Zpráva o stavu kulturních památek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o stavu kulturních památek"

Transkript

1 Zpráva o stavu kulturních památek Zpracoval odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy V Novém Jičíně dne

2 Obsah Str. 1. Úvod 2 2. Kompetence města Nový Jičín při správě památek Výkon samostatné působnosti města Město Nový Jičín jako vlastník kulturních památek Město Nový Jičín jako koordinátor programu regenerace MPR, MPZ a program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Město Nový Jičín jako poskytovatel finančních dotací z rozpočtu kap. 16 kultura Město Nový Jičín jako účastník Dnů evropského dědictví (dále EHD) Výkon státní správy města s rozšířenou působnosti Město Nový Jičína jako obec s rozšířenou působností na úseku péče o památky 4 3. Aktuální stav památek na území města Nový Jičín 4 4. Opravy a údržby kulturních památek na území města Nového Jičína vlastnictví fyzických a právnických osob vlastnictví města Nového Jičína vlastnictví města Nového Jičína (správa Bytový podnik města Nový Jičín) oprava kulturních památek v roce plán oprav na rok plán oprav na rok stavebně historický průzkum možné realizace oprav hodnot historického povědomí popis křížů, kapliček 9 5. Označení kulturních památek 9 6. Závěr 10 Příloha č.1 (Přehled všech kulturních památek na území Nového Jičína zapsaných ve státním seznamu k a jejich aktuální stav) Příloha č.2 (Vzor katalogových listů včetně příloh) Příloha č.3 (Fotodokumentace o stavech křížů na území Nového Jičína) Příloha č.4 (Seznam kulturních památek označených tabulkou s popisem a historií kult.památky) Příloha č.5 (Výrobci popisných tabulek na kult.památky) 2

3 1. Úvod Město Nový Jičín je často uváděno v literatuře jako čistý příklad středověkého urbanismu druhé poloviny 13. století. Klasická dispozice centra se čtvercovým náměstím a pravoúhlým systémem přilehlých ulic odpovídá období zakládání měst za vlády Přemysla Otakara II. V samotném historickém jádru města (dnešní území Městské památkové rezervace dále MPR) zůstalo, až na malé výjimky, zachováno: samostatnost parcel, charakter zástavby, tradiční dispozice, historické konstrukce i zcelující prvek loubí. Díky výrazným kulturně-historickým a architektonicko-výtvarným hodnotám patří historické jádro města Nového Jičína k nejoriginálnějším a nejautentičtějším ukázkám renesančně-barokního města se zachovalým středověkým urbanismem. Historické jádro Nového Jičína bylo prohlášeno městskou památkovou rezervací výnosem ministra kultury č.4762/67 dne Tím byla zahájena systémová péče nejen o jednotlivé památky a jejich okolí, ale i o cenné soubory staveb na území MPR nebo MPZ. Dne 25.března 1992 přijala vláda ČR usnesením č. 209 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen Program ). Tím byla zahájena systémová finanční podpora státu vlastníkům jednotlivých památek na území MPR nebo MPZ. Na území Nového Jičína je celkem 93 dochovaných památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek. Z toho ve vlastnictví: města Nový Jičín je 37 kulturních památek, fyzických / právnických osob je 40 kulturních památek, ve spoluvlastnictví města a fyzické osoby jsou 2 kulturní památky, Moravskoslezského kraje je 6 kulturních památek, Římskokatolické farnosti je 6 kulturních památek, České republiky jsou 2 kulturní památky, dále je navrženo k prohlášení památkou Měšťanský dům čp.18 (elektoprodejna) a Měšťanský dům čp.106 (Kavárna Artkafé), řízení nebylo ukončeno. Autoři této zprávy si kladli za cíl poskytnout přehled: o rozdílnosti práce státní správy a samosprávy na úseku památek, o povinnosti vlastníka kulturních památek dané zákonem ( č.20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláška č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů), o provedených údržbových pracích na památkách v minulých letech, o aktuálním stavu památek na území města, o návrh plánu oprav památek v následujících letech, o možné realizaci oprav hodnot historického povědomí popis křížů, kapliček. 3

