Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO"

Transkript

1 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: DIČ: CZ Fax. : Tel. : Schválil: Martin Matoušek majitel Datum: podpis Toto vydání je první vydání. OBSAH

2 2 z 28 Místo uložení QM 1. ÚVOD Charakteristika společnosti Zákazníci společnosti Aplikování normy ČSN EN ISO 9001: Účel Příručky kvality, zásady používání a řízení Organizace společnosti Systém managementu kvality Všeobecné požadavky Požadavky na dokumentaci Všeobecně Příručka kvality Interní a externí dokumentace...7 Ochrana dat (zálohování) Řízení záznamů v QMS ODPOVĚDNOST managementu Osobní angažovanost a aktivita managementu Zaměření na zákazníka Politika kvality Plánování Cíle kvality Plánování systému managementu kvality Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Představitel managementu pro systém kvality Interní komunikace Přezkoumání systému managementu Všeobecně Vstup pro přezkoumání Výstup z přezkoumání Management zdrojů Poskytování zdrojů Lidské zdroje Všeobecně Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik Infrastruktura Pracovní prostředí Realizace služby Plánování realizace službaů Procesy týkající se zákazníka Určování požadavků týkajících se službaů Přezkoumání požadavků týkajících se službaů Komunikace se zákazníkem Návrh a vývoj Nakupování Proces nakupování Informace pro nakupování Ověřování nakupovaného služby Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb Validace procesů výroby a poskytování služeb...20

3 3 z 28 Místo uložení QM Identifikace a sledovatelnost Majetek zákazníka Ochrana služby Řízení monitorovacích a měřících zařízení Měření, analýza a zlepšování Všeobecně Monitorování a měření Spokojenost zákazníka Interní audit Monitorování a měření procesů Monitorování a měření služby Řízení neshodného služby Analýza údajů Zlepšování Opatření k nápravě Preventivní opatření Související dokumentace... Chyba! Záložka není definována. 10. PŘÍLOHY... Chyba! Záložka není definována. LIST REVIZÍ A ZMĚN Revize Datum Změna (popis) Provedl Schválil

4 4 z 28 Místo uložení QM 1. ÚVOD souhrnně popisuje systém managementu kvality společnosti Martin Matoušek v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008. Příručka kvality vymezuje odpovědnosti, postupy, procesy, vzájemné vztahy mezi těmito procesy a zdroje potřebné pro realizaci systému managementu jakosti, pro dosažení cílů kvality a záměrů stanovených v Politice kvality společnosti a popisuje strategii společnosti jako nástroj pro dosažení její trvalé prosperity. Všechny činnosti v rámci systému kvality ve společnosti Martin Matoušek mají dát zákazníkovi jistotu, že všechny legislativní předpisy a smluvní požadavky související se zakázkami budou při přípravě a realizaci zakázek dodrženy. Systém kvality ve společnosti Martin Matoušek je vytvořen, dokumentován a udržován ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 9001:2008. Specifické požadavky zákazníka jsou u konkrétní zakázky zapracovány do smluvního vztahu. 1.1 Charakteristika společnosti Předmětem podnikání společnosti Martin Matoušek je silniční nákladní doprava vnitrostátní a mezinárodní do 3,5t celkové hmotnosti a silniční nákladní doprava vnitrostátní nad 3,5 celkové hmotnosti Společnost Martin Matoušek zajišťuje: Distribuci nápojů rozvoz výrobků a zboží Ostatní zboží k rozvozu kromě nebezpečných nákladů specifikovaných ADR 1.2 Zákazníci společnosti Zákazníky společnosti jsou především: podniková sféra (firmy, hotely, obchody...) veřejné instituce (obecní úřady, školy, nemocnice, bytová výstavba...) soukromá sféra (jednotliví občané) Odkaz je uveden na www stránkách společnosti. a 1.3 Aplikování normy ČSN EN ISO 9001: 2008 Společnost Martin Matoušek aplikovala ve svém řízení systému kvality veškeré požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008, mimo následně uvedené: Jedná se o tyto normativní požadavky: Článek normy Předmět článku Důvod vyloučení 7.3 Návrh a vývoj Společnost se nezabývá návrhem a vývojem nového služby ani jeho částí.

5 5 z 28 Místo uložení QM 2. ÚČEL PŘÍRUČKY JAKOSTI, ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A ŘÍZENÍ Tato příručka popisuje Systém kvality společnosti Martin Matoušek a nástroje tohoto systému pro zabezpečování kvality služby dle ČSN EN ISO 9001:2008. Příručka je v plném rozsahu závazná pro celou společnost a je pro interní potřebu řízeným dokumentem. Příručka kvality je též určena pro informaci zákazníků a dodavatelů o zabezpečování kvality produkce a pro vytváření návaznosti mezi zákazníky, společností Martin Matoušek a jejími dodavateli. Pro tuto informační činnost a pro účely nabídek se využívají její neřízené kopie výrazně označené na titulním listě červeným textem "NEŘÍZENÁ KOPIE". Příručku kvality zpracovává QM. PK se používá pro interní i externí potřebu. Důkazem o schválení PK je podpis majitele společnosti na titulním listě PK. QMS udržuje QM v aktuálním stavu. V rámci změnového řízení se vyměňuje celá část PK, jíž se změna týká. Počet změn není omezen. Evidence je prováděna v listu revizí a změn. V záhlaví PK se uvádí číslo vydání / pořadové číslo změny. Všechny uvedené revize a změny se vztahují vždy k platnému vydání PK. K novému vydání PK se přistupuje v případě rozsáhlé změny nebo na základě rozhodnutí QM. Obsah PK je přezkoumán nejméně jednou ročně a to jak v rámci interní prověrky systému kvality a tak při přezkoumávání funkčnosti systému kvality. ZKRATKY QMS - systém managementu kvality QM - manažer kvality PK - příručka kvality 3. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Společnost Martin Matoušek je řízena na základě konsensu vedení, které tvoří majitel. Zvláštní postavení má představitel vedení pro kvalitu, zodpovědný za zavádění a provoz systému managementu kvality, který má právo v případě zjištění závažné neshody zastavit plnění zakázky. Společnost Martin Matoušek pracuje zásadně systémem týmové práce. Týmy jsou sestavovány z pracovníků společnosti, pracovníků zákazníka a dodavatelů, případně dalších externích specialistů, dle požadavků zákazníka. Každá nová zakázka je realizována novým pracovním týmem. Tento systém je vysoce efektivní, umožňuje využití nejnovějšího know -how, odborných vědomostí pracovníků klienta i dodavatele, moderních metod způsobů řešení problému a má pro zákazníka a dodavatele i významný školící efekt. Týmy se podílejí na racionalizaci dopravy a hledají případné možné úspory pro investora. Liniová (funkční) organizační struktura je zásadně dvoustupňová, výrazně neformální. Projektová struktura zakázek je postavena na maticovém principu, kdy členové týmu jsou (liniově) podřízeni majiteli a při práci v dočasně ustanoveném pružném týmu respektují pokyny jmenovaného dispečera. Účetnictví společnosti, právní služby, daňové poradenství, interní audity i servisní dopravní služby jsou nakupovanou službou.

