Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola"

Transkript

1 344 01, Domažlice, Erbenova N /.. a sociální pedagogika Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice, Erbenova 184 Vzdělávací program Obor vzdělání N/.. a sociální pedagogika

2 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika Identifikační údaje vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice, Erbenova 184 Adresa školy: Domažlice, Erbenova 184 Zřizovatel školy: Plzeňský kraj Typ právnické Příspěvková organizace osoby: Kód a název oboru vzdělání: N/.. a sociální pedagogika Název vzdělávacího programu: Zaměření vzdělávacího programu: - Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání Formy vzdělávání denní kombinovaná Vyučovací jazyk: Dosažený stupeň vzdělání Způsob ukončování vzdělávání Doklad o dosaženém vzdělání Označení absolventa VOŠ Podmínky zdravotní způsobilosti nesplňují uchazeči se závažnými duševními chorobami a poruchami chování (v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb.) Délka vzdělávacího programu 3 ročníky (6 období) 3,5 ročníku (7 období) Český jazyk Vyšší odborné Absolutorium Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa VOŠ Diplomovaný specialista DiS.

3 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika Obsah 1 Profil absolventa Kompetence a uplatnění absolventa Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Organizace výuky Denní forma vzdělávání Kombinovaná forma vzdělávání Organizace praxe Podmínky pro přijímání uchazečů Podmínky ukončování vzdělávacího programu Učební plán Denní forma vzdělávání Kombinovaná forma vzdělávání Sylaby vyučovacích předmětů Jazykové vzdělávání Filosofie a etika Kultura osobního projevu Statistika a demografie Základy ekonomiky Aplikovaná výpočetní technika Základy korespondence Teorie a metody sociální práce Sociální politika Právo Psychologie Sociologie Základy pedagogiky Pedagogika volného času Zdravotní nauky Sociální patologie Psychosociální výcvik Odborný seminář Supervizní seminář Odborná praxe Krizová intervence Znaková řeč Drogová závislost Sociální pedagogika

4 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika 8.25 Speciální pedagogika Gerontologie Zdravotní tělesná výchova s metodikou Multikulturní společnost Problematika dětí a mládeže Projektování sociálních služeb Aktivní politika zaměstnanosti Sociálně právní ochrana dětí Restriktivní opatření v sociálních službách Alternativní a augmentativní komunikace Zooterapie Doklady o odborném zabezpečení výuky vzdělávacího programu Soupis specializovaných učeben a dalších výukových prostor Knihovna Studijní opory pro kombinovanou formu vzdělávání Záměr rozvoje a odůvodnění vzdělávacího programu Podmínky pro hodnocení a zabezpečení kvality vzdělávacího programu Údaje o rozvoji spolupráce Zdůvodnění společenské potřeby vzdělávacího programu Seznam příloh

5 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika 1 Profil absolventa Kvalifikace absolventa vzdělávacího programu na Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole v Domažlicích odpovídá požadavkům, které stanovuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pro výkon činnosti sociálního pracovníka. Absolvent je vybaven základními kompetencemi, které mu umožní vykonávat profesní činnost na žádoucí úrovni. Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb. V rámci profesionálního pomáhání neusiluje o bezproblémovost života jednotlivců a skupin, ale vede klienty k tomu, aby si samostatně dokázali hledat cesty k řešení problémů, a tím vytváří účinnou prevenci vzniku závislosti osob na sociálních službách. Absolvent je schopen dodržovat profesně etické i obecně lidské normy chování a jednání, zná podmínky trvale udržitelného rozvoje života lidí v zemích Evropské unie i dalších států. V přípravě studentů je kladen důraz nejen na předání určitého množství vědomostí a dovedností, ale i na formování postojů a hodnotových orientací nutných pro naplnění etických principů této pomáhající profese. Důležitou součástí přípravy je vedení studentů k pochopení a přijetí potřeby celoživotního vzdělávání a k pochopení možností a hranic profesionálního pomáhání. Na základě konzultací s poskytovateli odborných praxí, tedy potenciálními zaměstnavateli absolventů, dále dle Národní soustavy povolání (http://www.nsp.cz) a dle Projektu Systemizace rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí získá absolvent základní předpoklady pro uplatnění se v povoláních a pozicích vyžadujících minimálně vyšší odborné vzdělání příslušného zaměření, ale i v jiných oblastech společenské praxe, kde je třeba vysoké úrovně dovedností jednat s lidmi a vysoké odolnosti vůči psychické zátěži (viz kapitola 2). 5