4 2. Kompetence města Nový Jičín při správě památek 2.1. Výkon samostatné působnosti města Samostatnou působnost města Nového Jičína na úseku památek vykonává odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Mezi jeho povinnosti patří spravovat následující okruhy činností: Město Nový Jičín jako vlastník kulturních památek: a) koordinuje zajišťování jejich obnovy, údržby a ochrany, b) vyřizuje žádosti včetně podkladů o závazné stanovisko u orgánu státní památkové péče za Město Nový Jičín vlastníka kulturní památky, c) provádí výběr stavební firmy pro provedení stavebních prací a restaurování, d) vyřizuje stavební povolení, popř. ohlášení na Městském úřadu Nový Jičín (odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče), e) účastní se na řízeních (např. kolaudační řízení, předčasné užívání..) vedených Městským úřadem Nový Jičín (odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče), f) provádí kontrolu faktur za provedené práce, vyúčtování, apod., g) vede seznam KP a nemovitostí ve vlastnictví města Nový Jičín, průběžně jej aktualizuje, h) spolupracuje s dotčenými správními orgány a jinými subjekty na tomto úseku Město Nový Jičín jako koordinátor programu regenerace MPR, MPZ a programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností: a) eviduje a připravuje veškerou administrativu a komunikaci s Ministerstvem kultury, b) přijímá žádosti, vyhotovuje odpovědi a kontroluje podklady žadatelů o dotaci, c) vyhotovuje smlouvy o poskytnutí fin. příspěvku podíl města v Programu, d) koná veškerou agendu dle rozhodnutí o přidělení finančního příspěvku ve správním řízení, e) provádí vyúčtování dotace a podílů žadatelů a města dle schváleného rozhodnutí a předkládá toto na Ministerstvo kultury ČR Město Nový Jičín jako poskytovatel finančních dotací z rozpočtu města Nový Jičín na kap kultura: a) poskytuje finanční příspěvky cizím vlastníkům spojené se zachováním a obnovou kulturní památky, b) vyhotovuje smlouvy k poskytnuté dotaci, předkládá je orgánům města ke schválení, c) kontroluje předložené vyúčtování od příjemců dotací Město Nový Jičín jako účastník Dnů evropského dědictví (dále EHD) f) vede související agendy s uskutečněním EHD (přihláška, objednávka propagačních materiálů, vyhodnocení akce pro Sdružení měst), g) zabezpečuje průběh EHD na území města (zajišťuje otevření kulturní památky, zajišťuje služby v KP, apod.) Výkon státní správy města s rozšířenou působnosti Výkon státní správy v rozšířené působnosti města Nový Jičín na úseku památek vykonává odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče. Mezi jeho povinnosti patří spravovat následující okruhy činností: 4

5 Město Nový Jičína jako obec s rozšířenou působností na úseku péče o památky: a) zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky v územním obvodu obce s rozšířenou pravomocí: vede seznam kulturních památek, spolupracuje s dotčenými správními orgány a jinými subjekty na tomto úseku, b) vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, c) vydává závazná stanoviska k zamýšlené: obnově kulturních památek (nemovitých, movitých), stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v jejich ochranném pásmu, d) usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi, e) vykonává státní stavební dohled při obnově kulturních památek z hlediska památkové péče, f) podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče, plánů a programů obnovy kulturních památek, g) koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek, h) dozírá v rozsahu působnosti na dodržování zákona o státní památkové péči a předpisů vydaných k jeho provedení, i) plní další úkoly stanovené zákonem o státní památkové péči, Výkon státní správy na úseku památkové péče probíhá bez větších problémů, spolupráce s Národním památkovým ústavem Ostrava po stránce odborné je na dobré úrovni. 3. Aktuální stav památek na území města Nový Jičín Stav všech kulturních památek na území Nového Jičína zapsaných ve státním seznamu k je uveden v příloze č. 1. Předkladatelé zprávy o stavu kulturních památek na území města Nový Jičín se snažili zhodnotit stav památek k roku Technický stav památek je hodnocen v této zprávě 4 stupni (stav 1-dobrý, 2-vyhovující, 3- vyžadující úpravu a stav 4-nevyhovující, vyžadující zvláštní pozornost). V příloze materiálu jsou tyto technické stavy pro rychlou orientaci znázorněny barevně. Zařazení památek do typů technických stavů bylo odborně konzultováno s arch. Ing. Raškou, členy komise péče o památky Ing. Mamulou a arch. Ing. Tupým. Zároveň výše uvedené bylo konzultováno s pracovníkem BPM panem J.Heraltem, který nám poskytl také informace týkající se kulturních památek ve správě BPM. Odbor ŠKMaTv v roce 2008 provedl celkovou katalogizaci všech památek na území města tak, aby byl přehled všech informací o dané památce co nepodrobnější. V tzv. kartě o kulturní památce se postupně shromažďují identifikační údaje. Vzor karty je uveden v příloze č. 2. Záměrem odboru ŠKMaTV je vytvořit ucelenou databázi všech kulturních památek na území města, doplněnou o stavebně historické průzkumy. 4. Opravy a údržby kulturních památek na území města Nového Jičína Níže je předložen přehled uskutečněných oprav a údržeb na kulturních památkách na území Nového Jičína a to ve: 4.1. vlastnictví fyzických a právnických osob, 4.2. vlastnictví města Nového Jičína 4.3. vlastnictví města Nového Jičína (správa Bytový podnik města Nový Jičín) 5

