4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí"

Transkript

1 4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí Kapitola 4 Čistění odpadních vod je zpracování na konci potrubí, které je potřebné, protože různé zdroje produkují odpadní vody. Patří k nim voda z čistění vozidel, zařízení, z úklidů provozů a z praní surovin. Odpadní voda vzniká například při odpařování a sušení potravin. ČOV potřebují energii a produkují zbytky, které musí být obvykle likvidovány. Čistění odpadní vody se uplatňuje poté, co operace integrované do procesu snížily na minimum spotřebu a znečistění vody. Kapitola 2 se zabývá zpracovacími jednotkovými operacemi, používanými v průmy slu potravin, nápojů a mléka, ale neobsahuje jednotkové operace, používané v technologiích zpracování na konci potrubí. V následujících oddílech se uvádějí obecné problémy týkající se odpadních vod z FDM a jejich čistění. Nejvíce používané metody čistění jsou pak probrány jednotlivě a potom následují informace o čistění odpadních vod v některých odvětvích FDM. Technologie široce použitelné v sektoru FDM zajišťují ekologické přínosy, jako je minimalizace odpadu a lze jimi dosáhnout některé nebo všechny z následujících výhod pokud jde o nějaký konkrétní proud odpadní vody: snížení objemu snížení koncentrace vyloučení nebo snížení koncentrace určité látky zlepšení vhodnosti pro recyklaci nebo opakované použití. Kapitola 2 se zabývá zpracovacími jednotkovými operacemi, používanými v průmy slu potravin, nápojů a mléka, ale neobsahuje jednotkové operace, používané v technologiích zpracování na konci potrubí. Tento oddíl se tudíž zabývá technologiemi odstraňování znečisťujících látek, které se používají k čistění odpadních vod v sektoru FDM. Tyto technologie obsahují takové, které mohou, ale nemusí být považovány za BAT. Odstavce až včetně popisují technologie obecně používané ve většině odvětví, odstavce až včetně popisují jejich aplikace v některých jednotlivých odvětvích. Existuje mnoho faktorů, které obvykle ovlivňují čistění odpadních vod. Hlavními z nich jsou: objem a složení vypouštěného tekutého odpadu místní situace pokud jde o příjemce vypouštěné vody, např. komunální čistírna odpadních vod (KČOV), řeka, zátoka s ústím řeky, jezero, moře a o všechny použitelné limity ekonomika odstranění znečisťujících látek, včetně např. nebezpečných látek definovaných směrnicí Rady 76/464/EHS [206, EC, 1976] a prioritních nebezpečných látek definovaných směrnicí 2000/60/ES [207, EC, 2000] Vypouštění odpadní vody ze závodu Pokud se zvolí varianta vypouštění, zvažují se četné faktory, včetně následujících, avšak nikoli nutně jen těch: zda je odpadní voda čistá, nebo znečistěná dostupnost vhodného prostoru pro čistění na místě 455

2 blízkost a kapacita kanalizační sítě a ČOV blízkost a charakteristika potenciálních přijímajících vod (vodních recipientů) dostupnost jiných čistících nebo likvidačních zařízení mimo závod (lokalitu) náklady na vnitrozávodní čistění v porovnání s náklady na čistění nebo likvidaci mimo závod relativní účinnost např. založená na snížení zátěže vnitro- a vnězávodního a čistění hodnocení ekologických rizik spojených s každou z variant schopnost provozovat a udržovat vnitrozávodní čistírenské zařízení vyjednání povolení s příslušným úřadem anebo provozovatelem ČOV a pravděpodobné podmínky povolení předvídané trendy objemu a složení odpadních vod blízkost místních obyvatel. Hlavní možnosti pro vypouštění odpadních vod ze závodu jsou: mimo závod, např. do KČOV, bez čistění mimo závod, např. do KČOV, po částečném vyčistění do vodoteče po úplném vyčistění v závodní ČOV opakované použití určitých částí odpadní vody mimo závod, např. jako přívodní proud pro jiný průmysl, nebo pro zavlažování použití na pozemky mimo závod (viz oddíl 4.1.6). [13, Environment Agency of England and Wales, 2000] Tam, kde je pro výrobnu nezbytně nutné, aby byla blízko zdroje svých surovin, tj. v odlehlém místě, nemusí připadat v úvahu žádná jiná alternativa, než provádět úplné čistění a vypouštění do místní vodoteče. Ve většině případů však stojí za úvahu dvě nebo více variant. Likvidace odpadních vod může být důležitým faktorem při volbě staveniště nové výrobny. Uvádí se, že čistění jednotlivých toků odpadní vody v závodě má tyto výhody: větší přizpůsobivost při rozšíření provozu nebo při reakcií na měnící se podmínky; zařízení pro čistění u zdroje jsou přizpůsobeny konkrétním podmínkám a proto normálně fungují dobře; obsluhy výrobních jednotek zachovávají odpovědnější přístup k odpadním vodám tam, kde zodpovídají za jakost svých vlastních výtoků odpadní vody. Uvádí se, že čistění spojené či směsné odpadní vody v závodní nebo externí čistírně má tyto výhody: využívání výhod účinků směšování, jako je teplota a ph; nižší investiční náklady v důsledku ekonomiky většího měřítka; efektivnější využití chemikálií a zařízení a tedy snížení relativních provozních nákladů; ředění některých škodlivin, které se obtížně odstraňují na lokální úrovni, např. emulgovaných tuků, síranů. Tam, kde se odpadní voda zpracovává mimo závod, shora uvedené výhody se uplatní za předpokladu, že: 456

3 čistění, zajištěné v externí ČOV, je stejné, jako by se dosáhlo při čistění emise v místě, pokud jde o zatížení (nikoli koncentraci) vody ve vodním recipientu každou ze znečisťujících látek; je přijatelně nízká pravděpodobnost, že dojde k obtoku čistírny přetečením vody z přívalů nebo z havárie, případně na vložené čerpací stanici; existuje vhodný monitorovací program pro emise do externí ČOV který bere v úvahu možnost inhibice jakýchkoli biologických procesů, které se odehrávají níže po proudu. [13, Environment Agency of England and Wales, 2000] Mimo to, externí ČOV může těžit z toho, že odpadní voda pochází z FDM, např. proto, že je biologicky odbouratelná Používané technologie čistění odpadních vod různých technologií čistění odpadních vod v následujících odstavcích ukazuje, že technologie obvykle po sobě následují, aby se postupně dosahovalo vyšší jakosti odpadní vody. Kvůli povaze používaných surovin a vyráběných produktů jsou odpadní vody z potravinářských závodů v zásadě biologicky odbouratelné. Problém však mohou představovat desinfekční a čistící prostředky, pokud jsou obtížně biologicky odbouratelné. Tabulka 4.44 uvádí popisované technologie čistění odpadních vod, tabulka 4.45 shrnuje jejich typické aplikace v odvětvích FDM. 457

4 Kód Technologie Odstavec Primární čistění T1 Mechanické odlučování česlice a síta Viz odstavec T2 Lapač tuků pro odstraňování FOG a lehkých uhlovodíků Viz odstavec T3 Vyrovnání průtoku a zatížení Viz odstavec T4 Neutralizace Viz odstavec T5 Sedimentace Viz odstavec T6 DAF Viz odstavec T7 Odkláněcí (havarijní) nádrž Viz odstavec T8 Odstřeďování Viz odstavec T9 Srážení Viz odstavec Sekundární čistění T10 Aktivovaný kal Viz odstavec T11 Systémy s čistým kyslíkem Viz odstavec T12 SBR Viz odstavec T13 Aerobní laguny Viz odstavec T14 Zkrápěné filtry Viz odstavec T15 Biologické věže Viz odstavec T16 RBC Viz odstavec T17 BAFF-SBAFF Viz odstavec T18 Intenzivní a ultraintenzivní aerobní filtry Viz odstavec T19 Anaerobní laguny Viz odstavec T20 Anaerobní kontaktní procesy Viz odstavec T21 Anaerobní filtry Viz odstavec T22 UASB (anaerobní kalový mrak s vzestupným tokem) Viz odstavec T23 Reaktory IC Viz odstavec T24 Hybridní UASB Viz odstavec T25 Reaktory s expandovaným / fluidním ložem Viz odstavec T26 EGSB Viz odstavec T27 MBR Viz odstavec T28 Vícestupňový systém Viz odstavec Terciární čistění T29 Biologická nitrifikace a denitri fikace Viz odstavec T30 Odhánění amoniaku Viz odstavec T31 Biologické odstraňování fosforu Viz odstavec T32 Odstraňování nebezpečných a prioritně nebezpečných Viz odstavec látek T33 Filtrace Viz odstavec T34 Membránové technologie Viz odstavec T35 Biologické nitrifikační filtry Viz odstavec T36 Desinfekce a sterilizace Viz odstavec Přirozené čistění T37 Integrované zbudované mokřiny Viz odstavec Čistění kaly T38 Aktivovaný kal Viz odstavec T39 Systémy s čistým kyslíkem Viz odstavec T40 SBR Viz odstavec T41 Aerobní laguny Viz odstavec T42 Zkrápěné filtry Viz odstavec Tabulka 4.44: Některé technologie čistění odpadních vod 458

