Návod k obsluze pro provozovatele Logano plus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze pro provozovatele Logano plus"

Transkript

1 auto man fav menu info Olejový kondenzační kotel T Návod k obsluze pro provozovatele Logano plus GB125 s hořákem Logatop BE (2016/04) CZ Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte.

2 Úvodem Úvodem Vážená zákaznice, vážený zákazníku, teplo je náš živel - a to již více než 275 let. Od samého počátku vynakládáme veškerou svou energii a vášeň, abychom pro Vás a Vaše pohodlí vyvinuli individuální řešení. Nezáleží na tom, zda jde o teplo, teplou vodu či větrání, neboť s jakýmkoli výrobkem Buderus získáváte vysoce efektivní tepelnou techniku v osvědčené kvalitě značky Buderus, která vám na dlouhou dobu a spolehlivě zajistí pohodu. Naše výroba se opírá o využívání nejnovějších technologií a my přitom dbáme na to, aby naše výrobky byly vzájemně dokonale sladěné. V popředí těchto našich snah přitom vždy stojí hospodárnost a ekologická nezávadnost. Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nás a tím i pro hospodárné využívání energie při zachování vysokého komfortu. Aby to tak zůstalo trvale, pečlivě si prostudujte tento návod k obsluze. Pokud by se přesto vyskytly problémy, obraťte se prosím na svého instalatéra. Ochotně vám kdykoli poskytne další pomoc. Nemůžete někdy svého instalatéra sehnat? Potom je zde nepřetržitě k dispozici náš zákaznický servis! Přejeme vám mnoho radosti s novým výrobkem Buderus! Váš Buderus tým 2 Logano plus (2016/04)

3 Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Použité symboly Všeobecné bezpečnostní pokyny Údaje o výrobku Prohlášení o shodě Užívání k určenému účelu Popis výrobku Údaje o výrobku s ohledem na spotřebu energie Přípustná paliva Pokyny k provozu Provoz topného systému Zapnutí topného systému Uvedení topného systému do provozu pomocí regulačního přístroje a obslužné regulační jednotky Vypnutí topného systému Co dělat v případě nouze Kontrola provozního tlaku, v případě potřeby doplnění otopné vody a odvzdušnění Uvedení topného systému do provozu pomocí regulačního přístroje a obslužné regulační jednotky Kontrola provozního tlaku vytápění Doplnění otopné vody a odvzdušnění Doplnění otopné vody Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu Servisní prohlídky a údržba Proč je důležitá pravidelná údržba? Čištění a ošetřování Provozní a poruchové indikace Detekce poruch a jejich odstranění Odborné pojmy Použité symboly Výstražné pokyny Signální slova ve výstražných pokynech označují druh a závažnost následků, které mohou nastat, nebude-li postupováno podle opatření k odvrácení nebezpečí. Následující signální výrazy jsou definovány a mohou být použity v této dokumentaci: NEBEZPEČĺ: NEBEZPEČÍ znamená, že dojde k těžkým až život ohrožujícím újmám na zdraví osob. VAROVÁNĺ: VAROVÁNÍ znamená, že může dojít ke vzniku těžkých až život ohrožujících poranění osob. UPOZORNĚNĺ: UPOZORNĚNÍ znamená, že může dojít k lehkým až středně těžkým poraněním osob. OZNÁMENÍ znamená, že může dojít k materiálním škodám. Důležité informace Důležité informace neobsahující ohrožení člověka nebo materiálních hodnot jsou označeny zobrazeným informačním symbolem. Další symboly Symbol Význam požadovaný úkon odkaz na jiné místo v dokumentu výčet/položka seznamu výčet/položka seznamu (2. rovina) Tab Všeobecné bezpečnostní pokyny HPokyny pro cílovou skupinu Tento návod k obsluze je určen provozovateli topného systému. Pokyny ve všech návodech musí být dodrženy. Jejich nerespektování může způsobit materiální škody a poškodit zdraví osob, popř. i ohrozit život. Předtím, než začnete zařízení (zdroj tepla, regulátor vytápění, atd.) obsluhovat, si přečtěte a uschovejte návody k obsluze. Řiďte se bezpečnostními a výstražnými pokyny. HUžívání k určenému účelu Výrobek se smí používat výhradně k ohřevu otopné a k přípravě teplé vody v uzavřených teplovodních vytápěcích soustavách. Každé jiné použití se považuje za použití v rozporu s původním určením. Škody, které by tak vznikly, jsou vyloučeny ze záruky. Logano plus (2016/04) 3

4 2 Údaje o výrobku HChování při zápachu spalin Při unikajících spalinách je ohrožen život v důsledku otravy. Při zápachu spalin se řiďte následujícími zásadami chování. Vypněte kotel ( strana 7). Otevřete okna a dveře. Informujte autorizovanou odbornou firmu. HBezpečnost elektrických přístrojů pro domácí použití a podobné účely Aby se zamezilo ohrožení elektrickými přístroji, platí podle EN tato pravidla: Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, jakož i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud byly pod dohledem nebo ve vztahu k bezpečnému užívání přístroje poučeny a chápou nebezpečí, které jim z toho hrozí. Přístroj se nesmí stát předmětem dětské hry. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu. Dojde-li k poškození síťového kabelu, musí být za účelem zamezení vzniku ohrožení osob vyměněn výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem či podobně kvalifikovanou osobou. HServisní prohlídky a údržba Pravidelné servisní prohlídky a údržba jsou předpokladem bezpečného a ekologického provozu topného systému. Doporučujeme uzavřít s autorizovanou odbornou firmou smlouvu o provádění roční servisní prohlídky a údržby podle aktuální potřeby. Práci svěřte pouze oprávněné odborné firmě. Zjištěné závady nechte neprodleně odstranit. HPřestavba a opravy Neodborné úpravy zdroje tepla nebo jiných dílů topného systému mohou vést poškození zdraví osob a/nebo k materiálním škodám. Práci svěřte pouze autorizované odborné firmě. Nikdy neodstraňujte opláštění zdroje tepla. Neprovádějte žádné úpravy zdroje tepla nebo jiných dílů topného systému. Výtok pojistných ventilů nikdy neuzavírejte. Během ohřevu může z pojistného ventilu zásobníku teplé vody vytékat voda. HU zařízení s provozem závislým na vzduchu z prostoru: Při nedostatečném přívodu spalovacího vzduchu hrozí nebezpečí otravy spalinami Zajistěte přívod spalovacího vzduchu. Otvory pro přívod a odvod větracího vzduchu ve dveřích, oknech a stěnách nezavírejte ani nezmenšujte. Dostatečný přívod spalovacího vzduchu zajistěte i u dodatečně namontovaných přístrojů, např. u ventilátorů odpadního vzduchu, a také u kuchyňských větráků a klimatizačních přístrojů s odvodem odpadního vzduchu do venkovního prostoru. Při nedostatečném přívodu spalovacího vzduchu neuvádějte přístroj do provozu. HŠkody vzniklé v důsledku obsluhy Chyby při obsluze mohou způsobit újmu na zdraví osob a/nebo materiální škody. Zajistěte, aby děti nemohly bez dozoru přístroj obsluhovat nebo aby se nestal předmětem jejich hry. Zajistěte, aby k přístroji měly přístup pouze osoby, které jsou schopné jej odborně obsluhovat. HHrozí nebezpečí v důsledku přítomnosti výbušných a snadno vznětlivých materiálů Snadno vznětlivé materiály (papír, záclony, oděvy, ředidla, barvy atd.) nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti kotle. HSpalovací vzduch a vzduch z prostoru Pro zamezení vzniku koroze chraňte spalovací vzduch/vzduch z prostoru před účinky agresivních látek (např. halogenové uhlovodíky obsahující sloučeniny chlóru nebo fluoru). Ty se mohou vyskytovat např. v ředidlech, barvách, lepidlech, hnacích plynech a domácích čisticích prostředcích. 2 Údaje o výrobku 2.1 Prohlášení o shodě Tento výrobek vyhovuje svou konstrukcí a provozními vlastnostmi příslušným evropským směrnicím i doplňujícím národním požadavkům. Tato shoda byla prokázána udělením označení CE. Prohlášení o shodě výrobku můžete vyvolat na internetu ( zadní strana). 2.2 Užívání k určenému účelu Výrobek se smí používat výhradně k ohřevu otopné a k přípravě teplé vody v uzavřených teplovodních vytápěcích soustavách. Každé jiné použití se považuje za použití v rozporu s původním určením. Škody, které by tak vznikly, jsou vyloučeny z ručení. 2.3 Popis výrobku Kotel je olejový kondenzační kotel pro spalování oleje s klouzavou regulací teploty kotlové vody. Kotel tvoří tyto součásti: Regulační přístroj Opláštění kotle Kotlový blok s tepelnou izolací Hořák Systém výměníku tepla Regulační přístroj hlídá a řídí všechny elektrické komponenty kotle. Opláštění zabraňuje ztrátám energie a slouží i jako hluková izolace. Kotlové těleso přenáší teplo z hořáku na otopnou vodu. Tepelná izolace zabraňuje ztrátám energie. 4 Logano plus (2016/04)

