Infoservis. číslo 19 ročník září Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky"

Transkript

1 Ifoservis číslo 19 ročík září Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od 1. září 2011 bude ve vybraých dvou krajích České republiky probíhat pilotí projekt VZP azvaý Program kvality péče AKORD 2G. V Kraji Vysočia a v Karlovarském chce VZP ověřit příosy projektu, jehož pricipem je provázáí stávajícího programu kvality péče AKORD a systému Elektroických zdravotích kížek VZP. Cílem projektu Elektroické zdravotí kížky (EZK) je od samého jeho vziku vytvořeí o-lie komuikujícího cetrálího úložiště zdravotích zázamů pro pacieta i pro vzájemou iformovaost lékařů o léčbě a jejích výsledcích; cílem existujícího programu kvality péče AKORD, který je primárě urče pro praktické lékaře, je zajištěí koordiace péče mezi poskytovateli zdravotí péče, kteří vedou elektroickou zdravotí dokumetaci, elektroicky komuikují s pojišťovou i objedávají paciety. Oba projekty zvyšují bezpečost i kvalitu péče o pacieta, motivují poskytovatele k zajištěí dostupé zdravotí péče, staví a elektroické komuikaci a spolupráci mezi poskytovateli. Je tedy Příosy pro lékaře a zdravotická zařízeí: iformace o zdravotí péči poskytuté pacietovi v jeho EZK přehled o pacietovi předepsaých a vydaých lécích přehled o poskytutých komplemetárích vyšetřeích včetě výsledků o-lie kotakt se zdravotí pojišťovou možost jedoduchého objedáváí pacietů a vyšetřeí přirozeé spojit je v projekt jediý, a to AKORD 2. geerace. Projekt VZP Program kvality péče AKORD 2G (dále je A2G) představuje uikátí iiciativu, která si klade za cíl pomocí cíleých fiačích motivací ovlivit chováí pojištěců VZP i zdravotických pracovíků způsobem, Příosy pro pojištěce: který povede k efektivějšímu vyakládáí prostředků a poskytovaou zdravotí péči při současém zvýšeí její kvality. Do A2G se budou moci ve výše uvedeých krajích zapojit zdravotická zařízeí v těchto segmetech: praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, ambulatí specialisté, emocice (akutí lůžková péče), lékáry, přehled zdravotích iformací v Elektroické zdravotí kížce ejdůležitější údaje v emergetím datasetu pro záchraou službu možost objedáí a kokrétí termí vyšetřeí 24 hodi každý de sazší komuikace s pojišťovou přehledy vykázaé péče v Osobím účtu pojištěce komplemet a radiodiagostika, zdravotická záchraá služba. Práce s Elektroickou zdravotí kížkou přitom epředstavuje pro zdravotické pracovíky téměř žádou čiost avíc. Lékaři emusí měit zavedeý způsob práce, protože odesíláí zpráv do systému je sadé, časově je ezatěžuje a probíhá v rámci ambulatího softwaru, který používají. Program A2G podporuje sdíleí iformací o zdravotí péči poskytuté pacietům mezi poskytovateli zdravotí péče a posiluje úlohu pojištěce jako aktivího účastíka v procesu poskytováí zdravotí péče. Projekt A2G má vést ke zlepšeí kvality zázamů a aktivímu sdíleí zdravotích iformací pacietů, a tím pozitivě ovlivňovat chováí poskytovatelů v oblasti ákladů a zdravotí péči. Projekt má emalé výhody eje pro zapojeé lékaře a zdravotická zařízeí, ale i pro samoté pojištěce, kteří si službu EZK zřídí. Podle průzkumu společosti Ipsos Tambor chce 94 procet lidí mít svá zdravotí data o-lie, sami pacieti tedy mají o službu EZK zájem. V pilotích krajích je avíc vysoká peetrace pojištěců VZP, kteří jsou uživateli služby EZK cca 40% a eustále arůstá. Ig. Miloslava Šlajsová, áměstkyě ředitele VZP ČR pro zdravotí péči Prevece Připravují se ové pilotí programy Všeobecá zdravotí pojišťova připravuje v současé době celkem šest ových pilotích programů. Programy jsou zaměřey a preveci i diagostiku širokého spektra chorob od refrakčích vad dětí po kardiovaskulárí oemocěí. Cílem programu Screeig refrakčích vad dětí předškolího věku v Plzeňském kraji je upozorit a utost prováděí pravidelých kotrol zrakových fukcí u dětí již od jejich raého věku. Smyslem screeigového vyšetřeí zraku je aktiví vyhledáí dosud ezjištěých refrakčích (dioptrických) vad u dětí, včasé zahájeí účié léčby a předcházeí dalšímu zhoršováí zraku, zejméa vziku tupozrakosti. Prevetiví screeigové vyšetřeí refrakčích vad bude prováděo teréí formou v předškolích zařízeích. Včasé předepsáí brýlové korekce dává dítěti aději a správou a účiou léčbu zjištěé očí vady, která je v takovém případě úspěšě léčitelá, zejméa v předškolím věku dítěte. Program Stop zubímu kazu má zajistit efektiví stomatologickou preveci, odpovídající současé úrovi pozatků o vziku a předcházeí zubího kazu. Bude probíhat ve spolupráci s MÚ Praha 10 a Praha 11 prostředictvím mateřských a základích škol budou oslovey děti a jejich rodiče. Dostatek iformací o správé hygieě dutiy ústí, vhodé skladbě potravi a využití fluoridů v preveci zubího kazu bude směřová především k rodičům. Prevetiví program bude tvoře třemi projekty s růzou šíří dopadu a dětskou populaci: Jak a zdravý úsměv, Vezmi mámu a tátu s sebou a Spolu a kaz přijdeme včas, které budou vzájemě provázáy. Záchyt rozsáhlých kazů a včasé ošetřeí dočasých zubů, spolu s upevěím správých ávyků v péči o chrup, umoží předcházet ěkdy i závažým komplikacím s možým dopadem a celkové zdraví dítěte. Program Uplatěí ultrazvukové shear-wave-elastografie v preveci a včasé diagostice karciomu prsu a prostaty je zaměře a sížeí úmrtosti u mužů i že a zlepšeí kvality jejich života včasým zjištěím oemocěí a ásledou léčbou, která je v časých stadiích rakoviy prsu i rakoviy prostaty velmi úspěšá. Ultrazvuková shear-wave-elastography (SWE) elastografie střihovou (příčou) vlou je ová metoda získáí elastografického ultrazvukového zobrazeí založeého a současé kombiaci radiálího tlaku idukovaého v tkái ultrazvukovým svazkem a ultrarychlého zobrazeí sekvece schopé zachytit v reálém čase šířeí takto vyvolaých příčých vl. Umoží rychlé zjištěí začátku oemocěí ebo jej vyloučí metodou zcela uikátí, eivaziví (bez radiačí zátěže ebo působeí silého magetického pole a orgaismus vyšetřovaého jedice), reprodukovatelou a proti CT, MRI či CT-PET ekoomicky méě áročou. V rámci programu Obstrukčí stavy dýchacích cest v raém věku bude áhodě vybraému tisíci dětí dosud ediagostikovaých, a tedy i eléčeých astmatiků provádě screeig v prvích letech života. Difereciálí diagostika obstrukčích stavů, včasé potvrzeí diagózy astmatu a včasé asazeí léčby dává reálou možost optimalizace progózy i dalšího vývoje dítěte. Vyloučeí falešých diagóz astmatu u dětí v prvích letech života povede k vyřazeí adbytečé farmakoterapie. Současě bude probíhat i edukace pediatrů a rodičů pomocí diagostických karet Je to astma? Projekt poskyte podklady pro racioalizaci vyšetřovacích postupů a ke sížeí ákladů a vyšetřeí. Staoveí včasé diagózy vyřadí evhodé udržováí dlouhodobé ákladé léčby, což povede k optimalizaci idividuálí léčby. Hlavím cílem programu Projekt rozšířeé idividualizovaé prevece kardiovaskulárích oemocěí je idetifikovat osoby mladší 40 let Pokračováí a s. 3 Aktuálě Cetrová péče V Ifoservisu VZP č. 14/2011 vyšel čláek Cetrová péče eí omezováa. Reakce výboru České okologické společosti a ěj, spolu se staoviskem VZP ČR k možostem fiacováí ákladé okologické léčby, je otištěa ve Zdravotických oviách č. 37/2011. Nový kód výkou VZP Upozorňujeme zdravotická zařízeí, že již je ukočea platost kódu výkou VZP Pro odborosti 001 a 002 s kapitací je od zavede ový kód výkou VZP (s ulovou hodotou), umožňující vykazováí ZULP a ZUM k výkoům, které jejich vykazováí připouštějí a jsou přitom zahruty do kapitačí platby. Kód bude postupě do všem praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost asmlouvá, do koce roku bude automaticky procházet systémem zdravotí pojišťovy, i pokud jej ještě ebudou mít doplě do přílohy č. 2 smlouvy.

