Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most"

Transkript

1 Jakost vody Zpracovalo Ekologické centrum Most ˇ na základeˇ dat pro Krušnohorí ˇ státní podnik od Povodí Ohre, 2-212

2 Obsah 1 Úvod Voda a její ochrana Ochrana vod v ČR Správa vodních toků v ČR Plány oblastí povodí ČR Povodí Ohře, státní podnik Monitoring povrchových vod Síť sledování povrchových vod Ukazatele jakosti vody Hodnocení jakosti vody Vodstvo na Mostecku Řeka Bílina Kvalita vody na vybraných profilech vodních toků Kvality vody na vybraných profilech řeky Bíliny Sledované profily na řece Bílině Profil 131 Bílina nad Mostem Profil 13 Bílina Chanov Rozšíření sledovaných profilů Sledované ukazatele jakosti vody na řece Bílině Vyhodnocení vývoje kvality vody na profilech řeky Bíliny Teplota vody Teplota vzduchu Rozpuštěný kyslík Biochemická spotřeba pětidenní BSK Chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr CHSK Mn ph Konduktivita Rozpuštěné látky

3 6.9 Nerozpuštěné látky Železo Mangan Amoniakální dusík Dusitanový dusík Dusičnanový dusík Celkový fosfor Chloridy Sírany Vápník Hořčík Fosforečnany Sodík Draslík Hydrogenuhličitany Fekální koliformní bakterie Koliformní bakterie Vyhodnocení Závěr Zkratky Zdroje Seznam grafů, obrázků a tabulek Seznam grafů Seznam obrázků Seznam tabulek

4 1 Úvod Principem všech věcí je voda, z vody je vše a vše se do vody vrací. Thálét z Milétu Voda, neživá látka umožňující neobyčejný život na naší planetě. Voda, která denně proudí v údolích i korytech, dokazuje plynutí času a energie. Voda zde funguje jako prostředí, v němž vzniká život. Je zdrojem života také i pro ostatní organismy, které bezprostředně ve vodě nežijí, například lidé, stromy nebo květiny. Čím je prostředí přirozenější a méně zasažené člověkem, tím více má možnost zachovávat přirozené funkce ekosystému, svou samostatnost a potenciál biodiverzity. Mezi nejvýznamnější hodnoty vodních toků jako je přirozenost toku nebo prostředí biodiverzity se řadí i kvalita vody, která je bezpochyby také nositelem života. Kvalita vody je ovlivňována přirozenými procesy (eroze, odpad listí) a antropogenními procesy (vypouštění odpadních vod, kontaminace, havárie). Voda a monitoring její jakosti patří mezi legislativní rámec ochrany vody nejen na úrovni evropské, ale i mezinárodní. Kvalita vody a její monitoring má v České republice dlouholetou tradici. Umožňuje dlouhodobé zjišťování vývoje úrovně znečištění ve vodních tocích, ale také stanovení nápravných nebo dokonce revitalizačních opatření vedoucí ke snížení znečištění vodních toků. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) bylo založeno v roce 2 na základě Dohody o spolupráci při vzniku a provozování Ekologického centra Most pro Krušnohoří a o výměně informací o životním prostředí (Listiny). Podporu svým podpisem vyjádřilo také Povodí Ohře, státní podnik. Od roku 2 tak ECM získává data o kvalitě vody na vybraných profilech řeky Bíliny. Mimo dat jakosti vody z vybraných profilů řeky Bíliny jsou sledovány také průtoky a srážky. V roce 213 byla rozšířena spolupráce ECM s Povodí Ohře, státní podnik. Spolupráce spočívá v aktualizaci a rozšíření profilů vodních toků, srážek a průtoků. ECM získalo výjimečnou možnost sledovat ukazatele jakosti vody na vybraných profilech řeky Bíliny, které postupuje veřejnosti na webových stránkách a přispívá tak ke zvýšenému přehledu veřejnosti o vývoji kvality vody. ECM vzhledem k zájmu občanů o kvalitu vody rozšířilo monitoring ukazatelů o další profily vodních toků jako je Bílý potok, Srpina, Loupnice nebo Ohře. 4

5 2 Voda a její ochrana Voda patří mezi základní složky životního prostředí, které je nutné chránit. Jedním z nejvýznamnějších dokumentů v oblasti ochrany vodních zdrojů je tzv. Evropská vodní charta. Charta byla vyhlášena Evropskou radou (Council of Europe) dne 6. května 1968 ve Štrasburku. Její obsah vychází z Deklarace EHK o politice v oblasti ochrany vod před znečištěním a mezinárodních norem pro pitnou vodu Světové zdravotnické organizace WHO. Evropská vodní charta se skládá ze základních 12 tematických bodů vztahujících se k vodě, které jsou uvedeny níže. Čtvrtý bod se týká právě zachování optimální jakosti vody. I. Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina. Voda se dostává na Zemi z atmosféry ve formě srážek. Přes ledovce, potoky, řeky a jezera odtéká do moří. Při koloběhu se zadrží část v půdě a v rostlinách. Vypařováním se vrací do atmosféry. Voda je pro lidi, zvířata a rostliny životně důležitá, lidské tělo obsahuje 2/3 vody, rostliny 9/1. Člověk potřebuje vodu jako potravinu, v domácnosti, v hospodářství jako zdroj energie i jako dopravní prostředek. Dále slouží voda k zotavení, což moderní život stále více a více vyžaduje. II. Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a podle možnosti rozhojňovat. Stoupající potřeba vody pro obyvatelstvo, zemědělství a průmysl způsobuje stále větší poptávku. Bude stále těžší uspokojovat tuto potřebu a zároveň zvyšovat životní úroveň, dokud každý jednotlivec nebude zacházet s vodou šetrně jako s drahocenným zbožím. III. Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům závislým na vodě. Voda je životním prostředím četných organismů, které přispívají k udržení čistoty vody. Jestliže jsou vody přespříliš znečištěny, je životní společenstvo tak rozrušeno, že jsou poškozeny možnosti samočištění. Povrchové i podzemní vody musí být chráněny před znečištěním. Každé snížení množství a jakosti tekoucí i stojaté vody přináší nebezpečí škodlivých následků pro lidi i ostatní živočichy. 5

