4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí"

Transkript

1 4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí Kapitola 4 Čistění odpadních vod je zpracování na konci potrubí, které je potřebné, protože různé zdroje produkují odpadní vody. Patří k nim voda z čistění vozidel, zařízení, z úklidů provozů a z praní surovin. Odpadní voda vzniká například při odpařování a sušení potravin. ČOV potřebují energii a produkují zbytky, které musí být obvykle likvidovány. Čistění odpadní vody se uplatňuje poté, co operace integrované do procesu snížily na minimum spotřebu a znečistění vody. Kapitola 2 se zabývá zpracovacími jednotkovými operacemi, používanými v průmy slu potravin, nápojů a mléka, ale neobsahuje jednotkové operace, používané v technologiích zpracování na konci potrubí. V následujících oddílech se uvádějí obecné problémy týkající se odpadních vod z FDM a jejich čistění. Nejvíce používané metody čistění jsou pak probrány jednotlivě a potom následují informace o čistění odpadních vod v některých odvětvích FDM. Technologie široce použitelné v sektoru FDM zajišťují ekologické přínosy, jako je minimalizace odpadu a lze jimi dosáhnout některé nebo všechny z následujících výhod pokud jde o nějaký konkrétní proud odpadní vody: snížení objemu snížení koncentrace vyloučení nebo snížení koncentrace určité látky zlepšení vhodnosti pro recyklaci nebo opakované použití. Kapitola 2 se zabývá zpracovacími jednotkovými operacemi, používanými v průmy slu potravin, nápojů a mléka, ale neobsahuje jednotkové operace, používané v technologiích zpracování na konci potrubí. Tento oddíl se tudíž zabývá technologiemi odstraňování znečisťujících látek, které se používají k čistění odpadních vod v sektoru FDM. Tyto technologie obsahují takové, které mohou, ale nemusí být považovány za BAT. Odstavce až včetně popisují technologie obecně používané ve většině odvětví, odstavce až včetně popisují jejich aplikace v některých jednotlivých odvětvích. Existuje mnoho faktorů, které obvykle ovlivňují čistění odpadních vod. Hlavními z nich jsou: objem a složení vypouštěného tekutého odpadu místní situace pokud jde o příjemce vypouštěné vody, např. komunální čistírna odpadních vod (KČOV), řeka, zátoka s ústím řeky, jezero, moře a o všechny použitelné limity ekonomika odstranění znečisťujících látek, včetně např. nebezpečných látek definovaných směrnicí Rady 76/464/EHS [206, EC, 1976] a prioritních nebezpečných látek definovaných směrnicí 2000/60/ES [207, EC, 2000] Vypouštění odpadní vody ze závodu Pokud se zvolí varianta vypouštění, zvažují se četné faktory, včetně následujících, avšak nikoli nutně jen těch: zda je odpadní voda čistá, nebo znečistěná dostupnost vhodného prostoru pro čistění na místě 455

2 blízkost a kapacita kanalizační sítě a ČOV blízkost a charakteristika potenciálních přijímajících vod (vodních recipientů) dostupnost jiných čistících nebo likvidačních zařízení mimo závod (lokalitu) náklady na vnitrozávodní čistění v porovnání s náklady na čistění nebo likvidaci mimo závod relativní účinnost např. založená na snížení zátěže vnitro- a vnězávodního a čistění hodnocení ekologických rizik spojených s každou z variant schopnost provozovat a udržovat vnitrozávodní čistírenské zařízení vyjednání povolení s příslušným úřadem anebo provozovatelem ČOV a pravděpodobné podmínky povolení předvídané trendy objemu a složení odpadních vod blízkost místních obyvatel. Hlavní možnosti pro vypouštění odpadních vod ze závodu jsou: mimo závod, např. do KČOV, bez čistění mimo závod, např. do KČOV, po částečném vyčistění do vodoteče po úplném vyčistění v závodní ČOV opakované použití určitých částí odpadní vody mimo závod, např. jako přívodní proud pro jiný průmysl, nebo pro zavlažování použití na pozemky mimo závod (viz oddíl 4.1.6). [13, Environment Agency of England and Wales, 2000] Tam, kde je pro výrobnu nezbytně nutné, aby byla blízko zdroje svých surovin, tj. v odlehlém místě, nemusí připadat v úvahu žádná jiná alternativa, než provádět úplné čistění a vypouštění do místní vodoteče. Ve většině případů však stojí za úvahu dvě nebo více variant. Likvidace odpadních vod může být důležitým faktorem při volbě staveniště nové výrobny. Uvádí se, že čistění jednotlivých toků odpadní vody v závodě má tyto výhody: větší přizpůsobivost při rozšíření provozu nebo při reakcií na měnící se podmínky; zařízení pro čistění u zdroje jsou přizpůsobeny konkrétním podmínkám a proto normálně fungují dobře; obsluhy výrobních jednotek zachovávají odpovědnější přístup k odpadním vodám tam, kde zodpovídají za jakost svých vlastních výtoků odpadní vody. Uvádí se, že čistění spojené či směsné odpadní vody v závodní nebo externí čistírně má tyto výhody: využívání výhod účinků směšování, jako je teplota a ph; nižší investiční náklady v důsledku ekonomiky většího měřítka; efektivnější využití chemikálií a zařízení a tedy snížení relativních provozních nákladů; ředění některých škodlivin, které se obtížně odstraňují na lokální úrovni, např. emulgovaných tuků, síranů. Tam, kde se odpadní voda zpracovává mimo závod, shora uvedené výhody se uplatní za předpokladu, že: 456

3 čistění, zajištěné v externí ČOV, je stejné, jako by se dosáhlo při čistění emise v místě, pokud jde o zatížení (nikoli koncentraci) vody ve vodním recipientu každou ze znečisťujících látek; je přijatelně nízká pravděpodobnost, že dojde k obtoku čistírny přetečením vody z přívalů nebo z havárie, případně na vložené čerpací stanici; existuje vhodný monitorovací program pro emise do externí ČOV který bere v úvahu možnost inhibice jakýchkoli biologických procesů, které se odehrávají níže po proudu. [13, Environment Agency of England and Wales, 2000] Mimo to, externí ČOV může těžit z toho, že odpadní voda pochází z FDM, např. proto, že je biologicky odbouratelná Používané technologie čistění odpadních vod různých technologií čistění odpadních vod v následujících odstavcích ukazuje, že technologie obvykle po sobě následují, aby se postupně dosahovalo vyšší jakosti odpadní vody. Kvůli povaze používaných surovin a vyráběných produktů jsou odpadní vody z potravinářských závodů v zásadě biologicky odbouratelné. Problém však mohou představovat desinfekční a čistící prostředky, pokud jsou obtížně biologicky odbouratelné. Tabulka 4.44 uvádí popisované technologie čistění odpadních vod, tabulka 4.45 shrnuje jejich typické aplikace v odvětvích FDM. 457

