. Aktuality 2. Kompletní zpracování dat pro územně analytické

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Georevue. Internetový zpravodaj Číslo 18 jaro 2009. www.hrdlicka.cz. Editorial. Aktuality 2. Kompletní zpracování dat pro územně analytické"

Transkript

1 Georevue Internetový zpravodaj Číslo 18 jaro 2009 Aktuality 2 Kompletní zpracování dat pro územně analytické podklady (ÚAP) 3 Rozhovor s Miroslavem Hrdličkou 5 Spolupráce s firmou Secar Bohemia 6 Oddělení Marketingu ve společnosti Hrdlička spol. s r. o. 7 Výroční setkání Hrdlička Group Sportovní den firmy REKS 8 Kdo je to? 9 Editorial Vážení čtenáři časopisu Georevue, se začínajícím jarem si dovolujeme Vás opět oslovit dalším číslem našeho internetového magazínu. Doufám, že přicházející příznivější počasí Vám dodává energii nejen do práce, ale také pro osobní životní aktivity volného času, pro které celou zimu nebyly vhodné podmínky. Možná právě tu energii budete ještě potřebovat. Všude kolem se mluví o krizi a přestože naší firmu krize zatím zdaleka nezasáhla, museli jsme se při vytváření plánu na rok 2009 zamyslet, jestli jsme na nepříznivé okolnosti připraveni. Myslím, že se můžeme na budoucí měsíce roku 2009 a i do roku 2010 dívat s optimismem. Našimi zákazníky jsou dnes v převážné většině silné a stabilní podniky střední a větší velikosti. Pracujeme dnes ve velké míře i pro samosprávu, obce a města. Myslím, že naše společnost již v minulosti vnitřně přijala opatření, která zefektivňují její chod, a máme velmi kvalitní tým spolupracovníků. V neposlední řadě dobře spolupracujeme i s naším bankovním ústavem. To vše nás myslím naplňuje optimismem, že krizovým obdobím naší ekonomiky by naše společnost mohla projít poměrně úspěšně. Příjemné čtení Vám za celou podnikatelskou skupinu HRDLIČKA GROUP přeje: Martin Hrdlička Ředitel společnosti

2 Aktuality Služby společnosti Hrdlička na CeBITu V letošním roce se společnost rozhodla rozšířit místa, kde prezentuje své služby, o největší světový veletrh v oblasti komunikací a IT CeBIT, který se konal v německém Hannoveru ve dnech března Veletrhu se letos účastnilo přes 4000 firem. Společnost Hrdlička prezentovala služby MAWIS ve spolupráci se českou společností Secar Bohemia. (více v článku na straně 6). Povodí Vltavy se rozhodlo distribuovat data ÚAP přes MAWIS Povodí Vltavy s.p. se rozhodlo využít možnosti EMS (Externí mapová služba), nabízené společností Hrdlička spol. s r. o. správcům technické infrastruktury ke splnění jejich zákonných povinností dle nového stavební zákona, který jim ukládá povinnost poskytovat jevy ÚAP (územně analytické podklady) obcím s rozšířenou působností a krajům pro účely územního plánování. Od března 2009 jsou uživatelům na straně obcí poskytovány jevy ve správě Povodí Vltavy číslo 48 (vodní nádrž), 54 (objekt/zařízení protipovodňové ochrany), a 71 (výroba elektřiny včetně ochranného pásma). GEODATA on-line v soutěži o Zlatý erb Město Děčín se letos opět účastní soutěže měst a obcí o nejlepší webové stránky a elektronické služby - Zlatý erb, tentokrát s projektem jehož součástí je naše služba GEODATA on-line. Projekt e-decin.cz je mezi elektronickými službami úřadu novinkou, proto se město rozhodlo zapojit do soutěže. Slavnostní ceremoniál na vyhlášení výsledků krajského kola soutěže se konal , město Děčín se umístilo na prvním místě a postupuje do celostátního kola. Hlasovat pro projekt můžete na a Dokumentace telekomunikačního kabelu v Turecku Na přelomu roku naše společnost realizovala zakázku Zaměření telekomunikačního kabelu u města Edirne v Turecku. Předmětem prací bylo zaměření a zpracování pokládky 20 km trasy kabelu včetně souvisejícího polohopisu a výškopisu. Zakázka byla úspěšně předána v březnu letošního roku. Firma Hrdlička podpořila studentskou akci ČVUT G++ Dne se konala již tradiční společenská akce studijního programu Geodézie a kartografie Fakulty stavební ČVUT, jejímž cílem není jen křest studentů prvního ročníku, ale především setkání studentů, profesorů a absolventů v netradičním prostředí. Organizátorem setkání, která se konají již přes deset let, je každoročně poslední ročník studentů magisterského studia. Pořadatelé za přispění mnoha firem, mezi něž se již dlouhou dobu řadí i firma Hrdlička spol. s. r. o., uspořádali příjemnou společenskou akci v prostředí klubu Retro s účastí přes 500 lidí. Vystoupily dvě hudební skupiny, svá kouzla předvedl i jeden z profesorů a v závěru večera nechybělo ani půlnoční překvapení. 2

