GEOLOGICKÁ EXKURZE DO SOLNHOFENU A DO OBLASTI RAKOUSKÝCH A NĚMECKÝCH ALP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GEOLOGICKÁ EXKURZE DO SOLNHOFENU A DO OBLASTI RAKOUSKÝCH A NĚMECKÝCH ALP"

Transkript

1 GEOLOGICKÁ EXKURZE DO SOLNHOFENU A DO OBLASTI RAKOUSKÝCH A NĚMECKÝCH ALP Studijní opora k akci č. 2.6 Geologická exkurze do Solnhofenu a do oblasti rakouských a německých Alp v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/ Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: x Autoři: Doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc. Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. RNDr. Vincenc Kopeček Mgr. Zuzana Houdková Ostrava, srpen

2 OBSAH: Úvod 3 1. Geologická stavba, vývoj a specifika oblasti Solnhofenu v Bavorsku Solnhofen svět uprostřed kamene Litografické vápence a fosilie v Solnhofenu Archaepteryx lithographica 6 2. Historický vývoj rakouských zemí a Bavorska Politický systém Rakouska a Německa Politický systém Rakouska Politický systém Německa Geografické charakteristiky lokalit po trase exkurze 40 Literatura a další zdroje 50 2

3 Úvod Geologicko-geografická exkurze do Rakouska a Německa vznikla jako jeden z dílčích výstupů projektu Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede, který je realizován v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol v kraji Moravskoslezském, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem tohoto projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pracovníků škol v kraji, kteří vyučují obory v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a příroda, Člověk a společnost. Součástí tohoto projektu je soubor exkurzí, které mají realizací záţitkových forem dalšího vzdělávání zvýšit dostupnost, kvalitu a atraktivitu nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky školních zařízení. Vytypované regiony Rakouska a Německa jsou jednou z cílových oblastí, identifikovaných jako perspektivní pro tyto účely. Cílem exkurze je prohloubit znalosti v různých oblastech geografických, politicko-historických, geologických a geografii blízkých vědních oborů a představit vhodné exkurzní cíle, které mohou učitelé realizovat v rámci své pedagogické praxe. Tato exkurze pokrývá pouze dílčí část velmi pestré přírodní a kulturní krajiny vybraných rakouských a německých regionů a z řady pozoruhodných lokalit se zaměřuje na ty, jeţ jsou významné z odborného pohledu a vyuţitelné při výuce. Vzhledem k tomu, ţe obě země mají značný význam v domácím i mezinárodním cestovním ruchu, je tak dalším cílem této exkurze seznámit účastníky s teritoriálními aspekty turismu a s nejvýznamnějšími destinacemi Rakouska a Bavorska. Pozornost je soustředěna jak k fyzickogeografickým, geologickým a dalším přírodním fenoménům, tak ke kulturně-historickým, politickým a sídelním specifikům navštívených regionů, jakoţ i k lázeňskému a sportovně-rekreačnímu potenciálu, k lokalizačním a realizačním předpokladům a různým atraktivitám ve vazbách ke krajině a ţivotnímu prostředí. V rámci cesty je realizována návštěva vybraných národních parků, chráněných území, unikátních přírodních lokalit a kulturněhistorických pamětihodností. 1. Geologická stavba, vývoj a specifika oblasti Solnhofenu v Bavorsku 1.1. Solnhofen svět uprostřed kamene. 3

4 Solnhofen se nachází ve spolkové zemi Bavorsko, leţí v krásném údolí kolem řeky Altmühl, celé údolí se nazývá Altmühltal. Solnhofen se stal světoznámým díky deskovému vápenci, kamenotisku (litografii) a zkamenělinám (archaeopteryx). Zkameněliny (nález prehistorického ptáka, ryb, rostlin, pravěkých ještěrů, atd.) a litografický koutek jsou k vidění v muzeu v Solnhofenu. Název Solnhofen pochází pravděpodobně z 8. století, kdy v této oblasti působil anglosaský mnich Sola. Místo jeho úmrtí bylo nazváno "Solaehofinum", poté Solenhofen, nakonec název zkrácen na Solnhofen. Hrob mnicha Sola se dnes nachází v Solabazilice, jedné z nejstarších architektonických památek v Německu z karolínské doby. Další dominantou centra Solnhofenu je 3,5 m vysoký památník Aloise Senefeldera, vynálezce litografie. Jak uţ bylo řečeno, Solnhofen je známý především vápencovými lomy, které jsou bohaté na fosilie ţivočichů a rostlin. Jsou staré asi 150 milionů let (období druhohor Jura), nejznámější a také pro evoluční biologii nejvýznamnější jsou nálezy praptáka Archaeopteryxlithographica. V muzeu v Solnhofenu na radnici jsou uloţeny zkameněliny, především pak nález 6. a 9. prehistorického ptáka Archaeopteryxlitographica, ryb, rostlin, pravěkých ještěrů a dalších ţivočichů, dále oddělení kamenolomů a litografie. V okolí Solnhofenu je moţné navštívit tzv. hobby-kamenolom, kde si kaţdý můţe nalézt zkaměněliny v deskovém vápenci, především jsou v lokalitě lomu hojné amonity. Solnhofen je celosvětově známý jako dodavatel jedinečných kamenů pro litografický tisk. Velmi jemný vápenec (tzv. "litografické břidlice") z lomů byl pouţit vynálezcem litografie Aloisem Senefelderem kolem roku 1798 jako tiskový materiál Litografické vápence a fosilie v Solnhofenu Geografické vymezení Na území dnešního Bavorska a Würtenberska zasahovalo na počátku svrchní jury teplé a mělké epikontinetální 4

