Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most"

Transkript

1 Jakost vody Zpracovalo Ekologické centrum Most ˇ na základeˇ dat pro Krušnohorí ˇ státní podnik od Povodí Ohre, 2-212

2 Obsah 1 Úvod Voda a její ochrana Ochrana vod v ČR Správa vodních toků v ČR Plány oblastí povodí ČR Povodí Ohře, státní podnik Monitoring povrchových vod Síť sledování povrchových vod Ukazatele jakosti vody Hodnocení jakosti vody Vodstvo na Mostecku Řeka Bílina Kvalita vody na vybraných profilech vodních toků Kvality vody na vybraných profilech řeky Bíliny Sledované profily na řece Bílině Profil 131 Bílina nad Mostem Profil 13 Bílina Chanov Rozšíření sledovaných profilů Sledované ukazatele jakosti vody na řece Bílině Vyhodnocení vývoje kvality vody na profilech řeky Bíliny Teplota vody Teplota vzduchu Rozpuštěný kyslík Biochemická spotřeba pětidenní BSK Chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr CHSK Mn ph Konduktivita Rozpuštěné látky

3 6.9 Nerozpuštěné látky Železo Mangan Amoniakální dusík Dusitanový dusík Dusičnanový dusík Celkový fosfor Chloridy Sírany Vápník Hořčík Fosforečnany Sodík Draslík Hydrogenuhličitany Fekální koliformní bakterie Koliformní bakterie Vyhodnocení Závěr Zkratky Zdroje Seznam grafů, obrázků a tabulek Seznam grafů Seznam obrázků Seznam tabulek

4 1 Úvod Principem všech věcí je voda, z vody je vše a vše se do vody vrací. Thálét z Milétu Voda, neživá látka umožňující neobyčejný život na naší planetě. Voda, která denně proudí v údolích i korytech, dokazuje plynutí času a energie. Voda zde funguje jako prostředí, v němž vzniká život. Je zdrojem života také i pro ostatní organismy, které bezprostředně ve vodě nežijí, například lidé, stromy nebo květiny. Čím je prostředí přirozenější a méně zasažené člověkem, tím více má možnost zachovávat přirozené funkce ekosystému, svou samostatnost a potenciál biodiverzity. Mezi nejvýznamnější hodnoty vodních toků jako je přirozenost toku nebo prostředí biodiverzity se řadí i kvalita vody, která je bezpochyby také nositelem života. Kvalita vody je ovlivňována přirozenými procesy (eroze, odpad listí) a antropogenními procesy (vypouštění odpadních vod, kontaminace, havárie). Voda a monitoring její jakosti patří mezi legislativní rámec ochrany vody nejen na úrovni evropské, ale i mezinárodní. Kvalita vody a její monitoring má v České republice dlouholetou tradici. Umožňuje dlouhodobé zjišťování vývoje úrovně znečištění ve vodních tocích, ale také stanovení nápravných nebo dokonce revitalizačních opatření vedoucí ke snížení znečištění vodních toků. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) bylo založeno v roce 2 na základě Dohody o spolupráci při vzniku a provozování Ekologického centra Most pro Krušnohoří a o výměně informací o životním prostředí (Listiny). Podporu svým podpisem vyjádřilo také Povodí Ohře, státní podnik. Od roku 2 tak ECM získává data o kvalitě vody na vybraných profilech řeky Bíliny. Mimo dat jakosti vody z vybraných profilů řeky Bíliny jsou sledovány také průtoky a srážky. V roce 213 byla rozšířena spolupráce ECM s Povodí Ohře, státní podnik. Spolupráce spočívá v aktualizaci a rozšíření profilů vodních toků, srážek a průtoků. ECM získalo výjimečnou možnost sledovat ukazatele jakosti vody na vybraných profilech řeky Bíliny, které postupuje veřejnosti na webových stránkách a přispívá tak ke zvýšenému přehledu veřejnosti o vývoji kvality vody. ECM vzhledem k zájmu občanů o kvalitu vody rozšířilo monitoring ukazatelů o další profily vodních toků jako je Bílý potok, Srpina, Loupnice nebo Ohře. 4

5 2 Voda a její ochrana Voda patří mezi základní složky životního prostředí, které je nutné chránit. Jedním z nejvýznamnějších dokumentů v oblasti ochrany vodních zdrojů je tzv. Evropská vodní charta. Charta byla vyhlášena Evropskou radou (Council of Europe) dne 6. května 1968 ve Štrasburku. Její obsah vychází z Deklarace EHK o politice v oblasti ochrany vod před znečištěním a mezinárodních norem pro pitnou vodu Světové zdravotnické organizace WHO. Evropská vodní charta se skládá ze základních 12 tematických bodů vztahujících se k vodě, které jsou uvedeny níže. Čtvrtý bod se týká právě zachování optimální jakosti vody. I. Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina. Voda se dostává na Zemi z atmosféry ve formě srážek. Přes ledovce, potoky, řeky a jezera odtéká do moří. Při koloběhu se zadrží část v půdě a v rostlinách. Vypařováním se vrací do atmosféry. Voda je pro lidi, zvířata a rostliny životně důležitá, lidské tělo obsahuje 2/3 vody, rostliny 9/1. Člověk potřebuje vodu jako potravinu, v domácnosti, v hospodářství jako zdroj energie i jako dopravní prostředek. Dále slouží voda k zotavení, což moderní život stále více a více vyžaduje. II. Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a podle možnosti rozhojňovat. Stoupající potřeba vody pro obyvatelstvo, zemědělství a průmysl způsobuje stále větší poptávku. Bude stále těžší uspokojovat tuto potřebu a zároveň zvyšovat životní úroveň, dokud každý jednotlivec nebude zacházet s vodou šetrně jako s drahocenným zbožím. III. Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům závislým na vodě. Voda je životním prostředím četných organismů, které přispívají k udržení čistoty vody. Jestliže jsou vody přespříliš znečištěny, je životní společenstvo tak rozrušeno, že jsou poškozeny možnosti samočištění. Povrchové i podzemní vody musí být chráněny před znečištěním. Každé snížení množství a jakosti tekoucí i stojaté vody přináší nebezpečí škodlivých následků pro lidi i ostatní živočichy. 5

