Pamtní kniha obce Prostední Beva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pamtní kniha obce Prostední Beva"

Transkript

1 Pamtní kniha obce Prostední Beva

2 Pam tní kniha obce Prost ední Be vy Zapo ata v jubilejním roce desátého výro í trvání naší eskoslovenské republiky dnem 28. íjna V týž den konána za p isp ní obecního zastupitelstva slavnost na uct ní památky 10. výro í trvání republiky eskoslovenské a zasázeny též p ed školní budovou u mostu dv jubilejní lipky Svobody, jež mají býti pozadím pomníku na témž míst postavenému. Pam budiž nehynoucí rok m t m, jichž jména na pomníku stkví se, jimž lipek šum ukolébavku ku spánku hrá. Nech mocn ji a hloub ji ko eny lip v zem upev ují se a koruny do ší ky i výšky pnou se tak, by odznakem síly a pevnosti naší milé republiky byly. V ele jejím dlouho ješt mezi námi bu náš milý, první presidente, Tomáši Gariku Masaryku! T mi slovy za ínám psáti pam tní knihu obce Prost ední Be vy. Alois Student spr. šk. Podpisy t ch, kte í se o zdar slavnosti p i inili, budiž tu na pam Jsou to : lenové obecního zastupitelstva : zaznamenány.

3 lenové místní školní rady : František Janíek pedseda m. š. r. Robert Malina ídící uitel V den slavnosti 10. výroí trvání republiky dne 28. íjna 1928 poádán prvod od Zavadilky ke škole u mostu v pkném uspoádání. V ele prvodu jelo nkolik cyklist na ovnených kolech, za nimi dva Valaši v kroji, na koních. Pak alegorický vz s malými dtmi, jež opatrovaly jubilejní lipky. A konen hudba, za níž kráeli ostatní úastníci slavnosti. Na míst, kde mly býti zasázeny dv lipky Svobody, pednesena slavností e panem ídícím uitelem Robertem Malinou. e tato si právem zasloužila, aby byla zde zaznamenána a zní následovn : Milí obané a obanky! Milé dti! Veliký a šastný žijeme den. V podzimním slunci po desáté zaskvla se barva bílá, ervená a modrá. Nepehledné moe prapor ovnilo naši svobodnou vlast. Od Šumavy až za Tatry, od Krkonoš až k Dunaji v mstech i zapadlých vesnikách a všade tam, kde bijí eská srdce, scházejí se v dnešní den svobodní obané, aby napomenuvše na všechno to, co jich asto dlí, podali si pátelsky ruce a spojili svá srdce k jedné veliké radosti nad šastn uplynulým desetiletím naší svobodné republiky.

