Řídící systém MS 300 Uživatelský manuál. v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řídící systém MS 300 Uživatelský manuál. v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL"

Transkript

1 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0

2 OBSAH 1. Úvod 2 2. Prvky řídícího systému 2 3. Terminál MST 300 M 2 4. Terminál MST Obsluha terminálu v 1.sekci MENU 1 nastavení provozního režimu MENU 2 volba otáček ventilátorů MENU 3 zobrazení aktuálních teplot MENU 4 zobrazení aktuálního stavu akčních prvků Obsluha terminálu v 2.sekci Přechod do 2.sekce Nastavení časového programu Nastavení hodin reálného času 9 5. Signalizace poruchových stavů a jejich deblokace Závažné poruchy Technologické poruchy Poruchy snímačů teploty Krátkodobá ztráta komunikace Deblokace závažných poruch Zobrazení provozních dat na regulátoru SLV Návod na údržbu Požadavky na kvalifikaci obsluhy Návod na likvidaci zařízení Související dokumentace 13 1

3 1. Úvod Tento manuál obsahuje návod pro obsluhu řídícího systému MST 300 v základním uživatelském menu. 2. Prvky řídícího systému Kompletní řídící systém se skládá z regulátoru SLV 300 (Obr.1) a vzdáleného ovládacího terminálu. K dispozici jsou dva typy ovládacích terminálů terminál MST 300 (Obr.2) vybavený displejem a možností spouštění řízené technologie v automatickém režimu v rámci týdenního programu nebo jednoduchý ovládací terminál MST 300 M (Obr.3) se základními řídícími funkcemi. Obr. 2 Obr. 1 Obr Terminál MST M Tento typ terminálu (Obr. 4) umožňuje jednoduché nastavení všech základních Obr parametrů řízené technologie. Kromě ovládacích a signalizačních prvků je terminál vybaven i snímačem prostorové teploty. Význam jednotlivých prvků terminálu MST M (1) Zapnutí (vypnutí) provozu vzduchotechniky (2) Přepínání otáček ventilátorů ve třech stupních (3) Volba požadované teploty přívodního vzduchu (4) Signalizace přítomnosti napájecího napětí (5) Signalizace výskytu poruchy vzduchotechniky 2

4 Obsluha tohoto typu terminálu je velmi jednoduchá. Po správném připojení k regulátoru SLV 300 se vzduchotechnika uvádí do provozu stlačením přepínače (1) do polohy I. Pokud je vzduchotechnika vybavena tříotáčkovými motory ventilátorů, lze přepínačem (2) provádět volbu otáček ventilátorů v rozsahu I až III. Nastavení požadované teploty přívodního vzduchu se provádí ovladačem (3). Výskyt libovolné poruchy vzduchotechniky je signalizován problikáváním prvku (5). Protože při výskytu závažné poruchy vzduchotechniky je další provoz blokován i po jejím odeznění viz kapitola 5.5, je nutné po odeznění poruchy provést její deblokaci a to krátkodobým přepnutím přepínače (1) z polohy I do polohy O a zpět. Poznámka : Na panelu je prvkem (5) signalizován výskyt libovolné závažné poruchy vzduchotechniky. K identifikaci poruchy slouží displej regulátoru SLV 300 viz kapitola 6 Zobrazení provozních stavů na regulátoru SLV Terminál MST 300 Obr. 5 Význam jednotlivých prvků klávesnice : 1 2 Tento typ terminálu je vybaven klávesnicí s celkem pěti ovládacími tlačítky (Obr. 5). Kromě těchto tlačítek se na předním panelu terminálu nachází šestnáctimístný alfanumerický displej a dva signalizační prvky : (1) Signalizace napájecího napětí (2) Signalizace zanesení filtrů Tlačítko pro posun kurzoru směrem doleva a pro volbu režimu provozu Tlačítko pro posun kurzoru směrem doprava a deblokaci poruchy Tlačítko pro listování v jednotlivých částech menu Tlačítko pro inkrementaci hodnoty zvoleného parametru Tlačítko pro dekrementaci hodnoty zvoleného parametru Poznámka : Tlačítka klávesnice jsou vybavena funkcí REPEAT, která usnadňuje ovládání. Při krátkodobém stisknutí příslušného tlačítka se požadovaná číselná hodnota změní pouze o jednu hodnotu (jeden krok). Při déletrvajícím stisku se začne zvolená hodnota automaticky zvyšovat nebo snižovat s krokem 1. 3