6 4.1.Finanční příspěvky fyzickým / právnickým osobám Žádosti Celkem požadovaná schválená požadovaná schválená požadovaná schválená požadovaná schválená Kulturní památka částka v tis. částka v částka v tis. částka v částka v tis. částka v částka v tis. částka v (žadatel o příspěvek) Kč tis. Kč Kč tis. Kč Kč tis. Kč Kč tis. Kč Měšťanský dům, ul. Žerotínova čp.62 (p.křižan) 223,9 150,0 223,9 150,0 Vila, ul. Slovanská čp.1092 (p.soukenková, p.večeřová) 48,0 48,0 48,0 48,0 Městský dům, ul. Křižíkova čp.92 (manželé Přecechtílkovi) 723,2 300,0 333,8 120, ,1 420,0 Měšťanský dům, ul. Křižíkova čp.93 (p.pořízek) 123,2 100,0 123,2 100,0 Měšťanský dům, ul. Žerotínova čp.60 (p.kovář) 85,3 65,0 85,3 65,0 Měšťanský dům, ul. Žerotínova čp.64 (p.radkovský) 4 850,0 280, ,0 280,0 Měšťanský dům, ul. Křižíkova čp.91 (manželé Cvičkovi) Městský dům - bývalá městská střelnice, ul. Lidická čp.131 (p.kvitová) Větrný mlýn, Libhošť čp.206 (manželé Krautovi) 611,2 280,0 611,2 280, ,0 220, ,0 220,0 118,6 45,0 118,6 45,0 celkem 1 830,7 545, ,2 580,0 814,1 483, , ,0 4.1.Finanční příspěvky ostatním vlastníkům (církev, muzeum, atd.) Žádosti Celkem Kulturní památka (žadatel o příspěvek) schválená částka v tis. Kč schválená částka v tis. Kč schválená částka v tis. Kč schválená částka v tis. Kč Španělská kaple (Římskokatolická farnost Nový Jičín) 920,0 850,0 812, ,0 Kostel sv.mikuláše (Římskokatolická farnost Nový Jičín) 150,0 150,0 Kostel Božského Srdce (Římskokatolická farnost Hodslavice) 188,0 188,0 Zámek (Muzeum Novojičínska) 300,0 400,0 700,0 Hodnoty historického povědomí Kříž před kaplí Bolestné P.Marie (Římskokatolická farnost Nový Jičín) 23,0 23,0 celkem 1 370,0 850, , ,0 4.2.Finanční příspěvek na opravu památky ve vlastnictví města Žádosti Celkem Kulturní památka schválená částka v tis. Kč schválená částka v tis. Kč schválená částka v tis. Kč schválená částka v tis. Kč Hradební zeď 1082,42 258, ,95 Morový sloup 998,97 998,97 Busta B.Smetany 98,70 98,7 celkem 98,7 2081,39 258, ,62 6

7 Za období město Nový Jičín finančně přispělo na 17 kulturních památek v celkové výši tis. Kč vlastnictví města Nového Jičína (správa Bytový podnik města Nový Jičín) Žádosti /2008 Celkem schválená Kulturní památka schválená částka schválená částka schválená částka v schválená částka částka v tis. EV. Č v tis. Kč v tis. Kč tis. Kč v tis. Kč Kč Masarykovo náměstí 34/ , 34 30,97 5, , , 00 Masarykovo náměstí , , 00 Masarykovo náměstí , , , 33 9, , 36 Masarykovo náměstí , 95 22, 83 9,00 6,93 289, 71 Masarykovo náměstí , 31 79, , 61 35,39 938, 22 Masarykovo náměstí , , , 63 33,52 658, 53 Masarykovo náměstí ,14 124, 14 Masarykovo náměstí , 52 6, 51 20, , 49 Masarykovo náměstí 32/ , , 84 23, 03 76, , 54 Masarykovo náměstí , 16 4,20 0,48 2,34 217, 18 Masarykovo náměstí 42/ , , 57 12,52 1, , 54 Masarykovo náměstí ,00 Masarykovo náměstí 45/ , ,80 43,02 0, , října , 88 7, 00 2, 22 0, 72 20, října , ,40 10, 96 1, , října 53/ , , 38 11, , května , ,71 3, 45 84, , května 25/ Dobrovského 35/ , 23 53,68 17,00 30, , 86 Dobrovského 37/ , 51 38, 29 5, , 62 Dobrovského 38/ , 79 50, 50 10, , 88 Sokolovská , 28 6, 28 Kostelní 14 Celkem 1 493, , , , ,07 Za období /2008 Bytový podnik opravil 20 kulturních památek v celkové výši tis. Kč Oprava kulturních památek v roce 2008 V roce 2008 dle schváleného rozpočtu města probíhají údržbové práce na níže uvedených památkách, které jsou jak ve vlastnictví města, tak ve vlastnictví fyzických a právnických osob. 7

