Zpráva o stavu kulturních památek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o stavu kulturních památek"

Transkript

1 Zpráva o stavu kulturních památek Zpracoval odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy V Novém Jičíně dne

2 Obsah Str. 1. Úvod 2 2. Kompetence města Nový Jičín při správě památek Výkon samostatné působnosti města Město Nový Jičín jako vlastník kulturních památek Město Nový Jičín jako koordinátor programu regenerace MPR, MPZ a program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Město Nový Jičín jako poskytovatel finančních dotací z rozpočtu kap. 16 kultura Město Nový Jičín jako účastník Dnů evropského dědictví (dále EHD) Výkon státní správy města s rozšířenou působnosti Město Nový Jičína jako obec s rozšířenou působností na úseku péče o památky 4 3. Aktuální stav památek na území města Nový Jičín 4 4. Opravy a údržby kulturních památek na území města Nového Jičína vlastnictví fyzických a právnických osob vlastnictví města Nového Jičína vlastnictví města Nového Jičína (správa Bytový podnik města Nový Jičín) oprava kulturních památek v roce plán oprav na rok plán oprav na rok stavebně historický průzkum možné realizace oprav hodnot historického povědomí popis křížů, kapliček 9 5. Označení kulturních památek 9 6. Závěr 10 Příloha č.1 (Přehled všech kulturních památek na území Nového Jičína zapsaných ve státním seznamu k a jejich aktuální stav) Příloha č.2 (Vzor katalogových listů včetně příloh) Příloha č.3 (Fotodokumentace o stavech křížů na území Nového Jičína) Příloha č.4 (Seznam kulturních památek označených tabulkou s popisem a historií kult.památky) Příloha č.5 (Výrobci popisných tabulek na kult.památky) 2

3 1. Úvod Město Nový Jičín je často uváděno v literatuře jako čistý příklad středověkého urbanismu druhé poloviny 13. století. Klasická dispozice centra se čtvercovým náměstím a pravoúhlým systémem přilehlých ulic odpovídá období zakládání měst za vlády Přemysla Otakara II. V samotném historickém jádru města (dnešní území Městské památkové rezervace dále MPR) zůstalo, až na malé výjimky, zachováno: samostatnost parcel, charakter zástavby, tradiční dispozice, historické konstrukce i zcelující prvek loubí. Díky výrazným kulturně-historickým a architektonicko-výtvarným hodnotám patří historické jádro města Nového Jičína k nejoriginálnějším a nejautentičtějším ukázkám renesančně-barokního města se zachovalým středověkým urbanismem. Historické jádro Nového Jičína bylo prohlášeno městskou památkovou rezervací výnosem ministra kultury č.4762/67 dne Tím byla zahájena systémová péče nejen o jednotlivé památky a jejich okolí, ale i o cenné soubory staveb na území MPR nebo MPZ. Dne 25.března 1992 přijala vláda ČR usnesením č. 209 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen Program ). Tím byla zahájena systémová finanční podpora státu vlastníkům jednotlivých památek na území MPR nebo MPZ. Na území Nového Jičína je celkem 93 dochovaných památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek. Z toho ve vlastnictví: města Nový Jičín je 37 kulturních památek, fyzických / právnických osob je 40 kulturních památek, ve spoluvlastnictví města a fyzické osoby jsou 2 kulturní památky, Moravskoslezského kraje je 6 kulturních památek, Římskokatolické farnosti je 6 kulturních památek, České republiky jsou 2 kulturní památky, dále je navrženo k prohlášení památkou Měšťanský dům čp.18 (elektoprodejna) a Měšťanský dům čp.106 (Kavárna Artkafé), řízení nebylo ukončeno. Autoři této zprávy si kladli za cíl poskytnout přehled: o rozdílnosti práce státní správy a samosprávy na úseku památek, o povinnosti vlastníka kulturních památek dané zákonem ( č.20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláška č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů), o provedených údržbových pracích na památkách v minulých letech, o aktuálním stavu památek na území města, o návrh plánu oprav památek v následujících letech, o možné realizaci oprav hodnot historického povědomí popis křížů, kapliček. 3

4 2. Kompetence města Nový Jičín při správě památek 2.1. Výkon samostatné působnosti města Samostatnou působnost města Nového Jičína na úseku památek vykonává odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Mezi jeho povinnosti patří spravovat následující okruhy činností: Město Nový Jičín jako vlastník kulturních památek: a) koordinuje zajišťování jejich obnovy, údržby a ochrany, b) vyřizuje žádosti včetně podkladů o závazné stanovisko u orgánu státní památkové péče za Město Nový Jičín vlastníka kulturní památky, c) provádí výběr stavební firmy pro provedení stavebních prací a restaurování, d) vyřizuje stavební povolení, popř. ohlášení na Městském úřadu Nový Jičín (odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče), e) účastní se na řízeních (např. kolaudační řízení, předčasné užívání..) vedených Městským úřadem Nový Jičín (odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče), f) provádí kontrolu faktur za provedené práce, vyúčtování, apod., g) vede seznam KP a nemovitostí ve vlastnictví města Nový Jičín, průběžně jej aktualizuje, h) spolupracuje s dotčenými správními orgány a jinými subjekty na tomto úseku Město Nový Jičín jako koordinátor programu regenerace MPR, MPZ a programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností: a) eviduje a připravuje veškerou administrativu a komunikaci s Ministerstvem kultury, b) přijímá žádosti, vyhotovuje odpovědi a kontroluje podklady žadatelů o dotaci, c) vyhotovuje smlouvy o poskytnutí fin. příspěvku podíl města v Programu, d) koná veškerou agendu dle rozhodnutí o přidělení finančního příspěvku ve správním řízení, e) provádí vyúčtování dotace a podílů žadatelů a města dle schváleného rozhodnutí a předkládá toto na Ministerstvo kultury ČR Město Nový Jičín jako poskytovatel finančních dotací z rozpočtu města Nový Jičín na kap kultura: a) poskytuje finanční příspěvky cizím vlastníkům spojené se zachováním a obnovou kulturní památky, b) vyhotovuje smlouvy k poskytnuté dotaci, předkládá je orgánům města ke schválení, c) kontroluje předložené vyúčtování od příjemců dotací Město Nový Jičín jako účastník Dnů evropského dědictví (dále EHD) f) vede související agendy s uskutečněním EHD (přihláška, objednávka propagačních materiálů, vyhodnocení akce pro Sdružení měst), g) zabezpečuje průběh EHD na území města (zajišťuje otevření kulturní památky, zajišťuje služby v KP, apod.) Výkon státní správy města s rozšířenou působnosti Výkon státní správy v rozšířené působnosti města Nový Jičín na úseku památek vykonává odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče. Mezi jeho povinnosti patří spravovat následující okruhy činností: 4

