KRITICKÉ ŽIVOTNÍ SITUACE DĚTÍ A MLÁDEŽE A JEJICH DŮSLEDKY V DOSPĚLOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRITICKÉ ŽIVOTNÍ SITUACE DĚTÍ A MLÁDEŽE A JEJICH DŮSLEDKY V DOSPĚLOSTI"

Transkript

1 KRITICKÉ ŽIVOTNÍ SITUACE DĚTÍ A MLÁDEŽE A JEJICH DŮSLEDKY V DOSPĚLOSTI Zdenka Kubíčová Úvod Obtížné životní situace nás provázejí od narození do konce života. Některé ovlivnit můžeme, jiné méně a některé vůbec, to jsou ty, které provázejí okamžik našeho narození a dále život v rodině, do které jsme se narodili. Postupně se naučíme s obtížemi vyrovnávat, ale důsledky často neseme v celém dalším životě. První podmínkou, jak těmto nepříznivým situacím předcházet je poznání, co může být pro děti v průběhu života nebezpečné. Ovšem samotný popis různých úskalí, která mohou dítě negativně ovlivnit, zdaleka nestačí. Za rozhodující lze považovat postoj společnosti k problémům dětí, odbourat lhostejný a pasivní přístup, vnímat své okolí se snahou pomoci těm, kteří to potřebují. Ve svém příspěvku se zabývám postavením dětí především v souvislosti s rasismem, kterým trpí zejména romské děti, upozorňuji na postoj rodičů, kteří nevodí své děti na povinné očkování, zabývám se zneužíváním a týráním dětí a přístupem k drogám. Krizovou situací může být ovšem ve svých důsledcích i sport. Za nejzávažnější považuji sexuální zneužívání a týrání dítěte. Tyto situace mají sice rozdílnou etiologii, ale společné to, že ublížení dítěti je značné a že je ohrožován jeho další psychosociální vývoj. Situace dětí v současném světě není jednoduchá, ve vyspělých i rozvojových zemích, všude je dítě snadnou obětí, jen se liší forma a obsah. Je tedy povinností rodičů, lékařů, učitelů a celé společnosti dbát na dodržování práv dítěte a zasáhnout tam, kde jsou tato práva ignorována. Společnost je právem hodnocena podle přístupu k dětem nemocným, postiženým a ke starým lidem. Rasismus, negativní vztah k očkování a sport mohou vyvolat obtížné životní situace dětí. Jestliže dítě překoná kritické období kolem svého narození neznamená to, že není vystaveno dalším nepříznivým situacím, a to zejména v určitém sociálním prostředí. Současná doba je charakteristická novou etikou, život člověka má v některých zemích jen relativní hodnotu. Morální zákony nejsou často v dětech systematicky kódovány, aby se staly pevnou součástí

