CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Markéta Neplechová Olomouc 2014

2 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Informovanost žen o problematice domácího násilí a možnostech řešení Markéta Neplechová Vedoucí práce: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D. Olomouc 2014

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci dne Podpis

4 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat především Mgr. Pavlíně Valouchové, Ph.D za její odborné vedení mé práce, její čas a hodnotné připomínky. Rovněţ chci poděkovat své rodině a příteli, za jejich toleranci a podporu při psaní této práce. Mé díky patří i všem spoluţačkám a spoluţákům za jejich postřehy a rady k tvorbě této závěrečné práce.

5 Obsah ÚVOD DOMÁCÍ NÁSILÍ Formy a znaky domácího násilí Typy domácího násilí Příčiny domácího násilí Mýty o domácím násilí AKTÉŘI DOMÁCÍHO NÁSILÍ Charakteristika pachatelů domácího násilí Ţeny jako oběti domácího násilí Syndrom týrané ţeny POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ Právní rámec ochrany před domácím násilím v ČR Intervenční centrum Neziskové organizace METODOLOGIE VÝZKUMU Cíle výzkumu, hypotézy a jejich operacionalizace Metodologie sběru dat Reflexe sběru dat Výzkumný soubor ANALÝZA DAT Subjektivní hodnocení své informovanosti o problematice domácího násilí Nejčastější oběť domácího násilí Rozpoznání pachatele domácího násilí Projevy domácího násilí Názor ţen na výskyt domácího násilí Víra v mýty o domácím násilí... 33

6 5.7 Důvody bránící oběti v odchodu od násilníka Zkušenost s domácím násilím Znalost moţností pomoci v případě domácího násilí Názor ţen na stav informovanosti a osvěty proti domácímu násilí v médiích Diskuze ZÁVĚR SEZNAM ZKRATEK SEZNAM LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍK ANOTACE... 54

7 ÚVOD Přestoţe problematika domácího násilí byla jiţ nesčetněkrát zpracována v nejrůznějších publikacích a je předmětem mnoha absolventských a bakalářských prací, je stále tabuizovaným tématem, o kterém je třeba vést diskuzi. Povaţuji za důleţitý úkol sociálních pracovníků a obecně sociálních sluţeb, aby šířili informace o moţnostech pomoci v nejrůznějších těţkých ţivotních situacích mezi širokou veřejnost. Těţkou ţivotní situací je bezesporu i zaţívání domácího násilí. Tento problém bývá natolik skryt za zavřenými dveřmi, ţe se oběť domácího násilí můţe poprvé setkat se sociálním pracovníkem v intervenčním centru či jiné sociální sluţbě aţ po několika letech tyranie. Je proto velmi důleţité, aby sama oběť měla dostatek informací o tomto jevu. Je potřeba, aby sama dokázala rozpoznat, kdy jde o partnerskou hádku a kdy uţ jde o domácí násilí a věděla, kam se můţe obrátit pro pomoc. I my se můţeme setkat s oběťmi domácího násilí mezi našimi blízkými, známými, ale pro svou necitlivost a neinformovanost si toho ani nemusíme všimnout a oběť podpořit, pomoci jí. Hlavním cílem mé práce bude zjistit, jaká je informovanost ţen o problematice domácího násilí (zda ţeny ví, jak se DN projevuje, kdo je nejčastější obětí, kam se mohou v případě potřeby obrátit ). Vedle tohoto cíle chci také zjistit, zda ţeny věří mýtům o domácím násilí a jak subjektivně hodnotí svou informovanost a informovanost veřejnosti. Rovněţ mě zajímá, jakou mají ţeny s domácím násilím zkušenost a jaký názor mají na rozpoznatelnost pachatele DN a na důvody, které brání obětem v odchodu od násilníka. Myslím si, ţe takto zvolené cíle mohou při jejich naplnění poslouţit jako podklad pro další práci s cílovou skupinou obětí domácího násilí v sociálních sluţbách, zejména v tom, jaké informace o domácím násilí zahrnovat do osvětových kampaní a předávat tak v této podobě potencionálním klientkám a všem, kdo se s domácím násilím téměř denně setkávají, jen o tom neví. Za výzkumný vzorek své práce jsem zvolila ţeny právě proto, ţe jsou procentuelně nejvíce zastoupeny mezi oběťmi domácího násilí. Pod pojmem domácí násilí v této práci chápu především partnerské násilí, a s ohledem na své cíle násilí směřované od partnera k partnerce, od manţela k manţelce, od druha k druţce či od ex-partnera k ex-partnerce. 3