2 2 ifoservis vzp, číslo 19, ročík 2, 12. září 2011 profesí iformace Pokyy pro lékaře Práví úprava poskytováí a úhrady očkováí Následující text shruje aktuálí situaci v oblasti poskytováí a úhrady očkováí včetě způsobu, jak jedotlivé typy vykazovat Všeobecé zdravotí pojišťově. Očkováí plě hrazeé z veřejého pojištěí Péče hrazeá z veřejého zdravotího pojištěí zahruje staoveá očkováí prováděá pracovišti léčebé péče a poskytutí očkovacích látek (včetě jejich aplikace): proti vztekliě v případě pokousáí ebo poraěí zvířetem podezřelým z ákazy vztekliou, dále jde o zvláští očkováí u lidí pracujících a pracovištích s vyšším rizikem vziku vztekliy (laboratořích, kde se pracuje s viruletími kmey vztekliy), proti tetau při poraěích a ehojících se raách a před ěkterými léčebými výkoy, proti tuberkulóze včetě přeočkováí dětí od dovršeí jedeáctého do dovršeí dvaáctého roku věku po předchozím provedeí tuberkuliového testu, pokud byl teto test egativí, a testováí s použitím tuberkuliového testu, proti chřipce u pojištěců ad 65 let věku, u pojištěců po spleektomii ebo po trasplataci krvetvorých buěk, u pojištěců trpících závažým chroickým farmakologicky řešeým oemocěím srdce a cév, dýchacích cest, ledvi ebo diabetem (u diabetiků se farmakologickým řešeím rozumí léčba izuliem i PAD perorálími atidiabetiky, etýká se diabetiků a dietě) a u pojištěců umístěých v léčebách dlouhodobě emocých ebo v domovech pro seiory, aebo v domovech pro osoby se zdravotím postižeím ebo v domovech se zvláštím režimem, proti peumokokovým ifekcím, bylo-li očkováí zahájeo mezi třetím a pátým měsícem věku pojištěce, a pokud tři dávky očkovací látky byly aplikováy do sedmého měsíce věku; hrazeá péče zahruje i přeočkováí ve druhém roce věku, jestliže tyto očkovací látky áležejí do skupi léčivých látek podle přílohy č. 2 zákoa o veřejém zdravotím pojištěí. Očkováí hrazeé z pojištěí a státího rozpočtu Z veřejého zdravotího pojištěí se hradí pouze aplikace a očkovací látka je hrazea ze státího rozpočtu (ákup zajišťuje miisterstvo zdravotictví) v případě: pravidelého očkováí proti záškrtu, tetau, dávivému kašli, ivazivímu oemocěí vyvolaému původcem Haemophilus ifluezae b, přeosé dětské obrě a virové hepatitidě B, pravidelého očkováí proti spaličkám, zarděkám a příušicím, pravidelého očkováí proti peumokokovým ákazám u dětí do pěti let věku, které mají zdravotí idikace uvedeé v příloze č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 537/2006 Sb., a u lidí bez ohledu a věk umístěých v LDN a v domovech pro seiory, v domovech pro osoby se zdravotím postižeím ebo v domovech se zvláštím režimem, pokud tyto osoby trpí chroickým especifickým oemocěím dýchacích cest, chroickým especifickým oemocěím srdce, cév ebo ledvi ebo diabetem léčeým izuliem, pravidelého očkováí proti virové hepatitidě B (mimo dětí) u lidí při rizikové expozici biologickému materiálu, u osob které mají být zařazey do pravidelých dialyzačích programů, ebo u osob ově přijatých do domovů pro osoby se zdravotím postižeím ebo domovů se zvláštím režimem, zvláštího očkováí proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B u zaměstaců a příslušíků základích složek itegrovaého záchraého systému ově přijímaých do pracovího ebo služebího poměru, zvláštího očkováí proti virové hepatitidě B. Očkováí hrazeé pojištěcem Pojištěec si hradí očkovací látku i aplikaci v případech, kdy jde o očkováí a žádost fyzické osoby, která si přeje být očkováím chráěa proti ifekcím, proti kterým je k dispozici očkovací látka. Očkováí proti peumokokovým ifekcím U očkováí dětí proti peumokokovým ifekcím je zařazeo do péče hrazeé z veřejého zdravotího pojištěí jak poskytutí očkovacích látek, tak jejich aplikace v případě, je-li zahájeo mezi třetím až pátým měsícem věku tak, aby ejpozději do sedmého měsíce byly aplikováy všechy tři dávky. Je to zatím jedié plošé očkováí, které je epovié a přitom hrazeé z veřejého zdravotího pojištěí. Pojišťova hradí zdravotickému zařízeí jako ZULP přípravek SYNFLORIX, PREVENAR a PREVENAR 13 vykázaý ve vazbě a zdravotí výko ve výši úhrady, určeé aktuálí verzí číselíku LEKY, vydávaého pojišťovou. Vakcía je hrazea ze státího rozpočtu v případě poviého pravidelého očkováí u lidí umístěých v léčebách pro dlouhodobě emocé a v domovech pro seiory a dále v domovech pro osoby se zdravotím postižeím ebo v domovech se zvláštím režimem, pokud tyto trpí chroickým especifickým oemocěím dýchacích cest, chroickým oemocěím srdce, cév ebo ledvi ebo diabetem léčeým izulíem (aplikace vakcíy je hrazea z veřejého zdravotího pojištěí, vykazuje se kódem 02146). Očkováí proti TBC S účiostí od 1. listopadu 2010 bylo vyhláškou MZ ČR č. 299/2010 Sb. zrušeo plošé očkováí ovorozeců proti TBC a provádí se pouze u dětí s idikacemi uvedeými v příloze č. 3 k této vyhlášce. Idikaci k očkováí posoudí lékař ovorozeeckého odděleí zejméa a základě zákoým zástupcem dítěte vyplěé I. části dotazíku k defiici rizika tuberkulózy, uvedeého v příloze č. 2 vyhlášky. Lékař ovorozeeckého odděleí vyplí II. část dotazíku a vyplěý dotazík, jako součást propouštěcí zprávy, předá registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost. V případě, že dítě má idikaci k očkováí podle přílohy č. 3 vyhlášky, současě iformuje pracoviště kalmetizace. Registrující praktický lékař pro děti a dorost, zpravidla do jedoho měsíce po převzetí do své péče, odesílá dítě, které splňuje idikace a ebylo proti tuberkulóze dosud očkováo, a pracoviště kalmetizace. U dětí, u kterých emůže splěí idikací posoudit lékař ovorozeeckého odděleí, je při prvím kotaktu se zákoým zástupcem dítěte zjišťuje registrující praktický lékař pro děti a dorost. Očkováí ovorozeců s idikacemi uvedeými v příloze č. 3 vyhlášky bude prováděo a kalmetizačích pracovištích odborými lékaři peumoftizeology. Vykazuje se kódem BCG iokulace, očkovací látka je součástí Pmat a evykazuje se jako ZULP. Přeočkováí je hrazeo z veřejého zdravotího pojištěí u dětí od dovršeí jedeáctého do dovršeí dvaáctého roku věku po předchozím provedeí tuberkuliového testu, pokud byl teto test egativí. Přeočkováí je dobrovolé: a žádost rodičů je provede tuberkuliový test a ásledě v případě jeho egativity přeočkováí. Úhrada testu za uvedeých podmíek bude provedea při pozitivím i egativím výsledku. Test a přeočkováí zajišťují odborí lékaři peumoftizeologové odborost 205. Test se vykazuje kódem aplikace tuberkuliového testu, přeočkováí kódem BCG iokulace (očkovací látka je součástí Pmat a evykazuje se jako ZULP). Očkováí proti sezóí chřipce Vyhláškou MZ ČR č. 299/2010 Sb. bylo zrušeo s účiostí od 1. listopadu 2010: pravidelé očkováí proti sezóí chřipce, tj. očkováí u lidí umístěých v LDN, v domovech pro seiory, v domovech pro osoby se zdravotím postižeím ebo v domovech se zvláštím režimem, pokud trpí chroickým especifickým oemocěím dýchacích cest, chroickým oemocěím srdce, cév ebo ledvi ebo diabetem léčeým izuliem, zvláští očkováí proti sezóí chřipce, tj. očkováí u lidí pracujících a pracovištích LDN, domech s pečovatelskou službou, domovech pro seiory, domovech pro osoby se zdravotím postižeím a domovech se zvláštím režimem. Vykazováí očkováí Z prostředků základího fodu zdravotího pojištěí elze hradit ai výko aplikace. Kód Očkováí v případech, kdy očkovací látka je hrazea podle předpisů o ochraě veřejého zdraví sezóí chřipka rizikové skupiy byl vyřaze ze sezamu zdravotích výkoů od 1. leda Osvobozeí od placeí regulačích poplatků Prevetiví prohlídky a očkováí (pokud před provedeím očkováí ebylo provedeo kliické vyšetřeí) jsou osvobozey od placeí regulačích poplatků. S platostí od 1. červece 2010 jsou všechy výkoy pro očkováí ze sezamu zdravotích výkoů, tj. všechy vykázaé výkoy očkováí v předaých dávkách od zdravotických zařízeí (všech smluvích praktických lékařů, ambulatích specialistů i lůžkových) přijímáy systémem validace bez ohledu a to, zda je daé zdravotické zařízeí má asmlouvaé a uvedeé v příloze č. 2 Smlouvy o poskytováí a úhradě zdravotí péče. Jedá se o výkoy: Očkováí s.c., i.m Očkováí p.o Očkováí včetě očkovací látky, která je hrazea z veřejého zdravotího pojištěí Očkováí v případech, kdy očkovací látka je hrazea z veřejého zdravotího pojištěí tetaus v idikovaých případech v předoperačí přípravě Očkováí včetě očkovací látky, která je hrazea z veřejého zdravotího pojištěí sezóí chřipka epovié očkováí Očkováí v případech, kdy očkovací látka je hrazea podle předpisu o ochraě veřejého zdraví Očkováí v případech, kdy očkovací látka je hrazea podle předpisů o ochraě veřejého zdraví hexavakcía, DTaPHepBIPV Očkováí v případech, kdy očkovací látka je hrazea podle předpisů o ochraě veřejého zdraví DTaPHib Očkováí v případech, kdy očkovací látka je hrazea podle předpisů o ochraě veřejého zdraví DTPa (záškrt, tetaus a dávivý kašel) Očkováí v případech, kdy očkovací látka je hrazea podle předpisů o ochraě veřejého zdraví dtpa-ipv Očkováí v případech, kdy očkovací látka je hrazea podle předpisů o ochraě veřejého zdraví DT (difterie, tetaus) Očkováí v případech, kdy očkovací látka je hrazea podle předpisů o ochraě veřejého zdraví D (difterie pro dospělé) Očkováí včetě očkovací látky, která je hrazea z veřejého zdravotího pojištěí tetaus Očkováí v případech, kdy očkovací látka je hrazea podle předpisů o ochraě veřejého zdraví hepatitidy B (pro děti) Očkováí v případech, kdy očkovací látka je hrazea podle předpisů o ochraě veřejého zdraví hepatitida B (pro dospělé) Očkováí v případech, kdy očkovací látka je hrazea podle předpisů o ochraě veřejého zdraví spaličky, zarděky, příušice Očkováí v případech, kdy očkovací látka je hrazea podle předpisů o ochraě veřejého zdraví spaličky Očkováí v případech, kdy očkovací látka je hrazea podle předpisů o ochraě veřejého zdraví spaličky, příušice Očkováí v případech, kdy očkovací látka je hrazea podle předpisů o ochraě veřejého zdraví příušice Očkováí v případech, kdy očkovací látka je hrazea podle předpisů o ochraě veřejého zdraví Haemophilus ifluezae b Očkováí v případech, kdy očkovací látka je hrazea podle předpisů o ochraě veřejého zdraví IPV obra Očkováí v případech, kdy očkovací látka je hrazea podle předpisů o ochraě veřejého zdraví polysacharidová vakcía proti peumokokovým ákazám rizikové skupiy Očkováí v případech, kdy očkovací látka je hrazea podle předpisů o ochraě veřejého zdraví kojugovaá očkovací látka proti peumokokovým ákazám rizikové skupiy Očkováí včetě očkovací látky, která je hrazea z veřejého zdravotího pojištěí kojugovaá očkovací látka proti peumokokovým ákazám epovié očkováí Očkováí v případech, kdy očkovací látka je hrazea podle předpisů o ochraě veřejého zdraví hepatitida A (pro děti) Očkováí v případech, kdy očkovací látka je hrazea podle předpisů o ochraě veřejého zdraví hepatitida A (pro dospělé)

