GEOLOGICKÁ EXKURZE DO SOLNHOFENU A DO OBLASTI RAKOUSKÝCH A NĚMECKÝCH ALP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GEOLOGICKÁ EXKURZE DO SOLNHOFENU A DO OBLASTI RAKOUSKÝCH A NĚMECKÝCH ALP"

Transkript

1 GEOLOGICKÁ EXKURZE DO SOLNHOFENU A DO OBLASTI RAKOUSKÝCH A NĚMECKÝCH ALP Studijní opora k akci č. 2.6 Geologická exkurze do Solnhofenu a do oblasti rakouských a německých Alp v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/ Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: x Autoři: Doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc. Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. RNDr. Vincenc Kopeček Mgr. Zuzana Houdková Ostrava, srpen

2 OBSAH: Úvod 3 1. Geologická stavba, vývoj a specifika oblasti Solnhofenu v Bavorsku Solnhofen svět uprostřed kamene Litografické vápence a fosilie v Solnhofenu Archaepteryx lithographica 6 2. Historický vývoj rakouských zemí a Bavorska Politický systém Rakouska a Německa Politický systém Rakouska Politický systém Německa Geografické charakteristiky lokalit po trase exkurze 40 Literatura a další zdroje 50 2

3 Úvod Geologicko-geografická exkurze do Rakouska a Německa vznikla jako jeden z dílčích výstupů projektu Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede, který je realizován v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol v kraji Moravskoslezském, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem tohoto projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pracovníků škol v kraji, kteří vyučují obory v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a příroda, Člověk a společnost. Součástí tohoto projektu je soubor exkurzí, které mají realizací záţitkových forem dalšího vzdělávání zvýšit dostupnost, kvalitu a atraktivitu nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky školních zařízení. Vytypované regiony Rakouska a Německa jsou jednou z cílových oblastí, identifikovaných jako perspektivní pro tyto účely. Cílem exkurze je prohloubit znalosti v různých oblastech geografických, politicko-historických, geologických a geografii blízkých vědních oborů a představit vhodné exkurzní cíle, které mohou učitelé realizovat v rámci své pedagogické praxe. Tato exkurze pokrývá pouze dílčí část velmi pestré přírodní a kulturní krajiny vybraných rakouských a německých regionů a z řady pozoruhodných lokalit se zaměřuje na ty, jeţ jsou významné z odborného pohledu a vyuţitelné při výuce. Vzhledem k tomu, ţe obě země mají značný význam v domácím i mezinárodním cestovním ruchu, je tak dalším cílem této exkurze seznámit účastníky s teritoriálními aspekty turismu a s nejvýznamnějšími destinacemi Rakouska a Bavorska. Pozornost je soustředěna jak k fyzickogeografickým, geologickým a dalším přírodním fenoménům, tak ke kulturně-historickým, politickým a sídelním specifikům navštívených regionů, jakoţ i k lázeňskému a sportovně-rekreačnímu potenciálu, k lokalizačním a realizačním předpokladům a různým atraktivitám ve vazbách ke krajině a ţivotnímu prostředí. V rámci cesty je realizována návštěva vybraných národních parků, chráněných území, unikátních přírodních lokalit a kulturněhistorických pamětihodností. 1. Geologická stavba, vývoj a specifika oblasti Solnhofenu v Bavorsku 1.1. Solnhofen svět uprostřed kamene. 3

4 Solnhofen se nachází ve spolkové zemi Bavorsko, leţí v krásném údolí kolem řeky Altmühl, celé údolí se nazývá Altmühltal. Solnhofen se stal světoznámým díky deskovému vápenci, kamenotisku (litografii) a zkamenělinám (archaeopteryx). Zkameněliny (nález prehistorického ptáka, ryb, rostlin, pravěkých ještěrů, atd.) a litografický koutek jsou k vidění v muzeu v Solnhofenu. Název Solnhofen pochází pravděpodobně z 8. století, kdy v této oblasti působil anglosaský mnich Sola. Místo jeho úmrtí bylo nazváno "Solaehofinum", poté Solenhofen, nakonec název zkrácen na Solnhofen. Hrob mnicha Sola se dnes nachází v Solabazilice, jedné z nejstarších architektonických památek v Německu z karolínské doby. Další dominantou centra Solnhofenu je 3,5 m vysoký památník Aloise Senefeldera, vynálezce litografie. Jak uţ bylo řečeno, Solnhofen je známý především vápencovými lomy, které jsou bohaté na fosilie ţivočichů a rostlin. Jsou staré asi 150 milionů let (období druhohor Jura), nejznámější a také pro evoluční biologii nejvýznamnější jsou nálezy praptáka Archaeopteryxlithographica. V muzeu v Solnhofenu na radnici jsou uloţeny zkameněliny, především pak nález 6. a 9. prehistorického ptáka Archaeopteryxlitographica, ryb, rostlin, pravěkých ještěrů a dalších ţivočichů, dále oddělení kamenolomů a litografie. V okolí Solnhofenu je moţné navštívit tzv. hobby-kamenolom, kde si kaţdý můţe nalézt zkaměněliny v deskovém vápenci, především jsou v lokalitě lomu hojné amonity. Solnhofen je celosvětově známý jako dodavatel jedinečných kamenů pro litografický tisk. Velmi jemný vápenec (tzv. "litografické břidlice") z lomů byl pouţit vynálezcem litografie Aloisem Senefelderem kolem roku 1798 jako tiskový materiál Litografické vápence a fosilie v Solnhofenu Geografické vymezení Na území dnešního Bavorska a Würtenberska zasahovalo na počátku svrchní jury teplé a mělké epikontinetální 4

