DÍT ROZVEDENÝCH RODI Jakého potrestání se nejvíc bojí? D ti a my ..a co d ti - u koho si mají hrát? eský týdeník D ti a rozvody: rady pro rodi e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÍT ROZVEDENÝCH RODI Jakého potrestání se nejvíc bojí? D ti a my ..a co d ti - u koho si mají hrát? eský týdeník D ti a rozvody: rady pro rodi e"

Transkript

1 DÍT ROZVEDENÝCH RODI Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Jakého potrestání se nejvíc bojí? / [What punishment are they afraid of?] / Eva Vaníková -- eština In: Dti a my -- [CZ] -- Ro. 25,.3 (1995), s.21. Nejhorší tresty podle desetiletých dtí z rozvedených rodin - výprask, zákaz hraní si s kamarády, nejít k tátovi, nesmt se dívat na televizi, zákaz být s babikou. neúplná rodina ; dít ; dít rozvedených rodi ; trest 2....a co dti - u koho si mají hrát? / [Care for children after divorce] / Martina Coufalová -- eština In: eský týdeník -- [CZ] -- Ro. 1,.82 (1995), s.17. Problematika svování dtí do pée jednoho z rodi po rozvodu. Opomíjení otc (tém automatické svování dtí matkám bez podrobnjšího zkoumání jejich zpsobilosti k výchov). Psychické týrání dtí - umle vytváený negativní vztah k jednomu z rodi - nejastji k otci. Možnost kompromisního ešení - spolená pée rodi - stídání po delších asových úsecích. rodinné prostedí ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; vztah rodie-dít ; vztah otecdít ; rodiovská deprivace ; otcovská deprivace 3. Dti a rozvody: rady pro rodie [Children and divorces: Advice for parents] / -- eština In: Otec, dít, rodina -- [CZ] -- Ro. 3,.7 (1996), s

2 Problematika adaptace dtí na rozvod, upozornní na nejastjší omyly a problémy tohoto kritického období. neúplná rodina ; rozvod ; dít ; dít rozvedených rodi ; psychická zátž ; pée o dít ; vztah rodie-dít 4. Revoluce v porozvodové péi o dti / [The revolution in the after-divorce care about children] / Richard A. Warshak ; [Pekl.] Eduard Bakalá -- eština In: P magazín -- [CZ] -- Ro. 2,.1 (1996), s.8. Problém spolené pée rodi o dít po rozvodu manželství. Spolená pée fyzická (vetn bydlení) - rovnomrný pobyt dítte v domov každého z rodi. Poteba stálého prostedí pro život dítte a vytvoení stability. Vysoký podíl dtí žijících po rozvodu jen s matkou. rozvod ; rodie ; dít rozvedených rodi ; rodiovská odpovdnost ; rodiovská role ; vztah rodie-dít ; rodinný život ; rodinné prostedí ; pée o dít 5. Jakého potrestání se nejvíc bojí? / [What punishment are they afraid of?] / Eva Vaníková -- eština In: Otec, dít, rodina -- [CZ] -- Ro. 3,.8 (1996), s.16. Nejhorší tresty podle desetiletých dtí z rozvedených rodin - výprask, zákaz hraní si s kamarády, nejít k tátovi, nesmt se dívat na televizi, zákaz být s babikou. neúplná rodina ; dít ; dít rozvedených rodi ; trest 6. Zavržení rodie / [Rejected parents] / Tomáš Novák -- eština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Ro. 44,.5 (1997), s.12. Dít mezi rozvedenými rodii, píprava dítte na styk s odmítaným rodiem, rodinná terapie. dít ; neúplná rodina ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; vztah rodie-dít ; psychická zátž ; terapie 2

