DÍT ROZVEDENÝCH RODI Jakého potrestání se nejvíc bojí? D ti a my ..a co d ti - u koho si mají hrát? eský týdeník D ti a rozvody: rady pro rodi e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÍT ROZVEDENÝCH RODI Jakého potrestání se nejvíc bojí? D ti a my ..a co d ti - u koho si mají hrát? eský týdeník D ti a rozvody: rady pro rodi e"

Transkript

1 DÍT ROZVEDENÝCH RODI Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Jakého potrestání se nejvíc bojí? / [What punishment are they afraid of?] / Eva Vaníková -- eština In: Dti a my -- [CZ] -- Ro. 25,.3 (1995), s.21. Nejhorší tresty podle desetiletých dtí z rozvedených rodin - výprask, zákaz hraní si s kamarády, nejít k tátovi, nesmt se dívat na televizi, zákaz být s babikou. neúplná rodina ; dít ; dít rozvedených rodi ; trest 2....a co dti - u koho si mají hrát? / [Care for children after divorce] / Martina Coufalová -- eština In: eský týdeník -- [CZ] -- Ro. 1,.82 (1995), s.17. Problematika svování dtí do pée jednoho z rodi po rozvodu. Opomíjení otc (tém automatické svování dtí matkám bez podrobnjšího zkoumání jejich zpsobilosti k výchov). Psychické týrání dtí - umle vytváený negativní vztah k jednomu z rodi - nejastji k otci. Možnost kompromisního ešení - spolená pée rodi - stídání po delších asových úsecích. rodinné prostedí ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; vztah rodie-dít ; vztah otecdít ; rodiovská deprivace ; otcovská deprivace 3. Dti a rozvody: rady pro rodie [Children and divorces: Advice for parents] / -- eština In: Otec, dít, rodina -- [CZ] -- Ro. 3,.7 (1996), s

2 Problematika adaptace dtí na rozvod, upozornní na nejastjší omyly a problémy tohoto kritického období. neúplná rodina ; rozvod ; dít ; dít rozvedených rodi ; psychická zátž ; pée o dít ; vztah rodie-dít 4. Revoluce v porozvodové péi o dti / [The revolution in the after-divorce care about children] / Richard A. Warshak ; [Pekl.] Eduard Bakalá -- eština In: P magazín -- [CZ] -- Ro. 2,.1 (1996), s.8. Problém spolené pée rodi o dít po rozvodu manželství. Spolená pée fyzická (vetn bydlení) - rovnomrný pobyt dítte v domov každého z rodi. Poteba stálého prostedí pro život dítte a vytvoení stability. Vysoký podíl dtí žijících po rozvodu jen s matkou. rozvod ; rodie ; dít rozvedených rodi ; rodiovská odpovdnost ; rodiovská role ; vztah rodie-dít ; rodinný život ; rodinné prostedí ; pée o dít 5. Jakého potrestání se nejvíc bojí? / [What punishment are they afraid of?] / Eva Vaníková -- eština In: Otec, dít, rodina -- [CZ] -- Ro. 3,.8 (1996), s.16. Nejhorší tresty podle desetiletých dtí z rozvedených rodin - výprask, zákaz hraní si s kamarády, nejít k tátovi, nesmt se dívat na televizi, zákaz být s babikou. neúplná rodina ; dít ; dít rozvedených rodi ; trest 6. Zavržení rodie / [Rejected parents] / Tomáš Novák -- eština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Ro. 44,.5 (1997), s.12. Dít mezi rozvedenými rodii, píprava dítte na styk s odmítaným rodiem, rodinná terapie. dít ; neúplná rodina ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; vztah rodie-dít ; psychická zátž ; terapie 2

3 7. Svt na kousky / [Problems of a pre-school and school children after the divorce of their parents] / Václava Masáková ; [Red.] Daniela Kramulová -- eština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Ro. 44,.12 (1997), s.6. lánek o tom, co mže prožívat dít pedškolního a mladšího školního vku po rozvodu rodi. neúplná rodina ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; vztah rodie-dít ; dít ; pedškolní vk ; mladší školní vk ; psychická zátž 8. Znovu se vdám, až dti vyrostou / [I will marry again when children grow up] / Václava Masáková ; [Red.] Daniela Kramulová -- eština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Ro. 45,.1 (1998), s.10. Psobení a dsledky rozchodu rodi na dospívající dcery a syny. neúplná rodina ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; adolescent ; vztah rodie-dít ; rodinné prostedí ; psychická zátž 9. Jen s jedním rodiem / [With only one parent] / Václav Mertin -- eština In: Dti a my -- [CZ] -- Ro. 28,.4 (1998), s.14. Rady odborníka, jak se co nejlépe vypoádat s výchovou dítte, které vyrstá v neúplné rodin. neúplná rodina ; výchova ; vztah matka-dít ; výchovné psobení ; dít ; dít rozvedených rodi 10. Psycholog a psychiatr v rozvodových soudních sporech / [Psychologist and psychiatrist in the divorce judicial causes] / Jií Koutek, Jana Kocourková -- eština In: Propsy -- [CZ] -- Ro. 4,.6 (1998), s Nutnost hledání optimálního ešení pro dít po rozvodu rodi. Soudní spory rodi o svení nezletilého dítte do výchovy. Významná role vyjádení psycholog a psychiatr. Zájem dtí o styk s druhým rodiem. Snaha o vtší využití 3

