Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO"

Transkript

1 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: DIČ: CZ Fax. : Tel. : Schválil: Martin Matoušek majitel Datum: podpis Toto vydání je první vydání. OBSAH

2 2 z 28 Místo uložení QM 1. ÚVOD Charakteristika společnosti Zákazníci společnosti Aplikování normy ČSN EN ISO 9001: Účel Příručky kvality, zásady používání a řízení Organizace společnosti Systém managementu kvality Všeobecné požadavky Požadavky na dokumentaci Všeobecně Příručka kvality Interní a externí dokumentace...7 Ochrana dat (zálohování) Řízení záznamů v QMS ODPOVĚDNOST managementu Osobní angažovanost a aktivita managementu Zaměření na zákazníka Politika kvality Plánování Cíle kvality Plánování systému managementu kvality Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Představitel managementu pro systém kvality Interní komunikace Přezkoumání systému managementu Všeobecně Vstup pro přezkoumání Výstup z přezkoumání Management zdrojů Poskytování zdrojů Lidské zdroje Všeobecně Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik Infrastruktura Pracovní prostředí Realizace služby Plánování realizace službaů Procesy týkající se zákazníka Určování požadavků týkajících se službaů Přezkoumání požadavků týkajících se službaů Komunikace se zákazníkem Návrh a vývoj Nakupování Proces nakupování Informace pro nakupování Ověřování nakupovaného služby Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb Validace procesů výroby a poskytování služeb...20

3 3 z 28 Místo uložení QM Identifikace a sledovatelnost Majetek zákazníka Ochrana služby Řízení monitorovacích a měřících zařízení Měření, analýza a zlepšování Všeobecně Monitorování a měření Spokojenost zákazníka Interní audit Monitorování a měření procesů Monitorování a měření služby Řízení neshodného služby Analýza údajů Zlepšování Opatření k nápravě Preventivní opatření Související dokumentace... Chyba! Záložka není definována. 10. PŘÍLOHY... Chyba! Záložka není definována. LIST REVIZÍ A ZMĚN Revize Datum Změna (popis) Provedl Schválil

4 4 z 28 Místo uložení QM 1. ÚVOD souhrnně popisuje systém managementu kvality společnosti Martin Matoušek v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008. Příručka kvality vymezuje odpovědnosti, postupy, procesy, vzájemné vztahy mezi těmito procesy a zdroje potřebné pro realizaci systému managementu jakosti, pro dosažení cílů kvality a záměrů stanovených v Politice kvality společnosti a popisuje strategii společnosti jako nástroj pro dosažení její trvalé prosperity. Všechny činnosti v rámci systému kvality ve společnosti Martin Matoušek mají dát zákazníkovi jistotu, že všechny legislativní předpisy a smluvní požadavky související se zakázkami budou při přípravě a realizaci zakázek dodrženy. Systém kvality ve společnosti Martin Matoušek je vytvořen, dokumentován a udržován ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 9001:2008. Specifické požadavky zákazníka jsou u konkrétní zakázky zapracovány do smluvního vztahu. 1.1 Charakteristika společnosti Předmětem podnikání společnosti Martin Matoušek je silniční nákladní doprava vnitrostátní a mezinárodní do 3,5t celkové hmotnosti a silniční nákladní doprava vnitrostátní nad 3,5 celkové hmotnosti Společnost Martin Matoušek zajišťuje: Distribuci nápojů rozvoz výrobků a zboží Ostatní zboží k rozvozu kromě nebezpečných nákladů specifikovaných ADR 1.2 Zákazníci společnosti Zákazníky společnosti jsou především: podniková sféra (firmy, hotely, obchody...) veřejné instituce (obecní úřady, školy, nemocnice, bytová výstavba...) soukromá sféra (jednotliví občané) Odkaz je uveden na www stránkách společnosti. a 1.3 Aplikování normy ČSN EN ISO 9001: 2008 Společnost Martin Matoušek aplikovala ve svém řízení systému kvality veškeré požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008, mimo následně uvedené: Jedná se o tyto normativní požadavky: Článek normy Předmět článku Důvod vyloučení 7.3 Návrh a vývoj Společnost se nezabývá návrhem a vývojem nového služby ani jeho částí.

5 5 z 28 Místo uložení QM 2. ÚČEL PŘÍRUČKY JAKOSTI, ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A ŘÍZENÍ Tato příručka popisuje Systém kvality společnosti Martin Matoušek a nástroje tohoto systému pro zabezpečování kvality služby dle ČSN EN ISO 9001:2008. Příručka je v plném rozsahu závazná pro celou společnost a je pro interní potřebu řízeným dokumentem. Příručka kvality je též určena pro informaci zákazníků a dodavatelů o zabezpečování kvality produkce a pro vytváření návaznosti mezi zákazníky, společností Martin Matoušek a jejími dodavateli. Pro tuto informační činnost a pro účely nabídek se využívají její neřízené kopie výrazně označené na titulním listě červeným textem "NEŘÍZENÁ KOPIE". Příručku kvality zpracovává QM. PK se používá pro interní i externí potřebu. Důkazem o schválení PK je podpis majitele společnosti na titulním listě PK. QMS udržuje QM v aktuálním stavu. V rámci změnového řízení se vyměňuje celá část PK, jíž se změna týká. Počet změn není omezen. Evidence je prováděna v listu revizí a změn. V záhlaví PK se uvádí číslo vydání / pořadové číslo změny. Všechny uvedené revize a změny se vztahují vždy k platnému vydání PK. K novému vydání PK se přistupuje v případě rozsáhlé změny nebo na základě rozhodnutí QM. Obsah PK je přezkoumán nejméně jednou ročně a to jak v rámci interní prověrky systému kvality a tak při přezkoumávání funkčnosti systému kvality. ZKRATKY QMS - systém managementu kvality QM - manažer kvality PK - příručka kvality 3. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Společnost Martin Matoušek je řízena na základě konsensu vedení, které tvoří majitel. Zvláštní postavení má představitel vedení pro kvalitu, zodpovědný za zavádění a provoz systému managementu kvality, který má právo v případě zjištění závažné neshody zastavit plnění zakázky. Společnost Martin Matoušek pracuje zásadně systémem týmové práce. Týmy jsou sestavovány z pracovníků společnosti, pracovníků zákazníka a dodavatelů, případně dalších externích specialistů, dle požadavků zákazníka. Každá nová zakázka je realizována novým pracovním týmem. Tento systém je vysoce efektivní, umožňuje využití nejnovějšího know -how, odborných vědomostí pracovníků klienta i dodavatele, moderních metod způsobů řešení problému a má pro zákazníka a dodavatele i významný školící efekt. Týmy se podílejí na racionalizaci dopravy a hledají případné možné úspory pro investora. Liniová (funkční) organizační struktura je zásadně dvoustupňová, výrazně neformální. Projektová struktura zakázek je postavena na maticovém principu, kdy členové týmu jsou (liniově) podřízeni majiteli a při práci v dočasně ustanoveném pružném týmu respektují pokyny jmenovaného dispečera. Účetnictví společnosti, právní služby, daňové poradenství, interní audity i servisní dopravní služby jsou nakupovanou službou.