3 ifoservis vzp, číslo 19, ročík 2, 12. září 2011 aktuálě 3 Fod prevece Národí akčí plá a zvýšeí proočkovaosti proti sezóí chřipce Vláda 10. srpa 2011 schválila Národí akčí plá a zvýšeí proočkovaosti proti sezóí chřipce v České republice. V souvisejícím useseí doporučuje představitelům zdravotích pojišťove zavést od roku 2012 očkováí proti sezóí chřipce, hrazeé z fodu prevece, pro osoby od 19 do 65 let věku, které esplňují podmíky uvedeé v 30 odst. 2 písm. b) bodu 4 zákoa č. 48/1997 Sb., o veřejém zdravotím pojištěí, ve zěí pozdějších předpisů. Podle zmíěého ustaoveí je Příspěvky VZP Doporučte svým pacietům... Všeobecá zdravotí pojišťova připravila pro letoší rok dva voucherové očkovací programy a kromě toho poskytuje v rámci programů Zdravý život a Zdravá rodia svým pojištěcům také fiačí příspěvek a jakékoli očkováí ehrazeé z veřejého zdravotího pojištěí. Zdravý život Pojištěci VZP starší 15 let mohou získat a očkováí až Kč, a to v rámci kreditího programu Zdravý život. Je ale podmíkou, aby byli zároveň čley Klubu pevého zdraví VZP a asbírali a své kartě Zdravý život potřebý počet bodů za absolvováí prevetivích prohlídek, okologického screeigu, očkováí plě hrazeého klietem, dárcovství krve, pravidelou pohybovou aktivitu ebo rehabilitaci atd. Většia aktivit obáší 1 ročě 500 bodů, což zameá 250 koru (1 bod = 0,50 Kč). Celkový příspěvek je pak možo vyčerpat a očkováí ehrazeé z veřejého zdravotího pojištěí (mimo očkováí zařazeého do voucherového systému VZP) ebo a pohybovou či rehabilitačí aktivitu. Kokrétě v případě Prevece hrazeo z veřejého zdravotího pojištěí poskytutí očkovacích látek mimo jié proti chřipce u pojištěců po spleektomii ebo po trasplataci krvetvorých buěk, u pojištěců, kteří trpí závažým chroickým farmakologicky řešeým oemocěím srdce a cév, ebo dýchacích cest, ebo ledvi ebo diabetem a u pojištěců umístěých v léčebách dlouhodobě emocých ebo v domovech pro seiory, aebo v domovech pro osoby se zdravotím postižeím ebo v domovech se zvláštím režimem. Poděkováí VZP děkuje všem svým smluvím parterům, kteří jsou vstřící k pojištěcům při potvrzováí voucherů a vystavováí platebích dokladů potřebých pro získáí příspěvků a očkováí v rámci programů VZP. očkováí to zameá, že kliet eje za očkováí ehrazeé z veřejého zdravotího pojištěí získává 500 bodů, ale po sečteí všech bodů může a toto zaplaceé očkováí získat příslušý fiačí příspěvek. Třetí dávka zdarma Program Zdravý život se evztahuje a očkováí proti karciomu děložího hrdla, které ale mohou žey a dívky od 10 do 25 let Připravují se ové... Dokočeí ze s. 1 se zvýšeým rizikem časé maifestace aterosklerózy a jejích komplikací pomocí komplexího screeigu rizikových faktorů s využitím geealogického rozboru, kliického vyšetřeí a laboratorích metod. Na základě provedeých vyšetřeí budou idetifikovái dosud asymptomatičtí jedici se zvýšeým rizikem Národí akčí plá bude publiková ve Věstíku vlády a a webových strákách miisterstva zdravotictví. Podle propočtů VZP je zřejmé, že příspěvek a plošé očkováí věkové kohorty v rozmezí 19 až 65 let eí možo v rámci předpokládaé výše fodu prevece fiačě pokrýt. Podle připravovaého zdravotě pojistého pláu pro rok 2012 by VZP měla mít pojištěců ve věku 19 až 65 let. Návrh rozpočtu fodu prevece pro příští rok je 399 milioů Kč. I kdyby tedy VZP svým pojištěcům je přispívala (+364 dí) získat výhodě v rámci programu VZP Třetí dávka zdarma. Podmíkou je, že vakcía bude aplikováa v síti ambulatích gyekologů, v síti praktických lékařů pro děti a dorost ebo v očkovacích cetrech. Programu se mohou zúčastit klietky VZP a základě vydáí voucheru a kterékoli pobočce VZP. Voucher se skládá ze dvou částí: části s ázvem Evidečí list, kterou klietka po odstřižeí zaechá při ákupu vakcíy u lékaře, v očkovacím cetru ebo v lékárě, a části určeé pro klietku, kterou odevzdá lékařem vyplěou spolu s dokladem o zaplaceí všech očkovacích dávek a pobočce VZP. Klietka uhradí za prví a druhou dávku očkovací látky max Kč za dávku v případě očkovací látky Silgard a max Kč za dávku v případě očkovací látky Cervarix. Platba za třetí dávku očkovací látky, která čií u obou vakcí Kč, jí bude proplacea a základě předložeí vyplěého voucheru a platebích dokladů. Zdravá rodia Děti do dovršeí 15 let mohou dostat v rámci příspěvkového programu Zdravá rodia od VZP příspěvek 500 koru a očkováí ehrazeé z veřejého zdravotího pojištěí, apř. a očkováí proti kardiovaskulárích komplikací hodoceým pomocí zavedeých skórovacích systémů doplěých o ové parametry. Vysoce rizikovým bude poskytut rozbor rizikových faktorů v oblasti životího stylu pohybového režimu a diety. Současé doporučovaé postupy pro screeig kardiovaskulárího rizika se zaměřují částkou apříklad 100 Kč, zamealo by to částku více ež 391 milioů Kč, což je de facto celý rozpočet fodu prevece a příští rok. Bude tedy záležet a dostatku peěz ve fodu prevece, a VZP by uvítala, aby mohla tvořit fod prevece ve stejé výši jako ostatí pojišťovy, to zameá zhruba dvojásobek, ež umožňuje yí příslušá vyhláška. V současé době všechy zaměstaecké zdravotí pojišťovy dobrovolě (v rámci doporučeí vlády sížit výdaje) tvoří fod prevece dočasě ve stejém procetu jako VZP. Toto opatřeí klíšťové ecefalitidě, hepatitidě, meigokokovým ákazám, ebo a růzá cestoví očkováí. Příspěvek může dítě pojištěé u VZP čerpat 1x ročě, podmíkou je, že u VZP je pojiště také zákoý zástupce dítěte, který o příspěvek žádá. Předložit bude muset doklad o ákupu a aplikaci očkovací látky. Chraňte své dítě Program Zdravá rodia se evztahuje a očkováí proti karciomu děložího hrdla (viz výše) ai proti rotavirům. které ale rodiče dítěte mohou pořídit výhodě a základě voucheru v rámci programu Chraňte své dítě, my vás a osoby starší 40 let. Přitom zdravotické statistiky ukazují, že maifestace rizikových faktorů jako apříklad arteriálí hyperteze, adváhy a obezity, ale i diabetu 2. typu se posouvá do mladších věkových kategorií. Projekt by tedy mohl sloužit i jako podět k úpravě vyhlášky o prevetivích prohlídkách. Program Komplexí a diferecovaý plá primárí prevece u ADHD (hyperkietické poruchy) a poruch se ale týká je loňského a letošího roku, už příští rok by mohly vyčleit a fod prevece dvojásobé proceto ež VZP. O čerpáí fodu prevece VZP rozhoduje správí rada. V současé době se připravuje příspěvek a očkováí proti chřipce pro věkovou skupiu 50 až 65 let; pokud se zdaří jedáí s farmaceutickými firmami, bude poskytová ještě v letoším roce. Všichi pojištěci VZP starší 15 let, kteří emají očkováí proti chřipce hrazeé z veřejého zdravotího pojištěí, však a ě příspěvek z fodu prevece VZP mohou získat v rámci programu Zdravý život (viz íže). podpoříme. Zaplatí za ě ejvýše Kč oproti stadardí ceě Kč uhradí za očkovací látku maximálě částku Kč, která je garatovaá v rámci projektu, přičemž z toho VZP ještě uhradí 500 Kč. Ušetří tak až Kč. Voucher je třeba si vyzvedout a pracovišti VZP. Skládá se ze dvou částí: části s ázvem Evidečí list, kterou zákoý zástupce dítěte po odstřižeí zaechá u lékaře ebo v lékárě, a části určeé pro zákoého zástupce dítěte, kterou odevzdá vyplěou spolu s dokladem o zaplaceí očkovací látky a pobočce VZP. Více iformací a strákách příjmu potravy v Cetru pro poruchy příjmu potravy a Deím stacioáři pro děti a dorost má za úkol sížit riziko vziku poruch příjmu potravy včetě obezity u adolescetů s ADHD a hyperkietickou poruchou. Z posledích výzkumů u ás vyplývá, že prevalece obou oemocěí roste a komorbidím poruchám je věováo málo pozorosti. VZP podporuje Aktivity NFOZP V rámci spolupráce s Nadačím fodem pro zaměstáváí osob se zdravotím postižeím (NFOZP) je VZP letos parterem projektů Ochraá zámka práce postižeých, Zaměstaec roku (myšleo se zdravotím postižeím) a podporuje i kampaň s ázvem JSOU ZDRAVÍ?, která si všímá toho, jak chorou práci ěkdy dokážou odvést zdraví lidé. Tato kampaň Nadačího fodu pro podporu zaměstáváí osob se zdravotím postižeým chce zábavou a hravou formou upozorit a esmyslou práci, kterou dokážou vyrobit zdraví lidé, a poukázat a paradoxě kvalití a ochraou zámkou Práce postižeých certifikovaou práci firem zaměstávajících zdravotě postižeé osoby. Ochraá zámka, kterou vlastí NFOZP, je od roku 2010 zařazea mezi 19 árodích certifikovaých zámek kvality. K projektu se svými fotografiemi a glosami připojil také zámý český desigér Maxim Velčovský, který již roky fotí absurdity a paskvily, a které v životě aráží. Na spolupráci s NFOZP jsem okamžitě kývul, protože jsem si uvědomil, jaké předsudky máme vůči pracovím aktivitám postižeých lidí. Moho z ás má pocit, že všichi zdravotě postižeí lidé mohou vykoávat pouze podprůměrý a ekomplikovaý typ práce. Zapomíáme ale a to, že zdraví lidé dokážou často vymyslet tak podivé řešeí, které by si postižeý člověk ikdy emohl dovolit udělat, říká. Účastíci kampaě a svých toulkách eje po České republice proto hledají úlety, které je zaujmou, a jejich fotky prezetují a webové stráce cz. Nejorigiálější fotografie budou v půlce listopadu odměěy atraktivími ceami a v prosici budou vyhlášey ejvětší absurdity, o kterých rozhode eje výběrová komise, ale i široká veřejost prostředictvím veřejého hlasováí a strákách projektu. NFOZP echce svými projekty vzbuzovat soucit. Naopak. Lidé se zdravotím postižeím jsou hrdí, že ěco umějí, že epotřebují dávky od státu a dokážou se uživit sami. Cílem adačího fodu je tedy pomáhat lidem se zdravotím postižeím k tomu, aby mohli dlouhodobě pracovat. Ochraá zámka Práce postižeých má pro veřejost jasé a zřetelé sděleí. Vypovídá o zaměstavateli, který pracuje s lidmi se zdravotím postižeím a chráěém pracovím trhu: Toto je skutečá a férová práce lidí se zdravotím postižeím. Zde jsou jasě a přísě astavea pravidla, vymezujeme se proti epoctivému podikáí a zeužíváí zdravotě postižeých. Zde epodvádíme, a proto ás můžete bez obav podpořit koupí tohoto výrobku či služby. Více a a

4 4 ifoservis vzp, číslo 19, ročík 2, 12. září 2011 zdravotí péče Pilotí program Screeig refrakčích vad dětí předškolího věku v Plzeňském kraji Včasým zjištěím případé refrakčí (dioptrické) vady již v dětském věku a zahájeím účié léčby lze předejít dalšímu zhoršováí zraku, zejméa vziku tupozrakosti. Platí to především u dětí v předškolím věku. V rámci prevetivího programu, a kterém se podílejí Všeobecá zdravotí pojišťova a obecě prospěšá společost Prima Vizus, by mělo být vyšetřeo dětí ve věku od jedoho do šesti let z mateřských škol a jeslí v Plzeňském kraji. Prima Vizus, o.p.s., má statut estátího zdravotického zařízeí a poskytuje ambulatí zdravotí péči v oboru ortoptika pleoptika. Vyšetřeí ve školkách děti estresuje Záměrem a cílem projektu je upozorit a utost prováděí pravidelých kotrol zrakových fukcí u dětí již od jejich raého věku. Podle ředitele společosti Prima Vizus MUDr. Ig. Roberta Plachého je prevetiví screeigové vyšetřeí refrakčích vad prováděo teréí formou přímo v předškolích zařízeích kvalifikovaou zdravotí sestrou. Měřeí zraku se provádí speciálím přístrojem PlusoptiX. Samoté vyšetřeí trvá velmi krátce a dítě eí vystaveo stresu, eboť je v jemu dobře zámém prostředí. Výsledky měřeí refrakce jsou vyhodocováy specializovaou ortoptickou sestrou, odborým garatem projektu je očí lékař. V případě pozitivího álezu dioptrické vady je dítě doporučeo k ásledému vyšetřeí u oftalmologa. Důsledkem esprávého viděí může být zhoršeá prostorová orietace, špatá motorika a koordiace pohybů dítěte. Takové chováí pak může působit jako porucha itelektu, ale skutečá příčia je ve špatém prostorovém vímáí způsobeém vadou zraku. Předepsáím vhodé brýlové korekce se zače rozvíjet spolupráce očích struktur s mozkem. Pokud ale refrakčí vada eí očím specialistou včas korigováa, edojde ke vziku souhry špatě vidoucího oka a mozkových struktur a hrozí vzik tupozrakosti. Screeigové vyšetřeí zraku bude provedeo u dětí ze všech sedmi okresů Plzeňského kraje. Pro účast v projektu byla vybráa předškolí zařízeí z Domažlic, Holýšova, Horšovského Týa, Kdyě, Poběžovic, Staňkova (okres Domažlice); Horažďovic, Kašperských Hor, Klatov, Nýrska, Pláice, Sušice (okres Klatovy); Blovic, Dobřa, Nepomuku, Přeštic, Spáleého Poříčí, Stodu (okres Plzeň jih); Plzě, Starého Plzece (okres Plzeň město); Kralovic, Maětía, Města Touškov, Nýřa, Plas, Třemošé, Všerub (okres Plzeň sever); Radic, Rokyca, Zbirohu (okres Rokycay); Bezdružic, Boru, Plaé, Stříbra, Tachova (okres Tachov). Testováí zraku proběhlo i v Ústeckém kraji V roce 2010 se Všeobecá zdravotí pojišťova podílela fiačími prostředky z fodu prevece a projektu, který v Ústeckém kraji realizovala orgaizace Prima Vizus, o.s. (zakladatel obecě prospěšé společosti Prima Vizus, o.p.s.). Tehdy se prevetiví prohlídky uskutečily ve 101 mateřských školách a byl vyšetře zrak dětem. Očí vada byla zjištěa celkem ve 291 případech. Na základě těchto výsledků měřeí lze kostatovat, že u 5,4 proceta předškoláků byl zazameá určitý druh a stupeň do té doby ezjištěé refrakčí očí vady. Do projektu byla zařazea města Lovosice, Kadaň, Chomutov, Bília, Děčí, Litoměřice, Litvíov, Podbořay, Roudice ad Labem, Žatec, Varsdorf a Teplice. Podle Evy Krupkové, ředitelky mateřské školy v ulici Josefa Ressla v Teplicích, rodiče teto projekt přivítali a o vyšetřeí dětí měli velký zájem. Byli jsme adšei realizací, výborou spoluprací a provedeím akce. Výsledky jsme obdrželi velice rychle. Z ašeho pohledu se jedalo o vyikající akci, uvedla. Také Libuše Hrabalová z mateřské školy T. G. Masaryka ve Vars- Historie projektu S testováím zraku dětí v předškolích zařízeích začali MUDr. Ig. Robert Plachý a jeho spolupracovíci již v roce Tehdy vyšetřili v Karlovarském kraji téměř dětí ze 136 mateřských škol. Určitý druh očí vady zjistili u 345 z ich, to je u 6 % dětí předškolího věku. Nejvyšší záchyt očích vad (dalekozrakost, krátkozrakost, astigmatismus) se objevil u skupiy dětí ve věku od tří do pěti let. dorfu považovala prevetiví vyšetřeí zraku touto formou za vyikající. Rodiče si tuto službu velmi pochvalovali a orgaizace vyšetřeí ijak earušila provoz mateřské školy, takže byly spokojeé i paí učitelky. U ašich dětí byly objevey dvě vady zraku, které rodiče ásledě řešili s odboríkem. Za tuto akci moc děkujeme. Pokud by se vyšetřeí mohlo opakovat, třeba i za rok, budeme zase rádi spolupracovat, přislíbila. Prevece se vyplatí Smyslem screeigu refrakčích vad u dětí předškolího věku je aktiví vyhledáí dosud ezjištěých očích vad a zlepšeí kvality života dětí se zrakovým hadicapem. Dalším velmi podstatým příosem je skutečost, že včasé zahájeí účié léčby umoží předcházet dalšímu zhoršováí zraku, zejméa u tupozrakosti. e-health Lékaři využívají stále více výhod Elektroických zdravotích kížek Služba Elektroických zdravotích kížek (EZK) přiáší pacietům kvalitější zdravotí péči, efektivitu do zdravotického systému (apříklad edochází ke zbytečým duplicitím vyšetřeím) a lékařům bohaté iformačí zázemí, tedy důležitá zdravotická data o pacietovi právě ve chvíli, kdy jej léčí. Podle posledích dostupých statistik využívají lékaři a další zdravotičtí pracovíci v tuzemsku výhod elektroického zdravotictví stále více. To potvrzuje zejméa rostoucí počet kliických zázamů v systému objem zázamů vložeých do systému EZK zdravotickými pracovíky se za posledí rok zvýšil o více ež 50 procet. Přiášíme vám ěkolik praktických zkušeostí s touto službou, které ám poskytli samotí lékaři. Dětská lékařka MUDr. Eva Mátlová z Nového Města a Moravě pracuje s Elektroickými zdravotími kížkami již 7 let. Myslím si, že je v pořádku, když si pacieti mohou přečíst iformace o svém zdravotím stavu. Je to důležité ale hlavě pro komuikaci s ostatími kolegy. Když já do Elektroické zdravotí kížky ěco apíšu a dítě přijde třeba a dětskou ambulaci, tak si kolega přečte, jaké léky dítě užívalo, jaké mělo reakce a další důležité iformace. Jsem pediatr, a všechy děti, které se arodí, jsou ihed zapojey do systému. Ve svých EZK mají zazameáy všechy emoci, kolikrát byly v emocici, kde byly a jakém vyšetřeí, jaká atibiotika ebo jié léky užívaly. Lékaři si mohou v případě potřeby všecho v EZK přečíst. Když svého dětského pacieta předávám v 19 letech praktikovi, má kompletí písemou dokumetaci a veškeré údaje v EZK. Jedoduchá práce v systému Systém EZK spolupracuje s více ež 90 % softwaru a s iformačími systémy používaými ve zdravotictví. Lékaři pro zápis a čteí do/z Elektroických zdravotích kížek používají, kromě svých ambulatích softwarů, i bezplatou aplikaci IZIVIEW, IZITOOL a přímý vstup a webové rozhraí. Zapisováí i čteí v systému je tak velmi sadé a rychlé iformace jsou odesíláy automaticky, struktura dat je pro všechy lékaře srozumitelá a přehledá. Pro paciety je důležité, že více ež dvě třetiy všech tuzemských praktických lékařů již mohou pracovat v systému Elektroických zdravotích kížek. V letoším roce jsem zazameala, že v EZK mých pacietů je uložeo stále více iformací. Ceím si zejméa zázamů vložeých mými kolegy a možosti dozvědět se ihed potřebé laboratorí výsledky. Hodě mi ovšem pomáhají i iformace z lékáre, kdy vidím, zda si můj paciet předepsaý lék skutečě vyzvedl. Jsem přesvědčea, že s dalšími ovými fukcemi v EZK, jako je apříklad Sledováí růstu dítěte, bude s tímto systémem pracovat aktivěji stále více praktic- Systém EZK k Uživatelé Zdravotičtí pracovíci Nemocice 101 Zázamy v EZK kých lékařů, uvádí MUDr. Radmila Vodráková, praktická lékařka pro děti a dorost z Polikliiky B r o - L e s á. EZK pomáhá i při vytvářeí druhého ázoru Právo pacieta a tzv. druhý ázor lékaře (secod opiio) eí dosud právě zakotveo v české legislativě. Přesto iformace získaé tímto způsobem mohou být pro léčbu pacieta velmi důležité a výzamě zvyšují kvalitu poskytovaé léčby. Uživatel Elektroické zdravotí kížky má své zdravotí iformace eustále o-lie při sobě a lépe komuikuje s jedotlivými lékaři či specialisty. Pokud požádá dalšího lékaře o posouzeí svého zdravotího stavu, může tak učiit s validími iformacemi ve své EZK. Efektiví sdíleí zdravotích zázamů pacieta tak výrazě usadňuje staoveí správé diagózy. Na ambulaci v době pohotovosti ke mě přicházejí desítky dětí, se kterými se setkávám poprvé v životě. Elektroická zdravotí kížka pomáhá eje mě (získám tak potřebé iformace jako je aaméza, údaje o alergiích či trvalá medikace), ale hlavě mým pacietům. Díky mému zápisu zaslaému do EZK pak mohou sáze získat apříklad druhý ázor. Do EZK se také zazameávají výsledky důležitých vyšetřeí, podáí léku a podobě. Paciet či rodič dítěte má avíc důležité povědomí, že eí je přeašečem lékařských zpráv v obálkách, ale aktivím člákem v prevetivě léčebém procesu, doplňuje MUDr. Pavel Boček, okolog a pediatr.