5 Město Nový Jičína jako obec s rozšířenou působností na úseku péče o památky: a) zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky v územním obvodu obce s rozšířenou pravomocí: vede seznam kulturních památek, spolupracuje s dotčenými správními orgány a jinými subjekty na tomto úseku, b) vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, c) vydává závazná stanoviska k zamýšlené: obnově kulturních památek (nemovitých, movitých), stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v jejich ochranném pásmu, d) usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi, e) vykonává státní stavební dohled při obnově kulturních památek z hlediska památkové péče, f) podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče, plánů a programů obnovy kulturních památek, g) koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek, h) dozírá v rozsahu působnosti na dodržování zákona o státní památkové péči a předpisů vydaných k jeho provedení, i) plní další úkoly stanovené zákonem o státní památkové péči, Výkon státní správy na úseku památkové péče probíhá bez větších problémů, spolupráce s Národním památkovým ústavem Ostrava po stránce odborné je na dobré úrovni. 3. Aktuální stav památek na území města Nový Jičín Stav všech kulturních památek na území Nového Jičína zapsaných ve státním seznamu k je uveden v příloze č. 1. Předkladatelé zprávy o stavu kulturních památek na území města Nový Jičín se snažili zhodnotit stav památek k roku Technický stav památek je hodnocen v této zprávě 4 stupni (stav 1-dobrý, 2-vyhovující, 3- vyžadující úpravu a stav 4-nevyhovující, vyžadující zvláštní pozornost). V příloze materiálu jsou tyto technické stavy pro rychlou orientaci znázorněny barevně. Zařazení památek do typů technických stavů bylo odborně konzultováno s arch. Ing. Raškou, členy komise péče o památky Ing. Mamulou a arch. Ing. Tupým. Zároveň výše uvedené bylo konzultováno s pracovníkem BPM panem J.Heraltem, který nám poskytl také informace týkající se kulturních památek ve správě BPM. Odbor ŠKMaTv v roce 2008 provedl celkovou katalogizaci všech památek na území města tak, aby byl přehled všech informací o dané památce co nepodrobnější. V tzv. kartě o kulturní památce se postupně shromažďují identifikační údaje. Vzor karty je uveden v příloze č. 2. Záměrem odboru ŠKMaTV je vytvořit ucelenou databázi všech kulturních památek na území města, doplněnou o stavebně historické průzkumy. 4. Opravy a údržby kulturních památek na území města Nového Jičína Níže je předložen přehled uskutečněných oprav a údržeb na kulturních památkách na území Nového Jičína a to ve: 4.1. vlastnictví fyzických a právnických osob, 4.2. vlastnictví města Nového Jičína 4.3. vlastnictví města Nového Jičína (správa Bytový podnik města Nový Jičín) 5

6 4.1.Finanční příspěvky fyzickým / právnickým osobám Žádosti Celkem požadovaná schválená požadovaná schválená požadovaná schválená požadovaná schválená Kulturní památka částka v tis. částka v částka v tis. částka v částka v tis. částka v částka v tis. částka v (žadatel o příspěvek) Kč tis. Kč Kč tis. Kč Kč tis. Kč Kč tis. Kč Měšťanský dům, ul. Žerotínova čp.62 (p.křižan) 223,9 150,0 223,9 150,0 Vila, ul. Slovanská čp.1092 (p.soukenková, p.večeřová) 48,0 48,0 48,0 48,0 Městský dům, ul. Křižíkova čp.92 (manželé Přecechtílkovi) 723,2 300,0 333,8 120, ,1 420,0 Měšťanský dům, ul. Křižíkova čp.93 (p.pořízek) 123,2 100,0 123,2 100,0 Měšťanský dům, ul. Žerotínova čp.60 (p.kovář) 85,3 65,0 85,3 65,0 Měšťanský dům, ul. Žerotínova čp.64 (p.radkovský) 4 850,0 280, ,0 280,0 Měšťanský dům, ul. Křižíkova čp.91 (manželé Cvičkovi) Městský dům - bývalá městská střelnice, ul. Lidická čp.131 (p.kvitová) Větrný mlýn, Libhošť čp.206 (manželé Krautovi) 611,2 280,0 611,2 280, ,0 220, ,0 220,0 118,6 45,0 118,6 45,0 celkem 1 830,7 545, ,2 580,0 814,1 483, , ,0 4.1.Finanční příspěvky ostatním vlastníkům (církev, muzeum, atd.) Žádosti Celkem Kulturní památka (žadatel o příspěvek) schválená částka v tis. Kč schválená částka v tis. Kč schválená částka v tis. Kč schválená částka v tis. Kč Španělská kaple (Římskokatolická farnost Nový Jičín) 920,0 850,0 812, ,0 Kostel sv.mikuláše (Římskokatolická farnost Nový Jičín) 150,0 150,0 Kostel Božského Srdce (Římskokatolická farnost Hodslavice) 188,0 188,0 Zámek (Muzeum Novojičínska) 300,0 400,0 700,0 Hodnoty historického povědomí Kříž před kaplí Bolestné P.Marie (Římskokatolická farnost Nový Jičín) 23,0 23,0 celkem 1 370,0 850, , ,0 4.2.Finanční příspěvek na opravu památky ve vlastnictví města Žádosti Celkem Kulturní památka schválená částka v tis. Kč schválená částka v tis. Kč schválená částka v tis. Kč schválená částka v tis. Kč Hradební zeď 1082,42 258, ,95 Morový sloup 998,97 998,97 Busta B.Smetany 98,70 98,7 celkem 98,7 2081,39 258, ,62 6