2 jejich psychiky. Rodiny se rozpadají a kriminalita je nezvladatelná. Preferujeme- -li sociální a ekonomickou užitečnost, snadno vysvětlíme i infanticiduči eutanazii. Formy diskriminace mohou mít různou podobu. Tou nejznámější je rasismus. Rasová diskriminace měla podobu nacistického holocaustu a přežívá i do dnešní doby, kdy k nenávisti stačí odlišná barva kůže. Otroctví bylo zrušeno v roce 1860, ale skrytá nenávist k lidem tmavé pleti v některých zemích, bohužel i v České republice, přetrvává. /1/ Cizinci pomocnou ruku nabídnou lidé žijící v bohaté, kulturní a kultivované společnosti. Čím je společnost na nižší úrovni, tím jsou lidé frustrovanější. Nejvhodnějším terčem jsou pak cizinci. Naše společnost je po padesáti letech diktatury výrazně netolerantní a xenofobícká. Zaslat se napadeného Roma nebo cizince jiné barvy pleti je dnes velice nepopulární. Věřím však, že se postoji a chováním brzy přiblížíme evropské civilizaci. Každý by si to měl uvědomit a vést děti k tomu, že občanská statečnost je ctnosti. " (S. Hubálek,psycholog.) Projevy rasismu mohou vést až ke smrti dětí a mladistvých. Nic na věci nemění to, že v trestním zákoně jsou paragrafy, které projevy rasismu postihují. Nebezpečné na celé situaci je to, že radu případů lidé ani nenahlásí, neboť mají obavy ze msty. Vrchní státní zastupitelství v Praze uvedlo, že rasové motivované trestné činy jsou společensky závažné i přes sporadický výskyt v celkové kriminalitě. Obavám z rasismu lze nejlépe zamezit rychlým trestáním viníků, což je obtížné, neboť ne vždy se zkoumá pravý motiv činu. 121 Jiným, ale neméně důležitým problémem je, že někteří rodiče nevodí své děti na povinné očkování. Tím vznikly oprávněné obavy, že by se mohly projevit choroby, které před desetiletími lékaři vymýtili. Nebezpečí je reálné, neboť vlivem migrace se může objevit nemoc, proti které jsou naše děti běžně očkované. V ostravském obvodě evidují těchto dětí /neočkovaných/ asi 20, výhradně z romských rodin. Neočkované děti mohou ohrozit jiné, které třeba nemohou mít účinné protilátky vzhledem k jinému onemocnění. Trestní stíhání rodičů neexistuje, pokuty za přestupky jsou těžko vymahatelné vzhledem k tomu, že romské rodiny žijí z podpor. Toto potencionální nebezpečí šíření infekčních onemocnění by bylo třeba vyřešit jednoznačně právními normami, především v sociální oblasti. /3/ Někteří mladí lidé pobírají důchody jen proto, že jejich rodiče s nimi nechodili pravidelně k lékaři. Zdravotníci mají špatné zkušenosti především s lidmi ze sociálně slabších vrstev. Někteří rodiče počítají dokonce s tím, že jejich děti nebudou muset nikdy pracovat, k čemuž jim právě dopomůže invalidní důchod. Současný systém zdravotního pojištění nemůže totiž nikoho nutit, aby se staral o své zdraví, pokud nechce. Tato situaci se jeví jako neuspokojivá vzhledem k péči o zdraví dětí. 141

3 Děti se mohou dostat do krizových situaci i v případech, kde by nikdo nebezpečí neočekával. Jedná se o vrcholový sport. V červenci 1994 zemřela americká gymnastka na poruchy zažívacího traktu ve věku 22 let. Trpěla bulimií i mentální anorexií. Její smrt je v přímé souvislosti s její sportovní kariérou. Poruchy zažívání jsou podle odborníků největším zdravotním problémem sportovkyň a objevují se hlavně ve sportech, kde záleží na postavě a vytrvalosti. Údajně trpí poruchami zažívání 62 % sportovkyň, platí to samozřejmě i o mužích. /Podle průzkumů u tenistů hrajících na okruzích ATP./ Postižené jsou atletky i gymnastky. V. Čáslavská vážila v roce kg na 160 cm, její nástupkyně už 39 kg na 147 cm. Americké gymnastky v roce 1976 měřily průměrně 160 cm a vážily 47,5 kg. V roce 1990 však už měřily 14 5 cm a vážily 40 kg. Nové gymnastické talenty jsou produktem sobeckých, úspěchem posedlých a bezohledných trenérů. Hladověním se snaží, aby se co nejvíce oddálil vývoj od dívky k ženě, neboť s 60 kg nelze špičkovou gymnastku dělat. Zatím došlo alespoň k částečné změně, že na OH mohou startovat ženy starší 18 let. /5/ Lékaři by měli ostřeji vystupovat na obranu děvčátek ničených sportovní gymnastikou a chlapců týraných každodenním několikahodinovým tréninkem. Bohužel i rekreační sport se dnes stává přehlídkou investic a dokazováním úspěšnosti za každou cenu. Často pak dochází k úrazům. které jsou zaviněny nedostatečným tréninkem. Různé rychlokurzy" např. parašutismu mohou mít dokonce i tragické následky. Sport v této podobě tělo nesporně opotřebovává a zatěžuje. Rozhodně by mu neměl být vydán rostoucí organismus pouze za vidinu slávy a peněz. 16! Syndrom CAN, týrané a zneužívané děti Psychiatři Ross Joshi dokázali, že mezi paranormálními zkušenostmi v dospělosti a jakýmkoli druhem tělesného, duševního nebo pohlavního zneužívání v dětství existuje u mnoha lidí jednoznačná souvislost. m Týrání dětí /fyzické či psychické/ je nejrozšířenější skrytou kriminalitou. Nikdo neví, kolik rodičů se svými potomky krutě zachází. Na veřejnost se dostanou jen ty nejtragičtější případy. Pokud nejsou důkazy, těžko se někomu prokazuje vina. Od je uzákoněna povinnost ohlásit jakékoli náznaky týrání dětí. Tato povinnost se však nevztahuje na osoby blízké. Zároveň se zvýšily sazby za trestný čin týrané svěřené osoby," jak jsou tyto případy právníky nazývány. Obviněný může být odsouzen na 2 až 8 let nepodmíněně. Pokud rodiče utýrají své dítě, může být jejich čin posuzován i jako vražda. Trest se pak pohybuje od 12 let až po doživotí. /8/ Týrané dětí tvoří mezi ohroženými 2 %. Bohužel roste i brutalita dospělých do té míry, že ročně u nás na následky špatného zacházení umře kolem padesáti dětí. Ve světové literatuře je týrané a zneužívané dítě uvedeno jako syndrom CAN