4 Scházíme se i my zde v tch valašských horách, abychom oslavili památku našeho vzkíšení 28. íjen. Abychom si jasn uvdomili význam dnešního dne pro nás, je nutn teba, abychom v myšlenkách svých všichni zaletli do dob dávno již minulých a šli krok za krokem tou trnitou cestou, kterou se ubíral náš národ. My si musíme pipomenouti, že náš národ byl kdysi svobodný, veliký a slavný, že nám vládli králové eského pvodu a eské krve, my si musíme uvdomiti pozdjších chyb národa, které zavinila povstná eská nesvornost, my musíme také cítiti žár kostnických plamen, my musíme vidti vítziti Žižku a jeho boží bojovníky, musíme vidti potoky eské krve u Lipan a hromady mrtvých tl na blohorské pláni, my musíme býti v duchu pítomni hroznému vraždní a poprav 27 eských pán na staromstském námstí, my musíme vidti, jak veliký ech, uitel národ Jan A. Komenský s tisíci nejlepších eských syn kleí na hranicích své vlasti, bere s sebou hrst chladné hlíny na památku a odchází do dalekého vyhnanství; my musíme vidti slídivé oko tch nesetných Koniáš, kteí s takovou radostí vyhledávali eské bible, eské knihy a pálili je; my musíme konen znovu prožíti nejvtší tragedii lidstva, svtovou válku, zkrátka my musíme vzpomínati. A dnes vzpomíná celý národ, nebo prožívá památku svého vzkíšení. Pro bylo nám teba 28. íjna, pro klesl a ztratil svou svobodu náš národ kdysi tak slavný, který ml své Pemyslovce, Karla, Jiího z Podbrad? Tak jako v život jednotlivce stídá se radost se žalem, tak i u celých národ picházejí po dobách velikosti a slávy doba bídy a úpadku. A toto utrpení zaíná pro náš národ v dob, kdy dosedli na eský trn Habsburkové. Bylo to v 16. století. Království eské nebylo však tehdy Habsburky dobyto. Stavové eští r povolali na eský trn a zvolili svobodnou volbou za krále Habsburka Ferdinanda I., který byl panovníkem nmeckým v zemích na Dunaji a kterého tou dobou pijali také Uhi za krále. Tak vznikla monarchie rakousko uherská. Avšak ped volbou musel Habsburk Ferdinand se zavázati a slíbiti eským stavm, že bude šetiti zájm eské zem, její samostatnosti, zízení, zvyklosti a jazyka. Habsburkové nesplnili však žádný ze svých slib a jejich panování v echách je nepetržitou adou zla páchaného na našem národ. Mezi všemi Habsburky, kteí v echách vládli od Ferdinanda I. až po Františka Josefa I. a Karla posledního nebyl ani jediný, který by nebyl nepítelem eského národa. Habsburkové nás pivedli na Bílou Horu, Habsburkové dali popraviti eské pány na staromstském námstí, Habsburkové vyhnali z ech Komenského a nejlepší syny národa proto, že nechtli zraditi víry otc svých, Habsburkové povolali do ech nmeckou, italskou a cizáckou šlechtu, která proti všemu právu zabrala a uchvátila eskou pdu, usadila se u nás a až do pevratu, ba nkde až do dnes hospodaí a pije krev eského dlníka. Za Habsburk tžká kopyta dragoun lichtenštejnských udupávala pdu, prosáklou krví našich pedk. Jazyk náš dán do klatby. Byly to hodiny zoufalství, dny smutku, náku a hnvu pro echy. A Habsburkové se radují. Zabili národ, zniili duši národa. Kázali echm zapomenouti svého pvodu a minulosti chtli z nás míti Nmce. A tu v dob, kdy již se tém zdálo, že není eského národa, povstala hrstka lidí, smlých prorok, básník, filosof a djepisc, nalézá znovu myšlenku pedk, volá k životu a budí umírající eský národ. Dobrovský, Havlíek, Kollár, Palacký a Riegr shromažují pod eským praporcem sedláky, mšany, studentstvo, všude, slovem i tiskem probouzejí eské vdomí. A oživený národ vstal. Z tch chudých a zapadlých našich chaloupek pišlo nám požehnání. Panování Františka Josefa bylo velmi dlouhé, ale bylo také nepetržitou adou kivd a zloin páchaných na našem národ. On vyvolal válku, které jsme nechtli, on vynutil na nás písahy, kterých jsme nedodrželi. Na jeho hrozby eský lovk odpovídal zradou, zradou, nebo zrada je jedinou zbraní otroka. A my otroci, rakouští vojáci, jsme pebíhali k nepíteli proto, abychom se pomstili. Nad celou Evropou zuila svtová válka, na všech bojištích krev lidská tekla celými potoky a ti kteí nevinn krváceli, trpli a umírali tázali se pro? A dvojnásob trpl eský národ,