7 Za období město Nový Jičín finančně přispělo na 17 kulturních památek v celkové výši tis. Kč vlastnictví města Nového Jičína (správa Bytový podnik města Nový Jičín) Žádosti /2008 Celkem schválená Kulturní památka schválená částka schválená částka schválená částka v schválená částka částka v tis. EV. Č v tis. Kč v tis. Kč tis. Kč v tis. Kč Kč Masarykovo náměstí 34/ , 34 30,97 5, , , 00 Masarykovo náměstí , , 00 Masarykovo náměstí , , , 33 9, , 36 Masarykovo náměstí , 95 22, 83 9,00 6,93 289, 71 Masarykovo náměstí , 31 79, , 61 35,39 938, 22 Masarykovo náměstí , , , 63 33,52 658, 53 Masarykovo náměstí ,14 124, 14 Masarykovo náměstí , 52 6, 51 20, , 49 Masarykovo náměstí 32/ , , 84 23, 03 76, , 54 Masarykovo náměstí , 16 4,20 0,48 2,34 217, 18 Masarykovo náměstí 42/ , , 57 12,52 1, , 54 Masarykovo náměstí ,00 Masarykovo náměstí 45/ , ,80 43,02 0, , října , 88 7, 00 2, 22 0, 72 20, října , ,40 10, 96 1, , října 53/ , , 38 11, , května , ,71 3, 45 84, , května 25/ Dobrovského 35/ , 23 53,68 17,00 30, , 86 Dobrovského 37/ , 51 38, 29 5, , 62 Dobrovského 38/ , 79 50, 50 10, , 88 Sokolovská , 28 6, 28 Kostelní 14 Celkem 1 493, , , , ,07 Za období /2008 Bytový podnik opravil 20 kulturních památek v celkové výši tis. Kč Oprava kulturních památek v roce 2008 V roce 2008 dle schváleného rozpočtu města probíhají údržbové práce na níže uvedených památkách, které jsou jak ve vlastnictví města, tak ve vlastnictví fyzických a právnických osob. 7

8 Kamenný kříž v Janáčkových sadech ( Město Nový Jičín ) [akce ukončena] Město Nový Jičín dostalo od Ministerstva kultury dotaci ve výši ,- Kč. Byla použita na etapu čištění (eliminaci nepříznivých vlivů, odstranění znečistění vpitými prachovými nečistotami ve struktuře materiálu), etapu doplnění chybějících části (provedeno doplnění chybějících částí, a to jak na Krucifixu, tak i na všech architektonických prvcích), úpravu podnože (odsekány kovové zkorodované kramle, stupně budou nadzvednuty a podloženy či vyklínovány), etapa barevného sjednocení (barevně sjednocena místa doplněná umělým kamenným materiálem, barevné zvýraznění písma na přední straně podstavce) a závěrečná povrchová úprava (hydrokrém na bázi silikátové emulze). Celková cena za restaurování byla ,- Kč. Práce provedl restaurátor MgA. Jakub Gajda. Městská knihovna kamenný plot ( Město Nový Jičín ) [akce probíhá] Město Nový Jičín obdrželo od Ministerstva kultury dotaci ve výši ,-Kč na opravu oplocení areálu Městské knihovny. Oplocení se skládá z pohledové části z kamenných bloků (kámen Godul), cihelné předezdívky a sloupu z kamenných kvádru. Výplň oplocení tvoří ocel mříže zasekané ve dvou místech dvojmo do pilíře. Pod mřížemi je sokl podezdívky chráněn kamennou deskou. Oplocení je nutno vzhledem k průsakům izolovat od okolního terénu nopovou folií oboustranně a ze strany zahrady položit drenáž s napojením do kanalizace. Kamenný sokl je nutno zbavit velmi degradovaných vrstev obroušením a omytím vodou. U pilířů, vzhledem k puklinám a prasklinám, je nutno nejprve provézt injektáž jež kámen zceliství. V exponovaných místech budou použity kotvy z nerezavějící oceli nebo měděných drátů. Krycí deska bude v místech poškození dotmelena a bude opatřena hydrofobním nátěrem. Celková cena za restaurování je stanovena na ,- Kč. Práce provede firma Severomoravská stavební společnost s.r.o. a kamenické práce pan Vítězslav Orel.. Kaple sv. Kříže v Janáčkových sadech ( Město Nový Jičín ) [akce ukončena] Z důvodu poškození střechy, pravděpodobně vandaly, došlo k opravě oplechování na kapličce ve výši 1500,- Kč. Větrný mlýn v Libhošti ( manželé Krautovi) [akce probíhá] Dotace ve výši ,- Kč byla poskytnuta na úhradu části nákladů spojených se zachováním a obnovou kulturní památky. Příspěvek byl použit na výměnu dřevěných špaletových oken. Měšťanský dům, ul. Křižíkova čp. 91 (manželé Cvičkovi) [akce probíhá] Město Nový Jičín poskytlo dotaci ve výši ,- Kč na úhradu části nákladů spojených se zachováním a obnovou kulturní památky. Příspěvek byl použit na výměnu příp. repasování oken. Měšťanský dům, Masarykovo náměstí č. 8/8 ( Město Nový Jičín ) Město Nový Jičín respektive BPM Nový Jičín provedl rekonstrukci nebytových prostor v domě s přihlédnutím na zachování kulturních hodnot nemovitosti. Ke stavebním úpravám vydal památkový ústav závazné stanovisko. Jednalo se o opravy omítek, instalaci podlah a výplně otvorů se změnou dispozičního řešení příček a nové rozdělení vnitřních prostor na funkční celky. Měšťanský dům, Masarykovo náměstí č. 22 BPM realizuje výměnu střešní krytiny domu s nutnou opravou nosných částí stávajícího krovu a následnou impregnací. V rámci rekonstrukce se provádí požárně bezpečnostní úpravy 8

