Zadávací dokumentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro otevřené výběrové řízení vyhlášené podle Pravidel pro výběr dodavatelů platných pro projekty spolufinancované z OPPI s názvem Strategické řešení IS v PSI v rámci programu ICT v podnicích Výzva III 1

2 Obsah 1 Preambule Identifikační údaje Zadavatele Přesná charakteristika zakázky Předpokládaná hodnota zakázky Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů Kritéria a hodnocení nabídek Obsah a způsob zpracování nabídek Obchodní podmínky či závazný návrh smlouvy Lhůty a místo pro podání nabídek Další informace Přílohy

3 1 Preambule Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení zveřejněného podle Pravidel pro výběr dodavatelů pro projekty spolufinancované z Operačního programu Podnikání a inovace (dále jen OPPI). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci Práva, povinnosti či podmínky v neuvedené této dokumentaci se řídí těmito pravidly Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloha případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Toto výběrové řízení není veřejnou soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Společnost PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. není veřejný ani sektorový zadavatel. Nejedná se tedy o veřejnou zakázku se všemi právními důsledky, které z toho plynou. 2 Identifikační údaje Zadavatele Obchodní jméno: PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Sídlo: Koláčkova 39, Brno-Řečkovice IČ: DIČ: CZ Registrace: v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka Adresa pro doručování: Drásov 470, Drásov Statutární zástupce: Jméno: Pozice ve firmě: Ing. Martin Trtílek jednatel Kontaktní osoba a místo: Jméno: Ondřej Cibulka Společnost: PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Adresa: Drásov 470, Drásov Telefon: Mobil:

4 3 Přesná charakteristika zakázky Předmětem zakázky je pořízení informačního systému (dále jen IS ) pro komplexní správu procesů souvisejících s činností firmy. Jedná se zejména o pořízení licencí, implementace SW, zprovoznění systému, školení uživatelů, pořízení HW, dodání uživatelské dokumentace a následnou podporu IS. Při realizaci je kladen důraz nejen na vlastní výběr SW a HW, ale i na kvalitní implementaci do podnikových procesů. Základním požadavkem na IS je výrazné zlepšení vnitropodnikových procesů v oblasti výroby, logistiky, řízení projektů, obchodu, sjednocení administrativních postupů, řízení informačních toků včetně manažerských výstupů. Cílem je dosáhnout centralizovaného a přitom flexibilního systému. 3.1 Klasifikace předmětu zakázky Popis Kód CPV Balíky programů a informační systémy Implementace programového vybavení Školení Vzdělávání a školení Servery Pracovní stanice Zařízení související s počítači Harmonogram a místo realizace Předpokládaný termín zahájení zakázky je den podpisu smlouvy s vybraným uchazečem, přičemž smlouva bude uzavřena dle 82 odst. 2) zákona do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek Termín plnění Vybraný uchazeč je povinen dodat plnění veřejné zakázky do Dílčí fáze realizace projektu Fáze 1 Analýza studie firemních procesů Fáze 2 Instalace, implementace a školení uživatelů Fáze 3 Zkušební provoz, dohled nad provozem Fáze 4 Ostrý provoz Návazné fáze se mohou navzájem časově překrývat a prolínat Místo realizace Drásov 470, Drásov, okres Brno-venkov Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět veřejné zakázky nekoná. 4