5 Obsluha tohoto typu terminálu je v uživatelské úrovni rozdělena do dvou sekcí. První sekce slouží k nastavení základních parametrů regulace a k zobrazení aktuálních hodnot všech měřených veličin a aktuálního stavu všech akčních prvků vzduchotechnické soustavy. Navíc umožňuje provádět změnu otáček ventilátorů. Druhá sekce umožňuje uživateli parametrizaci časového režimu automatického provozu vzduchotechnické soustavy a nastavení aktuálního reálného času. 4.1 Obsluha terminálu v 1. sekci Vstup do této sekce je uživateli umožněn hned po připojení k regulátoru SLV 300. Tato sekce je rozdělena do čtyř zobrazovacích částí s označením MENU 1 až MENU 4. Po připojení k regulátoru SLV 300 se automaticky zobrazí MENU 1. Vstup do dalších menu je umožněn stlačení tlačítka se symbolem F (Obr. 6). Listování v jednotlivých menu této sekce je cyklické. Obr. 6 Význam jednotlivých menu : MENU 1 (základní menu) umožňuje volbu provozního stavu vzduchotechniky (manuální zapnutí nebo vypnutí provozu, automatický provoz) a nastavení požadované teploty přívodního vzduchu MENU 2 umožňuje měnit otáčky ventilátorů ve třech výkonových stupních MENU 3 slouží k zobrazení aktuálních teplot ze všech snímačů připojených k regulátoru SLV 300 MENU 4 slouží k zobrazení aktuálního stavu všech akčních prvků vzduchotechniky Poznámka : Návrat do základního MENU 1 z ostatních menu (2 až 4) se po určitém čase provádí automaticky MENU 1 nastavení provozního režimu Toto menu slouží k zobrazení základních údajů o stavu vzduchotechnické jednotky (Obr. 7) a zároveň umožňuje nastavení provozního stavu vzduchotechnické jednotky a nastavení požadované teploty přívodního vzduchu v ručním režimu. Na displeji jsou znázorněny tyto údaje: 1 Obr (1) aktuální den v týdnu (2) aktuální čas (3) požadovaná teplota přívodního vzduchu (4) zvolený režim provozu (5) provozní stav vzduchotechniky

6 (1) Nastavení aktuálního dne v týdnu Toto nastavení se provádí v druhé sekci uživatelské úrovně viz kapitola 4.2 (2) Nastavení aktuálního času Toto nastavení se provádí v druhé sekci uživatelské úrovně viz kapitola 4.2 (3) Nastavení požadované teploty přívodního vzduchu Každým stiskem tlačítka se zvýší požadovanou teplotu o 1 C Každým stiskem tlačítka se sníží požadovanou teplotu o 1 C Tip : Při nastavení lze s výhodou využít funkce REPEAT - viz Kapitola 4 (4) Volba režimu provozu vzduchotechniky : Terminál umožňuje volbu tří provozních režimů vzduchotechniky : Volba provozního režim vypnutí provozu vzduchotechniky v ručním režimu zapnutí provozu vzduchotechniky v ručním režimu provoz vzduchotechniky v automatickém režimu 5 Výpis na displeji Vyp Zap Aut Veškeré parametry provozu vzduchotechniky v automatickém režimu se nastavují v druhé sekci uživatelské úrovně viz kapitola 4.2. Postup při volbě provozního režimu : Každým stiskem tlačítka se změní nastavení režimu provozu v cyklickém sledu.. - Vyp Zap Aut Vyp -. Poznámka : V tomto základním menu lze měnit nastavení teploty přívodního vzduchu jen ručním režimu. Nastavení této teploty v automatickém režimu viz kapitola 4.2. (5) Zobrazení aktuálního provozního stavu vzduchotechniky Na displeji terminálu jsou kromě poruchových hlášení zobrazovány celkem čtyři aktuální provozní stavy vzduchotechniky : Výpis na displeji Náběh Provoz Doběh Vypnuto Extern. Zap Extern. Vyp Aktuální provozní režim Náběhový režimu po zapnutí provozu vzduchotechniky Provozní režim vzduchotechnika je v provozu Doběhový režim ukončení provozu vzduchotechniky Vzduchotechnika je ve vypnutém stavu Vzduchotechnika je v provozu (z dálkového ovladače) Vzduchotechnika je vypnuta (dálkovým ovladačem)

7 4.1.2 MENU 2 volba otáček ventilátorů Obr. 8 Postup při změně otáček ventilátorů Toto menu (Obr. 8) umožňuje změnu otáček ventilátorů ve třech stupních. Do tohoto menu se lze dostat z předchozího MENU 1 stisknutím tlačítka se symbolem F. Stiskem tlačítka lze zvýšit otáčky ventilátorů o 1 stupeň Stiskem tlačítka lze snížit otáčky ventilátorů o 1 stupeň Stiskem tlačítka nebo se lze vrátit do základního MENU MENU 3 zobrazení aktuálních teplot Toto menu (Obr. 9) umožňuje zobrazení aktuálních teplot ze všech připojených snímačů teploty. Pokud není některý snímač připojen, automaticky není zobrazen. Do tohoto menu se lze dostat z předchozího MENU 2 stisknutím tlačítka se symbolem F. Všemi ostatními tlačítky lze provést návrat do základního MENU 1. Obr. 9 Význam jednotlivých symbolů : Ta venkovní teplota Tk teplota přívodního vzduchu Tv teplota vody vystupující z ohřívače (pouze pro verze s vodním ohřívačem) MENU 4 zobrazení aktuálního stavu akčních prvků Toto menu (Obr. 10) umožňuje zobrazení aktuálního stavu všech akčních prvků v procentech výkonu. Do tohoto menu se dostanete z předchozího MENU 3 stisknutím tlačítka se symbolem F. Všemi ostatními tlačítky lze provést návrat do základního MENU 1. Obr. 10 Význam jednotlivých symbolů : Tope výkon elektrického ohřívače v procentech (100% = plný výkon) Chla výkon chladiče (přímého výparníku) v procentech (100% = plný výkon) Reku výkon rekuperátoru v procentech (100% = plný výkon) nebo poloha směšovací komory (100 % = 100% čerstvého vzduchu) Poznámka : U vodního ohřívače nebo vodního chlazení se zobrazují symboly Otev - ohřívač (chladič) zvyšuje výkon nebo Zav ohřívač (chladič) snižuje výkon. Pouze nulový nebo plný výkon je zobrazen procentuálně. 6

