Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck"

Transkript

1 NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé a snadné monitorování kvality vod v terénu na základě okamžitého stanovení všech významných parametrů. Dále je vhodná pro analýzy spojené s biologickým hodnocením vod a v akademické a pedagogické činnosti. Tyto testy jsou založeny na jednoduchých kolorimetrických a titračních metodách. Vlastnosti a význam ukazatelů rozboru vody ph Koncentrace vodíkových iontů vyjadřuje kyselost (pod 7,0) nebo zásaditost (nad 7,0) vody. Hodnota ph je ovlivňována zejména obsahem rozpuštěného oxidu uhličitého. U pramenité vody se ph nejčastěji pohybuje mezi 7,0 7,5, u povrchové vody až přes 8,0. Amoniak Biologickou redukcí dusičnanů v bezkyslíkatém prostředí vznikají amonné ionty. V koncentracích nad cca 0,5 mg/l, ve spojení se zvýšeným obsahem bakterií, chloridů, dusitanů a fosforečnanů, indikují možné fekální znečištění. Dusitany Dalším, ze stanovovaných parametrů jsou dusitany, které jsou ve vodním prostředí nestálé. Vyšší koncentrace nad 0,5 mg/l mohou indikovat závady v potrubní síti a ve spojení se zvýšeným obsahem amoniaku, chloridů, fosforečnanů a bakterií fekální znečištění. Dusičnany Jako konečným produktem oxidačního rozkladu dusíkatých organických látek jsou dusičnany. Jejich zvýšené hodnoty nad 50mg/l signalizují možné znečištění zdroje.

2 Kyslík Pro mnohé ve vodě žijící organismy je rozpuštěný kyslík základním předpokladem k jejich přežití. Jeho obsah je tedy třeba sledovat v takových provozech, jako je chov ryb, ale také při kontrole stavu povrchové a říční vody. Doporučená hodnota je co nejblíže 100% nasycení. Tvrdost (Ca + Mg) Je způsobena ionty vápníku a hořčíku, patřící mezi základní kationy ve vodě. Doporučená hodnota je 0,9-5,0 mmol/l (5-28 N/dH). Pomůcky a zařízení Kompaktní laboratoř Aquamerck - plně vybavena činidly a pomocným zařízením potřebným k detekci jednotlivých parametrů testovaných vod Odběr vzorků Vzorky povrchové vody se odebírají z různých míst a hloubek. Místa i hloubky původu vzorků se uvádějí do odběrového protokolu. Rovněž se uvádějí i příslušné meteorologické údaje. V případě odpadních vod, kdy se předpokládá určitá nehomogenita, je nutné odebírat alespoň 3 vzorky a to v místě vypouštění, v místě výtoku do vodního toku a v místě vodního toku vzdáleném od výtoku odpadní vody, kde se již nepředpokládá zjevné znečištění. vzorky se odebírají do čistých, uzavíratelných plastových nádob před odběrem je nutné je vypláchnout vzorkem po odběru je nutné vzorky okamžitě uzavřít, aby nedošlo ke vzniku vzduchových bublin analýzu vzorku je třeba provést co možné nejrychleji, v závislosti na složení vzorku, se může vlivem různých fyzikálních, chemických a biologických dějů koncentrace stanovovaných složek měnit velmi rychle

3 1) NH 4 + Amoniak + NH 4 Amoniak reaguje s chlórovým činidlem ve formě monochloraminu, který v reakci s thymolem (isopropylmethylfenol), tvoří zelený 2,2 -isopropyl-5,5 methyl indofenol. Rozsah měření: 0-0,2-0,4-0, mg/l NH činidlo amonium NH činidlo amonium NH činidlo amonium NH zkumavky se šroubovacím uzávěrem 5. dávkovací stříkačka 6. komparátor 7. karta s barevnou stupnicí a) vyjměte 2 testovací zkumavky se šroubovacím uzávěrem a vypláchněte testovaným vzorkem b) pomocí plastové stříkačky aplikujte 5ml vzorku (20-30 C) do každé zkumavky c) vložte jednu ze zkumavek do přichystaného stojánku, popište jako blank (slepý vzorek), nepřidávejte žádná činidla! d) do druhé zkumavky, určené k měření přidejte 12 kapek NH 4-1 uzavřete a krátce protřepte e) modrou mikrolžičkou upevněnou na druhé straně uzávěru přidejte NH 4-2, uzavřete a protřepávejte do rozpuštění f) po 5 minutách přidejte 4 kapky NH 4-3, uzavřete a krátce protřepte g) po 7 minutách porovnejte vzniklou barvu s barvami na přiložené kartě a odečtěte + hodnoty i mg/l NH 4

