Rozhovor s Michalem Bobkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhovor s Michalem Bobkem"

Transkript

1 Květen Kč / zdarma pro akademickou obec PF UK Časopis na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Rozhovor s Michalem Bobkem Co se zkouší na PF UK Bezdrátová Praha Letní škola práva Činnost Akademického senátu Debatní klub UK Partneři ELSA Praha

2 2 Úvodní slova zásadně nečteme! A proč taky? Nečteme předmluvy v učebnicích, nečteme poznámky pod čarou, dokonce nečteme kapitoly, které nejsou předepsány ke zkoušce. Se škubnutím v koutcích úst pročteme dvouodstavcový seznam doporučené literatury k předmětu a jdeme zakoupit onu jednu hlavní učebnici. Nejlépe podtrhanou z burzy učebnic. Nemusíme pak číst to, co není zvýrazněno. Kopírujeme poznámky od kolegů z přednášek, na které z principu nechodíme. Při postávání u kopírky s údivem sledujeme ty divné studenty, co sedí u stolů ve studovně obklopeni knihami. Stahujeme zkouškové otázky z internetu zpracované našimi předchůdci. Týden před zápisem na zkoušky si spočítáme, kolik dní na jednotlivé předměty budeme potřebovat, a zohledníme svůj úsudek při přihlašování na zkoušky v informačním systému fakulty. Po dvou měsících úmorného a útrpného ležení v textech si prohlédneme index a hrdě se poklepeme po ramenech. Je to neuvěřitelné, jak vynalézaví a důvtipní my studenti jsme! To jsme ale ušetřili času! Je nanejvýš zřejmé, že pěstovat akademického ducha ve studentovi je úkol nezřídka obtížný. Je na druhou stranu otázkou, do jaké míry má univerzita potažmo fakulta snahu a nástroje ve svých studentech cosi podobného vyvolávat a rozvíjet. Jen těžko lze dnešní typický obraz fakultního dění sloučit se základním úkolem univerzitního studenta, totiž bádáním. Univerzita (z latinského universitias spole-čenství) je do velké míry autonomní společenství učitelů a studentů, které mělo zejména ve svých historických počátcích elitní charakter. Vzdělání ovšem již dávno univerzity nenabízejí jen úzké elitní skupině, ale stále rostoucímu počtu studentů. Současné evropské státy vytvářejí svými finančními nástroji takové prostředí, aby univerzity byly nuceny masovou poptávku po vysokoškolském vzdělání uspokojit. Ať už jsme zástupcem z řad učitelů či studentů, je třeba vnímat schopnost univerzity více ovlivňovat společenské prostředí než že by tomu bylo naopak, tedy že by společenské prostředí ovlivňovalo ji. Pokud tento jev dáme do souvislosti s množstvím studentů, které prochází či v budoucnu projde vysokoškolským či univerzitním prostředním, je zcela bez pochyb, že rozvíjení univerzitního smyslu univerzity potažmo fakult je jednou z nejpodstatnějších složek akademického života. Toto vydání si vzalo jako hlavní téma polemiku o možnostech a směrech výuky v kontextu moderní doby, která klade na studenty stále tvrdší ekonomické požadavky praktického života. Jeho cílem není kritika či vyjádření jakéhokoliv přímého nesouhlasu, avšak podpora úvah a myšlenek nad různými eventualitami rozvoje současného studenta s ohledem na zkušenosti osobností a studentů ze studia nejen na právnické fakultě pražské ale také na jejich zkušenosti ze zahraničí. My sami bychom si však měli neustále pokládat otázku, jak přispíváme k tomu, abychom v sobě rozvíjeli jak samostatnost ale i schopnost týmové spolupráce, jak dalece v sobě rozvíjíme schopnost strategického myšlení, schopnost rozhodovat se, obhajovat svůj postup, řešit dané problémy. David Petr, šéfredaktor