5 moře napojené na soustavu oceánu Tethys, které bylo na severu ohraničeno výběţkem pevniny Českého masívu. Proto se v této oblasti uloţeniny ve slínovci aţ vápenci úplného mořského vývoje bohaté na zkamenělin, dosud bylo popsáno přibliţně druhů ţivočichů. Solnhofenské litografické vápence se vyskytují na ploše 70 x 30 km a vykazují rozdíly jak v uloţení, tak i zachování fosilií mna jednotlivých místech. Vápence vznikaly na mořském dně, který byl podmíněn existencí korálových a houbových útesů, kdy mocnost vápenců kolísala od 0 do 90 m. Vápence vznikaly v prostředí laguny, která byla na severu ohraničena pevninou a na jihu korálovými útesy, které lagunu oddělovaly od oceánu Tethys. Klima v této oblasti bylo teplé, semiaridní, docházelo k vysokému výparu vody a následně k vysoké salinitě moře s velmi omezeným přístupem k oceánu Tethys. Vznikaly stojaté vody, ve kterých nebyly příznivé podmínky pro ţivot. Časově solnhofenské vápence spadají do období nejmladší jury spodního Tithonu, který trval asi 0,5 milionu let. Vznik vápenců Nejpravděpodobnějším modelem vzniku desek solnhofenských vápenců (Barthel, 1970) střídání ukládání tzv. bouřkových sedimentů vápenců a normální sedimentace slínovců v časově delším období. Uloţení zkamenělin svědčí o jinak velmi klidném prostředí bez silnějšího proudění na dně moře, o čemţ svědčí zaboření ulit při dopadu na dno a jejich poloţení naplocho na stejném místě a vysoký podíl úplných zachovaných těl amonitů, členovců a obratlovců. Fosilie Z litografických vápenců je popsáno více neţ 600 druhů ţivočichů a rostlin, kteří ţili v okolí lagun nebo byli do lagun zaneseni při bouřích, někteří uhynuli jiţ během transportu. Přeţili především členovci s obrněnými těly (rakovci a ostrorepi), kteří pak následně uhynuli v nevhodném prostředí laguny bez dostatku kyslíku. Oblast Solnhofenu nabízí pestrou škálu rostlin a ţivočichů prostředí otevřeného moře, korálových útesů, lagun i prostředí suchozemského (Suchozemské rostliny, plazi, hmyz a brouci). Pro tuto oblast je charakteristický nedostatek bentózních ţivočichů (organizmy ţijící uprostřed sedimentů, např. trilobiti, láčkovci). Zachování těl organizmů je mimořádné díky podmínkám uloţení. Ţivočichové byli bouří strţeni do lagun společně s vápenitým kalem, kde klesli jako těţší objekt na dno a byli rychle zakryti vápencovými částicemi. V solnhofenských vápencích se nachází fosilie bezobratlých - prvoci, houby, ţahavci, červi, ostnokoţci, měkkýši, korýši, klepítkatci a hmyz). Z obratlovců jsou to paryby, ryby, jediný obojţivelník, plazi, zejména létající patří k nejproslulejším fosiliím této oblasti, a to ptakoještěři. Ptáci jsou ve fosilním stavu nalézáni zcela výjimečně, proto také prapták Archaepteryxlithographicatuto oblast celosvětově proslavil. 5

6 1.3. Archaepteryxlithographica Jen tři skupiny obratlovců v celé historii naší planety opustily pevnou zem a naučily se aktivně létat. Byli to pterosauři (létající plazi, např. pteranodon), ptáci a netopýři. Počátky létání jsou však zahalené tajemstvím. Nejen, ţe nevíme, kdy k prvním vzletům došlo, ale není ani jisté, jak se to stalo. Z fosilního záznamu neznáme ani ţádné přechodové články. Ale něco málo uţ se tuší. Jako první vzlétli do vzduchu bezobratlí ţivočichové - hmyz. Prvními létajícími obratlovci se stali pterosauři. Nejstarší doklady pterosaurů se našly v Itálii, ve vrstvách ze středního triasu, nejstaršího období druhohor. Tito triasoví pterosauři však uţ byli anatomicky takříkajíc "hotoví"; jejich vývoj tedy musel proběhnout dříve. Je dokonce moţné, ţe k tomu došlo uţ na sklonku prvohor, v období permu. Co se nejstarších ptáků týče, kaţdý asi zná druhohorního praptáka archeopteryxe, jehoţ fosilie byly nalezeny ve vrstvách litografických vápenců původem ze svrchní jury u jihoněmeckého Solnhofenu. První netopýři se vznesli do vzduchu ve starších třetihorách. Co se dnes soudí o vzniku létajících obratlovců? Kdo byli jejich předchůdci a jak začali létat? A byly důvody pro vznik letu stejné u pterosaurů, ptáků i netopýrů?pasivní letci mezi obratlovci jsou dobře známí. Známe létající drobné plazy nebo ještěrky, dokonce i létající ţábu. I mezi savci jsou pasivně létající druhy, jako třeba poletucha nebo někteří vačnatci. Jsou to ţivočichové, kteří roztáhnou čtyři končetiny, mezi nimiţ je napjatá blána a vznášejí se ze stromu na strom. Typické pro pasivně létající ţivočichy ţivot na stromech. Jejich pohyb ze stromu na strom se vyvinul, aby nemuseli přistát na pevnině nebo na souši, která je pro ně nebezpečná. Aktivní letci jsou, jak uţ bylo řečeno, mezi bezobratlými, hmyzem. U obratlovců je to překvapivě pouze ve třech případech. Jsou to pterosauři, pak to jsou ptáci a nakonec během nejstarších třetihor vznikli ti poslední, kteří rovněţ aktivně létají, a to jsou netopýři nebo správně letouni. Jak aktivní let vzniká.? Nejde jen o to "vzlétnout". Nejdříve je nutná přestavba přední končetiny, která vytvoří křídlo; ta musí být samozřejmě opatřená zvláštním svalstvem, musí mít zvláštní stavbu kosti a zejména musí mít nervstvo, které ovládá pohyb těch křídel. Mávání u všech třech skupin aktivních letců, u létajících plazů, praptáků i letounů, souvisí pravděpodobně s lovem létajícího hmyzu. Tito ţivočichové na počátcích svého vývoje museli těmi křídly lapat hmyz - tak, ţe sevřeli křídla takzvaným abdukčním pohybem. To je takový zvláštní pohyb směrem k tělu, který děláme i my, kdyţ třeba tleskáme nebo kdyţ chytáme míč. Pravděpodobně uţ tedy známe důvod a základní mechanismus, který v různých dobách vedl ke vzniku všech tří skupin létajících obratlovců. Přesto jsou mezi pterosaury, ptáky a netopýry od samého počátku velké rozdíly. Proč tomu tak je? Pterosauři a netopýři byli určitě původně stromoví ţivočichové. O tom svědčí uţ ta jejich zvláštní struktura nohou a to, ţe se pohybují v korunách stromů. Hmyz lapali tak, ţe startovali ze stromu. Narozdíl od těchto dvou skupin ptáci lovili úplně jinak. Ptáci jsou původem dinosauři a dá se o nich skutečně plným právem říct, ţe jsou létající dinosauři. Vyvinuli se z jedné skupiny dinosaurů, kteří se pohybovali na zadních nohou a byli to velmi rychlí, hbití dokonce bleskurychlí lovci. Tajemstvím jejich lovu byla extrémní rychlost, kterou doběhli kořist a chytili ji. Jedna skupina běhajících dinosaurů měla zvláštní vybavení - lapavé "ručičky", tj. byly to drobné přední končetiny, které uţ se nepodílely na pohybu na zemi, ale sevřením chytaly hmyz. Dokonce pro tuto skupinu dinosaurů byla vytvořena zvláštní větev, které se říká Maniraptora, tzn. lovci lovící rukama. K těmto Maniraptorům patří celá řada dinosaurů ze solnhofenských vrstev včetně archeopteryx, u kterého bylo zázračně zachováno peří. Celá jeho stavba je lehoučká kostra, jehoţ přední končetiny jsou okřídlené. 6

