Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro otevřené výběrové řízení vyhlášené podle Pravidel pro výběr dodavatelů platných pro projekty spolufinancované z OPPI s názvem Strategické řešení IS v PSI v rámci programu ICT v podnicích Výzva III 1

2 Obsah 1 Preambule Identifikační údaje Zadavatele Přesná charakteristika zakázky Předpokládaná hodnota zakázky Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů Kritéria a hodnocení nabídek Obsah a způsob zpracování nabídek Obchodní podmínky či závazný návrh smlouvy Lhůty a místo pro podání nabídek Další informace Přílohy

3 1 Preambule Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení zveřejněného podle Pravidel pro výběr dodavatelů pro projekty spolufinancované z Operačního programu Podnikání a inovace (dále jen OPPI). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci Práva, povinnosti či podmínky v neuvedené této dokumentaci se řídí těmito pravidly Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloha případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Toto výběrové řízení není veřejnou soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Společnost PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. není veřejný ani sektorový zadavatel. Nejedná se tedy o veřejnou zakázku se všemi právními důsledky, které z toho plynou. 2 Identifikační údaje Zadavatele Obchodní jméno: PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Sídlo: Koláčkova 39, Brno-Řečkovice IČ: DIČ: CZ Registrace: v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka Adresa pro doručování: Drásov 470, Drásov Statutární zástupce: Jméno: Pozice ve firmě: Ing. Martin Trtílek jednatel Kontaktní osoba a místo: Jméno: Ondřej Cibulka Společnost: PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Adresa: Drásov 470, Drásov Telefon: Mobil:

4 3 Přesná charakteristika zakázky Předmětem zakázky je pořízení informačního systému (dále jen IS ) pro komplexní správu procesů souvisejících s činností firmy. Jedná se zejména o pořízení licencí, implementace SW, zprovoznění systému, školení uživatelů, pořízení HW, dodání uživatelské dokumentace a následnou podporu IS. Při realizaci je kladen důraz nejen na vlastní výběr SW a HW, ale i na kvalitní implementaci do podnikových procesů. Základním požadavkem na IS je výrazné zlepšení vnitropodnikových procesů v oblasti výroby, logistiky, řízení projektů, obchodu, sjednocení administrativních postupů, řízení informačních toků včetně manažerských výstupů. Cílem je dosáhnout centralizovaného a přitom flexibilního systému. 3.1 Klasifikace předmětu zakázky Popis Kód CPV Balíky programů a informační systémy Implementace programového vybavení Školení Vzdělávání a školení Servery Pracovní stanice Zařízení související s počítači Harmonogram a místo realizace Předpokládaný termín zahájení zakázky je den podpisu smlouvy s vybraným uchazečem, přičemž smlouva bude uzavřena dle 82 odst. 2) zákona do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek Termín plnění Vybraný uchazeč je povinen dodat plnění veřejné zakázky do Dílčí fáze realizace projektu Fáze 1 Analýza studie firemních procesů Fáze 2 Instalace, implementace a školení uživatelů Fáze 3 Zkušební provoz, dohled nad provozem Fáze 4 Ostrý provoz Návazné fáze se mohou navzájem časově překrývat a prolínat Místo realizace Drásov 470, Drásov, okres Brno-venkov Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět veřejné zakázky nekoná. 4

5 3.2.3 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a) Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. b) Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. c) Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. d) Zadavatel stanovuje, že veškerá komunikace se Zadavatelem musí být vedena pouze písemnou nebo elektronickou ( ovou) formou. S ohledem na lhůtu pro podání nabídek bude akceptován bez zaručeného elektronického podpisu, odeslaný kontaktní osobě podle této zadávací dokumentace; se považuje za doručený, pokud jej em bez zaručeného elektronického podpisu kontaktní osoba potvrdí, nikoliv však pouze poštovní schránkou automaticky generovanou zprávou. 4 Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je kalkulovaná na ,- Kč bez DPH. 5 Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů 5.1 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který: a) Splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona b) Splní profesní kvalifikační předpoklady podle 54 zákona c) Předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 5.2 Základní kvalifikační předpoklady dle 53 zákona a) prokáže uchazeč doložením čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 4 této Zadávací dokumentace (dále jen ZD ). b) Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odstavec 1 písmena c) až e) a g), i) až k) zákona čestným prohlášením, splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odstavec 1 písmeno a) a b) výpisem z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob, splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odstavec 1 písmeno h) potvrzením příslušného orgánu či instituce a splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odstavec 1 písmeno f) potvrzením příslušného finančního úřadu. 5

