Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro otevřené výběrové řízení vyhlášené podle Pravidel pro výběr dodavatelů platných pro projekty spolufinancované z OPPI s názvem Strategické řešení IS v PSI v rámci programu ICT v podnicích Výzva III 1

2 Obsah 1 Preambule Identifikační údaje Zadavatele Přesná charakteristika zakázky Předpokládaná hodnota zakázky Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů Kritéria a hodnocení nabídek Obsah a způsob zpracování nabídek Obchodní podmínky či závazný návrh smlouvy Lhůty a místo pro podání nabídek Další informace Přílohy

3 1 Preambule Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení zveřejněného podle Pravidel pro výběr dodavatelů pro projekty spolufinancované z Operačního programu Podnikání a inovace (dále jen OPPI). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci Práva, povinnosti či podmínky v neuvedené této dokumentaci se řídí těmito pravidly Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloha případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Toto výběrové řízení není veřejnou soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Společnost PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. není veřejný ani sektorový zadavatel. Nejedná se tedy o veřejnou zakázku se všemi právními důsledky, které z toho plynou. 2 Identifikační údaje Zadavatele Obchodní jméno: PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Sídlo: Koláčkova 39, Brno-Řečkovice IČ: DIČ: CZ Registrace: v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka Adresa pro doručování: Drásov 470, Drásov Statutární zástupce: Jméno: Pozice ve firmě: Ing. Martin Trtílek jednatel Kontaktní osoba a místo: Jméno: Ondřej Cibulka Společnost: PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Adresa: Drásov 470, Drásov Telefon: Mobil:

4 3 Přesná charakteristika zakázky Předmětem zakázky je pořízení informačního systému (dále jen IS ) pro komplexní správu procesů souvisejících s činností firmy. Jedná se zejména o pořízení licencí, implementace SW, zprovoznění systému, školení uživatelů, pořízení HW, dodání uživatelské dokumentace a následnou podporu IS. Při realizaci je kladen důraz nejen na vlastní výběr SW a HW, ale i na kvalitní implementaci do podnikových procesů. Základním požadavkem na IS je výrazné zlepšení vnitropodnikových procesů v oblasti výroby, logistiky, řízení projektů, obchodu, sjednocení administrativních postupů, řízení informačních toků včetně manažerských výstupů. Cílem je dosáhnout centralizovaného a přitom flexibilního systému. 3.1 Klasifikace předmětu zakázky Popis Kód CPV Balíky programů a informační systémy Implementace programového vybavení Školení Vzdělávání a školení Servery Pracovní stanice Zařízení související s počítači Harmonogram a místo realizace Předpokládaný termín zahájení zakázky je den podpisu smlouvy s vybraným uchazečem, přičemž smlouva bude uzavřena dle 82 odst. 2) zákona do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek Termín plnění Vybraný uchazeč je povinen dodat plnění veřejné zakázky do Dílčí fáze realizace projektu Fáze 1 Analýza studie firemních procesů Fáze 2 Instalace, implementace a školení uživatelů Fáze 3 Zkušební provoz, dohled nad provozem Fáze 4 Ostrý provoz Návazné fáze se mohou navzájem časově překrývat a prolínat Místo realizace Drásov 470, Drásov, okres Brno-venkov Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět veřejné zakázky nekoná. 4

