Dlouhovkost a podpora zdraví ve. Zdenk k Kalvach III.interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhovkost a podpora zdraví ve. Zdenk k Kalvach III.interní klinika 1.LF UK a VFN Praha"

Transkript

1 Dlouhovkost a podpora zdraví ve stáí Zdenk k Kalvach III.interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

2 Pojetí dlouhovkosti vk k 90 a více v let (15letá periodizace) vk k o 20% vyšší než nadje dožit ití ve vysplých zemích (japonské ženy 97 let, eští muži i 84 let)? odlišn pro ženy a muže? vk k 100 a více v let (centenarians( centenarians) vk k 110 a více v let (supracentenarians( supracentenarians)

3 Hospodásky sky vysplé zem (World Population Aging,, UN, 2002) Vk (%) 1,0 1,8 3,1 5,4 9, (tisíce) ,5 681, ,8

4 Obyvatelé ve vku v 90+ v R (Kalvach, Burcin,, Mikeš,, Pavlík, 2004) Ženy Muži celkem

5

6

7

8 Poet obyvatel ve vku v 100+ (ženy : muži i = 4 : 1) ženy muži Celkem R, Japonsko,

9 Rodinný stav stoletých v R, 2000 (SÚ 2001) svobodní rozvedení ovdovlí Vdané/ ženatí Ženy Muži

10 Osamlost dlouhovkých Ve vku v nad 80 let v R R ovdovlých 32,5 % muž 81,5 % žen (Pavlík k a Kuera, 2001)

11 Maximáln lní délka života V souasnosti zejmz ejm 125 let Nejvyšší doložený vk: v Jeanne Louise Calment * let 164 dní

12 Podmínnost nost dlouhovkosti genetická dispozice vliv prosted edí výzkumný zájem: z funkní stav v pokroil ilém stáí - dlouhovkost a kehkostk vztah fenotyp genotyp prosted edí

13 Studium dlouhovkosti pevážn na molekulárn rní a subcelulárn rní úrovni vztah genotypu a vlivu vnjší šího prosted edí (pim imená fyzická aktivita, dietetické návyky) dvojec ecí studie: nap. Aging Danish Twins Study (od 1995, dvojat ve vku v 75+)

14 Podmínnost nost pirozenp irozené délky života 25 % - geneticky 75 % - epigeneticky (Martin aj., 2002)

15 Délka života dvojat (M. Rockstein) tsný vztah délky d života jednovajených ných dvojat pi p úmrtí ve vku v let neprkazný vztah pi p úmrtí ve vku v 80+ spíš íše e genetika krátkov tkovkosti kosti (dispozice k chorobám) než dlouhovkosti pesto dlouhovkost rodi (sourozenc) zvyšuje pravdpodobnost podobnost dlouhovkosti

16 Funkní stav dlouhovkých (Andersen-Ranberg aj., 1999) 3075 dvojat ve vku v let, 276 osob ve vku 100+ od vku v let se funkní zdatnost zhoršuje ve všech v vkových v kategoriích je horší u žen deteriorace pomalejší u dlouhovkých ve vku v 100+ zvládlo všech v 6 aktivit ADL 44% muž a 20% žen

17 Kandidátsk tské geny dlouhovkosti kosti: Gen klotho MORF4 APOE REN SOD-1 SOD-2 THO Mt DNA HLA-DR ACE APOB PAI-1 Produkt Lokalizace Funkce beta-glukosid glukosidáza 13q antioxidant, antiprogerický faktor transkripní faktor protoonkogenu B-mybB 4 regulace bun ného cyklu apolipoprotein E 19q metabolismus lipid renin superoxiddismutáza 1 1q 21q tonus cév c antioxidant superoxiddismutáza 2 6p antioxidant tyrozinhydroxyláza za 11p katecholaminy mitochondriáln lní genom mitochondriáln lní oxidativní chromozom fosforylace antigen lidských leukocyt 6p imunita angiotenzin konvertující 17q tonus cévc enzym apolipoprotein B 2p metabolismus lipid inhibitor plazminového aktivátoru toru 7q srážlivost krevní

