DÍT ROZVEDENÝCH RODI Jakého potrestání se nejvíc bojí? D ti a my ..a co d ti - u koho si mají hrát? eský týdeník D ti a rozvody: rady pro rodi e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÍT ROZVEDENÝCH RODI Jakého potrestání se nejvíc bojí? D ti a my ..a co d ti - u koho si mají hrát? eský týdeník D ti a rozvody: rady pro rodi e"

Transkript

1 DÍT ROZVEDENÝCH RODI Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Jakého potrestání se nejvíc bojí? / [What punishment are they afraid of?] / Eva Vaníková -- eština In: Dti a my -- [CZ] -- Ro. 25,.3 (1995), s.21. Nejhorší tresty podle desetiletých dtí z rozvedených rodin - výprask, zákaz hraní si s kamarády, nejít k tátovi, nesmt se dívat na televizi, zákaz být s babikou. neúplná rodina ; dít ; dít rozvedených rodi ; trest 2....a co dti - u koho si mají hrát? / [Care for children after divorce] / Martina Coufalová -- eština In: eský týdeník -- [CZ] -- Ro. 1,.82 (1995), s.17. Problematika svování dtí do pée jednoho z rodi po rozvodu. Opomíjení otc (tém automatické svování dtí matkám bez podrobnjšího zkoumání jejich zpsobilosti k výchov). Psychické týrání dtí - umle vytváený negativní vztah k jednomu z rodi - nejastji k otci. Možnost kompromisního ešení - spolená pée rodi - stídání po delších asových úsecích. rodinné prostedí ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; vztah rodie-dít ; vztah otecdít ; rodiovská deprivace ; otcovská deprivace 3. Dti a rozvody: rady pro rodie [Children and divorces: Advice for parents] / -- eština In: Otec, dít, rodina -- [CZ] -- Ro. 3,.7 (1996), s

2 Problematika adaptace dtí na rozvod, upozornní na nejastjší omyly a problémy tohoto kritického období. neúplná rodina ; rozvod ; dít ; dít rozvedených rodi ; psychická zátž ; pée o dít ; vztah rodie-dít 4. Revoluce v porozvodové péi o dti / [The revolution in the after-divorce care about children] / Richard A. Warshak ; [Pekl.] Eduard Bakalá -- eština In: P magazín -- [CZ] -- Ro. 2,.1 (1996), s.8. Problém spolené pée rodi o dít po rozvodu manželství. Spolená pée fyzická (vetn bydlení) - rovnomrný pobyt dítte v domov každého z rodi. Poteba stálého prostedí pro život dítte a vytvoení stability. Vysoký podíl dtí žijících po rozvodu jen s matkou. rozvod ; rodie ; dít rozvedených rodi ; rodiovská odpovdnost ; rodiovská role ; vztah rodie-dít ; rodinný život ; rodinné prostedí ; pée o dít 5. Jakého potrestání se nejvíc bojí? / [What punishment are they afraid of?] / Eva Vaníková -- eština In: Otec, dít, rodina -- [CZ] -- Ro. 3,.8 (1996), s.16. Nejhorší tresty podle desetiletých dtí z rozvedených rodin - výprask, zákaz hraní si s kamarády, nejít k tátovi, nesmt se dívat na televizi, zákaz být s babikou. neúplná rodina ; dít ; dít rozvedených rodi ; trest 6. Zavržení rodie / [Rejected parents] / Tomáš Novák -- eština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Ro. 44,.5 (1997), s.12. Dít mezi rozvedenými rodii, píprava dítte na styk s odmítaným rodiem, rodinná terapie. dít ; neúplná rodina ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; vztah rodie-dít ; psychická zátž ; terapie 2