3 Rozhovor I když jste sám na poušti, neznamená to, že si tam nemůžete hezky zařvat. 3 Pedagog, asistent soudce a vědec Michal Bobek vstoupil v širší povědomí svojí kritickou reflexí poměrů na českých právnických fakultách publikovanou v Právních rozhledech. O podrobnosti se zajímala Lucie Vinčálková. Ve svém článku píšete, že jste se nepokoušel jen o další negativní komentář. Že se snažíte přijít na to, jak z toho ven. Máte tedy už nějaký konkrétní návrh na zlepšení situace? Jak by podle Vás mohla vypadat ta pravá koncepce? Za současného stavu je zákonným požadavkem pro výkon v podstatě jakékoli tradiční právnické profese magisterské vzdělání v oboru práva a toto vzdělání poskytují v České republice čtyři státní instituce. Je velice důležité prolomit tento monopol čtyř státních právnických fakult v poskytování právního vzdělávání. Z ekonomického hlediska zde vzniká jistý druh kolektivní dominantní pozice. Dominantní subjekty jsou schopny vyloučit jakoukoli relevantní hospodářskou soutěž, jakoukoli konkurenci. Nevzniká motivace ke změně zevnitř fakult a žádný výraznější tlak není na fakulty vyvíjen ani ze strany univerzit. Mluvíte-li o konkurenci, vnímáte tu v podobě soukromých vysokých škol jako nedostačující? Pokusy o akreditaci soukromých právnických škol nebyly nikdy příliš úspěšné. Ke zřízení podobné instituce je třeba značné finanční i personální zázemí a veřejné fakulty se skrze Akreditační komisi brání přetahování učitelů do neveřejné sféry. Některé soukromé školy měly smlouvy o smlouvě budoucí s pedagogy ze současných právnických fakult. Ze zápisů zasedání Akreditační komise se dozvíme, že tyto návrhy byly smeteny ze stolu s tím, že nejsou dostatečně personálně zajištěny. Kdyby se tak nestalo, pedagogové by byli zaměstnanci dvou, tří, čtyř a více fakult najednou. Postupem času by mohlo dojít k tomu, že tyto učitele by úplně přetáhla soukromá škola (což je mnoho z nich tak jako tak již dnes, a to i v rámci jednotlivých fakult veřejných). Tento způsob vykrvácení veřejných vysokých škol se samozřejmě v rámci Akreditační komise nikomu příliš nelíbí. Některým soukromým školám se již přesto podařilo právní či spíše para-právní obory akreditovat. Další věc je pak kvalita takovýchto oborů, která je, upřímně řečeno, často velice pochybná. Co je tedy třeba udělat pro to, aby soukromé vysoké školy mohly lépe konkurovat školám veřejným? Hlavním problémem je velice obtížný vstup na trh poskytování magisterského vysokoškolského právnického vzdělání. Důvod vidím v tom, že ono vzdělání je pětileté, tudíž se jedná o velice dlouhý blok. Konkurence bude lépe vznikat v okamžiku, kdy se studium rozumným způsobem rozštěpí na bakalářské a magisterské. Takto vzniklé menší jednotky, zejména bakalářskou část, pak budou schopny poskytovat i jiné subjekty. Je tu však ještě jiná možnost, kterou představují veřejné vysoké školy. Byly činěny například pokusy založit právnické obory v rámci studia práva a ekonomie na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické. Pokud přijde etablovaná veřejná univerzita s tím, že chce rozšířit své obory o obor právo, její vyjednávací pozice je v rámci Akreditační komise o poznání lepší, než když se jedná o doposud naprosto neznámý (soukromý) subjekt. Odrazil se nějak na situaci, ve které se naše vysoké školství v oblasti práva ocitá, náš vstup do Evropské Unie? Vstup do Evropské Unie rozhodně zdůraznil, jak moc je náš vysokoškolský trh, zejména v oboru právo, přeregulovaný a nepřístupný. Ukázalo se, že pro privátní subjekty je snazší získat akreditaci v zahraničí a dávat studentům v České republice zahraniční diplom. Touto cestou se vydala kupříkladu Anglo-American College, privátní škola, která získala akreditaci od University of Wales. Co ale s takto získaným bakalářským titulem v oboru práva dál? V rámci Unie je uznáván, protože se jedná o anglický diplom, ale pokračovat v navazujícím magisterském studiu musí absolventi v zahraničí. Nešlo by přejít na nějakou školu u nás v Česku? Možná by šlo takové studenty přijímat dál prostřednictvím institucionálních dohod mezi školami. Podobná praxe již pokud vím existuje mezi Vysokou školou Karlovy Vary a Právnickou fakultou Západočeské Univerzity. Ideální by nicméně byla situace, kdyby studijní cykly byly od sebe oddělené a studenti by si mohli volně vybírat. V takovém případě by rozdělením studia na bakalářské a magisterské nevznikla propustnost jen v rámci univerzit v České republice a v zahraničí, ale i částečná propustnost oborová. Můžete přiblížit, jak by taková propustnost v praxi vypadala? Propustností mezi školami by byla myšlena situace, kdy by kupříkladu student bakalářského studia v Olomouci dále pokračoval v Brně či v Praze či kdekoliv jinde podle toho, zda by na dané škole byla nabízena specializace, která by mu vyhovovala. Pokud by došlo ke skutečnému funkčním oddělení studia na studium bakalářské a magisterské a nikoliv pouze k mechanickému useknutí tří roků od dvou, pak by se v rámci bakalářského studia naučily základy řemesla a magisterského studium by bylo specializační. Ony tři roky by představovaly právnické minimum. Pokud by se pak nějaký student chtěl specializovat mezioborově, nic mu nebrání studovat v rámci navazujícího studia třeba ekonomii a právo na VŠE anebo magisterskou politologii či mezinárodní vztahy na FSV UK či i jiné obory a získané poznatky prakticky provazovat. Tím by se dosáhlo i propustnosti oborové. Ve svém článku v Právních rozhledech jste zmínil také to, že vypovídací hodnota studijních výsledků na našich právnických fakultách je minimální. Proč potom podle Vás inzeráty, nabízející studentům pozice v advokátních kancelářích, tak často hlásají požadavek výborného studijního prospěchu? Pokud mám příležitost hovořit s některým