5 moře napojené na soustavu oceánu Tethys, které bylo na severu ohraničeno výběţkem pevniny Českého masívu. Proto se v této oblasti uloţeniny ve slínovci aţ vápenci úplného mořského vývoje bohaté na zkamenělin, dosud bylo popsáno přibliţně druhů ţivočichů. Solnhofenské litografické vápence se vyskytují na ploše 70 x 30 km a vykazují rozdíly jak v uloţení, tak i zachování fosilií mna jednotlivých místech. Vápence vznikaly na mořském dně, který byl podmíněn existencí korálových a houbových útesů, kdy mocnost vápenců kolísala od 0 do 90 m. Vápence vznikaly v prostředí laguny, která byla na severu ohraničena pevninou a na jihu korálovými útesy, které lagunu oddělovaly od oceánu Tethys. Klima v této oblasti bylo teplé, semiaridní, docházelo k vysokému výparu vody a následně k vysoké salinitě moře s velmi omezeným přístupem k oceánu Tethys. Vznikaly stojaté vody, ve kterých nebyly příznivé podmínky pro ţivot. Časově solnhofenské vápence spadají do období nejmladší jury spodního Tithonu, který trval asi 0,5 milionu let. Vznik vápenců Nejpravděpodobnějším modelem vzniku desek solnhofenských vápenců (Barthel, 1970) střídání ukládání tzv. bouřkových sedimentů vápenců a normální sedimentace slínovců v časově delším období. Uloţení zkamenělin svědčí o jinak velmi klidném prostředí bez silnějšího proudění na dně moře, o čemţ svědčí zaboření ulit při dopadu na dno a jejich poloţení naplocho na stejném místě a vysoký podíl úplných zachovaných těl amonitů, členovců a obratlovců. Fosilie Z litografických vápenců je popsáno více neţ 600 druhů ţivočichů a rostlin, kteří ţili v okolí lagun nebo byli do lagun zaneseni při bouřích, někteří uhynuli jiţ během transportu. Přeţili především členovci s obrněnými těly (rakovci a ostrorepi), kteří pak následně uhynuli v nevhodném prostředí laguny bez dostatku kyslíku. Oblast Solnhofenu nabízí pestrou škálu rostlin a ţivočichů prostředí otevřeného moře, korálových útesů, lagun i prostředí suchozemského (Suchozemské rostliny, plazi, hmyz a brouci). Pro tuto oblast je charakteristický nedostatek bentózních ţivočichů (organizmy ţijící uprostřed sedimentů, např. trilobiti, láčkovci). Zachování těl organizmů je mimořádné díky podmínkám uloţení. Ţivočichové byli bouří strţeni do lagun společně s vápenitým kalem, kde klesli jako těţší objekt na dno a byli rychle zakryti vápencovými částicemi. V solnhofenských vápencích se nachází fosilie bezobratlých - prvoci, houby, ţahavci, červi, ostnokoţci, měkkýši, korýši, klepítkatci a hmyz). Z obratlovců jsou to paryby, ryby, jediný obojţivelník, plazi, zejména létající patří k nejproslulejším fosiliím této oblasti, a to ptakoještěři. Ptáci jsou ve fosilním stavu nalézáni zcela výjimečně, proto také prapták Archaepteryxlithographicatuto oblast celosvětově proslavil. 5

6 1.3. Archaepteryxlithographica Jen tři skupiny obratlovců v celé historii naší planety opustily pevnou zem a naučily se aktivně létat. Byli to pterosauři (létající plazi, např. pteranodon), ptáci a netopýři. Počátky létání jsou však zahalené tajemstvím. Nejen, ţe nevíme, kdy k prvním vzletům došlo, ale není ani jisté, jak se to stalo. Z fosilního záznamu neznáme ani ţádné přechodové články. Ale něco málo uţ se tuší. Jako první vzlétli do vzduchu bezobratlí ţivočichové - hmyz. Prvními létajícími obratlovci se stali pterosauři. Nejstarší doklady pterosaurů se našly v Itálii, ve vrstvách ze středního triasu, nejstaršího období druhohor. Tito triasoví pterosauři však uţ byli anatomicky takříkajíc "hotoví"; jejich vývoj tedy musel proběhnout dříve. Je dokonce moţné, ţe k tomu došlo uţ na sklonku prvohor, v období permu. Co se nejstarších ptáků týče, kaţdý asi zná druhohorního praptáka archeopteryxe, jehoţ fosilie byly nalezeny ve vrstvách litografických vápenců původem ze svrchní jury u jihoněmeckého Solnhofenu. První netopýři se vznesli do vzduchu ve starších třetihorách. Co se dnes soudí o vzniku létajících obratlovců? Kdo byli jejich předchůdci a jak začali létat? A byly důvody pro vznik letu stejné u pterosaurů, ptáků i netopýrů?pasivní letci mezi obratlovci jsou dobře známí. Známe létající drobné plazy nebo ještěrky, dokonce i létající ţábu. I mezi savci jsou pasivně létající druhy, jako třeba poletucha nebo někteří vačnatci. Jsou to ţivočichové, kteří roztáhnou čtyři končetiny, mezi nimiţ je napjatá blána a vznášejí se ze stromu na strom. Typické pro pasivně létající ţivočichy ţivot na stromech. Jejich pohyb ze stromu na strom se vyvinul, aby nemuseli přistát na pevnině nebo na souši, která je pro ně nebezpečná. Aktivní letci jsou, jak uţ bylo řečeno, mezi bezobratlými, hmyzem. U obratlovců je to překvapivě pouze ve třech případech. Jsou to pterosauři, pak to jsou ptáci a nakonec během nejstarších třetihor vznikli ti poslední, kteří rovněţ aktivně létají, a to jsou netopýři nebo správně letouni. Jak aktivní let vzniká.? Nejde jen o to "vzlétnout". Nejdříve je nutná přestavba přední končetiny, která vytvoří křídlo; ta musí být samozřejmě opatřená zvláštním svalstvem, musí mít zvláštní stavbu kosti a zejména musí mít nervstvo, které ovládá pohyb těch křídel. Mávání u všech třech skupin aktivních letců, u létajících plazů, praptáků i letounů, souvisí pravděpodobně s lovem létajícího hmyzu. Tito ţivočichové na počátcích svého vývoje museli těmi křídly lapat hmyz - tak, ţe sevřeli křídla takzvaným abdukčním pohybem. To je takový zvláštní pohyb směrem k tělu, který děláme i my, kdyţ třeba tleskáme nebo kdyţ chytáme míč. Pravděpodobně uţ tedy známe důvod a základní mechanismus, který v různých dobách vedl ke vzniku všech tří skupin létajících obratlovců. Přesto jsou mezi pterosaury, ptáky a netopýry od samého počátku velké rozdíly. Proč tomu tak je? Pterosauři a netopýři byli určitě původně stromoví ţivočichové. O tom svědčí uţ ta jejich zvláštní struktura nohou a to, ţe se pohybují v korunách stromů. Hmyz lapali tak, ţe startovali ze stromu. Narozdíl od těchto dvou skupin ptáci lovili úplně jinak. Ptáci jsou původem dinosauři a dá se o nich skutečně plným právem říct, ţe jsou létající dinosauři. Vyvinuli se z jedné skupiny dinosaurů, kteří se pohybovali na zadních nohou a byli to velmi rychlí, hbití dokonce bleskurychlí lovci. Tajemstvím jejich lovu byla extrémní rychlost, kterou doběhli kořist a chytili ji. Jedna skupina běhajících dinosaurů měla zvláštní vybavení - lapavé "ručičky", tj. byly to drobné přední končetiny, které uţ se nepodílely na pohybu na zemi, ale sevřením chytaly hmyz. Dokonce pro tuto skupinu dinosaurů byla vytvořena zvláštní větev, které se říká Maniraptora, tzn. lovci lovící rukama. K těmto Maniraptorům patří celá řada dinosaurů ze solnhofenských vrstev včetně archeopteryx, u kterého bylo zázračně zachováno peří. Celá jeho stavba je lehoučká kostra, jehoţ přední končetiny jsou okřídlené. 6

