Dlouhovkost a podpora zdraví ve. Zdenk k Kalvach III.interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhovkost a podpora zdraví ve. Zdenk k Kalvach III.interní klinika 1.LF UK a VFN Praha"

Transkript

1 Dlouhovkost a podpora zdraví ve stáí Zdenk k Kalvach III.interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

2 Pojetí dlouhovkosti vk k 90 a více v let (15letá periodizace) vk k o 20% vyšší než nadje dožit ití ve vysplých zemích (japonské ženy 97 let, eští muži i 84 let)? odlišn pro ženy a muže? vk k 100 a více v let (centenarians( centenarians) vk k 110 a více v let (supracentenarians( supracentenarians)

3 Hospodásky sky vysplé zem (World Population Aging,, UN, 2002) Vk (%) 1,0 1,8 3,1 5,4 9, (tisíce) ,5 681, ,8

4 Obyvatelé ve vku v 90+ v R (Kalvach, Burcin,, Mikeš,, Pavlík, 2004) Ženy Muži celkem

5

6

7

8 Poet obyvatel ve vku v 100+ (ženy : muži i = 4 : 1) ženy muži Celkem R, Japonsko,

9 Rodinný stav stoletých v R, 2000 (SÚ 2001) svobodní rozvedení ovdovlí Vdané/ ženatí Ženy Muži

10 Osamlost dlouhovkých Ve vku v nad 80 let v R R ovdovlých 32,5 % muž 81,5 % žen (Pavlík k a Kuera, 2001)

11 Maximáln lní délka života V souasnosti zejmz ejm 125 let Nejvyšší doložený vk: v Jeanne Louise Calment * let 164 dní

12 Podmínnost nost dlouhovkosti genetická dispozice vliv prosted edí výzkumný zájem: z funkní stav v pokroil ilém stáí - dlouhovkost a kehkostk vztah fenotyp genotyp prosted edí

13 Studium dlouhovkosti pevážn na molekulárn rní a subcelulárn rní úrovni vztah genotypu a vlivu vnjší šího prosted edí (pim imená fyzická aktivita, dietetické návyky) dvojec ecí studie: nap. Aging Danish Twins Study (od 1995, dvojat ve vku v 75+)

14 Podmínnost nost pirozenp irozené délky života 25 % - geneticky 75 % - epigeneticky (Martin aj., 2002)

15 Délka života dvojat (M. Rockstein) tsný vztah délky d života jednovajených ných dvojat pi p úmrtí ve vku v let neprkazný vztah pi p úmrtí ve vku v 80+ spíš íše e genetika krátkov tkovkosti kosti (dispozice k chorobám) než dlouhovkosti pesto dlouhovkost rodi (sourozenc) zvyšuje pravdpodobnost podobnost dlouhovkosti

16 Funkní stav dlouhovkých (Andersen-Ranberg aj., 1999) 3075 dvojat ve vku v let, 276 osob ve vku 100+ od vku v let se funkní zdatnost zhoršuje ve všech v vkových v kategoriích je horší u žen deteriorace pomalejší u dlouhovkých ve vku v 100+ zvládlo všech v 6 aktivit ADL 44% muž a 20% žen

17 Kandidátsk tské geny dlouhovkosti kosti: Gen klotho MORF4 APOE REN SOD-1 SOD-2 THO Mt DNA HLA-DR ACE APOB PAI-1 Produkt Lokalizace Funkce beta-glukosid glukosidáza 13q antioxidant, antiprogerický faktor transkripní faktor protoonkogenu B-mybB 4 regulace bun ného cyklu apolipoprotein E 19q metabolismus lipid renin superoxiddismutáza 1 1q 21q tonus cév c antioxidant superoxiddismutáza 2 6p antioxidant tyrozinhydroxyláza za 11p katecholaminy mitochondriáln lní genom mitochondriáln lní oxidativní chromozom fosforylace antigen lidských leukocyt 6p imunita angiotenzin konvertující 17q tonus cévc enzym apolipoprotein B 2p metabolismus lipid inhibitor plazminového aktivátoru toru 7q srážlivost krevní

18 Gen Klotho - gen lokalizovaný na 13.chromozomu (13q12) - mutace v pokusech na myší ších progerický syndrom - overexprese prodloužen ení nadje dožit ití Funkce: - inhibice IGF-1 - aktivace transkripního faktoru Fox 0 - indukce exprese Mn-superoxiddismut superoxiddismutázy

19 MORF 4 (mortality factor on chromozom 4) kandidátn tní gen extrémn mní délky života (oblast 4q33-q34.1) q34.1) kóduje transkripní faktor regulující transkripci protoonkogenu B-myb (regulace pechodu p z G1 do S fáze bun ného cyklu)

