PS: Pokud byste rádi něco napínavého na čtení přes svátky, nabízím svázaný výtisk návrhu zákona o prokazování původu majetku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PS: Pokud byste rádi něco napínavého na čtení přes svátky, nabízím svázaný výtisk návrhu zákona o prokazování původu majetku."

Transkript

1 prosinec 2014 Úvodní slovo Radka Halíčka Vážení čtenáři, blíží se Vánoce, čas dárků. A nadělovat se bude i v daních. Určitě nepřehlédnete rozšíření daňového přiznání, v němž se budou uvádět všechny transakce se spojenými osobami. To se to bude hned jinak kontrolovat. Některé informace byly již poptávány finančním úřadem v rámci dobrovolného dotazníku. Upozorňovali jsme, že kdo dobrovolně nevyplní, může očekávat nedobrovolnou kontrolu. Znáte to ze školy. Dnes vidíme, že kontroly opravdu začínají. Převodní ceny vůbec budou velkým hitem příštího roku. Rozšíří se rovněž daňové přiznání fyzických osob nově bude třeba hlásit i příjmy od daně zcela osvobozené. Finanční úřady chtějí vědět o vašich příjmech z prodeje cenných papírů, darech a dědictvích přesahujících 5 milionů korun. Tyto informace se jim budou hodit, za rok by měly začít kontrolovat původ vašeho majetku. Přesněji: prokazovat, že majetek pochází ze zdaněných prostředků, budete muset vy. Naopak, v propadlišti dějin končí JIM. Nejde jen tak o ledajaký JIM pod touto zkratkou se skrývalo jednotné inkasní místo. Kolik úsilí s ním bylo spojeno. I amnestii jsme měli. Ale to už je minulost. Na druhou stranu řadu z vás nepochybně potěší, že zmizela i zbraň hromadného ničení odvod z úhrnu mezd, který měl nahradit dnešní odvody zaměstnavatele na sociální zabezpečení, ale s jinak počítaným stropem (čtěte: samozřejmě ve skutečnosti mnohem vyšším). Jen dočasnost odstranění stropů na zdravotním pojištění se stala trvalou. Ale tak to u dočasnosti bývalo i dřív. Přeji vám hezký předvánoční čas! PS: Pokud byste rádi něco napínavého na čtení přes svátky, nabízím svázaný výtisk návrhu zákona o prokazování původu majetku. Radek Halíček

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Finanční úřady se při daňových kontrolách zaměří na převodní ceny Zásadně se mění metodické postupy finanční správy, jak identifikovat transakce či subjekty rizikové z pohledu převodních cen. Zdaňování zaměstnanců v roce 2015 Novou slevu na dani, tzv. školkovné, může poplatník uplatnit v rámci ročního zúčtování již za zdaňovací období roku Změny v dani z příjmů právnických osob v roce 2015 Majetkový prospěch přesahující 100 tis. Kč při bezúročné zápůjčce bude podléhat zdanění. Změny v zákoně o DPH na poslední chvíli Od 1. prosince 2014 se snižuje limit pro vznik ručení ze 700 tis. Kč na 540 tis. Kč, pokud plátce uhradí cenu odebraného zboží či služeb na český bankovní účet dodavatele, který není zveřejněn v registru plátců. Vládní nařízení k režimu přenesení daňové povinnosti Limit pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti ve výši 100 tis. Kč by měl být aplikován při dodání všech vybraných druhů zboží vyjma emisních povolenek. Podílový fond s podfondy, prospekt v anglickém jazyce a zpřísnění sankcí na kapitálovém trhu Emitenti cenných papírů budou moci vést řízení o prospektu cenného papíru před ČNB a vyhotovit prospekt v anglickém jazyce. Novela energetických předpisů obsahuje i daňové změny Vláda navrhla zrušení osvobození elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů od daně z elektřiny. Ministerstvo financí novelizovalo pokyn k odčitatelné položce na výzkum a vývoj Od roku 2014 nelze do odpočtu na výzkum a vývoj zahrnout náklady na certifikaci. Mezinárodní daňové smlouvy v roce 2014 a 2015 V lednu 2015 se začne uplatňovat nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Lucemburskem.

3 EU a OECD Akční plán BEPS: první diskusní materiály předloženy veřejnosti OECD se snaží nastavit nová pravidla pro vznik stálé provozovny. Převodní ceny pod drobnohledem Evropské komise Lze očekávat, že přístup Evropské komise může ovlivnit ochotu finančních úřadů vydávat závazná posouzení u odvážnějších nastavení převodních cen. JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: jiný pohled na ustanovení 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů Otázkou uplatnění 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů se bude zabývat rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. SLOVENSKO Prvý rok po zavedení kontrolného výkazu na Slovensku Kontrolní výkaz, zavedený na Slovensku počátkem tohoto roku, by měl prostřednictvím automatizovaného systému křížové kontroly údajů z faktur plátců DPH sloužit slovenskému správci daně k prevenci podvodů v oblasti DPH a k efektivnější daňové kontrole. LEGISLATIVA Finanční úřady se při daňových kontrolách zaměří na převodní ceny Stejně jako tento text je nadepsán i článek v sekci mezinárodní spolupráce na internetových stránkách finanční správy, jehož přílohou je formulář na vykazování vybraných transakcí se spojenými osobami. Dne 28. listopadu 2014 tak finanční správa zveřejnila konečnou podobu samostatné přílohy k daňovému přiznání, ve které se bude uvádět přehled transakcí se spojenými osobami, a to vždy samostatně za každou spojenou osobu. V případě, že společnost vykáže ztrátu či bude držitelem příslibu investičních pobídek, bude přílohu vyplňovat za všechny spojené osoby, se kterými realizovala v daném období nějakou transakci. V ostatních případech bude uvádět pouze transakce se spojenými osobami sídlícími v zahraničí. Příloha bude povinná již pro zdaňovací období započatá v roce Testovací verze přílohy ve formě Dotazníku k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013 byla v srpnu doručena do datové schránky většiny daňových poplatníků spadajících pod specializovaný finanční úřad. Řada ostatních firem pak dotazník obdržela v průběhu října v rámci druhé vlny. Hlavním rozdílem konečné verze přílohy oproti dříve rozesílaným dotazníkům je, že chybí otázka: Máte nějakou formou zpracovanou dokumentaci převodních cen?. I tak však bude mít finanční správa k dispozici data, která může systémově analyzovat, porovnávat například v rámci daného odvětví či sledovat jejich vývoj v čase a následně cíleně vybírat subjekty pro kontrolu oblasti převodních cen. Dle našeho názoru jde o významný milník v metodických postupech finanční správy, jak identifikovat transakce či subjekty, které jsou z pohledu převodních cen rizikové. Daniel Szmaragowski, tel.:

4 Zdaňování zaměstnanců v roce 2015 Od 1. ledna 2015 nabývá účinnosti novela zákona o daních z příjmů (č. 267/2014 Sb.). Shrnujeme hlavní změny, které novela přináší a zároveň upozorňujeme i na prvky daně z příjmů fyzických osob, které se nemění. Mimoto informujeme o úpravách v sociálním a zdravotním pojištění. Daň z příjmů fyzických osob V platnosti zůstává 15% sazba daně z příjmů fyzických osob, která se nadále odvádí ze superhrubé mzdy. Nemění se ani 7% solidární zvýšení daně. Povinnost podat daňové přiznání z titulu solidární daně nově vzniká pouze zaměstnancům, jejichž roční příjem přesáhne maximální roční limit pro sociální pojištění (dosud tato úprava platila pouze pro měsíční limit). Uvedená úprava se uplatní již pro zdaňovací období Termín pro roční zúčtování záloh se vrací zpět na 31. březen následujícího roku, a to již pro roční zúčtování za zdaňovací období Zavádí se nová sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, tzv. školkovné (ročně pro každé dítě maximálně do výše minimální mzdy). Tuto slevu na dani může poplatník uplatnit v rámci ročního zúčtování, a to již za zdaňovací období roku Pro rok 2014 je limit stanoven na Kč, v roce 2015 pak na Kč. Od ledna 2015 se bude uplatňovat vyšší daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě. Zpřísňuje se daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění. Zaměstnavatelé budou moci nadále osvobozovat příspěvky poukázané na soukromé životní pojištění svých zaměstnanců pouze tehdy, pokud jejich pojistná smlouva neumožňuje mimořádné výběry nebo pokud zaměstnanec doloží svému zaměstnavateli do 1. dubna 2015 dodatek ke stávající smlouvě zamezující tyto mimořádné výběry. Od roku 2015 novela upřesňuje, že odměna jednatele českého daňového nerezidenta bude obdobně jako odměna člena statutárního orgánu podléhat 15% srážkové dani, resp. 35% dani v případě daňových rezidentů z nesmluvních států. Základem pro odvod srážkové daně bude standardně superhrubá mzda. Sociální a zdravotní pojištění Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění bude v roce 2015 činit Kč. Maximální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění byl po dočasném zrušení eliminován trvale oproti letošnímu roku se tedy fakticky nic nemění. Sociální i zdravotní pojištění se bude nově odvádět i z odměny za zlepšovací návrhy a vynálezy. Iva Krákorová, tel.: Mária Marhefková, tel.:

5 Změny v dani z příjmů právnických osob v roce 2015 Novela zákona o daních z příjmů, která nabude účinnosti k 1. lednu 2015, byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. Dne 14. listopadu byl ve Sbírce zákonů dále vyhlášen zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, který rovněž obsahuje novelu zákona o daních z příjmů. V oblasti daně z příjmů právnických osob přináší obě výše uvedené novely řadu změn, často uplatnitelných již ve zdaňovacím období započatém v roce O plánovaných úpravách jsme Vás již informovali v předchozích vydáních Finančních aktualit (především v červnovém a červencovém), přinášíme proto pouze krátké shrnutí těch nejvýznamnějších. Bezúplatný příjem v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce, výpůjčce a výprose bude nově předmětem daně. Majetkový prospěch do výše 100 tis. Kč od jedné osoby za období, za které se podává daňové přiznání, bude od daně osvobozen. Majetkový prospěch, který podmínky osvobození nesplní, bude zvyšovat základ daně poplatníka. Pokud však poplatník tento majetkový prospěch využije k dosažení, zajištění a udržení svých zdanitelných příjmů, bude si o něj moci svůj základ daně opět snížit. Výplata složek vlastního kapitálu netvořených ze zisku (vrácení emisního ážia, příplatků mimo základní kapitál a obdobná plnění) bude podléhat srážkové dani obdobně jako vypořádací podíl nebo podíl na likvidačním zůstatku. Příjem z těchto výplat se tedy pro účely srážkové daně bude snižovat o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, bude-li tato plátci poplatníkem prokázána. Při výplatě daňovým nerezidentům je pro účely zdanění samozřejmě nezbytné zohlednit příslušnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Příjmy mateřské společnosti z rozpuštění rezervního fondu nebo obdobného (např. nedělitelného) fondu dceřiné společnosti budou osvobozeny od daně z příjmů právnických osob. Osvobození bude podle přechodných ustanovení zákona o daních z příjmů možné použít i pro zdaňovací období započaté v roce Zpřísní se podmínky pro použití ustanovení 24 odst. 2 písm. zc). To bude nyní možné aplikovat pouze na náklady určené k přeúčtování jiné osobě nebo na náklady, které je tato (jiná) osoba povinna uhradit na základě závazku nebo jiného právního předpisu. Tyto náklady, pokud mají primárně charakter daňově neuznatelných nákladů (nově nejen podle 25 zákona), budou moci být považovány za daňově uznatelné. Podle důvodové zprávy k novele nebude možné použít uvedené ustanovení na položky, u nichž se uplatňuje zvláštní daňový režim, např. opravné položky, rezervy, odpisy, nabývací ceny podílů a pohledávky. Zároveň se změní ustanovení 23 odst. 4 písm. e) zákona, které nově umožní posoudit jako nezdanitelné i ty výnosy, které přímo souvisejí s daňově neuznatelnými náklady daného zdaňovacího období (dosud jen předchozích zdaňovacích období). Nově bude nutné zvýšit základ daně o neuhrazené dluhy, od jejichž splatnosti nebo promlčení uplynulo 30 měsíců (dosud 36 měsíců). Tato změna se týká dluhů splatných po 1. lednu V souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů se rovněž změnil zákon o rezervách. Nově budou podle 8a zákona o rezervách moci poplatníci tvořit 100% daňové opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, od jejichž splatnosti uplynulo více než 30 měsíců (dosud 36 měsíců). Poprvé lze toto ustanovení použít pro pohledávky splatné po 1. lednu 2014, povinně pak pro pohledávky splatné od 1. ledna Ustanovení o převodních cenách je nově doplněno o doprovodné ustanovení, které se uplatní v případě, že by poplatník základ daně z titulu chybných převodních cen snižoval. Pokud toto snížení základu daně nebude doprovázeno skutečným vypořádáním rozdílu ceny mezi stranami transakce, bude si poplatník muset o tento rozdíl základ daně opět zvýšit. Definice finančního leasingu pro účely daně z příjmů právnických osob byla zpřísněna dodatečným kritériem je např. povinnost převodu užívacích práv, povinností spojených s péčí