3 Komlexní služby Kompletní zpracování dat pro územně analytické podklady (ÚAP) Proč ÚAP? Do konce roku 2008 měly obce s rozšířenou působností (ORP) a kraje dle 185, odst. 3 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) povinnost zajistit zpracování územně analytických podkladů pro své správní území. Důvodem zpracování ÚAP bylo zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů řešení v územně plánovací dokumentaci, zároveň upřesnění a sjednocení formy těchto podkladů pro celou ČR. Obsah a forma zpracování územně analytických podkladů (ÚAP) je upřesněna v 4 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v příloze č. 1 k této vyhlášce. Naše společnost získala zakázky na zpracování ÚAP (resp. zpracování všech jevů údajů o území) pro čtyři obce s rozšířenou působností (ORP). Jednalo se o ORP Blatná, ORP Humpolec, ORP Mělník a ORP Žatec. Všichni naši zákazníci využívají pro řešení problematiky ÚAP SW řešení GeoStore a proto jsme data dodávali přímo v tomto systému. Určitým problémem bylo stanovení časové náročnosti prací, protože šlo o nový typ zakázek a nikdo neměl potřebné zkušenosti a vědomosti o rozsahu a náročnosti práce. Proto nejen vlastní realizace, ale již zpracování nabídky nebylo snadnou záležitostí. Vlastní práce Na zakázce zpracování jevů pro ÚAP lze činnosti rozdělit na: získání podkladů ke všem 119 jevům (Příloha č. 1 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb.), které se v řešeném území nacházejí (podklady týkající se funkčního využití území, ochrany památek, urbanismu, ochrany přírody a krajiny, vodního hospodářství, geologie, technické a dopravní infrastruktury, obrany státu, aj.) prvotní zpracování získaných podkladů do formy, ve které je možné s nimi dále pracovat (převedení formátu obdržených podkladů na vhodný pro zpracování v GeoStore V6) zpracování podkladů do datového modelu používaného v ORP vyhotovení výkresu hodnot území, zejména urbanistických a architektonických, výkresu limitů využití území a výkresu záměrů na provedení změn v území zpracování rozboru udržitelného rozvoje území a SWOT analýz, které bylo zabezpečeno externími firmami. Část podkladů pro jednu ORP Získávání podkladů Základem celé práce bylo získání vhodných podkladů. Požadované podklady poskytly orgány veřejné a státní správy (městské úřady a jeho odbory, obecní úřady, správci vodních toků, AOPK, 3