4 Amoniak se ve vodě nachází jednak ve formě molekulární- nedisociované ( NH 3 ) a jednak ve formě amonného iontu disociovaná forma (NH + 4 ). Vzájemný poměr těchto dvou forem závisí na hodnotě ph a na teplotě vody. Při sledování kvality vod je stanovována koncentrace veškerého amoniaku. Z hlediska toxikologického působení je třeba znát koncentraci nedisociovaného toxického amoniaku (NH 3 ). Tato koncentrace je zjišťována z naměřených hodnot veškerého amoniaku ( NH 3 + NH + 4 ), teploty a hodnoty ph vody. Volný amoniak NH 3 mg/l = konc. veškerého amoniaku x % obsah NH 3 z tabulky Tab.: 100

5 2) NO 3 - Dusičnany NO 3 - Dusičnan se redukuje na dusitan, který po přidání kyseliny sulfanilové tvoří diazoniovou sůl, ta pak reaguje s kyselinou 2,5-dihydroxybenzoovou jako oranžovo-žluté azobarvivo. Rozsah měření: mg/l NO 3 1. činidlo nitrate NO zkumavky se šroubovacím uzávěrem 3. dávkovací stříkačka 4. komparátor 5. karta s barevnou stupnicí a) vyjměte 2 testovací zkumavky se šroubovacím uzávěrem a vypláchněte testovaným vzorkem b) pomocí plastové stříkačky aplikujte 5ml vzorku do každé zkumavky c) vložte jednu ze zkumavek do přichystaného stojánku, popište jako blank (slepý vzorek), nepřidávejte žádná činidla! d) do druhé zkumavky, určené k měření přidejte 2 mikrolžíce NO 3-1, uzavřete a třepejte 1min. do rozpuštění. e) vyčkejte 5 minut a porovnejte vzniklou barvu s barvami na přiložené kartě a - odečtěte hodnoty i mg/l NO 3! U vzorků s obsahem dusitanů nad 0,5 mg/l je možné stanovení rovněž takto: Skutečný obsah dusičnanů = zjištěný obsah dusičnanů 1,35 x obsah dusitanů

6 3) NO 2 - Dusitany - NO 2 Dusitan po přidání kyseliny sulfanilové tvoří diazoniovou sůl, která tvoří s N-(1- naftyl)ethylendiamin dihydrochliridem červeno-fialové azobarvivo. Rozsah měření: 0-0,025-0,05-0,075-0,1-0,15-0,2-0,3-0,5 mg/l NO 2-1. činidlo nitrite NO činidlo nitrite NO zkumavky se šroubovacím uzávěrem 4. dávkovací stříkačka 5. komparátor 6. karta s barevnou stupnicí a) vyjměte 2 testovací zkumavky se šroubovacím uzávěrem a vypláchněte testovaným vzorkem b) pomocí plastové stříkačky aplikujte 5ml vzorku do každé zkumavky c) vložte jednu ze zkumavek do přichystaného stojánku, popište jako blank (slepý vzorek), nepřidávejte žádná činidla! d) do druhé zkumavky, určené k měření přidejte 5 kapek NO 2-1, uzavřete a krátce protřepte e) přidejte 1 mikrolžičku NO 2-2, uzavřete a třepejte do rozpuštění f) vyčkejte 1 minutu a porovnejte vzniklou barvu s barvami na přiložené kartě a - odečtěte hodnoty v mg/l NO 2