8 Nejprve se budu věnovat krátkému zasazení problematiky domácího násilí do historického kontextu a poté vymezení pojmu domácího násilí jako takového. Dále popíšu formy a znaky domácího násilí, typy a moţné příčiny domácího násilí. Pokusím se nastínit i některé mýty, které o domácím násilí ve společnosti převládají. Dalším větším okruhem bude kapitola zaměřená na aktéry domácího násilí, kdy budu nejdřív charakterizovat pachatele domácího násilí. Oběti domácího násilí budu jiţ specifikovat jako ţeny, vzhledem k zaměření mé práce, a uvedu charakteristiku týrané ţeny. Rovněţ nastíním moţnosti pomoci, ať uţ legislativní nebo konkrétní sociální pomoci v takto zaměřených sociálních sluţbách (intervenční centra, jiné sociální sluţby neziskových organizací). Pro velikost populace a cíle této práce jako vhodnou metodologii volím kvantitativní výzkum a konkrétní techniku dotazníku, pro jeho vysokou standardizaci a snadné šíření. Získaná data budu následně analyzovat a jejich shrnutí uvedu v závěru své práce, kterému bude předcházet diskuze nad provedeným výzkumem. 4

9 1 DOMÁCÍ NÁSILÍ Dříve bylo domácí násilí pokládáno pouze za privátní záleţitost, která se děje v rodinném kruhu a v domácnostech tzv. za zavřenými dveřmi. Trestně byly stíhány pouze případy, které překračovaly meze, kdy následkem byla těţká ublíţení na zdraví nebo dokonce smrt. Dlouhou dobu převládal ve společnosti mýtus, ţe domácí násilí je jen okrajová záleţitost, která se týká jen sociálně nejslabších vrstev, minoritních skupin, duševně nemocných apod. Násilí na ţenách bylo společností vnímáno spíše jako norma, patřící k manţelství. Snahy o zlepšení situace ţen, obětí domácího násilí, přineslo aţ sílící feministické hnutí v USA. Vzhledem ke specifickým potřebám pomoci obětem domácího násilí, začalo vznikat specializované psychosociální poradenství a azylové domy pro ţeny, oběti domácího násilí. (Marvánová Vargová, 2008 : 7) Ve stejné publikaci se také dočteme, ţe od druhé poloviny 20. století začaly vznikat první výzkumy a statistiky, ze kterých vyplynulo, ţe se jedná o celospolečenský problém a ţe je tedy třeba jej řešit celoplošně, na více úrovních a vnímat jej v celé jeho šíři. Komplikace při řešení domácího násilí spočívají v tom, ţe násilné jednání probíhá v soukromí, za zavřenými dveřmi, beze svědků, mnohdy bez dostatku důkazů a oběti mají zábrany a strach o svých problémech mluvit. Z toho můţe vyplývat, ţe případy, o kterých se veřejnost dozví, jsou jen tou pomyslnou špičkou ledovce a skutečný počet týraných a zneuţívaných osob nelze bezpečně zjistit. Marvánová Vargová (2008, s. 7) dále podotýká, ţe v České republice se problematika domácího násilí a jeho důsledků více otevřela aţ s řešením širších sociálních otázek po roce Jako první na toto závaţné téma upozornily v devadesátých letech neziskové organizace, které se zaslouţily o to, ţe pojem domácí násilí vstoupil do povědomí široké veřejnosti. Voņková a Spoustová (2008, s. 9) nabízejí pohled na problematiku domácího násilí z oblasti práva. Pozitivní význam přikládají novele trestního zákona, který s účinností od sankcionuje domácí násilí jako Týrání osoby ţijící ve společném bytě nebo domě v 215a trestního zákona. Oporou obětem domácího násilí v českém právu je od také zákon č. 135/2006, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. 5

10 Při definování domácího násilí lze vycházet z trestního zákona, ve kterém byl poprvé v roce 2004 zapracován pojem týrání osoby ţijící ve společně obývaném bytě nebo domě nebo osoby blízké. Přičemţ osobou blízkou se rozumí příbuzní v přímé linii, zpravidla manţel, manţelka, sourozenci nebo jiné osoby v poměru rodinném nebo jemu podobném (partnerský vztah druha a druţky). 1 Na domácí násilí je také moţno pohlíţet jako na uplatňování síly k překonání odporu. (Hartl, 1993, s. 118) Dle Huņkové a Voņkové (2004, s. 346) není pojem domácí násilí v našem právním řádu definován a neexistují ani platné předpisy, které by tento pojem pouţívaly. U Čírtkové (2008, s. 9) se dočteme, ţe domácího násilí chápe jako opakované, dlouhodobé a zpravidla eskalující násilí fyzického, sexuálního, sociálního a ekonomického rázu, které vytváří jednoznačně asymetrický vztah a vede ke stabilnímu rozdělení rolí na násilnou a ohroţenou osobu. Občanské sdruţení Bílý kruh bezpečí definuje domácí násilí jako komplikovaný a strukturovaný problém, do něhoţ zahrnuje fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah. 2 Ze všech těchto definic povaţuji pro svou práci nejvhodnější a nejpřesnější definici Bílého kruhu bezpečí, která tuto problematiku pojímá komplexně, ve všech jejích podobách. V následujícím textu se budu věnovat popisu všech forem a znaků domácího násilí a jeho typologii. Dále také uvedu příčiny vzniku domácího násilí a zmíním několik mýtů, které se v souvislosti s touto problematikou ve společnosti vyskytují. Všechny tyto informace poslouţí jako odborný teoretický základ pro sestavení dotazníku a jeho vyhodnocení. Výše popsaná teoretická východiska jsou nezbytnou částí mé práce, neboť právě na jejich znalost bude zaměřeno mé dotazníkové šetření. 1 Trestní zákoník. 199 Zákona č. 40/2009 Sb. v účinném znění ke dni DOMÁCÍ NÁSILÍ (2014): Domácí násilí [on-line]. Dostupné z 6