5 3.2.3 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a) Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. b) Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. c) Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. d) Zadavatel stanovuje, že veškerá komunikace se Zadavatelem musí být vedena pouze písemnou nebo elektronickou ( ovou) formou. S ohledem na lhůtu pro podání nabídek bude akceptován bez zaručeného elektronického podpisu, odeslaný kontaktní osobě podle této zadávací dokumentace; se považuje za doručený, pokud jej em bez zaručeného elektronického podpisu kontaktní osoba potvrdí, nikoliv však pouze poštovní schránkou automaticky generovanou zprávou. 4 Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je kalkulovaná na ,- Kč bez DPH. 5 Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů 5.1 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který: a) Splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona b) Splní profesní kvalifikační předpoklady podle 54 zákona c) Předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 5.2 Základní kvalifikační předpoklady dle 53 zákona a) prokáže uchazeč doložením čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 4 této Zadávací dokumentace (dále jen ZD ). b) Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odstavec 1 písmena c) až e) a g), i) až k) zákona čestným prohlášením, splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odstavec 1 písmeno a) a b) výpisem z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob, splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odstavec 1 písmeno h) potvrzením příslušného orgánu či instituce a splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odstavec 1 písmeno f) potvrzením příslušného finančního úřadu. 5

6 5.3 Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona a) prokáže uchazeč doložením: písm. a) kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán písm. b) kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 5.4 Ostatní požadavky ke splnění kvalifikačních požadavků a) Uchazeč prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení 57 zákona. b) Zadavatel může požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. 5.5 Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. c) Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona. 6 Kritéria a hodnocení nabídek Podané nabídky budou v souladu s ustanovením 78 odst. 1 písm. a) hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria - ekonomická výhodnost nabídky. 6.1 Hodnotící kritéria a) Celková výše nabídkové ceny kritérium s váhou 60% b) Náklady na roční technickou podporu kritérium s váhou 15% c) Cena licence při rozšíření o další uživatele kritérium s váhou 10% d) Splněné technické parametry dodávky SW, HW, implementace, školení - kritérium s váhou 15% 6

7 6.2 Hodnocení nabídek a) Zadavatel je oprávněn vyloučit uchazeče, bude-li celková nabídková cena bez DPH uchazeče vyšší než celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH. b) Stanovení bodových hodnot dílčích kritérií: - dle čl. 6.1 bod a) až c) nejvýhodnější nabídkou je chápána nejnižší nabízená cena. Bodová hodnota bude vypočítána jako podíl nejvýhodnější nabídky a hodnocené nabídky vynásobené číslem dle čl. 6.1 bod d) je nejvýhodnější nabídkou chápán nejvyšší dosažený počet bodů, kdy se uchazeč ve své nabídce ke každému parametru specifikace jasně vyjádří formou odpovědi ANO (splňuji = 1bod) / NE (nesplňuji = 0bod.), resp. hodnotou jím nabízeného parametru. Pokud je nutnost programování či zakázkové úpravy hodnotí se ČÁSTEČNĚ (splňuji částečně = 0,5bodů). V případě nesplnění libovolného technického parametru bude nabídka vyřazena z dalšího posuzování a ze zadávacího řízení. Konečná bodová hodnota bude vypočítána jako podíl hodnocené nabídky a nejvýhodnější nabídky vynásobené číslem Pro dílčí kritéria, u kterých není možné stanovit bodovou hodnotu, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné, přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a ostatním nabídkám takový počet bodů, který odpovídá míře splnění kritéria v poměru k nejvýhodnější nabídce. c) Počet bodů přiřazených jednotlivým dílčím kritériím hodnocené nabídky dle postupu v čl. 6.2 b) se vynásobí % váhou jednotlivých dílčích kritérií hodnocené nabídky, kterou těmto dílčím hodnotícím kritériím stanovil zadavatel. d) Získané bodové hodnoty všech dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky se sečtou a určí tím výslednou bodovou hodnotu nabídky. e) Nabídka, která dosáhne nejvyššího počtu bodů, vítězí. 6.3 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek, kterou zadavatel stanovil na den ve 14:00hod v zasedací místnosti na adrese PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o., Drásov 470, Drásov Postup komise při otevírání obálek proběhne v souladu s 71 zákona. Za jednoho uchazeče je oprávněn účastnit se otevírání obálek nejvýše jeden (1) zástupce uchazeče, který se prokáže relevantním pověřením podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. O záměru účasti při otevírání obálek je povinen uchazeč informovat Zadavatele nejpozději a to z důvodu řádného technického zabezpečení průběhu aktu. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. 7 Obsah a způsob zpracování nabídek 7.1 Obsah nabídky a) Krycí list nabídky viz příloha č. 1 b) Obsah nabídky c) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů viz příloha č. 4 7