4 porozvodového poradenství. Negativní vliv problematických vztah mezi rodii na výchovu dtí. rozvod ; dít rozvedených rodi ; ochrana dítte ; vývoj dítte ; psychiatr ; psycholog ; psychologická služba ; poradenská služba ; soud ; pée o dít 11. Jak pomoci dtem v rozvodové situaci / [How to help children in divorce situation] / Marie Balcarová -- eština In: Dti a my -- [CZ] -- Ro. 29,.1 (1999), s.27. Pomoc dtem v dob rozvodu a rozchodu rodi. Obtíže dtí po rozvodu. Doporuení pro rozvádjící se rodie. neúplná rodina ; rodinná výchova ; rodinné prostedí ; výchovné psobení ; vztah rodie-dít ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; psychická zátž 12. O nevlastních dtech a nevlastních rodiích / [About foster-children and fosterparents] / Zdenk Matjek, Zdenk Dytrych -- eština -- lit.20 In: eskoslovenská psychologie -- [CZ] -- Ro. 44,.3 (2000), s Malý odborný zájem o situaci tzv. nevlastních rodin. Teoretické východisko souasných výzkum bývá evoluní, v úvahu je však nutno vzít i demografické údaje. Tradice pejorativního pojetí nevlastního rodiovství. Problémové okruhy, kterým bude nutno vnovat pozornost v dalších výzkumech: pohlaví a vk dtí a jejich nových rodi, události ped ustavením nového svazku a jeho legalita, vnjší okolnosti, motivace a osobnostní rysy každého lena nové rodiny. dít ; rodie ; rodina ; rodiovská role ; vztah rodie-dít ; nevlastní rodi ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; náhradní rodina 13. Co pináší obma stranám stídavá pée o dti po rozvodu / [What the alternate care for children after divorce brings to theboth sides] / Vra Bechyová -- eština In: Dti a my -- [CZ] -- Ro. 30,.3 (2000), s.31. Seznámení se dvma rodinami, které praktikují stídavou péi o dti. Klady stídavé výchovy. 4

5 neúplná rodina ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; výchova ; výchovné psobení ; spolupráce ve výchov ; vztah rodie-dít 14. Pro ve školce nemluví? / [Why don't they speak at kindergarten?] / Prokešová -- eština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Ro. 48,.2 (2001), s.6. Hana Odborná pomoc dítti po rozvodu rodi. Píiny samotáského a odtažitého chování dítte v mateské škole. Spolupráce mateské školy a rodiny. rozvod ; dít rozvedených rodi ; dít ; porucha chování ; psychická zátž ; pedškolní vk ; mateská škola ; výchovné psobení ; pedagogicko-psychologická poradna ; spolupráce ve výchov ; psychologická služba 15. Bezbranný mezi svými / [Helpless among own family] / Hana Halfarová -- eština In: Psychologie dnes -- [CZ] -- Ro. 7,.11 (2001), s Definice psychického zneužívání i týrání dítte. Rozchod rodi znamená pro dít ztrátu trvalých citových vztah. Rodie by mli brát ohled pedevším na dti. Zkušenosti pracovník Krizového centra Linka bezpeí, které pomáhá pedevším dtským klientm. týrané dít ; citová deprivace ; rozvod ; rodiovská odpovdnost ; krizové centrum ; dít rozvedených rodi 16. Po rozvodu spolen? / [Together after divorce?] / Tomáš Novák -- eština In: Universitas -- [CZ] --,.4 (2001), s Legislativní podklady pro výchovné psobení rodi po rozvodu. Rodiovské výchovné metody po rozvodu v praxi. Vliv nesouladu mezi rodii na vývoj dítte. Je model stídavé výchovy utopií? Podntné téma pro diplomovou nebo disertaní práci v humanitních oborech. rodinná výchova ; výchovné psobení ; dít ; rodinné prostedí ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; legislativa ; vývoj dítte ; eská republika 5