11 1.1 Formy a znaky domácího násilí K základním formám domácího násilí patří: násilí fyzické, psychické, sexuální a ekonomické. Toto rozdělení je zaloţeno na teoretické úrovni, a proto je nepřesné. Ale pomáhá nám pochopit, jak různorodě se násilí můţe vyskytovat a jak mnoho má tváří. V praxi se většinou tyto formy různě prolínají, protoţe spolu úzce souvisejí. 3 Koalice organizací proti domácímu násilí uvádí tyto druhy domácího násilí 4 : Fyzické násilí s sebou nese moţné riziko poškození zdraví, v extrémních případech aţ ohroţení ţivota. Mezi nejčastější projevy patří bití, kopání, pálení, řezání, trhání vlasů, škrabání, odpírání jídla či spánku Psychické násilí zahrnuje poniţování, hrubé nadávání, zesměšņování na veřejnosti, vyhroţování, uráţení, znevaţování schopností ohroţené osoby a vyuţívání mocenských privilegií a jiné další projevy. Emocionální násilí je orientováno na osoby, zvířata a věci, ke kterým má osoba citový vztah. Projevuje se vyhroţováním likvidací domácích zvířat či osobních věcí, ničením předmětů, ke kterým má ohroţená osoba citový vztah (např. fotografie, dárky od rodičů, zděděné předměty). Sociální násilí znamená izolování ohroţené osoby od ostatních lidí, zablokování telefonu, zákaz vycházení z bytu a neustálou kontrolu (času, sociálních kontaktů). Ekonomické násilí spočívá v tom, ţe násilná osoba odepírá ohroţené osobě veškeré finanční prostředky. Zakazuje jí docházet do zaměstnání, kontroluje peněţní výdaje (i pokud se jedná o malé částky), odebírá týrané osobě peníze nebo zablokuje přístup ke společnému účtu. V současné době se stále častěji vyskytují případy, kdy si násilná osoba vezme vysoké půjčky za doby trvání manţelství, ale dluhy nesplácí a ty jsou po rozvodu vymáhány po druhém z manţelů. Sexuální násilí můţe pro ohroţenou osobu představovat znásilnění, nucení k sexuálnímu styku či k sexuálním praktikám proti její vůli a zacházení pouze jako se sexuálním objektem. 3 ROSA-OS (2014): Formy domácího násilí [on-line]. Dostupné z 4 KOORDONA (2014): Druhy domácího násilí [on-line]. Dostupné z 7

12 Podle Aliance proti domácímu násilí musí být splněny tyto znaky, abychom mohli hovořit o domácím násilí 5 : Opakovanost a dlouhodobost Podle jednoho útoku nemůţeme určit, zda se jedná o domácí násilí. Není to jednorázový incident, byť se závaţnými následky, ale můţe to být jeho začátek. Eskalace (stupņování násilí, od uráţek aţ k psychickému násilí) Násilná osoba můţe nejprve vyuţívat slovních napadání, uráţek a výhruţek a poté přejít k fyzickým útokům. Ke stupņování násilí můţe přispět alkoholismus, patologické hráčství, závislost na nealkoholových drogách či chorobná ţárlivost. Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí osoby násilné a osoby ohroţené domácím násilím Při hádkách, rvačkách, vzájemných napadáních či sporech se role oběti a agresora střídají, kdeţto při domácím násilí zůstávají role jasně zachovány a nemění se. Násilná osoba je stále tím, kdo uplatņuje moc a sílu nad osobou ohroţenou. Neveřejnost (násilí se odehrává za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly) 1.2 Typy domácího násilí Čírtková (2008, s. 12) ve své knize uvádí typologii domácího násilí, ve které zohlednila i délku trvání násilí. Rozlišila nejčastější varianty domácího násilí na epizodu v minulosti, mentální mučení/psychické týrání, krátkou historii násilí a partnerský terorismus. Epizoda v minulosti Ze zmíněných vzorců je epizoda v minulosti nejméně závaţná. Domácí násilí se vyskytuje pouze ojediněle, epizodicky. Jedná se o uzavřenou kapitolu partnerského souţití. Oběť je schopna se svobodně rozhodnout zda ve vztahu pokračovat nebo jej ukončit. Psychické týrání V této podobě domácího násilí dochází výlučně k psychickému týrání, k fyzickému násilí nedochází. Tento typ se vyskytuje poměrně vzácně. Psychický teror způsobuje oběti emocionální újmu, narušení duševní rovnováhy, nezdravou závislost na partnerovi, ztrátu 5 DONALINKA (2014): Domácí násilí: Základní informace [on-line]. Dostupné z 8

