Vy sledky ankety 10 problemulibuse a Pısnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vy sledky ankety 10 problemulibuse a Pısnice"

Transkript

1 Vy sledky ankety 0 problemulibuse a Pısnice realizace ME STSKA CA ST PRAHA Š LIBUS rok 200 Soucast projektu Zdrava Libusa Pısnice a mıstnı agenda 2 zpracovala: Jana Martınkova srpen 200

2 U vod Mestska cast Praha é Libusje od roku 2005 zapojena do projektu Zdravý mesto, ktery v C eský republice zastresuje asociace Narodnı sıž Zdravy ch mest (NSZM). Spolec nou myslenkou Zdravy ch mest je zvysovat kvalitu zivota a zdravı obyvatel s vy hledem na dlouhodobou budoucnost a udrzitelny rozvoj. Nastrojem pomocny m pri plnenı tohoto zameru je mıstnı Agenda 2. Tento systým umoznuje propojenı snah o kvalitu verejný spravy, strategický planovanı a rızenı a budovanı mıstnıho partnerstvı. Veskerý snahy predstavitelu mestský casti o zkvalitnenı podmınek pro zivot mıstnıch obyvatel vychazejı z aktivnı spoluprace s obc any. Pro strategický zamery s vy hledem na dalsı roky ale i pro kazdodennı spokojeny zivot je nezbytný znat nazory a stanoviska obc anu. Jednou z moznostı, jak vyjadrit svý pripomınky je pro obc any verejný forum. Verejný forum se v letosnım roce konalo dne 6. c ervna a zúc astnenı obc aný se shodli na nejpalc ivejsıch problýmech, který byly zapracovany do Komunitnıho planu zdravı a kvality zivota Libuse a Pısnice Dalsım formou, jak se vyjadrit k temto navrzeny m problýmum byla anketa na webovy ch strankach mestský casti a vyplnenı tistený verze ankety. Celkem prispelo svy m komentarem 387 obc anu. Z pripojenýho grafu c. je patrny pomer mezi jednotlivy mi zpusoby hlasovanı. Graf c. poc et zuc astneny ch obc an verejne forum webove stra nky MC tis tů na verze ankety 2

3 Verejne fo rum Verejný setkanı obc anu a predstavitelu mestský casti se konalo ve stredu v prostorach Klubu Junior v Pısnici. Takovato setkanı se konajı pravidelne jiz od roku C asovy Úsek od poslednıho verejnýho fora byl letos kratsı nez obvykly ch 2 mesıcu. Duvodem pro toto rozhodnutı byla snaha zahrnou prostredky na resenı aktualnıch problýmu do pripravovanýho rozpoc tu mestský casti na rok 20. Behem verejnýho fora obc aný navrhovali a diskutovali nad problýmy, který povazujı ze svýho pohledu za zavazný. U castnıci meli na zaver jeste moznost udelit prioritu dvema nametum a tım vybrali 2 nejozehavejsıch problýmu. Prehled problýmu, o ktery ch se hlasovalo i s poc ty obdrzeny ch hlasu (serazeno dle poc tu hlasu): PROBLčM Pocet hlasu Dusledne kontrolovat dodrzovanı rychlosti, zejmýna v obydleny ch oblastech 8 Zvysit bezpec nost prechodu pro chodce u konec ný zastavky autobusový linky c Vytvorit regulac nı plan 6 Zlepsit komunikaci MC s obc any, aktualne zverejnovat informace (web) 6 Pokrac ovat ve vy stavbe cyklostezek 4 Definitivnı Úprava ulice Ke Kasne, vc etne resenı kabelovýho vedenı a likvidace desž ovy ch vod 4 Resit vybudovanı odboc ovacıho pruhu do arealu SAPA 4 Snazit se regulovat poc et heren a resit problýmy souvisejıcı s jejich provozem 3 Zprısnit dohled nad dodrzovanım zakonu 2 Vytvorit otevrený sportoviste pri ZS L. Conka 2 Zvysit dohled policie nad konzumacı alkoholu na verejny ch mıstech (okolı prodejnıch stanku) Zlepsit informovanost o arealu SAPA (moznost vyuzitı obchodu a sluzeb pro verejnost) Zrıdit chemický toalety na hristi Hosticka 0 Opravit detský hriste pod ulicı Mezi Domy, zlepsit Údrzbu 0 Poslednı dva problýmy Zrıdit chemický toalety na hristi HostickaÉ a Opravit detský hriste pod ulicı Mezi Domy, zlepsit ÚdrzbuÉ nezıskaly zadny hlas a z tohoto duvodu nejsou zahrnuty mezi 2 hlavnıch a nebyly soucastı do ankety. I pres tento fakt budou predmetem jednanı a bude vyvıjena snaha je vyresit. 3