5 3.2.3 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a) Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. b) Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. c) Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. d) Zadavatel stanovuje, že veškerá komunikace se Zadavatelem musí být vedena pouze písemnou nebo elektronickou ( ovou) formou. S ohledem na lhůtu pro podání nabídek bude akceptován bez zaručeného elektronického podpisu, odeslaný kontaktní osobě podle této zadávací dokumentace; se považuje za doručený, pokud jej em bez zaručeného elektronického podpisu kontaktní osoba potvrdí, nikoliv však pouze poštovní schránkou automaticky generovanou zprávou. 4 Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je kalkulovaná na ,- Kč bez DPH. 5 Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů 5.1 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který: a) Splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona b) Splní profesní kvalifikační předpoklady podle 54 zákona c) Předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 5.2 Základní kvalifikační předpoklady dle 53 zákona a) prokáže uchazeč doložením čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 4 této Zadávací dokumentace (dále jen ZD ). b) Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odstavec 1 písmena c) až e) a g), i) až k) zákona čestným prohlášením, splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odstavec 1 písmeno a) a b) výpisem z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob, splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odstavec 1 písmeno h) potvrzením příslušného orgánu či instituce a splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odstavec 1 písmeno f) potvrzením příslušného finančního úřadu. 5

6 5.3 Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona a) prokáže uchazeč doložením: písm. a) kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán písm. b) kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 5.4 Ostatní požadavky ke splnění kvalifikačních požadavků a) Uchazeč prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení 57 zákona. b) Zadavatel může požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. 5.5 Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. c) Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona. 6 Kritéria a hodnocení nabídek Podané nabídky budou v souladu s ustanovením 78 odst. 1 písm. a) hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria - ekonomická výhodnost nabídky. 6.1 Hodnotící kritéria a) Celková výše nabídkové ceny kritérium s váhou 60% b) Náklady na roční technickou podporu kritérium s váhou 15% c) Cena licence při rozšíření o další uživatele kritérium s váhou 10% d) Splněné technické parametry dodávky SW, HW, implementace, školení - kritérium s váhou 15% 6

7 6.2 Hodnocení nabídek a) Zadavatel je oprávněn vyloučit uchazeče, bude-li celková nabídková cena bez DPH uchazeče vyšší než celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH. b) Stanovení bodových hodnot dílčích kritérií: - dle čl. 6.1 bod a) až c) nejvýhodnější nabídkou je chápána nejnižší nabízená cena. Bodová hodnota bude vypočítána jako podíl nejvýhodnější nabídky a hodnocené nabídky vynásobené číslem dle čl. 6.1 bod d) je nejvýhodnější nabídkou chápán nejvyšší dosažený počet bodů, kdy se uchazeč ve své nabídce ke každému parametru specifikace jasně vyjádří formou odpovědi ANO (splňuji = 1bod) / NE (nesplňuji = 0bod.), resp. hodnotou jím nabízeného parametru. Pokud je nutnost programování či zakázkové úpravy hodnotí se ČÁSTEČNĚ (splňuji částečně = 0,5bodů). V případě nesplnění libovolného technického parametru bude nabídka vyřazena z dalšího posuzování a ze zadávacího řízení. Konečná bodová hodnota bude vypočítána jako podíl hodnocené nabídky a nejvýhodnější nabídky vynásobené číslem Pro dílčí kritéria, u kterých není možné stanovit bodovou hodnotu, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné, přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a ostatním nabídkám takový počet bodů, který odpovídá míře splnění kritéria v poměru k nejvýhodnější nabídce. c) Počet bodů přiřazených jednotlivým dílčím kritériím hodnocené nabídky dle postupu v čl. 6.2 b) se vynásobí % váhou jednotlivých dílčích kritérií hodnocené nabídky, kterou těmto dílčím hodnotícím kritériím stanovil zadavatel. d) Získané bodové hodnoty všech dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky se sečtou a určí tím výslednou bodovou hodnotu nabídky. e) Nabídka, která dosáhne nejvyššího počtu bodů, vítězí. 6.3 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek, kterou zadavatel stanovil na den ve 14:00hod v zasedací místnosti na adrese PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o., Drásov 470, Drásov Postup komise při otevírání obálek proběhne v souladu s 71 zákona. Za jednoho uchazeče je oprávněn účastnit se otevírání obálek nejvýše jeden (1) zástupce uchazeče, který se prokáže relevantním pověřením podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. O záměru účasti při otevírání obálek je povinen uchazeč informovat Zadavatele nejpozději a to z důvodu řádného technického zabezpečení průběhu aktu. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. 7 Obsah a způsob zpracování nabídek 7.1 Obsah nabídky a) Krycí list nabídky viz příloha č. 1 b) Obsah nabídky c) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů viz příloha č. 4 7