20 Matroklinní mitochondriáln lní ddinost mitochondriáln lní genotyp Mt5178A vysoký výskyt u stoletých Japonc (45%) nižší výskyt poškozen kození volnými radikály

21 Apolipoprotein E strukturáln lní protein syntetizovaný v játrechj v mozku (primárn rní astrocyty) v kžk ži v makrofázích

22 Apolipoprotein E ligand pro interakci s lipoproteinovými receptory ve tkáních a) samotný apo E jako ligand pro zbytkové chylomikrony b) apo E + apo B 100 jako ligand pro LDL receptor Apo E je bohatý na Arg tvoí až 5-10 % všech AMK ve VLDL

23 Gen pro apo E lokalizace na 19. chromozomu (19q13.2) trojalelní polymorfismus E2, E3, E4 E2 se liší od E3 zámnou z Arg za Cys v poloze 158, E4 od E3 zámnou z Arg za Cys na pozici 112 zastoupení alel v blošské populaci: E2 8% E3 78% E4 14%

24 Alela E4 zvyšuje riziko hypercholesterolemie celkové i LDL aterosklerózy syndromu demence Alzheimerovy choroby? Alela E2 - v tomto smyslu protektivní

25 Dlouhovkost -Souhrn Dlouhovkých osob pibývp ibývá v rámci r civilizaního vývoje Vliv životního prosted edí,, zdravotního stavu, zdravotnických služeb Tyto vnjší faktory umožní uplatnní genetické dispozice

26 Dlouhovkost - Souhrn Populace je z hlediska dispozice k dlouhovkosti heterogenní Prediktory dlouhovkosti neznáme jen dlouhovkost v rodin Dlouhovcí jsou ve stáí zdravjší a zdatnjší než jejich vrstevníci (nejde o zadržov ování smrti)

27 Dlouhovkost - Souhrn Narst stá význam mírnm rné disability = kehkosti, k nikoli tžt žké závislosti Dlouhovké jsou astji ženy, ale jsou ménm zdatné než dlouhovcí muži Neznáme klinické normy a standardy pro dlouhovké pacienty.

28 Dlouhovkost pro ne?

29 Sudika Klóth thó C. Claudel,, 1883

30 Pro se lovk k s vkem v mní? m Pro vzniká fenotyp stáí? stárnut rnutí jako biologická zákonitost - genetický program - opotebov ebování choroby a jejich dsledky d (ateroskleroza( ateroskleroza) životní zpsob - inaktivita, dekondice,, dieta

31 vliv prosted edí - pírodní (stárnut rnutí kže) - sociáln ln ekonomický (sociáln lní role) - bariéry ry psychické faktory (životn( ivotní události, adaptace na stárnut rnutí) jiné

32 Je funkní stav ve stáí ovlivnitelný? Zvládnut dnutí chorob - prevence - léení - rehabilitace - kompenzace následkn sledk (ergoterapie)

33 Aktivity - pohybové - psychické (mozkový trénink) - sociáln lní (komunikace) Ovlivnní vlivu prosted edí Aktivní pístup ke stárnut rnutí

34 Vlastní stárnut rnutí (involuce) -??? - omezení energetického píjmup - geriatrika?

35 Co znamená úspšné stárnut rnutí? subjektivní spokojenost dobrý zdravotní stav, prevence chorob stáí dobrý funkní stav seberealizace, autonomie, participace

36 Životospráva va ve stáí Aktivity sociáln lní sociáln lní sí Aktivity psychické Psychohygiena (Švancara):( perspektiva pružnost prozíravost ravost porozumní potšen ení

37 Pohybové aktivity Odpoinek, spánek, relaxace Dieta

38 Pohybové aktivity Dležitjší pro zdraví je pohybová aktivita než tlesná zdatnost Dležitjší než pohybová aktivita v mládí je pohybová aktivita aktuáln lní Cíle pohybové aktivity: metabolická adapt. zdatnost (síla) pružnost, rozsah potšen ení

39 Kondice, rozsah pohyb,, svalová síla jsou ovlivnitelné i v 8. decéniu Základní pohybová aktivita: chze Tréninkov ninková pohybová aktivita: cyklotrenažer er Ped rekondiním m programem funkní vyšet etení (bicykloergometrie) Individuáln lní stanovení zátže

40 Základní hodnocení zátže e (úinnost( + bezpenost) tepová frekvence Orientan u zdravého lovka: puls pi p i zátžz ži i = 0,75 x (220 vk) Hodnocení pulsu - pohmatem - mi na zápstz stí (sport-tester) tester)

41 Potebn ebná dostatená intenzita (dosažen ení TF, zapocení) ) i as (cca 20 minut) Adaptaní efekt chze: asi 25 km/ týden rychlostí pokud možno km/ hodinu Pizpsobení pohybovému handicapu

