R o č n í k V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH"

Transkript

1 R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: ŘÍJEN 2005 Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 10. Postup lékařů primární péče při podezření ze syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (sy. CAN) str. 2 ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Stanoviska k žádostem zdravotnických zařízení o souhlas s umístěním, provozem a obměnou vybrané zdravotnické techniky str Přehled pracovišť zdravotních ústavů ČR poskytující poradenské služby v oboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání str Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů - str. 21 doplnění Seznam platných právních předpisů a směrnic (instrukcí) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví k str. 22

2 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 10. POSTUP LÉKAŘŮ PRIMÁRNÍ PÉČE PŘI PODEZŘENÍ ZE SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE (sy. CAN) ZN.: OZP/3 REF.: MUDr. Iva Truellová, tel.: Ve snaze upozornit lékaře na problematiku syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (dále jen sy. CAN ) a zajistit jednotný postup lékařů zvláštní primární péče při diagnostice, léčbě a následných opatření při zjištění sy. CAN, vydává Ministerstvo zdravotnictví následující metodický pokyn, který lze využít ve všech zdravotnických zařízeních, která poskytují zdravotní péči dětem: Čl. 1 DIAGNOSTIKA SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE Diagnózu sy. CAN, která potvrzuje podezření na sy. CAN u dítěte, lze definitivně stanovit na základě komplexního vyšetření mezioborového týmu odborníků soustředěných v rámci dětského lůžkového zařízení DEFINICE Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (sy. CAN), je soubor nepříznivých příznaků v nejrůznějších oblastech zdravotního stavu a vývoje dítěte i jeho postavení ve společnosti, především v rodině. Jsou výsledkem převážně úmyslného ubližování dítěti, způsobeného nebo působeného nejčastěji jeho nejbližšími vychovateli, hlavně rodiči. Za týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte se považuje jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé (případně i nevědomé) jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, které poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popřípadě způsobuje jeho smrt. Nejčastějším jevem, ale zároveň nejhůře prokazatelným, je psychické týrání dítěte. Nejčastěji jsou pachateli osoby z nejbližšího okolí dítěte VYMEZENÍ sy. CAN (viz podrobně Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize) Základní klasifikace, zejména: T 74 Syndromy týrání Podpůrná klasifikace, zejména: F 40 F 48 Neurotické, stresové a somatoformní poruchy 2

3 X 85 Y 9 Napadení (útok) Z 55 Z 65 Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k socioekonomickým a psychologickým okolnostem CHARAKTERISTICKÁ RIZIKA VEDOUCÍ K sy. CAN Neexistuje jednoznačná predikce sy. CAN. Avšak ze společenské situace, ze sociálního prostředí dítěte a z aktuálního zdravotního a psychického vývoje dítěte lze vyslovit podezření na sy. CAN. Pokud lékař má podezření, že dítě nebo i jeho sourozenci žijí v rizikovém prostředí, pak v souladu s Úmluvou o právech dítěte (byla vyhlášena pod č. 104/1991 Sb.) se jedná o děti ve zvlášť obtížné situaci, které potřebují zvláštní pomoc společnosti, tj. mezioborovou a meziresortní spolupráci (viz Čl. 2. Terapie). Rizikové dítě - nezaregistrované úřady před, během a po porodu, - neregistrované u praktického lékaře pro děti a dorost, - z mnohočetných gravidit, - narozené v nepříznivém epidemiologicko hygienickém prostředí, - s postižením, - s HIV/AIDS. Rizikové vztahy v rodině - děti nezletilého rodiče, - děti mladé matky samoživitelky, - děti imigrantů, - děti uprchlíků hledajících azyl, - děti minorit, - děti vyrůstající v prostředí se zvýšenou kriminalitou, - děti rodičů s HIV/AIDS, - nemanželské děti, - děti toxikomanů, - děti bezdomovců, - děti z incestního spojení, - děti narozené v rodině s etnickými, náboženskými či národnostními rozdíly, - děti narozené rodičům, kteří odmítají doporučenou péči o ně. Celospolečenská rizika - národnost, - příslušnost k určité etnické skupině, - neschopnost komunikovat českým jazykem, - místo pobytu: městská aglomerace či venkov, - ohrožení válečným konfliktem, - zasažení přírodní katastrofou, - vtažení do ekonomických problémů národů či rodičů KLINICKÝ OBRAZ sy. CAN (podrobně viz odborná literatura) 3