3 7. Svt na kousky / [Problems of a pre-school and school children after the divorce of their parents] / Václava Masáková ; [Red.] Daniela Kramulová -- eština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Ro. 44,.12 (1997), s.6. lánek o tom, co mže prožívat dít pedškolního a mladšího školního vku po rozvodu rodi. neúplná rodina ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; vztah rodie-dít ; dít ; pedškolní vk ; mladší školní vk ; psychická zátž 8. Znovu se vdám, až dti vyrostou / [I will marry again when children grow up] / Václava Masáková ; [Red.] Daniela Kramulová -- eština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Ro. 45,.1 (1998), s.10. Psobení a dsledky rozchodu rodi na dospívající dcery a syny. neúplná rodina ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; adolescent ; vztah rodie-dít ; rodinné prostedí ; psychická zátž 9. Jen s jedním rodiem / [With only one parent] / Václav Mertin -- eština In: Dti a my -- [CZ] -- Ro. 28,.4 (1998), s.14. Rady odborníka, jak se co nejlépe vypoádat s výchovou dítte, které vyrstá v neúplné rodin. neúplná rodina ; výchova ; vztah matka-dít ; výchovné psobení ; dít ; dít rozvedených rodi 10. Psycholog a psychiatr v rozvodových soudních sporech / [Psychologist and psychiatrist in the divorce judicial causes] / Jií Koutek, Jana Kocourková -- eština In: Propsy -- [CZ] -- Ro. 4,.6 (1998), s Nutnost hledání optimálního ešení pro dít po rozvodu rodi. Soudní spory rodi o svení nezletilého dítte do výchovy. Významná role vyjádení psycholog a psychiatr. Zájem dtí o styk s druhým rodiem. Snaha o vtší využití 3

4 porozvodového poradenství. Negativní vliv problematických vztah mezi rodii na výchovu dtí. rozvod ; dít rozvedených rodi ; ochrana dítte ; vývoj dítte ; psychiatr ; psycholog ; psychologická služba ; poradenská služba ; soud ; pée o dít 11. Jak pomoci dtem v rozvodové situaci / [How to help children in divorce situation] / Marie Balcarová -- eština In: Dti a my -- [CZ] -- Ro. 29,.1 (1999), s.27. Pomoc dtem v dob rozvodu a rozchodu rodi. Obtíže dtí po rozvodu. Doporuení pro rozvádjící se rodie. neúplná rodina ; rodinná výchova ; rodinné prostedí ; výchovné psobení ; vztah rodie-dít ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; psychická zátž 12. O nevlastních dtech a nevlastních rodiích / [About foster-children and fosterparents] / Zdenk Matjek, Zdenk Dytrych -- eština -- lit.20 In: eskoslovenská psychologie -- [CZ] -- Ro. 44,.3 (2000), s Malý odborný zájem o situaci tzv. nevlastních rodin. Teoretické východisko souasných výzkum bývá evoluní, v úvahu je však nutno vzít i demografické údaje. Tradice pejorativního pojetí nevlastního rodiovství. Problémové okruhy, kterým bude nutno vnovat pozornost v dalších výzkumech: pohlaví a vk dtí a jejich nových rodi, události ped ustavením nového svazku a jeho legalita, vnjší okolnosti, motivace a osobnostní rysy každého lena nové rodiny. dít ; rodie ; rodina ; rodiovská role ; vztah rodie-dít ; nevlastní rodi ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; náhradní rodina 13. Co pináší obma stranám stídavá pée o dti po rozvodu / [What the alternate care for children after divorce brings to theboth sides] / Vra Bechyová -- eština In: Dti a my -- [CZ] -- Ro. 30,.3 (2000), s.31. Seznámení se dvma rodinami, které praktikují stídavou péi o dti. Klady stídavé výchovy. 4

5 neúplná rodina ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; výchova ; výchovné psobení ; spolupráce ve výchov ; vztah rodie-dít 14. Pro ve školce nemluví? / [Why don't they speak at kindergarten?] / Prokešová -- eština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Ro. 48,.2 (2001), s.6. Hana Odborná pomoc dítti po rozvodu rodi. Píiny samotáského a odtažitého chování dítte v mateské škole. Spolupráce mateské školy a rodiny. rozvod ; dít rozvedených rodi ; dít ; porucha chování ; psychická zátž ; pedškolní vk ; mateská škola ; výchovné psobení ; pedagogicko-psychologická poradna ; spolupráce ve výchov ; psychologická služba 15. Bezbranný mezi svými / [Helpless among own family] / Hana Halfarová -- eština In: Psychologie dnes -- [CZ] -- Ro. 7,.11 (2001), s Definice psychického zneužívání i týrání dítte. Rozchod rodi znamená pro dít ztrátu trvalých citových vztah. Rodie by mli brát ohled pedevším na dti. Zkušenosti pracovník Krizového centra Linka bezpeí, které pomáhá pedevším dtským klientm. týrané dít ; citová deprivace ; rozvod ; rodiovská odpovdnost ; krizové centrum ; dít rozvedených rodi 16. Po rozvodu spolen? / [Together after divorce?] / Tomáš Novák -- eština In: Universitas -- [CZ] --,.4 (2001), s Legislativní podklady pro výchovné psobení rodi po rozvodu. Rodiovské výchovné metody po rozvodu v praxi. Vliv nesouladu mezi rodii na vývoj dítte. Je model stídavé výchovy utopií? Podntné téma pro diplomovou nebo disertaní práci v humanitních oborech. rodinná výchova ; výchovné psobení ; dít ; rodinné prostedí ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; legislativa ; vývoj dítte ; eská republika 5