6 6 z 28 Místo uložení QM 4. SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY 4.1 Všeobecné požadavky Vedení společnosti řídí a průběžně přezkoumává procesy systému managementu jakosti s cílem dosažení jejich souladu s cíli a aktuální působností společnosti, souladu s charakterem připravovaných a realizovaných zakázek a funkčnosti pro naplnění potřeb, očekávání a docílení spokojenosti zákazníků. Všechny činnosti realizované v rámci systému společnost mají za cíl dát zákazníkovi záruky, že všechny legislativní předpisy a smluvní požadavky budou při odborných výkonech dodrženy. Vlastnosti procesů QMS jsou pravidelně přezkoumávány vedením. 4.2 Požadavky na dokumentaci Všeobecně Interní dokumentaci společnosti tvoří: Příručka kvality Politika kvality Cíle kvality Směrnice Dokumentů a záznamů Směrnice Pracovní řád Směrnice Provozování dopravy Pracovní náplně a záznamy. Řízení dokumentů PK a směrnice jsou vydány v jednom vyhotovení, které je uloženo u QM, kde pracovníci společnosti mají možnost do nich nahlédnout. Dále je dokumentace QMS k dispozici na PC síti společnosti v adresáři ISO. Pracovníci jsou s řídící dokumentací prokazatelně seznámeni při školení k systému kvality. Při vydávání a údržbě dokumentace QMS jsou ve společnosti aplikovány postupy, které zajišťují: přípravu a přezkoumání PK a řídící dokumentace schválení PK a řídící dokumentace majitelem odpovědnost za udržování aktuálního stavu PK a ostatní řídící dokumentace Společnost zpracovala a udržuje tuto příručku jakosti, která zahrnuje rozsah systému jakosti včetně detailů a uplatnění výjimek. Dále tato příručka obsahuje dokumentované postupy nebo se na ně odvolává. Zároveň popisuje vzájemné vazby mezi procesy. V článku 2 této PK jsou stanoveny postupy a odpovědnosti za její zpracování a aktualizaci.

7 7 z 28 Místo uložení QM Interní a externí dokumentace Interní dokumentace Druh dokumentu Správce dokumentu Zpracovatel dokumentu Příručka kvality QM QM Směrnice QM Navrhovatel Popis funkčního místa majitel Vedoucí pracovník Dokument schvaluje Majitel společnosti Majitel společnosti Majitel společnosti Dokument uvolňuje QM QM - Důkazem o schválení Příručky kvality a směrnic je podpis majitele společnosti na titulním listě. QM udržuje dokumentaci QMS v aktuálním stavu. Obsah Příručky kvality a směrnic je přezkoumáván nejméně jednou ročně. Změnové řízení dokumentů: při přezkoumání a schvalování změn se vždy postupuje stejně jako při zpracování a schvalování původního dokumentu. Změny na všech originálech a kopiích dokumentů, kde se vyskytuje měněný údaj, je třeba provádět tak, aby nevznikly nejasnosti a aby žádné činnosti nebyly ve společnosti prováděny podle neplatných podkladů. Je nutno zajistit termíny realizací změn dokumentů tak, aby byly uskutečnitelné, hospodárné a pracovníci společnosti obdrželi všechny aktuální podklady. Pokud nebyl vydán příkaz ke změně (odsouhlasený uzavřený návrh na změnu), nesmí být prováděny opravy, doplňky ani jiné zásahy do platné dokumentace. Všechny návrhy na technické změny se soustřeďují u QM, který je chronologicky eviduje (databáze PC nebo fyzická složka). Všechny podklady pro změnové řízení (návrhy, příkazy, přílohy) musí být uloženy a evidovány tak, aby u každého změnového řízení byl jasný nejen jeho průběh a vyřízení, ale i vyjádření jednotlivých pracovníků k navrhované změně. Příkaz k provedení změny může být vydán pouze tehdy, pokud ani jedno vyjádření není negativní. Změny lze provádět těmito způsoby: opravit originál a kopie, opravit originál a zhotovit nové kopie, zhotovit nový originál a nové kopie (pouze v nezbytně nutném případě, starý originál nutno archivovat). Opravené podklady musí být jednoznačné. Původní údaje se škrtají tenkými čarami tak, aby původní údaje zůstaly čitelné. Na dokumentu bude uveden pouze opravený údaj s označením (indexem) změny. Předmět této změny bude uveden v příslušné kolonce změnové tabulky, nebo na jiném, pro tento účel vymezeném místě. Při zhotovení nového originálu je povinností archivovat původní originál k dokumentárním účelům, který je označen : ZRUŠENO - datum, podpis." Ukončení platnosti dokumentů se provádí stažením a následnou skartací. Stažení neplatné interní dokumentace zajišťuje QM zároveň se seznámením pracovníků společnosti se zněním revidovaného dokumentu. QM zajišťuje skartaci s výjimkou originálního výtisku určeného k úschově (udržování) a archivaci. U archivovaných výtisků je povinen zajistit ochranu proti znehodnocení. Zneplatnění dokumentu může provést pouze QM. Zneplatnění provede QM vypsáním červeného textu "NEPLATNÉ". Archivace dokumentace je prováděna dle skartačního rejstříku.