4 4 z partnerů advokátních kanceláří, otevřeně mi říkají, že diplom z právnické fakulty je jejich zaměstnancům v praxi téměř k ničemu. Kanceláře si musí své zaměstnance vychovat, naučit je samy právnickému řemeslu. Z tohoto pohledu se krásně ukazuje, že hodnotící systém v rámci výuky nefunguje, což je možné dovodit hned z několika indicií. Za prvé, je vcelku nepodstatné, na jaké fakultě jejich zaměstnanec vystudoval, protože všechny právnické fakulty u nás poskytují studentům - co se vzdělání týče - prakticky to samé. Ohledně prospěchu je potřeba dodat, že v pozici vysokoškolského pedagoga, pokud chcete, aby vysokoškolské vzdělání mělo alespoň minimální relevanci, musíte jakási hodnotící kriteria převzít. Ve fungujícím systému zkoušení slušný prospěch naznačuje, že student je pracovitý, inteligentní, rozumí problematice atd. Dnes ale říká, že potenciální zaměstnanec je trpělivý, pečlivý a umí se nadřít. Pokud tedy kancelář hledá takovéto osobnosti, nechce pravděpodobně brilantní právníky, ale pečlivé lidi, kteří si budou umět sednout a dřít. Proč ne, není přece možné mít advokátní kancelář složenou jen z vynikajících právníků, kteří oplývají brilantními myšlenkovými konstrukcemi, ale nejsou schopni je přenést na papír a už vůbec neumí sestrojit slušnou žalobu a dohledat materiály. Takže svým perverzním způsobem, ten hodnotící systém funguje, ale jinak, než by se na první pohled čekalo. Jestli nějaká kancelář vyvěsí takový inzerát a ví, co dělá, tak hledá pečlivé dříče, od kterých nemusí čekat výjimečnost, ale pracovitost. V ideálním případě by právník měl zvládat obojí, tedy jednak být schopen výtečného myšlení i obyčejné dřiny, nebo ne? To ano, ale pak by nemohlo existovat tolik advokátních kanceláří. Drtivá část praktické práce opravdu spočívá ve fádních úkonech. Rozhled v právní argumentaci je v agendě běžného právníka vždycky jen třešničkou na dortu. Ty, kteří jdou na práva s tím, že z nich nebudou úředníci, čeká v tomto směru zklamání. Co si tedy podle vás studenti od práv slibují? Vzpomínám na jednoho hostujícího amerického profesora, který se při jednom pohostinském posezení vyptával studentů sedících u stolu, proč si zvolili životní dráhu právníka. Zjevně očekával salvátorské projevy jako chtěl jsem spasit svět, vždy jsem si přál pomáhat postiženým lesbickým ženám černé barvy pleti a podobně. Zůstal však sedět konsternován výroky typu na matiku jsem blbej, na ekonomku se mi nechtělo, přírodní vědy neumim, až po otec má advokátní kancelář, tak že bych to jako po něm převzal a chtěl bych vydělat peníze. To je přirozeně nadsázka: ne všichni studenti právnické fakulty spadají do těchto kategorií, mám ale obavu, že jich je většina. Co stojí za takovou letargií ve srovnání se zahraničím? A existuje podle vás způsob, jak ji překonat? Pokud něco charakterizuje průměrného studenta pražské právnické fakulty, pak je to míra nezájmu. Vždy mne zarážela ta obrovská netečná masa lidí, kteří jdou na fakultu jen proto, aby dostali na konci tubus, který jim pak umožní vydělávat peníze. Na právnické fakultě tvoří devadesát procent studentů zmíněnou masu. V ideálním případě se mihnou jednou denně v Rozhovor menze, pak sem tam přetrpí nějakou tu zkoušku. Proto jsou také velmi cenné studentské spolky. Máte zkušenosti s činností studentských spolků v zahraničí? Spolkové aktivity nejsou tak silné v germánské nebo frankofonní tradici, ale i tam existují v podstatně živější podobě než u nás. Přehršle jich je ale v anglosaském světě. Tam je však zcela jiná i samotná organizace studentských spolků. Nejsou jen vysloveně fakultní anebo oborové, ale spíše průřezové, jdoucí celou univerzitou. I když samozřejmě existují i nějaké výzkumné skupiny, působící v jednom oboru v rámci fakulty. Kupříkladu v Oxfordu či Cambridge působí spolky v rámci jedné koleje až celé univerzity a jejich záběr je velice rozmanitý; od univerzitních sportovních klubů přes debatní spolky až po spíše recesistické podniky jako je Spolek Medvídka Pů či Milk First Club. Hlavní aktivitou posledně zmiňovaného spolku je přesvědčit celou Univerzitu a celý svět o tom, že při nalévání (anglického) čaje patří do hrnečku jako první mléko a nikoliv čaj, což je