4 Kód Technologie Odstavec Primární čistění T1 Mechanické odlučování česlice a síta Viz odstavec T2 Lapač tuků pro odstraňování FOG a lehkých uhlovodíků Viz odstavec T3 Vyrovnání průtoku a zatížení Viz odstavec T4 Neutralizace Viz odstavec T5 Sedimentace Viz odstavec T6 DAF Viz odstavec T7 Odkláněcí (havarijní) nádrž Viz odstavec T8 Odstřeďování Viz odstavec T9 Srážení Viz odstavec Sekundární čistění T10 Aktivovaný kal Viz odstavec T11 Systémy s čistým kyslíkem Viz odstavec T12 SBR Viz odstavec T13 Aerobní laguny Viz odstavec T14 Zkrápěné filtry Viz odstavec T15 Biologické věže Viz odstavec T16 RBC Viz odstavec T17 BAFF-SBAFF Viz odstavec T18 Intenzivní a ultraintenzivní aerobní filtry Viz odstavec T19 Anaerobní laguny Viz odstavec T20 Anaerobní kontaktní procesy Viz odstavec T21 Anaerobní filtry Viz odstavec T22 UASB (anaerobní kalový mrak s vzestupným tokem) Viz odstavec T23 Reaktory IC Viz odstavec T24 Hybridní UASB Viz odstavec T25 Reaktory s expandovaným / fluidním ložem Viz odstavec T26 EGSB Viz odstavec T27 MBR Viz odstavec T28 Vícestupňový systém Viz odstavec Terciární čistění T29 Biologická nitrifikace a denitri fikace Viz odstavec T30 Odhánění amoniaku Viz odstavec T31 Biologické odstraňování fosforu Viz odstavec T32 Odstraňování nebezpečných a prioritně nebezpečných Viz odstavec látek T33 Filtrace Viz odstavec T34 Membránové technologie Viz odstavec T35 Biologické nitrifikační filtry Viz odstavec T36 Desinfekce a sterilizace Viz odstavec Přirozené čistění T37 Integrované zbudované mokřiny Viz odstavec Čistění kaly T38 Aktivovaný kal Viz odstavec T39 Systémy s čistým kyslíkem Viz odstavec T40 SBR Viz odstavec T41 Aerobní laguny Viz odstavec T42 Zkrápěné filtry Viz odstavec Tabulka 4.44: Některé technologie čistění odpadních vod 458

5 Druh emisí Technologie Rozpustný organický materiál T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, (BSK/ChSK) T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T32, T37 Celkové suspendované pevné T1, T5, T8, T9, T33, T34, T37 látky (TSS) Kyseliny / zásady T3, T4 Tuky, oleje, mastné látky T1, T2, T5, T6 1, T8 1, T9 (FOG), volné FOG (emulgované) T10, T12, T13, T14, T19, T20, T21, T28 Dusík 2 T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T29, T30, T35, T37 Fosfor T9, T10, T12, T14, T15, T16, T31, T37 Nebezpečné a prioritní T9, T10, T14, T32 nebezpečné látky 1 Zlepšená pomocí chemikálií 2 Zahrnuje odstraňování amoniaku Tabulka 4.45: Typická použití některých technologií čistění odpadních vod v sektoru FDM [1, CIAA, 2002] Odpadní vody v sektoru FDM mají tyto typické charakteristiky: pevné látky (celkové a jemně rozptýlené či suspendované) nízká a vysoká hodnota ph volné jedlé tuky a oleje emulgované materiály, např. jedlé tuky či oleje rozpustné biologicky odbouratelné organické materiály (BSK) těkavé látky, např. amoniak, organické sloučeniny rostlinné živiny, např. fosfor nebo dusík pathogeny, např. ze splaškových vod těžké kovy, rozpustné biologicky neodbouratelné organické látky. Po vyčistění může být získána voda s jakostí, uvedenou v tabulce V některých oborech je možné dosáhnout nižších úrovní ve vypouštěné vodě. Informace o některých oborech lze nalézt v odstavcích až včetně. Místní podmínky mohou vyžadovat dosažení nižších úrovní emisí. Parametr Koncentrace (mg/l) BSK 5 <25 ChSK <125 TSS <50 ph 6 9 Oleje a tuky <10 Celkový dusík <10 Celkový fosfor <5 Koliformní bakterie 400 MPN/100 ml MPN = nejpravděpodobnější číslo Masný a mlékárenský průmysl Lze dosáhnout lepších úrovní BSK 5 a ChSK. Není vždy možné nebo nákladově efektivní dosáhnout uvedených hladin dusíku a fosforu, kvůli místním podmínkám. Tabulka 4.46: Typická jakost odpadní vody z potravinářského průmyslu po vyčistění [140, World Bank (IBRD) et al., 1998] 459

6 Odpadní vody produkované v různých odvětvích se mohou značně lišit co do složení a úrovní kontaminace a pro jejich čistění je možné použít řadu různých procesů. Přehled některých metod používaných v různých odvětvích je uveden v tabulce Pro čistění silně znečistěných odpadních vod se často používají kombinace procesů. 460

7 Maso Brambory Ovoce a zelenina Rostlinné oleje Mlékárny Škrob Cukrovinky Cukr Pivovary Sladovny Alkoholické a nealkoholické nápoje Primární čistění Česlice a cezení Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Sedimentace Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano DAF Ano Ano Ano Ano Ano Ano Lapače tuků Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Odstřeďování Ano Ano Míchací a vyrovnávací Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano nádrže Srážení Ano Ano Ano Ano Ano Neutralizace Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Sekundární čistění Aerobní čistění Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Anaerobní čistění Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Aktivovaný kal Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Vícestupňový proces Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano s aktivovaným kalem SBR Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Biologické filtry Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Aerobní laguny Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano = metoda čistění používaná v daném sektoru Používá se v Nizozemsku Anaerobní šaržové reaktory Ve spojení s anaerobním čistěním Palírny a lihovar Vína a šumivá vína Tabulka 4.47: Přehled procesů čistění odpadních vod používaných v různých odvětvích [65, Germany, 2002]. 461