6 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika Charakteristika cílových kompetencí absolventa 1. Oblast vědomostí - zná platnou legislativu v oblasti sociálního zabezpečení a sociálních služeb - v souvislosti s konkrétním případem umí samostatně vyhledat odpovídající informace z jiných oblastí práva - orientuje se v poskytování sociálních služeb v ČR a zahraničí - zná teoretická východiska sociální práce jako samostatného oboru - chápe hranice a možnosti sociální práce jako činnosti v konkrétních podmínkách regionu, společnosti, atp. - umí se profesně orientovat a komunikovat v cizím jazyce - orientuje se v psychologických směrech a školách a má rámcový přehled o diagnostických metodách v psychologii - má základní teoretické informace o vzniku, průběhu a řešení náročných životních situací v životě člověka a přehled základních postupů při práci s uživateli, kteří se v této situaci ocitli - dokáže formulovat obecné otázky týkající se samotné podstaty lidské existence a hledá možné odpovědi na tyto otázky, což vede k hlubšímu poznání a pochopení podstaty a cílů sociální práce jako oboru i jako specifické činnosti v kontextu doby - má základní teoretické informace o problematice multikulturality v dnešním světě, o problematice migrace, o jejích předpokládaných trendech a zákonitostech. - zná postupy pro vytváření integračních strategií a plánů k začlenění jednotlivce a marginální skupiny do společnosti - zná metody preventivní, diagnostické a výchovné činnosti zaměřené na reedukaci a resocializaci klienta - zná různé způsoby vedení dokumentace - zná pravidla týmové práce - zná a chápe etické principy profese 2. Oblast dovedností - umí poskytnout základní a odborné sociální poradenství v oblasti řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů konkrétního klienta - orientuje se v legislativních, společenských a organizačních podmínkách a možnostech působících při práci s konkrétním klientem. - umí si zorganizovat práci; stanovuje cíle s ohledem na jejich splnitelnost, měřitelnost, reálnost a časovou dostupnost - umí objasnit lidem jejich práva, způsoby jejich uplatnění a související povinnosti - umí navázat a udržet účinnou komunikaci, dodržuje kritéria vedení profesionálního rozhovoru (umí vytvořit atmosféru důvěry a bezpečí, přizpůsobit komunikaci věku, individualitě a podmínkám, poskytuje přiměřený prostor pro vyjasnění názorů a cílů klienta, umí dojednat zakázku a pracovat s kontextem, umí poskytovat přiměřenou zpětnou vazbu) 6

7 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika - umí pomáhat lidem objasňovat jejich silné i slabé stránky, přebírat zodpovědnost a vyvíjet kontrolu nad svým chováním - umí zvolit vhodné diagnostické a intervenční postupy - umí poskytnout emoční podporu - zná základní postupy poskytování krizové intervence - umí sbírat a zpracovávat informace z různých zdrojů, je schopen vypracovat sociální záznam dle typu sociální služby - umí deklarovat svoji odbornost prostřednictvím osobního portfolia - je schopen se uplatnit v cizojazyčném prostředí práce, studium - je schopen výměny zkušeností s cizojazyčným partnerem - ovládá prostředky moderní kancelářské techniky - umí charakterizovat tým a určit vlastní postavení v týmu 3. Kompetence osobnostní, které jsou z hlediska výkonu profese žádoucí, ale nelze zaručit jejich dosažení I když student poskytne odpovídající důkazy ke splnění těchto dovedností nelze zaručit, že doporučené postupy bude absolvent využívat ve své samostatné praxi, neboť zde působí osobnostní vlivy, které nelze vzdělávacím programem zcela ovlivnit. - dokáže reflektovat osobní stresy a jejich příčiny, zvolit a používat vhodné techniky práce s nimi - dokáže identifikovat u sebe i druhých chyby v sociální percepci a pracovat s nimi - umí přijímat a poskytovat kritiku způsobem odpovídajícím týmové práci - dodržuje etický kodex z vlastního přesvědčení - dodržuje pravidla společenského kontaktu a respektuje kolegy - je loajální vůči zaměstnavateli - vnímá potřebu celoživotního vzdělávání a osobnostního růstu 7