6 6 z 28 Místo uložení QM 4. SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY 4.1 Všeobecné požadavky Vedení společnosti řídí a průběžně přezkoumává procesy systému managementu jakosti s cílem dosažení jejich souladu s cíli a aktuální působností společnosti, souladu s charakterem připravovaných a realizovaných zakázek a funkčnosti pro naplnění potřeb, očekávání a docílení spokojenosti zákazníků. Všechny činnosti realizované v rámci systému společnost mají za cíl dát zákazníkovi záruky, že všechny legislativní předpisy a smluvní požadavky budou při odborných výkonech dodrženy. Vlastnosti procesů QMS jsou pravidelně přezkoumávány vedením. 4.2 Požadavky na dokumentaci Všeobecně Interní dokumentaci společnosti tvoří: Příručka kvality Politika kvality Cíle kvality Směrnice Dokumentů a záznamů Směrnice Pracovní řád Směrnice Provozování dopravy Pracovní náplně a záznamy. Řízení dokumentů PK a směrnice jsou vydány v jednom vyhotovení, které je uloženo u QM, kde pracovníci společnosti mají možnost do nich nahlédnout. Dále je dokumentace QMS k dispozici na PC síti společnosti v adresáři ISO. Pracovníci jsou s řídící dokumentací prokazatelně seznámeni při školení k systému kvality. Při vydávání a údržbě dokumentace QMS jsou ve společnosti aplikovány postupy, které zajišťují: přípravu a přezkoumání PK a řídící dokumentace schválení PK a řídící dokumentace majitelem odpovědnost za udržování aktuálního stavu PK a ostatní řídící dokumentace Společnost zpracovala a udržuje tuto příručku jakosti, která zahrnuje rozsah systému jakosti včetně detailů a uplatnění výjimek. Dále tato příručka obsahuje dokumentované postupy nebo se na ně odvolává. Zároveň popisuje vzájemné vazby mezi procesy. V článku 2 této PK jsou stanoveny postupy a odpovědnosti za její zpracování a aktualizaci.

7 7 z 28 Místo uložení QM Interní a externí dokumentace Interní dokumentace Druh dokumentu Správce dokumentu Zpracovatel dokumentu Příručka kvality QM QM Směrnice QM Navrhovatel Popis funkčního místa majitel Vedoucí pracovník Dokument schvaluje Majitel společnosti Majitel společnosti Majitel společnosti Dokument uvolňuje QM QM - Důkazem o schválení Příručky kvality a směrnic je podpis majitele společnosti na titulním listě. QM udržuje dokumentaci QMS v aktuálním stavu. Obsah Příručky kvality a směrnic je přezkoumáván nejméně jednou ročně. Změnové řízení dokumentů: při přezkoumání a schvalování změn se vždy postupuje stejně jako při zpracování a schvalování původního dokumentu. Změny na všech originálech a kopiích dokumentů, kde se vyskytuje měněný údaj, je třeba provádět tak, aby nevznikly nejasnosti a aby žádné činnosti nebyly ve společnosti prováděny podle neplatných podkladů. Je nutno zajistit termíny realizací změn dokumentů tak, aby byly uskutečnitelné, hospodárné a pracovníci společnosti obdrželi všechny aktuální podklady. Pokud nebyl vydán příkaz ke změně (odsouhlasený uzavřený návrh na změnu), nesmí být prováděny opravy, doplňky ani jiné zásahy do platné dokumentace. Všechny návrhy na technické změny se soustřeďují u QM, který je chronologicky eviduje (databáze PC nebo fyzická složka). Všechny podklady pro změnové řízení (návrhy, příkazy, přílohy) musí být uloženy a evidovány tak, aby u každého změnového řízení byl jasný nejen jeho průběh a vyřízení, ale i vyjádření jednotlivých pracovníků k navrhované změně. Příkaz k provedení změny může být vydán pouze tehdy, pokud ani jedno vyjádření není negativní. Změny lze provádět těmito způsoby: opravit originál a kopie, opravit originál a zhotovit nové kopie, zhotovit nový originál a nové kopie (pouze v nezbytně nutném případě, starý originál nutno archivovat). Opravené podklady musí být jednoznačné. Původní údaje se škrtají tenkými čarami tak, aby původní údaje zůstaly čitelné. Na dokumentu bude uveden pouze opravený údaj s označením (indexem) změny. Předmět této změny bude uveden v příslušné kolonce změnové tabulky, nebo na jiném, pro tento účel vymezeném místě. Při zhotovení nového originálu je povinností archivovat původní originál k dokumentárním účelům, který je označen : ZRUŠENO - datum, podpis." Ukončení platnosti dokumentů se provádí stažením a následnou skartací. Stažení neplatné interní dokumentace zajišťuje QM zároveň se seznámením pracovníků společnosti se zněním revidovaného dokumentu. QM zajišťuje skartaci s výjimkou originálního výtisku určeného k úschově (udržování) a archivaci. U archivovaných výtisků je povinen zajistit ochranu proti znehodnocení. Zneplatnění dokumentu může provést pouze QM. Zneplatnění provede QM vypsáním červeného textu "NEPLATNÉ". Archivace dokumentace je prováděna dle skartačního rejstříku.