5 Druh emisí Technologie Rozpustný organický materiál T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, (BSK/ChSK) T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T32, T37 Celkové suspendované pevné T1, T5, T8, T9, T33, T34, T37 látky (TSS) Kyseliny / zásady T3, T4 Tuky, oleje, mastné látky T1, T2, T5, T6 1, T8 1, T9 (FOG), volné FOG (emulgované) T10, T12, T13, T14, T19, T20, T21, T28 Dusík 2 T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T29, T30, T35, T37 Fosfor T9, T10, T12, T14, T15, T16, T31, T37 Nebezpečné a prioritní T9, T10, T14, T32 nebezpečné látky 1 Zlepšená pomocí chemikálií 2 Zahrnuje odstraňování amoniaku Tabulka 4.45: Typická použití některých technologií čistění odpadních vod v sektoru FDM [1, CIAA, 2002] Odpadní vody v sektoru FDM mají tyto typické charakteristiky: pevné látky (celkové a jemně rozptýlené či suspendované) nízká a vysoká hodnota ph volné jedlé tuky a oleje emulgované materiály, např. jedlé tuky či oleje rozpustné biologicky odbouratelné organické materiály (BSK) těkavé látky, např. amoniak, organické sloučeniny rostlinné živiny, např. fosfor nebo dusík pathogeny, např. ze splaškových vod těžké kovy, rozpustné biologicky neodbouratelné organické látky. Po vyčistění může být získána voda s jakostí, uvedenou v tabulce V některých oborech je možné dosáhnout nižších úrovní ve vypouštěné vodě. Informace o některých oborech lze nalézt v odstavcích až včetně. Místní podmínky mohou vyžadovat dosažení nižších úrovní emisí. Parametr Koncentrace (mg/l) BSK 5 <25 ChSK <125 TSS <50 ph 6 9 Oleje a tuky <10 Celkový dusík <10 Celkový fosfor <5 Koliformní bakterie 400 MPN/100 ml MPN = nejpravděpodobnější číslo Masný a mlékárenský průmysl Lze dosáhnout lepších úrovní BSK 5 a ChSK. Není vždy možné nebo nákladově efektivní dosáhnout uvedených hladin dusíku a fosforu, kvůli místním podmínkám. Tabulka 4.46: Typická jakost odpadní vody z potravinářského průmyslu po vyčistění [140, World Bank (IBRD) et al., 1998] 459

6 Odpadní vody produkované v různých odvětvích se mohou značně lišit co do složení a úrovní kontaminace a pro jejich čistění je možné použít řadu různých procesů. Přehled některých metod používaných v různých odvětvích je uveden v tabulce Pro čistění silně znečistěných odpadních vod se často používají kombinace procesů. 460

7 Maso Brambory Ovoce a zelenina Rostlinné oleje Mlékárny Škrob Cukrovinky Cukr Pivovary Sladovny Alkoholické a nealkoholické nápoje Primární čistění Česlice a cezení Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Sedimentace Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano DAF Ano Ano Ano Ano Ano Ano Lapače tuků Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Odstřeďování Ano Ano Míchací a vyrovnávací Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano nádrže Srážení Ano Ano Ano Ano Ano Neutralizace Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Sekundární čistění Aerobní čistění Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Anaerobní čistění Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Aktivovaný kal Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Vícestupňový proces Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano s aktivovaným kalem SBR Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Biologické filtry Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Aerobní laguny Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano = metoda čistění používaná v daném sektoru Používá se v Nizozemsku Anaerobní šaržové reaktory Ve spojení s anaerobním čistěním Palírny a lihovar Vína a šumivá vína Tabulka 4.47: Přehled procesů čistění odpadních vod používaných v různých odvětvích [65, Germany, 2002]. 461

8 4.5.2 Primární čistění Kapitola 4 Primárním čistěním odpadní vody se v tomto dokumentu nazývají postupy, které se někdy popisují jako předčistění, předběžné čistění nebo primární čistění Česla a síta (T1) Poté, co se technologiemi, které jsou součástí procesů, odstraní pevné podíly a zabrání se jejich vstupu do odpadních vod, např. lapači umístěnými přímo v odpadech (gulách) uvnitř závod (viz odstavce , a ), další pevné podíly lze z odpadní vody odstranit pomocí česel a sít. Velká množství neemulgovaný tuků, olejů a mastných složek (maziv atd.) lze odstranit, provádí-li se odstraňování na sítech současně s technickými a provozními opatřeními pro zabránění zanášení. Česlo je zařízení s otvory, obvykle stejné velikosti, určené k zachycení hrubých pevných nečistot z odpadní vody. Zařízení česla či síta se skládá z rovnoběžných tyčí nebo drátů, roštu nebo drátěného síta či děrované desky. Otvory mohou mít jakýkoli tvar, ale zpravidla to jsou kruhové nebo pravoúhlé štěrbiny.. Vzájemná vzdálenost česlic v hrubých a jemných česlích používaných v čistírnách, se pohybuje od 60 do 20 mm. Jestliže se však mají z odpadní vody konzervárny zeleniny oddělovat například kousky zeleniny (hrášek, fazole, rozteč tyčí obecně nepřekračuje 5 mm. Otvory v automatických sítech mají velikost od 5 do 0,5 mm, přičemž nejběžněji se používají rozměry od 1 do 3 mm. Jak se uvádí, menší otvory (1 1,5 mm) jsou obvykle méně náchylné k ucpání než větší (2 3 mm). Hlavními druhy používaných sít jsou statická (hrubá nebo jemná), vibrační (nátřasná) a otáčivá síta. Statická síta čistěná kartáči nebo splachováním mohou být vyrobena ze svislých tyčí nebo děrované desky. Tento typ statického síta vyžaduje ruční nebo automatické čistění. Vibrační (nátřasná) síta vyžadují pro účinnost rychlý pohyb. Normálně se používají pro předčistění, související se zpětným získáváním vedlejšího produktu, zejména pevných látek s nízkým obsahem vlhkosti a především tam, kde odpadní voda neobsahuje mastné podíly. Vibrační síta pracují při otáčkách v rozsahu 900 až /min a jejich pohyb může být buď kruhový, obdélníkový nebo čtvercový při celkové délce dráhy 0,8 až 12,8 mm. Otáčky pohonu a pohyb se volí pro konkrétní aplikaci. Primární význam pro výběr správného jemného vibračního síta je použití správné tkaniny, tedy látky se správnou kombinací pevnosti drátů a podílu volného průřezu. Výkony vibračních sít jsou založeny na volném průřezu filtračního média. Rotační nebo bu bnová síta nabírají odpadní vodu na jednom konci a na druhém konci se zbavují pevných látek. Kapalina prochází ven sítem do sběrné vany odkud se dopravuje dále. Síto je obvykle čistěno neustálým sprchováním z venkovních trysek, které jsou skloněny směrem k vynášecímu konci. Tento druh síta má dobrou účinnost, jedná-li se o proudy s poměrně vysokým obsahem pevných látek. Mikrosíta mechanicky oddělují pevné částice z odpadní vody pomocí mikroskopicky jemných tkanin. Nejdůležitějším provozním parametrem je tlakový spád, tj. ztráta provozního tlaku, přičemž nejlepší výsledky se uvádějí pro hodnoty 5 až 10 mbar. Snížené úrovně SS, FOG a BSK/ChSK. Zpětné získávání produktů, např. dřeně v odvětví ovoce a zeleniny. Snížené riziko emisí pachů dále ve směru proudu do ČOV. 462