6 17. Dti, rodie a rozvody / [Children, parents and divorces] / Magdalena Ryšánková -- eština -- Lit.6 In: Psychologie dnes -- [CZ] -- Ro. 8,.7/8 (2002), s Jak prožívají rozvodovou situaci dti v rzném vku. Oddlení manželství od rodiovství, snaha o snížení negativního dopadu rozvodu na dti. Psychická zátž a vyrovnání se s rozpadem rodiny. Zmny v sebehodnocení dítte. rozvod ; rodiovská odpovdnost ; dít ; psychická zátž ; rodinná výchova ; dít rozvedených rodi 18. Stídavá výchova [Upbringing by mother alternately with father] / -- eština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Ro. 49,.5 (2002), s.17. Zkušenosti se stídavou výchovou dítte otcem a matkou po rozvodu. Psychologická kritéria stídavé pée, která musí být respektována obma rodii. dít rozvedených rodi ; rozvod ; výchovné psobení ; spolupráce ve výchov ; matka ; otec 19. Pée o dti po rozchodu rodi / [The care of children after divorce of their parents] / Radka Radimská -- eština -- lit.9 In: Sociální politika -- [CZ] -- Ro. 28,.11 (2002), s Jedním z dsledk rozpadu manželství je jeho negativní vliv na dti. Zmna instituce manželství a role ženy ve spolenosti. Postavení otce po rozvodu manželství. Statistické údaje o rozvodech a výsledky šetení zameného na to, jak porozvodovou situaci prožívají aktéi rozvodu. Nové typy uspoádání porozvodové pée o dti. dít rozvedených rodi ; pée o dít ; rodinná výchova ; neúplná rodina ; otec ; rozvod ; statistická data ; eská republika 20. Je možno prosadit stídavou výchovu proti vli jednoho z rodi? [Is it possible to apply alternative custody against the will of one parent?] / -- eština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Ro. 50,.1 (2003), s.9. 6

7 Pohled právníka na problematiku stídavé výchovy, kdy je dít po uritou, pesn urenou, dobu v péi jednoho nebo druhého rodie. dít rozvedených rodi ; rozvod ; výchovné psobení ; spolupráce ve výchov ; matka ; otec ; vztah rodie-dít 21. Hledání cesty zavrženého rodie k dítti / [How can repudiated parent find the way to his child] / Eduard Bakalá -- eština -- Lit.2 In: Psychologie dnes -- [CZ] -- Ro. 9,.4 (2003), s Syndrom zavrženého rodie je astým problémem porozvodové pée o dít. Cesty k dítti, které je druhým rodiem programováno proti zavrženému rodii. Možnosti omezení vlivu programujícího rodie na dít, zkušenosti s rznými právními opateními v USA. dít rozvedených rodi ; rodiovská deprivace ; rodiovská role ; poradenská služba ; rozvod ; vztah rodie-dít 22. Práva a povinnosti rodi k nezletilému dítti / [Parental rights and duties toward underage child] / Jana Poslední -- eština In: Dti a my -- [CZ] -- Ro. 33,.3 (2003), s.27. Pokra. Návrh na úpravu výchovy a výživy nezletilých dtí (tzv. sporný rozvod). Výkon rodiovské zodpovdnosti, svení dítte do výchovy jednomu z rodi, spolená výchova, stídavá výchova. rodinná výchova ; rodinné prostedí ; rozvod ; pée o dít ; práva dítte ; ochrana dítte ; dít rozvedených rodi ; výchova ; výchovné psobení ; interpersonální vztahy ; legislativa 23. Práva a povinnosti rodi k nezletilému dítti / [Parents' rights and duties to underage children] / Jana Poslední -- eština In: Dti a my -- [CZ] -- Ro. 33,.4 (2003), s Pokra.1. Problematika výchovy a výživy nezletilých dtí. Styk rodi s dtmi, o úprav styku rozhoduje soud. Vyživovací povinnost rodi k dtem, urení výživného. 7