18 Gen Klotho - gen lokalizovaný na 13.chromozomu (13q12) - mutace v pokusech na myší ších progerický syndrom - overexprese prodloužen ení nadje dožit ití Funkce: - inhibice IGF-1 - aktivace transkripního faktoru Fox 0 - indukce exprese Mn-superoxiddismut superoxiddismutázy

19 MORF 4 (mortality factor on chromozom 4) kandidátn tní gen extrémn mní délky života (oblast 4q33-q34.1) q34.1) kóduje transkripní faktor regulující transkripci protoonkogenu B-myb (regulace pechodu p z G1 do S fáze bun ného cyklu)

20 Matroklinní mitochondriáln lní ddinost mitochondriáln lní genotyp Mt5178A vysoký výskyt u stoletých Japonc (45%) nižší výskyt poškozen kození volnými radikály

21 Apolipoprotein E strukturáln lní protein syntetizovaný v játrechj v mozku (primárn rní astrocyty) v kžk ži v makrofázích

22 Apolipoprotein E ligand pro interakci s lipoproteinovými receptory ve tkáních a) samotný apo E jako ligand pro zbytkové chylomikrony b) apo E + apo B 100 jako ligand pro LDL receptor Apo E je bohatý na Arg tvoí až 5-10 % všech AMK ve VLDL

23 Gen pro apo E lokalizace na 19. chromozomu (19q13.2) trojalelní polymorfismus E2, E3, E4 E2 se liší od E3 zámnou z Arg za Cys v poloze 158, E4 od E3 zámnou z Arg za Cys na pozici 112 zastoupení alel v blošské populaci: E2 8% E3 78% E4 14%

24 Alela E4 zvyšuje riziko hypercholesterolemie celkové i LDL aterosklerózy syndromu demence Alzheimerovy choroby? Alela E2 - v tomto smyslu protektivní

25 Dlouhovkost -Souhrn Dlouhovkých osob pibývp ibývá v rámci r civilizaního vývoje Vliv životního prosted edí,, zdravotního stavu, zdravotnických služeb Tyto vnjší faktory umožní uplatnní genetické dispozice

26 Dlouhovkost - Souhrn Populace je z hlediska dispozice k dlouhovkosti heterogenní Prediktory dlouhovkosti neznáme jen dlouhovkost v rodin Dlouhovcí jsou ve stáí zdravjší a zdatnjší než jejich vrstevníci (nejde o zadržov ování smrti)

27 Dlouhovkost - Souhrn Narst stá význam mírnm rné disability = kehkosti, k nikoli tžt žké závislosti Dlouhovké jsou astji ženy, ale jsou ménm zdatné než dlouhovcí muži Neznáme klinické normy a standardy pro dlouhovké pacienty.

28 Dlouhovkost pro ne?

29 Sudika Klóth thó C. Claudel,, 1883

30 Pro se lovk k s vkem v mní? m Pro vzniká fenotyp stáí? stárnut rnutí jako biologická zákonitost - genetický program - opotebov ebování choroby a jejich dsledky d (ateroskleroza( ateroskleroza) životní zpsob - inaktivita, dekondice,, dieta

31 vliv prosted edí - pírodní (stárnut rnutí kže) - sociáln ln ekonomický (sociáln lní role) - bariéry ry psychické faktory (životn( ivotní události, adaptace na stárnut rnutí) jiné

32 Je funkní stav ve stáí ovlivnitelný? Zvládnut dnutí chorob - prevence - léení - rehabilitace - kompenzace následkn sledk (ergoterapie)

33 Aktivity - pohybové - psychické (mozkový trénink) - sociáln lní (komunikace) Ovlivnní vlivu prosted edí Aktivní pístup ke stárnut rnutí

34 Vlastní stárnut rnutí (involuce) -??? - omezení energetického píjmup - geriatrika?

35 Co znamená úspšné stárnut rnutí? subjektivní spokojenost dobrý zdravotní stav, prevence chorob stáí dobrý funkní stav seberealizace, autonomie, participace