4 TÝRÁNÍ Fyzické týrání Modřiny: nejčastější známka fyzického týrání. Rozsah i tvar modřiny mnohdy naznačuje předmět, kterým byla způsobena. Opakující se nález modřin na typických místech znamená vždy fyzické násilí. Důležité je správně popsat lokalizaci, velikost, tvar, barvu a četnost modřin (např. modřina stará do 2 dnů je s otokem a bolestivostí místa, modřina stará do 5 dnů je červená až modrá, modřina stará 5-7 dní je zelená, modřina 7-10 dní stará je žlutá, modřina stará dní má hnědou barvu a z modřiny staré 2-4 týdny jsou vidět jen zbytky obrysů). Popáleniny: podezřelý je mechanismus vzniku, který doprovodná osoba uvádí. Typický způsob popálení je od cigaretového oharku. Fyzicky týrané děti jsou páleny na místech, která se běžně při vyšetřování dětí neodhalují, např. na chodidlech. Při nálezu jedné podezřelé cirkulární popáleniny či jizvy je třeba hledat na těle další. Příznaky spálení jiným žhavým předmětem (např. plotna, žehlička) jsou typické na dlaních, chodidlech a zadečku. Opaření vařící vodou je časté zvláště u kojenců a batolat. Fraktury: 15% - 20% týraných dětí utrpí frakturu. U dítěte mladšího 2 let je každá fraktura podezřelá z fyzického týrání, resp. ze zanedbávání péče. Je třeba pozorně zvažovat autenticitu mechanismu úrazu, správným vodítkem je i úroveň psychomotorického vývoje zraněného dítěte. Podezření ze sy. CAN již musí vzbudit pozdní příchod zraněného k prvotnímu lékařskému ošetření (i za několik dní), opakující se úrazy a fraktury, mnohdy na různých částech těla a v různých fázích hojení. Charakteristickým úrazem fyzického týrání jsou zlomeniny žeber. Fraktury dlouhých kostí jsou u dětí většinou spirální a mohou vzniknout též kroucením, škubnutím a silným úderem. Poranění centrálního nervového systému: vzniká úderem nebo nárazem hlavy do tvrdého předmětu. U kojenců může dojít k poranění mozku hrubým a intenzivním zatřesením celého těla. Poraněné oči a vyražené zuby: jsou neobvyklé úrazy dětí a je potřeba dohledat, event. další symptomy sy. CAN. U kojenců bývá, po surovém krmení lžičkou, časté natržení uzdičky horního rtu. Poranění nitrobřišních orgánů je většinou přidruženým nálezem fyzicky týraného dítěte. Mnohdy se jedná o natrženou slezinu, játra, roztržený žaludek, duodenum, hematom v břišní stěně, traumatickou pankreatitidu, event. pseudocystu pankreatu. Roztržení či utržení ledviny je též možné. Při podezření na sy. CAN je třeba vždy vyloučit poranění genitálu. Psychické týrání a šikanování Podstatou psychického týrání a šikanování je zesměšňování, nevhodné kritizování, ponižování a terorizování dítěte v soukromí i na veřejnosti nebo naopak nepřiměřené nároky na ně. Rodič ignoruje adekvátní potřeby dítěte a vědomě je terorizuje. V dítěti postupně narůstá pocit neštěstí, podceňování, neúspěšnosti a beznaděje. Navenek je dítě samotářské, bez kamarádů, mnohdy vystaveno šikanování spolužáků. Psychické týrání dítěte zahrnuje též zřeknutí se dítěte, resp. prosazování ústavní péče a výchovy. Typickým znakem psychického týrání je zamykání ve sklepě, na toaletě nebo ve chlévě se zvířaty. U dětí psychicky týraných se zhoršuje školní prospěch, objevují se nevysvětlitelné teploty, bolesti břicha, bolesti hlavy, pomočování i pokálení. Podobné příznaky jsou popisovány u dětí, o které rodiče nadměrně pečují. Nejčastější forma psychického mučení je tam, kde jsou spory o to, kým bude vychováváno, s kým bude žít, s kým se smí či nesmí stýkat. Tato situace je v mnoha rodinách v rozvodovém řízení. Šikanování se obvykle definuje jako agrese, které se dopouští jedinec nebo skupina vůči jedinci nebo skupině víceméně bezbranným, ať už pro fyzickou nebo jinou slabost nebo nemožnost účinné obrany. Za charakteristické se považuje opakování agrese vůči téže oběti. 4