8 Kamenný kříž v Janáčkových sadech ( Město Nový Jičín ) [akce ukončena] Město Nový Jičín dostalo od Ministerstva kultury dotaci ve výši ,- Kč. Byla použita na etapu čištění (eliminaci nepříznivých vlivů, odstranění znečistění vpitými prachovými nečistotami ve struktuře materiálu), etapu doplnění chybějících části (provedeno doplnění chybějících částí, a to jak na Krucifixu, tak i na všech architektonických prvcích), úpravu podnože (odsekány kovové zkorodované kramle, stupně budou nadzvednuty a podloženy či vyklínovány), etapa barevného sjednocení (barevně sjednocena místa doplněná umělým kamenným materiálem, barevné zvýraznění písma na přední straně podstavce) a závěrečná povrchová úprava (hydrokrém na bázi silikátové emulze). Celková cena za restaurování byla ,- Kč. Práce provedl restaurátor MgA. Jakub Gajda. Městská knihovna kamenný plot ( Město Nový Jičín ) [akce probíhá] Město Nový Jičín obdrželo od Ministerstva kultury dotaci ve výši ,-Kč na opravu oplocení areálu Městské knihovny. Oplocení se skládá z pohledové části z kamenných bloků (kámen Godul), cihelné předezdívky a sloupu z kamenných kvádru. Výplň oplocení tvoří ocel mříže zasekané ve dvou místech dvojmo do pilíře. Pod mřížemi je sokl podezdívky chráněn kamennou deskou. Oplocení je nutno vzhledem k průsakům izolovat od okolního terénu nopovou folií oboustranně a ze strany zahrady položit drenáž s napojením do kanalizace. Kamenný sokl je nutno zbavit velmi degradovaných vrstev obroušením a omytím vodou. U pilířů, vzhledem k puklinám a prasklinám, je nutno nejprve provézt injektáž jež kámen zceliství. V exponovaných místech budou použity kotvy z nerezavějící oceli nebo měděných drátů. Krycí deska bude v místech poškození dotmelena a bude opatřena hydrofobním nátěrem. Celková cena za restaurování je stanovena na ,- Kč. Práce provede firma Severomoravská stavební společnost s.r.o. a kamenické práce pan Vítězslav Orel.. Kaple sv. Kříže v Janáčkových sadech ( Město Nový Jičín ) [akce ukončena] Z důvodu poškození střechy, pravděpodobně vandaly, došlo k opravě oplechování na kapličce ve výši 1500,- Kč. Větrný mlýn v Libhošti ( manželé Krautovi) [akce probíhá] Dotace ve výši ,- Kč byla poskytnuta na úhradu části nákladů spojených se zachováním a obnovou kulturní památky. Příspěvek byl použit na výměnu dřevěných špaletových oken. Měšťanský dům, ul. Křižíkova čp. 91 (manželé Cvičkovi) [akce probíhá] Město Nový Jičín poskytlo dotaci ve výši ,- Kč na úhradu části nákladů spojených se zachováním a obnovou kulturní památky. Příspěvek byl použit na výměnu příp. repasování oken. Měšťanský dům, Masarykovo náměstí č. 8/8 ( Město Nový Jičín ) Město Nový Jičín respektive BPM Nový Jičín provedl rekonstrukci nebytových prostor v domě s přihlédnutím na zachování kulturních hodnot nemovitosti. Ke stavebním úpravám vydal památkový ústav závazné stanovisko. Jednalo se o opravy omítek, instalaci podlah a výplně otvorů se změnou dispozičního řešení příček a nové rozdělení vnitřních prostor na funkční celky. Měšťanský dům, Masarykovo náměstí č. 22 BPM realizuje výměnu střešní krytiny domu s nutnou opravou nosných částí stávajícího krovu a následnou impregnací. V rámci rekonstrukce se provádí požárně bezpečnostní úpravy 8

9 stávající půdní vestavby bytové jednotky. Ke stavebním úpravám bylo vydáno závazné stanovisko památkového ústavu. Měšťanský dům, Masarykovo náměstí č. 25 BPM realizuje rekonstrukci nebytových prostor domu v 2NP na dvě samostatné bytové jednotky s přihlédnutím na renovaci stávající štukové výzdoby prostor a klenbové stropní konstrukce patra. Ke stavebním úpravám bylo vydáno závazné stanovisko památkového ústavu Plán oprav na rok 2009 Socha sv. Jana Nepomuckého Jedná se o sochu umístěnou na ul. Hřbitovní u mostu v Novém Jičíně. Socha bude očištěna, bude provedena neutralizace povrchu, konsolidace kamenného materiálu, doplnění chybějících částí, barevné sjednocení a obnova pozlacené svatozáře. Předpokládaná cena za restaurátorské práce je ,- Kč. Pomník Řehoře Mendla V současné době není zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci Smetanových sadů, která by měla obsahovat rekonstrukci mobiliáře, rozvody vody, vodních prvků, studny, dětských zařízení aj.. Tuto projektovou dokumentaci bude zadávat odbor obecního podnikání v případě schválení rozpočtu na rok 2009 na tuto akci. Současně s těmito pracemi by měl být restaurován pomník J.G. Mendla, který bude z důvodu opravy vodního hospodářství rozebrán. Pomník bude očištěn tlakovou vodou, vyspraveny praskliny, provedena chybějící modelace a oprava chrličů. Měšťanský dům, Masarykovo náměstí č. 26 Realizace II. etapy rekonstrukce domu obnášející opravu fasády a střechy domu. Měšťanský dům, Křižíkova č. 2 Realizace výměny stávajících okenních výplní za repliky (kaslová okna). Měšťanský dům, Masarykovo náměstí č. 4/5 Výměna stávajících dřevěných zdvojených oken v průčelí do náměstí a do ulice Lidická. Měšťanský dům, Dobrovského č. 2 Rekonstrukce fasády domu Plán oprav na rok 2010 Socha sv. Jana Nepomuckého Umístěna v Libhošti u místního hřbitova. Socha bude očištěna od biologického napadení, dojde ke konsolidaci kamenného materiálu, doplnění chybějících částí, barevné sjednocení, obnova kovové svatozáře, k úpravě okolí. Předpokládaná cena za restaurátorské práce je ,- Kč. Socha Antonína Paduánského Umístěná na ulici K Nemocnici. Socha bude očištěna od biologického napadení, dojde ke konsolidaci kamenného materiálu, doplnění chybějících částí, barevné sjednocení, k úpravě okolí. Předpokládaná cena za restaurátorské práce je ,-Kč. 9