13 schopnosti samostatně se rozhodovat a v extrémních případech aţ sebevraţedné myšlenky. Krátká historie násilí Jedná se o častější vzorec domácího násilí, vyznačující se časově rozloţeným cyklem. Dochází ke střídání období klidu a období vzrůstu napětí a násilí. Intenzita násilí zpravidla roste, také intervaly mezi jednotlivými fázemi se postupem času zpravidla zkracují. Cyklus zahrnuje tři fáze. V první fázi s názvem narůstání napětí partner partnerku neustále kritizuje, vyhroţuje jí, křičí na ni a nadává jí. Druhá fáze fáze násilí představuje samotné fyzické napadání spojené s psychickým nátlakem, jehoţ cílem je ohroţenou osobu pokořit. Velmi často bývá přidruţeno i sexuální zneuţívání. Třetí a poslední fáze nese označení fáze klidu či zdánlivých líbánek. Pachatel domácího násilí se oběti omlouvá a slibuje, ţe uţ se to nikdy nestane. Chce si oběť usmířit a tak jí kupuje dárky a jiné pozornosti. Partnerský terorismus Partnerský terorismus představuje vůbec nejzávaţnější podobu násilí v partnerských vztazích. Násilí je dlouhodobé, chronické a váţně traumatizuje oběť. Zároveņ také váţně psychicky poškozuje děti a jejich vývoj. Formy násilí jsou často kombinovány. Pachatelé domácího násilí bývají často psychicky narušení, s diagnostikovanou poruchou osobnosti a chování. Čírtková (2008, s. 13) dále zmiņuje přístup dvou autorek z USA, Johnson a Leone (2005), které rozdělily domácí násilí na dva vzorce a to podle motivace násilné osoby. Tyto vzorce označují jako intimní terorizování a situační či obyčejné párové násilí. Intimní terorizování Intimní terorizování se prakticky překrývá s výše uvedeným vzorcem partnerského terorismu. Násilí je pro pachatele nástrojem pro uplatņování vlastní moci, coţ značně podtrhuje asymetrii vztahu. Oběť nemá moţnost výbušnému jednání pachatele nějak předejít. Domácí násilí tohoto typu můţe pramenit z problematického postoje a despektu k ţenám. Rozvod či odloučení chápe partner jako ztrátu moci nad partnerkou a proto k němu nesvolí a snaţí se tomu jakkoli zabránit. To můţe být pro ohroţenou osobu velmi nebezpečné. 9

14 Situační či obyčejné párové násilí Vyvolávajícími faktory bývají obvykle vnější, situační okolnosti, kdy z vyhrocené krize uvnitř vztahu můţe dojít aţ k násilnému incidentu. I kdyţ pachatel jedná násilně, není jeho cílem ohroţené osobě ublíţit, degradovat ji. Z toho vyplývá, ţe tento typ domácího násilí není aţ tolik závaţný jako intimní terorizování. Přesto jej nesmíme zaměņovat za ostatní podoby vztahového násilí, jako jsou například slovní rozepře a hádky přerůstající do vzájemného fyzického napadání. Marvánová Vargová (2008, s. 39) nám předkládá rozdělení cyklu domácího násilí do šesti fází. Prví fází je fáze narůstání tenze, kdy se pachatelovo chování stává prudší a agresivnější bez ohledu na okolnosti. V překlenovací fázi oběť jasně pociťuje, ţe je pod agresorovou kontrolou a proţívá strach a bezmoc. Slovní nadávky a uráţky psychický stav oběti ještě zhoršují. Fáze násilí představuje explozi vlastního násilí s tendencí k eskalaci násilí jak v intenzitě, tak ve zkracování časových intervalů mezi jednotlivými útoky. Následuje fáze výčitek svědomí/lítosti, ve které pachatel můţe pociťovat vinu a zahanbení a můţe se obávat důsledků svých činů. Dochází ke zlehčování a popírání násilného chování a odmítání odpovědnosti za takovéto jednání. Oběť však nekriticky pachatelovo zdůvodnění přijímá. Pokud oběť pachatele opustí nebo chce vztah ukončit, pachatel se ji snaţí všemi moţnými způsoby získat zpět. Tehdy nastává přesvědčovací fáze. Největší riziko přináší situace, kdy oběť odolává a nevrací se zpět do domácnosti. Partner pouţívá nejrůznějších výhruţek směřovaných k dětem, k její osobě či hrozí sebevraţdou. S návratem oběti se pár dostává do fáze líbánek spočívající v usmiřování a oběť se snaţí na násilné incidenty zapomenout. Zároveņ také věří, ţe se násilí jiţ nebude opakovat. 1.3 Příčiny domácího násilí Příčiny domácího násilí se snaţí popsat nejrůznější jednofaktorové teorie. Soupeří spolu tyto přístupy (Ševčík, Špatenková a kol., 2011, s ): biologicko-genetické teorie psychologické teorie sociologické feministické multifaktoriální 10

