Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod"

Transkript

1 Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i Brno

2 Projektový tým Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha 5 Zbraslav Odpovědný řešitel: RNDr. Pavel Novák GEOtest, a.s. Řešitel: RNDr. Josef Slavík Česká zemědělská univerzita v Praze ( ) Řešitel: Ing. Václav Brant, Ph.D.

3 Cíl projektu Definice cíle Cílem projektu bylo vytvořit konceptuální model pro tvorbu map zranitelnosti podzemních vod z hlediska plošných zdrojů znečištění. Výsledkem tohoto modelu je mapový podklad v měřítku 1:50000, který v syntetické podobě relativně hodnotí pedologické a hydrogeologické poměry z hlediska infiltrace pro celé území České republiky.

4 Definice vstupních parametrů modelu a struktury databází Konstrukce map je ve svých principech podobná modelu DRASTIC, kdy váhy jednotlivých parametrů významně ovlivňující proces infiltrace a zranitelnosti půdy a horninového prostředí jsou násobeny koeficienty významnosti, následně sečteny a lineárně rozděleny do 5 kategorií. (kategorie 1 = nejvíce zranitelná, 5 = nejméně zranitelná) Syntetická mapa relativní zranitelnosti půdy a horninového prostředí pro podmínky ČR je konstruována v prostředí GIS na základě syntézy tří základních informačních vrstev: relativní zranitelnosti horninového prostředí 50% relativní zranitelnosti půdy 40% vláhové bilance 10%

5 RELATIVNÍ ZRANITELNOST HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ Charakter horninového prostředí 50% Charakter oběhu podzemních vod 20% Transmisivita (průtočnost) kolektoru 30%.

6 Charakter horninového prostředí Zranitelnost horninového prostředí, respektive podzemních vod vyplývá z typu zvodnění, které je podmíněno charakterem zastoupených hornin a jejich tektonické predispozice, charakterem zvětralinového pláště a kvartérního pokryvu. Stěžejním výchozím podkladem pro sestavení vrstvy charakteru horninového prostředí byl soubor geologických map České republiky, autorsky sestavený v letech řešitelským týmem pracovníků Ústředního ústavu geologického.

7 Charakter horninového prostředí Dalším výchozím podkladem pro sestavení vrstvy byla aktualizovaná verze hydrogeologické rajonizace 2005, jejíž základní principy jsou obsaženy v publikaci Olmera et al. (2006). Pro vymezení kategorií zranitelnosti podzemních vod z digitální formy geologické mapy GeoČR 50 bylo nezbytné provést agregaci široké škály vymezených jednotek v rámci základních geologických útvarů s prioritním hlediskem pro jejich dílčí rozčlenění, především podle litologického charakteru zastoupených hornin a jejich kvartérního pokryvu

8 Legenda mapy zranitelnosti horninového prostředí pro území České republiky - vrstva charakteru horninového prostředí kategorie barva v ploše riziko zranitelnosti 1 velmi vysoké zpevněné sedimenty, granitoidy, metamorfika typ propustnosti výrazně puklinová, příp. průlinověpuklinová výrazně puklinová, krasově-puklinová kvartérní pokryv, nezpevněné sedimenty, zvětralinový plášť typ propustnosti velmi dobrá průlinová 2 vysoké dobrá puklinová dobrá průlinová 3 střední nevýrazná puklinová nevýrazná průlinová 4 střední nepravidelné střídání puklinových nepravidelné střídání až nízké, kolektorů a izolátorů průlinových kolektorů a izolátorů 5 proměnlivé slabá puklinová slabá průlinová nízké až velmi nízké regionální izolátor s nevýrazným průlinově puklinovým oběhem v připovrchové zóně velmi slabá puklinová velmi slabá průlinová 0 nelze území bez kolektorů území bez kolektorů posoudit

9

10

11 Charakter oběhu podzemních vod Základním předpokladem hodnocení zranitelnosti podzemní vody podle zastižené fáze oběhu a pozice v proudovém poli podzemní vody je princip vertikálního rozložení proudnic, které se nemísí a směřují od místa dotace infiltrací do místa drenáže. Je zřejmé, že topografický reliéf určuje množství energie dostupné pro pohyb podzemní vody v každém bodě proudového systému. Relativní výška terénu určuje rozložení prostorů dotace a míst drenáže. Proudění podzemní vody je obecně sestupné pod pozitivními morfologickými tvary a vzestupné v topografických depresích.

12 K sestavení finální vrstvy oběhu podzemních vod byly využity následující podklady: ZABAGED výškopis grid 10x10 m Hydrogeologická rajonizace 2005 GeoČR50 Digitální verze geologické mapy GEO ČR v měřítku 1:50 000, sestavená kolektivem autorů České geologické služby, respektive její agregovaná verze, zpracovaná řešitelským týmem GEOtestu, a.s.

13

14

15 Transmisivita (průtočnost) kolektoru Hodnocení transmisivity, tedy průtočnosti kolektorů, vyjadřuje rychlost, jak se podzemní voda pohybuje v kolektoru, tedy jak snadno a rychle se případný kontaminant může šířit od zdroje znečištění. Čím vyšší transmisivita, tím vyšší zranitelnost kolektoru (Aller et al. 1987). Současně platí, že kolektor s vyšší transmisivitou umožňuje vyšší vodárenské využití větší soustředěné odběry, než kolektor s nízkou transmisivitou. Stěžejním mapovým podkladem pro stanovení velikosti transmisivity horninového prostředí byly jednotlivé listy edice Hydrogeologické mapy ČR (ČSR) 1: Dalším důležitým výchozím mapovým podkladem pro sestavení vrstvy transmisivity (průtočnosti) kolektoru byla edice map hydrogeologických poměrů České republiky v měřítku 1: , sestavená řešitelskými organizacemi GEOtest Brno, a.s., Aquatest Stavební geologie Praha, a.s. a Geofyzika Brno, a.s. v letech 1995 až 1999.