36 Životospráva va ve stáí Aktivity sociáln lní sociáln lní sí Aktivity psychické Psychohygiena (Švancara):( perspektiva pružnost prozíravost ravost porozumní potšen ení

37 Pohybové aktivity Odpoinek, spánek, relaxace Dieta

38 Pohybové aktivity Dležitjší pro zdraví je pohybová aktivita než tlesná zdatnost Dležitjší než pohybová aktivita v mládí je pohybová aktivita aktuáln lní Cíle pohybové aktivity: metabolická adapt. zdatnost (síla) pružnost, rozsah potšen ení

39 Kondice, rozsah pohyb,, svalová síla jsou ovlivnitelné i v 8. decéniu Základní pohybová aktivita: chze Tréninkov ninková pohybová aktivita: cyklotrenažer er Ped rekondiním m programem funkní vyšet etení (bicykloergometrie) Individuáln lní stanovení zátže

40 Základní hodnocení zátže e (úinnost( + bezpenost) tepová frekvence Orientan u zdravého lovka: puls pi p i zátžz ži i = 0,75 x (220 vk) Hodnocení pulsu - pohmatem - mi na zápstz stí (sport-tester) tester)

41 Potebn ebná dostatená intenzita (dosažen ení TF, zapocení) ) i as (cca 20 minut) Adaptaní efekt chze: asi 25 km/ týden rychlostí pokud možno km/ hodinu Pizpsobení pohybovému handicapu

42 Typy pohybových aktivit habituáln lní aktivity programované aktivity - samostatn - rekondiní centra pi i VFN Rekondiní centrum TJ Medicina (Praha 2, Salmovská 5) pi i FN Motol Kardiokub kliniky tlovýchovného lékal kaství

43 doplkov kové aktivity plavání (teplá voda), bžkování,, turistika

44 Dieta Bránit malnutrici i obezit S vkem v se mním složen ení tla (ubývá svalovina, pibývá tuk) Hmotnost s vkem v mírnm rn stoupá - BMI ve stáí bezpený do 27,0 Dieta by mla m být: biologicky pestrá, kaloricky umírn rnná

45 Dostatek tekutin Vhodný dostatek vlákniny Potravinové doplky s s míroum rou

46 Nemocnost ve stáí Mní se klinický obraz (nkterých) chorob - choroby ve stáí Mní se výskyt nkterých n chorob - choroby stáí Stoupá souasný výskyt více v chorob - multimorbidita/ komorbidita Mní se psychosociáln lní dopad chorob Narst stá nemocnost (nezdraví) ) bez chorob

47 Zdraví je více v než nepítomnost choroby (WHO) Nejde o pesahovp esahování medicínských kompetencí do sféry štstíi i blahobytu Jde o pochopení významu nezdraví bez chorob celostní pojetí zdraví: stav organismu v interakci s prosted edím

48 Poruchy zdraví Klasické choroby Nezdatnost organismu - výkonnost (fungování - functionning) - odolnost - adaptabilita - subjektivní prožitek - vliv prosted edí

49 Projevy a dsledky d nezdatnosti - nedostatku zdraví Disabilita - poruchy aktivity (nap.. porucha chození) Handicap - poruchy participace Nespokojenost, utrpení,, pokles zdravím podmínné kvality života Komplikace, ohrožen ení života, zkrácen cení LE a HALE (pády, zánty, z dekubity,, sebevraždy)

50 Píiny nezdatnosti ve stáí klasické choroby - zvláš ášt choroby stáí potencování banáln lních zmn n (komorbidita( komorbidita) genetická dispozice (svalová síla) involuní zmny inaktivita (pohybová,, psychická) malnutrice iatrogenní vlivy (nežádouc doucí úinky lék) l subjektivní prožívání

51 Vztah zdraví - nemoc nejde o dichotomii bu zdraví,, nebo nemoc jde o kontinuum, o míru m zdraví s involucí: : ubývá zdraví klesá potenciál l zdraví stresor roste význam dekompenzujících ch rozvíjí se kehkost k (frailty( frailty) mní se vnímání zdraví