7 Do celé historie vstoupilo další naleziště v severovýchodní Číně v oblasti, která se nazývá Jixian, které je mladší o 25 milionů let (v Solnhofenu se jedná o svrchní juru triton, v Číně spodní křída). Fosilie jsou v této oblasti uloţeny v ideálních podmínkáchv pudrovitých sopečných popelech, které krajinu zasypaly po výbuchu sopky. Popely zakryly i jezera s bohatou vegetací, kde se v ideálních polohách zachovaly ţáby, hmyz, a díky bituminózní příměsi i měkké tkáně - rohovina a peří. To znamená, ţe v křídových vrstvách severovýchodní Číny je doloţena zvláštní skupina dinosaurů, kteří se nezávisle proměňovali v aktivní letce. Teď se ještě na chvíli vrátíme do období, kdy obě tyto skupiny létajících obratlovců vznikaly. Někomu můţe být divné, jak je moţné, ţe se dosud nepodařilo najít některé z přechodových článků jejich vývoje. U mnoha forem nejsou známí předchůdci - doslova jako by spadli z nebe. Netýká se to jen pterosaurů a ptáků, ale prakticky všech přechodových období a forem v historii Země. První nález V roce 1860 bylo nedaleko bavorského Solnhofenu nalezeno izolované pero, který o rok později pojmenoval Christian Erich Hermann von Meyer jako Archaeopteryxlitographica (rodové jméno znamená "prastaré křídlo", druhové jméno odkazuje k litografickému vápenci, který byl na lokalitě těţen a vyuţíván ke kamenotisku). Toto pero se obvykle povaţuje za klasický holotyp, ale zda ho lze přiřadit druhu A. litographica, či snad zcela jinému druhu, uţ dnes lze těţko rozhodnout; můţe dokonce patřit i zcela jinému druhu opeřeného teropoda. Zanedlouho byl u Langenaltheimu objeven vynikající, téměř kompletní exemplář, který byl dán za zásluhy místnímu fyzikovi Karlu Häberlainovi. Ten jej prodal londýnskému Bristish Museum of Natural History (dále jen BMNH) - zrodil se legendární londýnský exemplář (Richard Owen ho roku 1863 popsal jako Archaeopteryxmacrura, kdyţ usoudil, ţe původní pero a pero nového druhu se v mnoha znacích neshodují). Dnes známe devět exemplářů tohoto ptáka, většina z nich téměř kompletních právem patří mezi vůbec nejlépe zachované fosilie (Solnhofen, datovaný do svrchnojurského stupně Tithonu, tedy do období před miliony let). Jeho nález přišel rok poté, co Charles Darwin publikoval svůj On theoriginof Species, kde jiţ mohl s odkazem na Owena argumentovat, ţe ptáci se rozhodně neobjevili aţ v eocénu. Od začátku představoval ideální tranzitní fosilii mezi plazy (jak tehdy byli vnímáni dinosauři) a ptáky a tedy důleţitý objekt pro studium jak původu ptáků, tak i dinosaurů. Slavný Archaeopteryxsi zahrál" v řadě filmů a seriálů a v roce 1991 objevený asteroid z hlavního pásu mezi Marsem a Jupiterem byl po něm dokonce pojmenován 9860 Archaeopteryx. Velkým problémem je taxonomie a vztahy mezi jednotlivými exempláři. V současné době řada odborníků soudí, ţe A. lithographica představuje jediný známý druh archaeopteryga, pravdou ovšem je, ţe mezi exempláři místy existují značné rozdíly. Více světla do tohoto taxonomického zmatku můţe přinést jen další studium exemplářů, popř. nález nových, a názory paleontologické komunity na tento problém těţko někdy budou jednotné. Je Archaeopteryx nejstarším a nejprimitivnějším ptákem? Toto tvrzení se dočtete v populárně-naučné, ale i odborné literatuře, stále jej zastává mnoţství paleontologů a v průběhu desetiletí se z něj stala jakási neměnná premisa. Ale je tomu skutečně tak? Z anatomického popisu níţe plyne sloţitý problém archaeopteryx disponuje komplikovanou 7