6 17. Dti, rodie a rozvody / [Children, parents and divorces] / Magdalena Ryšánková -- eština -- Lit.6 In: Psychologie dnes -- [CZ] -- Ro. 8,.7/8 (2002), s Jak prožívají rozvodovou situaci dti v rzném vku. Oddlení manželství od rodiovství, snaha o snížení negativního dopadu rozvodu na dti. Psychická zátž a vyrovnání se s rozpadem rodiny. Zmny v sebehodnocení dítte. rozvod ; rodiovská odpovdnost ; dít ; psychická zátž ; rodinná výchova ; dít rozvedených rodi 18. Stídavá výchova [Upbringing by mother alternately with father] / -- eština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Ro. 49,.5 (2002), s.17. Zkušenosti se stídavou výchovou dítte otcem a matkou po rozvodu. Psychologická kritéria stídavé pée, která musí být respektována obma rodii. dít rozvedených rodi ; rozvod ; výchovné psobení ; spolupráce ve výchov ; matka ; otec 19. Pée o dti po rozchodu rodi / [The care of children after divorce of their parents] / Radka Radimská -- eština -- lit.9 In: Sociální politika -- [CZ] -- Ro. 28,.11 (2002), s Jedním z dsledk rozpadu manželství je jeho negativní vliv na dti. Zmna instituce manželství a role ženy ve spolenosti. Postavení otce po rozvodu manželství. Statistické údaje o rozvodech a výsledky šetení zameného na to, jak porozvodovou situaci prožívají aktéi rozvodu. Nové typy uspoádání porozvodové pée o dti. dít rozvedených rodi ; pée o dít ; rodinná výchova ; neúplná rodina ; otec ; rozvod ; statistická data ; eská republika 20. Je možno prosadit stídavou výchovu proti vli jednoho z rodi? [Is it possible to apply alternative custody against the will of one parent?] / -- eština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Ro. 50,.1 (2003), s.9. 6

7 Pohled právníka na problematiku stídavé výchovy, kdy je dít po uritou, pesn urenou, dobu v péi jednoho nebo druhého rodie. dít rozvedených rodi ; rozvod ; výchovné psobení ; spolupráce ve výchov ; matka ; otec ; vztah rodie-dít 21. Hledání cesty zavrženého rodie k dítti / [How can repudiated parent find the way to his child] / Eduard Bakalá -- eština -- Lit.2 In: Psychologie dnes -- [CZ] -- Ro. 9,.4 (2003), s Syndrom zavrženého rodie je astým problémem porozvodové pée o dít. Cesty k dítti, které je druhým rodiem programováno proti zavrženému rodii. Možnosti omezení vlivu programujícího rodie na dít, zkušenosti s rznými právními opateními v USA. dít rozvedených rodi ; rodiovská deprivace ; rodiovská role ; poradenská služba ; rozvod ; vztah rodie-dít 22. Práva a povinnosti rodi k nezletilému dítti / [Parental rights and duties toward underage child] / Jana Poslední -- eština In: Dti a my -- [CZ] -- Ro. 33,.3 (2003), s.27. Pokra. Návrh na úpravu výchovy a výživy nezletilých dtí (tzv. sporný rozvod). Výkon rodiovské zodpovdnosti, svení dítte do výchovy jednomu z rodi, spolená výchova, stídavá výchova. rodinná výchova ; rodinné prostedí ; rozvod ; pée o dít ; práva dítte ; ochrana dítte ; dít rozvedených rodi ; výchova ; výchovné psobení ; interpersonální vztahy ; legislativa 23. Práva a povinnosti rodi k nezletilému dítti / [Parents' rights and duties to underage children] / Jana Poslední -- eština In: Dti a my -- [CZ] -- Ro. 33,.4 (2003), s Pokra.1. Problematika výchovy a výživy nezletilých dtí. Styk rodi s dtmi, o úprav styku rozhoduje soud. Vyživovací povinnost rodi k dtem, urení výživného. 7