8 rodinná výchova ; rozvod ; pée o dít ; práva dítte ; ochrana dítte ; dít rozvedených rodi ; výchova ; výchovné psobení ; vztah rodie-dít ; legislativa 24. Nezaínejte si s romantikou! / [Don't get mixed up with romantic!] / Miroslav Plzák ; [Red.] Jakub Huín -- eština In: Psychologie dnes -- [CZ] -- Ro. 9,.10 (2003), s.1-3. Rozhovor s psychologem a poradcem Miroslavem Plzákem o manželství a postavení rodiny v souasné spolenosti. Postupn se stávají normou dv manželství v prbhu života. Nejastjší píiny rozpadu manželství a negativní dopad rozvodu na dti. Charakteristika uspoádaného, funkního manželství. manželství ; poradenství ; psychologická služba ; rodina ; rodinný život ; rozvod ; dít rozvedených rodi 25. Jeden týden žijí s tátou, druhý se sthují k mám / [Children living one week with father, the other with mother] / Martina Šrámková -- eština In: Lidové noviny -- [CZ] -- Ro. 16,. 4.XI. (2003), s.24. V roce 1998 byl do eského práva zaveden institut tzv. stídavé pée. V praxi to znamená piznání stejných práv k výchov dítte obma rozvádjícím se partnerm. Dít má dva rovnocenné domovy - u matky a u otce. Stídavá pée dobe funguje pouze v rodinách, kde nejsou striktn rozdleny ženské a mužské role, kde rozvedení rodie bydlí blízko sebe (alespo v jednom mst), ale hlavn, když si to dít peje. Urit nefunguje tam, kde rozvádjící se pár spolu bojuje. otec ; matka ; dít ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; rodinné prostedí ; pée o dít ; spolupráce ve výchov ; rodiovská role ; legislativa 26. Trauma rodiovské zloby / [Trauma of parental rage] / Tomáš Novák -- eština In: Rodina a škola -- [CZ] -- Ro. 51,.5 (2004), s.16. Problematika traumatu zavrženého rodie, osm klíových diagnostických kritérií pro trauma zformulované R.Gardnerem. 8

9 rodina ; rodinné prostedí ; vztah rodie-dít ; vztah otec-dít ; rodie ; rodiovská deprivace ; rozvod ; otcovská deprivace ; dít rozvedených rodi ; chování ; psychická zátž ; diagnostika 27. Když se rodie rozcházejí / [When parents split up] / Vra Novotná -- eština In: Dti a my -- [CZ] -- Ro. 34,.3 (2004), s Rozhodnutí soudu o výchov a výživ dtí, jaké zásady stanoví zákon o rodin a jak v život fungují/nefungují. Rodinná mediace - metoda mimosoudního ešení konflikt a spor, která se uskuteuje za asistence tetí osoby. Význam a smysl mediace. Rodinná mediace v eské republice. rodina ; zákon ; legislativa ; právo ; neúplná rodina ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; pée o dít ; vztah rodie-dít ; konflikt ; ešení konflikt 28. Nová paradigmata v diagnostice syndromu CAN / [New paradigms in diagnostics of CAN syndrom] / Pavel Mühlpachr -- eština -- Lit.6 In: Pedagogická orientace -- [CZ] --,.1 (2004), s CAN (Child Abuse and Neglect) - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítte. Rizikové skupiny rodi vychovávajících nevlastní dít, dále pak dti z rozvedených nebo dysfunkních rodin, dti handicapované nebo dti s rodii alkoholiky. Syndrom týraného dítte - postihuje dti v kojeneckém a batolecím vku. týrané dít ; zanedbané dít ; násilí ; rodie ; vztah rodie-dít ; dít ; ochrana dítte ; pée o dít ; syndrom CAN 29. Rozvod rodi zmní pocity dítte / [Parents' divorce changes child's feelings] / Daniela Kramulová -- eština In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 52,. 6 (2005), s. 16. Rozvod a odchod jednoho z rodi z domova je zlomový okamžik a pináší do života dítte zmny a nejistoty. Reakce dtí na rozchod rodi - zhoršení prospchu, protivné chování, apatie a lhostejnost, agresivní jednání a rvaky, otevené provokace a delikty. Jak lze dítti pomoci. 9