8 d) Dokumentace prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů e) Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle 50 odst. 1 písm. c) zákona f) Strukturovaně zpracovaná nabídková cena zakázky g) Popis nabízeného řešení včetně: - vyplněné tabulky Specifikace požadavků Zadavatele pro dodávku viz příloha č. 3 - popis projektu implementace rozdělené do jednotlivých etap - rozlišení na základní SW, aplikační SW, doplňky a služby h) Návrh nebo doporučení hardwarového vybavení nezbytného pro dokončení zakázky, pokud specifikace požadavků Zadavatele nesplňuje požadavky nabízeného softwarového vybavení i) Návrh nebo doporučení technické podpory po dokončení zakázky j) Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu k) Podepsaný návrh smlouvy l) Podepsaný dodaný návrh Licenční smlouvy / ujednání m) Ostatní dokumentace nabídky 7.2 Způsob zpracování nabídky a) Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce b) Nabídku je možné podat pouze jako kompletní c) Nabídnutá cena bude uvedena v Kč bez DPH d) Zadavatel nepřipouští variantní řešení e) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohli Zadavatele uvést v omyl f) Všechny listy nabídky musí být očíslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi g) Obsah nabídky uchazeče musí být v souladu s 68 zákona h) Uchazeč v nabídce uvede kontaktní osobu uchazeče ve věci zakázky, její telefon, ovou adresu i) Nabídku podá uchazeč v jedné zapečetěné (zabezpečené proti předčasnému otevření) obálce s nadpisem: Výběrové řízení Řešení IS v PSI NEOTVÍRAT! j) Nabídka bude dodána 1x v papírové podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD/USB. 8 Obchodní podmínky či závazný návrh smlouvy a) Uchazeč je povinen podepsat závazný návrh smlouvy na celý předmět plnění příloha č. 2. b) Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení faktury Zadavateli za příslušný platební milník. 8

9 9 Lhůty a místo pro podání nabídek a) Nabídky lze podávat písemně doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence. V případě doručení doručovatelem je za okamžik předání považováno převzetí zásilky Zadavatelem. Nabídky lze podat i osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:00, oproti potvrzení o převzetí nabídky. b) Místo doručení nabídky je na adresu: PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Drásov Drásov c) Lhůta pro předkládání nabídek na shora uvedenou adresu je od do d) Nabídky doručené Zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou otevírány. Opožděně podané nabídky Zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky. 10 Další informace a) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v případech uvedených v 84 zákona. b) Zadavatel není povinen sdělit důvod zrušení výběrového řízení uchazečům. c) Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky. d) Pokud je v této ZD nebo v jejích přílohách uveden název konkrétního produktu, jedná se pouze o vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. e) Zadavatel si ve smyslu 81 odst. 4 zákona vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů na profilu Zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele. f) Dle 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný uchazeč osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. g) Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. h) Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají Zadavateli jako součást dokumentace výběrového řízení. i) Veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám. V Drásově dne 27. srpna 2013 za PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ing. Martin Trtílek jednatel 9

10 11 Přílohy Seznam příloh Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Návrh Smlouvy o dílo Příloha č. 3 Specifikace požadavků Zadavatele Příloha č. 4 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

