Zájezd Města na Dunaji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zájezd 2007 - Města na Dunaji"

Transkript

1 Zájezd Města na Dunaji Poznávací zájezd roku 2007 se uskutečnil ve dnech 24. až 27. května 2007 s názvem Města na Dunaji. Účelem zájezdu bylo poznat nejen významná města ležící na Dunaji, ale také se seznámit s vodními díly na trase i s dalšími zajímavostmi v Bavorsku a Rakousku. Trasa a program Trasa a program: 1. Čt Brno Praha Plzeň Rozvadov - hrad Kalmünz - koncový úsek průplavu Rýn- Mohan-Dunaj u Kelheimu (řeka Altmühle) Řezno (Regensburg) - nocleh 2. Pá Řezno - prohlídka města památník Walhalla busem kolem Dunaje vyhlídky v okolí Straubingu a prohlídka vodní cesty Pasov (Pasau) - nocleh 3. So Pasov (prohlídka města, soutok řek Dunaje, Innu a Ilzu) při plavbě lodí pak prohlídka proplouvaných plavebních stupňů Jochenstein a Aschach Linec (Linz) nocleh 4. Ne Linec (prohlídka města) vodní dílo Abwinden Asten Mauthausen-památník 2. svět. války Freistadt (prohlídka města) Gmünd hrad Heidenreichstein přehrada Landštejn - Slavonice Brno Orientační mapka trasy Brno Po překročení česko-německé hranice v Rozvadově vedla naše cesta k obci Kallmünz, nad níž se na skále vypíná zřícenina hradu pobořeného husity a za 30tileté války. Většina účastníků se na zříceninu hradu s krásným výhledem do kraje vyšplhala, zbytek méně zdatných si zatím prohlédl jez vybudovaný pod soutokem řeky Naab s říčkou Vils. Odtud jsme pokračovali k Dietfurtu, pod nímž ústí kanálová část průplavního spojení Mohanu s Dunajem vodní cesty R-M-D (Rýn-Mohan-Dunaj) do řeky Altmühl. Něco málo z historie R-M-D: Vybudování průplavního spojení Rýna přes Mohan s Dunajem uskutečnilo dávný evropský sen. První pokus o spojení Rýna a Dunaje učinil Karel Veliký okolo roku 793 1

2 projektem Fossa Karolina. Také Napoleon a Goethe se touto myšlenkou zabývali. Král Ludwig I. Bavorský v letech vybudoval Ludvíkův kanál se 100 plavebními komorami mezi Dunajem a Mohanem (jeho zbytky jsou dodnes dochovány). Kamenný most v Řezně (Regensburgu) určoval kapacitu kanálu jen pro lodě o nosnosti 120 tun, proto brzy nemohla vodní cesta konkurovat nové železnici byla státní smlouvou mezi tehdejší Německou říší a Svobodným státem Bavorsko založena akciová společnost R-M-D pro vybudování vodní cesty pro lodě o nosnosti 1500 tun, aby se mohla začlenit do sítě evropských vodních cest. Celková délka vodní cesty od Aschaffenburgu na Mohanu po Pasov (Passau) na Dunaji činí 677 km. V letech bylo na Mohanu v úseku od Aschaffenburgu po Bamberg vybudováno na délce 297 km 27 plavebních stupňů jezů s plavebními komorami (PK) a vodními elektrárnami (VE). Na Dunaji byl uveden v roce 1927 do provozu stupeň Kachlet, další jezy s PK a VE byly budovány až mezi léty V letech bylo budováno 72 km severního úseku kanálu Mohan Dunaj od Bambergu po Norimberk, výškový rozdíl byl překonán 7 plavebními komorami. Jižní část průplavu od Norimberka po zaústění do Dunaje u Kelheimu v délce 98 km byla budována v letech Skládá se z 64 km dlouhé stavebně i finančně nejnáročnější části, kterou tvoří umělý kanál v úseku Norimberk Dietfurt (výškový rozdíl 93,5 m od Norimberka po vrcholovou zdrž s vodní hladinou na kótě 406,0 m.n.m.! překonávají 4 plav. komory se spádem 1 x 19,4 m a 3 x 24,7 m, v sestupné části jsou 3 PK po 17 m spádu) a ze 34 km dlouhého úseku jdoucího řekou Altmühl upravenou pro plavbu dvěma jezy s plav. komorami o spádu po 8,4 m a vodními elektrárnami. Poslední plavební komoru na sestupné větvi kanálu u Dietfurtu jsme navštívili protože za provoz plavebních komor odpovídá říční policie, mohli jsme si prohlédnout jen dolní vrata PK, dolní rejdu s připlouvající lodí (foto č. 1) a část kanálu. Na řece Altmühl jsme si prohlédli stupeň Riedenburg spád 8,4 m překonává jez s vodní elektrárnou a s plavební komorou stejných rozměrů jako na celém kanálovém úseku vodní cesty R-M-D tj. délka 190 m a šířka 12 m. Foto č. 1 2