8 8 z 28 Místo uložení QM Ostatní (interní i externí) dokumentace Druh dokumentu Legislativní předpisy smlouvy (zákon, vyhláška) Specifikace zakázky (požadavek) Správce dokumentu Zpracovatel dokumentu Dokument schvaluje majitel - - dispečer - - Realizace zakázek dispečer - - Technická dokumentace dispečer Příprava zakázek majitel Protokoly majitel - - Atesty majitel - - Externí dokumentace Externí dokumentace představuje jakoukoliv převzatou dokumentaci od zákazníka k realizaci zakázky. S touto dokumentací je zacházeno jako s majetkem zákazníka - viz. článek této PK. Majitel má externí dokumentaci uloženou u sebe. Záznam o externí dokumentaci je proveden v třídní knize a je podkladem pro cenovou nabídku. Majitel zajišťuje předání externí dokumentace k dalšímu zpracování (použití) nebo předání zákazníkovi při ukončení zakázky. Došlé podklady k zakázce jsou identifikovány názvem zakázky. Tuto identifikaci provádí majitel, přičemž podklady jsou součástí složky zakázky. Normy, zákony Seznam zákonů, norem, vyhlášek a další legislativy používané ve společnosti vede QM. Aktualizace tohoto seznamu je prováděna pomocí CD od firmy LEGIS CZ s.r.o. a Podnikání v autodopravě od firmy Praxis media. Mimo tento zdroj QM sleduje internetové stránky s nabídkou norem (zákonů a vyhlášek), které se týkají činnosti společnosti a v případě nutnosti je pro společnost objedná. Aktualizace norem popř. předpisů je prováděna před jejich použitím dotazem na uvedené servery. Popř. sleduje změny na Všechny ostatní činnosti (údržba PC, revize zařízení a budov, školení, atd.), které jsou řízeny zákony a vyhláškami pro společnost zajišťují externí organizace. Dopravní dokumentace Jedná se o dokumentaci související se zakázkou, která stanoví požadavky na služba a procesy,ve kterých se služba zajišťuje. Dispečer odpovídá za řízení dopravní dokumentace. Uvolnění dokumentace pro zajištění dopravy provádí majitel. Ochrana dat (zálohování) Zálohování dat si uživatel každého PC provádí aktuálně dle vnitřní směrnice pro používání HW a SW na CD, které je uloženo mimo prostory společnosti.

9 9 z 28 Místo uložení QM Řízení záznamů v QMS V Matici dokumentace jsou vedené záznamy o činnostech v systému kvality společnosti. Ve společnosti jsou pořizovány a uchovávány záznamy, aby: bylo možno prokázat shodu služby se specifikovanými požadavky bylo možno prokázat efektivní fungování procesů a QMS byly zaznamenány údaje, jejichž analýzou lze získat informace potřebné k zlepšování procesů, služeb, efektivnosti a účinnosti QMS Vedení je odpovědné za stanovení rozsahu předávaných záznamů ve smluvním vztahu se zákazníkem a za smluvní dohodu o přístupu k záznamům QMS, které nejsou zákazníkovi předávány. Dále je odpovědné za formulace smluvních požadavků s dodavateli, aby u jejich dodávek byla zajištěna stejná úroveň zákazníkovi předávaných a přístupných záznamů QMS. Povinnost vyhotovit záznam je stanovena v dokumentaci QMS. Záznamy jsou pořizovány průběžně ve všech fázích realizace služeb a udržování QMS. Všechny záznamy musí být vedeny tak, aby: byly čitelné a neumožňovaly snadnou dodatečnou úpravu měly vlastní označení byly jednoznačně přiřaditelné k činnosti / služby / zakázce bylo zřejmé, kdo a kdy záznam zpracoval, případně ověřil Oblasti pořizování záznamů - pravidelné přezkoumání managementem - oblast výcviku, vzdělávání a kvalifikace pracovníků - potřebné důkazy o splnění požadavků na realizační proces a výsledný služba - výsledek přezkoumání požadavků na službu při zpracování a přezkoumání nabídek a smluv - hodnocení a výběr dodavatele - při ztrátě, poškození nebo jiném znehodnocení majetku zákazníka - důkaz shody znaků služby s přejímacími kritérii - povaha neshod a všechna následně přijatá opatření - výsledek přijatých opatření k zabránění výskytu neshod V matici dokumentace jsou určeni vystavovatelé záznamů. Povinností vystavovatelů je předat záznam podle předepsaného rozdělovníku příslušným útvarům. V přehledu je uveden také útvar, odpovědný za uložení záznamů po uvedenou dobu (skartační lhůtu). Záznamy vznikají převážně ve formě formulářů, které jsou jednoznačně identifikovatelné číslem uvedeným ve spodním levém okraji formuláře. Formuláře jsou uvedeny v Matici dokumentace. Aktualizaci formulářů provádí QM. Formuláře jsou registrovány pořadovým číslem: pořadové číslo formuláře rok zavedení formuláře R 01/2009