5 SEXUÁLNÍ TÝRÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ Klinická manifestace sexuálně zneužitého dítěte je specifická a nespecifická. Specifickými symptomy jsou: - pohlavně přenosné choroby, včetně HIV/AIDS, - ragády a poranění oblasti anální a genitální, - hematomy na pohlaví, - známky deflorace u nezletilé, - gravidita. Nespecifické symptomy jsou: - poruchy spánku, - enkompresa nebo enureza, - bolesti břicha, - nechutenství, - zvracení, - poruchy řeči, - okusování nehtů nebo cucání palce, - zhoršení prospěchu, - fobie, tiky, hysterie, - asociální chování, - ztráta sebehodnocení, - psychosomatické potíže, - deprese, - narkomanie, - promiskuita nebo prostituce, - útěky z domova ZANEDBÁVÁNÍ PÉČE Zanedbávání péče je nejčastějším projevem sy. CAN. Může, ale nemusí současně probíhat s týráním dítěte. Zanedbávání péče nejčastěji pozorují a posléze popisují sousedé v místě bydliště nebo učitelé dítěte. U zanedbávaných dětí je charakteristická: - retardace vývoje, včetně netypického průběhu růstové křivky, - opakovaná absence dítěte při pozvání na preventivní prohlídky a očkování v souladu s vyhláškou č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - nerespektování zdravotníky doporučených postupů, - vyšší úrazovost DOPORUČENÝ POSTUP PŘI PODEZŘENÍ ZE sy. CAN A) Důvody, které vedou lékaře k podezření ze sy. CAN: Před vyslovením podezření ze sy. CAN je třeba, současně s převzetím dítěte do péče, aby lékař primární péče: a) získal Zprávu o propuštění novorozence či Protokol o předání pacienta, b) zjišťoval a zapisoval do zdravotnické dokumentace aktuální sociální zázemí dítěte a jejich změny, 5

6 c) pojal podezření na dítě žijící v rizikovém prostředí, pokud rodič nebo zákonný zástupce (dále jen rodič ) dítěte odmítl udat jméno a adresu posledního praktického lékaře pro děti a dorost, d) pojal podezření na dítě žijící v rizikovém prostředí u rodičů, kteří často mění ošetřujícího lékaře nebo vyhledali opakovaně lékaře a uváděli nedůvěryhodnou anamnesu potíží dítěte, e) rozeznal užívání nedoporučených postupů v léčbě dítěte, f) rozeznal chybné způsoby péče o dítě včetně stravování dítěte, g) provedl komplexní vyšetření dítěte při převzetí do péče, včetně výšky, hmotnosti, obvodu hlavičky, BMI, vyšetření moče. Důležité je zaznamenat anomálie v chování a v navazování kontaktu s dítětem. Obzvláštní pozornosti je potřeba věnovat popisu zhojených poranění, jizvám, tetovážím, opruzeninám, úrovni hygieny včetně stavu oblečení, h) řádně, čitelně a úplně provedl o vyšetření zápis do zdravotnické dokumentace. Při podezření ze sy. CAN je třeba, aby lékař: a) zachoval profesionální jistotu v komunikaci s dítětem a jeho doprovodem, b) zabránil konfrontačnímu pohovoru s doprovodem dítěte, c) zaznamenal údaje získané od doprovodu dítěte (dle možností i od dítěte) ve vztahu k aktuálním potížím dítěte, d) provedl cílené vyšetření dítěte, včetně výšky, hmotnosti, obvodu hlavičky, BMI, vyšetření moče. Důležité je zaznamenat způsob chování a případné obtíže v navazování kontaktu s dítětem. Obzvláštní pozornosti je potřeba věnovat popisu poranění, úrovni hygieny včetně stavu oblečení, e) v případě podezření na sexuální zneužívání zvláště pozorně vyšetřil genitál a řitní otvor. Mnohdy jsou známky násilí patrny na prádle, které je potřeba zajistit (stopy krve, spermatu), f) písemně zaznamenal všechny údaje ze svého vyšetření do zdravotnické dokumentace (viz dále), g) na základě subjektivních i objektivních údajů neprodleně telefonicky informoval o svém podezření Orgán sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD ). Dle reálné situace oznámí OSPOD svůj další postup a kam dítě odesílá. B) Další postup lékaře (alternativy) při podezření na sy. CAN: Další postup lékaře vyplývá ze zdravotního stavu dítěte a reálné situace: - vyšetří a ošetří dítě, - poučí doprovod, - pozve ke kontrolnímu vyšetření (popř. zařadí do dispenzarizace), - popř. zajistí hospitalizaci (dle situace a zdravotního stavu dítěte, vždy u dítěte, které vyhledalo lékařskou péči samo, u dítěte v doprovodu cizí osoby, která vyslovila podezření ze sy. CAN). V případě, že rodiče nedali souhlas s hospitalizací, je postupováno v souladu s 23 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, - v případě doprovodu cizí osoby, která vyslovila podezření ze sy. CAN, lékař zaznamená do zdravotnické dokumentace kontakt na tuto osobu (jméno, bydliště, telefon). C) Zápis do zdravotnické dokumentace dítěte: Zápis do zdravotnické dokumentace dítěte by měl obsahovat: 1. datum a čas prvotního podezření ze sy. CAN, 2. záznam vlastního šetření: 2.1. subjektivní popis potíží vyslovený dítětem nebo doprovodem, 6