8 d) Dokumentace prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů e) Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle 50 odst. 1 písm. c) zákona f) Strukturovaně zpracovaná nabídková cena zakázky g) Popis nabízeného řešení včetně: - vyplněné tabulky Specifikace požadavků Zadavatele pro dodávku viz příloha č. 3 - popis projektu implementace rozdělené do jednotlivých etap - rozlišení na základní SW, aplikační SW, doplňky a služby h) Návrh nebo doporučení hardwarového vybavení nezbytného pro dokončení zakázky, pokud specifikace požadavků Zadavatele nesplňuje požadavky nabízeného softwarového vybavení i) Návrh nebo doporučení technické podpory po dokončení zakázky j) Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu k) Podepsaný návrh smlouvy l) Podepsaný dodaný návrh Licenční smlouvy / ujednání m) Ostatní dokumentace nabídky 7.2 Způsob zpracování nabídky a) Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce b) Nabídku je možné podat pouze jako kompletní c) Nabídnutá cena bude uvedena v Kč bez DPH d) Zadavatel nepřipouští variantní řešení e) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohli Zadavatele uvést v omyl f) Všechny listy nabídky musí být očíslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi g) Obsah nabídky uchazeče musí být v souladu s 68 zákona h) Uchazeč v nabídce uvede kontaktní osobu uchazeče ve věci zakázky, její telefon, ovou adresu i) Nabídku podá uchazeč v jedné zapečetěné (zabezpečené proti předčasnému otevření) obálce s nadpisem: Výběrové řízení Řešení IS v PSI NEOTVÍRAT! j) Nabídka bude dodána 1x v papírové podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD/USB. 8 Obchodní podmínky či závazný návrh smlouvy a) Uchazeč je povinen podepsat závazný návrh smlouvy na celý předmět plnění příloha č. 2. b) Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení faktury Zadavateli za příslušný platební milník. 8

9 9 Lhůty a místo pro podání nabídek a) Nabídky lze podávat písemně doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence. V případě doručení doručovatelem je za okamžik předání považováno převzetí zásilky Zadavatelem. Nabídky lze podat i osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:00, oproti potvrzení o převzetí nabídky. b) Místo doručení nabídky je na adresu: PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Drásov Drásov c) Lhůta pro předkládání nabídek na shora uvedenou adresu je od do d) Nabídky doručené Zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou otevírány. Opožděně podané nabídky Zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky. 10 Další informace a) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v případech uvedených v 84 zákona. b) Zadavatel není povinen sdělit důvod zrušení výběrového řízení uchazečům. c) Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky. d) Pokud je v této ZD nebo v jejích přílohách uveden název konkrétního produktu, jedná se pouze o vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. e) Zadavatel si ve smyslu 81 odst. 4 zákona vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů na profilu Zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele. f) Dle 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný uchazeč osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. g) Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. h) Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají Zadavateli jako součást dokumentace výběrového řízení. i) Veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám. V Drásově dne 27. srpna 2013 za PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ing. Martin Trtílek jednatel 9

10 11 Přílohy Seznam příloh Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Návrh Smlouvy o dílo Příloha č. 3 Specifikace požadavků Zadavatele Příloha č. 4 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

11 Příloha č. 1 Krycí list nabídky Krycí list nabídky k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Strategické řešení IS v PSI 1 Základní identifikační údaje 1.1 Zadavatel Obchodní jméno: PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Sídlo: Koláčkova 39, Brno IČ: DIČ: CZ Jednající: Ing. Martin Trtílek - jednatel 1.2 Uchazeč Obchodní jméno: Sídlo/místo podnikání: IČ: DIČ: Statutární orgán: Spisová značka v obchodním rejstříku: Telefon/fax/ Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče: Telefon/fax/ 2. Nabídková cena na kompletní dodávku Cena celkem v Kč bez DPH: 3. Náklady na servisní činnost po ukončení dodávky Základní hodinová sazba v Kč bez DPH: Cestovní náklady na jeden výjezd v Kč bez DPH: 11