4 child abuse and neglect," Dunovský a jeho pracovní skupina definuji tento společenský jev jako.jakoukoliv nenáhodnou, preventabilní, včdomou či nevědomou aktivitu či neaktivitu, jíž se vůči dítěti dopouští rodič, vychovatel nebo jiná osoba a jež je v dané společnosti nepřijatelná nebo odmítaná a poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popř. způsobuje jeho smrt. Za týrání dítěte se považuje i jeho pohlavní zneužívání." 19/ Soustavná pozornost byla této problematice v lékařských kruzích na Západě věnována od 60. let. U nás sporadicky od 70. let a ve větší, ne však dosud v plné míře, v posledních letech. V roce 1990 byla u nás poprvé zavedena evidence CAN v rámci výkazů o dispenzární péči. Zachyceno bylo 248 případů z celkového počtu 2,5 mil. dětí což zřetelně ukazuje, že záchyt je zatím velmi nedokonalý. Porovnejme se situací v USA, kde je záchyt více než stonásobný, přičemž asi v polovině případů je prokázáno zavinění nejbližšími osobami. 191 Jako tragickou okolnost lze považovat tu skutečnost, že okolí většinou o týraných a zneužívaných dětech ví, ale z různých důvodů nezasahuje. Dále přetrvává dlouhodobé a složité předávání poznatků o týraných dětech mezi policií a odbory sociální péče, což může být pro dítě osudné. Dítě samo považuje jednáni rodičů za normální a sebe vnímá pod jejich tlakem jako špatné, a proto zasluhující kruté tresty. Určitou naději lze očekávat od vybudování sítě center pro pomoc postiženým dětem a od rozšíření poradenských a terapeutických zařízení pro ty, kdo se již dopustili jednání spadajícího do syndromu CAN, nebo rizikové skupiny dospělých. 191 Dosavadní zkušenosti ukazují, že pouhá represivní opatření vůči viníkům nestačí, že je třeba promyšleného komplexního plánu pomoci, který by zahrnoval psychoterapii, rodinnou terapii, sociální a pomocná opatření. Celková světová tendence směřuje od represe k léčení. 191 Podle výzkumu pražského Sexuologického ústavu bylo 7 % žen a 4 % můžů v dětství zneužito. U dívek se na tomto zneužívání v jedné třetině podílel vlastní otec nebo blízký příbuzný. Právě situace v rodině je považována za nejnebezpečnější, neboť může být dlouhodobá a skrytá. Děti mají poškozený psychický vývoj, trpí depresemi a sexuálními poruchami po celý život. Matky zneužívají své děti zřídka, i když tyto situace existují. U otců je důležité, je-li vlastni. U týraných dětí je rozhodující prevence primární, tedy ta, aby se dítěti neubližovalo vůbec. Je to mnohotvorná oblast společenské praxe, čímž je myšleno cílevědomé působení na veřejnost, povznesení hodnoty dobře fungující rodiny a hodnoty dítěte obecně. Podstatná úloha připadá sdělovacím prostředkům, a to zejména televizi. Úloha školy je nezastupitelná. Dále záleží na všech institucích a organizacích zabývajících se rodinou, na organizacích mládeže, církvích aj. Do téže kategorie opatření náleží i všechny zákony, vyhlášky a směrnice, jež se týkají ži-