42 Typy pohybových aktivit habituáln lní aktivity programované aktivity - samostatn - rekondiní centra pi i VFN Rekondiní centrum TJ Medicina (Praha 2, Salmovská 5) pi i FN Motol Kardiokub kliniky tlovýchovného lékal kaství

43 doplkov kové aktivity plavání (teplá voda), bžkování,, turistika

44 Dieta Bránit malnutrici i obezit S vkem v se mním složen ení tla (ubývá svalovina, pibývá tuk) Hmotnost s vkem v mírnm rn stoupá - BMI ve stáí bezpený do 27,0 Dieta by mla m být: biologicky pestrá, kaloricky umírn rnná

45 Dostatek tekutin Vhodný dostatek vlákniny Potravinové doplky s s míroum rou

46 Nemocnost ve stáí Mní se klinický obraz (nkterých) chorob - choroby ve stáí Mní se výskyt nkterých n chorob - choroby stáí Stoupá souasný výskyt více v chorob - multimorbidita/ komorbidita Mní se psychosociáln lní dopad chorob Narst stá nemocnost (nezdraví) ) bez chorob

47 Zdraví je více v než nepítomnost choroby (WHO) Nejde o pesahovp esahování medicínských kompetencí do sféry štstíi i blahobytu Jde o pochopení významu nezdraví bez chorob celostní pojetí zdraví: stav organismu v interakci s prosted edím

48 Poruchy zdraví Klasické choroby Nezdatnost organismu - výkonnost (fungování - functionning) - odolnost - adaptabilita - subjektivní prožitek - vliv prosted edí

49 Projevy a dsledky d nezdatnosti - nedostatku zdraví Disabilita - poruchy aktivity (nap.. porucha chození) Handicap - poruchy participace Nespokojenost, utrpení,, pokles zdravím podmínné kvality života Komplikace, ohrožen ení života, zkrácen cení LE a HALE (pády, zánty, z dekubity,, sebevraždy)

50 Píiny nezdatnosti ve stáí klasické choroby - zvláš ášt choroby stáí potencování banáln lních zmn n (komorbidita( komorbidita) genetická dispozice (svalová síla) involuní zmny inaktivita (pohybová,, psychická) malnutrice iatrogenní vlivy (nežádouc doucí úinky lék) l subjektivní prožívání

51 Vztah zdraví - nemoc nejde o dichotomii bu zdraví,, nebo nemoc jde o kontinuum, o míru m zdraví s involucí: : ubývá zdraví klesá potenciál l zdraví stresor roste význam dekompenzujících ch rozvíjí se kehkost k (frailty( frailty) mní se vnímání zdraví

52 Pojetí nemocnosti Xenochtonní nemoc jako vnjší událost - existuje svt t chorob - nemoc je z organismu odstranitelná - 1 choroba u zdravého lovka Autochtonní nemoc jako stav organismu - geriatrická multimorbidita - geriatrická kehkost

53 Potenciál l zdraví (C.Drbal) Komponenty potenciálu zdraví: zdatnost odolnost kreativní adaptabilita (vlivy prosted edí,, zmny homeostázy zy,, regulaní kapacita)

54 Geriatrická medicína vyžaduje: znalost atypických chorob ve stáí chápání autochtonní nemocnosti jako stavu organismu posilování celostního zdraví (salutogenese) zájem o choroby - o funkní stav (disabilitu) starého lovka - o nároky prosted edí celostní,, psycho-somato somato-sociální pístup

55 Záplava zdravotních zmn n ve stáí Hrozí polypragmazie, náhrada n sociáln lních rolí chronickým pacientem. Které obtíže e a zmny léit? prognosticky závaz važné hrozící komplikacemi funkn závažné subjektivn závažné

56 Nové paradigma medicíny

57 Aaron Antonovsky americký sociolog medicíny žijící v Izraeli koncept kontinuity zdraví-nemoc koncept patogenese versus salutogenese sense of coherence - vdomí souvislostí, kontinuity, sounále ležitosti

58 Zalen lenní zdravotních problém a léení do kontextu životní role Antonovsky - sense of coherence Maslow (teorie poteb) - transcendence Frankl - meaning of life Nezbytné je pochopení kehkého ho starého lovka - pak pochopíme, pro se objevil v ordinaci, co oeko ekává,, k emu chce být léen, l co pro nho n znamená být zdráv.

59 Involuní zmny se více v týkají zdravotního stavu než chorob K základnz kladním m cílm c m léenl ení ve stáí patí zachování a obnova smysluplnosti, seberealizace, svébytnosti. Vyle leující koncept casus socialis by ml m l být nahrazen psychosociáln lním m konceptem stonání a salutogenese.