5 ponvadž kladl si stále otázku, pro má eský lovk umírati za ty, kdož byli našimi nejvtšími nepáteli. A celá tyi léta svtové války byla pro náš národ samé žaláování, samé popravy, hladovní, rekvisice a odvody. Ten náš památný Radhoš, ty naše valašské hory a ty naše devné chaloupky a vy sami mužové a ženy víte nejlépe, kolik utrpení, smutku, bídy a slzí zanesla do našich chudých hor svtová válka. A zatím, co nkteí také echové zapírali svou národnost, modlili se denn za vítzství rakouských zbraní, za tchto dob nejhorších vili jsme, že po pejítí vichice hnvu vláda vcí tvých k tob se vrátí, o lide eský! Všechny nadje ujameného národa na osvobození soustedily se na prof. Masaryka, který již jako poslanec dávno ped válkou stál v tuhém boji proti Rakousku a který jako vdec, filosof a politik byl znám s vynikajícími muži a státníky evropskými. Masaryk na poátku války opouští vlast, nebo poznává, že pišla rozhodující hodina osvobození. A tak stár, projíždí temi díly svta, opouští svou rodinu, nedbá nebezpeí a útrap a všude pracuje pro naše osvobození. Jeho schopnými pomocníky byli generál Štefanik a Dr. Ed. Beneš a jeho oporou a sílou byli sl. legie. Masaryk vdom zahájil ve Švýcarsku a Ženev odboj proti Rakousku práv v den 6. ervence 1915, to jest v den výroí 500leté památky smrti Husovy. Tam mimo jiné prohlásil : Bu padne Rakousko, nebo padneme my. A vštecká slova Komenského i Masarykova se vyplnila. Pišel 28. íjen 1918 a na rozvalinách Rakousko Uherska vyrostla samostatná republika eskoslovenská. Dne 28. íjna radostným pozdvižením srdcí a myslí národa prohlásili jsme svou samostatnost. Toho dne domácí i zahraniní revoluce slila se v jeden mocný proud. Po 300 dlouhých letech byli jsme opt osvobozeni. Všichni ti, kteí prožili hrzy války a utrpení poroby, byli toho dne pebohat odmnni : bylo jim dopáno prožíti velikost a krásu chvíle osvobození. Není vtšího a slavnostnjšího okamžiku v život národa nad den z mrtvýchvstání. V pravd velebná a svatá chvíle. Když roznesly se první zprávy o našem osvobození, lidé v mstech i vesnicích vybíhali, na potkání podávali si ruce, objímali se a plakali radostí osvobozených. Vili, že stará sláva eská vrátí se do vzkíšené zem. A vdný národ uinil pedobrého osvoboditele vládcem, presidentem své zem a napímil šíji shrbenou jamem tyran. Ale náš národ nešel za heslem : oko za oko, zub za zub! nebo osvoboditel kázal lásku a plné lovenství a varoval ped sobeckými vášnmi a bídnými pudy. Osvoboditel byl a je velkým vyznavaem pravdy a lásky. On chce všechno pro lid, pitom srdcem k srdci a s láskou k poádku a poctivé práci, ne jeden, ne dva, ale vždycky všeci. První dny svobody prožívali jsme ve znamení nadšení a sbratení. Zdálo se, že znovu ožila doba husitská. Demokracie byla správn chápána i ve smyslu sociálním. Živ projevovala se snaha, aby nebylo hladovících, neodných, lidí bez písteší, bez práce; všechny lidi spojovala pouta bratrské lásky. Republika, vykoupaná krví a slzami byla spolenou láskou a nadjí všech. Republika, její rozkvt a štstí bylo heslem dne. Pirozený však bh lidského života je, že po dnech nadšení picházejí dny vystízlivní, místo dobroty a lásky dostaví se zloba a nenávist a starý lovk se svými chybami a slabostmi hlásí se k svému právu. Touha po nadmrném bohatství a zisku, pepych, poživanost svádjí k vykoisování lovka lovkem a tídy tídou a vyvolávají nutn u druhých lidí nedostatek, bídu, utrpení a nenávist. Rodí se nespokojenost, zloba a nedvra. Kde je východisko? Jest jen jediná odpov, kterou dal Kristus svým malovrným a bezradným uedníkm : Spása ve vás! Dnes je spása jen v nás samých. Má-li republika býti dokonalejší, je potebí, aby duše národa byla lepší a istší, to znamená, že duše každého z nás musí býti povznesena a zušlechtna. K tomu dojdeme, nebudeme-li zlo hledati vždy a všude jen mimo nás, ale pedevším v nás. V praktickém život to znamená, že pi prvním nedostatku a nezdaru nebudeme hubovati hned na úady, na vládu a na republiku, ale otážeme se : Co jsem já uinil, aby u nás ubylo nespokojenosti lovka