3 7. Svt na kousky / [Problems of a pre-school and school children after the divorce of their parents] / Václava Masáková ; [Red.] Daniela Kramulová -- eština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Ro. 44,.12 (1997), s.6. lánek o tom, co mže prožívat dít pedškolního a mladšího školního vku po rozvodu rodi. neúplná rodina ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; vztah rodie-dít ; dít ; pedškolní vk ; mladší školní vk ; psychická zátž 8. Znovu se vdám, až dti vyrostou / [I will marry again when children grow up] / Václava Masáková ; [Red.] Daniela Kramulová -- eština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Ro. 45,.1 (1998), s.10. Psobení a dsledky rozchodu rodi na dospívající dcery a syny. neúplná rodina ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; adolescent ; vztah rodie-dít ; rodinné prostedí ; psychická zátž 9. Jen s jedním rodiem / [With only one parent] / Václav Mertin -- eština In: Dti a my -- [CZ] -- Ro. 28,.4 (1998), s.14. Rady odborníka, jak se co nejlépe vypoádat s výchovou dítte, které vyrstá v neúplné rodin. neúplná rodina ; výchova ; vztah matka-dít ; výchovné psobení ; dít ; dít rozvedených rodi 10. Psycholog a psychiatr v rozvodových soudních sporech / [Psychologist and psychiatrist in the divorce judicial causes] / Jií Koutek, Jana Kocourková -- eština In: Propsy -- [CZ] -- Ro. 4,.6 (1998), s Nutnost hledání optimálního ešení pro dít po rozvodu rodi. Soudní spory rodi o svení nezletilého dítte do výchovy. Významná role vyjádení psycholog a psychiatr. Zájem dtí o styk s druhým rodiem. Snaha o vtší využití 3

4 porozvodového poradenství. Negativní vliv problematických vztah mezi rodii na výchovu dtí. rozvod ; dít rozvedených rodi ; ochrana dítte ; vývoj dítte ; psychiatr ; psycholog ; psychologická služba ; poradenská služba ; soud ; pée o dít 11. Jak pomoci dtem v rozvodové situaci / [How to help children in divorce situation] / Marie Balcarová -- eština In: Dti a my -- [CZ] -- Ro. 29,.1 (1999), s.27. Pomoc dtem v dob rozvodu a rozchodu rodi. Obtíže dtí po rozvodu. Doporuení pro rozvádjící se rodie. neúplná rodina ; rodinná výchova ; rodinné prostedí ; výchovné psobení ; vztah rodie-dít ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; psychická zátž 12. O nevlastních dtech a nevlastních rodiích / [About foster-children and fosterparents] / Zdenk Matjek, Zdenk Dytrych -- eština -- lit.20 In: eskoslovenská psychologie -- [CZ] -- Ro. 44,.3 (2000), s Malý odborný zájem o situaci tzv. nevlastních rodin. Teoretické východisko souasných výzkum bývá evoluní, v úvahu je však nutno vzít i demografické údaje. Tradice pejorativního pojetí nevlastního rodiovství. Problémové okruhy, kterým bude nutno vnovat pozornost v dalších výzkumech: pohlaví a vk dtí a jejich nových rodi, události ped ustavením nového svazku a jeho legalita, vnjší okolnosti, motivace a osobnostní rysy každého lena nové rodiny. dít ; rodie ; rodina ; rodiovská role ; vztah rodie-dít ; nevlastní rodi ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; náhradní rodina 13. Co pináší obma stranám stídavá pée o dti po rozvodu / [What the alternate care for children after divorce brings to theboth sides] / Vra Bechyová -- eština In: Dti a my -- [CZ] -- Ro. 30,.3 (2000), s.31. Seznámení se dvma rodinami, které praktikují stídavou péi o dti. Klady stídavé výchovy. 4

5 neúplná rodina ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; výchova ; výchovné psobení ; spolupráce ve výchov ; vztah rodie-dít 14. Pro ve školce nemluví? / [Why don't they speak at kindergarten?] / Prokešová -- eština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Ro. 48,.2 (2001), s.6. Hana Odborná pomoc dítti po rozvodu rodi. Píiny samotáského a odtažitého chování dítte v mateské škole. Spolupráce mateské školy a rodiny. rozvod ; dít rozvedených rodi ; dít ; porucha chování ; psychická zátž ; pedškolní vk ; mateská škola ; výchovné psobení ; pedagogicko-psychologická poradna ; spolupráce ve výchov ; psychologická služba 15. Bezbranný mezi svými / [Helpless among own family] / Hana Halfarová -- eština In: Psychologie dnes -- [CZ] -- Ro. 7,.11 (2001), s Definice psychického zneužívání i týrání dítte. Rozchod rodi znamená pro dít ztrátu trvalých citových vztah. Rodie by mli brát ohled pedevším na dti. Zkušenosti pracovník Krizového centra Linka bezpeí, které pomáhá pedevším dtským klientm. týrané dít ; citová deprivace ; rozvod ; rodiovská odpovdnost ; krizové centrum ; dít rozvedených rodi 16. Po rozvodu spolen? / [Together after divorce?] / Tomáš Novák -- eština In: Universitas -- [CZ] --,.4 (2001), s Legislativní podklady pro výchovné psobení rodi po rozvodu. Rodiovské výchovné metody po rozvodu v praxi. Vliv nesouladu mezi rodii na vývoj dítte. Je model stídavé výchovy utopií? Podntné téma pro diplomovou nebo disertaní práci v humanitních oborech. rodinná výchova ; výchovné psobení ; dít ; rodinné prostedí ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; legislativa ; vývoj dítte ; eská republika 5