60 Geriatrická kehkost - frailty vetchost - intolerance standardní léby kategorie omezení sobsta stanosti (IADL) vulnerabilita - riziko náhln hlé dekompenzace zdravotníi i funkní (instabilita s pády) p míra poklesu potenciálu zdraví (zdatnost, odolnost, adaptabilita) multisystémov mové postižen ení (mobilita, smysly, kognice,, výživa)

61 Geriatrická kehkost psychosomatický koncept fáze geriatrické deteriorace - narst stání významu s pibývp ibýváním m dlouhovkých (longevity( medicine)?

62 Prvky geriatrické deteriorace a kehkosti dekondice sarkopenie horší tolerance zátžz že delší doba zotavení mírný kognitivní deficit (CIND, fluidní inteligence, pam ) sensorický deficit únava nechutenství,, hubnutí apatie a hypobulie hypomobilita zpomalení imunodeficit dyskoordinace pohybu zmna kloubních vzor

63 Kritéria ria kehkosti k dle Friedové Neúmyslný pokles hmotnosti > 5kg/ rok Únava, vyerpanost (Borgova subj. škála) Svalová slabost Pomalá chze Pokles tlesnt lesné aktivity Anorexie Sarkopenie Hypomobilita Poruchy rovnováhy Deprese Kognitivní deficit

64

65 Etiologie geriatrické kehkosti 1. unikauzáln lní: - genetická exprese - volné radikály - cytokiny (inflam( ageing) 2. multikauzáln lní: involuce (vetn etn hormonáln lních vliv) multimorbidita dekondice, malnutrice psychosociáln lní vlivy - motivace, aktivity

66 Dsledky kehkostik pokles kvality života disabilita - poruchy aktivity, participace, sobsta stanosti poteba long-term care (LTC) horší prognóza chorob, komplikace geriatrické syndromy mortalita

67 Klinická manifestace kehkostik ve stáí je možná disabilita i ztráta ta sobsta stanosti bez zjevné dominantní choroby výet chorob nevystihuje stav, rizika ani poteby kehkého ho geriatrického pacienta násilné piazování choroby k funkním problémm m pacienta mžm že e být zavádjící

68 Vícerozmrná geriatrická diagnostika (CGA) choroby obtíže - symptomy, syndromy, limitace funkní stav (ICF, FIM, ADL, Barthel,, a j.) související okolnosti (perign( perignóza) - sociáln lní sí, náronost prosted edí,, zabezpeenost enost priority pacienta, jeho životní koncept

69 Geriatrické syndromy - klinická manifestace kehkosti k syndrom instability syndrom imobility (imobilizaní syndrom) syndrom hypomobility, dekondice,, svalové slabosti a syndrom anorexie a kachexie syndrom inkontinence

70 Geriatrické syndromy - klinická manifestace kehkosti k syndrom kognitivního deficitu, poruch pamti a pidružené psychické alterace syndrom maladaptace a psychosomatické dekompenzace syndrom smíš íšeného smyslového postižen ení, senzorické a komunikaní deprivace syndrom termináln lní geriatrické deteriorace

71 Geriatrické syndromy - klinická manifestace kehkosti k syndrom geriatrické kehkosti? syndrom týrání a zanedbávání (elder abuse and neglect,, EAN) syndrom self-neglect (Diogenv v syndrom)

72 Terapie pokroil ilé a progredující kehkosti? paliativní - po diferenciáln lní diagnostice (píina neléiteln itelná,, neznámá) - po terapeutickém m pokusu (refrakternost) - po odmítnut tnutí vyšet etovacích ch a léebných aktivit pacientem nepaliativní

73 chorob Nepaliativní léba pokroil ilé a syndromu progredující kehkosti? - chronický a relabující zánt - deprese - hypotyreoza,, m. Addison - prevence kastrací?!? - poruchy vnitního prosted edí,, DM

74 Syndromologická léba pokroil ilé a progredující kehkosti? omezení polypragmasie hodnocení a zlepšen ení nutrice psychoterapie maladaptace a rezignace pohybová rekondice a aktivizace zmna pohybových stereotyp léba sarkopenie léba anorexie

75 Laická prevence kehkostik Food intake maintenained Resistance exercises Atherosclerosis prevention Isolation avoidance (go out and do things, social net) Limit pain Tai Chi or other balance exercises Yearly functional check

76 Léba anorexie odstranní polypragmasie zvládnut dnutí deprese utlumení zántové reakce úprava potravy (mechanická,, chuov ová) antihistaminika - cyproheptadin (Peritol )? orexigenní efekt hormon

77 Orexigenní efekt hormon glukokortikoidy (Prednison( mg/den) insulin androgeny (testosteron, DHEA) megestrol acetas (Megace, Megaplex ) - gestagen útlum hypofyzárn rních gonadotropin

78 Megestrol acetas (Megace ) pvodn léba estrogen dependentních ca posléze léba l kachexie - nádorové,, AIDS zvýšen ení chuti k jídlu j i hmotnosti - voda, tuk, bun ná hmota 1x denn mg (1-2 2 msíce) m cena na msíc m c pi p i 400 mg asi KK tbl 40, 160 mg, suspenze 120, 240, 480 ml

