Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa za rok 2011 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Hana Moudrá, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti

2 OBSAH ÚSEK INTERNÍHO AUDITORA... 3 ÚSEK KOORDINÁTORA PROJEKTŮ A KAMPANÍ... 3 ÚSEK KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A BOZP... 3 ÚSEK KULTURY A SPORTU... 3 ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU... 3 ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MĚÚ... 3 ODBOR FINANČNÍ... 3 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ... 3 ODBOR ROZVOJE, MAJETKU A INVESTIC... 3 SPRÁVNÍ ODBOR... 3 STAVEBNÍ ÚŘAD... 3 OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD... 3 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 3 ODBOR DOPRAVY /142

3 Úsek interního auditora Úsek interního auditora je přímo podřízen starostce města, aby byla zajištěna jeho nezávislost a oddělení od řídících a výkonných struktur. Pracovní náplň zajišťují dva zaměstnanci - interní auditor a specialista kontrolní činnosti. V rámci samostatné působnosti zajišťuje úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. Svou činnost vykonává v souladu s etickým kodexem a Standardy pro profesní praxi interního auditu. Náplň činnosti je zaměřena zejména na dodržování obecně závazných a vnitřních předpisů, spolehlivost a integritu finančních a jiných informací, ochranu veřejných prostředků, hodnocení efektivnosti a účelnosti procesů, plnění stanovených záměrů a cílů. Významnou součástí je konzultační činnost. Úsek zajišťuje rovněž kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky a vyhodnocení vnitřního kontrolního systému u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město. V roce 2011 zajišťoval úsek interního auditora v působnosti samosprávy tyto hlavní činnosti: Zpracování ročního plánu činnosti Roční plán činnosti byl koncipován na základě vyhodnocení rizikových faktorů. Zahrnoval interní audity v odborech městského úřadu, následné veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací, následné kontroly příjemců veřejné finanční podpory a mimořádné úkoly stanovené starostkou města. V roce 2011 bylo provedeno 6 interních auditů v odborech městského úřadu, 23 následných veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací a 2 kontroly z účetních dokladů u příjemců veřejné finanční podpory. Kontrolní činnost úseku IA Počet kontrol Interní audity plánované 5 Interní audity mimo schválený plán 1 Veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací 23 Kontroly příjemců veřejné finanční podpory 2 Výkon interních auditů V roce 2011 byly provedeny tyto interní audity: 1) Audit plnění obstaravatelské smlouvy o ustájení a zajištění veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa 2) Audit plnění obstaravatelské smlouvy o zajištění, monitorování, odchytu, přepravy, ustájení a veterinární péče o opuštěné kočky 3) Audit hotovostních operací v obecním živnostenském úřadu 4) Audit agendy občanských průkazů a cestovních dokladů ve správním odboru, úseku osobních dokladů 5) Audit hotovostních operací v odboru sociálních věcí a zdravotnictví 6) Audit výběru správních poplatků v odboru dopravy, úseku řidičských oprávnění. 3/142

4 Cílem interních auditů bylo porovnání skutečného stavu auditované činnosti s platnými právními předpisy a interními předpisy města. Audity také prověřily a zhodnotily přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému. Závěrečná zpráva o výsledcích auditu byla projednána s vedoucím příslušného odboru a následně byly výsledky auditu předloženy starostce města. Veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací V souladu se zákonem o finanční kontrole byla u všech 23 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město, provedena následná veřejnosprávní kontrola na místě. Při kontrolách bylo prověřováno, zda příspěvkové organizace dodržují platné právní předpisy, zejména novelu zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášku a platné účetní standardy. Kontroly byly zaměřeny na dodržování zásad efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti při hospodaření s veřejnými prostředky a dodržování Zásad rady města k řízení příspěvkových organizací v oblasti zadávání veřejných zakázek. V souladu se zákonem o finanční kontrole nahrazuje v příspěvkové organizaci, z rozhodnutí rady města, veřejnosprávní kontrola na místě funkci útvaru interního auditu. Proto součástí této kontroly bylo vyhodnocení kvality a účinnosti zavedeného vnitřního kontrolního systému a vyhodnocení významných rizik. Kontroly příjemců veřejné finanční podpory Dle zákona o finanční kontrole provedl úsek interního auditora následnou kontrolu z účetních dokladů těchto příjemců veřejné finanční podpory: 1) Agentura Martin France - finanční příspěvek na akci Noc s hvězdami na hradě Houska 2) Na Větrné hůrce, o. s., Dolní Libchava grant cestovního ruchu na akci Obnovení stezky okolím vrchu Špičák. Cílem kontroly bylo prověření správnosti a úplnosti předložených účetních dokladů a pravdivosti údajů, na jejichž základě byla finanční podpora poskytnuta. Byla provedena kontrola využití finančních prostředků, dodržování zásad pro poskytování grantů, platné smlouvy a termínu vyúčtování. Metodická a konzultační činnost V souladu se zákonem o finanční kontrole poskytuje úsek interního auditora na požádání metodickou a konzultační činnost zaměstnancům a vedoucím zaměstnancům města, tajemníkům výborů a komisí, ředitelům a ekonomkám příspěvkových organizací apod. 4/142