8 8 z 28 Místo uložení QM Ostatní (interní i externí) dokumentace Druh dokumentu Legislativní předpisy smlouvy (zákon, vyhláška) Specifikace zakázky (požadavek) Správce dokumentu Zpracovatel dokumentu Dokument schvaluje majitel - - dispečer - - Realizace zakázek dispečer - - Technická dokumentace dispečer Příprava zakázek majitel Protokoly majitel - - Atesty majitel - - Externí dokumentace Externí dokumentace představuje jakoukoliv převzatou dokumentaci od zákazníka k realizaci zakázky. S touto dokumentací je zacházeno jako s majetkem zákazníka - viz. článek této PK. Majitel má externí dokumentaci uloženou u sebe. Záznam o externí dokumentaci je proveden v třídní knize a je podkladem pro cenovou nabídku. Majitel zajišťuje předání externí dokumentace k dalšímu zpracování (použití) nebo předání zákazníkovi při ukončení zakázky. Došlé podklady k zakázce jsou identifikovány názvem zakázky. Tuto identifikaci provádí majitel, přičemž podklady jsou součástí složky zakázky. Normy, zákony Seznam zákonů, norem, vyhlášek a další legislativy používané ve společnosti vede QM. Aktualizace tohoto seznamu je prováděna pomocí CD od firmy LEGIS CZ s.r.o. a Podnikání v autodopravě od firmy Praxis media. Mimo tento zdroj QM sleduje internetové stránky s nabídkou norem (zákonů a vyhlášek), které se týkají činnosti společnosti a v případě nutnosti je pro společnost objedná. Aktualizace norem popř. předpisů je prováděna před jejich použitím dotazem na uvedené servery. Popř. sleduje změny na Všechny ostatní činnosti (údržba PC, revize zařízení a budov, školení, atd.), které jsou řízeny zákony a vyhláškami pro společnost zajišťují externí organizace. Dopravní dokumentace Jedná se o dokumentaci související se zakázkou, která stanoví požadavky na služba a procesy,ve kterých se služba zajišťuje. Dispečer odpovídá za řízení dopravní dokumentace. Uvolnění dokumentace pro zajištění dopravy provádí majitel. Ochrana dat (zálohování) Zálohování dat si uživatel každého PC provádí aktuálně dle vnitřní směrnice pro používání HW a SW na CD, které je uloženo mimo prostory společnosti.

9 9 z 28 Místo uložení QM Řízení záznamů v QMS V Matici dokumentace jsou vedené záznamy o činnostech v systému kvality společnosti. Ve společnosti jsou pořizovány a uchovávány záznamy, aby: bylo možno prokázat shodu služby se specifikovanými požadavky bylo možno prokázat efektivní fungování procesů a QMS byly zaznamenány údaje, jejichž analýzou lze získat informace potřebné k zlepšování procesů, služeb, efektivnosti a účinnosti QMS Vedení je odpovědné za stanovení rozsahu předávaných záznamů ve smluvním vztahu se zákazníkem a za smluvní dohodu o přístupu k záznamům QMS, které nejsou zákazníkovi předávány. Dále je odpovědné za formulace smluvních požadavků s dodavateli, aby u jejich dodávek byla zajištěna stejná úroveň zákazníkovi předávaných a přístupných záznamů QMS. Povinnost vyhotovit záznam je stanovena v dokumentaci QMS. Záznamy jsou pořizovány průběžně ve všech fázích realizace služeb a udržování QMS. Všechny záznamy musí být vedeny tak, aby: byly čitelné a neumožňovaly snadnou dodatečnou úpravu měly vlastní označení byly jednoznačně přiřaditelné k činnosti / služby / zakázce bylo zřejmé, kdo a kdy záznam zpracoval, případně ověřil Oblasti pořizování záznamů - pravidelné přezkoumání managementem - oblast výcviku, vzdělávání a kvalifikace pracovníků - potřebné důkazy o splnění požadavků na realizační proces a výsledný služba - výsledek přezkoumání požadavků na službu při zpracování a přezkoumání nabídek a smluv - hodnocení a výběr dodavatele - při ztrátě, poškození nebo jiném znehodnocení majetku zákazníka - důkaz shody znaků služby s přejímacími kritérii - povaha neshod a všechna následně přijatá opatření - výsledek přijatých opatření k zabránění výskytu neshod V matici dokumentace jsou určeni vystavovatelé záznamů. Povinností vystavovatelů je předat záznam podle předepsaného rozdělovníku příslušným útvarům. V přehledu je uveden také útvar, odpovědný za uložení záznamů po uvedenou dobu (skartační lhůtu). Záznamy vznikají převážně ve formě formulářů, které jsou jednoznačně identifikovatelné číslem uvedeným ve spodním levém okraji formuláře. Formuláře jsou uvedeny v Matici dokumentace. Aktualizaci formulářů provádí QM. Formuláře jsou registrovány pořadovým číslem: pořadové číslo formuláře rok zavedení formuláře R 01/2009