11 Příloha č. 1 Krycí list nabídky Krycí list nabídky k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Strategické řešení IS v PSI 1 Základní identifikační údaje 1.1 Zadavatel Obchodní jméno: PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Sídlo: Koláčkova 39, Brno IČ: DIČ: CZ Jednající: Ing. Martin Trtílek - jednatel 1.2 Uchazeč Obchodní jméno: Sídlo/místo podnikání: IČ: DIČ: Statutární orgán: Spisová značka v obchodním rejstříku: Telefon/fax/ Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče: Telefon/fax/ 2. Nabídková cena na kompletní dodávku Cena celkem v Kč bez DPH: 3. Náklady na servisní činnost po ukončení dodávky Základní hodinová sazba v Kč bez DPH: Cestovní náklady na jeden výjezd v Kč bez DPH: 11

12 4. Náklady na roční technickou podporu Výše poplatku v procentech: Základ pro výpočet poplatku v Kč bez DPH: V dne 2013 Podpis (razítko) oprávněné osoby Titul, Jméno, Příjmení Funkce 12

13 Příloha č. 2 Návrh Smlouvy o dílo Dokument je přiložen jako samostatná příloha. 13

14 Příloha č. 3 Specifikace požadavků Zadavatele Specifikace požadavku Zadavatele Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Obecné vlastnosti požadovaného systému Softwarové vybavení a služby IS pro minimálně 32 současně pracujících uživatelů bez omezení přístupu do jednotlivých modulů Správa a údržba systému Individuální/skupinová definice práv uživatelů Sledování provedených zásahů uživateli Vzdálená správa systému, bez nutnosti pořizovat terminálový server Integrované vývojové prostředí podpora tvorby vlastních skriptů Možné platformy systému databáze: minimální počet / z toho neplacené Platforma systému - operační systém serveru: minimální počet / z toho neplacené Technologie OLE a Webových služeb, možnost vytvářet vlastní aplikace přímo napojené na informační systém Kompletní popis datového modelu databáze a jednotlivých agend, jako základní součást systému Možnost přidávání položek databáze, přidávání/definice uživatelských číselníků, definice vlastních vstupních formulářů, vlastních seznamů dat Možnost tvorby exportů, tisků/reportů. účetních výkazů, OLAP a BI (Business Inteligence) Správa dokumentů, příloh a fotodokumentace ve všech částech systému Automatické plánování úloh zálohy, uzávěrky, reporty atd. ový klient, který je součástí systému a umí automaticky zpracovávat a rozesílat y, včetně příloh Evidence pro knihy jízd, odeslanou a doručenou poštu Schvalování dokladů Zobrazení dat z IS na libovolném zařízení připojeném k internetu pomocí webového prohlížeče Podpora mobilů a tabletů pro online napojení do IS 2 / doplnit 2 / doplnit Účetnictví a majetek Zahraniční měny, výpočet kurzových rozdílů, připravenost pro přechod na Euro Pevná provázanost záznamu v hlavní knize s prvotními knihami dokladů Maximální automatizace účtování dostupná pro všechny doklady Blokace a audit zaúčtovaných dokladů i prvotních knih Saldokonto jednoduchá kontrola s knihou Členění nejen nákladů či výnosů v rámci účetnictví ale i prvotního dokladu na firmu, středisko a alespoň na další tři volitelné atributy 14