8 4.5.2 Primární čistění Kapitola 4 Primárním čistěním odpadní vody se v tomto dokumentu nazývají postupy, které se někdy popisují jako předčistění, předběžné čistění nebo primární čistění Česla a síta (T1) Poté, co se technologiemi, které jsou součástí procesů, odstraní pevné podíly a zabrání se jejich vstupu do odpadních vod, např. lapači umístěnými přímo v odpadech (gulách) uvnitř závod (viz odstavce , a ), další pevné podíly lze z odpadní vody odstranit pomocí česel a sít. Velká množství neemulgovaný tuků, olejů a mastných složek (maziv atd.) lze odstranit, provádí-li se odstraňování na sítech současně s technickými a provozními opatřeními pro zabránění zanášení. Česlo je zařízení s otvory, obvykle stejné velikosti, určené k zachycení hrubých pevných nečistot z odpadní vody. Zařízení česla či síta se skládá z rovnoběžných tyčí nebo drátů, roštu nebo drátěného síta či děrované desky. Otvory mohou mít jakýkoli tvar, ale zpravidla to jsou kruhové nebo pravoúhlé štěrbiny.. Vzájemná vzdálenost česlic v hrubých a jemných česlích používaných v čistírnách, se pohybuje od 60 do 20 mm. Jestliže se však mají z odpadní vody konzervárny zeleniny oddělovat například kousky zeleniny (hrášek, fazole, rozteč tyčí obecně nepřekračuje 5 mm. Otvory v automatických sítech mají velikost od 5 do 0,5 mm, přičemž nejběžněji se používají rozměry od 1 do 3 mm. Jak se uvádí, menší otvory (1 1,5 mm) jsou obvykle méně náchylné k ucpání než větší (2 3 mm). Hlavními druhy používaných sít jsou statická (hrubá nebo jemná), vibrační (nátřasná) a otáčivá síta. Statická síta čistěná kartáči nebo splachováním mohou být vyrobena ze svislých tyčí nebo děrované desky. Tento typ statického síta vyžaduje ruční nebo automatické čistění. Vibrační (nátřasná) síta vyžadují pro účinnost rychlý pohyb. Normálně se používají pro předčistění, související se zpětným získáváním vedlejšího produktu, zejména pevných látek s nízkým obsahem vlhkosti a především tam, kde odpadní voda neobsahuje mastné podíly. Vibrační síta pracují při otáčkách v rozsahu 900 až /min a jejich pohyb může být buď kruhový, obdélníkový nebo čtvercový při celkové délce dráhy 0,8 až 12,8 mm. Otáčky pohonu a pohyb se volí pro konkrétní aplikaci. Primární význam pro výběr správného jemného vibračního síta je použití správné tkaniny, tedy látky se správnou kombinací pevnosti drátů a podílu volného průřezu. Výkony vibračních sít jsou založeny na volném průřezu filtračního média. Rotační nebo bu bnová síta nabírají odpadní vodu na jednom konci a na druhém konci se zbavují pevných látek. Kapalina prochází ven sítem do sběrné vany odkud se dopravuje dále. Síto je obvykle čistěno neustálým sprchováním z venkovních trysek, které jsou skloněny směrem k vynášecímu konci. Tento druh síta má dobrou účinnost, jedná-li se o proudy s poměrně vysokým obsahem pevných látek. Mikrosíta mechanicky oddělují pevné částice z odpadní vody pomocí mikroskopicky jemných tkanin. Nejdůležitějším provozním parametrem je tlakový spád, tj. ztráta provozního tlaku, přičemž nejlepší výsledky se uvádějí pro hodnoty 5 až 10 mbar. Snížené úrovně SS, FOG a BSK/ChSK. Zpětné získávání produktů, např. dřeně v odvětví ovoce a zeleniny. Snížené riziko emisí pachů dále ve směru proudu do ČOV. 462

9 Vzájemné účinky médií Mohou se objevit emise pachů podle druhu a velikosti sítem zadržených pevných látek. Provozní údaje Tabulka 4.48 ukazuje odhadované snížení zatížení znečisťujícími látkami v rybném průmyslu při použití rotačních sít s klínovým drátem. Zd roj zát ěže znečistěním Snížení (%) odpadní voda z bílých ryb Odpadní voda z tučných ryb Tabulka 4.48: Odhad snížení zatížení znečisťujícími látkami v rybném průmyslu při použití rotačních sít s klínovým drátem Uvádí se, že v rybném průmyslu se odstraňování malých částic pevných látek provádí pomocí filtračního pásu a vibračního síta s velikostí oka 0,1 mm nebo menší. Ucpávání sít je běžný problém. Jestliže k němu dochází pravidelně, je možné uvažovat o zvětšení otvoru síta, nebo zlepšení režimu čistění síta. Pro odstranění problému s ucpáváním lze použít zakřivené síto (česli). To se v podstatě skládá z podávacího zařízení a konkávního povrchu a funguje jako samočistící. Česlice s klínovým profilem jsou uspořádány kolmo na směr toku vody. Poměrně stálý přetok zajišťuje, že se česle sama čistí. Všechny její různé segmenty jsou vzájemně vyměnitelné. Typické šířky mezer jsou 0,02 až 2 mm pro plochy česle 0,1 až 3,0 m 3 (s maximálním prostupem 300 m 3 na čtvereční metr za hodinu). Zakřivené česle se často používají v závodech na zpracování ovoce a zeleniny. Lze používat i rotační síta opatřená automatickým čistěním. Když se ucpávání děje kvůli tukovým usazeninám, např. v průmyslu masa, v mlékárnách a rybném průmyslu, může být používáno pravidelné čistění chemikáliemi nebo horkou vodou. Použitelnost Způsob je použitelný ve všech závodech FDM. Ekonomika Použití česlí a sít odstraňuje potřebu, a tedy i náklady, na další čistění vody. Snižuje se množství produkovaného kalu, které by si jinak vyžádalo další výdaje na likvidaci. Důvody pro realizaci Snížené požadavky na čistění odpadních vod. Příklady výroben Používá se v průmyslu masa, ovoce a zeleniny, ryb, nápojů a rostlinných olejů. Literatura [28, Nordic Council of Ministers, 1997, 65, Germany, 2002, 134, AWARENET, 2002] La pač tuku pro odstraňování FOG a lehkých uhlovodíků (T2) Pokud před aerobním biologickým čistěním nejsou odloučeny tuky a oleje, může to překážet provozu ČOV, protože se nesnadno se odbourávají bakteriemi. Volné látky FOG 1 mohou být zachyceny lapačem tuků. Podobné zařízení se používá k zachycování lehkých uhlovodíků. 1 Fats, oils and grease tuky, oleje a ostatní mastné látky pozn. překl. 463