52 Pojetí nemocnosti Xenochtonní nemoc jako vnjší událost - existuje svt t chorob - nemoc je z organismu odstranitelná - 1 choroba u zdravého lovka Autochtonní nemoc jako stav organismu - geriatrická multimorbidita - geriatrická kehkost

53 Potenciál l zdraví (C.Drbal) Komponenty potenciálu zdraví: zdatnost odolnost kreativní adaptabilita (vlivy prosted edí,, zmny homeostázy zy,, regulaní kapacita)

54 Geriatrická medicína vyžaduje: znalost atypických chorob ve stáí chápání autochtonní nemocnosti jako stavu organismu posilování celostního zdraví (salutogenese) zájem o choroby - o funkní stav (disabilitu) starého lovka - o nároky prosted edí celostní,, psycho-somato somato-sociální pístup

55 Záplava zdravotních zmn n ve stáí Hrozí polypragmazie, náhrada n sociáln lních rolí chronickým pacientem. Které obtíže e a zmny léit? prognosticky závaz važné hrozící komplikacemi funkn závažné subjektivn závažné

56 Nové paradigma medicíny

57 Aaron Antonovsky americký sociolog medicíny žijící v Izraeli koncept kontinuity zdraví-nemoc koncept patogenese versus salutogenese sense of coherence - vdomí souvislostí, kontinuity, sounále ležitosti

58 Zalen lenní zdravotních problém a léení do kontextu životní role Antonovsky - sense of coherence Maslow (teorie poteb) - transcendence Frankl - meaning of life Nezbytné je pochopení kehkého ho starého lovka - pak pochopíme, pro se objevil v ordinaci, co oeko ekává,, k emu chce být léen, l co pro nho n znamená být zdráv.

59 Involuní zmny se více v týkají zdravotního stavu než chorob K základnz kladním m cílm c m léenl ení ve stáí patí zachování a obnova smysluplnosti, seberealizace, svébytnosti. Vyle leující koncept casus socialis by ml m l být nahrazen psychosociáln lním m konceptem stonání a salutogenese.

60 Geriatrická kehkost - frailty vetchost - intolerance standardní léby kategorie omezení sobsta stanosti (IADL) vulnerabilita - riziko náhln hlé dekompenzace zdravotníi i funkní (instabilita s pády) p míra poklesu potenciálu zdraví (zdatnost, odolnost, adaptabilita) multisystémov mové postižen ení (mobilita, smysly, kognice,, výživa)

61 Geriatrická kehkost psychosomatický koncept fáze geriatrické deteriorace - narst stání významu s pibývp ibýváním m dlouhovkých (longevity( medicine)?

62 Prvky geriatrické deteriorace a kehkosti dekondice sarkopenie horší tolerance zátžz že delší doba zotavení mírný kognitivní deficit (CIND, fluidní inteligence, pam ) sensorický deficit únava nechutenství,, hubnutí apatie a hypobulie hypomobilita zpomalení imunodeficit dyskoordinace pohybu zmna kloubních vzor

63 Kritéria ria kehkosti k dle Friedové Neúmyslný pokles hmotnosti > 5kg/ rok Únava, vyerpanost (Borgova subj. škála) Svalová slabost Pomalá chze Pokles tlesnt lesné aktivity Anorexie Sarkopenie Hypomobilita Poruchy rovnováhy Deprese Kognitivní deficit

64

65 Etiologie geriatrické kehkosti 1. unikauzáln lní: - genetická exprese - volné radikály - cytokiny (inflam( ageing) 2. multikauzáln lní: involuce (vetn etn hormonáln lních vliv) multimorbidita dekondice, malnutrice psychosociáln lní vlivy - motivace, aktivity

66 Dsledky kehkostik pokles kvality života disabilita - poruchy aktivity, participace, sobsta stanosti poteba long-term care (LTC) horší prognóza chorob, komplikace geriatrické syndromy mortalita