10 10 z 28 Místo uložení QM Všechny záznamy se ukládají a uchovávají v souladu se skartačním rejstříkem v příručních registraturách tak, aby riziko ztráty a zničení vlivem prostředí bylo minimální (je nutno je zajistit proti odcizení, hlodavcům, požáru, vlhkosti, magnetickému poli, radiačnímu a světelnému záření, atd.). Minimální lhůty uložení jsou pro každý záznam stanoveny ve skartačním rejstříku. Stanovená lhůta bere na zřetel požadavek zákazníka (a lhůtu +3 roky pro případné odvolací řízení). Pro vybrané záznamy jsou skartační lhůty upřesněny v Matici dokumentace. Způsob a forma označování záznamů v příruční registratuře zaručuje jejich jasné přiřazení k zakázce, služby a období, druhu činnosti apod., umožňující jejich snadné vyhledání, aby se mohlo v pozdější době prokázat, že systém managementu, proces a služba v daném časovém období plnil kvalitativní požadavky. U originálu každého záznamu, který je vystavován ve více než jednom vyhotovení, musí být uveden způsob jeho distribuce a rozdělovník. Záznamy se mohou pořizovat na nosiče různých druhů. Data uložená na elektronických nosičích musí být zálohována. Veškeré záznamy pořizované faxovou poštou musí být reprodukovány na kopírovacím zařízení, které zajistí trvalost uchování obsahu. Rovněž elektronická data určená k trvalému uložení (jako archiválie) musí být vytištěna na papíře. 5. ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU 5.1 Osobní angažovanost a aktivita managementu Vedení společnosti Martin Matoušek se zavazuje vytvářet podmínky a zdroje pro naplnění politiky a cílů kvality, pro zajištění plnění požadavků zákazníků, majitelů a pracovníků společnosti a pro zabezpečení funkčnosti a trvalého zlepšování systému managementu kvality společnosti: sledovat požadavky zákazníka, zákonné požadavky a požadavky předpisů, plánovat, realizovat, analyzovat a neustále vyhodnocovat účinnost a efektivnost systému jakosti a realizačních procesů, zajišťovat prevenci, realizovat nápravná opatření a hodnotit jejich účinnost a efektivnost, zajistit potřebnou kvalifikaci a odborné znalosti pracovníků, řídit a motivovat pracovníky ke zlepšování jakosti, komunikace, pracovních vztahů, preventivních a inovačních podnětů, zajistit dostupnost dalších potřebných zdrojů. Vedení společnosti Martin Matoušek očekává od svých pracovníků: odvádění kvalitní a poctivé práce, aby mohli být hrdí na své výsledky, aktivní zájem o plnění požadavků a očekávání zákazníků, úsilí o kvalitu každé činnosti a zvyšování firemní kultury, soustavný monitoring, vyhodnocování a zlepšování kvality služeb osobní odpovědnost, snahu o sebevzdělávání, vlastní přispění při prevenci neshod, snižování nákladů a zvyšování efektivnosti, ztotožnění se s plněním vytýčených cílů a zajištění prosperity společnosti. Hlavní systémové odpovědnosti

11 11 z 28 Místo uložení QM Popis činnosti Provádí Související dokumentace /Poznámka Stanovení a vyhlášení Politiky kvality a Cílů kvality majitel QM Cíle jakosti Prokazatelné seznámení s Politikou a Cíli kvality QM PK Stanovení odpovědnosti za jednotlivé procesy QM PK systému kvality Zjišťování potřeby zdrojů, jejich plánování a majitel Plán zdrojů poskytování Sledování legislativních a závazných požadavků na QM PK zajišťovanou službu, procesy a činnosti společnosti Jmenování PVJ, delegování pravomoci a majitel PK odpovědností Interní komunikace QM PK Vytvoření, zavedení, udržování, další rozvíjení a QM PK dohled nad procesy potřebnými pro QMS Vypracování a předkládání zpráv pro přezkoumání (podkladů pro přezkoumání) pro vedení QM Zpráva QM pro přezkoumání QMS Přezkoumání sytému jakosti vedením Vedení Zpráva o přezkoumáníqms vedením Stanovení potřeb a očekávání zákazníka a hodnocení jeho spokojenosti QM Zpráva pro přezkoumání QMS Přijímání opatření k nápravě a preventivní opatření QM Interní prověrky Výsledky přezkoumání 5.2 Zaměření na zákazníka Společnost usiluje o to, aby u zákazníků vyvolala pocit solidnosti, odbornosti a vysoké profesionality. Společnost nabízí použití nejmodernější technologie při realizaci služby a spolehlivá řešení, která respektují přání zákazníků. Vedení řídí činnosti společnosti s cílem zvyšovat spokojenost zákazníka. Konkrétní procesy přímo vztažené k zákazníkovi jsou popsány v kapitole 7. této příručky a ve směrnici Řízení dopravy. Její součástí jsou zásady působení v oblasti kvality: požadavky a potřeby zákazníka jsou vždy prioritní závazky vůči zákazníkům jsou plněny v daných termínech a v profesionální kvalitě poskytovat pouze takové služby, které jsou relevantní a kapacitně zajištěné respektovat všechny zákazníky a jejich spolupracovníky resp. třetí osoby, které se zúčastňují definovaných prací a zajistit efektivní komunikaci mezi všemi účastněnými stranami upozornit zákazníka bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů, věcí nebo pokynů dodaných k realizaci služby Vedení společnosti provádí průzkum potřeb, očekávání a spokojenosti zákazníků, hodnotí výsledky těchto průzkumů a ukládá související úkoly pro zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků.

12 12 z 28 Místo uložení QM 5.3 Politika kvality Vedení společnosti Martin Matoušek vědomo si své odpovědnosti vůči zákazníkům, pracovníkům a zúčastněným stranám deklarovalo politiku kvality společnosti. Politika kvality je uvedena v samostatném dokumentu. Vedení společnosti se zavazuje tuto Politiku kvality podporovat: Upřesňováním formou ročních Cílů kvality. Vytvářením podmínek pro pracovníky k plnění Cílů kvality. Kontrolou a vyhodnocováním plnění Cílů kvality 1 x ročně a v případě neplnění vydat a kontrolovat funkčnost nápravných a preventivních opatření. Hodnocením rozsahu a obsahu užívaných procesů, přezkoumáním výsledků provedených interních auditů, přezkoumáním efektivnosti QMS nejméně 1x ročně a v případě neplnění vydáním a kontrolou funkčnosti nápravných a preventivních opatření. Plánováním potřebných zdrojů pro plnění Cílů kvality. Uplatňování a udržování Politiky kvality na všech úrovních společnosti je zajištěno: vyhlášením vedením společnosti, srozumitelnou formulací, zveřejněním vyvěšením, zajištěním dostupnosti Politiky pro veřejnost vč. státní a komunální správy, závazkem vedení trvale vytvářet podmínky pro naplňování této Politiky, kontrolou naplňování Politiky kontrolními činnostmi vedením společnosti a prostřednictvím interních prověrek systému jakosti. 5.4 Plánování Cíle kvality V rámci procesu řízení společnosti jsou k realizaci Politiky kvality stanoveny měřitelné cíle jakosti, které obsahují požadavek neustálého zlepšování. Smyslem je poskytování vysoce kvalitních služeb a tím i dobrého postavení na trhu. Cíle kvality jsou vydány jako samostatný dokument QMS a jsou každoročně přezkoumávány a jsou s nimi seznámeni všichni pracovníci Plánování systému managementu kvality Společnost plánuje rozvoj, zlepšování a změny systému managementu jakosti formou Politiky kvality, Cílů kvality a ostatní dokumentace QMS pro splnění nápravných a preventivních opatření. Plánování jakosti produkce je popsáno v kap. 7 -Realizace služby a ve směrnici Řízení dopravy.