15 Biologicko-genetické teorie Tyto teorie pojímají násilí, resp. agresivitu jako biologický produkt, genetickou dispozici či jakýsi instinkt. Zdůrazņují vliv biodromálních procesů, např. hladina serotoninu či testosteronu. Od těchto teorií se nyní upouští pro jejich jednostrannost a nekomplexnost. Psychologické teorie Vycházejí z předpokladu, ţe příčiny násilí tkví v povahových zvláštnostech pachatele. Příčiny násilí bývají svalovány na opakující se deprese, poruchu osobnosti nebo alkoholové excesy násilné osoby. Přeţitkem je i Freudovo vysvětlení příčiny násilí jako masochismu, kdy oběť touţí po tom, aby se s ním jednalo jako s bezmocným, závislým a neposlušným dítětem. Objevují se námitky, ţe psychologický přístup málo rozlišuje mezi zdravotní a sociální normou. U některých pachatelů se totiţ skutečně vyskytují psychopatologické poruchy, ale mnoho násilníků je bez klinických příznaků. Sociologické teorie V tomto přístupu je kladen důraz na postavení a fungování rodiny v současné společnosti. Za zdroj domácího násilí můţeme povaţovat proměny rodiny, ochranu soukromí, tlaky působící na partnerské souţití a především uplatņování moci a kontroly ve společnosti. Důleţitou roli hraje postoj společnosti k problematice domácího násilí a to, jaký význam mu která skupina přikládá. Feministické teorie Domácí násilí je vnímáno jako produkt typicky muţské společnosti a pramení z muţské touhy po nadřazenosti a kontrole reprodukce. Ţeny často přijímají submisivní postavení a tak umoţņují muţům jejich násilné chování. Manţelství staví ţenu automaticky do pozice oběti, která má ve svém ţivotě plnit hlavně role matky a manţelky. Ševčík a Špatenková konstatují, ţe patriarchální rodinná struktura legitimizuje nerovnost pohlaví. Pokud se ženy chtějí z tohoto kolotoče vymanit, jsou trestány za svoji smělost či spíše drzost. Když zůstávají pasivní, provokují manželovu nespokojenost. V patriarchální společnosti jsou ženy v pozici, kdy prostě nemají jinou šanci. 11

16 Multifaktoriální teorie Dnes jsou upřednostņovány spíše multifaktoriální teorie, které v sobě propojují jednofaktorové teorie. Tento model se skládá ze čtyř úrovní: makrosystémové, mikrosystémové, exosystémové a ontogenetické. Makrosystém (kulturní úroveņ) vnímá příčiny domácího násilí ve společnosti z pohledu převládající hierarchie hodnot, která spočívá v dominanci muţů, přičemţ společnost musí být hierarchicky uspořádána a vůdčí role náleţí muţům. Makrosystém vytváří vhodné prostředí pro vznik domácího násilí. Exosystém můţeme chápat jako prostředí, v němţ se jedinec pohybuje, formální a neformální skupiny, které ho ovlivņují. Příčiny vzniku násilí jsou zde konkrétní faktory jako např. nezaměstnanost, niţší úroveņ vzdělání, nedostatek financí, atd. Exosystém tedy generuje spouštěče domácího násilí. Mikrosystémová rovina představuje prostředí rodiny. V tomto systému existují mnohá rizika, která zvyšují moţnost výskytu domácího násilí. Mezi tato rizika patří privátnost, tedy znemoţnění sociální kontroly zvenčí, jasně definované role, neformální práva uplatņovaná v rodině a skutečnost, ţe se partneři velmi dobře znají a dokáţou předem odhadnout reakce toho druhého. Ontogenetickou úroveņ je moţno přirovnat k psychologickým teoriím, neboť hledá příčiny domácího násilí v individuálních charakteristikách násilné a ohroţené osoby. Ontogenetická teorie je schopna postihnout vývoj násilného jednání u pachatele domácího násilí. Buskotte (2008, s. 61) uvádí podněty ke vzniku domácího násilí podle četnosti výskytu: narození dítěte 19,5 % rozchod 17,1 % společné bydlení 13,5 % těhotenství partnerky 10,0 % nezaměstnanost partnera 7,1 % povýšení partnerky 5,8 % rozhodnutí partnerky k nástupu do zaměstnání nebo ke studiu 5,6 % 12