10 dít ; neúplná rodina ; rodinné prostedí ; rozvod ; dít rozvedených rodi ; psobení ; psychická zátž ; chování ; porucha chování ; agresivita 30. Podnt k diskusi o tzv. syndromu zavrženého rodie / [Suggestions for discussion on a so-called alienated parent] / Pavlovský P. -- eština In: eská a slovenská psychiatrie : asopis Psychiatrické spolenosti -- ISSN [CZ] -- Ro. 101,. 7 (2005), s Nový pojem, který se dostává do právní praxe. Jde však o špatný peklad termínu alienated parent. Jde o odcizeného, izolovaného rodie (vtšinou otce), ne o rodie zavrženého. Jedná se o upesnní píiny vzniku psychických potíží neurotického rázu u dtí, které se nemohou stýkat s jedním z rodi. Zapomíná se na psychický stav rodie, který mnohdy trpí více než dít. Autor píspvku doporuuje tento termín v psychiatrii nepoužívat. rodie ; dít ; otec ; matka ; vztah otec-dít ; vztah matka-dít ; dít rozvedených rodi ; rodinné prostedí ; pojem ; psychická zátž 31. Dti v rozvodových sporech : [Children in divorce conflicts: American studies ] / severoamerické studie ( ) / Josef Pavlát -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 89 In: eskoslovenská psychologie : asopis pro psychologickou teorii a praxi -- ISSN X [CZ] -- Ro. 49,. 5 (2005), s Z následk rozvodu je pro dít nejnebezpenjší konflikt mezi rodii. Ten ovšem ovlivuje jeho vývoj i za trvání manželství, ped rozvodem i v jeho prbhu. Dti, které po rozvodu žijí v konfliktním prostedí, patí z hlediska duševního zdraví mezi nejohroženjší skupiny mládeže. Severoamerití badatelé zjistili, že 30 až 40 % manželství, která se rozvádjí, eší porozvodový konflikt, i když skuten vážných spor je mén. dít ; rodie ; rozvod ; vztah matka-dít ; vztah otec-dít ; neúplná rodina ; duševní zdraví ; psychický vývoj ; psychická zátž ; dít rozvedených rodi ; konflikt ; USA ; Kanada ; Severní Amerika 10

11 32. Syndrom zavrženého rodie / [Allienated parent syndrom] / Pavlát J., Janotová D. -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 26 In: eská a slovenská psychiatrie : asopis Psychiatrické spolenosti -- ISSN [CZ] -- Ro. 102,. 1 (2006), s Osm kritérií, která definují syndrom zavrženého rodie. Autoi pi vyhodnocení 100 soudních znaleckých posudk ve sporech o dti, které zpracovali psychologové a psychiati, zjistili, že se u tchto dtí i jejich rodi astji projevují psychické poruchy. Matky astji brání dtem ve styku s otcem, otcové jsou doma astji agresivní. Jednoznanou diagnózu lze však provést jen ojedinle. Pro peklad termínu do eštiny by bylo lépe užívat sousloví syndrom odcizeného rodie. rodie ; dít ; otec ; matka ; vztah matka-dít ; vztah otec-dít ; dít rozvedených rodi ; rodinné prostedí ; pojem ; diagnóza ; agresivita ; agrese 33. Rozvodové poradenství dnes / [Divorce counselling today] / Tomáš Novák -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN [CZ] -- Ro. 11,. 12 (2005), s Pedrozvodové, rozvodové a porozvodové poradenství, týmový pístup psychiatra, sociologa a právníka. Výhody rozvodu dohodou, tedy tzv. nesporného rozvodu, který umožuje novela zákona o rodin z roku Klady a zápory stídavé pée obou rodi o dít po rozvodu. rozvod ; poradenství ; pée o dít ; rodiovská odpovdnost ; interpersonální vztahy ; dít rozvedených rodi 34. Po rozvodu rodi / [After parents' divorce] / Daniela Kramulová -- eština In: Informatorium : asopis pro výchovu dtí od 3-8 let v mateských školách a školních družinách -- ISSN [CZ] -- Ro. 13,. 1 (2006), s. 10. Rozvod rodi pedškolního dítte a zmny, které takovému dítti pináší. Dopady na dít - postrašení dítte, jeho stavní do role partnera rodie, se kterým žije. Nestrannost jako základní pedpoklad zdravého vztahu dítte k obma rodim, možnosti konzultace s odborníkem. Vyrovnávání se s novými partnery rodi, 11

12 pípadn s jeho dtmi. Role mateské školy v dob rozvodu rodi dítte a krátce po nm. pedškolní dít ; mateská škola ; rozvod ; psobení ; dít rozvedených rodi ; rodinné prostedí ; rodiovská odpovdnost 35. Víkend s tátou / [Weekend with dad] / Eduard Bakalá, Šárka Gjuriová, Tomáš Novák, Petr Pöthe ; [Redaktor] Pavla Koucká -- eština In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN [CZ] -- Ro. 12,. 5 (2006), s Dopad rozvodu a následných spor na psychiku dítte. Pípadová studie jednoho manželství, nedodržování právní úpravy styku s díttem. Boje rodi jsou vtšinou na úkor zájmu dítte. rozvod ; dít rozvedených rodi ; rodiovská role ; rodiovská odpovdnost ; pedopsychologie ; citová deprivace ; psobení 36. K diskusi o syndromu odcizeného rodie / [To the discussion on parental alienation syndrome] / Pavlát J., Pavlovský P., Janáková L. -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 18 In: eská a slovenská psychiatrie : asopis Psychiatrické spolenosti -- ISSN [CZ] -- Ro. 102,. 7 (2006), s Autoi doporuují, aby se anglický termín parental alienation syndrom správn pekládal jako syndrom odcizeného rodie. Kritizují pokusy považovat problémy ve vztahu rodi a dtí za výlun medicínskou diagnózu a jejich léení pemístním dítte do pée zavrhovaného rodie. Tento termín byl vytvoen v soudnictví, ale ešení problematiky soudní cestou není vždy nejlepší. Podle autor slouží syndrom odcizeného rodie jako ideologický podklad pro organizování otc, kteí se se svými dtmi nemohou pravideln stýkat. Tato situace však není jednoduše ešitelná podle pedem stanovených pravidel. rodie ; otec ; matka ; vztah matka-dít ; vztah otec-dít ; dít rozvedených rodi ; rodinné prostedí ; pojem ; diagnóza ; právo ; postoj ; diskuse 12