13 13 z 28 Místo uložení QM 5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Dosažení a udržení kvality produkce na úrovni žádané zákazníky je garantováno vedením společnosti. Odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy všech pracovníků, kteří řídí, provádějí a ověřují činnost ovlivňující kvalitu jsou stanoveny: Organizačním řádem, Popisem pracovních náplní, kde je podrobné vymezení odpovědností a pravomocí, Pracovní smlouvou Představitel managementu pro systém kvality Představitel managementu pro systém kvality je ve společnosti zařazen ve funkci představitele vedení pro kvalitu(qm). Má definovánu základní pravomoc včetně oprávnění jednat za společnost s orgány a organizacemi s působností v oblasti systémů řízení a systému kvality. Představitel vedení pro kvalitu odpovídá za: a) přípravu podkladů pro přezkoumání a hodnocení systému kvality b) průběžnou aktualizaci, uplatňování a udržování procesů managementu kvality c) organizaci interních auditů systému kvality d) popsání systému jakosti v Příručce kvality a její aktualizaci e) koordinaci činností pro vědomí závažnosti požadavků zákazníka v celém společnosti (využívá interní komunikace k průběžnému zdůrazňování významu plnění požadavků zákazníků pro existenci společnosti), Pro hodnocení stavu QMS zpracovává: informace o problematice jakosti ve společnosti, o stavu systému kvality a o výsledcích interních prověrek stav plnění úkolů vyplývajících z plánu přestavby, udržování a zlepšování systému kvality návrh nápravných opatření souvisejících s neplněním úkolů nebo změnami při přestavbě, udržování a zlepšování systému kvality informace související s průzkumy potřeb zainteresovaných stran. Kontroluje dodržování zásad pro zabezpečení kvality produkce při činnostech dle dokumentace systému kvality plnění plánu udržování a zlepšování systému kvality plnění nápravných opatření plnění úkolů souvisejících s průzkumy potřeb zainteresovaných stran. má pravomoc zastavit práce, které neodpovídají systému kvality

14 14 z 28 Místo uložení QM Interní komunikace Interní komunikace je zajišťována manažerským systémem řízení zakázek (viz směrnice Řízení dopravy ) prostřednictvím: telefonního a ového spojení, výkazů o provozu vozidla interních porad. Porady, na kterých se vyhodnocuje předchozí období a plánuje období následující tak, aby byly odstraněny všechny případné rozpory a zajištěny požadované zdroje se konají ve třech úrovních: Přezkoumání systému managementu kvality (1 x ročně) zpráva o přezkoumání, Porada vedení (1 x kvartálně) - zápis, Operativní porada (1 x týdně) bez zápisu. Se všemi pracovníky je zajištěno spojení mobilními telefony. 5.6 Přezkoumání systému managementu Všeobecně Koordinace postupu udržování a uplatňování systému kvality, přezkoumávání jeho vhodnosti, efektivnosti, účinnosti a zlepšování je smyslem přezkoumání QMS vedením společnosti. Frekvence přezkoumání vhodnosti a účinnosti systému kvality je prováděna v ročním intervalu. Procesní přezkoumání vhodnosti, efektivnosti a zlepšování QMS provádí vedení na základě těchto vstupů: roční Zpráva QM pro přezkoumání QMS, další zprávy a informace pracovníků společnosti Vstup pro přezkoumání Zpráva QM pro přezkoumání QMS obsahuje informace o: výsledcích auditů zprávy z interních prověrek prováděných na úrovni společnosti, a zprávy z externích prověrek ve společnosti, zpětné vazbě od zákazníka - průzkumů potřeb, očekávání a zvyšování spokojenosti zákazníků, výkonnosti procesů a shodě služby - souhrnných informací o kvalitě produkce (vlastní a dodavatelů), stavu preventivních opatření a stavu opatření k nápravě následných opatřeních z předchozích přezkoumávání managementu - kontrola plnění úkolů uložených při minulých přezkoumáváních vhodnosti, efektivnosti, (účinnosti ) a zlepšování QMS vedením společnosti, plnění cílů kvality změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality, doporučeních pro zlepšování.