7 Do celé historie vstoupilo další naleziště v severovýchodní Číně v oblasti, která se nazývá Jixian, které je mladší o 25 milionů let (v Solnhofenu se jedná o svrchní juru triton, v Číně spodní křída). Fosilie jsou v této oblasti uloţeny v ideálních podmínkáchv pudrovitých sopečných popelech, které krajinu zasypaly po výbuchu sopky. Popely zakryly i jezera s bohatou vegetací, kde se v ideálních polohách zachovaly ţáby, hmyz, a díky bituminózní příměsi i měkké tkáně - rohovina a peří. To znamená, ţe v křídových vrstvách severovýchodní Číny je doloţena zvláštní skupina dinosaurů, kteří se nezávisle proměňovali v aktivní letce. Teď se ještě na chvíli vrátíme do období, kdy obě tyto skupiny létajících obratlovců vznikaly. Někomu můţe být divné, jak je moţné, ţe se dosud nepodařilo najít některé z přechodových článků jejich vývoje. U mnoha forem nejsou známí předchůdci - doslova jako by spadli z nebe. Netýká se to jen pterosaurů a ptáků, ale prakticky všech přechodových období a forem v historii Země. První nález V roce 1860 bylo nedaleko bavorského Solnhofenu nalezeno izolované pero, který o rok později pojmenoval Christian Erich Hermann von Meyer jako Archaeopteryxlitographica (rodové jméno znamená "prastaré křídlo", druhové jméno odkazuje k litografickému vápenci, který byl na lokalitě těţen a vyuţíván ke kamenotisku). Toto pero se obvykle povaţuje za klasický holotyp, ale zda ho lze přiřadit druhu A. litographica, či snad zcela jinému druhu, uţ dnes lze těţko rozhodnout; můţe dokonce patřit i zcela jinému druhu opeřeného teropoda. Zanedlouho byl u Langenaltheimu objeven vynikající, téměř kompletní exemplář, který byl dán za zásluhy místnímu fyzikovi Karlu Häberlainovi. Ten jej prodal londýnskému Bristish Museum of Natural History (dále jen BMNH) - zrodil se legendární londýnský exemplář (Richard Owen ho roku 1863 popsal jako Archaeopteryxmacrura, kdyţ usoudil, ţe původní pero a pero nového druhu se v mnoha znacích neshodují). Dnes známe devět exemplářů tohoto ptáka, většina z nich téměř kompletních právem patří mezi vůbec nejlépe zachované fosilie (Solnhofen, datovaný do svrchnojurského stupně Tithonu, tedy do období před miliony let). Jeho nález přišel rok poté, co Charles Darwin publikoval svůj On theoriginof Species, kde jiţ mohl s odkazem na Owena argumentovat, ţe ptáci se rozhodně neobjevili aţ v eocénu. Od začátku představoval ideální tranzitní fosilii mezi plazy (jak tehdy byli vnímáni dinosauři) a ptáky a tedy důleţitý objekt pro studium jak původu ptáků, tak i dinosaurů. Slavný Archaeopteryxsi zahrál" v řadě filmů a seriálů a v roce 1991 objevený asteroid z hlavního pásu mezi Marsem a Jupiterem byl po něm dokonce pojmenován 9860 Archaeopteryx. Velkým problémem je taxonomie a vztahy mezi jednotlivými exempláři. V současné době řada odborníků soudí, ţe A. lithographica představuje jediný známý druh archaeopteryga, pravdou ovšem je, ţe mezi exempláři místy existují značné rozdíly. Více světla do tohoto taxonomického zmatku můţe přinést jen další studium exemplářů, popř. nález nových, a názory paleontologické komunity na tento problém těţko někdy budou jednotné. Je Archaeopteryx nejstarším a nejprimitivnějším ptákem? Toto tvrzení se dočtete v populárně-naučné, ale i odborné literatuře, stále jej zastává mnoţství paleontologů a v průběhu desetiletí se z něj stala jakási neměnná premisa. Ale je tomu skutečně tak? Z anatomického popisu níţe plyne sloţitý problém archaeopteryx disponuje komplikovanou 7