13 37. Syndrom odcizeného rodie a porozvodová adaptace / [Parental alienation syndrome and post divorce adaptation] / Pavlát J., Janáková L. -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 17 In: eská a slovenská psychiatrie : asopis Psychiatrické spolenosti -- ISSN [CZ] -- Ro. 103,. 3 (2007), s Pojem odcizeného rodie. Jako takový je charakterizován ten rodi, kterého dít hodnotí záporn, zatímco druhého kladn. Tato situace je velmi astá po rozvodu. Tehdy jsou také nejastjší pokusy rodie, který s díttem žije (rezidenní rodi), ovlivnit jeho vztah k druhému (nerezidennímu) rodii. Tyto snahy mohou mít velmi negativní dopad na zdravotní i psychický stav všech zúastnných. Rodi, s kterým dít nežije, by si ml uvdomit, že obrana je v tomto pípad tém nemožná a ml by se s danou situací smíit. dít rozvedených rodi ; rozvod ; adaptace ; vztah rodie-dít ; vztah matka-dít ; vztah otec-dít ; interpersonální vztahy ; nenávist ; trest ; psychika ; msta 38. O ubohé Terezce a zlém soudci / [About poor Tereza and a bad judge] / Daniela Kramulová -- eština In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN [CZ] -- Ro. 13,. 9 (2007), s Na píbhu dívky Terezy, která byla pro neshody rodi umístna v dtské léebn, se autorka zamýšlí nad problémem rozvedených manželství, následné péi o dti a zneužití dítte jako zbran ve vzájemném boji rodi. Je nutný objektivní pohled psycholog i soudních znalc. Kritika nadmrné a jednostranné medializace. Je zpracována koncepce vzniku specializovaných pracoviš a novela obanského soudního ádu. rodiovská odpovdnost ; dít rozvedených rodi ; ochrana dítte ; pée o dít ; výchova dítte ; soudní rozhodnutí ; ústavní výchova ; umístní dítte 39. Táta s mámou v ringu / [Father and mother in the ring] / Petr Saka -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3 In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN [CZ] -- Ro. 14,. 2 (2008), s

14 Role dtského psychologa uprosted rozvodových spor. Praxe krizového centra. Psycholog mže mít zásadní vliv na uspoádání pée o dít, pomáhá dítti pežít konfrontaci rodi. Píklad asistovaného setkání formou hry, která slouží jako prostedek komunikace, a hraky jako tzv. pechodového objektu. citová deprivace ; vztah rodie-dít ; rozvod ; rodiovská odpovdnost ; psychologická služba ; neúplná rodina ; terapie hrou ; psychoterapeut ; dít rozvedených rodi ; krizové centrum 40. Nevlastní syn + já = neshody / [Step-son + me = disagreements] / Jana Týcová -- eština In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Ro. 55,. 2 (2008), s. 13. V textu najdeme odpov psychologa na dotaz tenáky, jak vychovávat nevlastního dospívajícího syna. Místo vyžadování poslušnosti je úinnjší snažit se o spolenou shodu a domluvu. Doporuení knihy Respektovat a být respektován od kolektivu autor a návštva pracovišt klinického psychologa. nevlastní rodi ; dít rozvedených rodi ; problémové dít ; výchova dítte ; rodiovská role ; vztah matka-dít ; puberta 41. Stídavá výchova ano, nebo radji ne? / [Alternative custody of children, yes or no?] / Zdenka Bimková, Miloš Kajuk ; [Redaktor] Daniela Kramulová -- eština In: Psychologie dnes [Tištný text] : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN Ro. 14,. 3 (2008), s Dva odlišné názory na výchovu dtí po rozvodu rodi. Psycholožka a soudní znalkyn Zdenka Bimková je proti stídavé péi rodi, protože neposkytuje dtem pocit jistoty a stálosti. Odlišný názor zastává klinický psycholog Miloš Kajuk. Tvrdí, že stídavá pée respektuje poteby dtí a zrovnoprávnní rodi. dít rozvedených rodi ; vztah rodie-dít ; spolupráce ve výchov ; výchovné psobení ; neúplná rodina ; otec ; matka ; rozvod ; stídavá výchova 42. Moje dít je zloinec / [My child is a criminal] / Scarlet Wilková -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN Ro. 38,. 2 (2008), s

