Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola"

Transkript

1 344 01, Domažlice, Erbenova N /.. a sociální pedagogika Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice, Erbenova 184 Vzdělávací program Obor vzdělání N/.. a sociální pedagogika

2 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika Identifikační údaje vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice, Erbenova 184 Adresa školy: Domažlice, Erbenova 184 Zřizovatel školy: Plzeňský kraj Typ právnické Příspěvková organizace osoby: Kód a název oboru vzdělání: N/.. a sociální pedagogika Název vzdělávacího programu: Zaměření vzdělávacího programu: - Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání Formy vzdělávání denní kombinovaná Vyučovací jazyk: Dosažený stupeň vzdělání Způsob ukončování vzdělávání Doklad o dosaženém vzdělání Označení absolventa VOŠ Podmínky zdravotní způsobilosti nesplňují uchazeči se závažnými duševními chorobami a poruchami chování (v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb.) Délka vzdělávacího programu 3 ročníky (6 období) 3,5 ročníku (7 období) Český jazyk Vyšší odborné Absolutorium Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa VOŠ Diplomovaný specialista DiS.

3 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika Obsah 1 Profil absolventa Kompetence a uplatnění absolventa Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Organizace výuky Denní forma vzdělávání Kombinovaná forma vzdělávání Organizace praxe Podmínky pro přijímání uchazečů Podmínky ukončování vzdělávacího programu Učební plán Denní forma vzdělávání Kombinovaná forma vzdělávání Sylaby vyučovacích předmětů Jazykové vzdělávání Filosofie a etika Kultura osobního projevu Statistika a demografie Základy ekonomiky Aplikovaná výpočetní technika Základy korespondence Teorie a metody sociální práce Sociální politika Právo Psychologie Sociologie Základy pedagogiky Pedagogika volného času Zdravotní nauky Sociální patologie Psychosociální výcvik Odborný seminář Supervizní seminář Odborná praxe Krizová intervence Znaková řeč Drogová závislost Sociální pedagogika

4 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika 8.25 Speciální pedagogika Gerontologie Zdravotní tělesná výchova s metodikou Multikulturní společnost Problematika dětí a mládeže Projektování sociálních služeb Aktivní politika zaměstnanosti Sociálně právní ochrana dětí Restriktivní opatření v sociálních službách Alternativní a augmentativní komunikace Zooterapie Doklady o odborném zabezpečení výuky vzdělávacího programu Soupis specializovaných učeben a dalších výukových prostor Knihovna Studijní opory pro kombinovanou formu vzdělávání Záměr rozvoje a odůvodnění vzdělávacího programu Podmínky pro hodnocení a zabezpečení kvality vzdělávacího programu Údaje o rozvoji spolupráce Zdůvodnění společenské potřeby vzdělávacího programu Seznam příloh

5 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika 1 Profil absolventa Kvalifikace absolventa vzdělávacího programu na Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole v Domažlicích odpovídá požadavkům, které stanovuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pro výkon činnosti sociálního pracovníka. Absolvent je vybaven základními kompetencemi, které mu umožní vykonávat profesní činnost na žádoucí úrovni. Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb. V rámci profesionálního pomáhání neusiluje o bezproblémovost života jednotlivců a skupin, ale vede klienty k tomu, aby si samostatně dokázali hledat cesty k řešení problémů, a tím vytváří účinnou prevenci vzniku závislosti osob na sociálních službách. Absolvent je schopen dodržovat profesně etické i obecně lidské normy chování a jednání, zná podmínky trvale udržitelného rozvoje života lidí v zemích Evropské unie i dalších států. V přípravě studentů je kladen důraz nejen na předání určitého množství vědomostí a dovedností, ale i na formování postojů a hodnotových orientací nutných pro naplnění etických principů této pomáhající profese. Důležitou součástí přípravy je vedení studentů k pochopení a přijetí potřeby celoživotního vzdělávání a k pochopení možností a hranic profesionálního pomáhání. Na základě konzultací s poskytovateli odborných praxí, tedy potenciálními zaměstnavateli absolventů, dále dle Národní soustavy povolání (http://www.nsp.cz) a dle Projektu Systemizace rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí získá absolvent základní předpoklady pro uplatnění se v povoláních a pozicích vyžadujících minimálně vyšší odborné vzdělání příslušného zaměření, ale i v jiných oblastech společenské praxe, kde je třeba vysoké úrovně dovedností jednat s lidmi a vysoké odolnosti vůči psychické zátěži (viz kapitola 2). 5