8 kombinací ptačích a dinosauřích znaků; dnes je zřejmé, ţe minimálně představitelé některých linií teropodů disponovali větším mnoţstvím patčích znaků, neţli archaeopteryx. Někteří paleontologové tak soudili, ţe různé skupiny ptáků se vyvinuly z různých ptačích předků (Barsbold 1983, Zweers& van den Berge 1997 aj.), podle dalších byl právě spíše avimimusskutečným předkem ptáků (avimimus - napodobitel ptáků byl kolem 1,5 m dlouhý všeţravý teropod, který ţil před 70 milióny let. Jeho fosílie byly nalezeny v Číně a Mongolsku. Měl dlouhé nohy, ocas a krk s malou hlavou a bezzubým zobákem. Přední tříprsté končetiny měly srostlé záprstní kůstky stejně jako dnešní ptáci. Na předloketních kostech se nalezl zdrsněný povrch v místech, kde dnešním ptákům vyrůstá peří; Kurzanov 1987). Další autoři přímo klasifikovali archaeopteryga jako teropoda (terapodi - obludné nohy byli masoţraví dinosauři, téměř výhradně dvounozí (bipední) a patřili do skupiny plazopánvých dinosaurů Saurischia, např. Tyrannosaurus. Vykazují převáţně masoţravost, objevují se během období svrchního triasu asi před 235 miliony let a od konce triasu jiţ představují jediné velké pozemní predátory, těmi zůstanou aţ do samotného konce druhohor před 65 miliony let. Dominantní predátory tedy představovali po dobu celých 150 milionů let. Dnes jsou reprezentováni více neţ 9600 druhy ptáků, kteří se vyvinuli na konci jury asi před 150 miliony let právě z malých teropodů; Lowe 1935, Thulborn 1984). Názory paleontologů na pozici archaeopteryga zdaleka nejsou jednotné. V současné době je asi podstatné říci, ţe archaeopteryxnebyl skutečným předchůdcem moderních ptáků, ale patřil do jeho blízkého příbuzenstva. Model archaeopteryx(obrázek 2a, 2B - starší rekonstrukce srovnávající archaeopteryga a moderního ptáka) Asi 0.5 m dlouhý archaeopteryx(velký tedy asi jako současná evropská straka), jak bylo jiţ na mnoha místech zmíněno, disponuje kombinací anatomických znaků plazů (dinosaurů) a ptáků. Z plazích znaků má archeopteryx tyto: čelisti s malými ostrými zuby, tříprsté končetiny s drápy, dlouhý kostěný ocas s volnými obratli, sacrum tvořené pouze 5 6 obratli, na druhém prstu na předních končetinách byla prokázána hyperextenzibilita (a mohl tedy slouţit jako účinná zbraň), gastralia a jednoduchý mozek s hladkými hemisférami a mozečkem uloţeným za nimi. Mezi nejvýznačnější ptačí charakteristiky naopak patří srostlá vidlicová kost, přítomnost křídel a peří adaptovaného k letu, částečně dozadu stočený první prst, dlouhý stoupající výběţek na hlezenní kosti, otvor mezi kostí sedací a stydkou, mezizubní kostěné desky a spodní oblouky ocasních obratlů. Opeření je velmi dobře vyvinuté, blízké moderním ptákům, zřetelně asymetrické (méně na ocasních partiích, kde se nacházely i stabilizační lamely). Tělesné opeření je zdokumentováno méně; nejvíce bylo studováno u berlínského exempláře, kde jsou skvěle zachovány svazky per podél končetin, které jak se zdá mají zachovánu i základní obrysovou strukturu. 8

9 Obrysová pera, zřetelně symetrická a podobná moderním ptákům, jsou i na zádových partiích, i kdyţ nejsou natolik tuhá jako pera adaptovaná pro let. Naproti tomu neexistují stopy po opeření na svrchní části krku a na hlavě; zřejmě je to dáno i tím, ţe většina exemplářů byla "pohřbena" v anoxickém sedimentu poté, co nějakou dobu plavala na hladině moře či jezera zády dolů tím došlo k jejich rychlému rozkladu, zatímco ocasní pera zůstala zachována. Některé exempláře (např. HMN 1880, JM 2257, S6, BSP 1999) buď zahynuly přímo ve vodě, nebo se potopily velmi rychle po smrti (Kemp &Unwin 1997, Davis &Briggs 1998). Co se týká letových schopností archaeopteryga, ani zde nepanuje jednota. Absence dobře vyvinuté hrudní kosti (i kdyţ u jednoho exempláře se pravděpodobně vyskytuje) napovídá, ţe silným letcem zřejmě nebyl, i kdyţ aktivně mávat křídly dokázal svalstvo, které zprostředkovávalo let, bylo zřejmě napojeno na chrupavčitou hrudní kost. Navíc postranně orientovaný ramenní spoj mezi lopatkou, krkavčí a ramenní kostí, namísto dorzálně skloněného spoje u moderních ptáků, naznačuje, ţe archaeopteryx zřejmě nebyl schopen zdvihnout křídla nad úroveň zad, coţ jednoduše znemoţňovalo tah křídla směrem nahoru. Vyuţíval tak spíše tahy směrem dolů, coţ bylo vhodnější pro plachtění. Křídla archaeopteryga byla relativně velká a měla zřetelný kruhový tvar, coţ zvyšovalo odpor vzduchu a tím i mezní startovní rychlost a akční rádius při letu, na druhou stranu mohlo jít o vhodnou adaptaci k letu v hustém prostředí mezi křovinami či stromy, podobně jako u dnešních vran či baţantů. Přitomnost zadních křídel (obdobně u mikroraptora) navíc mobilitu archaeopteryga zvyšovala; tyto struktury tvořily aţ 12% celkových letových křídelních ploch, znamenalo to však další sníţení mezní startovní rychlosti o 6% a akčního rádia o 12% (Longrich 2006). Křídla zřejmě stačila pro vyvinutí dostatečného mnoţství energie pro vyvinutí dopředné síly, nutné pro vzlet (Burgers&Chiappe 1999). Stejně tak nepanuje jednota ani o tom, zda byl archaeopteryx stromovým, či terestrickým ţivočichem. Odráţí se zde rozpolcení ohledně obecné hypotézy o stromovém/terestrickém původu ptáků. "Stromovou" hypotézu proponoval kdysi legendární Othniel Charles Marsh, "terestrickou" pak Samuel WendellWilliston a obě měly a mají dnes své zastánce. Kombinace morfologických znaků archaeopteryga napovídá spíše jakési "smíšené" variantě, podobně jako je tomu u dnešních vran. Pravděpodobný je scénář, ţe archaopteryx vyuţíval svůj ne zcela dokonalý let k úniku před predátory do vyšších stromových poloh. K překonání větších vzdáleností se pak spouštěl z korun stromů nebo ze skalních útesů (Elzanowski 2002). 9

10 Jeden z mnoha modelů "stromové" hypotézy archaeopteryga. Zdroj: commons.wikimedia.org. Prostředí, kde archaeopteryx ţil, připomínalo v jurském období dnešní Floridu i kdyţ poněkud suššího charakteru, jak dokládá fosilní záznam. Šlo o semiaridní, subtropickou lokalitu s dlouhým obdobím sucha a poměrně nízkým úhrnem sráţek. Nálezy rostlin jsou vzácné, i kdyţ se prokazatelně vyskytovaly cykasy a jehličnany, převáţně zakrslé formy do 3 m výšky archaeopteryx tedy zřejmě nešplhal po velkých stromech, jak zobrazuje celá řada rekonstrukcí. Společně s praptáky obývali tuto lokalitu pterosauři (ramforynchus, pterodaktylus), malí ještěři, velké mnoţství hmyzu a rovněţ teropodkompsognatus, objevený zde nedlouho po archaeopterygovi. Mezi jeho kořist zřejmě patřila jsuchozemskái vodní zvířata. Pokud šlo o menší kořist, stačil na ni archaeopteryx svými čelistmi, pokud šlo o větší "sousto", vyuţil svých hyperextenzibilních drápů na druhém prstu nohou. Výborný zrak (podpořený velkýma očima) byl rovněţ v tomto směru významnou adaptací. 10