79 Megestrol acetas (Megace ) Nežádouc doucí úinky: nausea,, zvracení,, prjmy retence tekutin se zvýšen ením m TK - srdení selhání u kardiak (nízk zká EF) impotence tromboembolická nemoc

80 Pedpoklady dobré funkce svalu ve stáí prbž žná pohybová aktivita pi i poklesu zdatnosti rekondiní program - až + 174% (Borst( 2004, Fiatarone 1990) vylouen ení malnutrice dsledné odstranní následk stresového hladovní (operace, tžt žší onemocnní) aplikace vitamínu D-D Vigantol, Calciferol aplikace anabolik?

81 Podávání anabolik? substituce androgenu pi p i prkazu PADAM? intervenní terapie anabolikem pi p i výrazné sarkopenii: - nap. nandrolon (Superanabolon ) 25 mg i.m. lx za dní (7 amp.) - pi i nutriní optimalizaci - za souasn asného svalového tréninku (Zachwieja,, 1999)

82 Rstový hormon - nepodávat 1. mladí STH deficitní: : anabolický efekt 2. ve stáí: zejm nemá anabolický efekt nezvyšuje efekt silového tréninku má nežádouc doucí úinky u myší - deficit STH spojen s dlouhovkost kostí podávání komplexu IGF-1/IGFBP 1/IGFBP-3 (Boonen)

83 Recentní doporuen ení pro rekondici u sarkopenie Odporový trénink alespo 3x týdn Ped tréninkem peliv livá píprava prava sval (rozcvien ení,, prohátí) Nutriní podpora pi malnutricii i anorexii Suplementace vitaminu D Anabolikum (nandrolon)) za kontroly nežádouc doucích ch úink (játra)

84 Kdo se mám starat o zdraví senior? Sami senioi Praktický lékal ka Geriatrická nemocniní oddlen lení Geriatrická komunitní centra - koordinace, poradenství,, kontinuita Fyzioterapie Psychoterapie

85 Projekt WHO 2004

86 Komunitní centra pátelskp telská seniorm (PHC centres) Draz na primárn rní péi i (role neléka ka) Prolnutí všech 3 úrovní zdravotní pée Integrace geriatrické týmy Piblížení kvalitních služeb seniorm Bezbarierovost Geriatrická edukace personálu Posílen lení role obcí - Hnutí zdravých mstm

87 Následná,, nebo dlouhodobá pée e o osoby s ohroženou/omezenou sobsta staností? Následná pée oddlov lování zdravotní a sociáln lní složky Dlouhodobá pée e (long( long-term care, LTC) EU, USA - komplexní,, integrovaná - koordinovaná (case management) - kontinuáln lní - komunitní (community-based) - týmová (rst kompetencí zdravotník - neléka ka) - dstojná - úelná - moderní technologie (videokomunikace( videokomunikace)

88 Dlouhodobá pée De institucionalizace De sektorializace De medicinalizace (režimov imov,, nikoli dostupností) De profesionalizace

89 Dlouhodobá pée Individualizace Comprehensive geriatric assessment Odpovídaj dající klinický popis funkní zdatnost - geriatrické syndromy

Zdravotní aspekty stárnutí populace reflexe sdlení Evropské komise 2006. Z. Kalvach 3. interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Zdravotní aspekty stárnutí populace reflexe sdlení Evropské komise 2006. Z. Kalvach 3. interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Zdravotní aspekty stárnutí populace reflexe sdlení Evropské komise 2006 Z. Kalvach 3. interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Zdravotní priority sdlení Demografická budoucnost Evropy zdravotní stav mladých

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Senior v ordinaci versus geriatrický pacient Zdeněk Kalvach, Petra Kozmová Demografická změna Vyšší podíl a počet seniorů? Změna

Více

MUDr. Zdeněk Kalvach Stárnutí populace, zdravotní potřeby starých lidí a komplexní medicína

MUDr. Zdeněk Kalvach Stárnutí populace, zdravotní potřeby starých lidí a komplexní medicína 1 MUDr. Zdeněk Kalvach Stárnutí populace, zdravotní potřeby starých lidí a komplexní medicína Stárnutí populace, zdravotní potřeby starých lidí a komplexní medicína Ve všech hospodářsky vyspělých zemích

Více

Geriatrické syndromy Pavel Weber, Hana Meluzínová

Geriatrické syndromy Pavel Weber, Hana Meluzínová Geriatrické syndromy Pavel Weber, Hana Meluzínová Klinika interní, geriatrie a prakt. lék. LF MU a FN Brno 1 Stárnutí schéma (Cassel: Geriatric Med., 2003, NY) 2 2 Úskalí moderní medicíny v péči o seniory

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje?