9 stávající půdní vestavby bytové jednotky. Ke stavebním úpravám bylo vydáno závazné stanovisko památkového ústavu. Měšťanský dům, Masarykovo náměstí č. 25 BPM realizuje rekonstrukci nebytových prostor domu v 2NP na dvě samostatné bytové jednotky s přihlédnutím na renovaci stávající štukové výzdoby prostor a klenbové stropní konstrukce patra. Ke stavebním úpravám bylo vydáno závazné stanovisko památkového ústavu Plán oprav na rok 2009 Socha sv. Jana Nepomuckého Jedná se o sochu umístěnou na ul. Hřbitovní u mostu v Novém Jičíně. Socha bude očištěna, bude provedena neutralizace povrchu, konsolidace kamenného materiálu, doplnění chybějících částí, barevné sjednocení a obnova pozlacené svatozáře. Předpokládaná cena za restaurátorské práce je ,- Kč. Pomník Řehoře Mendla V současné době není zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci Smetanových sadů, která by měla obsahovat rekonstrukci mobiliáře, rozvody vody, vodních prvků, studny, dětských zařízení aj.. Tuto projektovou dokumentaci bude zadávat odbor obecního podnikání v případě schválení rozpočtu na rok 2009 na tuto akci. Současně s těmito pracemi by měl být restaurován pomník J.G. Mendla, který bude z důvodu opravy vodního hospodářství rozebrán. Pomník bude očištěn tlakovou vodou, vyspraveny praskliny, provedena chybějící modelace a oprava chrličů. Měšťanský dům, Masarykovo náměstí č. 26 Realizace II. etapy rekonstrukce domu obnášející opravu fasády a střechy domu. Měšťanský dům, Křižíkova č. 2 Realizace výměny stávajících okenních výplní za repliky (kaslová okna). Měšťanský dům, Masarykovo náměstí č. 4/5 Výměna stávajících dřevěných zdvojených oken v průčelí do náměstí a do ulice Lidická. Měšťanský dům, Dobrovského č. 2 Rekonstrukce fasády domu Plán oprav na rok 2010 Socha sv. Jana Nepomuckého Umístěna v Libhošti u místního hřbitova. Socha bude očištěna od biologického napadení, dojde ke konsolidaci kamenného materiálu, doplnění chybějících částí, barevné sjednocení, obnova kovové svatozáře, k úpravě okolí. Předpokládaná cena za restaurátorské práce je ,- Kč. Socha Antonína Paduánského Umístěná na ulici K Nemocnici. Socha bude očištěna od biologického napadení, dojde ke konsolidaci kamenného materiálu, doplnění chybějících částí, barevné sjednocení, k úpravě okolí. Předpokládaná cena za restaurátorské práce je ,-Kč. 9

10 Měšťanský dům, Masarykovo náměstí č. 26 Realizace poslední III. etapy rekonstrukce domu a sice oprava bytů a nová vestavba půdních bytů. Měšťanský dům, Masarykovo náměstí č. 15 Rekonstrukce fasády domu směrem do náměstí Stavebně historický průzkum Pro kvalitnější přípravu rozpočtu na následující období a odbornou restaurátorskou práci je koncepčně velmi vhodné, aby památky na území města měly zpracovány stavebně historické průzkumy (dále SHP). Tuto činnost zpracovává Národní památkový ústav Ostrava. Dle jednání s NPÚ a odborem ŠKMaTv město Nový Jičín požádalo o provedení SHP u níže uvedených kulturních objektů. Tato služba je pro město bezplatná. Návrh ŠKMaTv: Radnice Masarykovo nám. č.1/1, číslo rejstříku ÚSKP: / , vlastník město Nový Jičín, Měšťanský dům 5. května 25/2, číslo rejstříku ÚSKP: / , vlastník město Nový Jičín, p. Zjavka, Měšťanský dům - Masarykovo nám. č.44/28, číslo rejstříku ÚSKP: / , vlastník město Nový Jičín. Do budoucna plánujeme stavebně historický průzkum všech měšťanských domů v MPR Možné realizace oprav hodnot historického povědomí popis křížů, kapliček Možná realizace oprav hodnot historického povědomí - kříže v katastrálním území Nový Jičín. Na území Nového Jičína Loučka se nachází několik křížů (cca 6) ve velmi špatném stavu. Z toho byl v minulosti opravován pouze kříž v blízkosti benzinové pumpy v Loučce. Odbor ŠKMaTv provedl průzkum a zjistil, že většina křížů je v katastrálním území Nový Jičín. Kříže nejsou v majetku města, není znám majitel a nacházejí se na soukromých pozemcích. Z toho vyplývá, že je potřeba aby vedení města rozhodlo zda dojde k opravě těchto křížů. Poté je potřeba zaměřit dané kříže, vykoupit pozemky od vlastníků a připravit do rozpočtu města návrh na jejich opravy. Dokumentace o stavu křížů je uvedena v příloze č Označení kulturních památek Odbor ŠKMaTv se v roce 2008 společně s komisí kulturní a s komisí péče o památky zabýval možností speciálního označení kulturních památek tak, aby návštěvník města byl viditelně a v krátkosti seznámen s názvem a stručnou historií dané památky. Odbor ŠKMaTv oslovil níže uvedená města zda mají své památky označeny, či o tom uvažují. Olomouc - majitelé řeší tabulky na svých památkách podle svého uvážení a zájmu, jednotné tabulky nemají, Bruntál - tabulky zatím neřešili, Příbor - tabulky mají, formát A3, cca 10tis./1ks bez DPH, Valašské Meziřičí - zatím nemají, časem chtějí také zavést, Vsetín - tabulky nemají, 10