6 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika Charakteristika cílových kompetencí absolventa 1. Oblast vědomostí - zná platnou legislativu v oblasti sociálního zabezpečení a sociálních služeb - v souvislosti s konkrétním případem umí samostatně vyhledat odpovídající informace z jiných oblastí práva - orientuje se v poskytování sociálních služeb v ČR a zahraničí - zná teoretická východiska sociální práce jako samostatného oboru - chápe hranice a možnosti sociální práce jako činnosti v konkrétních podmínkách regionu, společnosti, atp. - umí se profesně orientovat a komunikovat v cizím jazyce - orientuje se v psychologických směrech a školách a má rámcový přehled o diagnostických metodách v psychologii - má základní teoretické informace o vzniku, průběhu a řešení náročných životních situací v životě člověka a přehled základních postupů při práci s uživateli, kteří se v této situaci ocitli - dokáže formulovat obecné otázky týkající se samotné podstaty lidské existence a hledá možné odpovědi na tyto otázky, což vede k hlubšímu poznání a pochopení podstaty a cílů sociální práce jako oboru i jako specifické činnosti v kontextu doby - má základní teoretické informace o problematice multikulturality v dnešním světě, o problematice migrace, o jejích předpokládaných trendech a zákonitostech. - zná postupy pro vytváření integračních strategií a plánů k začlenění jednotlivce a marginální skupiny do společnosti - zná metody preventivní, diagnostické a výchovné činnosti zaměřené na reedukaci a resocializaci klienta - zná různé způsoby vedení dokumentace - zná pravidla týmové práce - zná a chápe etické principy profese 2. Oblast dovedností - umí poskytnout základní a odborné sociální poradenství v oblasti řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů konkrétního klienta - orientuje se v legislativních, společenských a organizačních podmínkách a možnostech působících při práci s konkrétním klientem. - umí si zorganizovat práci; stanovuje cíle s ohledem na jejich splnitelnost, měřitelnost, reálnost a časovou dostupnost - umí objasnit lidem jejich práva, způsoby jejich uplatnění a související povinnosti - umí navázat a udržet účinnou komunikaci, dodržuje kritéria vedení profesionálního rozhovoru (umí vytvořit atmosféru důvěry a bezpečí, přizpůsobit komunikaci věku, individualitě a podmínkám, poskytuje přiměřený prostor pro vyjasnění názorů a cílů klienta, umí dojednat zakázku a pracovat s kontextem, umí poskytovat přiměřenou zpětnou vazbu) 6

7 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika - umí pomáhat lidem objasňovat jejich silné i slabé stránky, přebírat zodpovědnost a vyvíjet kontrolu nad svým chováním - umí zvolit vhodné diagnostické a intervenční postupy - umí poskytnout emoční podporu - zná základní postupy poskytování krizové intervence - umí sbírat a zpracovávat informace z různých zdrojů, je schopen vypracovat sociální záznam dle typu sociální služby - umí deklarovat svoji odbornost prostřednictvím osobního portfolia - je schopen se uplatnit v cizojazyčném prostředí práce, studium - je schopen výměny zkušeností s cizojazyčným partnerem - ovládá prostředky moderní kancelářské techniky - umí charakterizovat tým a určit vlastní postavení v týmu 3. Kompetence osobnostní, které jsou z hlediska výkonu profese žádoucí, ale nelze zaručit jejich dosažení I když student poskytne odpovídající důkazy ke splnění těchto dovedností nelze zaručit, že doporučené postupy bude absolvent využívat ve své samostatné praxi, neboť zde působí osobnostní vlivy, které nelze vzdělávacím programem zcela ovlivnit. - dokáže reflektovat osobní stresy a jejich příčiny, zvolit a používat vhodné techniky práce s nimi - dokáže identifikovat u sebe i druhých chyby v sociální percepci a pracovat s nimi - umí přijímat a poskytovat kritiku způsobem odpovídajícím týmové práci - dodržuje etický kodex z vlastního přesvědčení - dodržuje pravidla společenského kontaktu a respektuje kolegy - je loajální vůči zaměstnavateli - vnímá potřebu celoživotního vzdělávání a osobnostního růstu 7