odvěký spor a téma nekonečných debat v lepší anglické společnosti. Různých spolků v rámci jedné univerzity nicméně bývají desítky až stovky. Poměrně velký prostor ve svém článku věnujete kritice systému financování a myšlence zavedení školného. Můžete tuto část krátce přiblížit? Jestli je něco příšernou lží této společnosti, tak je to rovnice nemáme školné = studují u nás dělnické děti. Sociální propustnost je v našich podmínkách mýtem. Jednou věcí je, zda rodina potomkovi vštěpuje, že vzdělání je hodnota hodná následování, či namísto toho dítě vidí, že je důležité si dát si pivo a klobásku a v pátek mít padla ve dvě. Pak přirozeně ani touha po vzdělání příliš nevzniká. Avšak dle studií OECD a dalších organizací je u nás propustnost v tom smyslu, že Michal Bobek vystudoval PF UK a mezinárodní vztahy na FSV UK, další studia zahrnují Oxford, Brusel, Brisbane (Austrálie), Cambridge a Bolzano (Itálie). V současnosti je asistentem předsedy Nejvyššího správního soudu a doktorandem na Evropském univerzitním institutu ve Florencii. Své heretické myšlenky občasně formuluje na blogu jinepravo.blogspot.com. dítě z nižších středních vrstev dostává vzdělání v rámci vysokoškolského systému a uchycuje se o třídu výš, čtyřikrát nižší než v USA, tedy v té tradiční baště kapitalismu. V zemích, kde studenti nějakým způsobem přispívají k úhradě nákladů svého studia, bývá propracován systém studentských půjček. V tu chvíli se rozšiřuje možnost jít studovat bez ohledu na to, zda rodiče vydělávají tolik, aby vás byli schopni pět let podporovat při studiu na škole. Faktem je, že velký počet studentů právnických fakult už během studia pracuje. To mi připomíná jednu věc. Je zajímavé sledovat, jak se studenti zejména nižších ročníků shlédnou ve světě vysokého práva prestižních mezinárodních advokátních kanceláří, které jim posléze tragickým způsobem vymývají mozek. Teď nechci nikoho urážet, ale pouze konstatovat fakt. Tito mladí lidé to vzhledem ke své zkušenosti anebo vyspělosti ještě příliš nerozpoznají. Je potom úsměvné pozorovat jejich proměnu, když jednoho dne začnou chodit do školy v sáčku a s kufříkem, protože musí ještě do práce, přičemž náplň jejich prestižní práce tvoří ve většině případů kopírování, nakupování kolků, nošení dokumentů na rejstříkové soudy a v lepších případech sepisování zbytečných memos apod., které pak někdo rychle prolétne a odloží. Souhlasím, že takoví někteří studenti jsou, není ale přece jen možné, že k práci v těchto firmách motivují i vcelku racionální důvody? Jistě, úplně jinou věcí je, pokud je student nucen pracovat z existenčních důvodů jen proto, aby se udržel na fakultě. Pak je to naprosto pochopitelné. Chápu také, že někteří jsou vyštváni tím, že chtějí dělat kromě studií ještě něco smysluplného. Což ale bohužel příliš nenaplní tím, že jdou kopírovat dokumenty a kupovat kolky. Pokud studujete práva a nemusíte vysloveně sami na sebe vydělávat, je lepší studovat jazyky a dál se obohacovat a růst. Široce rozšířenou chorobou je také paralelní studium dvou a někdy dokonce tří vysokých škol. To ale opět pouze potvrzuje to, že právnická fakulta není svým (lepším) studentům schopna poskytnout odpovídající intelektuální stimuly. Nicméně pokud skutečně toužíte vstoupit do světa mezinárodních právních kanceláří, na to je vždy času dost. Pokud tak učiníte, váš život se záhy po skončení studia rozštěpí na billable a non-billable hours, a pokud si dovolíte odejít z práce před osmou hodinou večer, budete považován za lenocha a podivína. Takový životní rytmus absolutní většina lidí není schopna dlouho vydržet a buď se v horizontu několika let vyšplhají na pomyslném žebříčku do pozice partnera, nebo jdou jinam Takže nepracuj, radí Michal Bobek. Ale to rozhodně ne. Ne že bych nechtěl vypadat jako umírající loupežník z Lotranda a Zubejdy, který dával klíčovou radu loupežnickému dorostu, na to byla ta postava příliš sympatická. Říkám pracuj, ale pracuj smysluplně. Uč se jazyky, ekonomii, historii, cokoli dalšího, rozvíjej se, piš, prostě dělej cokoli, co rozvíjí tvou osobnost. Tohle jsou věci, na které následně v profesním životě není čas a které pak lidem chybí. Za rozhovor děkuje Lucie Vinčálková.