6 s lovkem, aby byla zmenšena bída, aby byla potena lež, pomluva, petváka? Znamenitý president a dobrá vláda k tomu nestaí. Podle ústavní listiny lid je jediným zdrojem veškeré moci v tomto demokratickém stát. Vláda pak je taková jakou si lid zvolí. Demokratický program pro nás živé byl dán do vínku naší republice presidentem Masarykem v historickém prohlášení naší nezávislosti, jež je obvykle nazýváno Washingtonskou Deklarací. V prvné ásti se prohlašuje, že žádný národ nemže býti nucen, aby žil v poddanství národa jiného, jehož si nepeje. Odmítá tvrzení, že moc Habsburk byla božského pvodu a neuznává král z milosti boží! V druhé ásti deklarace slibuje, že sl. stát bude republikou, která zaruí úplnou svobodu svdomí, náboženství, vdy, slova, tisku a shromažování. Církev bude odlouena od státu. sl. národ provede dalekosáhlé sociální a hospodáské reformy, velkostatky budou vyvlastnny, znemožní tídní zákonodárství. Svoboda politická musí býti doplnna svobodou duchovní a sociální. Akoliv ješt mnoho schází k uskutenní tohoto programu, pece práce již vykonaná napluje nás do budoucna pevnou vírou a dvrou, že s pomocí všech dobrých, uvdomlých lidí náš osvobozenecký program bude dokonán. Bylo-li naším heslem v minulosti Osvtou k svobod, mjme dnes heslo : Osvtou a vzdláním k bratrství, k demokracii, ke štstí národa a blahu státu. Pijímáme heslo Masarykovo : Služ republice, služ jejímu lidu, služ lidstvu a heslo Husovo : Milujte se vespolek, dobrých násilím tlaiti nedejte a pravdy každému pejte! Zloeený ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu! Jestliže jsme v prvém desetiletí budovali základy našeho státu, uime jej v druhém desítiletí stálým šastným domovem svobodného a pokrokového ducha pravdy, aby naše krásná ústava stala se životem a požehnáním lidu, který žije v hranicích našeho státu. K tomu však je nezbytn jedné vci teba : lásky a opt lásky lovka k lovku, lásky obtavé, onoho starého eského bratrství Husova, které bývalo pevnou ohradou proti zlob nepátel. Kdykoliv zmizela láska mezi námi, pišel rozklad a neštstí! V uplynulém desítiletí vidli jsme v sousedství svém nejeden úpadek a rozvrat. U nás marn špatné živly usilovaly vnésti záš mezi rzné vrstvy národa. Uzavíráme první desítiletí své samostatnosti v klidu a vážnosti. Jsou mezi námi rozdílné názory, nebo máme rzné zájmy hospodáské, náboženské, kulturní : ale v jedné vci jsme jednotni : Milujeme všichni srdcem, duší i krví svou eskoslovenskou republiku! Chceme míti svj demokratický stát, aby v nm každý oban našel svj koutek štstí, aby v osvobozené vlasti nebylo utiskovaných ani utiskovatel a aby i ten nejchudší bratr cítil se zde pln svobodným a pln šastným. Nemže býti naše republika ani pro jedno tídu, ani pro jedno povolání. Naše dnešní jubileum bude opravdu radostné, když pi nm uvdomíme, že deset let je kapkou vnosti, která ped našima oima mní se stále v minulost. Co mžeme míti ze života? Jedni hledají zlato, bohatství, druzí slávu, nkteí rozkoš, a pece všichni mli bychom hledati jiné a vyšší cíle, cíle duchovnjší. Co tady nashromáždíš statk, hodností a majetku, to všechno jednou bude dým, nezanecháš-li po sob isté památky své! Hledej dobro, konej dobro, vyvolávej dobro všude, kam t život postaví. Není teba, abys byl ministrem, poslancem, starostou! Ale je nutn teba, abys byl dobrým, poctivým lovkem. Kopáš-li poctiv motykou, bušíš-li poctiv kladivem, abys vydlal výživu sob a rodin, mžeš býti státu a národu prospšnjší než-li teba špatný a nepoctivý ministr. Proto stjme nejprve ve své práci na svém míst, plme dobe povinnosti manžel, otc a oban a bude u nás dobe. Spoleným úsilím promníme si tuto republiku v ráj a budeme ji milovati a budou nám za snahu a práci naši žehnati budoucí pokolení. A po každém z nás zbude estná památka, která je nejvtším majetkem lovka.