4 Na verejným foru vsak zaznely i jiný namety. Jejich Úplny prehled je uveden v nasledujıcım prehledu. PROBLEM Kontrolovat dodrzovanı pravidel Nutnost zdravotnıho pojistenı pro vietnamský obc any Jednat s majiteli pozemku v zajmu vybudovat otevrený hriste pri ZS L. Conka Zajistit funkc nı spravu pri otevreny ch sportovistıch (Skalska) Doresit pozemky hriste Pısnice (fotbal) Kontrola nedodrzovanı rychlosti (ulice K Lukam, ulice Libu ska v Pısnici) Vyresit chodnıky v ulici Na Jezerach Vytvorit facebook prezentaci é pozvanky na akce Zajistit bezpec nost chodcu v doprave Vytvorit jednoduchou a logickou strukturu webovy ch stranek Úradu Anketa Pripravena anketa davala moznost vsem obc anum hlasovat jak o nametech z verejnýho foru tak i navrhnout namet jiny. K hlasovanı se zajemci pripojili bu prostrednictvım webovy ch stranek mestský casti nebo tistený verze ankety, ktera byla distribuovana ve skolsky ch zarızenıch a zajmovy ch a neziskovy ch organizacıch. Na webovým portalu mestský casti se hlasovalo od. c ervna 200 a uzaverka byla 3. c ervence 200. Tuto formu vyuzilo 24 obc anu. Anketnı lıstek v tistený podobe bylo mozný oznac it do konce c ervna a takto se pripojilo 28 obc anu. Pomer mezi jednotlivy mi formami hlasovanı naznac uje nasledujıcı graf. Graf c.2: zpu sob vyplnů nıanketnıch lıstku 64% 36% webove stra nky MC tis tů na verze ankety 4

5 Jednotlivý problýmy byly na anketnım lıstku razeny nezavisle na poc tu hlasu z verejnýho fora. Obc aný tak nebyli ovlivneni predchozım hlasovanım. Po uzaverce ankety doslo ke zpracovanı vy sledku a serazenı problýmu podle poc tu priznany ch hlasu. PROBLč M Pocet hlasu Snazit se regulovat poc et heren a resit problýmy souvisejıcı s jejich provozem 3 Dusledne kontrolovat dodrzovanı rychlosti, zejmýna v obydleny ch oblastech 07 Pokrac ovat ve vy stavbe cyklostezek 74 Zvysit dohled policie nad konzumacı alkoholu na verejny ch mıstech (okolı prodejnıch stanku) 59 Vytvorit otevrený sportoviste pri ZS L. Conka 50 Zprısnit dohled nad dodrzovanım zakonu 49 Resit vybudovanı odboc ovacıho pruhu do arealu SAPA 49 Zvysit bezpec nost prechodu pro chodce u konec ný zastavky autobusový linky c Definitivnı Úprava ulice Ke Kasne, vc etne resenı kabelovýho vedenı a likvidace desž ovy ch vod 40 Zlepsit komunikaci MC s obc any, aktualne zverejnovat informace (web) 36 Zlepsit informovanost o arealu SAPA (moznost vyuzitı obchodu a sluzeb pro verejnost) 36 Vytvorit regulac nı plan 22 Jak jiz bylo uvedeno obc aný mohli navrhnout i svuj namet neuvedeny na anketnım lıstku. Vy sledkem týto snahy je 32 podnetu serazeny ch dle c etnosti. 5