8 kombinací ptačích a dinosauřích znaků; dnes je zřejmé, ţe minimálně představitelé některých linií teropodů disponovali větším mnoţstvím patčích znaků, neţli archaeopteryx. Někteří paleontologové tak soudili, ţe různé skupiny ptáků se vyvinuly z různých ptačích předků (Barsbold 1983, Zweers& van den Berge 1997 aj.), podle dalších byl právě spíše avimimusskutečným předkem ptáků (avimimus - napodobitel ptáků byl kolem 1,5 m dlouhý všeţravý teropod, který ţil před 70 milióny let. Jeho fosílie byly nalezeny v Číně a Mongolsku. Měl dlouhé nohy, ocas a krk s malou hlavou a bezzubým zobákem. Přední tříprsté končetiny měly srostlé záprstní kůstky stejně jako dnešní ptáci. Na předloketních kostech se nalezl zdrsněný povrch v místech, kde dnešním ptákům vyrůstá peří; Kurzanov 1987). Další autoři přímo klasifikovali archaeopteryga jako teropoda (terapodi - obludné nohy byli masoţraví dinosauři, téměř výhradně dvounozí (bipední) a patřili do skupiny plazopánvých dinosaurů Saurischia, např. Tyrannosaurus. Vykazují převáţně masoţravost, objevují se během období svrchního triasu asi před 235 miliony let a od konce triasu jiţ představují jediné velké pozemní predátory, těmi zůstanou aţ do samotného konce druhohor před 65 miliony let. Dominantní predátory tedy představovali po dobu celých 150 milionů let. Dnes jsou reprezentováni více neţ 9600 druhy ptáků, kteří se vyvinuli na konci jury asi před 150 miliony let právě z malých teropodů; Lowe 1935, Thulborn 1984). Názory paleontologů na pozici archaeopteryga zdaleka nejsou jednotné. V současné době je asi podstatné říci, ţe archaeopteryxnebyl skutečným předchůdcem moderních ptáků, ale patřil do jeho blízkého příbuzenstva. Model archaeopteryx(obrázek 2a, 2B - starší rekonstrukce srovnávající archaeopteryga a moderního ptáka) Asi 0.5 m dlouhý archaeopteryx(velký tedy asi jako současná evropská straka), jak bylo jiţ na mnoha místech zmíněno, disponuje kombinací anatomických znaků plazů (dinosaurů) a ptáků. Z plazích znaků má archeopteryx tyto: čelisti s malými ostrými zuby, tříprsté končetiny s drápy, dlouhý kostěný ocas s volnými obratli, sacrum tvořené pouze 5 6 obratli, na druhém prstu na předních končetinách byla prokázána hyperextenzibilita (a mohl tedy slouţit jako účinná zbraň), gastralia a jednoduchý mozek s hladkými hemisférami a mozečkem uloţeným za nimi. Mezi nejvýznačnější ptačí charakteristiky naopak patří srostlá vidlicová kost, přítomnost křídel a peří adaptovaného k letu, částečně dozadu stočený první prst, dlouhý stoupající výběţek na hlezenní kosti, otvor mezi kostí sedací a stydkou, mezizubní kostěné desky a spodní oblouky ocasních obratlů. Opeření je velmi dobře vyvinuté, blízké moderním ptákům, zřetelně asymetrické (méně na ocasních partiích, kde se nacházely i stabilizační lamely). Tělesné opeření je zdokumentováno méně; nejvíce bylo studováno u berlínského exempláře, kde jsou skvěle zachovány svazky per podél končetin, které jak se zdá mají zachovánu i základní obrysovou strukturu. 8

9 Obrysová pera, zřetelně symetrická a podobná moderním ptákům, jsou i na zádových partiích, i kdyţ nejsou natolik tuhá jako pera adaptovaná pro let. Naproti tomu neexistují stopy po opeření na svrchní části krku a na hlavě; zřejmě je to dáno i tím, ţe většina exemplářů byla "pohřbena" v anoxickém sedimentu poté, co nějakou dobu plavala na hladině moře či jezera zády dolů tím došlo k jejich rychlému rozkladu, zatímco ocasní pera zůstala zachována. Některé exempláře (např. HMN 1880, JM 2257, S6, BSP 1999) buď zahynuly přímo ve vodě, nebo se potopily velmi rychle po smrti (Kemp &Unwin 1997, Davis &Briggs 1998). Co se týká letových schopností archaeopteryga, ani zde nepanuje jednota. Absence dobře vyvinuté hrudní kosti (i kdyţ u jednoho exempláře se pravděpodobně vyskytuje) napovídá, ţe silným letcem zřejmě nebyl, i kdyţ aktivně mávat křídly dokázal svalstvo, které zprostředkovávalo let, bylo zřejmě napojeno na chrupavčitou hrudní kost. Navíc postranně orientovaný ramenní spoj mezi lopatkou, krkavčí a ramenní kostí, namísto dorzálně skloněného spoje u moderních ptáků, naznačuje, ţe archaeopteryx zřejmě nebyl schopen zdvihnout křídla nad úroveň zad, coţ jednoduše znemoţňovalo tah křídla směrem nahoru. Vyuţíval tak spíše tahy směrem dolů, coţ bylo vhodnější pro plachtění. Křídla archaeopteryga byla relativně velká a měla zřetelný kruhový tvar, coţ zvyšovalo odpor vzduchu a tím i mezní startovní rychlost a akční rádius při letu, na druhou stranu mohlo jít o vhodnou adaptaci k letu v hustém prostředí mezi křovinami či stromy, podobně jako u dnešních vran či baţantů. Přitomnost zadních křídel (obdobně u mikroraptora) navíc mobilitu archaeopteryga zvyšovala; tyto struktury tvořily aţ 12% celkových letových křídelních ploch, znamenalo to však další sníţení mezní startovní rychlosti o 6% a akčního rádia o 12% (Longrich 2006). Křídla zřejmě stačila pro vyvinutí dostatečného mnoţství energie pro vyvinutí dopředné síly, nutné pro vzlet (Burgers&Chiappe 1999). Stejně tak nepanuje jednota ani o tom, zda byl archaeopteryx stromovým, či terestrickým ţivočichem. Odráţí se zde rozpolcení ohledně obecné hypotézy o stromovém/terestrickém původu ptáků. "Stromovou" hypotézu proponoval kdysi legendární Othniel Charles Marsh, "terestrickou" pak Samuel WendellWilliston a obě měly a mají dnes své zastánce. Kombinace morfologických znaků archaeopteryga napovídá spíše jakési "smíšené" variantě, podobně jako je tomu u dnešních vran. Pravděpodobný je scénář, ţe archaopteryx vyuţíval svůj ne zcela dokonalý let k úniku před predátory do vyšších stromových poloh. K překonání větších vzdáleností se pak spouštěl z korun stromů nebo ze skalních útesů (Elzanowski 2002). 9