5 vota dětí, ať už v rodinách nebo mimo rodinu. Z tohoto hlediska lze očekávat významný přinos od nově připravovaného zákona o rodině (stále však platí zákon z roku 1963). Vedle opatření s dosahem společenským je důležitá i pomoc finanční, vzdělávací, rekreační popř. jiný druh konkrétní pomoci dříve, než se rodina dostane do problematické situace, která může vyústit až týráním vlastních dětí. Do oblasti prevence patří i specifická informovanost a osvěta nynějších i budoucích primárních vychovatelů dítěte. Sem patří i osvěta rodičů v postojích k dítěti. V našich poměrech je žádoucí zdůraznění rodičovské povinnosti, povznesení otcovské role v rodině, výchova k rodičovství a sexuální výchova. Rizikové skupiny obyvatelstva a rizikové životní situace jsou kritické pro děti, které jsou v jejich blízkosti. Je zřejmé, že někteří dospělí mají k fyzickému násilí vůči dítěti a k jeho pohlavnímu zneužívání i zanedbávání péče blíže než jiní. Stejné jako je zřejmé, že jedny děti se stávají obětí takového jednání snáze a častěji než druhé, a že jsou životní situace, jež tato jednání podněcují. U nás nebyly dosud provedeny dostatečné výzkumy, ale dá se předpokládat, že potencionálně ohrožující skupiny dospělých jsou tyto: lidé agresivní, impulzivní, nezdrženliví, s neurotickými obtížemi, závislí na alkoholu a drogách, rodiče ve věku mladistvém, lidé se zvláštním životním stylem (příslušníci náboženských sekt), lidé žijící dlouhodobě ve stresové situaci (např. nezaměstnaní), osoby psychicky nemocné, mentálně retardované, osoby s deprivační nebo subdeprivační osobní historií, lidé psychicky přeangažovaní mimo rodinu, sexuální devianti a lidé sexuálně hyperaktivní s oslabenou sebekontrolou. 191 Rizikové dětí z hlediska CAN: děti s LMD, děti nadměrně dráždivé z důsledku somatického onemocnění, podvýživy nebo psychickou zátěží, děti s mentální retardací, děti se sníženými intelektovými schopnostmi, které ve škole neprospívají, děti úzkostné, neaktivní, utlumené a děti s malou schopností sociální odezvy. Z hlediska pohlavního zneužívání jsou to pak holčičky, zejména mazlivé, koketní a výrazných ženských tvarů. Riziková situace CAN: akutní stres dospělého, alkohol, drogy,akutní fáze intoxikace, hmotná bída rodiny, nezaměstnanost, sociální nejistota, zklamání z vlastní neúspěšnosti, stísněný životni prostor, společenská izolovanost. Přitěžující okolností je i fyzická a psychická vyčerpanost nemocí. Nejhorší je ta skutečnost, kdy se v rizikové situaci setkávají rizikoví dospělí s rizikovými dětmi. Prevence sekundární nastupuje, když už k aktu násilí nebo ublížení dítěti došlo. Jde 0 to, aby dítě nebylo dále poškozováno. Je zahájen diagnostický proces, který má vyústit v prognózu případu (dítě zůstane či nezůstane v rodině). S dítětem nelze lehkomyslně manipulovat. Je třeba zvážit 1 možnou negativní reakci společenskou. Vlastní otcové, zneužívající své děti, téměř nikdy pedofily nejsou. Nejedná se zde o sexuální úchylku, ale o narušené vztahy mezi manžely, nebo matkou a dce-