6 5.3 Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona a) prokáže uchazeč doložením: písm. a) kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán písm. b) kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 5.4 Ostatní požadavky ke splnění kvalifikačních požadavků a) Uchazeč prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení 57 zákona. b) Zadavatel může požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. 5.5 Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. c) Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona. 6 Kritéria a hodnocení nabídek Podané nabídky budou v souladu s ustanovením 78 odst. 1 písm. a) hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria - ekonomická výhodnost nabídky. 6.1 Hodnotící kritéria a) Celková výše nabídkové ceny kritérium s váhou 60% b) Náklady na roční technickou podporu kritérium s váhou 15% c) Cena licence při rozšíření o další uživatele kritérium s váhou 10% d) Splněné technické parametry dodávky SW, HW, implementace, školení - kritérium s váhou 15% 6

7 6.2 Hodnocení nabídek a) Zadavatel je oprávněn vyloučit uchazeče, bude-li celková nabídková cena bez DPH uchazeče vyšší než celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH. b) Stanovení bodových hodnot dílčích kritérií: - dle čl. 6.1 bod a) až c) nejvýhodnější nabídkou je chápána nejnižší nabízená cena. Bodová hodnota bude vypočítána jako podíl nejvýhodnější nabídky a hodnocené nabídky vynásobené číslem dle čl. 6.1 bod d) je nejvýhodnější nabídkou chápán nejvyšší dosažený počet bodů, kdy se uchazeč ve své nabídce ke každému parametru specifikace jasně vyjádří formou odpovědi ANO (splňuji = 1bod) / NE (nesplňuji = 0bod.), resp. hodnotou jím nabízeného parametru. Pokud je nutnost programování či zakázkové úpravy hodnotí se ČÁSTEČNĚ (splňuji částečně = 0,5bodů). V případě nesplnění libovolného technického parametru bude nabídka vyřazena z dalšího posuzování a ze zadávacího řízení. Konečná bodová hodnota bude vypočítána jako podíl hodnocené nabídky a nejvýhodnější nabídky vynásobené číslem Pro dílčí kritéria, u kterých není možné stanovit bodovou hodnotu, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné, přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a ostatním nabídkám takový počet bodů, který odpovídá míře splnění kritéria v poměru k nejvýhodnější nabídce. c) Počet bodů přiřazených jednotlivým dílčím kritériím hodnocené nabídky dle postupu v čl. 6.2 b) se vynásobí % váhou jednotlivých dílčích kritérií hodnocené nabídky, kterou těmto dílčím hodnotícím kritériím stanovil zadavatel. d) Získané bodové hodnoty všech dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky se sečtou a určí tím výslednou bodovou hodnotu nabídky. e) Nabídka, která dosáhne nejvyššího počtu bodů, vítězí. 6.3 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek, kterou zadavatel stanovil na den ve 14:00hod v zasedací místnosti na adrese PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o., Drásov 470, Drásov Postup komise při otevírání obálek proběhne v souladu s 71 zákona. Za jednoho uchazeče je oprávněn účastnit se otevírání obálek nejvýše jeden (1) zástupce uchazeče, který se prokáže relevantním pověřením podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. O záměru účasti při otevírání obálek je povinen uchazeč informovat Zadavatele nejpozději a to z důvodu řádného technického zabezpečení průběhu aktu. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. 7 Obsah a způsob zpracování nabídek 7.1 Obsah nabídky a) Krycí list nabídky viz příloha č. 1 b) Obsah nabídky c) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů viz příloha č. 4 7