11 11

12 Porovnání koster teropodů nahoře Compsognathuslongipes, uprostřed Archaeopteryxlithographica, dole recentní kuře Gallusgallus. Zdroj: Známé fosilní exempláře archaeopteryga Londýnský exemplář (BMNH 37001) první nalezená kostra, téměř kompletní, s částečně disartikulovanými lebečními partiemi. V současné době v British Museum of Natural History v Londýně. Nalezen v r u Langenaltheimu v Německu. Berlínský exemplář (HMN 1880) nalezený v letech nedaleko Blumenbergu u Eichstättu, popsán Wilhelmem Damesem v r V současné době v Humboldtově přírodovědném muzeu v Berlíně. Jedná se o nejkompletnější exemplář a první s kompletní lebkou. 12

13 Eichstättský exemplář (JM 2257) nalezen 1951 nebo 1955 u Workerszellu, popsán v roce 1974 jedním z předních odborníků na archaeopteryga, Peterem Wellnhoferem. Jedná se o nejmenší exemplář s druhou nejlépe zachovanou lebkou. Můţe se jednat o nový druh či dokonce rod (A. recurva resp. Jurapteryxrecurva). Uloţen v Jura Museum v Eichstättu. Solnhofenský exemplář (BSP 1999) objevený u Eichstättu v r. 1960, popsaný Wellnhoferem v roce Jedná se o největší exemplář, který Elzanowski v r klasifikoval jako samostatný rod a druh Wellnhoferiagrandis. Nachází se v Bürgermeister-Müller-Museum v Solnhofenu. Chybí pouze části krku, ocasu, páteře a lebky. 13

14 Haarlemský exemplář (TM 6428, také znám jako Teyler specimen) - nalezen jiţ roku 1855 u Riedenburgu a popsán chybně Meyerem v r jako Pterodactyluscrassipes (omyl napravil aţ Ostrom o 113 let později). Uloţen v Teylers Museum v Haarlemu v Nizozemí. Jedná se o vůbec první exemplář a nejméně kompletní sestává pouze z končetinových kostí, krčních obratlů a ţeber. Maxberský exemplář (S5) - nalezený v letech 1956 nebo 1958 u Langenaltheimu, popsán Hellerem v r Patřil Eduardu Opitschovi, který jej pronajal Maxberg Museu v Solnhofenu, odkud však zmizel zřejmě byl odcizen a prodán do soukromé sbírky. Chybí pouze hlava a ocas. Mnichovský exemplář (S6, dříve znám jako Solnhofen-Aktien-Verein specimen) nalezen v roce 1991 u Langenaltheimu a popsán 1993 Wellnhoferem (můţe být nový druh A. bavarica). Hrudní kost se ukázala být kostí krkavčí, ale chrupavčitá hrudní kost můţe být přítomna. V současné době uloţen v Paleontologickém muzeu v Mnichově. Chybí jen přední část hlavy. 14

15 Exemplář Bürgermeister-Müller - objevený v roce 1997, značně fragmentární. Uloţen v Bürgermeister-Müller-Museum v Solnhofenu. Další fosilie byla nalezena v roce Thermopoliský exemplář (WDC CSG 100) dlouho byl v soukromé sbírce, popsán aţ v roce 1995 Mayrem, Pohlem a Petersem. Darován Wyoming Dinosaur Center v Thermopolis v americkém Wyomingu, v současné době pronajat RoyalTyrrell Museum v kanadském Drumhelleru. Má nejlépe zachovanou lebku a zadní končetiny, nezachovala se část krku a spodní čelisti. Popis ukázal některé výrazně "teropodí" znaky, včetně absence zpětně otočeného prstu, typického ptačího znaku, a přítomnost hyperextenzibility prstu. Povaţován za jeden z nejkompletnějších a nejkvalitnějších exemplářů archaeopteryga. 15

16 2. Historický vývoj rakouských zemí (Rakousy, Salcbursko, Tyrolsko) a Bavorska Rakouské a bavorské dějiny jsou úzce spjaty s vývojem německé státnosti. Skutečnost, ţe dnešní Rakousko je samostatným státem a Bavorsko součástí německého státu je v Evropě tzv. národních států formovaných na lingvistické bázi jednotlivých etnik svým způsobem výjimečná (pomineme-li existenci evropských ministátů a specifických vícenárodních států Švýcarska a Belgie). Souvisí to se specifickým vývojem pevninského západogermánského jazykového prostoru, v němţ došlo v průběhu vývoje k vytvoření specifického politického útvaru konfederativního typu Svaté říše římské národa německého, v němţ existovaly stovky států světského i církevního typu, přičemţ mnohé státy byly územně omezeny na nepatrné útvary, dokonce i mnohá města tvořila samostatné politické útvary. Rakousy a Bavorsko patřily k největším v říši a jejich vládnoucí dynastie Habsburků a Wittelsbachů k nejvýznamnějším německým panovnickým rodům. Staleté souţití německých států v rámci rozsáhlé říše skončilo s expanzí napoleonské Francie r. 1806, nicméně s její poráţkou se říše transformovala do tzv. Německého spolku, který však vydrţel jen do r S jeho rozpadem se začalo Rakousko politicky od ostatních německých zemí vzdalovat. Ty byly spojeny r pod pruskou dynastií Hohenzollernů do federálně uspořádáného Německého císařství Bavorsko se k němu připojilo dva týdny po jeho vytvoření, ale získalo širší autonomii neţ ostatní státy federace. Německo a Rakousko se staly spojenci v První světové válce, společná poráţka vedla k pádu monarchistických systémů a snaze o opětovné sjednocení rakouských a německých zemí. Tomu zabránily vítězné mocnosti, které odmítly i návrhy na vytvoření tzv. Dunajské federace spojením Bavorska, Rakouska a Maďarska. Připojení Rakouska k hitlerovskému Německu bylo sice většinou Rakušanů přijímáno jako spravedlivé spojení všech Němců, po Druhé světové válce však bylo vítěznými mocnostmi Rakousko znovu odděleno a zhruba od 60. let se začala formovat i rakouská národní identita odlišná od německé. Jelikoţ dějiny Rakouska, resp. rakouských zemí, a Bavorska jsou stovky let vzájemně propojeny, přiblíţíme si v průběhu počátku cesty nejstarší dějiny zemí, kterými budeme projíţdět tedy Dolními a Horními Rakousy, Salcburskem, Tyrolskem a Bavorskem. Po vstupu do Rakouska se zaměříme na další historické události rakouských zemí pod dynastií Habsburků a dějiny Rakouské republiky. V Salzbursku probereme specifický vývoj zdejšího arcibiskupství jako státu Svaté říše římské a okolnosti jeho připojení k habsburským drţavám, v Tyrolsku si připomeneme několik zajímavostí zdejšího vývoje včetně oddělení Jiţního Tyrolska a jeho připojení k Itálii. V Bavorsku se potom podíváme na zdejší specifika vývoje státnosti aţ do současnosti. BAVORSKO km tis. obyv. München 16