5 Odborná příprava a osobní rozvoj V roce 2011 se zúčastnili zaměstnanci úseku interního auditora v rámci průběžného vzdělávání těchto seminářů a školení: Název semináře Postupy účtování a vnitřní směrnice k účetnictví Vybrané kapitoly z účetnictví, České účetní standardy Dlouhodobý majetek a jeho účtování v souvislosti s účetní reformou veřejných financí Dlouhodobý majetek a jeho třídění, účtování a odpisování Následná veřejnosprávní kontrola na místě Veřejná podpora pro obce, podpora malého rozsahu Vnitřní směrnice a jejich úpravy v souvislosti s účetní reformou veřejných financí Počet zúčastněných zaměstnanců ÚIA 1 zaměstnanec 1 zaměstnanec 1 zaměstnanec 1 zaměstnanec 1 zaměstnanec 1 zaměstnanec 1 zaměstnanec Dále se zaměstnanci zúčastnili školení k nové spisové službě ELISA a školení BOZP. Zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol V souladu se zákonem o finanční kontrole zpracovává úsek interního auditora roční souhrnnou zprávu o výsledcích finančních kontrol za město a všechny příspěvkové organizace. Zpráva je předkládána v termínu do 15. února Krajskému úřadu Libereckého kraje a v elektronické podobě zasílána ministerstvu financí. Ve zprávě jsou souhrnně zhodnoceny výsledky interních auditů, veřejnosprávních kontrol, zavedení a fungování vnitřního kontrolního systému města a příspěvkových organizací. Součástí zprávy je rovněž přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů (např. daňový řád, trestní řád apod.). V roce 2011 nebyla žádná kontrolní zjištění úseku interního auditora předávána k dalšímu řízení. Činnost Regionální sekce V roce 2010 vznikla Regionální sekce interního auditu, která sdružuje všechny interní auditory z veřejné správy Libereckého kraje. Úsek interního auditora se pravidelně zúčastňuje pořádaných schůzek a aktivně se podílí na programu setkání. V roce 2011 se uskutečnila dvě setkání, na kterém si auditoři vyměňovali svoje zkušenosti z veřejnoprávních kontrol a interních auditů. Členství v Českém institutu interních auditorů, o. s. Město Česká Lípa je řádným členem Českého institutu interních auditorů, o. s., od roku Z rozhodnutí rady města zastupuje při jednání město Česká Lípa interní auditorka. Institut svým členům poskytuje komplexní informace o nových trendech v interním auditu prostřednictvím pravidelných ových novinek, časopisu a webu. Vydává odborné publikace, organizuje odborné kurzy, konference a certifikace. S členstvím je spojeno i právo s účastí na Sněmu, vyjadřovat se ke všem projednávaným bodům a uplatnit své hlasovací právo. Interní auditorka se zúčastnila řádného Sněmu v březnu /142

6 Hlavní úkoly úseku interního auditora v roce 2012 a) V roce 2012 se úsek interního auditora zaměří u příspěvkových organizací zejména na dodržování novely zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky a vydaných účetních standardů. b) V souvislosti s reformou veřejných financí bude nutné rovněž prověřit obsah vnitřních účetních směrnic u všech příspěvkových organizací. c) Vzhledem k tomu, že byla schválena novela zákona o finanční kontrole, bude hlavním úkolem úseku podrobně se seznámit se změnami a povinnostmi, které tato novela obsahuje. V České Lípě 30. ledna 2012 Zpracovala: Bc. Hana Máchová interní auditorka 6/142