5 ifoservis vzp, číslo 19, ročík 2, 12. září 2011 odboré texty 5 Prevece obezity Růstové grafy jsou pro lékaře epostradatelé Mezi ástroje, které pomáhají včas odhalit závažé emoci a jsou epostradatelé i pro sledováí adváhy či podvýživy, patří percetilové růstové grafy. Slouží jako pomůcka v diagostice eje praktických dětských lékařů, ale i specialistů moha oborů: ortopedie, edokriologie, alergologie, okologie, a také apříklad obezitologie. Sledováí základích tělesých rozměrů (tělesé výšky, hmotosti, obvodu hlavy) je součástí poviých prevetivích prohlídek dítěte. Jakákoliv odchylka v rychlosti růstu od ormálu může být prvím a často jediým sigálem závažého oemocěí. Prevece prosté dětské obezity Iteziví a pravidelé vyhledáváí a sledováí dětí s adváhou a obezitou má přízivý efekt v preveci dětské obezity. Vedle toho jde o výzamou preveci kardiovaskulárích oemocěí a epřímo i preveci civilizačích oemocěí včetě poruch příjmu potravy. V současosti může pouze celospolečeská podpora boje proti obezitě, včetě jedotého vládího postupu, zajistit v středědobém horizotu stabilizaci a v dlouhodobém horizotu zvrátit epřízivý vývoj obezity a s í spojeých ásledků. Pouze tak lze ovlivit primárí prevetiví prostředí, kterým je rodia dítěte. Ta od dětství rozhoduje, jak jediec aplí svůj životí poteciál jak se seberealizuje ve vzděláí, v jakém životím stylu prožije produktiví život, jak bude soběstačý ve stáří. Nezastupitelou úlohu má také praktický dětský lékař, který může vyhledávat rizikové skupiy a vést je k racioálímu životímu stylu. Všechy problémy ohledě výživy dětí by měly být a prvém místě řešey v ordiaci praktika, který zá zázemí pacieta a může mu tak ejlépe poradit s možostmi řešeí. Dříve se praktičtí dětští lékaři věovali u svých pacietů především předcházeí podvýživy a zajištěí správého růstu. Pozvola, ale eodvratitelě se objevila skupia dětí s obezitou a adváhou, Poviá měřeí u dětského lékaře Vyhláška miisterstva zdravotictví ze 17. prosice 2009 (č. 3/2010) o staoveí obsahu a časového rozmezí prevetivích prohlídek ukládá praktickému dětskému lékaři poviost provádět pravidelá měřeí základích tělesých charakteristik při poviých prevetivích prohlídkách a ásledě zhodotit tyto parametry podle aktuálích růstových grafů. Jedá se o hodoceí tělesé výšky, hmotosti (prostředictvím grafu hmotosti k tělesé výšce u dětí do dvou až pěti let, u starších dětí prostředictvím grafu BMI) a u dětí do 18 měsíců hodoceí obvodu hlavy. které yí tvoří v ordiaci praktického dětského lékaře druhou ejvětší skupiu s chroickým oemocěím hed po dětech s alergickými emocemi. V současosti je v ordiaci dětského lékaře v průměru registrováo okolo 80 dětí s obezitou. Varující je, že za posledích dvacet let se počet obézích dětí zdvojásobil. Výzamě egativí vliv dětské obezity se projevuje v takzvaém tsuami efektu eormího árůstu adváhy v dospělosti. Dřívějších pět procet dětské obezity v České republice vedlo k tomu, že v současosti 50 procet dospělých obyvatel bojuje s adváhou a 20 procet je obézích. Prostá obezita je civilizačí oemocěí, pro které je typický pozvolý ástup doprovázeý celou řadou závažých metabolických změ. O co je jedodušší prevece vziku dětské obezity, o to je áročější její léčba. Platí, že z í děti evyrůstají. Lépe je léčit yí dva kilogramy adváhy ež za dva roky 20 kilogramů obezity. K odpovídajícímu zhodoceí a včasému záchytu astupující adváhy slouží jedoduchý a široce použitelý ástroj odpovídající růstové grafy, které jsou obecě ejjedodušším způsobem zjištěí zdravotího a výživového stavu dítěte. Včasé rozpozáí odchylého tělesého vývoje od předpokládaých hodot může upozorit a výskyt závažých oemocěí, a to často ještě před jejich kliickým rozvojem. Jedoduché sledováí základích tělesých parametrů umožňuje včas odhalit chybé výživové ávyky vedoucí eje k adváze, ale aopak i k velmi ízké hmotosti. ČR má vlastí referečí data Základí atropometrické charakteristiky tělesého růstu jsou: tělesá výška (u dětí do dvou let měřeá vleže a azývaá tělesá délka) a hmotost. U dětí do dvou let je avíc ezbyté hodoceí obvodu hlavy. Sledovaé rozměry jsou posuzováy většiou vzhledem k věku dítěte. Při hodoceí vztahu tělesé výšky a hmotosti je u dětí přibližě do dvou až pěti let vhodější vztahovat hmotost přímo k výšce, ikoliv k věku. U starších dětí počítáme Body Mass Idex (BMI). Podle toho, pro jaký účel je vyšetřeí prováděo, může být doplěo o měřeí a posuzováí dalších rozměrů (apříklad obvodu paže, hrudíku, délkových rozměrů, kožích řas aj.). K posouzeí přiměřeosti růstu a vývoje dítěte vzhledem k jeho kaledářímu věku a k posouzeí, zda jeho tělesé charakteristiky jsou proporčí, porováváme zjištěé hodoty tělesých charakteristik s růstovými grafy. Česká republika (respektive bývalé Českoslovesko) patří mezi přibližě 17 procet zemí, které mají vlastí referečí data. Ta jsou výsledkem rozsáhlých celostátích atropologických výzkumů (CAV), které se koaly v desetiletých itervalech již od roku Již sedmý celostátí atropologický výzkum byl pláová a letoší rok, iterí gratová agetura miisterstva zdravotictví ovšem eposkytla potřebé fiačí prostředky a jiá cesta pro fiacováí takového výzkumu ebyla alezea. Aktuálí růstové grafy jsou postaveé a výsledcích 6. CAV (2001), do kterého bylo zahruto téměř 60 tisíc dětí a dospívajících z celé republiky ve věku od arozeí do 19 let. Grafy související s hmotostí (hmotost k tělesé výšce, hmotost k věku, BMI k věku) jsou však kostruováy a základě 5. CAV (1991), a to z arbitrážích důvodů. Důvodem je arůstající výskyt adváhy v dětské a dospívající populaci. Aktualizace těchto grafů by zameala posu kritických hodot pro určeí adváhy a obezity k vyšším hodotám. Využití růstových grafů Růstové grafy základích tělesých rozměrů jsou součástí Zdravotího a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého, pediatři je mají k dispozici ve formě volých listů, jsou součástí moha publikací pro rodiče a jsou k dispozici i v elektroické podobě jako součást růzých softwarů. Nejověji jsou součástí Elektroické zdravotí kížky. Grafy jsou využíváy i v kliické praxi, zejméa při sledováí účiosti léčby, tj. při léčbě růstových poruch, při léčbě obezity, v edokriologii, chirurgii atp. Tělesý růst dítěte však musíme posuzovat vždy v souvislosti s dalšími okolostmi. V percetilových grafech jsou většiou zázorěy křivky, které odpovídají hodotám 3., 10., 25., 50., 75., 90. a 97. percetilu pro daý věk referečích údajů. Padesátý percetil, tj. prostředí silá čára ve všech růstových grafech, vystihuje středí hodotu tělesého zaku v referečí populaci. Čím jsou další křivky vzdáleější od středí čáry, tím jsou jejich hodoty extrémější. Hodoty směrem ahoru od 50. percetilu odpovídají hodotám vyšším ež středí hodota populace pro daý věk, hodoty směrem dolů odpovídají hodotám ižším. Hodota daého percetilu (pro daý věk) zameá, že odpovídající proceto souboru dosahuje této hodoty a hodot ižších (apříklad hodota 97. percetilu tělesé výšky pro desetileté chlapce je 154 cm; zameá to, že 97 procet českých chlapců tohoto věku dosahuje hodot tělesé výšky 154 cm a ižších, tři proceta je vyšších). S rozšiřující se epidemií adměré hmotosti a obezity ve všech věkových kategoriích se ve světě masově rozšířilo hodoceí poměru hmotosti k tělesé výšce pomocí Body Mass Idexu i u dětí. U dospělých jsou dáy jasé hodoty BMI, které ozačují ízkou hmotost, ormálí, adměrou hmotost i obezitu a které platí pro všechy věkové kategorie dospělých stejě. U dětí jsou ale hodoty BMI silě závislé a věku. Bez správých referečích údajů ejsme schopi posoudit, zda dítě má ízkou či adměrou hmotost ebo trpí obezitou. Při opakovaém měřeí emůžeme bez pomoci růstového grafu hodotit, zda změa BMI odpovídá očekávaé změě v souladu s věkem, či zda došlo k e úměré redukci ebo aopak zvýšeí hmotosti. Jak sledovat tělesý růst dítěte Změřeím dítěte a vyeseím aměřeých hodot do percetilového grafu získáme představu o tom, jak je dítě veliké (ebo jakou má hmotost apod.) vzhledem ke svým vrstevíkům v celé populaci. Z jedoho měřeí však emůžeme posuzovat jeho růst a vývoj. Teprve opakovaým měřeím v určitých časových itervalech dostáváme idividuálí růstovou křivku, po- Grafy jsou i v Elektroické zdravotí kížce Růstové grafy lze ově ajít v elektroické podobě v Elektroické zdravotí kížce (EZK) v sekci Služby v podsekci Sledováí růstu a vývoje dítěte. Každá starostlivá mamika tak již může průběžě sledovat růst svého dítěte a případě kozultovat aměřeé hodoty s ošetřujícím lékařem. I pro ě jsou grafy v EZK příosem. Touto aplikací se stává Elektroická zdravotí kížka ještě silějším ástrojem prevece ež dosud. Jelikož praktičtí lékaři musí ze zákoa vést zázamy o vývoji růstu dítěte, měla by pro ě aplikace růstových grafů v EZK zameat důležitého o-lie pomocíka v péči o paciety, zdůrazňuje Jiří Pašek, ředitel společosti IZIP, a.s. mocí které můžeme čiit patřičé závěry. Při atropometrických vyšetřeích zazameáváme získaé hodoty zaku do grafů jako body. Pro ázorější představu lze proložit těmito body spojici, která potom představuje již zmíěou idividuálí růstovou křivku měřeého dítěte. Je třeba mít a paměti, že při větších itervalech mezi jedotlivými vyšetřeími představuje tato spojice pouze pomocou čáru, ikoliv skutečý průběh růstu. Pokud dítě žije v takových podmíkách, ve kterých může být plě uplatě jeho geetický poteciál, tj. při dostatečé zdravotí péči, zajištěí vhodé výživy a ve vhodých socioekoomických podmíkách, pak jeho tělesý růst ve velké většiě případů probíhá v souladu s doporučeými referečími údaji. Pro praktické použití růstového grafu to zameá, že při pravidelém měřeí růstová křivka dítěte sleduje průběh percetilových křivek grafu. Idividuálí růst eí lieárí a zejméa v prvích dvou letech života, kdy dítě hledá svou polohu v percetilovém grafu, a také v období kolem puberty, může dítě dočasě opustit svou růstovou dráhu jak směrem ahoru (kostitučí urychleí), tak směrem opačým (kostitučí opožděí). Přesto áhlou, přetrvávající a výrazou změu polohy v percetilové síti je uté považovat za eobvyklou a je třeba jí věovat zvýšeou pozorost. Takové vybočeí může lékaře upozorit a ěkteré choroby, eboť může být jejich prvím důsledkem. Zpomaleí ebo dokoce zastaveí růstu může i o ěkolik měsíců předcházet kliickým projevům apříklad Crohovy choroby, cystické fibrózy aj. Pro kliická pracoviště jsou grafy základí pomůckou při hodoceí úspěšosti léčby. Na závěr je však třeba zdůrazit, že sebelepší růstové grafy eahradí důsledé vyhledáváí a včasou léčbu a eumoží samy o sobě pacietům zredukovat adbytečé kilogramy. Jsou ale účiým ástrojem, se kterým mohou pracovat i sami dětští pacieti, a mohou jim a elehké cestě pomoci. Dokoce mohou i včas varovat, čímž umoží předejít rozvoji závažého kardiometabolického oemocěí, kterým běžá obezita je. Ig. Jaa Vigerová, CSc., Odbor zdraví a hygiey dětí a mladistvých, Státí zdravotí ústav (vedoucí MUDr. Věra Kerová), MUDr. Zlatko Mariov, Dětská obezitologická ambulace, Dětská polikliika, FN Motol a 2. LF UK, Praha (vedoucí lékař MUDr. Petr Tláskal, CSc.)