10 Dalším vývojem jednoduchého separátoru (DIN) je separátor s rovnoběžnými deskami. Jeho separační komora obsahuje desky, skloněné pod úhlem 45. Normy Evropské unie pro lapače olejů, tuků a lehkých uhlovodíků se připravují (pren 1825 a pren 858, části 1 a 2). Odstranění FOG z odpadních vod. Systém obvykle nevyžaduje žádné přídavky chemikálií, takže zpět získané tuky lze znovu použít.. Vzájemné účinky médií Podle druhu lapače tuků, např. bez nepřetržitého odstraňování tuků se mohou vyskytnout emise pachů, zvláště při vyprazdňování lapače. Instalace lapačů tuku v provozních prostorech může vyvolat problémy s nezávadností potravin. Nadměrně horká voda může způsobit, že tuky budou lapačem procházet a mohou roztavit předem nashromážděný tuk, takže je třeba tomu zabránit. Je třeba zvážit materiál přepážek a snadnost čistění zařízení. Správné dimenzování komor je určující pro správné dělení a prevenci vymytí tuků při vysokých nebo jinak abnormálních průtocích. Jestliže přítok silně kolísá, může být potřebné zajistit odchýlení toku do vyrovnávací nádrže. Snadnost vyprazdňování a pravidelné údržby jsou pro prevenci problémů se zápachem nezbytně nutné. Provozní údaje Účinnost dělení závisí na teplotě vody a zvyšuje, je-li teplota vody nízká. Dělící schopnost snižuje také přítomnost emulgátorů. Uvádí se, že lze dosáhnout účinnosti oddělení až 95 % obsahu tuků a olejů. Podle pramenů z výroby rostlinných olejů jsou lapače tuků s rovnoběžnými deskami velmi náchylné k zanášení a ucpání. Použitelnost Způsob je použitelný ve všech závodech FDM, kde odpadní vody obsahují živočišné a rostlinné látky FOG. Ekonomika Podle údajů je investice vyvážena úsporami nákladů na čistění odpadní vody a na údržbu provozu. Důvody pro realizaci Snížené problémy, které tuky působí v potrubích odpadních vod a v ČOV; snížené zatížení, které vyžaduje čistění. Příklady výroben Používá se v průmyslu masa, rostlinných olejů a tuků. Literatura [65, Germany, 2002, 182, Germany, 2003, 185, CIAA-FEDIOL, 2004, 210, Brechtelsbauer P.,] 464

11 Vyrovnání průtoku a zatížení (T3) Vyrovnávací nádrže nebo vyrovnávací sklad se běžně budují jako opatření pro zvládnutí celkové proměnlivosti průtoku a složení odpadních vod, nebo pro zpracování, jímž se korigují parametry odpadní vody, např. hodnota ph, jinak se provádí chemická úprava. Potřeba vyrovnávat vypouštěnou odpadní vodu může být vzata v úvahu, má-li se zajistit, aby průtok a složení odpadní vody vyhověly projektovým parametrům ČOV. Metoda umožňuje, aby po ní následující čistírenské technologie pracovaly s optimální účinností. Využívá směšování pro vyrovnávání extrémních teplot a hodnot ph. Vzájemné účinky médií Nadměrné zadržování odpadních vod ve vyrovnávací nádrži může vyvolat kyselost a zápach. Provozní údaje Obsah vyrovnávací nádrže je potřebné promíchávat a provzdušňovat, aby se zabránilo tvorbě pěny na hladině v nádrži a pro udržení dostatečného obsahu rozpuštěného kyslíku, aby bylo zajištěno, že se systém nezvrhne na anaerobní nedojde k jeho okyselení a tvorbě zápachu. Je-li to však nutné, instaluje se zařízení pro odstraňování pěny. Doba zdržení ve vyrovnávací nádrži je obvykle 6 12 hodin. Použitelnost Způsob je široce použitelný ve všech závodech FDM. Ekonomika Náklady na výstavbu a provoz vyrovnávací nádrže je třeba porovnat s úsporami na nákladech, které jsou spojeny s hladkým chodem následujících procesů čistění. Důvody pro realizaci Dodávat do dalších stupňů čistění v podstatě homogenní odpadní vodu. Příklady výroben Používá se v průmyslu masa, ovoce a zeleniny, ryb, nápojů a rostlinných olejů Literatura [1, CIAA, 2002, 13, Environment Agency of England and Wales, 2000] Neutralizace (T4) a vlastní neutralizace Cílem neutralizace je vyhýbat se vypouštění silně kyselých nebo silně alkalických odpadních vod. Může také chránit následné stupně čistění odpadních vod. Pro neutralizaci odpadních vod, vykazujících nízkou hodnotu ph, se normálně používají: vápenec, vápencová kaše nebo vápenné mléko (hydratované vápno, Ca(OH) 2 ) hydroxid sodný (louh, NaOH) nebo soda (uhličitan sodný, Na 2 CO 3 ) iontoměniče (kationické) 465

12 Pro neutralizaci odpadních vod, vykazujících vysokou hodnotu ph, se normálně používají: sycení oxidem uhličitým (CO 2, např. spalinami, plynem z kvasných procesů) kyselina sírová (H 2 SO 4 ) nebo chlorovodíková (HCl) iontoměniče (anionické). Výraz vlastní neutralizace se používá v případech, kdy velikost vyrovnávací nádrže ve spojení s vhodnými změnami ph proudů odpadních vod má za výsledek, že není potřebné přidávat žádné chemikálie. Může to tak být např. v některých mlékárnách, kde se používají jak kyselé, tak alkalické čistící roztoky a oba tyto druhy se vypouštějí do neutralizační nádrže. Brání se účinkům silně alkalických a silně kyselých odpadních vod, tj. korozi, snížení účinnosti biologických stupňů čistění nebo samočistících pochodů v jezerech a vodotečích a patrně i možným provozním problémům u jiných uživatelů vody. Vzájemné účinky médií Kvůli přídavkům chemikálií do odpadní vody mohou ve zpracovávané vodě značně vzrůst obsahy rozpustných pevných látek a solí a může být obtížné zlikvidovat vzniklý pevný odpad. Provozní údaje Uvádí se, že pivovarnictví se může provádět neutralizace kyselinami nebo alkáliemi ve výrobních prostorech nebo v ústředních neutralizačních nádržích. Neutralizace provozní odpadní vody vyžaduje nádrž s hydraulickou dobou zdržení asi 20 minut. Výkon míchacího zařízení musí být takový, aby byla celá nádrž dobře promíchávána. Protože se v pivovarech používají jak kyselé, tak alkalické čistící prostředky, lze dosáhnout úspory spotřeby chemikálií pro neutralizaci prodloužením doby zdržení v neutralizační nádrži. Neutralizační nádrže se často používají jako vyrovnávací nádrže (viz odst ) s retenční dobou 3 až 6 hodin. Mimo to, v provozní odpadní vodě z pivovarů normálně probíhá částečná neutralizace v důsledku biologické přeměny. Bylo pozorováno, že hodnota ph ve vyrovnávacích nádržích může klesat bez přidání kyselin v důsledku hydrolýzy organických materiálů. Tento efekte je obtížné regulovat, ale snižuje požadavky na dávkování kyseliny do alkalických provozních odpadních vod. Pro dosažení biologického okyselení je potřebná doba zdržení 3 až 4 hodiny. Použitelnost Způsob je použitelný v závodech se silně kyselou či silně alkalickou odpadní vodou. Příklady výroben Používá se v průmyslu ovoce a zeleniny, mlékárnách, pivovarech a výrobnách nápojů. Literatura [9, Verband der Deutschen Milchwirtschaft (German Dairy Association), 1999, 65, Germany, 2002] Sedimentace (T5) Sedimentace je oddělování suspendovaných pevných částic, těžších než voda, z vody samotíží. Usazené pevné podíly se odstraňují ze dna zařízení ve formě kalů periodicky po odstranění vody. 466