8 rodinná výchova ; rozvod ; pée o dít ; práva dítte ; ochrana dítte ; dít rozvedených rodi ; výchova ; výchovné psobení ; vztah rodie-dít ; legislativa 24. Nezaínejte si s romantikou! / [Don't get mixed up with romantic!] / Miroslav Plzák ; [Red.] Jakub Huín -- eština In: Psychologie dnes -- [CZ] -- Ro. 9,.10 (2003), s.1-3. Rozhovor s psychologem a poradcem Miroslavem Plzákem o manželství a postavení rodiny v souasné spolenosti. Postupn se stávají normou dv manželství v prbhu života. Nejastjší píiny rozpadu manželství a negativní dopad rozvodu na dti. Charakteristika uspoádaného, funkního manželství. manželství ; poradenství ; psychologická služba ; rodina ; rodinný život ; rozvod ; dít rozvedených rodi 25. Jeden týden žijí s tátou, druhý se sthují k mám / [Children living one week with father, the other with mother] / Martina Šrámková -- eština In: Lidové noviny -- [CZ] -- Ro. 16,. 4.XI. (2003), s.24. V roce 1998 byl do eského práva zaveden institut tzv. stídavé pée. V praxi to znamená piznání stejných práv k výchov dítte obma rozvádjícím se partnerm. Dít má dva rovnocenné domovy - u matky a u otce. Stídavá pée dobe funguje pouze v rodinách, kde nejsou striktn rozdleny ženské a mužské role, kde rozvedení rodie bydlí blízko sebe (alespo v jednom mst), ale hlavn, když si to dít peje. Urit nefunguje tam, kde rozvádjící se pár spolu bojuje. otec ; matka ; dít ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; rodinné prostedí ; pée o dít ; spolupráce ve výchov ; rodiovská role ; legislativa 26. Trauma rodiovské zloby / [Trauma of parental rage] / Tomáš Novák -- eština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Ro. 51,.5 (2004), s.16. Problematika traumatu zavrženého rodie, osm klíových diagnostických kritérií pro trauma zformulované R.Gardnerem. 8

9 rodina ; rodinné prostedí ; vztah rodie-dít ; vztah otec-dít ; rodie ; rodiovská deprivace ; rozvod ; otcovská deprivace ; dít rozvedených rodi ; chování ; psychická zátž ; diagnostika 27. Když se rodie rozcházejí / [When parents split up] / Vra Novotná -- eština In: Dti a my -- [CZ] -- Ro. 34,.3 (2004), s Rozhodnutí soudu o výchov a výživ dtí, jaké zásady stanoví zákon o rodin a jak v život fungují/nefungují. Rodinná mediace - metoda mimosoudního ešení konflikt a spor, která se uskuteuje za asistence tetí osoby. Význam a smysl mediace. Rodinná mediace v eské republice. rodina ; zákon ; legislativa ; právo ; neúplná rodina ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; pée o dít ; vztah rodie-dít ; konflikt ; ešení konflikt 28. Nová paradigmata v diagnostice syndromu CAN / [New paradigms in diagnostics of CAN syndrom] / Pavel Mühlpachr -- eština -- Lit.6 In: Pedagogická orientace -- [CZ] --,.1 (2004), s CAN (Child Abuse and Neglect) - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítte. Rizikové skupiny rodi vychovávajících nevlastní dít, dále pak dti z rozvedených nebo dysfunkních rodin, dti handicapované nebo dti s rodii alkoholiky. Syndrom týraného dítte - postihuje dti v kojeneckém a batolecím vku. týrané dít ; zanedbané dít ; násilí ; rodie ; vztah rodie-dít ; dít ; ochrana dítte ; pée o dít ; syndrom CAN 29. Rozvod rodi zmní pocity dítte / [Parents' divorce changes child's feelings] / Daniela Kramulová -- eština In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 52,. 6 (2005), s. 16. Rozvod a odchod jednoho z rodi z domova je zlomový okamžik a pináší do života dítte zmny a nejistoty. Reakce dtí na rozchod rodi - zhoršení prospchu, protivné chování, apatie a lhostejnost, agresivní jednání a rvaky, otevené provokace a delikty. Jak lze dítti pomoci. 9