3 Podél řeky Altmühl jsme pokračovali do města Kelheim, kde jsme po zajímavě řešené pěkné lávce pro pěší vedoucí přes řeku (foto č. 2) přešli do pěší zóny, kde jsme si prohlédli parkovou úpravu a řadu obchodů. První den cesty jsme zakončili v místě noclehu v předměstí Řezna, někteří zdatní jedinci ještě absolvovali večerní prohlídku města. Dopoledne druhého dne jsme věnovali prohlídce historické části Řezna. Foto č. 2 Řezno (Regensburg) je správním střediskem vládního kraje Horní Falc, je jedním z nejstarších i památkově nejvýznamnějším německých měst, počet obyvatel ~ Historie města sahá až do doby před naším letopočtem při ústí Regenu do Dunaje vzniklo kolem r. 500 př. n. l. keltské oppidum Radasbona. V polovině 1. stol. n. l. zde Římané vybudovali opevněný vojenský tábor, po jeho poškození za válek jej do r. 179 obnovil císař Marcus Aurelius pod názvem Castra Regina. Později v 5. stol. Ragauespurc. R. 739 bylo založeno biskupství, které od r. 845, kdy bylo v Řezně pokřtěno 14 českých velmožů, vztahovalo působnost i na Čechy až do zřízení pražského biskupství r V polovině 13. stol. získalo Řezno status svobodného říšského města, které do konce 15. stol. patřilo k největším a nejbohatším městům Německa. Dálkový obchod se stal základem jeho ekonomiky, kláštery z něho učinily středisko vzdělanosti a kultury. Svobodné říšské město vyrostlo při Dunaji v místech, kde do něho ústí levostranné přítoky Nába (Naab) a Regen od něho je odvozen název města. Nyní je Řezno průmyslovým městem, jehož říční přístav má velký význam pro vnitrostátní i mezinárodní nákladní přepravu, ale je také střediskem kultury (divadla, muzea, galerie.) a vzdělanosti je univerzitním městem (má několik vysokých škol, univerzitu od r. 1967). Ve městě je téměř 1400 památkově chráněných objektů z různých, především středověkých období. K nejvýznamnějším památkám patří: let starý románský kamenný most je nejstarší zachovaný most ve střední Evropě, je dlouhý 310 m, má 16 oblouků (foto č. 3). 3

4 Foto č. 3 - Dóm sv. Petra, jedna z nejvýznamnějších katedrál v Německu, má bohatou historii, původní stavba z 9. stol., po požáru koncem 13. stol. začala výstavba nového gotického dómu středověké stavební práce ve stylu francouzské gotiky trvaly přes 200 let, v 17. stol. barokní přestavba, pak v 19. stol. následovala regotizace a po téměř 600 letech byl dóm dokončen (foto č. 4 pohled z kamenného mostu na dunajské nábřeží a staré město s dómem sv. Petra). Foto č. 4 4