6 6 ifoservis vzp, číslo 19, ročík 2, 12. září 2011 odboré texty Specializovaé adregioálí cetrum V Masarykově okologickém ústavu se uplatňují ejmoderější postupy v léčbě Historie Masarykova okologického ústavu spadá do druhé poloviy 20. let miulého století, kdy chirurg primář MUDr. Jaroslav Bakeš společě se svou matkou Lucií Bakešovou, která působila jako sociálí pracovice, založili spolek Dům útěchy. Cílem této orgaizace bylo zlepšit péči o emocé se zhoubými ádory a současě umožit výzkumou práci v tomto oboru medicíy. Prvořadým úkolem spolku, založeého 21. červa 1928, se proto stalo vybudováí speciálího ústavu, ve kterém by byli emocí rakoviou ošetřei a léčei a ve kterém by se velká pozorost věovala badatelské práci. Místo ai stavebí pozemek ebyly vybráy áhodou. Za sídlo Domu útěchy, který se měl stát prvím protirakoviým cetrem v republice, zvolil spolek Bro město s řadou vysokých škol, hlavě ovšem s lékařskou fakultou a rověž s ěkolika velkými emocicemi. Pozemek a Žlutém kopci pak bezprostředě sousedil s chirurgickým paviloem zemské emocice, kde jako primář působil sám zakladatel MUDr. Bakeš. Ústav s ázvem Masarykova léčeba Dům útěchy byl slavostě otevře 13. leda 1935 a provoz zde byl zaháje o týde později 21. leda. Od té doby se ústav, který během let ěkolikrát měil svůj ázev i zřizovatele, zabývá výhradě léčbou solidích ádorů. Specializovaé cetrum s adregioálí působostí V prví poloviě 90. let byly v ústavu provedey výzamé stavebí úpravy, dokočea výstavba ové moderě kocipovaé budovy s ambulatím i lůžkovým traktem. Posléze bylo v rekostruovaé starší části ústavího komplexu ově vybudováo i odděleí radiačí okologie. De 1. leda 2001 byla v ústavu založea Kliika komplexí okologické léčby (předosta doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.), která sdružuje jedotlivé odboríky z oblasti okologie. Kliika se orgaizačě skládá z diagosticko-léčebých skupi pro mamárí a digestiví problematiku a pro všeobecou okologii. Zahruje i ostatí odborosti související s léčbou ádorů okochirurgii, radioterapii, geetiku. Čiost kliiky je zaměřea také a pre- a postgraduálí okologickou výuku. Druhé výukové pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy uiverzity bylo ustaveo 8. úora 2007, a to Kliika radiačí okologie. Dispouje ejovější techikou i řadou špičkových odboríků a právem patří mezi ejlepší pracoviště svého druhu v republice. Dokázala to také tím, že se jí v roce 2008 jako jediému pracovišti v České republice podařilo získat a základě úspěšého kliického auditu komisařů IAEA (Iteratioal Atomic Eergy Agecy) statut Cetra kompetecí IAEA. Kliika se tak stala referečím pracovištěm IAEA a v této fukci je jejím základím úkolem být vzorem a vzdělávacím střediskem pro další pracoviště eje u ás. V současé době je Masarykův okologický ústav (MOÚ) v Brě specializovaým okologickým cetrem s adregioálí působostí, jediečý svého druhu v České republice. Na jedom místě jsou zde soustředěy všechy ezbyté medicíské obory pro zajištěí komplexí okologické péče, která zahruje preveci, epidemiologii, diagostiku, jedotlivé modality protiádorové léčby, rehabilitaci. Jeho pracovíci Okologické iformačí cetrum Při léčbě okologických pacietů je velice důležitá jejich iformovaost: paciet, který je sezáme se svou chorobou, daleko lépe spolupracuje a i po psychické stráce se sáze s tímto vážým oemocěím vyrovává. Proto a koci roku 2001 zřídil MOÚ Okologické iformačí cetrum, jedié svého druhu v republice, které vydává brožury se základími okologickými diagózami, půjčuje kihy, CD, aučé videoprogramy, ávštěvíci mají k dispozici iteret i kopírku. Je obsluhováo zdravotími sestrami, které mají a starosti také bezplatou ádorovou telefoí liku , zaměřeou a všechy okologické diagózy. V roce 2004 možost komuikace doplila ještě o-lie porada, která je k dispozici a webových strákách a www. preveceadoru.cz. V roce 2010 služeb OIC využilo celkem ávštěvíků, a ádorovou telefoí liku zatelefoovalo lidí a do o-lie porady přišlo dotazů. se také zaměřují a vědecko-výzkumou čiost včetě základího výzkumu. Je to pracoviště s pre- i postgraduálí výukou lékařů a zdravotíků a s osvětovou čiostí zaměřeou a širokou veřejost. Ročě ambulacemi projde 190 tisíc lidí a je zde hospitalizováo pacietů. Ústav byl prvím zdravotickým zařízeím, jehož zřizovatelem je miisterstvo zdravotictví, kterému se podařilo získat akreditaci od ezávislé Spojeé akreditačí komise ČR (SAK), a to a ejdelší možou dobu tří let. V květu 2004 se tak završilo ěkolikaleté úsilí všech pracovíků MOÚ, kteří museli mohdy změit vžité léčebé postupy a přizpůsobit je ejovějším tredům medicíy a idividuálím potřebám každého pacieta. Tuto akreditaci se podařilo obhájit v dubu Dalším vyikajícím úspěchem bylo získáí meziárodí akreditace JCI, a to v prosici 2009 opět a dobu tří let. V té době byl MOÚ jediým zdravotickým zařízeím v ČR, které se mohlo pochlubit oběma akreditacemi. Noviky zvyšují šace emocých V MOÚ jsou uplatňováy ové postupy v iteristické (cytostatické, hormoálí a biologické) léčbě, které zameají další šace okologicky emocých. Ústav je zařaze do evropských i světových kliických studií, při kterých se kliicky ověřují účiky ových léků ebo ové kombiace chemoradioterapie. Uplatňují se zde ejmoderější přístupy v chirurgické léčbě ádorových emocí i v ozařováí radioterapii (apříklad ové metody v adjuvatí radioterapii ádorů prsu, takzvaá poresekčí brachyradioterapie). Kliika radiačí okologie je zapojea do studií prestiží orgaizace EORTC (léčba ádorů plic, hlavy a krku). Je také jedím ze dvou pracovišť v republice, kde jsou ozařováy děti. V poloviě roku 2004 byl v MOÚ do provozu uvede ový lieárí urychlovač, který je vybave moholistovým kolimačím systémem hlavice, který umožňuje automaticky měit tvar ozařovaého pole podle epravidelého objemu ádoru. Polohu pacieta přímo a ozařovacím lůžku lze kotrolovat přídavým zařízeím portálím símkováím. Ovládací prvky a ový pláovací systém Eclipse umožňuje apláováí a prováděí vysoce koformí radioterapie, takzvaá IMRT (Itesity Modulated Radiotherapy). Tato techika ozařováí zaručuje maximálí šetřeí zdravých tkáí v okolí ádoru a umožňuje zvýšeí aplikovaé dávky zářeí do léčeého ložiska. Zároveň byl ový lieárí urychlovač vybave přídavým zařízeím (mikro-multileaf kolimátorem, fixačím zařízeím) a počítačovým systémem pro prováděí stereotaktické radiochirurgie (X-ůž). Dva lieárí urychlovače byly v roce 2006 doplěy třetím. V případě poruchy jedoho přístroje je tak možo ozařovaé paciety okamžitě dále léčit a druhém a edochází k přestávkám v déletrvající foto: archiv MOÚ Program okologické prevece MOÚ má řadu jediečých projektů i léčebých postupů a jeho odboríci kladou velký důraz a preveci ádorových oemocěí. Vypracovali speciálí komplexí prevetiví program a základě údajů Národího okologického registru, zaměřeý a všechy věkové kategorie podle pohlaví a rodié aamézy. Je zcela idividuálí, šitý a míru každému jedotlivci. Jeho absolvováí bez álezu pak velkou měrou zaručuje abseci okologického oemocěí. Pro všechy, kteří mají zájem o preveci, ústav zavedl od roku 2006 Prevetiví okologický program pro každého, který v sobě zahruje jedotý soubor vyšetřeí zaměřeých a základí okologická oemocěí (opět jediá možost v republice). Navíc v ústavu pracuje odděleí geetiky a epidemiologie ádorů, které se věuje těm lidem, u kterých je riziko rakoviy dáo rodiou aamézou. foto: archiv MOÚ foto: archiv MOÚ