10 dít ; neúplná rodina ; rodinné prostedí ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; psobení ; psychická zátž ; chování ; porucha chování ; agresivita 30. Podnt k diskusi o tzv. syndromu zavrženého rodie / [Suggestions for discussion on a so-called alienated parent] / Pavlovský P. -- eština In: eská a slovenská psychiatrie : asopis Psychiatrické spolenosti -- ISSN [CZ] -- Ro. 101,. 7 (2005), s Nový pojem, který se dostává do právní praxe. Jde však o špatný peklad termínu alienated parent. Jde o odcizeného, izolovaného rodie (vtšinou otce), ne o rodie zavrženého. Jedná se o upesnní píiny vzniku psychických potíží neurotického rázu u dtí, které se nemohou stýkat s jedním z rodi. Zapomíná se na psychický stav rodie, který mnohdy trpí více než dít. Autor píspvku doporuuje tento termín v psychiatrii nepoužívat. rodie ; dít ; otec ; matka ; vztah otec-dít ; vztah matka-dít ; dít rozvedených rodi ; rodinné prostedí ; pojem ; psychická zátž 31. Dti v rozvodových sporech : [Children in divorce conflicts: American studies ] / severoamerické studie ( ) / Josef Pavlát -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 89 In: eskoslovenská psychologie : asopis pro psychologickou teorii a praxi -- ISSN X [CZ] -- Ro. 49,. 5 (2005), s Z následk rozvodu je pro dít nejnebezpenjší konflikt mezi rodii. Ten ovšem ovlivuje jeho vývoj i za trvání manželství, ped rozvodem i v jeho prbhu. Dti, které po rozvodu žijí v konfliktním prostedí, patí z hlediska duševního zdraví mezi nejohroženjší skupiny mládeže. Severoamerití badatelé zjistili, že 30 až 40 % manželství, která se rozvádjí, eší porozvodový konflikt, i když skuten vážných spor je mén. dít ; rodie ; rozvod ; vztah matka-dít ; vztah otec-dít ; neúplná rodina ; duševní zdraví ; psychický vývoj ; psychická zátž ; dít rozvedených rodi ; konflikt ; USA ; Kanada ; Severní Amerika 10

11 32. Syndrom zavrženého rodie / [Allienated parent syndrom] / Pavlát J., Janotová D. -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 26 In: eská a slovenská psychiatrie : asopis Psychiatrické spolenosti -- ISSN [CZ] -- Ro. 102,. 1 (2006), s Osm kritérií, která definují syndrom zavrženého rodie. Autoi pi vyhodnocení 100 soudních znaleckých posudk ve sporech o dti, které zpracovali psychologové a psychiati, zjistili, že se u tchto dtí i jejich rodi astji projevují psychické poruchy. Matky astji brání dtem ve styku s otcem, otcové jsou doma astji agresivní. Jednoznanou diagnózu lze však provést jen ojedinle. Pro peklad termínu do eštiny by bylo lépe užívat sousloví syndrom odcizeného rodie. rodie ; dít ; otec ; matka ; vztah matka-dít ; vztah otec-dít ; dít rozvedených rodi ; rodinné prostedí ; pojem ; diagnóza ; agresivita ; agrese 33. Rozvodové poradenství dnes / [Divorce counselling today] / Tomáš Novák -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN [CZ] -- Ro. 11,. 12 (2005), s Pedrozvodové, rozvodové a porozvodové poradenství, týmový pístup psychiatra, sociologa a právníka. Výhody rozvodu dohodou, tedy tzv. nesporného rozvodu, který umožuje novela zákona o rodin z roku Klady a zápory stídavé pée obou rodi o dít po rozvodu. rozvod ; poradenství ; pée o dít ; rodiovská odpovdnost ; interpersonální vztahy ; dít rozvedených rodi 34. Po rozvodu rodi / [After parents' divorce] / Daniela Kramulová -- eština In: Informatorium : asopis pro výchovu dtí od 3-8 let v mateských školách a školních družinách -- ISSN [CZ] -- Ro. 13,. 1 (2006), s. 10. Rozvod rodi pedškolního dítte a zmny, které takovému dítti pináší. Dopady na dít - postrašení dítte, jeho stavní do role partnera rodie, se kterým žije. Nestrannost jako základní pedpoklad zdravého vztahu dítte k obma rodim, možnosti konzultace s odborníkem. Vyrovnávání se s novými partnery rodi, 11

