Odpadní vody. Škody způsobené odpadními vodami:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpadní vody. Škody způsobené odpadními vodami:"

Transkript

1 Odpadní vody Za vodu odpadní je považována veškerá voda, která projde jakýmkoliv výrobním procesem a tímto použitím se změnila její jakost nebo teplota, příp. i jiné vody, odtékající ze sídlišť, obcí, dolů, závodů a dalších objektů, které jsou vypouštěny do vod povrchových (recipientů) a mohou ohrozit jakost těchto vod. Obvykle se rozdělují na odpadní vody městské (splaškové) a průmyslové (do kterých se většinou zahrnují i odpadní vody ze zemědělských závodů). Odpadní vody nezamořují jen povrchové toky, do kterých se převážně vypouští, ale v současné době znečišťují také moře (Baltské, Středozemní, Severní). Proto je nutné, v zájmu zachování životních podmínek a života vůbec, aby se tato problematika řešila v celosvětovém měřítku. Škody způsobené odpadními vodami: Zhoršení životního prostředí Znečištěná voda se nedá použít pro úpravu vody pitné Omezení využití vod pro rekreaci Likvidace života v řekách a mořích Znemožnění rybolovu Epidemiologické závady vlivem přítomnosti patogenních organismů - virů, bakterií, protozoí, červů aj. Článek o znečištění vody -

2 Kvalita a množství odpadních vod Znečištění splašků je závislé na způsobu života obyvatel, životní úrovni a technické vybavenosti domácnosti i obce. V odpadních splaškových vodách jsou látky rozpuštěné i nerozpuštěné. Nerozpuštěné látky jsou jednak sunuté po dně stok (písek, škvára, hlína), jednak unášené a plovoucí (papír, hadry a především jemný kal vznikající rozmělněním různých organických zbytků a výkalů. Kvalita odpadních látek je poměrně stálá, např. u BSK5 se pohybuje přibližně v rozmezí g/osobu/den. Koncentrace BSK5 bývá mg.l -1. Nerozpuštěných látek je asi 90 g/osobu/den. Ve splašcích bývá až 20 mg.l -1 tuků. Množství odpadních vod tzv. specifická spotřeba vody je v ČR asi 100 l na osobu a den. Naproti tomu v Ugandě si musí každý člověk průměrně vystačit se sto litry životodárné tekutiny až čtrnáct dní. Dnes už naštěstí míří převážná část kanalizační vody - v České republice je to zhruba 95 % - do čistíren odpadních vod, a může tak být znovu použita. Kvalita odpadních vod se klasifikuje pomocí několika ukazatelů. Organické znečištění se hodnotí biochemickou spotřebou kyslíku za 5 dní (BSK5). Je to rozdíl obsahu kyslíku ve vodě v mg.l -1 v okamžiku odebrání vzorku a za 5 dní. Čím bude tato hodnota větší, tím je voda více znečištěna organickými látkami, protože se kyslík spotřeboval biochemickými procesy samočištění vody. Pětidenní interval stanovili ve Velké Británii, kde doba, za kterou voda teče od pramenu až do moře, je maximálně 5 dní a britští vědci byli prvními na světě, kteří se touto problematikou zabývali. BSK5 je mírou obsahu organických látek těch biologicky rozložitelných oproti CHSK (chemická spotřeba kyslíku), kde se organické znečištění stanovuje titrací chemickým oxidovadlem, a které oxiduje i látky biologicky nerozložitelné. Platí, že BSK5 < CHSK. Z organických látek se nejčastěji věnuje pozornost těm skupinám organických látek, které významným způsobem ovlivňují jakost a chování vody. Jsou to zejména ropa a ropné látky, fenoly a tenzidy. Voda se dále klasifikuje podle množství nerozpuštěných látek, ph, obsahu dusíku a fosforu a jiných parametrů.