6 rou. U těchto otců jde o náhradní sexuální aktivitu, není zde rozhodující intelekt, ale osobnost otce. Matky většinou o této situaci vědí, ale mlčí ze strachu, že ztratí partnera. Mezi nevlastními otci se mohou objevit i pedofilové, kteří si berou ženu s dětmi na základě své deviantní motivace. S matkou navazují vztah na základě citu, její děti mají opravdu rádi, ale neuvědomují se, že vztah k nim je podložen sexuální potřebou. Podle zveřejněného výzkumu dr. V. Sadkové a sexuologa A. Topiáše z roku 1973, víc než polovina ze sledovaných zneužívaných dcer (14 otců, 21 dcer, 4-16 let, vlastních) projevila jistou aktivní účast v sexuálních vztazích. Některé vztahy se vyvíjely až v milenecké. V podobném výzkumu J. Rabocha, ale s nevlastním otcem, oběti reagovaly vždy záporně. Někdy mají děti i materiální výhody a určitou pozici v rodině, může to být i pomsta matce, zvědavost či neznalost zejména u menších dětí. Děti mlčí celá léta, protože jim je vyhrožováno, jsou bity, upláceny, bojí se a pociťují i spoluvinu, neví na koho se mají obrátit, myslí si, že jim nikdo nebude věřit. Odhalené případy tvoří jen nepatrnou část. Ani učitelé ve škole si signálů vysílaných dítětem nevšimnou. U odhalených případů nevědí, jak se zneužívaným dítětem jednat. Totéž platí i o lidech v nejbližším okolí dítěte, kteří ho necitlivými zásahy dále traumatizují. V konečných důsledcích je dítě poškozováno podruhé mnohočetným vyšetřováním. Krátkodobé následky nese dítě dva roky, dlouhodobé léta s prognózou vleklých problémů v partnerských vztazích. Sexuální zneužívání v rodině je zvlášť nebezpečné v tom, že děti na tuto situaci nejsou vůbec připraveny, nemluví se o tom. Jediným řešením je vhodná a včasná sexuální výchova. Touto problematikou se zabývají pracovníci např. dětského centra SOS, Bílého druhu bezpečí a Interdisciplinárního dětského centra, kteří s snaží pomoci těmto zneužívaným dětem. Pomoci však musí především lidé v nejbližším okolí dítěte, kteří nezůstanou lhostejní a neteční. /10/ Trestná činnost na dětech je páchána převážně v rodinách s nízkou sociální úrovní, ale občas i ve velmi dobře situovaných rodinách. Sporadicky se vyskytuje i trestná činnost pedagogů. Psychické týrání dětí je však těžko sledovatelné a prakticky zůstává bez postihu. Další nebezpečí lze spatřovat v soukromých, charitativních či podobných organizacích, kde s dětmi pracují amatéři. Za současného stavu nemůže dojít k výraznému zlepšení péče o ohrožené děti, neboť na okresních úřadech v oddělení péče o děti je tak málo pracovnic, že zdaleka nestačí vyřizovat to s čím se na ně rodiče a instituce obracejí, takže na depistážní činnost už ani při nej lepší vůli nezbývá čas (například v Praze 10 má jedna pracovnice na starosti rodin). /11/ Dětem nejčastěji ubližují vlastní rodiče. Metody používané při vyšetřování dítěte neumožňují jasnou interpretaci a může se tak stát, že se postavení dítěte v rodině ještě zhorší. Tělesný trest v rodinách