17 DOLNÍ RAKOUSY km tis. obyv. Sankt Pölten HORNÍ RAKOUSY km tis. obyv. Linz SALCBURSKO km2 520 tis. obyv. Salzburg 17

18 TYROLSKO km2 700 tis. obyv. Innsbruck - Předindoevropské osídlení (Rétové) - keltské kmeny - první indoevropské populace (keltské a okrajově na JV také ilyrské); kolem r. 200 př.n.l. vznik prvního státního útvaru Norické království; nejpočetnější Bójové dle nich nazvány Boiohaemum, pozdější Bohemia Čechy, a Baiuvarium pozdější Bavaria, Bayern - Bavorsko - římské období, postupné podrobení Keltů od cca 170 př.n.l. do r. 40 n.l. (provincie Raetia, Noricum a a Pannonia) viz mapa provincií na území dnešního Rakouska a v rámci celého Říma - germánské vpády od r. 120 př.n.l. Kimbrové a Teutoni, později Svébové a po zániku Římské říše Alemani, Markomani a Frankové jejich potomci na území Bavarie nazýváni Bavory vytvářejí kmenový svaz transformovaný postupně ve feudální státní útvar na čele s vévody dynastie Agilolfingů - Bavorské vévodství 1. doloţený vévoda Garibald I. v r. 555, území zahrnovalo i dnešní západní rakouská území, konec dynastie

19 - tyrolské území součástí Ostrogótského království do jeho pádu r následně severní část získává Bavorsko a jiţní část Italské království zaloţené Lombardy - kolem r. 690 zaloţeno v Salcburku biskupství - slovanské vpády z Balkánu Karantáni - vznik Karantánského vévodství na východních územích dnešního Rakouska s přesahem na území Slovinska a Chorvatska - turkické invaze (Hunové, Avaři) - jiţ od konce 6. století rozpínání Francké říše na Bavorsko i Karantánii, Bavorsko se však s jejím rozdělením opět osamostatňuje, i kdyţ zůstává lénem Východofranckého království a rozšiřuje svoje území o Karantánii a další oblasti - v čele Bavorska se vystřídala řada dynastií, poslední od r vládli Wittelsbachové - vytváření hraničních politických útvarů zvaných marky jiţ v období Francké říše, později jako součásti Bavorského vévodství Avarská marka (c. 791-c. 830), po r. 850 na tomto území vytvořena Pannonská marka a Karantánská marka (ta se stala základem Korutan) 19

20 - 798 biskupství v Salcburku povýšeno na arcibiskupství - maďarské vpády ( ), bitva na Lechu vytlačení Maďarů Východní marka /Marchia Orientalis alias Ostmark, staroněmecky Ostarrichi toto jméno poprvé zmíněno r. 996 léno dynastie Babenberků markrabství poprvé zmiňováno Tyrolské hrabství jako léno Tridentského biskupství Ostarrichi povýšeno na vévodství Österreich, latinsky Austria, česky Rakousy (pův. Rakúsy) podle hradu Ratgos 20

21 Ostmark a Bavorsko v 10. století erb Babenberků základ rakouské vlajky Wittelsbachové získávají Rýnskou Falc a podařilo se jim zařadit do r mezi 7 kurfiřtů volitelů říšských králů rod Babenberků vymírá po meči, snahy okolních vládců o získání jejich dědictví Bavorsko rozděleno na Horní a Dolní Bavorsko, o 2 roky později se Wittelsbašská dynastie dělí na větev falckou (starší) zahrnující i Horní Bavorsko a bavorskou (mladší) vládnoucí v Dolním Bavorsku o kurfiřstskou hodnost se měly dělit, ale nakonec ji jen pro sebe získala falcká větev Tyrolské hrabství získávají hrabata z Gorice (Görz) nová vládnoucí dynastie Görz-Tirol - od r postupně Rakousy, Štýrsko a Korutany zabrány Přemyslovci Přemysl odděluje část Štýrska a vytváří z něj Kníţectví na Enţí (Fürstentum ob der Enns), Habsburkové ho později připojili k Rakousům základ Horních Rakous hrabě Rudolf Habsburský římským králem (neměli status říšských kníţat a rodové drţavy měli na území dnešního švýcarského kantonu Aargau růţová barva na mapě) Rudolf Habsburský zabírá babenberské země, o 2 roky později vyhání Přemyslovce Rudolf udělil svým synům jako léno Rakousy a Štýrsko tím se Habsburkové stali říšským kníţaty Salcburské arcibiskupství povýšeno na říšské kníţectví připojení Horního Bavorska k Dolnímu Bavorsku počátek dalšího dělení Bavorska na menší útvary pro jednotlivé větvě Wittelsbachů 21

22 Habsburkové získali Korutany a Kraňsko povýšení Rakouského vévodství na arcivévodství Habsburkové získali Tyrolsko rozdělení rodu na 2 větve: albrechtská vládla v Rakousích, ale r vymřela Ladislavem Pohrobkem; leopoldská vládla v ostatních zemích a r získala i Rakousy; jedna její větev však vládla ještě samostaně v Tyrolsku v l a znovu Habsburci definitivně ztratili svoje původní domény ve Švýcarsku Habsburkové dědičnými císaři Svaté říše římské (s výjimkou let ) Rakousy poprvé rozděleny na Horní a Dolní Rakousy sjednocení všech habsburských zemí pod vládou císařské větve rodu Rakousy nadále oficiálně děleny na Horní Rakousy a Dolní Rakousy znaky Horních a Dolních Rakous znak Tyrolska Habsburci získávají Gorici a Gradišku opětovné sjednocení bavorské větve Wittelsbachů a zavedení primogenitury (zákaz dělení země); území Horní Falce bylo připojeno aţ r