5 Názory Co zkouší zkoušky na PF UK? 5 se člověk nepřipravoval, nemá šanci takovou zkoušku složit, protože na místě není dostatek času na to, aby dané materiály četl poprvé nebo aby vyhledával příslušnou judikaturu, na kterou by mohl odkázat. Jendou jsem měla v Praze rozhovor se studentem z mého ročníku, který obhajoval systém, nutící studenty k biflování zákonů. Jeho argument byl, že právník musí vědět, co kde je. To je pravda. Ale to podle mého názoru neznamená, že to musí znát nazpaměť, ale musí to umět najít a především použít. Ráda bych podotkla, že studiem, skutečným studiem, se člověk stejně naučí obsah i těmi čísly. Ale zůstane mu mnohem víc. Jeden profesor nám říkal, že když on před 30 lety studoval, také ho učitelé nutili, aby se něco učil nazpaměť. Řekl nám, že si ke zkoušce můžeme přinést jakékoli materiály, protože on chce, abychom přemýšleli. Nechce abychom opakovali knížku, kterou on napsal. Pak dodal: Ano, já vím, že to bolí a že je jednodušší se vše naučit nazpaměť, ale my chceme vychovávat myslící právníky!. O rozdílnosti studia, resp. zkoušení platného práva, tedy nikoli historie a jiných fakt, u nás a v zahraničí. Měli jste někdy pocit, když jste odcházeli od zkoušky, že jste nebyli dostatečně prozkoušeni? Že jste strávili tolik času nad studiem zákonů, v lepším případě také judikatury, a u zkoušky jste dostali otázku, jaké jsou subjekty práva? Já osobně jsem tento pocit měla často. Mnohokrát jsem si kladla otázku, proč nejsou zkoušky stavěny tak, aby zkoušející zjistil, co skutečně umím a jak danému problému rozumím. Ne aby zjistil, jak dobře jsem se naučila recitovat paragraf 137, hlava třetí OSŘ. Často jsem si říkala, proč jsem při zkoušce z pracovního práva tázána na subjekty práva. Proč se prostě nepředpokládá, že když jdu ke zkoušce, mám už nějaké základní znalosti? Proč se mě radši zkoušející neptají na otázky aplikace práva, které bez znalosti jeho subjektů stejně nebudu schopna odpovědět? Bohudík (nebo bohužel?) mám možnost srovnání zkoušek u nás a na zahraniční univerzitě. Zkoušky na právech jsou komplexnější, zaměřené na argumentaci, obsahující zpravidla fiktivní případ, ke kterému se váže mnoho otázek. Jsou to otázky typu: jaké argumenty zvolíte na místě státního zástupce, advokáta, jak případ rozhodnete jako soudce a proč, čím můžete argumenty podložit, jaká judikatura se váže k danému problému apod. Taková zkouška pak prověří nejen celkovou znalost studenta, ale především ho nutí přemýšlet a používat naučené právní předpisy. Ale nejen to. Pro vyřešení případů je nutná i teoretická znalost, kterou je nutno použít pro vysvětlení argumentace. Zkoušky jsou samozřejmě písemné, mimo jiné kvůli objektivitě, a také open book. Někdy je možno si přinést jakékoli materiály, jindy zase pouze právní předpisy. Při takových zkouškách se zjišťuje, jak umí student aplikovat nabyté poznatky teoretické i praktické. Neodpovídá na dvě otázky bez kontextu, z čehož lze zjistit pouze to, kolik se toho dokázal namemorovat. Otázky jsou stavěné tak, aby odpovědi nebyly jednoznačné, aby student musel přemýšlet, abstrahovat a analyzovat daný problém. Takové odpovědi nelze tedy přečíst v knize, kterou si přinesl na zkoušku. Pokud Vždy mě překvapilo, když vyučující zdůrazňovali, že nemusí být pouze jedna správná odpověď. Že jde především o naši argumentaci. A co je důležitější pro studenta práv? Naučit se nazpaměť čísla hlav a paragrafů, které se, zvláště v naší právní a politické kultuře, změní dříve než dostuduje? A nebo se naučit, kde je hledat a jak je aplikovat? Odpověď nechávám na každém z Vás. (se)