7 Úsek koordinátora projektů a kampaní Agenda rozpočtu prevence kriminality - příprava rozpočtu prevence kriminality na r (materiály ZM) - pravidelná měsíční kontrola čerpání příjmů a výdajů za r Grantový program prevence kriminality a projektu Zdravé město - veřejné vyhlášení grantového programu na r příjem a kontrola úplnosti žádosti (celkem projektů 20) - projednání komisí ZM - příprava zpracování smluv o poskytnutí příspěvků - kontrola doručených vyúčtování, poukázání příspěvků na účet žadatelů Projekty, kampaně realizované v roce 2011: projekt Den s policií a ostatními složkami Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) - příprava projektu - vystavení objednávek, příprava programu společně se složkami IZS na autodromu v Sosnové - realizace projektu květen 2011 projekt Společně k bezpečí IV - příprava projektu - vystavení objednávek, příprava projektu - realizace projektu duben 2011 projekt Rizikové chování na internetu - příprava projektu - vystavení objednávek, příprava projektu - realizace projektu září - říjen 2011 projekt Stop domácímu násilí III - příprava projektu leden 2011 návrh a vytvoření propagačního materiálu pro daný projekt. Konzultace k projektu na středních školách, konzultace s Policií ČR a MP. Dlouhodobý projekt, který bude realizován v roce realizace projektu, leden - prosinec 2011 kampaň Den bez aut příprava kampaně vystavení objednávek, spolupráce se složkami IZS, Besipem, nákup cen, oslovení veřejnosti, zajištění uzavírky ulice U Průmyslovky, spolupráce na akci Den s historickými autobusy. Příprava kampaně na dopravním hřišti, společně s Městskou policií. - realizace kampaně - září 2011 kampaň Světový DEN ZDRAVÍ - příprava kampaně - vystavení objednávek, nákup materiálu, zajištění prostor - realizace kampaně květen /142

8 realizace projektu z grantu prevence kriminality Libereckého kraje - předložené na KÚ Liberec: - projekt Střelka září prosinec 2011 příprava a realizace projektu - zpracování závěrečného vyúčtování, které bylo předloženo v měsíci lednu na KÚ Liberec. Realizace projektu III. etapa Cyklostezky Varhany - zpracování zápisů z jednání výboru Dobrovolného svazku obcí - zpracování rozpočtu na rok 2012 a výhledu na léta zpracování materiálu na jednání ZM - zpracování Smlouvy o půjčce - aktualizace webových stránek cyklostezky Varhany - vyřízení objednávek, faktur V České Lípě dne 31. ledna 2011 Zpracovala: Anna Deumičová koordinátor projektů a kampaní 8/142

9 Úsek krizového řízení a BOZP 1. Krizové řízení A) Havarijní, krizové a obranné plánování 1. Pravidelné aktualizace Havarijního plánu Libereckého kraje (HPLK) a jejich promítnutí do výpisu Havarijního plánu pro ORP Česká Lípa v elektronické listinné podobě pravidelně 1x měsíčně 2. V měsíci říjen listopad aktualizace HPLK v části C-5 Plán individuální ochrany. Zajištění podkladů pro zabezpečení prostředků individuální ochrany vybraných kategorií obyvatelstva dle požadavku Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZSLK). 3. Provádění aktualizace krizové a havarijní dokumentace na základě vlastních zjištění 4. Zajištění vrácení odvlhčovačů HZSLK zapůjčených na řešení následků povodní v r Spolupráce s HZSLK, KÚLK a dalšími zainteresovanými složkami na zajištění přípravy starostů obcí správního obvodu ORP Česká Lípa v oblasti havarijní a krizové připravenosti v měsíci dubnu a květnu 6. Zajištění II. etapy přípravy starostů obcí ORP Česká Lípa v měsících červnu - listopadu a spolupráce na této přípravě s pracovníky HZSLK, územního odboru Česká Lípa. 7. Účast na pravidelných poradách a školeních organizovaných 1x za 2 měsíce oddělení krizového řízení KÚLK a dále účast na koordinačních poradách organizovaných HZSLK 8. Účast na školení k využívaní programu operační přípravy státního území (OPSÚ), který slouží pro plánování tzv. objektů možného napadení (OMN) a zajištění jejich ochrany 9. Zajištění podkladů pro zpracování údajů k objektům možného napadení 10. Spolupráce při tvorbě Výpisu z krizového plánu LK pro ORP Česká Lípa dle novelizované krizové legislativy 11. Zajištění zasedání Bezpečnostní rady ORP Česká Lípa dne a Doplnění Plánu ochrany území před zvláštní povodní 9/142