15 Specifikace požadavku Zadavatele Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Kompletní evidence DPH, ESL a Intrastatu z prvotních záznamů Elektronická komunikace s bankami homebanking Schvalování dokladů definovatelný proces Účtování v rámci kalendářního/fiskálního roku a opakovatelné uzávěrky Vzájemné zápočty Evidence účetnictví, majetku podle platné legislativy se zárukou aktualizací Mzdy a Personalistika Evidence mezd podle platné legislativy se zárukou aktualizací Možnost doplňování definice specifických položek a výpočtů v personálních a mzdových agendách uživatelem Evidence zaměstnanců, jejich zařazení, vzdělání a schopnosti Evidence přiděleného / zapůjčeného vybavení Možnost elektronického vykazování pro státní instituce Prodej a CRM Podpora nabídkového řízení, včetně propojení na kalkulace do výroby Evidence firem, provozoven, osob kredity, splatnosti, penalizace, měny, ceníky, kategorizace zboží, odběratelů ( dealeři ) Možnost dealerských tříd a skupinových slev Segmentace klientů Zálohy přijaté/vydané, zdanění záloh a jejich zúčtování Evidence upomínek, penalizačních faktur Definice více hladin cen (i v různých měnách) ke skladové položce, ceníky pro firmy, akční ceníky, ceníky s časovou platností, rabaty, marže Možnost aplikace vlastního algoritmu výpočtu prodejní ceny, bez nutnosti úprav základní verze systému Provázanost nabídky s objednávkou, zálohovou a konečnou fakturou Systém rezervací zboží a výrobků Synchronizace aktivit s MS Exchange / Outlook E-Shop s přímým napojením na systém / možnost vlastního produktu Nákup Evidence požadavků na nákup Evidence vydaných objednávek více řad schvalování Evidence přijatých faktur automatické účtování schvalování Podpora řízení logistického řetězce (SCM) možností uplatnění alternativních strategii při plánování výroby a nákupu Evidence záloh, jejich zdanění Vazba dobropisu k přijaté faktuře a příjemce JSD jednotné správní deklarace Vyhodnocení, reporty / doplnit 15

16 Specifikace požadavku Zadavatele Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Skladové hospodářství Evidence materiálu, výrobků, zboží, služeb/prací Evidence EAN kódů Více jednotek i obalů ke skladové kartě Evidence rozměrů (d, š, v) a hmotností Evidence skladových pozic s možností uplatnění různých strategii při naskladnění a vyskladnění Evidence sériových čísel a šarží s vazbou na skladové pozice Evidence skladových položek se specifickými jednotkami nebo formáty typu plošné míry, profily atd. Skladové doklady: příjemka, výdejka, převodka, inventury, vratky, výdej a příjem z výroby Metoda průměrování cen a FIFO (různé sklady různá metoda) Možnost opravy a smazání skladových dokladů, možnost zrušit a zopakovat skladovou uzávěrku Automatické rozpočítání vedlejších pořizovacích nákladů na materiál a zboží Podpora čárových kódů Výroba Podpora zakázkové i opakované výroby Řízení výroby polotovarů s vazbou na prodej a nákup Terminál pro online záznam výkonů z výroby s možností distribuce dokumentace do výroby, včetně grafické dokumentace a možností záznamu docházky pracovníků Možnost online sledování, na které operací pracovníci výroby právě pracují Operativní změny v kterékoliv fázi výroby a všech dokladech i zpětně Výdej materiálu hromadně na více zakázek Kalkulace před zahájením výroby kontrola s realizací, až na jednotlivé položky Kapacitní plánování Výpočet ceny výrobku přesně podle ceny vstupů Přesné vyčíslení hodnoty rozpracované výroby s kontrolou do účetnictví a členění po alespoň třech jednotlivých volitelných atributech Importy kusovníků a postupů minimálně z XLS souborů Podpora čárových kódů Projekty Plánování projektu do více úrovní Plánování materiálů a zdrojů s ohledem na omezení a požadavky z ostatních modulů Evidence a vyhodnocení jednotlivých úkolů a pracovníků projektu Evidence práce jednotlivých zdrojů Sledování stavu a priorit projektu 16