4 Komplexní služby Geofond...), vlastníci a správci sítí a dopravní infrastruktury, aj. Jak se později ukázalo, získání podkladů bylo největším problémem. A to především z důvodu, že data vkládaná do databáze mohla být v podstatě ve tvaru *.dgn, (podmínkou byl 2D výkres a verze MS7), *.gml anebo ve tvaru *.shp. Jiný typ podkladů v programu GeoStore V6, ve kterém se data zpracovávala a následně ukládala do databáze, nebylo možné použít. Dále bylo nutné vyřešit nejednotnost a neúplnost získaných podkladů. Jednalo se především o klasické papírové výkresy anebo jejich části, knihy s popisem památek, různé vyhlášky, digitální podklady zpracované v AutoCADu, MicroStationu (i 3D) v různých databázových souborech, popř. informace o tom, že s příslušným poskytovatelem nebyla uzavřena smlouva a že data neposkytne. Dalším zdrojem informací byl Internet, kde se podařilo získat informace, které jsme následně využili při zpracování. U takto získaných dat se však naráželo na problém nutnosti uvést údaje o jejich získání a odkaz na zodpovědnou osobu. Kromě kvality vstupních podkladů byl problém i s jejich aktuálností. Některé územní plány a urbanistické studie byly více jak 10 let staré a pro ověřování skutečného stavu v území nebyl čas a ani se s tím neuvažovalo při zpracování cenové nabídky. Zpracování podkladů Na našich pracovištích v Českých Budějovicích, Písku, Teplicích, Brně, v Košicích a na pracovišti v Praze bylo zajištěno zpracování podkladů. Velkou výhodou byla ochota pracovníků jednotlivých městských úřadů, pro které jsme ÚAP zpracovávali. Pracovníci nám vycházeli maximálně vstříc a díky jejich aktivitě a podpoře jsme dostávali podklady v požadovaných termínech. Naše firma poprvé oslovila poskytovatele podkladů již v průběhu roku Takže v období podepsání smluv (1.Q 2008) jsme měli k dispozici již část podkladů, u kterých jsme mohli zahájit převod do digitální formy. Jak jsem zmínil hlavní překážkou realizace prací byly nejednotné podklady od poskytovatelů. Některé jevy jsou velmi uživatelsky příjemně poskytovány pro všechna ORP v České republice prostřednictvím mapového serveru MAWIS, kde ORP nebo kompletátor jevů pro ÚAP může některé jevy elegantním způsobem získat. Provozovatel této služby počet zpřístupňovaných jevů, především od správců technické infrastruktury, postupně rozšiřuje. Zvláštní částí byly jevy týkající se urbanismu. Podklady k nim se daly získat pouze terénními průzkumy. Pro ORP Mělník a ORP Žatec byla tato činnost zabezpečena externě, pro ORP Blatná a ORP Humpolec sběr dat provedly kolegyně z pracovišť v Písku a v Brně. Následné zpracování podkladů a ukládání dat do databázového modelu už bylo relativně rychlé a bylo vykonáváno ve spolupráci s naším pracovištěm v Písku. Výsledek práce, tj. zpracované ÚAP připravené na odevzdání Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo se na této zakázce podíleli, za jejich ochotu, kvalitu práce a rychlost, se kterou ji vykonávali. Věřím, že zkušenosti, které jsme při práci získali, se podaří zúročit i v dalších zakázkách podobného typu, anebo při průběžné aktualizaci ÚAP pro obce s rozšířenou působností. Ing. Zdenko Totušek vedoucí zakázky 4