10 13. Účast na rekognoskaci objektu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., dne zaměřené na řešení mimořádných událostí, požáru a evakuace pacientů (účast HZSLK, územní odbor Česká Lípa, Městská policie Česká Lípa a JSDHO Česká Lípa). B) Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) 1. Aktualizace dokumentace regulačních opatření vyhlašovaných z úrovně vlády ČR, zejména na úseku řešení ropné nouze a přídělového systému nedostatkového zboží 2. Aktualizace Plánu nezbytných dodávek v programu v IS Argis navrhování nových dodávek a dodavatelů pro řešení krizových situací ve správním území ORP Česká Lípa 3. Účast na dvoudenní poradě v měsíci červnu s pracovníky Správy státních hmotných rezerv v školicím středisku Gall Dolní Dvůr 4. Spolupráce při praktických prověřovacích cvičeních informačního systému KRIZKOM určeného k vyžadování věcných zdrojů při krizových situacích C) Oblast požární ochrany a jednotek sboru dobrovolných hasičů města Česká Lípa (JSDHO) 1. Zpracování žádostí o poskytnutí dotací z fondu Požární ochrany Libereckého kraje 2. Zpracování dohod o členství v JSDHO nových žadatelů a zrušení členství dle požadavků velitelů JSDHO, zpracování materiálu k projednání v RM 3. Zpracování materiálů k projednání v ZM ve věci zřízení JSDHO jako organizačních složek města, zpracování zřizovacích listin JSDHO Česká Lípa Od přešlo zajišťování úkolů v oblasti JSDHO do kompetence oddělení technické správy majetku. D) Oblast utajovaných informací 1) Zajištění pravidelného školení osob určených k seznamování se s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené 2) Proškolení pracovnic podatelny ze zásad při příjmu a odesílání utajovaných písemností 3) Evidence a vyřizování utajovaných písemností 10/142

11 2. BOZP Od v důsledku organizačních změn u MěÚ došlo u mne ke změně pracovní smlouvy s pracovním zařazením referent krizového řízení a BOZP. Povinností pro tuto pracovní pozici bylo získání osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik pro oblast BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném znění. Předepsaná zkouška úspěšně absolvována dne Do byly pro město Česká Lípa úkoly v oblasti PO a BOZP zajišťovány externím dodavatelem paní Janou Šímovou. Na zajišťování úkolů v uváděných oblastech jsem s poskytovatelkou služeb spolupracoval. Podílel jsem se na plnění úkolů stanovených legislativou pro oblast BOZP a PO. A) Péče o zdraví 1) Zpracování harmonogramu řadových preventivních prohlídek zaměstnanců města zařazených do MěÚ 2) Odesílání zaměstnanců na opakované řadové prohlídky s průvodní dokumentací do smluvního zdravotnického zařízení závodní preventivní péče 3) Zpracování Směrnic města Traumatologický plán a Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů 4) Zajišťování nákupů a distribuce osobních ochranných pracovních prostředků 5) Kontrola a doplňování lékárniček B) Vzdělávání a školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO 1) Zajišťování vstupního a periodického školení zaměstnanců v celkovém počtu 78 osob 2) Zajištění školení zdravotníků 3) Zpracování nových osnov školení 11/142

12 C) Kontrolní činnost 1) V měsíci listopadu na všech pracovištích města Česká Lípa provedení roční prověrky BOZP a PO v souladu s ustanovením 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a dle 13 odst. 1 písm. c) Vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění 2) Kontroly použitelnosti žebříků a schůdků v majetku města V České Lípě 7. února 2012 Zpracoval: Bc. Ladislav Renner referent krizového řízení a BOZP 12/142