6 17. Dti, rodie a rozvody / [Children, parents and divorces] / Magdalena Ryšánková -- eština -- Lit.6 In: Psychologie dnes -- [CZ] -- Ro. 8,.7/8 (2002), s Jak prožívají rozvodovou situaci dti v rzném vku. Oddlení manželství od rodiovství, snaha o snížení negativního dopadu rozvodu na dti. Psychická zátž a vyrovnání se s rozpadem rodiny. Zmny v sebehodnocení dítte. rozvod ; rodiovská odpovdnost ; dít ; psychická zátž ; rodinná výchova ; dít rozvedených rodi 18. Stídavá výchova [Upbringing by mother alternately with father] / -- eština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Ro. 49,.5 (2002), s.17. Zkušenosti se stídavou výchovou dítte otcem a matkou po rozvodu. Psychologická kritéria stídavé pée, která musí být respektována obma rodii. dít rozvedených rodi ; rozvod ; výchovné psobení ; spolupráce ve výchov ; matka ; otec 19. Pée o dti po rozchodu rodi / [The care of children after divorce of their parents] / Radka Radimská -- eština -- lit.9 In: Sociální politika -- [CZ] -- Ro. 28,.11 (2002), s Jedním z dsledk rozpadu manželství je jeho negativní vliv na dti. Zmna instituce manželství a role ženy ve spolenosti. Postavení otce po rozvodu manželství. Statistické údaje o rozvodech a výsledky šetení zameného na to, jak porozvodovou situaci prožívají aktéi rozvodu. Nové typy uspoádání porozvodové pée o dti. dít rozvedených rodi ; pée o dít ; rodinná výchova ; neúplná rodina ; otec ; rozvod ; statistická data ; eská republika 20. Je možno prosadit stídavou výchovu proti vli jednoho z rodi? [Is it possible to apply alternative custody against the will of one parent?] / -- eština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Ro. 50,.1 (2003), s.9. 6

7 Pohled právníka na problematiku stídavé výchovy, kdy je dít po uritou, pesn urenou, dobu v péi jednoho nebo druhého rodie. dít rozvedených rodi ; rozvod ; výchovné psobení ; spolupráce ve výchov ; matka ; otec ; vztah rodie-dít 21. Hledání cesty zavrženého rodie k dítti / [How can repudiated parent find the way to his child] / Eduard Bakalá -- eština -- Lit.2 In: Psychologie dnes -- [CZ] -- Ro. 9,.4 (2003), s Syndrom zavrženého rodie je astým problémem porozvodové pée o dít. Cesty k dítti, které je druhým rodiem programováno proti zavrženému rodii. Možnosti omezení vlivu programujícího rodie na dít, zkušenosti s rznými právními opateními v USA. dít rozvedených rodi ; rodiovská deprivace ; rodiovská role ; poradenská služba ; rozvod ; vztah rodie-dít 22. Práva a povinnosti rodi k nezletilému dítti / [Parental rights and duties toward underage child] / Jana Poslední -- eština In: Dti a my -- [CZ] -- Ro. 33,.3 (2003), s.27. Pokra. Návrh na úpravu výchovy a výživy nezletilých dtí (tzv. sporný rozvod). Výkon rodiovské zodpovdnosti, svení dítte do výchovy jednomu z rodi, spolená výchova, stídavá výchova. rodinná výchova ; rodinné prostedí ; rozvod ; pée o dít ; práva dítte ; ochrana dítte ; dít rozvedených rodi ; výchova ; výchovné psobení ; interpersonální vztahy ; legislativa 23. Práva a povinnosti rodi k nezletilému dítti / [Parents' rights and duties to underage children] / Jana Poslední -- eština In: Dti a my -- [CZ] -- Ro. 33,.4 (2003), s Pokra.1. Problematika výchovy a výživy nezletilých dtí. Styk rodi s dtmi, o úprav styku rozhoduje soud. Vyživovací povinnost rodi k dtem, urení výživného. 7