10 10 z 28 Místo uložení QM Všechny záznamy se ukládají a uchovávají v souladu se skartačním rejstříkem v příručních registraturách tak, aby riziko ztráty a zničení vlivem prostředí bylo minimální (je nutno je zajistit proti odcizení, hlodavcům, požáru, vlhkosti, magnetickému poli, radiačnímu a světelnému záření, atd.). Minimální lhůty uložení jsou pro každý záznam stanoveny ve skartačním rejstříku. Stanovená lhůta bere na zřetel požadavek zákazníka (a lhůtu +3 roky pro případné odvolací řízení). Pro vybrané záznamy jsou skartační lhůty upřesněny v Matici dokumentace. Způsob a forma označování záznamů v příruční registratuře zaručuje jejich jasné přiřazení k zakázce, služby a období, druhu činnosti apod., umožňující jejich snadné vyhledání, aby se mohlo v pozdější době prokázat, že systém managementu, proces a služba v daném časovém období plnil kvalitativní požadavky. U originálu každého záznamu, který je vystavován ve více než jednom vyhotovení, musí být uveden způsob jeho distribuce a rozdělovník. Záznamy se mohou pořizovat na nosiče různých druhů. Data uložená na elektronických nosičích musí být zálohována. Veškeré záznamy pořizované faxovou poštou musí být reprodukovány na kopírovacím zařízení, které zajistí trvalost uchování obsahu. Rovněž elektronická data určená k trvalému uložení (jako archiválie) musí být vytištěna na papíře. 5. ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU 5.1 Osobní angažovanost a aktivita managementu Vedení společnosti Martin Matoušek se zavazuje vytvářet podmínky a zdroje pro naplnění politiky a cílů kvality, pro zajištění plnění požadavků zákazníků, majitelů a pracovníků společnosti a pro zabezpečení funkčnosti a trvalého zlepšování systému managementu kvality společnosti: sledovat požadavky zákazníka, zákonné požadavky a požadavky předpisů, plánovat, realizovat, analyzovat a neustále vyhodnocovat účinnost a efektivnost systému jakosti a realizačních procesů, zajišťovat prevenci, realizovat nápravná opatření a hodnotit jejich účinnost a efektivnost, zajistit potřebnou kvalifikaci a odborné znalosti pracovníků, řídit a motivovat pracovníky ke zlepšování jakosti, komunikace, pracovních vztahů, preventivních a inovačních podnětů, zajistit dostupnost dalších potřebných zdrojů. Vedení společnosti Martin Matoušek očekává od svých pracovníků: odvádění kvalitní a poctivé práce, aby mohli být hrdí na své výsledky, aktivní zájem o plnění požadavků a očekávání zákazníků, úsilí o kvalitu každé činnosti a zvyšování firemní kultury, soustavný monitoring, vyhodnocování a zlepšování kvality služeb osobní odpovědnost, snahu o sebevzdělávání, vlastní přispění při prevenci neshod, snižování nákladů a zvyšování efektivnosti, ztotožnění se s plněním vytýčených cílů a zajištění prosperity společnosti. Hlavní systémové odpovědnosti

11 11 z 28 Místo uložení QM Popis činnosti Provádí Související dokumentace /Poznámka Stanovení a vyhlášení Politiky kvality a Cílů kvality majitel QM Cíle jakosti Prokazatelné seznámení s Politikou a Cíli kvality QM PK Stanovení odpovědnosti za jednotlivé procesy QM PK systému kvality Zjišťování potřeby zdrojů, jejich plánování a majitel Plán zdrojů poskytování Sledování legislativních a závazných požadavků na QM PK zajišťovanou službu, procesy a činnosti společnosti Jmenování PVJ, delegování pravomoci a majitel PK odpovědností Interní komunikace QM PK Vytvoření, zavedení, udržování, další rozvíjení a QM PK dohled nad procesy potřebnými pro QMS Vypracování a předkládání zpráv pro přezkoumání (podkladů pro přezkoumání) pro vedení QM Zpráva QM pro přezkoumání QMS Přezkoumání sytému jakosti vedením Vedení Zpráva o přezkoumáníqms vedením Stanovení potřeb a očekávání zákazníka a hodnocení jeho spokojenosti QM Zpráva pro přezkoumání QMS Přijímání opatření k nápravě a preventivní opatření QM Interní prověrky Výsledky přezkoumání 5.2 Zaměření na zákazníka Společnost usiluje o to, aby u zákazníků vyvolala pocit solidnosti, odbornosti a vysoké profesionality. Společnost nabízí použití nejmodernější technologie při realizaci služby a spolehlivá řešení, která respektují přání zákazníků. Vedení řídí činnosti společnosti s cílem zvyšovat spokojenost zákazníka. Konkrétní procesy přímo vztažené k zákazníkovi jsou popsány v kapitole 7. této příručky a ve směrnici Řízení dopravy. Její součástí jsou zásady působení v oblasti kvality: požadavky a potřeby zákazníka jsou vždy prioritní závazky vůči zákazníkům jsou plněny v daných termínech a v profesionální kvalitě poskytovat pouze takové služby, které jsou relevantní a kapacitně zajištěné respektovat všechny zákazníky a jejich spolupracovníky resp. třetí osoby, které se zúčastňují definovaných prací a zajistit efektivní komunikaci mezi všemi účastněnými stranami upozornit zákazníka bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů, věcí nebo pokynů dodaných k realizaci služby Vedení společnosti provádí průzkum potřeb, očekávání a spokojenosti zákazníků, hodnotí výsledky těchto průzkumů a ukládá související úkoly pro zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků.