7 ifoservis vzp, číslo 19, ročík 2, 12. září 2011 odboré texty 7 léčbě zářeím a sižováí biologického účiku radioterapie. V roce 2010 byl avíc obměě ejstarší lieárí urychlovač. Nový obsahuje ejšpičkovější dostupé techologie. Jeho součástí je fukce kotroly astaveí pacieta při ozařováí pomocí retgeového símkováí a automatického vyhodoceí případých odchylek polohy ozařovaého pacieta a jejich korekcí, a to ve dvourozměrém i třírozměrém režimu. Urychlovač dále umožňuje automatické přizpůsobeí techiky ozařováí podle dýchacích pohybů pacieta systémem respiratory gatig, provádí takzvaou 4D-ko formí radioterapii ( 4D-RT). Díky vziku detašovaého pracoviště ve Fakultí emocici u svaté Ay v Brě v ledu 2009 má v současé době ústav k dispozici pět lieárích urychlovačů. Od září roku 2003 fuguje a odděleí ukleárí medicíy jako a druhém pracovišti v České republice pozitroová emisí tomografie, která dokáže odhalit i ta ejmeší ložiska rakoviých buěk a používá se také jako diagostická metoda v kardiologii i eurologii. Strojový park PET cetra byl v roce 2007 rozšíře o hybridí skeer spojující PET skeer s vysokým rozlišeím a rozšířeým zorým polem a plohodotý CT skeer. Toto zařízeí umožňuje získat takzvaý fukčí obraz z PET spolu s aatomickým obrazem z CT, a tím poskytout iformace ezbyté pro včasou diagostiku a hodoceí účiosti terapie u většiy ádorových oemocěí. V květu 2008 se v areálu MOÚ začala avíc přímo vyrábět radiofarmaka. Jsou tu ještě další možosti zlepšující péči o okologické paciety: cytostatika se ředí v lékárě a speciálě vybaveém pracovišti, které umožňuje optimálí dávku chemoterapie pro každého pacieta. Pro ústav byl důležitý miulý rok V čiosti ústavu byl velice důležitý uplyulý rok, kdy se zúročila práce všech zaměstaců pod heslem Paciet a prvím místě. V úoru 2010 byly zveřejěy výsledky průzkumu spokojeosti pacietů, který zadalo miisterstvo zdravotictví v 15 ejvětších přímo řízeých orgaizacích. V tomto průzkumu s ázvem Kvalita očima pacietů byl Masarykův okologický ústav vyhodoce jako ejlepší. Do březa 2010 byla akreditováa další dvě pracoviště, a to odděleí bioptické patologie a odděleí laboratorí medicíy dle ormy ČSN EN ISO pro zdravotická zařízeí. V témže měsíci schválila vláda poskytutí účelové podpory velkých ifrastruktur pro výzkum, vývoj a iovace a projekt Masarykova okologického ústavu. V jeho rámci MOÚ společě s dalšími pracovišti v České republice vybuduje síť biobak, která bude začleěa do adárodího kosorcia BBMRI (Biobakig ad Biomolecular Resources Research Ifrastructure). V listopadu byl ústavu přiděle z evropských fodů projekt RECAMO regioálí cetrum aplikovaé molekulárí okologie. Realizace projektu s dotací z evropských fodů ve výši téměř 300 milioů koru umoží výrazý rozvoj vědy a výzkumu v ústavu včetě árodí i meziárodí spolupráce. Na fiacováí tohoto projektu se bude podílet i MOÚ. prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., ředitel Masarykova okologického ústavu v Brě Možost kozultací pro všechy Každý všedí de je v Masarykově okologickém ústavu k dispozici koziliárí ambulace dávající šaci všem, kteří apříklad chtějí upřesit či kozultovat léčbu v jiém zařízeí ebo mají problém a echtějí jít ke svému lékaři V této ambulaci eí potřeba doporučeí jiého lékaře. Navíc se pacieti a jejich rodií příslušíci mohou dvakrát do roka zúčastit ěkolikadeího kurzu Balace, kde se dozvědí eje to ejdůležitější, týkající se léčby, ale kde se řeší otázky související s osobími problémy psychikou, sexuálím životem, životosprávou, komuikací, sociálí problematikou. MOÚ je jediým zařízeím v republice, které tuto možost abízí. Prevetiví okologické prohlídky Icidece ádorových oemocěí stoupá Každým rokem je v České republice diagostikováo 71 tisíc ových okologických pacietů. I když je eustále vzestupý tred icidece ádorových oemocěí s pravidelým (v průměru 2,5procetím) árůstem, mortalita díky efektivitě aktuálě dostupých diagosticko-léčebých metod staguje. Narůstající icidece ádorových oemocěí je závažým socioekoomickým problémem. Okologická léčba využívající růzé léčebé metody (cytostatika, biologickou léčbu, radioterapii, apod.) je obecě považováa za ákladou. Průměrý věk okologických pacietů v době staoveí diagózy (49 let u mužů a 51 let u že) přitom dokládá, že toto oemocěí postihuje paciety a vrcholu produktivího věku. Přestože se většia pacietů s přízivou okologickou diagózou s ohledem a časou diagostiku či výrazou efektivitu okologické léčby při daém typu ádoru vrací do běžého života v itervalu šest až dvaáct měsíců, stále existuje velká část emocých doživotě ivalidizovaých. Vzhledem k těmto skutečostem je uté udělat maximum pro primárí a sekudárí preveci, která z velké části záleží a jedotlivých občaech. Idividualizovaé okologické prohlídky Jedou z možostí jsou idividualizovaé okologické prohlídky. V Masarykově okologickém ústavu (MOÚ) historie prevetivích vyšetřeí zasahuje až do roku Systém prevetivích prohlídek se postupě vyvíjel a optimalizoval s ohledem a věkově specifickou icideci ádorových oemocěí, až byl v roce 2006 zaháje projekt Prevetiví okologický program pro každého, zaměřeý a preveci ádorových oemocěí. Cílem je záchyt zhoubých ádorů v časém, plě vyléčitelém stadiu. Podět k tomuto kroku dal odboríkům v MOÚ program azvaý Péče okologů o seiory, který byl v ústavu zavede v březu Ze statistiky za rok 2005 vyplyulo, že vyšetřeí absolvovalo celkem 681 seiorů, z toho u 55 (8 procet) bylo objeveo ádorové oemocěí (pro zajímavost: u mamárího screeigu je to 0,5 proceta). Zovu se tedy potvrdilo, že ádorové oemocěí lze cíleým vyšetřeím odhalit ještě ve stadiu, kdy ečií žádé potíže a kdy je ve valé většiě případů vyléčitelé. Za uplyulých 5 let od květa 2006 do koce duba 2011 bylo v MOÚ provedeo celkem prevetivích prohlídek u že a mužů (5 275 bylo ve věku od 40 do 65 let, kdy rapidě arůstá riziko ádorového oemocěí, průměrý věk všech klietů čiil 48,9). Z celkového počtu klietů mělo 80 procet egativí rodiou aamézu a 46 procet bylo bez zámek okologického či jiého oemocěí, tj. v plém zdraví. Celkem 52 procet klietů mělo již dříve diagostikovaé většiou iterí oemocěí. Další zajímavou charakteristikou ašeho souboru klietů byl poměr ekuřák stop kuřák kuřák (66 procet 17 procet 17 procet). U 69 klietů se prokázalo okologické oemocěí, z toho ejčastěji šlo o ádor ledviy (14 procet) a prostaty (14 procet), dále o zažívací trakt, gyekologické ádory a rakoviu kůže. V aprosté většiě případů se jedalo o časá stadia, která jsou dobře léčitelá a jejichž progóza je velmi přízivá. Skutečý záchyt okologických oemocěí bude ovšem ještě vyšší, eboť začá část klietů byla vzhledem ke svému původu z celé České republiky dovyšetřováa v místě bydliště. S ohledem a výsledky vyšetřeí předpokládáme, že záchyt ádorových oemocěí je zhruba dvouprocetí, přičemž je třeba si uvědomit, že se jedá svým způsobem o selektovaou skupiu klietů (s egativí rodiou a osobí aamézou, ekuřáci, apod). Toto vysoké proceto ás ubezpečilo v tom, že prohlídky jsou astavey dobře a že skutečě podchycují to ejpodstatější. Preveci podpořila VZP Od samého počátku vziku Prevetivího okologického programu pro každého vedeí MOÚ usilovalo o to, aby a úhradu alespoň částečě přispívaly zdravotí pojišťovy. Podařilo se to dočasě díky projektu Přijďte včas, který VZP abídla svým klietům ve věku ad 40 let (právě od tohoto věku rapidě arůstá riziko ádorového oemocěí). Přispívala jim ze svého fodu prevece a prohlídky koruami. Projekt byl odstartová 1. červece 2008 s tím, že skočí přesě za rok, tedy 30. červa Vzhledem k tomu, že o pokračováí projektu byl ze stray pojištěců velký zájem, prodloužila jej VZP až do koce roku Podrobosti k prevetivímu okologickému programu lze ajít a strákách prevece Prevetiví prohlídky MOÚ. Kromě jiého je zde umístěa tabulka (pod ázvem Jaké je Vaše riziko ), kde si každý zájemce po zadáí věku a pohlaví může zjistit, která okologická oemocěí se ejčastěji v daém věku vyskytují. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. áměstek pro léčebě prevetiví péči Masarykova okologického ústavu Projekt Přijď včas byl úspěšý Okologický screeig Od 1. červece 2008 do 31. prosice 2009 bylo v MOÚ vyšetřeo celkem klietů VZP (66,8 proceta z celkového počtu vyšetřeých v daém období), z toho ve věku ad 40 let (80,64 proceta), o příspěvek VZP požádalo celkem klietů. Průměrý věk klietů byl 49,3 roku. Z počtu vyšetřeých klietů VZP bylo celkem 10 okologických záchytů (průměrý věk 60,4 roku). Ve všech případech se jedalo o předádorové stavy (prekacerózy) ebo o ádorová oemocěí v časém stadiu. Diagostiková byl 2 zhoubý ádor prostaty, 1 zhoubý ádor ledviy, 1 zhoubý ádor varlete, 1 zhoubý ádor tlustého střeva, z prekaceróz 2 mookloálí gamapatie, 2 karciom i situ tlustého střeva, 1 dysplastický koží évus. Každý z oěch 10 okologických záchytů dokladuje výzam prevetiví okologické prohlídky a především výzam včasě zahájeé léčby připomeňme, že projekt idividualizovaých okologických prohlídek Prevetiví okologický program pro každého obsahuje i vyšetřeí, která se hradí z veřejého zdravotího pojištěí v souvislosti s prevetiví prohlídkou u praktického lékaře, respektive gyekologa. Z celkového počtu vyšetřeých klietů VZP bylo celkem 159 zdrávo, u 690 byla zjištěa alespoň jeda eokologická diagóza, což je důkazem zásadího výzamu prevetivích vyšetřeí. U 970 klietů bylo idikováo došetřeí, z toho u 172 v MOÚ. VČR existují tři orgaizovaé programy screeigu zhoubých ádorů: screeig ádorů prsu prostředictvím mamografie screeig ádorů tlustého střeva a koečíku prostředictvím testu a okultí krváceí do stolice ebo screeigové kolooskopie screeig ádorů děložího hrdla prostředictvím cytologického vyšetřeí stěru z děložího hrdla. Praktický lékař i gyekolog mají poviost v rámci prevetiví prohlídky zajistit žeám ad 45 let jedou za dva roky provedeí mamografického screeigu a všem pacietům ad 50 let vyšetřeí speciálím testem, odhalujícím skryté krváceí ve stolici. Vyšetřeí se ezajišťuje, pokud paciet již absolvoval příslušé vyšetřeí a doporučeí jedoho ze jmeovaých lékařů a jsou k dispozici výsledky. Prevetiví vyšetřeí a přítomost krve ve stolici (TOKS) se provádí ve věku od 50 do dovršeí 55 let v jedoročím itervalu a od věku 55 let ve dvouletém itervalu. Pacietovi ve věku od 55 let se jako druhá variata screeigu kolorektálího karciomu abízí možost provedeí tzv. primárí screeigové kolooskopie (edoskopické vyšetřeí střev), a to v itervalu 10 let. I a toto vyšetřeí může dát doporučeí jak praktik, tak gyekolog. Poviou součástí prevetiví prohlídky u gyekologa je v rámci vyhledáváí případů karciomu děložího čípku odběr vzorků z děložího čípku k cytologickému vyšetřeí.