12 pípadn s jeho dtmi. Role mateské školy v dob rozvodu rodi dítte a krátce po nm. pedškolní dít ; mateská škola ; rozvod ; psobení ; dít rozvedených rodi ; rodinné prostedí ; rodiovská odpovdnost 35. Víkend s tátou / [Weekend with dad] / Eduard Bakalá, Šárka Gjuriová, Tomáš Novák, Petr Pöthe ; [Redaktor] Pavla Koucká -- eština In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN [CZ] -- Ro. 12,. 5 (2006), s Dopad rozvodu a následných spor na psychiku dítte. Pípadová studie jednoho manželství, nedodržování právní úpravy styku s díttem. Boje rodi jsou vtšinou na úkor zájmu dítte. rozvod ; dít rozvedených rodi ; rodiovská role ; rodiovská odpovdnost ; pedopsychologie ; citová deprivace ; psobení 36. K diskusi o syndromu odcizeného rodie / [To the discussion on parental alienation syndrome] / Pavlát J., Pavlovský P., Janáková L. -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 18 In: eská a slovenská psychiatrie : asopis Psychiatrické spolenosti -- ISSN [CZ] -- Ro. 102,. 7 (2006), s Autoi doporuují, aby se anglický termín parental alienation syndrom správn pekládal jako syndrom odcizeného rodie. Kritizují pokusy považovat problémy ve vztahu rodi a dtí za výlun medicínskou diagnózu a jejich léení pemístním dítte do pée zavrhovaného rodie. Tento termín byl vytvoen v soudnictví, ale ešení problematiky soudní cestou není vždy nejlepší. Podle autor slouží syndrom odcizeného rodie jako ideologický podklad pro organizování otc, kteí se se svými dtmi nemohou pravideln stýkat. Tato situace však není jednoduše ešitelná podle pedem stanovených pravidel. rodie ; otec ; matka ; vztah matka-dít ; vztah otec-dít ; dít rozvedených rodi ; rodinné prostedí ; pojem ; diagnóza ; právo ; postoj ; diskuse 12

13 37. Syndrom odcizeného rodie a porozvodová adaptace / [Parental alienation syndrome and post divorce adaptation] / Pavlát J., Janáková L. -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 17 In: eská a slovenská psychiatrie : asopis Psychiatrické spolenosti -- ISSN [CZ] -- Ro. 103,. 3 (2007), s Pojem odcizeného rodie. Jako takový je charakterizován ten rodi, kterého dít hodnotí záporn, zatímco druhého kladn. Tato situace je velmi astá po rozvodu. Tehdy jsou také nejastjší pokusy rodie, který s díttem žije (rezidenní rodi), ovlivnit jeho vztah k druhému (nerezidennímu) rodii. Tyto snahy mohou mít velmi negativní dopad na zdravotní i psychický stav všech zúastnných. Rodi, s kterým dít nežije, by si ml uvdomit, že obrana je v tomto pípad tém nemožná a ml by se s danou situací smíit. dít rozvedených rodi ; rozvod ; adaptace ; vztah rodie-dít ; vztah matka-dít ; vztah otec-dít ; interpersonální vztahy ; nenávist ; trest ; psychika ; msta 38. O ubohé Terezce a zlém soudci / [About poor Tereza and a bad judge] / Daniela Kramulová -- eština In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN [CZ] -- Ro. 13,. 9 (2007), s Na píbhu dívky Terezy, která byla pro neshody rodi umístna v dtské léebn, se autorka zamýšlí nad problémem rozvedených manželství, následné péi o dti a zneužití dítte jako zbran ve vzájemném boji rodi. Je nutný objektivní pohled psycholog i soudních znalc. Kritika nadmrné a jednostranné medializace. Je zpracována koncepce vzniku specializovaných pracoviš a novela obanského soudního ádu. rodiovská odpovdnost ; dít rozvedených rodi ; ochrana dítte ; pée o dít ; výchova dítte ; soudní rozhodnutí ; ústavní výchova ; umístní dítte 39. Táta s mámou v ringu / [Father and mother in the ring] / Petr Saka -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3 In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 2 (2008), s