12 12 z 28 Místo uložení QM 5.3 Politika kvality Vedení společnosti Martin Matoušek vědomo si své odpovědnosti vůči zákazníkům, pracovníkům a zúčastněným stranám deklarovalo politiku kvality společnosti. Politika kvality je uvedena v samostatném dokumentu. Vedení společnosti se zavazuje tuto Politiku kvality podporovat: Upřesňováním formou ročních Cílů kvality. Vytvářením podmínek pro pracovníky k plnění Cílů kvality. Kontrolou a vyhodnocováním plnění Cílů kvality 1 x ročně a v případě neplnění vydat a kontrolovat funkčnost nápravných a preventivních opatření. Hodnocením rozsahu a obsahu užívaných procesů, přezkoumáním výsledků provedených interních auditů, přezkoumáním efektivnosti QMS nejméně 1x ročně a v případě neplnění vydáním a kontrolou funkčnosti nápravných a preventivních opatření. Plánováním potřebných zdrojů pro plnění Cílů kvality. Uplatňování a udržování Politiky kvality na všech úrovních společnosti je zajištěno: vyhlášením vedením společnosti, srozumitelnou formulací, zveřejněním vyvěšením, zajištěním dostupnosti Politiky pro veřejnost vč. státní a komunální správy, závazkem vedení trvale vytvářet podmínky pro naplňování této Politiky, kontrolou naplňování Politiky kontrolními činnostmi vedením společnosti a prostřednictvím interních prověrek systému jakosti. 5.4 Plánování Cíle kvality V rámci procesu řízení společnosti jsou k realizaci Politiky kvality stanoveny měřitelné cíle jakosti, které obsahují požadavek neustálého zlepšování. Smyslem je poskytování vysoce kvalitních služeb a tím i dobrého postavení na trhu. Cíle kvality jsou vydány jako samostatný dokument QMS a jsou každoročně přezkoumávány a jsou s nimi seznámeni všichni pracovníci Plánování systému managementu kvality Společnost plánuje rozvoj, zlepšování a změny systému managementu jakosti formou Politiky kvality, Cílů kvality a ostatní dokumentace QMS pro splnění nápravných a preventivních opatření. Plánování jakosti produkce je popsáno v kap. 7 -Realizace služby a ve směrnici Řízení dopravy.

13 13 z 28 Místo uložení QM 5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Dosažení a udržení kvality produkce na úrovni žádané zákazníky je garantováno vedením společnosti. Odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy všech pracovníků, kteří řídí, provádějí a ověřují činnost ovlivňující kvalitu jsou stanoveny: Organizačním řádem, Popisem pracovních náplní, kde je podrobné vymezení odpovědností a pravomocí, Pracovní smlouvou Představitel managementu pro systém kvality Představitel managementu pro systém kvality je ve společnosti zařazen ve funkci představitele vedení pro kvalitu(qm). Má definovánu základní pravomoc včetně oprávnění jednat za společnost s orgány a organizacemi s působností v oblasti systémů řízení a systému kvality. Představitel vedení pro kvalitu odpovídá za: a) přípravu podkladů pro přezkoumání a hodnocení systému kvality b) průběžnou aktualizaci, uplatňování a udržování procesů managementu kvality c) organizaci interních auditů systému kvality d) popsání systému jakosti v Příručce kvality a její aktualizaci e) koordinaci činností pro vědomí závažnosti požadavků zákazníka v celém společnosti (využívá interní komunikace k průběžnému zdůrazňování významu plnění požadavků zákazníků pro existenci společnosti), Pro hodnocení stavu QMS zpracovává: informace o problematice jakosti ve společnosti, o stavu systému kvality a o výsledcích interních prověrek stav plnění úkolů vyplývajících z plánu přestavby, udržování a zlepšování systému kvality návrh nápravných opatření souvisejících s neplněním úkolů nebo změnami při přestavbě, udržování a zlepšování systému kvality informace související s průzkumy potřeb zainteresovaných stran. Kontroluje dodržování zásad pro zabezpečení kvality produkce při činnostech dle dokumentace systému kvality plnění plánu udržování a zlepšování systému kvality plnění nápravných opatření plnění úkolů souvisejících s průzkumy potřeb zainteresovaných stran. má pravomoc zastavit práce, které neodpovídají systému kvality

14 14 z 28 Místo uložení QM Interní komunikace Interní komunikace je zajišťována manažerským systémem řízení zakázek (viz směrnice Řízení dopravy ) prostřednictvím: telefonního a ového spojení, výkazů o provozu vozidla interních porad. Porady, na kterých se vyhodnocuje předchozí období a plánuje období následující tak, aby byly odstraněny všechny případné rozpory a zajištěny požadované zdroje se konají ve třech úrovních: Přezkoumání systému managementu kvality (1 x ročně) zpráva o přezkoumání, Porada vedení (1 x kvartálně) - zápis, Operativní porada (1 x týdně) bez zápisu. Se všemi pracovníky je zajištěno spojení mobilními telefony. 5.6 Přezkoumání systému managementu Všeobecně Koordinace postupu udržování a uplatňování systému kvality, přezkoumávání jeho vhodnosti, efektivnosti, účinnosti a zlepšování je smyslem přezkoumání QMS vedením společnosti. Frekvence přezkoumání vhodnosti a účinnosti systému kvality je prováděna v ročním intervalu. Procesní přezkoumání vhodnosti, efektivnosti a zlepšování QMS provádí vedení na základě těchto vstupů: roční Zpráva QM pro přezkoumání QMS, další zprávy a informace pracovníků společnosti Vstup pro přezkoumání Zpráva QM pro přezkoumání QMS obsahuje informace o: výsledcích auditů zprávy z interních prověrek prováděných na úrovni společnosti, a zprávy z externích prověrek ve společnosti, zpětné vazbě od zákazníka - průzkumů potřeb, očekávání a zvyšování spokojenosti zákazníků, výkonnosti procesů a shodě služby - souhrnných informací o kvalitě produkce (vlastní a dodavatelů), stavu preventivních opatření a stavu opatření k nápravě následných opatřeních z předchozích přezkoumávání managementu - kontrola plnění úkolů uložených při minulých přezkoumáváních vhodnosti, efektivnosti, (účinnosti ) a zlepšování QMS vedením společnosti, plnění cílů kvality změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality, doporučeních pro zlepšování.