5 Údaje o výrobku T 1 Obr. 1 Pohled zpředu Logano GB125 [1] Kryt hořáku [2] Regulační přístroj [3] Systém výměníku tepla [4] Opláštění [5] Dvířka spalovacího prostoru [6] Olejový hořák Obr. 2 Pohled zezadu Logano GB125 (znázorněno bez tepelné izolace) [1] Systém výměníku tepla 2.4 Údaje o výrobku s ohledem na spotřebu energie Následující údaje o výrobku vyhovují požadavkům nařízení EU č. 811/2013, 812/2013, 813/2013 a 814/2013, kterými se doplňuje směrnice 2010/ 30/EU Údaje o výrobku Symbol Jednotka Typ výrobku GB BE GB BE GB BE GB BE GB BE Kondenzační kotel Ano Ano Ano Ano Ano Jmenovitý tepelný výkon P rated kw Sezonní energetická účinnost vytápění η s % Třída energetické účinnosti A A A A A Užitečný tepelný výkon Při jmenovitém tepelném výkonu a ve vysokoteplotním provozu 1) P 4 kw 17,7 21,8 29,0 35,1 46,5 Při 30 % jmenovitém tepelném výkonu P 1 kw 5,7 6,9 9,2 11,2 14,6 a v nízkoteplotním provozu 2) Účinnost Při jmenovitém tepelném výkonu a ve η 4 % 91,3 91,0 91,6 91,6 91,2 vysokoteplotním provozu 1) Při 30 % jmenovitém tepelném výkonu η 1 % 97,7 97,5 96,7 96,6 95,5 a v nízkoteplotním provozu 2) Spotřeba pomocné elektrické energie Při plném zatížení el max kw 0,220 0,225 0,259 0,284 0,316 Při částečném zatížení el min kw 0,071 0,076 0,083 0,090 0,104 Pohotovostní režim P SB kw 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 Ostatní údaje Tepelná ztráta v pohotovostním režimu P stby kw 0,116 0,123 0,138 0,210 0,302 Emise oxidů dusíku NO x mg/kwh Hladina akustického výkonu ve vnitřním L WA db prostoru 1) Vysokoteplotní provoz znamená teplotu vratné vody 60 C na vstupu do topného zařízení a teplotu na výstupu 80 C z topného zařízení. 2) Nízkoteplotní provoz znamená teplotu vratné vody na vstupu do topného zařízení pro kondenzační kotel 30 C, pro nízkoteplotní kotel 37 C a pro jiná topná zařízení 50 C. Tab. 2 Údaje o výrobku s ohledem na spotřebu energie Logano plus (2016/04) 5

6 3 Provoz topného systému 2.5 Přípustná paliva UPOZORNĚNĺ: Možnost úrazu osob nebo vzniku materiální škody v důsledku použití nedovolených paliv! Nedovolená paliva poškozují kotel a mohou vytvářet látky ohrožující zdraví. Používejte jen taková paliva, která jsou pro tento výrobek předepsána výrobcem. Země Německo Rakousko Švýcarsko Tab. 3 Druhy paliva Topný olej EL (Standard nebo nízkosirný) podle DIN nebo Topný olej ELA Bio10 podle DIN SPEC Topný olej EL (Standard nebo nízkosirný) nebo Topný olej ELA Bio10 (B10) Topný olej EL (Standard nebo nízkosirný) nebo Topný olej ELA Bio10 (B10) Přípustná paliva 2.6 Pokyny k provozu Předepsaný druh paliva Možnost poškození zařízení v důsledku použití nesprávného paliva! Používejte výhradně uvedený druh paliva. Nebezpečí poškození zařízení vodou. V případě hrozící povodně kotel včas před vniknutím vody odstavte z provozu a odpojte jej od přívodu paliva i elektrického proudu ( kapitola 3.2, str. 7). Po vniknutí vody nechte topný systém zkontrolovat odbornou firmou a teprve pak jej opět uveďte do provozu. Armatury, regulační a ovládací a řídící prvky, jež se dostaly do styku s vodou, dejte vyměnit odbornou firmou. 3 Provoz topného systému 3.1 Zapnutí topného systému Před zapnutím kotle zajistěte: Je provozní tlak dostatečný? Je otevřen přívod paliva na hlavním uzávěru paliva? Je zapnut nouzový vypínač vytápění? Uvedení topného systému do provozu pomocí regulačního přístroje a obslužné regulační jednotky Po ukončení prací souvisejících s uvedením do provozu: Oba otočné spínače regulačního přístroje nastavte do polohy Aut (automatický provoz). V tomto nastavení přebírá kontrolu celého zařízení obslužná regulační jednotka. Bezchybný provoz topného systému vyžaduje správný druh a kvalitu paliva. V případě, že budete chtít svůj topný systém přestavět na jiný druh paliva nebo na týž druh paliva s odlišnými parametry: Konzultujte předem u své topenářské firmy. K vytápění používejte pouze tento druh paliva: Razítko, datum, podpis Tab. 4 Prostor instalace Možnost poškození kotle znečištěným spalovacím vzduchem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór a halogenované uhlovodíky (např. ve sprejích, rozpouštědlech a čisticích prostředcích, v barvách a lepidlech). Zabraňte nadměrnému výskytu prachu. Obr. 3 Nastavení regulačního přístroje Spínač Zap/Vyp na základní řídicí jednotce nastavte do polohy 1. Tím zapnete celý topný systém. Indikace stavu na základní řídicí jednotce svítí a zobrazuje aktuální teplotu kotlové vody ve C. Pokud kotel obdrží požadavek tepla, zahájí spouštěcí program. Hořák zapálí asi za 30 sekund. K tomuto požadavku tepla dojde tehdy, pohybuje-li se teplota otopné vody nebo teplota teplé vody pod nastavenou požadovanou hodnotou. Kontrolka LED pod příslušným otočným spínačem svítí Obr. 4 Zapnutí topného systému (spínač Zap/Vyp) 6 Logano plus (2016/04)