7 2.2. komplexní vyšetření dítěte s popisem nálezu, 3. způsob, datum ohlášení a jméno pracovníka OSPOD, kterému lékař podezření ze sy. CAN vždy nahlásí, 4. výpis ze zdravotnické dokumentace s popisem nálezu předá lékař na vyžádání OSPOD, a to v souladu s 53 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. D) Oznamovací povinnost lékaře: Podezření na sy. CAN podléhá oznamovací povinnosti, a to v souladu s 10 a 53 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Oznamovací povinnost je taktéž stanovena v ust. 168 trestního zákona. V případě podezření na sy. CAN by se mohlo jednat o naplnění skutkové podstaty trestného činu týrání svěřené osoby, uvedeného v ust. 215 trestního zákona. Čl. 2 TERAPIE Komplexní terapeutická práce je souhrnem příslušných opatření - od jednorázové krizové intervence (spojené s diagnostikou) přes krátkodobou individuální, skupinovou či rodinnou terapii, až k dlouhodobé formě psychoterapie, kdy je potřeba několikaměsíční péče. Důležitou složkou terapie je i forma socioterapie, kterou rozumíme terénní práci v podobě kontaktu s rodinou v jejím přirozeném prostředí. V praxi lékaře primární péče se terapie řídí dle doporučení odborných ambulancí a sociálním statutem dítěte, které se nachází v biologické rodině nebo v náhradní rodinné péči nebo v ústavní péči. Čl. 3 DISPENZÁRNÍ PÉČE Duševní poruchy v dětském věku děti v těžkých sociokulturních podmínkách (děti týrané, sexuálně zneužívané) Frekvence dispenzárních prohlídek: Specializace dispenzarizujícího lékaře: 4-6x za rok praktický lékař pro děti a dorost, pedopsychiatr, psycholog. Čl. 4 PREVENCE sy. CAN V PRAXI LÉKAŘŮ PRIMÁRNÍ PÉČE 1. Primární prevence sy. CAN vyžaduje: informování veřejnosti o syndromu, spolupráci s obecním úřadem a spolupráci s důvěryhodnými nestátními organizacemi. Primární prevence sy. CAN znamená vědomé a cílené zaměření se na zaregistrované děti z rizikových rodin (viz Čl. 1 bod 1.3. Charakteristická rizika vedoucí k sy. CAN). 2. Sekundární prevence je závislá na včasné diagnostice sy. CAN a spolupráci mezi pediatry, pedagogy, psychology a sociálními pracovníky. 3. Terciární prevence zahrnuje resocializaci dítěte se sy. CAN a jeho rodiny (biologické či náhradní) pomocí mezioborového týmu odborníků. Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., v. r. 7