6 IV. Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví. Požadavky na vlastnosti vody mohou být rozličné, podle druhu použití (voda pitná, pro domácnost, zemědělství, průmysl, rybářství, rekreaci). Proto je nutná péče k udržení vod v jejich přírodním stavu, neboť všechen život ve své nekonečné rozmanitosti je závislý na dobrém stavu vody. V. Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné i soukromé účely. Znečištění je obecně taková změna jakosti vody způsobená člověkem, která nepříznivě ovlivňuje další využití vody pro průmysl a zemědělství, rybářství, rekreaci i životní přírodní podmínky. Odstraňování odpadků nebo odpadních vod, které způsobují fyzikální, chemické nebo biologické znečištění vody, nesmí být zdravotnickou veřejností dovoleno a musí být udržena schopnost samo čištění toků. Velký význam zde mají sociální a hospodářská hlediska. VI. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les. Je nutné udržet rostlinstvo a zvláště les na potřebných plochách, a kde chybí, vysazovat je co možno nejrychleji. Lesy hrají velkou roli ve vyrovnání odtoků. Stejně cenné jsou lesy pro hospodářství a rekreaci. VII. Vodní zdroje musí být zachovány. Využitelné množství sladké vody je méně než 1 % celkového množství vody na Zemi. Mimoto je voda velmi nerovnoměrně rozdělena. Je nezbytné znát zásoby podzemní a povrchové vody ve vztahu ke koloběhu, jakosti a využití. VIII. Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji. Voda je cenná. Správné hospodaření s vodou vyžaduje důkladné plánování, které musí přihlížet i k potřebě ve vzdálené budoucnosti. To vyžaduje konstruktivní, vodohospodářskou politiku, která musí řídit přísun vody, dbát o udržení jakosti a potřebného množství a o vypouštění odpadních vod. Dále sledovat vývoj nových metod pro využití vody, její opakované použití a čištění odpadních vod. IX. Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a informování veřejnosti. 6

7 K výzkumu vod a především použitých vod je třeba všemi způsoby napomáhat. Informační prostředky by měly být rozšířeny k ulehčení mezinárodního sdělování výsledků. Mimoto je nutné další školení kvalifikovaných sil v technickém i biologickém směru. X. Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinností každého je užívat vodu účelně a ekonomicky. Každý člověk potřebuje a konzumuje vodu a musí proto brát ohled na ostatní uživatele. Kdo s vodou bezmyšlenkovitě mrhá, zneužívá darů přírody a jedná proti společnosti. XI. Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic. Voda, která padá na zem, shromažďuje se v toky podle sklonu území. Řeku, která je zásobována svými vedlejšími přítoky, je možno srovnat se silně rozvětveným stromem. Uvnitř tohoto povodí jsou v těsné souvislosti všechna využití podzemních a povrchových vod. Při všech vodo hospodářských cílech je třeba s touto skutečností počítat. XII. Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci. Mezinárodní problémy, které souvisejí s využíváním vody, musí být v zájmu udržení množství a jakosti řešeny společně se sousedními státy. Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci [1]. 2.1 Ochrana vod v ČR V ČR je ochrana vod prováděna na základě českého práva i práva EU. V roce 2 byla přijata tzv. rámcová směrnice pro vodní politiku (2/6/ES z 23. října 2), která představuje základní právní předpis Evropského parlamentu a Rady ustavujícím rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky členských států. Směrnice se zabývá komplexní ochranou kvality i kvantity vod, prevencí zhoršování a dosažení tzv. dobrého stavu vod nejen pro zajištění trvale udržitelného užívání vod, ale také zmírňování následků povodní a sucha. Další významným dokumentem zejména pro plošné znečištění je směrnice Rady 91/676/EHS (ze dne 19. prosince 1991) o ochraně vod před znečišťováním dusičnany ze zemědělských zdrojů (tzv. nitrátová směrnice). Konkrétní cíle a programy opatření ke zlepšování jakosti vod jsou stanoveny v Plánech povodí. Ochrana vodních zdrojů a začlenění rámcové směrnice je v ČR řešena zákonem č. 254/21 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 7

8 Z hlediska ochrany vody se stala dalším významným dokumentem směrnice Evropského parlamentu a Rady 28/15/ES (ze dne 16. prosince 28) o normách environmentální kvality (NEK) v oblasti vodní politiky, jejichž dosažení je nutné splnit do roku 215. Ukazatele vyjadřující jakost vody, NEK a požadavky na užívání stanovuje nařízení vlády č. 23/211 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/23 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/27 Sb. [2]. O stavu vodního hospodářství v České republice předkládá Ministerstvo životního prostřední (MŽP) společně s Ministerstvem zemědělství (MZe) každý rok vládě zprávu, která popisuje a hodnotí stav jakosti a množství povrchových a podzemních vod. Poslední zpráva je z roku 211, tzv. modrá zpráva je k dispozici zde. 2.2 Správa vodních toků v ČR Správa vodních toků je zajišťována Státními podniky Povodí, které byly zřízeny zákonem č. 35/2 Sb., o povodích. Správa povodí je zahrnuta pod Ministerstvo zemědělství. Hlavním předmětem činnosti Povodí je správa vodohospodářsky významných vodních toků, provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu. Kromě hlavní činnosti zajišťují podniky vlastní podnikání a podmínky hospodaření. Řadí se sem například výroba elektřiny, vnitrozemská doprava, ubytování, lesnictví a myslivost, zásobování vodou, nadlepšování průtoků, povodňová ochrana, rekreace, vodní sporty, rybářství. Na území ČR je správa vodních toků prováděna prostřednictvím 5 státních podniků Povodí (viz obrázek 1). Správa vodních toků je rozčleněna na: Povodí Labe, státní podnik - se sídlem v Hradci Králové, Povodí Vltavy, státní podnik - se sídlem v Praze, Povodí Ohře, státní podnik - se sídlem v Chomutově, Povodí Moravy, státní podnik - se sídlem v Brně, Povodí Odry, státní podnik - se sídlem v Ostravě. Lesy České republiky, s. p. 8

9 Obrázek 1: Území ČR je z hlediska správy vodních toků rozděleno do pěti státních podniků Povodí Zdroj: 2.3 Plány oblastí povodí ČR Cílené plánování v oblasti vodních zdrojů představuje soustavnou koncepční činnost, kterou zajišťuje stát. Jsou zpracovávány tzv. Plány hlavních povodí České republiky a Plány oblastí povodí, které obsahují programy opatření. Podle zákona č. 254/21 Sb., o vodách a vyhlášky č. 142/25 Sb., o plánování v oblasti vod, musí být zpřístupněn Časový plán a program prací pro zpracování jednotlivých plánů oblasti povodí k připomínkám. Na webu ministerstva ŽP jsou uvedeny odkazy na jednotlivé Plány oblasti povodí, kterých je v České republice celkem osm (viz obrázek 2): Plán oblasti povodí Horní Vltavy, Plán oblasti povodí Berounky, Plán oblasti povodí Dolní Vltavy, Plán oblasti povodí Ohře a Dolního Labe, Plán oblasti povodí Moravy, Plán oblasti povodí Dyje, Plán oblasti povodí Odry. 9