12 4. Náklady na roční technickou podporu Výše poplatku v procentech: Základ pro výpočet poplatku v Kč bez DPH: V dne 2013 Podpis (razítko) oprávněné osoby Titul, Jméno, Příjmení Funkce 12

13 Příloha č. 2 Návrh Smlouvy o dílo Dokument je přiložen jako samostatná příloha. 13

14 Příloha č. 3 Specifikace požadavků Zadavatele Specifikace požadavku Zadavatele Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Obecné vlastnosti požadovaného systému Softwarové vybavení a služby IS pro minimálně 32 současně pracujících uživatelů bez omezení přístupu do jednotlivých modulů Správa a údržba systému Individuální/skupinová definice práv uživatelů Sledování provedených zásahů uživateli Vzdálená správa systému, bez nutnosti pořizovat terminálový server Integrované vývojové prostředí podpora tvorby vlastních skriptů Možné platformy systému databáze: minimální počet / z toho neplacené Platforma systému - operační systém serveru: minimální počet / z toho neplacené Technologie OLE a Webových služeb, možnost vytvářet vlastní aplikace přímo napojené na informační systém Kompletní popis datového modelu databáze a jednotlivých agend, jako základní součást systému Možnost přidávání položek databáze, přidávání/definice uživatelských číselníků, definice vlastních vstupních formulářů, vlastních seznamů dat Možnost tvorby exportů, tisků/reportů. účetních výkazů, OLAP a BI (Business Inteligence) Správa dokumentů, příloh a fotodokumentace ve všech částech systému Automatické plánování úloh zálohy, uzávěrky, reporty atd. ový klient, který je součástí systému a umí automaticky zpracovávat a rozesílat y, včetně příloh Evidence pro knihy jízd, odeslanou a doručenou poštu Schvalování dokladů Zobrazení dat z IS na libovolném zařízení připojeném k internetu pomocí webového prohlížeče Podpora mobilů a tabletů pro online napojení do IS 2 / doplnit 2 / doplnit Účetnictví a majetek Zahraniční měny, výpočet kurzových rozdílů, připravenost pro přechod na Euro Pevná provázanost záznamu v hlavní knize s prvotními knihami dokladů Maximální automatizace účtování dostupná pro všechny doklady Blokace a audit zaúčtovaných dokladů i prvotních knih Saldokonto jednoduchá kontrola s knihou Členění nejen nákladů či výnosů v rámci účetnictví ale i prvotního dokladu na firmu, středisko a alespoň na další tři volitelné atributy 14