8 d) Dokumentace prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů e) Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle 50 odst. 1 písm. c) zákona f) Strukturovaně zpracovaná nabídková cena zakázky g) Popis nabízeného řešení včetně: - vyplněné tabulky Specifikace požadavků Zadavatele pro dodávku viz příloha č. 3 - popis projektu implementace rozdělené do jednotlivých etap - rozlišení na základní SW, aplikační SW, doplňky a služby h) Návrh nebo doporučení hardwarového vybavení nezbytného pro dokončení zakázky, pokud specifikace požadavků Zadavatele nesplňuje požadavky nabízeného softwarového vybavení i) Návrh nebo doporučení technické podpory po dokončení zakázky j) Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu k) Podepsaný návrh smlouvy l) Podepsaný dodaný návrh Licenční smlouvy / ujednání m) Ostatní dokumentace nabídky 7.2 Způsob zpracování nabídky a) Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce b) Nabídku je možné podat pouze jako kompletní c) Nabídnutá cena bude uvedena v Kč bez DPH d) Zadavatel nepřipouští variantní řešení e) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohli Zadavatele uvést v omyl f) Všechny listy nabídky musí být očíslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi g) Obsah nabídky uchazeče musí být v souladu s 68 zákona h) Uchazeč v nabídce uvede kontaktní osobu uchazeče ve věci zakázky, její telefon, ovou adresu i) Nabídku podá uchazeč v jedné zapečetěné (zabezpečené proti předčasnému otevření) obálce s nadpisem: Výběrové řízení Řešení IS v PSI NEOTVÍRAT! j) Nabídka bude dodána 1x v papírové podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD/USB. 8 Obchodní podmínky či závazný návrh smlouvy a) Uchazeč je povinen podepsat závazný návrh smlouvy na celý předmět plnění příloha č. 2. b) Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení faktury Zadavateli za příslušný platební milník. 8

9 9 Lhůty a místo pro podání nabídek a) Nabídky lze podávat písemně doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence. V případě doručení doručovatelem je za okamžik předání považováno převzetí zásilky Zadavatelem. Nabídky lze podat i osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:00, oproti potvrzení o převzetí nabídky. b) Místo doručení nabídky je na adresu: PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Drásov Drásov c) Lhůta pro předkládání nabídek na shora uvedenou adresu je od do d) Nabídky doručené Zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou otevírány. Opožděně podané nabídky Zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky. 10 Další informace a) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v případech uvedených v 84 zákona. b) Zadavatel není povinen sdělit důvod zrušení výběrového řízení uchazečům. c) Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky. d) Pokud je v této ZD nebo v jejích přílohách uveden název konkrétního produktu, jedná se pouze o vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. e) Zadavatel si ve smyslu 81 odst. 4 zákona vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů na profilu Zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele. f) Dle 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný uchazeč osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. g) Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. h) Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají Zadavateli jako součást dokumentace výběrového řízení. i) Veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám. V Drásově dne 27. srpna 2013 za PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ing. Martin Trtílek jednatel 9

10 11 Přílohy Seznam příloh Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Návrh Smlouvy o dílo Příloha č. 3 Specifikace požadavků Zadavatele Příloha č. 4 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

11 Příloha č. 1 Krycí list nabídky Krycí list nabídky k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Strategické řešení IS v PSI 1 Základní identifikační údaje 1.1 Zadavatel Obchodní jméno: PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Sídlo: Koláčkova 39, Brno IČ: DIČ: CZ Jednající: Ing. Martin Trtílek - jednatel 1.2 Uchazeč Obchodní jméno: Sídlo/místo podnikání: IČ: DIČ: Statutární orgán: Spisová značka v obchodním rejstříku: Telefon/fax/ Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče: Telefon/fax/ 2. Nabídková cena na kompletní dodávku Cena celkem v Kč bez DPH: 3. Náklady na servisní činnost po ukončení dodávky Základní hodinová sazba v Kč bez DPH: Cestovní náklady na jeden výjezd v Kč bez DPH: 11