15 15 z 28 Místo uložení QM Výstup z přezkoumání O výsledku přezkoumání systému kvality vedením a přijatých opatřeních je zpracován řízený záznam (Zpráva o přezkoumání QMS vedením). Výstupy přezkoumání vhodnosti, efektivnosti a zlepšování QMS provedené vedením jsou: seznam opatření vedoucí k zlepšení efektivnosti QMS a jeho procesů, seznam opatření vedoucí k zlepšení vlastností služby ve vztahu k požadavkům zákazníka a zainteresovaných stran, seznam zdrojů pro udržování a zlepšování QMS. 6. MANAGEMENT ZDROJŮ 6.1 Poskytování zdrojů Zdroje pro zajištění funkce systému kvality jsou projednávány vedením na poradě vedoucích pracovníků a jsou v souladu s Cíli kvality a realizací zakázek plánovány a přidělovány. Jedná se o zdroje potřebné na zvyšování míry uplatňování, efektivnosti, účinnosti a zlepšování systému kvality a na zajišťování realizačních činností v rámci systému kvality v následujícím rozsahu: potřebné technické a materiální vybavení resp. finanční zdroje na jejich pořízení a nákup souvisejících služeb, dokumentace QMS, legislativní a technické normy a předpisy, určení a zajištění potřebného počtu vyškolených pracovníků dostatečný čas pro provedení práce (zahrnuje řídící a výkonné činnosti) vč. času pro kontrolu, zkoušky a ověřování (zahrnuje také interní a externí prověrky kvality), zvyšování spokojenosti zákazníků plněním jejich požadavků, Odpovědnost za průběžné zjišťování potřeby zdrojů na zajišťování systémových úkolů má vedení, které výše uvedené skutečnosti zapracuje do Plánu zdrojů. 6.2 Lidské zdroje Všeobecně Pracovníci společnosti jejichž práce ovlivňuje kvalita služby, jsou plně kompetentní k provádění těchto prací. Tito pracovníci mají odpovídající vzdělání, prošli dostatečným výcvikem a jejich dovednosti a zkušenosti jsou zcela dostačující. Kvalifikace k vykonávání pozice je definována dokumentem popisem pracovních náplní Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik Pracovníci absolvují během svého působení ve společnosti školení sloužící k udržení a zvyšování jejich kvalifikace. Odpovědnost za řízení celé oblasti výcviku ve společnosti má QM, který vede záznamy o vzdělávání a výcviku pracovníků. Vybrané vzdělávací akce jsou účastníky ústně hodnoceny s vedením. QM pravidelně 1 x ročně vyhodnocuje efektivnost školení při přezkoumání QMS. Plán školení

16 16 z 28 Místo uložení QM Vzdělávání zaměstnanců se provádí na základě Plánu školení. Za vypracování a schválení Plánu školení odpovídá QM. Při výběru externích dodavatelů pro vzdělávání a výcvik se postupuje přiměřeně podle kritérií uvedených v článku 7.4 Nakupování. Druhy vzdělávání Ve společnosti jsou realizovány následujících druhy vzdělávání: vstupní školení se základními informacemi pro nového pracovníka, povinný výcvik stanovený legislativou, výcvik k zavedenému systému kvality - zásady, neplánovaná školení - školení dle aktuální nabídky,specielní školení. 6.3 Infrastruktura Společnost zabezpečuje svým zaměstnancům veškeré vybavení, které je potřebné pro dosažení očekávané kvality práce. Zajišťuje také vybavení zaměstnanců osobními ochrannými prostředky a vytváří podmínky pro bezpečnou práci. Společnost je pro svou činnost vybavena a udržuje technická zařízení (PC včetně nutného software, tiskárny, scaner, fax atd...) a provozní zařízení (ruční nářadí, auta). Ruční nářadí (seznam vede QM) podléhá provádění revizí záznam do karty. Případné opravy provozního zařízení (včetně automobilů) jsou zajišťovány externě. Zodpovědnost za údržbu nemovitostí, které jsou v majetku společnosti, má správce objektu/areálu. Údržbu nemovitostí, které nejsou v majetku společnosti, zajišťuje jejich vlastník. Společnost má s ním upraveny vztahy platnými nájemními smlouvami. Za uzavírání nájemních smluv je zodpovědný výkonný majitel. Za správu a údržbu automobilů odpovídají jejich řidiči. Řidičům jsou předány technické doklady od vozidla (technický průkaz, garanční/servisní knížka, doklad o pojištění, apod.) a dále Stazky o provozu nákladního vozidla, Kniha jízd. Řidiči jsou povinni provádět běžnou údržbu a kontrolu stavu vozidel. Všechna pracoviště jsou řádně zajištěna pro případ požáru a jsou vybavena odpovídajícími prostředky požární ochrany. Hasící přístroje jsou podrobovány pravidelným revizím a kontrolám a je zajištěna jejich plná funkčnost. Za zajištění pravidelné revize hasících přístrojů je odpovědný požární technik (externí služba). 6.4 Pracovní prostředí Společnost částečně (organizační věci) podniká v místě trvalého pobytu, která je pro předmět podnikání vyhovující. Pracovníci pracují v kancelářském prostředí a při realizaci zakázek v prostředí silničního provozu. Na každém pracovišti je pracovníkům k dispozici hygienické zařízení a vybavení pracovními ochrannými prostředky. Při zahájení služby seznamuje dispečer zaměstnance s existujícími riziky BOZP týkající se práce na konkrétním pracovišti. Pracovníci společnosti jsou k dosažení na mobilech. Náměty a připomínky zaměstnanců společnosti na zlepšení pracovního prostředí jsou součástí programu ročního přezkoumání systému řízení jakosti výkonným vedením společnosti, schválené návrhy zahrnuje QM do cílů jakosti pro příslušný kalendářní rok.