7 Provoz topného systému 3 Na ovládací jednotce nastavte nebo zkontrolujte tyto hodnoty: provozní režim automatický požadovaná teplota prostoru požadovaná teplota teplé vody požadovaný program vytápění Obr. 5 Obslužná regulační jednotka (např. RC300) Nastavení na obslužné regulační jednotce (příslušenství) Při připojení obslužné regulační jednotky (např. RC300) se mění jednotlivé zde popsané funkce. Obslužná regulační jednotka a základní řídicí jednotka si vyměňují informace o nastavení. Řiďte se návodem k obsluze použité obslužné regulační jednotky. Návod k obsluze příslušné obslužné regulační jednotky poskytuje mj. tyto informace: nastavení provozního režimu a topné křivky u ekvitermních regulací nastavení teploty prostoru hospodárné vytápění 3.2 Vypnutí topného systému Poškození zařízení mrazem! Je-li topný systém odstaven z provozu, hrozí při mrazivém počasí nebezpečí zamrznutí. Nechte proto topný systém pokud možno neustále zapnutý. Chcete-li topný systém uchránit před zamrznutím: Vypusťte otopná a vodovodní potrubí v nejnižším bodě. Vypusťte výměník tepla. Na regulačním přístroji vypněte spínač Zap/Vyp (poloha 0). Kotel, včetně všech součástí (např. hořáku), se tím vypne. Uzavřete hlavní uzávěr přívodu paliva. auto man fav menu info Co dělat v případě nouze V případě nouze (např. při požáru) postupujte takto: Sami se nikdy nevystavujte nebezpečí ohrožení života. Vlastní bezpečnost má vždy přednost. Uzavřete hlavní uzávěr přívodu paliva. Nouzovým vypínačem vytápění vypněte topný systém nebo jej příslušným domovním jističem odpojte od elektrické sítě. 3.4 Kontrola provozního tlaku, v případě potřeby doplnění otopné vody a odvzdušnění Kdy je třeba zkontrolovat provozní tlak? Nově doplněná otopná voda ztrácí v prvních dnech v důsledku uvolňování plynů mnoho ze svého objemu. Tím se vytvářejí vzduchové bubliny. Otopná voda začne bublat. Provozní tlak u nových topných systémů kontrolujte zpočátku denně. V případě potřeby doplňte otopnou vodu a odvzdušněte otopná tělesa. Později kontrolujte provozní tlak jednou měsíčně. V případě potřeby doplňte otopnou vodu a odvzdušněte otopná tělesa Kontrola provozního tlaku vytápění Ukazatel provozního tlaku (příslušenství) je součástí systému mimo kotel. Ručička tlakoměru [2] ukazuje provozní tlak topného systému. Vaše autorizovaná odborná firma nastavila provozní tlak tak, aby se ručička manometru [2] pohybovala v zeleném poli [3]. Zelené pole označuje rozsah provozního tlaku, červená ručička [1] jeho spodní mez. Udržování topného systému v provozní pohotovosti: Provozní tlak pravidelně kontrolujte. Ručička tlakoměru [2] se musí nacházet nad červeným ukazatelem [1] v zeleném poli [3]. Nachází-li se ručička tlakoměru pod červenou ručičkou: Doplňte otopnou vodu Obr. 7 Manometr [1] Červená ručička [2] Ručička tlakoměru [3] Zelené pole Obr. 6 Vypnutí topného systému RS Doplnění otopné vody a odvzdušnění Požádejte topenářskou firmu, aby Vám ukázala, kde se u topného systému nachází plnicí a vypouštěcí kohout, jímž lze do kotle doplnit otopnou vodu. UPOZORNĚNĺ: Nebezpečí poškození zdraví v důsledku znečištění pitné vody! Nechte si odbornou topenářskou firmou ukázat, jak se topný systém plní vodou. Logano plus (2016/04) 7

8 3 Provoz topného systému Možnost vzniku materiálních škod v důsledku napětí vyvolaného účinky teploty! Při doplňování studené otopné vody do horkého kotle mohou tepelná pnutí způsobit vznik napěťových trhlin. Topný systém napouštějte jen ve studeném stavu. Maximální teplota na výstupu 40 C. Možnost poškození zařízení častým doplňováním vody! Musíte-li často doplňovat otopnou vodu, může dojít, podle vlastností vody, k poškození topného systému korozí nebo vodním kamenem. Informujte se u odborné topenářské firmy, zda lze místní vodu použít neupravenou či zda je ji nutno v případě potřeby upravovat. Musíte-li vodu doplňovat často: Informujte o tom odbornou topenářskou firmu. Topný systém pomalu naplňte externím plnicím kohoutem. Sledujte při tom měřicí přístroj (tlakoměr). Po dosažení požadovaného provozního tlaku: Ukončete proces. Kotel a výměník tepla je nutné odvzdušňovat samostatně Doplnění otopné vody Možnost vzniku materiálních škod v důsledku napětí vyvolaného účinky teploty! Při doplňování studené topné vody do horkého kotle mohou tepelná pnutí způsobit vznik napěťových trhlin. Topný systém napouštějte jen ve studeném stavu. Maximální teplota na výstupu 40 C. Doplňování otopné vody je u každého topného systému různé. Nechejte se proto vaší autorizovanou odbornou firmou poučit. Při nejvyšší teplotě otopné vody nepřekračujte maximální tlak 3 bary, jinak se otevře pojistný ventil. K plnění kotle a doplňování otopné vody používejte pouze vodu v kvalitě pitné vody. Studniční a podzemní voda nejsou jako plnicí voda dovoleny. V určitých topných systémech je zapotřebí používat upravenou vodu. Informace o úpravě vody (úplná demineralizace) a schválených přísadách nebo nemrznoucích prostředcích dostanete u vaší odborné firmy. 3.5 Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu Ochrana životního prostředí je podniková zásada skupiny Bosch. Kvalita výrobků, hospodárnost provozu a ochrana životního prostředí jsou rovnocenné cíle. Zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí jsou přísně dodržovány. K ochraně životního prostředí používáme s důrazem na hospodárnost nejlepší možnou technologii a materiály Obr. 8 Odvzdušnění výměníku tepla [1] Odvzdušňovací ventil (4hranné vřeteno 5 mm) na výměníku tepla Pomocí nástrčkového klíče výměník tepla odvzdušněte odvzdušňovacím ventilem [1]. Při montáži odvzdušňovací sady se odvzdušnění uskuteční automaticky. Po dosažení požadovaného provozního tlaku: Ukončete proces. Pomocí odvzdušňovacích ventilů na otopných tělesech topný systém odvzdušněte. Pokud provozní tlak v důsledku odvzdušnění klesne, vodu znovu doplňte. Balení Obaly, které používáme, jsou v souladu s recyklačními systémy příslušných zemí zaručujícími jejich optimální opětovné využití. Všechny použité obalové materiály jsou šetrné vůči životnímu prostředí a lze je znovu zužitkovat. Starý přístroj Staré přístroje obsahují hodnotné materiály, které lze recyklovat. Konstrukční skupiny lze snadno oddělit. Plasty jsou označeny. Takto lze rozdílné konstrukční skupiny roztřídit a provést jejich recyklaci nebo likvidaci. 3.6 Servisní prohlídky a údržba HServisní prohlídky a údržba Neprovedené nebo nedostatečné čištění, servisní prohlídka nebo údržba mohou způsobit materiální škody a/nebo poškodit zdraví osob, popř. i ohrozit život. Práci svěřte pouze oprávněné odborné firmě. Závady nechejte neprodleně odstranit. U topného systému nechte oprávněnou odbornou firmou jednou do roka provést servisní prohlídku, vyčištění a údržbu. Zdroj tepla alespoň dvakrát za rok nechejte vyčistit. Doporučujeme Vám uzavřít s oprávněnou odbornou firmou smlouvu o provádění ročních servisních prohlídek a údržby v případě potřeby. 8 Logano plus (2016/04)