8 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika 2 Kompetence a uplatnění absolventa Absolvent se uplatní zejména jako sociální pracovník v oblasti sociálních služeb. Profesionální i osobnostní kompetence jsou v souladu s kompetencemi uváděnými v Národní soustavě povolání - Kvalifikační úroveň NSP 6 a v Projektu Systemizace rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Uplatnění absolventa je možné i na nižších kvalifikačních úrovních dle Národní soustavy povolání (www.istp.cz, a typových pozicích dle Projektu Systemizace rezortu MPSV, které vyžadují střední vzdělání s maturitou, případně akreditovaný kurz a nemají určenou působnost. Možné je uplatnění absolventa i v jiných oblastech společenské praxe, kde je třeba vysoká úroveň dovedností jednat s lidmi a vysoká odolnost vůči psychické zátěži. V oblasti poradenské praxe je absolvent schopen poskytovat základní a odborné sociální poradenství týkající se práv a povinností občana, které vyplývají ze systému sociálního zabezpečení a systému zaměstnanosti, je schopen doporučit a zprostředkovat odpovídající pomoc a služby. V oblasti přímé péče zná absolvent základní sociálně diagnostické a sociálně terapeutické postupy při práci s různými cílovými skupinami klientů v ambulantních, terénních i pobytových službách sociální péče. Dále je schopen podílet se na projektování a koordinaci sociálních služeb a na realizaci výstupů komunitního plánování sociálních služeb, má přehled o možnostech a podmínkách financování sociálních služeb, zná podstatu a zásady fundraisingu v sociálních službách. Chápe význam nejrůznějších humanitárních aktivit v souladu s ideou trvale udržitelného rozvoje, je schopen se podílet na těchto aktivitách jak ve smyslu jejich organizačního zajištění, tak i přímou účastí při realizaci konkrétních činností. Díky jazykovým kompetencím je absolvent schopen spolupráce se zahraničními partnery. Absolvent není prioritně připravován k přímé pečovatelské nebo ošetřovatelské práci ani k přímým pedagogickým činnostem. Ve srovnání s absolventy vysokých škol se absolvent samostatně nebude uplatňovat v oblasti vědeckého výzkumu, což ovšem nevylučuje jeho účast. Absolvent může pokračovat ve studiu na vysokých školách v oboru sociální práce nebo v příbuzných oborech, je otevřen potřebě celoživotního vzdělávání. Absolvent může dle MPSV ČR (http://katalog.nsp.cz/poziceodbornysmer.aspx?kod_smeru=13) vykonávat následující pozice: 8

9 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika Povolání dle Kvalifikační úrovně povolání NSP 6 - Odborný sociální pracovník v sociálních službách - Koordinátor pečovatelské služby - Odborný asistent v sociálních službách - Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách - Odborný resocializační pracovník - Sociální pracovník péče o postižené - Rehabilitační pracovník specialista pro léčbu prací - Odborný sociální pracovník - Poradce v sociálních službách - Samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách - Samostatný resocializační pracovník - Samostatný sociální pracovník - Související jednotky práce - Kariérový poradce pro ohrožení, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel - Kariérový poradce pro vzdělávání a profesní dráhu - Kariérový poradce pro zaměstnanost Typové pozice dle Projektu Systemizace rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí (dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a dle zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě): - Zaměstnanec oprávněný řídit referát IV. (kód typové pozice _NOOBC, min. krajská působnost) - Ostatní pozice vyžadující střední vzdělání s maturitou s neurčenou působností - Referent zaměstnanosti IV. (kód typové pozice _MOOBJ) - Referent zaměstnanosti V. (kód typové pozice _MOOBL) - Referent zaměstnanosti VI. (kód typové pozice _MOOBM) - Referent nepojistných sociálních dávek IV. (kód typové pozice _MOOBQ) - Referent nepojistných sociálních dávek V. (kód typové pozice _MOOBR) - Referent nepojistných sociálních dávek VI. (kód typové pozice _MOOBS) Ostatní pozice vyžadující střední vzdělání s maturitou a akreditovaný kurz s neurčenou působností - Sociální pracovník III. (kód typové pozice _ROODM) - Sociální pracovník IV. (kód typové pozice _NOODG) 9

10 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika 3 Charakteristika vzdělávacího programu 3.1 Pojetí a cíle vzdělávacího programu Pojetí vzdělávacího programu Vzdělávací program je koncipován jako soustava ucelených vědomostí a dovedností potřebných pro získání kompetencí sociálního pracovníka s vyšší kvalifikací, který provádí sociální práce, řeší sociálně právní a sociálně zdravotní problémy klientů, provádí analytickou, koncepční a metodickou činnost, zabezpečuje poradenství, diagnostickou a výchovnou činnost. Teoretickým východiskem je minimální standard vzdělávání v sociální práci a Národní soustava povolání. Při přípravě programu byly také využity poznatky a zkušenosti z dosavadní výuky a dále zohledněny připomínky poskytovatelů odborné praxe k výsledným kompetencím studentů. Program se skládá z teoretické výuky ve škole, jejíž součástí jsou ale také praktická cvičení v modelových situacích a dále z odborné supervidované praxe, která tvoří ve všech formách více než 30 % počtu hodin přímé výuky. Každý student disponuje aktivní znalostí nejméně jednoho cizího jazyka. Studenti jsou motivováni k celoživotnímu profesnímu i osobnostnímu růstu. Studentům je umožněna i určitá profilace prostřednictvím volitelných předmětů a volbou odborných pracovišť odborné praxe, ale také při zpracovávání závěrečné absolventské práce, jejíž obhajoba je součástí absolutoria. Samotní absolventi, kteří dále pokračují ve studiu na vysokých školách v ČR i zahraničí, označují poskytovanou úroveň vzdělání jako velmi kvalitní. Vzdělávací program je v souladu s přípravou sociálních pracovníků v zahraničí, kde se příprava také realizuje v terciálním sektoru vzdělávání, vychází i z požadavků na sociální zralost studenta a absolventa sociální práce. Ve srovnání s obdobnými obory na vysokých školách je tento vzdělávací program zaměřen spíše prakticky. Vzdělávací program má denní a kombinovanou formu. Cíle vzdělávacího programu vycházející z uvedeného pojetí programu Cílem je připravit absolventy na práci sociálního pracovníka, kde náročnost pracovních činností vyžaduje minimálně vyšší odborné vzdělání. Studentům jsou předávány vhodnými didaktickými metodami informace o oboru v uvedeném obsahu a rozsahu. Absolventi mají teoretický základ z disciplín souvisejících se sociální prací a klíčové praktické kompetence, jejichž dosažení prokazují v závěrečném portfoliu absolventa. Celkový cíl je rozpracován do následujících hlavních cílových okruhů, ty jsou pak specifikovány v jednotlivých sylabech. 10