5 - Ojedinělé ve střední Evropě jsou zdejší věžové měšťanské domy stavěné ve 13. a 14. století podle italského vzoru z původních asi 60 se jich zachovalo dodnes Gotická Stará radnice založená ve 14. stol., řada kostelů, kaplí, paláců, věží, bran. Po několikahodinové prohlídce historické části města pokračoval náš odpolední program návštěvou památníku Walhalla. Na výběžku Bavorského lesa vysoko nad levým břehem Dunaje stojí Walhalla postavená v dórském slohu v l jako chrám německých ctností (ve starogermánském bájesloví byla Valhala místem posmrtného života padlých hrdinů). Od Walhally je nádherný výhled na Dunaj a dunajskou nížinu až k vrcholům Bavorského lesa. Následovala exkurze na dunajské vodní dílo Straubing dokončené v r Účelem tohoto vodního díla je zlepšení plavebních poměrů na dunajské vodní cestě, bezpečné převádění povodňových průtoků a výroba elektrické energie. Plavební komora situovaná při levém břehu umožňuje lodím překonat výškový rozdíl až 7 m, jezová pole jsou umístěna uprostřed toku. Ve vodní elektrárně při pravém břehu jsou instalovány 3 Kaplanovy turbiny, které při spádu 7 m mají celkový výkon 21,5 MW. Pro bouřku a silný déšť jsme si nemohli prohlédnout jez a plavební komoru, zato jsme si v suchu podrobně prohlédli strojovnu vodní elektrárny při odborném výkladu vedoucího pracovníka společnosti e.on, která v současnosti je provozovatelem i vodních elektráren v Německu. Za mírného deště jsme přijeli k místu noclehu na předměstí Pasova. Dopoledne třetího dne cesty jsme věnovali prohlídce historické části Pasova. Pasov (Passau ) bývá nazýván městem tří řek leží totiž na březích Dunaje, do něhož se vlévá zleva Ilz a zprava Inn, jehož řečiště je při ústí téměř o 60 m širší než koryto dunajské. Na úzkém skalnatém poloostrově mezi pravým břehem Dunaje a levým břehem Innu leží historické jádro města. Nad soutokem Dunaje s Innem založili keltští Boyové v 1. století před n. l. oppidum Boiodurum, později tu vybudovali Římané pohraniční pevnost Castra Batava (v 6. stol. zvané Battawa) a na pravém břehu Innu kastel Boitro. Kolem r. 740 bylo v Pasově zřízeno biskupství, které se později vyvinulo v suverénní dominium říšské knížectví-, které bylo teprve v r připojeno k bavorskému vévodství. Nad ústím Ilzu do Dunaje stojí dva hrady gotický Dolní hrad ze 14. a 15. stol. a Horní hrad založený r stojí na skalnatém ostrohu, přestaven byl v 16. a 17. století. Po velkém požáru r se při obnově města výrazně uplatnilo baroko, stejně tak při opravě několika původně gotických kostelů. Pasov se svými stavebními památkami převážně z barokního období patří k nejhezčím bavorským městům, je významným kulturním střediskem, od roku 1978 je sídlem nejmladší bavorské univerzity. Panuje zde čilý turistický ruch, který jsme posílili i my naší prohlídkou starého města. Prošli jsme se hlavní ulicí s krásnými starými domy a mnoha obchůdky i úzkými uličkami, zhlédli řadu památek. Navštívili jsme dóm sv. Štěpána přestavěný v letech ve slohu vrcholného italského baroka, jehož krypta je románského původu a jeho varhany se píšťalami jsou považovány za největší na světě. Z chrámového dvora je vidět pozdně gotická část dómu. Na Dómním náměstí stojící Stará rezidence se nyní užívá jako soudní budova (základy z r. 1173, dnešní stav ze stol.), k rezidenci patřila biskupská opera dnešní Městské divadlo. Starými uličkami jsme sešli na nábřeží k Innu, prošli jsme se po promenádní cestě, viděli jsme část hradeb a na tzv. 5

6 rohu tří řek pomník obětem Dunaje (1973). Po nábřeží Dunaje jsme došli k přístavišti, odkud ve 12:00 h vyplouvala loď do Lince (foto 5 nastupování na loď, foto 6 pohled z lodi na zastavěné dunajské nábřeží a dóm sv. Štěpána). Foto č. 5 Foto č. 6 6

7 Během plavby jsme na lodi odpočívali, pozorovali břehové úpravy, vodní ptactvo a život na řece i kolem řeky, také se občerstvovali. Při proplavování lodi plavební komorou vodního díla Jochenstein, které je společným majetkem Německa a Rakouska, jsme překročili německo-rakouské hranice (foto 7) blížíme se k v. d. Jochenstein. Foto č. 7 Blížíme se k v. d. Jochenstein, (foto 8) s naší lodí klesáme plavební komorou s pohledem na dolní vzpěrná vrata). Foto č. 8 Další proplavování jsme absolvovali plavebními komorami v. d. Aschach a Ottensheim Wilhering již v Rakousku. Naše loď připlula podle plánu v 18 h do přístavu v Linci, kde na nás čekal náš autobus. Linec (Linz) hlavní město Horního Rakouska se rozkládá na obou stranách Dunaje na místě, kde řeku přetínala už ve středověku důležitá obchodní cesta. Díky výhodné zeměpisné poloze město brzy zbohatlo a stalo se velmi významným, čímž je až do současnosti (má přibližně obyvatel). 7