9 Provozní a poruchové indikace Proč je důležitá pravidelná údržba? Obecné důvody pro pravidelnou údržbu topných systémů: abyste zajistili vysokou účinnost a hospodárnost provozu topného systému (nízká spotřeba paliva), abyste dosáhli vysoké provozní bezpečnosti, abyste udrželi ekologicky šetrné spalování na vysoké úrovni Čištění a ošetřování Chcete-li kotel vyčistit: Nepoužívejte drhnoucí nebo agresivní čisticí prostředky. Opláštění čistěte vlhkým hadrem (voda/mýdlo). 4 Provozní a poruchové indikace 4.1 Detekce poruch a jejich odstranění V případě výskytu poruchy se na displeji regulačního přístroje rozbliká příslušný kód poruchy. Obslužná jednotka zobrazuje poruchy ve formě textového hlášení. Pokud displej bliká a nezobrazuje aktuální teplotu kotle nebo provozní indikaci, jedná se o poruchu. Příklad: 6A = hořák nestartuje Chcete-li poruchu vynulovat: Stiskněte asi na 5 s tlačítko Reset. Obr. 9 Vynulování poruchového hlášení tlačítkem Reset Během resetování se na displeji objeví re. Resetování poruchy je možné jen v případě, že porucha byla oznámena blikajícím hlášením. Pokud displej následně zobrazí normální provozní indikaci, je porucha odstraněna. Nastane-li porucha znovu: V opačném případě reset ještě 2krát až 3krát zopakujte. 5 Odborné pojmy Provozní tlak Provozní tlak je tlak v otopné soustavě T Kondenzační kotel Kondenzační kotel nevyužívá pouze teplo vznikající jako měřitelná teplota topných plynů při spalování, ale dodatečně také teplo vodní páry. Proto má kondenzační kotel obzvlášť vysokou účinnost. DHCP DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je komunikační protokol umožňující přidělení síťové konfigurace uživateli sítě prostřednictvím serveru. Regulátor vytápění Regulátor vytápění zajišťuje automatickou regulaci teploty na výstupu v závislosti na venkovní teplotě (u ekvitermních regulátorů) nebo teploty prostoru v kombinaci s časovým programem. Zpátečka vytápění Zpátečka vytápění je potrubní větev, kterou otopná voda s nízkou teplotou teče z teplosměnných ploch zpět do kotle. Výstup vytápění Výstup vytápění je potrubní větev, kterou otopná voda s vysokou teplotou teče z kotle do teplosměnných ploch. Otopná voda Otopná voda je voda, kterou je napuštěna otopná soustava. Kelvin Kelvin (K) je jednotka teploty a udává teplotní spád ΔT. 1 K odpovídá 1 C. Konvekce Konvekce je proces šíření tepla na základě pohybu hmoty (proudění hmoty). Při volné konvekci se proudění hmoty uskutečňuje přirozeným působením vztlakových a protivztlakových sil (např. vztlaková síla potřebná k proudění vzduchu kolem radiátoru). Při vynucené konvekci se proudění hmoty uskutečňuje pomocí ventilátoru nebo čerpadla. Konvektorové vytápění Konvektorové vytápění se skládá z otopných těles ohřívajících vzduch z prostoru téměř výhradně konvekcí a prakticky neodevzdávajících vytápěcí teplo formou sálání. Legionelly Legionelly jsou bakterie žijící ve vodě. Legionelly jsou potenciálně nebezpečné pro člověka, např. jako původci legionelózy neboli legionářské nemoci. Radiátorové vytápění Radiátorové vytápění se skládá z otopných těles odevzdávajících teplo volnou konvekcí a sáláním. Termostatický ventil Termostatický ventil je mechanický regulátor teploty, který za účelem udržení konstantní teploty umožňuje v závislosti na teplotě okolí nižší či vyšší průtok ventilem. Sifon Sifon je zápachová uzávěra pro odvádění vody vytékající z pojistného ventilu. Výstupní teplota Výstupní teplota je teplota, kterou má otopná voda tekoucí z kotle do teplosměnných ploch. Cirkulační čerpadlo Cirkulační čerpadlo zajišťuje cirkulaci teplé vody mezi zásobníkem a odběrným místem. V odběrném místě je tak teplá voda ihned k dispozici. Logano plus (2016/04) 9

10 Rejstřík hesel Rejstřík hesel B Balení L Likvidace odpadu O Obslužná regulační jednotka Ochrana životního prostředí Otopná voda P Provozní tlak S Staré přístroj U Užívání k určenému účelu , 4 Z Závady Č Čištění a ošetřování Logano plus (2016/04)

11

12 Bosch Termotechnika s.r.o. Obchodní divize Buderus Průmyslová 372/ Praha 10 Tel : (+420) Fax : (+420)

6303 6960 09/2003 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Speciální olejový kotel Logano G125 s hořákem Logatop BE. Před obsluhou pozorně pročtěte!

6303 6960 09/2003 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Speciální olejový kotel Logano G125 s hořákem Logatop BE. Před obsluhou pozorně pročtěte! 6303 6960 09/2003 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Speciální olejový kotel Logano G125 s hořákem Logatop BE Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost..........................................

Více

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte!

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte! 6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.......................................... 3 1.1

Více

Návod k obsluze. Logano plus GB312. Plynový kondenzační kotel. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2007 CZ

Návod k obsluze. Logano plus GB312. Plynový kondenzační kotel. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2007 CZ Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 7 747 009 294 01/2007 CZ Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.......................................... 3

Více

Návod k obsluze. Logano plus SB745. Kondenzační kotel. Rozsah výkonu 800-1200 kw. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte.