6 6 Názory Vždycky jsem byla typ studenta, který se učil až když bylo potřeba a měla jsem známky odpovídající trochu lepšímu průměru. Když jsem zrovna nedostala jedničku, moc jsem se netrápila, důležité bylo, že jsem to dala. Dost mě štvali studenti, kteří žili jen pro známky a pro jedničku by si nechali koleno vrtat. Asi jako každému se mi stalo, že jsem nebyla moc naučená, ale zrovna mi sedla otázka nebo vyučující měl dobrou náladu a já dostala jedničku. Ale bohužel i naopak. Vrcholem pro mě bylo, když jsem šla na jednu zkoušku, při které zkoušející nechtěl, abych mu řekla látku probíranou na většině seminářů a přednášek. Chtěl, abych mu řekla, kam se na určitém formuláři dává razítko. Protože jsem to nevěděla, dostala jsem za tři. Kolega, který tam byl se mnou, mi potom říkal, že mám být ráda, že tento zkoušející prý dává za tři nebo nic. Vedle v místnosti, moji kamarádi, na které připadl jiný zkoušející, si mohli vybrat otázky a dostali téměř všichni jedničky. Odcházeli spokojeni a s pocitem, že se ani tolik nenadřeli. Pár takových zkušeností mě ještě utvrdilo v mém názoru, že známky nejsou důležité, protože je to O (ne)důležitosti známek více o štěstí, než o skutečných znalostech. Mnohem důležitější je to, co má člověk v hlavě než v indexu. Když jsem začala studovat na zahraniční univerzitě, velmi záhy jsem zjistila, že známky jsou mnohem důležitější, než jsem si myslela. Rozdíl je ale ve způsobu zkoušení a následně známkování. Mám pocit, že známky zde odpovídají vždy znalostem studenta, zatímco u nás, jen někdy. Zkoušky na právech jsou mnohem komplexnější a především zaměřené na interpretaci, zahrnující zpravidla fiktivní případ. Během takové zkoušky má vyučující možnost zjistit, jak je student přemýšlivý a jak dokáže aplikovat nabyté poznatky. Nikoli to, kolik se toho dokázal naučit nazpaměť. Asi není potřeba zmiňovat, že zkoušky jsou písemné, což mimo jiné zaručuje také objektivitu, resp. přezkoumatelnost hodnocení. Student tak dostává známku, která odpovídá jeho celkovému pochopení problému a schopnosti aplikace právních předpisů. Jak jsou známky důležité, jsem si prvně uvědomila při pohovoru, který se týkal mého členství v univerzitním týmu na moot court. Vyučující projel pohledem mé dosavadní studijní výsledky v Praze a řekl: Není to špatné ( ), koukám, že máte dvojku z mezinárodního práva ( ). V tu chvíli mi prošla hlavou myšlenka, proč mám dvojku z mezinárodního práva. Protože jsem si spletla rok založení Rady Evropy s počtem jejích členů (rok založení Rady Evropy je 1949 / 49/, počet členů je 46). V tu chvíli jsem si uvědomila, že známky, kterými jsem do té doby pohrdala, otevírají nebo naopak zavírají mnoho dveří v životě studenta. Pokud chce studovat na zahraniční univerzitě (mám na mysli především jiné programy než Socrates/ Erasmus), chce zažádat o stipendia, která by financovala toto studium apod., jeho šance se odvíjejí především od jeho studijních výsledků. Paradoxně se tedy v našich podmínkách může stát, že větší šanci na úspěch mají lidé, kteří se umí nazpaměť naučit knihy a zákony včetně čísla paragrafů, ale třeba už nejsou tolik schopni je aplikovat, než jejich kolegové, kteří více přemýšlí a vědí, jak a kde mají hledat. Bohužel, znám mnoho lidí z obou skupin. (se)