5 Rozhovor Rozhovor s Ing. Miroslavem Hrdličkou, členem představenstva Komory geodetů a kartografů a spolumajitelem firmy Hrdlička spol. s r. o. Můžete blíže specifikovat význam činnosti KGK pro nás geodety, ale i pro celou společnost? KGK sdružuje Úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI), absolventy zeměměřického magisterského studia s nejméně pětiletou praxí v oboru, kteří složili zkoušku dle zákona 200/1994 Sb., O zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. Našim předchůdcům se nepodařilo začátkem devadesátých let realizovat zeměměřickou komoru ze zákona a později již nebyla politická vůle další komory zakládat, i když je jasné, že činnost komory nevyžaduje žádné prostředky ze státního rozpočtu. Náš obor je proto navenek zastoupen Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK). KGK má však v oboru nezastupitelné místo. Stará se o celoživotní vzdělávání svých členů, připravuje podněty pro úpravu legislativy a prakticky řídí činnost inženýrské geodézie, protože ČÚZK dle zákona ČNR 359/1992 Sb. O zeměměřických orgánech nemá zcela jasnou kompetenci k řízení této činnosti. Můžete uvést příklady, kdy se KGK podílí na vzniku či novelizaci rezortní i mimorezortní legislativy? Z rezortních předpisů bych uvedl: zákon 200/1994 Sb, O zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášku ČÚZK č. 31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákon 344/1992 O katastru nemovitostí ve znění pozdějších předpisů. Z ostatní související legislativy se KGK podílela na zákoně 183/2006 Sb. Stavební zákon, zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Energetický zákon a zákoně 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích a novém Občanském zákoníku. Evropská komise vydala v březnu 2007 směrnici INSPIRE. Jaké zákony se upravují v souvislosti s vydáním této směrnice? Uvedení směrnice INSPIRE si vyžádalo několik legislativních změn i dohod o spolupráci. Například novelu zákona 123/1998 Sb. O právu na informace o životním prostředí a novelu zákona 200/1994 Sb., která obsahuje zmocnění resortu pro Digitální technickou mapu (DTM) a definici této mapy. Dále v souvislosti se směrnicí EK INSPIRE bylo vydáno memorandum o spolupráci sedmi institucí včetně čtyř ministerstev o projektu a realizaci Digitální mapy veřejné správy (DMVS). Součástí má být i Digitální technická mapa, můžete nám připravovanou Digitální mapu veřejné správy (DMVS) přiblížit? Toto mapové dílo, které bude sloužit široké veřejnosti, bude obsahovat Digitální ortofotomapu, Digitální katastrální mapu (DKM) a Digitální technickou mapu (DTM). Kombinací DKM a DTM lze získat dokonalé informace o technické a dopravní infrastruktuře, budovách, průmyslových a veřejných objektech, zeleni a současně je možné zjistit hranice jednotlivých nemovitostí. DTM je nejvýznamnější součástí zvláště v obcích, kde je katastrální mapa v sáhovém měřítku 1:2880 a tudíž nepřesná. V současné době byla dokončena na MMR interní novela Stavebního zákona. Jak budete postupovat, aby se vyjasnily nepřesnosti v paragrafech související s geodetickou činností a údržbou DTM? Velká novela Stavebního zákona č. 183/2007 Sb., která jde nyní do mezirezortního projednávání, má být předložena vládě V souvislosti s připravovanou DMVS bude nutné, aby i její součást DTM byla udržována v aktuálním stavu. Proto požadujeme, aby stavebníci ale i vlastníci technické a dopravní infrastruktury odevzdávali ORP zaměření skutečného provedení stavby (geodetickou část DSPS). V novele budeme prosazovat četné odkazy na zákon 200/1994 Sb. a Vládní nařízení 430/2007 o referenčních systémech. V příštím roce budou volby do představenstva KGK. Uvažujete, že budete znovu kandidovat? Myslím si, že jsem již pro obor odvedl dost práce. Doufám, že se najdou mladší kolegové, kteří by mohli tuto legislativní štafetu převzít. Legislativní proces je dost složitý i zdlouhavý a proto budu muset určitý čas ještě v komoře pracovat, aby byla zaručena kontinuita. Děkuji Vám za rozhovor. Ing. Břetislav Jurček vedoucí oddělení zakázek 5