8 rodinná výchova ; rozvod ; pée o dít ; práva dítte ; ochrana dítte ; dít rozvedených rodi ; výchova ; výchovné psobení ; vztah rodie-dít ; legislativa 24. Nezaínejte si s romantikou! / [Don't get mixed up with romantic!] / Miroslav Plzák ; [Red.] Jakub Huín -- eština In: Psychologie dnes -- [CZ] -- Ro. 9,.10 (2003), s.1-3. Rozhovor s psychologem a poradcem Miroslavem Plzákem o manželství a postavení rodiny v souasné spolenosti. Postupn se stávají normou dv manželství v prbhu života. Nejastjší píiny rozpadu manželství a negativní dopad rozvodu na dti. Charakteristika uspoádaného, funkního manželství. manželství ; poradenství ; psychologická služba ; rodina ; rodinný život ; rozvod ; dít rozvedených rodi 25. Jeden týden žijí s tátou, druhý se sthují k mám / [Children living one week with father, the other with mother] / Martina Šrámková -- eština In: Lidové noviny -- [CZ] -- Ro. 16,. 4.XI. (2003), s.24. V roce 1998 byl do eského práva zaveden institut tzv. stídavé pée. V praxi to znamená piznání stejných práv k výchov dítte obma rozvádjícím se partnerm. Dít má dva rovnocenné domovy - u matky a u otce. Stídavá pée dobe funguje pouze v rodinách, kde nejsou striktn rozdleny ženské a mužské role, kde rozvedení rodie bydlí blízko sebe (alespo v jednom mst), ale hlavn, když si to dít peje. Urit nefunguje tam, kde rozvádjící se pár spolu bojuje. otec ; matka ; dít ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; rodinné prostedí ; pée o dít ; spolupráce ve výchov ; rodiovská role ; legislativa 26. Trauma rodiovské zloby / [Trauma of parental rage] / Tomáš Novák -- eština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Ro. 51,.5 (2004), s.16. Problematika traumatu zavrženého rodie, osm klíových diagnostických kritérií pro trauma zformulované R.Gardnerem. 8

9 rodina ; rodinné prostedí ; vztah rodie-dít ; vztah otec-dít ; rodie ; rodiovská deprivace ; rozvod ; otcovská deprivace ; dít rozvedených rodi ; chování ; psychická zátž ; diagnostika 27. Když se rodie rozcházejí / [When parents split up] / Vra Novotná -- eština In: Dti a my -- [CZ] -- Ro. 34,.3 (2004), s Rozhodnutí soudu o výchov a výživ dtí, jaké zásady stanoví zákon o rodin a jak v život fungují/nefungují. Rodinná mediace - metoda mimosoudního ešení konflikt a spor, která se uskuteuje za asistence tetí osoby. Význam a smysl mediace. Rodinná mediace v eské republice. rodina ; zákon ; legislativa ; právo ; neúplná rodina ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; pée o dít ; vztah rodie-dít ; konflikt ; ešení konflikt 28. Nová paradigmata v diagnostice syndromu CAN / [New paradigms in diagnostics of CAN syndrom] / Pavel Mühlpachr -- eština -- Lit.6 In: Pedagogická orientace -- [CZ] --,.1 (2004), s CAN (Child Abuse and Neglect) - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítte. Rizikové skupiny rodi vychovávajících nevlastní dít, dále pak dti z rozvedených nebo dysfunkních rodin, dti handicapované nebo dti s rodii alkoholiky. Syndrom týraného dítte - postihuje dti v kojeneckém a batolecím vku. týrané dít ; zanedbané dít ; násilí ; rodie ; vztah rodie-dít ; dít ; ochrana dítte ; pée o dít ; syndrom CAN 29. Rozvod rodi zmní pocity dítte / [Parents' divorce changes child's feelings] / Daniela Kramulová -- eština In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 52,. 6 (2005), s. 16. Rozvod a odchod jednoho z rodi z domova je zlomový okamžik a pináší do života dítte zmny a nejistoty. Reakce dtí na rozchod rodi - zhoršení prospchu, protivné chování, apatie a lhostejnost, agresivní jednání a rvaky, otevené provokace a delikty. Jak lze dítti pomoci. 9