6 PROBLčM Pocet hlasu Zrusit SAPU 0 Zamerit se vıce nad problematikou Vietnamcu 8 Zrıdit zastavku autobusu c. 65 v ulici Dobronicka 6 Domluvit se s vlastnıkem a upravit prıstupovou cestu k ulici K Lesu 6 Resit velkou hustotu provozu v Libu ský ulici 5 Omezenı dopravy v obytny ch oblastech 5 Zrıdit prechod pro chodce pres ulici Meteorologicka mezi ulicemi Satalska a Zahradecka 5 Vytvorit prırodnı, klidovou zonu na Územı Libuse 4 Oprava Libu ský ulice ze sıdliste Pısnice do Libuse 4 Zvysit bezpec nost prechodu pro chodce a instalovat zabrany pro ochranu chodcu na chodnıcıch ve starý Pısnici 3 Zajistit bezpec nou cestu do zakladnı skoly L. Conka 3 Zajistit parkovanı v obytný zone pro obyvatele, kterı v mıste bydlı 3 Regulovat nadmernou vy stavbu 2 U klid verejny ch prostranstvı zejmýna majiteli psu 2 Definitivnı Úprava ulice Pacovska, oprava nezpevneny ch ulic 2 Zlepsit autobusovou dopravu do Pısnice 2 Vıce obchodu Zajistit bezpec nost prechodu pro chodce ve starý Pısnici na konec ný autobusu c. 3 Vyresit zanedbany prostor pred ZS Meteorologicka Zlepsit Údrzbu detsky ch hrisžé ochrana pred vandaly Obnovit provoz sberny ch surovin Vyresit bezpec nost krizovatky Libu ska Kunraticka (vybudovat kruhovy objezd, semafor) Vy stavba hasic ský zbrojnice pro SDH Pısnice Zajistit dopravnı navaznost na Prazsky okruh Vytvorit obchvat Pısnice Premıstit autodopravu od MS Ke Kasne Problým drog Dodrzovanı noc nıho klidu Zabranit planum na vy stavbu ve Zbudovský ulici Resit bezohledný parkovanı v ulici K Lesu Zprısnit dohled nad neprujezdnostı ulice Drubezarska a okolı Zabranit vy stavbe bytovýho domu v mıste stavajıcıch garazı v ulici Novodvorska Z vy sledku je patrný, ze se pozornost obc anu stale soustre uje na problematiku vietnamský komunity a vzajemnýho souzitı s nı. Dalsım dulezity m bodem jsou dopravne bezpec nostı namety. 6

7 0 problemulibuse a Pısnice Na zaklade porovnanı konec ny ch vy sledku z verejnýho fora a ankety bylo overeno deset nejvetsıch problýmu Libuse a Pısnice. PROBLčM Dusledne kontrolovat dodrzovanı rychlosti, zejmýna v obydleny ch oblastech Zvysit bezpec nost prechodu pro chodce u konec ný zastavky autobusový linky c. 25 Pokrac ovat ve vy stavbe cyklostezek Definitivnı Úprava ulice Ke Kasne, vc etne resenı kabelovýho vedenı a likvidace desžovy ch vod Snazit se regulovat poc et heren a resit problýmy souvisejıcı s jejich provozem Resit vybudovanı odboc ovacıho pruhu do arealu SAPA Vytvorit otevrený sportoviste pri ZS L. Conka Zvysit dohled policie nad konzumacı alkoholu na verejny ch mıstech (okolı prodejnıch stanku) Zprısnit dohled nad dodrzovanım zakonu Zlepsit komunikaci MC s obc any, aktualne zverejnovat informace (web) Zav r Vy sledky zjistený a overený v ankete i na verejným foru budou zakladem pro spustenı konkrýtnıch aktivit smerujıcıch k odstranenı nedostatku a nalezenı resenı k naprave. Verejnost bude se stanovisky kompetentnıch osob seznamena v mesıc nıku U nas a na webovy ch strankach mestský casti. Zastupitelum mestský casti bude na nejblizsım zasedanı predlozena k projednanı zaverec na zprava se zamerem vyresit zmınený problýmy. Pri tvorbe Akc nıho planu na rok 20 se bude vychazet z vy sledku vzesly ch z verejnýho fora a ankety. Na brezen 20 je naplanovano prıstı verejný forum. Podekovanı patrı vsem obc anum, kterı se zajımajı o denı v mestský casti a aktivne se zapojili do verejnýho projednanı a prispeli svy m nazorem i do ankety. Jejich pomoc je pro nas velice dulezita a nezbytna. Smerujeme ke spolec nýmu cıli zajistit klidny a spokojeny zivot v mıste, který vytvarı nasdomov. 7