8 4.2 Obsluha terminálu v 2. sekci Tato druhá sekce v uživatelské úrovni již není automaticky přístupná běžnému uživateli, ale vstup do této sekce je podmíněn stlačením příslušných tlačítek na klávesnici viz dále. Tato sekce umožňuje : Obr. 11 1) Nastavení parametrů časového programu pro provoz vzduchotechniky v automatickém režimu 2) Nastavení hodin reálného času a aktuálního dne v týdnu Po vstupu do této sekce (Obr. 11) se nejprve zobrazí menu pro nastavení časového programu. Tento časový program umožňuje nastavení až tří časových úseků pro zapnutí provozu vzduchotechniky a to nezávisle pro každý den v týdnu. Zároveň umožňuje pro každý časový úsek zvolit nezávisle libovolnou teplotu přívodního vzduchu. Menu pro nastavení reálného času se zobrazí až po zadání poslední položky časového programu. Po ukončení nastavení hodin reálného času a aktuálního dne v týdnu je proveden návrat do první sekce uživatelské úrovně Přechod do 2. sekce V libovolném menu 1. sekce stiskněte současně tlačítka a Nastavení časového programu Po vstupu do 2. sekce se na displeji terminálu zobrazí nabídka pro zadání parametrů 1. časového úseku pro automatický provoz vzduchotechniky a to pro 1. den v týdnu pondělí (Obr.12). Obr. 12 Význam jednotlivých symbolů (1) den v týdnu (zde pondělí) (2) pořadové číslo časového úseku (3) Požadovaná teplota přívodního vzduchu pro tento časový úsek (4) čas zapnutí provozu - hodiny (5) čas zapnutí provozu - minuty (6) čas vypnutí provozu - hodiny (7) čas vypnutí provozu minuty 7

9 Význam tlačítek pro nastavení časového programu : Posun kurzoru doleva Posun kurzoru doprava Nastavení hodnoty parametru Přechod do dalšího okna Postup při programování časového režimu V menu časového programu nastavujete vždy tu hodnotu která problikává označení polohy kurzoru. 1. Tlačítky 2. Tlačítky přesuňte kurzor do místa pro nastavení prvního parametru 1. časového úseku pro první den v týdnu (pondělí) nastavte hodnotu tohoto parametru pro 1.časový úsek prvního dne v týdnu (pondělí) 3. Tento postup opakujte pro nastavení všech parametrů pro 1. časový úsek (pro pondělí) 4. Stiskem tlačítka se zobrazí se okno pro nastavení parametrů 2.časového úseku prvního dne v týdnu (pondělí). 5. Proveďte nastavení všech parametrů pro 2. časový úsek dle bodu 1. až Stiskem tlačítka se zobrazí se okno pro nastavení parametrů 3.časového úseku prvního dne v týdnu (pondělí). 7. Proveďte nastavení všech parametrů pro 3. časový úsek dle bodu 1. až 3. se zobrazí se okno pro nastavení parametrů 1.časového úseku 8. Stiskem tlačítka pro další den v týdnu (úterý). Pro nastavení časových režimů provozu pro další dny v týdnu postupujte stejně jako 9. v bodech 1. až 8. Příklad nastavení časového programu je uveden v Tabulce 1. Po T ZAP VYP : : : : : : 00 Ut T ZAP VYP : : : : : : 00 St T ZAP VYP : : : : 00 Tabulka 1 Podle takto nastaveného časového programu je vzduchotechnika uvedena do provozu v pondělí v 7:55 hod. a udržuje teplotu přívodního vzduchu na hodnotě 22 C. Provoz vzduchotechniky bude ukončen v pondělí v 16:23 hod. V úterý bude vzduchotechnika uvedena do provozu v 5:45 hod. s požadovanou teplotou přívodního vzduchu 18 C. V 8:00 hod. se zvedne požadovaná teplota na 22 C a v 15:30 se naopak sníží na 17 C. Tento provoz vzduchotechniky bude zastaven až ve středu v 4:00 hod. Provoz vzduchotechniky bude zahájen s teplotou 25 C ve středu v 15:00 hod. a ukončen týž den v 16:00 hod. 8

