Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa za rok 2011 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Hana Moudrá, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti

2 OBSAH ÚSEK INTERNÍHO AUDITORA... 3 ÚSEK KOORDINÁTORA PROJEKTŮ A KAMPANÍ... 3 ÚSEK KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A BOZP... 3 ÚSEK KULTURY A SPORTU... 3 ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU... 3 ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MĚÚ... 3 ODBOR FINANČNÍ... 3 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ... 3 ODBOR ROZVOJE, MAJETKU A INVESTIC... 3 SPRÁVNÍ ODBOR... 3 STAVEBNÍ ÚŘAD... 3 OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD... 3 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 3 ODBOR DOPRAVY /142

3 Úsek interního auditora Úsek interního auditora je přímo podřízen starostce města, aby byla zajištěna jeho nezávislost a oddělení od řídících a výkonných struktur. Pracovní náplň zajišťují dva zaměstnanci - interní auditor a specialista kontrolní činnosti. V rámci samostatné působnosti zajišťuje úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. Svou činnost vykonává v souladu s etickým kodexem a Standardy pro profesní praxi interního auditu. Náplň činnosti je zaměřena zejména na dodržování obecně závazných a vnitřních předpisů, spolehlivost a integritu finančních a jiných informací, ochranu veřejných prostředků, hodnocení efektivnosti a účelnosti procesů, plnění stanovených záměrů a cílů. Významnou součástí je konzultační činnost. Úsek zajišťuje rovněž kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky a vyhodnocení vnitřního kontrolního systému u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město. V roce 2011 zajišťoval úsek interního auditora v působnosti samosprávy tyto hlavní činnosti: Zpracování ročního plánu činnosti Roční plán činnosti byl koncipován na základě vyhodnocení rizikových faktorů. Zahrnoval interní audity v odborech městského úřadu, následné veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací, následné kontroly příjemců veřejné finanční podpory a mimořádné úkoly stanovené starostkou města. V roce 2011 bylo provedeno 6 interních auditů v odborech městského úřadu, 23 následných veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací a 2 kontroly z účetních dokladů u příjemců veřejné finanční podpory. Kontrolní činnost úseku IA Počet kontrol Interní audity plánované 5 Interní audity mimo schválený plán 1 Veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací 23 Kontroly příjemců veřejné finanční podpory 2 Výkon interních auditů V roce 2011 byly provedeny tyto interní audity: 1) Audit plnění obstaravatelské smlouvy o ustájení a zajištění veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa 2) Audit plnění obstaravatelské smlouvy o zajištění, monitorování, odchytu, přepravy, ustájení a veterinární péče o opuštěné kočky 3) Audit hotovostních operací v obecním živnostenském úřadu 4) Audit agendy občanských průkazů a cestovních dokladů ve správním odboru, úseku osobních dokladů 5) Audit hotovostních operací v odboru sociálních věcí a zdravotnictví 6) Audit výběru správních poplatků v odboru dopravy, úseku řidičských oprávnění. 3/142

4 Cílem interních auditů bylo porovnání skutečného stavu auditované činnosti s platnými právními předpisy a interními předpisy města. Audity také prověřily a zhodnotily přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému. Závěrečná zpráva o výsledcích auditu byla projednána s vedoucím příslušného odboru a následně byly výsledky auditu předloženy starostce města. Veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací V souladu se zákonem o finanční kontrole byla u všech 23 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město, provedena následná veřejnosprávní kontrola na místě. Při kontrolách bylo prověřováno, zda příspěvkové organizace dodržují platné právní předpisy, zejména novelu zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášku a platné účetní standardy. Kontroly byly zaměřeny na dodržování zásad efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti při hospodaření s veřejnými prostředky a dodržování Zásad rady města k řízení příspěvkových organizací v oblasti zadávání veřejných zakázek. V souladu se zákonem o finanční kontrole nahrazuje v příspěvkové organizaci, z rozhodnutí rady města, veřejnosprávní kontrola na místě funkci útvaru interního auditu. Proto součástí této kontroly bylo vyhodnocení kvality a účinnosti zavedeného vnitřního kontrolního systému a vyhodnocení významných rizik. Kontroly příjemců veřejné finanční podpory Dle zákona o finanční kontrole provedl úsek interního auditora následnou kontrolu z účetních dokladů těchto příjemců veřejné finanční podpory: 1) Agentura Martin France - finanční příspěvek na akci Noc s hvězdami na hradě Houska 2) Na Větrné hůrce, o. s., Dolní Libchava grant cestovního ruchu na akci Obnovení stezky okolím vrchu Špičák. Cílem kontroly bylo prověření správnosti a úplnosti předložených účetních dokladů a pravdivosti údajů, na jejichž základě byla finanční podpora poskytnuta. Byla provedena kontrola využití finančních prostředků, dodržování zásad pro poskytování grantů, platné smlouvy a termínu vyúčtování. Metodická a konzultační činnost V souladu se zákonem o finanční kontrole poskytuje úsek interního auditora na požádání metodickou a konzultační činnost zaměstnancům a vedoucím zaměstnancům města, tajemníkům výborů a komisí, ředitelům a ekonomkám příspěvkových organizací apod. 4/142