10 Obrázek 2: Území ČR je rozčleněno do osmi dílčích povodí Zdroj: Plán oblasti povodí Ohře a Dolního Labe, jehož pořizovatelem je Povodí Ohře, státní podnik ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého, Karlovarského, Libereckého, Středočeského, Plzeňského kraje a ústředními vodoprávními úřady je k dispozici na webových stránkách Povodí Ohře, státní podnik zde [3]. 2.4 Povodí Ohře, státní podnik Státní podnik Povodí Ohře vznikl k na základě zákona č. 35/2 Sb., o povodích. Je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č Historie podniku Povodí Ohře však sahá už do roku 1966, kdy byl založen. Povodí Ohře, státní podnik je státní podnik se sídlem v Chomutově, spravuje majetek na území o rozloze více než 1 tis. km 2, které zasahuje do správních obvodů 5 krajů a 29 obcí s rozšířenou působností. Hlavní činností je správa významných vodních toků a další činnosti, které umožňují zajišťovat hodnocení stavu povrchových a podzemních vod. 1

11 Územní působnost pokrývá oblast povodí Ohře, dále povodí ostatních přítoků Labe od jeho soutoku s Vltavou a povodí Mandavy. Podnik je rozdělen na tři závody v Karlových Varech, Chomutově a Terezíně. Základní údaje o povodí jsou uvedeny v tabulce 1. Tabulka 1: Základní údaje o Povodí Ohře, státní podnik Měrná veličina Měrná jednotka Skutečnost Délka vodních toků celkem km 6 82,9 Délka vodních toků dle Vyhlášky č. 178/212 Sb. a určených dle 48 odst. 2 Vodního zákona km 4 54,5 z toho - délka upravených toků km 1 488,3 Délka vodních toků dle 48 odst. 4 Vodního zákona km 2 316,5 Délka ochranných hrází km 4,6 Délka umělých kanálů a přivaděčů km 182,8 Počet čerpacích a přečerpacích stanic počet 7 Počet jezů celkem počet 42 Počet velkých vodních nádrží počet 22 Celkový objem nádrží tis.m Počet ostatních vodních nádrží počet 57 Plocha stanovených záplavových území při Q1 km 2 267,6 Počet vlastních MVE počet 21 Zdroj: Povodí Ohře, státní podnik Obrázek 3: Rozčlenění území, které spravuje Povodí Ohře, státní podnik Údaje platné k Zdroj: Výroční zpráva Povodí Ohře, státní podnik

12 Povodí Ohře, státní podnik zajišťuje ochranu a kontrolu jakosti povrchových a podzemních vod, a to v souladu s platnou legislativou, ale také s Plánem hlavních povodí a s platným Plánem oblasti povodí Ohře a dolního Labe. Oddělení jakosti vod, odborné pracoviště Povodí Ohře, státní podnik zpracovává a poskytuje data o kvalitě povrchových vod nejen pro potřeby podniku Povodí Ohře, ale i pro veřejnou správu, samosprávu a pro jiné subjekty, jako jsou konzultační a projekční kanceláře. Jedním z odběratelů dat o kvalitě vody je také Ekologické centrum Most pro Krušnohoří. Celkové náklady státního podniku Povodí Ohře na monitoring povrchových vod za rok 212 činily Kč, v roce 211 to bylo 24,789 mil. Kč. Celý monitoring byl hrazen pouze z vlastních zdrojů státního podniku. V roce 212 se prováděl pravidelný monitoring na 251 profilech tekoucích vod a na 33 profilech tekoucích vod převzatých od ZVHS (Zemědělská vodohospodářská správa byla zrušena ke dni ). Na stojatých vodách se prováděl monitoring na 17 vodních nádržích, monitorovalo se zde celkem 82 profilů. V roce 212 bylo ve vodohospodářských laboratořích zpracováno cca 71 vzorků. Povodí Ohře, státní podnik také zajišťuje spolu s dalšími složkami (např. HZS ČR) odstraňování následků havárií ohrožujících kvalitu podzemních a povrchových vod. Speciální služby poskytuje v případě vážných problémů společnost DEKONTA. Mezi časté příčiny havárií patří technické poruchy zařízení, špatný technický stav zařízení a dopravních prostředků, dopravní nehody a selhání lidského faktoru [4]. Vývoj počtu havárií je uveden v grafu 1. 4 havárie z toho ropných Graf 1: Vývoj počtu havárií na území v působnosti Povodí Ohře, státní podnik v letech Zdroj: Výroční zpráva Povodí Ohře, státní podnik 211 a

13 3 Monitoring povrchových vod Monitorování vývoje hydrosféry má na území České republiky dlouhou tradici, zejména počátky kvantitativního sledování povrchových vod (vodní stavy a průtoky) se datují od 19. století. Vzhledem k postupnému rozvoji a budování veřejných vodovodů začaly být sledovány také podzemní vody. Jakost vody byla soustavně monitorována od 6. let 2. století, kdy znečištění povrchových vod bylo již natolik vysoké, že byla ohrožena funkce vody jako složky životního prostředí. Monitorování hydrosféry zahrnuje: množství a jakost povrchových vod, množství a jakost podzemních vod, množství jakost srážek, výparu, evapotranspirace a jiných faktorů ovlivněná přirozeného původu, umělé akumulace vody, odběru a převodů vody, vypouštění odpadních vod a jiných faktorů umělého ovlivnění [5]. 3.1 Síť sledování povrchových vod Sledování jakosti vod se provádí v České republice od roku Monitorovací síť se v průběhu let měnila v závislosti na poznání stavu povrchových vod nejen počtem a umístění profilů (tzv. odběrných míst), ale také rozsahem sledovaných ukazatelů a četnosti sledování. V původním monitorování bylo do sítě zařazeno celkem 15 profilů na významných vodních tocích, na kterých byl prováděn odběr vzorků 4x ročně a postoupen k základnímu chemickému rozboru. V současné době je monitorováno 12x až 24 ročně přes 25 profilů a zahrnuje komplexní rozbor všech ukazatelů chemické, biologické a mikrobiologické ukazatele, těžké kovy a specifické organické látky. Český hydrometeorologický ústav jako správce státní sítě sledování jakosti vody v tocích spravuje i další profily, u kterých je prováděn od roku 1966 rozbor radiochemických ukazatelů. Mimo celorepublikové sítě sledování provádějí monitoring pro potřeby správy vodohospodářských vodních toků také státní podniky Povodí (například Povodí Ohře, státní podnik) a v rámci výzkumné činnosti také Výzkumný ústav vodohospodářský (VÚV TGM, v.v.i.) [5]. 13