10 Poznámka : 1. Pokud je zapotřebí editovat časový program pouze v některých časových úsecích a jen v některém dni v týdnu, pak po přechodu do menu pro nastavení časového programu tlačítkem F nalistujte požadovaný den, proveďte editaci časového programu a pak postupným stlačením tlačítka F proveďte návrat do první (volně přístupné) sekce uživatelské úrovně. 2. Při listování s výhodou využijte funkci REPEAT - viz Kapitola 4. Po stlačení tohoto tlačítka v třetím časovém úseku posledního dne v týdnu (v neděli) přejdete do menu pro nastavení hodin reálného času Nastavení hodin reálného času Postup při nastavení hodin reálného času je obdobný jako v případě nastavení časového programu. Po opuštění menu časového programu se zobrazí dialogové okno pro nastavení hodin reálného času (Obr.13) Význam jednotlivých symbolů : Obr (1) pole pro nastavení dne v týdnu (2) pole pro nastavení hodin (3) pole pro nastavení minut Postup při nastavení hodin reálného času V menu časového programu nastavujete vždy tu hodnotu která problikává. 1. Tlačítky nastavte aktuální den 2. Stiskem tlačítka se dostanete do pole nastavení hodin 3. Tlačítky nastavte reálný čas - hodiny 4. Stiskem tlačítka se dostanete do pole nastavení hodin 5. Tlačítky nastavte reálný čas - minuty 6. Stiskněte tlačítko Tímto úkonem se provede návrat do 1.(základní) sekce uživatelské úrovně. 5. Signalizace poruchových stavů a jejich deblokace Při provozu vzduchotechnické soustavy se mohou vyskytnout na této soustavě poruchy, na které musí řídící systém (regulátor) patřičným způsobem reagovat. identifikuje dva základní druhy provozních poruch vzduchotechniky (závažné a technologické) a navíc umí identifikovat i poruchy snímačů teploty. 9

11 5.1 Závažné poruchy Při výskytu závažných poruch vzduchotechniky řídící systém musí zajistit takové funkce, které zabrání možné destrukci jednotlivých částí technologie. Výskyt všech závažných poruch je vždy indikován na terminálech řídícího systému. Přehled všech závažných poruch vzduchotechniky je uveden v Tabulce 2. Indikace poruchy na terminálu MST 300 MST 300-M Blikáním žluté signálky na předním panelu. 10 Příčina poruchy Přetížení motoru ventilátoru nebo přetržený řemen Nepřipojený nebo vadný snímač teploty přívodního vzduchu Dlouhodobá ztráta komunikace mezi terminálem a regulátorem Nedostatečná teplota vzduchu za vodním ohřívačem Nedostatečná teplota výstupní vody z vodního ohřívače Nepřipojený nebo vadný snímač teploty výstupní vody z vodního ohřívače Reakce na poruchu Blokován provoz vzduchotechniky Blokován provoz vzduchotechniky Blokován provoz vzduchotechniky Blokován provoz vzduchotechniky Blokován provoz vzduchotechniky Blokován provoz vzduchotechniky Tabulka 2 Poznámka : Terminál MST 300 M neumožňuje adresnou lokalizaci typu závažné poruchy. Pro tuto lokalizaci lze s výhodou využít zobrazení poruchových stavů vzduchotechniky na regulátoru SLV 300 viz kapitola 6. Obnovit provoz vzduchotechniky lze až po odeznění příslušné poruchy a to po provedením ruční deblokace viz kapitola Technologické poruchy Při výskytu technologických poruch vzduchotechniky nedochází k ukončení provozu vzduchotechniky, neboť řídící systém automaticky provádí nezbytné kroky k tomu, aby během provozu vzduchotechniky odstranil příčinu vzniku tohoto typu poruchy. Proto i adresný výpis technologické poruchy je na displeji terminálu MST 300 zobrazen pouze periodickým problikáváním názvu poruchy. Po automatickém odstranění příčiny se zastaví i toto problikávání. K technologickým poruchám lze zařadit i zanesení filtrů vzduchotechniky. Pokud je řídícím systémem indikován tento stav je nutné vždy filtry vyměnit nebo aspoň vyčistit

12 Všechny typy technologických poruch jsou uvedeny v Tabulce 3. Indikace poruchy na terminálu MST 300 MST 300-M Problikávání žluté signálky na předním panelu Tabulka 3 Trvalým svitem žluté signálky na předním panelu. Příčina poruchy Reakce na poruchu Vznik námrazy na rekuperátoru Vznik námrazy na výparníku chladící jednotky Přehřátí elektrického ohřívače (teplota vzduchu > +42ºC) Zanesení filtrů Přestavení obtokové klapky rekuperátoru až do odmražení Vypnutí provozu chladící jednotky až do odmražení Vypnutí ohřívače do doby, kdy teplota klesne pod +40ºC Žádná filtry nutno vyčistit nebo vyměnit Poznámka : Terminál MST 300 M neumožňuje adresnou lokalizaci typu technologické poruchy. Pro tuto lokalizaci lze s výhodou využít zobrazení poruchových stavů vzduchotechniky na regulátoru SLV 300 viz kapitola Poruchy snímačů teploty Regulátor řídícího systému MS 300 může být osazen celkem třemi snímači teploty s digitálním výstupem (přenos dat prostřednictvím komunikačního protokolu) : Snímač teploty přívodního vzduchu Tk Snímač venkovní teploty - Ta Snímač teploty vratné vody z vodního ohřívače - Tv Pokud během provozu dojde ke ztrátě komunikace u : a) snímače teploty přívodního vzduchu Tk nebo u snímače teploty vratné vody z vodního ohřívače Tv, je blokován provoz vzduchotechniky a tento stav je signalizován na displeji terminálu viz tabulka 2 b) snímače venkovní teploty Ta, je blokována funkce chladící jednotky a směšovací komora (pokud je součástí vzduchotechniky) se nastaví na hodnotu 50% čerstvého vzduchu. U vzduchotechniky s vodním ohřívačem je trvale sepnuto čerpadlo ohřívače 5.4 Krátkodobá ztráta komunikace Pokud mezi terminálem a regulátorem SLV 300 dojde ke krátkodobé ztrátě komunikace, regulátor SLV 300 zabezpečuje provoz vzduchotechniky podle naposled regulérně zadaných dat z terminálu. Tento stav je u terminálu MST 300 zobrazen v základním menu. Pokud je ztráta komunikace delší než přibližně 7,5 minut, dochází k blokaci provozu vzduchotechniky viz kapitola