13 Zařízení používaná pro sedimentaci a mohou to být: Kapitola 4 pravoúhlé nebo kruhové nádrže vybavené vhodným oškrabovacím zařízením (horní škrabkou pro sbírání oleje a tuku (FOG) a škrabkou u dna pro odstraňování pevných podílů) a mající dostatečný objem, aby zajistily patřičnou dobu zadržení, nutnou pro průběh procesu oddělování; laminární nebo trubicové separátory, v nichž se používají desky pro zvětšení povrchu, na němž dělení probíhá. Snížení úrovní SS a FOG. Snížení množství produkovaného odpadu, např. ve škrobárenství; kaly mohou být regenerovatelné jako vedlejší produkt pro případná krmiva pro hospodářská zvířata. Sníží se obsah sedimentovatelných a flotovatelných nebezpečných a významně rizikových látek. Provozní údaje Uvádí se, že rybném průmyslu lze sedimentací odstranit 35 % pevných látek, přítomných v odpadní vodě. Tabulka 4.49 uvádí typické údaje o výkonnosti v pivovarnictví po sedimentaci. Počáteční zatí žení Konečný obsah (m 3 /m 2 /h) SS 0,5 1, Přijatelné zatížení bude záviset na sedimentačních charakteristikách kalu Tabulka 4.49: Typické výkonnostní údaje z pivovarnictví po sedimentaci odpadních vod Výhody a nevýhody sedimentace uvádí tabulka Výhody Jednoduchost zařízení, netrpí poruchami Nevýhody Může zabírat velkou plochu (hranaté nebo kulaté nádrže) Nevhodné pro jemně dispergované materiály Může mít sklon k ucpávání tukem (laminární separátory) Tabulka 4.50: Výhody a nevýhody sedimentace V cukrovarnictví plavící (žlabová) či dopravní voda obsahuje bláto, kamení a odpadní vegetaci, stejně jako vysokou hladinu ChSK z poškozených bulev řepy. Těžký prach vyžaduje sedimentaci. uje se použití velkých sedimentačních rybníků. Kaly, odebírané z usazovacích rybníků lze dále odvodňovat a tekutiny, získané odvodněním, lze vracet do závodu buď přes rozprašovače nebo jako žlabovou vodu. Použitelnost Způsob je použitelný v závodech s odpadní vodou obsahující SS. Používání technologie může být omezeno požadavky, které má na prostor. 467

14 Ekonomika Poplatky za odpadní vodu obecně způsobují, že je metoda nákladově efektivní ve většině závodů, na které se vztahuje IPPC, které musí provádět určitý druh separace suspendovaných látek (SS). V porovnání s DAF (flotací) má sedimentace vyšší investiční náklady, ale nižší provozní náklady. Příklady výroben Používá se v rybném průmyslu, průmyslu ovoce a zeleniny, škrobárenství, výrobě nealkoholických a alkoholických nápojů, rostlinných olejů a tuků. Literatura [13, Environment Agency of England and Wales, 2000, 65, Germany, 2002, 136, CBMC The Brewers of Europe, 2002] Flotace rozpuštěným vzduchem (DAF) (T6) Odlučování materiálů lehčích, než voda, např. jedlých olejů a tuků lze zlepšit pomocí flotace. V sektoru FDM se používá hlavně flotace rozpuštěným vzduchem (DAF). Tato technologie zkracuje dobu zadržení, ale neumožňuje od vody oddělit emulgované látky FOG a proto se v potravinářském průmyslu hojně používá pro odstraňování volných FOG. Základním mechanismem flotace vzduchem je uvádění malých vzduchových bublin do odpadní vody, která obsahuje suspendované látky k flotaci. Tyto vzduchové bublinky se při své cestě vzhůru k hladině zachycují na chemicky upravených částicích a vynášejí je k hladině. Vzduch se ve vodě rozpouští pod tlakem 300 až 600 kpa (3-6 bar). Vzduch se normálně uvádí do proudu recyklované čistěné vody, která již jednotkou DAF prošla. Tato přesycená směs vzduchu a odpadní vody vytéká do velké flotační nádrže, kde se uvolní tlak a tím se tvoří množství malých bublinek. Zde se pevné podíly 2 hromadí, zahušťují a odstraňují se mechanickým sbíráním z hladiny nebo odsáváním. Pro zlepšení adheze bublinek k pevným částicím se používají chemikálie, jako jsou některé polymery, síran hlinitý nebo chlorid železitý. Zařízení DAF je podobné zařízení pro sedimentaci (viz odst ). Snižují se obsahy volných FOG, BSK, ChSK, SS, dusíku a fosforu. Snižuje se množství produkovaných odpadů, např. kaly lze získat zpět jako vedlejší produkt, např. v odvětví masa a mléka se používají jako krmivo pro hospodářská zvířata. Systém se udržuje aerobní, takže riziko problémů se zápachem je nízké. 2 Výraz pevné podíly v originálu chybí, takže věta nedává smysl pozn. překl. 468

15 Provozní údaje Tabulka 4.51 ukazuje účinnost odstraňování pro zařízení DAF ve výrobně filé ze sleďů. Parametr Snížení o (%) ChSK BSK 80 Celkový dusík 45 Celkový fosfor Oleje 85 Mastné látky 98 Přibližná hodnota DAF se užívá tam, kde je vysoký obsah FOG. Tabulka 4.51: Účinnost odstraňování metodou DAF ve výrobně filé ze sleďů Při procesu DAF může být tlakový systém náchylný k ucpávání. Je obvyklé, že kaly, odebrané z nádoby DAF mají obsah sušiny 3 4 %. Mají-li se kaly regenerovat, je nutno buď vyloučit použití koagulačních a flokulačních činidel, nebo vybrat jejich vhodné typy. Použitelnost Způsob je široce použitelný v sektoru FDM. Ekonomika Poplatky za odpadní vodu obecně způsobují, že je metoda nákladově efektivní ve většině závodů, na které se vztahuje IPPC, které musí provádět určitý druh separace suspendovaných látek (SS). V porovnání se sedimentací má DAF nižší investiční náklady, ale vyšší provozní náklady. Příklady výroben Používá se v masném a rybném průmyslu, průmyslu ovoce a zeleniny, ve výrobě nealkoholických a alkoholických nápojů, rostlinných olejů a tuků. Literatura [13, Environment Agency of England and Wales, 2000, 28, Nordic Council of Ministers, 1997, 65, Germany, 2002, 136, ] Havarijní odkláněcí nádrž (T7) Opatření pro nenadálé události lze zajistit, aby se zabránilo havarijním únikům z procesu, které by poškodily čistírnu odpadních vod a/nebo provoz KČOV tím, že by je vystavily náhlému vysokému přetížení. Může být zřízena havarijní nádrž, schopná pojmout obvykle 2-3 hodinový špičkový průtok. Proudy odpadních vod se monitorují dříve, než vstoupí do ČOV tak, aby mohly být automaticky odkloněny do odváděcí nádrže, je-li to potřebné. Havarijní nádrž je spojena zpět na vyrovnávací nádrž (viz odst ), nebo na stupeň primárního čistění, takže odpadní kapaliny, které nevyhovují technickým podmínkám, mohou být postupně vraceny do proudu odpadní vody. Jinak lze zařídit likvidaci obsahu havarijní nádrže mimo závod. Havarijní nádrže se používají také tam, kde neexistuje oddělený systém kanalizace pro povrchovou (srážkovou) vodu, která se tak může dostávat do závodní ČOV. 469