8 ministryně zdravotnictví Z P R Á V Y A S D Ě L E N Í 1. STANOVISKA K ŽÁDOSTEM ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM, PROVOZEM A OBMĚNOU VYBRANÉ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY ZN.: OSŘ/23225/2005 REF.: Jitka Šustová, tel.: Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje rozhodnutí k žádostem zdravotnických zařízení o souhlas s umístěním, provozem a obměnou vybrané zdravotnické techniky ze dne , dodatečné vydání stanoviska ze dne a přehodnoceného stanoviska ze dne Nemocnice Sokolov, spol. s. r. o. Souhlas s obměnou mamografického přístroje s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřejného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdravotnického zařízení, včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise VZT nezakládá nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Nemocnice Česká Lípa, p. o. Souhlas s obměnou CT za přístroj druhé kategorie podle stávajících kritérií Komise VZT s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřejného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdravotnického zařízení, včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise VZT nezakládá nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5 Souhlas s obměnou CT s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřejného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdravotnického zařízení, včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise VZT nezakládá nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5 Souhlas s obměnou gamakamery za SPET/CT s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřejného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdravotnického zařízení, včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise VZT nezakládá nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. 8

9 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5 Souhlas s obměnou lineárního urychlovače s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřejného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdravotnického zařízení, včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise VZT nezakládá nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Nemocnice Chomutov, p. o. Souhlas s obměnou kobaltového ozařovače za lineární urychlovač s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřejného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdravotnického zařízení, včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise VZT nezakládá nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Nemocnice Chomutov, p. o. Souhlas s obměnou plánovacího systému 3D s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřejného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdravotnického zařízení, včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise VZT nezakládá nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Masarykův onkologický ústav Brno Souhlas s umístěním a provozem MR (prodloužené stanovisko č. 3429/2004 ze dne ) s tím, že způsob úhrady provozu přístroje z veřejného zdravotního pojištění bude předmětem jednání mezi zdravotnickým zařízením a zdravotními pojišťovnami. Tento souhlas Komise VZT nezakládá nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Masarykův onkologický ústav Brno Souhlas s umístěním a provozem lineárního urychlovače s tím, že způsob úhrady provozu přístroje z veřejného zdravotního pojištění bude předmětem jednání mezi zdravotnickým zařízením a zdravotními pojišťovnami. Tento souhlas Komise VZT nezakládá nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. Souhlas s umístěním a provozem MR s tím, že způsob úhrady provozu přístroje z veřejného zdravotního pojištění bude předmětem jednání mezi zdravotnickým zařízením a zdravotními pojišťovnami. Tento souhlas Komise VZT nezakládá nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Fakultní nemocnice v Plzni Souhlas k prodloužení stanoviska ze dne o novou kapacitu PET/CT s tím, že zdravotnické zařízení nebude požadovat navýšení úhrady nad dohodnutý limit a způsob úhrady. Tento souhlas Komise VZT nezakládá nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Dodatečné stanovisko ze zasedání Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky ze dne Nemocnice Znojmo Souhlas s obměnou kobaltového ozařovače za lineární urychlovač s monoenergetickým urychlovačem s tím, že bude zachována kategorizace pracoviště II.B, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřejného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní 9

10 negativně ekonomickou bilanci zdravotnického zařízení, včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise VZT nezakládá nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Přehodnocené stanovisko č.j /2004 ze dne Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava Souhlas s prodloužením stanoviska č. j /2004 ze dne k obměně lithotryptoru s tím, že nedojde k navýšení čerpání prostředků z veřejného zdravotního pojištění a že nákup a provoz techniky neovlivní negativně ekonomickou bilanci zdravotnického zařízení, včetně mzdových nákladů. Tento souhlas Komise VZT nezakládá nárok na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Ing. Karel Radolf, v. r. náměstek ministryně 10