13 5.5 Deblokace závažných poruch Při výskytu libovolné závažné poruchy řízené technologie (viz kapitola 5.1), přechází řídící systém do takzvaného poruchového režimu, kdy jsou zabezpečeny všechny nezbytné funkce k ochraně jednotlivých prvků vzduchotechniky a navíc je blokován i chod vzduchotechniky. Obnovit běžný provoz vzduchotechniky lze až po odeznění poruchového stavu a to na základě ruční deblokace. Postup při deblokaci : a) Terminál MST 300 M : krátkodobým přepnutím (cca 5 sekund) přepínače pro zapnutí provozu vzduchotechniky z polohy I do polohy 0 a zpět. b) Terminál MST 300 : Stiskem tlačítka na dobu asi 5 sekund a zapnutím provozu vzduchotechniky (tlačítkem ) 6. Zobrazení provozních dat na regulátoru SLV 300 Také na displeji regulátoru SLV 300 se průběžně zobrazují všechny aktuální provozní a poruchové stavy řízené technologie, včetně aktuálního stavu kontaktních a bezkontaktních výstupů a stavu připojení snímačů teploty. Navíc hned po připojení regulátoru k napájecímu napětí se na tomto displeji na krátkou dobu zobrazí identifikační číslo regulátoru (datová adresa při centralizovaném řízení regulátorů SLV 300). Zobrazení provozních stavů vzduchotechniky Symbol Význam Symbol Význam Tabulka 4 Vypnutí provozu vzduchotechniky Zapnutí provozu vzduchotechniky (náběhový režim) Zapnutí provozu vzduchotechniky (otáčky ventilátorů na 1. stupni) 12 Zapnutí provozu vzduchotechniky (otáčky ventilátorů na 2. stupni) Zapnutí provozu vzduchotechniky (otáčky ventilátorů na 3. stupni) Vypnutí provozu vzduchotechniky (doběhový režim) Zobrazení poruchových stavů vzduchotechniky Symbol Význam Symbol Význam Tabulka 5 Přetížení motorů ventilátorů nebo výpadek chodu přívodního ventilátoru Vadný nebo nepřipojený snímač teploty výstupní vody z ohřívače Teplota výstupní vody z ohřívače je menší než +6 C Ztráta komunikace mezi regulátorem a terminálem MST 300 (MST 300-M) Vadný nebo nepřipojený snímač teploty přívodního vzduchu Teplota přívodního vzduchu za vodním ohřívačem je menší než +9 C Namrzání deskového rekuperátoru nebo výparníku chladící jednotky Přehřátí elektrického ohřívače (teplota vzduchu za ohřívačem > +42ºC) Zanesení filtrů

14 Zobrazení stavu výstupů a snímačů regulátoru Symbol Význam Symbol Význam Sepnutí bezkontaktního výstupu na svorce E1 Sepnutí bezkontaktního výstupu na svorce F2 Tabulka 6 Sepnutí bezkontaktního výstupu na svorce E2 Sepnutí bezkontaktního výstupu na svorce E3 Sepnutí bezkontaktního výstupu na svorce F1 Sepnutí kontaktního výstupu na svorce G6 Nepřipojen snímač teploty výstupní vody z ohřívače (svorky A4-A6) Nepřipojen snímač venkovní teploty (svorky A1-A3) 7. Návod na údržbu Veškerá údržba se omezuje pouze na pravidelné čištění. V případě potřeby čistěte čelní panel regulátoru a terminálu vlhkým (ne mokrým) hadříkem. Použít lze běžné oplachové čistící prostředky nebo neutrální čističe. V žádném případě nesmí být použity abrasivní práškové, popřípadě umělou hmotu narušující přípravky nebo kyselé či alkalické roztoky. Upozornění: Čištění provádějte vždy při odpojeném napájecím napětím regulátoru a terminálu. 8. Požadavky na kvalifikaci obsluhy Terminály MST 300 a MST 300 M mohou obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace po přečtení tohoto manuálu. Servisní zásahy na regulátoru SLV 300 mohou provádět jen pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. 9. Návod na likvidaci zařízení Likvidaci zařízení po jeho technickém dožití : podle zákona č. 185/2001 Sb. regulátor likviduje firma specializovaná na likvidaci odpadů. 10. Související dokumentace Technická dokumentace Servisní manuál 13