7 4) Stanovení ph ph Přidáním indikátoru do vzorku vody vznikne barva předpokládající určité ph, která se dále stanoví kolorimetricky. Rozsah měření: 4, , , , , činidlo nitrite ph zkumavky se šroubovacím uzávěrem 3. dávkovací stříkačka 4. komparátor 5. karta s barevnou stupnicí a) vyjměte 2 testovací zkumavky se šroubovacím uzávěrem a vypláchněte testovaným vzorkem b) pomocí plastové stříkačky aplikujte 5ml vzorku do každé zkumavky c) vložte jednu ze zkumavek do přichystaného stojánku, popište jako blank (slepý vzorek), nepřidávejte žádná činidla! d) do druhé zkumavky, určené k měření přidejte 2 kapky ph -1, uzavřete a krátce protřepte e) porovnejte vzniklou barvu s barvami na přiložené kartě a odečtěte hodnoty ph! Aby nedošlo ke zkreslení zabarvení, musí být vzorek bezbarvý a čirý, nebo jen slabě zakalený.! Před vlastním stanovením vypláchněte zkumavky destilovanou vodou.

8 5) O 2 kyslík Kyslík oxiduje dvojmocný mangan na oxidy manganu a následnou redukcí s jodidem na Mn(II). Množství jódu odpovídá rozpuštěnému kyslíku, který tvoří fialové až modré zabarvení (v závislosti na obsahu kyslíku) za přítomnosti škrobu, jako indikátoru. Jód se následně titruje thiosíranem sodným do odbarvení. Rozsah měření: 1 plná pipeta 0,1-10 mg/l O 2 1. činidlo O činidlo O činidlo O činidlo O činidlo O 2-5 s titrační pipetou 6. reakční zkumavka na kyslík kyslíkovka 7. zkumavka s červeným pruhem Postup : a) propláchněte kyslíkovku testovaným vzorkem a následně naplňte bez bublin po okraj b) přidáme 5 kapek činidla O 2-1 a 5 kapek činidla O 2-2, lahvičku zavřeme, dobře protřepeme a necháme 1 minutu stát c) přidáme 10 kapek činidla O 2-3, uzavřeme a dobře protřepeme d) takto připraveným vzorkem vypláchneme zkumavku s červeným pruhem a pomocí stříkačky aplikujeme 5 ml vzorku přidáme 1 kapku činidla O 2-4 a protřepeme, v závislosti na obsahu kyslíku se roztok zbarví fialově nebo modře

9 e) titrační pipetu naplníme činidlem O 2-5 až po okraj černého těsnění f) titrační pipetu opatrně vyjmeme a konec kapátka lehce otřeme, titrační roztok po kapkách přidáváme k připravenému roztoku ve zkumavce. Krouživými pohyby zkumavkou vzorek lehce promícháme. Titrujeme do úplného odbarvení vzorku g) obsah kyslíku ve vodě (mg/l) odečteme na stupnici titrační pipety h) po ukončení titrace se zbylý titrační roztok vypustí zpět do lahvičky s činidlem O 2-5 a pipeta se pevně připevní na uzávěr!!! Analýzu je třeba provádět okamžitě po odběru vzorku. Pokud to není možné, je nutné kyslík ve vzorku fixovat ( přidáním činidla č. O 2-1,2). Uzavřená reakční nádobka (kyslíkovka), která nesmí obsahovat bublinky vzduchu, musí být uložena po dobu maximálně 24 hodin v chladnu a temnu.!!! V případě vysoké koncentrace kyslíku je nutné přidat ještě další 1-3 kapky činidla O 2-3, aby došlo k úplnému rozpuštění sraženiny.!!! Pokud vzorek po skončení titrace opět zmodrá, nebere se toto dodatečné zbarvení v potaz.