7 je stále používaný, jen 7,6 % dčtí ho vůbec nezná, 39,7 % dčtí je trestáno často až na hranicích tčlesného týrání. Základní příčina je jasná, jednoznačně je v nekvalitní rodině. Týrané děti nejsou děti z nechtěných těhotenství. Problematika incestu závisí na reakci okolí. Rodinná disfunkce se projevuje v týrání dítěte, které je vystaveno dlouhodobé nejistotě. Tato situace může skončit i sebevraždou. Rodiny, které mají problémy v osobnostech svých členů, se vybíjejí na dítěti. V tomto případě je rozhodující věk dítěte, neboť doba, po kterou je dítě vystaveno nepříznivému vlivu životních okolností, má různou hodnotu podle jeho životního období. Znamená to, že zásadní rozhodnutí se nemá odkládat nebo protahovat. Těchto spojitostí si nebývají vědomi soudci, sociální pracovníci a někdy ani zdravotníci. 191 Kritické životní situace dětí a mládeže vyplývající z postoje k drogám Další nebezpečí pro děti a mladistvé jsou drogy. Domácí i zahraniční odborníci se shodli na tom, že se nezákonný trh s drogami v nejbližších pěti letech rozšíří. Vláda schválila Koncepci a program protidrogové politiky" jejímž cílem je předejít situaci, která se již vytvořila v západní Evropě. Počet narkomanů závislých na tvrdých drogách se v republice prudce zvyšuje, řádově jde již o desetitisíce osob. Přitom přibližně o 200 % stoupl počet narkomanů ve věku let, kteří začali užívat heroin či kokain, aniž začínali marihuanou, hašišem, LSD nebo jinými měkkými drogami, které jsou mezi nezletilými nejoblíbenější. V současné době je černý trh velmi dobře zásoben, překupníci navíc drogy nabízejí za velmi nízké ceny, aby nalákali co nejvíce zájemců. Základním úkolem je, aby poklesla poptávka po drogách. Toho ovšem nelze dosáhnout bez aktivní spolupráce rodičů, školy, zdravotnictví a dalších institucí. Obecný postih a přísnost jsou nezbytnou podmínkou zejména u ohrožených skupin (jako např. prostitutky). Nelze nevidět nebezpečí, i když relativné malý počet narkomanů v naší republice /na 100 tisíc obyvatel je evidováno 0,2 úmrtí po požití drog, což je třetí nejnižší drogová úmrtnost v Evropě/by k tomu dála naději. Podle mínění odborníků lze u nás za 2-3 roky očekávat heroinovou epidemii. /12/ V současné době lze bez větších problémů zakoupit v centru Prahy nejtvrdší drogy včetně heroinu, který se prodává za dumpingové ceny (přestože je velice kvalitní), takže jeho konzumace přijde levněji než např. večer v průměrném baru. Tzv. děti ulice", které nemají dostatečné sociální zázemí, se dostávají do sítí obchodníků s drogami v podstatě bez odporu. Zatímco v některých zemích hrozí překupníkům s drogami i absolutní tresty, u nás jsou v podstatě nepostižitelní. Podléhají tedy děti z defektního prostředí a slabých sociálních vrstev, ale i děti z tzv. středních a vyšších vrstev, u nichž není problém zaplatit i 300 Kč z jednu dávku (heroin - nám. Republiky). Představa, že problém

8 s drogami vyřeší pouze legislativa je mylná. Droga je sociálni jev. Drogy nelze vymýtit ani zlegalizovat, jejich zvládnutí se tak může v budoucnosti stát problémem ohrožujícím společenskou stabilitu. /13/ Náš zákon je nedokonalý, říkáme, že toxikoman je nemocný člověk, ale neurčujeme dávky drogy, která slouží pro osobní potřebu. Tím se soudci dostávají do velikého dilematu, protože nevědí, co může sloužit pro osobní potřebu a co ne. Podle zprávy protidrogové komise odborníci nedoporučují určit specifické množství drogy, které lze považovat za tolerovatelné, neboť mezinárodní smlouvy závazné i pro ČR držení drog zakazují. Vše je tedy trestné. Dále buď drogovou závislost budeme považovat za nemoc, nebo trestat. Ovšem na Západě je s trestním postihem spojena řada vyhlášek a nařízení, hlavně kvůli sociálním pracovníkům, kteří v této oblasti působí, a ti nejsou povinni hlásit, vědí-li o přechovávání drog, protože jinak by sociální práce v této oblasti nebyla možná - jejich klienti by k nim nemohli mít důvěru. Od lidí v represivních orgánech nechceme žádnou toleranci, chceme od nich, aby udrželi mantinely, které jim určuje zákon. Veřejnost je nakloněna spíš k tvrdším řešením, represi, ale odborníci vědí, že těžiště práce by mělo být někde jinde. U nás se represivní struktura v drogové oblasti teprve tvoří a ta, kterou bychom mohli nazývat humánní, neexistuje vůbec. Nemáme základní sociální pracovníky a neexistují rehabilitační centra. Česká republika již není v oblasti drog zemí tranzitní, ale cílovou. Věková hranice závislosti se snižuje. Dealeři vyhledávají své zákazníky přímo před školami. Je podezření, že v některých pražských školách jsou žákům nabízeny návykové látky. Ve školách se o tom běžné hovoří, ale zatím nebyla provedena důsledná opatření. Příprava dčtí v hodinách občanské výchovy je vzhledem k závažnosti problému směšná. Ucelený protidrogový program ve většině škol neexistuje. Je-li této problematice věnováno pouze několik izolovaných hodin, či pracuje-li kroužek sexuální výchovy proti AIDS s protidrogové výchovy, či formou nepovinného předmětu, stále je to nedostatečné. Další ohroženou skupinou jsou studenti pražských gymnázií. Již druhým rokem systémem přednášek pod názvem GO" mluví o otázkách, které jsou tabu, tedy i o drogové závislosti. U nás neexistuje evidence lidí, kteří mají zkušenosti s drogou", řekl P. Spurný, pracovník střediska Alternativa, které se zabývá mládeží, která pobírá nealkoholické drogy. Dosud nám v letošním školním roce 94/95 neprojevila žádná škola zájem o naše přednášky." /14/ Na Západě je zřetelný posun k liberalizaci (ne ovšem k legalizaci) drog. My nemáme lidi, kteří by mohli mapovat situaci v terénu, ne úřady a ministerstvo, ale jedno centrum, které by mělo přehled o celé plejádě sociálních pracovníků, rehabilitaci, i o rozdělení peněz. Tato sféra by se měla oddělit od oblasti represe, aby toxikomani mohli mít k lidem ze sociální oblasti důvěru. /15/