6 Spolupráce Spolupráce s firmou Secar Bohemia Společnost Secar Bohemia, a.s. je největším provozovatelem vyhledávacích systémů v České republice. Mezi její nejznámější produkty patří bezpochyby Sherlog NEO, zabezpečovací systém proti krádeži vozidel. Další produkt, SHERLOG Trace, umožňuje monitorovat firemní vozidla a vést elektronickou knihu jízd. Obdobnou službu poskytují také ve spolupráci se společností Telefónica O2 Czech Republic pod názvem O2 Car Control. Především v oblasti monitoringu jsme se společností našli vhodný prostor pro spolupráci. Se společností Secar Bohemia spolupracujeme v několika oblastech, které byli rozšířeny především během posledního roku. Od začátku roku 2009 v celé skupině Hrdlička Group aktivně využíváme elektronickou knihu jízd pro vnitřní účely. Naše společnost je pro služby společnosti SECAR mapovým integrátorem v oblasti map velkých měřítek a především map technických pro řešení Sherlog Trace. Naše možnosti spolupráce jsme společně prezentovali na stánku Secaru na mezinárodním veletrhu CeBIT v německém Hannoveru, který se konal března v testování, ale uvažuje se o zajímavém rozšíření v podobě zobrazování tras sítí. Takové řešení by bylo přínosné například pro distribuční společnosti nebo firmy pracující v oblasti zajištění havárií a následných oprav technické infrastruktury. Z jednoho místa by tak uživatel mohl vidět, kde se nacházejí nejbližší vozidla pro opravu vedení nebo zda se v okolí poškozené sítě nachází sítě jiné. Vnitřně v Hrdlička Group od počátku roku 2009 vyplňujeme knihu jízd (plníme daňovou povinnost) elektronicky využitím služby O2 CarControl, která byla vyvinuta firmou Secar. Řidiči služebních vozidel se nyní pouze po nástupu do vozidla musí identifikovat firemní čipovou kartou a tím jejich starosti končí. Implementovaná kniha jízd šetří práci řidičům vozidel, protože nemusí složitě knihu jízd vyplňovat. Integrace digitální knihy jízd se systémem docházky se zprovozňuje. To usnadní vnitrofiremní komunikaci a především zjednodušené a přesnější vyplňování pracovních výkazů ve vnitrofiremní provozním systému Syprom, který používáme k řízení firmy. Zároveň také usnadní zjišťování informace o přítomnosti osob na pracovišti. Novinkou ve službách obou firem je tedy poskytování přesných technických mapových podkladů pro službu Sherlog Trace. Prostřednictvím služby WMS poskytujeme firmě technické mapy, na kterých je možné velmi přesně sledovat pohyb vozidel či realizaci dalších činností. Služba je zatím Věříme, že toto řešení přispěje ke zjednodušení nutných datových toků a tím i zefektivnění vnitřního chodu našich společností. Jsme přesvědčeni, že nalezené synergie ve spolupráci budou využitelné ke prospěchu našich zákazníků ve všech zemích, kde obě společnosti působí. Barbora Hrdličková, oddělení marketing 6

7 Oddělení Oddělení marketingu ve společnosti Hrdlička spol. s r. o. Ráda bych Vás prostřednictvím tohoto článku seznámila blíže s chodem a obecně s funkcí oddělení marketingu ve společnosti Hrdlička spol. s r. o. Naše oddělení se stará především o propagaci, zviditelnění a dobré jméno značky Hrdlička. K tomu nám slouží několik prostředků, kde jedním z těch hlavních jsou internetové stránky, na kterých vám přinášíme nové aktuality týkající naší společnosti. Dále bych vám doporučila navštěvovat náš internetový obchod, kde je pro vás připravena spousta zajímavých akcí a novinek. Naše oddělení pro Vás připravuje též internetový zpravodaj Georevue, kterým se právě pročítáte. Zpravodaj má u zákazníků velice dobré ohlasy, počet čtenářů se stále zvyšuje a v dnešní době ho čte více než 800 lidí. Pro naše partnery a zákazníky v zahraničí připravujeme Georevue též v anglickém jazyce. Nedílnou součástí naší práce je také příprava akcí a veletrhů, kterých se naše společnost každoročně zúčastňuje. Jedná se především o veletrh Intergeo a Intergeo East, kde máme každoročně stánek a své zástupce, kteří rozšiřují povědomí o naší společnosti a získávají nové kontakty ke spolupráci hlavně na zahraničním trhu. Již tradiční se stala akce pořádaná na konci roku pro správce DTMM, která je mezi zástupci měst velice oblíbená. Další akce bývají vždy zaměřeny na segment zákazníků, který využívá naše služby na mapovém serveru MAWIS, většinou když jsou nějaké novinky či změny, se kterými naše zákazníky seznamujeme formou prezentace. V neposlední řadě se naše oddělení zabývá propagací formou billboardů a reklamních panelů. K dnešnímu datu máme po celé republice více jak jedenáct reklamních ploch, kde jsou umístěny billboardy. Ty se již od loňského roku aktualizují a dostávají novou moderní podobu a díky spolupráci s obchodním oddělením je doplňujeme o nabídku geodetických přístrojů za zvýhodněné ceny. Stále se snažíme najít nová vhodná místa, kam naše billboardy umístit, protože si uvědomujeme, že být vidět je dobré a zlepšuje to povědomí o práci celé naší společnosti. Reklamní panel umístěný před budovou ČÚZK v Brně Nesmím též opomenout publikování článků a inzerce v odborných časopisech, zajišťování sponzoringu, kde se většinou jedná o akce charitativního charakteru, podporu sportovních a vzdělávacích aktivit především mládeže a podporu regionálních sportovních aktivit. Nakonec stojí určitě za zmínku úzká spolupráce s obchodním oddělením, při které se snažíme našim kolegům pomoci při řešení konkrétních zakázek. Linda Marečková Barbora Hrdličková Filip Liška Team oddělení marketingu Setkání uživatelů DTMM v Pelhřimově Linda Marečková, vedoucí oddělení marketingu 7