8 Něco z historie Římská osada Lentia (z keltského slova lenta lípa) vznikla kolem roku 50 n. l. na místě asi o 1000 let starší osady z doby halštatské. I po zániku římské provincie Ufernoricum zůstala osada tak důležitá, že již začátkem 8. stol. tu byl postaven první kostel. Jméno Linz se poprvé objevuje r. 788 a kolem roku 1100 už byly postaveny uzavřené městské hradby a most přes Dunaj. Blahobytu Linec dosáhl, když kolem r koupil městečko i s okolní půdou Leopold VI. Babenberský a tím připadlo bývalé hrabství k Rakousku. Přes veškeré výhody a městská práva čekaly na obyvatele Lince neklidné časy, ve 13. století bylo město postupně obléháno několika sousedními panovníky, kteří usilovali o jeho připojení k jejich majetku. Teprve koncem 15. stol. císař Fridrich velmi podporoval rozšíření města a prohlásil ho hlavním městem země na řece Enns. Tento statut zůstal Linci dodnes. V 17. stol. a v první polovině 18. stol. opět prožíval Linec neklidné časy, překonával místní války, blokády, povstání, zastavení celé země kurfiřtovi Maxmiliánu Bavorskému, dokonce r obsadili město na necelý rok Francouzi pro Karla VII. Roku 1785 bylo v Linci zřízeno biskupství, čímž skončila jeho duchovní závislost na Pasově. Po násilném obsazení Rakouska fašistickou Velkoněmeckou říší v březnu 1938 mělo se stát z Lince říšské město na Dunaji, byla plánované řada monumentálních staveb, z nichž se uskutečnil jen most Nibelungů. Historické staré město se naštěstí dochovalo dodnes. Po zakotvení naší lodi v osobním přístavu okolo 18:00 h jsme využili večerních hodin ke krátké prohlídce historické části města. Střed města tvoří Hlavní náměstí dlouhé 220m a široké 60 m. Náměstí, které vzniklo r. 1260, je rozšířením staré solné cesty, jež byla po tisíc let severojižní dopravní osou města. Dnešní podobu získalo v období baroka. Všichni významní stavitelé a umělci této doby se zvěčnili v barokních kostelech, měšťanských palácích a arkádových nádvořích. Uprostřed Hlavního náměstí stojí sloup svaté Trojice z r. 1723, který byl postaven z vděčnosti, že město přečkalo jen s malými škodami tři pohromy: r válku, r požár a r mor. Na východní straně Hlavního náměstí stojí původně gotická radnice s barokní úpravou fasád a některých interiérů. V jihovýchodním rohu náměstí stojí jezuitský kostel, také zvaný starý dóm. Kostel sloužil od založení diecéze r do r jako biskupská katedrála. Postavili ho jezuité v letech 1669 až Na vzácných varhanách hrál jako dómský varhaník v l až 1868 skladatel Anton Bruckner. Z Hlavního náměstí jsme přešli k minoritskému klášteru. Vedle kláštera stojí Zemský dům, kde od r zasedali zástupci stavů. Dnešní stavba zahájená roku 1564 a situovaná kolem tří nádvoří byla po zničujícím požáru znovu postavena r Osmiboká mramorová Planetová kašna na nádvoří byla vytvořena již r Od Zemského domu jsme okolo Zemského divadla (právě tam přicházeli návštěvníci k večernímu představení) pokračovali ke zbytkům hradu císaře Fridricha III, který při požáru r vyhořel. Zbyla po něm pouze na západě brána s erby z r a hlavní brána z r V nově postavených místnostech dnes sídlí zámecké muzeum (Schloßmuseum). Nový dóm, který dal postavit r biskup Franz Josef Rudigier jako gotickou katedrálu jsme navštívili ráno před odjezdem z Lince (foto č. 9). 8