5 Odborná příprava a osobní rozvoj V roce 2011 se zúčastnili zaměstnanci úseku interního auditora v rámci průběžného vzdělávání těchto seminářů a školení: Název semináře Postupy účtování a vnitřní směrnice k účetnictví Vybrané kapitoly z účetnictví, České účetní standardy Dlouhodobý majetek a jeho účtování v souvislosti s účetní reformou veřejných financí Dlouhodobý majetek a jeho třídění, účtování a odpisování Následná veřejnosprávní kontrola na místě Veřejná podpora pro obce, podpora malého rozsahu Vnitřní směrnice a jejich úpravy v souvislosti s účetní reformou veřejných financí Počet zúčastněných zaměstnanců ÚIA 1 zaměstnanec 1 zaměstnanec 1 zaměstnanec 1 zaměstnanec 1 zaměstnanec 1 zaměstnanec 1 zaměstnanec Dále se zaměstnanci zúčastnili školení k nové spisové službě ELISA a školení BOZP. Zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol V souladu se zákonem o finanční kontrole zpracovává úsek interního auditora roční souhrnnou zprávu o výsledcích finančních kontrol za město a všechny příspěvkové organizace. Zpráva je předkládána v termínu do 15. února Krajskému úřadu Libereckého kraje a v elektronické podobě zasílána ministerstvu financí. Ve zprávě jsou souhrnně zhodnoceny výsledky interních auditů, veřejnosprávních kontrol, zavedení a fungování vnitřního kontrolního systému města a příspěvkových organizací. Součástí zprávy je rovněž přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů (např. daňový řád, trestní řád apod.). V roce 2011 nebyla žádná kontrolní zjištění úseku interního auditora předávána k dalšímu řízení. Činnost Regionální sekce V roce 2010 vznikla Regionální sekce interního auditu, která sdružuje všechny interní auditory z veřejné správy Libereckého kraje. Úsek interního auditora se pravidelně zúčastňuje pořádaných schůzek a aktivně se podílí na programu setkání. V roce 2011 se uskutečnila dvě setkání, na kterém si auditoři vyměňovali svoje zkušenosti z veřejnoprávních kontrol a interních auditů. Členství v Českém institutu interních auditorů, o. s. Město Česká Lípa je řádným členem Českého institutu interních auditorů, o. s., od roku Z rozhodnutí rady města zastupuje při jednání město Česká Lípa interní auditorka. Institut svým členům poskytuje komplexní informace o nových trendech v interním auditu prostřednictvím pravidelných ových novinek, časopisu a webu. Vydává odborné publikace, organizuje odborné kurzy, konference a certifikace. S členstvím je spojeno i právo s účastí na Sněmu, vyjadřovat se ke všem projednávaným bodům a uplatnit své hlasovací právo. Interní auditorka se zúčastnila řádného Sněmu v březnu /142

6 Hlavní úkoly úseku interního auditora v roce 2012 a) V roce 2012 se úsek interního auditora zaměří u příspěvkových organizací zejména na dodržování novely zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky a vydaných účetních standardů. b) V souvislosti s reformou veřejných financí bude nutné rovněž prověřit obsah vnitřních účetních směrnic u všech příspěvkových organizací. c) Vzhledem k tomu, že byla schválena novela zákona o finanční kontrole, bude hlavním úkolem úseku podrobně se seznámit se změnami a povinnostmi, které tato novela obsahuje. V České Lípě 30. ledna 2012 Zpracovala: Bc. Hana Máchová interní auditorka 6/142