15 Specifikace požadavku Zadavatele Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Kompletní evidence DPH, ESL a Intrastatu z prvotních záznamů Elektronická komunikace s bankami homebanking Schvalování dokladů definovatelný proces Účtování v rámci kalendářního/fiskálního roku a opakovatelné uzávěrky Vzájemné zápočty Evidence účetnictví, majetku podle platné legislativy se zárukou aktualizací Mzdy a Personalistika Evidence mezd podle platné legislativy se zárukou aktualizací Možnost doplňování definice specifických položek a výpočtů v personálních a mzdových agendách uživatelem Evidence zaměstnanců, jejich zařazení, vzdělání a schopnosti Evidence přiděleného / zapůjčeného vybavení Možnost elektronického vykazování pro státní instituce Prodej a CRM Podpora nabídkového řízení, včetně propojení na kalkulace do výroby Evidence firem, provozoven, osob kredity, splatnosti, penalizace, měny, ceníky, kategorizace zboží, odběratelů ( dealeři ) Možnost dealerských tříd a skupinových slev Segmentace klientů Zálohy přijaté/vydané, zdanění záloh a jejich zúčtování Evidence upomínek, penalizačních faktur Definice více hladin cen (i v různých měnách) ke skladové položce, ceníky pro firmy, akční ceníky, ceníky s časovou platností, rabaty, marže Možnost aplikace vlastního algoritmu výpočtu prodejní ceny, bez nutnosti úprav základní verze systému Provázanost nabídky s objednávkou, zálohovou a konečnou fakturou Systém rezervací zboží a výrobků Synchronizace aktivit s MS Exchange / Outlook E-Shop s přímým napojením na systém / možnost vlastního produktu Nákup Evidence požadavků na nákup Evidence vydaných objednávek více řad schvalování Evidence přijatých faktur automatické účtování schvalování Podpora řízení logistického řetězce (SCM) možností uplatnění alternativních strategii při plánování výroby a nákupu Evidence záloh, jejich zdanění Vazba dobropisu k přijaté faktuře a příjemce JSD jednotné správní deklarace Vyhodnocení, reporty / doplnit 15

16 Specifikace požadavku Zadavatele Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Skladové hospodářství Evidence materiálu, výrobků, zboží, služeb/prací Evidence EAN kódů Více jednotek i obalů ke skladové kartě Evidence rozměrů (d, š, v) a hmotností Evidence skladových pozic s možností uplatnění různých strategii při naskladnění a vyskladnění Evidence sériových čísel a šarží s vazbou na skladové pozice Evidence skladových položek se specifickými jednotkami nebo formáty typu plošné míry, profily atd. Skladové doklady: příjemka, výdejka, převodka, inventury, vratky, výdej a příjem z výroby Metoda průměrování cen a FIFO (různé sklady různá metoda) Možnost opravy a smazání skladových dokladů, možnost zrušit a zopakovat skladovou uzávěrku Automatické rozpočítání vedlejších pořizovacích nákladů na materiál a zboží Podpora čárových kódů Výroba Podpora zakázkové i opakované výroby Řízení výroby polotovarů s vazbou na prodej a nákup Terminál pro online záznam výkonů z výroby s možností distribuce dokumentace do výroby, včetně grafické dokumentace a možností záznamu docházky pracovníků Možnost online sledování, na které operací pracovníci výroby právě pracují Operativní změny v kterékoliv fázi výroby a všech dokladech i zpětně Výdej materiálu hromadně na více zakázek Kalkulace před zahájením výroby kontrola s realizací, až na jednotlivé položky Kapacitní plánování Výpočet ceny výrobku přesně podle ceny vstupů Přesné vyčíslení hodnoty rozpracované výroby s kontrolou do účetnictví a členění po alespoň třech jednotlivých volitelných atributech Importy kusovníků a postupů minimálně z XLS souborů Podpora čárových kódů Projekty Plánování projektu do více úrovní Plánování materiálů a zdrojů s ohledem na omezení a požadavky z ostatních modulů Evidence a vyhodnocení jednotlivých úkolů a pracovníků projektu Evidence práce jednotlivých zdrojů Sledování stavu a priorit projektu 16