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Bezpečnostní upozornění 2 3. Ovládací panel regulátoru 2 4. Uživatelské menu 2 4.1 Struktura uživatelského

Více

Návod k obsluze terminálu MST 730

Návod k obsluze terminálu MST 730 Návod k obsluze terminálu MST 730 v aplikaci pro řízení vzduchotechniky WILKOP, spol. s r.o. 75654 Zubří, Hlavní 823 tel. / fax : 571 627324 e mail : wilkop@wilkop.cz OBSAH 1. ÚVOD 2 2. POPIS PRVKŮ OVLÁDACÍHO

Více

Návod k obsluze terminálu MST 730

Návod k obsluze terminálu MST 730 Návod k obsluze terminálu MST 730 v aplikaci pro řízení vzduchotechniky WILKOP, spol. s r.o. 75654 Zubří, Hlavní 823 tel. / fax : 571 627324 e mail : wilkop@wilkop.cz OBSAH 1. ÚVOD 2 2. POPIS PRVKŮ OVLÁDACÍHO

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Popis řídícího systému 2 3. Základní technické údaje 4 4. Hardwarová koncepce 5 5. Standardní funkce periférií regulátoru 7 6.

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Základní technické údaje 2 3. Hardwarová koncepce 3 4. Standardní funkce periférií 3 5. Doporučené příslušenství

Více

Návod na projektování, montáž a uvedení do provozu

Návod na projektování, montáž a uvedení do provozu Řídící systém TC 520 pro regulaci vytápění s tepelným čerpadlem Návod na projektování, montáž a uvedení do provozu 0 www.wilkop.eu OBSAH 1. Úvod 2 2. Rozsah použití 2 3. Technologie topné soustavy 2 3.1

Více

Řídící systém MS 520 Servisní manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 520 v aplikaci pro vzduchotechniku SERVISNÍ MANUÁL

Řídící systém MS 520 Servisní manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 520 v aplikaci pro vzduchotechniku SERVISNÍ MANUÁL Regulátor řady MST 520 v aplikaci pro vzduchotechniku SERVISNÍ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Bezpečnostní upozornění 2 3. Hardwarová koncepce regulátoru 2 4. Ovládací panel regulátoru 3 5. Servisní menu

Více

EKOREG - BX Uživatelský manuál. EKOREG - BX UŽIVATELSKÝ MANUÁL

EKOREG - BX Uživatelský manuál.  EKOREG - BX UŽIVATELSKÝ MANUÁL UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0 OBSAH 1. ÚVOD 2 2. POPIS PRVKŮ OVLÁDACÍHO PANELU MST 600 2 3. POPIS ZOBRAZENÍ NA DISPEJE 2 3.1 MENU 0 ZÁKLADNÍ ZOBRAZENÍ 3 3.2 MENU 1 ZOBRAZENÍ TEPLOT 3 3.3 MENU 3 ZOBRAZENÍ ČASOVÉHO

Více

Popis servisního menu terminálu MST 730

Popis servisního menu terminálu MST 730 Popis servisního menu terminálu MST 730 v aplikaci pro řízení vzduchotechniky WILKOP, spol. s r.o. 75654 Zubří, Hlavní 823 tel. / fax : 571 627324 e mail : wilkop@wilkop.cz OBSAH 1. ÚVOD 2 2. POPIS PRVKŮ

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Uživatelský manuál k obsluze řídící jednotky. Verze programu: MASTER 00.5 HMI 00.6 MASTER PELLET

Uživatelský manuál k obsluze řídící jednotky. Verze programu: MASTER 00.5 HMI 00.6 MASTER PELLET Uživatelský manuál k obsluze řídící jednotky Verze programu: MASTER 00.5 HMI 00.6 MASTER PELLET OBSAH OBSAH... - 2-1. ÚVOD... - 3-1.1. POPIS TLAČÍTEK REGULÁTORU... - 4-1.2. POPIS IKON REGULÁTORU... - 5-2.

Více

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02 BASPELIN CPM Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02 únor 2000 Baspelin CPM K1 Vlastnosti regulátoru baspelin CPM 4 analogové vstupy, 5 binárních vstupů (230V, 50Hz), 4 nezávislé

Více

TLP 300 KOMPAKT. Návod na montáž a uvedení do provozu. Řídící jednotka. TLP 300 KOMPAKT Návod na montáž a uvedení do provozu

TLP 300 KOMPAKT. Návod na montáž a uvedení do provozu. Řídící jednotka. TLP 300 KOMPAKT Návod na montáž a uvedení do provozu 300 KOMPAKT Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka 300 KOMPAKT Návod na montáž a uvedení do provozu 0 Verze : 300 KOMPAKT M1.01 300 KOMPAKT Návod na montáž a uvedení do provozu Obsah 1. VŠEOBECNÉ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Řídicí systém MS 740. v aplikaci pro vzduchotechniku. Verze 1.5. WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Řídicí systém MS 740. v aplikaci pro vzduchotechniku. Verze 1.5. WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří Řídicí systém MS 740 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL Verze 1.5 0 OBSAH strana ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