3 Podle chování organických látek ve vodě a schopnosti mikroorganismů využívat tyto látky jako zdroj energie a transformovat je na látky jednodušší, dělíme organické látky na lehce nebo obtížně rozložitelné a nerozložitelné, biochemicky stabilní a rezistentní. První informaci o zastoupení rozložitelných a nerozložitelných látek poskytuje poměr BSK5 : CHSKcr, který je u dobře rozložitelných látek asi 0.4 až 0.7, u obtížně rozložitelných 0.25 až 0.4. Průmyslové podniky produkují odpadní vody, které obsahují různé druhy závadných látek. Porovnáme-li průmyslové odpadní vody s městskými odpadními vodami, učiníme si představu o jejich škodlivosti. Hovoří se o tzv. populačních ekvivalentech znečištění, kde se srovnává účinek odpadních vod vzniklých při zpracování určitého množství suroviny nebo produktu se znečištěním konkrétního počtu obyvatel za 1 den. Populační ekvivalent, resp. ekvivalentní počet obyvatel: E = BSK5. Q / 60, kde hodnota BSK je v g/m 3, Q = spotřeba vody (m 3 ) za den, 60 = specifické množství Populační ekvivalent je množství znečištění, které je stejné, jako znečištění tohoto druhu produkované denně jednou osobou. Jedna osoba vyprodukuje za den znečištění rovnající se: BSK5-60 g na obyvatele a den NL - 55 g na obyvatele a den Ncelk - 12 g na obyvatele a den Pcelk g na obyvatele a den

4 Srovnání znečišťující síly různých odpadních průmyslových vod Producent BSK5 g. m -3 EO Populační ekvivalent Suspendované látky g. m -3 Prádelna ,3 16,7 200 Koželužna ,7 33, Mlékárna , Pivovar ,2 90 Drůbežárna ,3 13, Jatka ,7 800 Rezistentní organické látky Zatímco rozložitelné organické látky se ve vodním prostředí postupně převádějí na jednodušší sloučeniny, při úplném rozkladu až na anorganické sloučeniny (CO2, H2O, NH4 +, aj.) a negativně mohou působit pouze při vyšších koncentracích především ovlivněním kyslíkové bilance, rezistentní sloučeniny se nemění. Mohou se akumulovat v sedimentech a prostřednictvím potravního řetězce i ve vodních organismech. Tyto látky mohou mít toxické, karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní (embryotoxické) účinky.

5 Čistírna odpadních vod obecné schéma Nejčastějším typem používaných ČOV v ČR je mechanicko - biologická čistírna odpadních vod. Velké čistírny kombinují většinou všechny dostupné čisticí procesy. Patří sem mechanické, biochemické a chemické procesy. Vypouštění odpadních vod do řek se řídí legislativou konkrétně Zákonem O vodách a Zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Povolení k vypouštění vydává Vodoprávní úřad, což je speciální stavební úřad při odborech životního prostředí místně příslušných Městských úřadů s rozšířenou působností. V rámci čistírny jsou zřizovány další objekty na likvidaci vzniklých kalů a látek jako jsou kalová a plynová hospodářství. Čištění městských odpadních vod zahrnuje odstranění nebo snížení koncentrace a) hrubých nečistot, b) suspendovaných částic, c) koloidních a biologicky rozložitelných látek, d) nutrientů sloučenin dusíku a fosforu, e) patogenních organismů

6 Čistírna odpadních vod Vsetín Česle Lapák písku Lapák štěrku Usazovací nádrž Vyhnívací nádrž Uskladňovací nádrž Dosazovací nádrž Plynojem Aktivace e

7 Mechanické čištění tam, kde není kanalizace Septik se zemním filtrem Při mechanickém čištění odpadních vod se odstraňují nerozpuštěné látky a probíhají tu i anaerobní procesy. Účinnost odstranění nežádoucích organických látek je zde 25 až 30 %. Tam, kde není kanalizace nebo při obytných objektech či rekreačních zařízeních, splaškové vody před vypouštěním do kanalizace, které ústí do řeky, procházejí septikem. Princip činnosti septiku je založen na skutečnosti, že většina nečistot v odpadních vodách má rozdílnou hustotu vůči vodě. Těžší nečistoty klesají ke dnu, kde se usazují, lehčí nečistoty stoupají nahoru, kde jsou zadrženy tzv. norným prknem, které zasahuje asi 5 až 30 cm pod hladinu. Septikem projde jen voda s nečistotami, které se ve vodě vznášejí. Zadržené nečistoty se vyvezou fekálním vozem. Všechen kal se však nesmí odčerpat, aby se neodstranily všechny anaerobní bakterie, které částečně kal rozkládají. Vyčištěná voda Biologický septik Lehký kal Pevné částice