8 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika 2 Kompetence a uplatnění absolventa Absolvent se uplatní zejména jako sociální pracovník v oblasti sociálních služeb. Profesionální i osobnostní kompetence jsou v souladu s kompetencemi uváděnými v Národní soustavě povolání - Kvalifikační úroveň NSP 6 a v Projektu Systemizace rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Uplatnění absolventa je možné i na nižších kvalifikačních úrovních dle Národní soustavy povolání (www.istp.cz, a typových pozicích dle Projektu Systemizace rezortu MPSV, které vyžadují střední vzdělání s maturitou, případně akreditovaný kurz a nemají určenou působnost. Možné je uplatnění absolventa i v jiných oblastech společenské praxe, kde je třeba vysoká úroveň dovedností jednat s lidmi a vysoká odolnost vůči psychické zátěži. V oblasti poradenské praxe je absolvent schopen poskytovat základní a odborné sociální poradenství týkající se práv a povinností občana, které vyplývají ze systému sociálního zabezpečení a systému zaměstnanosti, je schopen doporučit a zprostředkovat odpovídající pomoc a služby. V oblasti přímé péče zná absolvent základní sociálně diagnostické a sociálně terapeutické postupy při práci s různými cílovými skupinami klientů v ambulantních, terénních i pobytových službách sociální péče. Dále je schopen podílet se na projektování a koordinaci sociálních služeb a na realizaci výstupů komunitního plánování sociálních služeb, má přehled o možnostech a podmínkách financování sociálních služeb, zná podstatu a zásady fundraisingu v sociálních službách. Chápe význam nejrůznějších humanitárních aktivit v souladu s ideou trvale udržitelného rozvoje, je schopen se podílet na těchto aktivitách jak ve smyslu jejich organizačního zajištění, tak i přímou účastí při realizaci konkrétních činností. Díky jazykovým kompetencím je absolvent schopen spolupráce se zahraničními partnery. Absolvent není prioritně připravován k přímé pečovatelské nebo ošetřovatelské práci ani k přímým pedagogickým činnostem. Ve srovnání s absolventy vysokých škol se absolvent samostatně nebude uplatňovat v oblasti vědeckého výzkumu, což ovšem nevylučuje jeho účast. Absolvent může pokračovat ve studiu na vysokých školách v oboru sociální práce nebo v příbuzných oborech, je otevřen potřebě celoživotního vzdělávání. Absolvent může dle MPSV ČR (http://katalog.nsp.cz/poziceodbornysmer.aspx?kod_smeru=13) vykonávat následující pozice: 8

9 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika Povolání dle Kvalifikační úrovně povolání NSP 6 - Odborný sociální pracovník v sociálních službách - Koordinátor pečovatelské služby - Odborný asistent v sociálních službách - Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách - Odborný resocializační pracovník - Sociální pracovník péče o postižené - Rehabilitační pracovník specialista pro léčbu prací - Odborný sociální pracovník - Poradce v sociálních službách - Samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách - Samostatný resocializační pracovník - Samostatný sociální pracovník - Související jednotky práce - Kariérový poradce pro ohrožení, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel - Kariérový poradce pro vzdělávání a profesní dráhu - Kariérový poradce pro zaměstnanost Typové pozice dle Projektu Systemizace rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí (dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a dle zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě): - Zaměstnanec oprávněný řídit referát IV. (kód typové pozice _NOOBC, min. krajská působnost) - Ostatní pozice vyžadující střední vzdělání s maturitou s neurčenou působností - Referent zaměstnanosti IV. (kód typové pozice _MOOBJ) - Referent zaměstnanosti V. (kód typové pozice _MOOBL) - Referent zaměstnanosti VI. (kód typové pozice _MOOBM) - Referent nepojistných sociálních dávek IV. (kód typové pozice _MOOBQ) - Referent nepojistných sociálních dávek V. (kód typové pozice _MOOBR) - Referent nepojistných sociálních dávek VI. (kód typové pozice _MOOBS) Ostatní pozice vyžadující střední vzdělání s maturitou a akreditovaný kurz s neurčenou působností - Sociální pracovník III. (kód typové pozice _ROODM) - Sociální pracovník IV. (kód typové pozice _NOODG) 9