12 4. Náklady na roční technickou podporu Výše poplatku v procentech: Základ pro výpočet poplatku v Kč bez DPH: V dne 2013 Podpis (razítko) oprávněné osoby Titul, Jméno, Příjmení Funkce 12

13 Příloha č. 2 Návrh Smlouvy o dílo Dokument je přiložen jako samostatná příloha. 13

14 Příloha č. 3 Specifikace požadavků Zadavatele Specifikace požadavku Zadavatele Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Obecné vlastnosti požadovaného systému Softwarové vybavení a služby IS pro minimálně 32 současně pracujících uživatelů bez omezení přístupu do jednotlivých modulů Správa a údržba systému Individuální/skupinová definice práv uživatelů Sledování provedených zásahů uživateli Vzdálená správa systému, bez nutnosti pořizovat terminálový server Integrované vývojové prostředí podpora tvorby vlastních skriptů Možné platformy systému databáze: minimální počet / z toho neplacené Platforma systému - operační systém serveru: minimální počet / z toho neplacené Technologie OLE a Webových služeb, možnost vytvářet vlastní aplikace přímo napojené na informační systém Kompletní popis datového modelu databáze a jednotlivých agend, jako základní součást systému Možnost přidávání položek databáze, přidávání/definice uživatelských číselníků, definice vlastních vstupních formulářů, vlastních seznamů dat Možnost tvorby exportů, tisků/reportů. účetních výkazů, OLAP a BI (Business Inteligence) Správa dokumentů, příloh a fotodokumentace ve všech částech systému Automatické plánování úloh zálohy, uzávěrky, reporty atd. ový klient, který je součástí systému a umí automaticky zpracovávat a rozesílat y, včetně příloh Evidence pro knihy jízd, odeslanou a doručenou poštu Schvalování dokladů Zobrazení dat z IS na libovolném zařízení připojeném k internetu pomocí webového prohlížeče Podpora mobilů a tabletů pro online napojení do IS 2 / doplnit 2 / doplnit Účetnictví a majetek Zahraniční měny, výpočet kurzových rozdílů, připravenost pro přechod na Euro Pevná provázanost záznamu v hlavní knize s prvotními knihami dokladů Maximální automatizace účtování dostupná pro všechny doklady Blokace a audit zaúčtovaných dokladů i prvotních knih Saldokonto jednoduchá kontrola s knihou Členění nejen nákladů či výnosů v rámci účetnictví ale i prvotního dokladu na firmu, středisko a alespoň na další tři volitelné atributy 14

15 Specifikace požadavku Zadavatele Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Kompletní evidence DPH, ESL a Intrastatu z prvotních záznamů Elektronická komunikace s bankami homebanking Schvalování dokladů definovatelný proces Účtování v rámci kalendářního/fiskálního roku a opakovatelné uzávěrky Vzájemné zápočty Evidence účetnictví, majetku podle platné legislativy se zárukou aktualizací Mzdy a Personalistika Evidence mezd podle platné legislativy se zárukou aktualizací Možnost doplňování definice specifických položek a výpočtů v personálních a mzdových agendách uživatelem Evidence zaměstnanců, jejich zařazení, vzdělání a schopnosti Evidence přiděleného / zapůjčeného vybavení Možnost elektronického vykazování pro státní instituce Prodej a CRM Podpora nabídkového řízení, včetně propojení na kalkulace do výroby Evidence firem, provozoven, osob kredity, splatnosti, penalizace, měny, ceníky, kategorizace zboží, odběratelů ( dealeři ) Možnost dealerských tříd a skupinových slev Segmentace klientů Zálohy přijaté/vydané, zdanění záloh a jejich zúčtování Evidence upomínek, penalizačních faktur Definice více hladin cen (i v různých měnách) ke skladové položce, ceníky pro firmy, akční ceníky, ceníky s časovou platností, rabaty, marže Možnost aplikace vlastního algoritmu výpočtu prodejní ceny, bez nutnosti úprav základní verze systému Provázanost nabídky s objednávkou, zálohovou a konečnou fakturou Systém rezervací zboží a výrobků Synchronizace aktivit s MS Exchange / Outlook E-Shop s přímým napojením na systém / možnost vlastního produktu Nákup Evidence požadavků na nákup Evidence vydaných objednávek více řad schvalování Evidence přijatých faktur automatické účtování schvalování Podpora řízení logistického řetězce (SCM) možností uplatnění alternativních strategii při plánování výroby a nákupu Evidence záloh, jejich zdanění Vazba dobropisu k přijaté faktuře a příjemce JSD jednotné správní deklarace Vyhodnocení, reporty / doplnit 15