15 15 z 28 Místo uložení QM Výstup z přezkoumání O výsledku přezkoumání systému kvality vedením a přijatých opatřeních je zpracován řízený záznam (Zpráva o přezkoumání QMS vedením). Výstupy přezkoumání vhodnosti, efektivnosti a zlepšování QMS provedené vedením jsou: seznam opatření vedoucí k zlepšení efektivnosti QMS a jeho procesů, seznam opatření vedoucí k zlepšení vlastností služby ve vztahu k požadavkům zákazníka a zainteresovaných stran, seznam zdrojů pro udržování a zlepšování QMS. 6. MANAGEMENT ZDROJŮ 6.1 Poskytování zdrojů Zdroje pro zajištění funkce systému kvality jsou projednávány vedením na poradě vedoucích pracovníků a jsou v souladu s Cíli kvality a realizací zakázek plánovány a přidělovány. Jedná se o zdroje potřebné na zvyšování míry uplatňování, efektivnosti, účinnosti a zlepšování systému kvality a na zajišťování realizačních činností v rámci systému kvality v následujícím rozsahu: potřebné technické a materiální vybavení resp. finanční zdroje na jejich pořízení a nákup souvisejících služeb, dokumentace QMS, legislativní a technické normy a předpisy, určení a zajištění potřebného počtu vyškolených pracovníků dostatečný čas pro provedení práce (zahrnuje řídící a výkonné činnosti) vč. času pro kontrolu, zkoušky a ověřování (zahrnuje také interní a externí prověrky kvality), zvyšování spokojenosti zákazníků plněním jejich požadavků, Odpovědnost za průběžné zjišťování potřeby zdrojů na zajišťování systémových úkolů má vedení, které výše uvedené skutečnosti zapracuje do Plánu zdrojů. 6.2 Lidské zdroje Všeobecně Pracovníci společnosti jejichž práce ovlivňuje kvalita služby, jsou plně kompetentní k provádění těchto prací. Tito pracovníci mají odpovídající vzdělání, prošli dostatečným výcvikem a jejich dovednosti a zkušenosti jsou zcela dostačující. Kvalifikace k vykonávání pozice je definována dokumentem popisem pracovních náplní Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik Pracovníci absolvují během svého působení ve společnosti školení sloužící k udržení a zvyšování jejich kvalifikace. Odpovědnost za řízení celé oblasti výcviku ve společnosti má QM, který vede záznamy o vzdělávání a výcviku pracovníků. Vybrané vzdělávací akce jsou účastníky ústně hodnoceny s vedením. QM pravidelně 1 x ročně vyhodnocuje efektivnost školení při přezkoumání QMS. Plán školení

16 16 z 28 Místo uložení QM Vzdělávání zaměstnanců se provádí na základě Plánu školení. Za vypracování a schválení Plánu školení odpovídá QM. Při výběru externích dodavatelů pro vzdělávání a výcvik se postupuje přiměřeně podle kritérií uvedených v článku 7.4 Nakupování. Druhy vzdělávání Ve společnosti jsou realizovány následujících druhy vzdělávání: vstupní školení se základními informacemi pro nového pracovníka, povinný výcvik stanovený legislativou, výcvik k zavedenému systému kvality - zásady, neplánovaná školení - školení dle aktuální nabídky,specielní školení. 6.3 Infrastruktura Společnost zabezpečuje svým zaměstnancům veškeré vybavení, které je potřebné pro dosažení očekávané kvality práce. Zajišťuje také vybavení zaměstnanců osobními ochrannými prostředky a vytváří podmínky pro bezpečnou práci. Společnost je pro svou činnost vybavena a udržuje technická zařízení (PC včetně nutného software, tiskárny, scaner, fax atd...) a provozní zařízení (ruční nářadí, auta). Ruční nářadí (seznam vede QM) podléhá provádění revizí záznam do karty. Případné opravy provozního zařízení (včetně automobilů) jsou zajišťovány externě. Zodpovědnost za údržbu nemovitostí, které jsou v majetku společnosti, má správce objektu/areálu. Údržbu nemovitostí, které nejsou v majetku společnosti, zajišťuje jejich vlastník. Společnost má s ním upraveny vztahy platnými nájemními smlouvami. Za uzavírání nájemních smluv je zodpovědný výkonný majitel. Za správu a údržbu automobilů odpovídají jejich řidiči. Řidičům jsou předány technické doklady od vozidla (technický průkaz, garanční/servisní knížka, doklad o pojištění, apod.) a dále Stazky o provozu nákladního vozidla, Kniha jízd. Řidiči jsou povinni provádět běžnou údržbu a kontrolu stavu vozidel. Všechna pracoviště jsou řádně zajištěna pro případ požáru a jsou vybavena odpovídajícími prostředky požární ochrany. Hasící přístroje jsou podrobovány pravidelným revizím a kontrolám a je zajištěna jejich plná funkčnost. Za zajištění pravidelné revize hasících přístrojů je odpovědný požární technik (externí služba). 6.4 Pracovní prostředí Společnost částečně (organizační věci) podniká v místě trvalého pobytu, která je pro předmět podnikání vyhovující. Pracovníci pracují v kancelářském prostředí a při realizaci zakázek v prostředí silničního provozu. Na každém pracovišti je pracovníkům k dispozici hygienické zařízení a vybavení pracovními ochrannými prostředky. Při zahájení služby seznamuje dispečer zaměstnance s existujícími riziky BOZP týkající se práce na konkrétním pracovišti. Pracovníci společnosti jsou k dosažení na mobilech. Náměty a připomínky zaměstnanců společnosti na zlepšení pracovního prostředí jsou součástí programu ročního přezkoumání systému řízení jakosti výkonným vedením společnosti, schválené návrhy zahrnuje QM do cílů jakosti pro příslušný kalendářní rok.