13 Úsek kultury a sportu 1. Kultura Kulturní akce XIII. reprezentační ples města příprava a realizace, spolupráce s příspěvková organizace Kulturní dům Crystal (dále jen PO KD Crystal) Městské slavnosti - příprava a realizace, spolupráce s PO KD Crystal Poděkování starostky příprava a realizace Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a akce Vánoce příprava a realizace, spolupráce s PO KD Crystal XIV. reprezentační ples města příprava, spolupráce s PO KD Crystal Spolupráce na tvorbě programů a harmonogramů akcí, vyhlášení veřejné ankety, jednání s dodavateli služeb (vystupující, technické služby, propagace, organizační zajištění atd.). Uzavření objednávek, příprava smluv ve spolupráci s právníkem. Materiály RM - schválení smluv a finančních darů (poděkování starostky), uzavření smluv, příprava, schválení a uzavření darovacích smluv (ČET a. s., Busline a. s.). Kontrola plnění služeb na místě: likvidace faktur. Kronika města Objednávka tisku listů do kroniky 2001 a 2002 Kontrola a úprava konečného znění textu 2001 Objednávka zpracování vazby kroniky 2001 Likvidace faktur Jednání letopisecké komise k textu do kroniky část 2010 Agenda příspěvkových organizací v oblasti kultury (dále jen PO) hospodaření PO s příspěvkem zřizovatele: seznámení příspěvkových organizací s rozpočtem investičních a neinvestičních nákladů (provozních) na rok 2011 pravidelné poukazování investičních a neinvestičních přípěvků na provoz a mzdy PO stanovení specifických ukazatelů rozpočtu PO (materiál RM) kontrola rozboru hospodaření PO s příspěvkem zřizovatele za rok 2010 a za I. III. čtvrtletí 2011 úprava specifických ukazatelů PO (materiály RM) převod z rezervního do investičního fondu (materiál ZM) rozpočtové změny (materiály pro finanční výbor a ZM) souhlas s přijetím finančního daru PO (materiál RM) řízení PO: zpracování zlepšených hospodářských výsledků PO za r (materiál RM) směrnice o krátkodobých pronájmech v PO Lipý (materiál RM) projednání výročních zpráv PO (materiál RM) schválení vstupného PO Lipý (materiál RM) 13/142

14 změna zásad RM o řízení neškolských PO (příprava, zpracování, materiál RM) zřizovací listiny PO: úpravy zřizovacích listin PO Kultura, PO Lipý (materiály ZM) personální agenda ředitelů PO: úprava platových náležitostí ředitelů PO v oblasti kultury a sportu v souvislosti s nařízením vlády č. 381/2010 Sb. (materiál RM) vyhotovení platových výměrů vyhlášení mimořádných úkolů ředitelům PO v oblasti kultury a sportu (materiály RM) úpravy platových náležitostí ředitelů PO v souvislosti s platovými postupy evidence a správa majetku: předložení odpisových plánů PO a jejich změn (materiály RM) agenda pronájmů nebytových prostor (veřejné vyhlášení, účast na výběrových řízeních, zpracování materiálů pro RM) úprava smluv o výpůjčce nemovitého majetku PO (materiály RM) Agenda rozpočtu kultury příprava rozpočtu kultury na r (materiály ZM) pravidelná měsíční kontrola čerpání příjmů a výdajů za r rozpočtové změny (materiály na finanční výbor) Grantový program pro oblast kultury zpracování zásad poskytování kulturních grantů a tiskopisů žádostí na r (materiál ZM) veřejné vyhlášení grantového programu na r příjem a kontrola úplnosti žádostí (celkem 9) projednání výborem ZM pro kulturu a cestovní ruch zpracování materiálů na jednání ZM příprava a zpracování smluv o poskytnutí příspěvků (celkem 9) kontrola doručených vyúčtování (celkem 8), poukázání příspěvků na účet žadatelů příprava zásad poskytování kulturních grantů a tiskopisů žádostí na r Mimořádné příspěvky z rozpočtu města příjem a kontrola úplnosti žádostí zpracování materiálů na jednání ZM uzavření smluv o poskytnutí příspěvků s Martinem Prokešem o poskytování příspěvku na výdaje spojené s realizací akce Festival Lípa Musica ; s p. Antonínem Nevole o poskytnutí příspěvku na výdaje spojené s činností kina Crystal v roce 2011, se Swingovým a jazzovým orchestrem Big Band CL na výdaje spojené s činností sdružení v r. 2011, se sdružením Filozofický klub progres na výdaje spojené s celoroční činností, s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, příspěvkovou organizací, na výdaje spojené s realizací výstavy Středověké umění na Českolipsku poukázání finančních prostředků na účty příjemců kontrola doručených vyúčtování 14/142