7 Úsek koordinátora projektů a kampaní Agenda rozpočtu prevence kriminality - příprava rozpočtu prevence kriminality na r (materiály ZM) - pravidelná měsíční kontrola čerpání příjmů a výdajů za r Grantový program prevence kriminality a projektu Zdravé město - veřejné vyhlášení grantového programu na r příjem a kontrola úplnosti žádosti (celkem projektů 20) - projednání komisí ZM - příprava zpracování smluv o poskytnutí příspěvků - kontrola doručených vyúčtování, poukázání příspěvků na účet žadatelů Projekty, kampaně realizované v roce 2011: projekt Den s policií a ostatními složkami Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) - příprava projektu - vystavení objednávek, příprava programu společně se složkami IZS na autodromu v Sosnové - realizace projektu květen 2011 projekt Společně k bezpečí IV - příprava projektu - vystavení objednávek, příprava projektu - realizace projektu duben 2011 projekt Rizikové chování na internetu - příprava projektu - vystavení objednávek, příprava projektu - realizace projektu září - říjen 2011 projekt Stop domácímu násilí III - příprava projektu leden 2011 návrh a vytvoření propagačního materiálu pro daný projekt. Konzultace k projektu na středních školách, konzultace s Policií ČR a MP. Dlouhodobý projekt, který bude realizován v roce realizace projektu, leden - prosinec 2011 kampaň Den bez aut příprava kampaně vystavení objednávek, spolupráce se složkami IZS, Besipem, nákup cen, oslovení veřejnosti, zajištění uzavírky ulice U Průmyslovky, spolupráce na akci Den s historickými autobusy. Příprava kampaně na dopravním hřišti, společně s Městskou policií. - realizace kampaně - září 2011 kampaň Světový DEN ZDRAVÍ - příprava kampaně - vystavení objednávek, nákup materiálu, zajištění prostor - realizace kampaně květen /142

8 realizace projektu z grantu prevence kriminality Libereckého kraje - předložené na KÚ Liberec: - projekt Střelka září prosinec 2011 příprava a realizace projektu - zpracování závěrečného vyúčtování, které bylo předloženo v měsíci lednu na KÚ Liberec. Realizace projektu III. etapa Cyklostezky Varhany - zpracování zápisů z jednání výboru Dobrovolného svazku obcí - zpracování rozpočtu na rok 2012 a výhledu na léta zpracování materiálu na jednání ZM - zpracování Smlouvy o půjčce - aktualizace webových stránek cyklostezky Varhany - vyřízení objednávek, faktur V České Lípě dne 31. ledna 2011 Zpracovala: Anna Deumičová koordinátor projektů a kampaní 8/142

9 Úsek krizového řízení a BOZP 1. Krizové řízení A) Havarijní, krizové a obranné plánování 1. Pravidelné aktualizace Havarijního plánu Libereckého kraje (HPLK) a jejich promítnutí do výpisu Havarijního plánu pro ORP Česká Lípa v elektronické listinné podobě pravidelně 1x měsíčně 2. V měsíci říjen listopad aktualizace HPLK v části C-5 Plán individuální ochrany. Zajištění podkladů pro zabezpečení prostředků individuální ochrany vybraných kategorií obyvatelstva dle požadavku Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZSLK). 3. Provádění aktualizace krizové a havarijní dokumentace na základě vlastních zjištění 4. Zajištění vrácení odvlhčovačů HZSLK zapůjčených na řešení následků povodní v r Spolupráce s HZSLK, KÚLK a dalšími zainteresovanými složkami na zajištění přípravy starostů obcí správního obvodu ORP Česká Lípa v oblasti havarijní a krizové připravenosti v měsíci dubnu a květnu 6. Zajištění II. etapy přípravy starostů obcí ORP Česká Lípa v měsících červnu - listopadu a spolupráce na této přípravě s pracovníky HZSLK, územního odboru Česká Lípa. 7. Účast na pravidelných poradách a školeních organizovaných 1x za 2 měsíce oddělení krizového řízení KÚLK a dále účast na koordinačních poradách organizovaných HZSLK 8. Účast na školení k využívaní programu operační přípravy státního území (OPSÚ), který slouží pro plánování tzv. objektů možného napadení (OMN) a zajištění jejich ochrany 9. Zajištění podkladů pro zpracování údajů k objektům možného napadení 10. Spolupráce při tvorbě Výpisu z krizového plánu LK pro ORP Česká Lípa dle novelizované krizové legislativy 11. Zajištění zasedání Bezpečnostní rady ORP Česká Lípa dne a Doplnění Plánu ochrany území před zvláštní povodní 9/142