17 17 z 28 Místo uložení QM 7. REALIZACE SLUŽBY 7.1 Plánování realizace službaů Pro plánování jakosti zakázek má Martin Matoušek definovány a dokumentovány požadavky na plánování jakosti ve shodě s ostatními požadavky, vč. požadavků na systém jakosti. Dopravní služby společnosti vycházejí z požadavků zákazníka a jsou v souladu se zákonnými požadavky a požadavky předpisů. 7.2 Procesy týkající se zákazníka Určování požadavků týkajících se službaů Vedení společnosti po osobním, písemném nebo telefonickém kontaktu zákazníka specifikuje požadavky na dopravní služby. Dále určí požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro zamýšlené použití, požadavky zákonné, požadavky z hlediska předpisů a jakékoli doplňující požadavky určené společností. Základním cílem při přípravě a realizaci zakázky je přesvědčit zákazníka, že: jeho požadavky a očekávání jsou plně pochopeny, nabídnuté služby jsou v možnostech společnosti jejích dodavatelů a odpovídají potřebám zákazníka. Přezkoumání dokumentů Pro přípravu a realizaci zakázek je požadováno přezkoumání těchto dokumentů: objednávka od zákazníka smlouva se zákazníkem, poptávka nebo objednávka na dodavatele, smlouva s dodavatelem, návrh dodatku smlouvy (jak u zákazníka, tak u dodavatele) Přezkoumání požadavků týkajících se službaů Vedení společnosti provede, po specifikaci požadavku zákazníka, na základě specifikace služby, před přijetím závazku společnosti dodat příslušné služby, přezkoumání zda: jsou stanoveny požadavky na službu jsou smluvně vyřešeny odchylky od údajů ve specifikaci služby je společnost schopna splnit požadavky na službu jsou v pořádku možnosti subdodavatelů na dodávky služeb jsou zajištěny subdodávky pro službu Poptávkové a nabídkové řízení Veškerá komunikace se zákazníkem v obchodních záležitostech je dokumentována a ukládána do adresářů v PC, uspořádaných podle zákazníků a zakázek. V elektronické podobě jsou v nich uloženy všechny poptávky a příslušné nabídky, všechny objednávky zákazníků. Dále všechny smlouvy, jejich návrhy a změny a závěry z jejich přezkoumání ve společnosti.

18 18 z 28 Místo uložení QM Manažer zakázky vede elektronicky třídní knihu zakázek, vystavuje a v PC vede kmenový list zakázky, na kterém je zaznamenán průběh nabídkového řízení, uzavírání smlouvy o dodávce a realizace služby. Uzavřené smlouvy jsou ukládány v písemné podobě. Podrobnosti poptávkového a nabídkového řízení jsou popsány ve směrnici Řízení dopravy. Uzavírání smlouvy Návrh smlouvy zpracovává majitel zakázky.současně rozpracovává nabídku z obchodní soutěže, jejíž součástí je vedle cenové části i prvotní posouzení dostatečnosti zdrojů a posouzení možných rizik, dle konkrétních požadavků specifikovaných zákazníkem, přičemž zároveň znovu posoudí dostatečnost zdrojů - dostatečný počet způsobilých pracovníků, informační zdroje, finanční zdroje a infrastrukturu. Plánuje rovněž kontrolní činnosti v jednotlivých fázích realizace služby tak, aby bylo minimalizováno riziko neshodné práce a reklamací. Specifikace požadavků na služby jsou dány požadavky zákazníků specifikovanými ve smluvní dokumentaci a požadavky obecně závazných právních předpisů a technických norem (ČSN, TPP). Přezkoumání smlouvy Veškeré smlouvy před jejich uzavřením přezkoumávají majitel a QM. Přezkoumání se týká především ověření: jednoznačné specifikace požadavků na služba, že smlouva není uzavřena v rozporu s dříve přijatými závazky nebo zájmy společnosti, že společnost je schopna zakázku v daném termínu, specifikaci a nákladech realizovat Komunikace se zákazníkem Komunikace se zákazníkem při jednání o dodání služby, při jeho dodávce a po dodání služby je efektivní pro společnosti zákazníka a týká se: poskytování informací o služby podle jeho specifikace vyřizování poptávek, smluv a objednávek a jejich změn v termínech a formou, kterou zákazník preferuje a to s ohledem na termíny a formy, které jsou uvedeny ve specifikaci služby pořizování záznamů o výsledcích jednání podle specifikace služby a pořizovaní záznamů o požadavcích zákazníka Komunikace pracovníků se zákazníky probíhá osobně, telefonicky, faxem, internetem nebo em s plnou informovaností vedení. Je sledována spokojenost zákazníka včetně stížností, reklamací atd.

19 19 z 28 Místo uložení QM 7.3 Návrh a vývoj Tato činnost není ve společnosti Martin Matoušek.vykonávána. 7.4 Nakupování Proces nakupování Základní podmínkou pro splnění specifikovaných požadavků zákazníka a požadavků obecně platných právních, legislativních i technických předpisů je, aby materiál a výrobky nakupované od dodavatelů tyto požadavky splňovaly. Pro splnění této základní podmínky je ve společnosti zavedeno regulované nakupování, které určuje pravidla pro: Hodnocení a výběr dodavatelů. Jasnou a jednoznačnou specifikaci požadavků zákazníka a současně požadavků na dodavatele. Zabezpečení vhodného ověřování. Zajištění kontroly Informace pro nakupování Pro hodnocení smluvních dodavatelů má společnost vypracován systém, který spočívá: v získávání a shromažďování informací o dodavatelích a jejich způsobilosti plnit požadavky společnosti, ve vedení a udržování Seznamu dodavatelů - schvaluje majitel společnosti svým podpisem. V seznamu schválených dodavatelů jsou uvedení dodavatelé materiálů a zboží, služeb a údržby zařízení společnosti, kteří vyhověli v hodnocení. Hodnocení provádí nažer zakázky na formuláři Hodnocení dodavatele. Dodavatelé jsou hodnoceni podle těchto kritérií: splnění technických požadavků dle zadání, cena, plnění termínů a zkušenosti se spoluprací. Dodavatelé jsou ve vazbě na uvedená kritéria hodnoceni přidělovaným počtem bodů 1 až 5 (5 nejlepší). Aby byl dodavatel zařazen do seznamu schválených dodavatelů musí v součtu dosáhnout alespoň 15 bodů. Při dosažení nižšího počtu bodů je vyřazen. Hodnocení dodavatelů je prováděno minimálně 1x ročně (pokud nastalá situace nevyžaduje provést kontrolu častěji). Vyhodnocení dodavatelů je součástí přezkoumání systému jakosti vedením společnosti.