LIBUŠ A PÍSNICE 2 0 1 0

LIBUŠ A PÍSNICE 2 0 1 0 10 LIBUŠ A PÍSNICE 2010 1 Libušští hasiči uspořádali výlet pro seniory do jižních Čech. 2 Berušky z MŠ Mezi Domy na první vyjížďce na kolech. 3 Z přednáškové činnost Mateřského centra Kuřátko Děti a zdravá

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 20. dubna 2015 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 20. dubna 2015 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 20. dubna 2015 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 20. 4. 2015, od 18 do 20 hodin Místo konání:

Více

DEVÍTIMILIONOVÁ DOTACE VÝLET VLAKEM JE ZÁŽITEK NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD O VYUČENÉ ŘEZNÍKY JE ABNORMÁLNÍ ZÁJEM SPOKOJENÉ SOUSEDSTVÍ

DEVÍTIMILIONOVÁ DOTACE VÝLET VLAKEM JE ZÁŽITEK NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD O VYUČENÉ ŘEZNÍKY JE ABNORMÁLNÍ ZÁJEM SPOKOJENÉ SOUSEDSTVÍ 10 Libuš a Písnice 2 0 1 1 DEVÍTIMILIONOVÁ DOTACE VÝLET VLAKEM JE ZÁŽITEK NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD O VYUČENÉ ŘEZNÍKY JE ABNORMÁLNÍ ZÁJEM SPOKOJENÉ SOUSEDSTVÍ 1 2 4 5 3 6 1 Začal školní rok i v družině

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÉ MĚSTSKÉ 2014-2015 AKČNÍ PLÁN ČÁSTI PRAHA 14 NA OBDOBÍ. Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14

KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÉ MĚSTSKÉ 2014-2015 AKČNÍ PLÁN ČÁSTI PRAHA 14 NA OBDOBÍ. Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14 KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 NA OBDOBÍ 2014-2015 AKČNÍ PLÁN Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14 KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 NA OBDOBÍ 2014-2015 AKČNÍ PLÁN OBSAH: Úvod a vznik

Více

K O N C E P C E V Ý V O J E

K O N C E P C E V Ý V O J E K O N C E P C E V Ý V O J E Městské části Brno Nový Lískovec sdružení Občané Novému Lískovci Má li být člověk svobodným, musí mít svobodný svůj život i svůj domov Jan Amos Komenský Úvodní slovo Každý občan

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3

Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Výsledky dotazníkového šetření Obsah 1. ÚVOD...4 2. CÍL A METODIKA...4 2.1. Metoda sběru dat...4 2.2. Struktura dotazníku...5 2.3. Výběr respondentů...5

Více

OTEVŘÍT, ČI NEOTEVŘÍT SJEZD NA DÁLNICI? DRAKIÁDA: 8. ŘÍJNA PŘECHODY ZVÝRAZNĚNY KONTEJNERY A ŠTĚPKOVAČ KURZ TRÉNINKU PAMĚTI

OTEVŘÍT, ČI NEOTEVŘÍT SJEZD NA DÁLNICI? DRAKIÁDA: 8. ŘÍJNA PŘECHODY ZVÝRAZNĚNY KONTEJNERY A ŠTĚPKOVAČ KURZ TRÉNINKU PAMĚTI 9 Libuš a Písnice 2 0 1 1 OTEVŘÍT, ČI NEOTEVŘÍT SJEZD NA DÁLNICI? DRAKIÁDA: 8. ŘÍJNA PŘECHODY ZVÝRAZNĚNY KONTEJNERY A ŠTĚPKOVAČ KURZ TRÉNINKU PAMĚTI 1 2 4 3 5 1 Předáním certifikátů absolventům skončil

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha Zličín pro období 2014-2018 je základním strategickým dokumentem Rady MČ, vztahujícím se k

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová 2 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 ROZHOVOR S ŘEDITELI ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI PŘEHLED MATEŘSKÝCH ŠKOL SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU POZOR PŘI VRACENÍ PENĚZ V PRODEJNÁCH 1 2 3 4 5 1 1 Jaké problémy

Více

Libuš a Písnice. Foto: Helena Böhmová, archiv ÚMČ Praha-Libuš, Ilona Kiliánková, Blanka Chýlová, ÚRM hl. m. Prahy, archiv FSC Libuš