15 Zamyšlení nad píinami zvyšování dtské kriminality. Jsou dnešní dti více ohroženy sklony ke kriminalit? Existuje zpsob, jak kriminalit pedejít? Odpovídají psychologové i kriminalisté a editel dtského domova. Je uvedeno nkolik pípad dtské kriminality a statistika kriminálních in dtí za rok dít ; dít rozvedených rodi ; rodinné prostedí ; kriminalita ; delikvence mládeže ; riziková skupina ; agresivita ; nápravná výchova ; píslušnost ke skupin 43. Budeme se rozvádt / [We will get divorced] / Daniela Kramulová -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN Ro. 38,. 3 (2008), s Autorka textu hledá píiny velké rozvodovosti a její dsledky pro dti. Nastává zmna chování, problémy ve škole. Souástí textu jsou rady, jak jednat s dtmi v pípad rozvodu a statistika rozvodovosti z roku dít rozvedených rodi ; rozvod ; neúplná rodina ; výchovné psobení ; ešení konflikt ; problémové dít ; psychická zátž ; rodiovská odpovdnost ; rodinná krize 44. Otcovství, dti a rodina / [Fatherhood, children and family] / Pavlát J. -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 58 In: eská a slovenská psychiatrie : asopis Psychiatrické spolenosti -- ISSN Ro. 104,. 4 (2008), s Zájem o vztah otce a dtí se v odborné veejnosti zaal projevovat až v osmdesátých letech dvacátého století. Prozatím prozkoumané dopady neexistence otce v rodin na psychický a zdravotní vývoj dtí (chlapc i dvat) v naší i svtové odborné literatue. Vliv rozvodu rodi a porozvodového období na dti ve vku do šestnácti let. Rzné modely uspoádání života dítte po rozvodu rodi a zkušenosti s nimi. Programy podpory rodiovství a otcovství. rozvod ; vztah otec-dít ; vztah matka-dít ; neúplná rodina ; psobení ; zdraví ; psychika ; rodiovská odpovdnost ; zkušenost ; dít rozvedených rodi ; otcovská deprivace 45. Dti v rodiovských soudních sporech / [Children in parental litigation] / Josef Pavlát, Marek Šusta -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 24 In: eskoslovenská psychologie : asopis pro psychologickou teorii a praxi -- ISSN X -- Ro. 52,. 5 (2008), s

16 Rozvodové a porozvodové soudní spory rodi mají tém vždy závažný negativní dopad na jejich dti. Velmi asto jde o zhoršení tlesného nebo duševního stavu (asto se projevuje obojí najednou). Dtem je zpsobují zejména rodie, kteí mají psychopatické a anormální rysy osobnosti a vyvolávají v rodin akutní konflikty, které se asto manifestují i násilím, popouzením dtí proti druhému rodii a znemožováním návštv. Autoi popisují nkterá nová fakta, která zjistili, nap. vztah kvality osobnosti otce a pítomnost syndromu odcizeného rodie. rozvod ; interpersonální vztahy ; dít rozvedených rodi ; psobení ; zdraví ; stres ; konflikt ; vztah otec-dít ; vztah matka-dít ; odcizení ; násilí ; psychická zátž ; syndrom odcizeného rodie 46. Jsme rodie na smny : [We are parents working in shifts: alternative custody after divorce is the chance to have both mother and father] / stídavá pée po rozvodu je šance, aby mlo dít mámu i tátu / Marie Tthalová, Simona Hoskovcová -- eština In: Dti a my : asopis pro rodie, uitele a pracovníky pomáhajících profesí -- ISSN Ro. 39,. 2 (2009), s Porozvodová pée je u nás stále zatížena spoustou pedsudk. Jednou z možností, jak mohou dti zstat s obma rodii, je stídavá pée. O tom, jak vypadá v praxi, vyprávjí rozvedení rodie, kteí mají se stídavou péí o dti dobré zkušenosti. Psycholožka S. Hoskovcová dopluje text o názor odborníka. dít rozvedených rodi ; spolupráce ve výchov ; vztah rodie-dít ; výchovné psobení ; pedopsychologie ; rodiovská role ; rozvod ; otec ; matka ; stídavá výchova 47. Nezvládám školu : [I don't manage school: my parents got divorced] / naši se totiž rozvedli / Gabriela Bachárová -- eština In: Rodina a škola -- ISSN Ro. 56,. 4 (2009), s Rozvod rodi je pro dít zátžovou situací. Dostává se do stavu psychické nepohody, nejistoty, strachu, ztráty životních hodnot. Rozvod zasáhne i do školního života dítte zhoršením prospchu. Jak dítti v této situaci pomoci radí dtská psycholožka Ilona Špahelová a speciální pedagožka Daniela Švancarová. dít rozvedených rodi ; rozvod ; neúplná rodina ; výchovné psobení ; psychická zátž ; prospch ; ešení konflikt ; poradenství Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13.