6 IV. Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví. Požadavky na vlastnosti vody mohou být rozličné, podle druhu použití (voda pitná, pro domácnost, zemědělství, průmysl, rybářství, rekreaci). Proto je nutná péče k udržení vod v jejich přírodním stavu, neboť všechen život ve své nekonečné rozmanitosti je závislý na dobrém stavu vody. V. Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné i soukromé účely. Znečištění je obecně taková změna jakosti vody způsobená člověkem, která nepříznivě ovlivňuje další využití vody pro průmysl a zemědělství, rybářství, rekreaci i životní přírodní podmínky. Odstraňování odpadků nebo odpadních vod, které způsobují fyzikální, chemické nebo biologické znečištění vody, nesmí být zdravotnickou veřejností dovoleno a musí být udržena schopnost samo čištění toků. Velký význam zde mají sociální a hospodářská hlediska. VI. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les. Je nutné udržet rostlinstvo a zvláště les na potřebných plochách, a kde chybí, vysazovat je co možno nejrychleji. Lesy hrají velkou roli ve vyrovnání odtoků. Stejně cenné jsou lesy pro hospodářství a rekreaci. VII. Vodní zdroje musí být zachovány. Využitelné množství sladké vody je méně než 1 % celkového množství vody na Zemi. Mimoto je voda velmi nerovnoměrně rozdělena. Je nezbytné znát zásoby podzemní a povrchové vody ve vztahu ke koloběhu, jakosti a využití. VIII. Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji. Voda je cenná. Správné hospodaření s vodou vyžaduje důkladné plánování, které musí přihlížet i k potřebě ve vzdálené budoucnosti. To vyžaduje konstruktivní, vodohospodářskou politiku, která musí řídit přísun vody, dbát o udržení jakosti a potřebného množství a o vypouštění odpadních vod. Dále sledovat vývoj nových metod pro využití vody, její opakované použití a čištění odpadních vod. IX. Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a informování veřejnosti. 6

7 K výzkumu vod a především použitých vod je třeba všemi způsoby napomáhat. Informační prostředky by měly být rozšířeny k ulehčení mezinárodního sdělování výsledků. Mimoto je nutné další školení kvalifikovaných sil v technickém i biologickém směru. X. Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinností každého je užívat vodu účelně a ekonomicky. Každý člověk potřebuje a konzumuje vodu a musí proto brát ohled na ostatní uživatele. Kdo s vodou bezmyšlenkovitě mrhá, zneužívá darů přírody a jedná proti společnosti. XI. Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic. Voda, která padá na zem, shromažďuje se v toky podle sklonu území. Řeku, která je zásobována svými vedlejšími přítoky, je možno srovnat se silně rozvětveným stromem. Uvnitř tohoto povodí jsou v těsné souvislosti všechna využití podzemních a povrchových vod. Při všech vodo hospodářských cílech je třeba s touto skutečností počítat. XII. Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci. Mezinárodní problémy, které souvisejí s využíváním vody, musí být v zájmu udržení množství a jakosti řešeny společně se sousedními státy. Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci [1]. 2.1 Ochrana vod v ČR V ČR je ochrana vod prováděna na základě českého práva i práva EU. V roce 2 byla přijata tzv. rámcová směrnice pro vodní politiku (2/6/ES z 23. října 2), která představuje základní právní předpis Evropského parlamentu a Rady ustavujícím rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky členských států. Směrnice se zabývá komplexní ochranou kvality i kvantity vod, prevencí zhoršování a dosažení tzv. dobrého stavu vod nejen pro zajištění trvale udržitelného užívání vod, ale také zmírňování následků povodní a sucha. Další významným dokumentem zejména pro plošné znečištění je směrnice Rady 91/676/EHS (ze dne 19. prosince 1991) o ochraně vod před znečišťováním dusičnany ze zemědělských zdrojů (tzv. nitrátová směrnice). Konkrétní cíle a programy opatření ke zlepšování jakosti vod jsou stanoveny v Plánech povodí. Ochrana vodních zdrojů a začlenění rámcové směrnice je v ČR řešena zákonem č. 254/21 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 7