17 Specifikace požadavku Zadavatele Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Vyhodnocení projektu porovnání planu a skutečnosti Finanční bilance projektu Možnost propojení projektů Zobrazení v Ganttově diagramu Integrace všech informací, příloh na jedno dosažitelné místo Servis Evidence a správa záručních a pozáručních servisních zakázek Přímé vystavování souvisejících dokladů Propojení s ostatními moduly IS Vyhodnocení servisních zakázek Požadavky na implementaci, školení a další služby Časově neomezená záruka na funkcionalitu software Implementace systému a následná údržba bude realizována přímo výrobcem software Možnost přesunování (plovoucích) hodin mezi analýzou, implementací a školením Maximální finanční odchylka implementace od rozsahu definovaného v rámci před implementační analýzy Převod dat ze stávajícího informačního systému Garance pravidelné legislativní i funkční aktualizace systému Garance zahájení servisu do 24 hodin od nahlášení závady bez příplatku Možnost zahájení servisu v kratší době než 6 hodin od nahlášení Pravidelné školení systému zdarma Webové stránky se znalostní bází, návody atd. Telefonickou HOT-line Asistent detailně seznámený s implementací určený k řešení všech požadavků u IS Hardwarové vybavení Menší nebo rovno 15% / doplnit podmínku Min. 10x / rok Serverové řešení pro IS minimální požadavky Server s funkcí Hot-swap - provedení Rack 1U,2U Diskové pole - HOT-swap SAS HDD min. 10k ot. v HW Raid 5 + Spare Možnost rozšíření o další HDD Min. kapacita 1,5TB Min. 4x HOT-swap SAS HDD Minimální počet procesorů typ 6core 2 RAM s rozšiřitelností min. na 512 GB Min. 64GB 17

18 Specifikace požadavku Zadavatele Kompatibilní s Windows / Linux / VMware vsphere atd. Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Síťové rozhraní 1GbE Záruka min. 60 měsíců, oprava u zákazníka 24x7, garance opravy do 24 hodin Redundantní napájení Lokalizace Operační systém pro serverové sítě, klientské licence + licence pro vzdálený přístup (RDP), virtualizační prostředí, antivirová ochrana atd. Min. 2 porty EU-CZ AC230V 50Hz Evropa Záložní napájení pro server Provedení Rack max. 2U s přepěťovou ochranou Minimální výkon Vstupní napájení Záruka na zařízení 2000VA EU-CZ AC230V 50Hz min. 24 měsíců UPS/ 12 měsíců baterie Zálohování dat + datové uložiště Provedení ALL-in-One síťové datové uložiště HOT-Swap HDD v RAID1 Sítové rozhraní min. 1x GbE min. kapacita 4TB Min. 1 port Záložní napájení pro uložiště Provedení Rack max. 2U s přepěťovou ochranou Minimální výkon Vstupní napájení Záruka na zařízení 1500VA EU-CZ AC230V 50Hz min. 24 měsíců UPS/ 12 měsíců baterie 18

19 Specifikace požadavku Zadavatele Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Pracovní stanice - 10ks Minimální konfigurace Operační systém, antivirová ochrana, kancelářský balík pro profesionální komerční využití Vstupní napájení Záruka na zařízení Možnost o rozšíření o čtečku čárových kódů a RFID procesor 2,6 GHz, 500 GB HDD, display 17 Full HD EU-CZ AC230V 50Hz min. 24 měsíců Multifunkční tiskárna 1ks - minimální požadavky Barevná pro formát A5-A3, min g/m2 Standardně tiskárna / kopírka /skener Duplexní tisk a duplexní podavač originálů (ADF) A5-A3, min g/m2 Rozlišení při tisku min. 1200x1200dpi barevně Rozlišení - kopírování min. 600 dpi, skener min. 600dpi Skenování do u, FTP, SMB, do schránky, USB, Zásobník min 1x 250listů A3 a 1x 250listů A4 + ruční podavač Rozhraní min. 1GbE, USB Možnost účtování, login + heslo Spotřební materiál rozpad na jednotlivé položky (toner, tisk. válec, odpad. nádoba atd.) Podpora MS Windows, Linux, MAC Životnost zařízení Spotřeba energie Vybavení pro účtování, monitoring, reporting za každého uživatele, snímání čipových karet (RFID) 19