16 Specifikace požadavku Zadavatele Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Skladové hospodářství Evidence materiálu, výrobků, zboží, služeb/prací Evidence EAN kódů Více jednotek i obalů ke skladové kartě Evidence rozměrů (d, š, v) a hmotností Evidence skladových pozic s možností uplatnění různých strategii při naskladnění a vyskladnění Evidence sériových čísel a šarží s vazbou na skladové pozice Evidence skladových položek se specifickými jednotkami nebo formáty typu plošné míry, profily atd. Skladové doklady: příjemka, výdejka, převodka, inventury, vratky, výdej a příjem z výroby Metoda průměrování cen a FIFO (různé sklady různá metoda) Možnost opravy a smazání skladových dokladů, možnost zrušit a zopakovat skladovou uzávěrku Automatické rozpočítání vedlejších pořizovacích nákladů na materiál a zboží Podpora čárových kódů Výroba Podpora zakázkové i opakované výroby Řízení výroby polotovarů s vazbou na prodej a nákup Terminál pro online záznam výkonů z výroby s možností distribuce dokumentace do výroby, včetně grafické dokumentace a možností záznamu docházky pracovníků Možnost online sledování, na které operací pracovníci výroby právě pracují Operativní změny v kterékoliv fázi výroby a všech dokladech i zpětně Výdej materiálu hromadně na více zakázek Kalkulace před zahájením výroby kontrola s realizací, až na jednotlivé položky Kapacitní plánování Výpočet ceny výrobku přesně podle ceny vstupů Přesné vyčíslení hodnoty rozpracované výroby s kontrolou do účetnictví a členění po alespoň třech jednotlivých volitelných atributech Importy kusovníků a postupů minimálně z XLS souborů Podpora čárových kódů Projekty Plánování projektu do více úrovní Plánování materiálů a zdrojů s ohledem na omezení a požadavky z ostatních modulů Evidence a vyhodnocení jednotlivých úkolů a pracovníků projektu Evidence práce jednotlivých zdrojů Sledování stavu a priorit projektu 16

17 Specifikace požadavku Zadavatele Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Vyhodnocení projektu porovnání planu a skutečnosti Finanční bilance projektu Možnost propojení projektů Zobrazení v Ganttově diagramu Integrace všech informací, příloh na jedno dosažitelné místo Servis Evidence a správa záručních a pozáručních servisních zakázek Přímé vystavování souvisejících dokladů Propojení s ostatními moduly IS Vyhodnocení servisních zakázek Požadavky na implementaci, školení a další služby Časově neomezená záruka na funkcionalitu software Implementace systému a následná údržba bude realizována přímo výrobcem software Možnost přesunování (plovoucích) hodin mezi analýzou, implementací a školením Maximální finanční odchylka implementace od rozsahu definovaného v rámci před implementační analýzy Převod dat ze stávajícího informačního systému Garance pravidelné legislativní i funkční aktualizace systému Garance zahájení servisu do 24 hodin od nahlášení závady bez příplatku Možnost zahájení servisu v kratší době než 6 hodin od nahlášení Pravidelné školení systému zdarma Webové stránky se znalostní bází, návody atd. Telefonickou HOT-line Asistent detailně seznámený s implementací určený k řešení všech požadavků u IS Hardwarové vybavení Menší nebo rovno 15% / doplnit podmínku Min. 10x / rok Serverové řešení pro IS minimální požadavky Server s funkcí Hot-swap - provedení Rack 1U,2U Diskové pole - HOT-swap SAS HDD min. 10k ot. v HW Raid 5 + Spare Možnost rozšíření o další HDD Min. kapacita 1,5TB Min. 4x HOT-swap SAS HDD Minimální počet procesorů typ 6core 2 RAM s rozšiřitelností min. na 512 GB Min. 64GB 17