7 Máme tolik vzor v djinách našich i souasném život. Máme vzory bohatýr ducha, kteí v úsilí po pravd a krásnu šli na hranici kacískou, kráeli do vyhnanství, trpli v žaláích. Jdme jejich cestou, by asto trnitou, na níž eká nás jen poctivá práce, obtavá láska, ochotné obtování s druhým. Milujme se, dobrých násilím tlaiti nedejme, zdvihnme náš eský prapor lásky a bratrství a potom rozkvetou rže v širém kraji od Šumavy k Tatrám a luh náš vydá požehnání národu našemu, aby byl slavný a mocný, jakým býval v nejkrásnjších dobách naší národní minulosti. Léta plynou rychle jako voda a za nkolik rok, vy dti, dospjete a budete státi na našich místech, vy budete spravovati naši obec, vy pevezmete správu i ochranu naší drahé republiky od nás. Vy, drahé dti, jste píští Masarykova armáda, vy jste jeho vojsko, jeho apoštolové, vy jste nositelé jeho krásných myšlenek a jejich rozsévai. Uchovejte provždy v nezapomenutelné pamti milou jeho tvá a jeho usmvavé oi, nad nž nenajdete laskavjších. Nezapomete a bute na to do své smrti hrdi, že jste žili za jeho presidentství a že jste vidli mnozí z Vás našeho drahého tatíka tváí v tvá, když letos a ped nkolika lety pijel mezi nás na Valašsko. Vypravujte o té šastné chvíli tm, kteí teprve pijdou, jak našemu tatíkovi na poest pi jeho píjezdu k nám hoelo sta a sta oh po našich kopcích, ale jak zárove s nimi hoelo tisíce a tisíce našich valašských srdcí láskou, oddanou láskou a vrností k té jeho drahé, ustarané šedivé hlav. A budoucí pokolení budou vám závidti, že nebyli na vašem míst, nebo náš první president je mužem historie, je mužem nesmrtelnosti. Pomozte svému tatíkovi! Pomozte mu pracovitostí ve škole i mimo ni, slušností, láskou k rodim a lidem, mravností a pravdomluvností. Dobré, piinlivé dít je nejlepší zárukou zdárného rozvoje a lepší budoucnosti našeho státu. Vážení obané a obanky, dopustili bychom se chyby a veliké nevdnosti, kdybychom v tuto chvíli nevzpomnli tch tisíc hrdin, kteí se nedokali, kteí zahynuli díve, než jejich sny o svobodné krásné vlasti staly se skutkem. Tisíce mrtvých legioná odpoívá tam, kde slunce se rodí i kde slunce zapadá, tam u Zborova, Buchmae, po nekonených sibiských pláních, tam ve Francii, Itálii, Dobrudži, všade jsou rozsety hroby eských bojovník za svobodu. Ti všichni tam zstali se vzpomínkou na eskou zemi, ti všichni tam hrdin umírali s posledním vzdechem : Kde domov mj? Osud jim této otázky nezodpovdl oni dom nedošli. Nad jejich prostými mohylami, jen podzimní vtry hudou si své písn, ruce padlých bohatýr, které kdysi hrozebn k písaze zvedaly se k nebi, již dávno setlely v hloubi zem, ale jejich tajemné stíny ukazují nám živým stále cestu, kterou se máme ubírati, aby vlast naše žila. Toho vzpomínejme a slibme si v duších svých, že pro rozkvt a blaho své republiky, zstaneme vrni té krvi, která za ni byla prolita, že budeme žíti duchem tch mrtvých, kteí prošli krvavou vavou a zahynuli, za eskou vlast, za naše štstí a za štstí budoucích pokolení! Na památku dnešního 10. výroí naší drahé republiky a jako odznak, symbol naší dosti nad tím, zasazujeme zde dv lipky, které budou míti název : Jubilejní lipky Svobody. Nech jsou zde na památku nám i budoucímu pokolení. S jejími koeny nech i naše srdce zapustí hluboko koeny lásky k pd na níž stojíme a z níž jsme vyšli, lásky k našemu valašskému kraji a k celé naší drahé republice. Lipky, posvátné stromy našich pedk Slovan, - zakoete zde dobe, mohutnte a vzrstejte všem nám, starým i mladým, velkám i ptákm k radostnému životu. Vzdorujte vichrm, bleskm i bouím a vytrvejte vky! Každý Váš lístek, nech šeptá našemu lidu o obanské svornosti a lásce, z níž vykvete blaho nás i naší drahé republiky.

8

9 Mám-li sestaviti djiny této obce, musím nejdíve zmíniti se aspo krátce o vzniku obce Prostední Bevy. Povdti o ní zevrubn, kterak vzrstala, jak povstala jest dosti nesnadné, nebo málo kde je co historického o ní zaznamenáno. Obec Prostední Beva založena byla hrabtem Bernardem Ferdinandem ze Žerotína roku V té dob byly hory hustým javorem porostlé a sloužily zbojníkm za skrýše. Proto veliké ásti les tch vymýtny a Valachy a Slováky osazeny byly, z ehož povstaly tak zvané paseky a javoiny. Proti loupežníkm zmínným zaízen byl také sbor portáš ili portovník, pvodn panulk zvaných. Již okolo roku 1640 bylo 100 Valach portovníky ustanoveno, kterýž sbor brzy více, brzy mén muž ítal. S jistotou souditi mžeme, že všechno díve lesem zarostlo bylo a že jen poznenáhlu les mýtn a v úrodnou pdu, roli neb louku promován byl. Kvli množství a láci díví zakládány zde hut skelné, jak posud v Knhyních a v Bacov o tom památky svdí. O dti hutník postaráno již tenkráte aspo z ásti, neb dle výpovdi lidí starších vyuoval pi každé huti jeden uitel, a zvláštních uebných svtnic nestávalo a vyuování také pravideln se nedlo a obyejn pouze po delších neb kratších pestávkách a tenkráte, když mládež prací zamstnána nebyla, vyuováno bylo. O ostatní mládež nestaral se nikdo a ta ponechána jsouc sama sob, vyrstala jako jedle v lese. Proto také neuml tém nikdo ísti, tím mén psáti. Asi v roku 1820 poali nkteí ze zámožnjších rodin posílati do školy na Hutisko dítky své za tehdejšího rektora Františka Kyselého. Mimo to vyuoval též poustevník na Radhošti v ase zimním nkolik dítek, které u nho bez petržení celou zimu bydleli i stravovaly. Stravu museli ovšem rodiové poustevníkovi naped dodati. Pozdji najata uírna na ulici a uitelem