67 Klinická manifestace kehkostik ve stáí je možná disabilita i ztráta ta sobsta stanosti bez zjevné dominantní choroby výet chorob nevystihuje stav, rizika ani poteby kehkého ho geriatrického pacienta násilné piazování choroby k funkním problémm m pacienta mžm že e být zavádjící

68 Vícerozmrná geriatrická diagnostika (CGA) choroby obtíže - symptomy, syndromy, limitace funkní stav (ICF, FIM, ADL, Barthel,, a j.) související okolnosti (perign( perignóza) - sociáln lní sí, náronost prosted edí,, zabezpeenost enost priority pacienta, jeho životní koncept

69 Geriatrické syndromy - klinická manifestace kehkosti k syndrom instability syndrom imobility (imobilizaní syndrom) syndrom hypomobility, dekondice,, svalové slabosti a syndrom anorexie a kachexie syndrom inkontinence

70 Geriatrické syndromy - klinická manifestace kehkosti k syndrom kognitivního deficitu, poruch pamti a pidružené psychické alterace syndrom maladaptace a psychosomatické dekompenzace syndrom smíš íšeného smyslového postižen ení, senzorické a komunikaní deprivace syndrom termináln lní geriatrické deteriorace

71 Geriatrické syndromy - klinická manifestace kehkosti k syndrom geriatrické kehkosti? syndrom týrání a zanedbávání (elder abuse and neglect,, EAN) syndrom self-neglect (Diogenv v syndrom)

72 Terapie pokroil ilé a progredující kehkosti? paliativní - po diferenciáln lní diagnostice (píina neléiteln itelná,, neznámá) - po terapeutickém m pokusu (refrakternost) - po odmítnut tnutí vyšet etovacích ch a léebných aktivit pacientem nepaliativní

73 chorob Nepaliativní léba pokroil ilé a syndromu progredující kehkosti? - chronický a relabující zánt - deprese - hypotyreoza,, m. Addison - prevence kastrací?!? - poruchy vnitního prosted edí,, DM

74 Syndromologická léba pokroil ilé a progredující kehkosti? omezení polypragmasie hodnocení a zlepšen ení nutrice psychoterapie maladaptace a rezignace pohybová rekondice a aktivizace zmna pohybových stereotyp léba sarkopenie léba anorexie

75 Laická prevence kehkostik Food intake maintenained Resistance exercises Atherosclerosis prevention Isolation avoidance (go out and do things, social net) Limit pain Tai Chi or other balance exercises Yearly functional check

76 Léba anorexie odstranní polypragmasie zvládnut dnutí deprese utlumení zántové reakce úprava potravy (mechanická,, chuov ová) antihistaminika - cyproheptadin (Peritol )? orexigenní efekt hormon

77 Orexigenní efekt hormon glukokortikoidy (Prednison( mg/den) insulin androgeny (testosteron, DHEA) megestrol acetas (Megace, Megaplex ) - gestagen útlum hypofyzárn rních gonadotropin

78 Megestrol acetas (Megace ) pvodn léba estrogen dependentních ca posléze léba l kachexie - nádorové,, AIDS zvýšen ení chuti k jídlu j i hmotnosti - voda, tuk, bun ná hmota 1x denn mg (1-2 2 msíce) m cena na msíc m c pi p i 400 mg asi KK tbl 40, 160 mg, suspenze 120, 240, 480 ml

79 Megestrol acetas (Megace ) Nežádouc doucí úinky: nausea,, zvracení,, prjmy retence tekutin se zvýšen ením m TK - srdení selhání u kardiak (nízk zká EF) impotence tromboembolická nemoc

80 Pedpoklady dobré funkce svalu ve stáí prbž žná pohybová aktivita pi i poklesu zdatnosti rekondiní program - až + 174% (Borst( 2004, Fiatarone 1990) vylouen ení malnutrice dsledné odstranní následk stresového hladovní (operace, tžt žší onemocnní) aplikace vitamínu D-D Vigantol, Calciferol aplikace anabolik?