10 dít ; neúplná rodina ; rodinné prostedí ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; psobení ; psychická zátž ; chování ; porucha chování ; agresivita 30. Podnt k diskusi o tzv. syndromu zavrženého rodie / [Suggestions for discussion on a so-called alienated parent] / Pavlovský P. -- eština In: eská a slovenská psychiatrie : asopis Psychiatrické spolenosti -- ISSN [CZ] -- Ro. 101,. 7 (2005), s Nový pojem, který se dostává do právní praxe. Jde však o špatný peklad termínu alienated parent. Jde o odcizeného, izolovaného rodie (vtšinou otce), ne o rodie zavrženého. Jedná se o upesnní píiny vzniku psychických potíží neurotického rázu u dtí, které se nemohou stýkat s jedním z rodi. Zapomíná se na psychický stav rodie, který mnohdy trpí více než dít. Autor píspvku doporuuje tento termín v psychiatrii nepoužívat. rodie ; dít ; otec ; matka ; vztah otec-dít ; vztah matka-dít ; dít rozvedených rodi ; rodinné prostedí ; pojem ; psychická zátž 31. Dti v rozvodových sporech : [Children in divorce conflicts: American studies ] / severoamerické studie ( ) / Josef Pavlát -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 89 In: eskoslovenská psychologie : asopis pro psychologickou teorii a praxi -- ISSN X [CZ] -- Ro. 49,. 5 (2005), s Z následk rozvodu je pro dít nejnebezpenjší konflikt mezi rodii. Ten ovšem ovlivuje jeho vývoj i za trvání manželství, ped rozvodem i v jeho prbhu. Dti, které po rozvodu žijí v konfliktním prostedí, patí z hlediska duševního zdraví mezi nejohroženjší skupiny mládeže. Severoamerití badatelé zjistili, že 30 až 40 % manželství, která se rozvádjí, eší porozvodový konflikt, i když skuten vážných spor je mén. dít ; rodie ; rozvod ; vztah matka-dít ; vztah otec-dít ; neúplná rodina ; duševní zdraví ; psychický vývoj ; psychická zátž ; dít rozvedených rodi ; konflikt ; USA ; Kanada ; Severní Amerika 10

11 32. Syndrom zavrženého rodie / [Allienated parent syndrom] / Pavlát J., Janotová D. -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 26 In: eská a slovenská psychiatrie : asopis Psychiatrické spolenosti -- ISSN [CZ] -- Ro. 102,. 1 (2006), s Osm kritérií, která definují syndrom zavrženého rodie. Autoi pi vyhodnocení 100 soudních znaleckých posudk ve sporech o dti, které zpracovali psychologové a psychiati, zjistili, že se u tchto dtí i jejich rodi astji projevují psychické poruchy. Matky astji brání dtem ve styku s otcem, otcové jsou doma astji agresivní. Jednoznanou diagnózu lze však provést jen ojedinle. Pro peklad termínu do eštiny by bylo lépe užívat sousloví syndrom odcizeného rodie. rodie ; dít ; otec ; matka ; vztah matka-dít ; vztah otec-dít ; dít rozvedených rodi ; rodinné prostedí ; pojem ; diagnóza ; agresivita ; agrese 33. Rozvodové poradenství dnes / [Divorce counselling today] / Tomáš Novák -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN [CZ] -- Ro. 11,. 12 (2005), s Pedrozvodové, rozvodové a porozvodové poradenství, týmový pístup psychiatra, sociologa a právníka. Výhody rozvodu dohodou, tedy tzv. nesporného rozvodu, který umožuje novela zákona o rodin z roku Klady a zápory stídavé pée obou rodi o dít po rozvodu. rozvod ; poradenství ; pée o dít ; rodiovská odpovdnost ; interpersonální vztahy ; dít rozvedených rodi 34. Po rozvodu rodi / [After parents' divorce] / Daniela Kramulová -- eština In: Informatorium : asopis pro výchovu dtí od 3-8 let v mateských školách a školních družinách -- ISSN [CZ] -- Ro. 13,. 1 (2006), s. 10. Rozvod rodi pedškolního dítte a zmny, které takovému dítti pináší. Dopady na dít - postrašení dítte, jeho stavní do role partnera rodie, se kterým žije. Nestrannost jako základní pedpoklad zdravého vztahu dítte k obma rodim, možnosti konzultace s odborníkem. Vyrovnávání se s novými partnery rodi, 11