6 o předmět leasingu a rizik souvisejících s užíváním předmětu leasingu. Nová pravidla se použijí tehdy, byl-li předmět leasingu předán uživateli počínaje 1. lednem 2015, lze je však aplikovat i u starších smluv. Nově bude při přeměnách a vkladech podniků možné přebírat nejen daňovou ztrátu vyměřenou zanikajícímu poplatníkovi nebo vkladateli, ale i daňovou ztrátu, kterou oni sami předtím převzali od jiných osob. Zvýhodněná 5% sazba daně z příjmů právnických osob se bude nově týkat pouze tzv. základních investičních fondů, mezi něž patří např. otevřené podílové fondy, podfondy akciových společností s proměnným základním kapitálem či fondy investující převážně do vybraných aktiv, typicky cenných papírů či účastí v kapitálových společnostech. Ostatní fondy budou podléhat standardnímu zdanění. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině zavádí nové daňově uznatelné výdaje (náklady) v podobě výdajů na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku, nebo příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců. Nově bude možné uplatnit odčitatelné položky v dodatečném daňovém přiznání bez omezení určitou výší základu daně. Také v rámci doměřovacího řízení bude možné uplatnit odčitatelné položky, ovšem při výpočtu penále se bude vycházet z částky daně tak, jako kdyby daňové položky při doměření zohledněny nebyly. Michaela Thelenová, tel.: Olga Těhlová, tel.: Změny v zákoně o DPH na poslední chvíli Supersnížená sazba DPH Novela zákona o DPH 262/2014 Sb. zavádí od 1. ledna 2015 druhou sníženou sazbu daně ve výši 10 %. Uplatní se na zboží uvedené v příloze 3a zákona, tj. na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a potraviny pro malé děti, radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely. Mimoto bude snížená sazba platit pro tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované, a to vyjma zboží, u něhož reklama přesahuje 50 % plochy. Ještě před nabytím účinnosti dozná tato novela velmi pravděpodobně změny, konkrétně prostřednictvím další novely zákona o DPH, která čeká na projednání Senátem (tisk 291). V průběhu třetího čtení byl do tohoto tisku doplněn pozměňovací návrh. Ten rozšiřuje sazbu DPH ve výši 10 % na mlýnské výrobky a jejich směsi, které splňují požadavky na složení potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku definované nařízením Evropské komise č. 41/2009. Ručení za nezaplacenou DPH Od 1. prosince 2014 se prostřednictvím změny zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti sníží limit pro platby v hotovosti z 350 tis. Kč na 270 tis. Kč. Uvedená změna ovlivní ručení plátců za

7 DPH neodvedenou dodavatelem. Bude-li plátce hradit cenu odebraného zboží či služeb na český bankovní účet dodavatele, který není zveřejněn v registru plátců, sníží se v takové situaci limit pro vznik ručení ze 700 tis. Kč na 540 tis. Kč. Veronika Jašová, tel.: Lucie Marková, tel.: Vládní nařízení k režimu přenesení daňové povinnosti V listopadovém vydání Finančních aktualit jsme Vás informovali o návrhu nařízení vlády k přenesení režimu daňové povinnosti v oblasti DPH od 1. ledna 2015, v němž by mělo být uvedeno, která plnění obsažená v příloze č. 6 projednávané novely zákona o DPH (sněmovní tisk 291) by měla od 1. ledna 2015 dočasně podléhat režimu přenesení daňové povinnosti. Na internetových stránkách vlády je nyní k dispozici aktualizovaný návrh tohoto nařízení. Do současného návrhu byly oproti původní verzi zřejmě zapracovány některé připomínky vzešlé z připomínkového řízení. Shrnujeme proto základní principy, které mohou být významné pro správné nastavení účetních systémů. Celý text návrhu nařízení je dostupný pod následujícím odkazem: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=korn9phhy956 Vymezení vybraných komodit Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní při dodání následujících komodit (nařízení uvádí konkrétní celní zařazení jednotlivých položek): a) obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, b) kovy, včetně drahých kovů, s určitými výjimkami, c) mobilní telefony, d) integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky a desky plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele, e) přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat o hmotnosti nejvýše 10 kg sestávající nejméně z centrální procesorové jednotky, klávesnice a displeje, f) videoherní konzole. V případě obilovin a technických plodin byla oproti původnímu návrhu vypuštěna podmínka dodání těchto komodit v nezměněném stavu ke konečné spotřebě. Nově by tak mělo být určující pouze celní zařazení daných komodit. Zpřesněna byla rovněž definice integrovaných obvodů, kdy by režimu přenesené daňové povinností měly podléhat desky plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele. Nově je místo pojmů tablet a laptop uvedeno označení přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat o hmotnosti nejvýše 10 kg sestávající nejméně z centrální procesorové jednotky, klávesnice a displeje. Dle neoficiálních informací je však zařazení tabletů a obdobných zařízení do tohoto režimu předpokládáno a je tedy možné, že se text návrhu nařízení v tomto směru ještě změní.