15 Fond rady města v oblasti kultury příjem a kontrola úplnosti žádostí o příspěvek z FRM (celkem 16) příprava materiálů na jednání výboru ZM pro oblast kulturu a cestovní ruch a pro jednání RM zpracování a uzavření 13 smluv o poskytnutí přípěvku zpracování a uzavření 5 smluv o poskytnutí příspěvku občanům oceněným Poděkováním starostky, poukázání příspěvků na účty žadatelů kontrola doručených vyúčtování (celkem 13). Archivace agendy kultura r částečně 2010 Inventarizace majetku fyzická kontrola nemovitého majetku města předaného do výpůjčky PO Městská knihovna, PO Kultura a PO Lipý vyhotovení a odevzdání inventarizačního zápisu včetně povinných příloh na FO namátková fyzická kontrola movitého majetku spravovaného PO Městská knihovna, PO Kultura a PO Lipý Výbor ZM pro kulturu a cestovní ruch 10 zasedání v období leden prosinec 2011 příprava materiálů a podkladů pro jednání zpracování zápisů a usnesení zpracování materiálů na ZM 2. Sport Agenda příspěvkové organizace Sport Česká Lípa (dále jen PO) hospodaření PO s příspěvkem zřizovatele: seznámení příspěvkové organizace s rozpočtem investičních a neinvestičních nákladů (provozních) na rok 2011 pravidelné poukazování investičních a neinvestičních přípěvků města na provoz a mzdy PO stanovení specifických ukazatelů rozpočtu PO (materiál RM) kontrola rozboru hospodaření PO s příspěvkem zřizovatele za rok 2010 a za I. III. čtvrtletí 2011 zpracování zlepšeného hospodářského výsledku PO za r (materiál RM) úprava specifických ukazatelů PO (materiál RM) rozpočtové změny (materiály finanční výbor a ZM) souhlas s přijetím finančního daru PO (materiál RM) řízení PO: projednání výroční zprávy PO za r (materiál RM) úprava směrnice o krátkodobých pronájmech v PO Sport (materiál RM) schválení úprav vstupného PO Sport (materiál RM) změna zásad RM o řízení neškolských PO (příprava, zpracování, materiál RM) 15/142

16 zřizovací listiny PO úprava zřizovací listiny PO Sport (materiál ZM) evidence a správa majetku: předložení odpisového plánu PO a jeho změn radě města agenda pronájmů nebytových prostor (veřejné vyhlášení, výběrové řízení, zpracování materiálu pro RM) úprava smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku (materiál RM) personální agenda ředitelky PO: vyhlášení mimořádných úkolů ředitelce PO (materiál RM) změna platových náležitostí ředitelky PO v souvislosti s nařízením vlády č. 381/2010 Sb. (materiál RM) vyhotovení platového výměru Agenda rozpočtu sportu příprava rozpočtu sportu na r (materiály ZM) pravidelná měsíční kontrola čerpání příjmů a výdajů za r Grantový program pro oblast sportu příprava zásad poskytování sportovních grantů a tiskopisů žádostí na r veřejné vyhlášení grantového programu na r příjem a kontrola úplnosti žádostí o grant v r (celkem 93) projednání výborem ZM pro sport zpracování materiálů na jednání ZM příprava a zpracování smluv o poskytnutí příspěvků (celkem 72) + dodatků (celkem 25) poukázání příspěvků na účty příjemců kontrola doručených vyúčtování grantů poskytnutých v r.2011 (celkem 70) řešení porušení rozpočtové kázně příprava zásad poskytování sportovních grantů a tiskopisů žádostí na r Mimořádné příspěvky z rozpočtu města příjem a kontrola úplnosti žádosti zpracování materiálu na jednání ZM uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku s Autoklubem Bohemia Sport na výdaje spojené s realizací akce Rally Bohemia 2011 poukázání finančních prostředků na účet příjemce kontrola doručeného vyúčtování Fond rady města příjem a kontrola úplnosti žádostí o příspěvek z FRM (celkem 5) příprava materiálů na jednání výboru ZM pro sport a pro jednání RM zpracování a uzavření smluv o poskytnutí přípěvku (celkem 3) poukázání příspěvků na účty žadatelů kontrola doručených vyúčtování poskytnutých v r (celkem 3) 16/142