11 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika Hlavní cílové okruhy: - zprostředkovat základní informace z filosofie, etiky, sociologie a kultury osobního projevu za účelem pochopení smyslu a možností profesionálního pomáhání - naučit aplikovat poznatky a dovednosti z psychologie, pedagogiky, sociální patologie a zdravotních nauk do přímé práce s klienty - v rámci profilace prostřednictvím volitelných předmětů předat informace a naučit aplikovat je při práci s jednotlivými cílovými skupinami - v rámci předmětů Teorie a metody sociální práce, Odborný seminář a Supervizní seminář vést k osvojení široké škály metod a technik sociální práce potřebných pro navázání, vytvoření a udržení pracovního vztahu s jednotlivcem nebo skupinou a dále potřebných pro prevenci zneužívání sociálních služeb a vytváření závislosti osob na sociálních službách - vybavit studenty poznatky a dovednostmi pro poradenskou, sociálně diagnostickou a sociálně terapeutickou činnost pro práci s různými cílovými skupinami klientů - naučit studenty aktivnímu a tvořivému přístupu k práci s uživatelem, vysvětlit potřebnost tohoto přístupu pro úspěšnou práci s uživateli dané sociální služby - zprostředkovat informace a zkušenosti v oblasti strategického plánování rozvoje sociálních služeb a v oblasti fundraisingu - seznámit studenty se sociální politikou státu, jejími principy a opatřeními, s formami sociální intervence a s poskytovanými službami - předat dovednosti potřebné pro vedení písemné i elektronické dokumentace dle typu sociální služby - předat základní informace pro organizování, řízení a plánování sociální práce i pro plnění úkolů spojených s osvětou veřejnosti a se sociální prevencí všech stupňů - vést ke schopnosti dobře se orientovat v systému sociálního zabezpečení občana a systému zaměstnanosti, k osvojení základů ekonomických a právních znalostí a schopnosti jejich aplikace v podmínkách praxe - motivovat studenty k potřebě profesního růstu a celoživotního vzdělávání v oboru - vést k nutnosti poznání vlastních silných a slabých stránek a umění je používat a zvládat, naučit ovládat a vybrat vhodné metody duševní hygieny jako prevence syndromu vyhoření a profesionální deformace - naučit studenty prakticky vymezit a rozpoznat kompetence sociálního pracovníka s vyšší kvalifikací, umět spolupracovat s ostatními pracovníky - motivovat k vnitřnímu přijetí etického kodexu - naučit metodice sociálního výzkumu a umožnit získání základní zkušenosti při zpracovávání absolventské práce - vybavit absolventy jazykovými kompetencemi tak, aby byli schopni nejméně v jednom jazyce disponovat odbornou terminologií potřebnou pro další vzdělávání, popř. samostatné studium, ale také pro navazování spolupráce v zahraničí, zprostředkovat první zkušenosti tohoto druhu 11