8 Z hlediska ochrany vody se stala dalším významným dokumentem směrnice Evropského parlamentu a Rady 28/15/ES (ze dne 16. prosince 28) o normách environmentální kvality (NEK) v oblasti vodní politiky, jejichž dosažení je nutné splnit do roku 215. Ukazatele vyjadřující jakost vody, NEK a požadavky na užívání stanovuje nařízení vlády č. 23/211 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/23 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/27 Sb. [2]. O stavu vodního hospodářství v České republice předkládá Ministerstvo životního prostřední (MŽP) společně s Ministerstvem zemědělství (MZe) každý rok vládě zprávu, která popisuje a hodnotí stav jakosti a množství povrchových a podzemních vod. Poslední zpráva je z roku 211, tzv. modrá zpráva je k dispozici zde. 2.2 Správa vodních toků v ČR Správa vodních toků je zajišťována Státními podniky Povodí, které byly zřízeny zákonem č. 35/2 Sb., o povodích. Správa povodí je zahrnuta pod Ministerstvo zemědělství. Hlavním předmětem činnosti Povodí je správa vodohospodářsky významných vodních toků, provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu. Kromě hlavní činnosti zajišťují podniky vlastní podnikání a podmínky hospodaření. Řadí se sem například výroba elektřiny, vnitrozemská doprava, ubytování, lesnictví a myslivost, zásobování vodou, nadlepšování průtoků, povodňová ochrana, rekreace, vodní sporty, rybářství. Na území ČR je správa vodních toků prováděna prostřednictvím 5 státních podniků Povodí (viz obrázek 1). Správa vodních toků je rozčleněna na: Povodí Labe, státní podnik - se sídlem v Hradci Králové, Povodí Vltavy, státní podnik - se sídlem v Praze, Povodí Ohře, státní podnik - se sídlem v Chomutově, Povodí Moravy, státní podnik - se sídlem v Brně, Povodí Odry, státní podnik - se sídlem v Ostravě. Lesy České republiky, s. p. 8

9 Obrázek 1: Území ČR je z hlediska správy vodních toků rozděleno do pěti státních podniků Povodí Zdroj: Plány oblastí povodí ČR Cílené plánování v oblasti vodních zdrojů představuje soustavnou koncepční činnost, kterou zajišťuje stát. Jsou zpracovávány tzv. Plány hlavních povodí České republiky a Plány oblastí povodí, které obsahují programy opatření. Podle zákona č. 254/21 Sb., o vodách a vyhlášky č. 142/25 Sb., o plánování v oblasti vod, musí být zpřístupněn Časový plán a program prací pro zpracování jednotlivých plánů oblasti povodí k připomínkám. Na webu ministerstva ŽP jsou uvedeny odkazy na jednotlivé Plány oblasti povodí, kterých je v České republice celkem osm (viz obrázek 2): Plán oblasti povodí Horní Vltavy, Plán oblasti povodí Berounky, Plán oblasti povodí Dolní Vltavy, Plán oblasti povodí Ohře a Dolního Labe, Plán oblasti povodí Moravy, Plán oblasti povodí Dyje, Plán oblasti povodí Odry. 9

10 Obrázek 2: Území ČR je rozčleněno do osmi dílčích povodí Zdroj: Plán oblasti povodí Ohře a Dolního Labe, jehož pořizovatelem je Povodí Ohře, státní podnik ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého, Karlovarského, Libereckého, Středočeského, Plzeňského kraje a ústředními vodoprávními úřady je k dispozici na webových stránkách Povodí Ohře, státní podnik zde [3]. 2.4 Povodí Ohře, státní podnik Státní podnik Povodí Ohře vznikl k na základě zákona č. 35/2 Sb., o povodích. Je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č Historie podniku Povodí Ohře však sahá už do roku 1966, kdy byl založen. Povodí Ohře, státní podnik je státní podnik se sídlem v Chomutově, spravuje majetek na území o rozloze více než 1 tis. km 2, které zasahuje do správních obvodů 5 krajů a 29 obcí s rozšířenou působností. Hlavní činností je správa významných vodních toků a další činnosti, které umožňují zajišťovat hodnocení stavu povrchových a podzemních vod. 1

11 Územní působnost pokrývá oblast povodí Ohře, dále povodí ostatních přítoků Labe od jeho soutoku s Vltavou a povodí Mandavy. Podnik je rozdělen na tři závody v Karlových Varech, Chomutově a Terezíně. Základní údaje o povodí jsou uvedeny v tabulce 1. Tabulka 1: Základní údaje o Povodí Ohře, státní podnik Měrná veličina Měrná jednotka Skutečnost Délka vodních toků celkem km 6 82,9 Délka vodních toků dle Vyhlášky č. 178/212 Sb. a určených dle 48 odst. 2 Vodního zákona km 4 54,5 z toho - délka upravených toků km 1 488,3 Délka vodních toků dle 48 odst. 4 Vodního zákona km 2 316,5 Délka ochranných hrází km 4,6 Délka umělých kanálů a přivaděčů km 182,8 Počet čerpacích a přečerpacích stanic počet 7 Počet jezů celkem počet 42 Počet velkých vodních nádrží počet 22 Celkový objem nádrží tis.m Počet ostatních vodních nádrží počet 57 Plocha stanovených záplavových území při Q1 km 2 267,6 Počet vlastních MVE počet 21 Zdroj: Povodí Ohře, státní podnik Obrázek 3: Rozčlenění území, které spravuje Povodí Ohře, státní podnik Údaje platné k Zdroj: Výroční zpráva Povodí Ohře, státní podnik