10 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika 3 Charakteristika vzdělávacího programu 3.1 Pojetí a cíle vzdělávacího programu Pojetí vzdělávacího programu Vzdělávací program je koncipován jako soustava ucelených vědomostí a dovedností potřebných pro získání kompetencí sociálního pracovníka s vyšší kvalifikací, který provádí sociální práce, řeší sociálně právní a sociálně zdravotní problémy klientů, provádí analytickou, koncepční a metodickou činnost, zabezpečuje poradenství, diagnostickou a výchovnou činnost. Teoretickým východiskem je minimální standard vzdělávání v sociální práci a Národní soustava povolání. Při přípravě programu byly také využity poznatky a zkušenosti z dosavadní výuky a dále zohledněny připomínky poskytovatelů odborné praxe k výsledným kompetencím studentů. Program se skládá z teoretické výuky ve škole, jejíž součástí jsou ale také praktická cvičení v modelových situacích a dále z odborné supervidované praxe, která tvoří ve všech formách více než 30 % počtu hodin přímé výuky. Každý student disponuje aktivní znalostí nejméně jednoho cizího jazyka. Studenti jsou motivováni k celoživotnímu profesnímu i osobnostnímu růstu. Studentům je umožněna i určitá profilace prostřednictvím volitelných předmětů a volbou odborných pracovišť odborné praxe, ale také při zpracovávání závěrečné absolventské práce, jejíž obhajoba je součástí absolutoria. Samotní absolventi, kteří dále pokračují ve studiu na vysokých školách v ČR i zahraničí, označují poskytovanou úroveň vzdělání jako velmi kvalitní. Vzdělávací program je v souladu s přípravou sociálních pracovníků v zahraničí, kde se příprava také realizuje v terciálním sektoru vzdělávání, vychází i z požadavků na sociální zralost studenta a absolventa sociální práce. Ve srovnání s obdobnými obory na vysokých školách je tento vzdělávací program zaměřen spíše prakticky. Vzdělávací program má denní a kombinovanou formu. Cíle vzdělávacího programu vycházející z uvedeného pojetí programu Cílem je připravit absolventy na práci sociálního pracovníka, kde náročnost pracovních činností vyžaduje minimálně vyšší odborné vzdělání. Studentům jsou předávány vhodnými didaktickými metodami informace o oboru v uvedeném obsahu a rozsahu. Absolventi mají teoretický základ z disciplín souvisejících se sociální prací a klíčové praktické kompetence, jejichž dosažení prokazují v závěrečném portfoliu absolventa. Celkový cíl je rozpracován do následujících hlavních cílových okruhů, ty jsou pak specifikovány v jednotlivých sylabech. 10

11 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika Hlavní cílové okruhy: - zprostředkovat základní informace z filosofie, etiky, sociologie a kultury osobního projevu za účelem pochopení smyslu a možností profesionálního pomáhání - naučit aplikovat poznatky a dovednosti z psychologie, pedagogiky, sociální patologie a zdravotních nauk do přímé práce s klienty - v rámci profilace prostřednictvím volitelných předmětů předat informace a naučit aplikovat je při práci s jednotlivými cílovými skupinami - v rámci předmětů Teorie a metody sociální práce, Odborný seminář a Supervizní seminář vést k osvojení široké škály metod a technik sociální práce potřebných pro navázání, vytvoření a udržení pracovního vztahu s jednotlivcem nebo skupinou a dále potřebných pro prevenci zneužívání sociálních služeb a vytváření závislosti osob na sociálních službách - vybavit studenty poznatky a dovednostmi pro poradenskou, sociálně diagnostickou a sociálně terapeutickou činnost pro práci s různými cílovými skupinami klientů - naučit studenty aktivnímu a tvořivému přístupu k práci s uživatelem, vysvětlit potřebnost tohoto přístupu pro úspěšnou práci s uživateli dané sociální služby - zprostředkovat informace a zkušenosti v oblasti strategického plánování rozvoje sociálních služeb a v oblasti fundraisingu - seznámit studenty se sociální politikou státu, jejími principy a opatřeními, s formami sociální intervence a s poskytovanými službami - předat dovednosti potřebné pro vedení písemné i elektronické dokumentace dle typu sociální služby - předat základní informace pro organizování, řízení a plánování sociální práce i pro plnění úkolů spojených s osvětou veřejnosti a se sociální prevencí všech stupňů - vést ke schopnosti dobře se orientovat v systému sociálního zabezpečení občana a systému zaměstnanosti, k osvojení základů ekonomických a právních znalostí a schopnosti jejich aplikace v podmínkách praxe - motivovat studenty k potřebě profesního růstu a celoživotního vzdělávání v oboru - vést k nutnosti poznání vlastních silných a slabých stránek a umění je používat a zvládat, naučit ovládat a vybrat vhodné metody duševní hygieny jako prevence syndromu vyhoření a profesionální deformace - naučit studenty prakticky vymezit a rozpoznat kompetence sociálního pracovníka s vyšší kvalifikací, umět spolupracovat s ostatními pracovníky - motivovat k vnitřnímu přijetí etického kodexu - naučit metodice sociálního výzkumu a umožnit získání základní zkušenosti při zpracovávání absolventské práce - vybavit absolventy jazykovými kompetencemi tak, aby byli schopni nejméně v jednom jazyce disponovat odbornou terminologií potřebnou pro další vzdělávání, popř. samostatné studium, ale také pro navazování spolupráce v zahraničí, zprostředkovat první zkušenosti tohoto druhu 11