12 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika - posilovat dovednosti studentů spojené s využíváním moderní kancelářské techniky, s důrazem na práci s počítačem, a naučit je pracovat s dataprojektorem a jinými prostředky multimediální prezentace dat - zabezpečit informovanost studentů v ohledu pracovně právních předpisů, BOZP a ochrany člověka za mimořádných událostí (téma chování člověka za mimořádných okolností je zařazeno do rámcového plánu předmětů Teorie a metody sociální práce a Krizová intervence). Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Vzdělávací program v denní i kombinované formě obsahuje předměty profilující, jako jsou Teorie a metody sociální práce, Právo a Sociální politika.dále jsou zařazeny do programu předměty úzce související s problematikou předmětů profilujících jako jsou Psychologie, Sociologie, Základy pedagogiky, Zdravotní nauky, Sociální patologie, Psychosociální výcvik, Odborný seminář - tyto předměty jsou povinné. Povinnou částí vzdělávacího programu je Odborná praxe, na níž navazuje předmět Supervizní seminář, kde se studenti seznamují s touto metodou profesionálního růstu. Na konci vzdělávání předkládají absolventi portfolio, jehož obsahem jsou důkazy kompetencí potřebných pro výkon činnosti sociálního pracovníka. Do povinné části výuky jsou také zařazeny předměty zaměřené na rozvoj nejen profesionálních kompetencí, ale i osobnostních kvalit. Patří sem Kultura osobního projevu, Filosofie a etika. Dále jsou to předměty rozšiřující všeobecný rozhled absolventů jako je cizí jazyk (AJ, NJ), Statistika a demografie, Aplikovaná výpočetní technika, Základy korespondence a Základy ekonomiky. Studentům denní formy vzdělávání je umožněna profilace prostřednictvím povinně volitelných jejichž výuka probíhá pravidelně dle rozpisu výukových hodin. Z povinně volitelných předmětů si studenti volí jeden na čtyři studijní období a jeden na dvě studijní období. Rozsah čtyř studijních období mají předměty Krizová intervence, Znaková řeč, Drogová závislost, Speciální pedagogika a Sociální pedagogika. Rozsah dvou studijních období mají předměty Multikulturní společnost, Problematika dětí a mládeže, Projektování sociálních služeb, Aktivní politika zaměstnanosti, Sociálně právní ochrana dětí, Gerontologie, Zdravotní TV s metodikou, Restriktivní opatření v sociálních službách, Alternativní a augmentativní komunikace a Zooterapie. U kombinované formy vzdělávání činí celková dotace přímé výuky u povinně volitelných předmětů Krizová intervence, Znaková řeč, Drogová závislost, Speciální pedagogika a Sociální pedagogika 40 hodin, studenti si volí jeden z těchto předmětů. U zbývajících povinně volitelných předmětů činí celková dotace přímé výuky 20 hodin, studenti si volí jeden z těchto předmětů. 12

13 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika Studenti si mohou dle vlastního uvážení zvolit i více těchto předmětů. Výčet, obsah a personální obsazení povinně volitelných předmětů je plně v kompetenci ředitele VOŠ. Studenti ve všech formách vzdělávání mají k dispozici konzultační hodiny, které jsou vřazeny do úvazků jednotlivých vyučujících profilových předmětů (tzn. předměty k absolutoriu viz učební plán) a praxe. Systematicky je věnována pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržování hygienických požadavků. Podmínky školy respektují platnou legislativu, tj. zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Na studenty se při konání odborné praxe na smluvních pracovištích praxe vztahují příslušná ustanovení Zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, včetně pracovních podmínek žen a mladistvých, a další předpisy BOZP. Informovaný souhlas stvrzují studenti svým podpisem na formulář, který je k dispozici u ředitele školy. Předávání teoretických informací k vytvoření potřebných vědomostí se realizuje následujícími metodami: - interaktivní přednášky - problémové vyučování, skupinová práce - systémem studijních opor - multimediální prezentace témat - diskuse Vytváření potřebných dovedností se realizuje následujícími metodami: - praktický nácvik dovedností - videotrénink interakcí - případová práce, kazuistické semináře - samostatná příprava a realizace programů pro vybrané skupiny uživatelů - besedy, exkurze - blokové pobytové akce (např. pro téma práce se skupinou) Obsah vzdělávacího programu je tvořen následujícími okruhy, které respektují minimální standard pro vzdělávání sociálních pracovníků: Obsahový okruh č. 1. (teoretická východiska a tradice sociální práce, základní principy sociální práce ve vztahu k daným společenským podmínkám, které vycházejí z politiky státu a systému sociálního a zdravotního zabezpečení občana a systému zaměstnanosti) 13