9 Vzájemné účinky médií Mohou se objevit emise pachů podle druhu a velikosti sítem zadržených pevných látek. Provozní údaje Tabulka 4.48 ukazuje odhadované snížení zatížení znečisťujícími látkami v rybném průmyslu při použití rotačních sít s klínovým drátem. Zd roj zát ěže znečistěním Snížení (%) odpadní voda z bílých ryb Odpadní voda z tučných ryb Tabulka 4.48: Odhad snížení zatížení znečisťujícími látkami v rybném průmyslu při použití rotačních sít s klínovým drátem Uvádí se, že v rybném průmyslu se odstraňování malých částic pevných látek provádí pomocí filtračního pásu a vibračního síta s velikostí oka 0,1 mm nebo menší. Ucpávání sít je běžný problém. Jestliže k němu dochází pravidelně, je možné uvažovat o zvětšení otvoru síta, nebo zlepšení režimu čistění síta. Pro odstranění problému s ucpáváním lze použít zakřivené síto (česli). To se v podstatě skládá z podávacího zařízení a konkávního povrchu a funguje jako samočistící. Česlice s klínovým profilem jsou uspořádány kolmo na směr toku vody. Poměrně stálý přetok zajišťuje, že se česle sama čistí. Všechny její různé segmenty jsou vzájemně vyměnitelné. Typické šířky mezer jsou 0,02 až 2 mm pro plochy česle 0,1 až 3,0 m 3 (s maximálním prostupem 300 m 3 na čtvereční metr za hodinu). Zakřivené česle se často používají v závodech na zpracování ovoce a zeleniny. Lze používat i rotační síta opatřená automatickým čistěním. Když se ucpávání děje kvůli tukovým usazeninám, např. v průmyslu masa, v mlékárnách a rybném průmyslu, může být používáno pravidelné čistění chemikáliemi nebo horkou vodou. Použitelnost Způsob je použitelný ve všech závodech FDM. Ekonomika Použití česlí a sít odstraňuje potřebu, a tedy i náklady, na další čistění vody. Snižuje se množství produkovaného kalu, které by si jinak vyžádalo další výdaje na likvidaci. Důvody pro realizaci Snížené požadavky na čistění odpadních vod. Příklady výroben Používá se v průmyslu masa, ovoce a zeleniny, ryb, nápojů a rostlinných olejů. Literatura [28, Nordic Council of Ministers, 1997, 65, Germany, 2002, 134, AWARENET, 2002] La pač tuku pro odstraňování FOG a lehkých uhlovodíků (T2) Pokud před aerobním biologickým čistěním nejsou odloučeny tuky a oleje, může to překážet provozu ČOV, protože se nesnadno se odbourávají bakteriemi. Volné látky FOG 1 mohou být zachyceny lapačem tuků. Podobné zařízení se používá k zachycování lehkých uhlovodíků. 1 Fats, oils and grease tuky, oleje a ostatní mastné látky pozn. překl. 463

10 Dalším vývojem jednoduchého separátoru (DIN) je separátor s rovnoběžnými deskami. Jeho separační komora obsahuje desky, skloněné pod úhlem 45. Normy Evropské unie pro lapače olejů, tuků a lehkých uhlovodíků se připravují (pren 1825 a pren 858, části 1 a 2). Odstranění FOG z odpadních vod. Systém obvykle nevyžaduje žádné přídavky chemikálií, takže zpět získané tuky lze znovu použít.. Vzájemné účinky médií Podle druhu lapače tuků, např. bez nepřetržitého odstraňování tuků se mohou vyskytnout emise pachů, zvláště při vyprazdňování lapače. Instalace lapačů tuku v provozních prostorech může vyvolat problémy s nezávadností potravin. Nadměrně horká voda může způsobit, že tuky budou lapačem procházet a mohou roztavit předem nashromážděný tuk, takže je třeba tomu zabránit. Je třeba zvážit materiál přepážek a snadnost čistění zařízení. Správné dimenzování komor je určující pro správné dělení a prevenci vymytí tuků při vysokých nebo jinak abnormálních průtocích. Jestliže přítok silně kolísá, může být potřebné zajistit odchýlení toku do vyrovnávací nádrže. Snadnost vyprazdňování a pravidelné údržby jsou pro prevenci problémů se zápachem nezbytně nutné. Provozní údaje Účinnost dělení závisí na teplotě vody a zvyšuje, je-li teplota vody nízká. Dělící schopnost snižuje také přítomnost emulgátorů. Uvádí se, že lze dosáhnout účinnosti oddělení až 95 % obsahu tuků a olejů. Podle pramenů z výroby rostlinných olejů jsou lapače tuků s rovnoběžnými deskami velmi náchylné k zanášení a ucpání. Použitelnost Způsob je použitelný ve všech závodech FDM, kde odpadní vody obsahují živočišné a rostlinné látky FOG. Ekonomika Podle údajů je investice vyvážena úsporami nákladů na čistění odpadní vody a na údržbu provozu. Důvody pro realizaci Snížené problémy, které tuky působí v potrubích odpadních vod a v ČOV; snížené zatížení, které vyžaduje čistění. Příklady výroben Používá se v průmyslu masa, rostlinných olejů a tuků. Literatura [65, Germany, 2002, 182, Germany, 2003, 185, CIAA-FEDIOL, 2004, 210, Brechtelsbauer P.,] 464

11 Vyrovnání průtoku a zatížení (T3) Vyrovnávací nádrže nebo vyrovnávací sklad se běžně budují jako opatření pro zvládnutí celkové proměnlivosti průtoku a složení odpadních vod, nebo pro zpracování, jímž se korigují parametry odpadní vody, např. hodnota ph, jinak se provádí chemická úprava. Potřeba vyrovnávat vypouštěnou odpadní vodu může být vzata v úvahu, má-li se zajistit, aby průtok a složení odpadní vody vyhověly projektovým parametrům ČOV. Metoda umožňuje, aby po ní následující čistírenské technologie pracovaly s optimální účinností. Využívá směšování pro vyrovnávání extrémních teplot a hodnot ph. Vzájemné účinky médií Nadměrné zadržování odpadních vod ve vyrovnávací nádrži může vyvolat kyselost a zápach. Provozní údaje Obsah vyrovnávací nádrže je potřebné promíchávat a provzdušňovat, aby se zabránilo tvorbě pěny na hladině v nádrži a pro udržení dostatečného obsahu rozpuštěného kyslíku, aby bylo zajištěno, že se systém nezvrhne na anaerobní nedojde k jeho okyselení a tvorbě zápachu. Je-li to však nutné, instaluje se zařízení pro odstraňování pěny. Doba zdržení ve vyrovnávací nádrži je obvykle 6 12 hodin. Použitelnost Způsob je široce použitelný ve všech závodech FDM. Ekonomika Náklady na výstavbu a provoz vyrovnávací nádrže je třeba porovnat s úsporami na nákladech, které jsou spojeny s hladkým chodem následujících procesů čistění. Důvody pro realizaci Dodávat do dalších stupňů čistění v podstatě homogenní odpadní vodu. Příklady výroben Používá se v průmyslu masa, ovoce a zeleniny, ryb, nápojů a rostlinných olejů Literatura [1, CIAA, 2002, 13, Environment Agency of England and Wales, 2000] Neutralizace (T4) a vlastní neutralizace Cílem neutralizace je vyhýbat se vypouštění silně kyselých nebo silně alkalických odpadních vod. Může také chránit následné stupně čistění odpadních vod. Pro neutralizaci odpadních vod, vykazujících nízkou hodnotu ph, se normálně používají: vápenec, vápencová kaše nebo vápenné mléko (hydratované vápno, Ca(OH) 2 ) hydroxid sodný (louh, NaOH) nebo soda (uhličitan sodný, Na 2 CO 3 ) iontoměniče (kationické) 465