16 Odstraňuje neregulované vypouštění nečistěných odpadních vod. Použitelnost Způsob je široce použitelný v sektoru FDM. Příklady výroben Používá se v masném průmyslu, mlékárenství a ve výrobě nealkoholických a alkoholických nápojů Odstředování (T8) K dispozici jsou čtyři hlavní typy odstředivek: plnoplášťové a košové odstředivky odvodňují v šaržovém procesu. V plnoplášťovém uspořádání se kapaliny nad pevnou fází buď sbírají s povrchu nebo přetékají ve vířivém uspořádání na horní straně odstředivky. Košový systém používá děrované síto, takže kapalina protéká při odstřeďování přes síto. Dýzová odstředivka 3 se používá především pro dělení směsí kapalina/kapalina a konečně usazovací odstředivka (dekantér) je standardní technika, hojně používaná pro separaci aktivovaných kalů. Odstředivky lze používat pro oddělování částic, které jsou příliš malé na sedimentaci, díky použitým gravitačním silám. Snižují se obsahy volných FOG, BSK, ChSK, SS, dusíku a fosforu. Snižuje se množství produkovaných odpadů, např. regenerací škrobu při zpracování brambor. Vzájemné účinky médií Vysoká spotřeba energie Provozní údaje Tab uvádí účinnost odstřeďování odpadní vody při zpracování sleďů. Parametr Snížení o (%) ChSK silně znečistěné odpadní vody 45 ChSK méně znečistěné odpadní vody SS (suspendované pevné látky) 80 Tabulka 4.52: Účinnost odstřeďování odpadní vody při zpracování sleďů Použitelnost Proces široce použitelný v sektoru FDM, např. pro zahušťování či odvodňování odpadních aktivovaných kalů. Používání odstředivek jako primární technologie čistění je dosti omezené. Ekonomika Náklady na údržbu a energii mohou být značné, technologie proto není atraktivní pro závody s poměrně malými průtoky. Příklady výroben Používá se v rybném průmyslu, v průmyslu ovoce a zeleniny a ve výrobě nealkoholických a alkoholických nápojů. 3 Názvosloví Technického slovníku naučného, SNTL Praha 1983 pozn. překl. 470

17 Literatura [1, CIAA, 2002, 3, CIAA, 2001, 28, Nordic Council of Ministers, 1997, 145, Metcalf & Eddy, 1991, 159, CIAA-CEFS, 2003] Srážení (T9) Jestliže nelze pevné částice oddělit jednoduchými gravitačními metodami, když jsou např. příliš malé, jejich hustota je příliš blízká hustotě vody nebo tvoří koloidní roztoky či emulze, přidávají se chemikálie, které způsobí jejich oddělení a usazení. Tato technologie se používá k přeměně látky, rozpuštěné ve vodě, na nerozpustnou, pomocí chemické reakce. Srážení lze užít i pro odstraňování fosforu. Proces chemického čistění má tři hlavní části. První fází procesu je koagulace, která se provádí za účelem destabilizace emulze nebo koloidního systému snížením potenciálu, určujícího stabilitu systému. Provádí se to běžně dávkováním anorganických chemikálií, jako jsou síran hlinitý, chlorid železitý nebo vápno (CaOH) 2 ). Dalším krokem je vločkování malých částic do větších (vloček), které se snadněji usazují nebo vysazují na hladině (flotují). To může vyžadovat přidání polyelektrolytů, které vytvářejí můstky pro vytvoření velkých vloček. Kromě koagulace a flokulace dochází k vysrážení některých hydroxidů kovů a na těchto hydroxidech se adsorbují částice tuku. Po chemickém zpracování se vzniklé kaly odstraní usazením (viz odst ) nebo metodou DAF (viz odst ). Snižují se obsahy volných FOG, SS a fosforu. Jestliže se ve výrobním procesu používají nebezpečné a významně rizikové látky, jejich množství v odpadní vodě se snižuje. Vzájemné účinky médií Vzhledem k přidávání chemikálií do odpadní vody může významně vzrůst obsah rozpuštěných pevných látek a solí a opakované použití či likvidace produkovaného pevného odpadu mohou být obtížné. Provozní údaje Uvádí se, že při použití srážení byly dosaženy účinnosti odstranění fosforu %. Z mlékáren se hlásí vyšší produkce kalu, používá-li se k odstranění fosforu srážení fosforečnanů. Uvádí se také, že se srážení snadněji řídí, než biologické odstraňování fosforu. Problémem může být odstraňování fosforu z vod z rafinerií olejů. V nečistěné vodě je fosfor přítomen jak v organické, tak anorganické formě. Organické sloučeniny fosforu nereagují s anorganickými flokulanty a nesrážejí se. Srážení, např. hlinitými solemi, je možné a lze dosáhnout zbytkových zatížení vody na výstupu nižších než 4,5 g/t nerafinovaného oleje, je však ještě třeba dosáhnout koncentrace fosforu nižší než 2 mg/l. Provozy chemického čistění se obtížně řídí, protože jejich výkonnost je velmi citlivá na měnící se charakteristiky odpadní vody a těžko se proto automatizují a vyžadují významné zapojení pracovních sil. 471

18 Volba chemikálií pro koagulaci a flokulaci závisí na předpokládaném způsobu likvidace kalů. Uvádí se, že jestliže se srážení použije současně s čistěním odpadní vody aktivovaným kalem, pomáhá při usazování aktivovaného kalu. Dále se uvádí, že v některých případech přidání fosforu zvyšuje cenu kalu pro zemědělské použití, ale v jiných případech může zhoršovat problém eutrofikace. Údaje o výkonnosti odstraňování fosforu z ČOV s aktivovaným kalem se současným srážením z pěti finských škrobáren uvádí tabulka 4.53: Hladina celkového fosforu v přítoku (mg/l) Hladina celkového fosforu ve výtoku (mg/l) 1-2 Zatížení aktivovaného kalu Tabulka 4.53: Údaje o výkonnosti při odstraňování fosforu v ČOV s aktivovaným kalem a simultánním srážením ve škrobárenství Použitelnost Postup je použitelný ve všech závodech FDM, např. pro odstraňování FOG, SS a fosforu. V rybném průmyslu se tato technologie používá, když je obsah oleje v odpadní vodě nízký. Používá se v průmyslu ovoce a zeleniny pro odstraňování fosforu pomocí hlinitých nebo železitých solí. Tuto technologii lze používat také současně během sekundárního čistění, např. v procesu s aktivovaným kalem, nebo jako terciární čistění. Ekonomika Tato technologie produkuje pevný odpad, jehož likvidace je nákladná. Příklady výroben Používá se v rybném průmyslu, v průmyslu ovoce a zeleniny, ve výrobě nealkoholických a alkoholických nápojů a v tukovém průmyslu. Literatura [65, Germany, 2002, 199, Finland, 2003] Sekundární čistění Sekundární čistění se používá hlavně pro odstranění biologicky odbouratelných organických látek a suspendovaných pevných podílů pomocí biologických metod. Adsorpce znečisťujících látek na vytvářený organický kal také odstraní materiály, které nejsou biologicky odbouratelné, např. těžké kovy. Z odpadní vody se mohou také částečně odstranit organický dusík a fosfor. Varianty sekundárního čistění mohou být používány samostatně nebo v kombinaci, podle charakteristik odpadní vody a požadavků před vypuštěním. Když se používají v kombinaci zařazené za sebou, technologie se nazývají vícestupňové systémy (viz odstavec ). Existují v podstatě tři druhy metabolických procesů, tj. aerobní procesy využívající rozpuštěný kyslík; anaerobní procesy bez přívodu kyslíku a anoxické procesy využívající biologickou redukci donorů kyslíku [1, CIAA, 2002, 13, Environment Agency of England and Wales, 2000, 65, Germany, 2002]. Tento oddíl popíše technologie, které využívají hlavně aerobní a anaerobní metabolické procesy. 472