12 pípadn s jeho dtmi. Role mateské školy v dob rozvodu rodi dítte a krátce po nm. pedškolní dít ; mateská škola ; rozvod ; psobení ; dít rozvedených rodi ; rodinné prostedí ; rodiovská odpovdnost 35. Víkend s tátou / [Weekend with dad] / Eduard Bakalá, Šárka Gjuriová, Tomáš Novák, Petr Pöthe ; [Redaktor] Pavla Koucká -- eština In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN [CZ] -- Ro. 12,. 5 (2006), s Dopad rozvodu a následných spor na psychiku dítte. Pípadová studie jednoho manželství, nedodržování právní úpravy styku s díttem. Boje rodi jsou vtšinou na úkor zájmu dítte. rozvod ; dít rozvedených rodi ; rodiovská role ; rodiovská odpovdnost ; pedopsychologie ; citová deprivace ; psobení 36. K diskusi o syndromu odcizeného rodie / [To the discussion on parental alienation syndrome] / Pavlát J., Pavlovský P., Janáková L. -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 18 In: eská a slovenská psychiatrie : asopis Psychiatrické spolenosti -- ISSN [CZ] -- Ro. 102,. 7 (2006), s Autoi doporuují, aby se anglický termín parental alienation syndrom správn pekládal jako syndrom odcizeného rodie. Kritizují pokusy považovat problémy ve vztahu rodi a dtí za výlun medicínskou diagnózu a jejich léení pemístním dítte do pée zavrhovaného rodie. Tento termín byl vytvoen v soudnictví, ale ešení problematiky soudní cestou není vždy nejlepší. Podle autor slouží syndrom odcizeného rodie jako ideologický podklad pro organizování otc, kteí se se svými dtmi nemohou pravideln stýkat. Tato situace však není jednoduše ešitelná podle pedem stanovených pravidel. rodie ; otec ; matka ; vztah matka-dít ; vztah otec-dít ; dít rozvedených rodi ; rodinné prostedí ; pojem ; diagnóza ; právo ; postoj ; diskuse 12

13 37. Syndrom odcizeného rodie a porozvodová adaptace / [Parental alienation syndrome and post divorce adaptation] / Pavlát J., Janáková L. -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 17 In: eská a slovenská psychiatrie : asopis Psychiatrické spolenosti -- ISSN [CZ] -- Ro. 103,. 3 (2007), s Pojem odcizeného rodie. Jako takový je charakterizován ten rodi, kterého dít hodnotí záporn, zatímco druhého kladn. Tato situace je velmi astá po rozvodu. Tehdy jsou také nejastjší pokusy rodie, který s díttem žije (rezidenní rodi), ovlivnit jeho vztah k druhému (nerezidennímu) rodii. Tyto snahy mohou mít velmi negativní dopad na zdravotní i psychický stav všech zúastnných. Rodi, s kterým dít nežije, by si ml uvdomit, že obrana je v tomto pípad tém nemožná a ml by se s danou situací smíit. dít rozvedených rodi ; rozvod ; adaptace ; vztah rodie-dít ; vztah matka-dít ; vztah otec-dít ; interpersonální vztahy ; nenávist ; trest ; psychika ; msta 38. O ubohé Terezce a zlém soudci / [About poor Tereza and a bad judge] / Daniela Kramulová -- eština In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN [CZ] -- Ro. 13,. 9 (2007), s Na píbhu dívky Terezy, která byla pro neshody rodi umístna v dtské léebn, se autorka zamýšlí nad problémem rozvedených manželství, následné péi o dti a zneužití dítte jako zbran ve vzájemném boji rodi. Je nutný objektivní pohled psycholog i soudních znalc. Kritika nadmrné a jednostranné medializace. Je zpracována koncepce vzniku specializovaných pracoviš a novela obanského soudního ádu. rodiovská odpovdnost ; dít rozvedených rodi ; ochrana dítte ; pée o dít ; výchova dítte ; soudní rozhodnutí ; ústavní výchova ; umístní dítte 39. Táta s mámou v ringu / [Father and mother in the ring] / Petr Saka -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3 In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 2 (2008), s