12 Pro neutralizaci odpadních vod, vykazujících vysokou hodnotu ph, se normálně používají: sycení oxidem uhličitým (CO 2, např. spalinami, plynem z kvasných procesů) kyselina sírová (H 2 SO 4 ) nebo chlorovodíková (HCl) iontoměniče (anionické). Výraz vlastní neutralizace se používá v případech, kdy velikost vyrovnávací nádrže ve spojení s vhodnými změnami ph proudů odpadních vod má za výsledek, že není potřebné přidávat žádné chemikálie. Může to tak být např. v některých mlékárnách, kde se používají jak kyselé, tak alkalické čistící roztoky a oba tyto druhy se vypouštějí do neutralizační nádrže. Brání se účinkům silně alkalických a silně kyselých odpadních vod, tj. korozi, snížení účinnosti biologických stupňů čistění nebo samočistících pochodů v jezerech a vodotečích a patrně i možným provozním problémům u jiných uživatelů vody. Vzájemné účinky médií Kvůli přídavkům chemikálií do odpadní vody mohou ve zpracovávané vodě značně vzrůst obsahy rozpustných pevných látek a solí a může být obtížné zlikvidovat vzniklý pevný odpad. Provozní údaje Uvádí se, že pivovarnictví se může provádět neutralizace kyselinami nebo alkáliemi ve výrobních prostorech nebo v ústředních neutralizačních nádržích. Neutralizace provozní odpadní vody vyžaduje nádrž s hydraulickou dobou zdržení asi 20 minut. Výkon míchacího zařízení musí být takový, aby byla celá nádrž dobře promíchávána. Protože se v pivovarech používají jak kyselé, tak alkalické čistící prostředky, lze dosáhnout úspory spotřeby chemikálií pro neutralizaci prodloužením doby zdržení v neutralizační nádrži. Neutralizační nádrže se často používají jako vyrovnávací nádrže (viz odst ) s retenční dobou 3 až 6 hodin. Mimo to, v provozní odpadní vodě z pivovarů normálně probíhá částečná neutralizace v důsledku biologické přeměny. Bylo pozorováno, že hodnota ph ve vyrovnávacích nádržích může klesat bez přidání kyselin v důsledku hydrolýzy organických materiálů. Tento efekte je obtížné regulovat, ale snižuje požadavky na dávkování kyseliny do alkalických provozních odpadních vod. Pro dosažení biologického okyselení je potřebná doba zdržení 3 až 4 hodiny. Použitelnost Způsob je použitelný v závodech se silně kyselou či silně alkalickou odpadní vodou. Příklady výroben Používá se v průmyslu ovoce a zeleniny, mlékárnách, pivovarech a výrobnách nápojů. Literatura [9, Verband der Deutschen Milchwirtschaft (German Dairy Association), 1999, 65, Germany, 2002] Sedimentace (T5) Sedimentace je oddělování suspendovaných pevných částic, těžších než voda, z vody samotíží. Usazené pevné podíly se odstraňují ze dna zařízení ve formě kalů periodicky po odstranění vody. 466

13 Zařízení používaná pro sedimentaci a mohou to být: Kapitola 4 pravoúhlé nebo kruhové nádrže vybavené vhodným oškrabovacím zařízením (horní škrabkou pro sbírání oleje a tuku (FOG) a škrabkou u dna pro odstraňování pevných podílů) a mající dostatečný objem, aby zajistily patřičnou dobu zadržení, nutnou pro průběh procesu oddělování; laminární nebo trubicové separátory, v nichž se používají desky pro zvětšení povrchu, na němž dělení probíhá. Snížení úrovní SS a FOG. Snížení množství produkovaného odpadu, např. ve škrobárenství; kaly mohou být regenerovatelné jako vedlejší produkt pro případná krmiva pro hospodářská zvířata. Sníží se obsah sedimentovatelných a flotovatelných nebezpečných a významně rizikových látek. Provozní údaje Uvádí se, že rybném průmyslu lze sedimentací odstranit 35 % pevných látek, přítomných v odpadní vodě. Tabulka 4.49 uvádí typické údaje o výkonnosti v pivovarnictví po sedimentaci. Počáteční zatí žení Konečný obsah (m 3 /m 2 /h) SS 0,5 1, Přijatelné zatížení bude záviset na sedimentačních charakteristikách kalu Tabulka 4.49: Typické výkonnostní údaje z pivovarnictví po sedimentaci odpadních vod Výhody a nevýhody sedimentace uvádí tabulka Výhody Jednoduchost zařízení, netrpí poruchami Nevýhody Může zabírat velkou plochu (hranaté nebo kulaté nádrže) Nevhodné pro jemně dispergované materiály Může mít sklon k ucpávání tukem (laminární separátory) Tabulka 4.50: Výhody a nevýhody sedimentace V cukrovarnictví plavící (žlabová) či dopravní voda obsahuje bláto, kamení a odpadní vegetaci, stejně jako vysokou hladinu ChSK z poškozených bulev řepy. Těžký prach vyžaduje sedimentaci. uje se použití velkých sedimentačních rybníků. Kaly, odebírané z usazovacích rybníků lze dále odvodňovat a tekutiny, získané odvodněním, lze vracet do závodu buď přes rozprašovače nebo jako žlabovou vodu. Použitelnost Způsob je použitelný v závodech s odpadní vodou obsahující SS. Používání technologie může být omezeno požadavky, které má na prostor. 467

14 Ekonomika Poplatky za odpadní vodu obecně způsobují, že je metoda nákladově efektivní ve většině závodů, na které se vztahuje IPPC, které musí provádět určitý druh separace suspendovaných látek (SS). V porovnání s DAF (flotací) má sedimentace vyšší investiční náklady, ale nižší provozní náklady. Příklady výroben Používá se v rybném průmyslu, průmyslu ovoce a zeleniny, škrobárenství, výrobě nealkoholických a alkoholických nápojů, rostlinných olejů a tuků. Literatura [13, Environment Agency of England and Wales, 2000, 65, Germany, 2002, 136, CBMC The Brewers of Europe, 2002] Flotace rozpuštěným vzduchem (DAF) (T6) Odlučování materiálů lehčích, než voda, např. jedlých olejů a tuků lze zlepšit pomocí flotace. V sektoru FDM se používá hlavně flotace rozpuštěným vzduchem (DAF). Tato technologie zkracuje dobu zadržení, ale neumožňuje od vody oddělit emulgované látky FOG a proto se v potravinářském průmyslu hojně používá pro odstraňování volných FOG. Základním mechanismem flotace vzduchem je uvádění malých vzduchových bublin do odpadní vody, která obsahuje suspendované látky k flotaci. Tyto vzduchové bublinky se při své cestě vzhůru k hladině zachycují na chemicky upravených částicích a vynášejí je k hladině. Vzduch se ve vodě rozpouští pod tlakem 300 až 600 kpa (3-6 bar). Vzduch se normálně uvádí do proudu recyklované čistěné vody, která již jednotkou DAF prošla. Tato přesycená směs vzduchu a odpadní vody vytéká do velké flotační nádrže, kde se uvolní tlak a tím se tvoří množství malých bublinek. Zde se pevné podíly 2 hromadí, zahušťují a odstraňují se mechanickým sbíráním z hladiny nebo odsáváním. Pro zlepšení adheze bublinek k pevným částicím se používají chemikálie, jako jsou některé polymery, síran hlinitý nebo chlorid železitý. Zařízení DAF je podobné zařízení pro sedimentaci (viz odst ). Snižují se obsahy volných FOG, BSK, ChSK, SS, dusíku a fosforu. Snižuje se množství produkovaných odpadů, např. kaly lze získat zpět jako vedlejší produkt, např. v odvětví masa a mléka se používají jako krmivo pro hospodářská zvířata. Systém se udržuje aerobní, takže riziko problémů se zápachem je nízké. 2 Výraz pevné podíly v originálu chybí, takže věta nedává smysl pozn. překl. 468