17 17 z 28 Místo uložení QM 7. REALIZACE SLUŽBY 7.1 Plánování realizace službaů Pro plánování jakosti zakázek má Martin Matoušek definovány a dokumentovány požadavky na plánování jakosti ve shodě s ostatními požadavky, vč. požadavků na systém jakosti. Dopravní služby společnosti vycházejí z požadavků zákazníka a jsou v souladu se zákonnými požadavky a požadavky předpisů. 7.2 Procesy týkající se zákazníka Určování požadavků týkajících se službaů Vedení společnosti po osobním, písemném nebo telefonickém kontaktu zákazníka specifikuje požadavky na dopravní služby. Dále určí požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro zamýšlené použití, požadavky zákonné, požadavky z hlediska předpisů a jakékoli doplňující požadavky určené společností. Základním cílem při přípravě a realizaci zakázky je přesvědčit zákazníka, že: jeho požadavky a očekávání jsou plně pochopeny, nabídnuté služby jsou v možnostech společnosti jejích dodavatelů a odpovídají potřebám zákazníka. Přezkoumání dokumentů Pro přípravu a realizaci zakázek je požadováno přezkoumání těchto dokumentů: objednávka od zákazníka smlouva se zákazníkem, poptávka nebo objednávka na dodavatele, smlouva s dodavatelem, návrh dodatku smlouvy (jak u zákazníka, tak u dodavatele) Přezkoumání požadavků týkajících se službaů Vedení společnosti provede, po specifikaci požadavku zákazníka, na základě specifikace služby, před přijetím závazku společnosti dodat příslušné služby, přezkoumání zda: jsou stanoveny požadavky na službu jsou smluvně vyřešeny odchylky od údajů ve specifikaci služby je společnost schopna splnit požadavky na službu jsou v pořádku možnosti subdodavatelů na dodávky služeb jsou zajištěny subdodávky pro službu Poptávkové a nabídkové řízení Veškerá komunikace se zákazníkem v obchodních záležitostech je dokumentována a ukládána do adresářů v PC, uspořádaných podle zákazníků a zakázek. V elektronické podobě jsou v nich uloženy všechny poptávky a příslušné nabídky, všechny objednávky zákazníků. Dále všechny smlouvy, jejich návrhy a změny a závěry z jejich přezkoumání ve společnosti.

18 18 z 28 Místo uložení QM Manažer zakázky vede elektronicky třídní knihu zakázek, vystavuje a v PC vede kmenový list zakázky, na kterém je zaznamenán průběh nabídkového řízení, uzavírání smlouvy o dodávce a realizace služby. Uzavřené smlouvy jsou ukládány v písemné podobě. Podrobnosti poptávkového a nabídkového řízení jsou popsány ve směrnici Řízení dopravy. Uzavírání smlouvy Návrh smlouvy zpracovává majitel zakázky.současně rozpracovává nabídku z obchodní soutěže, jejíž součástí je vedle cenové části i prvotní posouzení dostatečnosti zdrojů a posouzení možných rizik, dle konkrétních požadavků specifikovaných zákazníkem, přičemž zároveň znovu posoudí dostatečnost zdrojů - dostatečný počet způsobilých pracovníků, informační zdroje, finanční zdroje a infrastrukturu. Plánuje rovněž kontrolní činnosti v jednotlivých fázích realizace služby tak, aby bylo minimalizováno riziko neshodné práce a reklamací. Specifikace požadavků na služby jsou dány požadavky zákazníků specifikovanými ve smluvní dokumentaci a požadavky obecně závazných právních předpisů a technických norem (ČSN, TPP). Přezkoumání smlouvy Veškeré smlouvy před jejich uzavřením přezkoumávají majitel a QM. Přezkoumání se týká především ověření: jednoznačné specifikace požadavků na služba, že smlouva není uzavřena v rozporu s dříve přijatými závazky nebo zájmy společnosti, že společnost je schopna zakázku v daném termínu, specifikaci a nákladech realizovat Komunikace se zákazníkem Komunikace se zákazníkem při jednání o dodání služby, při jeho dodávce a po dodání služby je efektivní pro společnosti zákazníka a týká se: poskytování informací o služby podle jeho specifikace vyřizování poptávek, smluv a objednávek a jejich změn v termínech a formou, kterou zákazník preferuje a to s ohledem na termíny a formy, které jsou uvedeny ve specifikaci služby pořizování záznamů o výsledcích jednání podle specifikace služby a pořizovaní záznamů o požadavcích zákazníka Komunikace pracovníků se zákazníky probíhá osobně, telefonicky, faxem, internetem nebo em s plnou informovaností vedení. Je sledována spokojenost zákazníka včetně stížností, reklamací atd.

19 19 z 28 Místo uložení QM 7.3 Návrh a vývoj Tato činnost není ve společnosti Martin Matoušek.vykonávána. 7.4 Nakupování Proces nakupování Základní podmínkou pro splnění specifikovaných požadavků zákazníka a požadavků obecně platných právních, legislativních i technických předpisů je, aby materiál a výrobky nakupované od dodavatelů tyto požadavky splňovaly. Pro splnění této základní podmínky je ve společnosti zavedeno regulované nakupování, které určuje pravidla pro: Hodnocení a výběr dodavatelů. Jasnou a jednoznačnou specifikaci požadavků zákazníka a současně požadavků na dodavatele. Zabezpečení vhodného ověřování. Zajištění kontroly Informace pro nakupování Pro hodnocení smluvních dodavatelů má společnost vypracován systém, který spočívá: v získávání a shromažďování informací o dodavatelích a jejich způsobilosti plnit požadavky společnosti, ve vedení a udržování Seznamu dodavatelů - schvaluje majitel společnosti svým podpisem. V seznamu schválených dodavatelů jsou uvedení dodavatelé materiálů a zboží, služeb a údržby zařízení společnosti, kteří vyhověli v hodnocení. Hodnocení provádí nažer zakázky na formuláři Hodnocení dodavatele. Dodavatelé jsou hodnoceni podle těchto kritérií: splnění technických požadavků dle zadání, cena, plnění termínů a zkušenosti se spoluprací. Dodavatelé jsou ve vazbě na uvedená kritéria hodnoceni přidělovaným počtem bodů 1 až 5 (5 nejlepší). Aby byl dodavatel zařazen do seznamu schválených dodavatelů musí v součtu dosáhnout alespoň 15 bodů. Při dosažení nižšího počtu bodů je vyřazen. Hodnocení dodavatelů je prováděno minimálně 1x ročně (pokud nastalá situace nevyžaduje provést kontrolu častěji). Vyhodnocení dodavatelů je součástí přezkoumání systému jakosti vedením společnosti.