14 3.2 Ukazatele jakosti vody Odebírání vzorků v rámci monitorovaní povrchové a podzemní vody nespočívá pouze v odběru vody, pro komplexní analýzu jsou monitorovány i další složky říčních složek ekosystémů. Jedná se o analýzu plavenin, sedimentu nebo biologických složek. Při odběru vody z vodních toků je odebírán tzv. reprezentativní vzorek a to v proudnici ve vhodném místě pro zajištění homogenity cca 5 cm pod hladinou cca 3 cm ode dna do odběrné nádoby. Pro základní fyzikálně-chemický rozbor jsou vzorky přepravovány a skladovány například v polyethylenových, polypropylenových, polykarbonátových nebo skleněných vzorkovnicích v chladicí brašně. Vzorky jsou konzervovány dle metodik vždy podle předepsaných norem, odebírány a analyzovány jsou cca 12x ročně. Některé parametry jsou měřeny přímo na místě [5]. 3.3 Hodnocení jakosti vody Kvalita povrchových vod je hodnocena na základě normy ČSN Klasifikace jakosti povrchových vod, která pro obecnou informaci vyjadřuje kvalitu vody pomocí tříd jakosti vody. Norma je přizpůsobena současným potřebám a přibližuje se klasifikaci a kontrole povrchových vod v EU. Základní ukazatele jakosti vody jsou zařazeny do skupin podle charakteru, jedná se o: Obecné, fyzikální a chemické ukazatel (teplota vody, vodivost, BSK5, chloridy), Specifické organické látky (např. chlorbenzen, chlororofom, PCB), Kov a metaloidy (např. chrom, rtuť, mangan, železo, kadmium), Mikrobiologické a biologické ukazatele (např. saprobní index makrozoobentosu, eneterokoky), Radiologické ukazatele (např. celková objemová aktivita α, uran, tritium atd.) [5]. Na základě vyhodnocení jakosti vody, jsou sestavovány mapy jakosti vody podle souhrnného hodnocení základních ukazatelů sledovaných dle ČSN kontinuálně již od období Na obrázku 4 je uvedeno porovnání kvality vody na území ČR v rámci dvouletí z období a Je patrné, že kvalita vody se v průběhu téměř 2 let významně zlepšila na většině vodních toků v ČR. Většina hodnocených úseků je klasifikována I. až III. třídou kvality. Stále se však vyskytuje několik úseků vodních toků, které jsou zařazeny do V. třídy. 14

15 Obrázek 4: Porovnání jakosti vody v tocích mezi dvouletími a , ČR Legenda: Poznámka: Základní klasifikace je souhrnem hodnocení těchto ukazatelů: BSK 5, CHSK Cr, N-NH 4+, N-NO 3-, Pcelk. a saprobní index makrozoobentosu. Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i., dostupné na 15

16 Zásadním právním předpisem, který navazuje na již uvedené předpisy včetně zákona o vodách a evropských směrnic, je nařízení vlády č. 61/23 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/27 Sb. a nařízení vlády č. 23/211 Sb. Jsou zde uvedeny požadavky na ochranu vod a povolování vypouštění odpadních a přípustné znečištění povrchových vod. Ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku, normy environmentální kvality a požadavky na užívání vod jsou uvedeny v Příloze č. 3 k nařízení vlády č. 61/23 Sb. (viz tabulka 2). V tabulce 2 jsou uvedeny normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod a požadavky na užívání vod pro vodárenské účely, koupání osob a lososové a kaprové vody, které se vztahují k místu odběru vody pro úpravu na vodu pitnou, místu provozování koupání, respektive k úseku vodního toku stanoveného jako lososová nebo kaprová voda. Tabulka 2: Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 61/23 Sb. přípustné znečištění povrchový vod Ukazatel Značka, zkratka nebo číslo CAS A) Jednotka Požadavky pro užívání vody (průměrná hodnota) B) C) vodárenské účely ( 31 zákona) D) koupání ( 34 zákona) E) 16 lososové vody ( 35 zákona) F) kaprové vody ( 35 zákona) G) Norma environmentální kvality C) NEK-RP (průměrná hodnota) B)H) NEK-NPH (nejvyšší přípustná hodnota) I) Všeobecné ukazatele J) rozpuštěný kyslík O 2 mg/l >9 biochemická spotřeba kyslíku BSK 5 mg/l 2 3,8 chemická spotřeba kyslíku CHSK Cr mg/l 26 celkový organický uhlík TOC mg/l 8 1 celkový fosfor P celk. mg/l,5 l),5 2 ),15 celkový dusík N celk. mg/l 6 amoniakální dusík N-NH + 4 mg/l,3,16,23 dusitanový dusík N-NO - 2 mg/l,9,14 dusičnanový dusík N-NO - 3 mg/l 5,4 teplota vody t C 29 reakce vody ph ) rozpuštěné látky sušené RL 15 mg/l 75 rozpuštěné látky žíhané RL 55 mg/l 47 nerozpuštěné látky NL 15 mg/l 2 chloridy Cl - mg/l sírany SO 2-4 mg/l 18 2 Prioritní látky K) L) alachlor μg/l,3,7 anthracen* μg/l,1,4 atrazin μg/l,6 2 benzen μg/l 1,5 1 5 brómovaný difenylether 5 ) * μg/l,5 chlorované alkany* C 1-C μg/l,4 1, chlorfenvinfos μg/l,1,3 chlorpyrifos μg/l,3,1 cyklodienové pesticidy * aldrin * μg/l =,1