10 13. Účast na rekognoskaci objektu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., dne zaměřené na řešení mimořádných událostí, požáru a evakuace pacientů (účast HZSLK, územní odbor Česká Lípa, Městská policie Česká Lípa a JSDHO Česká Lípa). B) Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) 1. Aktualizace dokumentace regulačních opatření vyhlašovaných z úrovně vlády ČR, zejména na úseku řešení ropné nouze a přídělového systému nedostatkového zboží 2. Aktualizace Plánu nezbytných dodávek v programu v IS Argis navrhování nových dodávek a dodavatelů pro řešení krizových situací ve správním území ORP Česká Lípa 3. Účast na dvoudenní poradě v měsíci červnu s pracovníky Správy státních hmotných rezerv v školicím středisku Gall Dolní Dvůr 4. Spolupráce při praktických prověřovacích cvičeních informačního systému KRIZKOM určeného k vyžadování věcných zdrojů při krizových situacích C) Oblast požární ochrany a jednotek sboru dobrovolných hasičů města Česká Lípa (JSDHO) 1. Zpracování žádostí o poskytnutí dotací z fondu Požární ochrany Libereckého kraje 2. Zpracování dohod o členství v JSDHO nových žadatelů a zrušení členství dle požadavků velitelů JSDHO, zpracování materiálu k projednání v RM 3. Zpracování materiálů k projednání v ZM ve věci zřízení JSDHO jako organizačních složek města, zpracování zřizovacích listin JSDHO Česká Lípa Od přešlo zajišťování úkolů v oblasti JSDHO do kompetence oddělení technické správy majetku. D) Oblast utajovaných informací 1) Zajištění pravidelného školení osob určených k seznamování se s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené 2) Proškolení pracovnic podatelny ze zásad při příjmu a odesílání utajovaných písemností 3) Evidence a vyřizování utajovaných písemností 10/142

11 2. BOZP Od v důsledku organizačních změn u MěÚ došlo u mne ke změně pracovní smlouvy s pracovním zařazením referent krizového řízení a BOZP. Povinností pro tuto pracovní pozici bylo získání osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik pro oblast BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném znění. Předepsaná zkouška úspěšně absolvována dne Do byly pro město Česká Lípa úkoly v oblasti PO a BOZP zajišťovány externím dodavatelem paní Janou Šímovou. Na zajišťování úkolů v uváděných oblastech jsem s poskytovatelkou služeb spolupracoval. Podílel jsem se na plnění úkolů stanovených legislativou pro oblast BOZP a PO. A) Péče o zdraví 1) Zpracování harmonogramu řadových preventivních prohlídek zaměstnanců města zařazených do MěÚ 2) Odesílání zaměstnanců na opakované řadové prohlídky s průvodní dokumentací do smluvního zdravotnického zařízení závodní preventivní péče 3) Zpracování Směrnic města Traumatologický plán a Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů 4) Zajišťování nákupů a distribuce osobních ochranných pracovních prostředků 5) Kontrola a doplňování lékárniček B) Vzdělávání a školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO 1) Zajišťování vstupního a periodického školení zaměstnanců v celkovém počtu 78 osob 2) Zajištění školení zdravotníků 3) Zpracování nových osnov školení 11/142

12 C) Kontrolní činnost 1) V měsíci listopadu na všech pracovištích města Česká Lípa provedení roční prověrky BOZP a PO v souladu s ustanovením 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a dle 13 odst. 1 písm. c) Vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění 2) Kontroly použitelnosti žebříků a schůdků v majetku města V České Lípě 7. února 2012 Zpracoval: Bc. Ladislav Renner referent krizového řízení a BOZP 12/142

13 Úsek kultury a sportu 1. Kultura Kulturní akce XIII. reprezentační ples města příprava a realizace, spolupráce s příspěvková organizace Kulturní dům Crystal (dále jen PO KD Crystal) Městské slavnosti - příprava a realizace, spolupráce s PO KD Crystal Poděkování starostky příprava a realizace Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a akce Vánoce příprava a realizace, spolupráce s PO KD Crystal XIV. reprezentační ples města příprava, spolupráce s PO KD Crystal Spolupráce na tvorbě programů a harmonogramů akcí, vyhlášení veřejné ankety, jednání s dodavateli služeb (vystupující, technické služby, propagace, organizační zajištění atd.). Uzavření objednávek, příprava smluv ve spolupráci s právníkem. Materiály RM - schválení smluv a finančních darů (poděkování starostky), uzavření smluv, příprava, schválení a uzavření darovacích smluv (ČET a. s., Busline a. s.). Kontrola plnění služeb na místě: likvidace faktur. Kronika města Objednávka tisku listů do kroniky 2001 a 2002 Kontrola a úprava konečného znění textu 2001 Objednávka zpracování vazby kroniky 2001 Likvidace faktur Jednání letopisecké komise k textu do kroniky část 2010 Agenda příspěvkových organizací v oblasti kultury (dále jen PO) hospodaření PO s příspěvkem zřizovatele: seznámení příspěvkových organizací s rozpočtem investičních a neinvestičních nákladů (provozních) na rok 2011 pravidelné poukazování investičních a neinvestičních přípěvků na provoz a mzdy PO stanovení specifických ukazatelů rozpočtu PO (materiál RM) kontrola rozboru hospodaření PO s příspěvkem zřizovatele za rok 2010 a za I. III. čtvrtletí 2011 úprava specifických ukazatelů PO (materiály RM) převod z rezervního do investičního fondu (materiál ZM) rozpočtové změny (materiály pro finanční výbor a ZM) souhlas s přijetím finančního daru PO (materiál RM) řízení PO: zpracování zlepšených hospodářských výsledků PO za r (materiál RM) směrnice o krátkodobých pronájmech v PO Lipý (materiál RM) projednání výročních zpráv PO (materiál RM) schválení vstupného PO Lipý (materiál RM) 13/142