12 Povodí Ohře, státní podnik zajišťuje ochranu a kontrolu jakosti povrchových a podzemních vod, a to v souladu s platnou legislativou, ale také s Plánem hlavních povodí a s platným Plánem oblasti povodí Ohře a dolního Labe. Oddělení jakosti vod, odborné pracoviště Povodí Ohře, státní podnik zpracovává a poskytuje data o kvalitě povrchových vod nejen pro potřeby podniku Povodí Ohře, ale i pro veřejnou správu, samosprávu a pro jiné subjekty, jako jsou konzultační a projekční kanceláře. Jedním z odběratelů dat o kvalitě vody je také Ekologické centrum Most pro Krušnohoří. Celkové náklady státního podniku Povodí Ohře na monitoring povrchových vod za rok 212 činily Kč, v roce 211 to bylo 24,789 mil. Kč. Celý monitoring byl hrazen pouze z vlastních zdrojů státního podniku. V roce 212 se prováděl pravidelný monitoring na 251 profilech tekoucích vod a na 33 profilech tekoucích vod převzatých od ZVHS (Zemědělská vodohospodářská správa byla zrušena ke dni ). Na stojatých vodách se prováděl monitoring na 17 vodních nádržích, monitorovalo se zde celkem 82 profilů. V roce 212 bylo ve vodohospodářských laboratořích zpracováno cca 71 vzorků. Povodí Ohře, státní podnik také zajišťuje spolu s dalšími složkami (např. HZS ČR) odstraňování následků havárií ohrožujících kvalitu podzemních a povrchových vod. Speciální služby poskytuje v případě vážných problémů společnost DEKONTA. Mezi časté příčiny havárií patří technické poruchy zařízení, špatný technický stav zařízení a dopravních prostředků, dopravní nehody a selhání lidského faktoru [4]. Vývoj počtu havárií je uveden v grafu 1. 4 havárie z toho ropných Graf 1: Vývoj počtu havárií na území v působnosti Povodí Ohře, státní podnik v letech Zdroj: Výroční zpráva Povodí Ohře, státní podnik 211 a

13 3 Monitoring povrchových vod Monitorování vývoje hydrosféry má na území České republiky dlouhou tradici, zejména počátky kvantitativního sledování povrchových vod (vodní stavy a průtoky) se datují od 19. století. Vzhledem k postupnému rozvoji a budování veřejných vodovodů začaly být sledovány také podzemní vody. Jakost vody byla soustavně monitorována od 6. let 2. století, kdy znečištění povrchových vod bylo již natolik vysoké, že byla ohrožena funkce vody jako složky životního prostředí. Monitorování hydrosféry zahrnuje: množství a jakost povrchových vod, množství a jakost podzemních vod, množství jakost srážek, výparu, evapotranspirace a jiných faktorů ovlivněná přirozeného původu, umělé akumulace vody, odběru a převodů vody, vypouštění odpadních vod a jiných faktorů umělého ovlivnění [5]. 3.1 Síť sledování povrchových vod Sledování jakosti vod se provádí v České republice od roku Monitorovací síť se v průběhu let měnila v závislosti na poznání stavu povrchových vod nejen počtem a umístění profilů (tzv. odběrných míst), ale také rozsahem sledovaných ukazatelů a četnosti sledování. V původním monitorování bylo do sítě zařazeno celkem 15 profilů na významných vodních tocích, na kterých byl prováděn odběr vzorků 4x ročně a postoupen k základnímu chemickému rozboru. V současné době je monitorováno 12x až 24 ročně přes 25 profilů a zahrnuje komplexní rozbor všech ukazatelů chemické, biologické a mikrobiologické ukazatele, těžké kovy a specifické organické látky. Český hydrometeorologický ústav jako správce státní sítě sledování jakosti vody v tocích spravuje i další profily, u kterých je prováděn od roku 1966 rozbor radiochemických ukazatelů. Mimo celorepublikové sítě sledování provádějí monitoring pro potřeby správy vodohospodářských vodních toků také státní podniky Povodí (například Povodí Ohře, státní podnik) a v rámci výzkumné činnosti také Výzkumný ústav vodohospodářský (VÚV TGM, v.v.i.) [5]. 13

14 3.2 Ukazatele jakosti vody Odebírání vzorků v rámci monitorovaní povrchové a podzemní vody nespočívá pouze v odběru vody, pro komplexní analýzu jsou monitorovány i další složky říčních složek ekosystémů. Jedná se o analýzu plavenin, sedimentu nebo biologických složek. Při odběru vody z vodních toků je odebírán tzv. reprezentativní vzorek a to v proudnici ve vhodném místě pro zajištění homogenity cca 5 cm pod hladinou cca 3 cm ode dna do odběrné nádoby. Pro základní fyzikálně-chemický rozbor jsou vzorky přepravovány a skladovány například v polyethylenových, polypropylenových, polykarbonátových nebo skleněných vzorkovnicích v chladicí brašně. Vzorky jsou konzervovány dle metodik vždy podle předepsaných norem, odebírány a analyzovány jsou cca 12x ročně. Některé parametry jsou měřeny přímo na místě [5]. 3.3 Hodnocení jakosti vody Kvalita povrchových vod je hodnocena na základě normy ČSN Klasifikace jakosti povrchových vod, která pro obecnou informaci vyjadřuje kvalitu vody pomocí tříd jakosti vody. Norma je přizpůsobena současným potřebám a přibližuje se klasifikaci a kontrole povrchových vod v EU. Základní ukazatele jakosti vody jsou zařazeny do skupin podle charakteru, jedná se o: Obecné, fyzikální a chemické ukazatel (teplota vody, vodivost, BSK5, chloridy), Specifické organické látky (např. chlorbenzen, chlororofom, PCB), Kov a metaloidy (např. chrom, rtuť, mangan, železo, kadmium), Mikrobiologické a biologické ukazatele (např. saprobní index makrozoobentosu, eneterokoky), Radiologické ukazatele (např. celková objemová aktivita α, uran, tritium atd.) [5]. Na základě vyhodnocení jakosti vody, jsou sestavovány mapy jakosti vody podle souhrnného hodnocení základních ukazatelů sledovaných dle ČSN kontinuálně již od období Na obrázku 4 je uvedeno porovnání kvality vody na území ČR v rámci dvouletí z období a Je patrné, že kvalita vody se v průběhu téměř 2 let významně zlepšila na většině vodních toků v ČR. Většina hodnocených úseků je klasifikována I. až III. třídou kvality. Stále se však vyskytuje několik úseků vodních toků, které jsou zařazeny do V. třídy. 14