15 Provozní údaje Tabulka 4.51 ukazuje účinnost odstraňování pro zařízení DAF ve výrobně filé ze sleďů. Parametr Snížení o (%) ChSK BSK 80 Celkový dusík 45 Celkový fosfor Oleje 85 Mastné látky 98 Přibližná hodnota DAF se užívá tam, kde je vysoký obsah FOG. Tabulka 4.51: Účinnost odstraňování metodou DAF ve výrobně filé ze sleďů Při procesu DAF může být tlakový systém náchylný k ucpávání. Je obvyklé, že kaly, odebrané z nádoby DAF mají obsah sušiny 3 4 %. Mají-li se kaly regenerovat, je nutno buď vyloučit použití koagulačních a flokulačních činidel, nebo vybrat jejich vhodné typy. Použitelnost Způsob je široce použitelný v sektoru FDM. Ekonomika Poplatky za odpadní vodu obecně způsobují, že je metoda nákladově efektivní ve většině závodů, na které se vztahuje IPPC, které musí provádět určitý druh separace suspendovaných látek (SS). V porovnání se sedimentací má DAF nižší investiční náklady, ale vyšší provozní náklady. Příklady výroben Používá se v masném a rybném průmyslu, průmyslu ovoce a zeleniny, ve výrobě nealkoholických a alkoholických nápojů, rostlinných olejů a tuků. Literatura [13, Environment Agency of England and Wales, 2000, 28, Nordic Council of Ministers, 1997, 65, Germany, 2002, 136, ] Havarijní odkláněcí nádrž (T7) Opatření pro nenadálé události lze zajistit, aby se zabránilo havarijním únikům z procesu, které by poškodily čistírnu odpadních vod a/nebo provoz KČOV tím, že by je vystavily náhlému vysokému přetížení. Může být zřízena havarijní nádrž, schopná pojmout obvykle 2-3 hodinový špičkový průtok. Proudy odpadních vod se monitorují dříve, než vstoupí do ČOV tak, aby mohly být automaticky odkloněny do odváděcí nádrže, je-li to potřebné. Havarijní nádrž je spojena zpět na vyrovnávací nádrž (viz odst ), nebo na stupeň primárního čistění, takže odpadní kapaliny, které nevyhovují technickým podmínkám, mohou být postupně vraceny do proudu odpadní vody. Jinak lze zařídit likvidaci obsahu havarijní nádrže mimo závod. Havarijní nádrže se používají také tam, kde neexistuje oddělený systém kanalizace pro povrchovou (srážkovou) vodu, která se tak může dostávat do závodní ČOV. 469

16 Odstraňuje neregulované vypouštění nečistěných odpadních vod. Použitelnost Způsob je široce použitelný v sektoru FDM. Příklady výroben Používá se v masném průmyslu, mlékárenství a ve výrobě nealkoholických a alkoholických nápojů Odstředování (T8) K dispozici jsou čtyři hlavní typy odstředivek: plnoplášťové a košové odstředivky odvodňují v šaržovém procesu. V plnoplášťovém uspořádání se kapaliny nad pevnou fází buď sbírají s povrchu nebo přetékají ve vířivém uspořádání na horní straně odstředivky. Košový systém používá děrované síto, takže kapalina protéká při odstřeďování přes síto. Dýzová odstředivka 3 se používá především pro dělení směsí kapalina/kapalina a konečně usazovací odstředivka (dekantér) je standardní technika, hojně používaná pro separaci aktivovaných kalů. Odstředivky lze používat pro oddělování částic, které jsou příliš malé na sedimentaci, díky použitým gravitačním silám. Snižují se obsahy volných FOG, BSK, ChSK, SS, dusíku a fosforu. Snižuje se množství produkovaných odpadů, např. regenerací škrobu při zpracování brambor. Vzájemné účinky médií Vysoká spotřeba energie Provozní údaje Tab uvádí účinnost odstřeďování odpadní vody při zpracování sleďů. Parametr Snížení o (%) ChSK silně znečistěné odpadní vody 45 ChSK méně znečistěné odpadní vody SS (suspendované pevné látky) 80 Tabulka 4.52: Účinnost odstřeďování odpadní vody při zpracování sleďů Použitelnost Proces široce použitelný v sektoru FDM, např. pro zahušťování či odvodňování odpadních aktivovaných kalů. Používání odstředivek jako primární technologie čistění je dosti omezené. Ekonomika Náklady na údržbu a energii mohou být značné, technologie proto není atraktivní pro závody s poměrně malými průtoky. Příklady výroben Používá se v rybném průmyslu, v průmyslu ovoce a zeleniny a ve výrobě nealkoholických a alkoholických nápojů. 3 Názvosloví Technického slovníku naučného, SNTL Praha 1983 pozn. překl. 470

17 Literatura [1, CIAA, 2002, 3, CIAA, 2001, 28, Nordic Council of Ministers, 1997, 145, Metcalf & Eddy, 1991, 159, CIAA-CEFS, 2003] Srážení (T9) Jestliže nelze pevné částice oddělit jednoduchými gravitačními metodami, když jsou např. příliš malé, jejich hustota je příliš blízká hustotě vody nebo tvoří koloidní roztoky či emulze, přidávají se chemikálie, které způsobí jejich oddělení a usazení. Tato technologie se používá k přeměně látky, rozpuštěné ve vodě, na nerozpustnou, pomocí chemické reakce. Srážení lze užít i pro odstraňování fosforu. Proces chemického čistění má tři hlavní části. První fází procesu je koagulace, která se provádí za účelem destabilizace emulze nebo koloidního systému snížením potenciálu, určujícího stabilitu systému. Provádí se to běžně dávkováním anorganických chemikálií, jako jsou síran hlinitý, chlorid železitý nebo vápno (CaOH) 2 ). Dalším krokem je vločkování malých částic do větších (vloček), které se snadněji usazují nebo vysazují na hladině (flotují). To může vyžadovat přidání polyelektrolytů, které vytvářejí můstky pro vytvoření velkých vloček. Kromě koagulace a flokulace dochází k vysrážení některých hydroxidů kovů a na těchto hydroxidech se adsorbují částice tuku. Po chemickém zpracování se vzniklé kaly odstraní usazením (viz odst ) nebo metodou DAF (viz odst ). Snižují se obsahy volných FOG, SS a fosforu. Jestliže se ve výrobním procesu používají nebezpečné a významně rizikové látky, jejich množství v odpadní vodě se snižuje. Vzájemné účinky médií Vzhledem k přidávání chemikálií do odpadní vody může významně vzrůst obsah rozpuštěných pevných látek a solí a opakované použití či likvidace produkovaného pevného odpadu mohou být obtížné. Provozní údaje Uvádí se, že při použití srážení byly dosaženy účinnosti odstranění fosforu %. Z mlékáren se hlásí vyšší produkce kalu, používá-li se k odstranění fosforu srážení fosforečnanů. Uvádí se také, že se srážení snadněji řídí, než biologické odstraňování fosforu. Problémem může být odstraňování fosforu z vod z rafinerií olejů. V nečistěné vodě je fosfor přítomen jak v organické, tak anorganické formě. Organické sloučeniny fosforu nereagují s anorganickými flokulanty a nesrážejí se. Srážení, např. hlinitými solemi, je možné a lze dosáhnout zbytkových zatížení vody na výstupu nižších než 4,5 g/t nerafinovaného oleje, je však ještě třeba dosáhnout koncentrace fosforu nižší než 2 mg/l. Provozy chemického čistění se obtížně řídí, protože jejich výkonnost je velmi citlivá na měnící se charakteristiky odpadní vody a těžko se proto automatizují a vyžadují významné zapojení pracovních sil. 471

18 Volba chemikálií pro koagulaci a flokulaci závisí na předpokládaném způsobu likvidace kalů. Uvádí se, že jestliže se srážení použije současně s čistěním odpadní vody aktivovaným kalem, pomáhá při usazování aktivovaného kalu. Dále se uvádí, že v některých případech přidání fosforu zvyšuje cenu kalu pro zemědělské použití, ale v jiných případech může zhoršovat problém eutrofikace. Údaje o výkonnosti odstraňování fosforu z ČOV s aktivovaným kalem se současným srážením z pěti finských škrobáren uvádí tabulka 4.53: Hladina celkového fosforu v přítoku (mg/l) Hladina celkového fosforu ve výtoku (mg/l) 1-2 Zatížení aktivovaného kalu Tabulka 4.53: Údaje o výkonnosti při odstraňování fosforu v ČOV s aktivovaným kalem a simultánním srážením ve škrobárenství Použitelnost Postup je použitelný ve všech závodech FDM, např. pro odstraňování FOG, SS a fosforu. V rybném průmyslu se tato technologie používá, když je obsah oleje v odpadní vodě nízký. Používá se v průmyslu ovoce a zeleniny pro odstraňování fosforu pomocí hlinitých nebo železitých solí. Tuto technologii lze používat také současně během sekundárního čistění, např. v procesu s aktivovaným kalem, nebo jako terciární čistění. Ekonomika Tato technologie produkuje pevný odpad, jehož likvidace je nákladná. Příklady výroben Používá se v rybném průmyslu, v průmyslu ovoce a zeleniny, ve výrobě nealkoholických a alkoholických nápojů a v tukovém průmyslu. Literatura [65, Germany, 2002, 199, Finland, 2003] Sekundární čistění Sekundární čistění se používá hlavně pro odstranění biologicky odbouratelných organických látek a suspendovaných pevných podílů pomocí biologických metod. Adsorpce znečisťujících látek na vytvářený organický kal také odstraní materiály, které nejsou biologicky odbouratelné, např. těžké kovy. Z odpadní vody se mohou také částečně odstranit organický dusík a fosfor. Varianty sekundárního čistění mohou být používány samostatně nebo v kombinaci, podle charakteristik odpadní vody a požadavků před vypuštěním. Když se používají v kombinaci zařazené za sebou, technologie se nazývají vícestupňové systémy (viz odstavec ). Existují v podstatě tři druhy metabolických procesů, tj. aerobní procesy využívající rozpuštěný kyslík; anaerobní procesy bez přívodu kyslíku a anoxické procesy využívající biologickou redukci donorů kyslíku [1, CIAA, 2002, 13, Environment Agency of England and Wales, 2000, 65, Germany, 2002]. Tento oddíl popíše technologie, které využívají hlavně aerobní a anaerobní metabolické procesy. 472