8 8 ifoservis vzp, číslo 19, ročík 2, 12. září 2011 odboré texty Pomoc obětem ásilí Vliv domácího ásilí a zdraví že a jejich dětí Občaské sdružeí Rosa vytvořilo studii týkající se domácího ásilí, z íž jsme vybrali ásledující text s cílem iformovat zdravotickou veřejost alespoň v základích obrysech o tomto problému a jeho zdravotích souvislostech. Zpracováí této sociologické sody a práci se žeami oběťmi domácího ásilí v roce 2010 formou odborého sociálího poradeství podpořila VZP. Pojmem domácí ásilí ozačujeme fyzické, sexuálí, psychické a ekoomické ásilí, ke kterému dochází mezi blízkými osobami. Toto ásilí je opakovaé a má vzrůstající tedeci. Objevuje se mezi lidmi všech úroví sociálího postaveí, ezávisle a vzděláí, ekoomické situaci, rase či příslušosti k etickým skupiám. Většiu obětí domácího ásilí tvoří žey (95 procet), přičemž pachateli jsou současí ebo bývalí parteři. Podle jedié reprezetativí studie v ČR a toto téma zažije ěkterou z forem domácího ásilí během svého života 38 procet že. Je varující, že až čtvrtia z ich o ásilé zkušeosti vůbec s ikým ehovoří. Dvojí tvář ásilíka Násilí se odehrává v soukromí a beze svědků (jediými tichými svědky bývají děti, a to až v 95 procetech případů). Násilík používá maipulativí techiky, cílem je udržeí moci a kotroly ad životem oběti. Mívá edostatek empatie, bývá to člověk dvojí tváře aveek milý a komuikativí, doma despota. Násilí se edopouští v důsledku ezvládutí agrese, ale protože má pocit, že má a takové chováí árok. K domácímu ásilí dochází v cyklech: zameá to, že se střídají období vzrůstáí apětí a ásilí, období omluv s květiami a usmiřováí, období relativího klidu a opětového arůstáí teze a ásilí. Neustálé střídáí ásilí a milujícího chováí udržuje oběť ve vztahu a odrazuje ji od odchodu věří, že se ásilý parter změí. Řada že chce zachovat dětem rodiu, bojí se, kde budou bydlet, jak se uživí, co tomu řeke okolí Žea závislá a trýziteli jím je záměrě izolováa od rodiy a přátel. Násilický parter získává kotrolu ad jejím tělem, prožitky, zájmy. Oběť opakovaě slyší, jak je eschopá, hloupá, je odkázáa zcela a péči trýzitele, zažívá adřazeost od partera bez ěj by se euživila, esehala práci atd. Parter kotroluje výdaje žey, přiděluje fiace, eustále ji shazuje, uchyluje se k iroii, posměškům vůči jejímu itelektu a postavě, až zcela aruší její sebevědomí. Je-li žeě odpíráo jídlo, spáek a lidský kotakt, stae se tak paradoxě zcela závislá a svém trýziteli je jediý, kdo jí ějaký kotakt umožňuje. Žey uvádějí jako zičující pocit strachu, bezmoci a ejistoty. Oběť ikdy eví, co zapříčií ásilí ebo kdy se parter aopak ečekaě stae jemým, pečujícím, aby se vzápětí opět uchýlil k ásilí. Někdy emusí dojít ai k přímému apadeí, stačí, když ásilík oběti azačí gesto, které zá je oa. Oběti jsou často dezorietovaé, jakoby zatuhlé, emočě se evyjadřují, hluboce věří ásilíkovi. Zdravotí dopady ásilí a žey Důsledky domácího ásilí a zdraví že jsou obrovské. V ěkolika rozsáhlých studiích v USA z příjmů z pohotovostí se uvádí, že 11 až 30 procet zraěých že bylo podle mechaismu zraěí jedozačě zbito parterem. Týraé žey byly mohem častěji zraěy a hlavě, obličeji, krku, hrudíku, prsou a břichu. Oběti se ale z obav ze stigmatu a viktimizace obávají partera obviit, takže celkové dopady domácího ásilí a zdraví že a zdravotí systém můžeme je odhadovat. Zdravotí ásledky se projevují i dlouho po ukočeí ásilí. Kromě přímých úrazů má ásilí za ásledek i artritidy, chroické bolesti zad, páteře, migréy, časté bolesti hlavy, zadrháváí v řeči, potíže se zrakem, chroické páeví bolesti či žaludečí vředy. Dalšími zdravotími ásledky jsou preeklampsie, gestačí diabetes a další komplikace, jako jsou ízká porodí hmotost dítěte, aémie, ifekce. Zeužívaé žey často uvádějí, že byly dušey, škrcey, udeřey do hlavy, což vedlo ke ztrátě vědomí. To může způsobit závažé zdravotí problémy, včetě eurologických. Mají také mohem více gastroitestiálích symptomů (apříklad ztráta chuti k jídlu, poruchy příjmu potravy) a diagózu fukčí gastroitestiálí poruchy (apříklad sydrom chroického dráždivého tračíku spojeý s chroickým stresem). Rověž srdečí přízaky, jako je hyperteze a bolest a hrudi, jsou spojey i s itimím ásilím. V roce 1999 studie zveřejěé v časopise Joural of America Medical Associatio přitom zjistila, že se a domácí ásilí rutiě dotazuje pouze deset procet lékařů primárí péče. Vyuceý sex má za ásledek prokazatelě gyekologické problémy: vagiálí krváceí ebo ifekce, myomy, pokles sexuálí touhy, bolest při pohlavím styku, chroickou páeví bolest a ifekce močových cest. Žey, které jsou opakovaě apadáy, fyzicky týráy, sexuálě zeužíváy, jsou avíc ohrožey suicidálími tedecemi. Ifoservis VZP, Iformačí kaál pro smluví partery VZP ČR. Ročík 2, číslo 19, 12. září 2011 Koordiátoři projektu: Mgr. Aa Veverková Zbyěk Kysela odpovědá redaktorka: Mgr. Haa Frolíková, Grafický ávrh a úprava: Jidřich Studička, Josef Gabriel Pro VZP ČR vydává Ambit Media, a. s., jako přílohu Zdravotických ovi. Samostatě eprodejé. Sebevražda může být řešeím, jak uikout ze vztahu, když mají žey pocit, že eí jié východisko. Studie v USA prokázaly, že oběti ásilí páchají sebevraždu pětkrát častěji ež ostatí žey. Jsou vystavey eormímu psychickému strádáí v důsledku ásilí, trpí depresemi, úzkostmi, posttraumatickou stresovou poruchou, chroickou úavou, espavostí, očími můrami, flashbacky prožitých událostí, poruchami příjmu potravy, utíkají k alkoholu, adužívají léky a spaí, léky a tlumeí bolesti. I tyto potíže přetrvávají velmi dlouho poté, co již k ásilí edochází. Vliv domácího ásilí a děti Děti v domácostech, kde dochází k ásilí, mohou být eje svědky ásilí, ale mohou být i samy týráy či dokoce být trýzitelem využíváy k maipulaci či získáí kotroly ad obětí. Na systematické týráí a poižováí reagují trvalým apětím. Ztrácejí pocit jistoty a bezpečí, který u rodičů hledají. Jsou svědky odmítáí, protikladého chováí. Cítí se bezmocé, svalují viu a sebe. Z ěkterých se stávají malí dospělí a přebírají pod vlivem okolostí roli dospělého. Někdy se aopak vrací ve vývoji zpět a chovají se příliš dětsky. Děti jsou zmateé ve svých pocitech vůči rodičům ásilého rodiče mají rády a zároveň se jej bojí. Svou matku mohou v důsledku arušeé rovováhy moci v rodiě a kvůli ásilému modelu vímat jako sobě rovou. Zkušeost s ásilím může ovlivit egativě rozvoj dětského mozku a jeho fukcí. Děti mohou mít potíže s kocetrací, učeím, cítěím empatie a rozvíjeím ormálích vztahů s vrstevíky. Mají problémy aučit se důvěřovat, mít ěkoho rád. Aby eriskovaly další citové ztráty, raději se emočě oddělují od svého okolí. To, jak děti reagují a ásilí, záleží a moha okolostech: kromě věku i a blízkosti a itezitě ásilí a jeho frekveci. Některé se dokážou s traumatickou událostí vcelku brzy vypořádat, jié jsou postižey a celý život: záleží a dětském temperametu, způsobu reagováí a svět, a tom, zda samoté dítě bylo objektem ásilí či zeužíváí. Některé je více depresiví, zepokojeé, má strach, stáhe se do sebe ebo je sebedestruktiví, jié zače být agresiví k rodičům a ostatím dětem: agresi přejalo jako jediý správý model komuikace. U chlapců se objevují spíše problémy, které se kategorizují jako vější epřátelství a agrese. U dívek obvykle jde o problémy vitří deprese a somatické potíže. Děti mohou být eklidější, plačtivější, úzkostější, trpí malou sebeúctou, depresemi, jsou zlosté, mají potíže se sebekotrolou, somatizují (jdou z emoci do emoci), objevují se u ich poruchy příjmu potravy (apříklad aorexie), pokusy o sebevraždu, sebepoškozováí, v případě starších dětí dochází k užíváí drog a alkoholu, útěkům z domova. Trpí symptomy posttraumatické stresové poruchy, pomočováím ebo očími můrami a jsou častěji ež jejich vrstevíci zasažey alergiemi, astmatem, zažívacími potížemi, bolestmi hlavy a chřipkami. Řada z ich trpí stresem vyvolaými idispozicemi (bolestmi hlavy, břicha či žaludku, teplotami ), obzvlášť žijí-li stále v jedé domácosti s ásilíkem, ebo jsou ucey soudem ke styku s otcem, který se dopouštěl a jejich matce ebo a ich ásilí. Děti si opakovaě vybavují útok, celý zážitek se jim ve flashbacích vrací: prožívají opakovaě stavy úzkosti. Jejich problémy se mohou vrátit po letech při volbě partera či výchově vlastích dětí. Existuje velké riziko, že tyto děti budou později samy agresory, ebo oběťmi. Správá itervece ve zdravotických zařízeích Pro oběti domácího ásilí je ezbytá správá idetifikace ásilí a jeho ásledků. V opačém případě se prodlužuje doba řešeí ásilí (evhodými replikami jsou věty: Nevyprovokovala jste jej ějak?, Skutečě se to tak stalo? ). Pak oběti už zovu pomoc evyhledávají. Následky fyzického útoku jsou ošetřey, ale další ásledky mohou mít a zdraví oběti vliv dlouhodobý a skrytý. Navíc jediými zraěými v důsledku ásilí ebývají je žey, ale i děti v těchto rodiách, které se jedak mohou dostat do ásilých kofliktů přímo a mají fyzická zraěí, jsou stejě jako matka týráy otcem aebo má život v ásilém prostředí dlouhodobě egativí vliv a jejich psychický vývoj. Doporučeí pro zdravotíky Lékaři a pracovíci zdravotických zařízeí mohou být jedi z prvích, a koho se oběť domácího ásilí obrátí, a to zejméa v situacích bezprostředě po útoku. Role těchto pracovíků je tedy při idetifikaci domácího ásilí a abídutí možostí pomoci klíčová. Je důležité, aby se zdravotíci pacietky zeptali a skutečé příčiy zraěí a a to, kdo je způsobil. Stejě důležité je do zdravotické dokumetace přesě zazameat, jakým způsobem ke zraěí došlo, popsat rozsah a typ zraěí (případě zraěí zazačit do mapy těla), jakou dobu si léčeí pravděpodobě vyžádá a jaká způsobí poškozeé osobě omezeí. Pokud se zdravotík setká s obětí domácího ásilí, měl by jí vysvětlit, že ikdo emá právo dopouštět se vůči í ásilí a že se může obrátit a ěkterou ze specializovaých porade; kotakty a ě by jí měl předat (ajít je lze apříklad a odkaz Důležité kotakty). Ve Věstíku MZ ČR z duba 2006 byla vydáa metodická opatřeí pro postup lékařů při poskytováí péče osobám ohrožeým domácím ásilím lékaři by podle jeho pokyů měli postupovat i v případě, že mají pouze podezřeí a možý výskyt ásilí v rodiě. Ve Věstíku MZ ČR z květa 2008 pak bylo uveřejěo metodické opatřeí k postupu lékařů primárí péče při podezřeí ze sydromu týraého, zeužívaého a zaedbávaého dítěte. Ozamovací poviost mají lékaři pouze v případě zraěí dětí ebo osob, které byly z ějakého důvodu svěřey do péče jié osoby, dospělou oběť domácího ásilí by však měli iformovat o možosti právích kroků, které může učiit (apříklad podat a pachatele domácího ásilí trestí ozámeí). Zaměřte se a sigály a symptomy ásilí. Zabezpečte soukromí při rozhovoru s pacietkou. Dotazujte se a ásilí (otázky a ásilí jako součást běžé praxe ebo předkládáí specializovaých dotazíků). Citlivě zacházejte s fyzickými, psychickými a emočími traumaty, včetě možých psychosomatických oemocěí ebo jiých potíží prameících z prožitého ásilí. Zajistěte pomoc a podporu. Zajistěte, že ebezpečí bude vyhodoceo a bude vypracová bezpečostí plá (apříklad je třeba podpořit oběť, aby se evracela do společého bytu k ásilému parterovi, pokud se achází v ebezpečé situaci, pomoci ajít jí i dětem bezpečé místo, kam by mohly odejít apod.). Důsledě zdokumetujte zraěí a další symptomy (včetě případého pořízeí fotografií). Sbírejte a zajistěte důkazy, které mohou být vyžádáy z důvodu forezí aalýzy. Zajistěte důvěrost sděleí (pokud to eí možé z určitého právího závazku, měla by o tom být oběť dopředu iformováa). Poskytěte iformace o dostupých službách a možé pomoci (apříklad kotakty a poradeská cetra, azylové domy apod.). Doporučeí pro maagemet zdravotických služeb Vypracujte jasá doporučeí a metody práce s obětí domácího ásilí, která budou zahrovat i způsoby její podpory. Zaveďte systém dotazováí se a ásilí ve vztahu/rodiě (alespoň selektiví dotazováí by mělo být stadardem ve všech zdravotických zařízeích). Zdroj: o. s. Rosa

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

Infoservis. číslo 13 ročník 1 12. července 2010 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 13 ročník 1 12. července 2010 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 13 ročík 1 12. červece 2010 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál Žofíské fórum Důchodová reforma je za dveřmi Reformě důchodového

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

Modul Strategie. 2006... MTJ Service

Modul Strategie. 2006... MTJ Service Představeí obsahuje dvě základí součásti, a to maažerskou (pláováí cash-flow, rozšířeé statistiky) a pracoví (řešeí work-flow). Základem maažerské oblasti je pláováí cash-flow (pláováí fiačího toku firmou).