9 Závěr Někdy potřebuje dítě okamžitou pomoc. V těchto případech už fungují speciální telefonní linky (Linka pomoci, Linky důvěry, Růžová linka, Linka bezpečí). Dětem v krizi může pomoci Centrum krizové intervence v Bohnicích, Rodinné centrum v Motole, D-centrum, Centrum psychosociálních služeb a Krizové centrum Most na Proseku. Kritické životní situace provázejí život dětí ve všech dobách, bez ohledu na politické zřízení i kulturní vývoj. Lidská společnost zná od nepamčti mnoho způsobů, jak se zbavovat lidí - i formy trápení lidí a dětí mají své dějiny. Trest smrti i potraty provázejí lidstvo od jeho počátku, války utlumily úctu k životu jednotlivce. Většina lidí si však neuvědomuje souvislost mezi agresí k nevinnému dítěti, která se může projevit potratem i týráním a zneužíváním, s trestem smrti, euthanasií i pogromy jako součástmi válečných, ale i mírových událostí, vyvolaných politickou situací. Vzájemné souvislosti jsou nepopiratelné, ale pro mnoho lidí nejsou znatelné. Ti, kdo jakýmkoli způsobem ničí lidský život, mají menší úctu k této hodnotě. Větší bezmocnost vyžaduje větší ochranu, to je typické pro nenarozené děti i ty, které jsou týrány ve vlastních domovech. Systém rodinných" lékařů, budování multidisciplinárních pracovišt, široká osvěta veřejnosti, obecná opatření pro rodiny s dětmi, zaměřená informovanost nynějších i budoucích vychovatelů, to vše by mělo přispět k prevenci, neboť vzrůstající počet týraných dčtí je varující.trestní zákon a Úmluva o právech dítěte by teoreticky při důsledném dodržování měly být dostačující pro ochranu dětí, ale stále je zde zřetelná diference mezi teorií a praxí, na kterou pak krutě doplatí bezmocné děti. /16/ Literatura /l/ Wilke, B.- Wilke, J.: Člověkem od početí. USA.b.m. 1993, s Nčkteré projevy rasizmu se nepovažují za trestné. MFD, /3/ Někteří rodiče nevodí děti na povinné očkování. MFD, /4/ Někteří školáci jsou zralí na invalidní důchod. MFD, /5/ Zdravotní poruchy jsou odvrácenou tváří gymnastiky. MFD, Řepák, J.: Sportem ke zdraví. Mladý svět, 1994, č.29, s. 38. m Telepatie? Žádná záhada! MFD, /8/ Poslední zpráva z pekla. Květy, 1994, č.43. /9/ Matějček, Z.: - Dytrych, Z.: Děti, rodina a stres. Praha, Ministerstvo zdravotnictví a Psychiatrické centrum Praha v nakl. Galén. 1 vyd. 1994, s. 12, 13, 14, /10/ Dočkla, B.: Nikomu nic neříkej, tohle tatínkové holčičkám dělávají. MFD, příl., č. 26 ze 30. 7, 1994, s /II/ Může být pruhovaný zadek podnětem k trestnímu stíhání? Učitelské noviny, 1994, č. 16, s /12/ Zájem o tvrdé drogy stoupá. MFD, /13/Český deník, /14/ Budeme závislost na drogách trestat? Český deník, /15/ Večerní Praha ze /16/ Vocílka, M.: Týrané děti. Učitelské noviny, 1994, Č. 16. s