12 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika - posilovat dovednosti studentů spojené s využíváním moderní kancelářské techniky, s důrazem na práci s počítačem, a naučit je pracovat s dataprojektorem a jinými prostředky multimediální prezentace dat - zabezpečit informovanost studentů v ohledu pracovně právních předpisů, BOZP a ochrany člověka za mimořádných událostí (téma chování člověka za mimořádných okolností je zařazeno do rámcového plánu předmětů Teorie a metody sociální práce a Krizová intervence). Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Vzdělávací program v denní i kombinované formě obsahuje předměty profilující, jako jsou Teorie a metody sociální práce, Právo a Sociální politika.dále jsou zařazeny do programu předměty úzce související s problematikou předmětů profilujících jako jsou Psychologie, Sociologie, Základy pedagogiky, Zdravotní nauky, Sociální patologie, Psychosociální výcvik, Odborný seminář - tyto předměty jsou povinné. Povinnou částí vzdělávacího programu je Odborná praxe, na níž navazuje předmět Supervizní seminář, kde se studenti seznamují s touto metodou profesionálního růstu. Na konci vzdělávání předkládají absolventi portfolio, jehož obsahem jsou důkazy kompetencí potřebných pro výkon činnosti sociálního pracovníka. Do povinné části výuky jsou také zařazeny předměty zaměřené na rozvoj nejen profesionálních kompetencí, ale i osobnostních kvalit. Patří sem Kultura osobního projevu, Filosofie a etika. Dále jsou to předměty rozšiřující všeobecný rozhled absolventů jako je cizí jazyk (AJ, NJ), Statistika a demografie, Aplikovaná výpočetní technika, Základy korespondence a Základy ekonomiky. Studentům denní formy vzdělávání je umožněna profilace prostřednictvím povinně volitelných jejichž výuka probíhá pravidelně dle rozpisu výukových hodin. Z povinně volitelných předmětů si studenti volí jeden na čtyři studijní období a jeden na dvě studijní období. Rozsah čtyř studijních období mají předměty Krizová intervence, Znaková řeč, Drogová závislost, Speciální pedagogika a Sociální pedagogika. Rozsah dvou studijních období mají předměty Multikulturní společnost, Problematika dětí a mládeže, Projektování sociálních služeb, Aktivní politika zaměstnanosti, Sociálně právní ochrana dětí, Gerontologie, Zdravotní TV s metodikou, Restriktivní opatření v sociálních službách, Alternativní a augmentativní komunikace a Zooterapie. U kombinované formy vzdělávání činí celková dotace přímé výuky u povinně volitelných předmětů Krizová intervence, Znaková řeč, Drogová závislost, Speciální pedagogika a Sociální pedagogika 40 hodin, studenti si volí jeden z těchto předmětů. U zbývajících povinně volitelných předmětů činí celková dotace přímé výuky 20 hodin, studenti si volí jeden z těchto předmětů. 12

13 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika Studenti si mohou dle vlastního uvážení zvolit i více těchto předmětů. Výčet, obsah a personální obsazení povinně volitelných předmětů je plně v kompetenci ředitele VOŠ. Studenti ve všech formách vzdělávání mají k dispozici konzultační hodiny, které jsou vřazeny do úvazků jednotlivých vyučujících profilových předmětů (tzn. předměty k absolutoriu viz učební plán) a praxe. Systematicky je věnována pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržování hygienických požadavků. Podmínky školy respektují platnou legislativu, tj. zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Na studenty se při konání odborné praxe na smluvních pracovištích praxe vztahují příslušná ustanovení Zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, včetně pracovních podmínek žen a mladistvých, a další předpisy BOZP. Informovaný souhlas stvrzují studenti svým podpisem na formulář, který je k dispozici u ředitele školy. Předávání teoretických informací k vytvoření potřebných vědomostí se realizuje následujícími metodami: - interaktivní přednášky - problémové vyučování, skupinová práce - systémem studijních opor - multimediální prezentace témat - diskuse Vytváření potřebných dovedností se realizuje následujícími metodami: - praktický nácvik dovedností - videotrénink interakcí - případová práce, kazuistické semináře - samostatná příprava a realizace programů pro vybrané skupiny uživatelů - besedy, exkurze - blokové pobytové akce (např. pro téma práce se skupinou) Obsah vzdělávacího programu je tvořen následujícími okruhy, které respektují minimální standard pro vzdělávání sociálních pracovníků: Obsahový okruh č. 1. (teoretická východiska a tradice sociální práce, základní principy sociální práce ve vztahu k daným společenským podmínkám, které vycházejí z politiky státu a systému sociálního a zdravotního zabezpečení občana a systému zaměstnanosti) 13