10 Jeden z mnoha modelů "stromové" hypotézy archaeopteryga. Zdroj: commons.wikimedia.org. Prostředí, kde archaeopteryx ţil, připomínalo v jurském období dnešní Floridu i kdyţ poněkud suššího charakteru, jak dokládá fosilní záznam. Šlo o semiaridní, subtropickou lokalitu s dlouhým obdobím sucha a poměrně nízkým úhrnem sráţek. Nálezy rostlin jsou vzácné, i kdyţ se prokazatelně vyskytovaly cykasy a jehličnany, převáţně zakrslé formy do 3 m výšky archaeopteryx tedy zřejmě nešplhal po velkých stromech, jak zobrazuje celá řada rekonstrukcí. Společně s praptáky obývali tuto lokalitu pterosauři (ramforynchus, pterodaktylus), malí ještěři, velké mnoţství hmyzu a rovněţ teropodkompsognatus, objevený zde nedlouho po archaeopterygovi. Mezi jeho kořist zřejmě patřila jsuchozemskái vodní zvířata. Pokud šlo o menší kořist, stačil na ni archaeopteryx svými čelistmi, pokud šlo o větší "sousto", vyuţil svých hyperextenzibilních drápů na druhém prstu nohou. Výborný zrak (podpořený velkýma očima) byl rovněţ v tomto směru významnou adaptací. 10

11 11

12 Porovnání koster teropodů nahoře Compsognathuslongipes, uprostřed Archaeopteryxlithographica, dole recentní kuře Gallusgallus. Zdroj: Známé fosilní exempláře archaeopteryga Londýnský exemplář (BMNH 37001) první nalezená kostra, téměř kompletní, s částečně disartikulovanými lebečními partiemi. V současné době v British Museum of Natural History v Londýně. Nalezen v r u Langenaltheimu v Německu. Berlínský exemplář (HMN 1880) nalezený v letech nedaleko Blumenbergu u Eichstättu, popsán Wilhelmem Damesem v r V současné době v Humboldtově přírodovědném muzeu v Berlíně. Jedná se o nejkompletnější exemplář a první s kompletní lebkou. 12

13 Eichstättský exemplář (JM 2257) nalezen 1951 nebo 1955 u Workerszellu, popsán v roce 1974 jedním z předních odborníků na archaeopteryga, Peterem Wellnhoferem. Jedná se o nejmenší exemplář s druhou nejlépe zachovanou lebkou. Můţe se jednat o nový druh či dokonce rod (A. recurva resp. Jurapteryxrecurva). Uloţen v Jura Museum v Eichstättu. Solnhofenský exemplář (BSP 1999) objevený u Eichstättu v r. 1960, popsaný Wellnhoferem v roce Jedná se o největší exemplář, který Elzanowski v r klasifikoval jako samostatný rod a druh Wellnhoferiagrandis. Nachází se v Bürgermeister-Müller-Museum v Solnhofenu. Chybí pouze části krku, ocasu, páteře a lebky. 13

14 Haarlemský exemplář (TM 6428, také znám jako Teyler specimen) - nalezen jiţ roku 1855 u Riedenburgu a popsán chybně Meyerem v r jako Pterodactyluscrassipes (omyl napravil aţ Ostrom o 113 let později). Uloţen v Teylers Museum v Haarlemu v Nizozemí. Jedná se o vůbec první exemplář a nejméně kompletní sestává pouze z končetinových kostí, krčních obratlů a ţeber. Maxberský exemplář (S5) - nalezený v letech 1956 nebo 1958 u Langenaltheimu, popsán Hellerem v r Patřil Eduardu Opitschovi, který jej pronajal Maxberg Museu v Solnhofenu, odkud však zmizel zřejmě byl odcizen a prodán do soukromé sbírky. Chybí pouze hlava a ocas. Mnichovský exemplář (S6, dříve znám jako Solnhofen-Aktien-Verein specimen) nalezen v roce 1991 u Langenaltheimu a popsán 1993 Wellnhoferem (můţe být nový druh A. bavarica). Hrudní kost se ukázala být kostí krkavčí, ale chrupavčitá hrudní kost můţe být přítomna. V současné době uloţen v Paleontologickém muzeu v Mnichově. Chybí jen přední část hlavy. 14

15 Exemplář Bürgermeister-Müller - objevený v roce 1997, značně fragmentární. Uloţen v Bürgermeister-Müller-Museum v Solnhofenu. Další fosilie byla nalezena v roce Thermopoliský exemplář (WDC CSG 100) dlouho byl v soukromé sbírce, popsán aţ v roce 1995 Mayrem, Pohlem a Petersem. Darován Wyoming Dinosaur Center v Thermopolis v americkém Wyomingu, v současné době pronajat RoyalTyrrell Museum v kanadském Drumhelleru. Má nejlépe zachovanou lebku a zadní končetiny, nezachovala se část krku a spodní čelisti. Popis ukázal některé výrazně "teropodí" znaky, včetně absence zpětně otočeného prstu, typického ptačího znaku, a přítomnost hyperextenzibility prstu. Povaţován za jeden z nejkompletnějších a nejkvalitnějších exemplářů archaeopteryga. 15

16 2. Historický vývoj rakouských zemí (Rakousy, Salcbursko, Tyrolsko) a Bavorska Rakouské a bavorské dějiny jsou úzce spjaty s vývojem německé státnosti. Skutečnost, ţe dnešní Rakousko je samostatným státem a Bavorsko součástí německého státu je v Evropě tzv. národních států formovaných na lingvistické bázi jednotlivých etnik svým způsobem výjimečná (pomineme-li existenci evropských ministátů a specifických vícenárodních států Švýcarska a Belgie). Souvisí to se specifickým vývojem pevninského západogermánského jazykového prostoru, v němţ došlo v průběhu vývoje k vytvoření specifického politického útvaru konfederativního typu Svaté říše římské národa německého, v němţ existovaly stovky států světského i církevního typu, přičemţ mnohé státy byly územně omezeny na nepatrné útvary, dokonce i mnohá města tvořila samostatné politické útvary. Rakousy a Bavorsko patřily k největším v říši a jejich vládnoucí dynastie Habsburků a Wittelsbachů k nejvýznamnějším německým panovnickým rodům. Staleté souţití německých států v rámci rozsáhlé říše skončilo s expanzí napoleonské Francie r. 1806, nicméně s její poráţkou se říše transformovala do tzv. Německého spolku, který však vydrţel jen do r S jeho rozpadem se začalo Rakousko politicky od ostatních německých zemí vzdalovat. Ty byly spojeny r pod pruskou dynastií Hohenzollernů do federálně uspořádáného Německého císařství Bavorsko se k němu připojilo dva týdny po jeho vytvoření, ale získalo širší autonomii neţ ostatní státy federace. Německo a Rakousko se staly spojenci v První světové válce, společná poráţka vedla k pádu monarchistických systémů a snaze o opětovné sjednocení rakouských a německých zemí. Tomu zabránily vítězné mocnosti, které odmítly i návrhy na vytvoření tzv. Dunajské federace spojením Bavorska, Rakouska a Maďarska. Připojení Rakouska k hitlerovskému Německu bylo sice většinou Rakušanů přijímáno jako spravedlivé spojení všech Němců, po Druhé světové válce však bylo vítěznými mocnostmi Rakousko znovu odděleno a zhruba od 60. let se začala formovat i rakouská národní identita odlišná od německé. Jelikoţ dějiny Rakouska, resp. rakouských zemí, a Bavorska jsou stovky let vzájemně propojeny, přiblíţíme si v průběhu počátku cesty nejstarší dějiny zemí, kterými budeme projíţdět tedy Dolními a Horními Rakousy, Salcburskem, Tyrolskem a Bavorskem. Po vstupu do Rakouska se zaměříme na další historické události rakouských zemí pod dynastií Habsburků a dějiny Rakouské republiky. V Salzbursku probereme specifický vývoj zdejšího arcibiskupství jako státu Svaté říše římské a okolnosti jeho připojení k habsburským drţavám, v Tyrolsku si připomeneme několik zajímavostí zdejšího vývoje včetně oddělení Jiţního Tyrolska a jeho připojení k Itálii. V Bavorsku se potom podíváme na zdejší specifika vývoje státnosti aţ do současnosti. BAVORSKO km tis. obyv. München 16