17 Archivace agendy sport r částečně 2010 Inventarizace majetku fyzická kontrola nemovitého majetku města předaného do výpůjčky PO Sport fyzická kontrola nemovitého i movitého majetku předaného do užívání nájemci tenisové haly vyhotovení a odevzdání inventarizačních zápisů včetně povinných příloh na FO namátková fyzická kontrola movitého majetku spravovaného PO Sport Výbor ZM pro sport 14 zasedání v období leden prosinec 2011 příprava materiálů a podkladů pro jednání zpracování zápisu a usnesení zpracování materiálů na ZM V České Lípě 31. ledna 2012 Zpracovala: Irena Zemanová referentka kultury a sportu 17/142

18 Oddělení školství a cestovního ruchu 1. Školství Samospráva výlep plakátů k zápisu žáků do 1. tříd ve městě i jejich rozvoz po okolních obcích uspořádání čtyř porad s řediteli školských příspěvkových organizací - předání informací a požadavků ze strany zřizovatele a z oblasti přenesené působnosti; na druhé poradě účast i ředitelů školských organizací ve správním obvodu ORP Česká Lípa a zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje; čtvrtá porada za účasti ředitelů a ekonomických pracovnic i neškolských příspěvkových organizací informace úseku interního auditora ke změnám v účetnictví 2x porada s vedoucími školních jídelen - spolupráce s OŠMTS KÚ LK a s občanským sdružením CELIA dvě porady s ekonomkami školských příspěvkových organizací, výstupem první porady bylo zpracování upravené přílohy Zásad RM Řízení příspěvkových organizací burza středních škol 2011 v součinnosti s Úřadem práce Česká Lípa, Pedagogickopsychologickou poradnou Česká Lípa a se SOŠ a SOU Česká Lípa zpracování nových platových výměrů ředitelů školských příspěvkových organizací z důvodu změny platového stupně, změn příplatků za vedení a nástupu nově jmenovaného ředitele, v závěru roku zpracování nových platových výměrů všem ředitelům školských příspěvkových organizací, kteří jsou pedagogickými pracovníky z důvodu změny nařízení vlády (změna platových tarifů) zpracování odměn ředitelům školských organizací za 1. a 2. pololetí roku 2011 správa školského rejstříku - záměr splynutí ZUŠ a DDM nebyl schválen zastupitelstvem města, následně proběhla řada jednání a analýz jako příprava na možné umístění DDM do objektu Arbesova 2077, který je sídlem ZUŠ - jmenování nového ředitele ZŠ Pátova - změna bydliště ředitelky MŠ Šikulka - zvýšení kapacity školní družiny ZŠ Partyzánská a ZŠ Slovanka - zvýšení kapacity ZŠ speciální a současné snížení kapacity ZŠ praktické, jejichž činnost vykonává ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská - zřízení školního klubu při ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská, zpracování změny zřizovací listiny zpracování dodatku ke zřizovací listině ZUŠ a DDM (rozšíření doplňkové činnosti) a příloh ke smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku z důvodu zvýšení hodnoty nemovitého majetku jmenování nových členů školských rad na funkční období 3 let řešení stížnosti na základě zjištění České školní inspekce (ZŠ 28. října) účast na inventarizaci majetku svěřeného školským příspěvkovým organizacím dle podkladů školských příspěvkových organizací aktualizace seznamů žáků dojíždějících z jiných obcí, po ověření údajů provedení fakturace: 18/142