19 Hlavní výhody a nevýhody anaerobních procesů čistění odpadních vod v porovnání s aerobními procesy uvádí tabulka Výhody Nízká produkce přebytečného kalu, menší rychlost růstu znamenají nižší nároky na makro- a mikroživiny Nízké nároky na energii, kvůli nedostatku nuceného větrání Obecně nižší provozní náklady spojené se sníženou produkcí kalů a nižšími náklady na míchání. Jsou spojeny se sníženou produkcí kalu a nižšími náklady míchání. Produkuje bioplyn, který lze použít pro pohon nebo vytápění Malé nároky na prostor Může být snadno vyřazeno na delší období z provozu a zůstane ve spícím stavu (užitečné pro sezónní procesy, jako je zpracování cukrovky) Zvláštní výhodou procesu je tvorba pelet. To nejenom dovoluje rychlou reaktivaci po měsíčním přerušení provozu, ale také prodej přebytečných pelet, např. po očkování nových systémů. Některé látky, které nelze odbourat aerobně, mohou být odbourány anaerobně (např. pektiny a betain) Méně problémů s pachy (pokud se použije vhodná technologie pro jejich potlačení) Žádná tvorba aerosolu, může asimilovat FOG (neplatí pro UASB) Nevýhody Mesofilní bakterie prospívající při teplotách 20 až 45 C mohou vyžadovat vnější zdroj tepla Nízká rychlost růstu vyžaduje dobré zadržování biomasy Počáteční fáze uvádění do provozu a aklimatizace může být dlouhá. (neplatí pro reaktory s granulovaným kalem, např. EGSB, očkované kalem provozní vegetace 4 Obecně vyšší kapitálové (investiční) náklady Anaerobní systémy jsou citlivější než aerobní na kolísání teploty, ph, koncentrace a zatížení škodlivinami Některé složky vyčistěné odpadní vody mohou být toxické nebo korosivní (např. H 2 S). Tabulka 4.54: Výhody a nevýhody anaerobních procesů čistění odpadní vody v porovnání s aerobními procesy [1, CIAA, 2002, 13, Environment Agency of England and Wales, 2000, 65, Germany, 2002] 4 Rozumí se pestrá směs bakterií, plísní, atd, normálně přítomných v kalu pozn. překl. 473

20 Aerobní čistění odpadních vod výhody a nevýhody Aerobní jsou použitelné a nákladově efektivní obecně jen tehdy, když je odpadní voda snadno biologicky odbouratelná. Mikroorganismy ve směsné tekutině mohou získávat přísun kyslíku buď z hladiny nebo pomocí provzdušňovacích zařízení, ponořených do odpadní vody. Hladinová injektáž kyslíku se provádí buď hladinovými provzdušňovači nebo se užívají kyslíkové klece. Výhody a nevýhody procesů aerobního čistění odpadních vod uvádí tabulka Výhody Odbourání na neškodné sloučeniny Nevýhody Vznik velkých objemů kalu Efekty těkání s vodní parou vedou na úniky těkavých látek, což je častá příčina zápachu a vzniku aerosolů. Bakteriální aktivita se snižuje za nízkých teplot. Pro zintenzivnění procesu lze však použít hladinové provzdušňování a injektáž čistého kyslíku. Jestliže se látky FOG neodstraní před aerobním biologickým čistěním, mohou překážet provozu ČOV, protože je bakterie obtížně rozkládají. Tabulka 4.55: Výhody a nevýhody procesů aerobního čistění [1, CIAA, 2002, 13, Environment Agency (UK), 2000; 65, Germany, 2002] Aktivovaný kal (T10) Technologie aktivovaného kalu produkuje aktivovanou hmotu mikroorganismů, schopných aerobní stabilizace kalu. Tato biomasa se provzdušňuje a udržuje v suspenzi v reaktorové nádobě. Vegetace kalu může využívat vzduch, kyslík, nebo jejich kombinaci. Pokud se jí dodává kyslík, mluví se o systémech s čistým kyslíkem (viz odst ). Snížení úrovní BSK/ChSK, fosforu a dusíku. Pokud se v procesu používají nebezpečné a prioritní nebezpečné látky, jejich hladiny v odpadní vodě se snižují. Vzájemné účinky médií Vysoká spotřeba energie Provozní údaje Po určité době zadržení několika hodin, ale déle, než 10 dnů, podle míry zatěžování (poměru F/M) asi 0,1 až 0,15 kg BSK/kg MLSS 5 a den se směsná suspenze mikroorganismů vypustí do usazovacího zařízení (viz odst ). Doba hydraulického zadržení, či stáří kalu, a poměr F/M se mohou měnit jako funkce charakteristik surové odpadní vody, tj. složení, dostupnosti a schopnosti odbourání organických látek, atd., a požadované jakosti odcházející vyčistěné odpadní vody. 5 MLSS = pevné látky suspendované ve směsné kapalině pozn. překl. 474

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Lis na shrabky 119 Pračka a lis na shrabky 120 Lapáky písku 121 Štěrbinový lapák písku 122 Vertikální lapák písku 123 Vírový lapák písku 124 Provzdušňovaný lapák písku 125 Separátor písku Přítok až 16

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod Čištění odpadních vod Klasické čistírny odpadních vod Hlavním cílem je odstranění organických látek (BSK) obsažených ve splaškových odpadních vodách. Způsoby odstranění jednotlivých typů unášených látek

Více

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod - ČOV = zařízení, kde dochází k čištění odpadní vody v blízkosti provozů čištění průmyslových vod v zemědělské výrobě u měst a obcí mechanicko biologická čistírna

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR 12. Bienální konference a výstava Voda 2017 Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR Koller. M., Keclík F., Mráčková

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. VŠCHT Praha Předseda Odborné skupiny pro velké čistírny odpadních vod, International Water Association;

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Peter Bočan Ing. Roman Wachtl HYDROTECH s.r.o. Odpadní vody v papírenském průmyslu 11.- 12.11.2015 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Klasifikace znečišťujících látek

Klasifikace znečišťujících látek Klasifikace znečišťujících látek rozpuštěné látky nerozpuštěné látky Klasifikace znečišťujících látek rozpuštěné látky - organické - anorganické nerozpuštěné látky - organické -anorganické Klasifikace

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 OBSAH PŘEDMLUVA...ii OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 2. CHEMIE PŘÍRODNÍCH A PITNÝCH V O D... 3 2.1. Voda jako chemické individuum...3 2.2. LAtky obsažené ve vodě...4 2.3. Koncentrace latek a jeji vyjadřování...