17 endrin * μg/l dieldrin * μg/l isodrin * μg/l DDT * 6 ) S-DDT μg/l,25 p,p'-ddt * μg/l,1 1,2-dichlorethan μg/l 2 1 dichlormethan μg/l 2 DEHP di(2-ethylhexyl)ftalát μg/l 1, diuron μg/l,2 1,8 endosulfan* 7 ) μg/l,5,1 fluoranthen μg/l,1 1 HCB hexachlorbenzen * μg/l,1, HCBUT hexachlorbutadien* μg/l,1, hexachlorcyklohexan* 8 ) μg/l,2, isoproturon μg/l, naftalen μg/l 2,4 nonylfenol (4- nonylfenol)* μg/l,3 2 oktylfenol (4-(l,l',3,3' μg/l,1 tetramethylbutyl)-fenol) pentachlorbenzen * μg/l,7 PCP pentachlorfenol * μg/l, polycyklické aromatické uhlovodíky*: benzo[a]pyren* μg/l,36,5,1 benzo[b] fluoranthen* μg/l =,3 benzo [k] fluoranthen* μg/l benzo[ghi]perylen* μg/l =,2 indeno[l,2,3-cd]pyren* μg/l simazin μg/l 1 4 PCE tetrachlorethen * (PER) μg/l tetrachlormethan * μg/l 12 1,1,2-trichlorethen TCE (TRI) μg/l 1 (trichlorethylen) * tributylstannan kationt μg/l,2,15 (kationt tributylcínu)* 28-4 trichlorbenzeny * ) μg/l,4 4 trichlormethan (chloroform) TCM 67- μg/l 2,5 * trifluralin μg/l,3 8 kadmium a jeho sloučeniny* -rozpuštěné (v závislosti na třídách tvrdosti vody) 1)11)) nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěné 1 ) olovo a jeho sloučeniny - rozpuštěné 1 ) rtuť a její sloučeniny * - rozpuštěné 1 ) Cd-rozp Ni-rozp Pb-rozp Hg-rozp μg/l 17,8 (třída 1),8 (třída 2),9 (třída 3),15 (třída 4),25 (třída 5) μg/l 2 μg/l 7,2,45 (třída 1),45 (třída 2),6 (třída 3),9 (třída 4) 1,5 (třída 5) μg/l,5,7 Znečišťující organické látky 1,2-cis-dichlorethen μg/l 1 2,4-dichlorfenol μg/l 5 3,4-dichloranilin μg/l,2 anilín μg/l 5 adsorbovatelné organicky vázané halogeny AOX μg/l 25 bis(l,3 - dichlor prophyl)ether 8-7 μg/l,1 bis(2,3 - dichlor prophyl)ether 7 μg/l,1 1,3 - dichlor-2-prophyl (2,3- dichlor-l-prophyl) ether μg/l,1

18 bisfenol A μg/l,35 ethylbenzen μg/l 1 fenantren μg/l,3 fluoridy F - mg/l,8 chlorbenzen μg/l 1 isopropylbenzen μg/l,7 kyanidy snadno uvolnitelné CN - mg/l,5 kyanidy celkové CN celk. mg/l,2,3 kyselina EDTA ethylendiamintetraoctová 6--4 μg/l 5 kyselina nitrilotrioctová NTA μg/l 5 nitrobenzen μg/l 3 sulfan H 2S mg/l,5 suma dichlorbenzenů l2) S-DCB μg/l,25 suma polycyklických aromatických uhlovodíků 13) S-PAU μg/l,3,1 suma polychlorovaných bifenylů 14) S-PCB μg/l,7 tenzidy aniontové MBAS mg/l,3 toluen μg/l 5 uhlovodíky C 1-C 4 C 1-C 4 mg/l,1 vinylchlorid μg/l,5 1 Jednotlivé prvky K) antimon Sb μg/l 1 25 arsen As μg/l 5 11 baryum Ba μg/l 18 berylium Be μg/l,5 bor B μg/l 3 cín Sn μg/l 25 hliník AI μg/l 45 1 hořčík Mg mg/l 12 chrom Cr μg/l kadmium Cd μg/l,3 kobalt Co μg/l 3 mangan Mn mg/l,3 měď ^ Cu μg/l 14 molybden Mo μg/l 18 nikl Ni μg/l 2 olovo Pb μg/l 7,2 rtuť Hg μg/l,5 selen Se μg/l 2 stříbro Ag μg/l 3,5 uran U μg/l 9 24 vanad V μg/l 18 vápník Ca mg/l 19 zinek li) Zn μg/l 92 železo Fe mg/l,55 1 Mikrobiologické ukazatele escherichia coli termotolerantní (fekální) koliformní bakterie intestinální (střevní) enterokoky Ukazatele radioaktivity celková objemová aktivita alfa celková objemová aktivita beta celková objemová aktivita beta opravená na 4 K ECOLI FC ENT KTJ/1 ml KTJ/1 ml KTJ/1 ml 1 16) 9 17) 25 17) 18) 2 16) 4 17) 18) 2 16) 33 17) 2 17) 18) c α Bq/l,2 19),2,3 19) c β Bq/l,5 1 19) c β- 4 K Bq/l,5 19),3,5 19) radium Ra Bq/l,1,3 19) tritium 3 H Bq/l 1 19) stroncium 9 9 Sr Bq/l,2 1 cesium Cs Bq/l,1,5 Zdroj: Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 61/23 Sb. 18

19 4 Vodstvo na Mostecku Okres Most se nachází v Ústeckém kraji a se svojí rozlohou 467 km 2 se řadí společně s okresy Ústí nad Labem a Teplicemi mezi nejmenší okresy v kraji. Většina území Ústeckého kraje spadá do povodí řeky Labe. Řeka Labe je největším vodním tokem na území kraje, který po opuštění hranic teče do Německa, kde se následně vlévá do Severního moře. Mezi nejvýznamnější toky kraje dále spadá řeka Ohře, vlévající se zleva do Labe u Litoměřic a pak Bílina, ústící do Labe v Ústí nad Labem. Území Ústeckého kraje spadá pod správu Povodí Ohře, státní podnik a Povodí Labe, státní podnik. Nejvýznamnější znečišťovatelé kraje jsou průmyslové podniky, čistírny odpadních vod (ČOV) a důlní vody. Mostecko lze z hlediska množství srážek rozčlenit na dvě části, pro první severní (horskou) část je charakteristické větší množství srážek, oblast je také prameništěm mnoha vodních toků. Druhá část se nachází v srážkovém (dešťovém) stínu, typické zejména pro střední a jižní část regionu. Významné změny vodstva na Mostecku byly způsobeny povrchovou těžbou hnědého uhlí. Toky byly regulovány, napřímeny a odkloněny z původního koryta. Příkladem je řeka Bílina, jejíž směr byl změněn na několika místech. Mezi nejvýznamnější vodní toky okresu Most lze zařadit Bílinu, Srpinu a Bílý potok. Nejvodnatějším a nejdelším tokem Mostecka je řeka Bílina, která pramení na Chomutovsku, její celková délka je cca 82 km, z toho na Mostecku 25 km [6,7]. 4.1 Řeka Bílina Řeka Bílina pramení na Chomutovsku v Krušných horách v nadmořské výšce 785 m n. m. na jihovýchodních svazích Slepičí stepi. Název řeky pochází ze staročeského Bielina, v překladu znamenající bílou, čistou vodu [8]. Řeka Bílina byla znečišťována již od druhé poloviny 19. století, kdy v Podkrušnohoří docházelo k význačnému rozvoji průmyslu a těžby uhlí [9]. 19