8 Mechanické (primární) čištění na ČOV Při čištění městských odpadních vod je třeba z nich odstranit především hrubé, makroskopické látky, jejichž přítomnost by mohla vést v dalších stupních čištění k mechanickým závadám a zanášení objektů a zařízení ČOV. Jedná se o vznášené částice, o částice sunuté po dně stoky (štěrk, písek) a látky plovoucí. Odpadní voda je na ČOV přiváděna hlavní stokou ze stokové sítě. Na jejím konci je umístěn lapák štěrku. Ten zachycuje nejhrubší nerozpuštěné látky (například štěrk, dlažební kostky, kusy cihel, ), uplatňuje se především při zvýšeném průtoku odpadních vod. Přiváděcí stoka Revize lapače štěrku na ČOV VM Strojně stírané česle na ČOV Vsetín Odtok k česlím Pro zachycení a odstranění hrubých plovoucích nečistot slouží česle. Česle bývají s ručním nebo strojovým shrabováním naplavenin tzv. shrabky, alternativou česlí jsou buď síta, anebo mělnící česle a dezintegrátory, které se někdy používají na malých ČOV.

9 Provzdušňovací potrubí Napouštění lapače písku na ČOV VM po jeho revizi Následuje lapák písku, u ČOV bez usazovacích nádrží bývá uspořádán i pro zachycení tuků. Jeho cílem je oddělení minerálních suspenzí (písek) od organických nerozpuštěných látek, organické je výhodné v odpadní vodě nechat. Separace se děje na základě rozdílných hustot obou materiálů, využívá se buď gravitační anebo odstředivá síla, která vyvolá rotační pohyb vody vtékající tangenciálně do kruhové nádrže s kónusovým dnem. Písek se při vířivém pohybu shromažďuje na dně ve středu lapáku, kde je umístěna jímka. Odstraněním písku se jednak zabrání jeho usazování na nežádoucích místech a jednak se sníží abraze případných následujících zařízení. Lapáky písku se provzdušňují. Posledním zařízením pro mechanické čištění je usazovací nádrž. Zde probíhá usazování jemných nerozpuštěných látek a stírání plovoucích nečistot z povrchu nádrže (tuky). Suspenze je přiváděna do uklidňovacího válce ve středu nádrže (zpravidla dutým sloupem, který nese konstrukci stíracího zařízení) odkud postupuje k obvodu, kde je umístěn přepadový žlab pro odvádění vody zbavené usaditelných látek. Na dno sedimentuje tzv. surový (primární) kal, který je na dně shrnován do středu nádrže stíracím zařízením, odkud je odváděn potrubím (odčerpáván) do anaerobního stupně. Primární kal, je dále zpracováván v kalovém hospodářství. Stírací lišta tuků Stírací lišta kalu Revize usazovací nádrže na ČOV VM

10 Biologické čištění aktivační proces Odsazená voda z usazovací nádrže Aktivační směs Vyčištěná voda Recyklovaný kal Stlačený vzduch nebo čistý kyslík Dosazovací nádrž Recyklovaný kal Přebytečný kal Aktivace je dnes nejpoužívanějším způsobem biologického čištění odpadních vod a spočívá ve vytvoření aktivovaného kalu v provzdušňované aktivační nádrži. Celý proces se skládá z biologické jednotky (aktivační nádrž) a jednotky separační (dosazovací nádrž). Surová nebo odsazená odpadní voda přitéká do aktivace, ve které se mísí s recirkulovaným (vratným) kalem. Směs se intenzivně provzdušňuje tlakovým vzduchem nebo mechanickými aerátory. Recirkulací se dosahuje vyšší koncentrace biomasy v biologickém reaktoru. Po projití směsi aktivační nádrží se aktivovaný kal separuje od vyčištěné vody v separační nádrži (dosazovací nádrži). Zahuštěný aktivovaný kal se recirkuluje zpět na začátek aktivační nádrže. Odstraňování nerozpuštěných a rozpuštěných organických látek má za následek tvorbu nové biomasy, která se ze systému musí periodicky odstraňovat ve formě přebytečného aktivovaného kalu.