9 Foto č. 9 Posledním cílem naší cesty po Dunaji byla čtvrtého dne krátká exkurze na vodní dílo Abwinden Asten, které bylo vybudováno v l Stejně jako všechna vodní díla na Dunaji slouží ke zlepšení plavebních poměrů vybudováním jezové zdrže zajišťující potřebnou hloubku ponoru pro nákladní čluny, k převádění povodňových průtoků jezovými poli a k výrobě elektrické energie v průtočné VE s přímoproudými Kaplanovými turbinami. Technická data vodních děl na rakouském úseku Dunaje, který jsme navštívili od německorakouských hranic po vodní díla Abwinden Asten uvádí níže uvedená tabulka. Název vodního díla Provoz od roku Střední spád (m) Jezová pole Počet Šířka (m) Počet turbin El. výkon (MW) Výroba energie (GWh/r) Počet Plavební komory Délka (m) Jochenstein ½ německý ,34?? ½ rakouský Aschach , , Ottensheim Wilhering , Abwinden Asten , Šířka (m) 9

10 Po prohlídce jezu a plavebních komor v. d. Abwinden Asten jsme odjeli do města Mauthausenu (4400 obyvatel), v jehož blízkosti je bývalý koncentrační tábor z druhé světové války, dnes upravený jako památník s muzeem, který připomíná návštěvníkům hrůzy nacistického režimu, těžkou vyčerpávající práci mučených vězňů v kamenolomu, jejich utrpení. Uctívá památku umučených obětí. Foto č. 10 zachycuje současný stav schodů vedoucích ke kamenolomu. Foto č. 10 Následovala zastávka s prohlídkou romantického středu města Freistadt (6840 obyv.). V městečku jsou dobře udržované středověké budovy a obranné i vodní stavby městské hradby s Lineckou a Českou bránou, zámek, Mariánský kostel, vodní nádrž s jezem, malebné náměstí a staré uličky. Znavení účastníci zájezdu se na náměstí davově občerstvili dobrou zmrzlinou a chvilku poseděli ve stínu stromů. Poslední zastávku v Rakousku ve městě Heidenreichstein (6000 obyvatel) jsme věnovali prohlídce stejnojmenného hradu, který je hodnocen jako nejzachovalejší a nejkrásnější vodní hrad Rakouska. Počátky hradu sahají do 12. stol., nejprve byla postavena 42 m vysoká věž a hrad byl stavěn postupně po čtyři století. Hrad nebyl během staletí nikdy dobyt, pobořen, ani nevyhořel. Hrad v běhu času vlastnilo postupně několik šlechtických rodů, v současnosti patří hraběcímu rodu Kinských, kteří zde trvale sídlí. Výstavními sály a prostorami hradu nás mile provázela paní hraběnka Kinská, poskytla nám i podrobný popis hradu a prohlížených sálů v češtině. Rakousko-české hranice jsme překročili u Nové Bystřice. Odbornou část naší cesty jsme zakončili v Telči prohlídkou krásného památkově chráněného náměstí. Zájezdu se zúčastnilo 19 členů naší fakultní pobočky České vědecko-technické vodohospodářské společnosti, 11 rodinných příslušníků a přátel, 3 klienti CK Čebus, tedy celkem 33 účastníků. 10

11 Literatura Bavorsko. Průvodce do zahraničí, Olympia Praha 1991 Cestovní kniha Alpy, GeoCenter Praha 1995/96 Die Kraftwerke an der österreischen Donau, Verbund Austrian Hydro Power 2005 Text: Eliška Hynková Foto: Iva Lewczyszynová Závěr Doslov: GG 11

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko.

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko. Projekt č. 101 Česko německá ekologická vodní turistika Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko Prosinec 2010 1 PARTNEŘI PROJEKTU HLAVNÍ PARTNEŘI : DALŠÍ

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

Děčín a okolí. Turistické informace. Památky a tipy na výlety. Přírodní zajímavosti. Restaur ace a ubytování. Orientační plánek města.

Děčín a okolí. Turistické informace. Památky a tipy na výlety. Přírodní zajímavosti. Restaur ace a ubytování. Orientační plánek města. Děčín a okolí Turistické informace Památky a tipy na výlety Přírodní zajímavosti Restaur ace a ubytování Orientační plánek města Nákupní centr a Sport a rekreace Půjčovny aut Důležitá telefonní čísla Děčín

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 09.09.2007-10.09.2007 9.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE w w w. j i z n i c e c h y. c z Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1.