Řídicí jednotky, řada VCB

Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky VCB pro vzduch Řídicí jednotka VCB je ideální zařízení pro regulaci malých a středních vzduchotechnických zařízení bez vazby na nadřazené systémy MaR. Umožňuje

Více

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK Digitální regulátor teploty DRT20,23 NÁVOD PRO UŽIVATELE verze 12 -diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče SP1 3sSTISK (nastavení) TR T0 T1 T4 Tp REGULÁTOR TEPLOTY DRT23 verze 12 C REŽIM

Více

Konfigurační manuál. Regulátory DTC700 a DTC700D v aplikaci pro řízení vzduchotechniky

Konfigurační manuál. Regulátory DTC700 a DTC700D v aplikaci pro řízení vzduchotechniky Konfigurační manuál Regulátory DTC700 a DTC700D v aplikaci pro řízení vzduchotechniky Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Seznam standardních prvků... 3 Signalizace poruchových stavů... 4 Závažné poruchy... 4 závažné

Více

BASPELIN CPM EQ21. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21

BASPELIN CPM EQ21. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21 BASPELIN CPM EQ21 Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21 září 2002 EQ21 CPM Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C RC-300 U ivatelská pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C 2 RC-300 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Účel příručky Tato příručka je určena pro koncového

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie Ovládací jednotka ORBIT EASY CONTROL návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie

Více

CLIMATIX POL Seznam parametrů

CLIMATIX POL Seznam parametrů Teplo pro váš domov od roku 1888 CLIMATIX POL 423.50 Seznam parametrů CZ_2015_8 2 A B C D E F Tlačítko Symbol na displeji A i Rychlý návrat do základního menu displeje B C D E F Zobrazení alarmů, včetně

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Návod k obsluze trenažéru

Návod k obsluze trenažéru Návod k obsluze trenažéru K ovládání trenažéru slouží kompaktní řídící systém, který je vybaven dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí. Na klávesnici jsou klávesy : ENT + - - STOP nebo návrat

Více

Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo

Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo 10 Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo Pro regulaci kondenzačních jednotek Acson lze použít buď nabízený ovladač EESTA, nebo tuto může za dodržení

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS1224 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Jednotka disponuje krátkodobou pamětí,

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS616 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Použijte alkalickou baterii, vyměňujte

Více

FM161 - FM162. Návod k obsluze B

FM161 - FM162. Návod k obsluze B CS FM161 - FM162 Návod k obsluze 300023452-001-B 1 Popis 1.1 Bezdrátové dálkové ovládání Displej Tlačítka pro nastavení parametrů + a - Tlačítka pro volbu druhu provozu (Tlačítko MODE) Programovací tlačítka

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

- stavová hláška jednotky dle tabulky (možnost manuálního režimu)

- stavová hláška jednotky dle tabulky (možnost manuálního režimu) Řídící jednotka tepelného čerpadla MTC Vstupy: - AN1 tu teplota vratné vody - pro regulaci - AN2 tt teplota teplonosné látky pro blokaci - AN3 te venkovní teplota pro ekviterm - AN4 INP1 - blokace chodu

Více

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ 2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ INSTALACE EGO-N 2.1 Úvod Studenti by se měli seznámit s funkcemi na přípravku charakterizující jednoduché inteligentní sběrnicový systém Ego-n firmy ABB. Úkolem

Více

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

DOMEKT. Vzduchotechnické jednotky s ovládáním C4 PLUS Instalační a uživatelská příručka

DOMEKT. Vzduchotechnické jednotky s ovládáním C4 PLUS Instalační a uživatelská příručka DOMEKT Vzduchotechnické jednotky s ovládáním C4 PLUS Instalační a uživatelská příručka CZ Obsah 1. INSTALAČNÍ NÁVOD...3 1.1. Připojení do elektrické sítě...3 1.2. Instalace ovládacího panelu...3 1.3. Instalace

Více

Ekvitermní regulátor ETR 16 SOLAR

Ekvitermní regulátor ETR 16 SOLAR , Elektronické systémy pro měření a regulaci Ekvitermní regulátor ETR 16 SOLAR BMR, Ing. Petr Bečvarovský, Balbínova 252, 516 01 Rychnov n.kn., tel./fax +420-494-533602, mobil 1. +420-603-505499 Popis

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Řídící jednotka DigiReg

Řídící jednotka DigiReg Řídící jednotka DigiReg Obsah dokumentu: Strana: Funkce rekuperace 1 Volba typu jednotky 2 Vybrané parametry - vysvětlení 3 Možnosti ovládacího panelu: Vypnutí/zapnutí jednotky 5 Hlavní obrazovka 6 Menu

Více

Instalaèní a servisní pøíruèka

Instalaèní a servisní pøíruèka Autonomní regulátory SKR-10 SKR-15 Instalaèní a servisní pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 12/2010 5 PI-SKR-1-03-C 2 Autonomní regulátory SKR-10 / SKR-15 1.