81 Podávání anabolik? substituce androgenu pi p i prkazu PADAM? intervenní terapie anabolikem pi p i výrazné sarkopenii: - nap. nandrolon (Superanabolon ) 25 mg i.m. lx za dní (7 amp.) - pi i nutriní optimalizaci - za souasn asného svalového tréninku (Zachwieja,, 1999)

82 Rstový hormon - nepodávat 1. mladí STH deficitní: : anabolický efekt 2. ve stáí: zejm nemá anabolický efekt nezvyšuje efekt silového tréninku má nežádouc doucí úinky u myší - deficit STH spojen s dlouhovkost kostí podávání komplexu IGF-1/IGFBP 1/IGFBP-3 (Boonen)

83 Recentní doporuen ení pro rekondici u sarkopenie Odporový trénink alespo 3x týdn Ped tréninkem peliv livá píprava prava sval (rozcvien ení,, prohátí) Nutriní podpora pi malnutricii i anorexii Suplementace vitaminu D Anabolikum (nandrolon)) za kontroly nežádouc doucích ch úink (játra)

84 Kdo se mám starat o zdraví senior? Sami senioi Praktický lékal ka Geriatrická nemocniní oddlen lení Geriatrická komunitní centra - koordinace, poradenství,, kontinuita Fyzioterapie Psychoterapie

85 Projekt WHO 2004

86 Komunitní centra pátelskp telská seniorm (PHC centres) Draz na primárn rní péi i (role neléka ka) Prolnutí všech 3 úrovní zdravotní pée Integrace geriatrické týmy Piblížení kvalitních služeb seniorm Bezbarierovost Geriatrická edukace personálu Posílen lení role obcí - Hnutí zdravých mstm

87 Následná,, nebo dlouhodobá pée e o osoby s ohroženou/omezenou sobsta staností? Následná pée oddlov lování zdravotní a sociáln lní složky Dlouhodobá pée e (long( long-term care, LTC) EU, USA - komplexní,, integrovaná - koordinovaná (case management) - kontinuáln lní - komunitní (community-based) - týmová (rst kompetencí zdravotník - neléka ka) - dstojná - úelná - moderní technologie (videokomunikace( videokomunikace)

88 Dlouhodobá pée De institucionalizace De sektorializace De medicinalizace (režimov imov,, nikoli dostupností) De profesionalizace

89 Dlouhodobá pée Individualizace Comprehensive geriatric assessment Odpovídaj dající klinický popis funkní zdatnost - geriatrické syndromy

Zdravotní aspekty stárnutí populace reflexe sdlení Evropské komise 2006. Z. Kalvach 3. interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Zdravotní aspekty stárnutí populace reflexe sdlení Evropské komise 2006. Z. Kalvach 3. interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Zdravotní aspekty stárnutí populace reflexe sdlení Evropské komise 2006 Z. Kalvach 3. interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Zdravotní priority sdlení Demografická budoucnost Evropy zdravotní stav mladých

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje?

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Koncept paliace v perioperační a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

CÍL 5: ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

CÍL 5: ZDRAVÉ STÁRNUTÍ CÍL 5: ZDRAVÉ STÁRNUTÍ DO ROKU 2020 BY MĚLI MÍT LIDÉ NAD 65 LET MOŽNOST PLNĚ VYUŽÍT SVŮJ ZDRAVOTNÍ POTENCIÁL A AKTIVNĚ SE PODÍLET NA ŽIVOTĚ SPOLEČNOSTI Zdravotní potenciál ve stáří je možné hodnotit nejen

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Geriatrická mozaika. Z. Kalvach

Geriatrická mozaika. Z. Kalvach Geriatrická mozaika Z. Kalvach Hospodářsky vyspělé země (World Population Aging, UN, 2002) Věk 1950 1975 2000 2025 2050 80+ (%) 1,0 1,8 3,1 5,4 9,6 100+ (tisíce) - - 140,5 681,8 2183,8 Obyvatelé