14 Role dtského psychologa uprosted rozvodových spor. Praxe krizového centra. Psycholog mže mít zásadní vliv na uspoádání pée o dít, pomáhá dítti pežít konfrontaci rodi. Píklad asistovaného setkání formou hry, která slouží jako prostedek komunikace, a hraky jako tzv. pechodového objektu. citová deprivace ; vztah rodie-dít ; rozvod ; rodiovská odpovdnost ; psychologická služba ; neúplná rodina ; terapie hrou ; psychoterapeut ; dít rozvedených rodi ; krizové centrum 40. Nevlastní syn + já = neshody / [Step-son + me = disagreements] / Jana Týcová -- eština In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 55,. 2 (2008), s. 13. V textu najdeme odpov psychologa na dotaz tenáky, jak vychovávat nevlastního dospívajícího syna. Místo vyžadování poslušnosti je úinnjší snažit se o spolenou shodu a domluvu. Doporuení knihy Respektovat a být respektován od kolektivu autor a návštva pracovišt klinického psychologa. nevlastní rodi ; dít rozvedených rodi ; problémové dít ; výchova dítte ; rodiovská role ; vztah matka-dít ; puberta 41. Stídavá výchova ano, nebo radji ne? / [Alternative custody of children, yes or no?] / Zdenka Bimková, Miloš Kajuk ; [Redaktor] Daniela Kramulová -- eština In: Psychologie dnes [Tištný text] : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN Ro. 14,. 3 (2008), s Dva odlišné názory na výchovu dtí po rozvodu rodi. Psycholožka a soudní znalkyn Zdenka Bimková je proti stídavé péi rodi, protože neposkytuje dtem pocit jistoty a stálosti. Odlišný názor zastává klinický psycholog Miloš Kajuk. Tvrdí, že stídavá pée respektuje poteby dtí a zrovnoprávnní rodi. dít rozvedených rodi ; vztah rodie-dít ; spolupráce ve výchov ; výchovné psobení ; neúplná rodina ; otec ; matka ; rozvod ; stídavá výchova 42. Moje dít je zloinec / [My child is a criminal] / Scarlet Wilková -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN Ro. 38,. 2 (2008), s

15 Zamyšlení nad píinami zvyšování dtské kriminality. Jsou dnešní dti více ohroženy sklony ke kriminalit? Existuje zpsob, jak kriminalit pedejít? Odpovídají psychologové i kriminalisté a editel dtského domova. Je uvedeno nkolik pípad dtské kriminality a statistika kriminálních in dtí za rok dít ; dít rozvedených rodi ; rodinné prostedí ; kriminalita ; delikvence mládeže ; riziková skupina ; agresivita ; nápravná výchova ; píslušnost ke skupin 43. Budeme se rozvádt / [We will get divorced] / Daniela Kramulová -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN Ro. 38,. 3 (2008), s Autorka textu hledá píiny velké rozvodovosti a její dsledky pro dti. Nastává zmna chování, problémy ve škole. Souástí textu jsou rady, jak jednat s dtmi v pípad rozvodu a statistika rozvodovosti z roku dít rozvedených rodi ; rozvod ; neúplná rodina ; výchovné psobení ; ešení konflikt ; problémové dít ; psychická zátž ; rodiovská odpovdnost ; rodinná krize 44. Otcovství, dti a rodina / [Fatherhood, children and family] / Pavlát J. -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 58 In: eská a slovenská psychiatrie : asopis Psychiatrické spolenosti -- ISSN Ro. 104,. 4 (2008), s Zájem o vztah otce a dtí se v odborné veejnosti zaal projevovat až v osmdesátých letech dvacátého století. Prozatím prozkoumané dopady neexistence otce v rodin na psychický a zdravotní vývoj dtí (chlapc i dvat) v naší i svtové odborné literatue. Vliv rozvodu rodi a porozvodového období na dti ve vku do šestnácti let. Rzné modely uspoádání života dítte po rozvodu rodi a zkušenosti s nimi. Programy podpory rodiovství a otcovství. rozvod ; vztah otec-dít ; vztah matka-dít ; neúplná rodina ; psobení ; zdraví ; psychika ; rodiovská odpovdnost ; zkušenost ; dít rozvedených rodi ; otcovská deprivace 45. Dti v rodiovských soudních sporech / [Children in parental litigation] / Josef Pavlát, Marek Šusta -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 24 In: eskoslovenská psychologie : asopis pro psychologickou teorii a praxi -- ISSN X -- Ro. 52,. 5 (2008), s