19 období vyhotoveno faktur částka v Kč I. pololetí ,- II. pololetí ,- celkem rok ,- vytvoření přehledů o zápisech žáků do 1. tříd k v českolipských základních školách včetně porovnání roků 2007 až 2011, o počtech tříd a žáků v základních školách zřizovaných městem Česká Lípa k a k , o počtech dětí přijatých do českolipských mateřských škol podle data narození, o vývoji počtu žáků v ZUŠ Česká Lípa v letech , o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v českolipských mateřských školách na školní rok 2011/2012 přehled o počtech tříd a žáků v 8. ročnících ZŠ pro Úřad práce a pro BESIP přehled o počtech tříd a žáků v ročnících ZŠ v rámci ORP Česká Lípa zpracování srovnání kvalifikovanosti všech učitelů a učitelů cizích jazyků v českolipských základních školách (školní roky 2011/2012 a 2010/2011) zpracování přehledu platů nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení za rok 2010 a za 1. čtvrtletí roku 2011 podíl na organizaci akcí Českolipský učitel roku 2011, promítání pro žáky 9. tříd ZŠ a odměňování nejlepších žáků škol jednání o pronájmu budovy Dobranov 4 (Mateřská škola Pastelka), zpracování návrhů smlouvy v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměrů pronájmu nebytových prostor ve školských budovách na úřední desce (ZŠ Školní, boční štít budovy ZŠ Moskevská jednání se zájemci o pronájem) organizace konkurzů na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Pátova a Samostatné školní jídelny zařazování majetku (investice ORMI) příprava na rekonstrukci mateřské školy v ul. Svárovská (jednání s ředitelkami MŠ Pastelka, Špičák a Severní, spolupráce s ORMI) řešení porušení rozpočtové kázně v ZŠ 28. října účast na semináři Veřejné zakázky a Portál Libereckého kraje, na semináři k novelizaci školského zákona, k problematice podpor de minimis a dalších seminářích, 2x porada na Krajském úřadu Libereckého kraje zpracování jednacího řádu výboru pro výchovu a vzdělávání a zásad pro poskytování příspěvků formou školských grantů Školské granty 2011 počet žádostí 41 požadovaná částka celkem ,- Kč počet schválených žádostí 28 výše schválených příspěvků celkem ,- Kč počet vyúčtovaných příspěvků 28 19/142

20 Příspěvky z fondu rady města počet žádostí v oblasti školství 9 požadovaná částka celkem ,- Kč počet schválených žádostí 7 výše schválených příspěvků celkem ,- Kč počet vyúčtovaných příspěvků 7 Mimořádné příspěvky zastupitelstva města počet schválených žádostí oblast školství 3 výše schválených příspěvků celkem ,- Kč počet vyúčtovaných příspěvků 3 zlepšené výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací návrh rozdělení do fondů předkládání žádostí o schválení přijetí darů pro školské organizace radě města kontrola vyúčtování akcí celoměstského významu pořádaných Domem dětí a mládeže Libertin a příspěvku na činnost dětského zastupitelstva upřesnění odpisových plánů a specifických ukazatelů rozpočtu školských příspěvkových organizací na rok 2011, odvod příspěvků na odpis investičního majetku do rozpočtu města rozbor hospodaření školských příspěvkových organizací za čtvrtletí roku 2011 účast oddělení při hodnocení zakázek malého rozsahu na školských organizacích jednání s ORMI o opravách a investicích týkajících se školských budov, rozpočtové změny zpracování tabulky na rozbor hospodaření a spotřeby energií školských příspěvkových organizací příprava rozpočtu školství na rok 2012 Státní správa kontrola a předání žádostí o schválení speciálních tříd na základních a mateřských školách Krajskému úřadu Libereckého kraje výkaz Škol (MŠMT) P1-04 čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za I. IV. čtvrtletí 2011, sběr a kontrola výkazů z 55 škol a školských zařízení v rámci ORP finanční vypořádání dotací škol a školských zařízení poskytnutých MŠMT prostřednictvím Libereckého kraje za rok 2010, přehled vybraných účelových dotací poskytnutých školám a školským zařízením v Libereckém kraji v roce 2010 shromažďování a vypracování souhrnných přehledů požadavků jednotlivých škol a školských zařízení oblasti ORP Česká Lípa na přímé neinvestiční výdaje ve školství v roce 2011 sumář finančních rozvah, mzdové inventury, úprava rozpisu rozpočtu, 20/142

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina organizační složky města Město Lipník nad Bečvou, IČ 003 01 493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 594/2005 ZM 21 ze dne 29.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2010

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2010 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2010 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Hana Moudrá, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Obsah ÚVOD... 3 ÚSEK INTERNÍHO

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štítina, IČ 00300764 za rok 2014 Elektronický podpis - 9.3.2015 KUMSX01GXNF3 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2015 Číslo: 2/2015 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava III,1M$XOICCI" ČJ.: MSK 52267/2014 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/19895/2013/Sam 113.1

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobratice, IČ 00577057 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobratice, IČ 00577057 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GK04S Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 90575/2014/KUUK 217/KON/2014 Stejnopis č. 1 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Kostomlaty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Vydáno: leden 2015 Číslo: 1/2015 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu města ve

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odkazy Zákon č. 101/2000

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více