17 1.4 Mýty o domácím násilí Mýty o domácím násilí jsou ve společnosti značně rozšířené. Rovněţ představují významnou překáţku při řešení problémů domácího násilí a při poskytování účinné pomoci jeho obětem. Na stránkách občanského sdruţení ROSA 6 je uvedeno několik mýtů o domácím násilí, mezi něţ patří: Domácí násilí se týká jen sociálně slabších vrstev. Domácí násilí je jev prostupující celou společnost, bez ohledu na sociální či ekonomickou situaci. Domácí násilí není běžné, týká se jen několika málo rodin. Dle reprezentativního výzkumu z roku 2003 provedeného Sociologickým ústavem AV ČR a Filozofické fakulty UK, zaţije některou z forem domácího násilí za svůj ţivot 38 % ţen. Nejde tedy o jev, který by se vyskytoval jen zřídka. Domácí násilí jsou spíš hádky, italská manželství. Je nutné rozlišovat mezi běţným partnerským či manţelským konfliktem, kdy jsou si obě strany rovnocenné a mezi domácím násilím, kdy je jasně stanovena role oběti a násilníka. Mezi další znaky domácího násilí patří záměrnost a opakovanost. Příčinou domácího násilí je především alkoholismus partnera. Příčinou domácího násilí je snaha získat kontrolu nad partnerem. Alkohol může sloužit jako spouštěcí prvek nebo jako výmluva, není ale příčinou násilí. Za domácí násilí si mohou ženy samy, muže totiž provokují. Násilné osoby často pouţívají vyprovokování k omluvení svého jednání. Za násilí má vţdy odpovědnost ten, kdo se ho dopouští. Pouze na něm je rozhodnutí jak se bude chovat. Ženy mají násilí ve vztahu rády. Tento mýtus odkazuje na zkreslené vnímání submisivity ve vztahu, často propagované porno průmyslem. Ţádná ţena ve skutečnosti netouţí být ve vztahu bita nebo poniţována. Situace asi není tak strašná, jinak by partnerka od násilníka odešla. Setrvávání ve společné domácnosti s násilníkem má mnoho důvodů. Partnerka/manţelka chce dětem zachovat úplnou rodinu a k násilné osobě má silný citový vztah. Oběť se také můţe bát následků, které by s sebou její odchod přinesl (fyzické napadnutí, napadnutí blízkých osob, zastrašování ). 6 ROSA-OS (2014): Domácí násilí: Mýty o domácím násilí [on-line]. Dostupné z 13

18 V neposlední řadě hraje důleţitou roli i ekonomická závislost na partnerovi/manţelovi. Odchod od násilníka však není vţdy řešením, násilí se odehrává nadále a pachatel se snaţí získat ztracenou kontrolu nad obětí. Oběť a pachatele domácího násilí lze snadno rozpoznat. Rozpoznání rolí je znemoţněno privátností domácího násilí. Oběť se za násilí stydí nebo se obává reakce svého partnera, a proto svá zranění maskuje. Naopak násilná osoba můţe navenek působit mile a sympaticky, ale ve skutečnosti má dvě tváře. 14