11 Opava - tabulky nemají, mají jen tabulky "Kulturní památka". Dle závěru komise kulturní a komise péče o památky byl doporučen Radě města seznam památek, který by bylo vhodné označit tabulkou. Tento seznam je uveden v příloze č. 4. Pro přípravu jednání vedení města odbor ŠKMaTv oslovil následující výrobce těchto tabulek: p. Ochmanová: formát A3, cena 10tis. bez DPH, materiál bronz, výroba 5-6 týdnů, pozn.cena podle délky textu (jen text a znak města), viz. příloha č. 5. Rytectví Sýkora: formát A3, cena 20tis. bez DPH, materiál patinovaná měď, výroba 20ks 4-6 měsíců, pozn. cena podle složitosti obrázku a délky textu (v ceně vyrytý obraz památky, znak města, text), viz. příloha č Závěr Tato zpráva o stavu památek je otevřeným materiálem, který je třeba neustále doplňovat, analyzovat a konkretizovat pro jednotlivé období. Celá vznikající katalogizace památek je prvotním krokem k podrobnému sledování a evidování památek na území města Nový Jičín tak jak to ukládá zákon o státní památkové péči 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů konkrétně 9.: vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. 11

12 Příloha č.1 Přehled všech kulturních památek na území Nového Jičína zapsaných ve státním seznamu k a jejich aktuální stav Pozn. Stav dobrý Stav vyhovující Stav vyžadující úpravy Stav nevyhovující, vyžadující si zvláštní pozornost Pořadové číslo v seznamu Památka Číslo rejstříku ÚSKP Ulice, nám./umístění Číslo popisné a orientační Památkou od Vlastník 1. Bývalý krajský soud / Divadelní čp.139, č.or Česká republika 2. Fojství / Libhošť čp Česká republika 3. Hotel Praha / Lidická čp Moravskoslezský kraj Hřbitov, z toho jen: jeden pomník a dva náhrobky Kaple Bolestné P. Marie, Španělská / Město Nový Jičín / K Nemocnici čp.150, č.or Římskokatolická farnost NJ 6. Kaple s morovou deskou / Žilina, Na Hliníku Římskokatolická farnost NJ 7. Kaple sv. Kříže / Janáčkovy sady Město Nový Jičín 8. Kostel Nanebevzetí P. Marie / Kostelní Římskokatolická farnost NJ 9. Kostel Nejsvětější Trojice / Janáčkovy sady Římskokatolická farnost NJ 10. Kostel sv. Mikuláše / Žilina Město Nový Jičín 11. Krucifix / Žerotínova Město Nový Jičín 12. Krucifix / u kostela Nejsvětější Trojice Město Nový Jičín 13. Krucifix / Kostelní Římskokatolická farnost NJ 14. Krucifix / Na Skalkách Město Nový Jičín 15. Masné krámy a divadelní sál / října, Žerotínova čp.57, č.or Phan Manh Tri 16. Městské opevnění s baštou / Chyba L., Dvorská D., Jurečková B., Kotalová P., Ing.Váňa P., Město Nový Jičín 17. Městský dům / Kostelní čp.78, č.or Blachník K. 18. Městský dům / Kostelní čp.79, č.or Okleštěk S., Okleštěková A. 19. Městský dům / Křižíkova čp.92, č.or Přecechtílek D., Přecechtílková K. 20. Městský dům / října čp Kodada A. 21. Městský dům / Žižkova čp.603, č.or Hlavajčík K. 22. Městský dům / K Nemocnici čp.938, č.or Novojická stavební společnost, spol. s.r.o. 23. Městský dům / Revoluční čp.1047, č.or Kocián J., Mgr.Kocián P. 24. Městský dům - bývalá městská střelnice / Lidická čp.131, č.or Kvitová D. 25. Městský dům - dvojdům / Dolní brána čp.655, č.or Boban G. 26. Měšťanský dům / Masarykovo nám. čp.2, č.or Město Nový Jičín 27. Měšťanský dům / Masarykovo nám. čp.4, č.or Město Nový Jičín 12

13 28. Měšťanský dům / Masarykovo nám., Úzká čp ENACEN spol.s.r.o. 29. Měšťanský dům / Masarykovo nám., Úzká čp.7, č.or Ing.Kytlica P., Kytlicová J. 30. Měšťanský dům / Masarykovo nám. čp.8, č.or Město Nový Jičín 31. Měšťanský dům / Havlíčkova čp.9, č.or Trefil A., Trefilová J. 32. Měšťanský dům / Masarykovo nám. čp.15, č.or Janíková V., Mgr.Tovaryšová S., Vahalík R., Mgr.Vondrušková M. 33. Měšťanský dům / května, Kostelní čp.22, č.or Adamec R. a Adamcová R., Bilić M., Hyl M., Medková Y. 34. Měšťanský dům / května, Kostelní, čp.2098 čp.24, č.or Město Nový Jičín 35. Měšťanský dům / května, Jungmannova čp.25, č.or Zjavka M., Město Nový Jičín Jungmannova, Masarykovo 36. Měšťanský dům / nám., Kostelní čp.26, č.or Město Nový Jičín 37. Měšťanský dům / Masarykovo nám., Kostelní čp.27, č.or Město Nový Jičín 38. Měšťanský dům / Masarykovo nám., Kostelní čp.28, č.or Město Nový Jičín Masarykovo nám., Kostelní 39. Měšťanský dům / čp.33 Masarykovo nám., K Šatlavě, 40. Měšťanský dům / Kostelní čp.33, č.or Ševčíková M. čp.34, č.or Město Nový Jičín 41. Měšťanský dům / Dobrovského, K Šatlavě čp.35, č.or Město Nový Jičín 42. Měšťanský dům / Dobrovského čp.36, č.or PharmDr.Rovan S., RNDr.Rovanová T. 43. Měšťanský dům / Dobrovského čp.37, č.or Město Nový Jičín 44. Měšťanský dům / Žerotínova čp.38, č.or Město Nový Jičín 45. Měšťanský dům / Masarykovo nám. čp.40, č.or Cavour s.r.o 46. Měšťanský dům / Masarykovo nám., Žerotínova čp.41, č.or Město Nový Jičín 47. Měšťanský dům / Masarykovo nám., Žerotínova čp.42, č.or Město Nový Jičín 48. Měšťanský dům / Masarykovo nám. čp.44, č.or Město Nový Jičín 49. Měšťanský dům / října čp.49, č.or Město Nový Jičín 50. Měšťanský dům / října čp.52, č.or Kocourková L. 51. Měšťanský dům / října čp.53, č.or Město Nový Jičín 52. Měšťanský dům / října čp.55, č.or Ing.Vala K. 53. Měšťanský dům / Žerotínova čp.60, č.or Kovář L. 54. Měšťanský dům / Žerotínova čp.61, č.or Toman P., Tomanová B. 55. Měšťanský dům / Žerotínova čp.62, č.or Křižan J. 56. Měšťanský dům / Žerotínova čp.63, č.or Petřek R. 57. Měšťanský dům / Žerotínova čp.64, č.or Mgr.Radkovský J. 58. Měšťanský dům / Kostelní čp.70, č.or Vybíral D. a Gabriela 59. Měšťanský dům / Kostelní čp.77, č.or Hasal A., Hasalová L. 60. Měšťanský dům / Křižíkova čp.91, č.or MVDr.Cviček J., Cvičková M. 61. Měšťanský dům / Křižíkova čp.93, č.or Ing. Pořízka J. 62. Měšťanský dům / Resslova čp.105, č.or Dimitrov D. a Dimitrová A. 13