14 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika Obsahový okruh je zaměřen na poznání sociální struktury společnosti, jejího dalšího vývoje na základě poznání demografických údajů, principů sociální politiky a systémů, které tuto politiku realizují. Součástí tohoto okruhu jsou informace o zabezpečení zdravotní péče občanům a o systému zdravotního pojištění. Zaměřuje se i na výskyt a příčiny sociálně patologických jevů ve společnosti a na možnost prevence v daných podmínkách. Jeho obsahem jsou také podmínky udržitelného rozvoje v oblasti sociálních služeb v rámci EU. Vymezuje pojem záchranná sociální síť a principy vedoucí k rovnosti šancí ve společnosti. Tento obsahový okruh zahrnuje také teoretická, zejména filosofická, psychologická a sociologická hlediska sociální práce, poskytuje základní informace a zkušenosti s plánováním, projektováním a realizací sociálních služeb při respektování stávajících ekonomických podmínek. Poskytuje informace a zprostředkovává první zkušenosti s metodami fundraisingu. Tento okruh se promítá do povinných předmětů. Obsahový okruh č. 2 (právní aspekty sociální práce) Obsahový okruh poskytuje informace o právním systému v ČR, vybavuje studenty schopností orientovat se v legislativě, vyhledávat potřebná data a využívat je v práci s klienty. Zprostředkovává výklad pojmu oprávněné zájmy a poskytuje informace o možnostech, jak tyto zájmy prosazovat, dále o možnostech a podmínkách vzniku a působení různých občanských aktivit v občanské demokratické společnosti. Seznamuje studenty s činností a významem občanských aktivit v občanské demokratické společnosti. Seznamuje studenty s činností policie, vymezuje podmínky spolupráce a zaměřuje se na některá specifika této spolupráce např. konflikt loajalit. Tento okruh se promítá do povinných předmětů. Obsahový okruh č. 3 (metody sociální práce) Tento okruh vybavuje studenty kompetencemi pro přímou práci s klienty. Seznamuje studenty se specifiky práce s různými cílovými skupinami klientů, umožňuje praktický nácvik metod a technik sociální práce. Orientačním východiskem je dokument Soustava praktických kompetencí sociálního pracovníka, se kterou se studenti seznamují v prvním ročníku a která je základem pro tvorbu kontraktů na odbornou praxi. Podklady a materiály z odborné praxe potom slouží jako důkazy splněných kritérií jednotlivých kompetencí a jsou východiskem pro vypracování závěrečného portfolia. Okruh umožňuje studentům seznámit se s andragogickými principy učení, což je základem pro naplnění cíle profesionálního růstu a celoživotního vzdělávání. Tento okruh se promítá do povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů, umožňuje základní profilaci absolventa. 14

15 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika Obsahový okruh č. 4 (jazykové kompetence) Tento okruh vybavuje studenty jazykovými kompetencemi, které umožní spontánní a gramaticky správnou komunikaci ve zvoleném cizím jazyce. Studenti disponují zásobou odborných pojmů z oblasti sociální práce a jsou schopni se uplatnit v oboru v cizojazyčném prostředí. Do tohoto okruhu logicky spadá i schopnost komunikace s handicapovanými. Vzhledem k možnostem školy je zařazen předmět Znaková řeč, kde studenti získají základní praktické dovednosti nutné pro komunikaci v oblasti zdravotní a sociální a umí je vhodně doplnit neverbálními komunikačními prostředky, umí navázat efektivní kontakt s uživatelem a ověřovat míru porozumění neslyšícím. Obsahový okruh č. 5 (profesní a osobnostní růst) Tento okruh se promítá do všech vyučovaných předmětů a umožňuje studentům získat základní informace a první zkušenosti týkající se schopnosti uplatňovat a respektovat nejen profesní, ale i obecně lidské normy chování a jednání. Vychází i z osobnosti učitele, respektování partnerského přístupu a andragogických principů učení. Vychází i ze zvolených metod a postupů, jejichž prostřednictvím se studenti učí týmové práci. Tento okruh také vede studenty k akceptaci zdravého životního stylu, účinným metodám a technikám relaxace, což působí jako prevence syndromu vyhoření. Obsahový okruh č. 6 (práce s daty a informacemi) Okruh umožňuje studentům osvojit si potřebné vědomosti i praktické dovednosti při vyhledávání informací a dat z různých zdrojů, dále umožňuje osvojit si základní metody a techniky při práci s daty a informacemi, zejména při jejich vyhodnocování a prezentaci. Umožňuje také osvojit si práci s prostředky moderní kancelářské techniky. Tento okruh se promítá do všech vyučovaných předmětů, základem jsou předměty aplikovaná výpočetní technika a základy korespondence. Důkazem kompetencí studenta je zpracování absolventské práce a její prezentace. 15