Návod k obsluze. Logano plus SB745. Kondenzační kotel. Rozsah výkonu 800-1200 kw. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 648 053-00.2T Návod k obsluze Kondenzační kotel Logano plus SB745 Rozsah výkonu 800-1200 kw Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 801 059 (2012/03) CZ Úvodem Úvodem Vážená zákaznice,

Více

Návod k obsluze FM456 FM457. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ

Návod k obsluze FM456 FM457. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ Návod k obsluze Funkční modul FM456 FM457 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte 7 747 017 674-03/2008 CZ Obsah 1 Bezpečnost.................................... 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

Návod k obsluze. Funkční modul. FM458 Modul strategie. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ

Návod k obsluze. Funkční modul. FM458 Modul strategie. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ Návod k obsluze Funkční modul FM458 Modul strategie Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte 7 747 017 359-03/2008 CZ Obsah 1 Bezpečnost........................... 3 1.1 K tomuto návodu............................

Více

Návod k obsluze. Ocelový kotel. Olejový / plynový kotel. Logano SK645 Logano SK745. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte

Návod k obsluze. Ocelový kotel. Olejový / plynový kotel. Logano SK645 Logano SK745. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte Návod k obsluze Olejový / plynový kotel 6 720 615 361-01.1SL Ocelový kotel Logano SK645 Logano SK745 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte 6 720 646 755 (08/2010) CZ Úvodem Úvodem Vážená zákaznice,

Více

Návod k obsluze Logamax plus GB062-24 K H V2 GB062-14 H V2 GB062-24 H V2. Plynový kondenzační kotel. Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte.

Návod k obsluze Logamax plus GB062-24 K H V2 GB062-14 H V2 GB062-24 H V2. Plynový kondenzační kotel. Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. reset press 5s mode Plynový kondenzační kotel ok 6 720 809 941-00.1O 6720842857 (2015/06) CZ Návod k obsluze Logamax plus GB062-24 K H V2 GB062-14 H V2 GB062-24 H V2 Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte.

Více

6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Plynový litinový kotel Logano G134 multigas. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Plynový litinový kotel Logano G134 multigas. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Plynový litinový kotel Logano G134 multigas Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Kotel odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Návod k obsluze pro provozovatele Logano plus SB325

Návod k obsluze pro provozovatele Logano plus SB325 Kondenzační kotel 6 720 804 354-00.1ITL Návod k obsluze pro provozovatele Logano plus SB325 6 720 806 350 (2012/07) CZ Před obsluhou pozorně pročtěte. Úvodem Úvodem Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

Více

CerapurCompact. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel ZWB 24-1 DE ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE 6720842867 (2015/06) CZ 0 010 005 914-001

CerapurCompact. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel ZWB 24-1 DE ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE 6720842867 (2015/06) CZ 0 010 005 914-001 mode reset press 5s Návod k obsluze CerapurCompact Plynový kondenzační kotel ok 0 010 005 914-001 6720842867 (2015/06) CZ ZWB 24-1 DE ZSB 14-1 DE ZSB 24-1 DE Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, motto Teplo

Více

Návod k obsluze. Logamax plus. Plynová kondenzační jednotka GB T50. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte (10/2010) CZ

Návod k obsluze. Logamax plus. Plynová kondenzační jednotka GB T50. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte (10/2010) CZ Návod k obsluze Plynová kondenzační jednotka 6 720 644 018-00-1O Logamax plus GB172-24 T50 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 644 023 (10/2010) CZ Úvodem Úvodem Vážená zákaznice, vážený

Více

Návod k obsluze. Logamax plus. Plynová kondenzační jednotka GB GB GB172-24K. Pro odbornou firmu

Návod k obsluze. Logamax plus. Plynová kondenzační jednotka GB GB GB172-24K. Pro odbornou firmu Návod k obsluze Plynová kondenzační jednotka 6 720 619 605-00.1O Logamax plus GB172-14 GB172-24 GB172-24K Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 720 619 653 (03/2010) CZ Úvodem

Více

Přístroj smí být používán pouze v souladu s návodem k obsluze. Údržbu a servis smí provádět pouze

Přístroj smí být používán pouze v souladu s návodem k obsluze. Údržbu a servis smí provádět pouze 7204 9900-04/2000 CZ/HR/SK/HU/SL /SL (CZ) Pro uživatele Návod k obsl sluze Plynový kondenzační kotel Logamax plus GB2-23K Buderus Nejdříve pečlivě přečtěte Úvod Důležité všeobecné pokyny Přístroj smí být

Více

7 747 000 423 02/2006 CS

7 747 000 423 02/2006 CS 7 747 000 423 02/2006 CS Pro obsluhu Návod k obsluze Přetlakový litinový kotel Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah Obsah Obsah 2 1 Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Návod k obsluze CERAPURMAXX Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, motto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je pro člověka základní potřebou.

Více

Návod k obsluze pro obsluhu Logamax plus GB172 T GB T50. Před obsluhou pozorně pročtěte. Plynová kondenzační jednotka (2015/10) CZ

Návod k obsluze pro obsluhu Logamax plus GB172 T GB T50. Před obsluhou pozorně pročtěte. Plynová kondenzační jednotka (2015/10) CZ Plynová kondenzační jednotka 6 720 644 023 (2015/10) CZ 6 720 644 018-00-1O Návod k obsluze pro obsluhu Logamax plus GB172 T GB172-24 T50 Před obsluhou pozorně pročtěte. Úvodem Úvodem Vážená zákaznice,

Více

Návod k instalaci a obsluze pro odborníka. RS232-Gateway 6 720 812 323-00.1T 6 720 812 530 (2014/06) CZ

Návod k instalaci a obsluze pro odborníka. RS232-Gateway 6 720 812 323-00.1T 6 720 812 530 (2014/06) CZ Návod k instalaci a obsluze pro odborníka RS232-Gateway 6 720 812 530 (2014/06) CZ 6 720 812 323-00.1T Obsah Obsah 1 Použité symboly a bezpečnostní upozornění....... 2 1.1 Použité symboly...........................

Více

Návod k obsluze. Logamax plus. Plynová kondenzační jednotka GB GB GB072-24K. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte

Návod k obsluze. Logamax plus. Plynová kondenzační jednotka GB GB GB072-24K. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte Návod k obsluze Plynová kondenzační jednotka 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-24 GB072-24K Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte 6 720 647 538 (03/2011) CZ Úvodem Úvodem Vážená zákaznice,

Více

Návod k obsluze. Logamax plus. Kompaktní kondenzační centrála GB T150S GB T150S GB T210SR GB T210SR.

Návod k obsluze. Logamax plus. Kompaktní kondenzační centrála GB T150S GB T150S GB T210SR GB T210SR. Návod k obsluze Kompaktní kondenzační centrála 6 720 646 517-00.1O Logamax plus GB172-14 T150S GB172-24 T150S GB172-14 T210SR GB172-20 T210SR Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 800 511 (2011/10)

Více

CERAPURACU-Smart. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem teplé vody ZWSB 30-4 E... 6 720 813 600 (2015/02) CZ

CERAPURACU-Smart. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem teplé vody ZWSB 30-4 E... 6 720 813 600 (2015/02) CZ Návod k obsluze CERAPURACU-Smart Plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem teplé vody 6 720 647 458-00-1O ZWSB 30-4 E... 6 720 813 600 (2015/02) CZ Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, moto Teplo

Více

Ocelový kotel 6 720 806 032-00.2ITL. Návod k obsluze. Logano SK655 Logano SK755 6 720 806 035 (2013/01) CZ. Před obsluhou pozorně pročtěte.