Více

Vývoj úmrtnosti. při narození v roce 2006. života. Zdroj: www.mapsofworld.com

Vývoj úmrtnosti. při narození v roce 2006. života. Zdroj: www.mapsofworld.com Světový populační vývoj I.3 Vývoj úmrtnosti RNDr. Jiřina ina Kocourková, Ph.D. Středn ední délka života při narození v roce 2006 Zdroj: www.mapsofworld.com Státy ty s nejdelší a nejkratší středn ední délkou

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

Obec jako ochranný přístav? Nárys SIPS. Zdeněk Kalvach

Obec jako ochranný přístav? Nárys SIPS. Zdeněk Kalvach Obec jako ochranný přístav? Nárys SIPS Zdeněk Kalvach Senioři - specifická skupina lidí se zdravotním postižením Nejpočetnější skupina vyžadující podporu Věk je rizikový faktor pro výskyt řady chorob s

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve Výhody modelu CAF pro zvyšov ování kvality veejn ejné služby Vladimír Votápek pek, poradce 1 Tlak globalizace Firmy se dnes musí vyrovnávat vat s extrémn mním m tlakem globalizované konkurence a proto

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Výskyt srdečního selhání v závislosti na věku a odhad do roku 2050 Cíle léčby srdečního selhání 1. Prognóza: 2. Nemocnost: snížení mortality

Více

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností GENETIKA A ŠLECHTNÍ Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní OBECNÁ GENETIKA Genetika nauka o ddinosti a promnlivosti živých organism Ddinost schopnost organism penést znaky a vlastnosti na potomstvo

Více

vyrobený z lidské krevní plazmy

vyrobený z lidské krevní plazmy IVIG - léčivý přípravek p pravek vyrobený z lidské krevní plazmy Pacasová R., Tesařov ová E. Transfuzní oddělen lení a krevní banka Fakultní nemocnice Brno IVIG - léčivý přípravekp pravek KIOVIG - BAXTER

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Pohyb je přirozenou potřebou každého živého organismu a jeho vliv na fyzické i mentální schopnosti člověka je znám od počátků

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

hlediska rozvoje společnosti

hlediska rozvoje společnosti Světový populační vývoj I.1 Početn etní růst a vývoj základnz kladních populačních charakteristik. Demografické zákonitosti. RNDr. Jiřina ina Kocourková Ph.D. Světový populační vývoj z hlediska rozvoje

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Doprava a zdraví - souvislosti. MUDr. Helena Kazmarová,, SZÚ MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., MZ ČR

Doprava a zdraví - souvislosti. MUDr. Helena Kazmarová,, SZÚ MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., MZ ČR Doprava a zdraví - širší souvislosti MUDr. Helena Kazmarová,, SZÚ MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., MZ ČR Nepřímé vlivy dopravy Vliv na životní styl neprospívající zdraví omezení fyzicky aktivních způsobů dopravy

Více

Změny klimatu a připravenost

Změny klimatu a připravenost Změny klimatu a připravenost p poskytovatelů primárn rní péče a zdravotnické záchranné služby PŘIPRAVENOST RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ NA KLIMATICKÉ ZMĚNY Seminář k projektu WHO ve spolupráci s MZ ČR Brno, NCO

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn KOUŘEN ENÍ TABÁKU A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Eva Králíkov ková, Lenka Štěpánková Centrum léčby l závislosti z na tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN Primárn rní prevence rizikového chování specializace versus

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 2. SRPNA 2011 Cena: 481 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH............. 3 2. Vzdělávací

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Financování zdravotních služeb a zdravotní pojištění Postavení a motivace subjektů Ladislav Friedrich generáln lní ředitel OZP červen 2004 ve zdravotnictví 1 Aktuáln lní stav z pohledu financování Skut.