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Koncept paliace v perioperační a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

CÍL 5: ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

CÍL 5: ZDRAVÉ STÁRNUTÍ CÍL 5: ZDRAVÉ STÁRNUTÍ DO ROKU 2020 BY MĚLI MÍT LIDÉ NAD 65 LET MOŽNOST PLNĚ VYUŽÍT SVŮJ ZDRAVOTNÍ POTENCIÁL A AKTIVNĚ SE PODÍLET NA ŽIVOTĚ SPOLEČNOSTI Zdravotní potenciál ve stáří je možné hodnotit nejen

Více

Bronzový Standard SANATORY I. Zdravotnické minimum. Zdravotnické minimum:

Bronzový Standard SANATORY I. Zdravotnické minimum. Zdravotnické minimum: Bronzový Standard SANATORY I. Zdravotnické minimum Zdravotnické minimum: Funkce lidského těla se zaměřením na geriatrii (anatomie, fyziologie, patologie) Nejčastější patologické stavy seniorů Vymezení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Bakalářská práce 2015 Nikola Charvátová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Nikola Charvátová

Více

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada)

Ergoterapie u klient s kombinovanými IC Zahrada. Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Ergoterapie u klient s kombinovanými vadami píklady z IC Zahrada Bc. Jana Matochová (ergoterapeut IC Zahrada) Konference Psychopedické spolenosti, Praha, 9.2.2011 Multidisciplinární tým a role ET Pro nejefektivnjší

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

amiliární hypercholesterolemie

amiliární hypercholesterolemie Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie amiliární hypercholesterolemie Úvod amiliární hypercholesterolemie ( H) je

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES Reakce organismu: Vysoce specifické tvorba protilátek Všeobecné horečka, kašel, zánět Nejvšeobecnější stres všeobecný adaptační syndrom soubor

Více

Křehcí a nepochopení. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. Praha

Křehcí a nepochopení. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. Praha Křehcí a nepochopení MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. Praha Zbytečné utrpení/ ohrožení života ve zdravotních/sociálních službách: Kriminální činy Odborné chyby Nedbalost, zanedbání Nezájem, neslušnost, simplexnost

Více

Vývoj úmrtnosti. při narození v roce 2006. života. Zdroj: www.mapsofworld.com

Vývoj úmrtnosti. při narození v roce 2006. života. Zdroj: www.mapsofworld.com Světový populační vývoj I.3 Vývoj úmrtnosti RNDr. Jiřina ina Kocourková, Ph.D. Středn ední délka života při narození v roce 2006 Zdroj: www.mapsofworld.com Státy ty s nejdelší a nejkratší středn ední délkou

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Změny klimatu a připravenost

Změny klimatu a připravenost Změny klimatu a připravenost p poskytovatelů primárn rní péče a zdravotnické záchranné služby PŘIPRAVENOST RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ NA KLIMATICKÉ ZMĚNY Seminář k projektu WHO ve spolupráci s MZ ČR Brno, NCO

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

hlediska rozvoje společnosti

hlediska rozvoje společnosti Světový populační vývoj I.1 Početn etní růst a vývoj základnz kladních populačních charakteristik. Demografické zákonitosti. RNDr. Jiřina ina Kocourková Ph.D. Světový populační vývoj z hlediska rozvoje

Více

Hodnocení kognitivních funkcí ve stáří

Hodnocení kognitivních funkcí ve stáří Hodnocení kognitivních funkcí ve stáří Mild cognitive impairment -benigní stařecká zapomnětlivost lehká porucha kognitivních funkcí subjektivně pociťovaná i objektivně měřitelná nedosahuje stupně demence

Více

Podvýživa, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Podvýživa, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Podvýživa, hrozba moderní doby PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Podvýživa je stav, kdy se tělu nedostávají základní živiny. Příčin je řada. Podobně jako obezita i podvýživa se stává strašákem moderního věku

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Obec jako ochranný přístav? Nárys SIPS. Zdeněk Kalvach

Obec jako ochranný přístav? Nárys SIPS. Zdeněk Kalvach Obec jako ochranný přístav? Nárys SIPS Zdeněk Kalvach Senioři - specifická skupina lidí se zdravotním postižením Nejpočetnější skupina vyžadující podporu Věk je rizikový faktor pro výskyt řady chorob s

Více

Stáří by mělo být zdravé. MUDr.Alena Jiroudková KNL Liberec

Stáří by mělo být zdravé. MUDr.Alena Jiroudková KNL Liberec Stáří by mělo být zdravé MUDr.Alena Jiroudková KNL Liberec STÁŘÍ je přirozená etapa života Senioři v ČR 1 400 tis.seniorů v ČR 3 5% potřebuje péči v institucích 300 tis.nesoběstačných v IADL 100 tis.nesoběstačných