14 63. Měšťanský dům / K Nemocnici čp.168, č.or Daneček M, Danečková B., Hošťálek V. a Hošťálková D., Kovář R. a Kovářová M., Kudělka S. a Kudělková D., Nožička R. a Nožičková S., Stavinoha L. a Ilona 64. Měšťanský dům / K Nemocnici čp.172, č.or.26 Fingerhúttová I., MUDr.Fingerhúttová J. 65. Měšťanský dům / K Nemocnici čp.769, č.or Ing.Hradil L., Mgr.Hradilová L. 66. Měšťanský dům - Stará škola / Kostelní a Sokolská čp.69, č.or Kyselá Helena 67. Měšťanský dům býv. Kovárna / Libhošť čp SJM Celuch Milan a Věra 68. Měšťanský dům U jelena / Masarykovo nám. čp.17, č.or Šerý J., Šerá L. 69. Měšťanský dům zv. Scheitenhauerův / října čp.50, č.or Město Nový Jičín 70. Měšťanský dům zv. Stará pošta / Masarykovo nám. čp.32, č.or Město Nový Jičín 71. Měšťanský dům zv. U Laudona / Masarykovo nám., Žerotínova čp.45, č.or Město Nový Jičín 72. Pivovar a panský dům se splavem, tzv.bludovický splav / Žilina čp Město Nový Jičín 73. Pomník Řehoře Mendela / sady Smetanovy Město Nový Jičín 74. Radnice / Masarykovo nám., Úzká čp.1, č.or Město Nový Jičín 75. Restaurace Nové slunce / Husova čp.1241, č.or Lakar s.r.o 76. Sloup se sochou P. Marie a kašnou / Masarykovo nám Město Nový Jičín přemístěno do lapidária Muzea 77. Socha P. Marie Bolestné / Novojičínska Moravskoslezský kraj 78. Socha sv. Antonína Paduánského / K Nemocnici, při čp Město Nový Jičín 79. Socha sv. Jana Nepomuckého / při mostu do Hřbitovní ul Město Nový Jičín přemístěno do lapidária Muzea 80. Socha sv. Jana Nepomuckého / Novojičínska Město Nový Jičín 81. Socha sv. Jana Nepomuckého / Libhošť, při hřbitově Město Nový Jičín pův. u kostela N.Trojice, 82. Socha sv. Ignáce z Loyoly / originál přemístěn do lapidária Muzea Novojičínska Město Nový Jičín v kopečku nad obcí, na konci 83. Sousoší sv. Rocha a Šebestiána / zástavby ul. Na Drážkách Město Nový Jičín 84. Venkovská usedlost / Žilina čp Chovancová Hana 85. Větrný mlýn / Libhošť čp SJM Kraut František a Alena 86. Vila / Slovanská čp.1092, č.or MUDr.Soukenková E., MUDr.Večeřová Jana 87. Vila / Husova čp.1151, č.or Město Nový Jičín 88. Vila Augusta Huckela / Revoluční čp.857, č.or Moravskoslezský kraj 89. Vila Hanse Huckela / Revoluční čp.1032, č.or Moravskoslezský kraj 90. Vila Hugo Huckela / Revoluční čp.961, č.or Město Nový Jičín 91. Vila Jana Huckela / Revoluční čp.856, č.or Moravskoslezský kraj 92. Rovinné neopevněné sídliště púchovské kultury / Požaha Město Nový Jičín 93. Zámek / října čp.51, č.or Moravskoslezský kraj 14

15 Vzor katalogových listů včetně příloh Příloha č.2

16

17 Informace týkající městské knihovny-přílohy ke kartě(prohlášení za kulturní památku, dobové fotografie, výpis z katastru nemovitostí, katastrální mapa, historie knihovny)

18

19

20

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne Důvodová zpráva Rozdělení státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 - dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a územního plánování V Písku dne: 14.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace a schválení rozdělení státní dotace z rezervy

Více

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Jaroslava Panáčková Jana Zadražilová Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Kraje Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016 Souhrnná zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro správní území ORP za rok 2016 Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2016 program Podpora

Více

Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko

Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko Níže uvedený přehled má pouze informační charakter, údaje v něm nemusí

Více

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Prachatice

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

PROGRAM REGENERACE MPZ VIMPERK

PROGRAM REGENERACE MPZ VIMPERK MĚSTO VIMPERK DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM REGENERACE MPZ VIMPERK Výzva pro rok 2017 PRAVIDLA Schváleno: usnesením ZM č. 399 ze dne 23.01.2017 1. Zdůvodnění programu Účelem Programu regenerace Městské památkové

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

INFORMACE O ŽADATELI (žadatelem je vlastník nemovitosti 01 ) v případě více vlastníků nemovitosti uveďte jejich údaje do samostatné přílohy č.