8 Ačkoliv došlo k určitému posunu, nemusí být vymezení komodit podléhajících nově režimu přenesení daňové povinnosti stále zcela jednoznačné. Dle 92f novelizovaného zákona o DPH by mělo být ve sporných situacích možné aplikovat tento režim na základě shodného vykázání poskytovatelem a příjemcem daného plnění. Limit 100 tis. Kč V původním návrhu vládního nařízení byl limit pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti ve výši 100 tis. Kč relevantní pouze v případě dodání mobilních telefonů, integrovaných obvodů, herních konzolí, tabletů a laptopů. Nově by měl být limit 100 tis. Kč aplikován při dodání všech vybraných druhů zboží vyjma emisních povolenek. Limit by měl být vázán na celkovou částku základu daně za vybrané druhy zboží za zdanitelné plnění, nikoliv na základ daně uvedený v daňovém dokladu, jak bylo původně zamýšleno. Lze tak dovozovat, že bude třeba vždy sledovat základ daně celého plnění bez ohledu na přijaté či poskytnuté zálohy. Petr Toman, tel.: Veronika Jašová, tel.: Podílový fond s podfondy, prospekt v anglickém jazyce a zpřísnění sankcí na kapitálovém trhu Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novelizace zákonů týkajících se kapitálového trhu. Předkládaný návrh implementuje do českého právního řádu další z řady předpisů Evropské unie harmonizujících poskytování služeb na finančních trzích. V oblasti investičních fondů dochází k transpozici směrnice UCITS V, která upravuje investování do standardních fondů určených pro veřejnost (tzv. fondů UCITS). Tato směrnice zejména zpřísňuje pravidla pro činnost depozitářů investičních fondů a upravuje odměňování pro některé pracovníky obhospodařovatelů fondů UCITS. Novela rovněž usiluje o harmonizaci udělování sankcí v oblasti investičních fondů. Nebude-li například obhospodařovatel uplatňovat některé z pravidel, technik a limitů stanovených pro obhospodařování fondu kvalifikovaných investorů, dopustí se správního deliktu, za což mu může být udělena pokuta až do výše 300 mil. Kč (namísto dosavadních 10 mil. Kč). Nad rámec transpozičních ustanovení navrhuje ministerstvo financí v reakci na požadavky z praxe i další zajímavé novinky pro investiční fondy a jejich obhospodařovatele. Klasickým akciovým společnostem a podílovým fondům bude dle návrhu umožněno vytvářet podfondy. Nyní mají tuto možnost pouze akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (tzv. SICAV). Dle návrhu by měl být i SICAV zbaven povinnosti vydávat zakladatelské akcie. Veškeré akcie SICAVu by tak mohly být investiční (s právem na odkup). Návrh reaguje také na nařízení a směrnice stanovící jednotné požadavky pro vypořádání obchodů s finančními nástroji v EU, pravidla organizace a chování centrálních depozitářů (tzv. CSDR). Další transponované směrnice (tzv. TD II) mají snížit administrativní zátěž malých a středních emitentů a harmonizovat požadavky na prospekt a transparentnost emitentů, jejichž cenné papíry jsou přijaty

9 k obchodování na regulovaném trhu. Emitentům cenných papírů bude například umožněno vést řízení o prospektu cenného papíru před ČNB a vyhotovit prospekt v anglickém jazyce. Odpadne tak povinnost překládat veškerou dokumentaci do češtiny. Martin Kofroň, tel.: Iva Šteflová, tel.: Novela energetických předpisů obsahuje i daňové změny Koncem října tohoto roku předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh novely energetického zákona. Jedná se o rozsáhlou technickou novelu, jejímž cílem je transpozice evropských směrnic v oblasti energetiky a upřesnění vazeb mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou a plynem. Součástí tohoto návrhu je také novelizace dalších zákonů týkajících se energetiky včetně zákona o podporovaných zdrojích energie a zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů upravujícího daň z elektřiny. Většina novelizovaných ustanovení by dle návrhu měla být účinná k 1. červenci V daňové oblasti je jedním z hlavních navrhovaných opatření zrušení osvobození tzv. ekologicky šetrné elektřiny, tedy elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů (typicky ve fotovoltaických, vodních a větrných elektrárnách), od daně z elektřiny. Důvodem pro zrušení tohoto osvobození jsou praktické problémy související s prokazováním ekologického původu, kdy záruka původu vydávaná operátorem trhu ke konkrétní vyrobené elektřině je obchodovatelná a převoditelná bez vazby na faktický tok předmětné elektřiny. Zároveň je v návrhu nově definován charakter částek placených spotřebitelem na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů. Nově by se mělo jednat o složku ceny služby distribuční, resp. přenosové soustavy. Tato nová úprava by měla odstranit stávající výkladové nejasnosti ohledně uplatnění daně z přidané hodnoty na částky této podpory při jejich účtování zákazníkům. Jana Pytelková Svobodová, tel.: Ministerstvo financí novelizovalo pokyn k odčitatelné položce na výzkum a vývoj V návaznosti na změny v zákoně o daních z příjmů v oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj účinné od 1. ledna 2014 zveřejnilo ministerstvo financí novelizaci Pokynu D-288 k jednotnému postupu při uplatňování odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Dle pokynu nejsou za činnosti prováděné při realizaci projektů výzkumu a vývoje považovány patentové a licenční práce. Náklady na certifikace či zajištění právní ochrany již nebude možné do odpočtu zahrnout. Nadále platí, že odpočet nelze uplatnit na služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, avšak nově s určitými výjimkami. Těmito výjimkami jsou služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořizované od veřejných vysokých škol a výzkumných institucí a úplata u finančního leasingu hmotného movitého majetku. Změny v pokynu se použijí za zdaňovací období započaté v roce Michaela Thelenová, tel.: Hana Čuříková, tel.:

10 Mezinárodní daňové smlouvy v roce 2014 a 2015 V lednu 2015 se začne uplatňovat nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Lucemburskem (51/2014 Sb.m.sml.). Smlouva nahradí stávající smlouvu z roku 1991, která již neodpovídá změněným podmínkám. Nová smlouva mimo jiné upravuje: tzv. službovou stálou provozovnu (poskytování služeb po dobu delší než 6 měsíců v jakémkoliv 12měsíčním období), zavádí nulové zdanění dividend ve státě zdroje, pokud jejich vlastník drží nepřetržitě po dobu minimálně 1 roku alespoň 10 % kapitálu společnosti vyplácející dividendy, a desetiprocentní daň z dividend v ostatních případech. u úroků (0 % v zemi zdroje) a licenčních poplatků (0 % u autorských poplatků, 10 % u průmyslových poplatků) je v podstatě ponechána stávající úprava. Protokol ke smlouvě ovšem obsahuje pravidlo, že pokud ČR podepíše smlouvu s jiným členským státem EU, v níž bude pro licenční poplatky stanovena nižší sazba, uplatní se snížená sazba automaticky i pro česko-lucemburské vztahy. Protokol dále upřesňuje náležitosti žádostí o výměnu informací. Smlouva se nově vztahuje na fiskálně netransparentní subjekty (včetně fondů kolektivního investování) založené podle práva jednoho ze smluvních států, a to i tehdy, podléhá-li takový subjekt v daném státě nulovému zdanění nebo je osvobozen od daně. Popsaná úprava je novinkou především pro lucemburské fondy typu SICAV, na které se dosavadní smlouva o zamezení dvojího zdanění nevztahuje. Dále se od příštího roku začne v České republice uplatňovat změna k singapurské smlouvě (64/2014 Sb.m.sml.). Změna zahrnuje například maximální sazby licenčních poplatků, upřesňuje některé pojmy (dividendy, úroky) a zavádí standardní výměnu informací mezi státy. V Singapuru se začne uplatňovat až 1. ledna Výměna informací začala ovšem probíhat již 12. září 2014, kdy smlouva vstoupila v platnost. V lednu by se také mohla začít uplatňovat změna k ukrajinsko-české smlouvě (pokud ukrajinská strana do konce roku vymění ratifikační listiny). Prodlužuje se například test u službové stálé provozovny ze tří na standardních šest měsíců, doplňuje se osvobození úroků v případě, kdy je vyplácí stát nebo státem vlastněná banka. Ostatní úpravy zahrnují upřesnění různých definic a doplnění článku výměny informací tak, aby byl v souladu se standardem OECD. V roce 2014 byly dojednány smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Lichtenštejnskem a Pákistánem. Není pravděpodobné, že by vstoupily v účinnost začátkem roku Totéž platí o protokolu ke smlouvě s Kazachstánem. V oblasti smluv o výměně informací byly sjednány dohody s Monakem a Bahamami, které zřejmě rovněž nestihnou vstoupit v účinnost do začátku roku Aktuální seznam smluv o zamezení dvojího zdanění naleznete pod tímto odkazem: Aktuální seznam smluv o výměně informací je dostupný zde: Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.:

11 EU a OECD Akční plán BEPS: první diskusní materiály předloženy veřejnosti OECD vyzvala veřejnost, aby předkládala komentáře k diskusnímu materiálu k bodu 6 Akčního plánu BEPS, který se týká zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění. Diskusní návrh obsahuje smluvní ustanovení pro omezení výhod plynoucích ze smluv v situacích, pro které smlouvy nebyly původně určeny. Dále se týká stanovení minimálních standardních podmínek pro poskytnutí výhod ze smluv pro subjekty kolektivního investování a pro investiční fondy. Konečná podoba opatření, která chce OECD v rámci tohoto bodu Akčního plánu navrhnout, se očekává v září Dalším diskusním materiálem předloženým OECD veřejnosti k připomínkám je materiál k bodu 7 Akčního plánu. Tento materiál se zabývá situacemi, kdy se zahraniční podnik uměle vyhýbá vzniku stálé provozovny. Jeho cílem je aktualizovat definici stálé provozovny v modelové smlouvě OECD tak, aby se zabránilo jejímu zneužívání. Zejména jsou popsány situace, kdy zahraniční podnik využívá služeb lokální dceřiné společnosti jako nezávislého komisionáře namísto plnohodnotného distributora. V důsledku toho nejsou zisky z prodejů zboží zdaňovány v zemi, kde se zboží prodává, ale většina zisků se díky tomu přesouvá do zahraničí, aniž by byla zohledněna podstata funkcí, které lokální distributor pro zahraniční společnost v dané zemi vykonává. Častým pochybením pak je, že změna profilu distributora na komisionáře nejde ruku v ruce s faktickými změnami v rozložení funkcí a rizik mezi výrobcem a distributorem, resp. komitentem a komisionářem. Dále se OECD zaměřila na výjimky, které umožňují, aby při výkonu pomocných a/nebo přípravných aktivit nevznikla stálá provozovna, čehož nadnárodní skupiny často využívaly a uměle rozdělovaly své operace. OECD navrhuje sérii zpřísňujících opatření, mj. např. tak, aby bylo možné dovodit vznik stálé provozovny v případech, kdy společnost specializující se na on-line prodeje provozuje sklad a výdejní místo svých výrobků nebo kdy společnost ve významné míře nakupuje přes pomocné místo. Komentáře k oběma diskusním návrhům může veřejnost předkládat do 9. ledna Třetím materiálem, který je v současnosti předložen k diskuzi a k němuž má veřejnost zasílat připomínky do 14. ledna 2015, je materiál k bodu 10 Akčního plánu. Jsou to návrhy změn směrnice o převodních cenách. Změny se týkají služeb s nízkou přidanou hodnotou poskytovaných uvnitř skupiny společností. OECD se snaží nastavit transparentní pravidla tak, aby nedocházelo k nepatřičnému přesouvání zisků do jiného státu prostřednictvím nepřiměřených manažerských poplatků, podílů na nákladech ústředí apod. Dokument obsahuje definici služeb s nízkou přidanou hodnotou. Mezi tyto služby zahrnuje například účetní, daňové a právní poradenství, správu pohledávek a závazků, personalistiku včetně zajišťování zaměstnaneckých školení, interní a externí public relations a služby v oblasti informačních technologií pouze pokud nejsou hlavní výdělečnou činností dané společnosti. Naopak mezi služby s nízkou přidanou hodnotou explicitně nezahrnuje aktivity, které spadají pod hlavní výdělečné činnosti skupiny, dále výzkum a vývoj, výrobu a produkci, prodej, reklamní činnost a