16 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika 4 Organizace výuky Vzdělávání na VOŠ sociální práce Domažlice se realizuje v denní a kombinované formě. Denní forma trvá 3 ročníky (6 období), kombinovaná trvá 3,5 ročníku (7 období). 4.1 Denní forma vzdělávání Probíhá v pětidenních vyučovacích týdnech, celkem je to 40 týdnů školního roku ve všech obdobích vzdělávání. V prvním a druhém ročníku jsou na konci každého období 3 týdny samostatného studia určeny k získání hodnocení v řádném termínu a tři týdny probíhá souvislá odborná praxe. Ve třetím ročníku jsou na konci zimního období také tři týdny samostatného studia určené pro získání hodnocení v řádném termínu a na ně navazuje pětitýdenní souvislá odborná praxe, na konci letního období jsou 3 týdny samostatného studia určené pro získání hodnocení v řádném termínu a na ně navazuje pětidenní příprava k absolutoriu (týká se pracovních dnů). Průběžná odborná praxe je zařazena do pravidelného týdenního rozvrhu hodin. Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro předcházející ročník. Předměty, z nichž student koná zkoušku, a předměty, z nichž je student hodnocen jiným způsobem, jsou stanoveny učebními plány pro denní formu vzdělávání tohoto akreditovaného vzdělávacího programu. Termíny pro splnění požadavků hodnocení stanovuje ředitel VOŠ Domažlice. Podmínkou splnění hodnocení je účast na vyučování v rozsahu 80 % reálně odučených hodin. Průběžnou odbornou praxi student musí absolvovat v rozsahu 90 %, na souvislé odborné praxi je vyžadována 90% účast. Při nesplnění těchto limitů se postupuje v souladu se školním řádem VOŠ Domažlice, který vychází z platné legislativy. V případě, že studenta nelze hodnotit ze závažných důvodů, určí ředitel školy termín, do kterého bude hodnocení studenta ukončeno, nejpozději však do konce následujícího období. Zkoušky je možné opakovat nejvýše dvakrát. Ředitel školy může studentovi, který nesplnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v písemné žádosti. Přestup studenta VOŠ a přerušení vzdělávání se řídí 97 školského zákona. 16

17 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika Přehled využití týdnů v průběhu denní formy vzdělávání: Činnost Počet týdnů v období Týdny vyučování Teor. výuka/praxe 13/3 13/3 13/3 13/3 13/3 12/2 Samostatné studium Absolutorium Časová rezerva Celkem Kombinovaná forma vzdělávání Vzdělávání je organizováno střídáním denní formy vzdělávání a dálkové formy vzdělávání. Teoretická výuka je řešena dálkovou formou vzdělávání. Výuka je organizovaná pravidelně v předem stanovených dnech a dána rozvrhem hodin tak, aby byl splněn požadavek daného učebního plánu (viz Učební plán pro kombinovanou formu vzdělávání). Výuka probíhá formou konzultačních hodin a dále je využíváno studijních opor. Délka výuky činí 40 týdnů školního roku v prvních šesti obdobích vzdělávání, tj. od 1. do 3. ročníku, v sedmém období činí 20 týdnů. V prvním, druhém a třetím ročníku jsou na konci každého období 3 týdny samostatného studia určeny k získání hodnocení v řádném termínu, ve čtvrtém ročníku navazují na výuku 3 týdny samostatného studia určené pro získání hodnocení v řádném termínu a na ně navazuje pětidenní příprava k absolutoriu (týká se pracovních dnů). Odborná praxe je řešena denní formou vzdělávání. Celková délka odborné praxe je 17 týdnů (viz Učební plán pro kombinovanou formu vzdělávání a sylabus předmětu Odborná praxe). Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro předcházející ročník. Předměty, z nichž student koná zkoušku, a předměty, z nichž je student hodnocen jiným způsobem, jsou stanoveny učebními plány pro kombinovanou formu vzdělávání tohoto akreditovaného vzdělávacího programu. Termíny pro splnění požadavků hodnocení stanovuje ředitel VOŠ Domažlice. Podmínkou splnění hodnocení je účast na vyučování v rozsahu 80 % reálně odučených hodin. Při nesplnění těchto limitů se postupuje v souladu se školním řádem VOŠ Domažlice, který vychází z platné legislativy. V případě, že studenta nelze hodnotit ze závažných důvodů, určí ředitel školy termín, do kterého bude hodnocení studenta ukončeno, nejpozději však do konce následujícího období. 17

18 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika Zkoušky je možné opakovat nejvýše dvakrát. Ředitel školy může studentovi, který nesplnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v písemné žádosti. Přestup studenta VOŠ a přerušení vzdělávání se řídí 97 školského zákona. Přehled využití týdnů v průběhu kombinované formy vzdělávání: Činnost Počet týdnů v období Týdny vyučování Teor. výuka/praxe 13/3 13/3 13/3 13/3 13/3 13/2 14/0 Samostatné studium Absolutorium Časová rezerva Celkem Organizace praxe Odborná praxe v obou formách vzdělávacího programu probíhá na základě dvou dokumentů: Smlouva pro zabezpečení odborné praxe studentů VOŠ a Dohoda o dlouhodobé spolupráci pro zabezpečení odborné praxe studentů VOŠ s jednotlivými poskytovateli. Oba dokumenty specifikují podmínky výkonu odborné praxe. Na studenty se vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o zachování mlčenlivosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Jednání s jednotlivými poskytovateli odborné praxe realizuje vedoucí odborné praxe, která také připravuje konkrétní znění dokumentů pro podpis statutárních zástupců. Škola má uzavřené dohody o dlouhodobé spolupráci při zabezpečování odborné praxe studentů s některými regionálními institucemi a zařízeními poskytujícími sociální služby a služby související, viz sylabus předmětu Odborná praxe. V těchto zařízeních probíhá odborná praxe pravidelně. Aktuálně je dojednávána spolupráce s nově vznikajícími zařízeními v regionu. S ostatními, zejména ze vzdálenějších míst, je jednorázově uzavírána smlouva pro zabezpečení odborné praxe studentů. Průběžný kontakt s pracovišti udržuje vedoucí odborné praxe. Na pracovištích se studentům věnují konzultanti praxe, upravují kontrakt vytvořený studentem a pomáhají studentům naplnit cíle učení na odborné praxi. Kontrakt je trojstranná dohoda mezi studentem, poskytovatelem a školou o způsobu 18