19 Hlavní výhody a nevýhody anaerobních procesů čistění odpadních vod v porovnání s aerobními procesy uvádí tabulka Výhody Nízká produkce přebytečného kalu, menší rychlost růstu znamenají nižší nároky na makro- a mikroživiny Nízké nároky na energii, kvůli nedostatku nuceného větrání Obecně nižší provozní náklady spojené se sníženou produkcí kalů a nižšími náklady na míchání. Jsou spojeny se sníženou produkcí kalu a nižšími náklady míchání. Produkuje bioplyn, který lze použít pro pohon nebo vytápění Malé nároky na prostor Může být snadno vyřazeno na delší období z provozu a zůstane ve spícím stavu (užitečné pro sezónní procesy, jako je zpracování cukrovky) Zvláštní výhodou procesu je tvorba pelet. To nejenom dovoluje rychlou reaktivaci po měsíčním přerušení provozu, ale také prodej přebytečných pelet, např. po očkování nových systémů. Některé látky, které nelze odbourat aerobně, mohou být odbourány anaerobně (např. pektiny a betain) Méně problémů s pachy (pokud se použije vhodná technologie pro jejich potlačení) Žádná tvorba aerosolu, může asimilovat FOG (neplatí pro UASB) Nevýhody Mesofilní bakterie prospívající při teplotách 20 až 45 C mohou vyžadovat vnější zdroj tepla Nízká rychlost růstu vyžaduje dobré zadržování biomasy Počáteční fáze uvádění do provozu a aklimatizace může být dlouhá. (neplatí pro reaktory s granulovaným kalem, např. EGSB, očkované kalem provozní vegetace 4 Obecně vyšší kapitálové (investiční) náklady Anaerobní systémy jsou citlivější než aerobní na kolísání teploty, ph, koncentrace a zatížení škodlivinami Některé složky vyčistěné odpadní vody mohou být toxické nebo korosivní (např. H 2 S). Tabulka 4.54: Výhody a nevýhody anaerobních procesů čistění odpadní vody v porovnání s aerobními procesy [1, CIAA, 2002, 13, Environment Agency of England and Wales, 2000, 65, Germany, 2002] 4 Rozumí se pestrá směs bakterií, plísní, atd, normálně přítomných v kalu pozn. překl. 473

20 Aerobní čistění odpadních vod výhody a nevýhody Aerobní jsou použitelné a nákladově efektivní obecně jen tehdy, když je odpadní voda snadno biologicky odbouratelná. Mikroorganismy ve směsné tekutině mohou získávat přísun kyslíku buď z hladiny nebo pomocí provzdušňovacích zařízení, ponořených do odpadní vody. Hladinová injektáž kyslíku se provádí buď hladinovými provzdušňovači nebo se užívají kyslíkové klece. Výhody a nevýhody procesů aerobního čistění odpadních vod uvádí tabulka Výhody Odbourání na neškodné sloučeniny Nevýhody Vznik velkých objemů kalu Efekty těkání s vodní parou vedou na úniky těkavých látek, což je častá příčina zápachu a vzniku aerosolů. Bakteriální aktivita se snižuje za nízkých teplot. Pro zintenzivnění procesu lze však použít hladinové provzdušňování a injektáž čistého kyslíku. Jestliže se látky FOG neodstraní před aerobním biologickým čistěním, mohou překážet provozu ČOV, protože je bakterie obtížně rozkládají. Tabulka 4.55: Výhody a nevýhody procesů aerobního čistění [1, CIAA, 2002, 13, Environment Agency (UK), 2000; 65, Germany, 2002] Aktivovaný kal (T10) Technologie aktivovaného kalu produkuje aktivovanou hmotu mikroorganismů, schopných aerobní stabilizace kalu. Tato biomasa se provzdušňuje a udržuje v suspenzi v reaktorové nádobě. Vegetace kalu může využívat vzduch, kyslík, nebo jejich kombinaci. Pokud se jí dodává kyslík, mluví se o systémech s čistým kyslíkem (viz odst ). Snížení úrovní BSK/ChSK, fosforu a dusíku. Pokud se v procesu používají nebezpečné a prioritní nebezpečné látky, jejich hladiny v odpadní vodě se snižují. Vzájemné účinky médií Vysoká spotřeba energie Provozní údaje Po určité době zadržení několika hodin, ale déle, než 10 dnů, podle míry zatěžování (poměru F/M) asi 0,1 až 0,15 kg BSK/kg MLSS 5 a den se směsná suspenze mikroorganismů vypustí do usazovacího zařízení (viz odst ). Doba hydraulického zadržení, či stáří kalu, a poměr F/M se mohou měnit jako funkce charakteristik surové odpadní vody, tj. složení, dostupnosti a schopnosti odbourání organických látek, atd., a požadované jakosti odcházející vyčistěné odpadní vody. 5 MLSS = pevné látky suspendované ve směsné kapalině pozn. překl. 474

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2), Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1), Ing. Pavel Dobiáš 1) 1) W&ET Team, Box 27, 370 11 České

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod.