20 20 z 28 Místo uložení QM Ověřování nakupovaného služby Při dodání požadovaného zboží nebo služby provádí pracovník společnosti kontrolu kvality nákupu zboží, materiálu nebo služby. Převzetí dodávky potvrzuje pracovník společnosti a to podpisem odpovídající dokumentace (dodací list, faktura, doklad o převzetí). Bezpečnostní listy pro používaný materiál si společnost stahuje z internetu. Taktéž má k dispozici prohlášení o shodě nebo certifikáty výrobců. Ověřování dodávek zákazníkem Pokud je ve smlouvě stanoveno, zákazník má právo ověřovat u dodavatelů společnosti, zda dodávka vyhovuje specifikovaným požadavkům. Ověřování zákazníkem nezbavuje společnost odpovědnosti za dodávání výrobku / služby. Ověřování nakupovaných výrobků a služeb, kontrolní postupy pro přejímání výrobků od dodavatele (výrobce) jsou řešeny majitelem. Reklamační řízení Reklamační řízení ve společnosti se řídí reklamačním řádem. Za průběh a vyřízení reklamace odpovídá majitel. 7.5 Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb Požadavky na jednotlivé zakázky včetně kritérií přijatelnosti jsou zpracované v konkrétních nabídkách pro zákazníka. Úroveň kvality v realizovaných zakázkách je definována v konkrétní nabídce. Podkladem pro realizaci zakázky je příprava. Při přípravě zakázky se stanoví rozsah prací. Provádí se výběr dodavatelů profesí, které se ve společnosti neuplatňují. V případě použití dodavatele při dopravě se uzavírá spolupráce formou smlouvy. Na místě poskytované služby je k dispozici potřebná přepravní specifikace a měřidla. Kontrolu provedení prací provádí dispečer. Přepravované materiály schvaluje dispečer. Jsou kontrolovány postupové termíny dodávky a provádí se vyhodnocení zakázky. Při tomto vyhodnocení je jedním z parametrů hodnocení kvality. Po ukončení zakázky je zabezpečeno uchování dokumentace zakázky Validace procesů výroby a poskytování služeb Všechny prováděné činnosti společnosti, které podléhají validaci jsou zajištěny smluvním dodavatelem těchto činností. Pracovní postupy činností jsou prováděny přesně podle technických listů dodaných výrobcem a uvedených klimatických podmínek. Práce provádí proškolení pracovníci, kteří jsou seznámeni s technologickým postupem předepsaným výrobcem, který rovněž pro ně pořádá školení a vystavuje osvědčení Identifikace a sledovatelnost Identifikace a sledovatelnost služby se týká schopnosti zjistit záznamy o poskytnutí nebo umístění služby prostřednictvím zaznamenané identifikace a týká se nejen celého

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013 Číslo: QM-17-055-2013 Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Mgr. Martin Hrnčíř Schválil: Pavel Pospíšil Vydáno: 20.2. 2013 Verze: a 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Související dokumentace...4 3.1 Externí dokumenty...4

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH Stránka: 1 / 7 OBSAH 0. PLATNOST 1 1. ÚČEL 2 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE 2 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE 2 4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ 2 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY 3 6. DODÁVÁNÍ

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 VIZE Chceme být profesionálním, moderním úřadem, poskytujícím kvalitní

Více

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od 1.6.2009 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 Úřad městské části Praha 10 list č. 1/27 vydání: 3 Dokumentace QMS Městská část Praha 10 QS 42-01 PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS zpracoval manager jakosti Ing. Vratislav Osička

Více

SMĚRNICE Řízení dokumentů a záznamů SM 06. Datum vydání: 1.7.2009 SM 06

SMĚRNICE Řízení dokumentů a záznamů SM 06. Datum vydání: 1.7.2009 SM 06 Strana 1 / 9 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ SM 06 DOKUMENTŮ A Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková Kontroloval : Interní auditor Ing. Jana Šedivá

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 1/32 Řízený dokument Výtisk č. 01 PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 2/32 AKTUÁLNÍ PŘEHLED VYDÁNÍ A ZMĚN Kapitola. Název Vydání Změna Datum změny Oprava chyb PJ 05 Z1 25..2005 2.4 Oprava Organizační

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Zkušební laboratoř betonu Praha Hala D2, F.V.Veselého 2760/7 193 00 Praha 9 Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 Druh dokumentu : SD Počet

Více

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 čl. 4.1 Všeobecné požadavky čl. 4.2 Požadavky normy na dokumentaci DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 4. Systém managementu kvality Musí být vytvořen dok. postup pro řízení záznamů

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3

IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3 Identifikace: SM 42-01 Strana číslo: 2 0. Obsah 0. Obsah... 2 1. Úvod... 5 1.1. Identifikace organizace... 5 1.2. Předmět činnosti... 5 2. Řízení příručky kvality ISŘ... 5 2.1. Účel příručky kvality ISŘ...

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 Příloha č. 3 Družstevní školy SČMSD Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: PROVÁDĚCÍ PROJEKT QMS Identifikační označení: Příkaz jednatele družstevní škol SČMSD ze dne 2006 ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ Solartec MED s. r. o., Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, www.solartec.eu www.pvtest.cz, e-mail: pvtest@solartec.eu, tel.:+420 575 750

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Stránka 1 z 31 společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Zpracoval: Ing. Roman Kubíček Přezkoumal: ----------- Schválil: Jiří Vénos Verze: 1.0 Platnost od: 1.5.2011 Nahrazuje: Příručku jakosti,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554 IČ: 634 95 554 Brno, Křiţíkova 68a, okres Brno-město, PSČ 660 90, ČESKÁ REPUBLIKA P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y 2. VYDÁNÍ REVIZE č. 0 Tento dokumentovaný postup je výhradním duševním vlastnictvím společnosti

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání CERT Kladno, s.r.o. Ing. Pavel Herink Březen 2012 Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální

Více