16 Rozvodové a porozvodové soudní spory rodi mají tém vždy závažný negativní dopad na jejich dti. Velmi asto jde o zhoršení tlesného nebo duševního stavu (asto se projevuje obojí najednou). Dtem je zpsobují zejména rodie, kteí mají psychopatické a anormální rysy osobnosti a vyvolávají v rodin akutní konflikty, které se asto manifestují i násilím, popouzením dtí proti druhému rodii a znemožováním návštv. Autoi popisují nkterá nová fakta, která zjistili, nap. vztah kvality osobnosti otce a pítomnost syndromu odcizeného rodie. rozvod ; interpersonální vztahy ; dít rozvedených rodi ; psobení ; zdraví ; stres ; konflikt ; vztah otec-dít ; vztah matka-dít ; odcizení ; násilí ; psychická zátž ; syndrom odcizeného rodie 46. Jsme rodie na smny : [We are parents working in shifts: alternative custody after divorce is the chance to have both mother and father] / stídavá pée po rozvodu je šance, aby mlo dít mámu i tátu / Marie Tthalová, Simona Hoskovcová -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN Ro. 39,. 2 (2009), s Porozvodová pée je u nás stále zatížena spoustou pedsudk. Jednou z možností, jak mohou dti zstat s obma rodii, je stídavá pée. O tom, jak vypadá v praxi, vyprávjí rozvedení rodie, kteí mají se stídavou péí o dti dobré zkušenosti. Psycholožka S. Hoskovcová dopluje text o názor odborníka. dít rozvedených rodi ; spolupráce ve výchov ; vztah rodie-dít ; výchovné psobení ; pedopsychologie ; rodiovská role ; rozvod ; otec ; matka ; stídavá výchova 47. Nezvládám školu : [I don't manage school: my parents got divorced] / naši se totiž rozvedli / Gabriela Bachárová -- eština In: Rodina a škola -- ISSN Ro. 56,. 4 (2009), s Rozvod rodi je pro dít zátžovou situací. Dostává se do stavu psychické nepohody, nejistoty, strachu, ztráty životních hodnot. Rozvod zasáhne i do školního života dítte zhoršením prospchu. Jak dítti v této situaci pomoci radí dtská psycholožka Ilona Špahelová a speciální pedagožka Daniela Švancarová. dít rozvedených rodi ; rozvod ; neúplná rodina ; výchovné psobení ; psychická zátž ; prospch ; ešení konflikt ; poradenství Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13.

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13. SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie Výbr z nových knih 3/2011 psychologie 1. Djiny psychologie / Morton Hunt ; [z anglického originálu... peložili Renáta Mlíkovská a Ivo Müler [i.e. Müller] Praha : Portál, 2010 -- 708 s. -- eština. ISBN

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Prevence dtských úraz a otrav

Prevence dtských úraz a otrav Prevence dtských úraz a otrav Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Centrum úrazové prevence pi Ústavu veejného zdravotnictví a preventivního lékaství Univerzita Karlova v Praze,2.lékaská fakulta a FN v Motole

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie Výbr z nových knih 12/2011 psychologie 1. 90 skvlých aktivit od 90 svtových kou / Elaine Biechová ; [peklad Libuše Mohelská, Daniela Zounková] Brno : Computer Press, 2011 -- xvii, 390 s. :. -- eština.

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Rodina Rodina tvoila tém

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika 1. Anglitina pro pedškoláky : metodika pro výuku v mateské škole / Iva Hennová Praha : Portál, 2010 -- 143 s. :. -- anglitina. ISBN 978-80-7367-692-6 (brož.) Sign.:

Více

Výbr z nových knih 3/2012 psychologie

Výbr z nových knih 3/2012 psychologie Výbr z nových knih 3/2012 psychologie 1. Cesty pesažení ega : transpersonální vize / editoi Roger Walsh a Frances Vaughanová ; [peložil Václav Petr] Praha : Triton, 2011 -- 450 s. ;. -- eština. ISBN 978-80-7387-408-7

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Co je evoluce : aktuální pohled na evoluní biologii / Ernst Mayr ; [z anglického originálu... peložil Zdenk Urban] Praha : Academia, 2009 -- 354

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Odlišná sexuální orientace

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika 1. Anglitina za 24 dn : intenzivní kurz pro samouky + audio CD / Emily A. Grosvenor ; [peklad Vilém Jungmann] Brno : Computer Press, 2011 -- vi, 239 s. ;. -- anglitina.

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Výbr z nových knih 2/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 2/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 2/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. Byznys je o lidech / Jan Urban Praha : ASPI, 2006 -- 275 s. ;. -- eština. ISBN 80-7357-220-6 (brož.) Sign.: II 107376V1 personální ízení ; manažerský

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 12/2009

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS . 12/2009 INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 12/2009 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více