11 1 1) Aktivační nádrž s mechanickým aerátorem na čistírně odpadních vod Babice 2) Aerace jemnou bublinou na čistírně odpadních vod ve Valašském Meziříčí 3) Biologický reaktor při revizi a výměně špatných provzdušňovacích elementů na dně nádrže na čistírně odpadních vod ve Valašském Meziříčí Pracovník provádějící výměnu elementů 2 3

12 Aktivovaný kal Aktivovaný kal je směs vloček obalených a prostoupených mikroorganizmy v odpadní vodě při procesu čištění odpadních vod. Kromě různých druhů bakterií mohou být v aktivovaném kalu přítomny v menším množství také houby, plísně a kvasinky. Z vyšších mikroorganismů jsou také pravidelnou součástí aktivovaného kalu různá protozoa, vířníci a hlístice. Aktivovaný kal se vyznačuje schopností oddělovat se od kapalné fáze prostou sedimentací. Dobrá flokulace a sedimentace vloček kalu je jednou z nejcennějších vlastností této přirozené směsné kultury. Poprvé byl aktivovaný kal použit při čištění odpadních vod v Manchesteru roku Složité procesy, které probíhají v aktivaci lze zjednodušeně znázornit takto: Corg + O2 Norg + 4H + CO2 dekarbonizace NH4 + deaminace Porg + 2 O2 + 3 e - PO4 3- NH O2 NO3 - + H2O + 2H + (nitrifikace) 5Corg+4H + +4 NO3-5CO2 + 2H2O + 2N2 (denitrifikace)

13 Přisedlý nálevník r. Vorticella na vločce aktivovaného kalu Vločky aktivovaného kalu a organismy, které svými metabolickými pochody mineralizují organickou hmotu. Hydrobiologické rozbory jsou pravidelně stanovovány laboratoří vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s. v rámci technologických kontrol námi provozovaných čistíren odpadních vod. Kryténka r.euglypha Vířník r. Rotaria Měňavka Spirochety (spirálovité bakterie) Želvuška Nálevníci

14 Na jedné straně se při aerobních procesech odstraňují z vody škodlivé organické látky, ale na druhé straně se biogenní prvky, jako jsou dusík a fosfor, přeměňují na anorganické sloučeniny, které potom ve vodních tocích způsobují enormní růst řas (mají hnojivý účinek). Přemnožení řas ve vodních tocích způsobuje úbytek kyslíku, který je potřebný pro aerobní děje při samočištění vody i při dýchání živočichů. Řasy pak odumírají a hnijí, přičemž znovu vznikají jedovaté organické zplodiny. Tento proces se nazývá eutrofizace a byl příčinou ekologických katastrof v Severním moři v r a ve Středozemním moři v r Proto se v současnosti budují aktivační nádrže, ve kterých se může odstranit 60 až 90 % organického dusíku jeho biochemickou přeměnou na vzdušný dusík. Eutrofizace

15 Principy biologického odstraňování dusíku Zvětšením objemu aktivačních nádrží a jejich rozdělením na dvě části (nitrifikační a denitrifikační) se vytvoří vhodné podmínky pro vznik nitrifikačních bakterií. Ty v nitrifikační části, za současného přivádění vzduchu, dekarbonizace, deaminace a přeměny organického fosforu na anorganický, přeměňují amonné ionty na dusičnanové Nitrifikace Vzniklé ionty NO3 - s části vyčištěné vody a aktivovaného kalu (aktivovaná směs) recirkulují, tj. přivádějí se zpět do denitrifikační nádrže, kde se nepřivádí vzduch a voda se jen mechanicky promíchává. Je zde tzv. anoxické prostředí. Kyslík potřebný na biochemické procesy, tu dávají ionty NO3 -, které se tím mění na vzdušný dusík. Denitrifikace