7 Domov Municipální internet zdarma a soulad s právem ES (nezákonná veřejná podpora) 7 Pražský magistrát zahájil přípravu projektu tzv. Bezdrátová Praha. V rámci toho projektu by každý resident měl zdarma přístup k vysokorychlostnímu internetu (šířenému bezdrátově) zdarma pro účely kontaktu s veřejnou správou (tzv. egovernment) a v další fázi by za minimální paušální poplatek (cca 100 Kč / měsíc) měl každý rezident neomezený přístup k vysokorychlostnímu internetu. Asociace telekomunikačních operátorů podala stížnost Evropské komisi, že projekt je v rozporu s Evropským právem a představuje tzv. nezákonnou veřejnou podporu. Cílem článku je vyjádřit právní názor autorů na tento projekt. I. Definice pojmu veřejná podpora Smlouva o založení Evropských společenství (dále jen SES ) definuje tyto základní znaky veřejné podpory: a)poskytování veřejných prostředků Za veřejné prostředky jsou považovány i prostředky z rozpočtu krajů, obcí a měst. Poskytnutím veřejných prostředků nemusí být myšleno jen přímo jejich vyplacení ve formě dotace, ale například i odpuštění některých plateb, navýšení základního jmění, převod majetku za nižší než tržní cenu apod. b)zvýhodňování podnikání či odvětví výroby Podnikáním se v kontextu práva o veřejné podpoře rozumí provozování ekonomické činnosti nabízení služeb a zboží na trhu, a to bez ohledu na právní formu subjektu. K ovlivnění podnikání tak může dojít i u subjektů plně vlastněných a kontrolovaných městy a obcemi, příspěvkových organizací, atd. Takové subjekty jsou pak příjemci veřejné podpory pokud činnost, na kterou čerpají podporu z veřejných zdrojů, vykonávají na trhu v rámci hospodářské soutěže s ostatními hospodářskými subjekty. c)narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže a ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU Jak vyplývá z judikatury Evropského soudního dvora (dále jen ESD ) není nutné prokázat skutečný dopad poskytnuté podpory na obchod mezi členskými státy a skutečné narušení hospodářské soutěže, stačí, když podpora může ovlivnit tento obchod a narušit hospodářskou soutěž. Výjimkou z tohoto pravidla je tzv. podpora de minimis dle nařízení Evropské komise č. 69/2001, která činí EUR pro jednoho příjemce v období tří po sobě následujících let. Pokud některý z těchto znaků není splněn, pak se o veřejnou podporu nejedná. II. Financování infrastruktury z veřejných prostředků a veřejná podpora Zde je nutné rozlišovat mezi výstavbou obecné infrastruktury, 1 která bude sloužit na nediskriminační bázi předem neurčenému počtu uživatelů (silnice, neplacená parkoviště, páteřní rozvody, volně přístupná dětská hřiště, apod.) 2 a výstavbou specializované infrastruktury, která je přizpůsobena konkrétnímu projektu a bude využívána jen konkrétními uživateli podniky či vlastníky domů (např. silnice nebo parkoviště před sídlem jedné společnosti, které slouží pouze pro její potřeby, přípojky od páteřní infrastruktury k jednotlivým domům, placená garážová stání, prostory určené pouze pro obyvatele domů). Budování municipální internetové infratruktury z veřejných prostředků, do které na nediskriminačním základě bude mít přístup každá fyzická osoba, splňuje dle názoru autorů článku podmínky obecné infrastruktury. III. Budování informační společnosti jako jeden ze základních cílů Evropské unie Společnost, jež se ze současné industriální společnosti vyvíjí, je společností založenou na informacích a vzdělávání, společností, v níž připadá informacím role suroviny i výrobku, výrobního prostředku i zboží. Informace, resp. jejich vyhledávání, příjem, zpracování či využívání se přímo či zprostředkovaně dotýkají života všech lidí a vystupují jako jeden ze základních atributů současného světa. Internet nabízí nekonečné proudy informací on-line. S tím, jak vysokokapacitní digitální systémy spojují kdysi oddělené světy televizního vysílání a telekomunikací, vzniká nabídka úžasného množství programů a služeb. Tato revoluce v informačních technologiích dává vzniknout informační společnosti doma, ve škole i v zaměstnání. Evropská unie se svými politikami a akcemi tuto revoluci podporuje a vede od samého začátku. 3 Současná iniciativa Evropské unie, nazývaná i2010 4, se zaměřuje na nadcházejících pět let. Za klíčovou základní technologii v tomto časovém rámci se považuje širokopásmový přístup k internetu, který umožňuje rychle, levně a trvale komunikovat on-line. Širokopásmový přístup k internetu má přibližně 20 % domácností v EU, ačkoliv údaje pro členské státy, které přistoupily k EU v roce 2004, jsou výrazně pod tímto průměrem. Pod heslem raději on-line než do fronty je nyní on-line více než 90 % poskytovatelů veřejných služeb v Evropské unii. Cílem je poskytnout snadný elektronický přístup k 20 základním veřejným službám (podávání přiznání k dani z příjmu nebo k DPH, přihlašování nových vozidel a změny vlastnictví atd.). Ve starých členských státech se již elektronicky podává 88 % přiznání k DPH. Usiluje se o to, aby kromě škol všech stupňů byly k širokopásmovým sítím připojeny také knihovny, muzea a podobné instituce. Vlády členských států EU mají navíc poskytnout občanům zdravotnické služby on-line, včetně informací o prevenci nemocí, zdravotních záznamů on-line, konzultací na dálku a elektronického vyřizování náhrad výdajů na zdravotní péči. Současně s otevíráním trhů a stanovováním pravidel usiluje EU o zajištění, aby občané i podniky mohli využívat úspěchy informační společnosti. Jednou z priorit je zabránit vzniku digitální propasti mezi bohatšími a chudšími. 5 Společným cílem složek iniciativy i2010 je posílit růst a zaměstnanost v odvětvích informační společnosti a médií. Myšlenkou je aktualizovat všechny politické nástroje s cílem podpořit rozvoj digitálního hospodářství, zvýšit investice do výzkumu a vývoje a přijmout další konkrétní opatření k zúžení digitální propasti. 6 IV. Služby v obecném hospodářském zájmu V čl. 16 SES ve spojení s článkem 10 SES je stanovena povinnost Evropských společenství a jednotlivých členských států Evropské unie zajistit fungování služeb v obecném veřejném zájmu. Evropská komise opakovaně uznala veřejný přístup k vysokorychlostnímu internetu jako službu v obecném hospodářském zájmu (čl. 16 SES) a to např. v rozhodnutích Broadband in Limusin 7 nebo Pyrénées-Antlantiques. 8 Stejně tak platí, že členským státům je ponechána značná volnost, které služby budou považovat jako služby v obecném hospodářském zájmu. 9 Internet ve 21. století bezpochyby splňuje požadavky na službu v obecném hospodářském zájmu. Veřejný sektor dle názoru autorů tohoto článku je oprávněn zajistit internet jako veřejnou službu pro každého. Stejně jako veřejný sektor zajišťuje svým občanům základní služby jako silniční a dálniční síť, železniční síť, vodovody a kanalizace, dětská hřiště, veřejné parky, školství, bezpečnostní služby (armáda a policie) apod., tak by měl zajistit každému i přístup k vysokorychlostnímu internetu na nediskriminačním základě a to buď zdarma nebo za minimální paušální poplatek. Cílem je vybudovat všem přístupnou informační společnost podporující růst a vytváření nových pracovních míst, lepší veřejné služby