18 Specifikace požadavku Zadavatele Kompatibilní s Windows / Linux / VMware vsphere atd. Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Síťové rozhraní 1GbE Záruka min. 60 měsíců, oprava u zákazníka 24x7, garance opravy do 24 hodin Redundantní napájení Lokalizace Operační systém pro serverové sítě, klientské licence + licence pro vzdálený přístup (RDP), virtualizační prostředí, antivirová ochrana atd. Min. 2 porty EU-CZ AC230V 50Hz Evropa Záložní napájení pro server Provedení Rack max. 2U s přepěťovou ochranou Minimální výkon Vstupní napájení Záruka na zařízení 2000VA EU-CZ AC230V 50Hz min. 24 měsíců UPS/ 12 měsíců baterie Zálohování dat + datové uložiště Provedení ALL-in-One síťové datové uložiště HOT-Swap HDD v RAID1 Sítové rozhraní min. 1x GbE min. kapacita 4TB Min. 1 port Záložní napájení pro uložiště Provedení Rack max. 2U s přepěťovou ochranou Minimální výkon Vstupní napájení Záruka na zařízení 1500VA EU-CZ AC230V 50Hz min. 24 měsíců UPS/ 12 měsíců baterie 18

19 Specifikace požadavku Zadavatele Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Pracovní stanice - 10ks Minimální konfigurace Operační systém, antivirová ochrana, kancelářský balík pro profesionální komerční využití Vstupní napájení Záruka na zařízení Možnost o rozšíření o čtečku čárových kódů a RFID procesor 2,6 GHz, 500 GB HDD, display 17 Full HD EU-CZ AC230V 50Hz min. 24 měsíců Multifunkční tiskárna 1ks - minimální požadavky Barevná pro formát A5-A3, min g/m2 Standardně tiskárna / kopírka /skener Duplexní tisk a duplexní podavač originálů (ADF) A5-A3, min g/m2 Rozlišení při tisku min. 1200x1200dpi barevně Rozlišení - kopírování min. 600 dpi, skener min. 600dpi Skenování do u, FTP, SMB, do schránky, USB, Zásobník min 1x 250listů A3 a 1x 250listů A4 + ruční podavač Rozhraní min. 1GbE, USB Možnost účtování, login + heslo Spotřební materiál rozpad na jednotlivé položky (toner, tisk. válec, odpad. nádoba atd.) Podpora MS Windows, Linux, MAC Životnost zařízení Spotřeba energie Vybavení pro účtování, monitoring, reporting za každého uživatele, snímání čipových karet (RFID) 19

20 Chodbové provedení Specifikace požadavku Zadavatele Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Multifunkční tiskárna 2ks - minimální požadavky Černobílá pro formát A6-A4, min g/m2 Standardně tiskárna / kopírka / skener Duplexní tisk a duplexní podavač originálů (ADF) A5-A3, min g/m2 Rozlišení při tisku min. 1200x1200dpi Rozlišení - kopírování min. 600 dpi, skener min. 600dpi Skenování do u, FTP, SMB, do schránky, USB, Zásobník min. 1x 250listů A4 + ruční podavač Rozhraní min. 100Mbit/s, USB Spotřební materiál rozpad na jednotlivé položky (toner, tisk. válec, odpad. nádoba atd.) Podpora MS Windows, Linux, MAC Životnost zařízení Spotřeba energie Mobilní terminál 2ks Motorola MC3190-R (S,G) snímač 2D (1D), 38kl. Win CE, zvýšená odolnost + nezbytné příslušenství / pokud není k dispozici Motorola MC3190-R, snímač 2D nabídnout nejbližší možnou alternativu Tiskárna čárových kódů průmyslové provedení 3ks Technologie termotransférového tisku (TTP) Rozlišení tisku Min. 200dpi 20