19 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika nabývání konkrétních praktických kompetencí sociálního pracovníka na daném pracovišti. V závěru praxe vypracovávají hodnocení, které je podkladem pro udělení zápočtu. Spolupráce s odbornou praxí v rámci získávání aktuálních informací z praxe - Do školy jsou zváni odborníci z praxe na přednášky, besedy, diskuse se studenty i učiteli. Seznamují je s novými postupy při práci s jednotlivými klienty v různých zařízeních, s problémy s uplatňováním nových zákonů v praxi. - Vybrané odborné předměty vyučují odborníci z praxe jako externí vyučující. - Jsou organizovány odborné exkurze do jednotlivých zařízení v návaznosti na probíraná témata v jednotlivých předmětech, aby bylo zajištěno propojení teoretických poznatků s praxí. - Studenti zpracovávají absolventské práce dle zakázky z odborné praxe. - Studenti i učitelé školy se zapojují do jednotlivých akcí institucí a zařízení organizovaných pro jejich klienty, dobrovolnických programů, komunitních projektů. - Spolupráce s odborníky z praxe v rámci zpracování oponentských posudků absolventských prací - Dle témat zpracovávaných v absolventských pracích jsou oslovováni odborníci z jednotlivých oblastí odborné praxe, kteří zpracovávají oponentské posudky a následně se zúčastňují obhajoby absolventských prací. Mezi oslovovanými jsou i absolventi VOŠ. 19

20 344 01, Domažlice, Erbenova N/.. a sociální pedagogika 5 Podmínky pro přijímání uchazečů Základní podmínkou pro přijímání uchazečů je získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Podmínky zdravotní způsobilosti nesplňují uchazeči se závažnými duševními chorobami a poruchami chování v souladu s nařízením vlády o soustavě oborů vzdělání v platném znění. Tělesné nebo smyslové postižení není důvodem pro nepřijetí, pokud nebrání výkonu sociální práce. Handicapovaným studentům je možno do určité míry přizpůsobit podmínky vzdělávání, např. formou individuálního vzdělávacího plánu, úpravou prostředí. Uchazeč, který získal střední vzdělání v zahraničí, se ve shodě s platnými předpisy prokáže dokladem od krajského úřadu příslušného místu pobytu žadatele (osvědčením o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení s maturitním vysvědčením získaným v ČR, případně rozhodnutím o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR 108 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů). Osoby, které nejsou státními občany České republiky a pobývají oprávněně na území ČR mají shodné podmínky v přístupu ke vzdělávání jako státní občané ČR. Uchazeči o vzdělávání, kteří mají státní občanství mimo státy Evropské unie, musí v případě přijetí nejpozději při zahájení vzdělávání na této škole prokázat řediteli školy oprávněnost svého pobytu na území České republiky (viz 20, odst. 1 3 školského zákona). 20

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola. 344 01 Domažlice, Erbenova 184

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola. 344 01 Domažlice, Erbenova 184 344 01, Domažlice, Erbenova 184 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola 344 01 Domažlice, Erbenova 184 Vzdělávací program Diplomovaná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Logistické a finanční služby

Logistické a finanční služby Školní vzdělávací program Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel : Ústecký kraj, Velká Hradební

Více

Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání

Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové T. G. Masaryka 4, 289 03 Městec Králové Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání 1 Obsah: 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov, Komenského 549, 697 11 Kyjov Školní vzdělávací program ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT pro obor vzdělání : 53 41 M/01 Zdravotnický asistent

Více

Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá Školní vzdělávací program Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel: Ústecký

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Mechanik seřizovač RVP 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu:

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Aa Žádost o akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost v prostředí etnických minorit Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Školní vzdělávací program KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

Školní vzdělávací program KUCHAŘ - ČÍŠNÍK Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program KUCHAŘ - ČÍŠNÍK KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-51-H/01 KUCHAŘ - ČÍŠNÍK OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá je zpracován na základě

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Lesnické práce 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Bezpečnostně právní činnost 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více