Libuš a Písnice. Foto: Helena Böhmová, archiv ÚMČ Praha-Libuš, Ilona Kiliánková, Blanka Chýlová, ÚRM hl. m. Prahy, archiv FSC Libuš 4 Libuš a Písnice 2013 OTEVÍRÁ SE HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ LIBUŠSKÁ ŠKOLA OSLAVÍ 80 LET VÝSLEDKY ANKETY O VOLNÉM ČASE SENIORŮ ŽIVÁ VODA PRO VŠECHNY 23. DUBNA BEZPLATNÝ POČÍTAČOVÝ KURZ 1 2 3 5 4 6 1 Děti z MŠ Lojovická

Více

Zdravá městská část Praha 21 Újezd nad Lesy

Zdravá městská část Praha 21 Újezd nad Lesy Projekt Zdravá městská část Praha 21 Újezd nad Lesy Újezd nad Lesy realizuje Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 od roku 2011 Držitel ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2012»Organizace

Více

Zpráva o výsledcích veřejného setkání v Novém Městě nad Metují dne 6.října 2005

Zpráva o výsledcích veřejného setkání v Novém Městě nad Metují dne 6.října 2005 Příprava Strategického plánu rozvoje Nového Města nad Metují Zpráva o výsledcích veřejného setkání v Novém Městě nad Metují dne 6.října 2005 Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12, 140 00 Praha

Více

ZÁPIS Z AKCE FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA JILEMNICE DESATERO PROBLÉMŮ 11. dubna 2013

ZÁPIS Z AKCE FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA JILEMNICE DESATERO PROBLÉMŮ 11. dubna 2013 ZÁPIS Z AKCE FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA JILEMNICE DESATERO PROBLÉMŮ 11. dubna 2013 Dle prezenční listiny 102 přítomných, za NSZM ČR: Ing. Petr Švec, ředitel a Mgr. Petr Hermann, předseda, za MěÚ: Mgr. Vladimír

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Veřejné setkání k přípravě Strategického plánu rozvoje města Česká Skalice 2030

Veřejné setkání k přípravě Strategického plánu rozvoje města Česká Skalice 2030 Veřejné setkání k přípravě Strategického plánu rozvoje města Česká Skalice 00 Čtvrtek 4. listopadu 0 od 8.00 0.00 hod., sál Sokolovny Česká Skalice Výstupy jednání Účastníci: 57 účastníků z vedení obce:

Více

NEDOSTATEK MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH VYŘEŠEN PRAHA-LIBUŠ HOSTILA CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

NEDOSTATEK MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH VYŘEŠEN PRAHA-LIBUŠ HOSTILA CELOSTÁTNÍ KONFERENCI Libuš a Písnice NEDOSTATEK MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH VYŘEŠEN PRAHA-LIBUŠ HOSTILA CELOSTÁTNÍ KONFERENCI 10 2014 PŘEHLED ÚČASTI ZASTUPITELŮ PODZIMNÍ NABÍDKA PRO SENIORY NA ČEM (SE) SMAŽÍ INDONÉSIE 1 2 3

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Veřejné fórum Desatero problémů města Litoměřic

Veřejné fórum Desatero problémů města Litoměřic Veřejné fórum Desatero problémů města Litoměřic 9. 4. 2014, 16.00 18.30 hod., Dům kultury Litoměřice Město Litoměřice (v rámci Zdravého města a místní Agendy 21 a projektu MAESTRO) připravilo pro občany

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. A. Analytický profil městské části

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. A. Analytický profil městské části Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš A. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: leden-únor 2009 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 4 2 POLOHA A ADMINISTRATIVNÍ ZAŘAZENÍ... 5 2.1 Základní informace...

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 4 září 2014 Volby do Zastupitelstva MČ Praha-Zličín a Zastupitelstva hlavního města Prahy Zličínský jarmark Oslavy Dne seniorů Volby

Více

Sousedská. (O budoucnosti spolu u kulatého stolu) Sokolovna Spálené Poříčí, 15. a 16.3.2013

Sousedská. (O budoucnosti spolu u kulatého stolu) Sokolovna Spálené Poříčí, 15. a 16.3.2013 Sousedská (O budoucnosti spolu u kulatého stolu) Sokolovna Spálené Poříčí, 15. a 16.3.2013 Úvodem Nápad zorganizovat veřejnou debatu o budoucnosti našich obcí vznikl někdy začátkem roku 2012 na Komisi

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři,

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma ročník XXIV září 2014 TÝNECKÉ LISTY číslo 5 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, Týnecké listy Vám opět přináší informace o dění ve městě. Přečíst si můžete o velkých projektech

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více