8 Společenské akce Výroční setkání Hrdlička Group 2009 Každoroční setkání zaměstnanců společností v rámci Hrdlička Group a s ním spojené školení se konalo 23. ledna v hotelu Grand v Berouně. Vedle probíhajících školení řidičů, bezpečnosti práce a prezentací, ve kterých byl hodnocen minulý rok, byly představeny plány a strategie do budoucna, vedoucí pracovníci nezapomněli ohodnotit vynikající pracovníky v různých kategoriích. Obchodní náměstek Jaromír Prošek vyhlásil jako každý rok nejlepší pracoviště vyvíjející samostatné obchodní činnosti. Vlastní zakázky v největším objemu získalo v roce 2008 pracoviště Plzeň s vedoucí Marií Běželovou. Pracoviště Česká Lípa bylo oceněno na druhém a Beroun na třetím místě. Obě pracoviště patří již tradičně mezi oceňovanou trojici. Během své prezentace poděkoval vynikajícím pracovníkům ředitel společnosti Martin Hrdlička ve třech kategoriích. Ocenění Řešitelský a realizační tým získali Libor Knap, Roman Málek a Jan Floriánek za zpřesňování dokumentace dálkových vysokotlakých plynovodů pomocí aparatur GPS a za využití dalších mobilních prostředků (o zakázce jste se mohli dočíst více ve článku On the road v Georevue č. 16). Za pět let práce pro firmu Hrdlička bylo poděkováno Pavlu Kněžickému, vedoucímu pracoviště Cheb, a Janě Krištofové ze stejného pracoviště za 10 let spolupráce. A jako výborný vedoucí pracovník byla odměněna vedoucí pracoviště Plzeň Marie Běželová. Setkání bylo ukončeno večeří a společnou zábavou, při poslechu rakovnické kapely Brass Band. Těšíme se na další setkání nejpozději příští rok a snad v ještě hojnějším počtu. Barbora Hrdličková, oddělení marketing Sportovní den firmy REKS Dne se v západočeské metropoli Plzni, sídelním to městě firmy REKS s. r. o., uskutečnilo již tradiční sportovní klání mezi týmy složenými ze zástupců nejen výše uvedené, pořadatelské firmy, nýbrž taktéž ze zástupců některých dalších spřátelených firem, mezi nimiž, jak se stalo milou tradicí, nechyběli ani účastníci ze společností Elba, ČEZ distribuce a. s., ČEZ logistika s. r. o., Gruber s. r. o. a v neposlední řadě také sedmičlenný tým z firmy Hrdlička spol. s r.o. Ten, pravda, co se sportovních výkonů týče, příliš své fanoušky neoslnil, neboť smíšený, česko-moravský tým se teprve sehrával, hledal na hřišti, dlouho ladil optimální formu a vhodnou taktiku, a tak s vypětím značného úsilí vybojoval pouze 4. místo. Ovšem z hlediska celospolečenského významu se jeví sportovní výsledek nepochybně jen jako sekundární záležitost, ztrácející ve srovnání s přátel- 8