10 Měšťanský dům, Masarykovo náměstí č. 26 Realizace poslední III. etapy rekonstrukce domu a sice oprava bytů a nová vestavba půdních bytů. Měšťanský dům, Masarykovo náměstí č. 15 Rekonstrukce fasády domu směrem do náměstí Stavebně historický průzkum Pro kvalitnější přípravu rozpočtu na následující období a odbornou restaurátorskou práci je koncepčně velmi vhodné, aby památky na území města měly zpracovány stavebně historické průzkumy (dále SHP). Tuto činnost zpracovává Národní památkový ústav Ostrava. Dle jednání s NPÚ a odborem ŠKMaTv město Nový Jičín požádalo o provedení SHP u níže uvedených kulturních objektů. Tato služba je pro město bezplatná. Návrh ŠKMaTv: Radnice Masarykovo nám. č.1/1, číslo rejstříku ÚSKP: / , vlastník město Nový Jičín, Měšťanský dům 5. května 25/2, číslo rejstříku ÚSKP: / , vlastník město Nový Jičín, p. Zjavka, Měšťanský dům - Masarykovo nám. č.44/28, číslo rejstříku ÚSKP: / , vlastník město Nový Jičín. Do budoucna plánujeme stavebně historický průzkum všech měšťanských domů v MPR Možné realizace oprav hodnot historického povědomí popis křížů, kapliček Možná realizace oprav hodnot historického povědomí - kříže v katastrálním území Nový Jičín. Na území Nového Jičína Loučka se nachází několik křížů (cca 6) ve velmi špatném stavu. Z toho byl v minulosti opravován pouze kříž v blízkosti benzinové pumpy v Loučce. Odbor ŠKMaTv provedl průzkum a zjistil, že většina křížů je v katastrálním území Nový Jičín. Kříže nejsou v majetku města, není znám majitel a nacházejí se na soukromých pozemcích. Z toho vyplývá, že je potřeba aby vedení města rozhodlo zda dojde k opravě těchto křížů. Poté je potřeba zaměřit dané kříže, vykoupit pozemky od vlastníků a připravit do rozpočtu města návrh na jejich opravy. Dokumentace o stavu křížů je uvedena v příloze č Označení kulturních památek Odbor ŠKMaTv se v roce 2008 společně s komisí kulturní a s komisí péče o památky zabýval možností speciálního označení kulturních památek tak, aby návštěvník města byl viditelně a v krátkosti seznámen s názvem a stručnou historií dané památky. Odbor ŠKMaTv oslovil níže uvedená města zda mají své památky označeny, či o tom uvažují. Olomouc - majitelé řeší tabulky na svých památkách podle svého uvážení a zájmu, jednotné tabulky nemají, Bruntál - tabulky zatím neřešili, Příbor - tabulky mají, formát A3, cca 10tis./1ks bez DPH, Valašské Meziřičí - zatím nemají, časem chtějí také zavést, Vsetín - tabulky nemají, 10

11 Opava - tabulky nemají, mají jen tabulky "Kulturní památka". Dle závěru komise kulturní a komise péče o památky byl doporučen Radě města seznam památek, který by bylo vhodné označit tabulkou. Tento seznam je uveden v příloze č. 4. Pro přípravu jednání vedení města odbor ŠKMaTv oslovil následující výrobce těchto tabulek: p. Ochmanová: formát A3, cena 10tis. bez DPH, materiál bronz, výroba 5-6 týdnů, pozn.cena podle délky textu (jen text a znak města), viz. příloha č. 5. Rytectví Sýkora: formát A3, cena 20tis. bez DPH, materiál patinovaná měď, výroba 20ks 4-6 měsíců, pozn. cena podle složitosti obrázku a délky textu (v ceně vyrytý obraz památky, znak města, text), viz. příloha č Závěr Tato zpráva o stavu památek je otevřeným materiálem, který je třeba neustále doplňovat, analyzovat a konkretizovat pro jednotlivé období. Celá vznikající katalogizace památek je prvotním krokem k podrobnému sledování a evidování památek na území města Nový Jičín tak jak to ukládá zákon o státní památkové péči 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů konkrétně 9.: vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. 11