12 marketing, distribuci, těžbu, průzkum a zpracování přírodních zdrojů, finanční transakce včetně pojištění a zajištění, služby vrcholového managementu apod. Dokument zdůrazňuje potřebu použití konzistentních alokačních klíčů pro všechny příjemce služeb. Daniel Szmaragowski, tel.: Lenka Fialková, tel.: Převodní ceny pod drobnohledem Evropské komise Jak jsme již informovali v dřívějším vydání Finančních aktualit, Evropská komise zahájila letos vyšetřování několika vybraných zemí ohledně dříve vydaných závazných posouzení převodních cen. Závazná posouzení (tzv. "Advance Pricing Agreement") zpravidla představují určitou dohodu mezi finančním úřadem a daňovým poplatníkem, v níž finanční úřad schvaluje nastavení převodních cen a tím potažmo i daňový základ zdanitelný v dané zemi. Komise v prověřovaných případech vidí riziko, že jednotlivé státy schválily pro vybrané poplatníky tržně neobvyklé nastavení cen, které jim umožní dosáhnout nižšího zdanění a získat konkurenční výhodu. Poskytnutím takové výhody by došlo, za splnění dalších podmínek, k porušení pravidel o poskytování veřejné podpory. Jedním ze zkoumaných závazných posouzení je případ společnosti Starbucks v Nizozemí, která působí jako smluvní výrobce a je odměňována metodou čistého ziskového rozpětí (tzv. "TNMM"). Evropská komise toto shledala jako porušení pravidel vnitřního trhu EU a vyzvala Nizozemí, aby zdůvodnilo svůj postup. Dne 14. listopadu zveřejnilo nizozemské ministerstvo financí své vyjádření, ve kterém potvrdilo legitimnost svého dřívějšího postupu a odmítlo závěry Komise ohledně poskytnuté veřejné podpory. Dá se očekávat, že přístup Evropské komise může ovlivnit ochotu finančních úřadů vydávat závazná posouzení u odvážnějších nastavení převodních cen ve skupině. Zároveň je její vyjádření významné pro aplikaci metody TNMM. Kromě specifických úprav pracovního kapitálu napadla Evropská komise také samotný funkční a rizikový profil nizozemské společnosti prezentovaný v závazném posouzení a aplikaci tzv. variabilní licence, kdy se licenční poplatek odvozuje od reziduálního zisku smluvního výrobce. Současně z vyjádření komise vyplývá, že dokumentace převodních cen a prokazování vazby popsaného funkčního a rizikového profilu společnosti mají zásadní význam pro posuzovanou skutečnost. Případ pro Vás budeme nadále sledovat. Již teď by však společnosti měly věnovat tématu převodních cen pozornost a případně zohlednit dílčí závěry vyšetřování Evropské komise při nastavení vnitroskupinových transakcí. Daniel Szmaragowski, tel.: Tomáš Drašar, tel.:

13 JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: jiný pohled na ustanovení 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů Kauza týkající se aplikace ustanovení 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů, které umožňuje překlasifikovat obecně nedaňové náklady na daňově relevantní do výše souvisejících výnosů, pokročila do dalšího dějství. Jak jsme již informovali v předchozích vydáních Finančních aktualit, sedmý senát Nejvyššího správního soudu (NSS) se v létě přiklonil k závěru, že předmětné ustanovení lze využít i na tak specifické případy nákladů jako jsou účetní odpisy v situaci, kdy tyto tvoří jednu z kalkulačních položek odměny za poskytované služby (tj. pokud jsou v zásadě přímo reflektovány ve výši zdanitelných tržeb). Radost veřejnosti z tohoto sice kontroverzního, ale do jisté míry racionálního rozhodnutí z pohledu obecné aplikovatelnosti ustanovení, však netrvala dlouho. Stejný případ, pouze ve vztahu k jinému zdaňovacímu období, se objevil u NSS znovu (čj. 9 Afs 74/ ). Tentokrát však kauza doputovala k jinému senátu. Devátý senát se po podrobném prozkoumání dané kauzy nakonec s rozhodnutím sedmého senátu neztotožnil. Principiálním rozporem mezi oběma senáty je aplikovatelnost ustanovení na účetní odpisy v situaci, kdy zákon o daních z příjmů specificky upravuje způsob zahrnutí nákladů na pořízení dlouhodobého majetku do základu daně prostřednictvím daňových odpisů. Devátému senátu se navíc jeví možnost využití tohoto ustanovení také na účetní odpisy kalkulované z části vstupní ceny majetku, která byla navýšena v důsledku daňově nerelevantního přecenění při předchozí reorganizaci, jako rozporná se základní koncepcí zákona o daních z příjmů. Ta spočívá v tom, že obecně umožňuje zahrnout do daňových nákladů pouze reálně vynaložené náklady na pořízení investice. Dle devátého senátu totiž není možné automaticky aplikovat předmětné ustanovení na jakýkoli typ nedaňového nákladu. Nakonec se ani specifická regulace cen v energetickém odvětví v daném případě nejevila tomuto senátu jako dostatečný podklad k aplikaci 24 odst. 2 písm. zc). S ohledem na rozdílnost názorů různých senátů NSS se záležitostí bude zabývat Rozšířený senát, který by měl rozhodnout o rozsahu aplikovatelnosti předmětného ustanovení. Tuto zajímavou kauzu budeme samozřejmě dále sledovat. Zároveň připomínáme již avizovanou novelizaci daného ustanovení, která bude od příštího roku limitovat jeho využitelnost pouze na situace přímých přefakturací a přenosu nákladů na jiný daňový subjekt. Alena Švecová, tel.: Veronika Červenková, tel.: Prvý rok po zavedení kontrolného výkazu na Slovensku SLOVENSKO Od 1. januára 2014 sa v Slovenskej republike zaviedla pre platiteľov DPH nová povinnosť, a to podať kontrolný výkaz ( KV ). Tento by mal prostredníctvom automatizovaného systému krížovej kontroly údajov v ňom uvedených slúžiť správcovi dane na odhaľovanie a predchádzanie DPH podvodov, efektívnejšie plánovanie a výkon daňových kontrol. Cieľom je tiež zlepšený výber DPH a v budúcnosti previazanosť na kontroly dane z príjmov či spotrebných daní.

14 V KV sa uvádzajú údaje z nasledovných dokladov: z vystavených faktúr, ak osobou povinnou platiť daň je: dodávateľ tovaru alebo služby v tuzemsku, a to vrátane súhrnných faktúr, dohôd o platbách, s výnimkou zjednodušených faktúr a faktúr za oslobodené dodania. Pri zjednodušených faktúrach vyhotovených ERP sa v KV uvádza celková suma tržieb podľa DPH sadzieb za zdaňovacie obdobie; ostatné dodania, pri ktorých dodávateľ nie je povinný vystaviť DPH faktúru a ani ich evidovať prostredníctvom ERP, sa taktiež uvádzajú kumulatívne. príjemca tovaru alebo služby, a to pri domácom samozdanení (ktoré sa týka vybraných druhov poľnohospodárskych produktov, kovov, mobilných telefónov, integrovaných obvodov), okrem zjednodušených faktúr. z prijatých faktúr od: domácich platiteľov dane, pri ktorých odberateľ uplatňuje odpočítane DPH uvedenej na faktúre dodávateľom (z každej jednotlivej faktúry, pričom doklady vyhotovené ERP a ďalšie zjednodušené faktúry sa uvedú jednou kumulatívnou sumou). od domácich a zahraničných dodávateľov, keď odberateľ uplatňuje slovenskú DPH prostredníctvom samozdanenia. Ak pri odpočítaní DPH nie je platiteľ povinný mať faktúru od dodávateľa napr. pri nákupe služieb alebo tovaru s inštaláciou alebo montážou od zahraničnej osoby a v prípade domáceho samozdanenia, vychádza sa z iných dokladov (napr. zmlúv). z vystavených a prijatých dobropisov a ťarchopisov. KV sa podáva elektronicky za každé zdaňovacie obdobie, v lehote do 25. dňa po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia. Ako nový druh výkazu si KV vyžiadal od platiteľov DPH úpravy účtovného, prípadne DPH softvéru. Podáva sa vo formáte XML. XML štruktúra je definovaná a určená XSD schémou, ktorá je zverejnená na webovom portáli Finančnej správy SR. KV je možné vyplniť na portáli finančnej správy alebo v aplikácii Finančného riaditeľstva SR edane a následne je možné ho odoslať do elektronickej podateľne Finančnej správy SR (FS SR). V prípade, že účtovný poskytuje takú možnosť, tak je možné štruktúrované údaje kontrolného výkazu automatizovane odoslať priamo do elektronickej podateľne FS SR. Najmä začiatkom roka bolo možné sledovať opakujúce sa chyby, zaznamenávané platiteľmi DPH počas prispôsobovania interných softvérov tejto novej vykazovacej povinnosti. Išlo napríklad o uvedenie nesprávneho IČ DPH, neexistujúceho IČ DPH, uvádzanie interných čísiel faktúr namiesto poradových čísiel uvedených na faktúre, pri opravných faktúrach chýbajúce referencie na pôvodné faktúry, atď. K dodatočnej komunikácii so správcom dane môže viesť aj z technických dôvodov viacnásobne uskutočnené podanie KV. Chybné údaje v podaných KV môžu spôsobiť, že nedôjde k spárovaniu faktúr, čo môže viesť aj k vykonaniu miestneho zisťovania zo strany správcu dane s cieľom zistenia dôvodu nezrovnalostí. V októbri 2014 začala FS SR poskytovať prostredníctvom svojho webového portálu novú službu, tzv. správu o chybe v odoslanom KV. Jej cieľom je upozorniť platiteľov DPH na niektoré možné chyby, ktoré urobili pri podaní KV. Zákon o DPH stanovuje pokuty (podľa závažnosti a dĺžky trvania protiprávneho stavu): do výšky eur v prípade: nepodania KV, jeho oneskoreného podania, jeho podania avšak s neúplnými alebo nesprávnymi údajmi, neodstránenia nedostatkov podaného KV na výzvu správcu dane v určenej lehote, do výšky eur v prípade opakovaného porušenia povinností uvedených vyššie.