14 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika Obsahový okruh je zaměřen na poznání sociální struktury společnosti, jejího dalšího vývoje na základě poznání demografických údajů, principů sociální politiky a systémů, které tuto politiku realizují. Součástí tohoto okruhu jsou informace o zabezpečení zdravotní péče občanům a o systému zdravotního pojištění. Zaměřuje se i na výskyt a příčiny sociálně patologických jevů ve společnosti a na možnost prevence v daných podmínkách. Jeho obsahem jsou také podmínky udržitelného rozvoje v oblasti sociálních služeb v rámci EU. Vymezuje pojem záchranná sociální síť a principy vedoucí k rovnosti šancí ve společnosti. Tento obsahový okruh zahrnuje také teoretická, zejména filosofická, psychologická a sociologická hlediska sociální práce, poskytuje základní informace a zkušenosti s plánováním, projektováním a realizací sociálních služeb při respektování stávajících ekonomických podmínek. Poskytuje informace a zprostředkovává první zkušenosti s metodami fundraisingu. Tento okruh se promítá do povinných předmětů. Obsahový okruh č. 2 (právní aspekty sociální práce) Obsahový okruh poskytuje informace o právním systému v ČR, vybavuje studenty schopností orientovat se v legislativě, vyhledávat potřebná data a využívat je v práci s klienty. Zprostředkovává výklad pojmu oprávněné zájmy a poskytuje informace o možnostech, jak tyto zájmy prosazovat, dále o možnostech a podmínkách vzniku a působení různých občanských aktivit v občanské demokratické společnosti. Seznamuje studenty s činností a významem občanských aktivit v občanské demokratické společnosti. Seznamuje studenty s činností policie, vymezuje podmínky spolupráce a zaměřuje se na některá specifika této spolupráce např. konflikt loajalit. Tento okruh se promítá do povinných předmětů. Obsahový okruh č. 3 (metody sociální práce) Tento okruh vybavuje studenty kompetencemi pro přímou práci s klienty. Seznamuje studenty se specifiky práce s různými cílovými skupinami klientů, umožňuje praktický nácvik metod a technik sociální práce. Orientačním východiskem je dokument Soustava praktických kompetencí sociálního pracovníka, se kterou se studenti seznamují v prvním ročníku a která je základem pro tvorbu kontraktů na odbornou praxi. Podklady a materiály z odborné praxe potom slouží jako důkazy splněných kritérií jednotlivých kompetencí a jsou východiskem pro vypracování závěrečného portfolia. Okruh umožňuje studentům seznámit se s andragogickými principy učení, což je základem pro naplnění cíle profesionálního růstu a celoživotního vzdělávání. Tento okruh se promítá do povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů, umožňuje základní profilaci absolventa. 14

15 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika Obsahový okruh č. 4 (jazykové kompetence) Tento okruh vybavuje studenty jazykovými kompetencemi, které umožní spontánní a gramaticky správnou komunikaci ve zvoleném cizím jazyce. Studenti disponují zásobou odborných pojmů z oblasti sociální práce a jsou schopni se uplatnit v oboru v cizojazyčném prostředí. Do tohoto okruhu logicky spadá i schopnost komunikace s handicapovanými. Vzhledem k možnostem školy je zařazen předmět Znaková řeč, kde studenti získají základní praktické dovednosti nutné pro komunikaci v oblasti zdravotní a sociální a umí je vhodně doplnit neverbálními komunikačními prostředky, umí navázat efektivní kontakt s uživatelem a ověřovat míru porozumění neslyšícím. Obsahový okruh č. 5 (profesní a osobnostní růst) Tento okruh se promítá do všech vyučovaných předmětů a umožňuje studentům získat základní informace a první zkušenosti týkající se schopnosti uplatňovat a respektovat nejen profesní, ale i obecně lidské normy chování a jednání. Vychází i z osobnosti učitele, respektování partnerského přístupu a andragogických principů učení. Vychází i ze zvolených metod a postupů, jejichž prostřednictvím se studenti učí týmové práci. Tento okruh také vede studenty k akceptaci zdravého životního stylu, účinným metodám a technikám relaxace, což působí jako prevence syndromu vyhoření. Obsahový okruh č. 6 (práce s daty a informacemi) Okruh umožňuje studentům osvojit si potřebné vědomosti i praktické dovednosti při vyhledávání informací a dat z různých zdrojů, dále umožňuje osvojit si základní metody a techniky při práci s daty a informacemi, zejména při jejich vyhodnocování a prezentaci. Umožňuje také osvojit si práci s prostředky moderní kancelářské techniky. Tento okruh se promítá do všech vyučovaných předmětů, základem jsou předměty aplikovaná výpočetní technika a základy korespondence. Důkazem kompetencí studenta je zpracování absolventské práce a její prezentace. 15