20 20 z 28 Místo uložení QM Ověřování nakupovaného služby Při dodání požadovaného zboží nebo služby provádí pracovník společnosti kontrolu kvality nákupu zboží, materiálu nebo služby. Převzetí dodávky potvrzuje pracovník společnosti a to podpisem odpovídající dokumentace (dodací list, faktura, doklad o převzetí). Bezpečnostní listy pro používaný materiál si společnost stahuje z internetu. Taktéž má k dispozici prohlášení o shodě nebo certifikáty výrobců. Ověřování dodávek zákazníkem Pokud je ve smlouvě stanoveno, zákazník má právo ověřovat u dodavatelů společnosti, zda dodávka vyhovuje specifikovaným požadavkům. Ověřování zákazníkem nezbavuje společnost odpovědnosti za dodávání výrobku / služby. Ověřování nakupovaných výrobků a služeb, kontrolní postupy pro přejímání výrobků od dodavatele (výrobce) jsou řešeny majitelem. Reklamační řízení Reklamační řízení ve společnosti se řídí reklamačním řádem. Za průběh a vyřízení reklamace odpovídá majitel. 7.5 Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb Požadavky na jednotlivé zakázky včetně kritérií přijatelnosti jsou zpracované v konkrétních nabídkách pro zákazníka. Úroveň kvality v realizovaných zakázkách je definována v konkrétní nabídce. Podkladem pro realizaci zakázky je příprava. Při přípravě zakázky se stanoví rozsah prací. Provádí se výběr dodavatelů profesí, které se ve společnosti neuplatňují. V případě použití dodavatele při dopravě se uzavírá spolupráce formou smlouvy. Na místě poskytované služby je k dispozici potřebná přepravní specifikace a měřidla. Kontrolu provedení prací provádí dispečer. Přepravované materiály schvaluje dispečer. Jsou kontrolovány postupové termíny dodávky a provádí se vyhodnocení zakázky. Při tomto vyhodnocení je jedním z parametrů hodnocení kvality. Po ukončení zakázky je zabezpečeno uchování dokumentace zakázky Validace procesů výroby a poskytování služeb Všechny prováděné činnosti společnosti, které podléhají validaci jsou zajištěny smluvním dodavatelem těchto činností. Pracovní postupy činností jsou prováděny přesně podle technických listů dodaných výrobcem a uvedených klimatických podmínek. Práce provádí proškolení pracovníci, kteří jsou seznámeni s technologickým postupem předepsaným výrobcem, který rovněž pro ně pořádá školení a vystavuje osvědčení Identifikace a sledovatelnost Identifikace a sledovatelnost služby se týká schopnosti zjistit záznamy o poskytnutí nebo umístění služby prostřednictvím zaznamenané identifikace a týká se nejen celého

Martin Matoušek FO. Příručka kvality. Sýkovecká Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka kvality. Sýkovecká Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : +420281867387 Tel. : +420603864395; +420603240273

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Příloha č. 4 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 16 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 83-01 Výtisk číslo: 1 KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Tato směrnice slouží pouze pro

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1 Příručka kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 A.G.C. Ostrava spol. s r.o. Strana 1 z 21 OBSAH: Příručka kvality Verze: 1 1 ÚVOD... 4 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.2 PŘEDMĚT CERTIFIKACE QMS...

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti stanic měření emisí (dále jen SME ) v souvislosti

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

Proces R3 Interní audity

Proces R3 Interní audity Účinnost dokumentu od: 1.1.2011 Proces R3 Interní audity Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

INTERNÍ AUDITY QS 82-02

INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Příloha č. 8 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 19 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 82-02 Výtisk číslo: INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01 DOKUMENTACE ISM Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010 Platnost od: 1.1.2010 Schválil (jméno, datum, podpis): Ing.Martin

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11.

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice Výtisk č. : 1 Vydání č. : 1 Vnitřní předpis číslo: 7/2009 Účinnost od : 1.11.2009 Počet stran: 41 Počet příloh: 6 Příručka kvality

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

Praha PROJECT INSTINCT

Praha PROJECT INSTINCT Atestační středisko Equica Inspekční orgán č. 4045 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Protokol o provedené zkoušce ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Statutární město Přerov Praha 29. 1. 2015 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Identifikace

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

Metrologický řád FMMI

Metrologický řád FMMI Účinnost dokumentu od: 29.8.2007 Metrologický řád FMMI Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Obsah 1 Obecná část 3 1.1 Seznam zkratek

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE...

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... 1 Kontrolní řád Úřadu městské části Praha 7 Tento kontrolní řád stanovuje zásady kontrolní činnosti, prováděné jak v rámci samostatné působnosti,

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od:

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od: SM-02 VÝVOJ A NÁVRH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Výtisk č. : Schválil: Platnost od: Podpis: 1 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH...2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ...2 3 ÚČEL...2 3.1 DEFINICE...2 3.2 ZKRATKY...2

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Metodika certifikace zařízení OIS

Metodika certifikace zařízení OIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky Metodika certifikace zařízení OIS Projekt č.: TA02030435 14. 11. 2013 Roman Skuhra Obsah Struktura metodiky Organizační schéma

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY *crdux0088gb0* CRDUX0088GB0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY Č. j. došlého dokumentu: V Praze dne: 19.03.2015 Sp. Zn.: OU-STD0127/15 Telefon: +420 972 241 841 (linka 403) Č. j.: DUCR-9701/15/Pd

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M)

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M) Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: 29-041- M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Technik

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Změny řízené dokumentace AMS související s nařízením komise (ES) č. 1266/2009

Změny řízené dokumentace AMS související s nařízením komise (ES) č. 1266/2009 Změny řízené dokumentace AMS související s nařízením komise (ES) č. 1266/2009 Pavel Souček, společnost KAR-mobil s.r.o., Ostrava 1. ÚVOD Od 1.10.2011 vstoupilo v platnost Nařízení komise (ES) č. 1266/2009,

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

Článek 1 Administrátor odborných zkoušek

Článek 1 Administrátor odborných zkoušek Organizační řád upravující organizační uspořádání akreditované osoby - Univerzální správa majetku, a.s. ve vztahu k organizování odborných zkoušek podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Podle 86 odst.

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chemický technik produktmanažer (kód: 28-09-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik produktmanažer

Více

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality Obsah Příručka kvality 1. ÚVOD...4 1.1. Základní informace o škole... 5 1.2. Předmětem certifikace dle ISO 9001:2008 je:... 5 2. ROZSAH PLATNOSTI...5

Více