12 Příloha č.1 Přehled všech kulturních památek na území Nového Jičína zapsaných ve státním seznamu k a jejich aktuální stav Pozn. Stav dobrý Stav vyhovující Stav vyžadující úpravy Stav nevyhovující, vyžadující si zvláštní pozornost Pořadové číslo v seznamu Památka Číslo rejstříku ÚSKP Ulice, nám./umístění Číslo popisné a orientační Památkou od Vlastník 1. Bývalý krajský soud / Divadelní čp.139, č.or Česká republika 2. Fojství / Libhošť čp Česká republika 3. Hotel Praha / Lidická čp Moravskoslezský kraj Hřbitov, z toho jen: jeden pomník a dva náhrobky Kaple Bolestné P. Marie, Španělská / Město Nový Jičín / K Nemocnici čp.150, č.or Římskokatolická farnost NJ 6. Kaple s morovou deskou / Žilina, Na Hliníku Římskokatolická farnost NJ 7. Kaple sv. Kříže / Janáčkovy sady Město Nový Jičín 8. Kostel Nanebevzetí P. Marie / Kostelní Římskokatolická farnost NJ 9. Kostel Nejsvětější Trojice / Janáčkovy sady Římskokatolická farnost NJ 10. Kostel sv. Mikuláše / Žilina Město Nový Jičín 11. Krucifix / Žerotínova Město Nový Jičín 12. Krucifix / u kostela Nejsvětější Trojice Město Nový Jičín 13. Krucifix / Kostelní Římskokatolická farnost NJ 14. Krucifix / Na Skalkách Město Nový Jičín 15. Masné krámy a divadelní sál / října, Žerotínova čp.57, č.or Phan Manh Tri 16. Městské opevnění s baštou / Chyba L., Dvorská D., Jurečková B., Kotalová P., Ing.Váňa P., Město Nový Jičín 17. Městský dům / Kostelní čp.78, č.or Blachník K. 18. Městský dům / Kostelní čp.79, č.or Okleštěk S., Okleštěková A. 19. Městský dům / Křižíkova čp.92, č.or Přecechtílek D., Přecechtílková K. 20. Městský dům / října čp Kodada A. 21. Městský dům / Žižkova čp.603, č.or Hlavajčík K. 22. Městský dům / K Nemocnici čp.938, č.or Novojická stavební společnost, spol. s.r.o. 23. Městský dům / Revoluční čp.1047, č.or Kocián J., Mgr.Kocián P. 24. Městský dům - bývalá městská střelnice / Lidická čp.131, č.or Kvitová D. 25. Městský dům - dvojdům / Dolní brána čp.655, č.or Boban G. 26. Měšťanský dům / Masarykovo nám. čp.2, č.or Město Nový Jičín 27. Měšťanský dům / Masarykovo nám. čp.4, č.or Město Nový Jičín 12

13 28. Měšťanský dům / Masarykovo nám., Úzká čp ENACEN spol.s.r.o. 29. Měšťanský dům / Masarykovo nám., Úzká čp.7, č.or Ing.Kytlica P., Kytlicová J. 30. Měšťanský dům / Masarykovo nám. čp.8, č.or Město Nový Jičín 31. Měšťanský dům / Havlíčkova čp.9, č.or Trefil A., Trefilová J. 32. Měšťanský dům / Masarykovo nám. čp.15, č.or Janíková V., Mgr.Tovaryšová S., Vahalík R., Mgr.Vondrušková M. 33. Měšťanský dům / května, Kostelní čp.22, č.or Adamec R. a Adamcová R., Bilić M., Hyl M., Medková Y. 34. Měšťanský dům / května, Kostelní, čp.2098 čp.24, č.or Město Nový Jičín 35. Měšťanský dům / května, Jungmannova čp.25, č.or Zjavka M., Město Nový Jičín Jungmannova, Masarykovo 36. Měšťanský dům / nám., Kostelní čp.26, č.or Město Nový Jičín 37. Měšťanský dům / Masarykovo nám., Kostelní čp.27, č.or Město Nový Jičín 38. Měšťanský dům / Masarykovo nám., Kostelní čp.28, č.or Město Nový Jičín Masarykovo nám., Kostelní 39. Měšťanský dům / čp.33 Masarykovo nám., K Šatlavě, 40. Měšťanský dům / Kostelní čp.33, č.or Ševčíková M. čp.34, č.or Město Nový Jičín 41. Měšťanský dům / Dobrovského, K Šatlavě čp.35, č.or Město Nový Jičín 42. Měšťanský dům / Dobrovského čp.36, č.or PharmDr.Rovan S., RNDr.Rovanová T. 43. Měšťanský dům / Dobrovského čp.37, č.or Město Nový Jičín 44. Měšťanský dům / Žerotínova čp.38, č.or Město Nový Jičín 45. Měšťanský dům / Masarykovo nám. čp.40, č.or Cavour s.r.o 46. Měšťanský dům / Masarykovo nám., Žerotínova čp.41, č.or Město Nový Jičín 47. Měšťanský dům / Masarykovo nám., Žerotínova čp.42, č.or Město Nový Jičín 48. Měšťanský dům / Masarykovo nám. čp.44, č.or Město Nový Jičín 49. Měšťanský dům / října čp.49, č.or Město Nový Jičín 50. Měšťanský dům / října čp.52, č.or Kocourková L. 51. Měšťanský dům / října čp.53, č.or Město Nový Jičín 52. Měšťanský dům / října čp.55, č.or Ing.Vala K. 53. Měšťanský dům / Žerotínova čp.60, č.or Kovář L. 54. Měšťanský dům / Žerotínova čp.61, č.or Toman P., Tomanová B. 55. Měšťanský dům / Žerotínova čp.62, č.or Křižan J. 56. Měšťanský dům / Žerotínova čp.63, č.or Petřek R. 57. Měšťanský dům / Žerotínova čp.64, č.or Mgr.Radkovský J. 58. Měšťanský dům / Kostelní čp.70, č.or Vybíral D. a Gabriela 59. Měšťanský dům / Kostelní čp.77, č.or Hasal A., Hasalová L. 60. Měšťanský dům / Křižíkova čp.91, č.or MVDr.Cviček J., Cvičková M. 61. Měšťanský dům / Křižíkova čp.93, č.or Ing. Pořízka J. 62. Měšťanský dům / Resslova čp.105, č.or Dimitrov D. a Dimitrová A. 13