16 Odstraňování dusíku na ČOV Vsetín Po primární sedimentaci je směs odpadních vod a aktivovaného kalu přivedena do rozdělovacího objektu biologického stupně ČOV. Ten je navržen jako čtyř-linkový proces tzv. Ds-D-N systém, tedy na bázi aktivace s postupným tokem s nitrifikací a s předřazenou denitrifikační (anoxickou) zónou. Interní recirkulace kalu je zavedena z nitrifikace do denitrifikace. Do selektoru je zaústěna směs předčištěné odpadní vody a vratného kalu. Anoxické zóny jsou homogenizovány ponornými míchadly. Pro vytvoření nitrifikačních (oxických) zón jsou nádrže vybaveny a provzdušňovány jemnobublinným odstupňovaným aeračním systémem. Zvýšené odstraňování fosforu je posíleno chemickým srážením fosforu. Denitrifikační zóna Nitrifikační zóna Denitrifikační nádrže jsou osazeny reaktorem s provzdušňovacími elementy (aerační rošty s jemnobublinnými elementy s pružnou membránou, které je možno použít k provzdušňování při teplotě vody pod C. Aby byla zachována určitá anoxická zóna, je vyčleněn z anoxického reaktoru anoxický selektor, který je vždy využíván jako anoxický a není vybaven provzdušňovacími elementy, ale pouze mícháním. Celková velikost tohoto selektoru činí cca 8,5% celkového objemu, tj. 410m 3.

17 Odstraňování fosforu Zásobník na železitou sůl - Fe2(SO4)3 pro chemické srážení fosforu na ČOV VM Při chemickém odstraňování fosforu se využívá zejména srážení. Při srážení se převádí rozpuštěný anorganický fosfor na málo rozpustné fosforečnany kovů a současně probíhá tvorba hydroxidů kovů. Vznikají vločky, které tyto fosforečnany váží a současně dochází i k odstranění organických látek s nerozpuštěnými látkami. Tento proces se nazývá koagulace a přidané chemické látky jsou koagulanty. Koagulantem mohou být soli železa a hliníku nebo vápno. Železitá sůl je dávkována na odtoku z aktivačních nádrží. Na klasické biologické čistírně odpadních vod dochází k určitému snížení obsahu fosforu díky činnosti biomasy a adsorpci na vločky aktivovaného kalu. Fosfor je odváděn s přebytečným kalem. Navodí-li se vhodné podmínky a technologické uspořádání systému, je možno dosáhnout zvýšeného biologického odstraňování fosforu pomocí tzv. poly P bakterií převážně z rodu Acinetobacter, schopných akumulovat polyfosforečnany.

18 Anaerobní biologické čištění Anaerobní rozklad organické hmoty probíhá v přírodě samovolně, zejména na dnech rybníků, v močálech apod. Svými konečnými produkty methanem a CO2 se účastní atmosférického uhlíkového cyklu. Celý proces vyžaduje součinnost mnoha bakteriálních skupin. Skládá se ze čtyř mikrobiálních souborů biochemických reakcí hydrolýzy, acidogeneze, autogeneze a methanogeneze. Hydrolýza spočívá v rozkladu rozpuštěných i nerozpuštěných látek (polysacharidů, lipidů, proteinů) na nízkomolekulární látky pomocí hydrolytických enzymů. Produkty hydrolýzy se během acidogeneze přeměňují na jednoduché organické látky (kyseliny, alkoholy, CO2 a vodík). V dalším stadiu, autogenezi, dochází k přeměně látek na octovou kyselinu, CO2 a vodík. V posledním stadiu, metanogenezi, se látky přeměňují na methan a CO2. Pro tyto procesy je vhodná teplota 30 až 60 0 C, ph 6,5 až 7,5, vyšší koncentrace toxických látek není vhodná.