16 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika 4 Organizace výuky Vzdělávání na VOŠ sociální práce Domažlice se realizuje v denní a kombinované formě. Denní forma trvá 3 ročníky (6 období), kombinovaná trvá 3,5 ročníku (7 období). 4.1 Denní forma vzdělávání Probíhá v pětidenních vyučovacích týdnech, celkem je to 40 týdnů školního roku ve všech obdobích vzdělávání. V prvním a druhém ročníku jsou na konci každého období 3 týdny samostatného studia určeny k získání hodnocení v řádném termínu a tři týdny probíhá souvislá odborná praxe. Ve třetím ročníku jsou na konci zimního období také tři týdny samostatného studia určené pro získání hodnocení v řádném termínu a na ně navazuje pětitýdenní souvislá odborná praxe, na konci letního období jsou 3 týdny samostatného studia určené pro získání hodnocení v řádném termínu a na ně navazuje pětidenní příprava k absolutoriu (týká se pracovních dnů). Průběžná odborná praxe je zařazena do pravidelného týdenního rozvrhu hodin. Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro předcházející ročník. Předměty, z nichž student koná zkoušku, a předměty, z nichž je student hodnocen jiným způsobem, jsou stanoveny učebními plány pro denní formu vzdělávání tohoto akreditovaného vzdělávacího programu. Termíny pro splnění požadavků hodnocení stanovuje ředitel VOŠ Domažlice. Podmínkou splnění hodnocení je účast na vyučování v rozsahu 80 % reálně odučených hodin. Průběžnou odbornou praxi student musí absolvovat v rozsahu 90 %, na souvislé odborné praxi je vyžadována 90% účast. Při nesplnění těchto limitů se postupuje v souladu se školním řádem VOŠ Domažlice, který vychází z platné legislativy. V případě, že studenta nelze hodnotit ze závažných důvodů, určí ředitel školy termín, do kterého bude hodnocení studenta ukončeno, nejpozději však do konce následujícího období. Zkoušky je možné opakovat nejvýše dvakrát. Ředitel školy může studentovi, který nesplnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v písemné žádosti. Přestup studenta VOŠ a přerušení vzdělávání se řídí 97 školského zákona. 16

17 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika Přehled využití týdnů v průběhu denní formy vzdělávání: Činnost Počet týdnů v období Týdny vyučování Teor. výuka/praxe 13/3 13/3 13/3 13/3 13/3 12/2 Samostatné studium Absolutorium Časová rezerva Celkem Kombinovaná forma vzdělávání Vzdělávání je organizováno střídáním denní formy vzdělávání a dálkové formy vzdělávání. Teoretická výuka je řešena dálkovou formou vzdělávání. Výuka je organizovaná pravidelně v předem stanovených dnech a dána rozvrhem hodin tak, aby byl splněn požadavek daného učebního plánu (viz Učební plán pro kombinovanou formu vzdělávání). Výuka probíhá formou konzultačních hodin a dále je využíváno studijních opor. Délka výuky činí 40 týdnů školního roku v prvních šesti obdobích vzdělávání, tj. od 1. do 3. ročníku, v sedmém období činí 20 týdnů. V prvním, druhém a třetím ročníku jsou na konci každého období 3 týdny samostatného studia určeny k získání hodnocení v řádném termínu, ve čtvrtém ročníku navazují na výuku 3 týdny samostatného studia určené pro získání hodnocení v řádném termínu a na ně navazuje pětidenní příprava k absolutoriu (týká se pracovních dnů). Odborná praxe je řešena denní formou vzdělávání. Celková délka odborné praxe je 17 týdnů (viz Učební plán pro kombinovanou formu vzdělávání a sylabus předmětu Odborná praxe). Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro předcházející ročník. Předměty, z nichž student koná zkoušku, a předměty, z nichž je student hodnocen jiným způsobem, jsou stanoveny učebními plány pro kombinovanou formu vzdělávání tohoto akreditovaného vzdělávacího programu. Termíny pro splnění požadavků hodnocení stanovuje ředitel VOŠ Domažlice. Podmínkou splnění hodnocení je účast na vyučování v rozsahu 80 % reálně odučených hodin. Při nesplnění těchto limitů se postupuje v souladu se školním řádem VOŠ Domažlice, který vychází z platné legislativy. V případě, že studenta nelze hodnotit ze závažných důvodů, určí ředitel školy termín, do kterého bude hodnocení studenta ukončeno, nejpozději však do konce následujícího období. 17