14 63. Měšťanský dům / K Nemocnici čp.168, č.or Daneček M, Danečková B., Hošťálek V. a Hošťálková D., Kovář R. a Kovářová M., Kudělka S. a Kudělková D., Nožička R. a Nožičková S., Stavinoha L. a Ilona 64. Měšťanský dům / K Nemocnici čp.172, č.or.26 Fingerhúttová I., MUDr.Fingerhúttová J. 65. Měšťanský dům / K Nemocnici čp.769, č.or Ing.Hradil L., Mgr.Hradilová L. 66. Měšťanský dům - Stará škola / Kostelní a Sokolská čp.69, č.or Kyselá Helena 67. Měšťanský dům býv. Kovárna / Libhošť čp SJM Celuch Milan a Věra 68. Měšťanský dům U jelena / Masarykovo nám. čp.17, č.or Šerý J., Šerá L. 69. Měšťanský dům zv. Scheitenhauerův / října čp.50, č.or Město Nový Jičín 70. Měšťanský dům zv. Stará pošta / Masarykovo nám. čp.32, č.or Město Nový Jičín 71. Měšťanský dům zv. U Laudona / Masarykovo nám., Žerotínova čp.45, č.or Město Nový Jičín 72. Pivovar a panský dům se splavem, tzv.bludovický splav / Žilina čp Město Nový Jičín 73. Pomník Řehoře Mendela / sady Smetanovy Město Nový Jičín 74. Radnice / Masarykovo nám., Úzká čp.1, č.or Město Nový Jičín 75. Restaurace Nové slunce / Husova čp.1241, č.or Lakar s.r.o 76. Sloup se sochou P. Marie a kašnou / Masarykovo nám Město Nový Jičín přemístěno do lapidária Muzea 77. Socha P. Marie Bolestné / Novojičínska Moravskoslezský kraj 78. Socha sv. Antonína Paduánského / K Nemocnici, při čp Město Nový Jičín 79. Socha sv. Jana Nepomuckého / při mostu do Hřbitovní ul Město Nový Jičín přemístěno do lapidária Muzea 80. Socha sv. Jana Nepomuckého / Novojičínska Město Nový Jičín 81. Socha sv. Jana Nepomuckého / Libhošť, při hřbitově Město Nový Jičín pův. u kostela N.Trojice, 82. Socha sv. Ignáce z Loyoly / originál přemístěn do lapidária Muzea Novojičínska Město Nový Jičín v kopečku nad obcí, na konci 83. Sousoší sv. Rocha a Šebestiána / zástavby ul. Na Drážkách Město Nový Jičín 84. Venkovská usedlost / Žilina čp Chovancová Hana 85. Větrný mlýn / Libhošť čp SJM Kraut František a Alena 86. Vila / Slovanská čp.1092, č.or MUDr.Soukenková E., MUDr.Večeřová Jana 87. Vila / Husova čp.1151, č.or Město Nový Jičín 88. Vila Augusta Huckela / Revoluční čp.857, č.or Moravskoslezský kraj 89. Vila Hanse Huckela / Revoluční čp.1032, č.or Moravskoslezský kraj 90. Vila Hugo Huckela / Revoluční čp.961, č.or Město Nový Jičín 91. Vila Jana Huckela / Revoluční čp.856, č.or Moravskoslezský kraj 92. Rovinné neopevněné sídliště púchovské kultury / Požaha Město Nový Jičín 93. Zámek / října čp.51, č.or Moravskoslezský kraj 14