16

17

18

19

20 RELATIVNÍ ZRANITELNOST PŮDY Souvislá vrstva zranitelnosti půd v měřítku 1:5 000 vzniká sloučením mapy zranitelnosti zemědělské půdy mapy zranitelnosti lesních půd Mapa zranitelnosti zemědělské půdy sestavena na základě celostátní grafické a numerické databáze BPEJ spravované VÚMOP Mapa zranitelnosti lesních půd vychází z lesnické typologie zpracované v rámci informačního systému UHUL zpracováváno od roku 2009 po třetinách území Obě mapy byly připraveny v polygonových vrstvách formátu shapefile v souřadnicovém systému S-JTSK a s přiřazenými kategoriemi zranitelnosti v hodnotě 1 (nejvíce zranitelná) až 5 (nejméně zranitelná) Propojena celá ČR ageneralizovány polygony menší než m 2

21

22

23 VRSTVA VLÁHOVÉ BILANCE ZA CHLADNÉ OBDOBÍ ROKU ZA OBDOBÍ Datové podklady - ČHMÚ grid 500 m x 500 m Rozdíl průměrné sumy srážek za chladné období roku (říjen až březen) (P) a průměrné sumy potenciální evapotranspirace za chladné období roku (říjen až březen) (ETo) za období » potenciální dotace podzemních vod

24

25 SYNTETICKÁ MAPA ZRANITELNOSTI PODZEMNÍCH VOD - SMZPV Syntéza tří základních dílčích informačních vrstev pomocí softwaru ArcInfo relativní zranitelnosti horninového prostředí relativní zranitelnosti půdy vláhové bilance (potenciální dotace podzemních vod) ZRAN_PODZ_VOD = (K1 * ZRAN_Hor) + (K2 * ZRAN_Půda) + (K3 * VL_Bil) Koeficienty významnosti: Hornina K1 = 50 % Půda K2 = 40% Vláhová bilance K3 = 10 %

26 Sem patří celková synteza mapa celé ČR!!!!!!!!!!!

27

28 Výsledky Certifikovaná metodika NOVÁK, P., SLAVÍK, J. a kol., 2012: Metodický postup tvorby syntetické mapy zranitelnosti podzemních vod, osvědčení MZe č /2012, 44 s, editor: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, v.v.i., ISBN Certifikovaná mapa NOVÁK, P., SLAVÍK, J. a kol., 2012: Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod, osvědčení MZe č /2012

29 Děkuji za pozornost

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE Přípravné práce pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe V současné době probíhají ve všech členských zemích Evropské

Více

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí RNDr. Vlastimila Dvořáková se spolupracovníky RNDr. Juraj Franců,

Více

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů Acta Informatica Pragensia 3(1), 2014, 70 88, ISSN 1805-4951 Sekce / Section: Online: aip.vse.cz Recenzované stati / Peer-reviewed papers Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických

Více

Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS

Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS Nové přístupy v tvorbě koncepčních dokumentací ÚSES s využitím nástrojů GIS RNDr. Josef Glos, RNDr. Jiří Kocián AGERIS. s.r.o. Jeřábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545 241 842-3, E-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

AGRITECH SCIENCE, 12` Key words: erosion, technical erosion control measures, land consolidation, GIS

AGRITECH SCIENCE, 12` Key words: erosion, technical erosion control measures, land consolidation, GIS INVENTARIZACE TECHNICKÝCH PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ V RÁMCI KPÚ A JEJÍCH ÚČINNOST NA DLOUHODOBOU ZTRÁTU PŮDY VODNÍ EROZÍ INVENTORY OF TECHNICAL EROSION CONTROL MEASURES IN THE CLM AND ITS EFFICACY ON LONG-TERM

Více

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY

ENVIS 4 OBLAST HLUK SOUHRNNÁ ZPRÁVA INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HL. M. PRAHY SOUHRNNÁ ZPRÁVA OBLAST HLUK Červen 2008 ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MČ HL. M.

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Magdalena Mrkvičková, Stanislav Horáček, Adam Vizina, Oldřich Novický, Renata Fridrichová

Více

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část..

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část.. strana ៧匷. ydr d í j d t vý áň ý tí.. 匷 匷 v á 匷á v 匷á 匷 d í vý d í თ呗á t.. 3.1.1 Přehled geologie sokolovské pánve. 3 3.1.2 Formování sokolovské pánve (stratigrafie, petrografie) 4 3.1.3 Všeobecná hydrogeologická

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz stavitel Ochranné hráze na vodních tocích Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. Grada Publishing Tato publikace vyšla za podpory: projektu NAZV č. QH81223

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Zpracoval: NaturaServis, s.r.o.: Ing. Radim Paulič Mgr. David Fischer V Litvínově: 27. 6. 2014 1. Základní údaje o zvláště

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

VĚTROLAMY VERSUS BIOKORIDORY

VĚTROLAMY VERSUS BIOKORIDORY VĚTROLAMY VERSUS BIOKORIDORY Dr. Ing. Jaromír MACKŮ ÚHÚL Brandýs nad Labem, Vrázova 1, 616 Brno macku.jaromir@uhul.cz Resumé: Předkládaný příspěvek čerpá s dílčích výsledků projektu NAZV MZe 1R4427 Optimalizace

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více