17 DOLNÍ RAKOUSY km tis. obyv. Sankt Pölten HORNÍ RAKOUSY km tis. obyv. Linz SALCBURSKO km2 520 tis. obyv. Salzburg 17

18 TYROLSKO km2 700 tis. obyv. Innsbruck - Předindoevropské osídlení (Rétové) - keltské kmeny - první indoevropské populace (keltské a okrajově na JV také ilyrské); kolem r. 200 př.n.l. vznik prvního státního útvaru Norické království; nejpočetnější Bójové dle nich nazvány Boiohaemum, pozdější Bohemia Čechy, a Baiuvarium pozdější Bavaria, Bayern - Bavorsko - římské období, postupné podrobení Keltů od cca 170 př.n.l. do r. 40 n.l. (provincie Raetia, Noricum a a Pannonia) viz mapa provincií na území dnešního Rakouska a v rámci celého Říma - germánské vpády od r. 120 př.n.l. Kimbrové a Teutoni, později Svébové a po zániku Římské říše Alemani, Markomani a Frankové jejich potomci na území Bavarie nazýváni Bavory vytvářejí kmenový svaz transformovaný postupně ve feudální státní útvar na čele s vévody dynastie Agilolfingů - Bavorské vévodství 1. doloţený vévoda Garibald I. v r. 555, území zahrnovalo i dnešní západní rakouská území, konec dynastie

19 - tyrolské území součástí Ostrogótského království do jeho pádu r následně severní část získává Bavorsko a jiţní část Italské království zaloţené Lombardy - kolem r. 690 zaloţeno v Salcburku biskupství - slovanské vpády z Balkánu Karantáni - vznik Karantánského vévodství na východních územích dnešního Rakouska s přesahem na území Slovinska a Chorvatska - turkické invaze (Hunové, Avaři) - jiţ od konce 6. století rozpínání Francké říše na Bavorsko i Karantánii, Bavorsko se však s jejím rozdělením opět osamostatňuje, i kdyţ zůstává lénem Východofranckého království a rozšiřuje svoje území o Karantánii a další oblasti - v čele Bavorska se vystřídala řada dynastií, poslední od r vládli Wittelsbachové - vytváření hraničních politických útvarů zvaných marky jiţ v období Francké říše, později jako součásti Bavorského vévodství Avarská marka (c. 791-c. 830), po r. 850 na tomto území vytvořena Pannonská marka a Karantánská marka (ta se stala základem Korutan) 19

20 - 798 biskupství v Salcburku povýšeno na arcibiskupství - maďarské vpády ( ), bitva na Lechu vytlačení Maďarů Východní marka /Marchia Orientalis alias Ostmark, staroněmecky Ostarrichi toto jméno poprvé zmíněno r. 996 léno dynastie Babenberků markrabství poprvé zmiňováno Tyrolské hrabství jako léno Tridentského biskupství Ostarrichi povýšeno na vévodství Österreich, latinsky Austria, česky Rakousy (pův. Rakúsy) podle hradu Ratgos 20

21 Ostmark a Bavorsko v 10. století erb Babenberků základ rakouské vlajky Wittelsbachové získávají Rýnskou Falc a podařilo se jim zařadit do r mezi 7 kurfiřtů volitelů říšských králů rod Babenberků vymírá po meči, snahy okolních vládců o získání jejich dědictví Bavorsko rozděleno na Horní a Dolní Bavorsko, o 2 roky později se Wittelsbašská dynastie dělí na větev falckou (starší) zahrnující i Horní Bavorsko a bavorskou (mladší) vládnoucí v Dolním Bavorsku o kurfiřstskou hodnost se měly dělit, ale nakonec ji jen pro sebe získala falcká větev Tyrolské hrabství získávají hrabata z Gorice (Görz) nová vládnoucí dynastie Görz-Tirol - od r postupně Rakousy, Štýrsko a Korutany zabrány Přemyslovci Přemysl odděluje část Štýrska a vytváří z něj Kníţectví na Enţí (Fürstentum ob der Enns), Habsburkové ho později připojili k Rakousům základ Horních Rakous hrabě Rudolf Habsburský římským králem (neměli status říšských kníţat a rodové drţavy měli na území dnešního švýcarského kantonu Aargau růţová barva na mapě) Rudolf Habsburský zabírá babenberské země, o 2 roky později vyhání Přemyslovce Rudolf udělil svým synům jako léno Rakousy a Štýrsko tím se Habsburkové stali říšským kníţaty Salcburské arcibiskupství povýšeno na říšské kníţectví připojení Horního Bavorska k Dolnímu Bavorsku počátek dalšího dělení Bavorska na menší útvary pro jednotlivé větvě Wittelsbachů 21