10 6) Celková tvrdost Ionty vápníku a hořčíku reagují s indikátorem za vzniku červeného zbarvení. Titrací pomocí Titriplexu III (ethylendinitrilotetraaceticacid, disodná sůl) je indikátor vytěsněn z komplexu za barevné změny na zelenou. 1. činidlo činidlo H-1 2. činidlo H-2 3. zkumavka s červeným pruhem 4. dávkovací stříkačka a) vyjměte zkumavku s červeným pruhem a propláchněte testovaným vzorkem b) pomocí plastové stříkačky aplikujte 5ml vzorku do každé zkumavky c) přidejte 3 kapky činidla H-1 a jemně promíchejte, v případě, že jde o vodu tvrdou, se roztok zbarví červeně d) titrační pipetu naplníme titračním roztokem (činidlo H-2) až po okraj černého těsnění e) titrační pipetu opatrně vyjmeme a konec kapátka lehce otřeme, titrační roztok po kapkách přidáváme k připravenému roztoku ve zkumavce. Krouživými pohyby zkumavkou vzorek lehce promícháme. Titrujeme do změny zbarvení od červené přes šedofialovou po zelenou. f) celkovou tvrdost vody odečteme na stupnici titrační pipety v d (německé stupně) resp. mmol/l g) po ukončení titrace se zbylý titrační roztok vypustí zpět do lahvičky s činidlem H-2 a pipeta se pevně připevní na uzávěr

11 !Obsah se měří v mmol/l nebo též v tzv. německých nebo francouzských stupních. 1 mmol/l = 5,6 d (německé stupně) 1 mmol/l = 10 F (francouzské stupně) Stupnice tvrdosti vody: jakost měkká středně tvrdá tvrdá velmi tvrdá mmol/l (Ca + Mg) 0,7 až 1,3 mmol/l 1,3 až 2,5 mmol/l 2,5 až 3,8 mmol/l nad 3,8 mmol/l d

12 7) Zbytková tvrdost 1. činidlo činidlo H zkumavka s červeným pruhem 3. dávkovací stříkačka a) vyjměte zkumavku s červeným pruhem a propláchněte testovaným vzorkem b) pomocí plastové stříkačky aplikujte 5ml vzorku do každé zkumavky c) přidejte 3 kapky činidla H-1 a jemně promíchejte d) vyhodnocení dle zbarvení analyzovaného vzorku : zelené 0 d šedofialové 0,1 d červenofialové 0,5 d červené 0,5 d! ph vzorku by mělo být v rozsahu 6-8, pokud tak není, je třeba jej upravit pomocí roztoku hydroxidu nebo kys. chlorovodíkové

13 8) Uhličitanová tvrdost Vzorek testované vody se titruje kyselinou chlorovodíkovou (ph 4,3) na indikátor za změny barvy z modré na červenou. Přítomný uhličitan sodný a uhličitanové ionty ve vzorku vody jsou ekvivalentní množství Ca a Mg iontům. 1. činidlo činidlo CH-1 2. činidlo CH-2 3. zkumavka s červeným pruhem 4. dávkovací stříkačka a) vyjměte zkumavku s červeným pruhem a propláchněte testovaným vzorkem b) pomocí plastové stříkačky aplikujte 5ml vzorku do každé zkumavky c) přidejte 3 kapky činidla CH-1 a jemně promíchejte, v případě, že jde o vodu tvrdou, se roztok zbarví modře d) titrační pipetu naplníme titračním roztokem (činidlo CH-2) až po okraj černého těsnění e) titrační pipetu opatrně vyjmeme a konec kapátka lehce otřeme, titrační roztok po kapkách přidáváme k připravenému roztoku ve zkumavce. Krouživými pohyby zkumavkou vzorek lehce promícháme. Titrujeme do změny zbarvení od modré přes šedofialovou po červené. f) celkovou tvrdost vody odečteme na stupnici titrační pipety v d (německé stupně) resp. mmol/l. g) po ukončení titrace se zbylý titrační roztok vypustí zpět do lahvičky s činidlem CH-2 a pipeta se pevně připevní na uzávěr