Ocelový kotel 6 720 806 032-00.2ITL. Návod k obsluze. Logano SK655 Logano SK755 6 720 806 035 (2013/01) CZ. Před obsluhou pozorně pročtěte. Ocelový kotel 6 720 806 032-00.2ITL Návod k obsluze 6 720 806 035 (2013/01) CZ Logano SK655 Logano SK755 Před obsluhou pozorně pročtěte. Úvodem Úvodem Vážená zákaznice, vážený zákazníku, teplo je náš živel

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Akumulační zásobník 6 720 644 801-00.1T Logalux PS 200 EW PS 500 EW Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 648 339 (2010/08) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

Návod k obsluze. Olejový/plynový speciální kotel Logano G215 a Logano G215 s hořákem Logatop. 6302 0069 11/2001 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Olejový/plynový speciální kotel Logano G215 a Logano G215 s hořákem Logatop. 6302 0069 11/2001 CZ Pro obsluhu 6302 0069 11/2001 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Olejový/plynový speciální kotel Logano G215 a Logano G215 s hořákem Logatop Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Předmluva Přístroj odpovídá základním

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k obsluze. Logano plus GB402. Plynový kondenzační kotel. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 932 (07/2009) CZ

Návod k obsluze. Logano plus GB402. Plynový kondenzační kotel. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 932 (07/2009) CZ Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB402 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 932 (07/2009) CZ Úvodem Úvodem Vážená zákaznice, vážený zákazníku, teplo je náš živel a

Více

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze actostor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k obsluze Logamax plus GB162-15/25/35/45 V3 GB162-25 T40 S V3. Před obsluhou pozorně pročtěte. Plynové kondenzační kotle

Návod k obsluze Logamax plus GB162-15/25/35/45 V3 GB162-25 T40 S V3. Před obsluhou pozorně pročtěte. Plynové kondenzační kotle Plynové kondenzační kotle 6 720 808 075 (06/203) CZ Návod k obsluze Logamax plus GB62-5/25/35/45 V3 GB62-25 T40 S V3 Před obsluhou pozorně pročtěte. Úvodem Úvodem Vážená zákaznice, vážený zákazníku, teplo

Více

Návod k obsluze Logamax plus GB V2 GB V2 GB V2. Před obsluhou pozorně pročtěte. Plynové kondenzační kotle (2015/07) cs

Návod k obsluze Logamax plus GB V2 GB V2 GB V2. Před obsluhou pozorně pročtěte. Plynové kondenzační kotle (2015/07) cs Plynové kondenzační kotle 6 720 807 034-000.1DDC 6720813786 (2015/07) cs Návod k obsluze Logamax plus GB162-70 V2 GB162-85 V2 GB162-100 V2 Před obsluhou pozorně pročtěte. Úvodem Úvodem Vážená zákaznice,

Více

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze unistor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE Návod k obsluze Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE 70 3 3 CZ (007/08) OSW 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZSC 4-3 MFK... ZSC 8-3 MFK... ZWC 4-3 MFK...

Více

Nástěnný plynový kondenzační kotel

Nástěnný plynový kondenzační kotel Návod k obsluze Nástěnný plynový kondenzační kotel CZ 6720 617 362-00.1O Obsah Obsah 1 ezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů........... 4 1.1 Použité symboly............................ 4 1.2 ezpečnostní

Více

CERAPURACU-Smart. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem teplé vody ZWSB 30-4 A... 6 720 647 432 (2011/09) CZ

CERAPURACU-Smart. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem teplé vody ZWSB 30-4 A... 6 720 647 432 (2011/09) CZ Návod k obsluze CERAPURACU-Smart Plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem teplé vody 6 720 647 458-00-1O ZWS 30-4 A... 6 720 647 432 (2011/09) CZ Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, moto Teplo pro

Více

Návod k obsluze. Logamax plus. Plynová kondenzační jednotka GB GB GB Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte.

Návod k obsluze. Logamax plus. Plynová kondenzační jednotka GB GB GB Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. Návod k obsluze Plynová kondenzační jednotka Logamax plus GB162-65 GB162-80 GB162-100 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 7217 2500 (04/2011) CZ Úvodem Úvodem Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

Více

/2008 CZ

/2008 CZ 6 720 612 153 04/2008 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Nástěnný plynový kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Návod k obsluze. FM443 Solární modul. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ

Návod k obsluze. FM443 Solární modul. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ Návod k obsluze Funkční modul FM443 Solární modul Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte 6 720 615 864-03/2008 CZ Obsah 1 Bezpečnost.................................... 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Návod pro provoz Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.:

Více

Návod k obsluze. Logatherm AW C. Vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda. Pro odborníka / Obsluhu zařízení. Před instalací pozorně přečíst.

Návod k obsluze. Logatherm AW C. Vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda. Pro odborníka / Obsluhu zařízení. Před instalací pozorně přečíst. Návod k obsluze Vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda 6 720 614 054-00.1D Logatherm AW C Pro odborníka / Obsluhu zařízení Před instalací pozorně přečíst. 6 720 614 444 (2007/06) OSW Obsah Obsah

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze Vždy na Vaší straně Návod k obsluze CZ 1 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1.1.1 Instalace jen prostřednictvím servisního technika Instalaci, inspekce, údržbu a opravy výrobku i

Více

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R Zásobníky teplé vody 6 720 615 370-00.1RS Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R 6 720 812 886 (2014/09) CZ Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní upozornění

Více

7 747 006 081 05/2006 CZ

7 747 006 081 05/2006 CZ 7 747 006 081 05/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul SM10 Solární modul pro EMS Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost............................. 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

Návod k obsluze. Logamax plus GB152-16/24T. Kompaktní kondenzační vytápěcí centrála (09/2007) CZ K

Návod k obsluze. Logamax plus GB152-16/24T. Kompaktní kondenzační vytápěcí centrála (09/2007) CZ K 6 720 613 310-00.0K Návod k obsluze Kompaktní kondenzační vytápěcí centrála Logamax plus GB152-16/24T 6 720 614 635 (09/2007) CZ Obsah Obsah 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny a vysvětlení použitých symbolů

Více

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006)

Více

Přídavný modul EKR Ekvitermní regulace, odlehčovací relé, blokování TUV, napěťové řízení 0 10 V

Přídavný modul EKR Ekvitermní regulace, odlehčovací relé, blokování TUV, napěťové řízení 0 10 V PWR ELB - EKR ERR COM 0000357-00 Elektrický teplovodní kotel Tronic Heat 3000/3500 Přídavný modul EKR Ekvitermní regulace, odlehčovací relé, blokování TUV, napěťové řízení 0 0 V Návod k montáži a obsluze

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 1504 05/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Solární zařízení s regulačním přístrojem KR 0106 Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Předmluva K tomuto návodu Tyto přístroje odpovídají

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé vody 6 720 644 798-00.1T Logalux SH 300 EW SH 380 EW SH 440 EW SHB 350 EW SHB 450 EW Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 648 334 (2010/08)

Více

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte 6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul FM 445 Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Technický přístroj používejte jen pro účely,

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT

Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT Návod k obsluze Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT 70 3 085-00.O ZSBR -3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 30-3 A... ZBR 4-3 A... 70 5 837 CZ (008/04) OSW Vážený zákazníku, moto Teplo pro život má