11 2. PŘEHLED PRACOVIŠŤ ZDRAVOTNÍCH ÚSTAVŮ ČR POSKYTUJÍCÍ PORADENSKÉ SLUŽBY V OBORU HYGIENY VÝŽIVY A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ ZN.: 30255/2005 REF.: Ing. Silvie Slavíková, tel.: Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje ucelený přehled služeb poskytovaných pracovišti zdravotních ústavů v oblasti týkající se bezpečnosti potravin, a to na základě usnesení vlády ze dne 15. prosince 2004 č ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii. V návaznosti na přistoupení České republiky k Evropské unii je jedním z dílčích úkolů v oblasti rozvoje komunikace a vzdělávání zlepšovat poskytování přesných a spolehlivých informací jak mezi státními institucemi, tak vůči spotřebitelům. OBOR, OBLAST KONZULTANT PRACOVIŠTĚ HACCP (Hazard analysis and critical control points) systém kritických bodů, potravinářské technologie Interpretace a konzultace dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a souvisejících vyhlášek (HACCP, konzultace projektů potravinářských zařízení, výrobky určené pro styk s potravinami, mikrobiologie potravin, chemické látky, problematika PBU-předměty běžného užívání, potravinářské provozy) MVDr. Ivana Filipová MUDr. Marečková Eva MUDr. Jarmila Číhalová MUDr. Jarmila Číhalová ZÚ se sídlem v Jihlavě ZÚ se sídlem v Jihlavě, ÚP Třebíč, U Obůrky Třebíč fax: ZÚ se sídlem ve Zlíně ZÚ se sídlem ve Zlíně, ÚP Zlín, Havlíčkovo nám Zlín fax: ÚP Kroměříž, Havlíčkova 792/13, Kroměříž , ÚP Uherské Hradiště, Stará Tenice Uherské Hradiště MVDr. Kateřina Janovská ÚP Vsetín, 4. května Vsetín ZÚ se sídlem v Olomouci 11

12 HACCP Ing. Dagmar Stejskalová ZÚ se sídlem v Olomouci, Centrum HRA, Ovesná Olomouc HACCP Mgr. Aleš Peřina MUDr. Marie Hrazdilová fax: ZÚ se sídlem v Brně ZÚ se sídlem v Brně, Stará Brno Mikrobiologie pokrmy, potraviny, PBU RNDr. Libuše Malíková ZÚ se sídlem v Brně, Masná Brno Hodnocení laboratorních protokolů hraček a výrobků pro děti a PBU výrobků z keramiky, porcelánu a plastů Správná výrobní a hygienická praxe, HACCP, konzultace k projektové dokumentaci stravovacích zařízení a prodejen potravin Interpretace mikrobiologických a chemických požadavků podávaných pokrmů ve stravovacích službách HACCP ( včetně zavedení systému, udržování systému), školící akce při zavádění systému, poradenská činnost Poradenská činnost v oblasti správné hygienické a výrobní praxe, shody provozovny s požadavky vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných RNDr. Dagmar Vavřinová ZÚ se sídlem v Brně, Masná Brno MUDr. Kateřina Jáglová Ing. Ladislava Vermachová Ing. Jana Kotková Ing. Milada Balounová ZÚ se sídlem v Karlových Varech ZÚ se sídlem v Karlových Varech, Bezručova Karlovy Vary Centrum laboratoří Karlovy Vary a pobočky Sokolov ZÚ se sídlem v Plzni ZÚ se sídlem v Plzni, Tylova Plzeň fax:

13 Poradenství v oblasti potravinové legislativy Školení dle zákona č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, (vyhláška č. 137/2004 Sb.) Vyhodnocení výsledků laboratorních analýz potravin, pokrmů, příp. PBU dle platné legislativy Posouzení správného rozsahu vyšetření potravinářských výrobků, potravin, doplňků stravy, kojenecké a dětské výživy RNDr. S. Krýsl ZÚ se sídlem v Plzni Centrum laboratoří Klatovy Plzeňská Klatovy Posouzení technologií a návrhů norem potravinářských výrobků, potravin, doplňků stravy, kojenecké a dětské výživy Školení hygienického minima pracovníků v provozovnách potravinářství, HACCP Vyhodnocení výsledků laboratorních analýz potravin, pokrmů, příp. PBU a zpracování návrhu opatření Hodnocení laboratorních protokolů hraček a výrobků pro děti a BBU výrobků z keramiky, porcelánu a plastů Hodnocení zařízení a předmětů určených pro přímý styk s potravinami Konzultace k projektům stravovacích služeb a k výrobě potravinářských výrobků (zejm. dětské kojenecké výživy, PBU), legislativa Konzultace - kvalita a požadovaná vyšetření potravin Konzultace v oblasti mykologie potravin Komplexní služby-haccp, konzultace k projektům potravinářských zařízení Aja Jacurová Jana Beranová Ing. Ivana Jankovská Ing. Ivana Jankovská Aja Jacurová Jana Beranová Ing. Ivana Jankovská Ing. Ivana Jankovská Aja Jacurová Jana Beranová Ing. Ivana Jankovská RNDr. Vladimír Kalaban MVDr. Marcela Mathesová ZÚ se sídlem v Hradci Králové ZÚ se sídlem v Hradci Králové, Habermanova Hradec Králové Centrum veřejného zdraví Hradec Králové Centrum hygienických laboratoří Hradec Králové pobočka Jičín pobočka Náchod