14 Role dtského psychologa uprosted rozvodových spor. Praxe krizového centra. Psycholog mže mít zásadní vliv na uspoádání pée o dít, pomáhá dítti pežít konfrontaci rodi. Píklad asistovaného setkání formou hry, která slouží jako prostedek komunikace, a hraky jako tzv. pechodového objektu. citová deprivace ; vztah rodie-dít ; rozvod ; rodiovská odpovdnost ; psychologická služba ; neúplná rodina ; terapie hrou ; psychoterapeut ; dít rozvedených rodi ; krizové centrum 40. Nevlastní syn + já = neshody / [Step-son + me = disagreements] / Jana Týcová -- eština In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 55,. 2 (2008), s. 13. V textu najdeme odpov psychologa na dotaz tenáky, jak vychovávat nevlastního dospívajícího syna. Místo vyžadování poslušnosti je úinnjší snažit se o spolenou shodu a domluvu. Doporuení knihy Respektovat a být respektován od kolektivu autor a návštva pracovišt klinického psychologa. nevlastní rodi ; dít rozvedených rodi ; problémové dít ; výchova dítte ; rodiovská role ; vztah matka-dít ; puberta 41. Stídavá výchova ano, nebo radji ne? / [Alternative custody of children, yes or no?] / Zdenka Bimková, Miloš Kajuk ; [Redaktor] Daniela Kramulová -- eština In: Psychologie dnes [Tištný text] : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN Ro. 14,. 3 (2008), s Dva odlišné názory na výchovu dtí po rozvodu rodi. Psycholožka a soudní znalkyn Zdenka Bimková je proti stídavé péi rodi, protože neposkytuje dtem pocit jistoty a stálosti. Odlišný názor zastává klinický psycholog Miloš Kajuk. Tvrdí, že stídavá pée respektuje poteby dtí a zrovnoprávnní rodi. dít rozvedených rodi ; vztah rodie-dít ; spolupráce ve výchov ; výchovné psobení ; neúplná rodina ; otec ; matka ; rozvod ; stídavá výchova 42. Moje dít je zloinec / [My child is a criminal] / Scarlet Wilková -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN Ro. 38,. 2 (2008), s

15 Zamyšlení nad píinami zvyšování dtské kriminality. Jsou dnešní dti více ohroženy sklony ke kriminalit? Existuje zpsob, jak kriminalit pedejít? Odpovídají psychologové i kriminalisté a editel dtského domova. Je uvedeno nkolik pípad dtské kriminality a statistika kriminálních in dtí za rok dít ; dít rozvedených rodi ; rodinné prostedí ; kriminalita ; delikvence mládeže ; riziková skupina ; agresivita ; nápravná výchova ; píslušnost ke skupin 43. Budeme se rozvádt / [We will get divorced] / Daniela Kramulová -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN Ro. 38,. 3 (2008), s Autorka textu hledá píiny velké rozvodovosti a její dsledky pro dti. Nastává zmna chování, problémy ve škole. Souástí textu jsou rady, jak jednat s dtmi v pípad rozvodu a statistika rozvodovosti z roku dít rozvedených rodi ; rozvod ; neúplná rodina ; výchovné psobení ; ešení konflikt ; problémové dít ; psychická zátž ; rodiovská odpovdnost ; rodinná krize 44. Otcovství, dti a rodina / [Fatherhood, children and family] / Pavlát J. -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 58 In: eská a slovenská psychiatrie : asopis Psychiatrické spolenosti -- ISSN Ro. 104,. 4 (2008), s Zájem o vztah otce a dtí se v odborné veejnosti zaal projevovat až v osmdesátých letech dvacátého století. Prozatím prozkoumané dopady neexistence otce v rodin na psychický a zdravotní vývoj dtí (chlapc i dvat) v naší i svtové odborné literatue. Vliv rozvodu rodi a porozvodového období na dti ve vku do šestnácti let. Rzné modely uspoádání života dítte po rozvodu rodi a zkušenosti s nimi. Programy podpory rodiovství a otcovství. rozvod ; vztah otec-dít ; vztah matka-dít ; neúplná rodina ; psobení ; zdraví ; psychika ; rodiovská odpovdnost ; zkušenost ; dít rozvedených rodi ; otcovská deprivace 45. Dti v rodiovských soudních sporech / [Children in parental litigation] / Josef Pavlát, Marek Šusta -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 24 In: eskoslovenská psychologie : asopis pro psychologickou teorii a praxi -- ISSN X -- Ro. 52,. 5 (2008), s