20 Povodí řeky Bíliny je v severní horské části charakteristické velkými srážkami a velkými specifickými odtoky. Nízké srážky a nízké specifické odtoky jsou typické pro údolní jižní část, která je značně ovlivněna průmyslovou a těžební činností [8, 1, 11]. Velmi intenzivně je ovlivněna povrchovou těžbou hnědého uhlí střední část toku Bíliny. Přirozené odtoky byly zcela pozměněny, například se jedná o odvodnění předpolí lomů a vznik přeložek vodotečí [1]. Na internetových stránkách se uvádí, že řeka Bílina splňuje požadavky na kvalitu pitné vody pro kojence od pramene až do nádrže Jirkov. V tomto úseku je zachována vysoká kvalita vody. Ke zhoršení jakosti vody v některých ukazatelích dochází u města Jirkov, do řeky byl začleněn odtok z ČOV. Pod nádrží Újezd v tzv. Ervěnickém koridoru je tok řeky Bíliny nejvíce pozměněn, voda je zatrubněna do čtyř ocelových rour (4x DN 12 mm) v délce 3,5 km a dále protéká Mosteckou pánví. Z potrubí vystupuje v prostoru lomu ČSA, pod komunikací Komořany- Horní Jiřetín a pokračuje k ústí Loupnice [1, 12]. V místě prostoru petrochemického komplexu (Unipetrol RPA v Záluží u Litvínova) je na řece Bílině vybudován jez Jiřetín pro regulaci průtoku. Poté se řeka Bílina přibližuje k městům Most, Bílina, Rtyně nad Bílinou až k Ústí nad Labem, kde se vlévá zleva do Labe v nadmořské výšce 132 m n. m. [8, 1, 13]. Bílina na svém toku přijímá také mnoho přítoků. Levostrannými přítoky jsou bystřinné toky se značným spádem jako potoky: Kundratický, Vesnický, Šramnický, Albrechtický a Jiřetínský, Loupnice, potok Bílý, Divoký, Radčický, Lomský a Loučenský. Délka toků je různá cca od 4 km (Divoký potok) do 15 km (Bílý potok). Pravostrannými přítoky jsou málo vodnaté toky s malým spádem jako potok Hutní, Srpina s přítoky (potok Blažimský, Počeradský, Bečovský, Zaječický a Lužický) a potok Liběšický. Délky pravostranných přítoků se pohybují od 2 km (Blažimský potok) do 25 km (Srpina, v mosteckém regionu necelých 22 km [6]. Mezi hlavní problémy znečištění Bíliny se řadí: povrchová těžba hnědého uhlí, vypouštění odpadních vod, havárie průmyslových podniků (např. Unipetrol RPA v Litvínově), staré ekologické zátěže (Unipetrol RPA a Spolchemie, a.s.) [9, 14]. Základní charakteristiky toku Bíliny a jeho povodí jsou znázorněny na obrázku 5 a 6. 2

Jakost vodních toků. Zpracovalo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří na základě dat od Povodí Ohře, státní podnik

Jakost vodních toků. Zpracovalo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří na základě dat od Povodí Ohře, státní podnik Jakost vodních toků Zpracovalo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří na základě dat od Povodí Ohře, státní podnik Zpráva představuje ucelený přehled kvality vody na vybraných profilech vodních toků ve

Více

Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod

Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod Tabulka 1: Imisní standardy: ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Imisní

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění podzemní zdroj povrchový zdroj 1. pach 1. pach 2. chuť 2. chuť 3. ph 3. ph 4. konduktivita při 25 C 4. konduktivita při 25 C 5. barva 5.

Více

Nové právní předpisy v oblasti vodní legislativy. Mgr. Martin Udatný. Odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí

Nové právní předpisy v oblasti vodní legislativy. Mgr. Martin Udatný. Odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí Nové právní předpisy v oblasti vodní legislativy Mgr. Martin Udatný Odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. NV č. 61/2003 Sb. NV č. 401/2015 Sb. o ukazatelích

Více

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídá za kvalitu

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda:

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda: Monitoring vod Monitoring podzemní voda:...1 Předprovozní monitoring:...1 Monitoring v rámci provozu...2 Vyhodnocení monitoringu podzemních vod...3 Monitoring povrchová voda:...5 Profil Dubenecký potok

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Proč hodnotit vodní útvary? Směrnice 2000/60/ES Evropského

Více

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Zkoušky: 1 Stanovení amonných iontů a amoniakálního dusíku CFA se detekcí

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

ČÁST DEVÁTÁ UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU

ČÁST DEVÁTÁ UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU ČÁST DEVÁTÁ UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU (K 13 odst. 5 zákona ) 21 (1) Ukazatelé jakosti vody odebrané

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 16.04.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 16.04.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 171 N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y České

Více

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5 ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice Laboratoř, pracoviště 3 Mostníkovská 255, 266 41 Beroun telefon: 311 747 165, 311 747 166, fax : 311 621 372 e-mail: lucie.hybsova@cevak.cz

Více

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Popis hydrologické situace Srážkové poměry Z hlediska množství spadlých srážek byl rok 2009 jako celek

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj:

MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj: MAPOVÉ PŘÍLOHY Mapy vodních toků v Praze Zdroj: http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu-vody.htm Mapa povodí Kunratického potoka s vyznačenými odběrnými místy v Kunratickém potoce Zdroj:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA OMEZENÍ CHEMICKÉHO A MIKROBIÁLNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ

LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA OMEZENÍ CHEMICKÉHO A MIKROBIÁLNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA OMEZENÍ CHEMICKÉHO A MIKROBIÁLNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ SOUHRN K VÝSTUPU A1D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF DELIVERABLE A1D1 OF LIFE2WATER PROJECT PROSINEC

Více

OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. MONITORING JAKOSTI VODY NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH (DVT)...

OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. MONITORING JAKOSTI VODY NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH (DVT)... Zpráva o sledování jakosti vody a sedimentů drobných vodních toku a malých vodních nádrží v roce 2010 OBSAH 1. ÚVOD........................................................................................

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI NÁRODNí AKREDTAČNí ORGÁN Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2011 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2011 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2011 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení

Více

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. List 1 z 9 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. 1* Stanovení ph elektrochemicky SOP Z-1a-A (ČSN ISO

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody)

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Tabulka 1a: Emisní

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Kostelec n. Orl. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle

Více

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř pitných vod 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, 686 04 Kunovice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř

Více

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1. Stanovení barvy fotometricky 2. Stanovení elektrické konduktivity 3. Stanovení ph potenciometricky 4. Stanovení KNK

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. zhodnocení vývoje chemismu vody v povodí Nisy podle hydrologických a chemických

Více

UPOVR_ID LAT_ID LATKA UK_JAK KTG_NAKL RISK_NAKL LAT_ODT KONC_Q355 RISK_VYP RISK_LATKA 10007000 CD kadmium a jeho slouč. DA0045 0,32 0,016 P P

UPOVR_ID LAT_ID LATKA UK_JAK KTG_NAKL RISK_NAKL LAT_ODT KONC_Q355 RISK_VYP RISK_LATKA 10007000 CD kadmium a jeho slouč. DA0045 0,32 0,016 P P UPOVR_ID LAT_ID LATKA UK_JAK KTG_NAKL RISK_NAKL LAT_ODT KONC_Q355 RISK_VYP RISK_LATKA 10007000 CD kadmium a jeho slouč. DA0045 0,32 0,016 P P 10007000 HG rtuť a její sloučeniny DA0100 0,04 0,002 P P 10007000

Více

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,

PODMÍNKY PRO VYPUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací Podmínky pro vypuštění odpadních vod Havířov, statutární město a Technické služby Havířov a.s. Havířov, statutární město (dále také vlastník a/nebo město ) zastoupené

Více

Požadavky na jakost pitné vody

Požadavky na jakost pitné vody Požadavky na jakost pitné vody Legislativní předpisy s požadavky na jakost pitné vody Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví + Vyhláška

Více

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. A. Městské odpadní vody. (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody)

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. A. Městské odpadní vody. (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Tabulka 1a: Emisní

Více

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Vodohospodářské stavby BS001 Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu, úvod do vodního hospodářství ČR 2. Vodní nádrže, přehrady a

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE č /2015

PROTOKOL O ZKOUŠCE č /2015 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 31444/2015 Str.č./Celkem str: 1 / 3 OBIS,spol. s.r.o. Přibyslavská 200 50901 Nová Paka vzorek č.: 31444/2015 charakter vzorku: pitná voda, veřejný vodovod místo odběru: Vodovod Milíčeves

Více

ČEVAK a.s. Laboratoř Mánesova 41/6, České Budějovice

ČEVAK a.s. Laboratoř Mánesova 41/6, České Budějovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. P1 České Budějovice 2. P2 ČOV České Budějovice Hrdějovice č.p. 598, 370 10 České Budějovice 3. P3 Beroun Mostníkovská 255, 266 41 Beroun 3 4. P4 Chrudim K Májovu 152,

Více

Hodnocení současného stavu zásobování pitnou vodou ve Zlínském kraji z pohledu hygienika

Hodnocení současného stavu zásobování pitnou vodou ve Zlínském kraji z pohledu hygienika Hodnocení současného stavu zásobování pitnou vodou ve Zlínském kraji z pohledu hygienika Ing. Eva Javoříková Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Kvalita našeho života je přímo

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1246367 Datum vystavení : 7.11.212 Laboratoř : : Radim Opluštil Kontakt : Zákaznický servis : Bezručova 68/36 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Středisko laboratoří Liberec Sladovnická 1082, Liberec 30

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Středisko laboratoří Liberec Sladovnická 1082, Liberec 30 List 1 z 12 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště pitných vod Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 391/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

Rozbory vody červen Dne 23. června 2014 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro úplné rozbory:

Rozbory vody červen Dne 23. června 2014 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro úplné rozbory: Obec Běle 391 43 Běle 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Rozbory vody erven 2014 V Běli dne 24. ervence 2014 Věc: Protokoly o zkoukch rozbory vody

Více

VLIV DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA OBSAH TOXICKÝCH KOVŮ A KVALITU VODY V DROBNÉM URBANIZOVANÉM TOKU

VLIV DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA OBSAH TOXICKÝCH KOVŮ A KVALITU VODY V DROBNÉM URBANIZOVANÉM TOKU Your Name and Company Lucie Doležalová, Dana Komínková, Lucie Večeřová, Jana Nábělková lucie.dolezalova@fsv.cvut.cz kominkova@fsv.cvut.cz ČVUT v Praze, fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického

Více

Ceník laboratorních výkonů platný pro rok 2013

Ceník laboratorních výkonů platný pro rok 2013 Ceník laboratorních výkonů platný pro rok 2013 Společnost spravuje celkem 7 laboratoří, které provádí rozbory pitných, povrchových, podzemních, odpadních vod a analýzy kalů. Centrální laboratoř (dále jen

Více

1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, Ostrava - Přívoz

1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, Ostrava - Přívoz Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Oddělení hydrochemie Macharova 5, 702 00 Ostrava - Přívoz 2. Oddělení hydrobiologie Macharova 5, 702 00 Ostrava - Přívoz Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke Souhrn informací o vodách ke a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke profilu vod ke profilu vod ke Nadmořská OHRE29 výška Plocha nádrže 15 ha Základní hydrologická charakteristik a Kompetentní

Více

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Druhý cyklus plánování (2010 2015) Ing. Jaroslav Beneš Ing. Kateřina Koudelková Povodí Vltavy, státní podnik 19. června

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 3 (ČSN ) SOP 4 (ČSN EN ISO 27027)

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 3 (ČSN ) SOP 4 (ČSN EN ISO 27027) List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. 1. Stanovení ph - potenciometrická metoda 2. Stanovení absorbance A 254 - UV spektrofotometrická metoda 3. Stanovení

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Březen 2004

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN ) Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního

Více

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů.