17 Specifikace požadavku Zadavatele Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Vyhodnocení projektu porovnání planu a skutečnosti Finanční bilance projektu Možnost propojení projektů Zobrazení v Ganttově diagramu Integrace všech informací, příloh na jedno dosažitelné místo Servis Evidence a správa záručních a pozáručních servisních zakázek Přímé vystavování souvisejících dokladů Propojení s ostatními moduly IS Vyhodnocení servisních zakázek Požadavky na implementaci, školení a další služby Časově neomezená záruka na funkcionalitu software Implementace systému a následná údržba bude realizována přímo výrobcem software Možnost přesunování (plovoucích) hodin mezi analýzou, implementací a školením Maximální finanční odchylka implementace od rozsahu definovaného v rámci před implementační analýzy Převod dat ze stávajícího informačního systému Garance pravidelné legislativní i funkční aktualizace systému Garance zahájení servisu do 24 hodin od nahlášení závady bez příplatku Možnost zahájení servisu v kratší době než 6 hodin od nahlášení Pravidelné školení systému zdarma Webové stránky se znalostní bází, návody atd. Telefonickou HOT-line Asistent detailně seznámený s implementací určený k řešení všech požadavků u IS Hardwarové vybavení Menší nebo rovno 15% / doplnit podmínku Min. 10x / rok Serverové řešení pro IS minimální požadavky Server s funkcí Hot-swap - provedení Rack 1U,2U Diskové pole - HOT-swap SAS HDD min. 10k ot. v HW Raid 5 + Spare Možnost rozšíření o další HDD Min. kapacita 1,5TB Min. 4x HOT-swap SAS HDD Minimální počet procesorů typ 6core 2 RAM s rozšiřitelností min. na 512 GB Min. 64GB 17

18 Specifikace požadavku Zadavatele Kompatibilní s Windows / Linux / VMware vsphere atd. Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Síťové rozhraní 1GbE Záruka min. 60 měsíců, oprava u zákazníka 24x7, garance opravy do 24 hodin Redundantní napájení Lokalizace Operační systém pro serverové sítě, klientské licence + licence pro vzdálený přístup (RDP), virtualizační prostředí, antivirová ochrana atd. Min. 2 porty EU-CZ AC230V 50Hz Evropa Záložní napájení pro server Provedení Rack max. 2U s přepěťovou ochranou Minimální výkon Vstupní napájení Záruka na zařízení 2000VA EU-CZ AC230V 50Hz min. 24 měsíců UPS/ 12 měsíců baterie Zálohování dat + datové uložiště Provedení ALL-in-One síťové datové uložiště HOT-Swap HDD v RAID1 Sítové rozhraní min. 1x GbE min. kapacita 4TB Min. 1 port Záložní napájení pro uložiště Provedení Rack max. 2U s přepěťovou ochranou Minimální výkon Vstupní napájení Záruka na zařízení 1500VA EU-CZ AC230V 50Hz min. 24 měsíců UPS/ 12 měsíců baterie 18

19 Specifikace požadavku Zadavatele Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Pracovní stanice - 10ks Minimální konfigurace Operační systém, antivirová ochrana, kancelářský balík pro profesionální komerční využití Vstupní napájení Záruka na zařízení Možnost o rozšíření o čtečku čárových kódů a RFID procesor 2,6 GHz, 500 GB HDD, display 17 Full HD EU-CZ AC230V 50Hz min. 24 měsíců Multifunkční tiskárna 1ks - minimální požadavky Barevná pro formát A5-A3, min g/m2 Standardně tiskárna / kopírka /skener Duplexní tisk a duplexní podavač originálů (ADF) A5-A3, min g/m2 Rozlišení při tisku min. 1200x1200dpi barevně Rozlišení - kopírování min. 600 dpi, skener min. 600dpi Skenování do u, FTP, SMB, do schránky, USB, Zásobník min 1x 250listů A3 a 1x 250listů A4 + ruční podavač Rozhraní min. 1GbE, USB Možnost účtování, login + heslo Spotřební materiál rozpad na jednotlivé položky (toner, tisk. válec, odpad. nádoba atd.) Podpora MS Windows, Linux, MAC Životnost zařízení Spotřeba energie Vybavení pro účtování, monitoring, reporting za každého uživatele, snímání čipových karet (RFID) 19