9 Společenské akce skou atmosférou, družnými rozhovory a spoustou legrace na významu. Budeme se těšit na další pokračování v brzké budoucnosti a tímto děkujeme organizačnímu týmu pořadatelského REKSu za dobře odvedenou práci. Kdo je to? Mgr. Pavel Kněžický, vedoucí pracoviště Cheb V minulém čísle jste mohli vidět fotografii pana Tomáše Cibulky ze společnosti Gruber s. r. o., se kterou se setkáváme při realizaci zakázek pro společnost ČEPS. Děkujeme za Vaše zaslané odpovědi. Ze správných odpovědí bylo vylosováno pět výherců, Ivana Brandysová, Petra Nepimachová, Nikola Polachová, Přemysl Dvořáček a Marek Dobrý, kteří byli odměněni malou pozorností od naší firmy. Tentokrát se Vás ptáme na dvě mladé dámy na fotografii, z jichž jedna pracuje ve společnosti, se kterou spolupracujeme. Sportovkyně získaly vynikající umístění na World Cup IPC Alpine Skiing. Na tomto čísle se svými příspěvky podíleli: Ing. Martin Hrdlička ředitel společnosti Povodí Vltavy se rozhodlo distribuovat data ÚAP přes MAWIS Barbora Hrdličková oddělení marketingu Služby společnosti Hrdlička na CEBITu Spolupráce s firmou Secar Bohemia Výroční setkání Hrdlička Group 2009 Ing. Vratislav Vorel Senior Consultant pro zahraničí Dokumentace telekomunikačního kabelu v Turecku Linda Marečková oddělení marketingu GEODATA on-line v soutěži o Zlatý erb Oddělení marketingu ve firmě Hrdlička spol. s r. o. Ing. Břetislav Jurček vedoucí oddělení zakázek Rozhovor s Ing. Miroslavem Hrdličkou, členem představenstva Komory geodetů a kartografů a spolumajitelem firmy Hrdlička spol. s r. o. Ing. Zdenko Totušek oddělení GIS Kompletní zpracování dat pro územně analytické podklady (ÚAP) Ing. Jan Jiránek oddělení technického náměstka Firma Hrdlička podpořila studentskou akci ČVUT G++ Ing. Pavel Knežický vedoucí pracoviště Cheb Sportovní den firmy REKS Jako správnou odpověď uznáme jméno alespoň jedné. Vaše odpovědi zasílejte na Správné odpovědi budou slosovány a tři úspěšní řešitelé odměněni. GEOREVUE (C) 2008 All rights reserved redakce: Barbora Hrdličková grafická úprava: Linda Marečková Hrdlička spol. s r.o., Za Lužinami 1084/33, Praha 5 9

Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou (ČEZ, a.s.)

Rozhovor s Ing. Milanem Špatenkou (ČEZ, a.s.) Číslo 15 jaro 2008 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, prostřednictvím dalšího čísla našeho internetového magazínu Vám přinášíme informace o aktivitách, událostech a novinkách, ve společnostech

Více

Externí mapová služba (EMS)

Externí mapová služba (EMS) Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, prostřednictvím našeho letního vydání internetového magazínu GEOREVUE bychom Vás znovu rádi informovali o aktivitách, novinkách a plánech, které se

Více

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu GEOS 2006

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu GEOS 2006 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, po dlouhé a mrazivé zimě konečně přišlo jaro a my za Vámi přicházíme s dalším vydáním našeho internetového magazínu. Tentokrát se v jarním čísle můžete

Více

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS 1 20 08 o b s a h úvod INSPIRE 2 téma INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe Evropská infrastruktura prostorových

Více

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu INTERGEO EAST 2007

Účast společnosti HRDLIČKA na veletrhu INTERGEO EAST 2007 Úvodní slovo redakce Vážení čtenáři časopisu Georevue, opět za Vámi přicházíme s dalším vydáním našeho internetového magazínu. V tomto jarním čísle se můžete dozvědět o naší účasti na veletrhu INTERGEO-EAST