15 Vrátenie nadmerného odpočtu DPH je pozdržané v prípade nepodania KV, ako aj v prípade výzvy správcu dane na odstránenie nedostatkov v podanom KV. FR SR niektoré druhy nedostatkov v začiatkoch podávania KV nepenalizovala, prípadné zmeny v prístupe ukáže čas. Počas uplynulých mesiacov po zavedení KV táto nová vykazovacia povinnosť predstavovala živý produkt, podliehajúci vývoju z technického i metodického hľadiska. Elvíra Ungerová, tel.: KRÁTCE Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 242/2014 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok Ministerstvo financí informovalo, že byl podepsán Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oblasti daní z příjmu a z majetku. Ve Finančním zpravodaji ministerstva financí vydaném v listopadu byly publikovány: o Pokyn č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní o Sdělení k Pokynu č. D 288 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů o Sdělení k aplikaci Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oblasti daní z příjmu Švýcarsko připojilo svůj podpis jako 52. země k mnohostranné dohodě příslušných úřadů, která umožní zavést automatickou výměnu informací o finančních účtech daňových poplatníků. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři,

listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři, listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři, konec roku je obvykle ve znamení daňových změn, zdá se, že ani letošní nebude výjimkou. Publikace některých novel ve Sbírce zákonů proběhne zcela

Více

březen 2015 Vážení čtenáři,

březen 2015 Vážení čtenáři, březen 2015 Vážení čtenáři, je to již rok a půl, co OECD přišla s iniciativou BEPS. V tomto čísle Finančních aktualit přinášíme krátké komentáře k dalším pracovním výstupům publikovaným v rámci BEPS. Poprvé

Více

Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300

Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300 prosinec 2011 V prosincovém vydání Finančních aktualit patří k nejdůležitějším informacím aktuální stav daňové reformy a novel zákonů souvisejících se zavedením Jednotného inkasního místa a dále změny,

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

srpen 2012 Vážení čtenáři,

srpen 2012 Vážení čtenáři, srpen 2012 Vážení čtenáři, jako obvykle bychom Vás rádi informovali o pozitivních změnách v daňové legislativě a nových vzrušujících zážitcích z oblasti zdanění vůbec. Tentokrát Vás ale i přes naši velkou

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa Červenec 2011 Vítáme Vás v červencovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministerstvo financí

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Definice skutečného vlastníka příjmů SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom JEDNOU VĚTOU

Definice skutečného vlastníka příjmů SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom JEDNOU VĚTOU Červen 2011 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

duben 2014 Vážení přátelé,

duben 2014 Vážení přátelé, duben 2014 Vážení přátelé, v polovině března představil ministr financí opatření, která plánuje v daňové oblasti na období let 2015 a 2016. Klíčovým bodem je dle našeho názoru sdělení, že nebude spuštěn

Více

D H K DAŇOVÁ A HOSPODÁŘSKÁ KARTOTÉKA. Novela zákona o daních z příjmů

D H K DAŇOVÁ A HOSPODÁŘSKÁ KARTOTÉKA. Novela zákona o daních z příjmů 1 D H K DAŇOVÁ A HOSPODÁŘSKÁ KARTOTÉKA 23. ročník 5. ledna 2015 č. 1 Novela zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2015 Změny při uplatnění sazeb DPH Daň z nemovitých věcí v roce 2015 Úprava odpočtu po skončení

Více

NOVINKY V DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OD 1. LEDNA 2015

NOVINKY V DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OD 1. LEDNA 2015 BULLETIN leden 2015 Také v roce 2015 Vás budeme pravidelně informovat o novinkách a změnách, které mohou ovlivnit Vaši práci. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám se věnujeme těmto oblastem: Novinky

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011 Leden 2011 Vítám Vás v lednovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Začátkem roku 2011 nastala

Více

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel,

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, taženi lokomotivou ministerstva financí se jako každý rok řítíme do propasti zcela nového daňového režimu, přičemž název cílové stanice bude

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

únor 2015 Vážení čtenáři,

únor 2015 Vážení čtenáři, únor 2015 Vážení čtenáři, řada z Vás se po vánočních svátcích ponořila do zpracování účetních závěrek a leden je nenávratně pryč. Naštěstí napadl sníh a my můžeme s dětmi oslavit pololetní vysvědčení zimními

Více

květen 2014 Vážení čtenáři,

květen 2014 Vážení čtenáři, květen 2014 Vážení čtenáři, jak jsme psali v minulém vydání Finančních aktualit, ministerstvo financí připravuje návrh novel některých daňových zákonů, především zákona o daních z příjmů, a to s účinností

Více

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte!

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! Snad každý Čech zná pověst o vojsku, které je ukryto v posvátné hoře Blaník a čeká na svůj čas. Ten nastane, až bude české zemi nejhůře. Mám pocit, že se čas blanických

Více

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Odkaz ke stažení: h t t p : / / 1 d r v. m s / 1 l V U J a l AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Ing. Pavel Běhounek 1.9.2014 Pro KDP ČR, klub Ostrava Ing. Pavel Běhounek daňový poradce ev.č. 601

Více

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska.

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska. říjen 2012 Vážení čtenáři, vítejte na stránkách prvního poprázdninového vydání Finančních aktualit. Na půdě Sněmovny se v září opět rozhořel boj ohledně schválení vládních návrhů úsporných opatření s plánovanou

Více

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly.

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly. červen 2013 Vážení čtenáři, česká ekonomika zažívá bohužel již šest čtvrtletí v řadě recesi, která je nejdelší za dobu existence České republiky, ačkoli hospodářství okolních zemí mírně roste. Řada podnikatelů

Více

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat.

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat. květen 2013 Vážení čtenáři, v dubnu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho diskutované rekodifikační novely daňových zákonů (předpis se dotýká více než čtyřiceti daňových a souvisejících zákonů).

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více