15 Obrázek 4: Porovnání jakosti vody v tocích mezi dvouletími a , ČR Legenda: Poznámka: Základní klasifikace je souhrnem hodnocení těchto ukazatelů: BSK 5, CHSK Cr, N-NH 4+, N-NO 3-, Pcelk. a saprobní index makrozoobentosu. Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i., dostupné na 15

16 Zásadním právním předpisem, který navazuje na již uvedené předpisy včetně zákona o vodách a evropských směrnic, je nařízení vlády č. 61/23 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/27 Sb. a nařízení vlády č. 23/211 Sb. Jsou zde uvedeny požadavky na ochranu vod a povolování vypouštění odpadních a přípustné znečištění povrchových vod. Ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku, normy environmentální kvality a požadavky na užívání vod jsou uvedeny v Příloze č. 3 k nařízení vlády č. 61/23 Sb. (viz tabulka 2). V tabulce 2 jsou uvedeny normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod a požadavky na užívání vod pro vodárenské účely, koupání osob a lososové a kaprové vody, které se vztahují k místu odběru vody pro úpravu na vodu pitnou, místu provozování koupání, respektive k úseku vodního toku stanoveného jako lososová nebo kaprová voda. Tabulka 2: Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 61/23 Sb. přípustné znečištění povrchový vod Ukazatel Značka, zkratka nebo číslo CAS A) Jednotka Požadavky pro užívání vody (průměrná hodnota) B) C) vodárenské účely ( 31 zákona) D) koupání ( 34 zákona) E) 16 lososové vody ( 35 zákona) F) kaprové vody ( 35 zákona) G) Norma environmentální kvality C) NEK-RP (průměrná hodnota) B)H) NEK-NPH (nejvyšší přípustná hodnota) I) Všeobecné ukazatele J) rozpuštěný kyslík O 2 mg/l >9 biochemická spotřeba kyslíku BSK 5 mg/l 2 3,8 chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr mg/l 26 celkový organický uhlík TOC mg/l 8 1 celkový fosfor P celk. mg/l,5 l),5 2 ),15 celkový dusík N celk. mg/l 6 amoniakální dusík N-NH + 4 mg/l,3,16,23 dusitanový dusík N-NO - 2 mg/l,9,14 dusičnanový dusík N-NO - 3 mg/l 5,4 teplota vody t C 29 reakce vody ph ) rozpuštěné látky sušené RL 15 mg/l 75 rozpuštěné látky žíhané RL 55 mg/l 47 nerozpuštěné látky NL 15 mg/l 2 chloridy Cl - mg/l sírany SO 2-4 mg/l 18 2 Prioritní látky K) L) alachlor μg/l,3,7 anthracen* μg/l,1,4 atrazin μg/l,6 2 benzen μg/l 1,5 1 5 brómovaný difenylether 5 ) * μg/l,5 chlorované alkany* C 1-C μg/l,4 1, chlorfenvinfos μg/l,1,3 chlorpyrifos μg/l,3,1 cyklodienové pesticidy * aldrin * μg/l =,1

17 endrin * μg/l dieldrin * μg/l isodrin * μg/l DDT * 6 ) S-DDT μg/l,25 p,p'-ddt * μg/l,1 1,2-dichlorethan μg/l 2 1 dichlormethan μg/l 2 DEHP di(2-ethylhexyl)ftalát μg/l 1, diuron μg/l,2 1,8 endosulfan* 7 ) μg/l,5,1 fluoranthen μg/l,1 1 HCB hexachlorbenzen * μg/l,1, HCBUT hexachlorbutadien* μg/l,1, hexachlorcyklohexan* 8 ) μg/l,2, isoproturon μg/l, naftalen μg/l 2,4 nonylfenol (4- nonylfenol)* μg/l,3 2 oktylfenol (4-(l,l',3,3' μg/l,1 tetramethylbutyl)-fenol) pentachlorbenzen * μg/l,7 PCP pentachlorfenol * μg/l, polycyklické aromatické uhlovodíky*: benzo[a]pyren* μg/l,36,5,1 benzo[b] fluoranthen* μg/l =,3 benzo [k] fluoranthen* μg/l benzo[ghi]perylen* μg/l =,2 indeno[l,2,3-cd]pyren* μg/l simazin μg/l 1 4 PCE tetrachlorethen * (PER) μg/l tetrachlormethan * μg/l 12 1,1,2-trichlorethen TCE (TRI) μg/l 1 (trichlorethylen) * tributylstannan kationt μg/l,2,15 (kationt tributylcínu)* 28-4 trichlorbenzeny * ) μg/l,4 4 trichlormethan (chloroform) TCM 67- μg/l 2,5 * trifluralin μg/l,3 8 kadmium a jeho sloučeniny* -rozpuštěné (v závislosti na třídách tvrdosti vody) 1)11)) nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěné 1 ) olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné 1 ) rtuť a její sloučeniny * - rozpuštěné 1 ) Cd-rozp Ni-rozp Pb-rozp Hg-rozp μg/l 17,8 (třída 1),8 (třída 2),9 (třída 3),15 (třída 4),25 (třída 5) μg/l 2 μg/l 7,2,45 (třída 1),45 (třída 2),6 (třída 3),9 (třída 4) 1,5 (třída 5) μg/l,5,7 Znečišťující organické látky 1,2-cis-dichlorethen μg/l 1 2,4-dichlorfenol μg/l 5 3,4-dichloranilin μg/l,2 anilín μg/l 5 adsorbovatelné organicky vázané halogeny AOX μg/l 25 bis(l,3 - dichlor prophyl)ether 8-7 μg/l,1 bis(2,3 - dichlor prophyl)ether 7 μg/l,1 1,3 - dichlor-2-prophyl (2,3- dichlor-l-prophyl) ether μg/l,1