10 ustanoven Johan Neviš. Touž dobou zízena škola v Bacov a v Knhynách, v nichž obstarával vyuování pouze jeden uitel, vyuuje v každé pouze 2 dny v týdni. Po tech letech zrušena škola v Bacov, ímž zstaly jen dv školy až do roku Uitelové, kteí zde psobili, byli : 1. Josef Hubík, který se stal správcem školy v Hrubé Hrabové. 2. Johan Neviš dostal se odtud do Jezernice. 3. Jan Kylar, který odtud odešel do Polic. Že vyuování za tch dob prospívati nemohlo, je na bíledni. Tmavá svtnice, okna zvící stránky papíru, nkolik vysokých lavic a mohutná pec, to bylo veškeré náadí uebné svtnice. Až do vydání nových zákon školních, nebyl nikdo nucen posílati dítky do školy a tak i pi nejlepší vli uitelov se stávalo, že vycházela mládež ze školy neumjíc zase ani ísti ani psáti a uml-li co který, za mnoho to nestálo. Obané dobe to vdouce toužili po lepším vychování svých dítek a poali pomalu pemýšleti na prostedky, kterak by zlu tomu odpomohli. Nejlepší ovšem prostedek byl vystaviti novu školu, v niž by se celotýdn vyuovalo. Mnozí obané báli se takového nákladu, ale dobrá myšlenka pece zvítzila. V roku 1876 ujednáno vystaviti novou školu. Po patiném schválení c. k. okresní školní rady vyhlédnuto k tomu cíli místo a zakoupeno od Františka Janíka. domu 170 za cenu 120 zl. r..(rakouského ísla). Plán na školu zhotovil státní ingenieur Hugo Skalda z Nového Jiína. Dle pamtního spisu, který sepsal p. Štpán Šubert, uitel v Hutisku, poala první práce se stavbou školní budovy dne 24. ervna Založení základního kamene jest popsáno taktéž blíže v pamtním spise. Celý náklad na školu, poítaje v to i runí práci, kterou obané z Prostední Bevy z poádky vykonávati museli, obnášel zl. Na to uhraženo zemským fondem zl. a darem J. V. císae pána 200 zl. r.. Ostatní peníze uhraženy procenty dle daní, které velmi tžko se skládaly, ježto roku 1879 a 1880 byly velmi mizerné úrody polní. Po vypsání konkursu, obdržel místo to Alois Šubert, narozen dne 10. ervence 1860 ve Velké Bystici u Rožnova, práv absolvovav uitelský ústav v Píboe, tedy jako prozatímní uitel. Dne 13. záí 1879 odbývala se slavnost svcení školy. Za krásného dne a nevídaného návalu lidstva veden prvod z hutiského kostela ku nové škole. Celé pedstavenstvo obce a dvátka bíle odná ekali prvod ped školou. Za hmní ohlušujících ran z hmoždí, uchopil se slova op. Karel Šubert, fará hutiský a krásnými slovy vylíil rodim nutnost vychování dítek a potebu školy, naež vykonán byl církevní obad. Pítomní prohlídnuvše si pak veškeré místnosti odebrali se dom. Nejvtších zásluh o stavbu této školy získali si p. p. Jan Mikulenka, starosta, Cyril Solánský, ís. 10 pedseda místní školní rady a František Janíek, radní ís. 170 v Prostední Bev. Protokolem, pi odbývané zde komisi r. 1875, ustanoveno bylo, že jakmile nová škola vystavena bude, tež exkurrendní v Knhynách tím samým dnem za samostatnou bude prohlášena. I mla místní školní rada za to, že již neteba zvlášt žádali za prohlášení školy v Knhynách za samostatnou a požádala Jana Malee, pasekáe ze Solance, dívjšího výpomocného uitele, aby tam vyuoval, doufajíc, že sl. c. k. okresní školní rada jej na toto místo potvrdí. Než sl. c. k. okresní školní radou naízeno nov jmenovanému uiteli, aby v Knhyních exkurrendní vyuování udloval až do té doby, kdy škola jmenovaná za samostatnou prohlášena bude. Místní školní rada ihned podala žádost následkem níž dne 29. prosince 1879 pan c. k. okresní inspektor prof. Tereba na komisi pijel a nutnost druhé samostatné školy v Prostední Bev uznal. Na základ toho povolila c. k. zemská školní rada vynešením ze dne 19. dubna promnu exkurrendní školy v Knhynách na samostatnou druhou jednotídní národní školu, vadíc ji do tetí tídy školního platu a systemisovala pi ní jedno uitelské místo s píjmem druhé tídy služného platu. V skutek uvedení této školy zstalo vyhraženo až do té doby, kdy píhodná školní svtnice, vcné poteby a byt pro uitele opateny budou a místo uitelské uitelskou silou mající vysvdení uitelské zpsobilosti bude se moci obsaditi. Touto podmínkou prodloužilo se optn velmi