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hyperlipoproteinemie (HLP) hladina lipidů a lipoproteinů v plazmě Metabolická onemocnění Významný faktor

Více

Nkteré problémy gerontologie. Iva Holmerová Zdenk Kalvach

Nkteré problémy gerontologie. Iva Holmerová Zdenk Kalvach Nkteré problémy gerontologie Iva Holmerová Zdenk Kalvach Stárnutí populace V souasné dob dochází ke stárnutí populace (R bude jednou z nejstarších zemí Evropy), zejména se zvýší poet velmi starých senior

Více

KVALITA ŽIVOTA PE UJÍCÍCH OSOB V DOMOVECH PRO SENIORY

KVALITA ŽIVOTA PE UJÍCÍCH OSOB V DOMOVECH PRO SENIORY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálnpedagogických studií Petra Kodešová II. roník prezenní studium Obor: speciálnpedagogická andragogika - navazující KVALITA ŽIVOTA PEUJÍCÍCH

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Crhonková, R. 1,2, Coufalová, R. 1, Kubová, M. 2, 1 Oddělení rehabilitace, FN Olomouc 2 Ústav fyzioterapie, FZV UP v Olomouci Úvod poruchy

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Pohyb je přirozenou potřebou každého živého organismu a jeho vliv na fyzické i mentální schopnosti člověka je znám od počátků

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Geriatrická mozaika. Z. Kalvach

Geriatrická mozaika. Z. Kalvach Geriatrická mozaika Z. Kalvach Hospodářsky vyspělé země (World Population Aging, UN, 2002) Věk 1950 1975 2000 2025 2050 80+ (%) 1,0 1,8 3,1 5,4 9,6 100+ (tisíce) - - 140,5 681,8 2183,8 Obyvatelé

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví I. PSYCHIATRIE 1. Dětská a dorostová psychiatrie. Pedopsychiatrické vyšetření. Nejčastější příčiny

Více

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Výskyt srdečního selhání v závislosti na věku a odhad do roku 2050 Cíle léčby srdečního selhání 1. Prognóza: 2. Nemocnost: snížení mortality

Více

Trombofilie v těhotenství

Trombofilie v těhotenství v těhotenství Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 24. dubna 2013, Praha Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze = zvýšená dispozice pro trombózu (TEN) Na jejím vzniku se podílí vlivy: 1.

Více

Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza. v praxi. Galén

Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza. v praxi. Galén Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza v praxi Galén Hlavní autorka a pořadatelka prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Recenzent MUDr. Jiří Piťha Centrum pro diagnostiku

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková

Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková Těsně před infarktem Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod Jan Kalina, Marie Tomečková Program, osnova sdělení 13,30 Úvod 13,35 Stručně o ateroskleróze 14,15 Měření genových expresí 14,00

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Preskripce pohybové aktivity v primární a sekundární prevenci

Preskripce pohybové aktivity v primární a sekundární prevenci Preskripce pohybové aktivity v primární a sekundární prevenci Některé z účinků pravidelné PA: Zlepšení zdatnosti Redukce hmotnosti specif. TK Optimalizace lipidogramu - specif Zlepšení inzulinové rezistence

Více

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn KOUŘEN ENÍ TABÁKU A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Eva Králíkov ková, Lenka Štěpánková Centrum léčby l závislosti z na tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN Primárn rní prevence rizikového chování specializace versus

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Ošetřovatelská péče v geriatrii

Ošetřovatelská péče v geriatrii Ošetřovatelská péče v geriatrii Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty se základní terminologií z oboru geriatrie, odlišit průběh onemocnění

Více

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve Výhody modelu CAF pro zvyšov ování kvality veejn ejné služby Vladimír Votápek pek, poradce 1 Tlak globalizace Firmy se dnes musí vyrovnávat vat s extrémn mním m tlakem globalizované konkurence a proto

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní Obezita a její vliv na sexuální poruchy MUDr. Dita Pichlerová¹ PhDr. Jitka Herlesová¹ MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.² Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.² ¹OB klinika Praha, ²VFN Praha Spokojenost se sexuálním životem

Více

Systém integrovaných podpůrných služeb v komunitě. Zdeněk Kalvach

Systém integrovaných podpůrných služeb v komunitě. Zdeněk Kalvach Systém integrovaných podpůrných služeb v komunitě Zdeněk Kalvach Času je málo a voda stoupá co/kdo zachrání seniory českého babyboomu? Čeká nás průšvih? 2030 Povstání starců, německá úzkost 2007 Čeká nás

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Lipidy RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 Lipidy estery vyšších mastných kyselin a alkoholů (příp. jejich derivátů) lipidy jednoduché = acylglyceroly (tuky a vosky) lipidy složené = fosfoacylglyceroly,

Více

AUTORSKÝ K O LE K T IV... 5

AUTORSKÝ K O LE K T IV... 5 7 Obsah AUTORSKÝ K O LE K T IV... 5 1. FAKTORY VZNIKU OBEZITY... 13 J. Pořízková 1.1. Definice obezity a postoje к ní během rů s tu... 13 1.2. Výskyt obezity v různých částech s v ě ta... 15 1.2.1. E vropa...