19 Vyhnívací nádrž na ČOV VM Uskladňovací nádrž na ČOV Zubří Plynojem na ČOV Zubří Bioplyn obsahuje % CH4 a % CO2 menší množství H2, N2 a H2S. Odpadní voda přitékající na čistírnu odpadních vod je během procesu čištěna a na odtoku z ČOV je obsah znečišťujících látek podstatně snížen. Tyto látky, které se během procesu odstranily, jsou kumulovány v tzv. čistírenských kalech. Kal je směs vody a pevných látek, oddělená z odpadní vody různými způsoby. Kaly tvoří cca 1 až 2 % objemu čištěných odpadních vod, obsahují však 50 až 80 % původního znečištění a musí být stabilizovány. Obecně lze říci, že ve stabilizovaném kalu již neprobíhají intenzivní biologické pochody, které by způsobovaly senzorické a hygienické problémy. Stabilizovaný kal je nepáchnoucí a lze jej snadno odvodnit. Anaerobní stabilizace kalu, někdy také označovaná jako metanizace nebo vyhnívání, probíhá ve vyhnívacích nádržích v anaerobních podmínkách prostřednictvím mikroorganismů, které rozkládají biologicky rozložitelné organické látky obsažené v surovém kalu. Při těchto procesech je uvolňován bioplyn a odtahována kalová voda. Sítopásový lis na ČOV Vsetín Práce lisu na videu - Principem je pohyb kalu na nekonečném sítu, které je vedeno přes nosné válce. Na sítu zůstávají vločky kalu aglomerované díky flokulaci, zatímco voda je prolisována přes síto a odváděna. Zahuštěný kal bývá na pásu překlápěn radličkami a na konci procesu odpadává.

20 Nakládání s kaly Důležitou charakteristikou kalů je mimo jiné hygienické hledisko. Kal je vlastně odpad z čistírny, se kterým se musí nakládat podle zákona o odpadech. Ten považuje odpad, který má alespoň jednu nebezpečnou vlastnost, za nebezpečný a jako s takovým se musí nakládat. Většina surových kalů produkovaných na ČOV má alespoň jednu nebezpečnou vlastnost infekčnost. Ta je způsobena patogenními mikroorganismy. Zdrojem těchto organismů jsou exkrementy nemocných lidí a zvířat. Při čištění odpadních vod a zpracování kalů je značná část těchto organismů zneškodněna, pokud ale není zajištěna dokonalá hygienizace, malé procento jich v kalu zůstává. Při využití kalu např. v zemědělství by tyto patogeny mohly znovu způsobit onemocnění lidí nebo zvířat. Mezi patogenní organismy v odpadních vodách a kalech patří zejména viry (hepatitida A), bakterie (Salmonela, Escherichia coli), protozoa, parazitičtí červi. Kal také často vlivem průmyslu obsahuje některé nebezpečné organické látky (AOX, PCB, NEL) a těžké kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, As, Zn).

21 Zkušený pracovník Roman Kyjovský při odběru odvodněného kalu před jeho analýzou na těžké kovy a organické polutanty. Odvodněný kal na čistírně odpadních vod ve VM Dobře stabilizovaný a maximálně hygienizovaný kal vhodného složení je možno použít v zemědělství jako hnojiva. Kal většinou obsahuje velké množství organických látek, dusíku (2 4 %), fosforu (1 2 %) a vápníku, což jsou látky potřebné k růstu pěstovaných rostlin. Na druhé straně však kaly mohou obsahovat některé nežádoucí složky, jejichž přítomnost tuto možnost využití kalů snižují. Obsah těchto látek je přísně limitován a pravidelně sledován. Na obrázku vlevo dole je čistící vůz Hellmers, který při využití tlaku propláchne potrubí a je schopen stejné množství vody nasát a recyklovat k zpětnému použití. Po naplnění cisterny vytěženými sedimenty jsou tyto odváženy na určenou skládku a pomocí hydraulického pístu vytlačeny z nádoby. Kal je zbaven vody. Kal je zbaven vody.