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

VIESMANN. Návod k obsluze VITOPEND 111-W. pro provozovatele zařízení

VIESMANN. Návod k obsluze VITOPEND 111-W. pro provozovatele zařízení Návod k obsluze pro provozovatele zařízení VIESMANN Topné zařízení s regulací pro provoz s konstantní teplotou nebo pro ekvitermně řízený provoz VITOPEND 111-W 5/2010 Prosím uschovat! Bezpečnostní pokyny

Více

Návod k obsluze. Atmosferický plynový kotel ze speciální litiny AtmoGas (68-187) 4 206 374 / 00-03/07

Návod k obsluze. Atmosferický plynový kotel ze speciální litiny AtmoGas (68-187) 4 206 374 / 00-03/07 CZ Návod k obsluze Atmosferický plynový kotel ze speciální litiny AtmoGas (68-187) 4 206 374 / 00-03/07 Změny vyhrazeny Obsah 1 Všeobecné pokyny... 3 2 Pokyny při zápachu po plynu... 3 3 Pokyny při zápachu

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k obsluze 6 720 649 363 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k obsluze 6 720 649 363 (2012/02) CZ Návod k obsluze Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 363 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. Lev 30 KKZ150C

Návod k obsluze. Lev 30 KKZ150C Návod k obsluze Lev 30 KKZ150C CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnost... 3 1.1 Výstražná upozornění související s manipulací... 3 1.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny... 3 1.3 Použití zařízení v souladu s určením...

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Gepard Condens 18/25 MKV -A (H-CZ) 12 MKO -A (H-CZ) 25 MKO -A (H-CZ)

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Gepard Condens 18/25 MKV -A (H-CZ) 12 MKO -A (H-CZ) 25 MKO -A (H-CZ) Vždy na Vaší straně Návod k obsluze Gepard Condens 18/25 MKV -A (H-CZ) 12 MKO -A (H-CZ) 25 MKO -A (H-CZ) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnost... 3 1.1 Výstražná upozornění související s manipulací... 3 1.2 Použití

Více

Návod k obsluze. Logamax. Plynový nástěnný kotel U052-24/28T U054-24/28T. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte (05/2011) CZ

Návod k obsluze. Logamax. Plynový nástěnný kotel U052-24/28T U054-24/28T. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte (05/2011) CZ Návod k obsluze Plynový nástěnný kotel 6 720 613 0-00.1O Logamax U052-24/28T U054-24/28T Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 612 972 (05/2011) CZ Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Neutralizační zařízení

Neutralizační zařízení Návod k instalaci pro odborníka Neutralizační zařízení NE0.1 V3 6 720 643 208 (2010/03) CZ Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité symboly Výstražné

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Tiger Condens 18/25 KKZ21 -A (H-CZ) 18/25 KKZ42 -A (H-CZ)

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Tiger Condens 18/25 KKZ21 -A (H-CZ) 18/25 KKZ42 -A (H-CZ) Vždy na Vaší straně Návod k obsluze Tiger Condens 18/25 KKZ21 -A (H-CZ) 18/25 KKZ42 -A (H-CZ) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnost... 3 1.1 Výstražná upozornění související s manipulací... 3 1.2 Použití v souladu

Více

Plynový kondenzační kotel CERASMART

Plynový kondenzační kotel CERASMART Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel CERASMART $ % $!!! 4 ZSB 16-1 A 23 ZSB 22-1 A 23 ZWB 26-1 A 23 6 720 613 343 CZ (2006/08) OSW Vážený zákazníku, moto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

condens Návod k obsluze Medvěd Condens 18KKS 25KKS 35KKS 48KKS

condens Návod k obsluze Medvěd Condens 18KKS 25KKS 35KKS 48KKS condens Návod k obsluze Medvěd Condens 18KKS 25KKS 35KKS 48KKS CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnost... 3 1.1 Výstražná upozornění související s manipulací... 3 1.2 Použití v souladu s určením... 3 1.3 Nebezpečí

Více

Ceraclass. Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel ZS 12/18/24-2 DH KE/AE 23 ZW 18/24-2 DH KE/AE 23 ZS 12/18/24-2 DH KE/AE 31 ZW 18/24-2 DH KE/AE 31

Ceraclass. Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel ZS 12/18/24-2 DH KE/AE 23 ZW 18/24-2 DH KE/AE 23 ZS 12/18/24-2 DH KE/AE 31 ZW 18/24-2 DH KE/AE 31 Návod k obsluze Ceraclass Plynový závěsný kotel ZS 12/18/24-2 DH KE/AE 23 ZW 18/24-2 DH KE/AE 23 ZS 12/18/24-2 DH KE/AE 31 ZW 18/24-2 DH KE/AE 31 6 720 608 550 (2013/03) CZ Seznam Seznam 1 Vysvětlení symbolů

Více

Návod k obsluze a servisu

Návod k obsluze a servisu Návod k obsluze a servisu Základní řídicí jednotka Logamatic BC10 Pro odbornou firmu a obsluhu Před uvedením do provozu a servisem pečlivě pročtěte. 6 720 641 071-06/2009 CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů

Více

Návod k obsluze. Regulační přístroj CFS 230. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva 6 720 818 275 (2010/12) CZ

Návod k obsluze. Regulační přístroj CFS 230. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva 6 720 818 275 (2010/12) CZ Návod k obsluze Regulační přístroj CFS 230 Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva 6 720 818 275 (2010/12) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

Návod k obsluze. Gepard Gepard 23 MOV (H-CZ/SK)

Návod k obsluze. Gepard Gepard 23 MOV (H-CZ/SK) Návod k obsluze Gepard Gepard 23 MOV (H-CZ/SK) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnost... 3 1.1 Výstražná upozornění související s manipulací... 3 1.2 Použití v souladu s určením... 3 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05)

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Návod k obsluze CR 100 CW 100 Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité

Více

CERASTAR CERAMINI. Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel ZWR 18-7 KE ZWR 24-7 KE ZSR 24/120-7 KE ZSR 24/160-7 KE ZSR 10-7 KE

CERASTAR CERAMINI. Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel ZWR 18-7 KE ZWR 24-7 KE ZSR 24/120-7 KE ZSR 24/160-7 KE ZSR 10-7 KE Návod k obsluze CERASTAR CERAMINI Plynový závěsný kotel 70 43 37-00.O ZWR 8-7 KE ZWR 4-7 KE ZSR 4/0-7 KE ZSR 4/0-7 KE ZSR 0-7 KE 70 83 05 (04/09) CS Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, moto Teplo pro život

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 000 058 02/2005 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Neutralizační zařízení NE 0.1 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 1 Všeobecné informace 1 Všeobecné informace Neutralizační

Více

6 720 612 972 08/2006 CZ

6 720 612 972 08/2006 CZ 6 720 612 972 08/2006 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Plynový nástěnný kotel Logamax U052-24/28T Logamax U054-24/28T 6 720 613 0-00.1O Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Návod k obsluze. Logamax plus GB162-15/25/35/45 Logamax plus GB T40 S. Nástěnný plynový kondenzační kotel (03/2011) CZ