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012 Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012 nová pracovní místa kvalitní zdravotnictví opravené silnice příliv investic omezení dopravní obslužnosti ekonomická destabilizace nárůst nezaměstnanosti privatizace

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 Financování kultury z veřejných rozpočtů v roce 2007 (2001 2007) PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 úvodem Výsledkem historického vývoje v prostoru ČR je skutečnost, že jako kultura není obecně vnímána

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Franchising jako způsob podnikání

DIPLOMOVÁ PRÁCE Franchising jako způsob podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE Franchising jako způsob podnikání 2005/2006 Michal Malaník Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra národního

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením (v důsledku činnosti orgánů veřejné správy, způsobů interpretace a aplikace právních norem, nebo činností

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU prosinec 07 str. 3 PROČ ČTU KOMORU Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. Pokud už vzniknou,

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 13 vydání 13 / ročník 2006 / 13. 7. 2006

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 3/2005 6. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Základní charakteristika zákona o sociálních

Více

Zavedení školného a sociální situace studentů

Zavedení školného a sociální situace studentů Bankovní institut vysoká škola Praha Fakulta finančních obchodů Zavedení školného a sociální situace studentů Diplomová práce Autor: Bc. Tokhtar Karina Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Evžen

Více

Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko

Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko III. 1. Úvod Ve všech rozvinutých zemích světa se elektronické komunikace svými sítěmi a službami významně podílí na základních podmínkách pro ekonomický, sociální a kulturní rozvoj společnosti zejména

Více

Centrum pro divadlo a vzdělávání - Popis realizační fáze a model fungování

Centrum pro divadlo a vzdělávání - Popis realizační fáze a model fungování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Divadlo a výchova Centrum pro divadlo a vzdělávání - Popis realizační fáze a model fungování Bakalářská práce Autor práce: Jakub Huťa Vedoucí

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU

INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU Franchising jako optimální metoda podnikání pro MSP Pro Hospodářskou komoru

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Porodné bude i na druhé dítě

Porodné bude i na druhé dítě Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 7/8 11. 7. 2014 ZAMĚSTNANOST Úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionech přináší výsledky PENZE Kdy se vyplatí využít dobrovolné důchodové

Více

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi.

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí bakalářské

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR

Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR ÚŘAD VLÁDY ČR Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR (PRACOVNÍ VERZE) Obsah PROČ MUSÍ BÝT DIGITÁLNÍ EKONOMIKA NAŠÍ PRIORITOU... 2 PŘEHLED OPATŘENÍ... 5 KLÍČOVÉ PRIORITNÍ OBLASTI... 6 1. ROZVOJ

Více

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu IV. ZELENÁ KNIHA o elektronickém obchodu Praha 2002 Obsah ZELENÁ KNIHA O ELEKTONICKÉM OBCHODU 1. Úvod 3 2. Legislativa 4 3. Elektronická komunikace s veřejnou správou 6 4. Telekomunikační a logistická

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů pro implementaci regionálního centra kompetencí v regionech připraveného projektem ICHNOS Plus 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Politiky EU v oblasti zakládání podniků... 4

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Vzdělávací modul č.: 4 Veřejná podpora studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659, spolufinancovaného

Více