15 Vzor katalogových listů včetně příloh Příloha č.2

16

17 Informace týkající městské knihovny-přílohy ke kartě(prohlášení za kulturní památku, dobové fotografie, výpis z katastru nemovitostí, katastrální mapa, historie knihovny)

18

19

20

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LIPNÍK NAD BEČVOU 2011 2015

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LIPNÍK NAD BEČVOU 2011 2015 PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LIPNÍK NAD BEČVOU 2011 2015 V Lipníku nad Bečvou, srpen 2010 Zpracoval: Hana Švrčková, Lucie Složilová OBSAH: ÚVOD... 3 I. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ VÝVOJ

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

KONCEPCE zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje

KONCEPCE zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje KONCEPCE zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje Zpracoval odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje Koncepce zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2000 OBSAH 1. Památkový ústav v Ostravě 2000 SLOVO ÚVODEM ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU... SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ PÚ V OSTRAVĚ (VČETNĚ PŘEHLEDU PRACOVIŠŤ) K 31. 12.

Více

PROTOKOL. o výsledku kontroly výkonu státní správy na úseku památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy

PROTOKOL. o výsledku kontroly výkonu státní správy na úseku památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy MINISTERSTVO KULTURY PAMÁTKOVÁ INSPEKCE Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 +NLDSY114QD[O+ Praha 21. prosince 2011 č.j.: MK 65656/2011 PI Výtisk č. 2 Počet stran: 19 Počet příloh: 4 strany PROTOKOL o

Více

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta ekonomicko-správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Památková péče v ČR se zaměřením na okres Jičín Petra Štěrbová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015 01 Městské opevnění (ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova, Jana Kouly) Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním

Více

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Fotografie na obálce: Státní hrad Grabštejn, pohled od západu na sál s krbem dle návrhu renesančního italského architekta Giulia Romana. Sál, situovaný ve druhém

Více

Městský úřad Jilemnice, Odbor rozvoje a místního hospodářství, Masarykovo náměstí čp.81, Jilemnice, kontakt: 481 565 127

Městský úřad Jilemnice, Odbor rozvoje a místního hospodářství, Masarykovo náměstí čp.81, Jilemnice, kontakt: 481 565 127 Město Hodnocení programového období 2007 2013 (Projekty financované prostřednictvím fondů EU a finančních mechanismů EU a z národních zdrojů - mimo projektů financovaných prostřednictvím OP LZZ- uvedeny

Více

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 obsah 1 2 3 4 5 PŘIHLÁŠKA fotodokumentace: 1a KULTURNÍ PAMÁTKY 1b ARCHITEKTURA DOPLŇUJÍCÍ CHARAKTER MPR 1c DROBNÁ ARCHITEKTURA REKAPITULACE 2013 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ NA OBNOVU

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem oddělení garantů území oddělení specialistů oddělení evidence, dokumentace a informací oddělení výzkumů a průzkumu Co je památková péče?

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 OBSAH Památkový ústav v Ostravě v roce 1999 Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ORGANIZACE A ODBORNÁ ČINNOST...5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU...6 SEZNAM STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Památková péče

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Památková péče . VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 8 Památková péče STANOVISKA 8 PAM TKOV P»E STANOVISKA 8 Památková péče Sborník stanovisek veřejného ochránce práv PAMÁTKOVÁ PÉČE Autorský kolektiv: JUDr. Pavel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010-2013

Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010-2013 Počet stran přílohy: 26 Moravskoslezský kraj Koncepce podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010-2013 Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ÚSTÍ NAD LABEM NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-87104-05-7

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 ZPRACOVAL : Městský úřad Kutná Hora Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3. Oddělení ekonomiky a provozu 9. Odbor evidence, dokumentace a informačních systémů 10 35

Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3. Oddělení ekonomiky a provozu 9. Odbor evidence, dokumentace a informačních systémů 10 35 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti NPÚ územního odborného pracoviště středních Čech v Praze 2 Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2013 zaměstnány v NPÚ ÚOP SČ v Praze

Více

zpracoval: PhDr. Zdeněk Henig

zpracoval: PhDr. Zdeněk Henig Souhrnné zpracování kulturních památek města Benešov nad Ploučnicí a metodika k přípravě, zpracování a realizaci městského programu regenerace historického jádra a památkové zóny. zpracoval: PhDr. Zdeněk

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013 Odbor finanční Čj.: MULA 7025/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 27 Počet listů příloh: 26 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA

KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA 2007 starosta města PaedDr. Zdeněk Janalík kronikář města Jiřina Šašková Kronika byla schválena Radou města Holešova dne 23. 11. 2009 Kronika města Holešova 2007 Většinu podkladů

Více

KRONIKA 2006. I. Z pozoruhodnosti Novojičínského života

KRONIKA 2006. I. Z pozoruhodnosti Novojičínského života KRONIKA 2006 I. Z pozoruhodnosti Novojičínského života Uplynulý rok dvoutisící šestý se i v našem starobylém městě Novém Jičíně odehrával v prizmatu světových, evropských či národních událostí. Světový

Více