14 změna zásad RM o řízení neškolských PO (příprava, zpracování, materiál RM) zřizovací listiny PO: úpravy zřizovacích listin PO Kultura, PO Lipý (materiály ZM) personální agenda ředitelů PO: úprava platových náležitostí ředitelů PO v oblasti kultury a sportu v souvislosti s nařízením vlády č. 381/2010 Sb. (materiál RM) vyhotovení platových výměrů vyhlášení mimořádných úkolů ředitelům PO v oblasti kultury a sportu (materiály RM) úpravy platových náležitostí ředitelů PO v souvislosti s platovými postupy evidence a správa majetku: předložení odpisových plánů PO a jejich změn (materiály RM) agenda pronájmů nebytových prostor (veřejné vyhlášení, účast na výběrových řízeních, zpracování materiálů pro RM) úprava smluv o výpůjčce nemovitého majetku PO (materiály RM) Agenda rozpočtu kultury příprava rozpočtu kultury na r (materiály ZM) pravidelná měsíční kontrola čerpání příjmů a výdajů za r rozpočtové změny (materiály na finanční výbor) Grantový program pro oblast kultury zpracování zásad poskytování kulturních grantů a tiskopisů žádostí na r (materiál ZM) veřejné vyhlášení grantového programu na r příjem a kontrola úplnosti žádostí (celkem 9) projednání výborem ZM pro kulturu a cestovní ruch zpracování materiálů na jednání ZM příprava a zpracování smluv o poskytnutí příspěvků (celkem 9) kontrola doručených vyúčtování (celkem 8), poukázání příspěvků na účet žadatelů příprava zásad poskytování kulturních grantů a tiskopisů žádostí na r Mimořádné příspěvky z rozpočtu města příjem a kontrola úplnosti žádostí zpracování materiálů na jednání ZM uzavření smluv o poskytnutí příspěvků s Martinem Prokešem o poskytování příspěvku na výdaje spojené s realizací akce Festival Lípa Musica ; s p. Antonínem Nevole o poskytnutí příspěvku na výdaje spojené s činností kina Crystal v roce 2011, se Swingovým a jazzovým orchestrem Big Band CL na výdaje spojené s činností sdružení v r. 2011, se sdružením Filozofický klub progres na výdaje spojené s celoroční činností, s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, příspěvkovou organizací, na výdaje spojené s realizací výstavy Středověké umění na Českolipsku poukázání finančních prostředků na účty příjemců kontrola doručených vyúčtování 14/142

15 Fond rady města v oblasti kultury příjem a kontrola úplnosti žádostí o příspěvek z FRM (celkem 16) příprava materiálů na jednání výboru ZM pro oblast kulturu a cestovní ruch a pro jednání RM zpracování a uzavření 13 smluv o poskytnutí přípěvku zpracování a uzavření 5 smluv o poskytnutí příspěvku občanům oceněným Poděkováním starostky, poukázání příspěvků na účty žadatelů kontrola doručených vyúčtování (celkem 13). Archivace agendy kultura r částečně 2010 Inventarizace majetku fyzická kontrola nemovitého majetku města předaného do výpůjčky PO Městská knihovna, PO Kultura a PO Lipý vyhotovení a odevzdání inventarizačního zápisu včetně povinných příloh na FO namátková fyzická kontrola movitého majetku spravovaného PO Městská knihovna, PO Kultura a PO Lipý Výbor ZM pro kulturu a cestovní ruch 10 zasedání v období leden prosinec 2011 příprava materiálů a podkladů pro jednání zpracování zápisů a usnesení zpracování materiálů na ZM 2. Sport Agenda příspěvkové organizace Sport Česká Lípa (dále jen PO) hospodaření PO s příspěvkem zřizovatele: seznámení příspěvkové organizace s rozpočtem investičních a neinvestičních nákladů (provozních) na rok 2011 pravidelné poukazování investičních a neinvestičních přípěvků města na provoz a mzdy PO stanovení specifických ukazatelů rozpočtu PO (materiál RM) kontrola rozboru hospodaření PO s příspěvkem zřizovatele za rok 2010 a za I. III. čtvrtletí 2011 zpracování zlepšeného hospodářského výsledku PO za r (materiál RM) úprava specifických ukazatelů PO (materiál RM) rozpočtové změny (materiály finanční výbor a ZM) souhlas s přijetím finančního daru PO (materiál RM) řízení PO: projednání výroční zprávy PO za r (materiál RM) úprava směrnice o krátkodobých pronájmech v PO Sport (materiál RM) schválení úprav vstupného PO Sport (materiál RM) změna zásad RM o řízení neškolských PO (příprava, zpracování, materiál RM) 15/142