Návod k obsluze. Logamax plus GB162-15/25/35/45 Logamax plus GB T40 S. Nástěnný plynový kondenzační kotel (03/2011) CZ Návod k obsluze Nástěnný plynový kondenzační kotel 6 720 615 640-01.1TD Logamax plus G162-15/25/35/45 Logamax plus G162-25 T40 S 6 720 615 642 (03/2011) CZ Úvodem Úvodem Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

Více

CERAPURMODUL CERAPURMODUL-SMART CERAPURMODUL-SOLAR

CERAPURMODUL CERAPURMODUL-SMART CERAPURMODUL-SOLAR Návod k obsluze pro uživatele Kompaktní kondenzační stacionární jednotka CERAPURMODUL CERAPURMODUL-SMART CERAPURMODUL-SOLAR CZ 6 720 615 493-00.1R 2 Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, heslo Teplo pro život

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

ecotec plus Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Závěsný plynový kondenzační kotel Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

ecotec plus Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Závěsný plynový kondenzační kotel Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze ecotec plus Závěsný plynový kondenzační kotel CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Více

6301 0184 05/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Speciální plynové kotle Logano GE434/Logano plus GB434. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 0184 05/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Speciální plynové kotle Logano GE434/Logano plus GB434. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 0184 05/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Speciální plynové kotle Logano GE434/Logano plus GB434 Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Milá zákaznice, milý zákazníku, speciální plynové kotle

Více

Návod k montáži pro odborníky. Kaskádová jednotka. CerapurMaxx TD ZBR -65 ZBR (2010/08) CZ

Návod k montáži pro odborníky. Kaskádová jednotka. CerapurMaxx TD ZBR -65 ZBR (2010/08) CZ Návod k montáži pro odborníky Kaskádová jednotka CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 106 (2010/08) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 3 1.1 Použité symboly

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

VK 2 0,5 % 9 P 13 6/7 6 720 808 634-00.1T

VK 2 0,5 % 9 P 13 6/7 6 720 808 634-00.1T 8 0,5 % 6/7 11 3 4 5 15 10 9 P 13 1 13 14 15 16 13 17 6 70 808 634-00.1T [cs] Požadavky na bezpečnostní vybavu kotlů, sloužicích k ohřevu topné vody................ [pl] Wymagania dot. wyposażenia zabezpieczającego

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW. List technických údajů

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW. List technických údajů VIESMANN VITOMAX 100-LW Nízkotlaké teplovodní kotle pro výstupní teploty do 110 C Jmenovitý tepelný výkon 0,65 až 6,0 MW List technických údajů Objednací čísla a ceny na vyžádání VITOMAX 100-LW Typ M148

Více

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN TŘÍDA NOx THERM KDN, KDZN, KDCN THERM KDN, KDZN, KDCN Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují aktuální tepelné potřebě objektu

Více

Cenově zvýhodněné sestavy kotlů a zásobníků. Teplo je náš živel. Buderus Family komplety. Family Komplet GB162. Family Komplet GB172

Cenově zvýhodněné sestavy kotlů a zásobníků. Teplo je náš živel. Buderus Family komplety. Family Komplet GB162. Family Komplet GB172 Buderus Family komplety Cenově zvýhodněné sestavy kotlů a zásobníků Family Komplet GB162 Family Komplet GB172 Family Komplet GB072 Family Komplet U152 / U154 Logamax plus GB172 T Teplo je náš živel Family

Více

Návod k montáži. Logamax plus GB162-65/80/100. Připojovací skupina. Připojovací skupina Připojovací skupina s 3cestným ventilem. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logamax plus GB162-65/80/100. Připojovací skupina. Připojovací skupina Připojovací skupina s 3cestným ventilem. Pro odbornou firmu Návod k montáži Připojovací skupina 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Připojovací skupina Připojovací skupina s 3cestným ventilem Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a obsluhy pečlivě

Více

Návod k obsluze Logamatic SC300. EMS plus. Obslužná regulační jednotka. Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. 6720830534 (2015/06)

Návod k obsluze Logamatic SC300. EMS plus. Obslužná regulační jednotka. Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. 6720830534 (2015/06) Obslužná regulační jednotka EMS plus 6 720 807 316-00.1O Návod k obsluze Logamatic SC300 6720830534 (2015/06) Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. Úvodem Úvodem Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

Více

ZÁSOBNÍK. Návod k použití. Zásobník. HydroComfort EAS C EAS-T C

ZÁSOBNÍK. Návod k použití. Zásobník. HydroComfort EAS C EAS-T C ZÁSOBNÍK Návod k použití Zásobník HydroComfort EAS 120-200 C EAS-T 150-200 C Obsah Obsah 1. K tomuto návodu.................................................... 3 1.1 Obsahem tohoto návodu....................................................

Více

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele Návod k obsluze Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Panda POG 19 E-B Panda POG 24 E-B

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Panda POG 19 E-B Panda POG 24 E-B Vždy na Vaší straně Návod k obsluze Panda POG 9 E-B Panda POG 24 E-B CZ Obsah Obsah Bezpečnost... 3. Výstražná upozornění související s manipulací... 3.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny... 3 2 Pokyny k dokumentaci...

Více

VIESMANN. Návod k obsluze VITODENS 100-W. pro provozovatele zařízení

VIESMANN. Návod k obsluze VITODENS 100-W. pro provozovatele zařízení Návod k obsluze pro provozovatele zařízení VIESMANN Topné zařízení s regulací pro provoz s konstantní teplotou nebo pro ekvitermně řízený provoz VITODENS 100-W 3/2008 Prosím uschovat! Bezpečnostní pokyny

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Panther Condens 18/25 KKV -A (H-CZ) 12 KKO -A (H-CZ) 25 KKO -A (H-CZ) 30 KKO -A (H-CZ)

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Panther Condens 18/25 KKV -A (H-CZ) 12 KKO -A (H-CZ) 25 KKO -A (H-CZ) 30 KKO -A (H-CZ) Vždy na Vaší straně Návod k obsluze Panther Condens 18/25 KKV -A (H-CZ) 12 KKO -A (H-CZ) 25 KKO -A (H-CZ) 30 KKO -A (H-CZ) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnost... 3 1.1 Výstražná upozornění související s manipulací...

Více

Návod k obsluze pro provozovatele Logano

Návod k obsluze pro provozovatele Logano Kotel na pevná paliva 6 720 807 462-00.1T 6 720 809 120 (2015/07) CZ Návod k obsluze pro provozovatele Logano G221A-25 G221A-30 Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. Úvodem Úvodem Vážená zákaznice,

Více

Návod k obsluze pro provozovatele Logano G221 A

Návod k obsluze pro provozovatele Logano G221 A Kotel na pevná paliva 6 720 809 120 (2014/02) CZ 6 720 807 462-00.1T Návod k obsluze pro provozovatele Logano G221 A Výkon 25 kw a 30 kw Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. Úvodem Úvodem Vážená

Více

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB152-16/24/24K. 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB152-16/24/24K. 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB52-6/24/24K Pøed zahájením obsluhy pozornì proètìte Obsah Pøehled základní øídící jednotky Logamatic BC0...........................

Více

Hlídač zpátečky DN 25

Hlídač zpátečky DN 25 6301 6418 03/2001 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Hlídač zpátečky DN 25 Solar-Temperaturdifferenzregler Relais Netz Tmax Před montáží pečlivě pročtěte Impressum Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více