18 bisfenol A μg/l,35 ethylbenzen μg/l 1 fenantren μg/l,3 fluoridy F - mg/l,8 chlorbenzen μg/l 1 isopropylbenzen μg/l,7 kyanidy snadno uvolnitelné CN - mg/l,5 kyanidy celkové CN celk. mg/l,2,3 kyselina EDTA ethylendiamintetraoctová 6--4 μg/l 5 kyselina nitrilotrioctová NTA μg/l 5 nitrobenzen μg/l 3 sulfan H 2S mg/l,5 suma dichlorbenzenů l2) S-DCB μg/l,25 suma polycyklických aromatických uhlovodíků 13) S-PAU μg/l,3,1 suma polychlorovaných bifenylů 14) S-PCB μg/l,7 tenzidy aniontové MBAS mg/l,3 toluen μg/l 5 uhlovodíky C 1-C 4 C 1-C 4 mg/l,1 vinylchlorid μg/l,5 1 Jednotlivé prvky K) antimon Sb μg/l 1 25 arsen As μg/l 5 11 baryum Ba μg/l 18 berylium Be μg/l,5 bor B μg/l 3 cín Sn μg/l 25 hliník AI μg/l 45 1 hořčík Mg mg/l 12 chrom Cr μg/l kadmium Cd μg/l,3 kobalt Co μg/l 3 mangan Mn mg/l,3 měď ^ Cu μg/l 14 molybden Mo μg/l 18 nikl Ni μg/l 2 olovo Pb μg/l 7,2 rtuť Hg μg/l,5 selen Se μg/l 2 stříbro Ag μg/l 3,5 uran U μg/l 9 24 vanad V μg/l 18 vápník Ca mg/l 19 zinek li) Zn μg/l 92 železo Fe mg/l,55 1 Mikrobiologické ukazatele escherichia coli termotolerantní (fekální) koliformní bakterie intestinální (střevní) enterokoky Ukazatele radioaktivity celková objemová aktivita alfa celková objemová aktivita beta celková objemová aktivita beta opravená na 4 K ECOLI FC ENT KTJ/1 ml KTJ/1 ml KTJ/1 ml 1 16) 9 17) 25 17) 18) 2 16) 4 17) 18) 2 16) 33 17) 2 17) 18) c α Bq/l,2 19),2,3 19) c β Bq/l,5 1 19) c β- 4 K Bq/l,5 19),3,5 19) radium Ra Bq/l,1,3 19) tritium 3 H Bq/l 1 19) stroncium 9 9 Sr Bq/l,2 1 cesium Cs Bq/l,1,5 Zdroj: Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 61/23 Sb. 18

19 4 Vodstvo na Mostecku Okres Most se nachází v Ústeckém kraji a se svojí rozlohou 467 km 2 se řadí společně s okresy Ústí nad Labem a Teplicemi mezi nejmenší okresy v kraji. Většina území Ústeckého kraje spadá do povodí řeky Labe. Řeka Labe je největším vodním tokem na území kraje, který po opuštění hranic teče do Německa, kde se následně vlévá do Severního moře. Mezi nejvýznamnější toky kraje dále spadá řeka Ohře, vlévající se zleva do Labe u Litoměřic a pak Bílina, ústící do Labe v Ústí nad Labem. Území Ústeckého kraje spadá pod správu Povodí Ohře, státní podnik a Povodí Labe, státní podnik. Nejvýznamnější znečišťovatelé kraje jsou průmyslové podniky, čistírny odpadních vod (ČOV) a důlní vody. Mostecko lze z hlediska množství srážek rozčlenit na dvě části, pro první severní (horskou) část je charakteristické větší množství srážek, oblast je také prameništěm mnoha vodních toků. Druhá část se nachází v srážkovém (dešťovém) stínu, typické zejména pro střední a jižní část regionu. Významné změny vodstva na Mostecku byly způsobeny povrchovou těžbou hnědého uhlí. Toky byly regulovány, napřímeny a odkloněny z původního koryta. Příkladem je řeka Bílina, jejíž směr byl změněn na několika místech. Mezi nejvýznamnější vodní toky okresu Most lze zařadit Bílinu, Srpinu a Bílý potok. Nejvodnatějším a nejdelším tokem Mostecka je řeka Bílina, která pramení na Chomutovsku, její celková délka je cca 82 km, z toho na Mostecku 25 km [6,7]. 4.1 Řeka Bílina Řeka Bílina pramení na Chomutovsku v Krušných horách v nadmořské výšce 785 m n. m. na jihovýchodních svazích Slepičí stepi. Název řeky pochází ze staročeského Bielina, v překladu znamenající bílou, čistou vodu [8]. Řeka Bílina byla znečišťována již od druhé poloviny 19. století, kdy v Podkrušnohoří docházelo k význačnému rozvoji průmyslu a těžby uhlí [9]. 19