11 dlouho ustanovení druhého uitele, ježto dívjší najatá místnost, a velmi nedostatená -, která Ignátu Hruškovi, mlynái ve smrkovém mlýn náležela, hroznou povodní dne 5. srpna 1880, jaké dosud nikdo na Valašsku nepamatoval, se vším náadím odplavena byla a obci tudíž vše poznovu zizovati bylo. Na škole v Knhynách vyuoval od 15. záí 1879 až do 17. dubna 1880 eený Jan Male, od kteréž doby vyuoval tam uitel ustanovený na nové škole a sice 2 ½ dne doma a tolikéž na exkurrendní. Že vyuováni na obou školách pi slabé návštv školy daiti se nemohlo, je docela pochopitelné. Avšak již dne 1. ervna zavena škola v Knhynách pro množství osýpek až do konce školního roku a vyuováno v nové škole zase celotýdn. Upravení zahrady pi nové škole stálo znaného namáhání i hmotných prostedk. Obec dala obehnati celou zahradu i dvr devným plotem, majíc v úminku nahraditi jej plotem živým. Uprosted zahrady nacházela se znaná prohlubina, kterou si p. spr. školy na své útraty dal úrodnou prstí vyrovnati. Celá prostora posázena na jae r ovocným stromovím, kteréž ze zvláštní laskavosti daroval p. Štpán Šubert v Hutisku. Taktéž zahrádka nalézající se ped okny k východní stran vyžadovala úpravy, prostoupena jsouc samým hrubým pískem, musela býti hluboce vyházena a úrodnou prstí navežena. Školní rok 1880/81 zapoal až teprve 4. íjna 1880 a to pro množství osýpek, které toho roku velmi zle ádily mezi dtmi. Vyuováno v nové škole opt ceelotýdn až do 20. listopadu 1880, ponvadž ani místnost ani náadí školní v Knhynách nebylo dohotoveno. Dne 16. listopadu 1880 navštívil c. k. okresní školní inspektor pan prof. Tereba za píinou inspekce zdejší školu, naež odebral se do Knhyn pehlédnouti novou najatou místnost pro školu v ís. 105 na skálí.

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

III. Z historie eské menšinové školy

III. Z historie eské menšinové školy III. Z historie eské menšinové školy "Prvé zprávy o státním pevrat pronikly do msta až 29. íjna 1918. Zdejší nmecké obyvatelstvo jej neoekávalo, a bylo proto prvý as zaraženo. Asi bhem týdne pihlásil se

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!! Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil. Giuseppe Ungaretti OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1) Jak se jmenovala mezinárodní

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Školní rok 1918.-1919.

Školní rok 1918.-1919. Školní rok 1918.-1919. Sbor učitelský: Na počátku škol roku 1918./19. vyučují na zdejší škole tito učitelé: Jaroslav Metlický def. řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Héger zat.

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

ROK 1964. Volby. Do ONV Vsetín jako poslanec Bohumil Zika, vedoucí ozdravovny Nový život.

ROK 1964. Volby. Do ONV Vsetín jako poslanec Bohumil Zika, vedoucí ozdravovny Nový život. ROK 1964 Volby Nejvtší události letošního roku byly volby do národních výbor a do Národního shromáždní. Naše obec byla rozdlena na 31 volebních obvod v nichž jako poslanci MNV byli voleni tito obané :

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

CO ZNAMENÁ PIPOMÍNKA ODBOJE VE 2. SVTOVÉ VÁLCE?