22 Vypracoval Ing. Michal Vrána, technolog odpadních vod Seznam použité literatury: MALÝ, Josef; MALÁ, Jitka. Chemie a technologie vody. Brno: ARDEC s.r.o., s. ISBN HRANOŠ, Přemysl. Anorganická technologie. Ostrava: PAVEL KLOUDA, s. ISBN HLAVÍNEK, Petr; MIČÍN, Jan; PRAX, Petr. Stokování a čištění odpadních vod. Akademické nakladatelství CERM : VÚT Brno, Fakulta stavební, s. ISBN ČR. Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) : V platném znění. In Sbírka zákonů ČR. Nařízení vlády č.23/2011, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.. In Nařízení vlády Aplikovaná hydrobiologie čištění odpadních vod. Dostupné z WWW: <

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA Abstrakt Věra Jelínková 19, Martina Beránková 20, Dagmar Vološinová 21 Nedílnou součástí čištění odpadních vod je vznik čistírenských kalů.

Více

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí STUDIE Tuřanka 1, 627 00 Brno Tel.: +420 548 428 117, +420 602 200 783 IČ 27699455 1. Popis stávajícího stavu 2. Výhled současný

Více

KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6a NÁZEV OPATŘENÍ Odpadní vody z malých obcí DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2007 1. POPIS PROBLÉMU Pro nakládání s odpadními vodami z malých obcí, kterými se pro účely tohoto katalogového

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz

Voda a její Hranice. Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Voda a její Hranice Ing. Petra Konečná petra.konecna@email.cz Důležitost vody Právní vymezení Odkud se bere, kam odtéká Ochrana před vodou Důležitost vody ¾ zemské plochy Nezbytná pro život rostlin a živočichů

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě

Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Zkušenosti z probíhající rekonstrukce ČOV Varnsdorf a optimalizace návrhu stokové sítě Ing. Iveta Žabková Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, iveta.zabkova@scvk.cz 1. Úvod Na konci roku 2007

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb. Pavel Hančík Rekonstrukce čistírny odpadních vod Cheb Pavel Hančík Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce pojednává o popisu rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Chebu. Důvodem rekonstrukce

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Moravské Budějovice. Mapa A: Území obce Přehledová mapka A. NÁZEV OBCE Mapa A: Území obce Přehledová mapka Moravské Budějovice Číslo obce PRVK: 270 Kód obce PRVK: 0614.006.270.00 Kód obce (IČOB): 09890 (591181) Číslo ORP3 (ČSÚ): 006 (6106) Název ORP3: Moravské

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy

Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy Den otevřených dveří na ČOV v Hodoníně pro školy V letošním roce slavíme 20. výročí vzniku akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín. Při této příležitosti jsme uspořádali dny otevřených dveří

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE

Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE Kanalizační řád veřejné kanalizace města Mohelnice strana 25 Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace města MOHELNICE červen 2009

Více

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko 1 (5) červen 2013 Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Identifikační údaje stavby Název stavby: Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko Místo stavby: Kutná Hora, Čáslav, Uhlířské Janovice, Zruč

Více

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2), Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1), Ing. Pavel Dobiáš 1) 1) W&ET Team, Box 27, 370 11 České

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR Proč je nutné se touto problematikou zabývat? Současné ČOV umí odbourávat nespecifický

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

Kanalizační řád stokové sítě obce Třebotov

Kanalizační řád stokové sítě obce Třebotov stokové sítě obce Třebotov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah A POPIS ÚZEMÍ...

Více

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Ing. Arnošt Vožeh Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 1. Úvod 2. Popis stávajícího stavu 3. Zdroj a kvalita surové vody 4. Návrh technologie úpravny

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ lmateju@szu.cz Analytika odpadů 2013 Státní zdravotní ústav Šrobárova 47, Praha 10 proč je mikrobiologie opomíjenou částí nakládání s bioodpady

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA TECHNOLOGIE VYSOCE ÚČINNÝCH FOTOKATALYTICKÝCH POVRCHŮ uplatnění při výstavbě, rekonstruování a údržbě domů a při vytváření zdravého vnitřního prostředí v budovách Mgr. Pavel Šefl,