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

KAPKA. zima 2009. Úvodní slovo generálního ředitele. V tomto čísle naleznete: www.pod.cz

KAPKA. zima 2009. Úvodní slovo generálního ředitele. V tomto čísle naleznete: www.pod.cz Z p r á v y Z a j í m a v o s t i N o v i n k y I n f o r m a c e Kapka - zima 2009 Povodí Oddr y, státní podnik 1 KAPKA Z p r a v o d a j s t á t n í h o p o d n i k u P O V O D Í O D R Y zima 2009 Úvodní

Více

ISSS 2015 SBORNÍK KONFERENCE. 13. 14. dubna 2015 Hradec Králové Kongresové centrum ALDIS DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 18.

ISSS 2015 SBORNÍK KONFERENCE. 13. 14. dubna 2015 Hradec Králové Kongresové centrum ALDIS DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 18. 18. ROČNÍK KONFERENCE ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. dubna 2015 Hradec Králové Kongresové centrum ALDIS SBORNÍK KONFERENCE www.isss.cz Obsah Úvodní slovo... 3 Pavel Kysilka,

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 07/2011 l MĚSÍČNÍK l ROČNÍK 57 l CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev VD Bytprům Ostrava rozhovor s předsedou družstva Milanem Plačkem Družstvo HLS, výrobní

Více

Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o., rok 2006

Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o., rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 1 Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Křížová 2 586 01 Jihlava IČO: 70 85 75 55 DIČ: CZ 70 85 75 55 právní forma: zájmové sdružení právnických osob podle 20f) a násl.

Více

Občasník Centra pro regionální rozvoj České republiky. Včera, dnes a zítra

Občasník Centra pro regionální rozvoj České republiky. Včera, dnes a zítra Občasník Centra pro regionální rozvoj České republiky Včera, dnes a zítra číslo 8 Vážení čtenáři, na stránkách našeho občasníku Vás pravidelně seznamujeme s novinkami, které se významným způsobem dotýkají

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů

PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů A.1.1/S6 Název úkolu: Vedení knihovny, dokumentační činnost Doba řešení: Leden - prosinec 2006 Charakter úkolu: Stálá činnost Odbor územního plánování

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Vážení pracovníci ve státní správě a samosprávě, vážení přátelé naší školy, ctěné kolegyně a kolegové, milí studenti! Naše vysoká škola má za sebou jeden rok

Více

TÉMA: SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ČKAIT ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ

TÉMA: SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ČKAIT ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ 2 2015 ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ TÉMA: SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ČKAIT SNAD POSLEDNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PŘÍSTUP K EVROPSKÝM FONDŮM VODA NEZNÁ HRANIC

Více

Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16

Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16 Komentář k prezentaci Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012-16 Vážení přítomní, dámy a pánové, dovolte mně, jako jednomu ze spoluautorů

Více

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 14. ROČNÍK 7/2006 Z OBSAHU Znovuzavedení titulu městys Žijící partnerství Prostředky EU převeďme z MMR krajům Jak se žije v Bruselu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http:// www.smocr.cz, e-mail:

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

sociální práce sociálna práca

sociální práce sociálna práca POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Praha Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vážení zástupci městských částí Právě otevíráte šanon, který Vám ulehčí práci při plánování rozvoje Vaší městské části ve spolupráci s Institutem

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Výzkum a vývoj. Hana Březinová

Výzkum a vývoj. Hana Březinová AUDITOR 9/2013 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Upozornění na zneužití jména a čísla oprávnění auditora...2 Říjnový slib nových auditorů...3 Uznávání účasti na prioritním tématu KPV

Více

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra Mimořádná příloha čísla dvacet časopisu veřejná správa - 2011 (samostatně neprodejná) Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra základní registry Vážení čtenáři, do

Více

Stabilizace zdravotnictví stále pokračuje

Stabilizace zdravotnictví stále pokračuje Sloupek hejtmana MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou KARLOVARSKÝ KRAJ VE FORMÁTU PDF Ročník 3 číslo 10 20. 10. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více