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod. ČV KLD - VRIC Revize: 0/ktualizace Křížkem označit, co se týká daného přítok V na ČV zhorš kyslíkového živin a, mikrobiol. KLD Kriteria významnosti legislativa ovliv. Ž četn. a pravděpod. náklady 0,3 0,3

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 2 Používání vody pro praní Obsah typy zdrojů vody pro prádelny obecné vlivy na spotřebu vody - Délka

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ. 3.1 Informace uvedené v této kapitole. Kapitola 3

3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ. 3.1 Informace uvedené v této kapitole. Kapitola 3 3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ Tato kapitola uvádí více podrobností o úvahách uvedených v sekcích.3 a 2.2.2.3 a popisuje techniky čištění odpadních vod a odpadních plynů podle jejich environmentální výkonnosti,

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu Membránové procesy v mlékárenském průmyslu situace v ČR, jak to je rozmanité, jak to nemusí být jednoduché Ing. Jan Drbohlav, CSc., Výzkumný ústav mlékárenský drbohlav@milcom-as.cz Membránové procesy v

Více

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku Emmie.2 na čištění olejů Delší doba provozuschopnosti Menší opotřebení Menší zanášení a méně koroze Snížení spotřeby olejů Snížení nákladů

Více

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Faculty of Safety Engineering Fakulta bezpečnostního inženýrství Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Šárka Kročová Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Březen 2014 Systémové

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6a NÁZEV OPATŘENÍ Odpadní vody z malých obcí DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2007 1. POPIS PROBLÉMU Pro nakládání s odpadními vodami z malých obcí, kterými se pro účely tohoto katalogového

Více

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody Inovace předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí v rámci projektu Inovace bakalářského programu Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření absolventů CZ.2.17/3.1.00/36033 financovaném

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

Více

STROJE NA PROFESIONÁLNÍ PRANÍ KOBERCŮ. technologie pro profesionálové. www.carpetwashing.com

STROJE NA PROFESIONÁLNÍ PRANÍ KOBERCŮ. technologie pro profesionálové. www.carpetwashing.com STROJE NA PROFESIONÁLNÍ PRANÍ KOBERCŮ technologie pro profesionálové CATINET #1 NA SVĚTĚ Španělský výrobce strojů na praní koberců Catinet vyvinul první stroje na praní koberců na světě v roce 1992. Dnes

Více

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR Proč je nutné se touto problematikou zabývat? Současné ČOV umí odbourávat nespecifický

Více

Srovnání možných variant návrhů kalových koncovek pro úpravny vod

Srovnání možných variant návrhů kalových koncovek pro úpravny vod Srovnání možných variant návrhů kalových koncovek pro úpravny vod Ing. Michal Novotný Aquatis a.s., Botanická 56, Brno Legislativní řešení problematiky vodárenských kalů Kal jako produkt úpravárenských

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

Dekorativní a technické vybavení akvárií

Dekorativní a technické vybavení akvárií - jednotlivé typy akvárií jsou různě technicky vybavena - technicky nejvybavenější jsou dekorativní akvária, u další typů akvárií mohou některé technické prvky chybět. - filtr a substrát dna u vytíracích

Více

Popis přípavku Algowane

Popis přípavku Algowane Popis přípavku Algowane Princip vločkování Řasy vlivem vločkovacé látky vytvářejí větší vločky, shluky řas, které lze pomocí filtru zachytit a následně z koloběhu efektivně odstranit. Algowane je biologicky

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno!

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno! Strana 1 z 8 2.12 Pokyny pro údržbu POZOR! Je nutno přednostně dbát pokynů výrobců příp. dodavatelů a dodržovat je. Před každým odstraněním poruchy je nutné zjistit její příčinu a zaprotokolovat ji. Poruchu

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA TECHNOLOGIE VYSOCE ÚČINNÝCH FOTOKATALYTICKÝCH POVRCHŮ uplatnění při výstavbě, rekonstruování a údržbě domů a při vytváření zdravého vnitřního prostředí v budovách Mgr. Pavel Šefl,

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Stanovisko SP ČR k návrhu NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Filtry. Pískové filtry

Filtry. Pískové filtry Filtry Pískové filtry Použití: Pískové filtry se používají v průmyslových a energetických provozech k filtraci chladící a technologické vody, k filtraci čiřené vody za sedimentací, ke koagulační filtraci

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav

Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových úprav 1 Obsah Úvod... 4 V průmyslových podnicích vznikají následující typy odpadních vod:... 5 Odpadní vody a jejich složení... 5 Rozdělení průmyslových

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

KUMSP00QB8I1C. Aquatest a.s. Geologická 4 152 00 Praha 5

KUMSP00QB8I1C. Aquatest a.s. Geologická 4 152 00 Praha 5 KUMSP00QB8I1C Aquatest a.s. Geologická 4 152 00 Praha 5 Vyřizuje: Mgr. Josef Matela Tel.: +420 604 379 338, +420 558 115 168 E-mail: matela@aquatest.cz č.j.: 14005301084 V Ostravě dne 26.8.2014 Krajský

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Technologie čištění a hygiena v potravinářství

Technologie čištění a hygiena v potravinářství Module 2 Technologie čištění a hygiena v potravinářství Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují

Více

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Ing. Arnošt Vožeh Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 1. Úvod 2. Popis stávajícího stavu 3. Zdroj a kvalita surové vody 4. Návrh technologie úpravny

Více

Bezpečně odvést, efektivně upravit

Bezpečně odvést, efektivně upravit Výrobky Öwamat Úprava kondenzátu Bezpečně odvést, efektivně upravit Separátory olej-voda ÖWAMAT Výrobky Úprava kondenzátu ÖWAMAT Koncept: Stálost s potenciálem úspory. Řešení: ÖWAMAT Od procesního řízení

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ

POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ Citace Švec L., Rainiš L., Beyblová S.: Poznatky ze zkušebního provozu ÚV Souš. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 217-222. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

REKONSTRUKCE VÁPENNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚV ŽELIVKA

REKONSTRUKCE VÁPENNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚV ŽELIVKA REKONSTRUKCE VÁPENNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚV ŽELIVKA Petra Báťková 1), Radka Hušková 1), Jiří Kratěna 2), Bohdana Tláskalová 1) 1) Pražské vodovody a kanalizace, a.s., petra.batkova@pvk.cz, radka.huskova@pvk.cz,

Více

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí

Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí Likvidace splaškových odpadních vod v místní části Mostiště Velké Meziříčí STUDIE Tuřanka 1, 627 00 Brno Tel.: +420 548 428 117, +420 602 200 783 IČ 27699455 1. Popis stávajícího stavu 2. Výhled současný

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

Zneškodňování toxických vod z přípravy thallných solí

Zneškodňování toxických vod z přípravy thallných solí Souhrn Zneškodňování toxických vod z přípravy thallných solí Jiřina Čežíková, Ladislav Kudrlička Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Ústí nad Labem e-mail: jirina.cezikova@vuanch.cz Při přípravě thallných

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Okrouhlá. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_18_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.18.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 1953 (538922) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Provozní řád krytého bazénu

Provozní řád krytého bazénu Provozní řád krytého bazénu Majitel: Moravskoslezský kraj Provozovatel: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17.listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ: 136 44 319 Provozovna : Krytý

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT

ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT ČLEN SKUPINY PURUM KRAFT ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY POUZE POZNANÉ LZE CHRÁNIT Společnost AQUATEST a.s. navazuje na dlouhou a úspěšnou historii národního podniku Stavební geologie Praha, vzniklého v 60-tých

Více

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 RNDr. Lubomír Paroha (ASCEND,

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více