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13. SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika 1. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žák s kombinovaným postižením : monografie / Vanda Hájková (ed.) a kol. Praha : Somatopedická spolenost, 2009

Více

Výbr z nových knih 11/2011 psychologie

Výbr z nových knih 11/2011 psychologie Výbr z nových knih 11/2011 psychologie 1. Když se matka a dcery navzájem hledají : Démétin zármutek a Persefonin návrat - živoucí mýtus / Ingrid Riedelová ; [z nmeckého originálu... peložila Magdalena

Více

ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU. Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník.

ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU. Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník. ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník Benešov 2012 PRÁCE S RODINOU OBSAH PREZENTACE 1. Komplexní pohled

Více

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika Výbr z nových knih 11/2010 pedagogika 1. 100 aktivit pro výuku anglitiny : práce s prezovými tématy, globální výchova, rozvoj komunikaních dovedností / Zuzana Hlaviková Praha : Portál (vydavatelství),

Více

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie Výbr z nových knih 3/2011 psychologie 1. Djiny psychologie / Morton Hunt ; [z anglického originálu... peložili Renáta Mlíkovská a Ivo Müler [i.e. Müller] Praha : Portál, 2010 -- 708 s. -- eština. ISBN

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU FENOMÉN ROZVEDENÁ ŽENA SAMOŽIVITELKA Vedoucí bakaláské práce: Mgr. Jana

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Richard A. Warshak Jak (ne)otrávit děti rozvodem /výběr/ Richard A. Warshak TRITON editor: PhDr. Eduard Bakalář, CSc. Richard A. Warshak,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství KYBERŠIKANA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie

Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie Výbr z nových knih 7-8/2011 psychologie 1. 50 nejvtších mýt populární psychologie : opravník obecn oblíbených omyl o lidském chování / Scott O. Lilienfeld... [et al. ; z anglického originálu... peložila

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2012 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 11/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 3/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2011 pedagogika Výbr z nových knih 3/2011 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš Praha : Grada, 2008 -- 135 s. -- eština. ISBN 978-80-247-2580-2 (brož.) Sign.: II 108405V1 pedagogika dosplých ; organizace ; kurikulum

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika 1. tení a dyslexie / Jií Jošt Praha : Grada Publishing, 2011 -- 384 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3030-1 (brož.) Sign.: II 108263V1 dyslexie ; tení ; porucha uení ;

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 11/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie Výbr z nových knih 12/2011 psychologie 1. 90 skvlých aktivit od 90 svtových kou / Elaine Biechová ; [peklad Libuše Mohelská, Daniela Zounková] Brno : Computer Press, 2011 -- xvii, 390 s. :. -- eština.

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2009 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Výbr z nových knih 4/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2010 pedagogika Výbr z nových knih 4/2010 pedagogika 1. ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou : píruka pro starostlivé rodie a zodpovdné uitele / Michal Goetz, Petra Uhlíková Praha : Galén, c2009 -- 160 s. :. --

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Prevence dtských úraz a otrav

Prevence dtských úraz a otrav Prevence dtských úraz a otrav Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Centrum úrazové prevence pi Ústavu veejného zdravotnictví a preventivního lékaství Univerzita Karlova v Praze,2.lékaská fakulta a FN v Motole

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

Pekonávání závislostí, zvládání stresu

Pekonávání závislostí, zvládání stresu Autorská stránka Karla Nešpora www.drnespor.eu/addictcz.html sústreuje odkazy na množstvo cenných informácií z oblasti adiktológie v rôznych formách spracovania od vedeckého pojednania cez populárno-vedecké

Více

Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou

Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou Home violence phenomenon in connection with its prevention and self - defence Bc. Lucie Juíková Diplomová práce 2009 UTB ve Zlín, Fakulta

Více