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

CAN-Child Abuse and Neglect

CAN-Child Abuse and Neglect CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jeţ je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jeţ poškozuje

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Název. 1: O b y v a t e l s t v o, r o d i n y a d o m á c n o s t i

Název. 1: O b y v a t e l s t v o, r o d i n y a d o m á c n o s t i Seznam tabulek Číslo tabulky 1: O b y v a t e l s t v o, r o d i n y a d o m á c n o s t i 1 Děti a senioři v letech 1990 a 2005 2 Vzájemný věk svobodných snoubenců v letech 1995 a 2005 3 Páry sezdané

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY. Samková Jana Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR VÝSLEDKY Samková Jana Sociální a demografická charakteristika souboru I. Celý soubor: 1.760 respondentů (1.254 žen, 506

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem Velemínský Miloš Realizace studie v rámci Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionálním

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Rizikové skupiny - Casuistika Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 OBSAH : I. osobní údaje II. rodinná anamnéza III. osobní anamnéza IV. lékařská

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví umožňuje prohloubit vztah studentů ke zdravému způsobu života, posílit rozumové i citové vazby k problematice

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ Ústí nad Labem 5.11.2014 Mgr. Ilja Hradecký PŘEHLED Souvislosti Současný rámec Struktura péče a související problémy Počty chovanců a jejich struktura Výstup

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ, 1908 Zdravotnictví, zdravověda (hygiena) jest nauka, která se především obírá studiem nebezpečí

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZEN ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA 1 Popis služby působnost v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek zařízení prvního kontaktu s klientem průběh tohoto kontaktu může

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 7 27.5.2002 Činnost oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2001 Podkladem pro zpracování

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Opakování Jaký je rozdíl mezi latentní a registrovanou kriminalitou? Která je vyšší? Jaké máme prameny informací o latentní kriminalitě? Jaké

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník

Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník ČS - bezpečně do školy - ochrana člověka ( telefonní čísla) ČJ - když se dítě ztratí, jak se má chovat - kamarádství,

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika uvědomuje si shody a rozdíly mezi funkční a dysfunkční

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič

por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič KOMERČNÍ SEXUÁLNÍ ZNEUŢÍVÁNÍ DĚTÍ Z POHLEDU POLICEJNÍ PRAXE (netradiční) por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY SLUŢBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ 1. ODDĚLENÍ OBECNÉ KRIMINALITY

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Obec Janovice. Standard č Rizikové a nouzové situace

Obec Janovice. Standard č Rizikové a nouzové situace Standard č. 11 - Rizikové a nouzové situace 11a Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně právní ochrany k výkonu sociálně právní ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou

Více

VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 1. Název přednášky/semináře Komunikace v zátěžových situacích Stručná anotace - obecná pravidla komunikace, zásady jednání - komunikace

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Inkluzivní pohled na tzv. problematické žáky ( žáci s poruchami chování ) Prof. Dr. Petr Ondráček Evangelická vysoká škola v Bochumi, SRN

Inkluzivní pohled na tzv. problematické žáky ( žáci s poruchami chování ) Prof. Dr. Petr Ondráček Evangelická vysoká škola v Bochumi, SRN Inkluzivní pohled na tzv. problematické žáky ( žáci s poruchami chování ) Prof. Dr. Petr Ondráček Evangelická vysoká škola v Bochumi, SRN Struktura příspěvku Zaměření referátu Pohled na fenomén tzv. problematického

Více

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 1 D O M Á C Í N Á S I L Í P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Termíny a témata 3.2. - domácí násilí 10.2. syndrom CAN 17.2 obchod s lidmi 24.2. bezdomovectví 9.3. - prostituce

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více