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů. Strana 2645 252 VYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2013 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c)

Více

Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ JAKOSTI POVRCHOVÝCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2003

Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ JAKOSTI POVRCHOVÝCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2003 Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ JAKOSTI POVRCHOVÝCH VOD V OBLASTI POVODÍ ODRY ZA ROK 2003 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských koncepcí a informací Ostrava,

Více

Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast

Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast Výňatek z Kanalizačního řádu stokové sítě - Oblast Olomouc (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu -- v platném

Více

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele:

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele: VZ lab ROZBOR VODY Jindřicha Plachty 535/16 150 00 Praha 5 Protokol č.: 61953 tel.: 266 779 115, www.vzlab.cz Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1402 Název zakázměchenice Číslo zakázk203005

Více

Povodí Vltavy, státní podnik vodohospodářská laboratoř České Budějovice E. Pittera 1, České Budějovice

Povodí Vltavy, státní podnik vodohospodářská laboratoř České Budějovice E. Pittera 1, České Budějovice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Zkoušky: 1* Stanovení ph elektrochemicky SOP Z-1a-A (ČSN ISO 10523) 2 Stanovení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Monitorování životního prostředí. Monitoring vody

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Monitorování životního prostředí. Monitoring vody Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Digitální učební materiály

Více

Aktuální seznam akreditovaných zkoušek. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Hydroanalytické laboratoře Oderská 44, 702 00 Ostrava - Přívoz

Aktuální seznam akreditovaných zkoušek. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Hydroanalytické laboratoře Oderská 44, 702 00 Ostrava - Přívoz Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Hydroanalytické laboratoře Oderská 44, 702 00 Ostrava - Přívoz Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje

Více

AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE

AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE LABTECH s. r. o. je dynamická společnost dlouhodobě se zabývající laboratorními rozbory a zkouškami, prodejem, servisem a aplikační podporou laboratorní instrumentace,

Více

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ Pavel Stierand Rámcový program monitoringu zpracováno podle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES programy

Více

Protokol o zkoušce č.

Protokol o zkoušce č. True Protokol o zkoušce č. Zakázka Kontakt Adresa : PR1312246 Datum vystavení : 11.4.213 Laboratoř : : Ing. František Rund Kontakt : Zákaznický servis : Klášterní 883 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,

Více

Rozbory vody červen 2015. Dne 24. června 2015 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro úplné rozbory:

Rozbory vody červen 2015. Dne 24. června 2015 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro úplné rozbory: Obec Ble 391 43 Ble 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz Rozbory vody erven 2015 tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Č.j.: OB/IN/2015/053 Dne 24. ervna 2015 byly provedeny odbry vzorků

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

HODNOCENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY. Libuše Opatřilová, Jindřich Duras, Kateřina Soukupová, Antonia Metelková

HODNOCENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY. Libuše Opatřilová, Jindřich Duras, Kateřina Soukupová, Antonia Metelková HODNOCENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY Libuše Opatřilová, Jindřich Duras, Kateřina Soukupová, Antonia Metelková HODNOCENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY Vodní útvary v povodí Vltavy

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV zpracováno podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu březen 2004 OBSAH

Více

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16 ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Zkušební analytická laboratoř č. 1066, Kutná Hora zkušební laboratoř č. 1066 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16 ADRESA LABORATOŘE:

Více

A. POPIS OBLASTI POVODÍ

A. POPIS OBLASTI POVODÍ A. POPIS OBLASTI POVODÍ A.1. Všeobecný popis oblasti povodí Moravy A.1.1. Vymezení oblasti povodí Moravy A.1.1.1. Hranice oblasti povodí A.1.1.2. Výškové poměry v území A.1.2. Geomorfologické poměry A.1.3.

Více

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Ing. Jaroslav Kinkor Odbor ochrany vod VII. národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky Praha, 15. 9.

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) ČERVEN 2013 zak. č. 001-13 1 leden

Více

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění:

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: Ing. Václav Šťastný, Ing. Věra Jelínková, Ing. Filip Wanner Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: možnosti reakce na klimatické a legislativní změny Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce DOLNÍ BOJANOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a

Více

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o. Protokol o zkoušce vody č.1522/12 Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 22.5.12-12:05 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 22.5.12 / 25.5.12 Typ místa odběru : vodovod Typ rozboru : A3.opakované rozbory Místo

Více

Zkoušení malých čistíren odpadních vod ve VÚV TGM, v.v.i.

Zkoušení malých čistíren odpadních vod ve VÚV TGM, v.v.i. Ing. Věra Jelínková Zkoušení malých čistíren odpadních vod ve VÚV TGM, v.v.i. OBSAH Zkoušení DČOV ve VÚV Legislativa DČOV Zkouška účinnosti čištění DČOV, legislativa a výsledky Mikrobiologie odtoků z DČOV,

Více

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 United Energy, a.s. Teplárenská č.p.2 434 03 Komořany u Mostu IČO: 273 09 959 DIČ: CZ27309959 AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC

Více

61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k.7.0 do částky 80/0 Sb. a 34/0 Sb.m.s. Obsah a text 6/003 Sb. - poslední stav textu 6/003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. ledna 003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice GEMATEST spol. s r.o. Laboratoř analytické chemie Černošice CENÍK tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 5.1 (ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 5.1 (ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Právní předpisy týkající se omezování znečistění povrchových a podzemních vod. cizorodými látkami.

Právní předpisy týkající se omezování znečistění povrchových a podzemních vod. cizorodými látkami. Pesticidy a ochrana vod Právní předpisy týkající se omezování znečistění povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. Ústí nad Orlicí 19. dubna 2012 Motto: Zdroj - Plány oblastí povodí Negativní vliv

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I Abstrakt Věra Jelínková 6, Ondřej Taufer 7, Dana Baudišová 8 Vývoj a hodnocení domovních čistíren odpadních vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském

Více

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19 686 01 Uherské Hradiště Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. odloučené pracoviště: Protzkarova 33 Žádost

Více

Zákon č. 133/1985 Sb , , , , , 7.102, 7.104

Zákon č. 133/1985 Sb , , , , , 7.102, 7.104 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 REJSTŘÍK PRÁVNÍCH

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Ing. Ludmila Pleštilová. : Zákaznický servis : V. Vlčka 202 True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR12857 Datum vystavení : 22.3.212 Laboratoř : : Ing. Ludmila Pleštilová Kontakt : Zákaznický servis : V. Vlčka 22 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany,

Více