16 Rozvodové a porozvodové soudní spory rodi mají tém vždy závažný negativní dopad na jejich dti. Velmi asto jde o zhoršení tlesného nebo duševního stavu (asto se projevuje obojí najednou). Dtem je zpsobují zejména rodie, kteí mají psychopatické a anormální rysy osobnosti a vyvolávají v rodin akutní konflikty, které se asto manifestují i násilím, popouzením dtí proti druhému rodii a znemožováním návštv. Autoi popisují nkterá nová fakta, která zjistili, nap. vztah kvality osobnosti otce a pítomnost syndromu odcizeného rodie. rozvod ; interpersonální vztahy ; dít rozvedených rodi ; psobení ; zdraví ; stres ; konflikt ; vztah otec-dít ; vztah matka-dít ; odcizení ; násilí ; psychická zátž ; syndrom odcizeného rodie 46. Jsme rodie na smny : [We are parents working in shifts: alternative custody after divorce is the chance to have both mother and father] / stídavá pée po rozvodu je šance, aby mlo dít mámu i tátu / Marie Tthalová, Simona Hoskovcová -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN Ro. 39,. 2 (2009), s Porozvodová pée je u nás stále zatížena spoustou pedsudk. Jednou z možností, jak mohou dti zstat s obma rodii, je stídavá pée. O tom, jak vypadá v praxi, vyprávjí rozvedení rodie, kteí mají se stídavou péí o dti dobré zkušenosti. Psycholožka S. Hoskovcová dopluje text o názor odborníka. dít rozvedených rodi ; spolupráce ve výchov ; vztah rodie-dít ; výchovné psobení ; pedopsychologie ; rodiovská role ; rozvod ; otec ; matka ; stídavá výchova 47. Nezvládám školu : [I don't manage school: my parents got divorced] / naši se totiž rozvedli / Gabriela Bachárová -- eština In: Rodina a škola -- ISSN Ro. 56,. 4 (2009), s Rozvod rodi je pro dít zátžovou situací. Dostává se do stavu psychické nepohody, nejistoty, strachu, ztráty životních hodnot. Rozvod zasáhne i do školního života dítte zhoršením prospchu. Jak dítti v této situaci pomoci radí dtská psycholožka Ilona Špahelová a speciální pedagožka Daniela Švancarová. dít rozvedených rodi ; rozvod ; neúplná rodina ; výchovné psobení ; psychická zátž ; prospch ; ešení konflikt ; poradenství Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ U DĚTÍ

PORUCHY CHOVÁNÍ U DĚTÍ PORUCHY CHOVÁNÍ U DĚTÍ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj BILINGVISMUS Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti s psychiatrickou diagnózou

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice, píspvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupn tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Beznice skola@zsbreznice.cz

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek VRA PROCHÁZKOVÁ 2002-1 - Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní 1 EDMT PSYCHOLOGIE Psychologie = vda o lidské psychice, jednání a prožívání Základní teoretické obory rozvíjejí a zkoumají obecné zákonitosti lidské psychiky obecné poznatky tchto obor jsou využívány v

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Výro ní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: www.freeteens.cz.ú.

Výro ní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: www.freeteens.cz.ú. Výroní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: rozehnalova@freeteens.cz www.freeteens.cz.ú.: 129621369/0800 OBSAH: I. Charakteristika problematiky...

Více

Ekonomika školství 2010

Ekonomika školství 2010 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2010 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 15. 4.

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Prevence dtských úraz a otrav

Prevence dtských úraz a otrav Prevence dtských úraz a otrav Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Centrum úrazové prevence pi Ústavu veejného zdravotnictví a preventivního lékaství Univerzita Karlova v Praze,2.lékaská fakulta a FN v Motole

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více