14 Školení hygienického minima pro stravování Konzultace projektové dokumentace-stravovací provozy Konzultace k systému HACCP (při zavádění, udržování, modifikaci) Hodnocení výsledků hygienických vyšetření výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy Hodnocení výsledků hygienických vyšetření hraček a výrobků pro děti ve věku do 3 let Školení, poradenství, atestační zkoušky v oblasti senzorického posuzování potravin, pokrmů a PBU Konzultace projektové dokumentace a interpretace vyhlášek v oboru hygieny výživy Hodnocení výsledků mikrobiologických vyšetření potravin a pokrmů Hodnocení výsledků mikrobiologických vyšetření potravin a pokrmů Konzultace k systému HACCP (při zavádění, udržování, modifikaci) HACCP zákon č. 258/2000 Sb.; vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby (tvorba a zavedení systému) Konzultace k systému HACCP při udržování a změnách Hana Dvořáčková Martina Buršová Ing. Jana Štěpánková Ing. Rudolf Stránský Ing. Jana Štěpánková Ondřej Fajmon MVDr. Vladimíra Rozsypalová Martina Václavková MVDr. Dana Křížová Jana Křenková Dagmar Toušková Jana Křenková Dagmar Toušková pobočka Trutnov ZÚ se sídlem v Pardubicích Západní pobočka pracoviště: Kyjevská Pardubice fax: Východní pobočka pracoviště: Smetanova Ústí nad Orlicí , fax: cz Východní pobočka pracoviště: Smetanova Ústí nad Orlicí fax ZÚ se sídlem v Českých Budějovicích ZÚ se sídlem v Českých Budějovicích, L.B. Schneidera České Budějovice fax:

15 Zařízení provozů veřejného stravování - zákon č. 258/2000 Sb.; vyhláška č. 137/2004 Sb. Školení hygienického minima pracovníků v potravinářských provozech Konzultace k projektům stravovacích služeb a k výrobě potravinářských provozovnách Konzultace v problematice výrobků určených pro styk s potravinami (vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy) Konzultace v problematice hraček a výrobků pro děti do 3 let věku (vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let) Konzultace v problematice chemického a mikrobiologického vyšetření potravin Interpretace a konzultace dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek (konzultace projektů stravovacích zařízení, výrobků určených pro styk s potravinami a pokrmy, požadavků na kosmetické prostředky a hračky, HACCP). Jana Křenková MUDr. Šárka Mičanová Jana Křenková Jana Křenková Ing. Pavel Daňha Ing. Radka Bednářová MUDr. Olga Tománková Zdravotní ústav se sídlem v Praze Zdravotní ústav se sídlem v Praze Pracoviště: Rajmonova 1199/ Praha Dále konzultace projektů potravinářských prodejen a výroben potravin. Školení zaměstnanců stravovacích služeb ve znalostech nutných k ochraně veřejného zdraví (dříve hygienické minimum) Interpretace a konzultace dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek (konzultace projektů zdravotnických zařízení a občanské vybavenosti, sportovních zařízení). Školení zaměstnanců ve znalostech nutných k ochraně veřejného zdraví (dříve hygienické minimum). Libuše Hanžlová Pracoviště: Jasmínová 2905/ Praha MUDr. Alena Lindovská Pracoviště: Rajmonova 1199/ Praha

POSTUP LÉKAŘŮ PRIMÁRNÍ PÉČE PŘI PODEZŘENÍ ZE SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE (SY. CAN)

POSTUP LÉKAŘŮ PRIMÁRNÍ PÉČE PŘI PODEZŘENÍ ZE SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE (SY. CAN) POSTUP LÉKAŘŮ PRIMÁRNÍ PÉČE PŘI PODEZŘENÍ ZE SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE (SY. CAN) PROCEDURE USED BY PRIMARY CARE PHYSICIANS IN SUSPECTED CASES OF CHILD ABUSE AND NEGLECT (CAN)