INFORMACE O ŽADATELI (žadatelem je vlastník nemovitosti 01 ) v případě více vlastníků nemovitosti uveďte jejich údaje do samostatné přílohy č. 2017 PP ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE ŽÁDOST z Programu Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na UZÁVĚRKA veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu 2. Restaurování movitých věcí 3.4.2017

Více

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen zakázka ) na stavební práce :

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen zakázka ) na stavební práce : MĚSTO KRNOV ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ve smyslu 12 odst. 3 a ve vztahu k 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více

ŽÁDOST o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností církev obec spolky kraj jiné Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Opava Kraj: Moravskoslezský Ministerstvo kultury ČR, Maltézské

Více

Maltézské náměstí 471/1 telefon: 257 085 111 P.O.BOX 74 fax: 224 318 155 118 11 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz. R o z h o d n u t í

Maltézské náměstí 471/1 telefon: 257 085 111 P.O.BOX 74 fax: 224 318 155 118 11 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz. R o z h o d n u t í Ministerstvo kultury Maltézské náměstí 471/1 telefon: 257 085 111 P.O.BOX 74 fax: 224 318 155 118 11 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz Město Česká Lípa náměstí T. G. Masaryka 1/1 470 36 Česká Lípa

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: MULA 13676/2012 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY Příloha 1 usnesení 216/5/ZK I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY okres České Budějovice 1. Město Nové Hrady Buquoyská rezidence v Nových Hradech obnova

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 26. 10. 2016 Usnesení č. 314/16 ZM program 14. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 315/16 ZM složení

Více

Městský úřad Uherský Brod, Odbor rozvoje města Oddělení dotací a rozvoje města. Program regenerace Městské památkové zóny Uherský Brod pro rok 2017

Městský úřad Uherský Brod, Odbor rozvoje města Oddělení dotací a rozvoje města. Program regenerace Městské památkové zóny Uherský Brod pro rok 2017 Městský úřad Uherský Brod, Odbor rozvoje města Oddělení dotací a rozvoje města Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: Spisová zn.: ORM/0582/16 5215/2017/MUUB Vyřizuje: Ing. Kateřina Guryčová Telefon: 572

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

3.6. Přehled konkrétních akcí Programu regenerace MPZ s určením jednotlivých objektů pro obnovu 3.6.1. Nemovité kulturní památky v MPZ

3.6. Přehled konkrétních akcí Programu regenerace MPZ s určením jednotlivých objektů pro obnovu 3.6.1. Nemovité kulturní památky v MPZ 3.6. Přehled konkrétních akcí Programu regenerace MPZ s určením jednotlivých objektů pro obnovu 3.6.1. Nemovité kulturní památky v MPZ název připravované akce obnovy Oprava kostela sv. Jakuba - exteriéry

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové číslo ZM/2016/1026 dne 29.03.2016

Více

Žádost. o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce

Žádost. o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce 2013 Poskytovatel dotace: Olomoucký kraj Údaje o kulturní památce Název kulturní památky:

Více

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta:

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Příloha č. 2c k Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Fond obnovy historické architektury. Město Uherské Hradiště 25. březen 2014

Fond obnovy historické architektury. Město Uherské Hradiště 25. březen 2014 Město Uherské Hradiště 25. březen 2014 Východiska Fond obnovy historické architektury 34 ha Městská památková zóna s 270 objekty, z toho 38 je kulturní památkou 37 ha Ochranné pásmo MPZ s více jak 300

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY S T A R O S T A M Ě S T A Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 668 331, fax: 494 668 101 e mail: starosta@mu.opocno.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku

Více

Město Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec Město Jindřichův Hradec zveřejňuje výzvu dotačního programu na podporu obnovy kulturního dědictví v roce 2016 Zdůvodnění dotačního programu Cílem Programu je trvale zlepšovat stav nemovitých kulturních

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: 0023687/2009/INV/MHe Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod 1 Zastupitelstvo

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Podpora obnovy rozvoje venkova Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Podpora obnovy rozvoje venkova Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Podpora obnovy rozvoje venkova 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Cíl podprogramu: Podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí Příjemci podpory: obce do 3 tis. obyv./ svazky obcí Dotace: 50 až 70% z

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Hostinné, konané dne 02. 11.2016 1039/68/RM/2016 Schválení programu 68. schůze rady města program 68. schůze: 1. Schválení programu

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 1. schůze U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

10. Poskytnutí příspěvku podle této smlouvy nezakládá nárok příjemce na poskytnutí dalšího příspěvku v následujících letech.

10. Poskytnutí příspěvku podle této smlouvy nezakládá nárok příjemce na poskytnutí dalšího příspěvku v následujících letech. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI STÁTNÍ FINANČNÍ PODPORY V PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN DLE USNESENÍ VLÁDY ĆESKÉ REPUBLIKY Č. 209 ZE

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

Městský úřad KRALUPY NAD VLTAVOU Odbor životního prostředí Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou

Městský úřad KRALUPY NAD VLTAVOU Odbor životního prostředí Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou Příloha Směrnice č. T S.02/2009, kterou se stanovují pravidla postupu při zpracovávání a vydávání koordinovaných závazných stanovisek a koordinovaných stanovisek Městským úřadem Kralupy nad Vltavou - Vzor

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky

Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746, k.ú. Medlánky A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby o název stavby: o místo stavby: o druh stavby: Odstranění komína a demontáž vnitřního vybavení kotelny, na parcele č. 1746,

Více

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Evropská akademie pro demokracii Nadace Hannse Seidela Odborný seminář

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

N Á V R H 1) na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2009

N Á V R H 1) na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2009 Pořadové číslo návrhu MK:... /2009 Zařazeno MK/dne:...... 2009 N Á V R H 1) na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2009 Název památky:...........