Více

Jak se čistí odpadní voda

Jak se čistí odpadní voda Jak se čistí odpadní voda Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. K čemu slouží ČOV Čistírna

Více

Vstupní šneková čerpací stanice

Vstupní šneková čerpací stanice 1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje

Více

Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru

Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru Milan Kasýk vedoucí práce: Ing.Pavol Vitkovič Abstrakt Cílem této práce je seznámit se strojním zařízením aktivační

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn Anaerobní proces Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) H 2 S / S 2- (N) NH 3 / NH + 4 Počátky konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu) Stabilizace kalů od poloviny

Více

Procesy čištění odpadních vod. Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Procesy čištění odpadních vod. Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Procesy čištění odpadních vod Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Charakter znečišťujících látek: Rozpuštěné Organické Biologicky

Více

Vývoj koncepcí městského odvodnění

Vývoj koncepcí městského odvodnění ČOV Vývoj koncepcí městského odvodnění stoková síť mech. ČOV biol. ČOV nové technické prvky nové technologie 1850 1900 1950 2000 2050 Koncepce: rychlé odvedení všech odp.vod co nejpomalejší odvedení minima

Více

Výstavba čistírny odpadních vod

Výstavba čistírny odpadních vod KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 1 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Výstavba čistírny odpadních vod 1. POPIS PROBLÉMU V České republice bydlelo v roce 2004 cca 79 % obyvatel v domech připojených

Více

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5b Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5b Úprava

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD Pavel Jeníček VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí Cesty k produkci energie z OV Kinetická energie (mikroturbiny) Tepelná energie (tepelná čerpadla, tepelné výměníky)

Více

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY Nápravník, J., Ditl, P. ČVUT v Praze 1. Dopady produkce a likvidace prasečí kejdy na znečištění životního prostředí Vývoj stavu půdního fondu lze obecně charakterizovat

Více

MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Daniel Vilím, Ing. Radek Vojtěchovský www.envi-pur.cz Obsah Technologie membránového bioreaktoru ČOV Tuchoměřice Technické řešení

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

Vysvětlivky: Důležité pojmy

Vysvětlivky: Důležité pojmy Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 7 Vysvětlivky: Důležité pojmy Module 1 Voda v prádelnách Kapitola 7 Slovník důležitých pojmů

Více

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o

Více

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění:

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: Ing. Václav Šťastný, Ing. Věra Jelínková, Ing. Filip Wanner Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: možnosti reakce na klimatické a legislativní změny Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 3. část ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Množství SO 2, HCl,

Více

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn Anaerobní proces Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) H 2 S / S 2- (N) NH 3 / NH + 4 Počátky konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu) Stabilizace kalů od poloviny

Více

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod aneb zkušenosti a výsledky z odborné zahraniční stáže 3. 12. 2013 Lukáš Dvořák lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody. Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod

Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody. Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody aneb Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod Autoři: Bc. Barbora Prokel Stěhulová Ing. Tomáš Hrubý Ing. Bc. Martin

Více

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY Petra Oppeltová, Zdeňka Přichystalová Mendelova univerzita v Brně VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2011 Přednosti přírodního způsobu čištění odpadních vod: nižší investiční

Více

ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD. Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod

ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD. Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod DECENTRALIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod Jan Bartáček jan.bartacek@vscht.cz www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/dzov CO LZE RECYKLOVAT

Více

Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod

Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5a Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 5a Úprava

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD. ID_OPATŘENÍ 2 NÁZEV OPATŘENÍ Intenzifikace nebo modernizace ČOV DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD. ID_OPATŘENÍ 2 NÁZEV OPATŘENÍ Intenzifikace nebo modernizace ČOV DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 2 NÁZEV OPATŘENÍ Intenzifikace nebo modernizace ČOV DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice bydlelo v roce 2004 cca 79 % obyvatel v domech připojených

Více

Manganový zeolit MZ 10

Manganový zeolit MZ 10 Manganový zeolit MZ 10 SPECIFIKACE POPIS PRODUKTU PUROLITE MZ 10 je manganový zeolit, oxidační a filtrační prostředek, který je připraven z glaukonitu, přírodního produktu, lépe známého jako greensand.

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 17 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie zneškodňování odpadních vod z galvanického vylučování povlaků ZnNi Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Používání galvanických lázní pro vylučování slitinových povlaků vzhledem

Více

Problematika ropných látek

Problematika ropných látek Problematika ropných látek vlastní ropné látky + aditiva ropných výrobků Forma: volné ropné látky emulze vodný roztok Přímý vliv na člověka (ekzémy i karcinomy) Vliv na životní prostředí vytvoření olejového

Více

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Mechanicko-biologické čistírny VZE 4 až VZE 20 Pokud se chystáte stavět nový rodinný dům nebo kompletně rekonstruovat starší nemovitost, která není napojena

Více

ŽUMPY SEPTIKY EnviSep

ŽUMPY SEPTIKY EnviSep ŽUMPY SEPTIKY EnviSep Prostředek určený k rozkladu organických nečistot v žumpách a septicích. V každém gramu přípravku se nachází 5 bilionů bakterií, které dokáží efektivně rozložit veškerý organický

Více

Technický list. Bubla 15V. Horizontální provzdušňovač. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy Rev. 0

Technický list. Bubla 15V. Horizontální provzdušňovač. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy Rev. 0 VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy 252 19 Rev. 0 Horizontální provzdušňovač Bubla 15V Obsah 1. Použití aerátorů... 3 Pitné vody:... 3 Asanace vody:... 3 2. Technické řešení... 3

Více

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR Daniel Vilím Obsah Technologie membránové separace v čištění odpadních vod ČOV Benecko-Štěpanická Lhota Proč MBR? Popis ČOV Benecko-Štěpanická Lhota

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO NAŠE FIRMA DODÁVÁ A REALIZUJEČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO RODINNÉ DOMKY A VĚTŠÍ OBJEKTY AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO CENA ČOV 29 500 Kč BEZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŽE NAINSTALOVAT ČOV se sníženou

Více

Voda ve farmacii. část odpadní vody Prof. Pavel JENÍČEK (budova B, 1.p. 117, tel. 3155, jenicekp@vscht.cz) Zásoby vody na Zemi

Voda ve farmacii. část odpadní vody Prof. Pavel JENÍČEK (budova B, 1.p. 117, tel. 3155, jenicekp@vscht.cz) Zásoby vody na Zemi Voda ve farmacii část odpadní vody Prof. Pavel JENÍČEK (budova B, 1.p. 117, tel. 3155, jenicekp@vscht.cz) Ústav technologie vody a prostředí materiály budou v pdf souborech na http://web.vscht.cz/jenicekp

Více

Ing. Jiří Pecháček. Čištění odpadních vod

Ing. Jiří Pecháček. Čištění odpadních vod Ing. Jiří Pecháček Čištění odpadních vod Úvod Čištění odpadních vod je nezbytnou podmínkou pro zachování života v řekách Povrchové i podzemní vody jsou v přírodě znečištěny jen minimálně, odpadní vody

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Sada Životní prostředí UW400 Kat. číslo Stanovení obsahu kyslíku, nasycení kyslíkem a hodnoty BSK5

Sada Životní prostředí UW400 Kat. číslo Stanovení obsahu kyslíku, nasycení kyslíkem a hodnoty BSK5 Sada Životní prostředí UW400 Kat. číslo 100.3720 Stanovení obsahu kyslíku, nasycení kyslíkem a hodnoty BSK5 Teorie a hodnocení Obsah kyslíku ve vodě má pro přežití organismů nesmírný význam. Podle něho

Více

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO: KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ ING. JAN FOLLER, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. foller@vasgr.cz MOTTO: PŘIJME-LI ODBORNÁ ZEMĚDĚLSKÁ VEŘEJNOST FAKT, ŽE APLIKACE KALŮ Z BIOLOGICKÉHO

Více

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 množství (mil.m 3 ) ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY vody

Více

Membránové ČOV. Radek Vojtěchovský

Membránové ČOV. Radek Vojtěchovský Membránové ČOV Radek Vojtěchovský Daniel Vilím Obsah Membránová filtrace v čištění odpadních vod Membránové bioreaktory Terciární membránová filtrace Opětovné využití vyčištěné odpadní vody 2 Membránová

Více

PROBIOTICKÉ TECHNOLOGIE V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD. EM-Eko

PROBIOTICKÉ TECHNOLOGIE V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD. EM-Eko PROBIOTICKÉ TECHNOLOGIE V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD EM-Eko ÚPRAVA ODPADNÍCH VOD Snížení nebo odstranění organických látek, sušiny a živiny Snížení nebo odstranění nemocí způsobující organismy Snížení nebo

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bi) (54) Způsob čištěni radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bi) (54) Způsob čištěni radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (ер (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 20 06 83 (21) (pv 4508-83) do (Bi) (51) ínt. Cl. 3 G 21 F 9/04 ÚŘAD

Více

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

EXKURZE ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PRAHA. Katedra zdravotního a ekologického inženýrství. Stará čistírna odpadních vod Papírenská 199/6 Praha

EXKURZE ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PRAHA. Katedra zdravotního a ekologického inženýrství. Stará čistírna odpadních vod Papírenská 199/6 Praha EXKURZE K PŘEDMĚTŮM: - Projekt z vodního hospodářství 2 (143PVH2) pro studijní obor Vodní hospodářství a vodní stavby - Projekt 2 (xxxpz02) pro studijní obor Inženýrství životního prostředí za katedru

Více

Popis stavby. Obrázek číslo 1 mapa s vyznačením umístění jednotlivých ČOV. ČOV Jirkov. ČOV Údlice. ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Kadaň.