Více

DIAGNOSTIKA SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE DOPORUČENÝ POSTUP URČENÝ LÉKAŘŮM PRIMÁRNÍ PÉČE

DIAGNOSTIKA SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE DOPORUČENÝ POSTUP URČENÝ LÉKAŘŮM PRIMÁRNÍ PÉČE DIAGNOSTIKA SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE DOPORUČENÝ POSTUP URČENÝ LÉKAŘŮM PRIMÁRNÍ PÉČE MUDr. Pavel Biskup Dětský domov, Strančice Doporučené postupy vznikají jako pomůcky v každodenní

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2006. Částka 1 Vydáno: LEDEN 200

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2006. Částka 1 Vydáno: LEDEN 200 Ročník 2006 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: LEDEN 200 O B S A H ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Stanoviska k žádostem zdravotnických zařízení o souhlas s umístěním, provozem a obměnou

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP. Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 3. 2009. Obsah:

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP. Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 3. 2009. Obsah: PRACOVNÍ POSTUP SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŢÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE Vydání: 14. 4. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 31. 3. 2009 Odborný garant:

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. ÚVODNÍ SLOVO

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Člověk ve svém životě jde různými cestami. Některé z těchto cest jsou rovné a krátké, některé jsou naopak klikaté a dlouhé. Co je rozhodující je to, kam nás zavedou, Jaký mají cíl? Zda to

Více

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA DESÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉ SOCIÁLNÍ CHARTY PŘEDKLÁDANÁ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY (za období do 31. 12. 2011) Články 3, 11, 12, 13 a 14 Evropské sociální charty a článek 4 Dodatkového

Více

ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 258 ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNĺ

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Věstník Ročník 2008 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 28. LISTOPADU 2008 Cena: 134 Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup lékařů při poskytování zdravotní péče

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Ochrana dítěte před násilím, zneužíváním a zanedbáváním

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Ochrana dítěte před násilím, zneužíváním a zanedbáváním Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Ochrana dítěte před násilím, zneužíváním a zanedbáváním Sociální práce Vedoucí práce: ThDr. et. Mgr. Ladislava Marešová

Více

Souhrnná zpráva o meziresortním naplňování strategických dokumentů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2013

Souhrnná zpráva o meziresortním naplňování strategických dokumentů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2013 Souhrnná zpráva o meziresortním naplňování strategických dokumentů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2013 k zajištění bodu II/8. a) usnesení vlády č. 936 ze dne 22. srpna 2007 zpracovalo

Více

N á v r h věcného záměru zákona o specifických zdravotních službách

N á v r h věcného záměru zákona o specifických zdravotních službách N á v r h věcného záměru zákona o specifických zdravotních službách A. Přehled platné právní úpravy vztahující se k věcném u záměru Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

HYGIENICKÁ STANICE HL.M.PRAHY PRAHA 1, RYTÍŘSKÁ 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

HYGIENICKÁ STANICE HL.M.PRAHY PRAHA 1, RYTÍŘSKÁ 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÁ STANICE HL.M.PRAHY PRAHA 1, RYTÍŘSKÁ 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení str. 4 ČÁST II. Postavení, název a sídlo Hygienické stanice hl. m. Prahy

Více

HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století

HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století ÚVOD Na 51. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998 se členské státy Světové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, která formulovala

Více

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 254/2001 Sb., 274/2001 Sb. Změna: 86/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb., 120/2002 Sb. Změna:

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 254/2001 Sb., 274/2001 Sb. Změna: 86/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb., 120/2002 Sb. Změna:

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 156 Kč Část normativní OBSAH Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2005 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 3. Statut a Jednací řád Komise pro kategorizaci léčiv a potravin pro zvláštní

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ekonomika Všeobecné zdravotní pojišťovny Monika Růžičková Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

Více

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 III. SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 1 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Informace pro občany

Informace pro občany Vytvoření metodiky naplňování standardů kvality dle vyhl. 473/2012Sb. pro ORP Jilemnice - OSPOD Informace pro občany Metodika standardů kvality sociálně-právní ochrany Projekt Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Více

ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN

ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,

Více