Více

Chyby a mýty o kondici, rekondici a dekondici ve stáří. Jiří Radvanský Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol.

Chyby a mýty o kondici, rekondici a dekondici ve stáří. Jiří Radvanský Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol. Chyby a mýty o kondici, rekondici a dekondici ve stáří Jiří Radvanský Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol. Popis příčin, proč senioři plíživě či náhle podstatně změní způsob

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Spasticita po cévní mozkové

Spasticita po cévní mozkové Spasticita po cévní mozkové příhodě Jiří Neumann, Jan Kubík Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Krajský neurologicko neurochirurgický seminář, Teplice, 26.10.201 Cévní

Více

Co Vám tedy balíček "Genetická analýza DNA pro ženy" může přinést?

Co Vám tedy balíček Genetická analýza DNA pro ženy může přinést? Genetická analýza DNA pro ženy V naší ordinaci nyní nabízíme Na konci novou této službu stránky celkové pak, která najdete, analýzy je možné DNA. celkový u nás V rámci seznam provést této a genetických

Více

Kvalita ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Kvalita ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Kvalita ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Kvalita péče z hlediska N 1 Definována podle toho, co od nás zdravotníků N očekává důležitým ohledem je dg. Nemocného Determinující

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu Subjektivní stížnosti na paměť Demence Práh demence Martin Vyhnálek Časná stádia MCI mírná kognitivní porucha Klinicky asymptomatické stádium Centrum pro kognitivní poruchy, Neurologická klinika dospělých

Více

OBEZITA. Obezita popis onemocnění a její příčiny. Příčiny obezity

OBEZITA. Obezita popis onemocnění a její příčiny. Příčiny obezity OBEZITA Obezita se stává celosvětovým problémem. Neustále přibývá těch, kteří mají problémy s tělesnou váhou, a to i mezi mladými lidmi i dětmi. Podstatným rizikem jsou další komplikace spojené s obezitou.

Více

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO Předcházíme onemocněním srdce a cév MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO ÚZIS ČR 2013 Celková úmrtnost ČR 22 45 8 25 KV nemoci Onkologické nemoci Plicní nemoci Ostatní

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Dotazníky. pacientů s Alzheimerovou nemocí. AD Centrum PCP & Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK Praha

Dotazníky. pacientů s Alzheimerovou nemocí. AD Centrum PCP & Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK Praha Dotazníky k hodnocení soběsta stačnosti pacientů s Alzheimerovou nemocí MUDr. Aleš BARTOŠ,, PhD. AD Centrum PCP & Neurologická klinika FNKV, 3. LF UK Praha Osnova 1) aktivity denního života (zkratka ADL)

Více

Příčina Smrtí ve Světě

Příčina Smrtí ve Světě Příčina Smrtí ve Světě Sebevrařda MVA Vrařda Játra Venkovní Dýchací Mrtvice Infekce Zažívání Kardiovaskulární Rakovi na Data: World Health Organization PROČ SE O TO ZAJÍMAT? DNES SE TO TÝKÁ 5TI VĚCÍ Srdce

Více

Determinanty zdraví. A. Malina, ŠVZ I. modul

Determinanty zdraví. A. Malina, ŠVZ I. modul Determinanty zdraví A. Malina, ŠVZ I. modul Životní styl (způsob života) (sociáln lní faktory-chudoba, nezaměstnanost, práce, stres, vzdělání,, způsob stravování,, pohybové aktivity, abusus drog, alkoholu,

Více

Jak se co nejdéle udržet. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak se co nejdéle udržet. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak se co nejdéle udržet v dobré kondici.?! PaedDr. Mgr. Hana Čechová Osnova 1. Seniorský věk aneb procházka přesně nepřesnými statistikami 2. Stárnutí 3. Lze proces stárnutí ovlivnit? 4. Aktivní stárnutí

Více

MORTALITA 8,1 19,3 6,2 4,1 7,9 23,8 30,6. respirační. úrazy, otravy. nádory. zažívací onemocnění. onemocnění. jiné

MORTALITA 8,1 19,3 6,2 4,1 7,9 23,8 30,6. respirační. úrazy, otravy. nádory. zažívací onemocnění. onemocnění. jiné MORTALITA zažívací onemocnění úrazy, otravy 6,2 4,1 respirační onemocnění 8,1 19,3 nádory 7,9 jiné 30,6 23,8 jiné choroby srdce a cév CHOROBY SRDCE A CÉV 54,4 ischemická choroba srdeční PROČ CENTRUM VÝZKUMU

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více