Popis stavby. Obrázek číslo 1 mapa s vyznačením umístění jednotlivých ČOV. ČOV Jirkov. ČOV Údlice. ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Kadaň. Popis stavby Úvod Projekt ISPA č. 2001/CZ/16/P/PE/004, opatření číslo 2 rekonstrukce 5 čistíren odpadních vod je z vodohospodářského pohledu velmi zajímavý svým rozsahem a krátkou dobou realizace. Stavba

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 64 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2), Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1), Ing. Pavel Dobiáš 1) 1) W&ET Team, Box 27, 370 11 České

Více

Energetická centra recyklace bioodpadů ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014

Energetická centra recyklace bioodpadů ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014 Pomáháme planetě lépe dýchat Energetická centra recyklace bioodpadů ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014 Základní informace o projektu Naše společnost Fainstav, s.r.o., se investorsky

Více

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,

Více

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například: Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: při rozkladu organických zbytků lesních požárech většina má průmyslový původ Používá se například: při

Více

REKONSTRUKCE KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČOV S CÍLEM ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI

REKONSTRUKCE KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČOV S CÍLEM ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI REKONSTRUKCE KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČOV S CÍLEM ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI Zhruba 100 komunálních čistíren s produkcí bioplynu ( >25 000 EO ) Celková produkce bioplynu v nich je ca 60 mil. m3/rok

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel)

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel) POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel) Platnost : od 1.10. 2009 Dodavatel : MEDMES, spol. s r.o. Čs.armády 211 753 01 Tel. 581 641

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 2 Používání vody pro praní Obsah typy zdrojů vody pro prádelny obecné vlivy na spotřebu vody - Délka

Více

Elektrická dvojvrstva

Elektrická dvojvrstva 1 Elektrická dvojvrstva o povrchový náboj (především hydrofobních) částic vyrovnáván ekvivalentním množstvím opačně nabitých iontů (protiiontů) o náboj koloidní částice + obal protiiontů = tzv. elektrická

Více

ZPRACOVÁNÍ KALŮ. Obsah 12.11.2012 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VYUŽITÍ KALŮ. Kalové hospodářství. Dosazovací nádrže. Dosazovací nádrže

ZPRACOVÁNÍ KALŮ. Obsah 12.11.2012 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VYUŽITÍ KALŮ. Kalové hospodářství. Dosazovací nádrže. Dosazovací nádrže Obsah ZPRACOVÁNÍ KALŮ KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VYUŽITÍ KALŮ doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. 7. hodina Kalové hospodářství Zahušťování Stabilizace Zpracování ČOV praxe, příklad technologického schématu velké

Více

4.2.1. Čištění odpadních vod

4.2.1. Čištění odpadních vod 4.2.1. Čištění odpadních vod Odpadní vody se zpracovávají způsobem odpovídajícím typu a míře znečištění a účelu, pro který jsou určeny. Většinou je cílem procesu snížení znečištění tak, aby bylo možno

Více

Plastové septiky SEV

Plastové septiky SEV SEV POUŽITÍ Biologický septik slouží pro předčištění splaškových vod ve smyslu zákona NV č190/2002 Sb. Je vyroben v souladu s EN 12566-1/A1:2003 a použitou normou ČSN 756081 (specifická spotřeba vody).

Více

ACO Clara. Čistírny odpadních vod. Biologické čistírny odpadních vod ACO CLARA

ACO Clara. Čistírny odpadních vod. Biologické čistírny odpadních vod ACO CLARA Čistírny odpadních vod ACO Clara Biologické ACO CLARA ACO Clara Home / ACO Clara Home C ACO Clara Standard / Light ACO Clara C Čistírny odpadních vod ACO Clara (ČOV) Základní dělení čistíren odpadních

Více

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU Znázornění odporů způsobujících snižování průtoku permeátu nástřik porézní membrána Druhy odporů R p blokování pórů R p R a R m R a R m R g R cp adsorbce membrána

Více

Realizace bioplynové stanice

Realizace bioplynové stanice Realizace bioplynové stanice 70 Realizace bioplynové stanice 71 Realizace bioplynové stanice 72 Realizace bioplynové stanice 73 DĚKUJI ZA POZORNOST! 74 Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 75

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Procesy čištění odpadních vod: BM pro MU

Procesy čištění odpadních vod: BM pro MU Procesy čištění odpadních vod: BM pro MU Charakter znečišťujících látek: Rozpuštěné (ve filterátu za filtrem 0,4 µm) Organické Biologicky rozložitelné (cukry, mastné kyseliny) Biologicky nerozložitelné

Více

Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats

Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats Jak funguje Biokatalyzátor lentikats? bakterie uzavřené v matrici odstraňují znečištění pórovitá struktura zajišťuje optimální

Více

Kořenové čistírny odpadních vod

Kořenové čistírny odpadních vod Kořenové čistírny odpadních vod Voda v ČR je ¼ používané vody čerpána z podzemních zdrojů (cca 450 mil. m 3 p.v.) doba návratu je 300-4600 let pokles hladiny podzemní vody, snížení mohutnosti řek, vysychání

Více

Membránové procesy a jejich využití

Membránové procesy a jejich využití Membránové procesy a jejich využití Vedoucí projektu: Vypracovali: Sponzor: Ing. Petr Dřevikovský Tomáš Fuka, Lukáš Fuka W.P.E. a.s. Prezentace je majetkem firmy W.P.E. Všechny práva vyhrazena Cíle projektu

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Používání vody Kapitola 2 Používání vody pro praní Cíle Obsah typy zdrojů vody pro prádelny obecné vlivy na spotřebu vody -

Více

Příslušenství pro dmychadla a vývěvy s postranním kanálem INW Air and Vacuum Components

Příslušenství pro dmychadla a vývěvy s postranním kanálem INW Air and Vacuum Components Příslušenství pro dmychadla a vývěvy s postranním kanálem INW Air and Vacuum Components 1_Vzduchové filtry pro dmychadla Filtry, pojistné ventily, tlakoměry, zpětné klapky Vzduchové filtry s integrovaným

Více

Odlučovač tuku - základní princip funkce

Odlučovač tuku - základní princip funkce 2 Odlučovače tuků (OT) Základní dělení gravitačních odlučovačů tuků lze provést dle jmenovitého průtoku, materiálového provedení a požadovaného zatížení krytu: 2.1 Železobetonové pro běžné průtoky (NS

Více

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU Marek Smolný, Michal Kulhavý, Jiří Palarčík, Jiří Cakl Ústav

Více

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech Vícefázové reaktory MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech Úvod vsádkový reaktor s mícháním nejběžnější typ zařízení velké rozmezí velikostí aparátů malotonážní desítky litrů (léčiva, chemické speciality, )

Více

ACO Produktový katalog. ACO Clara. âistírny odpadních vod

ACO Produktový katalog. ACO Clara. âistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO C l a r a ACO Produktový katalog ACO Clara âistírny odpadních vod Typové fiady 3 120 Charakteristika Čistírna odpadních vod ACO Clara je navržena pro kompletní biologické čištění

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Ing.Jan Haering Problematika vodních filtrů a úpravy pitné vody v místě spotřeby. 15.11.2005,

Více

PŘEHLED ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK

PŘEHLED ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘEHLED ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK Seminární práce Voda jako zdroj a riziko - čištění odpadních vod Katedra environmentálních studií Fakulta sociálních studií Masarykova univerzta Jan Kodytek, 1. ročník Podzim

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více