18 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika Zkoušky je možné opakovat nejvýše dvakrát. Ředitel školy může studentovi, který nesplnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v písemné žádosti. Přestup studenta VOŠ a přerušení vzdělávání se řídí 97 školského zákona. Přehled využití týdnů v průběhu kombinované formy vzdělávání: Činnost Počet týdnů v období Týdny vyučování Teor. výuka/praxe 13/3 13/3 13/3 13/3 13/3 13/2 14/0 Samostatné studium Absolutorium Časová rezerva Celkem Organizace praxe Odborná praxe v obou formách vzdělávacího programu probíhá na základě dvou dokumentů: Smlouva pro zabezpečení odborné praxe studentů VOŠ a Dohoda o dlouhodobé spolupráci pro zabezpečení odborné praxe studentů VOŠ s jednotlivými poskytovateli. Oba dokumenty specifikují podmínky výkonu odborné praxe. Na studenty se vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o zachování mlčenlivosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Jednání s jednotlivými poskytovateli odborné praxe realizuje vedoucí odborné praxe, která také připravuje konkrétní znění dokumentů pro podpis statutárních zástupců. Škola má uzavřené dohody o dlouhodobé spolupráci při zabezpečování odborné praxe studentů s některými regionálními institucemi a zařízeními poskytujícími sociální služby a služby související, viz sylabus předmětu Odborná praxe. V těchto zařízeních probíhá odborná praxe pravidelně. Aktuálně je dojednávána spolupráce s nově vznikajícími zařízeními v regionu. S ostatními, zejména ze vzdálenějších míst, je jednorázově uzavírána smlouva pro zabezpečení odborné praxe studentů. Průběžný kontakt s pracovišti udržuje vedoucí odborné praxe. Na pracovištích se studentům věnují konzultanti praxe, upravují kontrakt vytvořený studentem a pomáhají studentům naplnit cíle učení na odborné praxi. Kontrakt je trojstranná dohoda mezi studentem, poskytovatelem a školou o způsobu 18

19 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika nabývání konkrétních praktických kompetencí sociálního pracovníka na daném pracovišti. V závěru praxe vypracovávají hodnocení, které je podkladem pro udělení zápočtu. Spolupráce s odbornou praxí v rámci získávání aktuálních informací z praxe - Do školy jsou zváni odborníci z praxe na přednášky, besedy, diskuse se studenty i učiteli. Seznamují je s novými postupy při práci s jednotlivými klienty v různých zařízeních, s problémy s uplatňováním nových zákonů v praxi. - Vybrané odborné předměty vyučují odborníci z praxe jako externí vyučující. - Jsou organizovány odborné exkurze do jednotlivých zařízení v návaznosti na probíraná témata v jednotlivých předmětech, aby bylo zajištěno propojení teoretických poznatků s praxí. - Studenti zpracovávají absolventské práce dle zakázky z odborné praxe. - Studenti i učitelé školy se zapojují do jednotlivých akcí institucí a zařízení organizovaných pro jejich klienty, dobrovolnických programů, komunitních projektů. - Spolupráce s odborníky z praxe v rámci zpracování oponentských posudků absolventských prací - Dle témat zpracovávaných v absolventských pracích jsou oslovováni odborníci z jednotlivých oblastí odborné praxe, kteří zpracovávají oponentské posudky a následně se zúčastňují obhajoby absolventských prací. Mezi oslovovanými jsou i absolventi VOŠ. 19

20 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika 5 Podmínky pro přijímání uchazečů Základní podmínkou pro přijímání uchazečů je získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Podmínky zdravotní způsobilosti nesplňují uchazeči se závažnými duševními chorobami a poruchami chování v souladu s nařízením vlády o soustavě oborů vzdělání v platném znění. Tělesné nebo smyslové postižení není důvodem pro nepřijetí, pokud nebrání výkonu sociální práce. Handicapovaným studentům je možno do určité míry přizpůsobit podmínky vzdělávání, např. formou individuálního vzdělávacího plánu, úpravou prostředí. Uchazeč, který získal střední vzdělání v zahraničí, se ve shodě s platnými předpisy prokáže dokladem od krajského úřadu příslušného místu pobytu žadatele (osvědčením o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení s maturitním vysvědčením získaným v ČR, případně rozhodnutím o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR 108 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů). Osoby, které nejsou státními občany České republiky a pobývají oprávněně na území ČR mají shodné podmínky v přístupu ke vzdělávání jako státní občané ČR. Uchazeči o vzdělávání, kteří mají státní občanství mimo státy Evropské unie, musí v případě přijetí nejpozději při zahájení vzdělávání na této škole prokázat řediteli školy oprávněnost svého pobytu na území České republiky (viz 20, odst. 1 3 školského zákona). 20

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

6. UČEBNÍ PLÁN. 23-45-N/.. Diagnostika, servis a opravy strojů a zařízení. Absolutorium. Diagnostika silničních vozidel

6. UČEBNÍ PLÁN. 23-45-N/.. Diagnostika, servis a opravy strojů a zařízení. Absolutorium. Diagnostika silničních vozidel VOŠ a SŠ automobilní, ábřeh, U Dráhy 6 789 01 ábřeh 6. UČEBNÍ PLÁN 6.1. Učební plán 6.2. Jednosloupcový učební plán (Sbírka zákonů č.47006, 12, odst. e) UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více