Více

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 27. března 2014 od 15:00 do 19:00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

Dotační program. Podpora oprav a údržby vnějšího vzhledu budov (fasáda,

Dotační program. Podpora oprav a údržby vnějšího vzhledu budov (fasáda, Dotační program Podpora oprav a údržby vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v městské památkové zóně a nejsou zapsané na seznamu kulturních památek pro rok 2017 Vyhlašovatel programu: Název dotačního

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce

ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu PID ŽÁDOST O GRANT HL. MĚSTA PRAHY vlastníkům památkově významných objektů v roce 2007 II. kolo 2008 Žadatel

Více

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky:

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky: 50 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. února 2010 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 1 Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky (1) Za národní kulturní

Více

I. Základní údaje o městu, obci, popř. městské části (dále jen "obec") Obec:

I. Základní údaje o městu, obci, popř. městské části (dále jen obec) Obec: Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2014 I. Základní údaje o městu, obci, popř. městské

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z programu Obnova objektů v městské památkové zóně Sušice

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z programu Obnova objektů v městské památkové zóně Sušice Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z programu Obnova objektů v městské památkové zóně Sušice Město Sušice vyhlašuje na základě usnesení Zastupitelstva města bod a) č. 4 ze dne 16.9.2015 dotační program

Více

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího Želenice Kostel sv. Jakuba Většího Rozbor: Po první prohlídce objektu kostela sv. Jakuba Většího můžeme konstatovat, že se jedná o objekt vysoké historické hodnoty jak ve smyslu stavebního vývoje, tak

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA KRAJ MÍSTO AKCE OBJEKT POZEMEK MAJITEL OBJEDNATEL STUPEŇ STAVEBNÍK UŽIVATEL ZHOTOVITEL AUTORIZACE REALIZACE OLOMOUCKÝ NÁMĚŠŤ NA HANÉ REVITALIZACE LOKALITY NA HRADĚ LOKALITA NA HRADĚ

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu 14KPG02 Název programu Schváleno Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 4. 11. 2013 Forma dotace

Více

Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice

Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice Pasport údaje o území poskytnutý úřadu územního plánování městského úřadu v Mohelnici 1.Název obce Maletín Identifikační údaje

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Navržené obnovy a opatření pro následující období

Navržené obnovy a opatření pro následující období Navržené obnovy a opatření pro následující období Rožmberská ulice, čp. 2 výměna střešní krytiny Březanova ulice, čp. 4 obnova fasády Březanova čp. 5 výměna střešní krytiny Březanova čp. 7 obnova fasády

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. listopadu 2008 Dodatek č. 1 k Přílohám

Více

Vzor 1. Název obce s rozšířenou působností, která vede válečný hrob (pietní místo) v evidenci [číslo jednací (značka), vyřizuje, spojení]

Vzor 1. Název obce s rozšířenou působností, která vede válečný hrob (pietní místo) v evidenci [číslo jednací (značka), vyřizuje, spojení] Název obce s rozšířenou působností, která vede válečný hrob (pietní místo) v evidenci [číslo jednací (značka), vyřizuje, spojení] Vzor 1 Ministerstvo obrany odbor mimorezortní spolupráce nám. Svobody 471

Více

Účinnost: Schválil: Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují dne usnesení č. ZM /16

Účinnost: Schválil: Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují dne usnesení č. ZM /16 Zásady pro financování a poskytování dotace z rozpočtu města Nové Město nad Metují na obnovu objektů historické či architektonické hodnoty pro rok 2017 (dále jen Zásady ) Účinnost: 10.11.2016 Zpracoval(a):

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice

Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice Pasport údaje o území poskytnutý úřadu územního plánování městského úřadu v Mohelnici 1.Název obce Stavenice Identifikační údaje

Více

Žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na rok 2012

Žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na rok 2012 Jihočeský kraj Žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na rok 2012 Kód formuláře: S2U3j Název programu Identifikační záznamy o vlastníkovi: Právní statut: Název (nepodnikající fyzická osoba nevyplňuje):

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup Náměstí Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup A) Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé, nebo ne. Dříve bylo obvyklé stavět kostely na náměstí. Katedrála měla vždy

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 11.08.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

I. přidělení finančních prostředků z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY. Č. Budějovice

I. přidělení finančních prostředků z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY. Č. Budějovice I. přidělení finančních prostředků z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY okres České 1. Sdružení obyvatelů domu na domu čp. 1844/26 Husově třídě čp. 1844/26 Husova třída České Č. 2. Panu Ing. Miroslavu Holečkovi

Více

OHLÁŠENÍ STAVBY ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55

OHLÁŠENÍ STAVBY ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - OBCE

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - OBCE NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - OBCE Obec Číslo rejstříku Památka Albrechtice 23463/6 3798 sousoší Piety Anenská Studánka pozemek st. parcela č. 61 Cotkytle 35961/6 3812 kříž 24412/6 3811 socha sv. Jana Nepomuckého

Více

! RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Restaurování kamenného zdiva v areálu kaple Nejsvětější Trojice na části pozemku p. č. 961 v k. ú. Noviny pod Ralskem

! RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Restaurování kamenného zdiva v areálu kaple Nejsvětější Trojice na části pozemku p. č. 961 v k. ú. Noviny pod Ralskem MgA. Eva Mičková (čj. MK 53672/2011) akad. sochařka a restaurátorka Horova 20, 412 01 Litoměřice Tel: 775916232, e-mail: Mickova.Eva@seznam.cz IČO: 72554207 Licence: čj. MK 53672/2011 (restaurování polychromovaných

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc: Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

PRO MĚSTO PŘIBYSLAV, Přibyslav II. etapa

PRO MĚSTO PŘIBYSLAV, Přibyslav II. etapa Autor : ING. WASSERBAUER RADEK NOVÉ DVORY č.p.16. p. NÍŽKOV 592 12 TELEFON privátní : 566 666 186 práce : 569 433 519 mobilní : 737 169 534 Název dokumentu : NÁVRH OPRAVY OHRADNÍ ZDI KOSTELA V PŘIBYSLAVI

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Zábřeh Ulice: Masarykovo náměstí 510/6 PSČ,obec: 789 01 Zábřeh V Olomouci dne 1. 11. 2011 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Více