19 2 AKTÉŘI DOMÁCÍHO NÁSILÍ Toufarová (2008, s. 115) říká, ţe neexistuje ţádný typický pachatel, ani typická oběť domácího násilí. Aktéry mohou být příslušníci všech socioekonomických vrstev společnosti, ať uţ jde o úroveņ vzdělání nebo ekonomický status rodiny. Prozatím nebyla ţádným výzkumem zjištěna ţádná souvislost mezi úrovní příjmů, sociálním zařazením a počtem pachatelů a obětí. Koalice organizací proti domácímu násilí uvádí fakt, ţe za aktéry domácího násilí je vţdy povaţován agresor a oběť. V mnoha případech se vyskytují svědci domácího násilí, jeţ jsou bráni jako nepřímé oběti. Těmito nepřímými oběťmi jsou nejčastěji děti, popřípadě další osoby ţijící ve společné domácnosti s obětí a agresorem. 7 Právě charakteristikou oběti, agresora a dětí, jako svědků domácího násilí se budu zabývat v následujících kapitolách. 2.1 Charakteristika pachatelů domácího násilí Pro pachatele domácího násilí je příznačné pouţívání manipulativních technik, jejichţ prostřednictvím si udrţují moc a kontrolu nad ţivotem oběti. Charakteristickým rysem je nedostatek empatie. Násilná osoba je člověkem dvojí tváře, který navenek působí mile, sympaticky a doma uplatņuje despocii. Pachatelé domácího násilí pocházejí ze všech socioekonomických vrstev. Mnozí pachatelé byli v dětství týráni nebo byli svědky násilí na své matce, naučili se jako děti, ţe násilí je legitimní způsob komunikace. Násilné jednání mohli spatřovat v jejich rodinách, kde byl pravděpodobně nedostatek úcty k ţenám a násilníci tak opakují zaţitý model chování, který přebrali jako vzor chování v raném dětství. To je přesto neospravedlņuje v uţívání násilí. U agresorů zcela převládá pohled na ţeny jako na své vlastnictví. 8 Hirigoyenová (2002) charakterizuje osobnost násilníka jako narcistu, špatně snášejícího neúspěch a pocit vlastní malé hodnoty. Z toho plyne i jeho vystupování ve společnosti, kde se chová velmi příjemně, laskavě a přátelsky. Vzbuzuje tak dojem, ţe takový člověk nemůţe své partnerce ubliţovat. 7 KOORDONA (2014): Specifika domácího násilí [on-line]. Dostupné z 8 ROSA-OS (2014): Statistika ROSA za rok 2008 verze pdf [on-line]. Dostupné z 15

20 V souborech násilníků evidovaných oficiálně (soudně) nebo viktimologicky (na základě výzkumů obětí domácího násilí) bylo v mnoha studiích zjištěno vysoké procento výskytu poruch osobnosti, jejichž symptomy vykazovalo až 80% násilníků zkoumaného vzorku. (Loseke, Gelles, Gavanaugh, 2004, s. 7) Čírtková (2008, s. 37) tuto statistiku doplņuje Duttonovou úvahou, ţe čím závaţnější je domácí násilí, tím větší je pravděpodobnost, ţe násilník vykazuje nějakou variantu poruchy osobnosti. Stejná autorka (2008, s. 38) se zabývá klasifikací násilných osob a zmiņuje dělení podle Gottmana (1995), který upozornil na dva základní typy násilníků: 1. Typ instrumentální, který se vyznačuje antisociálním zaloţením, agresivitou a sociálním sadismem, přičemţ krutost ve vztahu není podmíněna sexuálním vzrušením. 2. Typ impulzivní, jenţ je typický svou impulzivitou a špatnou schopností sebekontroly. U tohoto typu násilníka převládá úzkostná vazba k partnerce, na níţ je závislý. V ostatních sociálních kontaktech je spíše pasivní. S dalším rozlišením pachatelů domácího násilí přichází psycholoţka a konzultantka DONA linky, Pavla Vyhlídalová (2005, s ). Její typologie zahrnuje: - Násilnické osoby s výrazným emočním problémem, nezpůsobilé pro klasický ţivot ve vztahu. Jejich láska je ničivá a pro své nejbliţší jsou neštěstím. - Pachatelé ovlivnění situačně, například určitou ţivotní epizodou nebo souhrnem událostí, které výrazně podporují rozvoj partnerského násilí - Pachatelé dvojí tváře, kteří svou agresivitu zaměřují výlučně proti partnerce. Jedinec z této skupiny je často silně majetnický, ţárlivý a podezíravý. Snaţí se partnerku společensky izolovat a učinit ji tak na sobě závislou. Děti nenapadá, ale zároveņ nevnímá, ţe na ně tíţivá atmosféra v rodině také působí. U Čírtkové (2008, s. 39) se dočteme, ţe psychologický výzkum osob, které se dopouštějí domácího násilí, pokračuje i nadále. Zatím ale nepřinesl všeobecně akceptovanou a preferovanou typologii pachatelů. Pro účely orientačního posouzení se v praxi ustálila poměrně jednoduchá a obecně srozumitelná klasifikace. Nemá konkrétního autora a nevznikla jako produkt vědeckého nebo empirického zkoumání. Pochází zřejmě z diskusí expertů. Zahrnuje následující varianty násilníků. 16