Více

CZ.1.07/2.4.00/12.0066

CZ.1.07/2.4.00/12.0066 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE KOMPLEXNÍ GEOGRAFICKÁ EXKURZE JIŽNÍ ČECHY 7. 5. 11. 5. 2012 Sborník referátů Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst SEVEROZÁPADNÍ ČECHY na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Ústí nad Labem 4 Teplice 6 Děčín a České Švýcarsko 9 Říp 12 Litoměřice 13

Více

Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7

Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7 Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7 Den 1. a 2. - středa a čtvrtek 22.-23.7.2009 Odpolední odjezd z ČR; noční přejezd do italského Trenta, na kole po cyklostezce podél Anglie přes historické Rovereto

Více

zpracoval: PhDr. Zdeněk Henig

zpracoval: PhDr. Zdeněk Henig Souhrnné zpracování kulturních památek města Benešov nad Ploučnicí a metodika k přípravě, zpracování a realizaci městského programu regenerace historického jádra a památkové zóny. zpracoval: PhDr. Zdeněk

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 08.09.2012-09.09.2012 10.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad

Více

11.09.2010-19.09.2010 10.30-12.00 a 13.30-17.00 hod. 11.09.2010-12.09.2010 9.00-17.00 hod. Čechách. 18.09.2010 10.00-15.30 hod.

11.09.2010-19.09.2010 10.30-12.00 a 13.30-17.00 hod. 11.09.2010-12.09.2010 9.00-17.00 hod. Čechách. 18.09.2010 10.00-15.30 hod. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY Vodní hrad Budyně nad Ohří. Původně dřevěný hrad nechal Budyně

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Bohdalov Kostel sv. Vavřince v Bohdalově 14.09.2008 14.00-17.00 Brtnice Zřícenina hradu Rokštejn 21.09.2008 10.00-15.00 Kostel v Bohdalově byl založen

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Loket 5 Mariánské Lázně 6 Františkové Lázně 9 Cheb 11 Karlovy Vary 13 Jáchymov

Více

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety 7 PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety Památky UNESCO v České republice UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, česky Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, je jednou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2

Milí čtenáři, Mgr. Jana Černochová starostka Prahy 2 Kostely Prahy 2 Milí čtenáři, ať už vcházíme do kostela jako věřící, či jen jako zvědaví návštěvníci, téměř vždy na nás mocně působí. Jako bychom vešli do jiné dimenze. Možná je to i tím, že kostely a

Více

Pohádková romantika jižních Čech

Pohádková romantika jižních Čech Červená Lhota Restaurant Červená Lhota Restaurant se nachází v objektu, který leží přímo naproti zámku Červená Lhota. Restaurace je umístěna v budově, která je památkově chráněna a to nabízí klientům možnost

Více

Brány královských věnných měst otevřené...

Brány královských věnných měst otevřené... Brány královských věnných měst otevřené... Mělník Nový Bydžov Polička Trutnov Vysoké Mýto Dvůr Králové nad Labem Hradec Králové Chrudim Jaroměř KDYŽ SE ŘEKNE... Dvůr Králové nad Labem, připomene se vám

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst STŘEDNÍ MORAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Olomouc 4 Kroměříž 9 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz Místo úvodu Hlavním

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V STŘEDOČESKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V STŘEDOČESKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Benešov, Benešov 1 Benešov, Malé náměstí 74 Konopiště - státní zámek Muzeum Podblanicka - pobočka Benešov 08.09.2012-09.09.2012 10.00-16.00

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30 Lešetice, Lešetice 52 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Památník Vojna u Příbrami - Muzeum obětí komunismu 13.09.2008-14.09.2008 09.00-17.00 hod. Autenticky dochovaný bývalý zajatecký

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Blatná, náměstí Míru Mariánský sloup na náměstí Míru v Blatné 08.09.2007-16.09.2007 Jedná se o typický mariánský sloup, jehož základ tvoří čtyři vysoké

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chýnov Chýnovská jeskyně 13.09.2008-14.09.2008 9.00-15.30 hod. Chýnovská jeskyně byla první veřejnosti zpřístupněnou jeskyní na našem území (v r.

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více