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce P i č í n

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce P i č í n KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce P i č í n Ing. Iva Šrámková Milínov 36, 341 42 Kolinec IČO 737 17 9086 e-mail: ivasramkova@volny.cz tel. 722928428 Zpracovatel: Ing. Iva Šrámková Datum: 01/2013 Zadavatel:

Více

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody Inovace předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí v rámci projektu Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření absolventů CZ.2.17/3.1.00/36033 financovaném

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

VARIANTNÍ TECHNICKOEKONOMICKÁ STUDIE

VARIANTNÍ TECHNICKOEKONOMICKÁ STUDIE VARIANTNÍ TECHNICKOEKONOMICKÁ STUDIE VODOVOD, KANALIZACE A ČOV PRO OBEC SIBŘINA Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost 05/2014 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA akciová společnost 150 56

Více

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah)

Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Příloha č. 2 Zpráva o provozování (doporučený obsah) Tato Příloha č. 2 je součástí Praktické příručky Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR. Příloha představuje doporučený obsah čtvrtletních

Více

PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání a recyklace) hod 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění, odsávání a recyklace) 80Kč DN 300-1000,znečištění do 15%

Více

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod.

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod. ČV KLD - VRIC Revize: 0/ktualizace Křížkem označit, co se týká daného přítok V na ČV zhorš kyslíkového živin a, mikrobiol. KLD Kriteria významnosti legislativa ovliv. Ž četn. a pravděpod. náklady 0,3 0,3

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města Strážnice POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (www.vak-hod.cz). Obsahuje

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

Více

Č. zak.: 2/07-144 Jíloviště veřejná kanalizace kanalizační řád

Č. zak.: 2/07-144 Jíloviště veřejná kanalizace kanalizační řád ING. IVAN FIALA PROJEKTY, Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 11 tel.:272 919 539, 272 913 020, fax: 272 941 374, e mail: projekty@iol.cz IČO: 10171568 DIČ: 011-431027431 JÍLOVIŠTĚ KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

Více

PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD TP-8EO PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD pro rodinné domy s připojením 2 8 osob Typ TP 8 EO Čtěte pozorně a uschovejte pro případ další potřeby / Záruční podmínky Dodavatel:...... Odběratel:......

Více

Kanalizační řád stokové sítě města Žebrák

Kanalizační řád stokové sítě města Žebrák stokové sítě města Žebrák Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah 1 TITULNÍ

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Stanovisko SP ČR k návrhu NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech

Více

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

3.7.101 OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZAČNÍCH STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

3.7.101 OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZAČNÍCH STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.7.101 OCHRANNÉ

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2000 Martin Fišer ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TECHNICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVEB MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001,

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001, 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí 4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí Kapitola 4 Čistění odpadních vod je zpracování na konci potrubí, které je potřebné, protože různé zdroje produkují odpadní vody. Patří k nim voda

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Ceník prací a úkonů pro rok 2015

Ceník prací a úkonů pro rok 2015 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Šířava 482/21, Přerov I Město 750 02 Přerov IČ: 47674521 DIČ: CZ47674521 Ceník prací a úkonů pro rok 2015 1. Cena prací kategorie "D" Pro fakturaci stavebních a montážních

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav 1 Obsah Úvod... 4 V průmyslových podnicích vznikají následující typy odpadních vod:... 5 Odpadní vody a jejich složení... 5 Rozdělení průmyslových

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD Letohrad Kanalizační řád stokové sítě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD (podle zákona

Více

Obecný kanalizační řád

Obecný kanalizační řád Obecný kanalizační řád Kanalizační řád (dále jen KŘ) je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek připojení jsou

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Ing. MUDr. Jindřich Šesták 1), Ing. Petr Olyšar 2) 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., 2) Frýdlantská vodárenská společnost,

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Situace oddílné kanalizace varianta B

Situace oddílné kanalizace varianta B Obsah: 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby 1.2. Identifikační údaje investora 2. Přehled výchozích podkladů 3. Cíl studie 4. Stávající stav 5. Legislativní požadavky na kvalitu vypouštěných

Více