21 Osoba dvojí tváře bez výrazných příznaků psychopatologie, která se chová problematicky a násilnicky pouze ve svém soukromí, ve vztahu k blízké osobě (partnerce). Osoba obecně násilná, u které se vztahové násilí kombinuje i s dalšími problematickými (antisociálními) sklony i mimo nukleární rodinu. Násilník se závislostními problémy, jako je alkoholismus, drogový abúzus, závislost na hracích automatech, s nimiţ je domácí násilí úzce spjato. Násilník s psychickou zátěží, tj. s výraznými symptomy poruch osobnosti. Tato klasifikace je oblíbená uţ tím, ţe je názorná a srozumitelná odborníkům z různých profesí a oborů. Lze ji také vyuţít pro řešení praktických otázek kolem domácího násilí, jako je strategie při intervenci nebo poradenství poskytované ohroţené osobě. Umoţņuje orientačně odhadnout rizikovost domácího násilí, plynoucí z motivace násilníka. Současně naznačuje, jakým směrem by se měla ubírat jeho terapie. Z těchto typologií mi přijde poslední uvedená typologie jako nejuţitečnější pro praxi. Zahrnutí kategorie násilných osob se závislostními problémy představuje nemalé mnoţství případů domácího násilí. Ze všech těchto klasifikací je patrné, ţe skupina pachatelů partnerského násilí není z hlediska osobnosti stejnorodým souborem. 2.2 Ženy jako oběti domácího násilí Vzhledem k tomu, ţe výzkumným souborem mé empirické práce budou právě ţeny a také proto, ţe jsou nejčastějšími oběťmi domácího násilí, chci se na specifika této skupiny zaměřit podrobněji. Cílem této podkapitoly je nabídnout obraz ţen jako obětí domácího násilí, kterému čelí ze strany pachatele manţela, partnera. Po definování násilí páchaného na ţenách krátce popíšu také historický kontext této problematiky a uvedu výsledky výzkumu, který sleduje četnost výskytu domácího násilí páchaného na ţenách. Samostatnou pozornost věnuji tématu syndrom týrané ţeny. 17

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Charakteristické rysy domácího násilí Identifikace podle 4 znaků 1. Opakování - (dlouhodobé, na pokračování) 2. Eskalace - (stupňuje se, je stále častější)

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ

POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ Příručka ke kurzu POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ pro pracovníky pomáhajících profesí Zpracovala Persefona, o. s. v rámci projektu Zvyšování kvality sociálních služeb v péči o oběti domácího násilí. Tento

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus 1 3.3.1. Domácí násilí Pojem - Domestic violence Definice: Mužské násilí proti ženám v heterosexuálních vztazích - (nutno rozšířit o násilí žen proti mužům a o násilí v homosexuálních vztazích) Obecnější

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Floriánová Jana Metodologie 2 322008. Závěrečný projekt. Vliv virtuálních drog na chování a ţivotosprávu ţáků 8. třídy základní školy.

Floriánová Jana Metodologie 2 322008. Závěrečný projekt. Vliv virtuálních drog na chování a ţivotosprávu ţáků 8. třídy základní školy. Závěrečný projekt Téma: Netolismus a jeho vliv na chování a ţivotosprávu ţáků 8. tříd základních škol. Výzkumný problém: Vliv virtuálních drog na chování a ţivotosprávu ţáků 8. třídy základní školy. Představení

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

STANOVISKO projektu Nenech sebou zametat!

STANOVISKO projektu Nenech sebou zametat! STANOVISKO projektu Nenech sebou zametat! V rámci projektu Nenech sebou zametat! proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2014 deset besed s odborníky, zabývajících se problematikou spjatou s Úmluvou o právech

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: krizkova@soc.cas.cz Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Mgr. Erika Chmelířová 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 13.10.2011 Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Výukový materiál je připraven pro 8. ročník. Ţáci pracují s pojmy z finanční

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011 Tisková konference 11. 7. 2011 Hlavní cíle navrhované právní úpravy Sjednocení právní úpravy ochrany obětí. Posílení práv obětí a účinnější pomoc obětem. Zvýšení účasti vnějších subjektů (neziskových organizací

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou)

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Individuální psychologie (samostatná psychologická škola Alfreda Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Přednáška č. 2 1870-1937, Vídeň, USA Lékař Prezident Vídeňské psychoanalytické společnosti 1911-myšlenkový

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ,

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŢENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Děti jako svědci domácího násilí

Děti jako svědci domácího násilí Informační a poradenské centrum ROSA Děti jako svědci domácího násilí sociologická sonda klientek o.s. ROSA rok 2003 V roce 2003 se na Informační a poradenské centru ROSA obrátilo 130 nových klientek,

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Intervenční centra pro oběti domácího násilí. - zkušenosti a poznatky za 2007-2009

Intervenční centra pro oběti domácího násilí. - zkušenosti a poznatky za 2007-2009 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Intervenční centra pro oběti domácího násilí - zkušenosti a poznatky za 2007-2009 DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Občané a zaměstnání Technické parametry Výzkum:

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více