20 Chodbové provedení Specifikace požadavku Zadavatele Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Multifunkční tiskárna 2ks - minimální požadavky Černobílá pro formát A6-A4, min g/m2 Standardně tiskárna / kopírka / skener Duplexní tisk a duplexní podavač originálů (ADF) A5-A3, min g/m2 Rozlišení při tisku min. 1200x1200dpi Rozlišení - kopírování min. 600 dpi, skener min. 600dpi Skenování do u, FTP, SMB, do schránky, USB, Zásobník min. 1x 250listů A4 + ruční podavač Rozhraní min. 100Mbit/s, USB Spotřební materiál rozpad na jednotlivé položky (toner, tisk. válec, odpad. nádoba atd.) Podpora MS Windows, Linux, MAC Životnost zařízení Spotřeba energie Mobilní terminál 2ks Motorola MC3190-R (S,G) snímač 2D (1D), 38kl. Win CE, zvýšená odolnost + nezbytné příslušenství / pokud není k dispozici Motorola MC3190-R, snímač 2D nabídnout nejbližší možnou alternativu Tiskárna čárových kódů průmyslové provedení 3ks Technologie termotransférového tisku (TTP) Rozlišení tisku Min. 200dpi 20

21 Specifikace požadavku Zadavatele Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč Podpora min. běžně používané lineární kódy, Code 128, Datamatrix, QR Code Šířka potisku Programově volitelná rychlost tisku Rozhraní min. USB + ethernet 10/100 Mbit/s Odolná kovová konstrukce pro lehký průmysl Tiskový jazyk podpora Unicode a XML min. 104 mm Min. ZPL Tiskárna čárových kódů stolní provedení 2ks Technologie termotransférového tisku (TTP) Rozlišení tisku Min. rozlišení 200dpi Podpora min. běžně používané lineární kódy, Code 128, Datamatrix, QR Code Programově volitelná rychlost tisku Šířka potisku Rozhraní min. USB + ethernet 10/100 Mbit/s Tiskový jazyk Min. 200dpi min. 104 mm Min. ZPL Externí navíječ etiket 1ks Délka navíjecího trnu Průměr trnu Redukce na dutinku 76mm Funkce Revers Min. 110mm 38mm 21

22 Specifikace požadavku Zadavatele Automatická regulace rychlosti navíjení Požadavek Zadavatele Nabízená hodnota doplní uchazeč

23 Příloha č. 4 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Společnost doplnit firmu, sídlo a identifikační číslo, jednající prostřednictvím doplnit jméno osoby a její funkci (dále jen Uchazeč ), tímto čestně prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1) zákona, neboť se jedná o dodavatele: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci nebo v konkurzu, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (ani vůči spotřební dani), a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 23

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Minimální parametry PŘÍLOHA Č. 1. KUPNÍ SMLOUVY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Specifikační tabulka. Dotykové zařízení - TABLET

Minimální parametry PŘÍLOHA Č. 1. KUPNÍ SMLOUVY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Specifikační tabulka. Dotykové zařízení - TABLET PŘÍLOHA Č. 1. KUPNÍ SMLOUVY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Specifikační tabulka Dotykové zařízení - TABLET Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 Název projektu: Mentoring a individuální

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ..07/.4.00/2.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace. Název zakázky: Dodávka

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Dodávka zařízení a vybavení Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Sídlo: Zastoupený: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.58815/2013 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka údržby a aktualizace produktů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. ICT pro individualizaci výuky - 2. část

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. ICT pro individualizaci výuky - 2. část Příloha č.1 Zadávací dokumentace Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou ICT pro individualizaci výuky - 2. část Číslo zakázky : 2/61 Název projektu: evik (výuka, individualizace, koučink) Registrační

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA. Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky)

VÝZVA. Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky) Obec Dřetovice VÝZVA Předmět: Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky) 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE (dále jen zadavatel):

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa ODBORNÉ PORADENSTVÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST POVODŇOVÉ PLÁNY PROJEKČNÍ PRÁCE EKO - ENERGIE PRÁVNÍ SLUŽBY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOTAČNÍ PORADENSTVÍ Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne TAMERO INVEST s.r.o., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika, IČ 24781452, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 173747,

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 IČ: 44159960, tel. 582 301 411 Identifikace zadavatele: Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace

Více

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3. Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.00/25096 Název zakázky: Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení

Více