16 zřizovací listiny PO úprava zřizovací listiny PO Sport (materiál ZM) evidence a správa majetku: předložení odpisového plánu PO a jeho změn radě města agenda pronájmů nebytových prostor (veřejné vyhlášení, výběrové řízení, zpracování materiálu pro RM) úprava smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku (materiál RM) personální agenda ředitelky PO: vyhlášení mimořádných úkolů ředitelce PO (materiál RM) změna platových náležitostí ředitelky PO v souvislosti s nařízením vlády č. 381/2010 Sb. (materiál RM) vyhotovení platového výměru Agenda rozpočtu sportu příprava rozpočtu sportu na r (materiály ZM) pravidelná měsíční kontrola čerpání příjmů a výdajů za r Grantový program pro oblast sportu příprava zásad poskytování sportovních grantů a tiskopisů žádostí na r veřejné vyhlášení grantového programu na r příjem a kontrola úplnosti žádostí o grant v r (celkem 93) projednání výborem ZM pro sport zpracování materiálů na jednání ZM příprava a zpracování smluv o poskytnutí příspěvků (celkem 72) + dodatků (celkem 25) poukázání příspěvků na účty příjemců kontrola doručených vyúčtování grantů poskytnutých v r.2011 (celkem 70) řešení porušení rozpočtové kázně příprava zásad poskytování sportovních grantů a tiskopisů žádostí na r Mimořádné příspěvky z rozpočtu města příjem a kontrola úplnosti žádosti zpracování materiálu na jednání ZM uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku s Autoklubem Bohemia Sport na výdaje spojené s realizací akce Rally Bohemia 2011 poukázání finančních prostředků na účet příjemce kontrola doručeného vyúčtování Fond rady města příjem a kontrola úplnosti žádostí o příspěvek z FRM (celkem 5) příprava materiálů na jednání výboru ZM pro sport a pro jednání RM zpracování a uzavření smluv o poskytnutí přípěvku (celkem 3) poukázání příspěvků na účty žadatelů kontrola doručených vyúčtování poskytnutých v r (celkem 3) 16/142

17 Archivace agendy sport r částečně 2010 Inventarizace majetku fyzická kontrola nemovitého majetku města předaného do výpůjčky PO Sport fyzická kontrola nemovitého i movitého majetku předaného do užívání nájemci tenisové haly vyhotovení a odevzdání inventarizačních zápisů včetně povinných příloh na FO namátková fyzická kontrola movitého majetku spravovaného PO Sport Výbor ZM pro sport 14 zasedání v období leden prosinec 2011 příprava materiálů a podkladů pro jednání zpracování zápisu a usnesení zpracování materiálů na ZM V České Lípě 31. ledna 2012 Zpracovala: Irena Zemanová referentka kultury a sportu 17/142