14 9) Fosfáty Orthofosfátové ionty reagují s ionty molybdenu za vzniku modrého zbarvení, které se následně stanoví kolorimetricky. 1. činidlo činidlo PO činidlo PO zkumavka s červeným pruhem 4. dávkovací stříkačka a) vyjměte zkumavku s červeným pruhem a propláchněte testovaným vzorkem b) pomocí plastové stříkačky aplikujte 5 ml vzorku do každé zkumavky c) přidejte 5 kapky činidla PO 4-1 a jemně promíchejte d) přidejte 1 mikrolžičku PO 4 2, uzavřete a promíchejte e) vyčkejte 2 minuty a porovnejte vzniklou barvu s barvami na přiložené kartě -3 a odečtěte hodnoty mg/l PO 4

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2010 C I V I T A S P E R P O P U L I Civitas per Populi 2010 Autorský kolektiv:

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření PREANALYTICKÁ A POSTANALYTICKÁ ČÁST LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Úvod Části biochemického vyšetření (laboratorního diagnostického procesu) lze schematicky znázornit takto: Biochemické vyšetření / Laboratorní

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Oxidy dusíku (NOx/NO2) Oxidy dusíku (NOx/NO2) další názvy číslo CAS chemický vzorec ohlašovací práh pro emise a přenosy noxy, oxid dusnatý, oxid dusičitý 10102-44-0 (NO 2, oxid dusičitý) NO x do ovzduší (kg/rok) 100 000 do vody

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

MEL: přenosné mikrobiologické testy

MEL: přenosné mikrobiologické testy 40 MEL: přenosné mikrobiologické testy Kompletní přenosné laboratoře Široké spektrum parametrů Připravené testy Snadné použití Spolehlivé výsledky Mikrobiologická laboratoř v kufříku V terénu lze měřit

Více

Základy laboratorní techniky

Základy laboratorní techniky Předmět: Biologie ŠVP: prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16 18 let Doba trvání: 2 x 45 min. Specifické cíle: naučit studenty pracovat s laboratorními pomůckami a přístroji Seznam pomůcek:

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo

Více

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4.1 Způsob hodnocení kvality ovzduší 4.1.1 Sledované látky a limitní hodnoty škodlivin Ochranu ovzduší upravuje Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 45. ročník 2008 2009 ŠKOLNÍ KOLO kategorie B SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov 2012. Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.

Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov 2012. Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r. Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM Rančířov 2012 Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.o Jaký materiál potrubí vnitřního vodovodu zvolit? Přetrvává představa,

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: SAVO Prim Svěží vůně / SAVO Prim Květinová vůně Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011 Počet stran: 1/25 K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D stokové sítě obce Červenec 2011 Zhotovitel : 1.SčV, a. s. provoz Příbram Nová Hospoda 93 Příbram IX 261 01 (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

SEPARACE ŽLUTÝCH VOD MOŽNOST MINIMALIZACE ODTOKU NUTRIENTŮ NA ODTOKU Z ČOV

SEPARACE ŽLUTÝCH VOD MOŽNOST MINIMALIZACE ODTOKU NUTRIENTŮ NA ODTOKU Z ČOV SEPARACE ŽLUTÝCH VOD MOŽNOST MINIMALIZACE ODTOKU NUTRIENTŮ NA ODTOKU Z ČOV Abstrakt Jakub Vrána 2, Darina Vinklárková 3, Karel Plotěný 4 Z hlediska obsahu využitelných nutrientů jsou komunální odpadní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: 1. 1. 2015 Výtisk č. 1 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci,

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. OLIMEL N5E, infuzní emulze

Příbalová informace: Informace pro pacienta. OLIMEL N5E, infuzní emulze Příbalová informace: Informace pro pacienta OLIMEL N5E, infuzní emulze Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř www.vwr.com V tomto čísle Vítejte u podzimního čísla H!TS. V tomto období roku velmi často platí use it or lose it pro rozpočty laboratoří - nabízíme Vám proto další číslo H!TS plné nových produktů, speciálních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více