22 Habsburkové získali Korutany a Kraňsko povýšení Rakouského vévodství na arcivévodství Habsburkové získali Tyrolsko rozdělení rodu na 2 větve: albrechtská vládla v Rakousích, ale r vymřela Ladislavem Pohrobkem; leopoldská vládla v ostatních zemích a r získala i Rakousy; jedna její větev však vládla ještě samostaně v Tyrolsku v l a znovu Habsburci definitivně ztratili svoje původní domény ve Švýcarsku Habsburkové dědičnými císaři Svaté říše římské (s výjimkou let ) Rakousy poprvé rozděleny na Horní a Dolní Rakousy sjednocení všech habsburských zemí pod vládou císařské větve rodu Rakousy nadále oficiálně děleny na Horní Rakousy a Dolní Rakousy znaky Horních a Dolních Rakous znak Tyrolska Habsburci získávají Gorici a Gradišku opětovné sjednocení bavorské větve Wittelsbachů a zavedení primogenitury (zákaz dělení země); území Horní Falce bylo připojeno aţ r

23 Habsburkové získávají Uhersko a země Koruny české rozdělení habsburské dynastie na rakouskou a španělskou větev (ta vymřela r. 1700) po neúspěšné snaze falckých Wittelsbachů získat českou korunu (Fridrich Falcký zimní král) byla Falcku odebrána kurfiřtská hodnost a předána Bavorsku Falcko znovu získává kurfiřství Wittelsbachové tak disponují 2 hlasy Tyrolsko definitivně připadá císařské větvi Habsburků vymření Habsburků po meči sňatkem s lotrinskou dynastií vzniká Habsbursko-lotrinská dynastie (potomci Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského vládli ) Habsburkové ztrácejí větší část Slezska ve prospěch Pruska Bavorsko a Falcko spojeny do jednoho státního útvaru Salcbursko sekularizováno a stává se krátce kurfiřstvím znaky Salcburska: arcibiskupství vévodství císař František II. přijal titul císaře rakouského jako František I celé Tyrolsko připojeno k Bavorsku (to stálo na straně Napoleona) Salcbursko předáno Rakousku, které z něj po zrušení říše vytváří vévodství císař rakouský se vzdává titulu císaře Svaté říše římské a ta definitivně zaniká Bavorsko vstupuje do Francií zřízeného Rýnského spolku tyrolské Tridentsko připojeno k Itálii a Salcbursko předáno Bavorsku Vídeňský kongres zakládá Německý spolek (39 států); Tyrolsko, Salcbursko a další ztracená území v napoleonském období vráceny Rakousku, navíc získává italskou Lombardii a Benátsko; Salcbursko připojeno k Horním Rakousům; Bavorsko vráceno zhruba do původních hranic včetně Rýnského Falcka, královský titul však Wittelsbachům zůstává (níţe viz vývoj státního znaku Bavorska) 23

24 současný velký znak Územní vývoj Bavorska v letech 1805, 1810 a Salcbursko samostatnou korunní zemí jako vévodství, kterým bylo jiţ v l od Tyrolska odděleno Vorarlbersko jako nová korunní země 24

25 korunní země Rakouska-Uherska státní znak po rozporech Rakouska a Pruska rozpad Německého spolku Rakousko-uherské vyrovnání konfederace Rakousko-Uhersko poráţka ve světové válce, sesazení Habsburků i Hohenzollernů, vyhlášení republiky v Německu a autonomní republiky Německé Rakousko, které se mělo stát součástí Německa odmítnuto vítěznými mocnostmi. Oficiálním jménem německého státu zůstala Německá říše (Deutsches Reich), rakouský stát se nazýval Republika Rakousko (Republik Österreich) oba státy se konstituovaly na federálním principu. 25

26 území nárokovaná Německým Rakouskem Rakouska symboly Německého státní vlajky (na souši a na lodích) vlajka od 1945 současná státní 26

27 detailní podoby státních znaků Rakouska z let 1918, 1934 a 1945, pro srovnání níţe znaky z let 1804 a vyhlašování republik v jednotlivých zemích Německa v dubnu aţ květnu pokus o ustavení Bavorské republiky rad (sovětská republika), následně vyhlášen Bavorský svobodný stát (Freistaat Bayern) Jiţní Tyrolsko připojeno k Itálii k Bavorsku připojena malá země Sasko-Coburg Tyrolsko do r rozdělení Tyrolska 27

28 k moci se dostávají rakouští fašisté (austrofašisté), kteří ale neakceptují Hitlerovu politiku vyhlášena Rakouská spolková republika; kancléř Engelbert Dolfuß vyhlásil vládu jedné strany Vlastenecké fronty (Vaterländische Front). Proněmečtí nacisté odpověděli jeho vraţdou. V zemi vypukly nepokoje; k anexi Rakouska však nedošlo kvůli zásahu Dolfußova spojence Mussoliniho. Dolfußův nástupce Kurt Schuschnigg následně zakázal nacistické organizace v Rakousku. Tlaku Hitlera ale neodolal a nakonec skončil v koncentračním táboře. Novým kancléřem se stal nacista Arthur Seyß- Inquart a následně vyslalo Německo jednotky, které převzaly vládu nad Rakouskem. Státní vlajky (pro státní budovy a lodě) a vlajka Vlastenecké fronty, která mohla být vyvěšována od r společně se státní vlajkou (podobně jako v Německu nacistická vlajka v letech ) národní socialisté se zmocňují vlády v Německu a v následujícím roce ruší federální systém vytvoření ţupní administrativy hranice zemí zůstaly formálně zachovány, ale výkonná moc přešla zcela na nově vytvořené ţupy anexe Rakouska Německou říší Land Österreich nové jméno Ostmark (Východní marka) nové formální označení Alpské a Dunajské říšské ţupy Velkoněmecká říše nové jméno německého státu rakouské území rozděleno na okupační zóny (podobně i Vídeň) a formálně byly obnoveny spolkové země německé území rozděleno na okupační zóny v americké zóně obnoveno Bavorsko, ovšem bez Rýnského Falcka vytvoření Spolkové republiky Německo Bavorsko přichází o Rýnské Falcko obnovení plné nezávislosti Rakouska 28

29 Německo se zabranými zeměmi a německé administrativní jednotky v r Okupační zóny v Rakousku a Německu Německo zakládajícím členem Evropského společenství uhlí a oceli, prvního integračního projektu Německo zakládajícím členem Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii Rakousko vstupuje do integračního seskupení nazývaného nově Evropská unie 29