20 Povodí řeky Bíliny je v severní horské části charakteristické velkými srážkami a velkými specifickými odtoky. Nízké srážky a nízké specifické odtoky jsou typické pro údolní jižní část, která je značně ovlivněna průmyslovou a těžební činností [8, 1, 11]. Velmi intenzivně je ovlivněna povrchovou těžbou hnědého uhlí střední část toku Bíliny. Přirozené odtoky byly zcela pozměněny, například se jedná o odvodnění předpolí lomů a vznik přeložek vodotečí [1]. Na internetových stránkách se uvádí, že řeka Bílina splňuje požadavky na kvalitu pitné vody pro kojence od pramene až do nádrže Jirkov. V tomto úseku je zachována vysoká kvalita vody. Ke zhoršení jakosti vody v některých ukazatelích dochází u města Jirkov, do řeky byl začleněn odtok z ČOV. Pod nádrží Újezd v tzv. Ervěnickém koridoru je tok řeky Bíliny nejvíce pozměněn, voda je zatrubněna do čtyř ocelových rour (4x DN 12 mm) v délce 3,5 km a dále protéká Mosteckou pánví. Z potrubí vystupuje v prostoru lomu ČSA, pod komunikací Komořany- Horní Jiřetín a pokračuje k ústí Loupnice [1, 12]. V místě prostoru petrochemického komplexu (Unipetrol RPA v Záluží u Litvínova) je na řece Bílině vybudován jez Jiřetín pro regulaci průtoku. Poté se řeka Bílina přibližuje k městům Most, Bílina, Rtyně nad Bílinou až k Ústí nad Labem, kde se vlévá zleva do Labe v nadmořské výšce 132 m n. m. [8, 1, 13]. Bílina na svém toku přijímá také mnoho přítoků. Levostrannými přítoky jsou bystřinné toky se značným spádem jako potoky: Kundratický, Vesnický, Šramnický, Albrechtický a Jiřetínský, Loupnice, potok Bílý, Divoký, Radčický, Lomský a Loučenský. Délka toků je různá cca od 4 km (Divoký potok) do 15 km (Bílý potok). Pravostrannými přítoky jsou málo vodnaté toky s malým spádem jako potok Hutní, Srpina s přítoky (potok Blažimský, Počeradský, Bečovský, Zaječický a Lužický) a potok Liběšický. Délky pravostranných přítoků se pohybují od 2 km (Blažimský potok) do 25 km (Srpina, v mosteckém regionu necelých 22 km [6]. Mezi hlavní problémy znečištění Bíliny se řadí: povrchová těžba hnědého uhlí, vypouštění odpadních vod, havárie průmyslových podniků (např. Unipetrol RPA v Litvínově), staré ekologické zátěže (Unipetrol RPA a Spolchemie, a.s.) [9, 14]. Základní charakteristiky toku Bíliny a jeho povodí jsou znázorněny na obrázku 5 a 6. 2

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR12857 Datum vystavení : 22.3.212 Laboratoř : : Ing. Ludmila Pleštilová Kontakt : Zákaznický servis : V. Vlčka 22 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany,

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke Souhrn informací o vodách ke a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke profilu vod ke profilu vod ke Nadmořská OHRE29 výška Plocha nádrže 15 ha Základní hydrologická charakteristik a Kompetentní

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ Pavel Stierand Rámcový program monitoringu zpracováno podle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES programy

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková 2010 Voda živá 5. etapa Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace 30.11.2010 Obsah 1. Úvod...

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM?

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Bezpečnostní výzkum BVII/-VS Náhradní zdroje v obcích v krizových

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Maršálek B., Kodeš, V., Leontovyčová, D. & Šejnohová, L. Botanický

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti)

KANALIZAČNÍ ŘÁD. kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí. (volné výusti) KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Slatina nad Zdobnicí (volné výusti) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Jihočeský kraj - hlášení za rok 2013

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Jihočeský kraj - hlášení za rok 2013 Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Jihočeský kraj - hlášení za rok 2013 V kolonce Trend je vždy označeno, zda příslušná provozovna v porovnání s rokem 2012 úniky či přenosy škodlivých

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu Ze dne 28.03.2012 Částka 53/2012 Účinnost od

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě TVAROŽNÁ LHOTA-LUČINA POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah VIII. Doplňující údaje... 1 VIII.1. Seznam dalších podrobnějších

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY NÁVRH

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY NÁVRH NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY NÁVRH zpracovaný podle ustanovení 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) KAPITOLA III. MONITORING A HODNOCENÍ STAVU prosinec 2014 Obsah III.

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

Kanalizační řád stokové sítě obce Třebotov

Kanalizační řád stokové sítě obce Třebotov stokové sítě obce Třebotov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah A POPIS ÚZEMÍ...