Více

ILTO R80. Technický popis

ILTO R80. Technický popis ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS SDV4 FULL DC INVERTER SYSTEMS UŽIVATELSKÝ MANUÁL TÝDENNÍ ČASOVAČ CCM04 K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

REG10 návod k instalaci a použití 1.část Řídící jednotka ovládání váhy AVP/ 05

REG10 návod k instalaci a použití 1.část Řídící jednotka ovládání váhy AVP/ 05 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 1.část Řídící jednotka ovládání váhy AVP/ 05 1 Obsah: 1.0 Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní měřené veličiny... 3 1.3

Více

ABCtech s.r.o., Piletická 55/36, 500 03 Hradec Králové, Česká republika. Návod na provoz regulátoru k větrné elektrárně

ABCtech s.r.o., Piletická 55/36, 500 03 Hradec Králové, Česká republika. Návod na provoz regulátoru k větrné elektrárně Návod na provoz regulátoru k větrné elektrárně Projděte si prosím manuál před použitím zařízení. 1. Popis produktu: Zařízení je nový solární a větrný kontrolní systém, který odpovídá nejnovějším CPU řídícím

Více

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 BASPELIN RPL Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 listopad 2007 FIN1 RPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do

Více

Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light)

Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light) Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light) s optickou a zvukovou signalizací SL-03 (fw 1.3) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci dosažení nastavených otáček motoru, což snižuje

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRb-8kW Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

REG10. návod k instalaci a použití 2.část

REG10. návod k instalaci a použití 2.část Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka skleníkového clonění HSC Obsah: 1.0 Obecný popis...2 1.1 Popis programu...2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...2 1.3

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

Pokojová jednotka k regulátorům IR09

Pokojová jednotka k regulátorům IR09 Návod k použití Pokojová jednotka k regulátorům IR09 Typ: IR PJ CZ verze 1.2 OBSAH 1 Upozornění, bezpečnost, záruka... 3 2 Technická specifikace... 3 3 Instalace pokojové jednotky IR PJ... 3 3.1 Zapojení

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno Část : Měření a regulace Projekt pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA A) Použité podklady

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Charakteristika systému VMS08 je mikroprocesorem řízená jednotka určená

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Návod k regulátoru IR 12

Návod k regulátoru IR 12 Návod k regulátoru IR 12 Verze IR12_KRB Platný pro FW 3.05 1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1. Postup ovládání regulátoru IR 12... 3 1.1 Základní menu uživatele... 4 2. Uživatelské menu... 8 2.1

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Tepelně spínaná zásuvka

Tepelně spínaná zásuvka Teplotní regulace připojeného spotřebiče POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ vestavěné čidlo teploty TS10 Tepelně spínaná zásuvka Příklady použití: elektrické topné desky přímotopná tělesa Fce = výběr funkcí (AUTO,

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

Návod na obsluhu nástěnného ovladače NOA70

Návod na obsluhu nástěnného ovladače NOA70 Návod na obsluhu nástěnného ovladače NOA70-1- Ovladač má několik pracovních obrazovek: Základní zobrazuje se vždy. Uživatelské menu zobrazuje se dotykem na tlačítko Menu. Spořič displeje pokud je povolen,

Více

PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ POL Návod k montáži a obsluze

PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ POL Návod k montáži a obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ POL 822.70 Návod k montáži a obsluze CZ_2015_8 Obsah str. 1. Úvod... 3 2. Technická data prostorového přístroje... 3 3. Montáž prostorového přístroje...

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze verze 1.2-PG (09/2015) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC

Více

DALI EASY RMC verze 1.0. Návod k použití III/2004

DALI EASY RMC verze 1.0. Návod k použití III/2004 Návod k použití III/2004 DALI EASY RMC verze 1.0 OSRAM GmbH Costumer-Service-Center (CSC) Steinerne Furt 6286167 Augsburg, Německo Tel. : (+49) 1803 / 677-200 (placená linka) Fax.: (+49) 1803 / 677-202

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

Návod k regulátoru ZMC Univerzální modul vstupů a výstupů ZMC-DIO-485 v1.20

Návod k regulátoru ZMC Univerzální modul vstupů a výstupů ZMC-DIO-485 v1.20 Návod k regulátoru ZMC Univerzální modul vstupů a výstupů ZMC-DIO-485 v1.20 Zařízení obsahuje galvanicky oddělené vstupy a reléové výstupy. Pomocí sériové linky 485 se připojí k nadřazenému systému, který

Více

Uživatelský manuál. pro. Fan Coil FDLD 06-40

Uživatelský manuál. pro. Fan Coil FDLD 06-40 Uživatelský manuál pro Fan Coil FDLD 06-40 Nastavení a ovládání jednotky Popis displeje dálkového ovládání Popis a funkce dálkového ovladače Pokyny k provozu a) ZOBRAZENÍ A NASTAVENÍ ČASU Systém obsahuje

Více

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TRACER externí LCD display MT-5 SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace, indikace závad a samodiagnostické údaje. Informace se zobrazují na podsvětleném

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka regulace vytápění MTR32.2

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka regulace vytápění MTR32.2 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka regulace vytápění MTR32.2 1.0 Program... 1 1.1 Popis vstupů a výstupů... 1 1.2 Poruchové chování:... 2 1.3

Více