21 Specifikace požadavku Zadavatele Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Podpora min. běžně používané lineární kódy, Code 128, Datamatrix, QR Code Šířka potisku Programově volitelná rychlost tisku Rozhraní min. USB + ethernet 10/100 Mbit/s Odolná kovová konstrukce pro lehký průmysl Tiskový jazyk podpora Unicode a XML min. 104 mm Min. ZPL Tiskárna čárových kódů stolní provedení 2ks Technologie termotransférového tisku (TTP) Rozlišení tisku Min. rozlišení 200dpi Podpora min. běžně používané lineární kódy, Code 128, Datamatrix, QR Code Programově volitelná rychlost tisku Šířka potisku Rozhraní min. USB + ethernet 10/100 Mbit/s Tiskový jazyk Min. 200dpi min. 104 mm Min. ZPL Externí navíječ etiket 1ks Délka navíjecího trnu Průměr trnu Redukce na dutinku 76mm Funkce Revers Min. 110mm 38mm 21

22 Specifikace požadavku Zadavatele Automatická regulace rychlosti navíjení Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč

23 Příloha č. 4 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Společnost doplnit firmu, sídlo a identifikační číslo, jednající prostřednictvím doplnit jméno osoby a její funkci (dále jen Uchazeč ), tímto čestně prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1) zákona, neboť se jedná o dodavatele: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci nebo v konkurzu, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (ani vůči spotřební dani), a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 23

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Věc: Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace č. j. 12/9130/0048-01 Zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pardubice 13. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 V Brně dne 9.7.2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Název akce: VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zadavatel: Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 se sídlem: Lidická

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel (název subjektu) Právní forma Fyzická osoba ost. nez. V OR IČ 69057061 DIČ CZ7154200075 Adresa Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 Adresa ordinace (příjem nabídek) Maďarská

Více

Minimální parametry PŘÍLOHA Č. 1. KUPNÍ SMLOUVY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Specifikační tabulka. Dotykové zařízení - TABLET

Minimální parametry PŘÍLOHA Č. 1. KUPNÍ SMLOUVY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Specifikační tabulka. Dotykové zařízení - TABLET PŘÍLOHA Č. 1. KUPNÍ SMLOUVY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Specifikační tabulka Dotykové zařízení - TABLET Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 Název projektu: Mentoring a individuální

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Obchodní podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace. 2. Specifikace technických podmínek předmětu

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. Zadavatel Název : Obec Lánov Sídlo : Prostřední Lánov č. p. 200, 543 41 Lánov IČ : 00278041 DIČ : CZ 00278041 Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU Článek I Základní údaje o zadavateli Zadavatel: ZŠaMŠ Staré Město, okres Frýdek-Místek Sídlo: Jamnická 270, 738

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Vybavení

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Zadavatel Zadavatel: Zástupce: Adresa: IČ: 27965911 DIČ: Lesy města Chebu, s.r.o. Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel Nám. Krále Jiřího

Více

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmred@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Dotovaný zadavatel, společnost ABREX s.r.o., jejímž jménem jedná Radek Bukovský, jednatel společnosti (dále jako zadavatel ), vyhlašuje podle Závazných postupů pro zadávání zakázek

Více

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 25.11.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Mojné Sídlo: Mojné 19, 382 32 Mojné Zastoupena: Janou Zoufalou starostkou obce Mojné IČ: 00665665 Zadavatel mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 040 Název programu: Registrační číslo projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace)

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Uchazeč doplní tuto přílohu pouze na místech k tomu označených, v ostatních místech není oprávněn přílohu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Město Kolín 002 35 440 D CZ00235440 Adresa sídla / Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín místa podnikání: za zadavatele jednat: Mgr. et Bc. Vít

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zakázka ) INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor školství, kultury a sportu Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky Zajištění úklidových prací a úklidových prostředků včetně dezinfekce v příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zajištění úklidových

Více