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2009 číslo 4 ročník 9. Cílený skríning celiakální sprue

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2009 číslo 4 ročník 9. Cílený skríning celiakální sprue VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2009 číslo 4 ročík 9 Cíleý skríig celiakálí sprue Nespecifické střeví záěty Steóza au - častá příčia tříměsíčí koliky Gastroezofageálí reflux

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určeí úspor primárí eergie Parí protitlaká turbía ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO 2 z.č. Obsah abulka hodot vstupujících do výpočtu...3

Více

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam Code of Coduct Kodex chovái pro společosti skupiy Rigier Chia Czech Republic Germay Hugary Romaia Serbia Slovakia Switzerlad Vietam Milí zaměstaci. Etické chováí ašich zaměstaců jiými slovy, vás dává aší

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2009 číslo 2 ročík 9 Léčba v Dětské lázeňské léčebě Lázě Kyžvart Nemocost dětí v Ostravě v důsledku zečištěého ovzduší Zátěží idukovaé astma

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. leden 2010 číslo 1 ročník 10. Diagnostika recentního diabetes mellitus u malých dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. leden 2010 číslo 1 ročník 10. Diagnostika recentního diabetes mellitus u malých dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2010 číslo 1 ročík 10 Diagostika recetího diabetes mellitus u malých dětí Prevece pozdí diagostiky diabetes mellitus Výukový program pro

Více

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATED RA F YZIKY L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y Jméo TUREČEK Daiel Datum měřeí 8.11.2006 Stud. rok 2006/2007 Ročík 2. Datum odevzdáí 15.11.2006 Stud.

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2011 číslo 9 ročík 11 Kritické momety aktivace dětské obezity Postaveí dietologie v dětské obezitologii Pohybová aktivita v preveci

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA.

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. Pro výrobky Heliarc, stejě jako pro všechy další výrobky ESAB, abízíme jediečý zákazický servis a podporu. Naši kvalifikovaí pracovíci techického servisu jsou připravei

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

leden 2008 číslo 1 ročník 8 Dlouhodobý kašel - společný problém pediatra a alergologa Chronický kašel u dítěte - diferenciální diagnostika a léčba

leden 2008 číslo 1 ročník 8 Dlouhodobý kašel - společný problém pediatra a alergologa Chronický kašel u dítěte - diferenciální diagnostika a léčba VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2008 číslo 1 ročík 8 Dlouhodobý kašel - společý problém pediatra a alergologa Chroický kašel u dítěte - difereciálí diagostika a léčba Kašel

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH Zpracováo v rámci projektu " Vzděláváí pro kokureceschopost - kokureceschopost pro Třeboňsko", registračí číslo CZ.1.07/1.1.10/02.0063 Gymázium, Třeboň, Na Sadech 308 Autor:

Více

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2008 číslo 3 ročík 8 Potraviové alergie Cizí tělesa v trávicím traktu u dětí 2. Kogres primárí péče Kazuistika: Gaucherova emoc Téma čísla:

Více

Máme nový orientační systém

Máme nový orientační systém 9 září 2012 Máme ový orietačí systém Pláovaá kozultace V podzimím období, ve dech 29. říja až 1. listopadu, k ám a předaudit zavítají kozultati Joit Commissio Iteratioal (JCI), aby zhodotili stav připraveosti

Více

IAJCE Přednáška č. 12

IAJCE Přednáška č. 12 Složitost je úvod do problematiky Úvod praktická realizace algoritmu = omezeí zejméa: o časem o velikostí paměti složitost = vztah daého algoritmu k daým prostředkům: časová složitost každé možiě vstupích

Více

METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB

METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB 6 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB Miisterstvo zdravotictví vydává podle 80 odst., písm. a)

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Doporučená dávka je 5 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. Pokud je to nutné, dávka může být zvýšena na 10 mg solifenacin sukcinátu jednou denně.

Doporučená dávka je 5 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. Pokud je to nutné, dávka může být zvýšena na 10 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. sp.z. sukls132863/2014 sukls87952/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Setacuri 5 mg potahovaé tablety 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Setacuri 5 mg potahovaé tablety: Jeda tableta obsahuje

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A Nejstoty měřeí Pro každé přesé měřeí potřebujeme formac s jakou přesostí bylo měřeí provedeo. Nejstota měřeí vyjadřuje terval ve kterém se achází skutečá hodota měřeé velčy s určtou pravděpodobostí. Nejstota

Více

červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení

červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2009 číslo 6 ročík 9 Poviosti lékaře v souvislosti s očkováím Poviá mlčelivost zdravotických pracovíků ve vztahu k orgáům čiým v trestím

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2007 číslo 7 ročík 7 Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí Nádory III. komory a supraselárí oblasti Diagostika ádorů CNS v dětském věku

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých Za ás mluví práce Jiří Oberfalzer, Michal Prokůpek, Jaa Chlupová, Radek Novák, Petr Vychodil a dvaáct dalších kadidátů Vás zvou ke komuálím volbám ODS s podporou Nezávislých Program pro Králův Dvůr Trasparetí

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2009 číslo 3 ročík 9 Nejčastější parazitárí a mykotické ifekce kůže Nekomplikovaé ifekce kůže a měkkých tkáí Astma brochiale v kojeeckém

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2008 číslo 10 ročík 8 Dětská oftalmologie Kotaktí čočky u dětí Kdy, proč a jak vyšetřovat zrak u dětí Volé radikály a atioxidaty v dětském

Více

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17 OBSAH Persoálí bezpečost Jak požádat o ozámeí a Vyhrazeé... 4 Jak požádat o osvědčeí fyzické osoby (D, T, PT)... 5 Jak a kdy požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NATO, WEU... 7 Osvědčeí

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Strana 4244 Sbírka zákonů č. 299 / 2010 Částka 110 299 VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

Expertní Systémy. Tvorba aplikace

Expertní Systémy. Tvorba aplikace Tvorba aplikace Typ systému malý velký velmi velký Počet pravidel 50-350 500-3000 10000 Počet člověkoroků 0.3-0.5 1-2 3-5 Cea projektu (v tis.$) 40-60 500-1000 2000-5000 Harmo, Kig (1985) Vytvořeí expertího

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2010 číslo 4 ročník 10. Reakce a adaptace na chlad u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2010 číslo 4 ročník 10. Reakce a adaptace na chlad u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2010 číslo 4 ročík 10 Reakce a adaptace a chlad u dětí Co se děje v těle potápěče při pooru Problematika pohybové aktivity u dětí a adolescetů

Více

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly.

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly. 0. KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA Dovedosti :. Chápat pojem faktoriál a ovládat operace s faktoriály.. Zát defiici kombiačího čísla a základí vlastosti kombiačích čísel. Ovládat jedoduché operace

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus Podklady předmětu pro akademický rok 006007 Radim Faraa Obsah Tvorba algoritmů, vlastosti algoritmu. Popis algoritmů, vývojové diagramy, strukturogramy. Hodoceí složitosti algoritmů, vypočitatelost, časová

Více

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II Popis fukcioality UHK Fóra pro předmět Databázové systémy II. Uiverzita Hradec Králové Fakulta iformatiky a maagemetu Iformačí maagemet Databázové systémy II uhkforum.mikmik.cz voborik@mikmik.cz Obsah

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

VOX PEDIATRIAE. www. detskylekar. cz

VOX PEDIATRIAE. www. detskylekar. cz VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2011 číslo 6 ročík 11 Atibiotika u virózy? Ao, ěkdy je to žádoucí Roztroušeá skleróza - kazuistiky Chirurgická léčba itrakraiálích expazivích

Více

EFEKTIVNOST ENVIRONMENTÁLNÍCH INVESTIC

EFEKTIVNOST ENVIRONMENTÁLNÍCH INVESTIC EFEKTIVNOST ENVIRONMENTÁLNÍCH INVESTIC Marcela Kožeá Uiverzita Pardubice, Fakulta ekoomicko-správí, Ústav ekoomiky a maagemetu Abstract: Ivestmet decisio makig belogs to the most importat decisio of eterprise

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře.

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře. Sp.z.sukls118965/2013 a k sukls118966/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifeaci Actavis 5 mg Solifeaci Actavis 10 mg potahovaé tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Solifeaci

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková Základy statistiky Zpracováí pokusých dat Praktické příklady Kristia Somerlíková Data v biologii Zak ebo skupia zaků popisuje přírodí jevy, úlohou výzkumíka je vybrat takovou skupiu zaků, které charakterizují

Více

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě Tesařová M. Průmyslová elektroeergetika, ZČU v Plzi 000 4. Napěťové poměry v distribučí soustavě 4.1 Napěťové poměry při bezporuchovém provozím stavu Charakteristickým zakem kvality dodávaé elektrické

Více

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2011 číslo 5 ročík 11 5. Kogres primárí péče - Kulatý stůl k ATB Mikroskopické houby v pediatrii Névy Alopecie v dětském věku Téma čísla:

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY

ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY 1. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(r) úrok v % z hodoty kapitálu za časové

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu 1. Defiice elektrického pohou Pod pojmem elektrický poho rozumíme soubor elektromechaických vazeb a vztahů mezi pracovím mechaismem a elektromechaickou soustavou. Mezi základí tři části elektrického pohou

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls137901/2012 a sukls137903/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls137901/2012 a sukls137903/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodutí o převodu registrace sp.z. sukls137901/2012 a sukls137903/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Solifeaci Medico Uo 5 mg potahovaé tablety Solifeaci Medico Uo 10 mg

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU Matematické modelováí (KMA/MM Téma: Model pohybu mraveců Zdeěk Hazal (A8N18P, zhazal@sezam.cz 8/9 Obor: FAV-AVIN-FIS 1. ÚVOD Model byl převzat z kihy Spojité modely v biologii

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

displeje pro zadní projekci

displeje pro zadní projekci Vikuiti TM displeje pro zadí projekci Vyhoďte kovece z oka S multimediálími digitálími displeji Vikuiti TM můžete vyhodit kovece z oka. Jakékoli oko ebo skleěou příčku teď totiž můžete proměit v digitálí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. intoxikace. věku. v dětském. únor 2008 číslo 2 ročník 8

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. intoxikace. věku. v dětském. únor 2008 číslo 2 ročník 8 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2008 číslo 2 ročík 8 Nové úrazy ová rizika ové postupy Itoxikace oxidem uhelatým Dohlédeme všecha rizika ových drog u dětí a mládeže? Novorozeecká

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík stavebí obzor 9 10/2014 125 Vliv tvářeí za studea a pevostí charakteristiky korozivzdorých ocelí Ig. Ja Mařík Ig. Michal Jadera, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavebí Čláek uvádí výsledky tahových zkoušek

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. atypické infekce. duben 2011 číslo 4 ročník 11. 5. Kongres primární péče

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. atypické infekce. duben 2011 číslo 4 ročník 11. 5. Kongres primární péče VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2011 číslo 4 ročík 11 5. Kogres primárí péče Chlamydie v dětském oku Problém sexuálě přeosých ifekcí z pohledu PLDD Scabies Téma čísla:

Více