CO ZNAMENÁ PIPOMÍNKA ODBOJE VE 2. SVTOVÉ VÁLCE? 1 CO ZNAMENÁ PIPOMÍNKA ODBOJE VE 2. SVTOVÉ VÁLCE? Blíží se kvten. Budeme si pipomínat 66. výroí ukonení 2. svtové války, osvobození naší vlasti, ale i osvobození okresu, obce Cikháj. Pi tchto vzpomínkách

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

dv dti, krom toho docházely k nrpu pobhlice a nevstky. Bartolomj, fará týnský, ml svou Matj, fará u sv. Jana pod Skálou, ml

dv dti, krom toho docházely k nrpu pobhlice a nevstky. Bartolomj, fará týnský, ml svou Matj, fará u sv. Jana pod Skálou, ml . Bila Hora a katolická protireformace. 27 dochovaných zpráv mezi zhýralci asi pední místo. Vysvítá to z toho, že když po nastoupení svého úadu naídil arcibiskup pražský Jan z Jenštejna (r. 1379) pamárnou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_100 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ROK 1952. Tídní boj. Výmna funkcioná

ROK 1952. Tídní boj. Výmna funkcioná ROK 1952 Tídní boj Rok 1952 poínáme ve znamení zvýšeného tídního boje. Náš hlavní cíl je socialisace vesnice. Lidé keovit lpí na starých tradicích, zvyklostech a formách, hledí nedviv ba odmítav na nový

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

ROK 1953 MNV. Osvtová beseda. Svazarm MHJ

ROK 1953 MNV. Osvtová beseda. Svazarm MHJ ROK 1953 MNV V letošním roce byl posílen MNV soudruhy zvláš agilními a horlivými jako Ze Josef, Židek Josef 158, Hruška Josef 315, Antonín Fiurášek 37, Juíková Filoména 243 aj. To je zárukou, že dosavadní

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Dlitel, násobek Znak dlitelnosti Prvoíslo, íslo složené, rozklad na prvoinitele Nejvtší spolený dlitel, nejmenší spolený násobek

Dlitel, násobek Znak dlitelnosti Prvoíslo, íslo složené, rozklad na prvoinitele Nejvtší spolený dlitel, nejmenší spolený násobek 1.1. Základní pojmy V tomto uebním bloku budeme pracovat pouze s pirozenými ísly ( bez nuly ) a budeme studovat vztahy dlitelnosti mezi nimi. Seznámíme se s tmito základními pojmy: Název Dlitel, násobek

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004. o symbolech obce a jejich užívání

Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004. o symbolech obce a jejich užívání OBEC PERNINK Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004 o symbolech obce a jejich užívání Zastupitelstvo obce Pernink se na svém zasedání dne 5. íjna 2004 usneslo vydat na základ 84 dost. 2 písm i) zákona.

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

5.0. Cíl prezentace. Osv tlit d vody, jež vedly k p ijetí znaku erveného k íže a pozd ji znaku erveného p lm síce.

5.0. Cíl prezentace. Osv tlit d vody, jež vedly k p ijetí znaku erveného k íže a pozd ji znaku erveného p lm síce. Pátá kapitola ZNAK ZNAK PREZENTACE 5.0. Cíl prezentace Osvtlit dvody, jež vedly k pijetí znaku erveného kíže a pozdji znaku erveného plmsíce. Pipomenout pravidla používání znaku a poukázat na možná zneužití.

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 105 duben 2009

METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 105 duben 2009 METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 105 duben 2009 Vydává oblastní komise mládeže SF Brno Neprodejné Pedseda OKM: RNDr. Zdenk Oká, Slámova 39, 61800 Brno Redaktor

Více

rovn Zásada rovnoprávnosti národv jest do srdce lidského hluboce vštípené: eho sob nechceš, jinému nei". Stálo to arci

rovn Zásada rovnoprávnosti národv jest do srdce lidského hluboce vštípené: eho sob nechceš, jinému nei. Stálo to arci 10 II. * rovn Zásada rovnoprávnosti národv jest tak stará, jako nauka pirozeného práva v- bec; pramen obojího jest ono vrchovišt, z n- hož plynou i mravnost i právo, pikázání totiž do srdce lidského hluboce

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta leden 2011 Úvod Hradec Králové je historicky cyklistické mčsto. Cyklistické stezky vybudované v 80. letech okolo

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více