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně Dataprojektor Velká Británie v 19. stol., Viktorie

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Historie parlamentarismu a české ústavnosti

Historie parlamentarismu a české ústavnosti Historie parlamentarismu a české ústavnosti Zemské sněmy Předchůdce moderního parlamentu V Praze, Brně a Olomouci Od 13. století Revoluční rok 1848 Řetězec revolucí, které se roku 1848 prohnaly Evropou,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Politický systém Dolní kom Dolní ora Horní komo Horní ra (zprostředkovatel zájmu spolkových vlád)

Politický systém Dolní kom Dolní ora Horní komo Horní ra (zprostředkovatel zájmu spolkových vlád) Německo (Spolková republika Německo) Ing. M. Šlégrová Obecné informace Od roku 1952 je členem ES (ESUO), patří k 6 zakládajícím státům Je nejlidnatějším státem EU největší zastoupení v EP (99 poslanců)

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA ALPSKÉZEMĚ-OBYVATELSTVO Mgr. Iva Švecová RAKOUSKO historie 1.stol. římský vojenský tábor Vindobona (dnes Vídeň) 13. stol.

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA ALPSKÉ ZEMĚ Mgr. Iva Švecová RAKOUSKO Základní údaje leží ve Střední Evropě rozloha: 83 871 km 2 obyvatelstvo: 8 404

Více

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Formy státu Forma státu je dána několika složkami: - formou vlády,

Více

a) paleontologie b) mineralogie c) petrologie

a) paleontologie b) mineralogie c) petrologie Jak se nazývá věda, která se zabývá studiem zkamenělin? paleontologie mineralogie petrologie Tvoje odpověď: paleontologie Paleontologie je přírodní věda o životě v průběhu vývoje života na zemi (v jednotlivých

Více

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století

Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století HABSBURSKÁ MONARCHIE V 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Klíčová slova: bachovský absolutismus, válka s Itálií, nová Schmerlingova ústava (1860), oživení veřejného života - spolky, Národní listy, Riegrův slovník

Více

Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace

Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace Kód materiálu: VY_32_INOVACE_12_PRVOHORY Název materiálu: Prvohory

Více

Příklady evropských politických. systémů

Příklady evropských politických. systémů EPS III Příklady evropských politických Klasické demokracie Francie Velká Británie Itálie SRN Přechody k demokracii Španělsko Nové demokracie Polsko Slovensko Česká republika systémů Literatura a zdroje

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Dějepis II: 19.-20. STOLETÍ Dějepis Mgr. Pavel Vaníček 01 Francouzská revoluce - Písemná

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 3. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Sjednocení Itálie a Německa Klíčová slova:

Více

METODICKÉ LISTY PRO SOUSTŘEDĚNÍ PRO KOMBINOVANÁ MAGISTERSKÉ STUDIUM PŘEDMĚTU. Veřejná správa evropských zemí

METODICKÉ LISTY PRO SOUSTŘEDĚNÍ PRO KOMBINOVANÁ MAGISTERSKÉ STUDIUM PŘEDMĚTU. Veřejná správa evropských zemí 1 Vysoká škola finanční a správní o. p. s. Praha METODICKÉ LISTY PRO SOUSTŘEDĚNÍ PRO KOMBINOVANÁ MAGISTERSKÉ STUDIUM PŘEDMĚTU Veřejná správa evropských zemí 1 2 Metodický list pro soustředění kombinovaného

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook

FEDERALIZACE ?????? November 27, 2014. DĚJEPIS 8. ROČNÍK VZNIK R U, BACHŮV ABSOLUTISMUS.notebook BACHŮV ABSOLUTISMUS 1849 1859 rakouským ministrem vnitra byl ALEXANDR BACH zavedl policejní režim, cenzuru, pronásledování českých vlastenců (např. Borovský). 1860 byl vydán ŘÍJNOVÝ DIPLOM příslib ústavy

Více

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie 20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA Otázka číslo: 1 Malá dohoda byla tvořena státy: Československo Maďarsko Jugoslávie Rumunsko Otázka číslo: 2 Briand-Kellogův pakt: byl podepsán r. 1928 obsahoval závazek neřešit

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 ČR obyvatelstvo VY_32_INOVACE_PRE.3.02 1. ročník, zeměpis

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 5. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Červencová revoluce a její ohlas v Evropě

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

POLITICKÁ GEOGRAFIE. Formy státu. 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Organizace státní moci

POLITICKÁ GEOGRAFIE. Formy státu. 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Organizace státní moci POLITICKÁ GEOGRAFIE 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Formy státu Určují se podle toho, jak je organizována státní moc, resp. jak jsou uspořádány vztahy mezi jednotlivými složkami

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EPS - vládní systémy. Ladislav Mrklas

EPS - vládní systémy. Ladislav Mrklas EPS - vládní systémy Ladislav Mrklas mrklas@cevro.cz Struktura Parlamentarismus, poloprezidencialismus a direktoriální systém v Evropě Podstata režimů Hlavy státu Premiéři Vztah prezident premiér Vztahy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

EPS vládní režimy. Ladislav Mrklas

EPS vládní režimy. Ladislav Mrklas EPS vládní režimy Ladislav Mrklas mrklas@cevro.cz Struktura Parlamentarismus, poloprezidencialismus a direktoriální systém v Evropě Podstata režimů Hlavy státu Premiéři Vztah prezident premiér Vztahy prezident

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodický list č. 1 Název tématického celku: ÚSTAVNÍ SYSTÉMY OBECNĚ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

Politický systém Francie. Seminární práce

Politický systém Francie. Seminární práce Politický systém Francie Seminární práce Obsah: Úvod do problematiky... 2 Teoretické vymezení dané problematiky... 2 Závěr... 9 Seznam použitých zdrojů... 10 1 Úvod do problematiky Zvoleným tématem mé

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 298 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 22. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) I. EU-OPVK-ICT-D-02. Číslo DUM:

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) I. EU-OPVK-ICT-D-02. Číslo DUM: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky.

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016 Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek I. Obhajoba bakalářské práce Student v krátkém exposé (1-3 minuty) vyloží základní parametry své

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL ANOTACE NĚMECKO Popis Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Více