20 Chodbové provedení Specifikace požadavku Zadavatele Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Multifunkční tiskárna 2ks - minimální požadavky Černobílá pro formát A6-A4, min g/m2 Standardně tiskárna / kopírka / skener Duplexní tisk a duplexní podavač originálů (ADF) A5-A3, min g/m2 Rozlišení při tisku min. 1200x1200dpi Rozlišení - kopírování min. 600 dpi, skener min. 600dpi Skenování do u, FTP, SMB, do schránky, USB, Zásobník min. 1x 250listů A4 + ruční podavač Rozhraní min. 100Mbit/s, USB Spotřební materiál rozpad na jednotlivé položky (toner, tisk. válec, odpad. nádoba atd.) Podpora MS Windows, Linux, MAC Životnost zařízení Spotřeba energie Mobilní terminál 2ks Motorola MC3190-R (S,G) snímač 2D (1D), 38kl. Win CE, zvýšená odolnost + nezbytné příslušenství / pokud není k dispozici Motorola MC3190-R, snímač 2D nabídnout nejbližší možnou alternativu Tiskárna čárových kódů průmyslové provedení 3ks Technologie termotransférového tisku (TTP) Rozlišení tisku Min. 200dpi 20

21 Specifikace požadavku Zadavatele Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Podpora min. běžně používané lineární kódy, Code 128, Datamatrix, QR Code Šířka potisku Programově volitelná rychlost tisku Rozhraní min. USB + ethernet 10/100 Mbit/s Odolná kovová konstrukce pro lehký průmysl Tiskový jazyk podpora Unicode a XML min. 104 mm Min. ZPL Tiskárna čárových kódů stolní provedení 2ks Technologie termotransférového tisku (TTP) Rozlišení tisku Min. rozlišení 200dpi Podpora min. běžně používané lineární kódy, Code 128, Datamatrix, QR Code Programově volitelná rychlost tisku Šířka potisku Rozhraní min. USB + ethernet 10/100 Mbit/s Tiskový jazyk Min. 200dpi min. 104 mm Min. ZPL Externí navíječ etiket 1ks Délka navíjecího trnu Průměr trnu Redukce na dutinku 76mm Funkce Revers Min. 110mm 38mm 21

22 Specifikace požadavku Zadavatele Automatická regulace rychlosti navíjení Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč

23 Příloha č. 4 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Společnost doplnit firmu, sídlo a identifikační číslo, jednající prostřednictvím doplnit jméno osoby a její funkci (dále jen Uchazeč ), tímto čestně prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1) zákona, neboť se jedná o dodavatele: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci nebo v konkurzu, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (ani vůči spotřební dani), a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 23

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému Veřejná zakázka zadávaná v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Statutární město Děčín Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV IČ: 00261238 DIČ: CZ00261238 nezapsáno

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY Obsah: 1. Základní údaje o zadavateli... 2 2. Předmět veřejné zakázky...

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Nákup výpočetní techniky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Nákup výpočetní techniky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup výpočetní techniky VZ/2014/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy: Střední

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Dodávka

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Dodávka ICT řešení pro projekt Zvyšování vnitřní efektivity společnosti HACO, spol. s r.o. pomocí ICT prostředků, reg. č. 2.2 ITP03/520 Název veřejného zadavatele:

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na dodávku HW a SW vybavení projektového pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na dodávku HW a SW vybavení projektového pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na dodávku HW a SW vybavení projektového pracoviště 1. Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální

Více

ČSAD POLKOST spol. s r.o. - modernizace vozového parku

ČSAD POLKOST spol. s r.o. - modernizace vozového parku ČSAD POLKOST spol. s r.o. - modernizace vozového parku Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky ČSAD POLKOST spol. s r.o. modernizace vozového parku Zadavatel

Více

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně (dále veřejná zakázka ) Tato veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků EU Operační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Výběr informačního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01 IČ: 451 92 090 Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2014-2015 otevřené

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření

Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření Datum vyhlášení zakázky: 17. 3. 2015 Název projektu: Podpora zvyšování návštěvnosti a rozvoje cestovního ruchu turistického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více