23 Habsburkové získávají Uhersko a země Koruny české rozdělení habsburské dynastie na rakouskou a španělskou větev (ta vymřela r. 1700) po neúspěšné snaze falckých Wittelsbachů získat českou korunu (Fridrich Falcký zimní král) byla Falcku odebrána kurfiřtská hodnost a předána Bavorsku Falcko znovu získává kurfiřství Wittelsbachové tak disponují 2 hlasy Tyrolsko definitivně připadá císařské větvi Habsburků vymření Habsburků po meči sňatkem s lotrinskou dynastií vzniká Habsbursko-lotrinská dynastie (potomci Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského vládli ) Habsburkové ztrácejí větší část Slezska ve prospěch Pruska Bavorsko a Falcko spojeny do jednoho státního útvaru Salcbursko sekularizováno a stává se krátce kurfiřstvím znaky Salcburska: arcibiskupství vévodství císař František II. přijal titul císaře rakouského jako František I celé Tyrolsko připojeno k Bavorsku (to stálo na straně Napoleona) Salcbursko předáno Rakousku, které z něj po zrušení říše vytváří vévodství císař rakouský se vzdává titulu císaře Svaté říše římské a ta definitivně zaniká Bavorsko vstupuje do Francií zřízeného Rýnského spolku tyrolské Tridentsko připojeno k Itálii a Salcbursko předáno Bavorsku Vídeňský kongres zakládá Německý spolek (39 států); Tyrolsko, Salcbursko a další ztracená území v napoleonském období vráceny Rakousku, navíc získává italskou Lombardii a Benátsko; Salcbursko připojeno k Horním Rakousům; Bavorsko vráceno zhruba do původních hranic včetně Rýnského Falcka, královský titul však Wittelsbachům zůstává (níţe viz vývoj státního znaku Bavorska) 23

24 současný velký znak Územní vývoj Bavorska v letech 1805, 1810 a Salcbursko samostatnou korunní zemí jako vévodství, kterým bylo jiţ v l od Tyrolska odděleno Vorarlbersko jako nová korunní země 24

25 korunní země Rakouska-Uherska státní znak po rozporech Rakouska a Pruska rozpad Německého spolku Rakousko-uherské vyrovnání konfederace Rakousko-Uhersko poráţka ve světové válce, sesazení Habsburků i Hohenzollernů, vyhlášení republiky v Německu a autonomní republiky Německé Rakousko, které se mělo stát součástí Německa odmítnuto vítěznými mocnostmi. Oficiálním jménem německého státu zůstala Německá říše (Deutsches Reich), rakouský stát se nazýval Republika Rakousko (Republik Österreich) oba státy se konstituovaly na federálním principu. 25

26 území nárokovaná Německým Rakouskem Rakouska symboly Německého státní vlajky (na souši a na lodích) vlajka od 1945 současná státní 26

27 detailní podoby státních znaků Rakouska z let 1918, 1934 a 1945, pro srovnání níţe znaky z let 1804 a vyhlašování republik v jednotlivých zemích Německa v dubnu aţ květnu pokus o ustavení Bavorské republiky rad (sovětská republika), následně vyhlášen Bavorský svobodný stát (Freistaat Bayern) Jiţní Tyrolsko připojeno k Itálii k Bavorsku připojena malá země Sasko-Coburg Tyrolsko do r rozdělení Tyrolska 27

28 k moci se dostávají rakouští fašisté (austrofašisté), kteří ale neakceptují Hitlerovu politiku vyhlášena Rakouská spolková republika; kancléř Engelbert Dolfuß vyhlásil vládu jedné strany Vlastenecké fronty (Vaterländische Front). Proněmečtí nacisté odpověděli jeho vraţdou. V zemi vypukly nepokoje; k anexi Rakouska však nedošlo kvůli zásahu Dolfußova spojence Mussoliniho. Dolfußův nástupce Kurt Schuschnigg následně zakázal nacistické organizace v Rakousku. Tlaku Hitlera ale neodolal a nakonec skončil v koncentračním táboře. Novým kancléřem se stal nacista Arthur Seyß- Inquart a následně vyslalo Německo jednotky, které převzaly vládu nad Rakouskem. Státní vlajky (pro státní budovy a lodě) a vlajka Vlastenecké fronty, která mohla být vyvěšována od r společně se státní vlajkou (podobně jako v Německu nacistická vlajka v letech ) národní socialisté se zmocňují vlády v Německu a v následujícím roce ruší federální systém vytvoření ţupní administrativy hranice zemí zůstaly formálně zachovány, ale výkonná moc přešla zcela na nově vytvořené ţupy anexe Rakouska Německou říší Land Österreich nové jméno Ostmark (Východní marka) nové formální označení Alpské a Dunajské říšské ţupy Velkoněmecká říše nové jméno německého státu rakouské území rozděleno na okupační zóny (podobně i Vídeň) a formálně byly obnoveny spolkové země německé území rozděleno na okupační zóny v americké zóně obnoveno Bavorsko, ovšem bez Rýnského Falcka vytvoření Spolkové republiky Německo Bavorsko přichází o Rýnské Falcko obnovení plné nezávislosti Rakouska 28

29 Německo se zabranými zeměmi a německé administrativní jednotky v r Okupační zóny v Rakousku a Německu Německo zakládajícím členem Evropského společenství uhlí a oceli, prvního integračního projektu Německo zakládajícím členem Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii Rakousko vstupuje do integračního seskupení nazývaného nově Evropská unie 29

Národy a nacionalismus

Národy a nacionalismus Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Národy a nacionalismus Bakalářská práce Autor: Milan Kroupa Veřejná správa a práva Evropské unie Vedoucí práce: Mgr. Michal Houska Písek

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS.

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS. Z Á P A D O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V P L Z N I FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN Bakalářská práce Mnichovská dohoda - historickoprávní vývoj a důsledky JAKUB HRUBÝ, DiS. Vedoucí bakalářské

Více

ZDENĚK MALÍK POZNATKY. o územněsprávním. členění státních teritorií. s doporučením. pro Českou republiku

ZDENĚK MALÍK POZNATKY. o územněsprávním. členění státních teritorií. s doporučením. pro Českou republiku ZDENĚK MALÍK POZNATKY o územněsprávním členění státních teritorií s doporučením pro Českou republiku Vydáno nákladem Nadace Morava a Slezsko KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Malík Zdeněk Poznatky

Více

ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ.

ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ. ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ. JAROMÍR PAVLÍČEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy:

Více

Mezinárodní vztahy ve 20. století

Mezinárodní vztahy ve 20. století ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Jaromír Pavlíček Mezinárodní vztahy ve 20. století Opava 2011 Obecná charakteristika práce

Více

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte:

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte: Obsah ÚVOD 1 Československo 1918 1938 1.1 Počátky nového státu (1918 1920) 1.2 Československo mezi léty 1920 1929: stabilizace a doba konjunktury 1.2.1 Charakteristika politického vývoje a hospodářství

Více

Úvod do problematiky

Úvod do problematiky Úvod do problematiky Skandinávské země jsou obecně považovány za státy s pevnými, vysoce rozvinutými demokratickými nástroji vlády, stabilní ekonomikou a s propracovaným systémem sociální péče. Známa je

Více

TRADIČNÍ MENŠINY A CIZINCI V ČR

TRADIČNÍ MENŠINY A CIZINCI V ČR TRADIČNÍ MENŠINY A CIZINCI V ČR JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Vznik ČSR a změny práva

Vznik ČSR a změny práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Vznik ČSR a změny práva Bakalářská práce Autor: Jan Krejčí Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. PhDr. René

Více

VÝVOJ TURISMU NA ČERNOMOŘSKÉM POBŘEŢÍ BULHARSKA

VÝVOJ TURISMU NA ČERNOMOŘSKÉM POBŘEŢÍ BULHARSKA Univerzita Pardubice Fakulta filozofická VÝVOJ TURISMU NA ČERNOMOŘSKÉM POBŘEŢÍ BULHARSKA Tereza Tkadlecová Bakalářská práce 2010 Poděkování Děkuji paní prof. Haně Gladkové za vedení mé bakalářské práce,

Více

Politické strany a systémy politických stran

Politické strany a systémy politických stran Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Politické strany a systémy politických stran Bakalářská práce Autor: Eva Kakosová Schacherlová Hospodářská politika a správa v oboru,

Více

Komparace lidských práv na našem území od roku 1848

Komparace lidských práv na našem území od roku 1848 Bankovní institut vysoká škola Komparace lidských práv na našem území od roku 1848 Bakalářská práce Kornelie Komjatiová Duben 2009 Bankovní institut vysoká škola Katedra práva Komparace lidských práv na

Více

Lloyd George Clemenceau Wilson

Lloyd George Clemenceau Wilson C. Svět podle Versailleského systému 1. Pařížská mírová konference (1919 1920) První světová válka přinesla asi 11 milionů mrtvých a obrovské hmotné škody. Zdevastovala rozsáhlé oblasti vleklých frontových

Více

Schengenský prostor a státní hranice České republiky

Schengenský prostor a státní hranice České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Schengenský prostor a státní hranice České republiky Bakalářská práce Autor: Jan Devátý Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ POLITOLOGIE ČLOVĚK V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ Tereza Köhlerová Marek Moudrý Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...6 SEZNAM TÉMAT...6

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

1. A Literatura a prameny k české státnosti Pramen Počátky vědeckého zpracování historie u nás-17. století- doba pobělohorská. Pavel Stránský ze Zap

1. A Literatura a prameny k české státnosti Pramen Počátky vědeckého zpracování historie u nás-17. století- doba pobělohorská. Pavel Stránský ze Zap 1. A Literatura a prameny k české státnosti Pramen = autentické zachycení minulosti,prostřednictvím právních knih a zákonů.je to z čehoţ poznáváme historii. Prameny mohou být hmotné (např. rytíř Rolland-symbol

Více

OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ

OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ Jan Rychlík Vladimir Penčev OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ vyšehrad Kniha vychází k 80. výročí založení nakladatelství Vyšehrad 1934 2014 Vyobrazení

Více

ODBORNÁ KOMISE. Dům evropských dějin. Základy koncepce Domu evropských dějin

ODBORNÁ KOMISE. Dům evropských dějin. Základy koncepce Domu evropských dějin ODBORNÁ KOMISE Dům evropských dějin Základy koncepce Domu evropských dějin Rukopis dokončen v říjnu roku 2008 Vydáno v Bruselu, Belgie 2 Obsah Úvodní slovo... 5 Koncepční a muzejní základy... 7 Základní

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Centrum dalšího vzdělávání Jaroslava Syrovátková Evropská unie Liberec 2007 J. Syrovátková - 2007 2 Obsah: 1. Úvod...6 2. Definice Evropské unie... 7 3. Historické etapy

Více

Jak by vypadala federální Evropa?

Jak by vypadala federální Evropa? Florina-Laura NECULAI Jak by vypadala federální Evropa? Cvi e ní ve schopnosti vize mladé generace Přeložila: Tereza Novotná 1 Tento knižní projekt byl sepsán za technické podpory a know-how Unie evropských

Více

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy DĚJEPIS II. ROČNÍK OA Pracovní listy SVĚTA A POKUS O JEHO REVIZI I. SVĚTOVOU VÁLKOU Imperialismus 1880 1914 - vlna výbojů do Afriky Asie, Oceánie ze zemí Evropy, USA, Japonska Velká Británie - největší

Více

F. Poválečný svět (1945 1949) 1. Vliv války na podobu poválečné společnosti

F. Poválečný svět (1945 1949) 1. Vliv války na podobu poválečné společnosti F. Poválečný svět (1945 1949) 1. Vliv války na podobu poválečné společnosti Druhá světová válka trvala 6 let, ale během této nedlouhé doby zásadně proměnila tvář celého světa: 1. Válka a události s ní

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Markéta Malá Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie

Více

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická.

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Odsun německého obyvatelstva z Československa po 2. světové válce Kateřina Nová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKA FAKULTA. Katedra občanské výchovy. Zhanna Baturko Bakalářská diplomová práce Integrace Ukrajinců v České republice

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKA FAKULTA. Katedra občanské výchovy. Zhanna Baturko Bakalářská diplomová práce Integrace Ukrajinců v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKA FAKULTA Katedra občanské výchovy Zhanna Baturko Bakalářská diplomová práce Integrace Ukrajinců v České republice Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk Hons Brno 2012 1 Čestně prohlašuji,

Více

ROZPAD JUGOSLÁVIE DISINTEGRATION OF YUGOSLAVIA

ROZPAD JUGOSLÁVIE DISINTEGRATION OF YUGOSLAVIA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Filozofie Specializace v pedagogice ČJ- HU ROZPAD JUGOSLÁVIE DISINTEGRATION OF YUGOSLAVIA

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více