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta Voda v krajině Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Eva Boucníková, 2005 Funkce vody v biosféře: Biologická Zdravotní Kulturní Estetická Hospodářská Politická

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Moravskoslezský kraj - hlášení za rok 2012

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Moravskoslezský kraj - hlášení za rok 2012 Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, www.arnika.org Program Toxické látky a odpady, vedoucí programu RNDr. Jindřich Petrlík, tel.: 603 582 984, jindrich.petrlik@arnika.org Tiskový

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA za rok 2013

SOUHRNNÁ ZPRÁVA za rok 2013 integrovaný registr znečišťování SOUHRNNÁ ZPRÁVA za rok 2013 INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ministerstvo životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované

Více

Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS

Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Martin Ferenčík a kolektiv, Povodí Labe, s.p., OVHL, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ferencikm@pla.cz, tel.:

Více

Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže

Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže Přeshraniční informování o nestandardních událostech v chemickém průmyslu a jeho role v řešení problematiky pachové zátěže Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Faculty of Safety Engineering Fakulta bezpečnostního inženýrství Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Šárka Kročová Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Březen 2014 Systémové

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 NÁVRH VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE Textová část Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Ceník prací a úkonů pro rok 2015

Ceník prací a úkonů pro rok 2015 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Šířava 482/21, Přerov I Město 750 02 Přerov IČ: 47674521 DIČ: CZ47674521 Ceník prací a úkonů pro rok 2015 1. Cena prací kategorie "D" Pro fakturaci stavebních a montážních

Více

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Ing. MUDr. Jindřich Šesták 1), Ing. Petr Olyšar 2) 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., 2) Frýdlantská vodárenská společnost,

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE 1.5 Shromáždění závazných podkladů, zejména o stavu povrchových a podzemních vod, o užívání vod a nakládání s nimi a o vlivech na stav povrchových a podzemních

Více

DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém

DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém DÚ 7 Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém Řešitelé: Ing. Hana Hudcová Ing. Ilja Bernardová Spoluřešitelé a spolupracovníci: VÚV T.G.M., v.v.i. Mgr. Petr Medek Ing.

Více

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Jihomoravský kraj - hlášení za rok 2012

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Jihomoravský kraj - hlášení za rok 2012 Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, www.arnika.org Program Toxické látky a odpady, vedoucí programu RNDr. Jindřich Petrlík, tel.: 603 582 984, jindrich.petrlik@arnika.org Zpracovatel

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

Více

kondenzace evapo- (transpi)race

kondenzace evapo- (transpi)race Voda jako zdroj evapo- (transpi)race Koloběh vody v krajině kondenzace Voda jako zdroj Voda jako zdroj Celkové množství vody na Zemi: 1,38 x 109 km 3 Z toho je 97,4 % slané vody. Celkové množství sladké

Více

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. VÍTA NEJEDLÉHO 893, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ KANALIZAČNÍ ŘÁD HRADEC KRÁLOVÉ listopad 2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU, DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Kanalizační řád

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod.

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Kvalitativní vyjádření výsledků rozboru vody chemickým vzorcem (např. KOH, Ca) značkou (např. Σc, Σ kationty ) zkratkou názvu stanovených látek

Více

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE Přípravné práce pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe V současné době probíhají ve všech členských zemích Evropské

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK MINISTERSTVO ZEHĚOilJTV! ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: NAŠEČJ.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 18198/2015-MZE-15120

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ACH/CHZP Chemie životního prostředí

Více

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA E. Hanslík, E. Juranová, V. Kodeš, D. Marešová, T. Minařík, B. Sedlářová VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA Výzkumný

Více

Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné

Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné Nina Strnadová, Martina Říhová, Jana Říhová Ambrožová Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha Jaroslav Andrle KRNAP 1985 2009 až dosud 1 1 Rozloha

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUBICE

SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUBICE Vybrané části z kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu SKUPINOVÁ KANALIZACE PARDUICE Provozovatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice IČ: 60108631 Pardubice

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Splaškové kanalizace v obci Březina. Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Splaškové kanalizace v obci Březina. Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina KANALIZAČNÍ ŘÁD Splaškové kanalizace v obci Březina Vypracoval: Petr Vobejda Dne: 31.1.2012 Správce a provozovatel splaškové kanalizace: Obec Březina 1. Identifikační údaje Místo: Katastrální území: Vlastník

Více

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207301 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN

Více

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR Proč je nutné se touto problematikou zabývat? Současné ČOV umí odbourávat nespecifický

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Obecný kanalizační řád

Obecný kanalizační řád Obecný kanalizační řád Kanalizační řád (dále jen KŘ) je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek připojení jsou

Více

Senzorika v oblasti pitné vody. MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha

Senzorika v oblasti pitné vody. MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha Senzorika v oblasti pitné vody MUDr. František Kožíšek, CSc., Praha Konzultační den SZÚ, 31.3.2005 Senzorické vlastnosti pitné vody tradičně důležitý aspekt, který později (2. pol. 20. stol.) pozbyl pozornosti,

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl

Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl Oddělení vodohospodářské politiky Obsah prezentace Vývoj plánování v oblasti vod (od SVP po WFD) Legislativa I. plánovací cyklus

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města Strážnice POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (www.vak-hod.cz). Obsahuje

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Proto přikládá FWV GmbH systematickému sledování a posuzování jakosti vody v Labi mimořádně velký význam.

Proto přikládá FWV GmbH systematickému sledování a posuzování jakosti vody v Labi mimořádně velký význam. Společnost Fernwasserversorgung Elbaue Ostharz GmbH (FWV GmbH) poskytuje jakožto nadregionální dodavatel pitné vody regionálním úpravnám v oblasti středního Německa pitnou vodu vynikající kvality. V oblasti

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010)

KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE BRANDÝS NAD ORLICÍ (aktualizace k 1.9.2010) (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

Kanalizační řád stokové sítě města Žebrák

Kanalizační řád stokové sítě města Žebrák stokové sítě města Žebrák Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Obsah 1 TITULNÍ

Více