18 Oddělení školství a cestovního ruchu 1. Školství Samospráva výlep plakátů k zápisu žáků do 1. tříd ve městě i jejich rozvoz po okolních obcích uspořádání čtyř porad s řediteli školských příspěvkových organizací - předání informací a požadavků ze strany zřizovatele a z oblasti přenesené působnosti; na druhé poradě účast i ředitelů školských organizací ve správním obvodu ORP Česká Lípa a zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje; čtvrtá porada za účasti ředitelů a ekonomických pracovnic i neškolských příspěvkových organizací informace úseku interního auditora ke změnám v účetnictví 2x porada s vedoucími školních jídelen - spolupráce s OŠMTS KÚ LK a s občanským sdružením CELIA dvě porady s ekonomkami školských příspěvkových organizací, výstupem první porady bylo zpracování upravené přílohy Zásad RM Řízení příspěvkových organizací burza středních škol 2011 v součinnosti s Úřadem práce Česká Lípa, Pedagogickopsychologickou poradnou Česká Lípa a se SOŠ a SOU Česká Lípa zpracování nových platových výměrů ředitelů školských příspěvkových organizací z důvodu změny platového stupně, změn příplatků za vedení a nástupu nově jmenovaného ředitele, v závěru roku zpracování nových platových výměrů všem ředitelům školských příspěvkových organizací, kteří jsou pedagogickými pracovníky z důvodu změny nařízení vlády (změna platových tarifů) zpracování odměn ředitelům školských organizací za 1. a 2. pololetí roku 2011 správa školského rejstříku - záměr splynutí ZUŠ a DDM nebyl schválen zastupitelstvem města, následně proběhla řada jednání a analýz jako příprava na možné umístění DDM do objektu Arbesova 2077, který je sídlem ZUŠ - jmenování nového ředitele ZŠ Pátova - změna bydliště ředitelky MŠ Šikulka - zvýšení kapacity školní družiny ZŠ Partyzánská a ZŠ Slovanka - zvýšení kapacity ZŠ speciální a současné snížení kapacity ZŠ praktické, jejichž činnost vykonává ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská - zřízení školního klubu při ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská, zpracování změny zřizovací listiny zpracování dodatku ke zřizovací listině ZUŠ a DDM (rozšíření doplňkové činnosti) a příloh ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku z důvodu zvýšení hodnoty nemovitého majetku jmenování nových členů školských rad na funkční období 3 let řešení stížnosti na základě zjištění České školní inspekce (ZŠ 28. října) účast na inventarizaci majetku svěřeného školským příspěvkovým organizacím dle podkladů školských příspěvkových organizací aktualizace seznamů žáků dojíždějících z jiných obcí, po ověření údajů provedení fakturace: 18/142

19 období vyhotoveno faktur částka v Kč I. pololetí ,- II. pololetí ,- celkem rok ,- vytvoření přehledů o zápisech žáků do 1. tříd k v českolipských základních školách včetně porovnání roků 2007 až 2011, o počtech tříd a žáků v základních školách zřizovaných městem Česká Lípa k a k , o počtech dětí přijatých do českolipských mateřských škol podle data narození, o vývoji počtu žáků v ZUŠ Česká Lípa v letech , o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v českolipských mateřských školách na školní rok 2011/2012 přehled o počtech tříd a žáků v 8. ročnících ZŠ pro Úřad práce a pro BESIP přehled o počtech tříd a žáků v ročnících ZŠ v rámci ORP Česká Lípa zpracování srovnání kvalifikovanosti všech učitelů a učitelů cizích jazyků v českolipských základních školách (školní roky 2011/2012 a 2010/2011) zpracování přehledu platů nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení za rok 2010 a za 1. čtvrtletí roku 2011 podíl na organizaci akcí Českolipský učitel roku 2011, promítání pro žáky 9. tříd ZŠ a odměňování nejlepších žáků škol jednání o pronájmu budovy Dobranov 4 (Mateřská škola Pastelka), zpracování návrhů smlouvy v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměrů pronájmu nebytových prostor ve školských budovách na úřední desce (ZŠ Školní, boční štít budovy ZŠ Moskevská jednání se zájemci o pronájem) organizace konkurzů na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Pátova a Samostatné školní jídelny zařazování majetku (investice ORMI) příprava na rekonstrukci mateřské školy v ul. Svárovská (jednání s ředitelkami MŠ Pastelka, Špičák a Severní, spolupráce s ORMI) řešení porušení rozpočtové kázně v ZŠ 28. října účast na semináři Veřejné zakázky a Portál Libereckého kraje, na semináři k novelizaci školského zákona, k problematice podpor de minimis a dalších seminářích, 2x porada na Krajském úřadu Libereckého kraje zpracování jednacího řádu výboru pro výchovu a vzdělávání a zásad pro poskytování příspěvků formou školských grantů Školské granty 2011 počet žádostí 41 požadovaná částka celkem ,- Kč počet schválených žádostí 28 výše schválených příspěvků celkem ,- Kč počet vyúčtovaných příspěvků 28 19/142