Více

Propojení nemocenského a zdravotní pojištění Bc.. Vladimír r Kothera garant projektu říjen 2004 Projekt Českého zdravotnického fóra f 1/2 Snaha reagovat na systémov mové chyby Dlouhodobá analýza problémů

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Nemoc a její příčiny

Nemoc a její příčiny Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují

Více

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK Dlouhodobá péče v komunitě zkušenosti a dobrá praxe v obcích Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK Délka života ve zdraví (2011) 2011 ženy muži

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS. v kontextu sociáln. lní politiky obcí. Mgr.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS. v kontextu sociáln. lní politiky obcí. Mgr. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS Rizikové chování a snahy o jeho řešení v kontextu sociáln lní politiky obcí Mgr. Pavel Bareš Pozadí výzkumu Výsledky

Více

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn ivotního učenu ení Opatřen ení 3.1: Zkvalitňov ování vzdělávání ve školách a školských zařízen zeních a rozvoj podpůrných

Více

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění Informační a komunikační technologie v podpoře e národnn rodních registrů vybraných onemocnění P. Hanzlíček, V. Faltus, J. Zvárov rová EuroMISE centrum, Oddělen lení medicínsk nské informatiky, Ústav informatiky

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

IX. MULTIDISCIPLINÁRN RNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES PRAHA 2009

IX. MULTIDISCIPLINÁRN RNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES PRAHA 2009 IX. MULTIDISCIPLINÁRN RNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES PRAHA 2009 POTŘEBA JISTOTY, BEZPEČÍ A OCHRANY ZDRAVÍ I. interní klinika, HDS, FN Plzeň Bc. Monika KörberovK rberová Blanka Fantová Pojem potřeby člověka projevem

Více

Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN

Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN Stav přípravy aktualizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby stabilní CHOPN >2400 osob CHOPN: Mortalita 2011 Letní smog 2011 V.Koblížek, V.Zindr, J.Chlumský, V.Sedlák, J.Holub, J.Satinská, V.Kašák,

Více

2. KONFERENCE O UCELENÉ REHABILITACI I P V Z prosinec 2004. Potřebuje rehabilitace sociální pomoc a sociální pomoc rehabilitaci?

2. KONFERENCE O UCELENÉ REHABILITACI I P V Z prosinec 2004. Potřebuje rehabilitace sociální pomoc a sociální pomoc rehabilitaci? 2. KONFERENCE O UCELENÉ REHABILITACI I P V Z prosinec 2004 Potřebuje rehabilitace sociální pomoc a sociální pomoc rehabilitaci? Charakteristiky současného stavu 1. Systém m neřeší celkovou situaci,, nýbrn

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy IMUNOGENETIKA II TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e x F2 y y TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e 3 4 x 3 4 F2 - - y y Transplantace orgánů,, které

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči...

Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči... Poruchy spánku u pacientů v intenzivní péči... Vladimír Černý Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice Ústí

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Co je N-W. Technika Základní informace:

Co je N-W. Technika Základní informace: Co je N-W Nordic Walking je sportovní aktivita, která není nijak nároná jak na vybavení, as, tak aktuální kondici. Pesto má však velmi pozitivní vliv na zdraví. Cviení probíhá subjektivn ve velice nízké

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

Ergonomie, stres a zubní lékař

Ergonomie, stres a zubní lékař Ergonomie, stres a zubní lékař MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D., MUDr. Martin Kapitán, Ph.D. LF UK a FN Hradec Králové Mgr. Stanislav Opluštil Hella Autotechnik Nova s.r.o. Souvislosti Zubní lékař Ergonomie

Více

Sdílené genetické poradenství - nový trend v genetické ambulanci.

Sdílené genetické poradenství - nový trend v genetické ambulanci. Sdílené genetické poradenství - nový trend v genetické ambulanci. Filozofické pozadí nové genetiky a její sociální dopady. Paternalismus versus partnerství v medicíně a genetice zvlášť. Nedirektivní genetické

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol

Základy sportovní výživy. Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Základy sportovní výživy Marie Joachimová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2lf UK a FN Motol Specifika výživy ve sportu Vyšší spotřeba E a živin Pitný režim Specifika v období sportovního

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH E6 Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH International conference on harmonization = Mezinárodní konference pro harmonizaci (EU, USA, Japonsko) CRO

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více