20 Příspěvky z fondu rady města počet žádostí v oblasti školství 9 požadovaná částka celkem ,- Kč počet schválených žádostí 7 výše schválených příspěvků celkem ,- Kč počet vyúčtovaných příspěvků 7 Mimořádné příspěvky zastupitelstva města počet schválených žádostí oblast školství 3 výše schválených příspěvků celkem ,- Kč počet vyúčtovaných příspěvků 3 zlepšené výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací návrh rozdělení do fondů předkládání žádostí o schválení přijetí darů pro školské organizace radě města kontrola vyúčtování akcí celoměstského významu pořádaných Domem dětí a mládeže Libertin a příspěvku na činnost dětského zastupitelstva upřesnění odpisových plánů a specifických ukazatelů rozpočtu školských příspěvkových organizací na rok 2011, odvod příspěvků na odpis investičního majetku do rozpočtu města rozbor hospodaření školských příspěvkových organizací za čtvrtletí roku 2011 účast oddělení při hodnocení zakázek malého rozsahu na školských organizacích jednání s ORMI o opravách a investicích týkajících se školských budov, rozpočtové změny zpracování tabulky na rozbor hospodaření a spotřeby energií školských příspěvkových organizací příprava rozpočtu školství na rok 2012 Státní správa kontrola a předání žádostí o schválení speciálních tříd na základních a mateřských školách Krajskému úřadu Libereckého kraje výkaz Škol (MŠMT) P1-04 čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za I. IV. čtvrtletí 2011, sběr a kontrola výkazů z 55 škol a školských zařízení v rámci ORP finanční vypořádání dotací škol a školských zařízení poskytnutých MŠMT prostřednictvím Libereckého kraje za rok 2010, přehled vybraných účelových dotací poskytnutých školám a školským zařízením v Libereckém kraji v roce 2010 shromažďování a vypracování souhrnných přehledů požadavků jednotlivých škol a školských zařízení oblasti ORP Česká Lípa na přímé neinvestiční výdaje ve školství v roce 2011 sumář finančních rozvah, mzdové inventury, úprava rozpisu rozpočtu, 20/142

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ Konzultant: SPF Group, v.o.s. Datum zpracování: květen 2012-1 - OBSAH Obsah...2 1. Úvod...7 2. Metodický vstup

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu

Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 11/2011 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Předpis je závazný pro: Zaměstnance města

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 Název: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ TĚŠÍN Obsah: článek 1 - Úvodní ustanovení článek 2 - Postavení a působnost městského

Více

Funkční příslušnosti útvarů

Funkční příslušnosti útvarů Funkční příslušnosti útvarů Společné úkoly...2 Sekretariát starosty (SS, č. 01) 3 Oddělení marketingu a propagace (OMP, č. 16) 4 Kancelář úřadu (KÚ, č. 01).5 Finanční odbor (FO, č. 05)..8 Odbor obrany

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO A MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ k 1. červenci 2013 Schválen: usnesením č. 1219/2013/R na 35. schůzi Rady města Jílového dne 05.03.2013 (účinnost od 01.07. 2013). Aktualizován: usnesením

Více

Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012

Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012 Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012 2. Ekonomické oddělení 2.1 Úsek personální Úsek personální a vzdělávání vykonává komplex činností zajišťující oblast lidských zdrojů v celé její škále. Činnosti

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Varnsdorf Schválen usnesením RM č. 105/2003 bod 1. ze dne 31. 10. 2003. Novelizované znění schváleno usnesením RM č. 84/2004 bod 8. ze dne 24. 06. 2004 Novelizované znění

Více

Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 QS 55-01 příloha č. 1 list 1/20 Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 QS 55-01 příloha č. 1 list 2/20 starosta tajemník

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem.

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Stránka 2 z 20 Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Činnosti odborů Správní odbor Právní předpisy, jimiž se odbor řídí Matrika - Zákon

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Vymezení pojmu organizační řád Organizační řád je základním vnitřním předpisem Městského úřadu Polička jako orgánu města Poličky.

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č.j.: MUCL/29772/2012 Č.zveř.dokum.: 011 OF 2012 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2011 Zveřejněno dne: 4.5.2012, sejmuto dne: 24.5.2012 Závěrečný účet v tištěné

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

USNESENÍ Z 2. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 28. 1. 2015

USNESENÍ Z 2. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 28. 1. 2015 USNESENÍ Z 2. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 28. 1. 2015 USNESENÍ Č. 80/2015 Připomínkování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2015 Rada města po projednání souhlasí s komplexním

Více

ORGANIZAČNÍ. Úřadu městské části Praha 15

ORGANIZAČNÍ. Úřadu městské části Praha 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha 15 Rada MČ Praha 15 vydává podle 94 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tento Organizační řád Úřadu MČ.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIMOŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIMOŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIMOŇ VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU MIMOŇ ZA ROK 214 Vážení, již od roku 21 Vám předkládáme výroční zprávu mapující činnost úřadu v uplynulém roce. V tom letošním, stejně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č. j.: 011/2015 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 08. 2015 Směrnice

Více